Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

. Ako neko sanja neki lik ili sliku.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega. a Allahova dţ. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!.š. odjenuo nekim predmetom.š. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ.. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ.). haljinke i on ih odmah obukao. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje.. savjetuje. shodno rijeĉima Uzvišenog. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ. to mu je briga i bolest dok je Ţiv.š. Ako neko sanja da se AIlah dţ. jer AIlah dţ. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom.š. na njega rasrdio.š.š. daje nešto od dunjaluĉkih dobara. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. na nekom mjestu koje mu je poznato.š.. . prijestolje (Kjurs)." Ako pak sanja da pada sa nekog zida. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti.š.š. tu osobu. naljutio na njega. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. pa je za san pitao Ibn Širina. naljutio na njega.rost i milost. Ako neko sanja da mu AIlah dţ. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv. ne krši obećanja. Ako neko sanja da ga AIlah dţ..š.." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. bilo da je u pitanju zdravlje. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š.š. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio.š.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy. to ukazuje da se Allah dţ.. ta oso-ba je ogrezla u laţima.odjenuo sa dvije. na njega rasrdio — past će sa neke visine. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. to ukazuje na to da se AIlah dţ." U predaji jednog hatara stoji: . shodno Njegovim rijeĉima: . to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost. zadesiće belaji.š. nije zadovoljan. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje.. koja to sanja.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". Ako neko sanja da huli na Allaha dţ. ljutnja je u ljutnji roditelja.š.Allahovo dţ. MeĊutim. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. dok god je ţiv. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ.š. bilo izdrţavanje. ili iz vazduha ili sa brda. pretpostavljajući da je to istina.š. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ.š. ili on bude mislio da je to njegov bog. 5 .

pa su mi rekli: — To je Muhammed s. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu. niti sam ja znao njen jezik. dobiti upravu nad ve-likim sektorom. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. pa će ti Allah dţ. To isto vaţi ako se sanja Salih a. — i ĉim je nauĉila Fatihu. Upitala sam ko je ovaj.s. Poznati uĉitelj Ebu Sad. mislim da je bila Turkinja. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene. oni su ušli. koji će mu ĉiniti na-silje. Upitala sam ko je ovaj. da će je Allah dţ.š.veli EI-Mekarri. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju. a neće njime sa mnom da govori. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. veli: — Sanjati vjerovjesnike. jednog dana. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvi šenog: . povratiti vid. Ako neko sanja Šita a.s.š. odmah je umrla. Kad se probudio iz sna. da će mu Allah dţ. Ko sanja Nuha a.a.S. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta.V. pa je sanjao da mu je Ibrahim a. 6 . biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ..A. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći.s. poĉela je da plaĉe. Allah mu se smilovao. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid.. ali će ih on na kraju pobijediti. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu. ona se otvorila..On je doista bio zahvalni". Kad bi mi šta zatrebalo. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu. u njegovom pravom liku taj će. namrštena lica. onda: Ko sanja Adema a. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe. ali će na kraju od toga biti osloboĊen. inšaallah.v. Kad se probudila. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. Ako neko sanja Adema a. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. vrišti i da me moli: — Gospodaru. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto.l poduĉi On Adema svim imenima." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a. pa su mi rekli: — To je Musa a. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike.s. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. i tako. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima.s. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. A ako se neki od njih posebno sanja.š..! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja. steći će znanje.s. znaĉi biti neposlušan prema ocu.s. Pokucale smo na kapiju." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. ako je dostojan toga. neka je Allahov blagoslov na sve njih.s. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE.. koji je bio ljepši od njega. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S.s... Ko sanja Huda a. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. kako ide ispred mase svijeta.2. shodno rijeĉima Uzvišenog.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja. Ona nije znala moj. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno.s.š. ali će je na kraju Allah dţ.s. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja.Taj je došao do jedne velike kapije. Bila je to dţennetska kapija.s. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. dugo će ţivjeti.š. tako da sam ja jedina ostala. ona je zaspala. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. koje će na kraju pobijediti. Ko sanja Ibrahima a. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi .s..s. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika. i što su porekli Allahove znakove. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju. ići će na hadţ. iz toga izbaviti. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. Ko sanja Idrisa a.

a zatim će ga Allah dţ.š. sanja u izmijenjenom stanju. On joj je rekao: .. neka nas Allah dţ. Ako neko sanja da Sulejman a." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a. ponovo dati. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid.). dobiće vlast. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima. i biće potvoren. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. Allah ti se smilovao? . pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. ili namj esnik.s. zatim će mu to Allah dţ. Sanjati Suajba a.s. odvojen od svojih bliţnjih. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a..s.s. pojavio u Siriji.s.. Ko sanja Jakuba a. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. alejhimu-s-selam.š. pa sam mu rekao: . spasiti iz toga. i to dvostruko više.. znanje i razboritost. Kada je upitan: . uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece. radost. leţi mrtav na minberu ili na krevetu.s. Ishak i Jakub.š. prijatelje i djecu. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće. Ako ga. pobijediće.s. Kad se taj ĉovjek probudio. a pri tom bude trudna.Zatim sam mu rekao: . Ibn Sirin kazuje sljedeće. biće pritvoren (zatvoren). Ko sanja Junusa a..s. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu. — A ko su ovi starci? . radijallahu anhuma. da uništava silnike.s.s. izgubiće zdravlje. idući po vodi. jer to odgoni brige i tuge.s. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih.Ugraviraj: .Ko sanja Ishaka a.s. Kada se probudio. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? . otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. Ko sanja Šuajba a. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga.Rekao je: — Ja sam Jusuf (a..s. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i taj san je ispriĉala Seidu. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru." Ko sanja Davuda a. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina. on će poţuriti sa nekim poslom.s. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu.š.s. odjednom je znao da tumaĉi snove. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: .s. Sanjanje Junusa a.š. to znaĉi da će umrijeti neki vladar..O Allahov duše. . .. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora." Isto tako.š. za ĉiju se smrt neće odmah znati. Ko sanja Jahjaa a. moć i vlast. najednom je znao da tumaĉi snove.s. Ko sanja Ejjuba a. alejhim-s-selam. imetak. Ko sanja Jusufa a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . postići će autoritet.Ko si ti.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ.s. Upitao sam mladića: . ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi. Ko sanja Ismaila a. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti. 7 . biti izloţen tegobi od strane svog oca. nakon ĉega će ih on pokoriti.š.. a isto tako vrlo brzo zadovoljava. a zatim će mu to Allah dţ. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. pak. da mnogo ĉini dobra djela.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik. Ko sanja Musaa i Haruna.s. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao. sina Merjeminog.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe).Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. ugled. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce.Ako je istina to što si sanjala. ili poglavar. izgubiće vid. kasnije olakšati. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati. Ko sanja Sulejmana a.upitao sam ga. Sanjati Sulejmana a.s.l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat.š. poslao Musaa a. rekao: — Vidio sam na snu Isaa. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju. rodiće pametno dijete.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin".. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim.velikana i dobrih ljudi. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d. od toga saĉuva. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. sa svojim štapom. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu.s.. koji mu je dao jednu svoju papuĉu. l udijeli nam milostinju. ali će mu to Allah dţ. od toga osloboditi i postići će ĉast.. ali će ga Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišeog: .s. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije. onakvog kakav on jeste.š. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana.

Allah dţ.v.s. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu.š. obaviće ga. Imranovu kćer. a sam ne bude od njegove loze.v. Ako ga neko sanja da stoji uspravno. to mjesto će zadesiti velika nesreća.a. putu. ako ga sanja ratnik. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera. MeĊutim.š. to mjesto će se izgraditi. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. A ako bude potvorena. da ga je stavio na neki zid. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. Ako. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti.v. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove.š.š. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. . Ako ga. da je rekao: . nakon što mu ovaj nanese velike tegobe. roditelj.a. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu.v. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim. Allah dţ.S. a blago li se i onome ko ga sanja na snu. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. rekao: Ko sanja mene . ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje. i da nema ĉvrstog uvjerenja.v. a ako ga sanja da ide pješke. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. inšaallah. biće izuzetno sretan.a.s. pa mu je on tekao: Raduj se. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s.š.s. Ko sanja Danijala Mudrog a. put. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. ako ga sanja bolesnik. će ga kutarisati njegovog duga. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina.a. nakon što su bili smutljivci.s. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost. i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo.v. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din.a.Ko sanja hazreti Merjemu. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a.a. klanja dţenaza u nekom mjestu.s. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost.v.s.Allah dţ. rodice pametno dijete. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. u tom mjestu će zavladati bezbjednost.s. alejhim-s-selam. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik.. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem. taj predio će postati plodan.a. Ko sanja Hidra a s . zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. pak. je poslao Muhammeda s. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. ako ga neko sanja blijedog.A. iz milosti prema svjetovima. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. kao da me je vidio na javi. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s.a. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka. imaće u ţivotu poteškoća.sanjao je Hakka. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane.s. Fatima će. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. će mu dati ozdravljenje. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima). na svojim plećima. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. Ako ovakav san sanja trudnica. iman. pa kao da poslije toga ozdravlja. je rekao: . SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S.s. 8 . umro.s.š.. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje. neko sanja da jaše.s.V. neka je mir s njim. će ga pomoći. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. Ako ga neko sanja bolesnog. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. jer: ako ga sanja duţnik. kao i imam njegovog vremena.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s.š. Allah dţ. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s. ta osoba će dobiti veliki imetak.a. pak.v. rekao: . to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob.. Stoga. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom.a. Ako.Ko me vidi na snu. to će se demantovati i Allah dţ. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura.v.

na njegovim blagodatima.a. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s.blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s.š.s. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju.v.v. dinja i si. a to je izuzimanje.a. kome se boja lica promijenila. nisam ja tako rekao. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu. Ako mi je nešto bilo potrebno.. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao.v. karija iz grada Herata u Horosanu..... dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari.a. a ti na jednoj uzvišici. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima. rekavši mu: .. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a. ili mu je dao hranu. će mu primiti pokajanje. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera. ili piće. neka je hvala Allahu dţ.s. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao. jer ju je Allah dţ. ja sam u oskudici.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao.v.š.v.š. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući.Ko se pokaje Allah dţ. i usnio sam Vjerovjesnika s.v.Izuzev ako ti Allah dozvoli".š. pa si ti sišao i prišao mi.v. ridvanul - 9 . našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe.. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila. tijela. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s.. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti.s. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera.a. otišao je kod Alija ibn Isaa.a.ni i ni"! — Kad se probudio. Vjerovjesnika s. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s. u svojoj knjizi spomenuo sa . — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. a tvoj sam gost.s.v.ni i ni" znaĉe: maslina.s. Allahov poslanice! — a on je rekao: . obzirom da je Vjerovjesnik s.š.. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme.. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ. poslao je Sufjanu es-Sevriju r.v. je dao da on ozdravi.Ako to potrošiš.v. Usnio sam Allahovog dţ. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s. i ispriĉao mu svoju priĉu.s. koji je tada ponovo bio ministar. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa.a. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje..s. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici.š. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj.s.a. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana.. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? . Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik. ni istoĉnog ni zapadnog. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi . jezik mi se bio odvezao.a. i rekao mu: — Allahov poslanice." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji.s. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna. a zatim rekao: — Allahov poslanice.a. da se i oni malo od tebe okoriste. rekao: . — Kad se ĉovjek pro budio iz sna.. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru). — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti.s.. — a on je upitao: — Allahov poslanice. kao npr. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna. uzmi . to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro.s.s.š. Ebul Vefa. pisao sam to na komadu papira. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ.a. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali.a..a. ridvanullahi alejhima.v.

v. ja ih volim. inšaallah." 3. Poznati uĉitelj Ebu Sad r.a. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: . TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti. Krenuo sam njegovoj kući. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin. kao npr. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu.s. ukoliko bude bogobojazan. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. ili sigurnost nakon nesigurnosti. onako sav zbrinut. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta. on će. Kad su došli do mene. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: .Povali ga! . Ko sanja da se bori sa njim. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera. A ukoliko nije bogobojazan.. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. Ko sanja Israfila a. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid.s. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ. postizanje ugleda.v. prijatan i ugledan. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. ili toj osobi nešto da. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi. ili bogatstvo nakon siromaštva.Bilo mi je teško da ga za koljem." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. pak. pak. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. a on mi je rekao: . to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. Allahov poslanik s. ili pobjeda nakon potĉinjenosti. taj će postići ono što ţeli.š. izbaviti.lahi ulejhima.s.i ja sam ga doveo. i kad sam tamo sti g ao.Jesi li spavao u obući? . da ti poklonim ĉista djeĉaka. neuzubillah.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s.neko.. Na to je Vjerovjesnik s. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog. 10 . shodno rijeĉima Uzvišenoga: .v.s. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti.a. ili se sa njima prepirao. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice.ViĊenje meleka na snu. dobijanje radosnih vijesti. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. tuţnog i kako puše u sur. — Dovedi mi ga! . prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina. veli: . snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ. i na ovom i na onom svijetu.s. ako ja nisam od njih.a. ili olakšanje nakon tegobe.i ja sam ga povalio." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara. ili izbavljenje nakon patnje.a. od Njega Rijeĉ.a. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s. a on mi je rekao: — Zakolji ga! . Kad sam se probudio iz sna. biti dţennetlija. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom.a. ili ozdravljenje nakon bolesti. On ga je upitao: . Ko sanja Mikaila a. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid.. Nisam mogao na to da mu uzvratim. zar da ga zakoljem? . jer on je melek milosti.a. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe. Ako.s. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane.. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ.v. Sa njim su bili i drugi meleki.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. — l desilo se da je umro u Hulvanu. rekao sam: . Ako ga... to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali.v.š. snivaĉ će umrijeti. snage. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret. kazna.s. tu osobu zadesiće tegoba i kazna.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. ridvanullahi alejhima.Muhammed. obzirom da je bio priliĉno krupan. kome sam rekao: — Allahov poslanice. O SANJANJU MELEKA. ali sam otišao od njega. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen. pa sam ja uzeo noţ.s. sanja tuţnog i briţnog. ĉuo sam jadikovanje. Rekli su mi da je on umro..v. a i da se on bori sa snivaĉem.Allah ti javlja radosnu vijest. — On mi je rekao.

doţivjeće radost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. znaĉi da mu je blizu smrt. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio.a.š. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ. ili sve njih. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova." Ako neko sanja da ga meleki proklinju.. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu.. robovima. u liku mladića — na sadašnjost. desiće mu se neka nesreća. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje. i to tako kao da je on ţiv. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela..0n vas blagosilja a i meleki Njegovi. neka se priĉuva. 11 . a da se ne vraća. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete.. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt.. ga je uputio na pravi put. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu. i ako je bolesnik. da se spuštaju sa neba na Zemlju. biće mu podarena snaga u vjeri. SANJANJE ASHABA l TABIINA. ako je ugledna osoba.s. Ako neko sanja meleke. onakve kakvi su. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ..a. koj iznaju ono što radite. ili će biti ubijena nevina osoba. imaće poteškoća. umrijeće. shodno rijeĉima uzvišenog: .š. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan). ako je od dobrih ljudi. on će imati dobre koristi od svog posla. 4. ali će na kraju izaći kao pobjednik. mahali ili selu. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu.š. Ako ih neko ĉešće puta sanja. biće osloboĊen.a. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. a moţda će se rastaviti sa ţenom.v. kao kćeri. Ako neko sanja da su meleki digli galamu." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ.. ili se sa njima uzdiţe na nebo. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. Ako neko sanja da promatra meleke. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici. Ko sanja hazreti Omera r. neće tada biti radosti zlikovcima. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. a Sebi. ili će se na nekoga srušiti kuća. Ako neko sanja meleke u likovima ţena. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju. neka se pripazi. on će iznositi laţi o Allahu dţ. tu će biti uništen neki nasilnik.. ako je u r opstvu.. to su meleki. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba.Ĉitaj svoju knjigu.a. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan.š.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. cijenjeni pisari. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela.š. a u liku djeteta — na budućnost. a ako nije. meleke uzeo? Vi. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci). Ako neka osoba sanja meleke na ratištu. nadunja luku će postići ĉast. Ko sanja da je poprimio lik meleka. ta osoba će pobijediti neprijatelje. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću. putu. postići ge ĉast. ako je u teškoj situaciji. dobiće neki poloţaj.š. zaista. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. Ko sanja hazreti Osmana r.

ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. a ako bude bolestan. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek.Dal Vi radite.kursi. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu.š. — Ima li nade za ljude? . Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. da se je opasao vunenim pašom. nasljeĊivaće njihovu imovinu i. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. a mi znamo. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. ostaće da se naslijedi njegova imovina. uĉino da mu bude pod nogama. kerremellahu vedţehehu. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . da na nogama ima okove. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. inšaallah. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ. da stoji na smetIjištu. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost. biti prihvaćeni kao dobri. koje djelo ste našli da je najbolje? . Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. ozdraviće.š. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. veleposjednici i nauĉnici. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. hrabrošću i poboţnošću.Š. 5. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu. a zatvoriti vrata šerra. 12 .Kur'an. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. a ne radimo. i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. """ Hasan el-Basri. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ.š. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. i to tako kao da je on ţiv. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. da se je ogrnuo plastom boje meda.š. nakon što bude dugo ţivio. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. biće nadaren znanjem. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću.š. imaće slobodnih ţena. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka.Ko sanja emirul-muminina. i na njega će se lagati. a ne znate. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu.š.š. i kod ljudi. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. Allah mu se smilovao. a i robinja.

š. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. biće dobrog vladanja. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti.š.v. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. putu. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima.v. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela.š. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put. a na Ahiretu milošću.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje. zahvalan i imaće lijep ţivot. će mu dati obilje nafake. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima.š.š. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s. ali mu oni neće naškoditi. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi.. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro. će mu sakupiti bogatstvo.s. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje.a.a. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ. će uništiti njegove neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda. 13 . Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ.š. biće od onih koji su uspjeli. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine.š. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini.š.s. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda.š. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid. će mu otvoriti kapiju blagodati. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ.

š. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. si - 14 .š. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima. Ovom surom je Vjerovjesniku (s. Kasnije se i desilo kao što je rekao. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. kao i zlo od ološa i zavidljivaca. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. na kraju uništiti. će ju raširiti grudi za islam. snivaĉa treba da obraduje milošću. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ.š.š. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. blagodatima. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura.š.š. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu).š. da će udobno ţivjeti. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom. popularan i uĉevan. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. dobro razmisli o snu i. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. to znaĉi da ti se primakla smrt. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. Ebu Sa'd r.š. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli.a. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ. (da ga tesbih ĉini). osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da.v. kur'anskim surama i ajetima). pouzdan i pravedan. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. kada joj se ispriĉa neki san. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu. njegove vojske i njegovih vesvesa. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak.a.

. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana. slavom i dobrim vjerovanjem.gurnošću i blagostanjem. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi.a.. — Kasnije se tako i desilo.s.. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti.. prenosi se da je Vjerovjesnik s.a. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno.š. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). Ako su. biće obdaren mudrošću. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre.. on će bi ti povjerljiva osoba. rijeĉima: . Ako neko sanja da je kupio Mushaf. shodno Poslanikovim s.. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. a u stvarnosti nije hafiz.. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova." pa sve do njegovih rijeĉi: „. Naime. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano. ili da ima srebrene narukvice.v. rekao je: — Koji god mušrik sanja. on će dobiti vlast. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. ili da klanja prema Kibli. da je u Dţennetu. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet. on će primiti islam. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. rekao: „Allah dţ. Prenosi se da je Hasan el-Basri. ili da zahvaljuje Allahu dţ. ne mogavši ga prouĉiti. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama. ugledom.š...Ja sam zaista ĉuvaran i znan. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. veli: „Nema Boga osim Mene. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. shodno rijeĉima Uzvišenog: — . Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu.š. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere.Ne stavljajte Kur'an pod glavu!"." Ako mušrik sanja da je primio islam. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. shodno rijeĉima Uzvišenoga: ." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu. koji joj je rekao: . bilo od strane Allaha dţ.. desiće mu se neko olakšanje. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet. koje će donositi hajr. pojavilo se dvoje piladi. pak." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro. i kad ga je prihvatila i otvorila. nakićeni narukvicama od srebra.s..v. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. 15 . U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost.. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa. Allah mu se smilovao. bilo od strane vladara. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti.. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost. ili ako neko drugi njega sanja. neka je uzvišena moja tvrĊava. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni.". uskoro će umrijeti. jer tvoj san ukazuje na to... Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi... Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. a zabranjivaće da se ĉine loša djela. Allah mu se smilovao. nareĊuju da se ĉine dobra djela. biće upućen u islam.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an. — Kasnije se tako i desilo. Ĉitajući Allahove ajete. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju.š." 6.

primiĉe islam. će ga osloboditi briga. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. naredbe. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ.s. Isto tako.š. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s. zaimaće i zabogatiti. pak. ĉuvati. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. 16 . pak. ako je bolestan. i ono što budete ţeljeli. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige.v. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. će ga osloboditi dugova. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se).š. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi.. ali to ne ĉini u potpunosti. ako je u dugovima. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. u njemu ćete imati voća.š. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog. Ako neko sanja da uzima abdest. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći.a. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka.š. to znaĉi da on traţi pomirenje. Allah mu se smilovao. To je sastavni dio vjere.š. a ako mu ne odgovori. ako je skinut s poloţaja. meĊu njima neprijateljstvo. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. Ako je. ako je u zatvoru.š. neće! 8.s. obaviće ga. u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja.. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. Allah dţ. ako nije obavio hadţ. Allah dţj>.. kad se okupao i obukao novu odjeću. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere.. analogno Ej u bovom a. 7. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. Ako neko. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide. sluĉaju koji. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. Ako neko sanja da je dţunup.: — Rukovanje povraća ljubav.a. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ. to znaĉi da će ga Allah dţ. ako je u brigama.v. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje)." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća. daće mu svoju kćer za ţenu. neće mu je dati. Allah dţ. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. ti odnosi će biti dobri. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. ako je siromašan. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam.s. a ako mu ne odgovori na selam. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ozdraviće. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. kazne. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere.. biće osloboĊen.

ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima. ĉuo Bilalov glas. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. . Tada je Poslanik alejhi-s-selam. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari.a.s.upitao je on. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. i rekao: — Allahov poslanice.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan.pa sam ja tako i postupio. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe.v. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući..Hvala Allahu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . došao Allahovom Poslaniku s. Kad sam se probudio iz sna. najavi nije mujezin. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. a ako nema predispozicija za neki poloţaj.a. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje ..rekao sam ja. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom.s. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru.. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas. Tada je Omer ibnil-Hattab r. pomoć. to znaĉi da će nekoga potvoriti. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s. Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz. ha.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ.a.s. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe.l pozovi ljude na hadţ". nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. a ako je on smutljivac. 9. Ko sanja da je mujezin. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze).v. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje.v. Ko sanja da uzima tejemum . pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani. . ako je on osoba koja ĉini dobro. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave.š. i tako mi prouĉio cijeli ezan. i sve mu ispriĉao.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. Ja sam mu rekao: — Allahov robe. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: . Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje. neće se dugo zadrţati u tom poslu. je rekao: . Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta.s. — Tada sam ja izašao. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. to znaĉi da će poslovati bez kapitala. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka. veli dalje Abdullah ibn Zejd.a. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan. i obavijestio ga da sam sanjao ezan.a. ali ga neće postići. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet. koji ga je (jakim glasom) uĉio. .Neka su prokleti nasilnici. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. uz Allahovu dţ.š. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan. OtiĊi sa Bilalom do dţamije. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r.. a u stvari.. otišao sam kod Vjerovjesnika s. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju.!" 17 . ili vraćanje duga. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa.a. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana.v. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. — Hoću! — rekao sam ja.a.s. na izbavljenju.v. izašao je (iz kuće). pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje.

.š. taj san je pohvalan. Ako." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. to znaĉi da će obljubiti ţenu.l povika jedan glasnik: — O karavano. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: . doista.Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi.A kada pozivate na namaz. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ.O karava no." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom.. u tom dijelu grada će neko umri jeti. taj san je pokuĊen. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja. stvorenjima. ili misiju. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. da je samilosna prema Allahovim dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. vi ste.Vidio sam da prvi ima finu ĉehru. biće pušten iz zatvora... ili da će vrati ti dug. da pomaţe svojim prijat eljima. vi ste doista kradljivci!" 10. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan.. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta. na dan velikog hadţa. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor".. ezan uĉi na neprikladnom mjestu. 18 ..l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu.. treba se imati u vidu osnova da. Neki vele da ovakav san sanja svodnik.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!. shodno sluĉaju Isaa a." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu.". pak. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba.s.š. što mu diţe ugled. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete.. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Prenosi se da je Ibn Sirin. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući. shodno rijeĉima Uzvišenog: .l pozovi ljude na hadţ. pa sam njegov san povezao sa ajetom . a napustiti bio" at (novotariju). kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce. — Ibn Sirin mu je rekao: . Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom. Namaza ima tri vrste: farz-namazi.. pa sam njegov san povezao sa ajetom: . ili kao da stoji u namazu.. Allah mu se smilovao. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima. propisao. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana.. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu.. da im ĉini dobro. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela. Allah mu se smilovao. ali budala to ne prihvata. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj. oni to uzimaju za zabavu i igru.

zabacio islam za leĊa. Ako neko sanja da klanja leţeći. što će mu podići ugled. Ako neko sanja da klanja jaciju. rijeĉima „Subhanallah" i . to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi. to znaĉi da će se riješiti polovice duga.to znaĉi da će se razboljeti.. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom.. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. Ako neko sanja da klanja ikindiju. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. vrijeme bilo oblaĉno." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. tj. to znaĉi da će se r iješiti briga. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. Ako neko sanja da klanja sabahske farze. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz). i ako je trgovac. traţiti oprosta.La ilahe illallah".pola od onoga što ste odredili. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. izvojevaće pobjedu. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. zbog velikih grijeha koje je uĉinio. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. ako je u ratu biće poraţen. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. pak. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. ili pokajanje za uĉinjene grijehe. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. tako da istekne vrijeme nama za. to znaĉi da je na istikametu.š. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. l mi smo oni koji Ga slave. a da nije predao na desnu. ali ne i na lijevu stranu.l mi smo oni koji stoje u redovima.. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga. ili materijalni dobitak.š. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. to znaĉi da će on od Allaha dţ. Ako. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ.. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. to moţe da znaĉi: pobjeda. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da hoće da klanja. preda na lijevu stranu selam.izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. ili polovice mehra. pak. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. to znaĉi da je on. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji. ili dug ţivot. na nekom brdu. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. Ako je. ikindijskih ili jacijskih far zova. to znaĉi da će mu Allah dţ. to znaĉi da će negdje otputovati. pretrpjeće gubitak. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. a oni su se usudili da love ribu subotom. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. Ako taj san sanja ţena. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli.š. Ako preda selam na desnu. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti.š. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. to znaĉi da će on .. jer je istok smjer okretanja kršćana. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug.

" Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ.š. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva.. bilo da je to obavezan ĉiniti.La ilahe illallah". Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ..an. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. pak.. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju. Ako je. shodno kazivanju o Zulejhi. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata.A kada im se rekne: — DoĊite. traţi oprost od Allaha dţ. Ako sanja da sam klanja. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu. dok im je imamio.š.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . bilo. mijenjali. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći.. to mu je opozicija. kao imam klanja sjedeći. Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju. Ako. Ako sanja da za njim klanjaju ţene. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe. tamo je Allahova strana. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah". shodno rije ĉima Uzvišenog: . ili siromaštvom. to znaĉi da će dobiti sina. bilo da to ĉini iz samilosti. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. ali oni uskraćuju njegova prava.) — imaće halal opskrbu i dobiće sina. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili.š. a dţemat stojeći..š." Ako neko sanja da izgovara . shodno rijeĉima Uzvišenog: ... bilo oduzimali. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. a oni sjedeći. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud..". Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah".. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom.. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi.).š. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati.. Ako sanja da je prekinuo namaz. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali.. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku.. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje. Isto tako. ili kraĊom odjeće. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. ime. Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz. pak... a ako ne izgovori istigfar. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak.. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . Ako je on klanjao stojeći. dopašće zatvora ili briga.. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja." Ko sanja da uĉi istigfare (tj. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu. to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno. ako je podoban za takvo nešto. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu). da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli.. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima.. pa ne zna dobro uĉiti." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata. 20 .. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku. i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine. to znaĉi da će obaviti hadţ. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. pa je dozivao iz tmina.. to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda. ako ima spremu za tu funkciju. pa na koju se god stranu okrenete. a drugi dio sjedeći. to znaĉi da on klanja farz-namaze. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći. to ukazuje na njegov munafikluk. bilo da su nešto dodavali..) simbolizira pobjedu.... to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. a ako nema..

onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila. na sedţdu. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da gradi dţamiju. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. on će umrijeti. pa je za san upitao tumaĉa snova. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." 1 1 . MIHRABU. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ. Ako neko sanja da je u kući. pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". kakav divan grad i Gospodar koji prašta." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro.. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu.š." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro... Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim.. Ako ovo sanja namjesnik. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro.A kada se namaz obavi. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu.š. pa ako je imam te dţamije bolestan..O kamenje." Ako ovo sanja ţena.. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. Ja sam usnio tog beduina. dvije ili t ri kapi mokraće. to znaĉi da će roditi muško dijete. u stvari. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati. ili radnji. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja. i oni koji ĉuvaju svoje namaze.." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Kad god bi klanjao neki namaz... to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti.Pa su ga pozivali meleki.. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo.. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete. ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju. dobiće svjetlo i uputu u vjeri." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu.. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini.. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. to mu je neka radosna vijest. da biste se spasili. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. dok je on stigao u mihrab klanjajući. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime.š. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled. a on.. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji. vjeru 21 . Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. obraćao se kamenju rijeĉima: . Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija..š. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru. nije dobar. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini. i budite Mu zahvalni.

Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku. 22 . zavisno od razlike u osobama koje sanjaju. Tada se probudio iz sna. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek. zovnuo ga je. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena.. zove se Sa'dana. toga osloboditi." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri). shodno rijeĉima Uzvišenog: . Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan.š. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi.l opominji. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa.. Kur'an. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka. Ko sanja da je na musalli. dok će zekat koji dajete. — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. . Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. ako to sajija trgovac.v. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. to znaĉi da će on izgubiti vlast. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). — Allahov Poslanik s.. ţeleći Allahovo zadovoljstvo. to znaĉi da će otići na hadţ. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s. unaprijediti vaše imetke. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine.Ali. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. otići će mu jedan dio imetka..v. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke.s. ili da će..A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru. zaista opomena koristi vjernima. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu.a. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti.a. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. i kad su stigli tamo. ako to sanja pripravnik. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu.. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige... — EI-Ka'ka' je pošao s njim. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest. Kada je tumaĉa upitao za svoj san.to znaĉi da će ovladati pos lom. dove i poboţne pjesme.a. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. SADAKI... da ga toga oslobodi.Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik. otvorenom mjestu za klanjanje. on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. 12. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje.š. i kad gaje ugledao. ali ne prema Kibli. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac. to ukazuje na lošu upravu.a. ako to sanja vladar.. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ. — Jesam! — odgovorio je. a onda mu je tumaĉ rekao: . pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.. riješiće se gubitka. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje. otići će na hadţ i steći sigurnost. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje. a inaĉe nije pozvan za to.s. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja.Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r.

ako je trgovac. pak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da on neće postići ono što traţi.. UMRI. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz).. profitiraće. riješiće se briga.š.A ko od vas bude bolestan ili na putu. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. ako je smijenjen sa nekog poloţaja.. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe.š. pak. prekinuće putovanje.š. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi.. biće smijenjen. stvar će mu se pojasniti. ako u neĉemu dvoumi. razboljeće se. Drugi.a. Ako neko sanja da posti. biće ponovo postavljen. Ako neko sanja da je podijelio vitre. ako je u zabludi. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r.. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ.a. Neki od njih vele da. 13.š. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. — to znaĉi: ako je upravitelj. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan.. i ako je u brigama. lahnuće mu. ako neko sanja da uz ramazan mrsi. Ako. biće siguran. ako je trgovac. pa danas ni s kim neću progovoriti. na ozdravljenje i vraćanje duga. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. na osloboĊenje od briga. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ozdraviće. ako je duţan. to znaĉi da će on joboljeti. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ. oduţiće se. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti." ili je moţda. jer je osnova posta — šutnja. HAŢDER -UL-ESVEDU.. obavezan da šuti. ako neko sanja mjesec posta. Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. 23 . Ko sanja da se omrsip. zadovoljan. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise.Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. ako je bolestan. to znaĉi: ako nije išao na hadţ. KABI. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. Neki vele. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti. Siromah simbolizira ispit (provjeru). ako je na putu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila. putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz. postaće hafiz. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. ako se neĉega boji. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. ZEMZEMU. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. neko sanja da je krenuo na hadţ. otići će." Ako to sanja nepismena osoba.. ako je na putu. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. pretrpjeće gubitak. biće upućen. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke.. i ako je zdrav." kao i to da će vratiti dug. ako je duţan. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha.. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ.. ako je u nekoj tegobi. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. ako se od neĉega plašio. biće bezbjedan. Ako neko sanja da je nastupio Bajram. Kad neko sanja da je postio i da je iftario. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. 14.).

pak. na Njegovim blagodatima. jer se prepustio razuzdanosti. ako je pozvan za takav govor. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. ili će ga zadesiti neko iskušenje. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. vlasti. on će. Kaba na snu simbolizira halifu. primiće islam ili će ubrzo umrijeti. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. ili sa minbera bude 24 . ali ga ne obavlja. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. nesreĊena i poremećena. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. Minber simbolizira arapskog vladara. ili njegovog premca. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. inšaallah. obaviće hadţ i postići će sigurnost. TakoĊe je reĉeno: . Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke.v.š. princa ili ministra.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . jer je Allah dţ. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. vjera mu je manjkava. pa se minber slomi ili sruši. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. pa ga stavili na njegovo mjesto. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. Ako nemusliman sanja da drţi hutbu.s. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. doţivjeće poznu starost. umrijeće kao šehid. proslaviće se po dobru.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. ugleda i popularnosti u narodu.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav).Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima.pa mu je Ibn Sirin rekao: . ispravna mu je vjera. sa hazreti Havom.a. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. a ako nije pozvan da se penje na minber. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. nakon što su ga ljudi izgubili. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja.š. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. . pak. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Ako neko sanja da klanja u Kabi. i ako ima nekog odsutnog. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. sastavio Adema a.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. A ako. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama.s. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. pak. to znaĉi da će on biti razapet. Ako. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen. — Tako je i bilo.s. a ljudi paţljivo slušali njegov govor. ne završi do kraja namaz. Ako neko sanja da klanja na Kabi. on je dostojan slugu. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. i unići. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. postići visok poloţaj i vlast. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. Ako.

pa zatim se proţivio. vratite dug. 16. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar. Ko sanja da ţrtvuje devu. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. oslobodiće se straha. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu.. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede.A zar moţda ne biste i vi (licemjeri). ako ga sanja duţnik. zadobiće pobjedu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. postići će radost.. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu.v.a. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim.s. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. ako ga sanja ratnik. i obradovali smo ga Ishakom. imam jedno pitanje. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa. Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. i postići će obimno dobro. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani). Neki kaţu. Ako rob sanja da kolje ţrtvu. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. pa će se zatim pokajati. sallallahu alejhi ve sellem. oslobodiće se. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). opet. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? . uĉiniće grijeh." Ako ovo sanja trudnica. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. GROBOVIMA. kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti.s. udarajući njome i desno i lijevo. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s. opskrbu i ugled.. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu.. probudio iz sna. otići će na hadţ. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin. umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta. veselje. dobrotu i ugled. a ako sanja da je pomognut u boju. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. UMRLIM..Rekao je: — Hamamdţija. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. rodice sina koji će biti dobar. A neki. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.š. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. kako kaţe Uzvišeni: .v. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija.skinut silom. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. oslobodiće roba. uspjeće u svojoj trgovini.v.a. jer je l srnailova a.. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta). TakoĊe.a. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ.a. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. otkupnina bila u ţrtvi. u snu. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. oslobodiće se briga. biće pomognut protiv svojih neprijatelja.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. Ako ovaj san sanja zarobljenik. pribliţio mu se smrtni ĉas. biće osloboĊen. shodno rijeĉima Uzvišenog: . neka je Allah zadovoljan njim. obogatiće se. koji je rekao: . A ko sanja da on neće umrijeti.. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. ako ga sanja siromah. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? . kad biste zavladali. kaţu da će naći lijek. rekao: . ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu. kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. kravu ili ovna. 15. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. poboţnjaka. postići će pobjedu i slavu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. jer se on trudi za svoju porodicu." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija. postići će plijen. te priznajemo naše grijehe. neka mu se Allah smiluje.s. pa ko vidi u snu da je umro. moć i slavu ti koji idu. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik.Tekija. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi.s." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. 25 .

A što se tiĉe naricanja. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. us pio je u dunjaluku. Ako neko sanja da je upravitelj umro. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. doţivjeće od tog upravitelja radost. doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). neće popraviti ono što se srušilo. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe." Ko sanja kao da se sastao sa njima. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. kao i skup pogrebne pratnje. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. a ako jede sa mrtvacima. 26 . nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. mrtvacima. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. naći će kapital (novac). jer smrću se cijepa braĉna veza. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. Ko sanja da je umro. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. to je znak njihova rastanka. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. a pokvario je vjeru. a kada se udruţi. pa će plaĉ biti dokaz radosti. srušiće mu se kuća ili zid . Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. ako je na krevetu. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati. a agonija mrtvaca nije dobro. Ako neko sanja da je našao mrtvaca. rodice muško dijete i obradovaće se njime. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja.Ko sanja u svom snu. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. postići će kapital i veliko dobro. na kome će ga zadesiti veliko dobro. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. postići će uspon. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt.neko od njegova potomstva će se oţeniti. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). a grupa kao naricanje. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . Ako neko sanja da mu je umro drug. on se nalazi meĊu munaficima. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. nije pohvalno. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. A ako sliĉno sanja. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota.plakanje sa naricanjem i kretnjama. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. stupice u brak. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. a ako je na postelji. a moţda će u toj brizi i umrijeti. produţiće mu se ţivot. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. nastupiće briga iznenada. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. osiromašiće.

do kopaĉe se haram imetka. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. uhvatiće miša. tj. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. biće mu zahvalan kraj. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. ili da se izvrši oporuka. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. a ako ima muţa. a vjera u tog nije bila u redu. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. ili da mu se izmiri dug. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. ali mu se ne odziva. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. Balzam ukazuje na teobu griješnika. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. pokvarila je din (vjeru). Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. ili poglavar. a ako sanja da je nošen. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). to ukazuje na neispravnost njegove vjere. njegov kraj neće biti po hvalan. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. oţivjeti. on postupa po istini. 27 . dalje je od pokajanja. zaradiće haram imetak. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. pratiće vladara pokvarene vjere. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. to predstavlja njegovu smrt. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. udaće se. Što god je manje na mejtu kefina. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. to je on bliţe pokajanju. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. vjenĉanje). Ako neko sanja da nosi mrtvaca. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. Ako sanja kao da prati dţenazu. a što je više kefina. to znaĉi da on poziva na blud. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. a zatim ga ostavili u kući sama. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. Ako sanja dţenazu na pijaci. a ako mu nije pokrivena glava i noge. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. jer ţivot znaĉi olakšicu. ili da ima prstenje. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital.. jer se oni nalaze u kući istine. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. umrijeće u brizi. što se tiĉe pozna tog groblja. prema kojoj je on nemaran.s. i obratno. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. ko sanja ţivoga da je umro. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. on kontaktira sa licemjerom. 28 . bez dobrih djela. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila.a. zadesiće stanovnike grobova milost. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. Ako u kaburu ne doţivi smrt. ta osoba je siromašna dobrim djelima.v. kao da je umro taj ĉovjek. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. ĉini neposlušnost. a smrt poteškoću. kad htjedne. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. ono predstavlja stvar istine.š.KOPANJE. ili ga prepušta grobarima da to urade. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. kao što i zatvor znaĉi grob. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. a ako ih vidi ţalosne. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. taj koji sanja." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. a ako je sanja kao siromaha." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe." Isto tako. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi. a ako je po njemu poravnana zemlja. Ako se umrla osoba sanja gola. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere). to ukazuje da on. spasiće se zatvora i nasilja. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša.. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. nadati se njegovom kajanju. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. tj. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. ili kao da hoće da ga udari. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno.š. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. zatim. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. proţivjeće ga (po slije smrti). ili prljave odjeće. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital.

pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. ako se tuţi na bol stomaka. to ukazuje na siromaštvo i brigu. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. jer oni slijede mrtve. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je njihova odjeća bijela.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. ako je crvena. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. ako se tuţi na bol po tklonjenice.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. a ako je odjeća prljava. tim ţivima će biti kratak ţivot. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. a ne za hakove prema ljudima. a poslije toga zaplaĉe. takoĊe. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. to se odnosi na vjerske stvari. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. to isto znaĉi." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. Ako se tuţi na bol ruke. Ako se tuţi na bol svoje strane. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. znaĉi kao i gore navedeno. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. familiju i imetak. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. to ukazuje na griješne poslove.. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. ako se sanja kao da je otac oţivio. jer je dţamija mjesto sigurnosti. ako se tuţi na bol steg na. ili milostinja koju je uĉinio. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. ako je crna na bogatstvo i moć. 29 . ili njegovom potomstvu. tj. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom .to znaĉi da će nemusliman primiti islam. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. ili kao da je bolesna. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. ako se tuţi za bol noge. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot. gušenje ili iznenadno umiranje. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. Ako je umrla osoba upravitelj. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. pod teretom je ispita za svog brata. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. a ako se tuţi na bol vrata. pod teretom je ispita za svog oca. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. ako su one pocijepane odjeće. to ukazuje na sretan i udoban ţivot.

osiromašiće. on će se nadnijeti nad smrt. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. ili miša. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. a zatim će se vratiti. ili ako uĊe. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. ta će se hrana ili roba pokvariti. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. pak. ili dovu. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. ta će hrana biti skupocjena. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. A ako mu da pohabanu odjeću. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. ili drugu mrtvu ţivotinju. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. zadesiće ga opskrba. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. umrijeće. on ĉini prostitu ciju. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. neće mu to naštetiti. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. Ako mu da hranu. 30 .Isto tako. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. ĉini bezo brazluk. ali izlijeĉiće se. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. ode od njega briga kako se i ne nada. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. zatim se vrati. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. Ako. Ako je braĉni partner neprijatelj. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. njegov san nije pohvalan. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. a ako mu da prljavu odjeću. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane.

Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. poglavlju. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. Oni su. a Allah zna. on radi djela za koja će'se kajati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je u ratu. Ebu Mejde! — Ustao sam." 31 .s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. time se odvra ća od takvog djela. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). kad ga vidiš da radi ruţno djelo. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. izlazak Dabbetul-erda." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega. mudrost i dozvoljen imetak. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. neće zadobiti kapital. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu. 17. a i nji hove supruge. da su stvorenja sakupljena. Isto tako. Ko sanja da je jedino on proţivljen. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. i 39. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. OBRAĈUNU. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. neka mu se Allah smiluje. ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi.l kad bi oni bili povraćeni. kako vjerski tako i ovosvjetski. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. ili namjerava biti neposlušan. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. ili je ustrajan na laţi. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. neka mu se Allah smiluje. uistinu. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati.. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. njegov san ukazuje na to da je on silnik. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine.. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. i obratno. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. Allahov Povjerenik. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril.. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. lasci. njegov mu je san nagovještaj radosti. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. a sofra postavljenja.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s.v. kao što je izlazak Sunca sa zapada.a. tj. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. taj mu je san upozorenje. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. jer je to dan rasprave i pravde. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. ako naĊe umrlu osobu u grobu." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. i kako bi on išao tim putem. ili sa još nekim pojedincem. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. pobijediće." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni.

l griješnici će vidjeti vatru. njegov sluĉaje je strašan.Kad." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita. a ako nije. koji se zalagao i trudio. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima. kako kaţe Uzvišeni: . HURIJAMA. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. .. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. ako je. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. stanje njegove vjere je zastrašujuće. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim..zapašće u tuge ovoga svijeta." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti . DVORCIMA. a njemu majka Abdullahova.on od dobrih ljudi. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu. i umro. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. uskraćen. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. 18. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. post i cjelokupnu pokornost Bogu. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. 19. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. A ako vidi Malika. u tom momentu 32 . takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela. i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi. a u njihovim rukama pehari. NJEGOVIM VRATIMA. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. O DŢENNETU. ţalostan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. Ibn Širina i Mejmuna.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. neka je slavljen. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. i da su mu dobra djela pretegla loša. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan.š. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. da je dobra i dobrog vjerovanja. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. postići će radost. napušta namaz.biće obradovan od strane policije. dţehennemskog vratara. ako Bog da. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju. ozarenog osmijeha .š. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. a ako mu loša djela pretegnu dobra. oko njega su bile sluškinje. mjerenje djela na vagi i primanje knjige.— Vidio sam tu Hasana.

Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. biće opskrbljen znanjem. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi." 33 . Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. pa je upitah: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima.A ĉija si ti? . a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. i postići će zahvalnsot i nagradu. srazmjerno jelu koje je pojeo. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. a spreĉava loše. A ko usni da jede dţennetske plodove. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. onda razbij ĉašu.postići će dobro na oba svijeta.š. ili ga ţeli uĉiniti. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. veli: — Ko sanja Dţennet. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši." Ako sanja da mu je reĉeno: . ko usni da se napio dţennetske vode. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a.. uz oĉekivane poteškoće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. u dţamiji sam ostao sam. postići će pravi put i znanje. a jede njegove plodove. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje.Ti ćeš unići u Dţennet! —. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. Allah mu se smilovao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima.. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere. • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi.Upitah sljedeću: — A ti? . Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. umrijeće mu roditelji. pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. zadobiće nasljedstvo. zikir ĉini. a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. . zadobiće mudrost. znanje i bogatstvo. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. vina i mlijeka. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan. TakoĊe. iz Damaska. Ako sanja da je ušao u Dţennet. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. i one su pljeskale rukama. taj mnogo Allaha dţ.a ona reĉe — Ferkadova. njegovi roditelji su zadovoljni njim.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. to ukazuje na poremećaj njegove vjere. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. ukoliko ju je poznavao. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. — dok nije ostala samo jedna.

ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. a druga se vrati ka nebu. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan. a bojte se Mene ako ste vjernici. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj. Sto se tiĉe šejtana. kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti. mir neka je vama. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. griješniku." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet.Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. jedno će ga stići i zadesiti.. meĊutim.. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta.. postići će radost.. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata. Ako neko sanja da je ubio Iblisa." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. izgubiće vlast ako je upravitelj. pa Hadadţ uze jednu od njih. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja. kako Uzvišeni kaţe: . on je neprijatelj vjere i dunjaluka. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. a drugo neće. 20. 34 ."... Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću). prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod).l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. i on ne preza ni od kakve spletke. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. spletkaroš. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja.O sinovi Ademovi. on plete zamke i pravi podvale. ne uspijevaju u tome.. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati. neka vas nipošto ne zavede šejtan. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu.." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa. i ovaj će završiti hajirli smrću." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana.. MeĊutim. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji. Uzvišeni kaţe: ... sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. priĉa im o dobrim ljudima. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere. Ko sanja Ridvana. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima.. dţennetskog vratara." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan. zadobiće pomoć. neće postići svoje cilje ve." Akoneko sanja da je svezao šejtana. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni.

Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. to predstavlja dobro djelo koje blista. Ako sanja jednog od njih slabim. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. srazmjerno njenoj ljepoti. biće siguran od njegovog zla. to je on liĉno. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. neki. onda je neprijatelj bogat. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. Ako je otkrivena robinja. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. zadesiće ga briga i siromaštvo. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. Ko sanja starca je postao mladićem. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. a ako je zaogrnuta velom. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). to predstavlja sumnjivo dobro. a ako je taj mladić koji se sanja jak. l one imaju prednost nad drugim ţenama. ako je otkrivena robinja. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. Ako je ona bila nemuslimanka. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. Ako je sanja namrštenu. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. Kada ţena usrtije mladu ţenu. ako je mladić bijel. Ako sanja robinju koja zabavlja. DJEVOJKAMA. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. ĉuće neku rijetku vijest. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. dobiti nešto. Ako neko sanja robinju namrštena lica. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. to je neprijatelj starac. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. Ako sanja mladića kojeg voli.21. obzirom da ga je on nadvisio. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. to znaĉi neko poznato dobro. 35 . odjeći i mirisu. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. ako je mladić crn. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. ako je mladić plav. Ako je robinja punih grudi. a ako je taj drug musliman. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. Robinja u snu predstavlja dobro. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. DJECI. to je prikri veni neprijatelj. opet. Jedni vele: obnoviće mu se radost. vele da će umrijeti. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. ili od nekog ko mu je sliĉan. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. ako sanja staricu. Allah mu se smilovao. Ko sanja nagu robinju. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. to je njena marljivost. a ako ga nadgleda mladić. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). on je povjerljiv neprijatelj. ako je od njega uzeo uţe. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. to znaĉi zavjet. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. tako npr. a zabavljaĉica nerodnoj godini. STARCIMA. a ako je poznat. to je grub neprijatelj. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. jer je ljepota prolazna. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. MLADIĆIMA. to znaĉi skriveno vjersko dobro. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. Ako je pokri vena. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. slaba je marljivost tog koji sanja. to je snaga njegove marljivosti. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. srazmjerno njihovoj lje-poti. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. ili od nekog njegovog imenjaka. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. taj će ga postaviti za upravi-telja.

i rodice mu se kćer. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. spopašće ga hajr.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. Allah mu se smilovao.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. to je naglašenije. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. A ako mu je pokorna. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. Ako to sanja majka. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. a ako kupi na snu robinju. to mu znaĉi slavu i snagu. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. Ako je muslimanka. 36 . rekla je: „Subhanallah. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. Ako je starica nemuslimanka. Ako ţena sanja golobrada muškarca. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. kad je vidjela ovaj prizor. promijeniće mu se stvari. napustiće ga blagodati ovog svijeta. a ţena m u trudna. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. a on je zainteresovan za nju." 22. Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. tj. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. ako je u snu vidi pod velom. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. ako sanja da mu se rodila curica. a kad sanja da mu se rodila kćer. l ova ţena što je sanjala. oţeniće se slobodnom ţenom. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. Pa o tom pitaj prirodu. to znaĉi da će on umrijeti. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). a on ga ne dodiruje. a ĉas neprijateljstvo. to je stvar za koju će se kajati. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. a na njima raskošna odjeća. biće osloboĊen. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. naklonjen mu je ovaj svijet." Utom sam se probudila. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. i obrnuto. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. i rodice mu se sin. obrukaće se. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. a ako starac sanja ovakav san. Ona će te obavijestiti.Ako je vidi u snu ruţnu. izgubiće svoju uljudnost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. oţeniće se gospodaricom. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. Ako je starica koja se sanja ruţna. to su dozvoljene stvari ovog svijeta.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

posredstvom svog tumaĉa. a donji ţenke ĉlanove familije. Ako to sanja trudna ţena. gornji zubi muške ĉlanove familije. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. nema rodbine. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. ako je vjernik i uĉen. Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. ţivjeće u sjeni svoje vjere. to je zlo koje će se naknadno desiti. oĉiju.Zadobićeš kapital od strane trgovine. bilo dobru. Ako se sanja donja usna. — Ako taj san usnije neki zanatlija. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. koji ga pomaţe i podupire. ako njih nema. rodice veselo dijete. a ako ih ĉovjek ĉupa. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. znanju . Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. to znaĉi da će imati puno oruţja. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). lijevi amidţu. ko sanja da nema nosa. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. izbavljenja.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. bilo lošu. i pored svojih argumenata. Kaţe se da nos predstavlja dijete. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. a kaţu i ĉast i srodstvo.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. Ako je dlaka bijela. Ako se sanja da su usne vlaţne. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. onda braću ili sinove. obzirom da nos simbolizira porodicu. onda drage prijatelje. radosti. Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. da se to odnosi na djecu ili imetak. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. jer one štite oĉi više nego obrve. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. ako je dunjaluĉar. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . i on će zadobiti kapital iz svog zanata. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. Zubi u snu predstavljaju familiju. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . Obrazi su posao ĉovjekov. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. njegovog planera. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. to je bijes. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo .on napušta zakon vjere. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. odgoju i savjetovanju. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. a neki opet kaţu i roditelje. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). zavisno od toga kakve se usne sanjaju. bilo od dobra. desni sjekutić predstavlja oca. a ako ni njih nema. bilo od zla. On to sve prevodi svojim govorom. ušiju ili će imati zubobolju.a ovaj mu je rekao: . Ako je jezik duţi. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri.

shodno rijeĉima Uzvišenog: . umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ko sanja da su mu zubi polomljeni. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. Ako njih nema. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. — Tako je i bilo. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. vratiće dug malo pomalo. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. lijevi strinu. a pod lijevom stranom ţenskinje.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci.. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. 42 . slobodne ili osobe koje su na putu. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. Za zdrave. neće dugo ţivjeti. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. Bijeli. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara.mjenjuju. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. Neki vele da. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. s tim da od toga neće umrijeti. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. rodice mu se sin. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. a pod zubima ukućane. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari." tj. a ako se koje i rodi. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. Ako mu zub ispadne na zemlju. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. to mu je imetak koji će mu stići. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. san mu nije pohvalan. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. izuzev rijetkih izuzetaka. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. Ukoli ko se pritom osjeti bol. Ko ima crne. a ako time nije nadaren. Neki vele da velika većina ljudi. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. Po nekima opet na vraćanje duga. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. u krilu. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. Po nekima. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. To vaţi i za ostale zube. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar.

koja će mu roditi sina. Ako ovakav san usni bogataš.. pobijediće svoje oponente. Ko sanja da mu je brada okraćala.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. Ako sanja da mu je brada do zemlje. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. tako da mu pada na stomak. njegovo robovanje. ali će biti cjholi nevjernik. Uho simbolizira suprugu ili kćer. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ.Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. tuţilac. tako da će ušima nadomještati vid. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako sanja da ima lijepe i skladne uši. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. steći će imetak i ĉast. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja. Ko sanja da ĉupa bradu. otići će mu imetak. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. razrješenje duga i izbavljenje. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak. znaĉi da rasipa imetak..Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. ali ne previše. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci.kada se obraćao hazreti Havi. ako se bude sporio pred sudom. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. pa ih on sakupi.. a ako su uši ruţne i neskladne.š. sluţenje i pokornost će potrajati. postići će neko veliko dobro. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. sanja da su mu uši ruţne i neskladne. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. ĉuti lijepe i radosne vijesti. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. uskoro će umrijeti. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen. i u nju ćemo vas povratiti.. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. Ko sanja da mu se brada sa strana. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. ali ih ne baci. ako je bogataš. ali ne i sa sredine. shodno rijeĉima Uzvišenog: . 43 . Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. Ako.. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge.našto mu je Ibn Sirin rekao: . Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. ako su uši lijepe i skladne. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. on se okreće od istine i ne prihva ća je. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. Ako ga usni bijeli rob. Takvu bradu je imao (Musaov a. ot ići će mu iz ruke neki imetak. Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. ĉuće puno loših vijesti." Ko sanja da mu se brada izduţila. san mu znaĉi da nije vjernik. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti. djecu ili poslugu. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku..s. a ako je siromašan. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost. . kao npr. ako sanja da ima mnogobrojne uši. suprugu. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke. ako je bijeli rob. a ako ih baci. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. koji će mu se kasnije vratiti. ako je bogat. jer se Iblis — Allah ga prokleo! .. koji ima brojno potomstvo. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. kao npr. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju. to mu je neko olakšanje. ĉuće neke radosne vijesti. pak. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema).) faraon. i rastaviće se sa voljenim društvom.. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. ali mu se neće vratiti.

to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. 44 . — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. neki da će joj suprug. Ako ţena sanja da ima bradu. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. ugled i ljepotu. ako mu je bradu obrijao neki starac. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. Bojenje simbolizira prikrivanje. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. priznatost i popularnost. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. ali će na kraju ipak biti postiĊen. ili neko ko mu je sliĉan. a njihovo smanjenje pohvaljenim. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. Ko sanja da je obojio kosu. uznosi tost. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. biti odsutan. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. ali ti to nije pošlo za rukom. koji ima dobro znaĉenje." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. ugled će mu biti vraćen. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. ali ne i.brkovi. Ko sanja da mu je brada osijedila. izuzev govora. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. povjerljivo) mjesto. je imao bijelu bradu. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. osiromašiće i izgubiti ugled. ili imenjak. ako je udata. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. kao npr. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. ali da ona ne prihvata boju.s. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. ali ne zadugo. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. Tako. a ako mu je starac bio nepoznat. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak. Ibrahim a. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. da će roditi sina koji će odras ti. ugled. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. Ako mu kosa prihvati boju. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. a ako je noseća.

Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. plećka simbolizira ţenu. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage.š.a. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti. kao što je npr. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar.Ako imam sanja da mu je krut vrat. 45 . jer ramena oznaĉavaju braću. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica).rodbina će mu biti zahvalna. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. a lijeva ţensku rodbinu. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. ili da će mu se roditi brat. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. ili da će mu se roditi sin. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju. Ako se sanja da se ima duga ruka. a i njemu se duţno. popraviće se. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. prilikom rada. oćoraviti. a rame — ukras. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. ft ako sanja da mu je ruka mokra. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. Isto tako. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. Ko sanja da mu se mišica smanjila .to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. steći će znanje ako je dostojan znanja. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka.Bićeš glup.) u vezi sa miradţom. ortaka ili najamnika. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . postaćeš plemenit. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. ako sj loše naravi. pa mu je san protumaĉen tako da će. postaćeš još hrabriji. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. koji mu je rekao: . Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. imetak i dobroĉinstvo. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. to mu oznaĉava imetak. profitiraće. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. ako si hrabar ĉovjek. odlikovao. srazmjerno povećanju mišice. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). brat ili punoljetni sin. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih.s. a lijep. to je dunjaluk. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance.v. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak. a ako je trgovac. to za upravitelja znaĉi uspjeh. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. ljepotu i lahkoumnost. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. to ukazuje na tugu. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. srazmjerno smanjenju mišice. Ko sanja da hoda na rukama . to ukazuje na njegovu snagu.

to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom.š. Te stvari su nabrojane u ajetu: . to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara.. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti.s. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. bilo od dobra. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. ali joj nokti ne prihvataju boju. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. ako. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. Ako ţena sanja da je oknila nokte. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. Isprepleteni prsti. Ako ţena sanja da boji nokte. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove.O vladaru pravovjernih. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. da bi mogao da se izdrţava. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. bilo od zla.š. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane.. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. srednji prst — ikindiju-namaz.podne namaz.. Tako. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale.. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. kaţiprst .Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. na njegovu nepravednost i pristrasnost. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. to ukazuje na porast njegove pohlepe. koji mu je rekao: . Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. s mukom će zaraĊivati za ţivot. koji ništa ne rade. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti.. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. kao i pripremanje oruţja. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. ili bratiće. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. pak. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. 46 . Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. ili da će je on obradovati.Š. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. to znaĉi da će raĊati djecu. predstavljaju siromaštvo ruke (brata). Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza.

da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama. Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. npr.v. izgubiće skoro sav imetak. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka.): „Dok sam bio na miradţu.s. to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. lijepe ili ruţne. a za siromaha povećanje duga. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. tjeskoba u grudima škrtost. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. Ako ĉovjek sanja svoje sise. tjelesnu i duhovnu snagu. Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele.l stavi svoju ruku u svoja njedra. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. a neki vele da to znaĉi osijediti. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. kao u ovna.Ona je rodila vanbraĉno dijete. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. pa sam upitao Dţibrila: . Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. imetak i slavu. moći će se riješiti duga. povećaće mu se radost i bogatstvo. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost. njegovu vrijednost. rodnost i snagu. Kiĉma predstavlja postojanost. ţalost će ga napustiti. izgubiće bogatstvo. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak. poloţajem. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati.. trgovinom i sliĉno. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli.a. da imam svjetlo i sjaj. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. Nedugo zatim otišao je u borbu. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. biće mu opljaĉkan imetak. ţalost će mu se povećati. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. izaći će bijela bez mahane. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. Ko sanja da ima debeo rep. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage.. a ako to sanja siromah. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. a ako sanja da mu dlake otpadaju. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). 47 . Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. a ako sanja da mu dlake opadaju.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. a neki vele jakim djetetom. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. . shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. a ako to sanja siromah. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. pretrpjeće gubitak u imetku.. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. njegov oslonac.

Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. to ukazuje na veliku ţalost. ili će neko iz njegove porodice. peĉenih ili nepeĉenih jetri. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. djecu. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. Ako pri tom poteĉe krv. ako je bolestan. zatrudniće i roditi dijete.š. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. oštrina. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. ako ga sanja starica.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. a ne osjeća se glad. Ako ovakav san sanja ţena. upornost. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. nastupiće mu olakšanje. a ako osoba koja to sanja nema djece. ispravnosti. ako je neoţenjen. a malog stomaka na nedostatak navedenog. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). dareţljivost. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. i ako ga sanja djevojĉica. ako je siromašan. Ako se sanja mali stomak. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. A ako sanja da je gladan. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. tako da mu padaju po prsima. izuzev ako ima trudnu ţenu. pa je napasnik popije. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. Ako ovakav san sanja mlada ţena. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. za koga misli udati i kćer. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. u mri jeĉe. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. i ako je mlad. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. jer su pluća mjesto ruha (duha). eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. pa potom trbuh opran. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. postati glava porodice. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. jer je ona oslonac tijela. ustrajnost. ili on liĉno. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. udaće se. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. rodice ţensko dijete. pa ovaj umre. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. f 48 . osiromašiće i izgubiti imetak. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. velikodušnost. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. jasnosti (objašnjenja) i greške. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. dugo će ţivjeti. ako ga sanja djevojka. ozdraviće i spasiti se nevolje. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga .zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. Ako se sanja puno kuhanih. to predstavlja nedostatak kapitala. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. nije zadovoljan. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. oţeniće se i dobiti dijete.

Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. lijep ili sliĉno. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. ako na sebi nema ništa od odjeće.š. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. imaju pritom na sebi nešto odjeće. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti. snivaĉa će zadesiti briga. inšaallah. a siromah će se obogatiti. Što se tiĉe muškog spolnog organa. a on se stidi toga. njegov ugled ili njegovo dijete. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri.š. 49 . odnosi se na ţenu. i kao daše stidi od toga. kao npr. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta.. Ako se on sanja neprirodno velikim. — našto Ibn Sirin reĉe: . to joj je nesreća. osamljen. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. zadobiće sigurnost. jer onaj ko nema djece imaće. da je ruţan. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. odnosi se na njih.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. U ruci mu bijaše sablja. Što je utroba za ĉovjeka. to je inventar za kuću. i što se rebru dešava. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. to ukazuje na bolest roditelja. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. neće ih pobijediti. ili to uĉini svojom rukom. A onaj ko je na putu usamljen. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. znaĉi u dţamiji. Ako im uzme ono što im je u stomacima. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. Pupak predstavlja suprugu. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. ako je u strahu. ako je bolestan. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. otvoreno (otkriveno). on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. uzeće im imetak. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. Allah dţ. biće pokoren i pobjeći će od njih. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. a ima roditelje. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. će ga izlijeĉiti. vratiće se.

Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. brige. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti.ako ona ima već dijete ili je trudna. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. ako nema djece.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. — Uskoro je sin te ţene umro. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. a ako ima djecu. umjesto na ţenu. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. koji joj je rekao . što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze. a ako im se koje i rodi.Ko sanja da ima dva muška spolna organa . to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. pa ga vrati na njegovo mjesto. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. onda će iskoristiti nekog 50 . koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. biće poniţen i potĉinjen. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. rodice mu se. ţena nema djece niti je trudna. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima. kao što su npr. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega.. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. a ako mu on nije potĉinjen. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. ali ne ukazuje na smrt. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. dug. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. pa će ih on doĉekati.Njegov ţivot je prošao. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. strah. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . pak. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. Ako. rodice sina. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. ona će biti na putu i vratiće mu se. umrijeće prije punoljetstva. djeca im se neće više raĊati. umrijeće mu sin. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. bolest. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. pa će mu od koristi biti drugi sin.. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena.

Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. jer se na nogu u 51 . ako se sanja. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu.Ti imaš neki dug. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. ne zarasta niti boli. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. jeziku) ţenskog roda. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. Ako je to neki nepoznati starac. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. ili će izgubiti jedan dio imetka.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. ta promjena se odnosi na njega.njegovog imenjaka. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. Ako je to neki poznati mu starac. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. povjeriće mu upravu. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. BEDRO (but) simbolizira rod. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. Stoga. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. ako je osoba koju sanja mladić. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. koga simbolizira dotiĉna vena. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. pokretljivost i širinu poslovnosti. obzirom da bedro. tj. to znaĉi njegovu smrt. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. NOGA je ĉovjekov oslonac. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. u vezi sa venom. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Ibn Sirin mu je na to rekao: . Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. rodice mu se vanbraĉno dijete. kad se otkine. ili pojava otoka na njemu. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. taj mladić mu je dušmanin. Gruba koţa na ko ljenu. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. pa je san ispriĉao tumaĉu. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. koje neće biti njegovo. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu.

Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. izgubiće pola imetka. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. ako je bogat. a Ibn Sirin ustuknu. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. kada ih drţim na ţeravici. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. Muţenje horasanske deve sim- 52 . — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. onda bude onakva kavka je i bila. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen.s. ako je putnik. oboljeće. a imao je duga 40. to znaĉi da će se oţeniti. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. ako je siromašan. ona se ugasi. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela.v. Muţenje simbolizira zamku. KRV. ĉovjeka ili ţenu. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. ako je u pitanju poznata osoba. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi.000 zlatnika. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane. izgubice sav imetak i svoj oslonac. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. ĈLANAK noge simbolizira dijete. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. a za ţenu smrt muţa. biće mu lagahan put i postići će dobro. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. a otići će mu i kapital i njegov oslonac. nego raspravlja o sudbini. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. koji je rekao: .. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. oboljeće. jednu s drugom. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. rekao: . Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar. simbolizira imetak. a kada ih podignem. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. s tim što. Ko sanja da ima mnogo nogu. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. 23. ili će umrijeti. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. . Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama.a. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. za muškarce i za ţenu.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. pod dugom. obzirom da drvo nije trajan materijal. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga.svemu tome i oslanja. pa mu se ta noga na javi osušila. Sve će mu se to desiti ako sanja. Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. ako je bogat. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. GLAS l DR. od koga će postići neko dobro. koje se odalo kocki.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. postići će bogatstvo. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi.

Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . a u ma loj koliĉini — halal kapital. Ebu Bekr r. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. dok je bio u Taifu. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast.s. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. ili sanja da je potegao jedan. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. — Zatim je Allahov Poslanik s.Allahov poslanice. postići izbavljenje i spas od belaja. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. rodice mu se dijete. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost. biti zavodoljan. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje.. koja se prosula. a ako ga sanja siromah. u koju je sasuto sve mlijeko.. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. otputovao iz Ta-ifa. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. Ko sanja da muze devu. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka.. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka. koje će biti njegov blagoslov. a glava Arapa je vladar pravovjernih. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. koju smo jeli zajedno sa medom. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama.a nije niĉim zaprljana.š. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare.!o isto simbolizira i topljeno maslo. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . znanje i mudrost. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. Tada je donesena druga ĉaša. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno..v. opet. Ako trgovac sanja da muze devu. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu.v. A neki opet. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. a ako ptoeĉe otrov." Kamila simbolizira Arapa. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. .bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. nema mu grijeha. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo. zaimaće.a. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest.a.a. on odlazi baĉen. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti.s. posti i dijeli zekjat. biće oslo boĊen. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). To što ste jeli i med. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. Reĉeno je i to da će. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra. shodno rijeĉima Uzvišekog: „.. Neki. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. ko to sanja. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. Najvitalniji dio tijela kamile je glava. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka.

a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. i nasmijala se. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. a smi janje simbolizira tugu. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga.. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. Harun er-Rešid. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. Ako ovakav san sanja poglavar.". onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. prihvatio je. Kaţe se da sline simboliziraju dijete.. koje će po njega imati štetne posljedice. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno.sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao. Ko sanja da mu.Pa neka se malo smiju. Ko sanja da se oseknuo. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran. a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). ali na kraju ga je ipak uzeo. osiromašiće. koje je on u poĉetku odbijao. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. ali mu to ne polazi za rukom. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. vara ga sa njegovom sluškinjom. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju.u prodavnici. ZIJEVANJE simbolizira bolest. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu. kao i to da i ne sluti da je prevaren. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . Kada mu je ponuĊeno i po treći put. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. to dijete će biti krad ljivac. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. bez plakanja. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. to mu je neka korist. Pošto se takvi kao ti ne hapse. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito. shodno rijeĉima Uzvišenog: .on će od te osobe biti uznemiravan. za koji ne ţeli da svako zna. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko. ako je ta ţivotinja bila maĉka. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. i spusti glas. ili će se riješiti briga. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. pa njegova ţena uzme sline. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti.Tako je i bilo. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega... dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. a ako mu suze poteku. koje je on odbio. postaće bogatiji. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. a ako je to bila golubica. osjetiće promjene na svome tijelu. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. a on je opet odbio.. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim.. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug. a najruţniji glas je magareĉije revanje". . Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. oslobodiće se nekog grijeha.. Tako. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. Priĉa se da je vladar pravovjernih.... Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. i Mi smo je obradovali Ishakom. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. dvije ili tri. ili će malo dijete odbiti od dojenja. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. jako ili slabo krvarenje.".

uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje. bilo zabrana. to znaĉi da on govori istinu. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori. bilo da je to nareĊenje. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. Ko sanja malo sukrviĉe.) — biće izbavljen iz brige. Uĉenje dove.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. a ako je uĉenjak. a ako. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. Ako se pri tom opio. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. ali je povratio. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. Ko sanja da umije da govori razne jezike . Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom..neko njegovo pravo. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. bilo radosna vijest. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. 55 . Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi.krv padne na zemlju. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. a ako se dogovara sa ĉestitim. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. kojeg će se na kraju osloboditi. imaće dug ţivot. a ako se osjeti neprijatan dah. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. bez ikakvog tumaĉenja. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. on je ĉovjek koji govori istinu. a povratio med. treba to prihvatiti onako kako je. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. Što se tiĉe sanjania dogo varanja.. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje). ţeli postići neko dobro. kao i na neko zlo. škrt je u širenju znanja. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. znanje i razumijevanje. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka.. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca.postići će veliku vlast (carstvo). uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. Ko sanja da je iskihnuo sluz .. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga.. koji će kasnije otići od njega. dobiće protuotrov. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. biće razotkriven. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. Ko sanja da je pio mlijeko. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. oslabiće mu snaga.š. dijete će poţivjeti. on izuĉava komentar Kur'ana. on odaje njegove tajne neprijatelju.on potajno troši neki imetak. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Ako je osoba koja grdi vladar. dijete će ubrzo umri jeti. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. kao jedan ispljuvak.š. bilo upozorenje. ako pri tom krv teĉe u posudu.

Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra.MOKRAĆA simbolizira haram imetak. pa je kasnije postao trţišni inspektor. Bojte se Allaha i udajte je! . Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. rodice boleţljivo dijete. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. jedan dio briga će mu nestati. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). ako je bogat.. Ko sanja da mokri. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom.Tako je i bilo. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. sin Babekov. Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. ako je siromašan. riješiće se siromaštva.Zato se i kaţe. a ako je bogat. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. Ko sanja da mokri u svoj nos . Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. — Tako je i bilo. Ako trudnica sanja da 56 . i On je najbolji darovalac". koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. oţeniće se. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva. kad se probudi. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. a ako je u brizi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. — Nakon što mu je to on obećao. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. to znaĉi da će mu ţena poba citi. Ko sanja da izbacuje spermu.: Ardešir. Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom.. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. izgubiće jedan dio imetka. SPERMA simbolizira višak imetka. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. primijetiće da ju je stvarno izbacio. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. ako ima trudnu ţenu. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. Nakon što se rodio Ardešir. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. mada mu je otac bio Sasan. ili ga ona boli. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. koji je bio pastir. rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. a ako nije oţenjen. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. uz kajanje. ispunjavaju tako svoje obećanje. a da toga nije svjestan. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. izgubiće imetak. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici.

Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju. zavisi od zadaha. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu. opet. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. ĉini mu nasilje i velku štetu. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. pak. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac. na njega će podijeliti zekat. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. podi jeliće sav imetak. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. pa je potom izmet zatrpao zemljom. a ako je mjesto bilo nepoznato. a sve to ĉini od svoje drage volje. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije.) ţena stajala je i nasmijala se. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. srazmjerno smradu. oslobodiće se haram imetka. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. ako se time umaţe. Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. a ako to nije. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). zapašće u brigu za koju će se proĉuti. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila.A njegova (Ibrahimova a. a ako ime imetka. on će im olakšati.s. on će ih toga osloboditi. Jedenje. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka.. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. i Mi smo je obradovali Ishakom. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. nuţnik. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. prekinute putova nje. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. kao npr. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. Ako je to bilo u društvu. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. i Allahu dţ. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. Da li je to halal ili haram imetak.š. a ako je prosjak. koji prati kajanje. Ako je. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu.to znaĉi da će roditi dijete. ako se sanja. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. ali na nedoliĉan naĉin. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. a neki. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. biće klisti- 57 .. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. ako je na putu. on krije neki imetak. rodice mu se ruţna kćer. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi.". Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). ali koji se neće proĉuti u narodu. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. on prebroĊuje neku brigu. zbog kojih će ga biti loš glas. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili.je rodila ribu.š.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu. srazmjerno koliĉini izmeta. a ako su u nekoj poteškoći. simbolizira imetak.

TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije. ili će poĉiniti grijeh. kao da su one jaja pokrivena. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. iskljuĉivo grudaste. za poljoprivrednike predstavlja dobro. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje. dala na vaspitanje. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. a mala jaja ţensku djecu. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete.. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. postići će neko dobro." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. Ako ĉovjek sanja da je trudan. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće.. Sve ovo vaţi za prijesna jaja. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. zapašće u tešku brigu.. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka. opet. koji mu je rekao: . Ko sanja da jede ljusku jajeta .. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje.. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. zadešiće ga teška briga. npr.. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. kojeg mu je. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Isto tako. ili će zapasti u brigu. rodice djevojĉicu. i izvodi mrtvo iz ţivog. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu. dijete će umrijeti. a ako sanja da je rodila djeĉaka. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. a ostatak pojeo.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako sanja da je rodila djevojĉicu. Lajanje psa sirnbolizi- 58 . poĉesto i skrivene stva ri. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama. A moţda joj je priroda drugaĉija.. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige.To za neoţenjenog simbolizira ţendibu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha.. a za oţenjenog — djecu. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke.. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. zapašće u tešku brigu.. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. Neki je. ako se jaje pritom razbije.. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka.. ako sanja da je dobio djeĉaka. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. neće biti u stanju to uraditi.to znaĉi da on pljaĉka grobove. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja. tako da. a ako sanja da je kupio roba. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. ĉiju ljusku je bacio. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku.. 24. Sanjanje goveĊe balege.ran. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. On izvodi ţivo iz mrtvoga. ŢIVOTINJSKI IZMET. Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. rodice djeĉaka. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina.. TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu. postići će neko dobro. rodice djevojĉicu. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo. koji mu je re kao: . Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. odlazak na hadţ.". po nareĊenju svog muţa.Neki gospodar će ti dati neki imetak.

svinji ili bi volu. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti. uz obavezno tjelesno zdravlje. ako se sanjaju. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. da je širok. kao i ubrza vanje kazne. simbolizira rat. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. biće ranjen. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. dobiće neki upravni posao. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. Ako ovakav san sanja ratnik. simboliziraju pobjedu. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. zatvorenika i siromaha.. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. da je dobra vjernica). 25. simboliziraju smrt. Gnoj u bu-buljicama. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. kaznu. što u tumaĉenju snova nije pohvalno.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zapašće u brigu i ţalost. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. uz brigu i strah od propasti. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri.U njihovim srcima je bolest." („bolesni" tj. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi.. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. a ako ga sanja bogataš.ra kajanje za neko zlo. ako ga sanja siromah. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. ako se sanja da je bez teĉnosti. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj.. ranjeni). kozicima (boginjama) i si. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim.da je visok. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . Ako neko sanja da mu podrhtava glava. SVRBEŢ po tijelu. magarcu. To simbolizira ijĉir. simboliziraju brojnost grijeha. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. PRISTOVI simboliziraju imetak. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa.. prekinuće kontakte s njim. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. Reĉeno je da svrab. imaće poteškoća od strane rodbine. a rat simbolizira kugu. a ako se sanja da je sa teĉnošću. KUGA. simbolizira bogatstvo. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. ako se sanjaju. za koji se snivaĉ boji da će nestati.". Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara.. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara.. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. i ako mu drhte noge. ako sanja da mu drhti stegno (but). Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. ako se sanja. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an.. ako se sanja. imaće nekih poteškoća od strane vladara. imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice.. imaće poteškoća u vezi sa imetkom. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. simbolizira veliki kapital. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. a neki vele da ona simbolizira imetak. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. vladara ili uĉenjaka. svrabu. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. SVRAB. Ko sanja da je na samrti. jer ako se to sanja na nekome drugom. groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. BUBULJICE. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane.

ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. ili bude imao neprilika od glavobolje. on je potajno bolji nego javno. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu. ako ima trudnu ţenu. otkup (m u) je post.. U osnovi. Ko ţeli da ide na neki put.š. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. veli: .muhtać (tj.š. za onoga ko je u brizi. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad.s. pobjedu i imetak. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak. sticanje vlasti.bolesnika. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . dok za bogataša to znai neku potrebu. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga).. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine. Ko sanja da navlaĉi surmu. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ.a. u Kur'anu a. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. shodno rijeĉima Uzvišenog: . sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom.v." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu. Ko sanja da lijeĉi oĉi . Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku.š. opet. nije zadovoljan da se troši. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. oduţiće se. kazna.to predstavlja imetak koji traje. milostinja ili kurban". Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak. Ko sanja da Vjerovjesnik s.. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece. uho za uho. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. a neki. i potvara neduţnu osobu.š. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta.. oko za oko. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ. da na glavu stavlja krunu. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. za onoga ko je za to pozvan. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 . Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka.Zaista nisu slijepe oĉi.š. a ako nema ţene. Allah dţ. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. nos za nos. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu). Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. umrijeće mu. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja.. vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara. osjeća potrebu za pomoć od drugih). a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda.. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. opet. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an.š. Neki. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi. dobrotu stanja i sticanje znanja. to je njegova ispravnost u vjeri. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. obzirom da je bolesnik . obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put.on poboljšava svoje vjerovaje. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba.. LUDILO simbolizira imetak. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. a ti si neduţan.š.

Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu. znanje.s. a ako sanja da ţivi i posHije smrti. ili njegovoj djeci. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. obzirom da se stid pokazuje oĉima. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja. ne svjedoĉi istinito.. odu i blagodati. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima.Zar mu nismo dali dva oka. ili. ili njegovom ortaku. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. i razveţi uzao sa mog jezika.. moţda. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. ako je trgovac. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . pa si ih zaboravio. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba.". ili njegovoj ruci. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu. ili će izgubiti blagodati koje uţiva. djeca. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće.. a ako to sanja griješnik. sanja da se taj vratio i da je slijep. dobiće bogatstvo. dok neki..Tako ti (je). biće smijenjen sa svog poloţaja. trgovina će mu biti uspješna. zašto si me proţivio slijepim. kao što su npr. i jezik i dvije usne. imetak.u onome u ĉemu oko uţiva. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. tjelesno zdravlje.". Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao.. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu.. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. nešto desiti njemu. snivaĉ će umrijeti.. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu.. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos.. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . opet." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). obogatiće se nakon siromaštva. jer kad se sa lica otkine nos. Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. ili njegovoj ţeni. shodno sluĉaju Jakuba a. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ.. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. a ako je svjedok. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt.a. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku. a ako je trgovac. Ako nevjernik sanja da je oslijepio. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. da bi razumjeli moj govor. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. ili će se. pretrpjeće gubitak u trgovini. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. kao i dobijanje imetka od neke bande. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je upravitelj. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . — a kad ode oko. koju će strpljivo podnositi. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere.. došli su ti naši znaci.. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. s tim da je nije potpuno izvukao. lice postaje ruţno. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. ljepota lica simbolizira stid. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek.. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. Ako neko.

ili izdajnik. umrijeće mu brat ako ga ima. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik."." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh.š. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost. Ko sanja da mu se štuca . ili nasilnik. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. stradaće mu kćer. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 . Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu". Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . ili će se razići sa ortakom. a drugi je bio obješen. a ako to sanja neko ko nema djece. umrijeće mu brat. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. dareţljiv i hrabar ĉovjek. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku.on se mnogo zaklinje. Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. kazna. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija. ako mu je sasušen domali prst. ako mu je sasušen srednji prst.Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. ako mu je sasušen mali prst. ili će se razvesti sa ţenom. kazniti. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. umanjiće mu se imetak. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. a ako nisi..on se srdi. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo.Ako je tvoj san istitinit. to znaĉi da on ispušta namaze. njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): . Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. ili da se povješaju. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. umri jeće mu sestra. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena . Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili sa ortakom.. — našto je Ibn Sirin rekao: .š. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti.. Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra.Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. ili sa prijateljem. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti.zaradiće neki imetak.. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. biće mu nanesena nepravda od sudije. pa je on rekao: . — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj.. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. stradaće mu mati i porodica.

obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha).. on je nekim ljudima nanio zlo. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. tako da će morati trošiti svoj imetak. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. tako da se bojao da će umrijeti. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. svrab. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge.to ukazuje na osiromašenje i brigu. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. a ako mu se bol u snu povećao.. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. simbolizira imetak. elefantijazisa i kozica. Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. Ko sanja 63 .š. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. što je rugoba i sramota. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. koju je doveo na rub propas ti. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. otac. ili da više neće imati potomstva. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. ili će izgubiti snagu. to ukazuje na njegovu smrt. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt.to mu predstavlja povećanje imetka. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna.s. ili da će mu umrijeti sin.. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. TakoĊe je reĉeno: . iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. poglavar ili prijatelj. Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. i stoga je kaţnjen. a za ratnika — poraz. Ko sanja da ima kozice (boginje) . Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. o njima je ranije bilo rijeĉi.Dugi nokti simboliziraju brigu. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. nije zadovoljan da se troši. Posjanik a. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt). Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. ako ih sanja kod nekog drugog. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. zbog duga prema njemu. snalaţljivost i pokretljivost. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. simboli zira povećanje blagodati. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata.š. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. kozice i bubuljice. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. kome odgovara organ koji ga boli. što će ga dovesti do siromaštva. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. pa sanja uškoplje nika (haduma). a svakQ povećanje na tijelu.nog. sin. je rekao: „Naša djeca su naše jetre". Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak.". Isto tako. sukrvice ili gnoja. Što se tiĉe gube. kao npr. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac.

tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. ili ga ne nose noge. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše.. ona će se vjeriti. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago. Ruţnoća u snu simboizira sramotu. a Ijekar — pomagaĉa. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. KUGA u snu simbolizira tugu. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. a ako sanja hroma ĉovjeka. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. da je umro. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. imaće poteškoća sa imetkom. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom.a. velikih stubova. pa je. 64 .. (od grada) Irema. ili slomljena. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. a sramota — ruţnoću. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. a ako mu nestane impotencije. a ako sanja da je zapao u tugu. rekao: — Allahov Poslanice. i ako se bude zaklinjao. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak. a ako nema kćeri.". Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat.". rodice mu se. ako na njoj ima rana. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. ili išĉašena. pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi. — našto mu je Allahov Poslanik s. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. Ko sanja da je hrom. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. Tako.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli.. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. osramotiti. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. uspio je.š. oboljeće od kuge. oboljeće mu sin. Prenosi se da je Ebu Bekr r. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. ta ko da se. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane.s. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-.v.a. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala. imaće poteškoća u svom izdrţavanju.. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . ili će uznemiravati poštene osobe. imaće poteškoća od svoje rodbine. kao što je bio uništen i narod Ad. Bolest simbolizira parniĉenje. dobiće vlast i biti spominjan. a ako sanja da mu drhte noge. iz zavisti.. ili će ih hapsiti. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. obziromsda glava simbolizira oca. ako sanja da mu drhti stegno. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). Ovo je rekao Ibn Sirin. Ko sanja hromog starca . ili ukoĉen (nepokretan).on je osoba koja posjeduje stid. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". taj ĉovjek će ga. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik.. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. na javi oslijepila. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine.". Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. pa je za san pitao tumaĉa snova.. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. Tako.on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. Neki vele da one simboliziraju klevetu.

koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. a oticanje krvi — pokajanje. imaće koristi od nekog drugog vladara. ona mu neće traţiti da je izdrţava. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. ali on n e vidi krvi ni posjekotine.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. to mu je neprijatelj. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. kome dotiĉni organ odgovara. PUŠTANJE KRVI iz vene. ali mu krv ne poteĉe. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti.26. ili će dobiti braĉni ugovor.. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. a ako je na nekom poloţaju. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. ili će ona umrijeti. koji se s mukom uzimaju. a ako se krupica slomi. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. ili se oţeniti. kao i ono što on ni je u stanju. te godine neće im ati tjelesnih bolesti.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". a ako venu prosijeca poprijeko. a neki. vladar će ga pustiti na miru. a ako je to neki mladić. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. i da mu taj lijek koristi. opet. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. ako umjesto krvi izaĊe kamen. Jer. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. jer krv simbolizira grijeh. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. ili preuzeti neku obavezu. riješiće se brige. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. koje on neće htjeti prihvatiti. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. on je dobar u svom vjerovanju. a ako ima ţenu. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. LIJEKOVIMA. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. da simbolizira umanjenje imetka. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. pokajaće se za grijehe. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. to mu je prijatelj. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. biće smijenjen. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . a ako ga ne dobije. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. Ako dobije braĉni ugovor. ako krv iz vene ne poteĉe. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. ako je boja krvi crna. za bo gataše ima dobro znaĉenje. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. koji se s lahkoćom uzimaju. prestaće takav govor o njemu. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. o njemu će se govoriti istina. rastaviće se sa ţenom. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. ako iz ve ne poteĉe krv. Ko sanja da pije neki lijek. imaće neku korist. nagradiće ga. a ako mu krv poteĉe. ako mu je venu rasjekao poprijeko. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem.

da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. blagoslov. ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. posti ĉitavog svog ţivota). imetak će biti pred propašću.. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). A ako je uzeo zalogaj.l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu". ako se sanja da je tijesto nadošlo. SLATKIŠIMA. obezbijeĊenu prehranu. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji.". Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. postići će vlast i dobiti imetak. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. Ĉista. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. ili neke laţi koje je izgovorio i si. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad . ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. Ko sanja da pije. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu.. Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti. zapašće u brigu. dugo će ţivjeti. Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. KLISTIRANJE. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . 27. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. u svrhu obilaska bliţe rodbine. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje.. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. a jedenje mekinja — siromaštvo. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. ako je lepinja suha. za trgovca — njegovu praviĉnost. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. Reĉeno je da ulje za mazanje. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. ako tijesto nije nadošlo. simbolizira brigu. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. rodnost godine. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. JELIMA. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . on je pohlepna osoba. ako je lepinja od jeĉma. a za zanatliju — njegovo poštenje. 66 . a ako se normalno namazao. uskoro će se sresti sa svojom braćom. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi. a koliko od lepinje u snu fali. u osnovi. ili će se oţeniti. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. a ako tijes to ukisne. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas.ona mu simbolizira 1000 dirhema. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. da se peć ne bi ohladila. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. donosi brzu zaradu. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. a da se i oni tebi prikazuju blagim. ali ih ne jede. Lepinja za Arape simbolizira ţenu.mu.

Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa).. vele neki od tumaĉa snova. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu.". i kada je stigla do vanjske kapije. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. opet. spusti nam s neba trpezu. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. i On će udovoljiti tvojoj molbi. Tako.š. neće imati protivnika. ţivjeće dugo. a posebno zdjele. koji je porijeklom Slaven. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. Sirćetni umak simbolizira bolest. l kao što se lonac oslanja na sadţak. opet. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. koji jede zajedno sa njim. to znaĉi da se udruţio sa braćom. blagodati. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. a ako sanja da se trpeza digla. njegov ţivot je pri kraju. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. ili nekog sela. Neki. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. a lepinja — veliku zaradu. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka.š. uz raspravljanje i neznatnu korist. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. O Allahu Gospodaru naš.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet. razbila se. ili nekog objekta. simboliziraju poslugu. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. dobro i blagodat. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. a ako lepinja poĉne jesti. Ako neko sanja da pije ulje. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. vele da trpeza simbolizira ţenu. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara.. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. koja se ĉini velikom.. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek.. Ako je za trpezom sam. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. kao što bjeţi ţivotinja. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. da te iz nje izbavi i da ti olakša. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo.. spusti nam s neba trpezu. bilo u trgovini. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći... on u veselju bratitimi ljude.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). — Tako je i bilo. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. a dizanje trpeze — gubitak plijena.. Sve srebrno posuĊe. TRPEZA. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 . Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. moliš Allaha dţ. koji je rekao: — Ako ti je san istina. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. što je on mogao i oĉekivati. malo lepinja — da se malo vole. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. a neki. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . Neki vele da trpeza simbolizira vjeru.. bilo u kući. oni se meĊusobno mnogo vole. ĉuvanje od harama.

s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. neće dobiti imetak u naslijeĊe.Mir! . brige. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša. Slanik simbolizira prijatnu robinju.s. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. a ako je meso nedokuhano.v. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje. povezujući to sa ajetima: . s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. i Mi je obradovasmo Ishakom. ako je debela simbolizira veliki imetak. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. ako je glavuša mršava.a.š. a ako je peĉenje od mršave ovce.Mir! . a poslije Ishaka Jakubom. o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). trud. kao i to da ona simbolizira neki gubitak. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka.." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. razuz-danost i prepirku (sporenje). on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. — Ti se ne boj! — rekoše oni. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. a ako je peĉenje mršavo.rekoše: . i ubrzo im donese peĉeno tele. kupvanje mesa — nesreću. obzirom na njeno kuhanje na vatri. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije.odgovori on. rodice mu se sin. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. rodice muško dijete. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha. ako ga jede. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso.. to mu simbolizira neko dobro. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. ako to sanja trudnica. svjeţe meso . Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. ako je ovĉetina sirova. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. obzirom na njihovo siromaštvo. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem.. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. MESO simbolizira bolove i bolesti. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . tako. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. Ako je peĉenje debelo. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. ako neko sanja da jede meso peĉene deve. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. izuzev pojedinih vrsta mesa. a grumenĉići soli — brigu i umor. oboljeĉe i potom ozdraviti. dobiće priznaje od nekog vladara. ono simbolizira dobro za ukućane. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. Neki vele da to simbolizira opskrbu.000 dirhema. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta.simbol. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. ona predstavlja brigu i prepirku. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. ako je meso kuhano. nemir i bolest. ako se glavuša pokvarila (istruhla). izobilje i spas od straha. uĉenjak nije dobar. a ako ga dotakne. a ako su nedokuhane. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu.smrt.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. ako se ljudsko meso ne jede. Neki vele da ona. obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. dijete će mu biti vaspitano. . koje dolazi nakon prijašnje nesreće. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. — Trudite se i budite zahvalni. a ako je nedpkuhana.

Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. ili sa njima ĉini razvrat.".A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. ili najĉasnije ljude u društvu. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. a brav — velikana u društvu. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. poslovi će mu se pomutiti. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. shodno kazivanju o Isaovoj a. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. imaće neke koristi od ţena. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju.s. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. ili druţenje sa poglavarom. dva krila. drago i što se lahko guta. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. valja ih u brašnu i prţi na ulju. prijatno. Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki.. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. ĉiji mu se ukus nije svidio. ukusa i ĉasti. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna. da ti je ne spomenem. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. A kada se udalji-še. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. trpezi. ja sam zaboravio onu ribu. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 .Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili.. ako sanja da jede gušĉije meso. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. neka se pripremi za smrt. zavisno od situacije.A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka.s. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: .v. RIBE. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. imaće neke koristi od zalagaĉa.Daj nam uţinu našu. to ukazuje na smrt. Musa reĉe momku svome: . ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. ili uslišanje dove. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. ako jede kokošije meso. mora da je ona skliznula u more. on ogovara vladarovu djecu. a ako to nije uradio.ka. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. — Kada je ĉovjek provjerio slugu. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. ukoliko nisu u pitanju male ribe. paiona u more kliznu. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. on se njoj obraduje. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta.. dvi je noge i rep.. tugu i poteškoću.a. neće mu biti niša. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. a što će kasnije imati vrijednosti. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. naroĉito prţenu. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu.. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. a ako nije. zabovaiše na ribu svoju. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. a ako je meso nedokuhano. baš ĉudnovato! — E.

i rekao mu. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. ako je uzima i dijeli drugima. a ako je zaĉinjena šafranom. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. on je re- 70 . koji su vrijedni spomena. on se pribojava smrti. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. Ko sanja da pred sobom ima poparu. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. snagu. on prenosi ruţne rijeĉi. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. zarada od tog poslovanja je haram. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. to simbolizira trgovinu. izuzev mlaćenice. da ga ja protumaĉim. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. riješiće se briga. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala). Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. ako jede supu sa mesom od vrapca. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. oboljeće. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. ono simbolizira sreću i radost. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare.v. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. brašna. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje.š. .š. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje.jeĉe u izobilju. U osjiovi. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. a i med je lijek. peciva i kaše. Veća koliĉina šećera. ako jede supu sa goveĊim mesom. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot.a. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. svoj govor naziva lijekom. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. ako ona nije zaĉinjena šafranom. dobiće vlast. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. neko više a neko manje. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. med (bez saća) simbolizira manji imetak. koja donosi veliki profit. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. srazmjerno mas noći supe. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. ako je pritom pojeo svu poparu. ako se sanja. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. ali je ne jede. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. ako se sanja. izuzev jaja. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. bojeći se da je nestane. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. ako tu hranu okusi. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. o nešto će se okoristiti. u tom poslovanju nema koristi. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela.. Allahov poslanice. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. oboljeće i zapasti u tugu. iz koje jede. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. .s. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. i ljudi ih liţu. ako je ta popara bila masna. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. ili sa silnicima trguje. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi. koja simbolizira poteškoću. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. Med. a ako nije bila masna. na toj blagodati. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. U osnovi. mesom i lukom. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled.

zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka.a.s.s. neki po dvije. rekao: — Allahov poslanice. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. opet. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati.. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama. a sada je drveće oţivjelo.pa mu je on rekao: . Kasnije je zavolio nauku i mudrost.a.a. . Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. a neki.a.a. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s.a.v..Oblak predstavlja Kur'an. Allahov poslanice.a. — Na to mu je Vjerovjesnik s.v. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje. Zatim ćeš poslati drugi odred. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. a oni koji ga piju . koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. opet. a Ebu Bekr r. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio. Najslabije hurme. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40. To ti je slast imana (vjerovanja). — Na to je Vjerovjesnik s.Tumaĉi! -.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. oţeniće se cijenjenom.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE). da simboliziraju ušteĊeni kapital.kao: .s. Hurmi inaĉe ima više vrsta. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete.l trehni sebe granom palme. a med i maslo .000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba.s. Kad sam to poĉeo ţvakati.". On iz neţiva izvodi ţivot. pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. past će po tebi svjeţe hurme". — i to je ponovio tri puta. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi.a. ili će'dobiti blago iz neke riznice.a.To ti je slast imana (vjerovanja). — pa je Ebu Bekr r.Allahov poslanice. a neko manje. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. neki više od toga. i ljudi ga prihvataju. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi.. dozvoli da ja protumaĉim san! . biće utješen a. a neki. rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda. a iz ţiva neţivo. 71 . bogatom i blagoslovljenom ţenom.v. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. Ko sanja da zakopava hurme .a. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige. koji je rekao: .s. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. Prenosi se da je hazreti Omer r. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. rekao: — To isto mi je rekao i melek. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka. a hljeb bogatstvo. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. da protumaĉim san.v. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske.. rekao: — Dozvoli mi. ako se sanjaju.. — pa mu je Allahov Poslanik s. neko više.. pa je za san upitao tumaĉa snova. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza.v. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu. rekao: . shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: .zakopaće neko blago. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta. sanjao da jede hurme.s. med koji silazi s neba — to je Kur'an. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. a neki ga piju.njegovu slatkoću i njeţnost. — Tada je Ebu Bekr r. koji će proći bez gubitaka. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave). shodno rijeĉima Uzvišenog: ..a.v.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet.

drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. a ako nije. Poznato je da je udaranje u def. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. govor ili vlast. simboliziraju neprikosnovenost. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Frula simbolizira nahiju. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. po šeriatu. Ko sanja da jede kašu od brašna.pa mu je Ibn Sirin rekao: . Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. simbolzira laţan govor. Udaranje u def simbolizira brigu.umrijeće. znaĉenjima njegovih ajeta.pa mu je Ibn Sirin rekao: . tamburu. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina.š. masla i meda. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. IGRAMA. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. Ko sanja da. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . Sviranje na udu. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. pa ako struna uda pukne.Habisa je dozvoljeno jelo. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. kastanjete i si. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. pa se oni odazovu njegovom pozivu. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. frulu. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". opet. da će zapasti u brigu.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. ud. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. jede kašu (od brašna. otkrilo bi se kakva je ta ţena. Ako se def sanja u rukama robinje. 28. neki. shodno Sulejmanovom a. on simbolizira vidljivo i poznato dobro. grijeh. MIRISIMA. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. imetak i veselje uz igru i zabavu. . vika i ples to simbolizira nesreću. ZABAVAMA. i dobro će uĉiti Kur'an. ili slušanje svirke uda. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. — do-biće upravu i vlast.. ako je toga dostojan. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. on će postati njihov poglavar. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. zadovoljstvo i radost.s. a neki.Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. biće izbavljen iz neke teške situacije.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. Ako se def sanja u rukama ţene. Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. a ako ih vatra dotakne. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš. u kojima će se odmarati. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. i raznovrsno voće i piće traţiti". opet. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. a jedan njen zaloga. a ako bi se to poĉelo istraţivati. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. masla i meda). imaće briga sa muškom poslugom. a ako nije. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA.simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. SVIRCI. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. on je osoba koja izmišlja priĉe. Paluze simboliziraju brojan imetak. MUZICI. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! . Kadaif simbolizira imetak. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. kap npr. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. riješiće se briga. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. dok je u namazu.

onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. ako nešto ţeli. a i neku korist ljudima. Reci: — Oni donose veliku setu. u osnovi. a oni nisu pijani. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. a ako sanja da je ušao u rijeku vina. Tako. na to ukazivati kretnja ma. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. Reĉeno je da pjevanje. Ako neko ko se bavi pjevanjem. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). obzirom da struna simbolizira ţenu. simbolizira gubitak u trgovini. u jednoj je bilo vino. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. taj san je loš. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. hvalisavog siromaha. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. obzirom na miješanje vina. shodno rijeĉima Uzvišenog: . obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. u osnovi... simbolizira zaradu u trgovini. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. a drugi dio je haram. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. postići halal imetak. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva. a u drugoj mlijeko. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine. ako je lijepo. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. Pjevanje. sa kojim će dobiti vlast. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. da mu je glava obrijana i da pije vino. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. srazmjerno jaĉini opije - 73 . Vino. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. suprotstavljanje i tuĉu. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. simbolizira galamu i svaĊu. Ali. ĉasti i komoditeta. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. to mu simbolizira neko dobro. pašće u iskušenje. Ako vladar sanja da sluša tamburu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. a neki tumaĉi vele da će. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati... Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. i vidjećeš ljude (kao) pijane. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. Ako neko sanja da loše pjeva. komponovanjem i si. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. naprotiv. a ako nije lijepo." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. a vino — da ćeš biti smijenjen. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. samo je šteta od njih veća od koristi". Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. tako da će. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. vino mu ukazuje na pristanak. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. ili ţeli da se oţeni. strah i uţas. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti... koje su sliĉne kretnjama pri plesu.

simboliziraju gospodstvo i radost. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. Miomiris. ako je u kući. po šeriatu. izmeĊu ostalog.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . pa se ĉaša razbila. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti.. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja. otkri vanje onog što je skriveno. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. kao što su misk. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. Ako sanja da se pehar razbio. Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba.nosti u snu. obzirom na dim od kaĊenja. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. . ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama.lli. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru... s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri.. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. stiodno rijeĉima Uzvišenog: .. Sanjanje igri sa kockicama. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. obzirom na njihovu providnost. ona simbolizira bolesnika.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. razvešćeš se sa svojom ţenom. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja. Sanjanje krĉaga sa vodom. a da se ĉaša nije razbila. pa jedna od njih pobijedi. a neki vele da one simboliziraju neko dobro. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti. muškatnjak i dr.. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. a voda ostala na dlanu. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. pobjednik će u društvu biti istaknut." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. a ibrik simbolizira slugu. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. — Tako je bilo. a dijete ostati ţivo. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce.š.Tako je i bilo. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . i simboliziraju nekakav sukob. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda.. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. karanfil. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. u osnovi. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). zabranjene. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. ali da je voda ostala. Ako se pri tom sanja da se voda prosula. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu. . ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris. nisu pohvalne ako se sanjaju. Mirisi crne boje. simbolizira dobar glas o nekome. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu. koju sam stavio na dlan. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. — A je li ona trudna? . a iz drugog slana.. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. obzirom da su te igre. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. u osnovi.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste.Ako ti je san istinit. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ. ţena će mu poslije poroda umrijeti. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. obzirom da je ona od stakla. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah.Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići. putu. Ako se sanja toĉionica sa vodom. obzirom da se one ne razbijaju. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu).

i za muškarca simbolizira snagu. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. je sanjao da mu je skinut turban. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. Ko sanja šafran. ako u sebi nema svile. kostrijetna. po nekima — imetak. ali ga ne dotiĉe. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. uputio Allahu dţ. Kapa simbolizira daleki put. Kad se probudio. njegov poglavar će zapasti u brigu. vunena. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. a po nekima — gospodstvo. — Tako je i bilo. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. njegova ţena se ustezala od njega. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. oboljeće. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. pamuĉna i lanena. izuzev ako je u pitanju posteljina. ai bez vatre. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara.bi. prostrana i gusto pletena. tako da tada simboli zira radost i sreću. imetak i vlast.š. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. izuzev ţive. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. robovi). Najbolje odjeća je nova. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. Puplin simbolizira veliki imetak. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice.s. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. a ruţina vodica imetak. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. Maslinovo ulje. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. ţenidbu ili kupovanje robinje. Ako ţena sanja da na glavi 75 . brigu i iskvarenost vjere. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. a za muškarce nije.š. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat.š. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. to je njegova vjera po kojoj je poznat. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. bilo na neki drugi naĉin. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. i za njega ona simbolizira gospodstvo. krunu i dobijanje uprave. On je san ispriĉao tumaĉu snova. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. moliti za njega.v. pohvalu i tjelesno zdravlje. kada je dobra. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. — Tako je i bilo. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. biće hvaljen. a ako ne nosi takvu kapu. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. pokrivaĉi. To isto simbolizira i vuna. izuzev u ratu. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . Ishak a. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. simbolizira blagoslov. koje daju mirisni dim. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava.s. dobiće vlast. pije ili se njime maţe. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. 29. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. ili. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. ukoliko neko sanja da ga jede. postići će imetak i biće na dobrom glasu. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri.a. Odjeća od vune simbolizira imetak. a ako sanja da ga melje. Puder simbolizira pohvalu.biće optuţen za obmanu i izdaju. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s. koja simbolizira pohvalu.

bilo da je prljava. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. ako je trudna. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. a isto tako i dţubeta. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. Vjerovjesnik s.v. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. Ako ţena sanja da je obukla novu. on je nasilnik i tiranin. odnosi se na onoga koji to sanja. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. kvalitetna. rodice mu dvije djevojĉice. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). Tunika simbolizira utjehu. a koţa od samura. udaće se. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. on će progledati. pravnik. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. — Allaha nam. Pokazao mi se i Omer. snagu. pored gospodstva. vlast i utjehu. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima. ako je njegov poglavar vladar. izgubiće stid.ima kapu. kao i rukavi.s. odnosi se na slugu. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. a on ih nema. neki vele — dijete. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. ako je trudna. lijepa. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. a po nekima — na gospodstvo. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. i ako mu je poglavar trgovac. trgovina mu nije ĉista. Oblaĉenje košulje. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. Maramica (rubac) simbolizira slugu. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. odnosi se na navedeno. Ko sanja kapu od krzna samura. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka.on ne prih- 76 . ako je neudata. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". ĉista i dr. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo.a. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. vjeverice ili lisice. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. Kod nekih su bile do grudi. dobro i vlast. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. a u ljetnom periodu dobro u brizi. a kod nekih su sezale niţe. Sve što se sanja u vezi sa košuljom. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. kada se ne smatra lošim. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. oţeniće se. U svakom sluĉaju. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . obzirom da to nije muslimanska odjeća. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. vjeverice ili lisice. a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. rodice sina. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). Ako ţena sanja da joj se veo leprša. a ako sanja da ostavlja gaće.. samo ne recite da sam pomatušio. loše je vjere. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. Nove gaće simboliziraju djevicu. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. Kaftan simbolizira silu. kao i stanje njenog muţa. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. a ukoliko nije udata. ili. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. ĉija se košulja vukla po zemlji. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. izdrţavanja i vjere. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna.

Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. kod kojih simbolizira radost. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. Ogrtaĉ simbolizira vladara. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. a u toku zime . Dţube simbolizira ţenu. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. hak (pravo). Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. izuzev ĉaršafa. a ako nije. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika.. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. a ako pritom bude imala na nogama obuću. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. ako je dţube obojeno. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. obzirom da 77 . Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu. ako je dostojan uprave. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. sin). ukoliko je dostojan upravljanja. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. izuzev kod predmeta od puplina. ako sa njim izaĊe iz kuće. ĉiji po rub je bio pocijepao. a zatim je to zaboravio.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde. vjeru i povjerenje. Zelena odjeća simbolizira snagu. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. svile i brokata. ĉast i ljudskost. ako sanja da je lav obukao vunu. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. pretrpjeće neku štetu u imetku. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi.dobro.š. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). Šal simbolizira ţenu. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. biće optuţena da je sumnjiva. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. vjeru.vata svoje dijete.bije ga ruţan glas. s tim da to nije otpalo od tajlasan. ĉast. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje.š. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. biće izloţena ruglu. kao i dunjaluĉko obilje. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. obziorom da se odjeća drţi o vratu. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. pokrivaĉa i prostirke. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo.

a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. jednu preko druge. lijepu i vrijednu djevojku. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. i za ţene predstavlja dobro. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. pored toga. Jedni vele da on nije pohvalan. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. — Kada se ĉovjek vratio kući. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost.rekao je ĉovjek.Ne. pored toga. od kojih je jedan preko drugog. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. jer ona ima bruh na stidnici.Ĉovjek je odgovorio: . Pohabana odjeća simbolizira brigu. Jedni vele da ona simbolizira vatru. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. dobiti poglavarstvo. putu i koji će. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. MeĊutim. ĉovjek sanjao da je obukao brokat. najbolje znaĉenje ima crni plašt. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. to ukazuje na njegovu smrt. ili je još bolja. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina. ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. kao npr. koji se posvetio vjeri. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. Prljavština simbolizira brigu. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. ako je odjeća i umazana. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. rodice mu se dijete. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. opet. koji se bori na Allahovom dţ. ili odlazak u zapadne krajeve. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. postati poglavar. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. ili brokata.š. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . upravu i poglavarstvo. Brokat. koji je po tumaĉenju bolji od vune. Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. drugi . on je pod uticajem sihra (opsjene). svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. posebno za bogatašice i prostitutke. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. Ko sanja da je dobio neki vez„. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja.š. ukazuje na rodnost. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. da će. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. a zaostale. primijetio sam da je na sredini istruho. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. posebno za poljoprivredni ke. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece.bolest. kakvu je u stanju popraviti. ili zapreku za neki naumljeni posao. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha.neka nas Allah dţ. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. a treći — klanicu (pokolj). pa je o tome pitao tumaĉa snova. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. tijelu ili glavi. Neki je. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. Jedenje 78 . bez obzira da li je na odjeći. god ine. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. i kad sam ga razvio. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka.

ide se u potrazi za radostima. mada on to zna i zadovoljan je s tim. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). Ko sanja da je dobio sandale. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. a obuvena sandala simbolizira ţenu. ţena će mu biti nerotkinja. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. kćer će mu umrijeti. biće poniţen i rastuţen. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. ali uopšte neće nestati. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. oţeniće se. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). pojavi-će mu se neprijatelj. Ko sanja da mu se izgubila sandala. oţeniće djevicu. ţena će mu umrijeti. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. a ako je obuća ispod stopala izderana. Ko sanja da je izgubio nešto. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. zato. kćer će mu poţivjeti. a u ljetnom periodu . zatvor i okove. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. ili upala u vodu. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. ide se zbog bolesti i brige. ako su zelene boje. njegova ţena biće blizu propasti. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). ali da ne ide u njima. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . ti si. ako ih je obuo. Sandala sa kaišima simbolizira kćer.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. ide se iz vjerskih razloga. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. doista. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. ili se sandala raspadne. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. ako su crvene boje. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. obuću svoju. odustaće od puta. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. ako sandale nisu obuvane. a ako odlijepljeni potplet otpadne. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. ako se odlijepljeni potplet ne otkine. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. a ako nema oruţja. Što se tiĉe obuvanja obuće. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. . ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. u blagoslovljenoj dolini Tuva". sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. na put se ide radi imetka i gospodstva. a ako obuću proda. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. a ako sandalu krpi neko drugi. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. ako su ţute boje. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. ali će se spasiti. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. obljubiće ţenu.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. a ako se zadnji dio sandale otkine. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. obljubiće svoju ţenu. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu.brigu. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. povećaće mu se broj neprijatelja. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. Ko sanja da je obukao novu. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu.

Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. zato što su im dani crni. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. NJIHOVOJ PRATNJI. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. to znaĉi da će umrijeti. reĉe mu: . Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. a imam ustane. l pošto porazgovara s njim. stići će ga (Allahova dţJ. ako je bolestan. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. 30.š.ubrzo će umrijeti. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. Neki vele: Ko ovo sanja.š. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. i da on zaspi.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. pa se kaiš jedne sandale. CAREVIMA.) protiv njega. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. bilo poslije njegove smrti. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. ako mu je dao platno od brokata. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. ako na njega bacaju kamenje. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. biće osloboĊen. STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ. profitiraće u trgovini. Ako ovo sanja rob. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen.š. biće osloboĊen. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo.) kazna. a ako mu je postelja nepoznata. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. koja se vidi u snu. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. oni noću ĉine dove (Allahu dţ. a ako to sanja zatvorenik. oni mu govore lijepe rijeĉi.š. Ko sanja da spava sa imamom. ili. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom." Ako ovaj san sanja trgovac. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. kao što se ni nad sultanom nema vlasti. ili u mahalu. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. ili robinju. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. a nije dostojan tog poloţaja .. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. gnjev. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom.. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. a izmeĊu njih nema nikakav zastor. dobiće spor.kornosti Allahu dţ. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. on će ga naslijediti. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama.. ili u selo. Ako podanici na imama bacaju šećer. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. zadovoljstvo. ako ga gaĊaju strijelama. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. Ako imam u snu podanike baca u 80 . a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja. ako to sanja neko ko je u sporu. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. poklonice mu kćer. bilo za imamova ţivota. oni mu govore teške i grube rijeĉi.. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. njegov imetak će ot ići imamu. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac.š. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. ako ga strijela pogodi. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. oni mu govore ono što je pokudeno. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. koji prolazi izmeĊu prsta.rekao je ĉovjek. a ako on zaspi prije imama. a ti se vratio? — Jesam! . TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom).

Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. on je umo ran od vladavine..) kada je srdit napustio svoj narod. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. Takode.. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti. kap npr. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj.. postići će ugled. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. Uzdizanje sultanov. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. doţivio ono što je doţivio. . dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti.s. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju.v. u groblju ili na smet-tjišfu.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. a ako porobljava neki narod. ili raskopĉa svoj plašt. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. ali će kasnije izgubiti carstvo. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. Ako vladar obuje novu obuću.. spomen i vlast. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. biće odmah smijenjen sa duţnosti. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe)..s." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. povešće dug rat i izgubiti vlast. poslušavši svoju ţenu. ime. to simbolizira slabljenje vladara. zavladaće istokom i zapadom. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio.s. srio melek smrti u liku nekog podanika. izuzev ako oĉekuje dijete. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. poveĉaće mu se vlast. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto.. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet.. mladić. a ako je na njegov poloţaj došao neki. obzirom da je Adem a. Ako je jelo slatko. biće smijenjen sa duţnosti.vatru. iznenada će umrijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. štaviše—ojaĉaće. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. a jednu ste zarobili. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. te mu nešto prišaptao na uho. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. ako se jela budu dizala i donosila. koji se rasrdio i napustio svoj narod. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. i njihove domove. ono simbolizira radost. on se kaje zbog nekog svog djela. poloţaj će mu se uĉvrstiti. a ako uradi suprotno. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost.. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti.a. shodno kazivanju o Junusu a. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. u snu. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast.. ima će pobijediti nekog velikog vladara. ili skine kaiš. a jaĉanje podanika. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove.s. ali da nije smijenjen. to mu simbolizira njegovu snagu. ako je masno. usprotiviće mu se smutljivci. doći će mu predstavnici opozocije. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). nanijet i neku neprijatnost. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. ako jaše na pokornom orlu. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. Isto tako. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. ako nema masnoće neće biti stabilnosti. koga je. postići će bogatstvo i radost. ali da ne vidi trpezu. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. ako sanja da se razveo sa ţenom. suprotstavljanje će potrajati. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. to mu simbolizira poniţenje i prezir. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. ĉast. uĉiniće nešto za što će se kajati. postići će imetak odakle ne oĉekuje. a ako uĊe kod vladara. shodno kazivanju o Nimrudu. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. Ako vladar leti pomoću krila u snu. što znaĉi da će mu se roditi sin. to znaĉi da on poziva u zabludu. suprotstavljanje će dugo trajatt. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje.

Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. a ako je u brigama. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. Allahpve dţ. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. je obavljao poslove drţavne ekonomije. nadnijeće se na smrt. Nepoznati sudija. simbolizira kri tiĉno stanje. ako je u bijeloj uniformi. ali da to ne ĉini dobro. a ako se to sanja u bolesti.š.š. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. Os- 82 . Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. Glasonoša. Nosaĉ simbolizira poreznika. biće pravedan. a ako se tas digao. simbolizira ubicu. on u tom sporu neće izgubiti. pa od toga odustanu. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. ako je upravitelj. prekinuće mu se putovanje. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. umrijeće. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. njim zadovoljan. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. ali će zatim biti saĉuvan. Zastavnik simbolizira sudiju. Tjelesna straţa. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja.u snu simbolizira Allaha dţ. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. ako je na putu.govu upravu na javi. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. ili u nekog dobrog ĉovjeka. sim bolizira bolest ili tugu. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. simbolizira radosnu vijest. ako je u liku starca. simbolizira meleka pisara. Jusuf a. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. simbolizira meleka smrti.š. lijep spomen. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. riješiće ih se. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. a nije za to pozvan (sposoban). a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. a na kraju će tugovati. ako je trgovac. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. to ukazuje na to da je Allah dţ. a ako toga nije dostojan. biće nepravedan prema suprotnoj strani. ako se sanja. imati platu i nagradu. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. tugu i propadanje imetka svih ljudi. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. Tamniĉar simbolizira grobara. neće zakidati na mjerenju. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. a ako je u crnoj uniformi. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. Sokolar simbolizira starješinu. a ako je u liku mladića. umrijeće. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. biće smijenjen. Vladarev straţar. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. Miliconer u snu. a ako ga sanja da je zadovoljan njim.š. a ako nije nijedno od toga.s. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori.š. Ko sanja da sudi ljudima. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe.

Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. strah.ĉovjek je. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. obzirom da zemlja. a ako je bolestan. umrijeće. to ukazuje na teškoće. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza.". postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna. Ako sanja da su mu noge od olova. A na nekim licima to ga Dana biće prašina. a ako su u crnoj uniformi. brigu. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo. postići ćeugled i ĉast. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. Ako sanja da mu se trbuh povećao.š. vladar će se pokazivati pravednim. kao i snage i moći. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. Ko sanja da je regrutovan. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima.". povećaće mu se pohlepa i nepravednost. patnju i opasnost. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. imetak). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. HAPŠENJU. gdje god se nade imaće mnogo imetka. tama će ih prekrivati. Allahovom voljom. i zorom napadaju. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. bilo nepravedno postupanje. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu.on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje. ORUŢANIM SREDSTVIMA. od koje nastaje prašina. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine.. simbolizira imetak. trgovina će mu se umnoţavati. i treće. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine.. imaće sina koji će ga hraniti. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. zaista. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. ispoljavaće plemenitost i pravednost. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima.. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. dok mladić simbolizira neprijatelja. a ako ga to ne prati. ukazuje na plijen (bogatstvo. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije.. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. Ako sanja da su mu se prsti izduţili.. kao rat izmeĊu vladara i podanika. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti. a smanjiti pravednost. Ko sanja da bjeţi od patrole. neka nas Allah dţ. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta". Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. a neki vele — obogatiće se u ratu. Ako neko sanja okupljenu voj sku.. 31. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub . dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da.. simbolizira uţas. Milicionar. bilo da je u pitanju pravedno. Ako ovo sanja trgovac. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje. Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze. povećaće mu se vlast. od toga saĉuva. RATNIM STANJIMA. obzirom da starac simbolizira sreću.. UBIJANJU. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . TUMAĈENJE SNOVA O RATU. OKOVIMA l SL. on će ga potpomagati i jaĉati. kao rat izmeĊu podanika. to mu ukazuje na bolest. Gospodaru svome nezahvalan. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. uţasa. VJEŠANJU. Ako je starac od njega preuzeo komandu. poteškoća i si. brigu ili uţas. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. drugo. ispoljiće neprijateljstvo koje krije.. a da nije postao vojnik. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. kao rat izmeĊu dvojice vladara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili kugu. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. povećaće mu se broj ĉeljadi. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem.. Ko 83 . shodno rijeĉima Uzvišenog: . da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama.. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. ORUŢJU. vladar će biti okrutna srca. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ.š. tugu. tegobe. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta.

a Ibn Sirin je rekao: . Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri.Ako je istina da je to sanjala. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. sabljama. ako je crvena. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. ali oni to ne ĉine. a ako se slomi i sablja i korice. olova.Zaista je on (Isa a. a neki vele da simbolizira majku ili tetku. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. od njega će dobiti gospodstvo. olovna — ţenstvenog sina. ako se korice slome. rodice mu se sin. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu.. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju... njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. shodno rije>ima Uzvišenog: . bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat.. biće smijenjen sa poloţaja. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra). i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. da u ruci ima isukanu sablju. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju. u koji nemojte nipošto sumnjati. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. on će govoriti teške rijeĉi. tako mi Allaha. bijele zastave ukazuju na kišu. a dijete će biti zdravo. preuzeće neku obavezu. — On je. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). Crne zastave ukazuju na sušu. biće upućena. a ţena mu ne bude trudna. i drvena — sina munafika. pa se remenje pootkida. i putokaze. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer.Rodice ti sina. rodice mu se ĉetiri sina.s. postaće obijestan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. Slijedite me (moj put). Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. rodice mu sina. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. neće imati snage za voĊenje uprave. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. ako ima neki spor. a i po zvijezdama se oni upravljaju. tri puta će se razvesti sa ţenom. a sablja isuĉe. ako Bog da. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih.. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. ako se remen sablje prekine. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. a neki vele— rodice mu kćer. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. ako je crna. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. ako je sablja krzava. ako je sablja teška. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju.ta sablja mu simbolizira ţenu. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. pa joj je on rekao: . on je u pravu. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio." tj. to mu je govor koji je pripremio. ali bez sablji. — Tako je i bilo.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju. koji 84 . ukazuje na utjehu i radost. a Ibn Sirin je dodao: . da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.. izuzev vojskovoĊa. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. umrijeće majka. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. umrijeće i dijete i majka. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . a prašina smutnjom. dţamije u Basri). vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. bio je to on! — rekao je ĉovjek.. bronze i drveta. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . postići će visok poloţaj. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. da idem i poštapam se tom sabljom. Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu.sanja da jaše konja.A kad (ih) proĊe strah.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana).. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga). Ako se sanja da se sablja slomila u koricama.

rodice mu se muško dijete. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. koji mu je 85 . te rijeĉi su neistina. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. taj ĉovjek je pouzdan. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. njen muţe se okrenuti od nje. ugled i imetak. taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. neće ga prihvatiti.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. kome je dao ime — Rudejni. izaslanik je neodluĉan. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. Ruke. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. bez namjere da njom udari. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode.š. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. pa mu se našao sin. nakon što će prije toga biti pred propašću. tako. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. ako se nada djetetu. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. dobiće radosnu vijest. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. ako se sanja. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. ako je koplje imalo vršak (šiljak). Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. ako je omĉa od uţeta. a ako je strijela pogodila cilj. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. a ako je od lika. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. ali ne nalazi izaslanika. izasla nik će izvršiti zadatak. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. ugled i visok poloţaj. ako strijela pogodi cilj. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. a ako omĉa sklizne do pojasa. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. Debela strijela (koja udara pljoštimice. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). taj ĉovjek je dobar. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce .Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. sliĉne su sablji. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. rijeĉi će biti prihvaećene. ujela bi te zmija. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. ako su snaţne. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi.). rodice mu se sin. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. dobiće je. simbolizira muško dijete. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. tj. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. ako takva strijela pogodi cilj. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast.to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. taj djeĉak će postati upravitelj. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. ako strijela pogodi cilj. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. putovanje ili ţenu. a ako promaši cilj. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje.

. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. pobijediće." kao i: . pa je san ispriĉao Ibn Širinu. Neki siromašni ĉovjek. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. Allah dţ. ako kamen podigne... . a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). podreĊeni ga neće slušati. nakon odnosa sa njim. ili putovanje. on je osoba koja druge potvara. ili Allahovu dţ. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. ili nekog od bliţe rodbine. ako je sanja ţena. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. imaće dobre prihod. Luk moţe da simbolizira i upravu. — Tako je i bilo. a ako dobije poloţaj. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija. pa je ĉuo jaku rijeĉ. TOPUZ simbolizira saglasnog brata. ili sina. biće poraţen. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". ako ga sanja dijete — biće neposlušno. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake. ili brata.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. putovaće se u nearapsku zemlju. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi. radi provjere vlastite snage. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. a ako ţena njemu daje luk. blizinu. a ako se struna prekine.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan.š. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled.. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. veli: . koju je njegovo uho izbacilo.". ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini. izbacio strijelu. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio.. Za Arape tobolac simbolizira ţenu. Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. oţeniće se i ţena će mu. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad.. ili djeteta. Ako neko sanja da je zategao luk. a ako ga ne mogne podići. Ko sanja da pravi luk. Ko sanja da. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke. Strijela. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast. kao što su: štit. a za trgovca .A onda se pribliţio i spustio se. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. ako ga sanja putnik. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama.zaradu. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). rodice mu sina.".. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk. koji je imao kćeri. PANCIR simbolizira tvrĊavu. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. zani-jeti. Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . simbolizira njenog muţa.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. oklo- 86 . Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja.š. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. a ako je luk nearapske izrade. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. Teţak luk. nepobjedivim i okrutnim junakom.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. kac iga.postići će ono što ţeli. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. ili zastrašivanje neprijatelja. a uĉinio vam je od brda skloništa. simbolizira poteškoće u putu. ili ortaka. kao i na razvod sa ţenom. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro. ona će mu roditi kćer. ili dijete.

postići će se dunjaluĉka ĉast. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora. i sanjao sam zaklane krave. sukob i borbu sa drugim. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled.š.v. lijepom i bogatom ţenom. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. simbolizira ruţnu ţenu. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)". pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. štapom ili kocem. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću.š. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. postići će dunjaluĉku ĉas. poslušan. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. pa sam ga protumaĉio Medinom. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. a ako nije skupocjen. simbolizira ruţnu ţenu. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine.. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja. Ako neko sanja da 87 .t. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje. on namjerava nešto izgovoriti. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu.postići će Allahovu dţ. jaĉi i sigurniji. ali to ne izgovara. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. noge i si. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. Allahov Poslanik s. ili u njegovoj radnji. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. i jedni pogaĊaju. putu. Sto se tiĉe rana. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. obzirom da dvoboj prethodi borbi. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima.. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo. Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. je rekao:. plemenit.pi za grudi. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan.. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. To isto simbolizira bodenje sabljom. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima. putu. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. to ukazuje na to da će umrijeti.š.š. ili kod njegovih saradnika. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom. ŠLJEM i KACIGA. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. obziorom da je tvrĊi. ali ga nije ubo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . blizinu. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . i sanjao sam da pratim ovna. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. a ako su mladići.š.s. a ako nije skupocjena. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. oni su mu prjatelji.a. ako su ti ljudi starci. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju.. koji ih ĉuva. putu.š. a drugi ne pogaĊaju. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje.. leĊa. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. oni su mu neprijatelji. ili na razlaz. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. simboliziraju odjeću. ĉasnom. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik.

onda je i to uistinu ta osoba. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. ako sanja da je ranjen u butinu. koju će platiti prijatelj ubijenog. Ko sanja da je ubijen. a ako mu je kost pukla. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. a ako je ta osoba nepoznati starac.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. vojska će mu doţivjeti poraz. to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). to je imetak ĉiji je trag vidljiv. Tako. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. ili njegove blagodati. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. a ako sanja da mu je krv potekla. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). ubijen. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. ppvećaće mu se boj vojske. a da je istina ono što se p djetetu govlri..š. ubijeni će postići neko dobro. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)".A ako je neko. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. do biće imetak od sinova i potomaka. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima.taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. vatra bi mu potpuno ispekla meso. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro.š. pravdu i sud. ako neko sanja da je ranjen u grudi. treba tumaĉiti da je ranjen u srce. pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Isto tako. ili da je nazvan ubijenim (poginulim)." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. dobiće imetak od poljoprivrede. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata.. povećaće mu se vlast. opet.. pa neka ne pretjeruje u ubijanju. za što će biti nagraĊen. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. shodno rijeĉima Uzvišenog. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom. ali 88 . Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu.on će poĉiniti nešto veliko. dugo će ţivjeti. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). povećaće mu se rod. ali da mu krv nije potekla .je ranjen u lijevu nogu. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. povećaće se imetak njegove riznice. ali ga nije dopekla. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . stavio na rame snivaĉa. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. Ko sanja da je ranio nemuslimana. UBISTVO. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. Ako neko sanja da je ranjen u petu. kome je iz rana potekla krv. Ko sanja da je zaklao malo dijete. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. onda se odnosi na njegove roditelje. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. Ko sanja da je nekoga ubio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). a ako iz rane teĉe krv. Neki. bogatstvo i vlast. U osnovi. Ako ga krv pritom porpska. a nije ga zaklao. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju.. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ.. to ima još intenzivnije znaĉenje. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. i u tome nema dobra. kao npr. imetak. ako sanja da je ranjen u stopalo. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. ako sanja da je ranjen u stomak. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. Ko sanja da je zaklao oca. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. noţem i si. bez glave. ni kriv ni duţan. a ako je ta osoba mladić.

Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. koji je sjedio. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena.š. Kada sam se probudio iz sna. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. ona je postajala sve blistavija. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. a ako to sanja odsutna osoba. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva.š. izjutra je osvanuo slijep. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. a za putnika — da će se vratiti kući. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. Isto tako. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. ozdraviće. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. bezbjedno će se vratiti s puta.. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. a on ti je poslušan.s. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. ako nije išao na hadţ. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. od kojih će biti potpuno odvojen. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. otići će.a. ako je duţan. putu. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. iskušenja i poteškoća.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. to znaĉi da je on prema njima pravedan. biće toga osloboĊen. shodno kazivanju o Jusufu a. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru.š. to znaĉi da će mu dati slobodu. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. bogat i moćan ĉovjek. a pred njim je bio lavor pun krvi. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. riješiće se duga. ako je u strahu i brizi. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka . a njen muţ je bio odsutan. na njega laţe ĉastan. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom.Tako je oslijepio.s. Srdit. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. ili bolesnik koji boluje od stomaka. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. MeĊutim. . ako je bolestan.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar.v. nisam mogao vidjeti ništa. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. oni će se sresti s Allahom dţ. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. i što sam više pokušavao da je sperem. Kada je došao kući.

Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja.. njegovi podanici će se okoristiti nji me. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . ako je pritom u bijeloj odjeći. Kada sam na sabah pošao u dţamiju. Ako su noţni okovi od srebra. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice.da će joj briga potrajati.a. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. tresao se i imao mlitave pokrete. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. a on od njega bjeţi. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće. Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći ..s. dugo će ostati u zatvoru. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ. simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. ako su od krpe ili konca. ako je u ţutoj odjeći. ako bude drhtao. ako su od olova . Ako neko sanja da je vezan za drvo. ako su noţni okovi od drveta. razboritosti. jer sam vas se prepao. Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji.. za bolesnika — da će dugo bolovati. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 .. postići će visok ugled. ugledu i ljepoti. OKOVI. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. shodno rijeĉima Uzvišenog: ... biće mu teško da odluĉi kako da postupi. shodno rijeĉima Uzvišenog: .to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. Allahov Poslanik s. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. ako su od uţeta. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. ako su od bronze.š. Kasnije se to i obistinilo. ako je bolesna. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi.v.. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati".. to mu je poloţaj u bolesti. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao. od neprijatelja će pre trpjeti udar. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom".Pa sam pobjegao od vas. umrijeće u okovima. a jednu ste zarobili". a moje.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. Poraz. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz..imaće belaja sa svojom ţenom. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. ako je u crvenoj odjeći. bićeš potvoren). Ako mu pritom bude tekla krv. ako ga neprijatelj otkrije. za zabrinutu osobu .. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom.. Strah u snu simbolizira sigurnost.. ako je to dunjaluĉar. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet. biće osloboĊen. je rekao: „Volim okove na nogama.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere. simboliziraju ustrajnost u vjeri. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost. Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. to mu simbolizira poloţaj u nauci. a ako je zatvorenik. na njih će se spustiti kazna. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju. ako su mu okovi tijesni. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". a ako je to vojska koja ĉini nasilje. i ubacio u njihova srca strah. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori. a ne volim okove na vratu i rukama". dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako se sanja.

RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. ako su na nogama. Ko sanja da pravi. Ako je okov s vana od ţeljeza.dobiće veliku vlast. zatvor i si. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. izmeĊu ostalog. shodno kazivanju o Davudu a. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke.Mi smo već pripremili nevjernicima lance. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. GRAVER. ţena će mu biti dobra. N ako van j simbolizira carstvo. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. jer ono. shodno rijeĉima Uzvišenog: .O brda.l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). . simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. Reĉeno je i to da okovi na nogama. ako su mu gravure crvene boje.. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost.. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. ponavljajte zajedno s njim hvalu. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. i znaĉi mir. zadrţaće se zbog neke ţene. Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. kao npr. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. a tvrdi da je musliman. a ako je na putu. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga.la . on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. Ko sanja da zida. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. oţeniće se i zaimati djece.a. — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu.a.. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. u osnovi. mijenjaju naĉin kretanja. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao. Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela.s. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman.on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. a ako je neoţenjen. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)". Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće . a nije i§tina to što tvrdi. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). a ţeljezo — vlast i moć. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor. Priĉa se da je Imam-i Šafi r. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat.. koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. Zidar koji zida ciglom. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". 32. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. a iznutra od drveta. ako je oţenjen.

jer je osnova njegovog posla vatra. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. a to isto je i hljeb za tijelo. ili pala u smolu. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. shodno kazivanju 0 Ademu a. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. kao kovaĉ. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ.a. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. obilje i bogatstvo. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu. a vatra je ruţan gospodar. ona će mu umrijeti. Sunnet i imetak. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu.lija. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. koju ta osoba gubi i kvari. da je traţi ili dotiĉe. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak.s. pokvariće je. zadesiće ga gubitak i poniţenje. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. odakle se i ne nada. a ako je vaiz. a ako sanja da ţudi za pšenicom. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . a sadaka simbolizira prljavštinu. hljeb će poskupiti. ako si sa njim. 92 . ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan.š. ipak. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. POGAĈA simbolizira Kur'an. Prodavaĉ brašna i jeĉma. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. u sebi ima lošeg morala. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. loţi vatru od ĉije vreline. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. a ako sanja mlinara mladića. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. ako traţi znanje.š. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. TakoĊe. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb.s. u tome će postići ono što ţeli. ako te ne sprţi svojom vatrom. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). takva će mu biti i sredstva za ţivot. ili ispala u klozetu. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. ali da ne vidi da ga je platio. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. KASAP simbolizira meleka smrti. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. a ako je upravitelj. Pekar. obzirom da je Vjerovjesmk s. a ako je slabe vjere.pogodiće ga bolest. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. bilo da je trgovac bilo MLINAR.v. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja. pogodiće te svojim varnicama (zlom). PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. bilo od dobra ili zla. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. Ko sanja da ima pšenice. zavisno od snivaĉevih potreba.

TRGOVAC. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. ali u tome ne uspijeva. d lake i perje simboliziraju imetak. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. pak. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. kupiĉara (puštaĉa krvi). a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. simbolizira tajnu. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. VREĆA. simbolizira poglavara i bogataša.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. Osoba koja proizvodi ulje. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. u vezi sa stvarima. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). STARETIRAN simbolizira siromaštvo. Ako. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. bolniĉara. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. da nareĊuje i zabranjuje. a neki. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. za tek stil uzima dirheme. i u pitanju okova. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. kao što su vladarove sluge. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. jer ako je vidio krv. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. ako ga proizvodi od sezama. a ako robu naplaćuje zlatnicima. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. koji se spor i. ortopeda i dr. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. koji ĉini grijehe i si. kao što to moţe biti npr. opet. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini.. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. njegov san nije pohvalan. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka.

Kupatilo. mastionicu. dug ili nešto što mu je povjereno. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. ili će mu biti vraćen dug. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. PASTIR simbolizira upravitelja. koji ima haram imetak. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. vladar. lijeĉnik ili pisar. sudija. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. odredom. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. a ukoliko naplaćuje. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. ili pouĉavatelja djece.š. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. vratiće ga posredstvom sudije. kao i onoga ko je u nekakom sporu. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. Kopanje. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. MAGARCIMA. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu.govini. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. nakon što se ukazala njena golotinja. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. KOPLJA R simbolizira upravitelja. osjećajima i izgledima. kao npr. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. ali ne razumije kur'anske poruke. a ukoliko naiĊe na vodu. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. to onda simbolizira neko dobro. simbolizira izbavljenje od briga. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). ako ţeli da se oţeni. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. kantar. razmotri njegov sluĉaj. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. ako nije ništa od navedenog. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. inaĉe. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. TELALA nije pohvalno sanjati. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. on će preuzeti neku odgovor nost. simbolizira mnogo šta. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. kupiti.š. kao npr. ako je bolestan. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. nešta će prodati. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. ime. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. a koristi siroma sima. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. neće osiromašiti). Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. simbolizira postavljanje zamki. Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. ili će biti duţan i potraţivan za dug. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. u osnovi.

a uzeo srebrnjake (sitni novac). a ako je lovio u zabranu.. ako ima neku robu. ako nije ni jed no ni drugo. ako je lovio u moru. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. krĉagu i dr. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. njegov lov je dobar. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. koji uzima pitanja. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. kao što razmjenjuje novac.. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac).lovi" ugledne ljude. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika.i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. ako dobije ono što prosi. ostati bez neĉega). svoj sud i svoju pravdu. ili je lovio na nedozvoljen naĉin.. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . razmišljanje. a korist koju dobije biće neznatna. da bi mu se protumaĉio san. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. da bi mu se protumaĉio san. odnosno zamršen govor. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac. ili: uzimajući nevezan govor.kuje" dimom i vatrom. postići će znanje. mijenjajući ga u sitni novac. Tako. diskusiju. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. obmanjivaĉa. ili poput ĉovjeka koji veze.. poput kupiĉara (puštaĉa krvi).simbolizira skrivenu vijest. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. kao i to da simbolizira parniĉara. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. mjerila. kao npr. „zehebe" = izgubiti. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu. sitni novac (u ar. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . koji šteti i koristi kao vladar. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. ĉiji utezi.hem" tj. Lovac na sokolove. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. robinje ili sluškinje. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. postavljanje pitanja i davanje odgovora. jer on svoj govor . Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla.On. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. koji nareĊuje i zabranjuje. a njegova pomagala 95 . koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. izgubiće ga. tako da pero odgovara ralu. Tako. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. a tinta sjemenu.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. brigu. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. isto tako. bilo da su u pitanju slobodne ţene. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj.zeheb" = zlato. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. a po pravdi i mjeri daje odgovore. kao što su zlatnici. presude. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe.. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. Zatvorena knjiga (ili pismo). a vraćajući povezan i osmišljen govor. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. kap što su dirhemi. Osoba koja nosi vodu u mješini. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. pravda. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala.

ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. ili šeriatski pravnik. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. shodno rijeima Uzvišenog: „. otići će. i zdjele kao ĉatrnje.. ili. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. U osnovi. koji popravlja ţivotinjske koţe. BRAVAR simbolizira telala. a ako je u snu iz mora izvadio biser. šeriatskog pravnika. povećaće mu se spomen. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. jer medicna u snu. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti.. odgajatelja. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. postaće poboţan i ispravan. šavioca. ako sanja da premjerava put. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. ako je pred odlaskom na hadţ. pak. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. ptići će na put.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. a imetak i duše tumaĉe se jednako. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. kao npr. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih.. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. ako sanja da premjerava vinograd. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. dobiće je. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. ako je dostojan uprave. zapašće u iskušenja. ispituje stanje svoje ţene. Ijekara. simbolizira otrov. vaiza. a vatra — vladara. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. sudiju. PROIZVO. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. ako premjerava šumu. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. gospodina. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. ili. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni".simboliziraju njegove naredbe i zabrane. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi.. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. ako premjerava pustinju. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. pobijediće brigu. Kradljivac 96 . Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju.. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. i kotlove nepokretne". Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. pak. vaiza. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti.

sudija. da bi mu se protumaĉio san.š. ako pucanje radi vješto. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. toj potrebi će mu biti udovoljeno. kao što ĉini pravedni sudija.moţe da simbolizira i zvijer. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. onda je svodnik. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. postaće mjenjaĉ. dobiće ga. a ako osjeti bol. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. zmiju ili vladara. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. a ako ništa ne uzme. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. kao stoje vladar.Milostivi pouĉava Kur'anu. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. Namještaĉ kostiju. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap.. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. kotlar. obućar. ako nije u pitanju ništa od navedenog. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. pobijediće u sporu. ako je iskopao imetak.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. ili gasal. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili uĉaĉ Kur'ana. uĉi ga govoru". Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. Ko sanja da je postao uĉitelj. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ.. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. ako se bavi medici nom. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. šeriatski pravnik. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. vješti tumaĉ snova. ili istraţivaĉ. ako traţi imetak. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. gasala. ko nareĊuje i zabranjuje. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. usavršiće je. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. a ako nije ĉovjek od nauke. postaće hafiz. na dobroĉin - 97 . ili je trebao ispuniti neki zavjet. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. ako je sposoban za neki administrativni posao. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. sviraĉa. graĊevinar. ako iskopa mrtvaca. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). ako je iskopana osoba ţiva. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti.š. da je otišao kod namještaĉa kostiju. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. dobiće je. u osnoviĉ. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. kao i uĉaĉa Kur'ana. ili vratiti dug. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. a i upozo renja. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. veterinar i si. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. postići će ono što ţeli. ako je dostojan uprave. šeriatskog pravnika. imaće štete. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. taj imetak je halal. ili bje lilac platna. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). stvara ĉovjeka. Tako. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. niti razutnije tumaĉenje sna. u toj kući će neko umrijeti. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. šivaĉ. ĉija rijeĉ se sluša. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. ili strigaĉ. Ko sanja da je postao tumaĉ snova.

PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. ili oraĉa. kao što je bolest. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. nemir i opasnost. hvalisavac. policija. to za njega ne znaĉi dobro. kakav je npr. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. koristeći svoj potrebni alat i materijal. VRTLAR simbolizira supruga. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. briga. konjirna. i ako se tkanje prekine. ili vojne starješine.. ĉistaĉa odjeće i si. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. To isto simbolizira i BUBNJAR. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. kao što je npr. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. ljudske tajne. sudija ili poglavar. koji na zidu kojeg zida. a geometar . bilo da je u pitanju ortakluk. to za njega znaĉi neko dobro. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. UŢAR simbolizira geometra. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. koji kleveće i podbada. ili pisca. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. na osnovu boje. SVIRAĈ NA UDU. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. ĉitanje ili pisanje. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima.pobjedu. muftija. a ako sanja da prodaje robinju. devama i si. kakav je npr. opet. 98 . PUŠTAC KRVI IZ VENA. laskavac. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. ili ţendiba. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. Pobjeda simbolizira geometra. Ako neko sanja da prodaje roba. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. to je dobro. pak. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. bje -lioca.stvo i aktivnost. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. ili će to pokušati. turistu. ili namjeravati. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. podsjeća na tkalca za stanom. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. Neki. to je loše. rasprava.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. varalica i dr. OSOBE KOJE TIMARE tj. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen.u tome nema nikakvog dobra. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. mazgama. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. dvoliĉnjaka. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. putovanje. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. kao i peraĉa. a kad je prisiljen.

okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. ako kobila bude imala više repova. Rep kobile simbolizira sljedbenike. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. kojim je bocnuo moj stomak. ili roba. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . koja ima spomen i koja je na glasu. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. on je. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. ako je riĊ. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. kao i sreću i uspjeh u imetku. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. ili će se. Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. on je upitao prisutne: . Što se sanja više tovarnih konja. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. za njom se je. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. U tom sluĉaju. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. koji ima vlas.33. vlast. moţda. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. mimo svoje ţene. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. KOBILA simboizira ţenu. Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. a crni imetak i gospodstvo. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. a krv haram. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. da je s njim imao spolni odnos). krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti.š. kao npr. imaće malo sljedbenika. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. simbolizira tugu. koja je bogata. ili se. sanja da jaše tovarnog konja. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). a ako je konja opasao majmun. prilikom spuštanja na zemlju. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan.razvešće se sa svojom ţenom. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. njegov spomen će se povećati. od Ibn Širina. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. pomokrio krvlju. sanja da jaše tovarnog konja. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. dobiće ĉast. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. ako se sanja da se jaše na zidu. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. ili slugu. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. u to mjesto će doći neki stranac. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. pa je ona ušla u jednu kuću. jer to simbolizi - 99 . imaće mnogo sljedbenika. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan.

Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. imetak. a ako mazga rodi. ako je mirna.imetak. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. to je radost. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". onda prekidanje veza s rodbinom. sa jedne strane — tugu. ako je debeo. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. Mulac simbolizira i dug ţivot. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. ili smrt 100 . Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. snivaĉ će postići visok ugled. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. a ako je obiĉni ĉovjek.s. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. ĉast. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. ostvariće se ono ĉemu se nada. udaće se. ĉast i putovanje. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. a konjski kas — uravnoteţenost. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. ako to sanja ţena. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. Konj moţe da simbolizira ĉast. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. slavu. ţena će mu biti nepokorna.a. lijepa odjeća — upravu i poloţaj. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. riĊe. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. postići će ono što ţeli. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. ako je mršav.ra putovanje. To isto simbolizira i jogunast konj. gospodstvo. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. napašće ga njegov ortak. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. Neobuzdan konj simbolizira ludog. Ibn Sirin je u vezi sa snovima.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. to je siromaštvo njegovog vlasnika. u lijepoj odjeći. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. ako je crn. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. postići će dunjaluĉku dobit. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. hvalu. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. Ako je magarac koji se sanja velik. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. bilo da je roĊen vanbraĉno. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. ako dobro ide. ako je zelen. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. a ako nije. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. MAGARAC simbolizira sreću. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. a ako ne to. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. a i brige. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti.v. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. vjersku i svjetsku ĉast.on se nada da će mu se imetak povećati. MAZGA (mula) sa sedlom. tamnozelene . kao i ţenu nerotkinju. ako je lijep. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. bilo da mu je otac rob. to je imetak njegova vlasnika. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. ili napuštaje rodbine. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. konj ili neka druga ţivotinja govori. gospodstvo. pogotovo ako je magarac crn. Ko sanja da mazga. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. ako je bijel. ako je trgovac.

. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. sliĉni su magarcu koji knjige nosi. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. a u govoru ne budi grlat. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. Magarica simbolizira ţenu. zbog svog glasa. Ako to sanja ţena. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. robinja ili sluškinja. ili priprostu sluškinju. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. ako se magarac pretvorio u zvijer. njima se je sluţio i Sulejman a. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku.. ili izvor ljudske koristi. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. rastaviće se sa svojim prijateljem. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. dati i kojom će ga usrećiti. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. zatrudniće mu ţena. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. to simbolizira kišu i bujice. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. ako je magare muško. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. a ako je magarac pri tome natovaren. sticanju imetka i kretanja.s. imenjakom ili ortakom. ostaće nepoznat. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. a potom će ozdraviti. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio.. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. a ako nije nešto od navedenog. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji.Pa zašto se oni okreću od opomene. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. ili trgovinu.. oţeniće ţenu koja ima dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ĉuvanje od harama. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. Ako neko sanja da nosi svog magarca. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. simbolizira kišu i bujice. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. ali ih ne vidi. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. njen muţe će se sa njom razvesti. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. to je još veće dobro.roba koji ga je sluţio. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. izgubiće sve gore navedeno. ili da će ga njegov gospodar prodati. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. a ako magare ne bude jogunasto. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. tako da će se tome drugi diviti. a ako je ţensko. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega. Utrkivanje konja izmeĊu kuća. postaće poznat. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije. ako se magarac pretvorio u ovna. a ako magarica ima magare. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. pa ne postupaju. ili će umrijeti. Magarac. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra.U hodu budi odmjeren. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću.. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. negriješenje i drţanje pod kontrolom.š. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. Ko 101 .š.

zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici. ubiće ga. ili se izdvoji ili zaluta. one simboliziraju godine koje dolaze. njegovo stanje će se pokvariti. a ako na konju nije bilo sedla. ako je sanja poljoprivrednik. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. noć i dan. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. njegova ţena će mu biti nedopuštena. ili će imati neku posjetu ili gozbu. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. ili ako ljudi od njih bjeţe. ako su mršave — nerodne godine. 102 .on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. KRAVA simbolizira godinu. zapašće u brigu i strah. Ibn Sirin je rekao: . a prije toga nije bila bezgriješna. obzirom da krava simbolizira godinu. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. simbolizira neko dobro. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. a ako ne to. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. ako su debele. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. — pojavu ili ispoljavanje. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost.. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. ona simbolizira imetak bez koristi. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). njegov nefs je ţivahan. Ako neko sanja da krave ulaze u grad.s. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. ako je na njemu bilo sedlo.. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. mladog roba ili robinju. Jahanje simbolizira pobjedu. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama.. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. sklon igri i zabavi. oţeniće blagoslovljenu ţenu.. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. Reĉeno je da krava. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). simboliziraju rodne godine. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. ako nije ništa od navedenog. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. a mršave krave nerodne godine. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. a taj grad bude na moru. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. a krava s rogovima — prgavu ţenu. shodno kazivanju o Jusufu a. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si.. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica.on će oslabiti. izuzev ako su sve krave ţute boje. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. tj. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. one tada simboliziraju vojsku. u kuću će mu ući udata ţena. Ko sanja da jaše kravu.

simbolizira dijete. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka. ili. ako je vladar. — pa joj je Mesruk rekao: . simboliziraju bogatstvo. a isto tako i njihovo mlijeko. a ako je bio mršav. ako je siromašan. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. to je teţe. ako nema supruga. ako vo nije crvene boje. ti postupci će donijeti profit. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. izmeĊu ostalog. ako to sanja upravitelj. koju je on ţelio da povrati. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. ili će pobijediti nekoga koga se boji. biće smijenjen s poloţaja. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. ako ima dvije kćeri.š. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. a ako je bogat. Vo. to simbolizira rat. a ona sa površine — dolje. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. ili roba. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. pretrpjeće se gubitak. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. koţa i pojedini organi. udaće se. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. Ko sanja da jede volovsku glavu. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. na njega rasrdio. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. će mu darovati dobru djecu. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. ako to sanja trgovac. Ko sanja da je zaklao vola. ili da ustavi njegovu koţu. ili snagu. meso. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. ili brata. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. a takoĊe i balega. oko tebe će biti neki pokolj.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. obzirom da robovi. ako je pritom uzjahao vola. Ko sanja da je kupio vola. ako ga sanjaju muškarci. Bivolice simboliziraju isto što i krave. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. GoveĊe meso. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. a ako nema rogove.š. dobiće poglavarstvo. poniznog. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. a ako nisi vido smrti. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. ali nije mogao pošto je bila preuska. obraĊuju zemlju. — Tako se i desilo. ako je vo bio debeo. Ako si sanjao da teĉe krv. ili vlast ili imetak. nadvladaće nekog ĉovjeka. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. imetak i radost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ.Ako je tvoj san istina. ili da iskoristi njegov loj. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. Ako ţena sanja da je dobila vola. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. to simbolizira spor. ali koja se više ne moţe povratiti. što u tom sluĉaju znaĉi. dobiće neku upravu ili 103 . Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. ako to sanja vladar. zaimaće i postići ĉast i ugled. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. i bojim se da ne doĊe do smrti. njen suprug će joj se potĉiniti. Vo moţe da simbolizira i roba. znaĉenje je još intenzivnije. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. ili oruţje ako ima rogove. VO (bik) simbolizira glupog radnika. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. a ako je broj manji. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. to je lakše. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. onda simbolizira beznaĉajnog. udaće ih. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana.

Kao stoka su oni. simbolizira ne-Arapa. starca. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. ili će ubrati neki prihod. godinu. kiriju i si. udaće se. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. ako je zaklana. da je istaknut. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen.. laĊu. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". ili će umrijeti njegov rob. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". tom ĉovjeku je naneseno nasilje. Ko sanja da je dobio kamilje meso. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. Kamila moţe da simbolizira ţenu.s. Ko sanja ne- 104 . to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. a ako joj je muţ odsutan. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. ona simbolizira vladara. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. ili u neku drugu posudu. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost. drvo. a ako je nearapskog porijekla. Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. kao npr. otvoriće neko spremište. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. krenuće na put. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom.. ili njegov poglavar. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. ako je neoţenjen. bez ikakve opreme na sebi. ako neko tu kamilu zakolje.v. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. ali ga ne jede. simboliziraju oblake i kišu. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika. ţirafa ili noj. što simbolizira ostavštinu umrlog. slomi joj ili pojede neki dio tijela. ili usred neke skupine ljudi. a ako to nije. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. a ako je ţiva oguljena. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. zaimaće kuću ili zemlju.dobiće upravu nad Arapima. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. sve to simbolizira ţene. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. ako je putnik. biće uhvaćen i uništen. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. Ako se kamila sanja usred grada. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan.. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. dobiće upravu nad ne-Arapima.. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. ili će biti smijenjen s poloţaja.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. simbolizira Arapa. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. ili će mu biti otet imetak. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. ili će se riješiti neka pravda. Ko sanja da su se dvije kamile pobile . umrijeće. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. ako kamila progoni ljude. oţeniće se.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. evnuha ili poznatog ĉovjeka. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. ili u mješinu. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. Ko sanja da ĉuva arapske deve .a. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru.

Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. svojim dobrim djelom i pokornošću. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim.s. Ako je ovna zaklao radi mesa. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. Debela koza simbolizira bogatu. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. koji predstavljaju njegovu snagu. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava.š. a ako ga nije tako zaklao. Bravlje glave i noge. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. i tumaĉim da su to Arapi. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. simboliziraju dug ţivot. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. ako se sanja da pose svoju majku. radost će mu trajati godinu dana. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. opet. zbog njenog kratkog repa. ime. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. ako je griješnik. i tumaĉim da su to ne-Arapi. to simbolizira izobilje i dobro.a. zapovijednik." Neki.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. vojskovoĊa ili komandir. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). OVCE simboliziraju plijen. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda .š. a ko sanja jednu ovcu. simbolizira tugu i brigu. koga simbolizira dotiĉni ovan. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. a mršava siromašnu ţenu ili robinju. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. Bravi simboliziraju i ne-Arape. pokajaće se. u bolesti ili zarobljeništvu.. ali da je nije sustigao. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. Ko sanja da je zaklao. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. a ako sanja da ih muze i striţe. one koji nemaju samilosti. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. ako se sanjaju.s. pobijediće nekog velikog neprijatelja. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. Ako se sanja da koza govori. kao što je vladar. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 .v.š. ako to sanja neko ko je u strahu. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. Mlada koza simbolizira Arapkinju. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. spasio (otkupio) Ishaka a. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. a da ne zna zašto ga je zaklao. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. u zatvoru. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. osobu koja je skinuta s poloţaja. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. izmeĊu ostalog. ovnom (kurbanom).s. zatim sam dobio i stado bijelih brava. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. ili u strahu.š. otkri veno stidno mjesto. ako je duţnik. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. simbolizira prirodnu vjeru. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. vratiće dug. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. ubiraće imetak od svojih podanika. JARE simbolizira dijete. voĊa. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. osim one koju je Israil sam sebi zabranio. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati.ovna. Ko sanja da ide za ovcom. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu.

a. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost. ili će obljubiti robinju. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka.v. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. ako se sanja da su pripitomljene.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. Kupovanje ovce. pa ako ga neko sanja. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). koji mu je rekao: . Vjerovjesnik s. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. Janje simbolizira dijete. a Allahov Poslanik s. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak.s. koji mu je rekao: . 34. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. 106 . Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. . pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. shodno kazivanju o Davudu a. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna. ako se sanja da su postale divlje. npr. a ako mu je ţena noseća. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. u toj kući će neko umrijeti.s. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. je ubio Talhu. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. a bijela ovca ne-Arapkinju. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju.v. Reĉeno je da pitome ţivotinje. postići će liĉni i materijalni us pjeh. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. predvodnika mušrika. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. a divlje ţivotinje. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod.s. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka.to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. Crna ovca simbolizira Arapkinju. a ako je u pitanju ista vrsta. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. simboliziraju zlo i štetu. vune ili koţe.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. dobiće imetak i neko dobro. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. Ko sanja da je zaklao janje. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo.a. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. rodice djeĉaka. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. neka je Allah zadovoljan njim. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. simboliziraju dobro i korist. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. — Pa je ubijen hazreti Hamza. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. kao i ovca koja u utrobi ima janje. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. doći će do imetka kojeg je izgubio. ili će je udariti.

ako u tom gradu hara kuga. ne predstavlja dobro. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. ĉija hrana je halal. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. zapašće zbog griješenja u poteškoću. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. 107 . seljake. brdima i prevojima.. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. ako je to grad na moru.njegova trgovina će se uvećati. a ako nije od vlasti. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. pak. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. umrijeće. Ako sanja da slona jaše po danu. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. beduine. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. moţe da simbolizira smrt. ako je ĉovjek od vlasti. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. Ako to sanja trgovca. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi.Divlja krava simbolizira ţenu. i nadmoćnog ne prijatelja. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. ali ga ne jaše. Bojim se da ti nisi musliman. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. sluţbenika varalicu. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. a tele divlje krave simbolizira dijete. a ako slon za njim trĉi. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. Lav takoĊe simbolizira ratnika. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. Slon za ţenu. a ako ga nije bacio poda se. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. ovna ili jarca. brigu i strah. vladar će mu nanijeti štetu. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. epidemija ili neka druga poteškoća. veliku laĊu ili uništenje i propast. nestati iz tog grada. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. dobiće neko veliko dobro od vladara. a ako nije to. ili će.akoje u gradu bolestan vladar. a u Nubiji vladara. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. dlaka. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. koji boravi u stepama. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji. Koţa. to mu je bolest. Lav simbolizira vladara. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. zadrţaće je. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. iz grada isploviti laĊe. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. a moţda će biti i ubijen. Ili. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. a ako divlji magarac nije krotak. ma kako ga sanjala. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. ako nije bolestan. kradljivca utajivaĉa. to ukazuje na snivaĉevu smrt. hrabrost. ili će.

Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. a zatim mu je rekao: . Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav.s. ako se sanja da se pije. sanjao da je u nosiljci na lavu. a ako ne to. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. a da s njim nema posla. ili posjeći. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. salo. 108 . a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost).Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. tj. ili njeno mlijeko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. Ako se sanja da u grad ulazi lav. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. ili će ga dati izbatinati. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. niskih preokupacija. Mladunĉe lava simbolizira dijete. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. ako se sanja. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. vladar. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. bilo da će se usprotiviti vladaru. a potom se toga riješiti. lopova i ugnjetaĉa. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. izdajicu. ako sanja da ga je lav rastrgao. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . lazova. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. ako ga je u snu duša napustila. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. . DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. ţenskaroša. ili kršćanin. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. koji je prljavog imetka. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. koji je nevjernik. shodno kazivanju o Jusufu a. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. Mladunĉad svinje. riješiće se svih ţalosti. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. lopova. Jezid ibn Muheleb je. ili će ga. Meso. vladar će ga na neki naĉin omesti. pretvaranjem ţene u medvjeda. varalicu. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. aN mu neće nanijeti štetu. budalu. ili skinuti mu glavu. ako u kući ima neko bolestan. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. ili teškoća. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. dati ubiti. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. zapašće u strah i brigu. optuţiće neduţnog ĉovjeka. Ko sanja da je zaimao svinju. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu. stanovništvo grada će napasti kuga. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. . dlaka. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. ili prijatelja izdajicu. silnik ili neprijatelj.. spletka ra i varalicu. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje.nju). a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. ZIMOVKA simbolizira ţenu.Na to je ĉovjek rekao: . a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ.Allah ti se. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata.. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. On je sišao s kreveta. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. a ako nije. Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom. odgojenog. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika.dostojan vlasti. koje će se kasnije riješiti. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. kakav je npr. uzeo kapu i stavio je na glavu. a naroĉito u zasaĊivanju drveća. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. robinju. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. lazova i nasilnika. a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. na kuću će mu napasti lopovi. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. bogatog ĉovjeka.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. kurir ili oslar. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. 113 . kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va. Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje.. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. Ako vladar sanja slavuja. simbolizira bolest. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju.š. Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. a ako se on sanja u toku dana. a njena jaja simboliziraju kćeri. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima.Paunica simbolizira robinju. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu. koĉopernog i oholog ĉovjeka. Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu. malo dijete. koji mu je poljuljao vlast. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. lijepu ţenu prijatnog govora. smilovao. imetak je halal. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. GAVRAN (VRANA) . jer ako ima nekog svog bolesnog. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. dijete ili imetak. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. poboţnog i prisnog prijatelja. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. VIVAK simbolizira robinju djevicu. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave.

a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. tetrijeb je molio Nuha a.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? . vratiće se zdrav svojoj porodici. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. ja ci ti reći i koliko si uzeo. koji je pronicljiv. a ako je na putu.s. — Na to mu je Ebu Bekr r. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. U svakom sluĉaju. dvaput ili tri puta udario kljunom. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo.Ako ti hoćeš. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. pa sam ja jednu po jednu vadio. pa je pijetao postao rob. Omer Ibn el-Hattab r.Ibn Sirin mu je rekao: . ŠEVA simbolizira malo dijete. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . a ako sanja da ga je uzjahao. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. pa je postao divlji. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. ne leti i ţivi kao potĉinjeni.š. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. koji lukavo obavlja svoj posao.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. je u laĊu ukrcao. pisara.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. sirotu i slabašnu osobu. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. kritiĉara . Ko sanja gavrana u svojoj kući . pa je postao pitomi zarobljenik. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu.a. dobar orgaizator i planer. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. Kada je voda prešahla. kreste. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. . kao npr. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. . mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. . koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. izmeĊu ostalih ţivotinja. otići će na dalek put. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. a tetrijeb je bio pitom. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. i pored svoje veliĉine.s. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. koji je savršen u svom poglavarstvu.s. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala.Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. da lovim vrapce. podvpljka i perja. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. davio i bacao. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. Nuh a. pijetla i tetrije-ba. a Ibn Sirin mu je rekao: . Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. Bio je vješt letaĉ. a t a kode i neku vijest. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. ispriĉao mu san koji je ĉuo. osiromašiće.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu.a. pitom. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. dobiće nagradu. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo.

— Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. crna . koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. Ko sanja da ima divlju lunju. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. neće dugo ţivjeti.š. ili ţenu.to znaĉi da je on bludnik. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi. ali da one nisu sastavljene u grupi. naĉina i visine letenja. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. a drugo joj je imalo ţut kolut. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka.. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin. tako da će te ezijetiti. Golubovi.s. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove.. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. ili. koja joj ne moţe dosaditi. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). presretaĉe.gospodu meĊu ţenama i ljudima. a on je rekao: . Arapa.ići na put. Golubica moţe da simbolizira i kćer. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. Ako to sanja neko ko ţeli . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti. „oruţja". do zuba naoruţanog vladara. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. jer ona tada simbolizira smrt. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. Ko sanja da patka s njim razgovara . koji se ĉuvaju harama. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. Ona mu se nije vratija. Bijela golubica simbolizira vjeru.. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. Golubarnik sim bolizira skup ţena. on je svodnik. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. robinje. one simboliziraju kradljivce. moći. ishrane. ako se rodi ţiv. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak.dobiće prijatan halal imetak. ili će zatrudnjeti. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 .je dotada imao društvo sa kojim je pio. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. KD sanja da je ulovio kokoš . Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. To potiĉe otuda kada je Nuh a. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. koji su poboţni i ĉestiti. perja. presretaĉe.. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. Golubica simbolizira i brzu vijest. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. koja ti se izuzetno sviĊa. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. ona će mu roditi sina. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja. ili će mu ţena roditi dijete. pri Ijeţnice ili sluškinje. Poslije je poslao golubicu. šarena — svakakve osobe. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. robinje i njihovu djecu. pa ih onda jedno vrijeme nestane. sanjajući da je drţi u ru ci. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen.

. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. a i pĉelama ostavi njihov dio. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. da mu je iz. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu.. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. ako uzme svoj dio meda. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. a zatim ga protumaĉio rekavši: . Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi.tak. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. oni simboliziraju kaznu. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. ili da je od njih dobio meda.A ako bi im mušica nešto uzela. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. Ako neko sanja da ĉuva guske. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. one simboliziraju meleke. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. Kaţe se i to da skakavci. simboliziraju novac. Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. 116 . Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. MUHA simbolizira nejakog. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. (kao) i ptice skupljene. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . privreĊuje. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. i što imaju podijeljene poslove. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. ili hrabrost. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. SKAKAVCI simboliziraju vojsku. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". kata-ptice. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. pa je san ispriĉao svojim drugovima. uvredljivog i niskog ĉovjeka. maticu. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. predstavnika rulje i ološa.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. ako sanja da je ušao u košnicu. to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. ako pĉele pobije. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. neće moći (to) od nje uzeti". on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti.

za putnika simbolizira povratak s puta. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. zabora više na ribu svoju.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). jer ti ogovaraš ljude! 117 . shodno kazivanju o Isaovoj a. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka.. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. a u nasljenom mjestu — laţ. Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva. ali ako ne ĉine štetu. K. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. kad sanjaju usoljenu ribu. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. riba mu simbolizira kaznu. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna.. dobiće haram imetak. l on je pretvoren u ţivotinju.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. trpezi. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. dobijaju imetak i neko dobro. GVO2ĐA (KLOPKA).š. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. Neki ljudi su takve prirode da. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. . a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. ili neko dobro. UDICA. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. ako u ribi naĊe biser. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. ta ţena će mu roditi djeĉaka.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem.š. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. gvoţĊe — spletku i zamku.da će joj se brige povećati i pojaĉati. spa sjće se i od miliconera. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen.. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak.s. a ako se spasi od korokodila. potvoru i ogovaranje. shodno kazivanju o Ejubu a. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. miriše i pokazuje ljudima. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. 36. BUHE simboliziraju Allahovu dţ. otkrio je da ga on vara sa ţenom. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . a vrabac — ĉovjeka. kao i sav ostali pribor za lov. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. ako je strijela pogodila cilj. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu. simbolizira obmanu i zamku. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ.s. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. ako u ribi naĊe loj. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. ako se sanja da se drţi u ruci.. simbolizira radost i sreću. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. rodice mu se kćer. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. a ako je promašio cilj. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. za osobu koja je u brigama . a ako nije. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. dok za lovca simbolizira dobro i korist. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala.

ne ujeda i ne uznemirava. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja.O vjernici. neprijatelji su mu strane osobe. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. veliĉini i otrovnosti. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti.. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu. pa se ona zavukla u jednu rupu. Zmija ponekad simbolizira vladara. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. vladar ga obmanjuje. a on neće koristiti svoju snagu i moć. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. a ako ih sanja izvan kuće. biće siguran od neprijatelja. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju. Vodene zmije simboliziraju imetak.š. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. dobiće kraljevsko blago. kojih se on ne boji. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. 37. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. pa bude ubijena velika zmija. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. koje se ne boji.. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine. koja ne nanosi zlo. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. rekao mu je: . ili da kruţe oko njega. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. dbţivjeće strah. to mjesto će zadesiti nesreća.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. tako da.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. imate/neprijatelja. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. a ako ga je zmija ujela. a ponekad ţenu ili dijete. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. ali ne mogu da mu nanesu zlo. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. biće ubijen vladarov vojnik. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. doista. ona mu znaĉi njegovu sreću. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. Ovakva zmija simbolizira i sreću. zadovoljstvo i sreću. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete. umrijeće poglavar toga mjesta.s. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. već daje otrov. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. pobijediće neprijatelja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . pa ako je zmiju ubio. radijallahu anhuma. Ko sanja da su zmije ispred njega. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. Zmijske noge i zubi. radost i sreću. biće ubijen vladar toga mjesta. ako se sanjaju. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini.ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. Ko sanja da za njim ide zmija -. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera). rodice mu se dijete. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. koji mu je rekao: .

on će joj nani jeti neku sramotu. KAMELEON. TERMIT u snu simbolizira najamnika. Ako ĉovjek. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. Re- 119 . MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. ako su na zemlji — nejake ljude. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. ogovaraće takvog ĉovjeka. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. ako aţdaha ima sedam glava. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. simboliziraju povećanje vjere. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. zatvor i povećanje bolesti. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. on ima pokvarenu ţenu. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. dokaza. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi.AŢDAHA (ZMAJ). pobijediće takvog ĉovjeka. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. Skupina miševa. a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. UŠI (VAŠI). l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. Ako neko sanja da je ubio dromedra. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. zbog razuzdanosti njegovog jezika. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. l on je postao od ĉovjeka. Velike uši simbolizira ju patnju. ako aţdaha ima više glava. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. pokvarenosti i zla. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. ješće imetak takvog ĉovjeka. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. ako ga sanja vladar. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. MIŠ simbolizira griješnicu. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. posjeduje haram imetak. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. ako neko sanja da gmiţu oko njega.s. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. DUGI. jeĉam i si. izravne intervencije. kao npr. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. blagodati. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. ako Allah htjedne. shodno kazivanju o Sulejmanu a. KIŠI. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. GROMU.s. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. DANU. posla. njegova bo lest će dostići vrhunac. Ako neko sanja da mu iz nosa. on je u nekom poslu došao do vrhunca. kao npr. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. u lje. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima. vrapci ili nešto sliĉno. BLATU. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. SUNCU. djecu. doţivjeće propast. prirode.. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. umnoţiće se dobro njegove kuće. ali će on to ipak preboljeti. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. MUNJI. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. umrijeće. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. ili da si lazi s neba. SNIJEGU. ako se potom vratio na zemlju. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . štetnosti ili neprijateljstva. gumnima i mjestima obraslim biljem. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. 38. spasiće se od onoga u šta se upustio. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. BUJICI. kao npr. VAZDUHU. i vojska će ga napustiti.š. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. imetak ili dug ţivot. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. MJESECU. ukoliko nikome ne nanose štetu.š. VJETRU. Ako sanja da se uspeo na nebo. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje.. tako. ljudi će trpjeti patnju. Ako se sanja da vatra pada po njivama. njegov ruh (duša) će otići na nebo. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. smokve. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele.. one simboliziraju Allahove dţ.. umrijeće kao šehid. NOĆI. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. bojati se je za njega. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. šator ili riznicu. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. LEDU. shodno rijeĉima Uzvišenog: . PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. rulju i zlikovce. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. tako. rezidenciju. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. a ako vlada suša. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. ZVIJEZDAMA. u to mjesto će ući vojska. OBLACIMA. a mnogo mrava simbolizira vojsku. osiromašiće. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. kapije simboliziraju kišu. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. opskrbu i imetak. med. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja.". GRADU. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. bilo da je u pita nju dobro ili zlo.

voćnjacima i si. ljudi će zadobiti plijen.š. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. kao npr.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. vrapci. sreću. gospodara i si. znanje. Ako se sanja da se nebo spojilo. steći će odgoj. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. ortaka ili imenjaka.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. muţa. kata-ptice. oštroumnost. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. ţena. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. ako je iz neba izašao mladić.siguran od neprijateljskih spletki. ako je iz neba izašao ovan. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). postići će izuzetno visok poloţaj.š. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. putu i si. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje.. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. ako je iz neba izašla kamila. nasljednika. imaće robinja. ako neko sanja da je na šestom nebu. Ako neko sanja da se bacio s neba. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. jedna od njih je bila dignuta na nebo. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo .skakavci ili razne vrste ptica kao npr. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. ako neko sanja da je na petom nebu. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog).š. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. ako neko sanja da je na sedmom nebu. to znaĉi da će biti kiše. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. a ako se sanja da se rastvorilo.š. ako neko sanja da je na drugom nebu. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. poljima. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. ĉast i Njegovu blizinu. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. na oca. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. steći će blagodat. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen.š. to znaĉi da će biti malo kiše. Ako neko sanja da gleda u nebo. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. vladar silnik će im nanositi nepravdu.š. steći će carstvo. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. biće obilne kiše i bujica. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. prepelice i si.. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. ukrasa.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. — to znaĉi da neće biti kiše. s roditeljem. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. s uĉenjakom. rodnost i ime tak. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. blizinu. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. s muţem. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. ako neko sanja da je na trećem nebu. pokućstva. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. ali će doţivjeti i propast. .. a Mje sec simbolizira ministra. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. Pored toga. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ.š. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ministar ili sudija. bilo da je u pitanju smutnja. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. Ako ovakav san sanja nemusliman. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. a ako je pritom letio pomoću krila. bojati se je da će doţivjeti brodolom. odlazak u borbu na Allahovom dţ. 124 . ako je on novator u vjeri. kao npr. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. na ovaj ili onaj naĉin. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. a dan muslimana. umrijeće. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. tako. sjedi ili hoda. kretanje na put u nevrijeme. ako to sanja neoţenjen ĉovjek.š. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. ako to sanja siromah. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. a ako nije to. ako to sanja vladar. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. a ako je u pitanju magla. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. ili iz kuće u mahalu. bilo novotarija u vjeri. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. ako je u laĊi i putuje morem. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. s trga na trg. Noć moţe da simbolizira i odmor. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. Noć moţe da simboolizira nevjernika. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. Tako. njegove nade najavi. onda se je bojati za njegovu dušu. inaĉe. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. obzirom da Allah dţ. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. ili s jednog posla na drugi. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. ili će. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. bilo suša i nerodnost. ako se druţi s vladarom nevjernikom. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. uz njega će pokvariti svoju vjeru. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. ako su u smutnji i pometnji. kopnom ili morem. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". bilo briga. ako putuje kopnom.. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. bilo da je u pitanju smrt. to je za njega bolje. boju prašine). to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. a dan — rastavu. Arapi. ako se sanja da se leti bez krila. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. kao npr. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. zapašće u tegobu. ako im se nanosi nepravda. sa svojom tminom. to za njega znaĉi da će primiti islam. ako to sanja neko ko je na moru. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. biti na rubu propasti. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep.š. a dan — umor i trud. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. ako je na javi bolestan. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. biće na rubu smrti. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. to za obiĉne ljude. koji jedan drugog traţe. Ako neko sanja da leti po vazduhu. onemogućava kretanje. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. ako to sanja trudnica. zadesiće ga nešto strašno.vati. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. tako. putovaće morem ili kopnom. Let po vazduhu. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. a dan — dobru proĊu robe. putu. i plaću ili ponizno mole. pokajaće se. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). i si. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. ili će ga zarobiti neprijatelj. ili. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. pak. umrijeće kao šehid. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. prestaće im se nanositi. oţeniće se. znaĉi da će biti upućeni. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". ona simbolizira zbrku. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. VAZDUH simbolizira niske ţelje.. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. ako to sanja griješnik. razapinje šator. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. bilo ubistvo i si. doţivjeće brodolom. ona će prestati i nastupiće kišni period. zaimaće. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. ako vlada suša. onda to znaĉi suprotno. ako je bolestan. koja posmatraĉu liĉi na dim.

ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. njegovog oca. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. bilo da je u brizi. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. da je palo u more. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju. a Mjesec muškog roda. sigurnost i izbavljenje iz briga. da ga je progutala ptica. podne sredinu.. ţenu vladara. gospodara. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. a ako sanja da noć traje vjeĉno. gospodarovu kćer. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. kao npr. tako da se njegova svjetlos smanjila. snu simboliziralo njegovu majku. kruţi nebom. riješiće se bolesti. ima su protno znaĉenje od mraka.a. profesora.. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)". rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. a sve to. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog.. majka Vjerovjesnika s. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. neki vele — njegovu nanu. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava.s. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). suprugu. poglavara. a neki. bilo da je bolesna.s. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. ili im se nanosi nepravda. i slijedi niske ţelje. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. u njoj. Sunce moţe da simbolizira. izaći će iz zatvora.. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. veĉe nagore. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. bez smiraja.š. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. i da ga je zaklonio oblak. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. neki vele — tetku. posao će mu krenuti i dobro će napredovati.v. Ako neko sanja da je svanulo jutro. obzirom da Allah dţ. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . pak.v.s. u tumaĉenju. bilo morem bilo kopnom. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. opasnosti ili neĉem sliĉnom. ili da je pošao na hadţ. po tumaĉenju. ako je bolestan. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. a dan — kopno. vladar nad vladarima. Ako se.. umrijeće. kao npr. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. umrijeće. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima. Noć moţe da simbolizira i smrt. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna. a jutro — nabolje.a. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost.š. opet. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. suprugu njegovog oca. prvopretpostavljenog. poĉetak dana simbolizira poĉetak. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. tuzi. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. ili pak snivaĉevu robinju. usmrćuje duše. ako to sanja griješnik. prašina ili dim. ako to sanja zatvorenik. ako pritom sanja da traţi vodu. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu.š. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. a Mjesec — njegovu majku. bez zalaska. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. ili da je ušao u bašĉu. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. odnosno u snu. da je imam dţematu. ili da. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. njegovog zapovjednika.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. Amina. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. treperi na nebu. glad i umiranje. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori.

ali ne i ostali dio tijela.š. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . bilo da je u pitanju putovanje. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. a ako je nije dostojan. ili da je odlutala s prvog puta. njen muţ će je neĉim obradovati. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. ko je bolestan. ili će roditi djeĉaka. vraća sa zapada. djeĉak ili djevojĉica. nakon zalaska. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. dok za siromaha. sa svojom svjetlošću i sjajem. ili pravi ćerpiĉ i si. i to dijete će. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu.š. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. a ako ne to. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. vrućicu ili upalu oka. oboljeće od gube. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. skrivene poslove. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. nakon što je izašlo. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. kao npr. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. takoĊe moţe da znaĉi. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. bilo pravda. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. i ako to sanja ţe na. ali ne i ostali dio tijela. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. simbolizira odjeću i bogatstvo. vladar će se na njega rasrditi.tanju pomraĉenje Sunca. ako je trudna. bilo nepravda. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. i ako to sanja neudata ţena. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. profitiraće u trgovini.dobiće blagodat od vladara. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . ili da se. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. dobiće snagu u svojoj upravi. dobiće od poljoprivrede halal imetak. dijete će biti ţen sko. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. umrijeti. nakon što je zašlo. to znaĉi da će umrijeti. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. nakon što je izašlo sa istoka. ako je obiĉni podanik. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. To moţe da znaĉi. ili će trudnica pobaciti dijete. naći će lijepu ţenu. bolest. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. dobiće halal imetak.. zatim smo je polagano Sebi potezali". Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. vraća odakle je i izašlo. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. a u ljetnom periodu — brigu. da će beba umrijeti. za onoga ko se razveo sa ţenom.s. To moţe da znaĉi. da će je vratiti. Zalazak Sunca na istok. a da to ljudi ne znaju. Ako to sanja osoba koja radi neke. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. To moţe da znaĉi. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. da će mu se bolest povratiti. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. ili kupio robinju. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. da ne vjeruje u Allaha dţ. koja je siĉna ĉovjeku. ako je trgovac. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. ili da će mu neko. u zimskom periodu. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. ili će mu ţena. ili pere. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. dobre ili loše. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. ako bijeli platno. ako je zapovjednik. ako je upravitelj. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. tako. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. sišlo u njegovu kuću. da ga ima u krilu ili daje ono. Izlazak Sunca sa zapada. To moţe da znaĉi.

Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka.ako sanja da je Sunce poţutjelo. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. koje se kreće ali ne zalazi.. biti zarobljen. ako sanja da je Sunce zašlo. to znaĉi da će vladar oboljeti. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad.. pa su jedne pristale uz Sunce.Na ĉijoj si ti strani bio? .. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro.š. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu.. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast. ako su obje polovine postale zasebna Sunca. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. izmaći će mu se ono što traţi." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. ministra i ostalih po glavara. Ako neko sanja da prati Sunce. njegovi roditelji su zadovoljni njim. 127 . to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. on će se riješiti briga u koje je zapao. a ako se pritom oblaci raziĊu. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu. ţivjeće briţnim ţivotom. udaće se za vladara. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. Ako neko sanja da su Sunce.š.. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . to moţe da ukazuje na neku štetu. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. dobiće obilje i lagodnost. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi.. i tu je bio ubijen. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini.. a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. vladar će umrijeti. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. a druge uz Mjesec. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. Ako takav san sanja vladar. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. zajedno s vladarom. ili vladara koji nije vrhovni. koji ga je upitao: . ispred ili iza njega. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac. to znaĉi da ona ĉini blud.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. da pravedno vlada. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan.. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. on će. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. gospodara. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći. u druţavi će zavladati nered. a ako se preobrazilo u mladica. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. muţa. će mu dati veliko blago i imetak. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka. umrijeće. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost.. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. Allah dţ. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. oboljeće vladar. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim.. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara. Ako neko sanja da je progutao Sunce.a. Ako neko sanja da je Sunce palo. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. protiv vladara će se dići neki odmetnik. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će on umrijeti. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. a ako nemaju sjaja. ĉast i bogatstvo. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. ako sanja da je Sunce pocrnjelo.

zdravlju i dr. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. i spominju Njegovu svetost. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. u imetku. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. a ako je to sanjala ţena. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). a ako to sanja krajem mjeseca. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. ustao i uhvatio se za stomak. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk".on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt.š. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. predvodnika. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. muţ će joj poginuti. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge.a. ali da kiša ne pada. mimoići će ga i neće postići ono što traţi. koji je ruĉao. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. voĊu. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. stupice u brak. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. pa ga je sestra upitala: . ili. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. umrijeće.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. Pritom treba imati u vidu. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. dane. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila. postići će od vladara neko dobro. postići će neko dobro. a on je posivio u licu. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu.v. bio to muškarac ili ţena. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. poslu. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. a ako sanja da Mjesec izlazi. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec.s. to znaĉi neki poĉetak.. vremenski (mjeseĉev) period. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. to znaĉi da će on umrijeti. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. pa kad ga nije primijetio.a. u svom krilu ili u svojoj ruci. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. MlaĊak simbolizira vladara. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom.Šta ti je? — a on joj je rekao: . kao što je već ranije spomenuto. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. kao npr. bilo u pitanju dobro bilo zlo. zarobljenika. pak. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. to simbolizira dobro. Ako nekosanja da visi o Mjesecu.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. sedmice. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. predstavlja neko zlo.). mjesece ili godine. ako nema imetka. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. Tako. obzirom da se Mjesec (tj.

shodno Poslanikovim a.s. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. ako ih sanja mlada. ako ima nekog odsutnog. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. Ako to sanja ţena ili rob. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. koje mu se pribliţilo. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara.se nebom. vratiće se. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. kao npr. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. djecu ili robove. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. neki veliki dogaĊaj. to simbolizira bruku. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. ili da ih uzimaju ptice. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. a male zvijezde — obiĉne ljude. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. Ako neko sanja mlaĊak. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo.v. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. ako je dostojan vlasti. ili njenog oca i majke. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost.a. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. one simboliziraju negove svatove. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . ali da uza se nemaju drugih zvijezda. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. a ako je duţan. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. ili će dobiti veliku upravu. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. Ako to sanja trudna ţena.. ljepote i veliĉine zvijezde. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. ako ih sanja mladoţenja. i ako sanja mlaĊak. ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. ili dvije kćeri. Velika ili Mala kola ili Veneru. a ako to sanja trgovac. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. to zlo će uskoro nestati. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. prisjećajući se dana rata. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ.š. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. velike zvijezde — ugledne liĉnosti.. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. zvijezde ţenskog roda — ţene.. nešto nesvakidašnje. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. to zlo će se proširiti i potrajati. Ako vladar sanja zvijezde.s. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. ili u more. ili u njegovoj kući. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. dva ministra ili dva velikana. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. da se nalazi u njegovoj kući.. to znaĉi da će on umrijeti. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. profitiraće u svojoj trgovini. ili će dobiti up ravu nad ljudima. baviće se naukom o zvijezdama.š. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. da se spustio na njega. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. ili ako sa zemlje ili ne ba. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. uĉenjake ili šeriatske pravnike. veli: 129 . i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu. ţena će mu pobaciti dijete. nesreću ili propast. dobiće je. završno od samog sna. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. umrijeće. stvorenjima. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). uzme zvijezde. a ako nije dostojan navedenog. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. ili njihovo sagorijevanje u vatri. one simboliziraju njenu ţensku pratnju.

on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. Ako neko sanja da su Vlašići pali. 130 . Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. dobiće vlast. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. pomoć. Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. Allah dţ. postići će vlast i ugled. ako se ujutro pojave na zenitu.s. Venera — vladarovu ţenu. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. a s takvim vjetrom. a ako su zvijezde bile bez sjaja. a ako je siromašan.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. a Merkur — vladarovog pisara. nesreću i štetu. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga". Jupiter . a ako se pojave naveĉe. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. nastala je zima. dobiće ugled i visok poloţaj. daje i neke bolesti i slabosti. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. opskrbu. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. on će od uĉenjaka sticati znanje. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. ovaj svijet će mu biti naklonjen. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost.a. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'.A njegove zvijezde. slabost i komešanje u narodu. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle.v. upravu. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj.s. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. kad već sunce sine. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. da obara drveće i potapa laĊe. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Vjerovjesnik s. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje.a. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. i njegovih drugova i da je na putu istine. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. on uzima i jede tuĊi imetak. ako se one pojave rano ujutro. nastala je polovina ljeta. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. da se u tmini orijentira prema njoj). pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. urmijeće. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu.s. to bi bilo dovoljno (u ar. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. ako je bogat. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom". izgubiće imetak. ali je nije jeo. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj.š. njegove zapovijedi. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje.v. njegovu vojsku. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. to znaĉi da je nastalo ljeto. dobiće vlast i spomen u narodu. Ako neko sanja da jede zvijezde.š.

ili će biti uznemiren. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. oduzimanje imovine. uza sve navedeno. osjećajući pritom strah. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. ţivotinje i hranu. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)". teškoća ili zaraza. rat. porobljavanje. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. kao što je kuga. kao što je najezda skakavaca. smutnja. kao npr. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. to šteti i ljudskim tijelima. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. pogotovo ako je popraćena vatrom. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. simboliziraju dobro i blagoslov. kao npr. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio..š.. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. med ili mast. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj.. napad neprijatelja. ili neku nesreću. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. Njegovu vjeru. ili će dobiti batine. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. ili će ga neko napasti. selo ili nepoznatu mahalu. ili groţĊe. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. Vrući vjetar. uţas i paniku. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta.. grad ili vjetar." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. i ako je vjetar popraćen tminom. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. KIŠA simbolizira Allahovu dţ. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. laĊa će stradati..: „. a ako nije nijedno od toga. ako su u ratu. bolest će mu se pojaĉati. ako se sanja. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. ako je toga dostojan. ako je snivaĉ na laĊi. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. pomoć. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba. znanje. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. ako je bolestan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. olakšanje. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. a ukoliko je nanijela štetu. ili će mu. biće uništeni. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. Blagi i ĉisti vjetrovi. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ako je snivaĉ 131 . Ako je u snu vidio da vjetar. ili hurme. nakon zastoja. ako se sanja. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem.. ili će steći imetak ako je siromašan. A ako vam bude smetala kiša. ili ulje. simbolizira vruće bolesti. ako se stanovništvu nanosi nepravda. ili su opsjednuti od strane neprijatelja.š. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. postaće vladar nad ljudima. ili jeĉam. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. zbog bolesti ili siromaštva. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. i li će biti pritvorena u zatvoru. prašinom i hukom. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. milost. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. ako se sanjaju. Vjetar popraćen grmlja vinom. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. ĉupa drveće. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka.. zavisno od toga koliko je pokisnuo. dozi vjeće zemljotres. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. Kiša moţe da simbolizira i bolest. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo... Ako nije u pitanju ništa od navedenog. izobilje. jer navedeno znaĉi.. to simbolizira opšteljudsku patnju. da je uzeo abdest. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom.

a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. ili u njegovom krilu. za koji su oni mislili. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac.. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". primiĉe islam. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. jeziku znaĉi „deva". on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. ili da su popraćeni vatrom. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. a donio im je kaznu. ako sanja da posjeduje oblake. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. Beskišni oblak.nemusliman. Takav oblak je uništio narod Ad. ili skakavce. vratiće se s puta. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. koristeći mudrost koju će zadobiti. ako je siromašan. oţeniće dobru ţenu. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. livade i drveće. oni simboliziraju k iše i bujice.kamenjem. a ako se sanja da padaju dinje. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju.. zapašće u nevolju. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. karavane ili neĉeg sliĉnog. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. otići će na put. ako je musliman. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. to simbolizira neprijateljski napad. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji.š. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. razboritost. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ. će mu dati bogatstvo. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. pokajaće se. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. ako sanja da jede oblake. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje. Oblaci 132 . ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući.. da im donosi kišu. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. dobiće mudrost i vlast. ako je neoţenjen.. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. ali nije aţuran.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. primiće islam. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu.š. bilo da je u pitanju povratak vojnika. ili kata-ptice. a ako je oţenjen. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. meĊu njima će zavladati bolesti. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. zmijama ili škorpijama." ili: „. i ako ima d evu ili laĊu na putu. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". ili da ga oblak nosi. steći će znanje i mudrost. ţena će mu zatrudnjeti. od takvih ljudi će ubrati mudrost.. Allah dţ.: „. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. ili vrapce.. visok poloţaj i solidan i halal imetak. ili na njive. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo.. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. ili se spustili na kuće. ili ĉovjeka od vlasti. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili".Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov.š. a isto tako i „oblak"). Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. kada su ga ugledali. ako ima ţelju za djetetom. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. kao npr.. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom.: . kao npr. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove. Ako neko sanja da jaše na oblaku. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. on će se. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na. kao npr. ako sanja da sakuplja oblake. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju.. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. dobiće to. postići će mudrost. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne. kao što i karavana simbolizira kišu. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. kao što su sijevanje munja i grmljavina. ako je nemusliman. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. ukoliko se dovodi u vezu s upravom.

Tamni oblak simbolizira brigu. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. koja simbolizira mi lost." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. da se pobojite i ponadate. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. radost. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. npr. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. da ga je munja ošinula.. koji simboliziraju patnju i kaznu. ili pak. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. grad.. i kiša. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. munju popraćena kišom) bolesna. zidar.. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. kiša — prolivenu krv. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. a ako je u zatvoru.. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje.mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. U narodu se. iz oĉiju će mu teći suze. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a gromovi — smrt. da vidi njenu svjetlost. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. inaĉe. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. a ako to sanja nepoštena osoba.. kao npr. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . postići će zlo za kojim teţi. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje.epidemiju i haranje smrti. otići će na put i sretno se vratiti s puta.na javi. udarac biĉem. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost. to moţe da simb olizira nepogodu. otac ili vladar srdit na njega. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. za onoga ko prije kaţe da grmi. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. Oblak crvene boje.. ako je duţan. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. ako neko sanja grmljavinu. ako se sanja. biće osloboĊen. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. ako je na putu. njegovu prijetnju i upozorenje. zamku. ţetelac i si. pak. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. najezdu skakavaca. oblaci — vojsku. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. obustaviće putovanje. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. ili najavu kiše. simboli ţira nevolju. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. a da je grom njegov fijuk. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. ili. isukivanje sablje. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. Ako munju prati kiša. vjetar. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. oni simboliziraju dobro i blagoslov. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. pogled će mu se ukoĉiti. putnik ili bjelilac platna. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. biće obradovan kišom i milošću. bilo zbog neke vladarove naredbe. ako je njegov gospodar. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. lijepo vladarovo obećanje. Drugi. simbolizira strah od vladara. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. kao npr. tako da se za nju moţe pripremiti. ili istovremeno i jedno i drugo. iz kojih posuvda pada kiša. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu. Ako to sanja neko koga kiša ometa. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. vratiće dug. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. bilo zbog kiše. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. vladarovo nareĊenje.. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. smutnju ili bolest. MUNJA. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. osjećaju potrebu za kišom. opet. smijeh.

ali da nije bilo kiše. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. zavisno od veliĉine oluka. zapašće u smutnju. stići će vijest o njegovoj smrti. BLATO. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. to je veći snivaĉev haram. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. opet. a ako u snu nije izašao iz blata. ili vladara koji ĉini nasilje. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. ubiranje desetine ili poreza. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. ili ako se je ublatio. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. kao što su strašna smrt. MULJ i GLIB. ili da će je zadesiti nešto drugo. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. a neprijateljski napad. grijeh i namjera. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. ako je u snu izašao iz blata. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. oduzimanje imovine. kao npr. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. ne simboliziraju nikakvo dobro. ali da nije bilo kiše. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. ako je bolestan. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. to je situacija u koju će zapsti teţa. vjetar. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. ili da će se srušiti. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. gromovi. u ovom sluĉaju. ako su ljudi u nevolji i brigama. Ako bolesnik sanja bla to. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. Ukoliko se sanja da bujica plavi. ako taj ĉovjek prati vladara. ili da će u njoj izbiti poţar. p ak. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. rušenje ili kraĊa. a ako voda iz oluka ne otiĉe. dugo će bolovati. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. to simbolizira nepogodu. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). grad. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. poţar. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. ulijevaju strah stvorenjima. ako se sanjaju. ili. umrijeće mu ţena ako je bolesna. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. simbolizira nadolazak bujice. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Sa- 134 .Sanjao sam da su potekli izvori. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. razrezivanje nameta. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. To se tumaĉi time što otvori oluka. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. u zatvor ili u ruke vlasti. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. neugodnost i brigu. pogaĊaju i uništavaju. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove.dobio munju ili munjom obasjani oblak. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. ona simbolizira neprijateja koji napada. uzdrmavaju ih. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. ili da se zaglibila u blato. rušenje ili ubijanje. pa stoga izbacuje sjeme van. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. kao što su skakavci. to simbolizira smutnju i haram imetak. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. umrijeće. ako je neko iz te kuće odsutan. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. a što je blato na snu crnje. ali da nije bilo kiše. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. zapašće u patnju.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. ako je bolestan. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. ako su od zemlje. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. ili će postati sudija. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja. rekao: „Ne boj se.". to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. ostvariće neku korist. siromašan i potcijenjen. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. to simbolizira neko dobro. izgubiće imetak. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. oţeniće se. steći će bogatstvo i ugled. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. ili bezbjednost i sigurnost. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. biće poniţen i dove den u nevolju. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. neku vezanost. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša.s. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. on moţe da simbolizira Dţennet. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. Ako neko sanja da nosi prašinu. bilo pješice.. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. shodno rijeĉima Suajba a. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. u pogledu roda. da se uhvatio ili oslonio na njega. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. taj imetak je haram. a potom zapasti u nevolju. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. pokajaće se. pada prašina.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. ako je dobar. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. imetka ili vlasti.. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. znanja. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. da su stanovi veći itd. Ako neko sanja da iz neba. ako je bogat. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. da su uţivanja trajnija. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. to znaĉi da će obrtati neki imetak.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. spasio si se. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. BREŢULJAK l HUM. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac.. a ako se sanja crno i ruţno selo. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. ta uzvišica mu simbolizira tabut. ako je duţan. opsadu i si.s.. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu.. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. koji je Musau a. umjesto kiše.uprašio ruke ili odjeću. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. pravni savjetnik. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. Ko sanja da guta pijesak. da ga sakuplja ili da ga nosi. desiće mu se neka poteškoća. ili se valja u prašini. i ako je pored svoje 139 . to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. ako ima konkubinu. biće saĉuvan i bezbjedan. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. zadesiće ga neka briga i tuga. dobiće je. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. ako je griješnik . Ako neko sa nja da gomila prašinu. Ako neko sanja da hoda po pijesku. Ko sanja da sjedi na breţuljku. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. mujezin ili hatib. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. bogatstvo ili siromašt vo itd. zavisno od napora hodanja po pijesku. vratiće dug ili zalog. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. to simbolizira neku kaznu. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. primiĉe islam. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. a stanovništvo sela teško. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. i ako je bolestan. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. ako je dostojan vlasti. bilo na konju. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. a nepoznati grad — budući svijet.

Ili.. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. izaziva smutnja. Ili.. nevolju ili epidemiju. kaţu i selo.dobrote i bolestan. ili da ga plavi bujica. shodno rijeĉima Uzvišenog: . skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. Ako neko sanja da je porušio selo. ili da gori u vatri. Tako.. da bi se to protumaĉilo. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). ili grad. on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. a izlazak iz grada simbolizira strah. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak." Ko sanja da ulazi u grad . Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. neimaštinu. Neki vele: POKRAJINU. Neki vele da grad. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja. zna njem i imetkom." tj. ako Boga da. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. ako se sanja da se posmatra iz daljine. a ako sanja da se taj grad obnavlja. uĊite u grad mira. obzirom da Arapi za mravinjak. ako je to selo poz nato. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. ili ga sanja porušenim i napuštenim. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu.. to jest da se seli iz jednog u drugo. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo . a mravinjak — selo.š. vlašću.. Rodni grad simbolizira roditelje. ili da u toj pokrajini vlada suša. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. zadesiće neimašina. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. — Tako se i desilo. koji će nastaviti put svojih predaka. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. osloboĊeni". Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. umrijeće. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. pitaj stanovništvo sela. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. Tako npr. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci).0 vjernici. ili da je u njemu napravio smutnju. tj. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. ako je na javi u izobilju. Isto tako. To. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. a ako je u neimaštini.. Allah dţ. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine.. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". sprovode novotarije u vjeri. da selo simbolizira seosko stanovništvo. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. ili će odseliti iz tog mjesta. postići će izobilje. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. simbolizira uĉenog ĉovjeka. Kad je tumaĉa snova upitao za san. kad se sanja da je tiha i mirna. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. izmeĊu ostalog. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. ako Bog da. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. svakog straha. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. 140 .

Ako neko sanja da šljunak baca u more. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. ruganje i vrijeĊanje. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr.š. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. skakavca. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. nakon što 141 . a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. to znaĉi da će steći znanje. najezdu skakavaca. ili. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. ili pljaĉku i tome sliĉno. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. od djeteta ako ga snivaĉ ima. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. to znaĉi da on. da ga je kupio ili da stoji na njemu. Obiĉni svijet kaţe: . sa zasijanih njiva ili ispod drveća. neku korist od mora. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. ako to sanja u danima hodoĉašća. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. pak. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. grad (tuĉu). to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. ŠLJUNAK simbolizira ljude. i tome sliĉno. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. a ako sanja da je izašao iz sela. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. sraz -mjerno veliĉini kamena. npr. namet. što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. shodno rijeĉima. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. Ako to sanja bolesnik. u pogledu svoje prirode. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. pored vrijedne stvari.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. srazmjsrno koliĉni šljunka. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte.š.š. Stijene takoĊe simboliziraju grube. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. ako je u njegovoj sluţbi. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. Ako neko sanja da je ušao u selo. !sva. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. majmuna. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. Ako neko sanja da posjeduje kamen. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje.. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. ako ga je u snu uzimao iz dţamije.s. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. ili da ga guta. pa je to napustio misleći da to nije dobro. vranu i si. vjetar. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. Allah dţ. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. napad. na ljude ili na dţamiju pao kamen. da kamenĉićima gaĊa šejtana. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. kao i psovku. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". odabire bezvrijednu stvar. nemarne i ljude neznalice. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. ulje i teme sliĉno. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace.

da je tijesan. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. riješiće se brige. koja ima svoj naziv. obogatiće. dareţljiv. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. povećaće mu se bogatstvo. Kuća oblijepljena blatom. simbolizira haram. to mu simbolizira hala) imetak. ime. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. ako je bogataš. ili prostran. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi.. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. npr. pokajaće se. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. ako je kuću gradio od cigle. golubove ili muslimane. bilo zlo. ako je uza se imao konja i sablju. njegovu dvojicu braće ili. kuća mu simbolizira ovaj svijet. izmeĊu ostalog. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. 142 . zajedno s halkom. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. moţe da simbolizira Ahiret. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. ako je snivać siromah. porodicu i ono ĉime se zklanja."). maltera i krefca. simbolizira halal. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. njegovog ĉuvara ili slugu. ako se sanja. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. a ako to sanja zdrava osoba. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. da će biti strpljiv u nedaćama itd. poboţan. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. Kad neko sanja da je ušao u novu. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). .. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata.. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. robove. ako kuću pravi od cigle. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. da će ĉuvati krvne i druge veze. ako je u brizi. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. onda kapija simbolizira njegovo lice. ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. ili. tako. braću ili pomoćnike. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. simboliziraju njenog vlasnika. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. da bi mu se protumaĉio san. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. to dobro će postići namazom. dvojicu suvlasnika te kuće. znan. da će otići na hadţ ili u dţihad. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. Ako neko sanja da se dom ruši. simbolizira budući svijet. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. ali će se ipak spasiti. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. npr.mu se šejtan ukazao. pak. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. ukoliko se sanjaju zasebno. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. npr. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. to će postići dţihadom itd. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu.. koji će iskoristiti. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre.To je ahiretska kuća. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. da će biti asketa. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. i ako je Bogu neposlušan. pak. sve se to odnosi na kućevlasnika. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. svjedoĉenje protiv takvih osoba. naziva i kućom (.. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. Tako. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. bilo da je pitanju neko dobro.. njegovo biće. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. a ako je okre ĉena kreĉom. ako je obavljao namaz. spomen. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. TakoĊe i poznata „kuća".

Ako neko sanja da ruši novu kuću. — Tako se kasnije i desilo. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. ako je bolestan. nosiće teret neke ţene. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem.. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. koji mu je rekao: . Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. kada srdit ode. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime.. da će napustiti ono što pos jeduje. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega. ali će ona ubrzo umrijeti. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. Ako se sanja kuća 143 .. Kućna vrata.. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću.".. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ. Ako neko sanja neku kuću u daljini. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. mogu da simboliziraju ţenu. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda.l Zun-nun se.to znaĉi daće biti zatvoren. ili. postići će veliko dobro. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. neka ţena će nositi njegov teret. a ako je u tu kuću ušao. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata.. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo. ozdraviće. to znaĉi da će se riješiti briga.š. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro.. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. to znaĉi da će se oţeniti." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući.. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka.. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. a isto tako i dovratak. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. pa pozakljuĉa sva vrata. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. oţeniće se. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. biće izuzetno zdrav. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. pak. bilo da se ruši ili popravlja. koje zadugo neće dobiti. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen.. Sve što se sanja u vezi s kućom. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. ako ima nekog bolesnog u kući. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake. a Allah najbolje zna šta je ispravno. ili neki stub. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. ta mu kuća simbolizira njegov grob. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako to sanja griješnik. ili će kupiti konkubinu.

Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. KUBE (kupola) simbolizira snagu. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. tjeskobu i smanjenje imetka.Neka je uzvišen Onaj koji ti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću. ugled i vraćanje duga. ZID simbolizira ĉovjeka. stanje će mu se pogoršati.s.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti.s. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. a to je bio i faraonski posao. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog.a. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. ako ga sanja griješnik. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. on u tom sluĉaju simbolizira novac. simbolizira zatvor. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika. Ako neko sanja da je ušao u dvorac. a ako je od cigle. ako je ispod te kućice bilo skrovište. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. on će nakon straha dobiti neki imetak. a ako takvu kuću sanja ţena.v. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. simbolizira ovaj svijet.v. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. a ako sanja da je pao sa zida. to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. Vjerovjesnik s. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove.Ako neko sanja stare zidove. za koje će biti kaţnjen. simbolizira ĉast. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom.bez stropa. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. simbolizira dobijanje haram imetka. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. a ako je neko te zidove u snu renovirao. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. a ako taj dvorac nije njegov. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov.. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. DVORAC. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost. ako hoće. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. srazmjerno debljini. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda. ako je omaltan. dostojanstvo i moć..a. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. Strop od daske simbolizira munafika. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. postići će izuzetno visok ugled. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. ta kuća simbolizira muškarca. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. ĉvrstini. on tada moţe da simbolizira vladara. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu.

on će se tu i oţeniti. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. a ako to sanja trgovac. postići će ga. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. ozdraviće. ozidao je i uĉvrstio. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. i ako to sanja neudata ţena. Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. DULAF (udubljenje u zidu). Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak.Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju".A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". kako na ovom tako i na onom svijetu. koje prati igra i zabava. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. da je iskopao njene temelje. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . uspevši se uz stepenice. do -biće upravu. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. ispuniće ga. bilo da se radi o dobru ili zlu.Oni će biti. ako to sanja bolesnik. otići će na put. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. oţeniće se. udaće se. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata.graditi graĊevinu. pored nje. otići će u Dţennet. ako to sanja osoba koja je u nevolji. kome je Allah dţ. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. pobi jediće svoje neprijatelje. ako je bolestan. njegova duša će otići u Dţennet.. ako to sanja neoţenjeni. ugleda i lijepog prijema. npr. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti.. roba ili jahalicu. Ako neko sanja da ima dva. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. vesela i namirisana. STUB: od drveta. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. simbolizira hranitelja porodi ce. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu.š. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. Ako se sanja ukrašena graĊevina. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. to je istinito obećanje". zato što su trpjeli. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. to mu simbolizira halal zaradu. to z naĉi da će steći znanje. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. tri ili više ĉardaka. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. odsutni će sa sobom donijeti i imetak. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. ona simbolizira upravu i znanje. umrijeće. shodno kazivanju o Musau a. a ako je taj broj bio 30. a ako ide radi neĉeg drugog.s. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. ako je u strahu. Ako se sanjaju poznate stepenice. ušao u ĉardak. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. a 40 potpun. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. ako je. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. Kad se sanja da se pravi veranda. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put. ako na put ide radi nekog imetka. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice. postići će radost i visok poloţaj. riješiće se nevolje. to znaĉi da će se on. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica.. biće spašen od onoga ĉega se boji. Ako trgovac sanja verandu. jer ga Arapi i tako nazivaju. biće bezbjedan. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac.

to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom.. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . ako su nova. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik.s. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha.. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. bilo o muftiluku. a ako to sanja bolesnik. blagostanja i svakog dobra. da je pao na neplodnu zemlju. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. na veliku i strašnu vatru. pred pticu koja ga je zgrabila. treća — zekat. ĉetvrta — sadaku. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". Neki. one simboliziraju uspon sa grubim srcem. bunar. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri). Sanjanje silaţenja niz stepenice. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. ako su od daske. postići će vlast i ugled. peta — hadţ.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. pred lava koji ga je šĉepao. njegovo uĉenje i primjenjivanje). ako moţeš. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka. sa ţenom će se trajno razvesti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. da će se pokajati.: . hatibskoj. u svoju kuću. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. a mali luk — ţenu loše ĉudi. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. strašne stvari i nevjerovanje. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje.dţa. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. simboliziraju postizanje vlasti. pak. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. opet. kao npr. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. VRATA. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. ako su od zlata. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. onda. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. kao što je dţamija. to znaĉi da će dobiti moć. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. Ako je. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome. za jahaĉa — da će ići pješice. druga — post. za poglavara . LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata.. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo.Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. 146 . simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. LUK. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. meĊu lavove ili zmije.v. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću.Ti prisluškuješ ljude.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. pa im donosi jedno ĉudo".a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. bašĉa.da će sići s vlasti. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli. bilo da se radi o upravi. na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. trap. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. islam. simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. meĊu svoju ĉeljad. to znaĉi da će se prihvatiti islama. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. vele da to znaĉi od lazak na put. rodno zemljište. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. a za trgovca . Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. šesta . za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti.a. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. ako su od srebra. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. Ako su stepenice od kamena.dţihad i sedma — Kur'an (tj. i ak o su od bronze.

bićete sigurno pobjednici". ako se sanja da je otvoren. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. i da je lijepog izgleda. simbolizira neku zamku. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. to znaĉi da će mu neki ljudi. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. KLOZET simbolizira ţenu. ako je s nekim u sporu. Ako je kapija velika i jaka. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. pobijediće.š.simboliziraju neudate. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. KUHINJA simbolizira kuharicu. to zna- 147 . izvalila se na van. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. a drugo vani. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. on ju je pustio tj. zapalila se ili slomila. shodno njegovim mogućnostima. nadboj iznad vrata — ţenu. to znaĉi da će umrijeti. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. PRAG simbolizira ţenu. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom.s. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. a ako nemaju mandala. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju.s. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. to znaĉi da se on odao novotariji.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. a ako je uz to i zakljuĉan. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. to znaĉi da mu je ţena trudna. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. jedno krilo je palo unutra. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. pa kad kroz nju proĊete. bez njegove dozvole. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. MANDAL (reza) od drveta. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. Neki vele da štala simbolizira suprugu. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. simboliziraju udovice. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra. a ako je otvorena prema kući. da je pokorna Allahu dţ. da je ispravna. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. — Kada je to ona njemu rekla. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. rastavio se s njom. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi.

ako to sanja putnik. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. Bunar takoĊe moţe da 148 . to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. zamke.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. TRAP simbolizira majku. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. kontaktira sa dvojicom muškaraca. na putu će ga presresti banda. simboliziraju trţnice i prodavnice. pa sam se kasnije udala za tvog oca. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. umrjjeće. tj. a ako je duţan. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. koja svoje dijete hrani. — Ibn Sirin ga je upitao: . zatvore. koja se ne moţe povratiti. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je. a koji je inaĉe siromašan. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke.ci da njegova ţena. okove i tome sliĉno. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. prevare. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. ako mu je majka bolesna. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. prodaće ono što mu je u trapu. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. ako se sanjaju da su pored puta. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. Nepoznati bunarovi. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane.Je li ona bila robinja? . ROV simbolizira zmaku. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. riješiće se duga. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. izmeĊu ostalog. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. upašće u zamku. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. ako mu je ţena trudna. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. a on ga je ponovo upitao: . Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. Ako neko sanja da se hrana zapalila. roba. Ako neko sanja da je upao u rov. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. tako npr. javne kuće.rekao je ĉovjek. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera.Ne znam . Sto je voda bliţe dohvatu ruke. tako. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. simbolizira i putovanje.

ali se nije razlijevao. ako ima trudnu ţenu. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode.Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. biće pritvoren. ukoliko u bunaru nije bilo vode. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. npr. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu.. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom.O radosti. ako putuje kopnom. ako ima nekog svog u zatvoru. to nema neko naroĉito loše znaĉenje. pretrpjeće gubitak u trgovini. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. reĉe: . Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode.. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar.simbolizira more. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. dvorišu ili selu. ili zatvor. (Dţehennema ima 149 . kupatilo. oţeniće se.). ona će mu roditi djeĉaka. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem.. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. taj će mu se vratiti s puta. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. doţivjeće brodolom i naći se u moru. Neki vele: Ako neko sanja bunar. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. ako ima nekog svog bolesnog. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. ako ima nekog svog na putu. kojoj će mu biti udovoljeno. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. a ukoliko ga je kopao neko drugi. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode. to znaĉi da je ona u Dţehennemu.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. ovo je djeĉak". otići će na neki put. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. Kupatilo moţe da simbolizira more. ako je na moru. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. umrijeće. ta roba će mu doći." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. a ako je trgovac. otići će na nekakav put.. ako je bolestan. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara. a ako to sanja ţena. taj će mu ozdraviti. Jedan od pjesnika je rekao: . dobiće neki veliki imetak. Ako neko sanja da je pošao na bunar. a ako je bunar bio prepun. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. ako je u sporu s nekim. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on.s. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke.. izaći će iz zatvora. a ako u bunaru nema vode. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. bolest ili Oţehennem. srazmjerno koliĉini vode u bunaru. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema.s. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. ako se u snu iz tog bunara napio vode. kuću velikog griješnika ili bludnika. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. a ukoliko nije. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju.a ako je bunarska voda bila ĉista. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. ako je upravitelj. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. shodno kazivanju o Jusufu a. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. a nekad punu blata i s malo vode". a ako nije u pitanju ni to. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. nekad ćeš je izvući punu vode. biće smijenjen s poloţaja. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ.

prisan i si. neće je dobiti. neke ţene će mu za>Jati brigu. ako on na javi boluje od vrućice.ako sanja da je u sauni potpuno go. zahvatiće ga drhtavica. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. Ako neko sanja da gradi pekaru. umrijeće. protivno svom obiĉaju. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. ili neku potrebu kod sudije. vrane ili zmije. riješiće se nje. ţalost. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. sestra i dr. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. srazmjerno vrelini vode. Ako nije u pitanju ni to.. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. ako boluje od drhtavice.ako to sanja u zim skom periodu. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. Ako neko san ja da gradi kupatilo. Neki vele da kupatilo. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. brigu. ako zamole pomoć. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. da bi mu se to protumaĉilo. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. i u kupatilu vidi lava. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati.). Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu.. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. koji simboliziraju imetak. biće okupan i zamotan u kefine. udovoljiće nekoj svojoj potrebi. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. ako je kupatilo pretopio. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. to znaĉi da će ga zadesiti briga. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. ako se sanja. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. ako je u sauni bio odjeven. koja će krenuti nabolje ili nagore. obukao bijelu odjeću. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. npr. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. orgijanja i griješenja. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu. Ako neko sanja poznatu pekaru. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak.to znaĉi da on ĉini nemoral. ako se saprao i izašao iz te prostorije. ako je kupatilo toplo i prijatno. neki mali otvor u vratima.š. PEKARA simbolizira radost i sreću. potpuno će ozdraviti. blizak. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. koji će mu donijeti radost i sreću. topao. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. ali mu to ne polazi za rukom. bolest ili nešto sliĉno. ako na javi ima spor s nekim. simbolizira neki nemir.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. oţeniće se. ili sahrani. kao što je majka. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. a ako nije.. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. dobiće upalu porebrice." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. bojati se je da će postati nepokretan. ako seje saprao i.. to znaĉi da ga njegova porodica. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. kćerka. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo. ako je hladno. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu.više. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. riješiće se briga. obzi - 150 . ime koje znaĉi. okupiraće ljude neĉim izuzetnim.

Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. ako je mlin bio bez osovine. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. ako je kanio otići na hadţ. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. ako je neoţenjen. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata.š. simbolizira spor koji neće dugo trajati. ako je siromašan. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. Ako se sanja da se kamen mlina. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr.. ako izuĉava neku nauku. blato ili ţivo meso. zakasniće ili će pokvariti hadţ. otići će na put. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. to se razliĉito tumaĉi. da bi radio kao mlinar. ili. nauĉnih ustanova. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. ili će udati kćer. al o je snivaĉ od onih koji putuju. ili to moţe da simbolizira kugu. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. ako je u dţihadu. Ako neko sanja da melje ţito. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. i to će mu biti izvor prihoda. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. Ako se sanja da vodenica melje prazna. Kad neko sanja da je ku pio mlin.. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab.rom da se u pekari peĉe hrana. Ako nije ni jedno ni drugo. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. ili kupiti robinju. Ako neko sanja mlin kako melje. a ako nije u pitanju ništa od navedenog.". Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. postići će neko dobro. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. bilo od dobra. to znaĉi da će poskupiti hrana. VJETRENJAĈA: ako se sanja. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. nepravilno okreće. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. ako je uĉenjak. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. vodu. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. kao što je nauĉna ustanova. ako je bolestan. Ako se sanja nepoznata pekara. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. bilo od zla. to će i uĉiniti.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu.. ako je u borbi. Ako se sanja da se mlin slomio. ona će vas spasiti. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. na kome jedni dobijaju a drugi gube. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.š. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. pak. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa.. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. ili da će uzeti konkubinu. Allah dţ. tekija ili sezona hadţa. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. biće prevaren. oţeniće se. ili na vjetar. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. prilikom mljevenja. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. ime. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja.ma koji se u njima obavljaju. ili oţeniti sina. to simbolizira nekakvu svaĊu.

da kroz nju teĉe ĉist potok. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. kao što su kiša. a ako je zdrav. kao što su bašĉa. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. a ako se u njima prodavalo posuĊe. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. knjiga i dr. simbolizira udobnost na ovom svijetu. to znaĉi da je u Dţehennemu. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. njiva. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. ako je bolestan. snivaĉevo tijelo. u njima će se prestati prodavati. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. spomen. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. a njena utroba simbolizira imetak. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana.š. rat ili neka vladarova zapovijed. i ako se sanja da je prostrana. ako nije u pitanju ništa od navedenog. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. a ako je musliman. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. javna kuća ili krĉma. ako se u njima prodavala grnĉarija. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris... umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. a ako nije putnik. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. neprijatelj. ako je bolestan. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. da bi joj se protumaĉio san. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. voćke. ili će biti srušene. simbolizira isto što i kuća tj. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. kao što je crkva. jako je bolesnik zloĉinac. a ako je bila mirna i s malo svijeta. roditelji. kako se navodi u jednom haberu. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. a Dţennet (raj)za nevjernika. ako ima bolesnog roditelja. da bi mu se protumaĉio san. javno kupatilo. produţiće svoje putovanje. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. peć ili javni posao. da je na njoj izbio poţar. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. kuća inovatora u vjeri. ako ne klanja u dţematu. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. nevjerniĉka kuća.ići na rukju' ili sedţdu ili će. ako se sanja. umrijeće i biće nošen. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. vjetar. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. npr. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. slavu. braĉni drug. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. to znaĉi da će napustiti tu radnju. a sve to zavisno od sko - 152 . treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. otići će na put i izmjenjivati konake. ako je umrla osoba nemusliman. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. umrijeće. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. a ako je zdrav i ako je na putu. ime. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. HAN (konaĉište). zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati.

Ako neko sanja da ide sredinom puta. biće smijenjen s poloţaja. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu.a. ali će ga Allah dţ. umrijeće. a ako sa stranputice izaĊe na put. a poivijprije mjenjaĉnicu. i s njim Ebu Bekr r.Sanjao sam da slijedim više puteva. je rekao: . krĉmu. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje. ili. pekaru ili nešto sliĉno. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu.. ako ga sanja vladar. izgubiće imetak i osiromašiće. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. a ako je siromah. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur. PUT simbolizira pravi put u vjeri. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. steći će bogatstvo. Ako neko sanja da je na stranputi ci. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan. naišavši jedne prilike pored smetljišta. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. još više će osiromašiti.s. skladište za hranu ili sakupljeni novac. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. Ebu Musa el Eš'ari r. ako je siromašan. ako je bolesnik. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. pa je za san upito tumaĉa snova. ako se nada nekom nasljedstvu. pak.a. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. ili je sanjao da se sama ispraznila. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. i ako je neko sanja. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima. to znaĉi da će se riješiti duga. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. ili ako mu prije ti neka propast. ovaj svijet uporedio sa smetljištem.. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu. a ako ga sanja sudija. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine. a sve to simbolizira imetak.. FATAMORGANA: ako je neko sanja. koja sliĉe smetljištu. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere.v. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. a ako je dunjaluĉar. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. sin Ardešira. ako je upravitelj. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. to znaĉi da je on u zabludi. simbolizira drţavnu blagajnu. jer je smetlje puno prljavštine.a. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. kao fatamorgana u ravnici. ako je neoţenjen." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. pa su svi oni nestali izuzev jednog. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj.š. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. ako nije u pitanju ništa od navedenog.a.s. je jedne prilike. — Kasnije se tako i desilo.. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. to znaĉi da on ţudi za neĉim. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu.. da bi mu se protumaĉio san. smrt. a ako je siromašan.to znaĉi da će se povratiti isti ni. antikvarnicu. pak.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti.v. drţe pouĉna predavanja. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. groblje nazvao 'kućom vjernika'. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik.. Smetljište. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. a Vjerovjesnik s. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". ako je..

ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila.a. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. ili mu prijeti. a moţe da znaĉi da će se oţeniti. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. bilo da je u pitanju dobro. ili ne ţeli da mu nazove selam. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. a ako je uĉenjak. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili uĉila Kur'an. pak. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. to znaĉi da će dugo ţivjeti. to mu znaĉi suprotno navedenom. to mu je radosna vijest. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak.. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere.š. ili se na njega namrštila. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni.. da mu naziva selam i da se s njim grli. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. ili da će nemuslimani primiti islam. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. zagubljeno i zastarjelo. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. te da će mu ţivot biti teţak.v. koja je suprotnost gore navedenom. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. Kad neko sanja da je ukopan. umrijeće od svoje bolesti. ako ga sanja putnik. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. ili je. niti spominju Uzvišenog Allaha. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. ako je bolestan. zapao u grijehe prema Allahu dţš. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. Ako neko sanja da je u grobu. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. ili je plakala. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio. Takav san. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. Ako neko sanja da je zakopan u grob. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. bilo zlo. bilo da je u pitanju dobro. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu.. pak.s. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). ukoliko je pokvario svoju vjeru. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. bilo zlo. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica. umrijeće. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. ta stvar će ti nestati".to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje.

155 .

156 .

š.. ako je na njenom mjestu iskopao jamu. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. Ako neko sanja da ruši dţamiju. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji. kao što je javno ku patilo. ako je tome sklon. npr. a ako je poboţnjak. pokajaće se za grijehe. Kad neko sanja da gradi dţamiju. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. ugostiteljski objekat i si. ako Bog da.. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. otići će na hadţ. ili će raskinuti neki ugovor o braku. uzi manje kamate i dr. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. 157 . ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju.njaluĉar. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. ako je to sanjao u danima hadţa. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. ako je snivaĉ griješnik. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. ili od nekog hajirli posla. to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. ili od nekog dbora. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. trgovaĉka laĊa. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije.

GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. da bi mu se protumaĉio san. sudija. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. gospodar. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. kao što je islam. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. majke. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. ako je neoţenjen. ako Bog da. ako je u snu. nariĉe ili plaĉe. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. spominjući pritom Allaha dţ. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. postaće im poslušan. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. uĉenjaka. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar.. vladar. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. bilo da se radi o pojedincima. oslobdio Kabu iz ruku silnika. Sunnet Allahova Poslanika. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. mjenjaĉnice. unići u Dţennet. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. savjeti i nareĊenja izvršavaju. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. Ako takav san sanja rob. ĉije se rijeĉi slušaju a upute.. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. biće siguran i riješiće se straha. sudija. ili glavnu gradsku dţamiju. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. dţamijski mihrab simbolizira imama. to znaĉi da će ući u kuću vladara. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. poboţnog ĉovjeka. CRKVA simbolizira groblje. ali svoju obavezu zanemaruje. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. ili dţamija u cjelini. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava.š. ako je nemusliman. bilo zlo. pjeva. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. na trgovima i ptvrenim prostorima. dţihadu ili ĉuvanju domovine. uvaţenog uĉenjaka.. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. a ako nije u ratu. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. ili Dţehennem. uĉenjak. javnu kuću. pak. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. uĉenjak ili poznati imam. oţeniće se. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. bilo dobro. ako je bolestan. minber simbolizira vladara ili hatiba. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. ako je zapostavio ibadete. tako da će napustiti ovaj svijet. oca. otac. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. ili kuću u kojoj se svira. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. a i Dţennet je Njegova kuća. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. ili veliku trţnicu. nareĊuje i si. pored njega. kao što su zlatarski trgovi. znanja koje širi. ili zatvor. suprug ili supruga. ili će. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije.š. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. mushaf. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana.EL MESDŢIDUL-HARAM. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. ako je u ratu. banke i si. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. koji su 158 . pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. donji dio simbolizira obiĉni svijet. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. primiće islam. ili kuću nekog uĉenjaka. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. upućuje. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća.š. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. to znaĉi da će on biti zatvoren. Kur'an. glasnika i.š.š. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. majka. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. ĉinjenju dobra. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. simbolizira.

koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. Ako takav san sanja ţena. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. zavisno od toga kako je graĊena. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. dokaze protiv njih. koji ĉine nemoral. piju alkohol i ĉine velike grijehe. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. upućivati i iznositi Allahove dţ.š. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. kakve je boje i dr. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. na groblju ili negdje u prirodi. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. 159 . Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. ili s onima koji su inova tori u vjeri. da li je bila u ruševnom stanju. potpuno razrušena ih ĉitava. Na kojoj etapi puta je snivaĉ. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. ili da u njoj ţive svinje.

Katib-Baša 160 . Turbe Hajdar ef.Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo).

a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. simbolizira njenu djecu. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". DRAGULJIMA. BRONZI. nisam je našla. izmeĊu ostalog. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. NAFTI. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. a ako je taj komad veliki. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. mrtvi kapital. to im simboizira njihov ukras. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. Ako neko sanja da topi srebro. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. pa sam u njih puhnuo i one su spale. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. prstena ili minĊuša. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. OLOVU. nestati i si. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. SURMI. KATRANU l DR. Reĉeno je da ţenski nakit. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: . tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede.š. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. sraz mjerno koliĉini zlata. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita.s. ono simboizira neki gubitak. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. Dobri. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata.. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. shodno rijeĉima Uzvišenog: . je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. bisera ili dragulja. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. on joj je rekao da će umrijeti. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. koju sam skršila i bacila na zemlju. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali.v. nazvao i iskušenjem. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. stoke i nekretnina. upravu ili svjedoĉenje istine. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. znanje ili veliku zaradu. Ko sanja da je našao jedan. SREBRU. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. pa kad sam je kasnije potraţila. Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet.. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. Allahov Poslanik s. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. stari. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata. Ako se sanja neobraĊeno zlato. ako ga sanja ţena. dva ili više rudnika. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke.a. a ako se sanja obraĊeno. mudrost. da bi mu se protumaĉio san. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. srebra. NAKITU. STAKLU. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove.l ta- 40. BAKRU. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. izuzev ogrlice. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. 161 . i Allah dţ. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. to znaĉi da će steći blago. ŢELJEZU. ZLATNICI.

— Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima.. koji mu je rekao: .. pa je svoj. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. biće pristrasan u svjedoĉenju.Ti ćeš dobiti batine! . Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme. ako ga sanja muškarac.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. laţ. Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost. moţe da simbolizira i njihovu djecu. ako su od ĉistog srebra. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. oponiranje. simbo lizira znanje.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. poĊe u dţihad (borbu 162 . i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha.v. jer davanje dirhema simbolizira brigu. ako ga sanjaju ţene.s." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. ako mu ih vrati. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. Veliki dirhem. .s. pa sam poĉeo da ih traţim. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. rekao: — Ti klanjaš po sebi. simboliziraju prepirku. to znaĉi da će mu se povećati imetak. . Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. ako ih sanja dunjaluĉar. to znaĉi da on povjerava neku tajnu.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. Dirhemi. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao.Kad je to ĉovjek provjerio. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. a ne klanjaš u dţematu. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. simboliziraju njegovu dobru vjeru. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. Ako se sanja pet zlatnika.upitao ga je Ibn Sirin. Jedan zlatnik simbolizira dijete. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. treba ga kovati. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. Nakit. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima. Muhamed je Allahov poslanik".ko mi onih koji terete (tovare) nose. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. srebrnjak). ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari.Ibn Sirin mu je rekao: . a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. ako se sanja. . — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje.a. nakit muškog roda — mušku. Sav nakit. Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. ako ih sanja poboţan ĉovjek. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika.a.san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake.v. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. ako ih sanjaju ţene. a ako ih sanja ţena. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. ima negativno znaĉenje. — Nato mu je Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. — Da ti nisi pjesnik? . Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. ako ih od njega potraţuje. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. Sve vrste nakita. Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete. oni simboli ziraju pet namaza. posvjedoĉiće istinu.

— To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge. ako ima trudnu ţenu ili kćerku. rodice djeĉaka. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. znanje ili dijete. koji jeizgubio vid. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. i kad ju je on skinuo. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću.s. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. ime. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . ako se sanja. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. u kontekstu šehadeta. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. ibrik ili vrĉ s ruĉkom. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata.. Kada je došao u Basru.rekao je ĉovjek. Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. . oca). Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu.a srebro djevojĉice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima. — Ibn Sirin ga je upitao: . to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a. . a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. a ako je noseća. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. ili. ali ništa nije razumio. jer u Basri imaš blago. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. a ako ga sanja muškarac.Kada je to ţena ĉula. Ako ţena sanja vijenac. Ako muškarac sanja da ima minĊuše.s. Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava.). zatraţi da mu ga proda. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . a na dirhemu je. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. njegov vid.v.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo.. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću.a. tj. Pogleda u nj. od krune koja je od samog zlata. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter.š. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. pa ga ponesi. KRUNA. ona će roditi kćer. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. to znaĉi da on ĉini grijehe. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima.Kćeri moja. ispisano i Allahovo dţ.Traţim oprosta od Allaha. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna.. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta). to znaĉi da će izgubiti vlast. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. to znaĉi da će kupiti slugu. rekla je: . a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. MINĐUŠE.na Allahovom putu). zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima.. a ako su bile od srebra. Kad mladić pogleda u defter.

Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife. ili će mu se roditi dijete. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. ako je rob. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten. to mu je radosna vijest da će postići znanje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. koji (u ar. Ako takav san sanja trudna ţena.s. to znaĉi da će mu se roditi kćer. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema.š. dobio prsten. on mu simbolizira poniţenje. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. ili od nekog uĉenjaka. dobiće imetak od ne-Arapa. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće. jer je ljepota svake stvari njen „biser". ili da će izgubiti vlast. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. to znaĉi da će profitirati u trgovini . zbog samog naziva bakra. dobiće veliĉanstvenu upravu. to znaĉi da će mu Allah dţ. to znaĉi da se bavi pjevanjem. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. bila u prstenu. i biće obdaren Kur'anom. a ako je u pitanju zlatni prsten. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. i ako je pripadnik sekte haridţija. to mu simbolizira neku sreću. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. jahaće ţivoti. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. koji na sebi ima dragi kamen. a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice.'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. . ono što je vjerom pcfkuĊeno. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. imetak ili upravu. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. Ako takav san sanja ţena.minĊuše. Ako takav prsten sanja trgovac. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. vjerom. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. onda to nema pohvalno znaĉenje. desiće mu se nešto neţeljno. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. dati sigurnost pri kraju ţivota.s. ţenu. halka prstena — osnovu njegove vlasti. a ako ga sanja uĉenjak.a. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. ili da će se razvesti sa ţenom. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek. a minĊuša u ušima — ţene i robinje. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. obzirom da je vlast Su lejmana a. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. Ako neko sanja da je našao prsten. Ako muškarac sanja prsten od zlata. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. i gravura na prstenu . a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. a da mu je ostao samo dragi kamen. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri.v. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. kuće.. kupovinu robinje. ili ako ima oca. rodice sina. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. ako nema oca. ili će se oţeniti. ono za njih ima pohvalno znaĉenje.". jeziku ) aludira na nesreću. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti.š. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako neko sanja da je pozajmio prsten.njegovu ţelju i cilj. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. kao i ĉasni ljudi svoje riznice.je.

dpbiće je. a ako je nije dostojan. sezam. ona simbolizira bogatstvo. kuću. ako je od ţe ljeza. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. ispuniće je. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. a ostali dragulji — fikh. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. pak. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. spomen. propise i rijeĉi velikana u vjeri. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. Ako neko sanja da s neba. ako je zapamtio nešto od znanja. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. ţenu ili dijete. simbolizira znanje. on mu simbolizira njegovu hrabrost. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. jahalicu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. ona će roditi sina. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. zaboraviće ga. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. a zapostavlja suštinu. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. biseri — Sunnet. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. pada prstenje. simbolizira lice - 165 . ako je nauĉio Kur'an napamet. bisera i topaza.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. ona joj simbolizira muţa ili dijete. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. simbolizira rastavu.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. Ako je ogrlica velika. Ogrlica koja simbolizira ţenu. ako se sanja. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. ogroman imetak. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. onda je dijete od muţa ne-Arapa. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. neće je ispuniti. Ako te ukrase sanja muškarac. ĉast i dr. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. ţanje i Kur'an. Ako se. Ako ţena sanja da je dobila prsten. brašno. udaće se za muţa visokog ugleda. ako je od bisera. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. ogrlica prekine i prospe. Ako ţena sanja orglicu. ukras i ţelju. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. znaĉi da je ta ţena prostakuša. ako je od bisera. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. Ako ogrlicu sanja ţena. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. ako je s dragim kamenom od topaza. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. ako se bavi fikhom. krupnog biserja i safira. ako je ogrlica od bronze. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. simbolizira snagu i moć. radost i imetak. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. to znaĉi da će dobiti vlast. robinju. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. na ime kiše. ovladaće njim. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. jaĉinu i moć. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. ako je preuzeo kakvu obavezu. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. Prodavanje prstena. ako je neoţenjen. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. ako ući Kur'an. Prsten koji simbolizira dijete. nauĉiće ga napamet. to znaĉi da ga njegova ţena vara. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. ugl-led. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. ako je ĉvrsta. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. kao npr. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. ako je dostojan vlasti. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. zaboraviće ga.

a ako je ta narukvica od biserja. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. za visno od toga kakvu je robinju kupio. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. one su odjeća vaša. a ako je taj pojas ukrašen draguljima. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja.. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta.. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka. ako to sanja poboţan ĉovjek. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. Ako ţena sanja da ima narukvicu. Ako halhale sanja ţena.da ih vidiš. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. koji ljudi uzimaju. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. ma kakva ona bila. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. pomislio bi da su biser pro- 166 . da je škrtac. opasao koncem. . imati i takvu trgovinu i s njom postići moć." POJAS simbolizira oca. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. ona joj simbolizira njenu ljepotu. opasao zmijom. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu.. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. to znaĉi da će on. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. brata. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. ali da se njime nije opasao.. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. Ako neko sanja da ispravno buši biser. ili vlast. Allah dţ. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. simbolizira pokvarenost vjere. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti... Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. a ako je neudata. BISER. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. to znaĉi da je on škrtac.". Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu.š. ali ga on ne uzima. će ga pomoći protiv njega. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga. HALHALE od srebra simboliziraju sina. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. to znaĉ i da će dobiti upravu. Ako ţena sanja da ima više narukvica. amidţu. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. to znaĉi da on nije pruţene ruke. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. ukras i ono ĉime se ponosi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. Ako to sanja bogataš. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. a za trgovca — zaradu u trgovini. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. i ako to sanja uĉenjak. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu.. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac.mjerstvo. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. NARUKVICA. to mu simbolizira njegovu snagu. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. Reĉeno je i to da ogrlica.. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. tj. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. tako da ne moţe da ih nosi. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata.

Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. Ako se uzme da koral 167 . a pitanje simbolizira kljuĉ. ima bolje znaĉenje od malog bisera. popularnu i veselu robinju. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća. to zaboraviš i zapustiš. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. imam biser. KORAL. Ako neko sanja da broji biser. pak. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. to znaĉi da on ogovara ljude.upitao je Ibn Sirin.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. zabranio. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an. Ako neko sanja da je progutao biser. da uzima školjke a baca bisere. i za trgovca — zaradu. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. a Ibn Sirin mu je tada rekao: . Ako neko sanja da drvetom buši biser.šuti". biser ili kristal. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. na ime minĊuše. a ja nisam. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. — Jesam — rekao je ĉovjek. za uĉenjaka -sticanje znanja. Veliki biser. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. koji govore više od onoga što ĉuju. to znaĉi da on pljaĉka grobove. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. i da to nema sjaja. ni kurbane. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. . — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet. ali ga ne uĉiš. jedno duţe a jedno kraće. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. za upravitelja . da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera.. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. Bušeni biser simbolizira robinje. ako se sanja. ni sveti mjesec. koje su ljudi kupili. Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. jedan veći a jedan manji. Ako neko sanja da gleda u dragulj.Nato joj je Ibn Sirin rekao: . — Istinu si rekao — rekla je ţena. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. . Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: .Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. Nenanizani biser simbolizira dijete. jer ja govorimono što ĉujem.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu.dobijanje uprave. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser. Pro suti biser simbolizira lijep govor. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. Ako neko sanja da ţvaće biser. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke.š. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. a ako ţeli da se oţeni. i sve što nauĉiš. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. rodice mu se kćer. Neki.. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. .

. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). što je bio zanat Davuda a. ŢELJEZO. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti.. to znaĉi da je on otpadnik od vjere.simbolizira prijatelja. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna.s. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. Kada sam ga ja upitala: . Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 .a. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. naklonost i dug ţivot. već od bakra. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. NAFTA simbolizira haram imetak. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s.a. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. TIRKIZ simbolizira osvojenje. OLOVO simbolizira svjetinu (puk). Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema).v. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha.s.s. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. s/iagu i ugled.a. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu.v. Ako neko sanja bronzu i bakar. Tele nije bilo od zlata niti srebra.. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. pa ju je neko upitao za to. to znaĉi da će mu se poboljšati vid.s. dobar i halal imetak. i to je ţenski ukras. GvoţĊe simbolizira imetak. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. to simbolizira manju štetu. Ako neko. pobjedu. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. kako u ruci drţi bocu. a surmedan — ţenu. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. svoga Gospodara. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" . i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. Ako neko sanja da topi bronzu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. a ako takav san sanja griješnik. Uzvišeni Allah je rekao: „. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. simbolizira zadovoljenje potreba.Šta je to. U jednom haberu od Ummi Seleme r. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu. Ako neko sanja da je posut naftom. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. taj san mu ima dobro znaĉenje. izdaju. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. SURMA simbolizira imetak. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. a ako se sanja otkriven i da se obrće. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete.Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. Ako neko sanja da topi olovo. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku).sanja da u ruci ima nešto od bakra. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju. koja će se povećati. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja.. takav san mu nema dobro znaĉenje.

bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa)." Voda moţe da simbolizira i spermu.š. zet. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana.. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat.govor i beskorisnu raspravu.. to znaĉi da će kupiti robinju. spavaće i okusiti njenu slast. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. ili da će dobiti lijepu robinju. a ako voda ostane u kući. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. a ako otiĉe iz kuće. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. srazmj erno nakitu jahalice.. ali ako nije ništa od toga. dobiće neki imetak. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. nevjerovanje i zabludu. na kojoj će biti plaĉa i suza. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. jer je ţivot svake stvari vezan za nju. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. ako je siromašan. pomor ili sablja koja masovno ubija. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. ţivot.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. a ako ne to. oţeniće se. Ako je voda bila mutna. riješiće se svih briga. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. njegova ţena ili robinja će zanijeti. ako je neoţenjen. to mu simbolizira haram i grijeh. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. RIJECI. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. od mjesta na kojem je pid vodu. zaraĊivati na ruţan naĉin. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. znanje. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. kao što je brat. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. bliski prijatelj i si. to znaĉi da će on oboljeti. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. 41. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. onda: ako u njoj ima neko bolestan. VODA simbolizira islam. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. ili pak umrlog (vlasnika kuće). povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). rodnost i izobilje.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". ili. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. iznenada će se obradovati. ako je bolestan. to znaĉi da će mu se roditi dijete. TUMAĈENJE SNOVA O MORU. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. zadesiće ga neka tuga. povodom ispraćanja nekog na put. globu. kao što su kuga. pak od posude u kojoj je bila voda. ako je oţenjen. a voda simbolizira plod djeteta. padanje u ropstvo. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. gorka ili smrdljiva. primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. LAĐI.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. Isto tako. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. uglednijim i dostojnijim uprave. biće u stalnoj brizi". npr. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. oţeniće se. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. ropstvo ili kugu. Ako je u pitanju samo jedna kuća. ona mu simbolizira ţalost. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. VODI. to znaĉi 169 . BUNARU. Ako neko sanja da je voda bila pogana. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. to simbolizira rodnost. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . njegova ţena. a sitni novac obmanu. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom.

pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. njegova nareĊenja i dekrete. povjerenike. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. vraćanje duga ili sigurnost od straha. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. ako se ĉaša razbije a voda ostane. oporavak od bolesti. kao što su kraljevi. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. ŢUTA VODA sim bolizira bolest.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. a ako se sanja da se ona pije. poreznici. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. a ako su njiva ili vrt dali plodove. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. što jedne bogati. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. Ako neko sanja da pije vodu iz mora.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. to znaĉi da će postići obil no dobro. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. to znaĉi da će se izgubiti vid. SLANA VODA simbolizira tugu. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. zaštitu od smutnje. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. opasno. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. bolesti i propast. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. Morska voda simbolizira imetak i znanje. obzirom da je more jako. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. nesreće. to znaĉi da će voda presušiti. pak. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. simboliziraju Allahovo dţ. moć. na prevaru će dobiti neki imetak. danas ih ljulja u kolijevci. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. a druge siromasi. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. trgovinu. dobiće imetak od vladara. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. više nego što je inaĉe pije na javi. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. trgovaĉke radnje i pravnu. kapital. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. carevi. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. jednima danas daje vlast. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. ţene. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. — Ibn Sirin mu je rekao: . Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. talasi — vladarove ljude. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. poniţenje i gubitak blago dati. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. laĊe — njegovu vojsku. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. u tom sluĉaju. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. ili. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. a ako sanja da je koristi samo noću. ogromno. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. vladare i kradljivce. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. gospoda i duhovna bića. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. to mu simbolizira dug ţivot. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. vašare i putovanja. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. toplom ili hladnom vodom. izlazak iz zatvora. vjersku i drugu literaturu. uzima i daje. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. Morske laĊe. ekonomsku moć i pravni sistem. ali od koje neće imati hajra. ljude. sugraĊane. vladar će mu zadati neku brigu. i ako sanja da vodu pije iz bunara. ta ko. to znaĉi da će dugo ţivjeti. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase.š. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. ribe — njegove podanike. sudije. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. uĉenjaci. a druge osiromašuje ili ubija. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. a sutra ih ubija i napada. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. Ako se sanja STAJAĆA VODA. a sutra ih ubija. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. ako sanja da pije iz rijeke. nesreće. mor- 170 . to znaĉi da će mu dţini zadati strah.

ili će propasti u nekoj smutnji. to znaĉi da on ĉini prekršaje. Ako neko sanja da je popio cijelo more.. naziva tugom. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. LaĊe. prekrije.. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći. zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. i val ih razdvoji. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak. a ako snivaĉ nije bolestan. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. neki djelimiĉno nastradaju. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. to znaĉi da je on u Dţehennemu. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. obilniji i trajniji. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. to znaĉi da će se utopiti u vlasti. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga. rekao je: .. ako je taj drugi umrla osoba. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja). koji će ga omamiti. preko koje neki prelaze s lahkoćom. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. umrijeće u svojoj bolesti. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. kao što je sluĉaj s morem i rijekom. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro. uţas ili strah. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ili u blagodati. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera. kao oblak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli... Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao.. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. u tom sluĉaju. neki su pod teškim tovarom. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk..ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. Ako neko sanja da mokri u more.A kad ih talas. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. kao zatvor ili neka druga kazna. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine. doţivjeće neki uţas. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. ili kad je ono uzburkano. ili da će nastradati halifin im etak.Vjerujem. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. ako se u moru udavio. a ako se pritom utopio.. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo..š." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. Ako neko sanja da se kupa u moru. Ko sanja da crpi morsku vodu . a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. . kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je.Nedugo zatim halifa je ubijen. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu. Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. nauku ili vlast. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga. Neki vele: Ako neko sanja more. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. to znaĉi da će ga vla- 171 . a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara." ili „. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao.Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). ili će oboljeti. JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi.

postaće ministar ako je toga dostojan 172 . to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). ili će ga zadesiti neka ţalost. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu. biće zatvoren. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda. ĉas uranjajući. to mu moţe da znafibolest.. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti.. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. to znaĉi da će povratiti vlast. Ako neko sanja da se utapa u moru. oslanjajući se na Allaha dţ. to znaĉi da će prebroditi brigu. ako takav san sanja putnik.". Svako more. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. zavisno od toga koliko se udaljio od obale. a ako more prepliva.dar upropastiti.l kad je preĊoše.. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. RIJEKA TIGRIS. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. hladnoću ili oskudicu vodom. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. a ako je pritom bio neustrašiv. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo. to znaĉi da će se spasiti svih briga. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje. to znai da će se pribojavati vladara. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. ako je ta rijeka bila ĉista. a neki. spasiće se od vladarovog zla. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu.. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. taj san se odnosi na njegovu vjeru. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. i ako voda nosi posteljinu. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor.. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. Kad neko sanja da pliva u moru.. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe. da će. otići na neki opasan put. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. rijeka ili do lina. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. ili da će mu u kuću ući vladar. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. uţas i strah.. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru. opet. ako voda nosi hra nu. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama.".. ukoliko se sanjaju da su presušili. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. ili će ga omes ti kiša. Ako neko sanja da pliva na leĊima. bolest ili zatvor. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. a ako je isplivao. Ako je prilikom plivanja osjećao strah. on i oni koji su s njim vjerovali. carina ili nešto drugo. ili će ga vladar zatvoriti. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva.š. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako rijeka u snu plavi drveće. ili narediti da ga izbatinaju. ukoliko se vo de bojao. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. ako ta rijeka potekne nazad. Ako neko sanja da pliva po kopnu. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav.š. PLIVANJE. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. to znaĉi da će imati do bar urod.. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. Ako neko sanja da kopa rijeku. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet.. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. ona simbolizira neki manji belaj.. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. to znaĉi. ugled i moć. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. tako. to znaĉi da je vladar pravedan. to znaĉi da će ga zadesiti strah.

da mu se prekine opskrba. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. zapašće u 173 . imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. to znaĉi lijep ţivot. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. ako nije ni jedno ni drugo. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. da ima smetnji u braku. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. Ako se sanja da potok teĉe silovito. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. predstavlja brigu. koju im on pruţa. Ako neko saja da je Eufrat presušio. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. ako ima ţenu ili robinju. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. ili ga ponijela. to se odnosi na njega liĉno. tako da će moći vršiti kupoprodaju. ili da će u grad stići haram plijen. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. ali ako se presipa lijevo i desno. to znaĉi lijep ţivot za ljude. NIL. razni zanati i sliĉno. a ako to nije u pitanju. zavisno od toga šta mu se dešava na javi. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. ali da se u njoj nije udavio. to znai da će zapasti u veliku tugu. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. blud nazvao prljavštinom. a ako se zaĉepi i razlijeva. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. će im d ati izobilje. kao npr. da bi se to protu maĉilo. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. ako vlada glad. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. npr. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. bilo dopremom hrane u grad. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. ako je siromašan. ako je neoţenjen. treba uzeti u obzir njegovo stanje. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. imaće lah -koću i steći će imetak. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. a i stoga stoje Allahov Poslanik s.s. to znaĉi da će se riješiti tuge. Allah dţ.. ako je bogat ili ugledan. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. dućan. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. bilo posredstvom kiše.v. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. spasiće se. a ako je u snu izašao iz vode.š. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. da bi mu se protumaĉio san. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. ako u gradu vlada zaraza. trgovaĉko putovanje. jer stvoreno je nosilac orgaizma. a šta će mu se desiti. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. ili neki pokuĊeni imetak. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. korist i blagodat.a. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. i ako je voda potoka bila krvava. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak.

zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. koja će ti roditi sina. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela.s. jako usluţnu. . . Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene. a crno stado se pomiješalo s bijelim. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude. prošlo mu je pola ţivota. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. krĉag . KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. ako je popio manje ili više. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. i ako mu vrt dadne plod. meda ili mlijeka. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. prvakinju. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . Nato je Ibn Sirin rekao: .s. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt.. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak.Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode. slugu ili roba. meĊutim. dućan. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. ona moţe da simbolizira i valiju.a. a on će se okoristiti od svoje ţene.brigu i nevolju zbog sluge. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. a dijete će ti ostati ţivo. Ako kroz cijev teĉe voda.Ti zavodiš robinju. . a voda mu je ostala na dlanu. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). riznicu. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. korisnu. hambar.ţenu. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće.Nato mu je ĉovjek rekao: . Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. a ako kroz nju ne teĉe voda. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. koja ima poslugu. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. Allahov Poslanik s. ţene iji nekoga drugog. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ. BAĈVA simbolizira dobru ţenu.Nato mu je Ibn Abbas rekao: . Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. Kofa se u njegovim rukama povećala. odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. ono je puklo i krĉag je ispao. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek. to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog.Uţe mu simbolizira ugovor. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu . je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. zavisno od toga koliko je napajao. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab. mahali i trgu gdje ţivi.zamku.v. a bunar . srazmjerno tome koliko je napajao. pa je krĉag ispao i razbio se. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena.pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. vreće i veliku svotu novca. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. voda — iskušenje.

i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike.. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja. steći sigurnost i imati sretan brak. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. putovanje u laĊi s Hidrom a. i Musa a. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. ako namjerava ići na put. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama.s. a koju je Hidr a. tako. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. voda — spermu. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom. ako ţivi u oskudici. to znaĉi da će morati priĉekati. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a.s. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. ako je ugovorio brak. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. Allah dţ.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. to znaĉi da će mu bolest potrajati. a nekada s puno blata i malo vode.š. Tako. ako traţi nauku. ozdraviće. Na osnovu kazivanja o Hidru a. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. pokajaće se za svoje grijehe. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo.s. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem.".š. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ.. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime. licemjer - 175 . to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. zatim Hidr a. već spuštaj u bunar kofu za kofom.š. MeĊutim. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio.skim i svj'etskim stvarima. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. LaĊa simbolizira i zatvor. tako: ako je nemusliman. pa ako je uz to uzeo abdest.s. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. i on spusti kofu svoju.s. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. to znaĉi da će se oţeniti. a prije toga je mislio da će propasti. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju. opasnosti. a ako nema trudnu ţenu. i oni koji su s njim bili u njoj.s. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla.s. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu.s. bunar joj simbolizira profesora. ako je siromah. ako je bolestan. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. nekad ćeš je izvući punu vode. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema.s. obogatiće se. vratiće dug i riješiti se brige. tako da će jedno drugo štititi od griješenja. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri.s. ako je bolestan. primiće islam. a Allah dţ. Nuha a. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. ako to sanja neko ko je na moru. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a.. da bi mu se protumaĉio san. i Musau a. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi.s. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. ako Bog da. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. da bi mu protumaĉio san. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili.. ako to sanja duţnik. . u laĊi je bio spašen Nuh a. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. ako je zdrav i traţi znanje. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. a bunar -r. posustaće. ako je u zatvoru. treba uzeti u obzir njegovo stanje..ţenu.. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora.s. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. to znaĉi da će mu ona roditi sina.s. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. ako to sanja bolesnik. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni. to znaĉi da će u njemu dugo ostati.. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. ako je griješnik. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. na što nas podsjeća Musaovo a. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. takoĊe je i Junus a. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. to znaĉi da će mu oskudica potrajati. shodno kazivanju o Junusu a.

. greške. ako je upravitelj. MANGALA. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. znanje i Kur'an. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe.. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. po kome je neprirodno da se ona kreće. KANDILJ l DR. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. to znaĉi da se je dalje od spasa. onda je on.. Ako se sanjaju brodska uţad. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. bilo nešto drugo. SVIJEĆA.A kada ih On do kopna dovede. Vatra moţe da simbolizira i 176 . LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. a ako ne to. a ako sanja daje iz laĊe izašao. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ. Vatra katkad simbolizira i uputu. 42." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe.).stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo. OGNJIŠTE. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode.s. PEĆ. NJ. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put.. kaznu. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. a što je laĊa dalje od kopna.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist.. srazmjerno veliĉini mora. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose. i ona ĉini osnovu za samoisticanje.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. od rijeĉi ili od dijela. a što je laĊa dalje od kopna. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. i nastavlja kretanje kopnom. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. dimi se i ima plamene jezike. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost. ako je trgovac. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo.Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe .š.š. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom . islam. shodno Njegovim rijeĉima: . a ako je u snu potonuo. shodno Musaovim a. koja joj predstavlja spas i sigurnost. .. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. shodno rijeĉima Uzvišenog: . moţda. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. brige. i dobio je uputu... Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. ona simboliziraju drugove u vjeri. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili . Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu.. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet.š. bilo prevozno sredstvo kojim putuje. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. ako je u snu izašao iz laĊe. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. to znaĉi da će da tone i na javi. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti... pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . Ako tako laĊu sanja bolesni vladar. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. UGALJ. ona mu simbolizira tabut.. LAMPA. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu. šeriatski pravnik. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. uĉenjak ili poglavar.

Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. njive. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku.— Raspali. Ako ta vatra nije bila na putu. Ako neko sanja da ga je vatra opekla.s. a njom kaţnjava i Allah. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. svaĊom. pa će ga njegova djeca voditi. ili da će to traţiti nekim sporom. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. kao što su boginje. bez plamena. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. ili kojeg će varati. to znaĉi da će to poskupiti. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. Ako neko sanja da jede vatru. ali ne i druge. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. ako profesionalno nije vezan za vatru. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. voćke i biljke. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. usjeve.s. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. našto je on re kao: . Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć.a. a ako nema izgleda za rat. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. svoga Gospodara. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra.Taj ĉovjek će oslijepiti. a ako u loncu nije bilo hrane.s. mešetarenjem ili od predstavništva. na ognjištu i si. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. ili. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. to znaĉi da on jede haram imetak. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. Ljudi će ubiti svog imama. Iskre simboli- 177 . Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. raspali. pojašnjavajući te sukobe. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. a ukoliko nije.v. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. MeĊutim. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. na što ukazuje i kur'anski tekst. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a.s. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. a ako je uzeo nešto peĉenja. to znaĉi da će biti spašen. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. kuga i dr. pak. ugašena. zahvaćala ih svojim iskrama.vladarovu kaznu. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. a ako su ga u vatru bacili. koji je vladar na oba svijeta. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. kao što je bio spašen i Ibrahim a. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. ili ako je on dobar ĉovjek. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. Kad neko sanja da je u peći. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso.

" Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. nešto laţno i beskori sno. shodno kazivanju o Ibrahimu a. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. blagoslov i moć. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. a druga je samo nagorjela. opet. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. Pola stada ti je propalo. to znaĉi da će postići iskre nost. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. a ako sanja da je baklja nasred kuće. to znaĉi da je on doušnik. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. Neki. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu.. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. Neki vele da on simbolizira haram imetak. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. zahvaljujući vladaru. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. blagodat i vlast. riješiće ga. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. postići će dobro. to znaĉi da će otići na hadţ. siguran od njene opasnosti. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. shodno kazivanju o Musau a. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. pretrpjeće poraz. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. pa je jedna papuĉa izgorjela. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. koje će postati ĉuveno. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. a ako ima neprijatelja. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. a ako je trgovac. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. a ako osjeti toplotu od dima...Tako se i desilo. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. Ako neko sanja da potpaljuje peć. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. veselje. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. nakon što je ranije trpio nestašicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. ako je u ratu. UGALJ. Ako neko sanja pepeo. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude.ziraju zao govor. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu . Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko. . pobje du. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. smutnju i trvenje. ako mu vatra izbija iz usta. inaĉe. — Tako je i bilo. a od druge polovine ćeš imati malo koristi.s. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. pretrpjeće gubitak u trgovini. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. pobijediće ih. dućan će mu donositi obilje. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. ako vladar ima neki problem. U narodu se.. postići će moć.s.

Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. potpalila i puhanjem raspirila vatru. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. i ako je bogataš. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. to znaĉi da će se on oţeniti. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice. ugled i spomen i koje će biti korisno. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. ţeljezo — jakog ĉovjeka. a fenjer supruga. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. izgubiće vlast. pretrpjeće gubitak. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. ako je neoţenjen. to znaĉi da će mu ţena roditi sina. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. SVJETIONIK simbolizira slugu. a ako zapali mushaf.. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. i oni će mu pruţiti pomoć. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). 179 . Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. Ako se sanja drvena mangala.. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave.. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. popularnost. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. ako je trgovac. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. to znaĉi da će roditi djeĉaka. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje.. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast. poboţne ljude i Kur'an.gradi peć. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. ozdraviće. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. ako je vladar." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. izgubiće imetak. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. ali mu to neće poći za rukom. izmeĊu ostalog. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. kao što je uĉenjak. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. izdrţavalac porodice ili dijete. Ako ţena sanja da je ukresala. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. to simbolizira štetu u imetku. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja.. a ako je bolestan. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak.. a vatra — vladara. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. simboliziraju i borbu sabljama. oţeniće se.

tako. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. visina — njen ţivotni vijek. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. bilo zlo i zavisno od vremena. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. jeo plodove ili ih je sakupljao. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. gumno. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. mudraca ili vladara. O NJIHOVIM PLODOVI MA. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. pio. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. a plodovi — hranu na soframa.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama.. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. 43. simboliziraju ţeninu porodicu. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. bilo da je u pitanju dobro. a plodovi — njeno bogatstvo. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. VINOGRAD simbolizira ţenu. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. s ĉijeg drveća je opalo lišće. javno kupatilo. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. bruka ili bolest. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. Isto tako. Ako takav san sanja oţenjena osoba. VRTOVIMA. one simboliziraju prinos 180 . Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. han. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. han. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. kao i njihovi plodovi. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. rob. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu.. a ukoliko je vrt bio njegov. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. kao što je već objašnjeno. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. to znaĉi da će poginuti kao šehid.profesiju kao i on. nosi i raĊa plodovima. ţenom ili robinjom. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. kao i to šta je radio u vrtu. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. je li govorio. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. kao što je siromaštvo. srazrnjerno broju palmi. Reĉeno je i to da vrt. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. ili razne biljke koje rastu u vrtu. kao što je du ćan. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. tako da drveće simbolizira spfre. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. ako pos toji u vrtu. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji.

zavisno od samog stabla. na kojem 181 . STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. poboţnost i ţivot. pa ako je stablo bilo u napretku. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. ali će se ipak spasiti. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). ako što su trapovi. a ako nije. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. marljiv i plodonosan. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. Drugi tumaĉi snova su. hambari i si. imam u mihrabu. da ih posjeduje ili da ih jede. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. povodom nekog dobra ili nekog zla.v. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. ljepotu i odijevanje. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. crno i smrdljivo. koji je ugledan. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. Isto tako. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. obraslo trnjem. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. muftija. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. Ako takav san sanja bolesnik. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. sofre. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. Ako s oraha padne i umre. Ako neko sanja da je neko stablo palo. je palmu uporedio s muslimanom. Ako se orah pod njim slomio. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. s palmom. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek.s. ĉast i sliĉno. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. boju koţe i posl ove kojima se kiti. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. kapetan broda. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. njegovu braću i njegova uvjerenja. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo.a. robove. majstor i si. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. da bi se san protumaĉio. a sve je to u principu haram i pokvarenost. da će biti zapovjednik. poredeći ĉovjeka i stablo. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. koja je u Kući istine. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. ili i jedni i drugi. spasiće se. sluge. voĊa puta. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. da se bori sa svojim slabostima. napravili drugaĉiju usporedbu. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. pa ako je ono veliko. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. Ako je tako sanjana umrla osoba. a Allahov Poslanik s. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. Ako neko sanja da posjeduje stablo. a ako je stablo imalo loš izgled. lijepo i krasno. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. šef. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. Ako je u snu sišao s oraha. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. sudija. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. a ako je to stablo ruţno. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. a ako su sanjani van sezona. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. napornog i teškog ne-Arapa. npr.

treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. iscijedio iz njega sok i popio ga. to znaĉi da on kida rodbinske veze.ne i ne". groţĊe umnogome podsjeća na spermu. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo. blagoslovljenog stabla maslinovog.fi ma šedţere bejnehum". stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. Ako je u pitanju neko drugo stablo. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. kao što su ĉempresi i platane. sudija ili Ijekar.. van sezone. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima.. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta.. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. kao što je vladar. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. Osim toga. veliĉine. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako je to stablo bilo maslina. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. iz koje je porodice i kakve je prirode. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: .. ni istoĉnog ni zapadnog . to onda simbolizira brigu. (Rijeĉ „šedţereh" tj. sporiti se.. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. tumaĉ snova.. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. uzmi i jedi . Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka. a ako je trudna. rodice 182 . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće.) Veliko drveće koje ne daje plodove. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. a prihvata svoje neprijatelje. njiho ve koliĉine.. hranljivosti i drugog. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. dareţljivog i korisnog ĉovjeka.. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline. — Kada je to taj ĉovjek provjerio. Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. ali sam kupio robinju. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo. ustanovio je da mu je ona majka. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. ako je neoţenjen. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. Tako. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. boja njenog ploda. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. zavisno od samih plodova... Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. a ako se ne primi.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate". vaiz. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom.. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato... Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. utvrdio je da je to istina. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. to simbolizira smrt te bolesne osobe. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: . Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. a on je rekao: — Nisam. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo.

djevojĉicu. to simbolizira jaku hladnoću i strah. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. s tim što to obavezno prati briga. srazmjerno broju zrna. koji u svom nazivu (u ar. imetak ili nešto drugo od vladara. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. Ako je siromašan. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: . suho groţĊe i si. oni nemaju lijepo znaĉenje. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. na osnovu prethodnih snova. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. Ako je neko uobiĉajio.s. crne. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno.s.s. da bi mu se protumaĉio san. pak. simbolizira brigu i ţalost. nepoţeljno i ruţno. sin promijenio boju. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. obogatiće se. koje je poprimilo crnu boju. simboliziraju brigu ili ţalost. Ako je bogat. osiromašiće. njeno stablo. ako se sanjaju u zimskom periodu. jer to predstavlja suštinu. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. simbolizira nešto neţeljeno. Ako snivaĉ traţi pomoć. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. treba uzeti u obzir njegovo stanje. ako se sanja van sezone. rogaĉ. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove.noći. i tako je.s. ako se sanjaju van sezone. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. ako se sanja van sezone.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. to znaĉi da će biti biĉevan. kao što su hurme. sudije ili od neke ţene kao što je majka. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. Kazuje se da je oko Nuhovog a. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. tako će se i tumaĉiti. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. simbolizira bolest. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. Ako bolesnik sanja da jede krušku. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. to znaĉi da će ozdraviti. kao npr. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". nastalo crno groţĊe. a ako se sanja van sezone. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. crvene ili bijele. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. dinja i dr. imaće poteškoća dok se ne oţeni. Zelene smokve i bijelo groţĊe. vele. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. a crne smokve i crno groţĊe . to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. sestra ili supruga. vlast i sreću. OSKORUŠA. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. simboliziraju bolest. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. smokva. SMOKVA. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. imaju lijepo znaĉenje. tugu ili bolest. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. simboliziraju dobro i imetak. simbolizira bolest i strah. Ako je nje - 183 . bivši pritom u brizi i kajući se. kao što je poslovni partner i si. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. i kada je Nu-hov a. a ako se sanjaju van sezone. ili zelena šljiva. s rogaĉem. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. a ako je ţuta. po krovovima i trgovima. kao što je npr. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. imaju lijepo znaĉenje. a ako je ţuta. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. CRNO GROŢĐE. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. a ako se sanja u sezoni. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. a zelene — brigu. a Zekerija a. Isto tako. Ako je ugovorio brak. simbolizira bolest. ako se sanjaju u toku svoje sezone. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. simboliziraju bolest.s. Kad neko sanja da cijedi sok. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. GROŢĐICE (suho groţĊe). Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. a crne smokve i crno groţĊe — grad. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. KRUŠKA. da bi mu se protumaĉio san. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara.. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. ako se sanjaju u sezoni. kao npr. simbolizira brigu. lišće i plodovi. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. simboliziraju brigu i tugu. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. obzirom da se Adem a.. Ako je.. Ţute kruške simboliziraju bolest.

to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. one mu simboliziraju ţalost i kajanje. NARANDŢA. to znaĉi da će se ona proĉuti.. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak.a. to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. one mu sim boliziraju njegovu vlast. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. to znaĉi da. Ako neko sanja da je ubrao jabuku. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. a ako ih sanja poljoprivrednik. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. to znaĉi da će mu roditi sina. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom. Ako neko sanja da grize jabuku. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah.gov san bio opšti tj. Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. prije nego je postao halifa. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. ima nešto slabije znaĉenje. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. shodno kazivanju o Jusufu a. s tim. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. posjeduje ili jede jabuke. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. SMOKVA simbolizira veliki imetak. Ako jabuke sanja vladar. jeziku) ukazuje na obilje. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. . Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. 184 . to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a.Ne pribliţujte se ovom stablu". Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest.v. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. a kisele jabuke ha ram imetak. vino ili mlijeko simbolizira vlast. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu). Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino.s. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. ako ukazuje na dobro. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana.. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. ima intenzivnije znaĉenje.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok. Ako to sanja osoba koja traţi znanje. simboliziraju jaku bolest. rekao: .s. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. Jedna narandţa simbolizira dijete. KRUŠKA.s. to znaĉi da će se oţeniti. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. zadovoljstva i uspjeha. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. i hazreti Havi: . Ako neko sanja da je dobio.će naslijediti neki imetak. ako ih sanja trgovac.„vatra"). to znaĉi da će roditi lijepo dijete. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. koja ima i lijep miris i lijep okus". Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju.. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. odnosno njegovom tamniĉnom drugu.

suprugu ili kćer. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. Ako dunje sanja trgovac. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. i simboliziraju sakupljeni imetak. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. simboliziraju dobijanje imetka. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. Svaki slatki plod. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. opet. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. to 185 . Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . Uglavnom.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. one mu simboliziraju profit. LOTOS. a bijeli — srebrenjake. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. a kad je ona potvrdno odgovorila. imetak i dobro. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. kiselo — brigu i ţalost. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. a ako ih sanja ĉovjek vjere. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. Ako banane sanja dunjaluĉar. njegovog slugu. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. izuzev već opisanih. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. ako se sanjaju. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje.. izuzev crnog groţĊa i smokava. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi.. to simbolizira neko dobro. a ako su kajsije zelene. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. BANANA." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. a zeleno ne simbolizira bolest.nekog spora. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. a ako ih sanja upravitelj.. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao.. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. Plodovi oskoruše. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. DUNJA. on joj je rekao: . Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. i meĊu bananama plodovima nanizanim. pak. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. simbolizira opskrbu. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. oni mu simboliziraju znanje i vjeru. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. Stablo lotosa. imetak ili znanje. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. one mu simboliziraju uspon u vlasti. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. Ako neko sanja da cijedi dunju. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. Kajsija koja se savija od roda. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. BADEM simbolizira imetak. ili. ţuto voće simbolizira bolest. on im simbolizira imetak. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. ako su plodovi na njoj ţuti. to znaĉi da će mu se roditi sin. DUD. OSKORUŠA. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema.KAJSIJA simbolizira bolest. a neki. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. a ako ga sanjaju ljudi vjere. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. beskorisno putovanje. da ostavlja namaz ili post.

.v. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. Ako neko sanja da jede kokosov orah. Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. Jedne prilike je Allahov Poslanik s.a. napornog i škrtog bogataša. Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. za trgovca — trgovinu.. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. shod no rijeĉima Uzvišenog: .s.. i voće i piće. ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam.. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja. Pupoljci palme simboliziraju imetak. uĉenog.. Palmino lišće simbolizira ţenske kose. kako kaţe Uzvišeni: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. ili će ozakoniti neku nepravdu. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka. uprava.. . koju hoće vrstu voća traţiti . to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin.. FUSTUK (vrsta badema). Ako neko sanja da po njemu pada voće. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. pa ga je Allahov Paslanik s. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. kao što je spor. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. a za bogataše — povećanje bogatstva. putovanje i dr.U njima će moći. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. na uţivanje vama i stoci vašoj". . stablo palme simbolizira prijetnju.. to znaĉi da je on preokupiran haramom. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. Ako neko sanja da je posjekao palmu. shodno kazivanju o hazreti Merjemi. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. Ako neko sanja da jede fustuk. blagoslov i radost. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost.s.. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo. a kad sam se probudio. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći.a. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom.. dobru i ĉuvenu ţenu. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san. Ako neko sanja da jede zrele hurme. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa. Isto tako.v. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu.. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj.. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe..v. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme.a. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost.s." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka. lijek i utjehu. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri. KOKOSOV ORAH. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa. Suha palma simbolizira munafika. to znaĉi da će naći lijek. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu. i po stablima palmi vas razapeti". to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. Ako neko sanja da s palme ubire hurme. priĉa Humejri. bezbjedno. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. HRAST." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti..znaĉi da će dobiti odjeću. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. kao hranu robovi ma . Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo.. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik.

Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. brigu i ţalost. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. dijete koje će brzo umrijeti. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. Ako neko sanja da je prodao šip. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. on ti simbolizira neko dobro. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. mirodije i ostale mirisne biljke. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. zavisno od toga kako se bor sanja.ruţe simboliziraju plaĉ. BOSIOK. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom.Sanjao sam da u ruci imam šip. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. TRSKA. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. JASMIN. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. a ako si ga pojeo. ŠEĆERNA TRSKA. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. a ĉini korist siromasima. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. jeziku). Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. Ubiranje ruţe simbolizira radost. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. ĈEMPRES simbolizira djecu. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. jeziku) znaĉi 'oĉaj'.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. izlijeĉiće se od bolesti. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene.. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . dobiće je. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost.naseljeno mjesto ili neki posjed. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. a da. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. mirta. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. 187 . Ako šip sanja osoba dostojna uprave. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. dobiće 1000 zlatnika. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar. a neubrani bosiok simbolizira dijete. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. uzeće se da je sladak. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati.

a ako se sije nešto loše. vrijednog. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. ako je obiĉni radnik . Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. . USJEVIMA. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. Sijanje sjemena simbolizira dijete. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. pjesnika ili astrologa. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad.. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. ili kako to kaţe poslovica: . pa ako se sije nešto dobro. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. ŠTAP simbolizira poštenog. shodno kazivanju o Jusufu a. Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. ako je posijani usjev ponikao. to znaĉi da on jede kamatu. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. POVRĆU. 44. to simbolizira loša djela. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno. sirovo ili suho. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. a suhi klasovi nerodne godine. postići će. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci.. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. jakog. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. svaĊu i sporenje.) simboliziraju sitan novac. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. ako je klasje ţuto. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. ĉast. koţa ili usta nisu potpuno puna. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. KRASTAVCIMA l SL. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. a ako je klasje ze leno. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. ako je trgovac — prosperiraće. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. i ako je poţnjeo ono što je posijao . Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". a ako mu stomak. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. to simbolizira smrt omladine. to simbolizira smrt starijih ljudi. jagorĉevina itd. braće i rodbine. to znaĉi da on radi neki dobar posao. Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo.. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. tada ćeš se kajati.s.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. uĉenjaka. ako je dostojan vlasti — dobiće je. BOS TANU. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati.Ko posije dobro poţnjeće spas. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. pak. sticanje znanja. onda to znaĉi suprotno. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. TIKOVO DRVO simbolizira vladara. BAŠTAMA. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: . BILJU. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. a ako sjeme nije niklo. zapašće u brigu. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. to znaĉi dobra djela. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. simbolizira prenošenje rijeĉi. Kada oni požanju. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica.zaradiće koliko mu je dovoljno.. Ogrevno drvo.

Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. meso i jaja. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. trudom i brigom. vidjevši jedne prilike slamu.. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu.njenje.v. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. Neki. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. a suhi — imetak i radost. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. ili će steći znanje. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. vele da crveni luk simbolizira imetak. ako se sanja van sezone. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. BOB. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. prţeno ili kuhano. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.s. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. opet. CRVENI LUK. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek..s. ona mu simbolizira lijek. simbolizira s mukom steĉeni imetak. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. a taj imetak je koliĉinski velik. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. svjeţe ili suho. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. i ispravi se na svojoj stabljici". SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. KRASTAVAC. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. Ko sanja da u 189 .a. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. DINJA simbolizira bolest. SOĈIVICA. kao ni zelje i soĉivica. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra.s. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. TIKVA. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. Priĉa se da je Ibn Sirin. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. Brašno ima još ljepše znaĉenje. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. PATLIDŢAN. BIJELI LUK simbolizira loš glas. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. i on ojaĉa. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. NOHUT. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. Ko sanja da je posijao dobar usjev. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. koristi i zarade. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. za koji se treba dati propisani zekat. Ako bolesnik sanja tikvu.

ili nešto gorko.. prohe i boba. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. Ljekovito bilje simbolizira znanje. ali će mu biti olakšano. nana. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. bilo da se sanja u malim. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. razni zanati i poslovi i si. kaznu u vidu zaraznih bolesti. ili će nekome nešto pozajmiti. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat.a. mjesto gdje se daje sadaka . koji su. Kad neko sanja ţetvu. zikir-halka. Maslaĉak. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. simbolizira islam. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". ili brigu.. kao što je dţamija. tegobu i gorĉinu. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji.. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. pa ako mu usjev nikne. kao što su gljive i si. sezama. napaja. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. vilina kosa. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. kao i usjevi. jeĉma. bilo u velikim koliĉinama. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade. kao što je npr. uzimanje kamate. raĊa itd. GORUŠICA simbolizira otrov. jeziku). ţalost i haram imetak. kao što su: kopar (komoraĉ). u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. protumaĉio godinama. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je".s. vijest o smrti i naricanje. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. imaju negativno zna ĉenje. Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen.v. tj. bijeli i crni luk. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. to simbolizira dobro i korist. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. zasijava. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. napor i umor prilikom sticanja imetka. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. mudrost i pouku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . ako se sanjaju. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. kao što je dućan. ili će sakupljati sredstva za rat. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. a ako se odnose na stva- 190 . SLAMA simbolizira imetak. ţene. po mahalama ili izmeĊu kuća.š. Sva zelen.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice. trapovi i dr. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. da nosi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra.. krastavci. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. soĉivica i dr. jer ih je i Jusuf es-Siddik a.. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. banke. Vjerovjesnik s. kao što je zao govor i drugo. simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. stvoreni iz zemlje. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu.. mjesece ili dane. onda klasje moţe da simbolizira i godine. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno.s. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. ako se odnose na ljude. kap ukrasima. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. PACUA TRAVA (Ijutak). je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. Njiva moţe da simbolizira i bojno polje. djecu i starce.. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. u ĉijem nazivu se (u ar. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. a za bolesnike — da će umrijeti. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. zlatarske radnje i si. tekija. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. izuzev pšenice. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. novotariju u vjeri. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. ili mrkva.

to znaĉi da će otići na hadţ. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. ako je siromašan. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. obogatiće se. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. poklone. ako se sanja da se jede. ili na sprţenu zemlju. „Bašĉa mudraca".v. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. Ako takav san sanja griješnik. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro. gar i smetlje. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. a ako je asketa.š. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela. ali ovo nije opšte prihvaćeno. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. to znaĉi da će ga i posjetiti. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. ako to sanja u vrijeme hadţa. simbolizira pokajanje. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. Ako je tako sanjana ţiva osoba. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka.. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. Kuhana prasa. ROTKVA simbolizira halal opskrbu. a blagodat — kaznom. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. 191 . pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. ili u more. povećaće mu se bogatstvo. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. to simbolizira raĊanje nove djece. a ukoliko ih se sanja više. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje.s. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom. dvije ili tri. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. Ako neko sanja da jede prasu. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje.ri. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. da jede i sakuplja njene plodove. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas.a. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu.s. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. klanjanje dţenaze. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. sadaku i si. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. ili meĊu zmije i škorpije. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. ako se tako sanja umr la osoba. simboliziraju naĊeno blago.a. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. primiće islam. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. Muhammed a. ili novotarije. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. KRAVLJA REPA. BAŠTA. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. ili na pepeo. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku.. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. zikir-halke. ako je bogat.v.s. Ako takav san sanja nemusliman. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. kao npr. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. Ako se sanja da je repa iznikla. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa". Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. KOPAR.

dijete koje neće dugo ţivjeti. u dţamiji ili kući. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. a bijeli — srebrenjake.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da je on dobar planer.. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. kao npr. Ko sanja da sadi mirtu. 192 . LEBLEB (slak. jeziku). ona simbolizira ĉovjeka. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. ţalost itd. muţ će joj se s njom razvesti. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. NARCIS. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju.. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. Priĉa se da je neki ĉovjek. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Ako ţena sanja da miriše maţuran. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. dijete.. koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. — Tako se i desilo. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. MIRTA. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. kao npr. poloţaja ili trgovine. upravu koja će se brzo izgubiti. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . a o ĉemu se konkretno radi. bilo u pitanju dobro ili zlo. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. radost koja neće dugo trajati. to im simbolizira dugotrajan brak. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. to znaĉi da je umro EIEvza'i. pospanac) simbolizira Ijekara. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. koji je imao ĉetiri ţene. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. Ako takav san sanja ţena. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. a s ĉetvrtom nećeš. jeziku). a ukoliko se sanja neubran. ili će umrijeti. kao što je uprava. BOSILJAK.. KAMILICA. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar.. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. on simbolizira roĊenje djeteta. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. LJILJAN. trgovina. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. s tri ćeš se razvesti. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. djeteta.. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova.

Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. jezik. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo). KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. a hartija — ţenu. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. POEZIJI l SL. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. što je on i uradio. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. viku. PISANJU. prepirku i ţalost. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. to znaĉi da će. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. biti siguran od siromaštva. zbog Esrpe. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati. a dasku nije. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. Pero moţe da simbolizira i plug. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. — Tako je i bilo. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. pogotovu ako su krastavci bili ţuti. MASTIONICI.v. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. a tinta sjeme. Neki vele da Iješnici. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost. bez bjedan od siromaštva." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. zahvaljujući svom poslu. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ.. SJEMENJE. zavisno od toga šta i koliko je pisao.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. to znaĉi da je. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. sablja ili muško dijete. TINTI. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. LISTOVIMA. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. zahvaljujući svom poslu. opet. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu.a.. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. a kad je on rekao da ima. Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. Neki. Isto tako. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. SMOLA simbolizira izvrstan imetak.s. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte. uĉenjak. sudija. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. 45. a van sezone — bolest.. Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. kao što su vladar.

shodno rijeĉima Uzvišenog:'' … I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu I teško njima što na taj naĉin zaraĊuj!'' TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poniţenje. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje. vojska će mu pretrpjeti poraz.. Pismo u ruci djeĉaka simbolizira radosnu vijest. Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu. kako kaţe Uzvišeni: . to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. Pisanje lijevom rukom u snu. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. Pismo u ruci ţene simbolizira radosno išĉeki vanje. Ko sanja da je pogledao u neki list papira. Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo." TUŠ : .. radosnu vijest i veselje.. da će ga spopasti briga i tuga ili da će doţivjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku TINTARNICA simbolizira robinju.. visok ugled i uţivanje podrške. to znaĉi da će cj<i taj obijediti. Pero simbolizira i izdrţavaoca. koji je rekao: — Taj ĉovjek je homoseksualac. a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da LI njih umaĉe pero. a potom primila islam. U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu. neće se oţeniti. to znaĉi da će se oţeniti. Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znaĉi da se on pridrţava Kur'ana. to simbolizira neko dobro i pohvalu. Ko sanja da je dobio zapeĉaćeno pismo to znaĉi da će se potĉiniti vlada ru ohzirom da se je i Belkisa potĉinila Sulejmanu a. simbolizira 194 . a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu.ju. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir.. KNJIG A simbolizira moć i snagu. a primanje knjige u lijevu ru ku simbolizira kajanje za poĉinjena djela. Pismo u ruci robinje simbolizira dobro. ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost. ako je trgovac. i ako se zaruĉio. ako je ţena lijepa i namirisana. to znaĉi da će se riješiti briga. prihvati knjigu snaţno"..da ne moţe biti oţivljeno. to znaĉi da će on dobiti neko nasljedstvo.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. ali ona neće dugo kod njega ostati.. !bn Sirin je rekao da. Ko sanja da mu je imam (voĊa) dao papir — to znaĉi da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši poloţaj. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ na javi uprljati svoju odjeću. Reĉeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar. koju na listove stavljate i pokazujete. onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje". Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe.s. to mu je neko dobro u neĉemu što je ruţno. a pero muţa. ali da nije proĉitao šta na njemu piše. — Većina tumaĉa snova vele da tintarnica simbolizira ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: ... sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan. Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć. Ako neko sanja da piše po har-tiji.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je ţena ruţna. a tinta — krv i sukrvicu. to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim. ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica.. Tintarnica moţe da simbolizira i ĉir. PISMO (knjiga).." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba. stvari će mu izaći na ĉistac. ili pak njene brige i belaje ukoliko snivaĉ sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću. Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom.imbol'zira radost i ĉast. shodno rijeĉima Uzviše nog: .Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu. iz nje će se izbaviti. neku korist od strane ţen e ili djeteta. Kad neko sanja da mu je zapeĉaćeno pismo koje je poslao vraćeno. Ko sanja da je od imama (voĊe) dobio dekret . Ono takoĊe moţe da simbolizira upravu nad nekim zanimanjem. ako neko sanja da piše knjigu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu.to znaĉi da će dobiti vlast. smutnje i zl a i da će postići neko dobro. kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo. situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući. Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro. Ko sanja da piše i da umaĉe pero u tintarnicu — to znaĉi da će kupiti robinju i s njom imati braĉne odnose. — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni. ako je pismo otvoreno i ako je ţena pod nikahom. Pero moţe da simbolizira i nareĊenje ili zabranu. Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro. TiNTA simbolizira gospodstvo. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću..." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. stranicama Ibrahima i Musaa". pa je njegov san ispriĉan tu maĉu snova.. tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost.O Jahja. ako je vladar. Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom. a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio".