Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

Allahovo dţ.. zadesiće belaji.š.). ili on bude mislio da je to njegov bog. MeĊutim. to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost. 5 ." Ako pak sanja da pada sa nekog zida. ili iz vazduha ili sa brda. naljutio na njega. naljutio na njega. a Allahova dţ. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.š. to ukazuje na to da se AIlah dţ. odjenuo nekim predmetom.š. shodno rijeĉima Uzvišenog. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!. na nekom mjestu koje mu je poznato.rost i milost.. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje.š. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ. tu osobu. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ. ne krši obećanja. savjetuje. to mu je briga i bolest dok je Ţiv. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti.š. koja to sanja. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom. jer AIlah dţ. Ako neko sanja da mu AIlah dţ.š.š.š..š.š.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". bilo da je u pitanju zdravlje. bilo izdrţavanje. ljutnja je u ljutnji roditelja. dok god je ţiv.odjenuo sa dvije. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje. haljinke i on ih odmah obukao. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ..š. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ..š. Ako neko sanja da se AIlah dţ. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ. to ukazuje da se Allah dţ. na njega rasrdio — past će sa neke visine.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.š. daje nešto od dunjaluĉkih dobara.. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti." U predaji jednog hatara stoji: . neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv. pa je za san pitao Ibn Širina. Ako neko sanja neki lik ili sliku. prijestolje (Kjurs). . Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. nije zadovoljan. shodno Njegovim rijeĉima: .. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja.š." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. ta oso-ba je ogrezla u laţima. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ. na njega rasrdio.š. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno.š.š. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ.. pretpostavljajući da je to istina.

.s. koji će mu ĉiniti na-silje. mislim da je bila Turkinja. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a. veli: — Sanjati vjerovjesnike. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. Bila je to dţennetska kapija. tako da sam ja jedina ostala." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a.veli EI-Mekarri.S. ići će na hadţ. jednog dana. Kad se probudio iz sna.s. da će mu Allah dţ. Upitala sam ko je ovaj.s.s. neka je Allahov blagoslov na sve njih.2.s. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid.V. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto.A. vrišti i da me moli: — Gospodaru. ali će na kraju od toga biti osloboĊen. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli.s. shodno rijeĉima Uzvišenog. — i ĉim je nauĉila Fatihu. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. Ona nije znala moj. Ko sanja Huda a. pa je sanjao da mu je Ibrahim a. koji je bio ljepši od njega. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći.. namrštena lica. poĉela je da plaĉe.š. znaĉi biti neposlušan prema ocu.. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika. Ako neko sanja Šita a.. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi .. i tako. Kad bi mi šta zatrebalo.s. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja. Ko sanja Idrisa a. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju. niti sam ja znao njen jezik. onda: Ko sanja Adema a.a. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. ali će ih on na kraju pobijediti.s. odmah je umrla. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. iz toga izbaviti. pa će ti Allah dţ. inšaallah. Kad se probudila.š. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja.s. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra. a neće njime sa mnom da govori.v.. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . 6 .s." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. koje će na kraju pobijediti. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. i što su porekli Allahove znakove. Allah mu se smilovao. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. u njegovom pravom liku taj će. Poznati uĉitelj Ebu Sad. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu. pa su mi rekli: — To je Musa a. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene.s. ona je zaspala. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja. Ko sanja Nuha a. kako ide ispred mase svijeta. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju. oni su ušli.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. pa su mi rekli: — To je Muhammed s. Ako neko sanja Adema a. Upitala sam ko je ovaj. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu.l poduĉi On Adema svim imenima.s.š. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike.." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte. To isto vaţi ako se sanja Salih a.s. steći će znanje. ako je dostojan toga. ali će je na kraju Allah dţ.On je doista bio zahvalni". povratiti vid. Ko sanja Ibrahima a.. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni. A ako se neki od njih posebno sanja.Taj je došao do jedne velike kapije.s.š. dugo će ţivjeti.š.s. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. dobiti upravu nad ve-likim sektorom. da će je Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Pokucale smo na kapiju. ona se otvorila. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe.

shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja Jahjaa a. ili namj esnik.s." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a.Ko sanja Ishaka a. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. neka nas Allah dţ.. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. moć i vlast.s.s. alejhimu-s-selam. zatim će mu to Allah dţ. najednom je znao da tumaĉi snove. postići će autoritet." Ko sanja Davuda a.š. i to dvostruko više. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu. sina Merjeminog.s. Kad se taj ĉovjek probudio. Ko sanja Šuajba a. nakon ĉega će ih on pokoriti.š. . leţi mrtav na minberu ili na krevetu.. Ako neko sanja da Sulejman a.š. a zatim će ga Allah dţ. Ko sanja Jakuba a. izgubiće vid. sanja u izmijenjenom stanju. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid. kasnije olakšati.. Ko sanja Ismaila a.. Ko sanja Junusa a.s.Ako je istina to što si sanjala. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ.). pa sam mu rekao: . To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. odvojen od svojih bliţnjih. da mnogo ĉini dobra djela. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim.s. ali će ga Allah dţ.s.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe). otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli.s.Ko si ti. od toga osloboditi i postići će ĉast.O Allahov duše. shodno rijeĉima Uzvišeog: . rekao: — Vidio sam na snu Isaa. radost.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Zatim sam mu rekao: . onakvog kakav on jeste. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a.s. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju. ugled. odjednom je znao da tumaĉi snove. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti.š.s.š. l udijeli nam milostinju. prijatelje i djecu. znanje i razboritost.. imetak. ponovo dati. idući po vodi. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina. a isto tako vrlo brzo zadovoljava. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje.s. Ko sanja Ejjuba a.upitao sam ga.velikana i dobrih ljudi. pojavio u Siriji. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima. pobijediće. to znaĉi da će umrijeti neki vladar. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju.Rekao je: — Ja sam Jusuf (a. ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi. rodiće pametno dijete.. Sanjati Sulejmana a. On joj je rekao: . biće pritvoren (zatvoren). radijallahu anhuma. Sanjanje Junusa a. on će poţuriti sa nekim poslom. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece. — A ko su ovi starci? . Allah ti se smilovao? . i biće potvoren.s. alejhim-s-selam. a pri tom bude trudna. .s. Ako ga. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba.š. Ishak i Jakub. pak. ili poglavar. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin".s. Sanjati Suajba a. Upitao sam mladića: .s." Isto tako.s.s. od toga saĉuva. jer to odgoni brige i tuge. Ko sanja Jusufa a.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d..Ugraviraj: . sa svojim štapom. za ĉiju se smrt neće odmah znati..s. i taj san je ispriĉala Seidu.s. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru. dobiće vlast. Ko sanja Musaa i Haruna. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a. 7 .s..š. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. da uništava silnike. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? . Kada je upitan: .š.l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih.š. spasiti iz toga. biti izloţen tegobi od strane svog oca. izgubiće zdravlje. Kada se probudio. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce.s. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao. Ibn Sirin kazuje sljedeće. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju.s. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. Ko sanja Sulejmana a. poslao Musaa a. a zatim će mu to Allah dţ.. ali će mu to Allah dţ. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga.. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: . koji mu je dao jednu svoju papuĉu. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati..

znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo.s. pa mu je on tekao: Raduj se. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. Ako ovakav san sanja trudnica.a. Stoga. ako ga sanja bolesnik.v. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. a sam ne bude od njegove loze. iz milosti prema svjetovima. 8 . rekao: . kao da me je vidio na javi.š. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s. a blago li se i onome ko ga sanja na snu.s. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim.a.š. Ako. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane.V. će ga kutarisati njegovog duga. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. Allah dţ. to će se demantovati i Allah dţ.s. taj predio će postati plodan.Ko sanja hazreti Merjemu.s. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob. inšaallah. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa.s. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. ako ga neko sanja blijedog.a. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. Ako ga. to mjesto će zadesiti velika nesreća. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s.sanjao je Hakka. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe. Ako ga neko sanja da stoji uspravno. alejhim-s-selam. put. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ. MeĊutim. Ako. pak.A. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to.a. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. rekao: Ko sanja mene . u tom mjestu će zavladati bezbjednost. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s.s. roditelj. da je rekao: . Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. pak. Allah dţ.S. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak. Fatima će. iman. Ko sanja Hidra a s . kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost.v. na svojim plećima. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost.š. Ako neko sanja da se Pejgamberu s.a.v. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga.š. će ga pomoći. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. Ako ga neko sanja bolesnog. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s. i da nema ĉvrstog uvjerenja. A ako bude potvorena. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem. biće izuzetno sretan.v. jer: ako ga sanja duţnik. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice. je rekao: . to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din.s.a. Imranovu kćer. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur.s. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. je poslao Muhammeda s. neko sanja da jaše. putu. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera. ako ga sanja ratnik.s. ta osoba će dobiti veliki imetak.v. nakon što su bili smutljivci.š. da ga je stavio na neki zid.a. i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo.š. Ko sanja Danijala Mudrog a. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. to mjesto će se izgraditi. neka je mir s njim.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s. rodice pametno dijete. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove.v.. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati).Allah dţ. to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese.a. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura. kao i imam njegovog vremena.v.. Allah dţ. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala. će mu dati ozdravljenje. umro.a. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima). obaviće ga. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom.. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. .š. a ako ga sanja da ide pješke. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu. pa kao da poslije toga ozdravlja.Ko me vidi na snu. klanja dţenaza u nekom mjestu. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja.s.a.v. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. imaće u ţivotu poteškoća.s. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a.v.

s.a.s. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu..a. Ako mi je nešto bilo potrebno. koji je tada ponovo bio ministar. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot.v.s. obzirom da je Vjerovjesnik s. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari.s. — a on je upitao: — Allahov poslanice.v. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru). neka je hvala Allahu dţ. pa si ti sišao i prišao mi. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an. jer ju je Allah dţ. je dao da on ozdravi.s. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh.ni i ni"! — Kad se probudio. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s.a.š. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna..a. ridvanullahi alejhima.s. ni istoĉnog ni zapadnog. i rekao mu: — Allahov poslanice. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ. pisao sam to na komadu papira. ridvanul - 9 .blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici.. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana.v.š.. u svojoj knjizi spomenuo sa . godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s.. i usnio sam Vjerovjesnika s. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti.a.š. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti.v.a. tijela. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza. otišao je kod Alija ibn Isaa..v. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a..a.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao. a to je izuzimanje.s. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik...š. uzmi . ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se. će mu primiti pokajanje. Ebul Vefa. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja. rekao: .a. na njegovim blagodatima. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe.v. nisam ja tako rekao.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice. kome se boja lica promijenila.v. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti.s. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s. — Kad se ĉovjek pro budio iz sna. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu. jezik mi se bio odvezao. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao.š. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera..a.a. ili mu je dao hranu. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima.. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci. i ispriĉao mu svoju priĉu. Allahov poslanice! — a on je rekao: .. a ti na jednoj uzvišici.v. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ.s. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna. kao npr. ili piće.ni i ni" znaĉe: maslina. a tvoj sam gost. rekavši mu: .v. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro. Usnio sam Allahovog dţ. da se i oni malo od tebe okoriste.Izuzev ako ti Allah dozvoli". jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? .a.. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa..s. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura.a.v.š. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ.s. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi . ja sam u oskudici. dinja i si. a zatim rekao: — Allahov poslanice.Ko se pokaje Allah dţ. Vjerovjesnika s.s. karija iz grada Herata u Horosanu. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila..š.v. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj.Ako to potrošiš. poslao je Sufjanu es-Sevriju r. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s.

O SANJANJU MELEKA. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti. izbaviti.v. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi.ViĊenje meleka na snu.s. inšaallah. snivaĉ će umrijeti. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke. i na ovom i na onom svijetu. kao npr. Rekli su mi da je on umro.Povali ga! .a.s. ili izbavljenje nakon patnje. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja. neuzubillah. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: . ili ozdravljenje nakon bolesti.. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio.Bilo mi je teško da ga za koljem.. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. biti dţennetlija. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje.v. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice. Nisam mogao na to da mu uzvratim." 3. Na to je Vjerovjesnik s. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti. ĉuo sam jadikovanje. tuţnog i kako puše u sur.š. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. onako sav zbrinut. da ti poklonim ĉista djeĉaka. 10 . neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara. ili se sa njima prepirao." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem.v. jer on je melek milosti.neko. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail. Kad su došli do mene.. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. dobijanje radosnih vijesti. a i da se on bori sa snivaĉem. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti.. Allahov poslanik s.lahi ulejhima. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. pa sam ja uzeo noţ. a on mi je rekao: .a..a. On ga je upitao: .a. i kad sam tamo sti g ao. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. postizanje ugleda. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: . ili pobjeda nakon potĉinjenosti. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. ukoliko bude bogobojazan. ja ih volim.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. ali sam otišao od njega. rekao sam: .a. — Dovedi mi ga! . A ukoliko nije bogobojazan.. Ko sanja da se bori sa njim. ridvanullahi alejhima. a on mi je rekao: — Zakolji ga! .Jesi li spavao u obući? . Ko sanja Israfila a. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid. Krenuo sam njegovoj kući.v. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe.. ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret. snage. prijatan i ugledan. ili olakšanje nakon tegobe. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. pak. veli: .v.a.i ja sam ga povalio. Ako ga. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti.Allah ti javlja radosnu vijest. taj će postići ono što ţeli. pak. ili toj osobi nešto da. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom. Ko sanja Mikaila a. Poznati uĉitelj Ebu Sad r.i ja sam ga doveo.s. ili bogatstvo nakon siromaštva. kazna. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ. obzirom da je bio priliĉno krupan.š. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću.a.s.Muhammed. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s.s. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina.s.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. Sa njim su bili i drugi meleki. Kad sam se probudio iz sna. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ. zar da ga zakoljem? .v.s. kome sam rekao: — Allahov poslanice. ili sigurnost nakon nesigurnosti. tu osobu zadesiće tegoba i kazna. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen. on će. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog. od Njega Rijeĉ. sanja tuţnog i briţnog.s. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. ako ja nisam od njih. — On mi je rekao. Ako. — l desilo se da je umro u Hulvanu.

knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela. ali će na kraju izaći kao pobjednik. doţivjeće radost. Ako neko sanja meleke u likovima ţena. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela.. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. 11 . to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak.s.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Za san je upitao jednog od tumaĉa snova. putu. zaista. shodno rijeĉima uzvišenog: . Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. ga je uputio na pravi put. a moţda će se rastaviti sa ţenom.. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio.a.a. on će iznositi laţi o Allahu dţ." Ako neko sanja da ga meleki proklinju. a Sebi. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje.Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. ako je od dobrih ljudi. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. Ko sanja hazreti Osmana r.. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. koj iznaju ono što radite. u liku mladića — na sadašnjost. ili sve njih. a da se ne vraća. kao kćeri." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. to su meleki. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. meleke uzeo? Vi. imaće poteškoća. mahali ili selu.š. ili se sa njima uzdiţe na nebo. SANJANJE ASHABA l TABIINA.. nadunja luku će postići ĉast. da se spuštaju sa neba na Zemlju. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. neka se pripazi.š. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću.v. ako je u r opstvu. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan).. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. tu će biti uništen neki nasilnik. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici.a. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid. ako je ugledna osoba. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. Ako neko sanja da promatra meleke. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost.š. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. desiće mu se neka nesreća. postići ge ĉast. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka.š. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju.š. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. i ako je bolesnik. Ako neko sanja meleke. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. neka se priĉuva. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. biće mu podarena snaga u vjeri. Ako ih neko ĉešće puta sanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke. i to tako kao da je on ţiv. a u liku djeteta — na budućnost. neće tada biti radosti zlikovcima. a ako nije. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. znaĉi da mu je blizu smrt. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r.. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. Ko sanja da je poprimio lik meleka.š. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ko sanja hazreti Omera r. robovima.. 4. ta osoba će pobijediti neprijatelje.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu. on će imati dobre koristi od svog posla.. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat. dobiće neki poloţaj. cijenjeni pisari.š. onakve kakvi su. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci). biće osloboĊen.. ako je u teškoj situaciji. umrijeće. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih. ili će se na nekoga srušiti kuća. ili će biti ubijena nevina osoba.a. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu.Ĉitaj svoju knjigu.

Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka.Kur'an. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti.š.š. a zatvoriti vrata šerra.Ko sanja emirul-muminina. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. da se je opasao vunenim pašom. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. """ Hasan el-Basri. nakon što bude dugo ţivio. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. Allah mu se smilovao.š. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. 12 . Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu. biće nadaren znanjem. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine.š.š. a i robinja. — Ima li nade za ljude? .kursi. ostaće da se naslijedi njegova imovina. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. i to tako kao da je on ţiv.Dal Vi radite. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. a ne znate. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. biti prihvaćeni kao dobri. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . nasljeĊivaće njihovu imovinu i. uĉino da mu bude pod nogama. da se je ogrnuo plastom boje meda. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. a ne radimo. ozdraviće. da na nogama ima okove. inšaallah. a mi znamo. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. i pobijediće svoje neprijatelje. a ako bude bolestan. i na njega će se lagati. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. veleposjednici i nauĉnici. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. imaće slobodnih ţena. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. koje djelo ste našli da je najbolje? .Š. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. kerremellahu vedţehehu. hrabrošću i poboţnošću. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu.š. 5. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. i kod ljudi. da stoji na smetIjištu.

Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. će mu otvoriti kapiju blagodati. putu.š. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. biće od onih koji su uspjeli. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi.š. će mu sakupiti bogatstvo. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana.v. ali mu oni neće naškoditi. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje. biće dobrog vladanja. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro.s. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota.š. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ.v. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ.. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. 13 .s.a. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda.š. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. zahvalan i imaće lijep ţivot. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati.a.š. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo. a na Ahiretu milošću.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast.š.š. će mu dati obilje nafake. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda.š. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put. će uništiti njegove neprijatelje. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole.š. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu.

š. snivaĉa treba da obraduje milošću. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen.v. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću.a.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu.š. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo.š. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. će ju raširiti grudi za islam. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. na kraju uništiti. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja.a.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. Ebu Sa'd r. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. si - 14 . će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. blagodatima.š.š. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran. Ovom surom je Vjerovjesniku (s. da će udobno ţivjeti. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. to znaĉi da ti se primakla smrt.š. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). kada joj se ispriĉa neki san. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. pouzdan i pravedan. popularan i uĉevan. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu. kao i zlo od ološa i zavidljivaca. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ. dobro razmisli o snu i. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. kur'anskim surama i ajetima). Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ.š. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. njegove vojske i njegovih vesvesa. Kasnije se i desilo kao što je rekao. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću.š. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu. (da ga tesbih ĉini).

shodno Poslanikovim s. koji joj je rekao: . on će dobiti vlast. — Kasnije se tako i desilo.s. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. Allah mu se smilovao.. Ako su." Ako mušrik sanja da je primio islam.a. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama." 6. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju.. 15 . to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana.Ja sam zaista ĉuvaran i znan. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu. Allah mu se smilovao.. slavom i dobrim vjerovanjem.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi. ugledom. prenosi se da je Vjerovjesnik s. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost. rijeĉima: .š. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu.s. i kad ga je prihvatila i otvorila. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti. ili da ima srebrene narukvice. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa. ne mogavši ga prouĉiti. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana..Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". bilo od strane vladara.. on će primiti islam. ili da klanja prema Kibli. bilo od strane Allaha dţ. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. on će bi ti povjerljiva osoba.". upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali.. neka je uzvišena moja tvrĊava. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . uskoro će umrijeti. Naime.v. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni. a zabranjivaće da se ĉine loša djela... Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre.. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —. da je u Dţennetu." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. biće upućen u islam. nakićeni narukvicama od srebra. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano. desiće mu se neko olakšanje.v.. koje će donositi hajr. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost.š. Prenosi se da je Hasan el-Basri. pojavilo se dvoje piladi.gurnošću i blagostanjem. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet. — Kasnije se tako i desilo. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju.. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere. ili da zahvaljuje Allahu dţ. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju.. jer tvoj san ukazuje na to. Ĉitajući Allahove ajete. biće obdaren mudrošću. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne." pa sve do njegovih rijeĉi: „. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu. rekao: „Allah dţ. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu. shodno rijeĉima Uzvišenog: — ... biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu. rekao je: — Koji god mušrik sanja.š. pak.. Ako neko sanja da je kupio Mushaf. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. nareĊuju da se ĉine dobra djela..a. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a u stvarnosti nije hafiz. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.š.... Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro. ili ako neko drugi njega sanja. veli: „Nema Boga osim Mene. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an.

Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću.v.. Allah dţj>.š. Ako neko. ti odnosi će biti dobri. zaimaće i zabogatiti. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ.š. To je sastavni dio vjere. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere.. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. neće mu je dati. ako je skinut s poloţaja. analogno Ej u bovom a. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. ako je siromašan. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ. Isto tako. će ga osloboditi briga. pak. to znaĉi da on traţi pomirenje. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. ako je u dugovima. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s. daće mu svoju kćer za ţenu.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. će ga osloboditi dugova. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i ono što budete ţeljeli. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. Ako je.a. ako je u zatvoru.v. u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje).a. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću. primiĉe islam. kazne. ako je u brigama. obaviće ga. Allah dţ. 7. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi.š. kad se okupao i obukao novu odjeću. Allah dţ. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje.s. to znaĉi da će ga Allah dţ. ozdraviće. sluĉaju koji.s. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću.. neće! 8. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. ali to ne ĉini u potpunosti. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. ako je bolestan. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje).š. Ako neko sanja da je dţunup. 16 .s.. biće osloboĊen. pak. meĊu njima neprijateljstvo. naredbe. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. a ako mu ne odgovori.. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. u njemu ćete imati voća. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam.š. ako nije obavio hadţ.: — Rukovanje povraća ljubav. Ako neko sanja da uzima abdest. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća. a ako mu ne odgovori na selam.š.. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Allah mu se smilovao. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se). Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. ĉuvati. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći.

otišao sam kod Vjerovjesnika s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: .to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima. i rekao: — Allahov poslanice. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. i sve mu ispriĉao. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. . Tada je Poslanik alejhi-s-selam. izašao je (iz kuće).a. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani.. Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više.a. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: .v. Ja sam mu rekao: — Allahov robe. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka. Ko sanja da uzima tejemum . Kad sam se probudio iz sna. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. .s. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. — Hoću! — rekao sam ja. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj..a.l pozovi ljude na hadţ". .. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta. — Tada sam ja izašao.a. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s. pomoć. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući. uz Allahovu dţ. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari.a.v. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje. to znaĉi da će nekoga potvoriti.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan.v. ha. ĉuo Bilalov glas. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas. i obavijestio ga da sam sanjao ezan. i tako mi prouĉio cijeli ezan.rekao sam ja. ili vraćanje duga.s. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici.v. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna.Neka su prokleti nasilnici. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje.a. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik. OtiĊi sa Bilalom do dţamije. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ. a ako je on smutljivac. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ.š. Tada je Omer ibnil-Hattab r. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber.upitao je on.a. a u stvari.š. došao Allahovom Poslaniku s. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r.v.s.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa. na izbavljenju. je rekao: . prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . to znaĉi da će poslovati bez kapitala.s. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje . 9. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana. najavi nije mujezin. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. ali ga neće postići. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet. Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti.. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku.Hvala Allahu. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. ako je on osoba koja ĉini dobro.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan. koji ga je (jakim glasom) uĉio. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). Ko sanja da je mujezin.pa sam ja tako i postupio. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on.s.. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. neće se dugo zadrţati u tom poslu. a ako nema predispozicija za neki poloţaj. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru.!" 17 . veli dalje Abdullah ibn Zejd.

pak. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela..š. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. Allah mu se smilovao.. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati. u tom dijelu grada će neko umri jeti. pa sam njegov san povezao sa ajetom . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela.". Neki vele da ovakav san sanja svodnik. shodno sluĉaju Isaa a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da pomaţe svojim prijat eljima..A kada pozivate na namaz. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti.l pozovi ljude na hadţ. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. 18 . ezan uĉi na neprikladnom mjestu.O karava no. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli. to znaĉi da će obljubiti ţenu. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom. taj san je pohvalan." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba. to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. ili kao da stoji u namazu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete. propisao. a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu. Allah mu se smilovao." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. ali budala to ne prihvata.s. to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce.. treba se imati u vidu osnova da. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: . Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan. biće pušten iz zatvora. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. da je samilosna prema Allahovim dţ. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom.š.Vidio sam da prvi ima finu ĉehru.. vi ste. ili misiju. stvorenjima. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući... a napustiti bio" at (novotariju). pa sam njegov san povezao sa ajetom: . kada neko ko je dostojan uĉenja ezana.. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja. — Ibn Sirin mu je rekao: . Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. što mu diţe ugled. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta. — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!.. oni to uzimaju za zabavu i igru.l povika jedan glasnik: — O karavano. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan. Ako. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. doista. vi ste doista kradljivci!" 10. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. taj san je pokuĊen.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. Prenosi se da je Ibn Sirin. na dan velikog hadţa. da im ĉini dobro. Namaza ima tri vrste: farz-namazi.Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan.. ili da će vrati ti dug. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj..l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu.

La ilahe illallah". Ako taj san sanja ţena. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli.. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. pretrpjeće gubitak. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. ali ne i na lijevu stranu. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. to znaĉi da će mu Allah dţ. tako da istekne vrijeme nama za. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. ili materijalni dobitak.. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku.pola od onoga što ste odredili. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz). pak. tj. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. Ako. ili dug ţivot.. jer je istok smjer okretanja kršćana. na nekom brdu. l mi smo oni koji Ga slave.š. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. to znaĉi da će se r iješiti briga. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti. to znaĉi da će on .l mi smo oni koji stoje u redovima. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. Ako neko sanja da klanja sabahske farze. Ako neko sanja da klanja leţeći. a da nije predao na desnu.š. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. ili pokajanje za uĉinjene grijehe." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. to znaĉi da je on. vrijeme bilo oblaĉno. preda na lijevu stranu selam. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. Ako preda selam na desnu. to moţe da znaĉi: pobjeda. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. ili polovice mehra. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'.š. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. to znaĉi da je na istikametu. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. Ako je. to znaĉi da će negdje otputovati. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti.izvršiti neku svoju obavezu prema porodici.š. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. rijeĉima „Subhanallah" i . a oni su se usudili da love ribu subotom. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga.. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga.š. traţiti oprosta. što će mu podići ugled.. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. Ako neko sanja da klanja ikindiju. Ako neko sanja da klanja jaciju. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. zabacio islam za leĊa. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. pak. ikindijskih ili jacijskih far zova. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi.to znaĉi da će se razboljeti. zbog velikih grijeha koje je uĉinio. ako je u ratu biće poraţen. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ. to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. i ako je trgovac. ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli. izvojevaće pobjedu. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. Ako neko sanja da hoće da klanja. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. to znaĉi da će on od Allaha dţ.

.. kao imam klanja sjedeći.."." Ko sanja da uĉi istigfare (tj. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah". Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati. pak. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. pa na koju se god stranu okrenete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.š. traţi oprost od Allaha dţ. to mu je opozicija. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku. Ako je on klanjao stojeći. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta.. Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ.an. to ukazuje na njegov munafikluk.. pak. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata. a ako nema. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu.. Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe. pa je dozivao iz tmina.). Ako je.š. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni.. pa ne zna dobro uĉiti. ili kraĊom odjeće. Isto tako. to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. bilo. ako je podoban za takvo nešto. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada. shodno rije ĉima Uzvišenog: .š. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju.) — imaće halal opskrbu i dobiće sina. bilo da to ĉini iz samilosti. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni. bilo oduzimali. mijenjali." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak.. 20 . to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili.. shodno kazivanju o Zulejhi. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. a dţemat stojeći.š.. bilo da je to obavezan ĉiniti. dopašće zatvora ili briga. a ako ne izgovori istigfar." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena.." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ.... to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah".. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali.. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi. to znaĉi da on klanja farz-namaze. bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz. Ako sanja da je prekinuo namaz. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva. ime. i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob... ili siromaštvom. Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. dok im je imamio. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima.. a drugi dio sjedeći. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom.A kada im se rekne: — DoĊite. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom. tamo je Allahova strana. Ako sanja da sam klanja. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja.. to znaĉi da će obaviti hadţ.La ilahe illallah". Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ali oni uskraćuju njegova prava. bilo da su nešto dodavali." Ako neko sanja da izgovara .š. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli..) simbolizira pobjedu.. Ako sanja da za njim klanjaju ţene. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu). ako ima spremu za tu funkciju. a oni sjedeći. to znaĉi da će dobiti sina. Ako... mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda.

to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar..š. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo.. postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. nije dobar.š. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini. on će umrijeti.. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. dvije ili t ri kapi mokraće. to mu je neka radosna vijest... dok je on stigao u mihrab klanjajući. i budite Mu zahvalni. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro..Pa su ga pozivali meleki. Ako ovo sanja namjesnik. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. Ja sam usnio tog beduina. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .O kamenje.A kada se namaz obavi. ili radnji." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. dobiće svjetlo i uputu u vjeri. na sedţdu. a on. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". dobiće snagu i povećaće mu se blagodati. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu. onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite. obraćao se kamenju rijeĉima: . shodno rijeĉima Uzvišenog: .š..Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". i oni koji ĉuvaju svoje namaze.š.." 1 1 .. kakav divan grad i Gospodar koji prašta. Kad god bi klanjao neki namaz. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. u stvari. pa ako je imam te dţamije bolestan. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. Ako neko sanja da je u kući. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru. pa je za san upitao tumaĉa snova. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. MIHRABU." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro.. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam.. to znaĉi da će roditi muško dijete. Ako neko sanja da gradi dţamiju. vjeru 21 . ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši." Ako ovo sanja ţena. da biste se spasili. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled.. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ..

zaista opomena koristi vjernima. ţeleći Allahovo zadovoljstvo. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. i kad gaje ugledao. to znaĉi da će otići na hadţ. — Allahov Poslanik s.Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. i kad su stigli tamo.v. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. to ukazuje na lošu upravu. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi.. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ. — EI-Ka'ka' je pošao s njim.. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. ako to sanja vladar.l opominji. ali ne prema Kibli. dove i poboţne pjesme. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru. to znaĉi da će on izgubiti vlast. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. otvorenom mjestu za klanjanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. Ko sanja da je na musalli. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest..s. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri).š. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku... shodno rijeĉima Uzvišenog: . a onda mu je tumaĉ rekao: . Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti.. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka. — Jesam! — odgovorio je. 22 . zove se Sa'dana. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju. Kur'an. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. a inaĉe nije pozvan za to. otići će mu jedan dio imetka. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr.." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu.a. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. otići će na hadţ i steći sigurnost. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s.a. ili da će. . to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece.s. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan.a. toga osloboditi.. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. ako to sajija trgovac.a. riješiće se gubitka. ako to sanja pripravnik. dok će zekat koji dajete. 12. zovnuo ga je.to znaĉi da će ovladati pos lom.Ali. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete.v.. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke)... Tada se probudio iz sna.. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje. unaprijediti vaše imetke. da ga toga oslobodi. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete. on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga.š. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac. SADAKI.. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice.

ako se od neĉega plašio. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. i ako je zdrav. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan.. ZEMZEMU. oduţiće se. prekinuće putovanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ.. 14. biće ponovo postavljen. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. pretrpjeće gubitak. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. 13. Neki vele. Neki od njih vele da. biće bezbjedan." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. to znaĉi: ako nije išao na hadţ. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta.).š. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti." ili je moţda. Ako neko sanja da je nastupio Bajram. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz.. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. pak.a. ako je u nekoj tegobi. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila.. lahnuće mu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz). ako je u zabludi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . profitiraće. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. ako je na putu. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ. ako se neĉega boji. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. Ko sanja da se omrsip.š. jer je osnova posta — šutnja. na osloboĊenje od briga. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. biće upućen. Drugi. ako je duţan. na ozdravljenje i vraćanje duga.. postaće hafiz. stvar će mu se pojasniti. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot. Kad neko sanja da je postio i da je iftario.A ko od vas bude bolestan ili na putu. Ako neko sanja da posti. pa danas ni s kim neću progovoriti. riješiće se briga. ozdraviće. ako je trgovac. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan.. i ako je u brigama.a. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. KABI.." kao i to da će vratiti dug.š. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ. otići će. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe.. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti.š. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke. ako neko sanja da uz ramazan mrsi. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti.. obavezan da šuti. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. Siromah simbolizira ispit (provjeru). ako neko sanja mjesec posta. UMRI. neko sanja da je krenuo na hadţ. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). ako u neĉemu dvoumi. razboljeće se. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. Ako. — to znaĉi: ako je upravitelj. HAŢDER -UL-ESVEDU. 23 .. pak. ako je duţan. to znaĉi da će on joboljeti. ako je trgovac.. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila. ako je na putu. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu. ako je bolestan. zadovoljan. Ako neko sanja da je podijelio vitre. biće siguran.Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. biće smijenjen. Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan." Ako to sanja nepismena osoba. to znaĉi da on neće postići ono što traţi.

Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. . Ako. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama. koji mu je rekao: . to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. ili će ga zadesiti neko iskušenje. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. ugleda i popularnosti u narodu.v. i ako ima nekog odsutnog. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. inšaallah.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. Ako neko sanja da klanja u Kabi. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. postići visok poloţaj i vlast. doţivjeće poznu starost. Minber simbolizira arapskog vladara. on je dostojan slugu. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. obaviće hadţ i postići će sigurnost. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. ili njegovog premca.pa mu je Ibn Sirin rekao: . Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. vlasti. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. ispravna mu je vjera.š. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. i unići. Ako neko sanja da klanja na Kabi. vjera mu je manjkava. — Tako je i bilo. pa ga stavili na njegovo mjesto. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. na Njegovim blagodatima. Kaba na snu simbolizira halifu. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. ali ga ne obavlja. TakoĊe je reĉeno: . Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. usamio se u svojoj vjeri s novotarijama.a. pa se minber slomi ili sruši. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. nesreĊena i poremećena. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. ne završi do kraja namaz. a ljudi paţljivo slušali njegov govor. sastavio Adema a. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). primiće islam ili će ubrzo umrijeti. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. pak. ili sa minbera bude 24 .to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. umrijeće kao šehid.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav). Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. sa hazreti Havom. A ako. jer se prepustio razuzdanosti.š. pak. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza.s. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat. ako je pozvan za takav govor. a ako nije pozvan da se penje na minber.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). pak. princa ili ministra.s. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. on će. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju. to znaĉi da će on biti razapet. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. jer je Allah dţ. proslaviće se po dobru.s. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. Ako. nakon što su ga ljudi izgubili. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti.

Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r.. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu. TakoĊe. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. uĉiniće grijeh. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). GROBOVIMA. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. A ko sanja da on neće umrijeti. A neki. jer se on trudi za svoju porodicu. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš. uspjeće u svojoj trgovini. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. pa ko vidi u snu da je umro. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar. imam jedno pitanje.skinut silom. rekao: . Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. rodice sina koji će biti dobar. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. i postići će obimno dobro. pa zatim se proţivio. postići će radost. UMRLIM. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu.a. obogatiće se. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. pa će se zatim pokajati. 16. otići će na hadţ. kravu ili ovna. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. ako ga sanja duţnik. zadobiće pobjedu. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. biće pomognut protiv svojih neprijatelja. neka je Allah zadovoljan njim. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). kaţu da će naći lijek.š. otkupnina bila u ţrtvi. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad.. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin. veselje. te priznajemo naše grijehe. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta).s. ako ga sanja ratnik.. Ako ovaj san sanja zarobljenik.v. kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. postići će plijen.a.s.. kad biste zavladali.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . neka mu se Allah smiluje.a.. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. oslobodiće se. oslobodiće se briga. opet. probudio iz sna.A zar moţda ne biste i vi (licemjeri). sallallahu alejhi ve sellem. pribliţio mu se smrtni ĉas. biće osloboĊen. postići će pobjedu i slavu. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. 15. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. udarajući njome i desno i lijevo. u snu.." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? . kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. oslobodiće roba." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani).Tekija. moć i slavu ti koji idu. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. opskrbu i ugled. i obradovali smo ga Ishakom. Ako rob sanja da kolje ţrtvu." Ako ovo sanja trudnica. kako kaţe Uzvišeni: . Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu.. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija. poboţnjaka. oslobodiće se straha.a. koji je rekao: . Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja. dobrotu i ugled. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. a ako sanja da je pomognut u boju.v. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. jer je l srnailova a. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik. 25 . to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. vratite dug. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik.s.v.Rekao je: — Hamamdţija. ako ga sanja siromah. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. Neki kaţu. Ko sanja da ţrtvuje devu. — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? . TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa.

doţivjeće od tog upravitelja radost.Ko sanja u svom snu. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. to je znak njihova rastanka. ako je na krevetu. Ako neko sanja da je našao mrtvaca. a agonija mrtvaca nije dobro. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. Ako neko sanja da je upravitelj umro. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. Ko sanja da je umro. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. pa će plaĉ biti dokaz radosti. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). on se nalazi meĊu munaficima. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. A ako sliĉno sanja. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne.neko od njegova potomstva će se oţeniti. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati.plakanje sa naricanjem i kretnjama. osiromašiće. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. A što se tiĉe naricanja. us pio je u dunjaluku. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. stupice u brak. doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. neće popraviti ono što se srušilo. nije pohvalno. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. a moţda će u toj brizi i umrijeti. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. a pokvario je vjeru. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. produţiće mu se ţivot. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. rodice muško dijete i obradovaće se njime. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. a kada se udruţi. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. a ako je na postelji. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. a ako jede sa mrtvacima. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. nastupiće briga iznenada. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. postići će uspon. na kome će ga zadesiti veliko dobro. srušiće mu se kuća ili zid . jer smrću se cijepa braĉna veza. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. mrtvacima. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe. Ako neko sanja da mu je umro drug. a grupa kao naricanje. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. postići će kapital i veliko dobro. kao i skup pogrebne pratnje. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje." Ko sanja kao da se sastao sa njima. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. naći će kapital (novac). a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). 26 .

ili da se izvrši oporuka. ili da mu se izmiri dug. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. do kopaĉe se haram imetka. Ako sanja dţenazu na pijaci. Balzam ukazuje na teobu griješnika. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). a ako mu nije pokrivena glava i noge.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. tj. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. pokvarila je din (vjeru). prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. a vjera u tog nije bila u redu. njegov kraj neće biti po hvalan. pratiće vladara pokvarene vjere. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. 27 . zaradiće haram imetak. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. a što je više kefina. to znaĉi da on poziva na blud. on postupa po istini. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. Što god je manje na mejtu kefina. vjenĉanje). pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. a ako ima muţa. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. biće mu zahvalan kraj. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. Ako sanja kao da prati dţenazu. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. Ako neko sanja da nosi mrtvaca." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. uhvatiće miša. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. dalje je od pokajanja. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. to predstavlja njegovu smrt. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. to je on bliţe pokajanju. a zatim ga ostavili u kući sama. udaće se. a ako sanja da je nošen. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. ili poglavar. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. oţivjeti. ali mu se ne odziva. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega.

a ako ih vidi ţalosne. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. taj koji sanja. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s." Isto tako. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. Ako u kaburu ne doţivi smrt. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere).s. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. nadati se njegovom kajanju. zadesiće stanovnike grobova milost. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela. i obratno. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. kao što i zatvor znaĉi grob. on kontaktira sa licemjerom. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. kad htjedne. Ako se umrla osoba sanja gola. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. bez dobrih djela. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. ko sanja ţivoga da je umro. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. 28 . kao da je umro taj ĉovjek.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. a ako je po njemu poravnana zemlja. a ako je sanja kao siromaha. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima.v. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. što se tiĉe pozna tog groblja. ili ga prepušta grobarima da to urade. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću.š. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. tj.š.a. ono predstavlja stvar istine. ta osoba je siromašna dobrim djelima. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. ili da ima prstenje. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu.. ili prljave odjeće. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. ĉini neposlušnost. to ukazuje da on. a smrt poteškoću. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. jer se oni nalaze u kući istine. spasiće se zatvora i nasilja." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. proţivjeće ga (po slije smrti). Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi. zatim. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću.. ili kao da hoće da ga udari. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. jer ţivot znaĉi olakšicu. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. umrijeće u brizi.KOPANJE. prema kojoj je on nemaran.

ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). odnpsi se na dunjaluĉke stvari. a ako se tuţi na bol vrata. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. ako se tuţi na bol stomaka. ako je njihova odjeća bijela. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. to ukazuje na sretan i udoban ţivot. tj. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. a poslije toga zaplaĉe. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. tim ţivima će biti kratak ţivot. ako su one pocijepane odjeće.. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. ako se tuţi na bol steg na. pod teretom je ispita za svog oca. ako se tuţi za bol noge. to isto znaĉi. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. pod teretom je ispita za svog brata. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. ako je crna na bogatstvo i moć. Ako se tuţi na bol ruke. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. znaĉi kao i gore navedeno. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. 29 . familiju i imetak. a ako je odjeća prljava. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. to ukazuje na siromaštvo i brigu. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. takoĊe. to se odnosi na vjerske stvari. to ukazuje na griješne poslove. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. ili njegovom potomstvu. gušenje ili iznenadno umiranje. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. a ne za hakove prema ljudima. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. ili kao da je bolesna. ako je crvena. ako se sanja kao da je otac oţivio. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se tuţi na bol svoje strane. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. ako se tuţi na bol po tklonjenice. jer je dţamija mjesto sigurnosti. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. jer oni slijede mrtve. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. Ako je umrla osoba upravitelj. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot. ili milostinja koju je uĉinio. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru.

Ako. umrijeće. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. on će se nadnijeti nad smrt. neće mu to naštetiti. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. ili dovu. ta će hrana biti skupocjena. pak. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. a zatim će se vratiti. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. a ako mu da prljavu odjeću. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. ta će se hrana ili roba pokvariti. A ako mu da pohabanu odjeću. Ako je braĉni partner neprijatelj. zatim se vrati. zadesiće ga opskrba. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. ali izlijeĉiće se. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. osiromašiće. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. ili miša. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. njegov san nije pohvalan. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. 30 . Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. ili ako uĊe.Isto tako. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. ĉini bezo brazluk. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. ili drugu mrtvu ţivotinju. on ĉini prostitu ciju. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. ode od njega briga kako se i ne nada. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). ta hrana ili roba će se slabo prodavati. Ako mu da hranu. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot.

Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. time se odvra ća od takvog djela. ako naĊe umrlu osobu u grobu. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. njegov mu je san nagovještaj radosti. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. kad ga vidiš da radi ruţno djelo." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. i kako bi on išao tim putem. jer je to dan rasprave i pravde. njegov san ukazuje na to da je on silnik. a sofra postavljenja. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje." 31 . san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila.a. lasci. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi.. ako je u ratu. neće zadobiti kapital. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. i obratno.s. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. uistinu. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. Oni su." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega. tj. kao što je izlazak Sunca sa zapada. mudrost i dozvoljen imetak. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. ili sa još nekim pojedincem. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. Isto tako. Ko sanja da je jedino on proţivljen. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. on radi djela za koja će'se kajati. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. OBRAĈUNU. i 39. da su stvorenja sakupljena. poglavlju. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril. ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. Ebu Mejde! — Ustao sam. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!.. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. ili je ustrajan na laţi." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). a Allah zna. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. taj mu je san upozorenje. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. 17. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. kako vjerski tako i ovosvjetski. shodno rijeĉima Uzvišenog: . neka mu se Allah smiluje.. Allahov Povjerenik.l kad bi oni bili povraćeni. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. izlazak Dabbetul-erda. neka mu se Allah smiluje. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti.v. ili namjerava biti neposlušan. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU. pobijediće. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. a i nji hove supruge. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan.

uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. kako kaţe Uzvišeni: . postići će radost. DVORCIMA.š. njegov sluĉaje je strašan.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. 19. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu. a u njihovim rukama pehari. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. neka je slavljen." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita.Kad. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. A ako vidi Malika. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu. stanje njegove vjere je zastrašujuće. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim.š.. oko njega su bile sluškinje. dţehennemskog vratara. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. HURIJAMA.biće obradovan od strane policije." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. O DŢENNETU. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. a njemu majka Abdullahova. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. ozarenog osmijeha . 18. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima. i umro. ako je.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi.on od dobrih ljudi. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu. ako Bog da. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. NJEGOVIM VRATIMA. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. . Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. da je dobra i dobrog vjerovanja. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti.. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. ţalostan. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. koji se zalagao i trudio. post i cjelokupnu pokornost Bogu.l griješnici će vidjeti vatru. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. napušta namaz. a ako mu loša djela pretegnu dobra. i da su mu dobra djela pretegla loša. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. uskraćen. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. u tom momentu 32 . koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. a ako nije. Ibn Širina i Mejmuna. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti .— Vidio sam tu Hasana.zapašće u tuge ovoga svijeta." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje".

Ti ćeš unići u Dţennet! —.postići će dobro na oba svijeta. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama. a jede njegove plodove. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. znanje i bogatstvo. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. Ako sanja da je ušao u Dţennet. Allah mu se smilovao. a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. biće opskrbljen znanjem. zadobiće mudrost.. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. i postići će zahvalnsot i nagradu. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi. TakoĊe. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši. a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. u dţamiji sam ostao sam. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca. ukoliko ju je poznavao. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova." 33 . Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. postići će pravi put i znanje. . srazmjerno jelu koje je pojeo. iz Damaska. taj mnogo Allaha dţ. a spreĉava loše. ko usni da se napio dţennetske vode. zikir ĉini.Upitah sljedeću: — A ti? . pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao.a ona reĉe — Ferkadova. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet.. postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem. uz oĉekivane poteškoće. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet." Ako sanja da mu je reĉeno: . Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan. to ukazuje na poremećaj njegove vjere. umrijeće mu roditelji.A ĉija si ti? . Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. ili ga ţeli uĉiniti. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. onda razbij ĉašu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. vina i mlijeka. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. njegovi roditelji su zadovoljni njim. pa je upitah: . i one su pljeskale rukama. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. veli: — Ko sanja Dţennet. — dok nije ostala samo jedna. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova.š. zadobiće nasljedstvo. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a. A ko usni da jede dţennetske plodove. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela.

neće postići svoje cilje ve.Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću).l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista.." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. i ovaj će završiti hajirli smrću. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe. a bojte se Mene ako ste vjernici. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan. neka vas nipošto ne zavede šejtan. MeĊutim. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. i on ne preza ni od kakve spletke. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. Uzvišeni kaţe: .. spletkaroš." Akoneko sanja da je svezao šejtana. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod)." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. 20. meĊutim. kako Uzvišeni kaţe: . Sto se tiĉe šejtana. postići će radost.. a drugo neće. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. griješniku.". Ako neko sanja da je ubio Iblisa. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je.. 34 . on je neprijatelj vjere i dunjaluka. mir neka je vama. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se. a druga se vrati ka nebu. zadobiće pomoć.. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. on plete zamke i pravi podvale. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine.. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina.." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja. izgubiće vlast ako je upravitelj. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati. ne uspijevaju u tome...O sinovi Ademovi. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja. priĉa im o dobrim ljudima. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. Ko sanja Ridvana." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj. pa Hadadţ uze jednu od njih. jedno će ga stići i zadesiti.. dţennetskog vratara." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast... kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni.

Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. jer je ljepota prolazna. to je neprijatelj starac. srazmjerno njenoj ljepoti. srazmjerno njihovoj lje-poti. ako je otkrivena robinja. a zabavljaĉica nerodnoj godini. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. vele da će umrijeti. on je povjerljiv neprijatelj. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. Ako sanja jednog od njih slabim. to znaĉi neko poznato dobro. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. opet. tako npr. ako je mladić bijel. 35 . Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. a ako je taj drug musliman. to predstavlja dobro djelo koje blista. to je snaga njegove marljivosti. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. to je njena marljivost. to predstavlja sumnjivo dobro. ĉuće neku rijetku vijest. Ako sanja mladića kojeg voli. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. to je on liĉno. Ako je otkrivena robinja. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. Ako je ona bila nemuslimanka. ako sanja staricu. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. dobiti nešto. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. Jedni vele: obnoviće mu se radost. Ako sanja robinju koja zabavlja. to je grub neprijatelj. zadesiće ga briga i siromaštvo. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. onda je neprijatelj bogat. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. ili od nekog njegovog imenjaka. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. a ako je taj mladić koji se sanja jak. Ako je sanja namrštenu. l one imaju prednost nad drugim ţenama. MLADIĆIMA. obzirom da ga je on nadvisio. Ako neko sanja robinju namrštena lica.21. ako je od njega uzeo uţe. Allah mu se smilovao. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. Ko sanja nagu robinju. taj će ga postaviti za upravi-telja. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. DJECI. neki. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. odjeći i mirisu. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. ili od nekog ko mu je sliĉan. Robinja u snu predstavlja dobro. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. Ko sanja starca je postao mladićem. DJEVOJKAMA. a ako je poznat. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. a ako je zaogrnuta velom. a ako ga nadgleda mladić. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. Ako je pokri vena. Ako je robinja punih grudi. ako je mladić crn. slaba je marljivost tog koji sanja. Kada ţena usrtije mladu ţenu. to znaĉi skriveno vjersko dobro. ako je mladić plav. to je prikri veni neprijatelj. STARCIMA. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to znaĉi zavjet. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. biće siguran od njegovog zla.

to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. a on ga ne dodiruje. Allah mu se smilovao. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. spopašće ga hajr. napustiće ga blagodati ovog svijeta. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. biće osloboĊen. to mu znaĉi slavu i snagu. rekla je: „Subhanallah. i obrnuto. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. to su dozvoljene stvari ovog svijeta. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. oţeniće se gospodaricom. izgubiće svoju uljudnost. 36 . obrukaće se. A ako mu je pokorna. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. a kad sanja da mu se rodila kćer. promijeniće mu se stvari. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. naklonjen mu je ovaj svijet. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. ako sanja da mu se rodila curica. Ako je muslimanka. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek.Ako je vidi u snu ruţnu. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. ako je u snu vidi pod velom. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. a ako kupi na snu robinju. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. to je stvar za koju će se kajati. to je naglašenije. a ţena m u trudna. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. a ako starac sanja ovakav san. kad je vidjela ovaj prizor. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. tj. Ako je starica koja se sanja ruţna. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. i rodice mu se kćer. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. a na njima raskošna odjeća. Ako ţena sanja golobrada muškarca. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. to znaĉi da će on umrijeti. Pa o tom pitaj prirodu. l ova ţena što je sanjala. Ako to sanja majka. i rodice mu se sin." Utom sam se probudila. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. a ĉas neprijateljstvo. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. Ako je starica nemuslimanka. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. oţeniće se slobodnom ţenom. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige." 22. Ona će te obavijestiti. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. a on je zainteresovan za nju. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. lijevi amidţu. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. nema rodbine. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. zavisno od toga kakve se usne sanjaju. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. a kaţu i ĉast i srodstvo. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. Zubi u snu predstavljaju familiju. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu. Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. ušiju ili će imati zubobolju. — Ako taj san usnije neki zanatlija. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. Obrazi su posao ĉovjekov. onda braću ili sinove. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. a donji ţenke ĉlanove familije. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. bilo od dobra. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. jer one štite oĉi više nego obrve. a ako ih ĉovjek ĉupa.on napušta zakon vjere. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. odgoju i savjetovanju. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). oĉiju. ko sanja da nema nosa. Ako se sanja donja usna. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. to je zlo koje će se naknadno desiti. bilo lošu. Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. znanju . on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . desni sjekutić predstavlja oca. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. ţivjeće u sjeni svoje vjere. i pored svojih argumenata. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. a neki opet kaţu i roditelje.Zadobićeš kapital od strane trgovine. On to sve prevodi svojim govorom. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. to je bijes.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . Kaţe se da nos predstavlja dijete. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . gornji zubi muške ĉlanove familije. njegovog planera. ako je vjernik i uĉen. koji ga pomaţe i podupire. to znaĉi da će imati puno oruţja. Ako je jezik duţi. Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. radosti. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. ako je dunjaluĉar. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. izbavljenja. Ako to sanja trudna ţena. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. obzirom da nos simbolizira porodicu. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. ako njih nema. bilo od zla. Ako je dlaka bijela. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. onda drage prijatelje. Ako se sanja da su usne vlaţne. posredstvom svog tumaĉa. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. a ako ni njih nema. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica .to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. bilo dobru. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova.a ovaj mu je rekao: . rodice veselo dijete. da se to odnosi na djecu ili imetak. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri.

Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. — Tako je i bilo. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. Ko ima crne. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. to mu je imetak koji će mu stići. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. rodice mu se sin. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. Po nekima. Po nekima opet na vraćanje duga. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić.. ko sanja da su mu zubi polomljeni. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. a ako time nije nadaren. san mu nije pohvalan. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. vratiće dug malo pomalo. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. Ako mu zub ispadne na zemlju. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. Neki vele da velika većina ljudi. izuzev rijetkih izuzetaka. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. To vaţi i za ostale zube. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. Za zdrave. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. neće dugo ţivjeti. Neki vele da. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. Bijeli. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. a pod zubima ukućane. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. s tim da od toga neće umrijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . lijevi strinu. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. a ako se koje i rodi. Ako njih nema. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka.mjenjuju. slobodne ili osobe koje su na putu. Ukoli ko se pritom osjeti bol." tj. a pod lijevom stranom ţenskinje. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. u krilu. 42 . Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe.

ali ne i sa sredine. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku. tuţilac. otići će mu imetak. postići će neko veliko dobro. Uho simbolizira suprugu ili kćer. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. Ako ovakav san usni bogataš. 43 ... razrješenje duga i izbavljenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. . tako da mu pada na stomak. ako su uši lijepe i skladne. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili.) faraon. suprugu. to mu je neko olakšanje. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ. ĉuće neke radosne vijesti. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. ako je bijeli rob. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. tako da će ušima nadomještati vid. a ako su uši ruţne i neskladne. i u nju ćemo vas povratiti. Ako sanja da mu je brada do zemlje. a ako je siromašan. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. uskoro će umrijeti. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama.. ako je bogat. kao npr. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. Ako. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. Takvu bradu je imao (Musaov a. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke. koji će mu se kasnije vratiti. sluţenje i pokornost će potrajati. pa ih on sakupi. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema). ako se bude sporio pred sudom. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu.. njegovo robovanje. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti.š. ako sanja da ima mnogobrojne uši. znaĉi da rasipa imetak. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. sanja da su mu uši ruţne i neskladne. Ko sanja da ĉupa bradu. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. i rastaviće se sa voljenim društvom. san mu znaĉi da nije vjernik. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. ali će biti cjholi nevjernik. djecu ili poslugu. kao npr. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. ali ih ne baci. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju. koja će mu roditi sina. ĉuti lijepe i radosne vijesti. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen.. Ako ga usni bijeli rob.. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. ako sanja da ima lijepe i skladne uši. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak.Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. steći će imetak i ĉast. Ko sanja da mu se brada sa strana. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. pobijediće svoje oponente. ĉuće puno loših vijesti." Ko sanja da mu se brada izduţila. Ko sanja da mu je brada okraćala. ali ne previše.našto mu je Ibn Sirin rekao: . imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. pak. ali mu se neće vratiti. ot ići će mu iz ruke neki imetak. koji ima brojno potomstvo.kada se obraćao hazreti Havi. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. on se okreće od istine i ne prihva ća je. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost..s. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda.Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. ako je bogataš.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja.. a ako ih baci. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće.

umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. neki da će joj suprug. da će roditi sina koji će odras ti. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. ugled. Ako mu kosa prihvati boju. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo.brkovi. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. a ako mu je starac bio nepoznat. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. a njihovo smanjenje pohvaljenim. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. uznosi tost. ugled će mu biti vraćen. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. Ko sanja da mu je brada osijedila. ali ne zadugo. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. ali da ona ne prihvata boju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . san treba tumaĉiti prema već spomenutom. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. Bojenje simbolizira prikrivanje. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. je imao bijelu bradu.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. 44 . ako je udata. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Ibrahim a. priznatost i popularnost. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. a ako je noseća. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. biti odsutan. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. ili imenjak. ali ne i. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. Ko sanja da je obojio kosu. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. Ako ţena sanja da ima bradu. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. izuzev govora. ali ti to nije pošlo za rukom. kao npr.s. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. ali će na kraju ipak biti postiĊen. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. osiromašiće i izgubiti ugled. Tako. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. ako mu je bradu obrijao neki starac. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. ili neko ko mu je sliĉan. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. povjerljivo) mjesto. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. ugled i ljepotu. koji ima dobro znaĉenje.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece.

on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. postaćeš još hrabriji. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke.rodbina će mu biti zahvalna. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu. a lijeva ţensku rodbinu. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. ako si hrabar ĉovjek. ft ako sanja da mu je ruka mokra. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. imetak i dobroĉinstvo. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. to ukazuje na tugu. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. plećka simbolizira ţenu. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju. ljepotu i lahkoumnost. a ako je trgovac. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. steći će znanje ako je dostojan znanja. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. oćoraviti. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu.š. brat ili punoljetni sin. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti. popraviće se. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. 45 . shodno hadisu Vjerovjesnika (s. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. ortaka ili najamnika. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. ako sj loše naravi. to za upravitelja znaĉi uspjeh. srazmjerno povećanju mišice. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. prilikom rada. pa mu je san protumaĉen tako da će. profitiraće. postaćeš plemenit. Ako se sanja da se ima duga ruka. a rame — ukras. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha.Bićeš glup. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. kao što je npr. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. koji mu je rekao: . Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga.a. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica). Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. srazmjerno smanjenju mišice. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. odlikovao. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. to je dunjaluk. ili da će mu se roditi sin.v. Isto tako. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. jer ramena oznaĉavaju braću. Ko sanja da hoda na rukama . pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu.Ako imam sanja da mu je krut vrat. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame.s. a i njemu se duţno. Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. to mu oznaĉava imetak. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. ili da će mu se roditi brat. to ukazuje na njegovu snagu. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak.) u vezi sa miradţom. a lijep. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. Ko sanja da mu se mišica smanjila .

to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu.š. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. Tako. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana.. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. Isprepleteni prsti. pak. to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. Te stvari su nabrojane u ajetu: . TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta.. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom.O vladaru pravovjernih. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje.š. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. kaţiprst . na njegovu nepravednost i pristrasnost.. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka.Š. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. Ako ţena sanja da je oknila nokte.. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. to znaĉi da će raĊati djecu. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. predstavljaju siromaštvo ruke (brata). Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge.s. koji mu je rekao: . 46 . Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). da bi mogao da se izdrţava. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. ili da će je on obradovati. bilo od dobra. koji ništa ne rade. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. kao i pripremanje oruţja. bilo od zla. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. ali joj nokti ne prihvataju boju. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara. to ukazuje na porast njegove pohlepe. Ako ţena sanja da boji nokte. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom. ako. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). srednji prst — ikindiju-namaz. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. ili bratiće. s mukom će zaraĊivati za ţivot. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio.. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro.podne namaz.

. njegov oslonac. npr. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. biće mu opljaĉkan imetak. Ko sanja da ima debeo rep. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. izaći će bijela bez mahane.): „Dok sam bio na miradţu. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. imetak i slavu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. izgubiće bogatstvo. . to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo.v. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. a ako sanja da mu dlake opadaju. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. izgubiće skoro sav imetak. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti. a ako sanja da mu dlake otpadaju. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. Ako ĉovjek sanja svoje sise. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. ţalost će ga napustiti. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. Nedugo zatim otišao je u borbu. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. a za siromaha povećanje duga.. pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. a ako to sanja siromah.Ona je rodila vanbraĉno dijete. poloţajem. trgovinom i sliĉno. lijepe ili ruţne. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele. njegovu vrijednost. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. kao u ovna. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. tjeskoba u grudima škrtost. rodnost i snagu. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. tjelesnu i duhovnu snagu. a ako to sanja siromah.a. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan.. povećaće mu se radost i bogatstvo. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. pa sam upitao Dţibrila: . ţalost će mu se povećati. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug. moći će se riješiti duga. Kiĉma predstavlja postojanost. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. 47 .s. a neki vele jakim djetetom. pretrpjeće gubitak u imetku. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. a neki vele da to znaĉi osijediti. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. da imam svjetlo i sjaj.l stavi svoju ruku u svoja njedra. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s.

nastupiće mu olakšanje. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. ustrajnost. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. ili on liĉno. ako je neoţenjen. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. tako da mu padaju po prsima. osiromašiće i izgubiti imetak. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. rodice ţensko dijete. pa potom trbuh opran. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. Ako ovakav san sanja mlada ţena. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. u mri jeĉe. ozdraviće i spasiti se nevolje. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . ispravnosti.Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. jer su pluća mjesto ruha (duha). jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. to predstavlja nedostatak kapitala. Ako se sanja puno kuhanih. oţeniće se i dobiti dijete. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. zatrudniće i roditi dijete. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. oštrina. a ne osjeća se glad. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. peĉenih ili nepeĉenih jetri. za koga misli udati i kćer. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. ako ga sanja djevojka. Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. ako je bolestan. postati glava porodice. upornost.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). ako ga sanja starica. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. pa je napasnik popije. i ako ga sanja djevojĉica. dugo će ţivjeti. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. ako je siromašan. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. jasnosti (objašnjenja) i greške. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. Ako pri tom poteĉe krv. izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako ovakav san sanja ţena. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. nije zadovoljan. to ukazuje na veliku ţalost. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo.š. dareţljivost. ili će neko iz njegove porodice. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. a malog stomaka na nedostatak navedenog. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. udaće se. jer je ona oslonac tijela. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. f 48 . Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. a ako osoba koja to sanja nema djece. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. velikodušnost. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. Ako se sanja mali stomak. A ako sanja da je gladan. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. djecu. pa ovaj umre. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. i ako je mlad. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće.

U ruci mu bijaše sablja. 49 . će ga izlijeĉiti. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. to je inventar za kuću. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. inšaallah. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. ako je u strahu. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. Što je utroba za ĉovjeka. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. uzeće im imetak. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu.. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. osamljen. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. Pupak predstavlja suprugu. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. ako na sebi nema ništa od odjeće. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. vratiće se. njegov ugled ili njegovo dijete. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. odnosi se na njih. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. lijep ili sliĉno. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. i što se rebru dešava. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. kao npr. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. ako je bolestan. a siromah će se obogatiti. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. odnosi se na ţenu. Allah dţ. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. zadobiće sigurnost. Ako stidno mjesto neĉim pokrije.š. imaju pritom na sebi nešto odjeće. znaĉi u dţamiji. da je ruţan. A onaj ko je na putu usamljen. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. Što se tiĉe muškog spolnog organa. snivaĉa će zadesiti briga. — našto Ibn Sirin reĉe: . Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. neće ih pobijediti. biće pokoren i pobjeći će od njih. a on se stidi toga. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. i kao daše stidi od toga. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. Ako se on sanja neprirodno velikim. to ukazuje na bolest roditelja.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. to joj je nesreća. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. a ima roditelje. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. Ako im uzme ono što im je u stomacima.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. ili to uĉini svojom rukom. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. otvoreno (otkriveno).š. jer onaj ko nema djece imaće.

dug. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. umrijeće prije punoljetstva. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. pa ga vrati na njegovo mjesto.. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. kao što su npr. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo.Njegov ţivot je prošao. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje.. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. koji joj je rekao . rodice mu se. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. strah. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. umrijeće mu sin. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. djeca im se neće više raĊati.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. biće poniţen i potĉinjen. Ako. pa će ih on doĉekati. ako nema djece. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. pak. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. pa će mu od koristi biti drugi sin. rodice sina. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. — Uskoro je sin te ţene umro. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. a ako im se koje i rodi. ona će biti na putu i vratiće mu se. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. onda će iskoristiti nekog 50 . pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva.Ko sanja da ima dva muška spolna organa . Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. umjesto na ţenu. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. ali ne ukazuje na smrt. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. brige.ako ona ima već dijete ili je trudna. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. a ako ima djecu. a ako mu on nije potĉinjen. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. bolest. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. ţena nema djece niti je trudna. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu.

Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. pa je san ispriĉao tumaĉu. jer se na nogu u 51 . Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. Gruba koţa na ko ljenu. rodice mu se vanbraĉno dijete. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. ta promjena se odnosi na njega. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. ne zarasta niti boli. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. pokretljivost i širinu poslovnosti. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. to znaĉi njegovu smrt. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. NOGA je ĉovjekov oslonac. jeziku) ţenskog roda. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. povjeriće mu upravu. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. obzirom da bedro. koje neće biti njegovo. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi.njegovog imenjaka. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu.Ti imaš neki dug. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Ako je to neki nepoznati starac. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati. ako je osoba koju sanja mladić. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. Ibn Sirin mu je na to rekao: . kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. BEDRO (but) simbolizira rod. taj mladić mu je dušmanin. Ako je to neki poznati mu starac. koga simbolizira dotiĉna vena. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. Stoga. ili pojava otoka na njemu. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. tj. ili će izgubiti jedan dio imetka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. u vezi sa venom. ako se sanja. kad se otkine.

ako je siromašan. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. . Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar.s.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. GLAS l DR. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. a Ibn Sirin ustuknu. s tim što. ili će umrijeti. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. od koga će postići neko dobro. kada ih drţim na ţeravici. onda bude onakva kavka je i bila. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. ako je bogat. a za ţenu smrt muţa. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. oboljeće. Muţenje simbolizira zamku. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. Sve će mu se to desiti ako sanja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. ako je u pitanju poznata osoba. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. to znaĉi da će se oţeniti. pod dugom.000 zlatnika. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka.. postići će bogatstvo. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. simbolizira imetak. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. koji je rekao: . Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. izgubice sav imetak i svoj oslonac. Muţenje horasanske deve sim- 52 . Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. ako je putnik. biće mu lagahan put i postići će dobro. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. ako je bogat.a. za muškarce i za ţenu. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. oboljeće. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. rekao: . Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. ĈLANAK noge simbolizira dijete. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. a imao je duga 40. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". Ko sanja da ima mnogo nogu.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. nego raspravlja o sudbini. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. KRV. a otići će mu i kapital i njegov oslonac. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom.v. jednu s drugom. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. ĉovjeka ili ţenu.svemu tome i oslanja. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. pa mu se ta noga na javi osušila. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. obzirom da drvo nije trajan materijal. ona se ugasi. koje se odalo kocki. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. a kada ih podignem. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. 23. izgubiće pola imetka. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug.

to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja.v. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). pa umjesto mlijeka poteĉe krv.. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka. opet. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. Tada je donesena druga ĉaša.š. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost.a nije niĉim zaprljana. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. a ako ga sanja siromah. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. To što ste jeli i med. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. Neki. Reĉeno je i to da će. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak.bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra.s. shodno rijeĉima Uzvišekog: „. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. znanje i mudrost. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. koja se prosula. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . posti i dijeli zekjat.a. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva.s. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. a ako ptoeĉe otrov. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. biti zavodoljan... Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo. biće oslo boĊen. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. Ako trgovac sanja da muze devu. postići izbavljenje i spas od belaja. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika. dok je bio u Taifu. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru.a. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. Ko sanja da muze devu.. ili sanja da je potegao jedan. zaimaće. koju smo jeli zajedno sa medom. u koju je sasuto sve mlijeko. a glava Arapa je vladar pravovjernih.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. nema mu grijeha.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. rodice mu se dijete. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. Ebu Bekr r. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . Najvitalniji dio tijela kamile je glava. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka." Kamila simbolizira Arapa. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. otputovao iz Ta-ifa. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. — Zatim je Allahov Poslanik s. on odlazi baĉen. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje.v. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare. . Tada se to pretvorilo u kamilju glavu.a. koje će biti njegov blagoslov.Allahov poslanice. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir.!o isto simbolizira i topljeno maslo. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. A neki opet. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. ko to sanja.. a u ma loj koliĉini — halal kapital. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze.

kao i to da i ne sluti da je prevaren. osjetiće promjene na svome tijelu. ZIJEVANJE simbolizira bolest..u prodavnici. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. ili će se riješiti briga. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao. a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv. . Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran. Ko sanja da mu. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. a ako je to bila golubica. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. koje će po njega imati štetne posljedice. Priĉa se da je vladar pravovjernih.. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. Pošto se takvi kao ti ne hapse. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. a on je opet odbio. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor.Tako je i bilo.. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. to dijete će biti krad ljivac. vara ga sa njegovom sluškinjom. pa njegova ţena uzme sline. ako je ta ţivotinja bila maĉka. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo.". koje je on odbio.. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna. a smi janje simbolizira tugu. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina.. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. ali mu to ne polazi za rukom.. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. oslobodiće se nekog grijeha. i Mi smo je obradovali Ishakom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i spusti glas. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. Ko sanja da se oseknuo. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. osiromašiće. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost.. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. Harun er-Rešid. pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere.on će od te osobe biti uznemiravan.. Ako ovakav san sanja poglavar. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug.Pa neka se malo smiju. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. jako ili slabo krvarenje. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno.. i nasmijala se. a najruţniji glas je magareĉije revanje". Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina. ali na kraju ga je ipak uzeo. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. postaće bogatiji. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu.sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe. dvije ili tri. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. bez plakanja. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. Tako. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. za koji ne ţeli da svako zna. prihvatio je. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu.". koje je on u poĉetku odbijao. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka.. ili će malo dijete odbiti od dojenja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to mu je neka korist. a ako mu suze poteku. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer..

konac ili neka nit koja nije gadljiva.. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. Što se tiĉe sanjania dogo varanja. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori. ali je povratio. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio.š. Ko sanja malo sukrviĉe. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. bez ikakvog tumaĉenja. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. Ko sanja da je iskihnuo sluz . a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. Uĉenje dove. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje.. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. a ako se osjeti neprijatan dah. on je ĉovjek koji govori istinu. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). on izuĉava komentar Kur'ana. kao jedan ispljuvak. dijete će ubrzo umri jeti. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. Ko sanja da umije da govori razne jezike .!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. bilo upozorenje. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa.neko njegovo pravo. bilo zabrana. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. Ako se pri tom opio. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. oslabiće mu snaga. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. biće razotkriven. on odaje njegove tajne neprijatelju. znanje i razumijevanje. koji će kasnije otići od njega. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot. 55 . Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). dobiće protuotrov. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. imaće dug ţivot. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti.on potajno troši neki imetak. ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo.krv padne na zemlju. Ako je osoba koja grdi vladar. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). treba to prihvatiti onako kako je. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka..postići će veliku vlast (carstvo).š. Ko sanja da je pio mlijeko. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje). to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. bilo radosna vijest. to znaĉi da on govori istinu. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. škrt je u širenju znanja. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. bilo da je to nareĊenje. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. ţeli postići neko dobro. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. ako pri tom krv teĉe u posudu. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast. kao i na neko zlo. a ako je uĉenjak. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. dijete će poţivjeti. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. a povratio med. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. kojeg će se na kraju osloboditi. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. a ako. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ.. a ako se dogovara sa ĉestitim. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka.) — biće izbavljen iz brige.

biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin.MOKRAĆA simbolizira haram imetak. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. ako je siromašan. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. SPERMA simbolizira višak imetka. pa je kasnije postao trţišni inspektor. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. Bojte se Allaha i udajte je! . Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. rodice boleţljivo dijete. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. a ako je u brizi. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. jedan dio briga će mu nestati.Tako je i bilo. uz kajanje. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom.Zato se i kaţe. mada mu je otac bio Sasan. sin Babekov. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. Ko sanja da mokri. a ako je bogat. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. to znaĉi da će mu ţena poba citi. ispunjavaju tako svoje obećanje. izgubiće imetak. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. a ako nije oţenjen. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. riješiće se siromaštva. Ko sanja da izbacuje spermu.. ako ima trudnu ţenu. ako je bogat. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. izgubiće jedan dio imetka. oţeniće se. ili ga ona boli. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. — Tako je i bilo. koji je bio pastir. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. primijetiće da ju je stvarno izbacio. Ako trudnica sanja da 56 . a da toga nije svjestan. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. i On je najbolji darovalac". ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. Nakon što se rodio Ardešir. kad se probudi. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. Ko sanja da mokri u svoj nos . shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju.: Ardešir.. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. — Nakon što mu je to on obećao. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek.

to znaĉi da će roditi dijete.s. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju.š. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). ako je na putu. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa.je rodila ribu. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. srazmjerno smradu.. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. zbog kojih će ga biti loš glas.š. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i Allahu dţ. ali na nedoliĉan naĉin. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. kao npr. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. oslobodiće se haram imetka. Ako je to bilo u društvu.". a sve to ĉini od svoje drage volje. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. a ako to nije. a neki. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. a ako su u nekoj poteškoći. srazmjerno koliĉini izmeta. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . ali koji se neće proĉuti u narodu. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. pa je potom izmet zatrpao zemljom. Da li je to halal ili haram imetak. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. on prebroĊuje neku brigu. nuţnik. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. i Mi smo je obradovali Ishakom. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. opet. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. on krije neki imetak.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu.. a ako ime imetka. ako se time umaţe. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. prekinute putova nje.. simbolizira imetak. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila.) ţena stajala je i nasmijala se. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. Ako je. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. on će im olakšati. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. podi jeliće sav imetak. zavisi od zadaha. koji prati kajanje. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. a ako je prosjak. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu.A njegova (Ibrahimova a. a ako je mjesto bilo nepoznato. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. biće klisti- 57 . da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. ako se sanja. Jedenje. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja. na njega će podijeliti zekat. rodice mu se ruţna kćer. pak. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. on će ih toga osloboditi. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. ĉini mu nasilje i velku štetu. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja.

zapašće u tešku brigu. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. a za oţenjenog — djecu. Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. poĉesto i skrivene stva ri." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi. postići će neko dobro. npr. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo.. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak.. iskljuĉivo grudaste. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. zapašće u tešku brigu.to znaĉi da on pljaĉka grobove. po nareĊenju svog muţa. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. 24. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka. tako da. koji mu je re kao: . Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu.Neki gospodar će ti dati neki imetak." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. ili će poĉiniti grijeh. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. a mala jaja ţensku djecu. Ko sanja da jede ljusku jajeta . Lajanje psa sirnbolizi- 58 . opet... shodno rijeĉima Uzvišenog: . ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. koji mu je rekao: . a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka.. za poljoprivrednike predstavlja dobro. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete.... zadešiće ga teška briga. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. A moţda joj je priroda drugaĉija. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina. ako sanja da je dobio djeĉaka. i izvodi mrtvo iz ţivog. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. a ako sanja da je rodila djeĉaka. dala na vaspitanje. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci. rodice djeĉaka. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. Ako ĉovjek sanja da je trudan. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. kao da su one jaja pokrivena. rodice djevojĉicu. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje. ĉiju ljusku je bacio. ŢIVOTINJSKI IZMET. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. neće biti u stanju to uraditi.. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. Sanjanje goveĊe balege.To za neoţenjenog simbolizira ţendibu... Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige. ili će zapasti u brigu. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama.". Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca.. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja. ako se jaje pritom razbije. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. odlazak na hadţ. On izvodi ţivo iz mrtvoga. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. a ako sanja da je kupio roba. postići će neko dobro. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. Isto tako. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje.. dijete će umrijeti. TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. kojeg mu je. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ostatak pojeo.ran. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. rodice djevojĉicu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. ako sanja da je rodila djevojĉicu. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. Sve ovo vaţi za prijesna jaja.. Neki je.

uz brigu i strah od propasti. jer ako se to sanja na nekome drugom.. Ako neko sanja da mu podrhtava glava. simbolizira veliki kapital. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. svinji ili bi volu. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. ako se sanja. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA.ra kajanje za neko zlo. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. ranjeni). SVRAB. imaće poteškoća u vezi sa imetkom. a neki vele da ona simbolizira imetak. Reĉeno je da svrab. kaznu. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. kao i ubrza vanje kazne.. ako se sanja da je bez teĉnosti. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. simboliziraju pobjedu. Gnoj u bu-buljicama. imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. i ako mu drhte noge.da je visok. svrabu. SVRBEŢ po tijelu. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara. ako sanja da mu drhti stegno (but). za koji se snivaĉ boji da će nestati. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. magarcu. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih.. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. da je širok. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. a rat simbolizira kugu. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. ako se sanja. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. a ako ga sanja bogataš. imaće poteškoća od strane rodbine. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . prekinuće kontakte s njim. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. simbolizira bogatstvo. Ako ovakav san sanja ratnik. groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. ako se sanjaju.. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti.š. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu.. simboliziraju brojnost grijeha. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. da je dobra vjernica). ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. BUBULJICE.. zapašće u brigu i ţalost. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . simboliziraju smrt. vladara ili uĉenjaka. To simbolizira ijĉir. kozicima (boginjama) i si. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an. biće ranjen. ako ga sanja siromah. KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka.U njihovim srcima je bolest. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. PRISTOVI simboliziraju imetak. Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. simbolizira rat. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. dobiće neki upravni posao. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. a ako mu se tijelo nije podgnojilo.. imaće nekih poteškoća od strane vladara. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. Ko sanja da je na samrti.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. zatvorenika i siromaha. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. KUGA. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena.. 25. ako se sanjaju. a ako se sanja da je sa teĉnošću. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. uz obavezno tjelesno zdravlje. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere." („bolesni" tj. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu.".

Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. dobrotu stanja i sticanje znanja. to je njegova ispravnost u vjeri. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja.. Ko sanja da lijeĉi oĉi . pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. a neki.š. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). Ko sanja da navlaĉi surmu. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga).. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. u Kur'anu a. opet. dok za bogataša to znai neku potrebu. opet.. uho za uho.v. a ako nema ţene. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu.š. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. a ti si neduţan. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put.š. kazna.š. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . i potvara neduţnu osobu. oduţiće se. za onoga ko je u brizi. on je potajno bolji nego javno. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku. za onoga ko je za to pozvan. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja.to predstavlja imetak koji traje.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ. veli: . ako ima trudnu ţenu. Allah dţ. U osnovi. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece.š. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. Ko ţeli da ide na neki put. Neki.on poboljšava svoje vjerovaje. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene.š. pobjedu i imetak.. Ko sanja da Vjerovjesnik s.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu.. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ.š. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. LUDILO simbolizira imetak.. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri.muhtać (tj.a. otkup (m u) je post. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. obzirom da je bolesnik . Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara. ili bude imao neprilika od glavobolje. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. da na glavu stavlja krunu. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 . Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom.Zaista nisu slijepe oĉi. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu).s. milostinja ili kurban". GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda..bolesnika. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka. osjeća potrebu za pomoć od drugih). sticanje vlasti. umrijeće mu. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. oko za oko. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. nos za nos. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. nije zadovoljan da se troši. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an.

Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt. da bi razumjeli moj govor. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje.. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. jer kad se sa lica otkine nos. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos.. a ako to sanja griješnik. a ako je trgovac. Ako neko. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti. obzirom da se stid pokazuje oĉima. i jezik i dvije usne. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. moţda. odu i blagodati.". ili će se. koju će strpljivo podnositi.. dobiće bogatstvo. ili će izgubiti blagodati koje uţiva. i razveţi uzao sa mog jezika. ili njegovoj djeci. — a kad ode oko. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. Ako nevjernik sanja da je oslijepio. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ. s tim da je nije potpuno izvukao.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. nešto desiti njemu. došli su ti naši znaci." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). a ako sanja da ţivi i posHije smrti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. dok neki.a. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. kao što su npr. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. a ako je svjedok. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje.Zar mu nismo dali dva oka. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . ili njegovoj ruci. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. biće smijenjen sa svog poloţaja. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće. ili njegovoj ţeni. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom.. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh.. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan.. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. kao i dobijanje imetka od neke bande.. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. ne svjedoĉi istinito. tjelesno zdravlje. ili.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . opet. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. a ako je upravitelj. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu. snivaĉ će umrijeti. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos... obogatiće se nakon siromaštva.. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek.. Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. ljepota lica simbolizira stid.. shodno sluĉaju Jakuba a. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat..". imetak. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. lice postaje ruţno. djeca. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao. pretrpjeće gubitak u trgovini. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja.u onome u ĉemu oko uţiva. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku. trgovina će mu biti uspješna. ili njegovom ortaku. ako je trgovac. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . znanje.Tako ti (je). sanja da se taj vratio i da je slijep. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. zašto si me proţivio slijepim. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. pa si ih zaboravio. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna.

dareţljiv i hrabar ĉovjek. a ako to sanja neko ko nema djece. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. kazna. Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala.Ako je tvoj san istitinit. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija.. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. a drugi je bio obješen. a ako nisi. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. pa je on rekao: .Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. ili nasilnik. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. ili sa ortakom. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa.. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. kazniti. ili izdajnik. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. stradaće mu kćer. ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. ili da se povješaju. njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. Ko sanja da mu se štuca . Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. ako mu je sasušen srednji prst. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi.on se mnogo zaklinje. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . umri jeće mu sestra.. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 .A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu". biće mu nanesena nepravda od sudije. ako mu je sasušen mali prst. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah.on se srdi. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost.. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata.Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. ako mu je sasušen domali prst." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti.". govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara. — našto je Ibn Sirin rekao: . ili će se razvesti sa ţenom. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. stradaće mu mati i porodica. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. ili sa prijateljem. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj.š.. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. umanjiće mu se imetak. ili će se razići sa ortakom. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena . Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe.š. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. umrijeće mu brat. to znaĉi da on ispušta namaze. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): . Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak. umrijeće mu brat ako ga ima.zaradiće neki imetak.

Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. svrab.. Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla.. sin.š. simboli zira povećanje blagodati. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba.to ukazuje na osiromašenje i brigu. ili da više neće imati potomstva. Što se tiĉe gube. snalaţljivost i pokretljivost. Posjanik a. TakoĊe je reĉeno: . ako ih sanja kod nekog drugog. Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. sukrvice ili gnoja. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga.š. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna. ili će izgubiti snagu. nije zadovoljan da se troši. koju je doveo na rub propas ti. zbog duga prema njemu. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt). i stoga je kaţnjen. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. ili da će mu umrijeti sin. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. a svakQ povećanje na tijelu. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. on je nekim ljudima nanio zlo. što je rugoba i sramota. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. tako da se bojao da će umrijeti. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu.nog. što će ga dovesti do siromaštva. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. kao npr. Ko sanja 63 . a ako mu se bol u snu povećao. Ko sanja da ima kozice (boginje) . Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. simbolizira imetak. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest.s. kome odgovara organ koji ga boli. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. kozice i bubuljice.Dugi nokti simboliziraju brigu. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. tako da će morati trošiti svoj imetak. elefantijazisa i kozica. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. poglavar ili prijatelj. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. a za ratnika — poraz. Isto tako. otac. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. pa sanja uškoplje nika (haduma). bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. to ukazuje na njegovu smrt. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha).to mu predstavlja povećanje imetka.. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac.". kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. o njima je ranije bilo rijeĉi. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. je rekao: „Naša djeca su naše jetre". Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali.

oboljeće mu sin. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak. ili će uznemiravati poštene osobe. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku.".s.. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. uspio je. Tako. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ. osramotiti. ili će ih hapsiti. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. imaće poteškoća od svoje rodbine.a. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. velikih stubova. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. a sramota — ruţnoću. a ako nema kćeri. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. oboljeće od kuge. rekao: — Allahov Poslanice. Ko sanja da je hrom. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak.on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. imaće poteškoća sa imetkom.. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). da je umro. iz zavisti. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. ili išĉašena. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi.. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude. rodice mu se. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine.".š. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane.v. Neki vele da one simboliziraju klevetu. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. (od grada) Irema. dobiće vlast i biti spominjan. i ako se bude zaklinjao. ili ukoĉen (nepokretan). suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. ako na njoj ima rana. taj ĉovjek će ga. a Ijekar — pomagaĉa. 64 . sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine. pa je. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo..da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. kao što je bio uništen i narod Ad. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. Tako. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. a ako sanja da mu drhte noge. obziromsda glava simbolizira oca. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. ona će se vjeriti.on je osoba koja posjeduje stid.".a. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. — našto mu je Allahov Poslanik s. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. Ko sanja hromog starca . a ako mu nestane impotencije. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. a ako sanja hroma ĉovjeka. na javi oslijepila. ta ko da se. Prenosi se da je Ebu Bekr r.. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. ili ga ne nose noge. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago. Ruţnoća u snu simboizira sramotu.. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. ili slomljena. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. Bolest simbolizira parniĉenje. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. pa je za san pitao tumaĉa snova.. ako sanja da mu drhti stegno. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. Ovo je rekao Ibn Sirin. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. a ako sanja da je zapao u tugu. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". KUGA u snu simbolizira tugu. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala.

ako umjesto krvi izaĊe kamen. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. rastaviće se sa ţenom. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. a ako se krupica slomi. pokajaće se za grijehe. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. ili će dobiti braĉni ugovor. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka .daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. vladar će ga pustiti na miru. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. koje on neće htjeti prihvatiti. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. ako krv iz vene ne poteĉe. Jer. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. on je dobar u svom vjerovanju. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. Ako dobije braĉni ugovor. a ako venu prosijeca poprijeko. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. imaće koristi od nekog drugog vladara. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. o njemu će se govoriti istina. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. Ko sanja da pije neki lijek. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. imaće neku korist. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja.26. LIJEKOVIMA. kao i ono što on ni je u stanju. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. ako iz ve ne poteĉe krv. riješiće se brige. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. ili se oţeniti. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. to mu je prijatelj. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. ili će ona umrijeti. ako je boja krvi crna. a ako je na nekom poloţaju. jer krv simbolizira grijeh. a ako mu krv poteĉe. ako mu je venu rasjekao poprijeko. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. a ako ima ţenu. ali mu krv ne poteĉe. i da mu taj lijek koristi..l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". a ako ga ne dobije. koji se s mukom uzimaju. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. nagradiće ga. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. a ako je to neki mladić. za bo gataše ima dobro znaĉenje. ona mu neće traţiti da je izdrţava. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. to mu je neprijatelj. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. prestaće takav govor o njemu. opet. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. koji se s lahkoćom uzimaju. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. kome dotiĉni organ odgovara. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. a oticanje krvi — pokajanje. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. a neki. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. da simbolizira umanjenje imetka. biće smijenjen. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. PUŠTANJE KRVI iz vene. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. ili preuzeti neku obavezu. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara.

Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. a koliko od lepinje u snu fali. a jedenje mekinja — siromaštvo. za trgovca — njegovu praviĉnost. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. simbolizira brigu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja.mu. KLISTIRANJE. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). a za zanatliju — njegovo poštenje. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. u osnovi. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. SLATKIŠIMA. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. imetak će biti pred propašću.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja.". jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju. obezbijeĊenu prehranu. posti ĉitavog svog ţivota). što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad . u svrhu obilaska bliţe rodbine.ona mu simbolizira 1000 dirhema. rodnost godine. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. a da se i oni tebi prikazuju blagim.l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu". Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . uskoro će se sresti sa svojom braćom. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu.. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. Ĉista. da se peć ne bi ohladila. ako je lepinja od jeĉma. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas.. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. JELIMA. 66 . 27. dugo će ţivjeti. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. postići će vlast i dobiti imetak. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. ali ih ne jede. Lepinja za Arape simbolizira ţenu. Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. donosi brzu zaradu. ako tijesto nije nadošlo. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. a ako se normalno namazao. ili neke laţi koje je izgovorio i si. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe.. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. ako se sanja da je tijesto nadošlo. blagoslov. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. Ko sanja da pije. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. a ako tijes to ukisne. ako je lepinja suha. Reĉeno je da ulje za mazanje. ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi. on je pohlepna osoba. zapašće u brigu. ili će se oţeniti. A ako je uzeo zalogaj. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći.

ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu.š. koji je rekao: — Ako ti je san istina... Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 .) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka.. da te iz nje izbavi i da ti olakša. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada.. ţivjeće dugo. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova.. kao što bjeţi ţivotinja. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. razbila se. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. simboliziraju poslugu. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. to znaĉi da se udruţio sa braćom. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. spusti nam s neba trpezu. ili nekog objekta. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. a dizanje trpeze — gubitak plijena. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu. a ako lepinja poĉne jesti. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). bilo u kući. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. malo lepinja — da se malo vole. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. Neki. TRPEZA. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. Sve srebrno posuĊe. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. vele da trpeza simbolizira ţenu. l kao što se lonac oslanja na sadţak. opet. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. koja se ĉini velikom. oni se meĊusobno mnogo vole. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. Ako neko sanja da pije ulje. — Tako je i bilo. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. Ako je za trpezom sam.". Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). ili nekog sela. njegov ţivot je pri kraju. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. neće imati protivnika. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet. koji jede zajedno sa njim.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. a lepinja — veliku zaradu. i kada je stigla do vanjske kapije. uz raspravljanje i neznatnu korist. a posebno zdjele. što je on mogao i oĉekivati. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. a neki. bilo u trgovini.. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. Tako. spusti nam s neba trpezu. on u veselju bratitimi ljude. a ako sanja da se trpeza digla. koji je porijeklom Slaven. Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. dobro i blagodat. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak.š. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. i On će udovoljiti tvojoj molbi. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze.. opet. blagodati. ĉuvanje od harama.. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. moliš Allaha dţ. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti.. O Allahu Gospodaru naš. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. Sirćetni umak simbolizira bolest. vele neki od tumaĉa snova. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja.

Slanik simbolizira prijatnu robinju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. — Trudite se i budite zahvalni. a grumenĉići soli — brigu i umor. a ako je nedpkuhana.. dijete će mu biti vaspitano. — Ti se ne boj! — rekoše oni.Mir! . Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša.v. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. ako je glavuša mršava. trud. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. i ubrzo im donese peĉeno tele. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. ono simbolizira dobro za ukućane. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. ako neko sanja da jede meso peĉene deve.smrt.rekoše: . rodice muško dijete.Mir! . Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. ako se glavuša pokvarila (istruhla). dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. Neki vele da ona. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. MESO simbolizira bolove i bolesti. razuz-danost i prepirku (sporenje). on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. obzirom na njeno kuhanje na vatri. nemir i bolest. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. ako je debela simbolizira veliki imetak. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. i Mi je obradovasmo Ishakom.000 dirhema. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. izuzev pojedinih vrsta mesa. koje dolazi nakon prijašnje nesreće. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. ona predstavlja brigu i prepirku. ako je meso kuhano.a.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. a ako ga dotakne. dobiće priznaje od nekog vladara. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. ako se ljudsko meso ne jede. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. a ako je meso nedokuhano. obzirom na njihovo siromaštvo. to mu simbolizira neko dobro. kao i to da ona simbolizira neki gubitak. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih.odgovori on. neće dobiti imetak u naslijeĊe. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. a ako su nedokuhane. izobilje i spas od straha. a ako je peĉenje od mršave ovce. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka.š.. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. Neki vele da to simbolizira opskrbu. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje. ako to sanja trudnica. ako je ovĉetina sirova. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. kupvanje mesa — nesreću. a poslije Ishaka Jakubom. uĉenjak nije dobar. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. a ako je peĉenje mršavo. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . tako." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. svjeţe meso . Ako je peĉenje debelo. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta.simbol. . rodice mu se sin. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu.s. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. brige. ako ga jede. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara.. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. povezujući to sa ajetima: . oboljeĉe i potom ozdraviti.

Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. dva krila. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. zabovaiše na ribu svoju.a. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 . Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas.. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. dvi je noge i rep. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene. trpezi. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota.. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. ukusa i ĉasti. A kada se udalji-še. ako sanja da jede gušĉije meso. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. poslovi će mu se pomutiti. valja ih u brašnu i prţi na ulju. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti.. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba.ka. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. paiona u more kliznu. ako jede kokošije meso. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. to ukazuje na smrt.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. a ako to nije uradio. ili uslišanje dove. neka se pripremi za smrt. on ogovara vladarovu djecu. ili sa njima ĉini razvrat. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju.". Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. ili druţenje sa poglavarom. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. ja sam zaboravio onu ribu. imaće neke koristi od zalagaĉa. a brav — velikana u društvu. a ako je meso nedokuhano. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. a što će kasnije imati vrijednosti. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici.. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. — Kada je ĉovjek provjerio slugu.. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. mora da je ona skliznula u more. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. naroĉito prţenu. da ti je ne spomenem. a ako nije. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. ĉiji mu se ukus nije svidio. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke.A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna.Daj nam uţinu našu.s. neće mu biti niša. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat.v. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . baš ĉudnovato! — E. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. shodno kazivanju o Isaovoj a.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. ukoliko nisu u pitanju male ribe. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. on se njoj obraduje. imaće neke koristi od ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". zavisno od situacije. drago i što se lahko guta. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. prijatno. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. tugu i poteškoću. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. RIBE. Musa reĉe momku svome: . Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. ili najĉasnije ljude u društvu.

med (bez saća) simbolizira manji imetak. Allahov poslanice. ako se sanja. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. a ako nije bila masna. ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. ako tu hranu okusi. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. ako je uzima i dijeli drugima.š. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. zarada od tog poslovanja je haram. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. ako je pritom pojeo svu poparu. peciva i kaše. svoj govor naziva lijekom. da ga ja protumaĉim. on prenosi ruţne rijeĉi.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med.a. snagu. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. koja simbolizira poteškoću. oboljeće. ili sa silnicima trguje.š. ono simbolizira sreću i radost. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu.jeĉe u izobilju. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. riješiće se briga. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. on se pribojava smrti. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. U osjiovi. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi. koji su vrijedni spomena. koja donosi veliki profit. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. . Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. na toj blagodati. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. ako ona nije zaĉinjena šafranom.s. i ljudi ih liţu. o nešto će se okoristiti. neko više a neko manje. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. ako se sanja. to simbolizira trgovinu. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. a ako je zaĉinjena šafranom. a i med je lijek. iz koje jede. Ko sanja da pred sobom ima poparu. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. i rekao mu. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. izuzev jaja. ako je ta popara bila masna. . u tom poslovanju nema koristi. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje.. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. ako jede supu sa mesom od vrapca. ako jede supu sa goveĊim mesom. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. brašna. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. mesom i lukom. srazmjerno mas noći supe.v. Med. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. oboljeće i zapasti u tugu. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. dobiće vlast. ali je ne jede. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. on je re- 70 . Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. U osnovi. izuzev mlaćenice. bojeći se da je nestane. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). Veća koliĉina šećera. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala).

neki po dvije. Allahov poslanice. i ljudi ga prihvataju. bogatom i blagoslovljenom ţenom. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu. past će po tebi svjeţe hurme". pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba.a. Prenosi se da je hazreti Omer r.pa mu je on rekao: . — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije. — Na to je Vjerovjesnik s. rekao: — Allahov poslanice. Hurmi inaĉe ima više vrsta. — i to je ponovio tri puta.l trehni sebe granom palme. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka.To ti je slast imana (vjerovanja).a.kao: .s. a Ebu Bekr r. da simboliziraju ušteĊeni kapital.Oblak predstavlja Kur'an. Ko sanja da zakopava hurme . pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta.a. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka.a. Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele.a. — pa je Ebu Bekr r. opet.njegovu slatkoću i njeţnost. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana. ako se sanjaju.a.v. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave).Tumaĉi! -. Zatim ćeš poslati drugi odred. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku.. rekao: — To isto mi je rekao i melek. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. a neko manje. rekao: — Dozvoli mi. a sada je drveće oţivjelo. pa je za san upitao tumaĉa snova.. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana.s. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske. da protumaĉim san. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. a neki. — Na to mu je Vjerovjesnik s.. . To ti je slast imana (vjerovanja). a oni koji ga piju .v. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi. On iz neţiva izvodi ţivot. koji će proći bez gubitaka.a.a.s.000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put.v. koji je rekao: . opet. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. — Tada je Ebu Bekr r. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put.s. biće utješen a. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe. rekao: . — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. 71 .zakopaće neko blago.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. a iz ţiva neţivo. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi. pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati. Kasnije je zavolio nauku i mudrost.a. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. neki više od toga... rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. med koji silazi s neba — to je Kur'an.v.". Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja.a. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati.v.s. Kad sam to poĉeo ţvakati. — pa mu je Allahov Poslanik s.a. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. ili će'dobiti blago iz neke riznice. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam.. Najslabije hurme.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE). od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio..s. oţeniće se cijenjenom. dozvoli da ja protumaĉim san! . a hljeb bogatstvo.Allahov poslanice. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. sanjao da jede hurme.v. a med i maslo . rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige. neko više. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. a neki ga piju. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama. shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: . a neki.

tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. opet. on je osoba koja izmišlja priĉe.umrijeće. ZABAVAMA. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. dok je u namazu. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. Ko sanja da jede kašu od brašna. Ako se def sanja u rukama ţene. . Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. Frula simbolizira nahiju. imaće briga sa muškom poslugom. u kojima će se odmarati. riješiće se briga.s. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. a neki. vika i ples to simbolizira nesreću. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. biće izbavljen iz neke teške situacije. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. kastanjete i si. jede kašu (od brašna. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. po šeriatu. a ako ih vatra dotakne. pa se oni odazovu njegovom pozivu. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! . on simbolizira vidljivo i poznato dobro. MUZICI. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. IGRAMA. Kadaif simbolizira imetak. zadovoljstvo i radost. Sviranje na udu. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. masla i meda. ili slušanje svirke uda.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. pa ako struna uda pukne. i dobro će uĉiti Kur'an. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. imetak i veselje uz igru i zabavu. masla i meda). Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. kap npr. grijeh. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. ako je toga dostojan. ud. da će zapasti u brigu. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. a jedan njen zaloga. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA.Habisa je dozvoljeno jelo. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. govor ili vlast. znaĉenjima njegovih ajeta. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. 28. Ako se def sanja u rukama robinje. Udaranje u def simbolizira brigu. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. neki. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. a ako bi se to poĉelo istraţivati. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. simbolzira laţan govor. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. Ko sanja da.pa mu je Ibn Sirin rekao: .Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. otkrilo bi se kakva je ta ţena. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. — do-biće upravu i vlast. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. i raznovrsno voće i piće traţiti".simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. a ako nije.pa mu je Ibn Sirin rekao: . i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. SVIRCI. Poznato je da je udaranje u def. Paluze simboliziraju brojan imetak. frulu. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. MIRISIMA. a ako nije.. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". simboliziraju neprikosnovenost. tamburu. on će postati njihov poglavar. opet. shodno Sulejmanovom a.š. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati.

Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. a vino — da ćeš biti smijenjen. obzirom na miješanje vina. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. ili ţeli da se oţeni. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama.. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. samo je šteta od njih veća od koristi". na to ukazivati kretnja ma. Pjevanje. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. simbolizira zaradu u trgovini. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). u jednoj je bilo vino. postići halal imetak. srazmjerno jaĉini opije - 73 . simbolizira galamu i svaĊu. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. taj san je loš. Reci: — Oni donose veliku setu. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. a ako nije lijepo. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. ĉasti i komoditeta." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. Ako vladar sanja da sluša tamburu. i vidjećeš ljude (kao) pijane. Ako neko sanja da loše pjeva. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. naprotiv.. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. vino mu ukazuje na pristanak. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. ako nešto ţeli. u osnovi.. Reĉeno je da pjevanje. to mu simbolizira neko dobro. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. a drugi dio je haram. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. suprotstavljanje i tuĉu. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. hvalisavog siromaha. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. strah i uţas. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. a oni nisu pijani. u osnovi. pašće u iskušenje. a i neku korist ljudima. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati.. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. Vino. komponovanjem i si. a u drugoj mlijeko. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. a neki tumaĉi vele da će.. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. Ali. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Tako. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. simbolizira gubitak u trgovini.. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. da mu je glava obrijana i da pije vino. ako je lijepo. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). tako da će. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. sa kojim će dobiti vlast. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. a ako sanja da je ušao u rijeku vina. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. obzirom da struna simbolizira ţenu. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. Ako neko ko se bavi pjevanjem.

nisu pohvalne ako se sanjaju. Sanjanje krĉaga sa vodom. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris. ako je u kući. putu. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. a neki vele da one simboliziraju neko dobro. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. obzirom na njihovu providnost. u osnovi. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. pa jedna od njih pobijedi. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . muškatnjak i dr. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. Mirisi crne boje. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. u osnovi.. po šeriatu.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . ţena će mu poslije poroda umrijeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). sluţiće ih vjeĉno mladi mladići.lli. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. obzirom da se one ne razbijaju.nosti u snu. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. Ako se sanja toĉionica sa vodom.. ona simbolizira bolesnika. zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba. ali da je voda ostala. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. obzirom da je ona od stakla. pa se ĉaša razbila. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ. izmeĊu ostalog. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba.. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. karanfil. Ako se pri tom sanja da se voda prosula. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni.š. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. otkri vanje onog što je skriveno. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu. a da se ĉaša nije razbila. pobjednik će u društvu biti istaknut. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja. razvešćeš se sa svojom ţenom. Kockanje simbolizira svaĊu i sukob.Ako ti je san istinit. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu.. Miomiris. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu. simboliziraju gospodstvo i radost. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. — A je li ona trudna? .Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. Ako sanja da se pehar razbio. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. — Tako je bilo. a voda ostala na dlanu. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. a ibrik simbolizira slugu. obzirom na dim od kaĊenja. i simboliziraju nekakav sukob. kao što su misk. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak.. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. koju sam stavio na dlan.. a iz drugog slana. simbolizira dobar glas o nekome.Tako je i bilo. Sanjanje igri sa kockicama. .. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. a dijete ostati ţivo. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu). i kad je htio da ih (nakon posla) napusti. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . zabranjene. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost.." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. . obzirom da su te igre. . primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek.

a ako sanja da ga melje.s. i za muškarca simbolizira snagu. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. uputio Allahu dţ. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. Ishak a. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. Kad se probudio. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. On je san ispriĉao tumaĉu snova. To isto simbolizira i vuna. a za muškarce nije. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. brigu i iskvarenost vjere. ţenidbu ili kupovanje robinje. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. koje daju mirisni dim. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. a ako ne nosi takvu kapu. biće hvaljen. ili. Puder simbolizira pohvalu. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri.š. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. je sanjao da mu je skinut turban. ako u sebi nema svile. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. pamuĉna i lanena. njegov poglavar će zapasti u brigu. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. pohvalu i tjelesno zdravlje. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo.a. — Tako je i bilo. a ruţina vodica imetak. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. ai bez vatre. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . Ako ţena sanja da na glavi 75 .š. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. po nekima — imetak. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s. krunu i dobijanje uprave. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. Puplin simbolizira veliki imetak. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. ali ga ne dotiĉe. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. i za njega ona simbolizira gospodstvo. tako da tada simboli zira radost i sreću. a po nekima — gospodstvo.v. kostrijetna. to je njegova vjera po kojoj je poznat. kada je dobra. Ko sanja šafran.š. pije ili se njime maţe. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. Odjeća od vune simbolizira imetak. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje.biće optuţen za obmanu i izdaju. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. postići će imetak i biće na dobrom glasu.s. bilo na neki drugi naĉin. izuzev ako je u pitanju posteljina. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. dobiće vlast. vunena. — Tako je i bilo. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. ukoliko neko sanja da ga jede. Najbolje odjeća je nova. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. izuzev u ratu. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. Kapa simbolizira daleki put. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak.bi. prostrana i gusto pletena. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. simbolizira blagoslov. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. 29. Maslinovo ulje. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. moliti za njega. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. robovi). Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. njegova ţena se ustezala od njega. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. koja simbolizira pohvalu. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. imetak i vlast. izuzev ţive. oboljeće. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice. pokrivaĉi.

bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. a po nekima — na gospodstvo. nezgodu u vezi sa njenim imetkom.. loše je vjere. Nove gaće simboliziraju djevicu. Ko sanja kapu od krzna samura. on će progledati. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. samo ne recite da sam pomatušio. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. odnosi se na slugu. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. ako je njegov poglavar vladar. neki vele — dijete. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. pravnik.v. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. bilo da je prljava. odnosi se na navedeno. ĉija se košulja vukla po zemlji. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. kvalitetna. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. vlast i utjehu. a on ih nema. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. kao i rukavi. kao i stanje njenog muţa. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. ako je trudna. ĉista i dr. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. — Allaha nam. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. a koţa od samura. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. Pokazao mi se i Omer. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno.ima kapu. odnosi se na onoga koji to sanja. oţeniće se. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. ako je neudata. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. a ukoliko nije udata. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima. kada se ne smatra lošim. a kod nekih su sezale niţe. U svakom sluĉaju.s. a isto tako i dţubeta. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . obzirom da to nije muslimanska odjeća. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. Vjerovjesnik s. izgubiće stid. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. izdrţavanja i vjere. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. Oblaĉenje košulje. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. trgovina mu nije ĉista. Ako ţena sanja da je obukla novu. udaće se. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. Kod nekih su bile do grudi. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. rodice mu dvije djevojĉice. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. i ako mu je poglavar trgovac. ili. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. Maramica (rubac) simbolizira slugu. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. Sve što se sanja u vezi sa košuljom. Tunika simbolizira utjehu. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. a u ljetnom periodu dobro u brizi. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. ako je trudna. pored gospodstva. Ako ţena sanja da joj se veo leprša. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. dobro i vlast. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. a ako sanja da ostavlja gaće. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje.a. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. Kaftan simbolizira silu. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. vjeverice ili lisice. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. on je nasilnik i tiranin. vjeverice ili lisice. rodice sina. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. snagu. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. lijepa. obzirom da su gaće dio njihove garderobe.on ne prih- 76 . Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape.

Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. izuzev ĉaršafa. ako sanja da je lav obukao vunu. ĉast.bije ga ruţan glas. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. ukoliko je dostojan upravljanja. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka.. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . a u toku zime . ako sa njim izaĊe iz kuće. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. svile i brokata. kao i dunjaluĉko obilje. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. pokrivaĉa i prostirke. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. ĉast i ljudskost. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. hak (pravo). vjeru i povjerenje. izuzev kod predmeta od puplina. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene.dobro. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. Zelena odjeća simbolizira snagu. a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. pretrpjeće neku štetu u imetku. vjeru. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . biće izloţena ruglu. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). ako je dţube obojeno. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. a ako pritom bude imala na nogama obuću. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. obziorom da se odjeća drţi o vratu. kod kojih simbolizira radost. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. sin).š. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. Ogrtaĉ simbolizira vladara. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. a ako nije. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. ako je dostojan uprave. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. obzirom da 77 . ĉiji po rub je bio pocijepao. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. Dţube simbolizira ţenu. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva.š. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. Šal simbolizira ţenu. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro.vata svoje dijete. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. s tim da to nije otpalo od tajlasan. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. a zatim je to zaboravio. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. biće optuţena da je sumnjiva. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji.

dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. drugi . najbolje znaĉenje ima crni plašt. koji se posvetio vjeri. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti.š. ili brokata. MeĊutim.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. Ko sanja da je dobio neki vez„. postati poglavar. da će. kakvu je u stanju popraviti. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. pored toga. pored toga. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. on je pod uticajem sihra (opsjene). Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. od kojih je jedan preko drugog. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. koji je po tumaĉenju bolji od vune. putu i koji će. jednu preko druge. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. — Kada se ĉovjek vratio kući. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? .neka nas Allah dţ. kao npr. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. posebno za poljoprivredni ke.rekao je ĉovjek. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. Pohabana odjeća simbolizira brigu. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. ili je još bolja. posebno za bogatašice i prostitutke. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. ili zapreku za neki naumljeni posao. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. a treći — klanicu (pokolj). koji se bori na Allahovom dţ. Jedenje 78 . Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. Jedni vele da on nije pohvalan. od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put.bolest. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina.Ĉovjek je odgovorio: . ili odlazak u zapadne krajeve. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. primijetio sam da je na sredini istruho. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. i za ţene predstavlja dobro. dobiti poglavarstvo.Ne. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini.š. i kad sam ga razvio. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. bez obzira da li je na odjeći. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. to ukazuje na njegovu smrt. Neki je. god ine. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. jer ona ima bruh na stidnici. opet. ukazuje na rodnost. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. ĉovjek sanjao da je obukao brokat. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. Prljavština simbolizira brigu. tijelu ili glavi. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . Jedni vele da ona simbolizira vatru. upravu i poglavarstvo. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. pa je o tome pitao tumaĉa snova. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. lijepu i vrijednu djevojku. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. rodice mu se dijete. a zaostale. Brokat. ako je odjeća i umazana.

simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. ili upala u vodu. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. biće poniţen i rastuţen. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . ako sandale nisu obuvane. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. a ako sandalu krpi neko drugi. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. Ko sanja da je dobio sandale. oţeniće se. ako se odlijepljeni potplet ne otkine. ti si. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. ili se sandala raspadne. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. na put se ide radi imetka i gospodstva. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. a obuvena sandala simbolizira ţenu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. ali da ne ide u njima. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. odustaće od puta. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. obuću svoju. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. ide se zbog bolesti i brige. pojavi-će mu se neprijatelj. a ako nema oruţja. doista. Što se tiĉe obuvanja obuće.brigu. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. . Ko sanja da mu se izgubila sandala. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). povećaće mu se broj neprijatelja. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. kćer će mu poţivjeti. ali uopšte neće nestati. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. Ko sanja da je izgubio nešto. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). Ko sanja da je obukao novu. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. a ako je obuća ispod stopala izderana. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. obljubiće ţenu. ako ih je obuo. ide se u potrazi za radostima. zato. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). zatvor i okove. kćer će mu umrijeti. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. obljubiće svoju ţenu. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. mada on to zna i zadovoljan je s tim. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. ţena će mu biti nerotkinja. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). ide se iz vjerskih razloga. ako su zelene boje. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. a ako odlijepljeni potplet otpadne. a ako obuću proda. ako su ţute boje. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. ako su crvene boje. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. u blagoslovljenoj dolini Tuva". sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. Sandala sa kaišima simbolizira kćer. ali će se spasiti. a u ljetnom periodu . ţena će mu umrijeti. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. a ako se zadnji dio sandale otkine. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. njegova ţena biće blizu propasti. to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. oţeniće djevicu.

STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. oni mu govore lijepe rijeĉi. bilo poslije njegove smrti.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. ako na njega bacaju kamenje. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. Ako imam u snu podanike baca u 80 . njegov imetak će ot ići imamu. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. oni mu govore teške i grube rijeĉi.rekao je ĉovjek. profitiraće u trgovini. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. a ti se vratio? — Jesam! . a imam ustane. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. ili. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen.š. to znaĉi da će umrijeti. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. koja se vidi u snu." Ako ovaj san sanja trgovac. CAREVIMA.ubrzo će umrijeti. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. bilo za imamova ţivota. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. ako ga gaĊaju strijelama. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. poklonice mu kćer. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. oni mu govore ono što je pokudeno. biće osloboĊen. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu.) kazna. gnjev.š. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre.kornosti Allahu dţ. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. kao što se ni nad sultanom nema vlasti. zadovoljstvo. stići će ga (Allahova dţJ. reĉe mu: . koji prolazi izmeĊu prsta. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. Neki vele: Ko ovo sanja. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. ili u selo. a ako mu je postelja nepoznata. a izmeĊu njih nema nikakav zastor. Ko sanja da spava sa imamom. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja. Ako ovo sanja rob. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom). ili u mahalu.š. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. a ako to sanja zatvorenik. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. oni noću ĉine dove (Allahu dţ.š. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako to sanja neko ko je u sporu. l pošto porazgovara s njim. 30.. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. biće osloboĊen. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. Ako podanici na imama bacaju šećer. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast.š. on će ga naslijediti. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale.. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. pa se kaiš jedne sandale. ili robinju. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. zato što su im dani crni.. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. ako mu je dao platno od brokata. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. i da on zaspi. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. a nije dostojan tog poloţaja .) protiv njega. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru.. a ako on zaspi prije imama. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. dobiće spor. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi. ako ga strijela pogodi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. ako je bolestan. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. NJIHOVOJ PRATNJI.

koji se rasrdio i napustio svoj narod. ono simbolizira radost. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. suprotstavljanje će potrajati.s. a jaĉanje podanika. srio melek smrti u liku nekog podanika. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. ali će kasnije izgubiti carstvo. Uzdizanje sultanov. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. to mu simbolizira njegovu snagu. a jednu ste zarobili. Ako je jelo slatko.. nanijet i neku neprijatnost. postići će ugled. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo. izuzev ako oĉekuje dijete.. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. a ako uĊe kod vladara. a ako je na njegov poloţaj došao neki. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. postići će bogatstvo i radost." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. obzirom da je Adem a. Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. ali da nije smijenjen. i njihove domove. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. on je umo ran od vladavine. iznenada će umrijeti. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj. suprotstavljanje će dugo trajatt. te mu nešto prišaptao na uho. uĉiniće nešto za što će se kajati. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. koga je. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. biće odmah smijenjen sa duţnosti. a ako uradi suprotno.. on se kaje zbog nekog svog djela. štaviše—ojaĉaće. što znaĉi da će mu se roditi sin. kap npr.v. Ako vladar obuje novu obuću. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. poveĉaće mu se vlast. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti.s. doţivio ono što je doţivio. ili skine kaiš. ĉast. biće smijenjen sa duţnosti. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). postići će imetak odakle ne oĉekuje. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. ako nema masnoće neće biti stabilnosti. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. . a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. a ako porobljava neki narod. to mu simbolizira poniţenje i prezir. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika.s. ime. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju..og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. zavladaće istokom i zapadom. ako se jela budu dizala i donosila. to simbolizira slabljenje vladara.. shodno kazivanju o Junusu a. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast..s.a. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ima će pobijediti nekog velikog vladara. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. Isto tako. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću.. Takode. poslušavši svoju ţenu. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. u snu.. ako sanja da se razveo sa ţenom. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto.) kada je srdit napustio svoj narod. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu.vatru. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. usprotiviće mu se smutljivci. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. u groblju ili na smet-tjišfu. Ako vladar leti pomoću krila u snu. to znaĉi da on poziva u zabludu. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. mladić. povešće dug rat i izgubiti vlast. poloţaj će mu se uĉvrstiti. ako jaše na pokornom orlu. ako je masno.. spomen i vlast. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. doći će mu predstavnici opozocije. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . ili raskopĉa svoj plašt. shodno kazivanju o Nimrudu. ali da ne vidi trpezu.

ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. ali će zatim biti saĉuvan.š. a ako je u liku mladića. a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. Allahpve dţ. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. Nosaĉ simbolizira poreznika. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. Miliconer u snu.u snu simbolizira Allaha dţ. ako se sanja. nadnijeće se na smrt. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. Vladarev straţar. je obavljao poslove drţavne ekonomije. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. umrijeće. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. ali da to ne ĉini dobro. ako je trgovac. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija.š. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. to ukazuje na to da je Allah dţ. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. ako je u bijeloj uniformi.š. a ako se tas digao. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. ako je upravitelj. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. Glasonoša. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. riješiće ih se. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. Jusuf a. a na kraju će tugovati. simbolizira ubicu. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. ako je u liku starca. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. a ako nije nijedno od toga. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan.s. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. Os- 82 . njim zadovoljan. a ako je u brigama. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. umrijeće. Tamniĉar simbolizira grobara. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist.š. ako je na putu. tugu i propadanje imetka svih ljudi.govu upravu na javi. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. simbolizira kri tiĉno stanje. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. prekinuće mu se putovanje. Zastavnik simbolizira sudiju. lijep spomen. imati platu i nagradu. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. Nepoznati sudija. a ako toga nije dostojan. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. a nije za to pozvan (sposoban). Tjelesna straţa. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. sim bolizira bolest ili tugu. a ako je u crnoj uniformi. Sokolar simbolizira starješinu. simbolizira meleka smrti. a ako ga sanja da je zadovoljan njim. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. biće pravedan.š. Ko sanja da sudi ljudima. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. biće smijenjen. simbolizira radosnu vijest. neće zakidati na mjerenju. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. a ako se to sanja u bolesti. pa od toga odustanu. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. simbolizira meleka pisara. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. on u tom sporu neće izgubiti. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. ili u nekog dobrog ĉovjeka. biće nepravedan prema suprotnoj strani.

Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. tugu. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. Ako ovo sanja trgovac. kao i snage i moći. A na nekim licima to ga Dana biće prašina. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak.on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao rat izmeĊu dvojice vladara. patnju i opasnost. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . tama će ih prekrivati. brigu. drugo. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. UBIJANJU. a ako ga to ne prati. tegobe. to ukazuje na teškoće... ispoljavaće plemenitost i pravednost. trgovina će mu se umnoţavati. Ko 83 . Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. i treće. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. umrijeće. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. postići ćeugled i ĉast. Milicionar. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna. OKOVIMA l SL. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. povećaće mu se broj ĉeljadi. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo. ili kugu. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta". Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. poteškoća i si.. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo.. povećaće mu se vlast.". Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. Ko sanja da je regrutovan. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub .. ukazuje na plijen (bogatstvo. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. HAPŠENJU. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine. simbolizira uţas. Ako sanja da mu se trbuh povećao. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara.. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. i zorom napadaju. obzirom da zemlja. neka nas Allah dţ. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. uţasa. VJEŠANJU. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. a smanjiti pravednost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad.. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti. ispoljiće neprijateljstvo koje krije.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. vladar će se pokazivati pravednim. ORUŢJU. obzirom da starac simbolizira sreću. a neki vele — obogatiće se u ratu. zaista. RATNIM STANJIMA." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. simbolizira imetak. vladar će biti okrutna srca. TUMAĈENJE SNOVA O RATU. a da nije postao vojnik.š. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. on će ga potpomagati i jaĉati.. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine. imaće sina koji će ga hraniti. a ako je bolestan. kao rat izmeĊu podanika. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. bilo nepravedno postupanje. Allahovom voljom. Ako je starac od njega preuzeo komandu.. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao rat izmeĊu vladara i podanika.. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. od toga saĉuva. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje.". Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. brigu ili uţas.. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. Gospodaru svome nezahvalan. strah. bilo da je u pitanju pravedno. imetak).š. gdje god se nade imaće mnogo imetka. ORUŢANIM SREDSTVIMA. Ako neko sanja okupljenu voj sku. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. 31. Ako sanja da su mu noge od olova. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot.ĉovjek je. dok mladić simbolizira neprijatelja. Ko sanja da bjeţi od patrole. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. a ako su u crnoj uniformi. od koje nastaje prašina. to mu ukazuje na bolest.

Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. od njega će dobiti gospodstvo. ako se remen sablje prekine.Zaista je on (Isa a. ali oni to ne ĉine. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. Slijedite me (moj put). a ţena mu ne bude trudna. bronze i drveta.ta sablja mu simbolizira ţenu. ako je crvena. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. biće upućena.Rodice ti sina. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju. tri puta će se razvesti sa ţenom. a sablja isuĉe. on je u pravu. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. pa joj je on rekao: . ako ima neki spor. dţamije u Basri). to mu je govor koji je pripremio. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu.. olova. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. umrijeće i dijete i majka." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). u koji nemojte nipošto sumnjati. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. tako mi Allaha. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. postaće obijestan. bijele zastave ukazuju na kišu. a ako se slomi i sablja i korice. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . neće imati snage za voĊenje uprave...da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. a i po zvijezdama se oni upravljaju. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama. a neki vele— rodice mu kćer. postići će visok poloţaj. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi.. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. ako je sablja teška. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bio je to on! — rekao je ĉovjek. izuzev vojskovoĊa. on će govoriti teške rijeĉi.sanja da jaše konja. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. — Tako je i bilo. ukazuje na utjehu i radost. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). ako Bog da..Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju. rodice mu se sin. — On je. ako se korice slome. a dijete će biti zdravo. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. pa se remenje pootkida. ako je crna. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. i drvena — sina munafika. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu. a Ibn Sirin je rekao: . njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir.Ako je istina da je to sanjala. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. Crne zastave ukazuju na sušu. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. ako je sablja krzava. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj.. da u ruci ima isukanu sablju. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. biće smijenjen sa poloţaja. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. preuzeće neku obavezu. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine.. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. rodice mu se ĉetiri sina. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje.s. a prašina smutnjom. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. shodno rije>ima Uzvišenog: . Ako izgubljena osoba sanja zastavu. a neki vele da simbolizira majku ili tetku.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. da idem i poštapam se tom sabljom. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih. umrijeće majka. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. sabljama. ali bez sablji. olovna — ţenstvenog sina. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. i putokaze. koji 84 . rodice mu sina. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. a Ibn Sirin je dodao: . Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra)." tj. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga).A kad (ih) proĊe strah.

Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. ako se sanja. kome je dao ime — Rudejni. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. taj ĉovjek je pouzdan. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. ugled i visok poloţaj. a ako je strijela pogodila cilj. tako. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. ako strijela pogodi cilj.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. taj djeĉak će postati upravitelj. taj ĉovjek je dobar. ako su snaţne. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. rijeĉi će biti prihvaećene. a ako promaši cilj. ako takva strijela pogodi cilj. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. nakon što će prije toga biti pred propašću. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. koji mu je 85 .š. te rijeĉi su neistina. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu .to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo.). dobiće je. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. sliĉne su sablji. Ruke. tj. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. rodice mu se muško dijete. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. izasla nik će izvršiti zadatak. njen muţe se okrenuti od nje. Debela strijela (koja udara pljoštimice. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. a ako omĉa sklizne do pojasa. ako strijela pogodi cilj. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. putovanje ili ţenu. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. dobiće radosnu vijest. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. ako je omĉa od uţeta. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. bez namjere da njom udari. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. ali ne nalazi izaslanika. izaslanik je neodluĉan. pa mu se našao sin. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. a ako je od lika. simbolizira muško dijete. ugled i imetak. rodice mu se sin. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. neće ga prihvatiti. ako je koplje imalo vršak (šiljak). ako se nada djetetu. ujela bi te zmija. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca.

dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. Ko sanja da pravi luk. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi. Luk moţe da simbolizira i upravu. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. kao što su: štit.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. koju je njegovo uho izbacilo.š. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). ili dijete. Za Arape tobolac simbolizira ţenu. rodice mu sina. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. PANCIR simbolizira tvrĊavu. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. a ako dobije poloţaj. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast.. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. Ako neko sanja da je zategao luk. veli: . oklo- 86 .rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti. TOPUZ simbolizira saglasnog brata. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. a ako ga ne mogne podići. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . ako ga sanja dijete — biće neposlušno. oţeniće se i ţena će mu. simbolizira njenog muţa. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan.. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu. ili Allahovu dţ. ako ga sanja putnik. nakon odnosa sa njim. Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . koji je imao kćeri. a ako se struna prekine. on je osoba koja druge potvara.". pa je san ispriĉao tumaĉu snova.š. radi provjere vlastite snage. ako kamen podigne. Ko sanja da.A onda se pribliţio i spustio se. Allah dţ. a za trgovca . Neki siromašni ĉovjek. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija.. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake.. . a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad.zaradu. podreĊeni ga neće slušati. — Tako je i bilo. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. ili djeteta. a ako ţena njemu daje luk. Strijela. nepobjedivim i okrutnim junakom. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić.". Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. ili zastrašivanje neprijatelja. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama).. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. imaće dobre prihod. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". a uĉinio vam je od brda skloništa. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. pobijediće. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk. ili putovanje.postići će ono što ţeli. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. blizinu. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. izbacio strijelu. pa je ĉuo jaku rijeĉ. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru. simbolizira poteškoće u putu. ili brata. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini.. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. ili ortaka. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). biće poraţen. putovaće se u nearapsku zemlju. kac iga. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. Teţak luk. ili sina. zani-jeti. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. ako je sanja ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao i na razvod sa ţenom. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe.. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. pa je san ispriĉao Ibn Širinu. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. a ako je luk nearapske izrade. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio. ili nekog od bliţe rodbine. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina." kao i: . ona će mu roditi kćer. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri.

ĉasnom. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom.postići će Allahovu dţ. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka. i jedni pogaĊaju.š. leĊa. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. Allahov Poslanik s. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela.pi za grudi. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. simboliziraju odjeću. oni su mu neprijatelji. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. ili na razlaz. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju.. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. a ako su mladići. noge i si. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled. Ako neko sanja da 87 . poslušan. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. to ukazuje na to da će umrijeti. i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. To isto simbolizira bodenje sabljom. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. postići će se dunjaluĉka ĉast. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. blizinu. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom.. putu. putu.š. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama. pa sam ga protumaĉio Medinom. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost.t. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. je rekao:.š. simbolizira ruţnu ţenu. ili u njegovoj radnji. ŠLJEM i KACIGA.v. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. štapom ili kocem. lijepom i bogatom ţenom. putu. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. obziorom da je tvrĊi.. i sanjao sam da pratim ovna. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. jaĉi i sigurniji. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima. ako su ti ljudi starci..š. sukob i borbu sa drugim. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. ili kod njegovih saradnika.a. Sto se tiĉe rana. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. a drugi ne pogaĊaju. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala. on namjerava nešto izgovoriti. plemenit. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)". a ako nije skupocjena. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. postići će dunjaluĉku ĉas. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. ali ga nije ubo. oni su mu prjatelji. koji ih ĉuva. a ako nije skupocjen. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce.s. i sanjao sam zaklane krave.š. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. ali to ne izgovara. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja.š.. obzirom da dvoboj prethodi borbi. simbolizira ruţnu ţenu. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ.

Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. povećaće mu se rod. onda je i to uistinu ta osoba. ako neko sanja da je ranjen u grudi. to ima još intenzivnije znaĉenje. ali da mu krv nije potekla . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. ako sanja da je ranjen u stopalo. i u tome nema dobra. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. pa neka ne pretjeruje u ubijanju. ako sanja da je ranjen u stomak. a ako iz rane teĉe krv. ubijen. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. Ako neko sanja da je ranjen u petu. imetak.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. Tako. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. Ako ga krv pritom porpska. Ko sanja da je zaklao oca. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. a ako mu je kost pukla. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. bogatstvo i vlast. za što će biti nagraĊen.je ranjen u lijevu nogu.š. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima. ubijeni će postići neko dobro. a ako sanja da mu je krv potekla. ako sanja da je ranjen u butinu. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka.. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. koju će platiti prijatelj ubijenog. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. Ko sanja da je ranio nemuslimana. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. vojska će mu doţivjeti poraz. Ko sanja da je nekoga ubio. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. Ko sanja da je ubijen. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. dobiće imetak od poljoprivrede. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. kao npr.A ako je neko. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. stavio na rame snivaĉa. UBISTVO. ali ga nije dopekla. a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . onda se odnosi na njegove roditelje. Ko sanja da je zaklao malo dijete.. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. povećaće mu se vlast. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. ppvećaće mu se boj vojske. opet. pravdu i sud. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)". to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. ili njegove blagodati. U osnovi.. ili da je nazvan ubijenim (poginulim).. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. a da je istina ono što se p djetetu govlri. vatra bi mu potpuno ispekla meso. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. dugo će ţivjeti. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at).taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. kome je iz rana potekla krv.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. ali 88 .. ni kriv ni duţan. a nije ga zaklao. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). shodno rijeĉima Uzvišenog. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. a ako je ta osoba nepoznati starac. do biće imetak od sinova i potomaka. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom.on će poĉiniti nešto veliko. Isto tako. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. a ako je ta osoba mladić. povećaće se imetak njegove riznice. bez glave. noţem i si. Neki. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. treba tumaĉiti da je ranjen u srce. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka.

Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. ona je postajala sve blistavija. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. ako je u strahu i brizi. a ako to sanja odsutna osoba. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog.a. ako nije išao na hadţ.s. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put.Tako je oslijepio. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti. iskušenja i poteškoća. nisam mogao vidjeti ništa. .š. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. shodno kazivanju o Jusufu a. koji je sjedio. na njega laţe ĉastan. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu.š. otići će. a za putnika — da će se vratiti kući. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. i što sam više pokušavao da je sperem. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. a pred njim je bio lavor pun krvi. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. biće toga osloboĊen. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi.s. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. Isto tako.š. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. Kada je došao kući. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. a njen muţ je bio odsutan. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. ako je duţan. a on ti je poslušan.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid.. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. bogat i moćan ĉovjek. oni će se sresti s Allahom dţ. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. izjutra je osvanuo slijep. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. Kada sam se probudio iz sna. od kojih će biti potpuno odvojen. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. to znaĉi da je on prema njima pravedan. putu. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. MeĊutim. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća. riješiće se duga. Srdit. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. to znaĉi da će mu dati slobodu. ako je bolestan. ozdraviće.v. ili bolesnik koji boluje od stomaka. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje. bezbjedno će se vratiti s puta. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala.

. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice. a on od njega bjeţi. a moje.. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. bićeš potvoren). ako su od krpe ili konca. je rekao: „Volim okove na nogama. Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog. umrijeće u okovima. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet.Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja..a.imaće belaja sa svojom ţenom. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. OKOVI.. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. ako su od olova . a jednu ste zarobili". simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. za zabrinutu osobu . Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući .. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere.. Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. Strah u snu simbolizira sigurnost. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku.š. za bolesnika — da će dugo bolovati. a ako je to vojska koja ĉini nasilje. i ubacio u njihova srca strah. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara. ako su noţni okovi od drveta. Ako neko sanja da je vezan za drvo. Kasnije se to i obistinilo. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. simboliziraju ustrajnost u vjeri. ako je bolesna. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. ako su od uţeta. postići će visok ugled. to mu je poloţaj u bolesti.. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. razboritosti. ako je u crvenoj odjeći. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. ako je u ţutoj odjeći. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. tresao se i imao mlitave pokrete. kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". ako su od bronze.s.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. ugledu i ljepoti. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". shodno rijeĉima Uzvišenog: . za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. biće osloboĊen. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet. a ne volim okove na vratu i rukama". Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega.. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. njegovi podanici će se okoristiti nji me. ako ga neprijatelj otkrije. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom. ako su mu okovi tijesni. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. Allahov Poslanik s. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao.da će joj briga potrajati..Pa sam pobjegao od vas. ako se sanja. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli.š. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 . Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. to mu simbolizira poloţaj u nauci.v.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kada sam na sabah pošao u dţamiju. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . jednu (njihovu) skupinu ste pobili. ako je to dunjaluĉar. od neprijatelja će pre trpjeti udar. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost.. Poraz. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. ako bude drhtao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako su noţni okovi od srebra. Ako mu pritom bude tekla krv. a ako je zatvorenik. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom". ako je pritom u bijeloj odjeći. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju... na njih će se spustiti kazna. dugo će ostati u zatvoru. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu. jer sam vas se prepao. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega.

GRAVER. a tvrdi da je musliman. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće . N ako van j simbolizira carstvo. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. a ako je na putu. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća.a. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. . ako su mu gravure crvene boje. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra.dobiće veliku vlast. Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)".Mi smo već pripremili nevjernicima lance.a. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. ako su na nogama. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. u osnovi. Reĉeno je i to da okovi na nogama.la . ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). Ko sanja da zida. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu..l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". ako je oţenjen. jer ono. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. Zidar koji zida ciglom. zadrţaće se zbog neke ţene. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. a nije i§tina to što tvrdi.s. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. a ţeljezo — vlast i moć. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. ţena će mu biti dobra. oţeniće se i zaimati djece.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo.O brda. on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo.. to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik).on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. shodno kazivanju o Davudu a. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. ponavljajte zajedno s njim hvalu. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu. zatvor i si. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. 32. — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom.. mijenjaju naĉin kretanja. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. Ko sanja da pravi. Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. Priĉa se da je Imam-i Šafi r. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. Ako je okov s vana od ţeljeza. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost. RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. kao npr. a iznutra od drveta. izmeĊu ostalog. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao.. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. i znaĉi mir. a ako je neoţenjen. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat.

Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. a ako je upravitelj. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . ako te ne sprţi svojom vatrom. a ako sanja da ţudi za pšenicom. ili pala u smolu. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu. zavisno od snivaĉevih potreba. pokvariće je. Sunnet i imetak. koju ta osoba gubi i kvari. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi.a.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. a ako sanja mlinara mladića. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. da je traţi ili dotiĉe. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). hljeb će poskupiti. jer je osnova njegovog posla vatra. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju.š. Ko sanja da ima pšenice. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. kao kovaĉ. bilo da je trgovac bilo MLINAR. obzirom da je Vjerovjesmk s. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. u sebi ima lošeg morala. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana.s. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). a to isto je i hljeb za tijelo. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. ali da ne vidi da ga je platio.lija. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro.s. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. a vatra je ruţan gospodar. 92 . Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka.v. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. ako si sa njim. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. Pekar.š. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. KASAP simbolizira meleka smrti. takva će mu biti i sredstva za ţivot. POGAĈA simbolizira Kur'an. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. obilje i bogatstvo. TakoĊe. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. a ako je vaiz. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. zadesiće ga gubitak i poniţenje. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. odakle se i ne nada. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. ili ispala u klozetu. bilo od dobra ili zla. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba.pogodiće ga bolest. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . ipak. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. a sadaka simbolizira prljavštinu. pogodiće te svojim varnicama (zlom). to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. ako traţi znanje. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. a ako je slabe vjere. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. Prodavaĉ brašna i jeĉma. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. ona će mu umrijeti. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. shodno kazivanju 0 Ademu a. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. loţi vatru od ĉije vreline. LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. u tome će postići ono što ţeli.

Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. za tek stil uzima dirheme. ali u tome ne uspijeva. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. i u pitanju okova. njegov san nije pohvalan.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. koji ĉini grijehe i si. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. opet. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. Ako. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. TRGOVAC. jer ako je vidio krv. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. a ako robu naplaćuje zlatnicima. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. VREĆA. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. u vezi sa stvarima. d lake i perje simboliziraju imetak. Osoba koja proizvodi ulje. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. simbolizira poglavara i bogataša. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. simbolizira tajnu. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva.. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. ortopeda i dr. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. da nareĊuje i zabranjuje. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). kao što to moţe biti npr. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. koji se spor i. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. pak. ako ga proizvodi od sezama. kupiĉara (puštaĉa krvi). a neki. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. kao što su vladarove sluge. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. bolniĉara.

Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. razmotri njegov sluĉaj. kao npr. dug ili nešto što mu je povjereno. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. ili će mu biti vraćen dug. osjećajima i izgledima. kantar. vladar. odredom. ako ţeli da se oţeni. ali ne razumije kur'anske poruke. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. kao i onoga ko je u nekakom sporu. vratiće ga posredstvom sudije. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. ili će biti duţan i potraţivan za dug. mastionicu. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. simbolizira izbavljenje od briga. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije.š. kupiti. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. simbolizira mnogo šta. simbolizira postavljanje zamki. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. MAGARCIMA. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne. on će preuzeti neku odgovor nost. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. sudija. Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. inaĉe. u osnovi.govini. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. neće osiromašiti). DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. Kopanje. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. TELALA nije pohvalno sanjati. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. ako je bolestan. KOPLJA R simbolizira upravitelja. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. to onda simbolizira neko dobro. nakon što se ukazala njena golotinja. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. a ukoliko naiĊe na vodu. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. ako nije ništa od navedenog. a ukoliko naplaćuje. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. nešta će prodati. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. ili pouĉavatelja djece. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. a koristi siroma sima. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. lijeĉnik ili pisar.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. kao npr. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. Kupatilo. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. ime. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. koji ima haram imetak. PASTIR simbolizira upravitelja. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama.š. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara.

odnosno zamršen govor. ako nije ni jed no ni drugo. a po pravdi i mjeri daje odgovore. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac). u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. diskusiju. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. kao i to da simbolizira parniĉara. a tinta sjemenu. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika.i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. brigu. kao što razmjenjuje novac. „zehebe" = izgubiti. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. tako da pero odgovara ralu. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika.On. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. Tako. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. Lovac na sokolove. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje.zeheb" = zlato. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka.kuje" dimom i vatrom. mijenjajući ga u sitni novac. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. njegov lov je dobar. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla..lovi" ugledne ljude. krĉagu i dr. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . obmanjivaĉa. da bi mu se protumaĉio san. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. svoj sud i svoju pravdu. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu.. mjerila. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. ostati bez neĉega). postići će znanje. sitni novac (u ar. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. jer on svoj govor . jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. a korist koju dobije biće neznatna.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. koji nareĊuje i zabranjuje. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. a ako je lovio u zabranu. Tako. bilo da su u pitanju slobodne ţene. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. koji uzima pitanja. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. a njegova pomagala 95 . dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. ĉiji utezi. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. koji šteti i koristi kao vladar. presude. ako ima neku robu. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. kao npr. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. ili poput ĉovjeka koji veze. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. razmišljanje. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. isto tako.hem" tj. a uzeo srebrnjake (sitni novac).. ako dobije ono što prosi. kap što su dirhemi. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. izgubiće ga. ili: uzimajući nevezan govor. pravda. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku.simbolizira skrivenu vijest. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. kao što su zlatnici. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. robinje ili sluškinje. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. ako je lovio u moru. postavljanje pitanja i davanje odgovora. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. da bi mu se protumaĉio san. Osoba koja nosi vodu u mješini. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. a vraćajući povezan i osmišljen govor. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton.. Zatvorena knjiga (ili pismo). Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. PAPIRNICAR simbolizira varalicu..

kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. jer medicna u snu. i zdjele kao ĉatrnje. vaiza. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. otići će. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću.. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. shodno rijeima Uzvišenog: „. BRAVAR simbolizira telala. gospodina. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. pak. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. ako sanja da premjerava put. simbolizira otrov. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. ispituje stanje svoje ţene. odgajatelja. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. ili šeriatski pravnik. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. ptići će na put. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". ako sanja da premjerava vinograd. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. vaiza. U osnovi. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. zapašće u iskušenja. a vatra — vladara. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. šeriatskog pravnika. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. ako premjerava pustinju. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama.. Ijekara. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. postaće poboţan i ispravan.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. ako je dostojan uprave. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. ili. pobijediće brigu. kao npr. povećaće mu se spomen. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. ako je pred odlaskom na hadţ. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih.. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. šavioca. koji popravlja ţivotinjske koţe. ako premjerava šumu. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. a imetak i duše tumaĉe se jednako. ili. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. biće posrednik u vezi sa ţenidbom.. pak. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. i kotlove nepokretne". BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. a ako je u snu iz mora izvadio biser. PROIZVO. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. dobiće je. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju.. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. sudiju. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. Kradljivac 96 .

on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. ko nareĊuje i zabranjuje. ako je dostojan uprave. kao i uĉaĉa Kur'ana. postaće mjenjaĉ. ili uĉaĉ Kur'ana. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi.š. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap.š. ili bje lilac platna. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju. Ko sanja da je postao uĉitelj. shodno rijeĉima Uzvišenog: . gasala. graĊevinar. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. ili gasal. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. dobiće ga. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. da je otišao kod namještaĉa kostiju. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. veterinar i si. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. a ako ništa ne uzme. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ.Milostivi pouĉava Kur'anu. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. na dobroĉin - 97 . stvara ĉovjeka. ako iskopa mrtvaca. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. ako je iskopao imetak. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. ako je sposoban za neki administrativni posao. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. u osnoviĉ. kao što ĉini pravedni sudija. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. a ako osjeti bol. sviraĉa. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san.moţe da simbolizira i zvijer. ako se bavi medici nom. ako traţi imetak. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. šeriatskog pravnika. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. postići će ono što ţeli. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. uĉi ga govoru". ako pucanje radi vješto. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. pobijediće u sporu. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. šeriatski pravnik. vješti tumaĉ snova. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. toj potrebi će mu biti udovoljeno. Tako. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje.. da bi mu se protumaĉio san. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. a i upozo renja. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. kao stoje vladar. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. usavršiće je. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. onda je svodnik. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. niti razutnije tumaĉenje sna. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. ili istraţivaĉ. dobiće je. kotlar. šivaĉ. zmiju ili vladara. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). imaće štete. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. taj imetak je halal. ili vratiti dug. ili strigaĉ. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. Namještaĉ kostiju. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. a ako nije ĉovjek od nauke. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. ako nije u pitanju ništa od navedenog. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja).. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. obućar. ĉija rijeĉ se sluša. ako je iskopana osoba ţiva. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. u toj kući će neko umrijeti. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. ili je trebao ispuniti neki zavjet. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. postaće hafiz. sudija.

OSOBE KOJE TIMARE tj. varalica i dr. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. a kad je prisiljen. koji na zidu kojeg zida. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. ili oraĉa. policija. kao što je npr. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. kao i peraĉa. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. SOLAR simbolizira tamniĉa ra.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. laskavac. devama i si. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. PUŠTAC KRVI IZ VENA.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. hvalisavac. dvoliĉnjaka. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. ĉitanje ili pisanje. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. to za njega znaĉi neko dobro. koristeći svoj potrebni alat i materijal. bje -lioca. briga. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. ili će to pokušati. turistu. a ako sanja da prodaje robinju. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. kakav je npr. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. konjirna. ili namjeravati. na osnovu boje. muftija. Pobjeda simbolizira geometra. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. to je dobro. ili ţendiba.stvo i aktivnost. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. podsjeća na tkalca za stanom. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. rasprava. Ako neko sanja da prodaje roba. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. ili vojne starješine. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. to za njega ne znaĉi dobro. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. mazgama. UŢAR simbolizira geometra. i ako se tkanje prekine. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. ljudske tajne. bilo da je u pitanju ortakluk. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva.u tome nema nikakvog dobra. VRTLAR simbolizira supruga. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. nemir i opasnost. to je loše. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao.. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. ĉistaĉa odjeće i si. SVIRAĈ NA UDU. ili pisca.pobjedu. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. a geometar . Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. 98 . To isto simbolizira i BUBNJAR. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. opet. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. pak. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. putovanje. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. sudija ili poglavar. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. kao što je bolest. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. koji kleveće i podbada. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. kakav je npr. Neki. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak.

Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. simbolizira tugu. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. ili se. a krv haram. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. Rep kobile simbolizira sljedbenike. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. Što se sanja više tovarnih konja. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. U tom sluĉaju. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. sanja da jaše tovarnog konja. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. pomokrio krvlju. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. kao npr. pa je ona ušla u jednu kuću. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. da je s njim imao spolni odnos). dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. za njom se je. sanja da jaše tovarnog konja.š.33. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. kao i sreću i uspjeh u imetku. koja je bogata. vlast. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. kojim je bocnuo moj stomak. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. dobiće ĉast. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. ili će se. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. mimo svoje ţene. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava. koji ima vlas. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. KOBILA simboizira ţenu. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. prilikom spuštanja na zemlju. njegov spomen će se povećati. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. ako je riĊ. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. u to mjesto će doći neki stranac. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. ako kobila bude imala više repova. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. moţda. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. od Ibn Širina. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. koja ima spomen i koja je na glasu. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. a ako je konja opasao majmun. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. ili roba. on je upitao prisutne: . jer to simbolizi - 99 . imaće mnogo sljedbenika. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). on je. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. ako se sanja da se jaše na zidu. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. a crni imetak i gospodstvo.razvešće se sa svojom ţenom. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. imaće malo sljedbenika. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. ili slugu.

i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. postići će ono što ţeli. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. ako je lijep. Konj moţe da simbolizira ĉast. a i brige. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. MAGARAC simbolizira sreću. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. To isto simbolizira i jogunast konj. bilo da je roĊen vanbraĉno. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. ako je bijel. Neobuzdan konj simbolizira ludog. pogotovo ako je magarac crn. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. ako to sanja ţena. a ako mazga rodi. vjersku i svjetsku ĉast. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". kao i ţenu nerotkinju. onda prekidanje veza s rodbinom. ako je mirna. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. ako je debeo. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. ili napuštaje rodbine. gospodstvo. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. hvalu. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. ĉast i putovanje. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. ţena će mu biti nepokorna. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. u lijepoj odjeći. imetak. udaće se. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". sa jedne strane — tugu. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. ostvariće se ono ĉemu se nada. a ako ne to. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. lijepa odjeća — upravu i poloţaj. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. slavu. Ko sanja da mazga. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. a ako je obiĉni ĉovjek. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. ako je trgovac. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. Mulac simbolizira i dug ţivot. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . to je radost. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge.on se nada da će mu se imetak povećati. a ako nije. ako je zelen. a konjski kas — uravnoteţenost.a. to je siromaštvo njegovog vlasnika. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. to je imetak njegova vlasnika. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. MAZGA (mula) sa sedlom. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke.imetak. riĊe. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. Ako je magarac koji se sanja velik. konj ili neka druga ţivotinja govori. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. ili smrt 100 . ako je crn. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. bilo da mu je otac rob.s. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju.v. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. snivaĉ će postići visok ugled. tamnozelene . gospodstvo. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. ako je mršav. ako dobro ide. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. ĉast. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo.ra putovanje. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. postići će dunjaluĉku dobit. napašće ga njegov ortak.

a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra.U hodu budi odmjeren. zbog svog glasa. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. a u govoru ne budi grlat. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. Utrkivanje konja izmeĊu kuća. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. a ako nije nešto od navedenog. Ako neko sanja da nosi svog magarca. Magarac. shodno rijeĉima Uzvišenog: .roba koji ga je sluţio. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. a potom će ozdraviti. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. a ako magarica ima magare. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. postaće poznat. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. Ako to sanja ţena. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio. ako se magarac pretvorio u zvijer. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled.. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. rastaviće se sa svojim prijateljem. to simbolizira kišu i bujice. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. izgubiće sve gore navedeno. njen muţe će se sa njom razvesti. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega.. ili izvor ljudske koristi." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari.. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. ako se magarac pretvorio u ovna. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. ostaće nepoznat. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. simbolizira kišu i bujice. shodno rijeĉima Uzvišenog: . sliĉni su magarcu koji knjige nosi.s. ili trgovinu. negriješenje i drţanje pod kontrolom. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku. Ko 101 .. a ako je ţensko. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. imenjakom ili ortakom. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. zatrudniće mu ţena. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. ili će umrijeti. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. oţeniće ţenu koja ima dijete. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. Magarica simbolizira ţenu.Pa zašto se oni okreću od opomene. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije. pa ne postupaju. ili priprostu sluškinju. ĉuvanje od harama. robinja ili sluškinja.š. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi.. ako je magare muško. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. tako da će se tome drugi diviti.š. a ako magare ne bude jogunasto. a ako je magarac pri tome natovaren. sticanju imetka i kretanja. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. ali ih ne vidi. njima se je sluţio i Sulejman a. dati i kojom će ga usrećiti. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. to je još veće dobro. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. ili da će ga njegov gospodar prodati. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom.

Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. oţeniće blagoslovljenu ţenu. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. one tada simboliziraju vojsku. njegov nefs je ţivahan. ako nije ništa od navedenog. a prije toga nije bila bezgriješna. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. obzirom da krava simbolizira godinu. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. a taj grad bude na moru. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. Jahanje simbolizira pobjedu. sklon igri i zabavi. Ibn Sirin je rekao: . a ako na konju nije bilo sedla. one simboliziraju godine koje dolaze. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. njegovo stanje će se pokvariti. ili ako ljudi od njih bjeţe. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. ako su mršave — nerodne godine. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica.. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. ubiće ga. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu..Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. izuzev ako su sve krave ţute boje. shodno kazivanju o Jusufu a. a ako ne to. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). ako su debele.. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. ili se izdvoji ili zaluta. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. 102 .on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . simbolizira neko dobro. ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. — pojavu ili ispoljavanje.. ako je na njemu bilo sedlo. zapašće u brigu i strah. ili će imati neku posjetu ili gozbu. u kuću će mu ući udata ţena. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. mladog roba ili robinju. njegova ţena će mu biti nedopuštena. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. ako je sanja poljoprivrednik. KRAVA simbolizira godinu. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. a krava s rogovima — prgavu ţenu. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. ona simbolizira imetak bez koristi.. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica.on će oslabiti. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. noć i dan. Ko sanja da jaše kravu. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. Reĉeno je da krava. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. tj. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. simboliziraju rodne godine.s. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. a mršave krave nerodne godine.

ili da iskoristi njegov loj. ako je vladar. ako vo nije crvene boje. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka. obraĊuju zemlju. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. ili oruţje ako ima rogove. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. onda simbolizira beznaĉajnog. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. izmeĊu ostalog. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. ako je vo bio debeo.Ako je tvoj san istina. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. koju je on ţelio da povrati. pretrpjeće se gubitak. to simbolizira rat. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. nadvladaće nekog ĉovjeka. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. to je lakše. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. što u tom sluĉaju znaĉi. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. a ako je bio mršav. Ako si sanjao da teĉe krv. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. će mu darovati dobru djecu. dobiće poglavarstvo. meso. ili. zaimaće i postići ĉast i ugled. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. a ako nisi vido smrti. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. imetak i radost. oko tebe će biti neki pokolj. a takoĊe i balega. ako to sanja trgovac. znaĉenje je još intenzivnije. i bojim se da ne doĊe do smrti. poniznog. Vo moţe da simbolizira i roba. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. koţa i pojedini organi. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. ili roba. ako je siromašan. ili brata. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. ako ima dvije kćeri. VO (bik) simbolizira glupog radnika. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. a isto tako i njihovo mlijeko. udaće ih. to je teţe. njen suprug će joj se potĉiniti. Ko sanja da je zaklao vola. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. GoveĊe meso. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. ako ga sanjaju muškarci. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. ako nema supruga. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. ako je pritom uzjahao vola. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. ali nije mogao pošto je bila preuska. a ako nema rogove. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. ili da ustavi njegovu koţu. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. ili vlast ili imetak. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. simboliziraju bogatstvo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. Bivolice simboliziraju isto što i krave. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. obzirom da robovi. na njega rasrdio. a ona sa površine — dolje. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. simbolizira dijete. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. biće smijenjen s poloţaja. Ko sanja da je kupio vola. Ako ţena sanja da je dobila vola. ako to sanja vladar. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. ili će pobijediti nekoga koga se boji. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. Vo. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). a ako je bogat. ako to sanja upravitelj. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana.š. to simbolizira spor. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. — pa joj je Mesruk rekao: . ili snagu. ti postupci će donijeti profit. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. ali koja se više ne moţe povratiti. dobiće neku upravu ili 103 . udaće se. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. — Tako se i desilo. Ko sanja da jede volovsku glavu.š. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. a ako je broj manji.

kao npr. a ako je nearapskog porijekla. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. ako neko tu kamilu zakolje. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. ili će biti smijenjen s poloţaja. simbolizira Arapa. kiriju i si. slomi joj ili pojede neki dio tijela. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. Ko sanja da ĉuva arapske deve . Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. ako kamila progoni ljude. da je istaknut. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. umrijeće. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. ili u mješinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kamila moţe da simbolizira ţenu. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. a ako je ţiva oguljena. Ko sanja da je dobio kamilje meso. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. godinu. ili usred neke skupine ljudi. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. starca. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. ili će se riješiti neka pravda. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. udaće se. Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. dobiće upravu nad ne-Arapima. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. oţeniće se. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio.dobiće upravu nad Arapima. simbolizira ne-Arapa. sve to simbolizira ţene. laĊu.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku.. Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". drvo. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. bez ikakve opreme na sebi. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. zaimaće kuću ili zemlju. ili u neku drugu posudu. ili će mu biti otet imetak. ako je neoţenjen.. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. Ko sanja ne- 104 . Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. ona simbolizira vladara. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. ako je putnik. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. ţirafa ili noj. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. ako je zaklana. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. Kao stoka su oni. ili njegov poglavar. krenuće na put. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast.v. a ako to nije. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. evnuha ili poznatog ĉovjeka. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. tom ĉovjeku je naneseno nasilje.a. simboliziraju oblake i kišu.s. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika.. Ako se kamila sanja usred grada. otvoriće neko spremište.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. ili će ubrati neki prihod. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. ali ga ne jede. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). biće uhvaćen i uništen. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. ili će umrijeti njegov rob. a ako joj je muţ odsutan. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". Ko sanja da su se dvije kamile pobile . što simbolizira ostavštinu umrlog..

voĊa. u zatvoru. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko.š. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . ako se sanjaju. pobijediće nekog velikog neprijatelja. spasio (otkupio) Ishaka a. a ako sanja da ih muze i striţe. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. a da ne zna zašto ga je zaklao. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. koji predstavljaju njegovu snagu. zatim sam dobio i stado bijelih brava. i tumaĉim da su to Arapi. simbolizira tugu i brigu. zbog njenog kratkog repa. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. svojim dobrim djelom i pokornošću.s. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. osobu koja je skinuta s poloţaja. ako je duţnik. vojskovoĊa ili komandir. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna.š. Ako se sanja da koza govori. ako je griješnik. ubiraće imetak od svojih podanika. u bolesti ili zarobljeništvu. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. pokajaće se. Mlada koza simbolizira Arapkinju. ovnom (kurbanom). Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . osim one koju je Israil sam sebi zabranio. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. ako to sanja neko ko je u strahu. Debela koza simbolizira bogatu. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. koga simbolizira dotiĉni ovan. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. Bravi simboliziraju i ne-Arape. ako se sanja da pose svoju majku. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. izmeĊu ostalog. ili u strahu. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane).poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji.ovna. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti.. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. zapovijednik. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. simboliziraju dug ţivot. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost.š. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. kao što je vladar.v. Bravlje glave i noge. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. to simbolizira izobilje i dobro. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. a mršava siromašnu ţenu ili robinju. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. radost će mu trajati godinu dana. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika." Neki. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda.s. OVCE simboliziraju plijen. Ko sanja da je zaklao. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. Ko sanja da ide za ovcom.s. opet. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. ali da je nije sustigao. otkri veno stidno mjesto. JARE simbolizira dijete. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. simbolizira prirodnu vjeru. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. vratiće dug. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile.š. a ako ga nije tako zaklao. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. i tumaĉim da su to ne-Arapi. ime. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim. one koji nemaju samilosti. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. Ako je ovna zaklao radi mesa.a. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava. a ko sanja jednu ovcu.

Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. kao i ovca koja u utrobi ima janje. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. a bijela ovca ne-Arapkinju. simboliziraju zlo i štetu. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. a Allahov Poslanik s.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. Reĉeno je da pitome ţivotinje. dobiće imetak i neko dobro. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . koji mu je rekao: .a.to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. Ko sanja da je zaklao janje. ako se sanja da su pripitomljene. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. Kupovanje ovce. Crna ovca simbolizira Arapkinju. . Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. rodice djeĉaka. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). ili će je udariti. vune ili koţe. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto.s. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju. u toj kući će neko umrijeti. Janje simbolizira dijete. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost.s. neka je Allah zadovoljan njim. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine.s. npr. doći će do imetka kojeg je izgubio. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka. Vjerovjesnik s. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. 34. — Pa je ubijen hazreti Hamza. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. shodno kazivanju o Davudu a.v. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. je ubio Talhu. ili će obljubiti robinju. pa ako ga neko sanja. simboliziraju dobro i korist. ako se sanja da su postale divlje. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete. a ako mu je ţena noseća. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. 106 . pa je san ispriĉao tumaĉu snova. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor. postići će liĉni i materijalni us pjeh. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi.v. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. a ako je u pitanju ista vrsta.a. predvodnika mušrika. koji mu je rekao: . Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. a divlje ţivotinje.

ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji. Koţa. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. a tele divlje krave simbolizira dijete. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. a ako divlji magarac nije krotak. ovna ili jarca. epidemija ili neka druga poteškoća. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. Lav takoĊe simbolizira ratnika. ma kako ga sanjala. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. a ako nije to. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara.. i nadmoćnog ne prijatelja. a u Nubiji vladara. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. Ako to sanja trgovca. zapašće zbog griješenja u poteškoću. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . zastrašujuću riku i jaku srdţbu. zadrţaće je. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je ĉovjek od vlasti. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. sluţbenika varalicu. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. a ako slon za njim trĉi. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. hrabrost. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. moţe da simbolizira smrt. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. ako nije bolestan. a ako nije od vlasti.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". ako je to grad na moru. koji boravi u stepama. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. a moţda će biti i ubijen. brigu i strah.Divlja krava simbolizira ţenu. ali ga ne jaše. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. a ako ga nije bacio poda se. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. pak. ili će. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. Ili. Bojim se da ti nisi musliman. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. Ako sanja da slona jaše po danu.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. dobiće neko veliko dobro od vladara. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca.njegova trgovina će se uvećati. seljake. veliku laĊu ili uništenje i propast. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. umrijeće. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. ĉija hrana je halal. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. beduine. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. vladar će mu nanijeti štetu.akoje u gradu bolestan vladar. to ukazuje na snivaĉevu smrt. Slon za ţenu. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. ako u tom gradu hara kuga. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. to mu je bolest. kradljivca utajivaĉa. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. ili će. dlaka. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. Lav simbolizira vladara. nestati iz tog grada. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. ne predstavlja dobro. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. brdima i prevojima. iz grada isploviti laĊe. 107 . Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo.

Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. ili teškoća. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. ili posjeći. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. koji je nevjernik. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. ako se sanja da se pije. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. optuţiće neduţnog ĉovjeka. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. dati ubiti. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. riješiće se svih ţalosti.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. Meso. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . 108 . Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. bilo da će se usprotiviti vladaru. silnik ili neprijatelj. vladar će ga na neki naĉin omesti. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. a da s njim nema posla.s. ili će ga dati izbatinati.. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe. tj. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. ili će ga. salo. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. . Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. Ako se sanja da u grad ulazi lav. ili skinuti mu glavu. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). ili njeno mlijeko. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. a zatim mu je rekao: . lazova. shodno kazivanju o Jusufu a. varalicu. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. Ko sanja da je zaimao svinju. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. a potom se toga riješiti. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. a ako ne to. vladar. lopova. budalu. Mladunĉad svinje. pretvaranjem ţene u medvjeda. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. lopova i ugnjetaĉa. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. Jezid ibn Muheleb je. Mladunĉe lava simbolizira dijete. dlaka. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. ako se sanja. aN mu neće nanijeti štetu. ako ga je u snu duša napustila. niskih preokupacija. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. stanovništvo grada će napasti kuga. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. ili kršćanin. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. izdajicu. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. ili prijatelja izdajicu. zapašće u strah i brigu. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. koji je prljavog imetka. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. ako sanja da ga je lav rastrgao. spletka ra i varalicu. ţenskaroša. sanjao da je u nosiljci na lavu. ako u kući ima neko bolestan. .

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. a naroĉito u zasaĊivanju drveća. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. malo dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". koji mu je poljuljao vlast. koĉopernog i oholog ĉovjeka. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. lijepu ţenu prijatnog govora. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. ZIMOVKA simbolizira ţenu. lazova i nasilnika. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. robinju. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. koje će se kasnije riješiti. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. . ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. bogatog ĉovjeka. Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. simbolizira bolest. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. imetak je halal.. On je sišao s kreveta. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori.dostojan vlasti. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. dijete ili imetak.š. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu.nju). Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću.. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. na kuću će mu napasti lopovi. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu. a ako nije. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom. 113 . GAVRAN (VRANA) . Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu.Allah ti se. odgojenog. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova.Na to je ĉovjek rekao: . poboţnog i prisnog prijatelja. uzeo kapu i stavio je na glavu. a njena jaja simboliziraju kćeri. smilovao. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. kakav je npr. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . VIVAK simbolizira robinju djevicu. kurir ili oslar. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. jer ako ima nekog svog bolesnog. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. a ako se on sanja u toku dana. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Ako vladar sanja slavuja. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va.Paunica simbolizira robinju. Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76).

Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu. dobar orgaizator i planer. koji lukavo obavlja svoj posao.š.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. a t a kode i neku vijest. . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. koji je pronicljiv. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. Bio je vješt letaĉ. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. da lovim vrapce. ŠEVA simbolizira malo dijete. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. U svakom sluĉaju. pa je postao divlji. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. Nuh a. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. podvpljka i perja. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. kreste. a ako je na putu. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda.Ako ti hoćeš. dobiće nagradu. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. i pored svoje veliĉine. pa je pijetao postao rob. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. ne leti i ţivi kao potĉinjeni. je u laĊu ukrcao. ispriĉao mu san koji je ĉuo. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. pitom. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. pisara. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. pa je postao pitomi zarobljenik. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? .s. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. Kada je voda prešahla.a. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. Omer Ibn el-Hattab r. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. Ko sanja gavrana u svojoj kući .a. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . osiromašiće.Ibn Sirin mu je rekao: . Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. kritiĉara . . koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. dvaput ili tri puta udario kljunom. pijetla i tetrije-ba. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. a tetrijeb je bio pitom. sirotu i slabašnu osobu. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . koji je savršen u svom poglavarstvu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu. a Ibn Sirin mu je rekao: . izmeĊu ostalih ţivotinja.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. kao npr. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. davio i bacao. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. — Na to mu je Ebu Bekr r. otići će na dalek put. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. vratiće se zdrav svojoj porodici. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. pa sam ja jednu po jednu vadio.s. a ako sanja da ga je uzjahao. ja ci ti reći i koliko si uzeo. .s. tetrijeb je molio Nuha a. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio.

presretaĉe. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove. a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. a on je rekao: . a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti..gospodu meĊu ţenama i ljudima. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. robinje. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak. koji se ĉuvaju harama. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. KD sanja da je ulovio kokoš .. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja. Golubovi. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. neće dugo ţivjeti.ići na put. LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. moći. mladunĉad lunje simboliziraju djecu.je dotada imao društvo sa kojim je pio. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova.. ili. pa ih onda jedno vrijeme nestane. To potiĉe otuda kada je Nuh a. tako da će te ezijetiti. Golubica simbolizira i brzu vijest. perja. Poslije je poslao golubicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. ili ţenu. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. koji su poboţni i ĉestiti. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. a drugo joj je imalo ţut kolut. ili će mu ţena roditi dijete. pri Ijeţnice ili sluškinje. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. koja ti se izuzetno sviĊa. ali da one nisu sastavljene u grupi. Golubica moţe da simbolizira i kćer. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. sanjajući da je drţi u ru ci. ishrane. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi. crna . šarena — svakakve osobe. — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. „oruţja". GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. ili će zatrudnjeti. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. Arapa. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. jer ona tada simbolizira smrt. Bijela golubica simbolizira vjeru.to znaĉi da je on bludnik. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. robinje i njihovu djecu. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici.š. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli".. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. on je svodnik. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. naĉina i visine letenja. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. Ko sanja da patka s njim razgovara .s. do zuba naoruţanog vladara. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. ako se rodi ţiv. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ. one simboliziraju kradljivce. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. Ona mu se nije vratija. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude.dobiće prijatan halal imetak.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. Ako to sanja neko ko ţeli . Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. koja joj ne moţe dosaditi. presretaĉe. ona će mu roditi sina. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . Ko sanja da ima divlju lunju. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. Golubarnik sim bolizira skup ţena. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa.

.A ako bi im mušica nešto uzela.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. MUHA simbolizira nejakog.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. (kao) i ptice skupljene. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. ako sanja da je ušao u košnicu. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela.. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. a zatim ga protumaĉio rekavši: . ili da je od njih dobio meda. Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. ako uzme svoj dio meda. predstavnika rulje i ološa. i što imaju podijeljene poslove. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. one simboliziraju meleke. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu. kata-ptice. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. maticu. SKAKAVCI simboliziraju vojsku. pa je san ispriĉao svojim drugovima. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi. — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. ako pĉele pobije. simboliziraju novac. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. Kaţe se i to da skakavci. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. privreĊuje. da mu je iz. a i pĉelama ostavi njihov dio. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. ili hrabrost. neće moći (to) od nje uzeti". Ako neko sanja da ĉuva guske. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. 116 . OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. uvredljivog i niskog ĉovjeka. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu.tak.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. oni simboliziraju kaznu.

a neki vele da to simbolizira radosnu vijest.. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. kad sanjaju usoljenu ribu. BUHE simboliziraju Allahovu dţ. spa sjće se i od miliconera.š. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. a vrabac — ĉovjeka. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. l on je pretvoren u ţivotinju. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. ako u ribi naĊe loj. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. GVO2ĐA (KLOPKA). riba mu simbolizira kaznu. dobijaju imetak i neko dobro. miriše i pokazuje ljudima.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. gvoţĊe — spletku i zamku. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. simbolizira obmanu i zamku. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. ako u ribi naĊe biser. a u nasljenom mjestu — laţ. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje.. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. dobiće haram imetak. . shodno kazivanju o Isaovoj a. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba.da će joj se brige povećati i pojaĉati. rodice mu se kćer. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak.š. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. kao i sav ostali pribor za lov. ako se sanja da se drţi u ruci. jer ti ogovaraš ljude! 117 .. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . a ako je promašio cilj.s. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . ili neko dobro. UDICA. trpezi. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ali ako ne ĉine štetu. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. shodno kazivanju o Ejubu a. za putnika simbolizira povratak s puta. za osobu koja je u brigama . simbolizira radost i sreću. 36. otkrio je da ga on vara sa ţenom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. ta ţena će mu roditi djeĉaka. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede. a ako se spasi od korokodila. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. zabora više na ribu svoju. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. potvoru i ogovaranje.s. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. K. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. dok za lovca simbolizira dobro i korist. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. a ako nije. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. ako je strijela pogodila cilj. Neki ljudi su takve prirode da. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu..

STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. a on neće koristiti svoju snagu i moć. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. već daje otrov. radost i sreću. koje se ne boji. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. Zmija ponekad simbolizira vladara. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. pa se ona zavukla u jednu rupu. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. 37. koji mu je rekao: .ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. a ponekad ţenu ili dijete. rodice mu se dijete. ili da kruţe oko njega. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. Vodene zmije simboliziraju imetak. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. to mjesto će zadesiti nesreća. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. radijallahu anhuma. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. ali ne mogu da mu nanesu zlo. a ako ih sanja izvan kuće. tako da. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. umrijeće poglavar toga mjesta.s. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete. pa bude ubijena velika zmija. koja ne nanosi zlo. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. a ako ga je zmija ujela.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. dbţivjeće strah. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. dobiće kraljevsko blago. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije.O vjernici. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. Ko sanja da za njim ide zmija -. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera). Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. neprijatelji su mu strane osobe. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . Zmijske noge i zubi.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. pa ako je zmiju ubio. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. ne ujeda i ne uznemirava. doista. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. ona mu znaĉi njegovu sreću.. ako se sanjaju. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. biće siguran od neprijatelja. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. biće ubijen vladar toga mjesta.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu.. pobijediće neprijatelja. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. biće ubijen vladarov vojnik. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. Ko sanja da su zmije ispred njega. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . Ovakva zmija simbolizira i sreću. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov.š. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. zadovoljstvo i sreću. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. vladar ga obmanjuje. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine. rekao mu je: . imate/neprijatelja. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. kojih se on ne boji. veliĉini i otrovnosti.

on ima pokvarenu ţenu. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. TERMIT u snu simbolizira najamnika. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. ješće imetak takvog ĉovjeka. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. ako aţdaha ima sedam glava. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. zbog razuzdanosti njegovog jezika. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. on će joj nani jeti neku sramotu. ogovaraće takvog ĉovjeka. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. Velike uši simbolizira ju patnju. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. UŠI (VAŠI). Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. MIŠ simbolizira griješnicu. Re- 119 . simboliziraju povećanje vjere. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. ako neko sanja da gmiţu oko njega. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti.s. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. ako aţdaha ima više glava. a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. Ako ĉovjek. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. l on je postao od ĉovjeka. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. Skupina miševa. posjeduje haram imetak. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. KAMELEON. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. pokvarenosti i zla. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. pobijediće takvog ĉovjeka. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. ako su na zemlji — nejake ljude. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. zatvor i povećanje bolesti. ako ga sanja vladar. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt.AŢDAHA (ZMAJ). dokaza. Ako neko sanja da je ubio dromedra.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. ZVIJEZDAMA. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. ako se potom vratio na zemlju. gumnima i mjestima obraslim biljem. imetak ili dug ţivot. jeĉam i si. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. djecu. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. NOĆI. kao npr. Ako sanja da se uspeo na nebo. vrapci ili nešto sliĉno. OBLACIMA. ili da si lazi s neba. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. ali će on to ipak preboljeti. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja da vatra pada po njivama. 38. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. doţivjeće propast. umrijeće.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila.š. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. njegova bo lest će dostići vrhunac. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. BUJICI. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. i vojska će ga napustiti... šator ili riznicu. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. štetnosti ili neprijateljstva. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. izravne intervencije. bojati se je za njega. SUNCU. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. u lje. kao npr. u to mjesto će ući vojska.. LEDU. opskrbu i imetak. umrijeće kao šehid. smokve. VJETRU. umnoţiće se dobro njegove kuće. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. posla. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. tako. njegov ruh (duša) će otići na nebo. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. BLATU. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. Ako neko sanja da mu iz nosa. GRADU. ljudi će trpjeti patnju. ukoliko nikome ne nanose štetu. kao npr. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave.. on je u nekom poslu došao do vrhunca. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima. KIŠI. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. tako. spasiće se od onoga u šta se upustio. one simboliziraju Allahove dţ. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. SNIJEGU. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele.". poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. DUGI. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. rezidenciju. a mnogo mrava simbolizira vojsku. GROMU. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. MUNJI. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. rulju i zlikovce. kapije simboliziraju kišu. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. VAZDUHU. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. med. MJESECU.š. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. osiromašiće. DANU.s. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. prirode. blagodati. a ako vlada suša. ako Allah htjedne. shodno kazivanju o Sulejmanu a. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe.

a ako se sanja da se rastvorilo. Ako se sanja da se nebo spojilo. ako neko sanja da je na šestom nebu. steći će carstvo. to znaĉi da će biti kiše. ako neko sanja da je na trećem nebu. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. s roditeljem. steći će blagodat. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje. rodnost i ime tak. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. ako je iz neba izašla kamila. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane.. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. znanje. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. steći će odgoj. pokućstva. ukrasa. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . ako neko sanja da je na sedmom nebu. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. Ako neko sanja da se bacio s neba. biće obilne kiše i bujica. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. voćnjacima i si. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. imaće robinja. ĉast i Njegovu blizinu. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. vladar silnik će im nanositi nepravdu. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. prepelice i si. to znaĉi da će biti malo kiše. s uĉenjakom. .š. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti.š. oštroumnost. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. kata-ptice. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. poljima. ortaka ili imenjaka. ali će doţivjeti i propast.. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi.skakavci ili razne vrste ptica kao npr. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom).š. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. — to znaĉi da neće biti kiše. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac.š. postići će izuzetno visok poloţaj.š. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba.. ako je iz neba izašao ovan. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ.siguran od neprijateljskih spletki. ako neko sanja da je na drugom nebu. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera.š.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. jedna od njih je bila dignuta na nebo. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. nasljednika. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. ţena. muţa. Pored toga. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. ako neko sanja da je na petom nebu. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo . a Mje sec simbolizira ministra. Ako neko sanja da gleda u nebo. vrapci. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera.š. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. ako je iz neba izašao mladić. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. s muţem. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. blizinu. na oca. gospodara i si. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. ljudi će zadobiti plijen. putu i si. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). kao npr. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. sreću.

ako to sanja neko ko je na moru. umrijeće. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću.. kao npr. ili. i plaću ili ponizno mole. putovaće morem ili kopnom. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. kretanje na put u nevrijeme. ako je bolestan. Noć moţe da simboolizira nevjernika. a dan — umor i trud. umrijeće kao šehid. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. sa svojom tminom. ako to sanja trudnica. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. a ako nije to. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. onda se je bojati za njegovu dušu. Noć moţe da simbolizira i odmor. ona simbolizira zbrku. pak. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. putu. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. to za njega znaĉi da će primiti islam. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. ako to sanja vladar. a ako je pritom letio pomoću krila. pokajaće se. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. Let po vazduhu. kopnom ili morem. doţivjeće brodolom. a dan — rastavu. ako je u laĊi i putuje morem. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. Arapi. bilo briga. bilo ubistvo i si. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. obzirom da Allah dţ. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. boju prašine). bojati se je da će doţivjeti brodolom. zaimaće. bilo suša i nerodnost. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. ministar ili sudija. znaĉi da će biti upućeni. razapinje šator. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. ako se sanja da se leti bez krila. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. to za obiĉne ljude. ona će prestati i nastupiće kišni period. a dan muslimana. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. zadesiće ga nešto strašno. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama .š. njegove nade najavi. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. ako vlada suša. koja posmatraĉu liĉi na dim. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. onemogućava kretanje. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. a ako je u pitanju magla. kao npr. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. uz njega će pokvariti svoju vjeru. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. ili će. koji jedan drugog traţe. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. Tako. biće na rubu smrti. ako im se nanosi nepravda. prestaće im se nanositi. ili će ga zarobiti neprijatelj. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. ako putuje kopnom. ili s jednog posla na drugi. ako je na javi bolestan.š. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. i si. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". tako. ako se druţi s vladarom nevjernikom. inaĉe. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. a dan — dobru proĊu robe. s trga na trg. bilo novotarija u vjeri. tako. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao.vati. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. oţeniće se. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. na ovaj ili onaj naĉin. 124 . ako je on novator u vjeri. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. zapašće u tegobu. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. onda to znaĉi suprotno. sjedi ili hoda. biti na rubu propasti. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. ili iz kuće u mahalu. VAZDUH simbolizira niske ţelje. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. ako su u smutnji i pometnji. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. to je za njega bolje. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. ako to sanja griješnik. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin.. bilo da je u pitanju smrt. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. ako to sanja siromah. bilo da je u pitanju smutnja. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. odlazak u borbu na Allahovom dţ. Ako neko sanja da leti po vazduhu. Ako ovakav san sanja nemusliman.

rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. bilo morem bilo kopnom. a jutro — nabolje. bez smiraja. a ako sanja da noć traje vjeĉno. suprugu njegovog oca. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. ako pritom sanja da traţi vodu. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. ako to sanja zatvorenik. opet. izaći će iz zatvora. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno.š.s. u tumaĉenju. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga. odnosno u snu. bez zalaska. po tumaĉenju. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. a dan — kopno. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)". sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava. suprugu. poglavara. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo.a. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji.v. Amina. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. a sve to. tako da se njegova svjetlos smanjila. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. podne sredinu. obzirom da Allah dţ. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . da je imam dţematu. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. kao npr. poĉetak dana simbolizira poĉetak. i da ga je zaklonio oblak. Sunce moţe da simbolizira. a neki. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. snu simboliziralo njegovu majku.s. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. ili da je pošao na hadţ. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. umrijeće. Ako neko sanja da je svanulo jutro. riješiće se bolesti. a Mjesec — njegovu majku. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. umrijeće. Noć moţe da simbolizira i smrt. ţenu vladara. veĉe nagore. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put.. usmrćuje duše. shodno rijeĉima Uzvišenog: . sigurnost i izbavljenje iz briga. ili da je ušao u bašĉu. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. ili im se nanosi nepravda. glad i umiranje. gospodara. neki vele — njegovu nanu.a. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put.Noć takoĊe moţe da simbolizira more.. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. da ga je progutala ptica. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. prvopretpostavljenog. ima su protno znaĉenje od mraka.. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. vladar nad vladarima. kruţi nebom.. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. profesora. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. njegovog zapovjednika. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima.s. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. ili pak snivaĉevu robinju. treperi na nebu. Ako se. ako to sanja griješnik. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. pak. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. neki vele — tetku. bilo da je u brizi. prašina ili dim. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj.v. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. majka Vjerovjesnika s. gospodarovu kćer. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. ili da. da je palo u more. bilo da je bolesna.š. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. i slijedi niske ţelje. tuzi. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. njegovog oca. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju.š. opasnosti ili neĉem sliĉnom. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. u njoj. kao npr. ako je bolestan.. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. a Mjesec muškog roda.

bilo nepravda. djeĉak ili djevojĉica. da ne vjeruje u Allaha dţ. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. ako je trgovac. ili kupio robinju. i to dijete će. ako bijeli platno. ko je bolestan. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika.tanju pomraĉenje Sunca. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. ako je trudna. dobiće halal imetak. ili će roditi djeĉaka. Ako to sanja osoba koja radi neke. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . nakon što je zašlo. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti.s. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. dijete će biti ţen sko. koja je siĉna ĉovjeku. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje.š. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. nakon što je izašlo sa istoka. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. a ako je nije dostojan. To moţe da znaĉi. i ako to sanja neudata ţena. tako. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. ako je zapovjednik. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. dobre ili loše. ali ne i ostali dio tijela. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti.š. vraća odakle je i izašlo.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. za onoga ko se razveo sa ţenom. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. ili pravi ćerpiĉ i si.. bilo pravda. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. a ako ne to. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. to znaĉi da će umrijeti. To moţe da znaĉi. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. ili će mu ţena. zatim smo je polagano Sebi potezali". i ako to sanja ţe na. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. da će je vratiti. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. ako je obiĉni podanik. naći će lijepu ţenu. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. To moţe da znaĉi. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. a da to ljudi ne znaju. sišlo u njegovu kuću. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. a u ljetnom periodu — brigu. ili će trudnica pobaciti dijete. bolest. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. dok za siromaha. Zalazak Sunca na istok. u zimskom periodu. ili pere. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. dobiće od poljoprivrede halal imetak. oboljeće od gube. da će beba umrijeti. To moţe da znaĉi. ili da se. vraća sa zapada. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. umrijeti. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. ili da je odlutala s prvog puta. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. ali ne i ostali dio tijela. da će mu se bolest povratiti. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. ako je upravitelj. simbolizira odjeću i bogatstvo. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. takoĊe moţe da znaĉi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. dobiće snagu u svojoj upravi. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. nakon zalaska. profitiraće u trgovini. nakon što je izašlo. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene.dobiće blagodat od vladara. skrivene poslove. sa svojom svjetlošću i sjajem. vladar će se na njega rasrditi. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. njen muţ će je neĉim obradovati. da ga ima u krilu ili daje ono. ili da će mu neko. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. kao npr. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće. vrućicu ili upalu oka. Izlazak Sunca sa zapada. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. bilo da je u pitanju putovanje.

dobiće obilje i lagodnost. ako sanja da je Sunce zašlo. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. ili vladara koji nije vrhovni. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. izmaći će mu se ono što traţi. ako su obje polovine postale zasebna Sunca. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. a ako se pritom oblaci raziĊu.. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. i tu je bio ubijen. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast. Ako neko sanja da su Sunce.š. oboljeće vladar. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. Ako neko sanja da je Sunce palo. to znaĉi da će vladar oboljeti. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. ĉast i bogatstvo.. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. vladar će umrijeti. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . to znaĉi da će se riješiti neke tuge. njegovi roditelji su zadovoljni njim. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. Ako neko sanja da je progutao Sunce. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. to znaĉi da ona ĉini blud. on će se riješiti briga u koje je zapao. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla. Ako takav san sanja vladar. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. muţa. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. ţivjeće briţnim ţivotom. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. da pravedno vlada. zajedno s vladarom. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. u druţavi će zavladati nered. umrijeće. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad.. a druge uz Mjesec. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. koji ga je upitao: . a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka..ako sanja da je Sunce poţutjelo..š.. ako sanja da je Sunce pocrnjelo.Na ĉijoj si ti strani bio? . Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. to moţe da ukazuje na neku štetu. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. protiv vladara će se dići neki odmetnik. udaće se za vladara. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. 127 . a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje.. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. Allah dţ. oni koji ţive u toj kući postići će ugled.. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.a. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. a ako se preobrazilo u mladica. ministra i ostalih po glavara. biti zarobljen. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. koje se kreće ali ne zalazi. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. obolje-ćesi dobiti upalu tijela." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. gospodara. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. to znaĉi da će on umrijeti. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. Ako neko sanja da prati Sunce. će mu dati veliko blago i imetak. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. on će. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. pa su jedne pristale uz Sunce. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika.. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. ispred ili iza njega. a ako nemaju sjaja. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju.

kao npr. Pritom treba imati u vidu. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. a ako sanja da Mjesec izlazi. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. postići će neko dobro. ako nema imetka. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. bio to muškarac ili ţena. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga.a. vremenski (mjeseĉev) period. ali da kiša ne pada. pa kad ga nije primijetio.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. obzirom da se Mjesec (tj.v. muţ će joj poginuti. kao što je već ranije spomenuto. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom. a ako to sanja krajem mjeseca. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. sedmice.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. u svom krilu ili u svojoj ruci.Šta ti je? — a on joj je rekao: .. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. a on je posivio u licu. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. pak. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu. predvodnika. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. postići će od vladara neko dobro. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. zarobljenika. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. u imetku. to znaĉi neki poĉetak. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . MlaĊak simbolizira vladara. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. to znaĉi da će on umrijeti. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. umrijeće. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. to simbolizira dobro. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. Ako nekosanja da visi o Mjesecu. bilo u pitanju dobro bilo zlo. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila.s. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. i spominju Njegovu svetost. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca. Tako. a ako je to sanjala ţena.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. mjesece ili godine. poslu. zdravlju i dr. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca.a. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. voĊu. mimoići će ga i neće postići ono što traţi. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec.). Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. predstavlja neko zlo. ustao i uhvatio se za stomak. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. dane.š. koji je ruĉao. stupice u brak. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. ili. pa ga je sestra upitala: . to ne predstavlja nikakvo dobro tj.

doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. kao npr.a. ili će dobiti veliku upravu. ili u njegovoj kući. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu.v.. i ako sanja mlaĊak. to zlo će uskoro nestati. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge. nesreću ili propast. Ako vladar sanja zvijezde. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. zvijezde ţenskog roda — ţene. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. to znaĉi da će on umrijeti. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. uĉenjake ili šeriatske pravnike. to simbolizira bruku. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. da se nalazi u njegovoj kući. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. Ako to sanja ţena ili rob. ako ima nekog odsutnog. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. ako je dostojan vlasti. nešto nesvakidašnje. a ako je duţan.se nebom. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce.. veli: 129 . sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). ili u more. završno od samog sna.š. baviće se naukom o zvijezdama. ţena će mu pobaciti dijete." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde.. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. uzme zvijezde. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. stvorenjima. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio. neki veliki dogaĊaj. a ako to sanja trgovac. ako ih sanja mlada. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. a male zvijezde — obiĉne ljude. koje mu se pribliţilo. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. djecu ili robove. Velika ili Mala kola ili Veneru. prisjećajući se dana rata. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda. one simboliziraju njenu ţensku pratnju..š. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. ako ih sanja mladoţenja. ili ako sa zemlje ili ne ba. Ako neko sanja mlaĊak. one simboliziraju negove svatove. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. da se spustio na njega. ili dvije kćeri. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. ili će dobiti up ravu nad ljudima.s. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. shodno Poslanikovim a. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. dva ministra ili dva velikana. ili njihovo sagorijevanje u vatri. vratiće se. ili da ih uzimaju ptice.s. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. profitiraće u svojoj trgovini. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. ili njenog oca i majke. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". dobiće je. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. umrijeće. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. ljepote i veliĉine zvijezde. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. a ako nije dostojan navedenog. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. Ako to sanja trudna ţena. to zlo će se proširiti i potrajati. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca.

pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. izgubiće imetak. ako je bogat. to znaĉi da je nastalo ljeto. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. daje i neke bolesti i slabosti.s. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. nesreću i štetu. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska.a. on će od uĉenjaka sticati znanje. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive.v. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom". ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. urmijeće. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. pomoć. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu. a ako su zvijezde bile bez sjaja. Jupiter . to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. i njegovih drugova i da je na putu istine. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. njegovu vojsku. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. upravu. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. dobiće vlast. Ako neko sanja da jede zvijezde. a ako se pojave naveĉe. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. ovaj svijet će mu biti naklonjen. Vjerovjesnik s.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji.s. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. opskrbu. nastala je zima. to bi bilo dovoljno (u ar. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. kad već sunce sine. Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. dobiće ugled i visok poloţaj. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga". njegove zapovijedi. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi.a. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. da se u tmini orijentira prema njoj). Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. dobiće vlast i spomen u narodu. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. Allah dţ. nastala je polovina ljeta. a ako je siromašan. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi.v. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s.š.š. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu. ali je nije jeo. ako se ujutro pojave na zenitu. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. slabost i komešanje u narodu. a s takvim vjetrom. Ako neko sanja da su Vlašići pali. 130 . a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. Venera — vladarovu ţenu. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. a Merkur — vladarovog pisara. postići će vlast i ugled. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. ako se one pojave rano ujutro. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle.A njegove zvijezde. da obara drveće i potapa laĊe. on uzima i jede tuĊi imetak. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom.s.

nakon zastoja. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. biće uništeni. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. kao npr.. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. ako se sanjaju. izobilje. simboliziraju dobro i blagoslov. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. ili jeĉam. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. Ako je u snu vidio da vjetar. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. ili će mu. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe. ili ako su izloţeni patnji i bolestima... Kiša moţe da simbolizira i bolest. postaće vladar nad ljudima. kao što je najezda skakavaca. ako je snivaĉ 131 . laĊa će stradati. to šteti i ljudskim tijelima. osjećajući pritom strah. jer navedeno znaĉi.. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. ĉupa drveće. Njegovu vjeru. Vjetar popraćen grmlja vinom. ili groţĊe. uţas i paniku.. ţivotinje i hranu... ako se sanja. zavisno od toga koliko je pokisnuo.: „. selo ili nepoznatu mahalu. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. kao npr. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. ako je bolestan. oduzimanje imovine. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. simbolizira vruće bolesti. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. med ili mast. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. milost. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. ili ulje. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. porobljavanje. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. A ako vam bude smetala kiša. ako je snivaĉ na laĊi. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. smutnja. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. grad ili vjetar. rat. Vrući vjetar.š. ako je toga dostojan. ili će biti uznemiren. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. i li će biti pritvorena u zatvoru. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku..ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . prašinom i hukom. ili će steći imetak ako je siromašan. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. to simbolizira opšteljudsku patnju. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . KIŠA simbolizira Allahovu dţ. bolest će mu se pojaĉati. ako su u ratu. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. ili će dobiti batine. zbog bolesti ili siromaštva. ako se sanja.š. olakšanje. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put. ili hurme. da je uzeo abdest. uza sve navedeno. a ukoliko je nanijela štetu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. znanje. a ako nije nijedno od toga. ako se stanovništvu nanosi nepravda. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. napad neprijatelja. pogotovo ako je popraćena vatrom. kao što je kuga.. i ako je vjetar popraćen tminom. ili će ga neko napasti. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. pomoć. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda.. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)". pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. Blagi i ĉisti vjetrovi. dozi vjeće zemljotres. ili neku nesreću. teškoća ili zaraza. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane.

Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. dobiće to. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. ili da su popraćeni vatrom.š. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. koristeći mudrost koju će zadobiti. od takvih ljudi će ubrati mudrost. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili".. ili kata-ptice. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac. će mu dati bogatstvo. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. ako je siromašan. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. i ako ima d evu ili laĊu na putu.. a isto tako i „oblak"). ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. jeziku znaĉi „deva". OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. kao npr. Beskišni oblak. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. vratiće se s puta. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. zapašće u nevolju. postići će mudrost. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje. steći će znanje i mudrost. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. ili skakavce. livade i drveće.. ili na njive.š. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu.: . a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". ţena će mu zatrudnjeti. ako je nemusliman. kao što i karavana simbolizira kišu. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu. ili da ga oblak nosi. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost. a ako se sanja da padaju dinje. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. ili u njegovom krilu." ili: „. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne.. ako sanja da sakuplja oblake. ako ima ţelju za djetetom. ako sanja da posjeduje oblake.. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. ako je musliman.š. razboritost. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša.. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na.nemusliman. ili ĉovjeka od vlasti. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju. kao npr. oţeniće dobru ţenu. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. Takav oblak je uništio narod Ad. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. ali nije aţuran. Allah dţ. za koji su oni mislili. on će se. dobiće mudrost i vlast. primiće islam. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. kao što su sijevanje munja i grmljavina. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. otići će na put. pokajaće se. meĊu njima će zavladati bolesti. da im donosi kišu. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela.kamenjem. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar".. visok poloţaj i solidan i halal imetak. Ako neko sanja da jaše na oblaku. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove. ukoliko se dovodi u vezu s upravom. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. bilo da je u pitanju povratak vojnika.. kada su ga ugledali. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. karavane ili neĉeg sliĉnog. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. primiĉe islam. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. ili se spustili na kuće." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. ili vrapce. a ako je oţenjen. to simbolizira neprijateljski napad. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. oni simboliziraju k iše i bujice. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ..: „. ako sanja da jede oblake. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. ako je neoţenjen. a donio im je kaznu. Oblaci 132 . zmijama ili škorpijama. kao npr. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom.

udarac biĉem. njegovu prijetnju i upozorenje. za onoga ko prije kaţe da grmi. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. kao npr. ţetelac i si.. bilo zbog neke vladarove naredbe. a ako to sanja nepoštena osoba. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu.na javi. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. ili najavu kiše. biće obradovan kišom i milošću. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. bilo zbog kiše.. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. simboli ţira nevolju. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. ili istovremeno i jedno i drugo. to moţe da simb olizira nepogodu. ako se sanja. koja simbolizira mi lost. radost. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. putnik ili bjelilac platna. grad. a ako je u zatvoru. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. i kiša. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost. MUNJA. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. postići će zlo za kojim teţi. vladarovo nareĊenje. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. iz oĉiju će mu teći suze. vjetar. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . ako neko sanja grmljavinu. simbolizira strah od vladara. pogled će mu se ukoĉiti. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. a gromovi — smrt. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. smijeh. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. isukivanje sablje. oblaci — vojsku. ako je njegov gospodar. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari.. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili.epidemiju i haranje smrti. inaĉe. lijepo vladarovo obećanje. Tamni oblak simbolizira brigu. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. da ga je munja ošinula. Drugi. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. tako da se za nju moţe pripremiti. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. oni simboliziraju dobro i blagoslov. U narodu se. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. osjećaju potrebu za kišom. ako je duţan.. obustaviće putovanje. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. vratiće dug. zamku. koji simboliziraju patnju i kaznu. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. najezdu skakavaca. pak. da se pobojite i ponadate. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. ako je na putu. kiša — prolivenu krv. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. munju popraćena kišom) bolesna. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. da vidi njenu svjetlost. Oblak crvene boje. opet. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom.mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. Ako munju prati kiša.. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. zidar. kao npr. iz kojih posuvda pada kiša.. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu.. smutnju ili bolest. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. otac ili vladar srdit na njega. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu. biće osloboĊen. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. Ako to sanja neko koga kiša ometa. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. ili pak. a da je grom njegov fijuk. npr. otići će na put i sretno se vratiti s puta. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake.

ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. Ako bolesnik sanja bla to. ali da nije bilo kiše. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. zapašće u smutnju. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. to je situacija u koju će zapsti teţa. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. gromovi. oduzimanje imovine. ili vladara koji ĉini nasilje. simbolizira nadolazak bujice. ako se sanjaju. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. u zatvor ili u ruke vlasti. MULJ i GLIB. zapašće u patnju. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. a neprijateljski napad. dugo će bolovati. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. ili ako se je ublatio. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. ali da nije bilo kiše. vjetar. pa stoga izbacuje sjeme van. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora.dobio munju ili munjom obasjani oblak. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . Ukoliko se sanja da bujica plavi. grad. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. grijeh i namjera. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. kao npr. uzdrmavaju ih. ako je bolestan. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. ako je u snu izašao iz blata. umrijeće mu ţena ako je bolesna. ili da će u njoj izbiti poţar. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. ubiranje desetine ili poreza. rušenje ili kraĊa. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. neugodnost i brigu. p ak. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. ona simbolizira neprijateja koji napada. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. ulijevaju strah stvorenjima. pogaĊaju i uništavaju. zavisno od veliĉine oluka. umrijeće. to je veći snivaĉev haram. to simbolizira nepogodu. to simbolizira smutnju i haram imetak. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili da će se srušiti. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. u ovom sluĉaju. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. ili. a ako voda iz oluka ne otiĉe. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. ako je neko iz te kuće odsutan. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. Sa- 134 .Sanjao sam da su potekli izvori. opet. kao što su strašna smrt. BLATO. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. ili da se zaglibila u blato. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. rušenje ili ubijanje. ako taj ĉovjek prati vladara. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. razrezivanje nameta. poţar. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. ne simboliziraju nikakvo dobro. ako su ljudi u nevolji i brigama. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). kao što su skakavci. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. ali da nije bilo kiše. ili da će je zadesiti nešto drugo. To se tumaĉi time što otvori oluka. stići će vijest o njegovoj smrti. a što je blato na snu crnje. a ako u snu nije izašao iz blata.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. Ako neko sanja da hoda po pijesku. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. u pogledu roda. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. da su uţivanja trajnija. steći će bogatstvo i ugled. biće poniţen i dove den u nevolju. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. da ga sakuplja ili da ga nosi. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo. a nepoznati grad — budući svijet. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. desiće mu se neka poteškoća.. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. znanja. Ako neko sa nja da gomila prašinu. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. bilo na konju. pada prašina. umjesto kiše. bilo pješice. on moţe da simbolizira Dţennet. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. BREŢULJAK l HUM. da se uhvatio ili oslonio na njega. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. dobiće je. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. to simbolizira neku kaznu. ili bezbjednost i sigurnost. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. koji je Musau a. a ako se sanja crno i ruţno selo. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. to simbolizira neko dobro. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti.. opsadu i si. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. oţeniće se. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. ili će postati sudija. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. imetka ili vlasti. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. taj imetak je haram. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. a stanovništvo sela teško. shodno rijeĉima Suajba a. Ako neko sanja da nosi prašinu. neku vezanost. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. ako je dostojan vlasti. pokajaće se. siromašan i potcijenjen. ako ima konkubinu. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. ili se valja u prašini. zadesiće ga neka briga i tuga. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. ako je duţan. ako su od zemlje. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. ako je bogat.uprašio ruke ili odjeću. ako je griješnik . GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. biće saĉuvan i bezbjedan.. zavisno od napora hodanja po pijesku. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. pravni savjetnik. spasio si se. rekao: „Ne boj se. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. bogatstvo ili siromašt vo itd. primiĉe islam. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak.s. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. Ko sanja da sjedi na breţuljku. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac. to znaĉi da će obrtati neki imetak. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. i ako je bolestan. mujezin ili hatib. Ako neko sanja da iz neba.. ta uzvišica mu simbolizira tabut. da su stanovi veći itd. ako je bolestan. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša. izgubiće imetak. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. Ko sanja da guta pijesak. a potom zapasti u nevolju. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. ako je dobar. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira.s. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja.". ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu. vratiće dug ili zalog. ostvariće neku korist. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. i ako je pored svoje 139 . ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima.

Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. ili da je u njemu napravio smutnju. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. 140 . Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. tj.. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). osloboĊeni". da selo simbolizira seosko stanovništvo. ili će odseliti iz tog mjesta.. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). ako je na javi u izobilju. — Tako se i desilo. a izlazak iz grada simbolizira strah. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. uĊite u grad mira. umrijeće.dobrote i bolestan.. a ako sanja da se taj grad obnavlja. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. kaţu i selo. ako se sanja da se posmatra iz daljine. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo .to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. To." Ko sanja da ulazi u grad . nevolju ili epidemiju. Neki vele: POKRAJINU. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. svakog straha." tj. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi.š. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. ili da gori u vatri. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. Tako. izmeĊu ostalog.0 vjernici. zadesiće neimašina. ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. ili grad. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. ili da ga plavi bujica. pitaj stanovništvo sela. on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. Rodni grad simbolizira roditelje. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. ili da u toj pokrajini vlada suša. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. ako Boga da. ako Bog da. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. Ili. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. a mravinjak — selo. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja. koji će nastaviti put svojih predaka. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje.. to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. Neki vele da grad. to jest da se seli iz jednog u drugo. neimaštinu. Allah dţ. obzirom da Arapi za mravinjak. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. kad se sanja da je tiha i mirna. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. Ili. Isto tako. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. Ako neko sanja da je porušio selo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . sprovode novotarije u vjeri. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. simbolizira uĉenog ĉovjeka.. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. ako je to selo poz nato. da bi se to protumaĉilo. vlašću. Kad je tumaĉa snova upitao za san. postići će izobilje. Tako npr.. a ako je u neimaštini. zna njem i imetkom. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada. izaziva smutnja. ili ga sanja porušenim i napuštenim.

zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. srazmjsrno koliĉni šljunka. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. najezdu skakavaca. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. majmuna. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. da ga je kupio ili da stoji na njemu. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. da kamenĉićima gaĊa šejtana. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. ŠLJUNAK simbolizira ljude. što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. to znaĉi da on. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr. i tome sliĉno. namet. to znaĉi da će steći znanje. a ako sanja da je izašao iz sela. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ako je u njegovoj sluţbi. napad. nakon što 141 . to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. Obiĉni svijet kaţe: . to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. ili da ga guta.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo.š. Ako neko sanja da šljunak baca u more. ulje i teme sliĉno. odabire bezvrijednu stvar. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. neku korist od mora. nemarne i ljude neznalice. pak. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. ako to sanja u danima hodoĉašća. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra.s. vjetar. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak.. pored vrijedne stvari. od djeteta ako ga snivaĉ ima. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. Ako neko sanja da posjeduje kamen. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. sa zasijanih njiva ili ispod drveća.š. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. !sva. ili pljaĉku i tome sliĉno. Stijene takoĊe simboliziraju grube. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. ruganje i vrijeĊanje. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. Ako to sanja bolesnik. Ako neko sanja da je ušao u selo. pa je to napustio misleći da to nije dobro. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. ili. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". na ljude ili na dţamiju pao kamen. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice.š. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. u pogledu svoje prirode. npr. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. kao i psovku. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. skakavca. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. shodno rijeĉima. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. vranu i si. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. grad (tuĉu). da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. Allah dţ. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve. sraz -mjerno veliĉini kamena.

UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. tako. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. braću ili pomoćnike. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). npr. simbolizira haram. sve se to odnosi na kućevlasnika. spomen. izmeĊu ostalog. pokajaće se. . maltera i krefca. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. ako je obavljao namaz. a ako to sanja zdrava osoba. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi."). a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. npr. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. Kad neko sanja da je ušao u novu.. njegovu dvojicu braće ili. 142 . ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. njegovog ĉuvara ili slugu.. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. simbolizira halal.. TakoĊe i poznata „kuća". ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu.To je ahiretska kuća. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. Ako neko sanja da se dom ruši. npr. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. da će biti strpljiv u nedaćama itd. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. to mu simbolizira hala) imetak. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. njegovo biće. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. simbolizira budući svijet.mu se šejtan ukazao. naziva i kućom (. zajedno s halkom. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. pak. koja ima svoj naziv. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Kuća oblijepljena blatom. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. ako je snivać siromah. robove. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. ako je bogataš. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. ali će se ipak spasiti. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. ako je kuću gradio od cigle. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. riješiće se brige. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. kuća mu simbolizira ovaj svijet. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. da je tijesan. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu.. golubove ili muslimane. pak. ili prostran. bilo zlo. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. Tako. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. to će postići dţihadom itd. da će otići na hadţ ili u dţihad. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. bilo da je pitanju neko dobro. a ako je okre ĉena kreĉom. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. ako je uza se imao konja i sablju. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. da će ĉuvati krvne i druge veze. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. onda kapija simbolizira njegovo lice. ukoliko se sanjaju zasebno. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. moţe da simbolizira Ahiret. ako kuću pravi od cigle. obogatiće. da će biti asketa. ako je u brizi. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. povećaće mu se bogatstvo. koji će iskoristiti. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. da bi mu se protumaĉio san. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. poboţan. svjedoĉenje protiv takvih osoba. ili. porodicu i ono ĉime se zklanja. ime. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. simboliziraju njenog vlasnika.. to dobro će postići namazom. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. dvojicu suvlasnika te kuće. i ako je Bogu neposlušan. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. dareţljiv. znan. ako se sanja..

a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. ili će kupiti konkubinu.. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. Kućna vrata. Sve što se sanja u vezi s kućom. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. a isto tako i dovratak. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ. Ako neko sanja da ruši novu kuću. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. ako je bolestan. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. Ako se sanja kuća 143 . to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. biće izuzetno zdrav. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem. oţeniće se. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake.. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. ili. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj.. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću.". Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar.to znaĉi daće biti zatvoren. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća.. ozdraviće. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. pak. to znaĉi da će se oţeniti. — Tako se kasnije i desilo.. postići će veliko dobro.. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. mogu da simboliziraju ţenu.. ali će ona ubrzo umrijeti. ili neki stub. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. neka ţena će nositi njegov teret.. da će napustiti ono što pos jeduje. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega. a ako to sanja griješnik. ta mu kuća simbolizira njegov grob. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja neku kuću u daljini. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet.š. ako ima nekog bolesnog u kući. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. to znaĉi da će se riješiti briga. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće. pa pozakljuĉa sva vrata.. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. koje zadugo neće dobiti. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. bilo da se ruši ili popravlja. a ako je u tu kuću ušao. kada srdit ode.l Zun-nun se. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal. a Allah najbolje zna šta je ispravno. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. nosiće teret neke ţene. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.

a ako je od cigle.a. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. simbolizira zatvor. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid.v. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. tjeskobu i smanjenje imetka. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. srazmjerno debljini. to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. za koje će biti kaţnjen. postići će izuzetno visok ugled. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. ako ga sanja griješnik. ako je omaltan. KUBE (kupola) simbolizira snagu. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. on u tom sluĉaju simbolizira novac. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke.v. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju.Ako neko sanja stare zidove. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka.Neka je uzvišen Onaj koji ti. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom.. on tada moţe da simbolizira vladara.s. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. a ako je neko te zidove u snu renovirao. ako je ispod te kućice bilo skrovište. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. ĉvrstini. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. Strop od daske simbolizira munafika. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. a ako sanja da je pao sa zida. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. stanje će mu se pogoršati. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. Ako neko sanja da je ušao u dvorac. DVORAC. simbolizira ĉast.bez stropa. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . simbolizira dobijanje haram imetka. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. a to je bio i faraonski posao. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. dostojanstvo i moć. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. Vjerovjesnik s. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. simbolizira ovaj svijet. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. ugled i vraćanje duga. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. ali će to na kraju ipak izaći na dobro.s. ako hoće. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. a ako taj dvorac nije njegov. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost.. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". visini i vaţnosti tog zida u zgradi. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda.a. ZID simbolizira ĉovjeka. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću. ta kuća simbolizira muškarca. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. on će nakon straha dobiti neki imetak. a ako takvu kuću sanja ţena.

shodno kazivanju o Musau a. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. Ako se sanja ukrašena graĊevina. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. to z naĉi da će steći znanje. postići će radost i visok poloţaj. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle.graditi graĊevinu.. pobi jediće svoje neprijatelje. pored nje. tri ili više ĉardaka. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. ako na put ide radi nekog imetka. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. odsutni će sa sobom donijeti i imetak. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. a ako je taj broj bio 30. zato što su trpjeli. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. npr. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. simbolizira hranitelja porodi ce. bilo da se radi o dobru ili zlu. i ako to sanja neudata ţena. ako je bolestan. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira.. ako to sanja bolesnik. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. do -biće upravu. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. njegova duša će otići u Dţennet. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. ako je u strahu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. to mu simbolizira halal zaradu. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. umrijeće.Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. a 40 potpun. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. vesela i namirisana. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. da je iskopao njene temelje. ako je.Oni će biti. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . postići će ga. otići će na put. biće spašen od onoga ĉega se boji. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. roba ili jahalicu. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. udaće se. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom. ona simbolizira upravu i znanje. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. Ako neko sanja da ima dva. oţeniće se.s. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. a ako to sanja trgovac. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. ozidao je i uĉvrstio. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. ako to sanja neoţenjeni. STUB: od drveta. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. jer ga Arapi i tako nazivaju. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. ako to sanja osoba koja je u nevolji. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. to znaĉi da će se on. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. uspevši se uz stepenice. kome je Allah dţ. kako na ovom tako i na onom svijetu.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . Ako se sanjaju poznate stepenice. otići će u Dţennet. ušao u ĉardak. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. riješiće se nevolje. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. shodno rijeĉima Uzvišenog: . biće bezbjedan.. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice.š. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. DULAF (udubljenje u zidu). ozdraviće. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. ispuniće ga. ugleda i lijepog prijema. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. Ako trgovac sanja verandu. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. koje prati igra i zabava. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. to je istinito obećanje". a ako ide radi neĉeg drugog. Kad se sanja da se pravi veranda. on će se tu i oţeniti.

potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. onda. Ako su stepenice od kamena. i ak o su od bronze.s. za jahaĉa — da će ići pješice. pak. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. rodno zemljište. bilo da se radi o upravi. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti.Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. ako su od srebra.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom. u svoju kuću. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli.a. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. ako su nova. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. pred lava koji ga je šĉepao. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. ĉetvrta — sadaku. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. one simboliziraju uspon sa grubim srcem. njegovo uĉenje i primjenjivanje). ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. ako su od zlata. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. meĊu lavove ili zmije. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. a za trgovca . Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. pred pticu koja ga je zgrabila.da će sići s vlasti.v. LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer.dţihad i sedma — Kur'an (tj. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. šesta . druga — post.. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. bunar. to znaĉi da će se oporaviti od bolesti.. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha. Neki. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. meĊu svoju ĉeljad. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. bašĉa. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. da će se pokajati. ako moţeš. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu. za poglavara . pa im donosi jedno ĉudo". Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. to znaĉi da će se prihvatiti islama. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz. treća — zekat. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. ako su od daske. Sanjanje silaţenja niz stepenice. postići će vlast i ugled. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. Ako je.Ti prisluškuješ ljude. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. blagostanja i svakog dobra. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. islam. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . 146 . i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra.: .dţa.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. to znaĉi da će dobiti moć. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. simboliziraju postizanje vlasti. na veliku i strašnu vatru. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. LUK. trap. sa ţenom će se trajno razvesti. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri). vele da to znaĉi od lazak na put. a ako to sanja bolesnik. VRATA. opet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. hatibskoj. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. a mali luk — ţenu loše ĉudi. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome.. kao npr. da je pao na neplodnu zemlju. peta — hadţ. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. strašne stvari i nevjerovanje. kao što je dţamija. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. bilo o muftiluku. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo".

a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. PRAG simbolizira ţenu. to znaĉi da mu je ţena trudna.simboliziraju neudate. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. bez njegove dozvole. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. i da je lijepog izgleda. MANDAL (reza) od drveta. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. Ako je kapija velika i jaka. a drugo vani. pa kad kroz nju proĊete. to znaĉi da će mu neki ljudi. a ako je otvorena prema kući. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. a ako je uz to i zakljuĉan. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. nadboj iznad vrata — ţenu. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. Neki vele da štala simbolizira suprugu. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. pobijediće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. ako se sanja da je otvoren. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. a ako nemaju mandala.s. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. simboliziraju udovice. to znaĉi da će umrijeti. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. — Kada je to ona njemu rekla. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. zapalila se ili slomila.š. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. simbolizira neku zamku. da je pokorna Allahu dţ. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. shodno njegovim mogućnostima. da je ispravna.s. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. ako je s nekim u sporu. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. jedno krilo je palo unutra. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. to zna- 147 . Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. izvalila se na van. KLOZET simbolizira ţenu. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. on ju je pustio tj. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. bićete sigurno pobjednici". VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. to znaĉi da se on odao novotariji. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. rastavio se s njom. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. KUHINJA simbolizira kuharicu. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona.

rekao je ĉovjek. na putu će ga presresti banda. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. koja se ne moţe povratiti. Ako neko sanja da se hrana zapalila. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. zatvore. Nepoznati bunarovi.ci da njegova ţena. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. tj. ako mu je ţena trudna. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. prodaće ono što mu je u trapu. umrjjeće. prevare. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. ako se sanjaju da su pored puta. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. okove i tome sliĉno. a koji je inaĉe siromašan. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. upašće u zamku.Ne znam . Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću.Je li ona bila robinja? . Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. ako to sanja putnik. TRAP simbolizira majku. zamke. kontaktira sa dvojicom muškaraca. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. izmeĊu ostalog. pa sam se kasnije udala za tvog oca. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. Ako neko sanja da je upao u rov. roba. riješiće se duga. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. a on ga je ponovo upitao: . a ako je duţan. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. tako. Bunar takoĊe moţe da 148 . koja svoje dijete hrani. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. javne kuće. tako npr. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. simbolizira i putovanje. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. simboliziraju trţnice i prodavnice. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. — Ibn Sirin ga je upitao: . Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. ROV simbolizira zmaku. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. ako mu je majka bolesna. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi.

to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. ako ima nekog svog bolesnog. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. kuću velikog griješnika ili bludnika.Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . nekad ćeš je izvući punu vode. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. srazmjerno koliĉini vode u bunaru. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan. ta roba će mu doći. otići će na nekakav put. ako je upravitelj. ako se u snu iz tog bunara napio vode. ako je bolestan. ako je u sporu s nekim. shodno kazivanju o Jusufu a. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. Jedan od pjesnika je rekao: . bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. kupatilo.. a ako je bunar bio prepun. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje. oţeniće se. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. a ukoliko ga je kopao neko drugi. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. biće pritvoren. to nema neko naroĉito loše znaĉenje.. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. taj će mu ozdraviti. ili zatvor. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. Ako neko sanja da je pošao na bunar. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. npr. taj će mu se vratiti s puta. ona će mu roditi djeĉaka. umrijeće. dvorišu ili selu.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. reĉe: .s. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. kojoj će mu biti udovoljeno. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini. ovo je djeĉak". Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan.s. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. dobiće neki veliki imetak.O radosti.).a ako je bunarska voda bila ĉista. pretrpjeće gubitak u trgovini. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. otići će na neki put. ako je na moru. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom.. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. doţivjeće brodolom i naći se u moru. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara. ako putuje kopnom. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. biće smijenjen s poloţaja. a ako nije u pitanju ni to.simbolizira more. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. a ako je trgovac. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. a ukoliko nije. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. Neki vele: Ako neko sanja bunar. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. to znaĉi da je ona u Dţehennemu.. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću.. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. a ako to sanja ţena. Kupatilo moţe da simbolizira more. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. (Dţehennema ima 149 . to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode. izaći će iz zatvora. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. ali se nije razlijevao.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. ako ima trudnu ţenu. a nekad punu blata i s malo vode". ako ima nekog svog na putu. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda. a ako u bunaru nema vode. ako ima nekog svog u zatvoru. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. bolest ili Oţehennem. ukoliko u bunaru nije bilo vode. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke.

koji simboliziraju imetak. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. ili neku potrebu kod sudije.. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. neće je dobiti. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. simbolizira neki nemir. vrane ili zmije. prisan i si. ako na javi ima spor s nekim. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. PEKARA simbolizira radost i sreću. npr. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. ako zamole pomoć. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. dobiće upalu porebrice.to znaĉi da on ĉini nemoral. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. sestra i dr. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. ako je kupatilo toplo i prijatno. kćerka. zahvatiće ga drhtavica. ako je kupatilo pretopio.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. ako se saprao i izašao iz te prostorije. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. ako boluje od drhtavice. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. neki mali otvor u vratima. i u kupatilu vidi lava. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. orgijanja i griješenja. umrijeće. to znaĉi da ga njegova porodica.ako to sanja u zim skom periodu. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta. Ako nije u pitanju ni to. koji će mu donijeti radost i sreću. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. ako seje saprao i. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj.ako sanja da je u sauni potpuno go. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako neko sanja poznatu pekaru.. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. oţeniće se. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. brigu. ime koje znaĉi. bojati se je da će postati nepokretan. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. okupiraće ljude neĉim izuzetnim. ako on na javi boluje od vrućice.. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan.). ali mu to ne polazi za rukom. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. udovoljiće nekoj svojoj potrebi. to znaĉi da će ga zadesiti briga. biće okupan i zamotan u kefine. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. protivno svom obiĉaju.više. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. ili sahrani. a ako nije. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. da bi mu se to protumaĉilo. Neki vele da kupatilo. Ako neko sanja da gradi pekaru. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. riješiće se briga. ţalost. obzi - 150 . obukao bijelu odjeću. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. potpuno će ozdraviti. srazmjerno vrelini vode. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. kao što je majka. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. ako se sanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. riješiće se nje. neke ţene će mu za>Jati brigu. bolest ili nešto sliĉno. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. topao. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku. ako je u sauni bio odjeven. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. koja će krenuti nabolje ili nagore.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. ako je hladno. Ako neko san ja da gradi kupatilo. blizak. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ.š.

nepravilno okreće. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. pak. to će i uĉiniti. ili kupiti robinju. Ako se sanja da vodenica melje prazna. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike. ako je siromašan. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. Kad neko sanja da je ku pio mlin. zakasniće ili će pokvariti hadţ. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. ili oţeniti sina. da bi radio kao mlinar. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti.". jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. ili to moţe da simbolizira kugu. nauĉnih ustanova. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. bilo od dobra. ona će vas spasiti. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. ako je bolestan. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. blato ili ţivo meso. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. bilo od zla. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. ili će udati kćer. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. otići će na put. al o je snivaĉ od onih koji putuju. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. vodu. ili da će uzeti konkubinu. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. Ako se sanja da se kamen mlina. biće prevaren.. Allah dţ. ako je neoţenjen. Ako neko sanja mlin kako melje. ako je uĉenjak.. Ako se sanja da se mlin slomio. Ako nije ni jedno ni drugo.š.. postići će neko dobro. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. ime. to simbolizira nekakvu svaĊu. Ako se sanja nepoznata pekara. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. i to će mu biti izvor prihoda. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. kao što je nauĉna ustanova. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. ako je u dţihadu. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. ili na vjetar.rom da se u pekari peĉe hrana. to se razliĉito tumaĉi. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. ako izuĉava neku nauku.š. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. na kome jedni dobijaju a drugi gube. prilikom mljevenja. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. Ako neko sanja da melje ţito. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. ili. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. simbolizira spor koji neće dugo trajati. ako je mlin bio bez osovine. ako je u borbi. to znaĉi da će poskupiti hrana. oţeniće se. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv. ako je kanio otići na hadţ. tekija ili sezona hadţa. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu.. VJETRENJAĈA: ako se sanja. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti.ma koji se u njima obavljaju. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada.

treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. a Dţennet (raj)za nevjernika. a ako nije putnik. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. ili će biti srušene. umrijeće i biće nošen. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta.. a sve to zavisno od sko - 152 . Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru.ići na rukju' ili sedţdu ili će. rat ili neka vladarova zapovijed. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. ako je bolestan. da bi joj se protumaĉio san. ako se u njima prodavala grnĉarija. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. kao što je crkva. a ako je zdrav i ako je na putu. peć ili javni posao. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. kako se navodi u jednom haberu. kao što su kiša. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika. a njena utroba simbolizira imetak. roditelji. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. jako je bolesnik zloĉinac. a ako je bila mirna i s malo svijeta. ako se sanja. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana.. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. javno kupatilo. ako ima bolesnog roditelja. produţiće svoje putovanje. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. simbolizira udobnost na ovom svijetu. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. simbolizira isto što i kuća tj. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. nevjerniĉka kuća. npr. da kroz nju teĉe ĉist potok. a ako je zdrav. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. kao što su bašĉa. javna kuća ili krĉma. u njima će se prestati prodavati. snivaĉevo tijelo. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. ako ne klanja u dţematu. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. ime. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. i ako se sanja da je prostrana. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. ako je bolestan. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. spomen. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. otići će na put i izmjenjivati konake. to znaĉi da će napustiti tu radnju. to znaĉi da je u Dţehennemu. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. braĉni drug. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. slavu. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. kuća inovatora u vjeri. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. a ako je musliman. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. da je na njoj izbio poţar. ako je umrla osoba nemusliman. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest.š. HAN (konaĉište). zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. njiva. knjiga i dr. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. da bi mu se protumaĉio san. a ako se u njima prodavalo posuĊe. umrijeće. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. vjetar. neprijatelj. voćke. ako nije u pitanju ništa od navedenog. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa.

ako je bolesnik. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. da bi mu se protumaĉio san. shodno rijeĉima Uzvišenog: . oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama.a. a Vjerovjesnik s. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. a poivijprije mjenjaĉnicu. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine. je jedne prilike. a ako je dunjaluĉar. i ako je neko sanja. biće smijenjen s poloţaja. ako je siromašan. FATAMORGANA: ako je neko sanja. groblje nazvao 'kućom vjernika'. ali će ga Allah dţ. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. sin Ardešira. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje.s.. a ako ga sanja sudija.v. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. ovaj svijet uporedio sa smetljištem. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište. pak. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . a sve to simbolizira imetak. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. steći će bogatstvo. a ako sa stranputice izaĊe na put.v.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. ili ako mu prije ti neka propast. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. je rekao: . simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. pekaru ili nešto sliĉno. to znaĉi da je on u zabludi. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom.a.. ili je sanjao da se sama ispraznila. kao fatamorgana u ravnici.. Ako neko sanja da je na stranputi ci. ako je upravitelj. pa su svi oni nestali izuzev jednog. — Kasnije se tako i desilo. antikvarnicu. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap.Sanjao sam da slijedim više puteva. to znaĉi da on ţudi za neĉim. i s njim Ebu Bekr r.. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima.š. smrt. a ako je siromašan.. Ebu Musa el Eš'ari r. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. ili.a. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. naišavši jedne prilike pored smetljišta. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. ako ga sanja vladar. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. krĉmu. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". to znaĉi da će se riješiti duga. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. još više će osiromašiti. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. pa je za san upito tumaĉa snova. umrijeće. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. a ako je siromah.s. PUT simbolizira pravi put u vjeri. ako je.to znaĉi da će se povratiti isti ni. pak. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. skladište za hranu ili sakupljeni novac. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu. Smetljište. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. jer je smetlje puno prljavštine. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. drţe pouĉna predavanja.a. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. ako se nada nekom nasljedstvu.. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. ako nije u pitanju ništa od navedenog. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. simbolizira drţavnu blagajnu. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih. izgubiće imetak i osiromašiće. koja sliĉe smetljištu. ako je neoţenjen. Ako neko sanja da ide sredinom puta. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan..

pak. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. koja je suprotnost gore navedenom.v. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati.. to mu je radosna vijest. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. Takav san. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. da mu naziva selam i da se s njim grli. ili da će nemuslimani primiti islam. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio. bilo zlo. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici.. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu. a moţe da znaĉi da će se oţeniti.a. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica.. ta stvar će ti nestati".to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . ukoliko je pokvario svoju vjeru. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. bilo da je u pitanju dobro. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom.š. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. te da će mu ţivot biti teţak. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. ili ne ţeli da mu nazove selam. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. to znaĉi da će dugo ţivjeti. ili je. Ako neko sanja da je zakopan u grob. to mu znaĉi suprotno navedenom. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje. ili je plakala. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. umrijeće od svoje bolesti. ili mu prijeti. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. bilo da je u pitanju dobro. zapao u grijehe prema Allahu dţš. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. zagubljeno i zastarjelo. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. ili se na njega namrštila. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe.s. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. ako je bolestan. pak. niti spominju Uzvišenog Allaha. Kad neko sanja da je ukopan. ako ga sanja putnik. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. bilo zlo. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. a ako je uĉenjak. umrijeće. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. ili uĉila Kur'an. Ako neko sanja da je u grobu.

155 .

156 .

ako je to sanjao u danima hadţa. npr. ako je na njenom mjestu iskopao jamu. Ako neko sanja da ruši dţamiju.njaluĉar. kao što je javno ku patilo. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. pokajaće se za grijehe. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. ili od nekog hajirli posla. ili će raskinuti neki ugovor o braku. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. 157 . to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. ako je tome sklon. ako Bog da. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. trgovaĉka laĊa. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru.š.. Kad neko sanja da gradi dţamiju. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. uzi manje kamate i dr. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. otići će na hadţ.. ako je snivaĉ griješnik. a ako je poboţnjak. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. ugostiteljski objekat i si. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. ili od nekog dbora. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ.

bilo dobro. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. primiće islam. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. koji su 158 . ako je u ratu. ili zatvor. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi. kao što su zlatarski trgovi. CRKVA simbolizira groblje. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. poboţnog ĉovjeka. pjeva. ĉinjenju dobra. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. kao što je islam. ili veliku trţnicu. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. javnu kuću. sudija. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada.š. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu.š. upućuje. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. gospodar. ako je u snu. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. nareĊuje i si. Kur'an. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. pored njega. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. ili dţamija u cjelini. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. ako Bog da. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana.š. oţeniće se. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. to znaĉi da će ući u kuću vladara. tako da će napustiti ovaj svijet. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. ili glavnu gradsku dţamiju. nariĉe ili plaĉe. ako je nemusliman. bilo da se radi o pojedincima. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. ako je bolestan. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. banke i si. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. ili kuću nekog uĉenjaka. minber simbolizira vladara ili hatiba. oca. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. postaće im poslušan. Ako nije u pitanju ništa od navedenog.. ali svoju obavezu zanemaruje. Ako takav san sanja rob. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. uĉenjak. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava.š. savjeti i nareĊenja izvršavaju. uĉenjak ili poznati imam. oslobdio Kabu iz ruku silnika. bilo zlo. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. majke. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. glasnika i. a ako nije u ratu. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu.EL MESDŢIDUL-HARAM. majka. mjenjaĉnice. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. Sunnet Allahova Poslanika. ako je zapostavio ibadete. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. simbolizira. biće siguran i riješiće se straha. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali.. mushaf. donji dio simbolizira obiĉni svijet. suprug ili supruga. na trgovima i ptvrenim prostorima. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. pak. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. ako je neoţenjen. dţihadu ili ĉuvanju domovine. znanja koje širi. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. unići u Dţennet. spominjući pritom Allaha dţ. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. otac. sudija. vladar. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. ili će. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. da bi mu se protumaĉio san. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. ili kuću u kojoj se svira. dţamijski mihrab simbolizira imama.š. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. to znaĉi da će on biti zatvoren. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. uvaţenog uĉenjaka. a i Dţennet je Njegova kuća. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ.. uĉenjaka. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. ili Dţehennem. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada.

piju alkohol i ĉine velike grijehe. upućivati i iznositi Allahove dţ. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. ili s onima koji su inova tori u vjeri. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. Na kojoj etapi puta je snivaĉ. Ako takav san sanja ţena. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. potpuno razrušena ih ĉitava. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. koji ĉine nemoral. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. da li je bila u ruševnom stanju. dokaze protiv njih. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. kakve je boje i dr. 159 . zavisno od toga kako je graĊena. na groblju ili negdje u prirodi. ili da u njoj ţive svinje.š. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu.

Turbe Hajdar ef.Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo). Katib-Baša 160 .

Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. NAFTI. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. Ako neko sanja da topi srebro. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. mrtvi kapital. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. ZLATNICI. nisam je našla. srebra. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze.. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. Ako se sanja neobraĊeno zlato..v. BRONZI. SREBRU. BAKRU. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. pa kad sam je kasnije potraţila. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. Reĉeno je da ţenski nakit. a ako je taj komad veliki. da bi mu se protumaĉio san. ono simboizira neki gubitak. simbolizira njenu djecu. upravu ili svjedoĉenje istine. to znaĉi da će steći blago.a. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice. sraz mjerno koliĉini zlata. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. KATRANU l DR. shodno rijeĉima Uzvišenog: . je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. DRAGULJIMA.s. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. OLOVU. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. stari. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. to im simboizira njihov ukras. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". ako ga sanja ţena. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. mudrost. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. dva ili više rudnika.š. ŢELJEZU. a ako se sanja obraĊeno. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. SURMI. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. znanje ili veliku zaradu. prstena ili minĊuša. koju sam skršila i bacila na zemlju. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. nestati i si. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. STAKLU. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. Ko sanja da je našao jedan. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. pa sam u njih puhnuo i one su spale. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita. 161 . bisera ili dragulja. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. nazvao i iskušenjem. izmeĊu ostalog. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: . TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. izuzev ogrlice.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. Allahov Poslanik s. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. stoke i nekretnina. i Allah dţ.l ta- 40. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. Dobri. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. NAKITU. on joj je rekao da će umrijeti. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz.

pa je svoj. to znaĉi da on povjerava neku tajnu. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. a ne klanjaš u dţematu. Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. pa sam poĉeo da ih traţim. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. Veliki dirhem. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku.a. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. — Nato mu je Vjerovjesnik s. to znaĉi da će mu se povećati imetak. a ako ih sanja ţena. simboliziraju prepirku. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. treba ga kovati.s. ako su od ĉistog srebra. simboliziraju njegovu dobru vjeru. oponiranje. jer davanje dirhema simbolizira brigu. Dirhemi. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. ako se sanja.san ispriĉao tumaĉu snova.v. Sve vrste nakita. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. . dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. Ako se sanja pet zlatnika. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete.s. simbo lizira znanje.. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. — Da ti nisi pjesnik? . Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. ako ih sanja poboţan ĉovjek. oni simboli ziraju pet namaza. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. ako ga sanja muškarac. Sav nakit. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. ima negativno znaĉenje. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. Nakit. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. Muhamed je Allahov poslanik". Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. ako ih sanja dunjaluĉar.Kad je to ĉovjek provjerio.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. rekao: — Ti klanjaš po sebi. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje. ako ih sanjaju ţene. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina. biće pristrasan u svjedoĉenju. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. . a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika. laţ.Ibn Sirin mu je rekao: . svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. moţe da simbolizira i njihovu djecu. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima..Ti ćeš dobiti batine! . to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. koji mu je rekao: .a. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja. posvjedoĉiće istinu. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro.ko mi onih koji terete (tovare) nose. poĊe u dţihad (borbu 162 . ako ih od njega potraţuje.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema.upitao ga je Ibn Sirin.v. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. ako ga sanjaju ţene. nakit muškog roda — mušku. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima. . a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. srebrnjak). Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost. ako mu ih vrati. Jedan zlatnik simbolizira dijete.

Kada je to ţena ĉula. ako se sanja.a. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. a ako ga sanja muškarac. znanje ili dijete. koji jeizgubio vid.na Allahovom putu). . to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. i kad ju je on skinuo. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima. Ako ţena sanja vijenac. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. to znaĉi da će kupiti slugu. KRUNA. to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. rekla je: . Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima. ibrik ili vrĉ s ruĉkom. od krune koja je od samog zlata. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an. a na dirhemu je. u kontekstu šehadeta. Kad mladić pogleda u defter. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. a ako je noseća. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu.. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta). Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca.Kćeri moja. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. ili. Ako muškarac sanja da ima minĊuše. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. jer u Basri imaš blago. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. ali ništa nije razumio. to znaĉi da on ĉini grijehe. . ona će roditi kćer. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. ispisano i Allahovo dţ.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru..s. MINĐUŠE. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo.a srebro djevojĉice. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. ako ima trudnu ţenu ili kćerku. tj. zatraţi da mu ga proda. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi.rekao je ĉovjek.s. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima.. to znaĉi da će izgubiti vlast.š. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. ime. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. njegov vid. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a.Traţim oprosta od Allaha. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno.). a ako su bile od srebra. pa ga ponesi. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge.. oca). rodice djeĉaka. Pogleda u nj.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. — Ibn Sirin ga je upitao: . Kada je došao u Basru.v. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi.

jeziku ) aludira na nesreću. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. dati sigurnost pri kraju ţivota. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti.'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu.s. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. to znaĉi da će dobiti vlast. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane.a. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten.s. imetak ili upravu. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše.". zbog samog naziva bakra. bila u prstenu.. to mu je radosna vijest da će postići znanje. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. kao i ĉasni ljudi svoje riznice.š. halka prstena — osnovu njegove vlasti. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. koji (u ar. to znaĉi da će mu Allah dţ. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. vjerom. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao.v. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. to znaĉi da će profitirati u trgovini . Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. Ako muškarac sanja prsten od zlata. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. on mu simbolizira poniţenje. . Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. kupovinu robinje. koji na sebi ima dragi kamen. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. ili da će se razvesti sa ţenom. Ako takav san sanja trudna ţena. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. ili će mu se roditi dijete. ako nema oca. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata.š. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife. ili će se oţeniti. i biće obdaren Kur'anom. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. jer je ljepota svake stvari njen „biser". to znaĉi da se bavi pjevanjem. kuće.minĊuše. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. ono što je vjerom pcfkuĊeno. a ako je u pitanju zlatni prsten. desiće mu se nešto neţeljno. dobiće imetak od ne-Arapa. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. Ako neko sanja da je našao prsten. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. Ako takav prsten sanja trgovac. ili da će izgubiti vlast. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti.njegovu ţelju i cilj. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. rodice sina. dobio prsten. a da mu je ostao samo dragi kamen. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. a minĊuša u ušima — ţene i robinje. ono za njih ima pohvalno znaĉenje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . ako je rob. to mu simbolizira neku sreću. jahaće ţivoti. Ako takav san sanja ţena. a ako ga sanja uĉenjak.je. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. Ako neko sanja da je pozajmio prsten. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. to znaĉi da će mu se roditi kćer. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. ili od nekog uĉenjaka. i ako je pripadnik sekte haridţija. i gravura na prstenu . ţenu. obzirom da je vlast Su lejmana a. dobiće veliĉanstvenu upravu. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. onda to nema pohvalno znaĉenje. ili ako ima oca. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka.

na ime kiše. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. propise i rijeĉi velikana u vjeri. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. ţenu ili dijete. kao npr. ako ući Kur'an. zaboraviće ga. ako se sanja. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. krupnog biserja i safira. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. ţanje i Kur'an. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. simbolizira snagu i moć. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. Ako ţena sanja orglicu. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. dpbiće je. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. ako je preuzeo kakvu obavezu. nauĉiće ga napamet. Ako je ogrlica velika. sezam. ako je ogrlica od bronze. Ogrlica koja simbolizira ţenu. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. jahalicu. Ako ţena sanja da je dobila prsten. znaĉi da je ta ţena prostakuša. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. ogrlica prekine i prospe. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. ovladaće njim. Ako se. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. spomen. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. onda je dijete od muţa ne-Arapa. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. ako je od ţe ljeza. ako je s dragim kamenom od topaza. robinju. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. ako je zapamtio nešto od znanja. bisera i topaza. Prsten koji simbolizira dijete. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. pak. a ako je nije dostojan. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. ĉast i dr. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. udaće se za muţa visokog ugleda. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. ona joj simbolizira muţa ili dijete. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. ako je od bisera. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. Ako neko sanja da s neba. kuću. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. pada prstenje. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. ukras i ţelju. neće je ispuniti. simbolizira znanje. ona će roditi sina. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. simbolizira rastavu. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. on mu simbolizira njegovu hrabrost. Prodavanje prstena. ogroman imetak. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. radost i imetak. Ako te ukrase sanja muškarac. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. ako je od bisera. ako je dostojan vlasti. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. biseri — Sunnet. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. ispuniće je. a zapostavlja suštinu. ako je neoţenjen. to znaĉi da ga njegova ţena vara. to znaĉi da će dobiti vlast. brašno. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. Ako ogrlicu sanja ţena. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. ako je nauĉio Kur'an napamet. ako je ĉvrsta. zaboraviće ga. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. jaĉinu i moć. a ostali dragulji — fikh. simbolizira lice - 165 . ugl-led. ona simbolizira bogatstvo. ako se bavi fikhom. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu.

od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. koji ljudi uzimaju. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. ali ga on ne uzima. to znaĉ i da će dobiti upravu. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica.. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. ako to sanja poboţan ĉovjek. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. to znaĉi da će dobiti vlast. za visno od toga kakvu je robinju kupio. Ako halhale sanja ţena.. a ako je ta narukvica od biserja. ona joj simbolizira njenu ljepotu. pomislio bi da su biser pro- 166 .š. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka. tj. to mu simbolizira njegovu snagu. amidţu. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost. ma kakva ona bila. to znaĉi da će on. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. Allah dţ. ali da se njime nije opasao.". ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. a za trgovca — zaradu u trgovini. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. brata. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. . Ako ţena sanja da ima više narukvica. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne.. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. opasao zmijom. Ako ţena sanja da ima narukvicu. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. Reĉeno je i to da ogrlica. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale." POJAS simbolizira oca. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu.. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu.. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. i ako to sanja uĉenjak. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. BISER. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. ili vlast. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. će ga pomoći protiv njega. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. one su odjeća vaša. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. ukras i ono ĉime se ponosi. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. Ako neko sanja da ispravno buši biser.mjerstvo. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. simbolizira pokvarenost vjere. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. tako da ne moţe da ih nosi.. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. HALHALE od srebra simboliziraju sina. a ako je neudata. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga. da je škrtac. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. NARUKVICA. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. to znaĉi da je on škrtac. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. Ako to sanja bogataš. a ako je taj pojas ukrašen draguljima. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. opasao koncem. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti.. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. to znaĉi da on nije pruţene ruke. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu..da ih vidiš.

— Nato mu je Ibn Sirin rekao: ..Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. Ako se uzme da koral 167 . Pro suti biser simbolizira lijep govor. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. . a ako ţeli da se oţeni. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. Ako neko sanja da gleda u dragulj. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. na ime minĊuše. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. i sve što nauĉiš.š. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. zabranio. i da to nema sjaja. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. Bušeni biser simbolizira robinje. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. jer ja govorimono što ĉujem. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje.upitao je Ibn Sirin. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. ima bolje znaĉenje od malog bisera. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. za upravitelja . Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir.dobijanje uprave. Ako neko sanja da drvetom buši biser. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. to znaĉi da on pljaĉka grobove. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. jedno duţe a jedno kraće. popularnu i veselu robinju. to znaĉi da on ogovara ljude. ali ga ne uĉiš. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser. rodice mu se kćer. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. Ako neko sanja da broji biser. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. ni sveti mjesec. Nenanizani biser simbolizira dijete. . za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. Veliki biser. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. Neki.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. — Istinu si rekao — rekla je ţena. ako se sanja. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. koje su ljudi kupili. a pitanje simbolizira kljuĉ. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. ni kurbane. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. jedan veći a jedan manji. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet. koji govore više od onoga što ĉuju. .Nato joj je Ibn Sirin rekao: .. da uzima školjke a baca bisere. to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. Ako neko sanja da ţvaće biser. Ako neko sanja da je progutao biser.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja.šuti". a ja nisam. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. biser ili kristal. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". KORAL. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. to zaboraviš i zapustiš. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. — Jesam — rekao je ĉovjek. pak. a Ibn Sirin mu je tada rekao: . pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. imam biser. i za trgovca — zaradu. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. za uĉenjaka -sticanje znanja.

već od bakra.s. Uzvišeni Allah je rekao: „. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. GvoţĊe simbolizira imetak. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 . U jednom haberu od Ummi Seleme r. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. to simbolizira manju štetu. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. kako u ruci drţi bocu. . SURMA simbolizira imetak.. izdaju. svoga Gospodara. takav san mu nema dobro znaĉenje. koja će se povećati. to znaĉi da će mu se poboljšati vid. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. Ako neko sanja da topi olovo. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. ŢELJEZO. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s.s. a surmedan — ţenu. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi.a. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat..simbolizira prijatelja. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka.s. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" .Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja.a. Kada sam ga ja upitala: . Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. i to je ţenski ukras..Šta je to. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. Tele nije bilo od zlata niti srebra. dobar i halal imetak. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. naklonost i dug ţivot. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. Ako neko sanja bronzu i bakar.s. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). Ako neko sanja da je posut naftom. Ako neko. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu.v. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna. s/iagu i ugled. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. pa ju je neko upitao za to. OLOVO simbolizira svjetinu (puk). Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s.a. simbolizira zadovoljenje potreba. TIRKIZ simbolizira osvojenje. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. a ako se sanja otkriven i da se obrće. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. što je bio zanat Davuda a.v. taj san mu ima dobro znaĉenje. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. NAFTA simbolizira haram imetak. a ako takav san sanja griješnik. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. pobjedu. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. Ako neko sanja da topi bronzu.sanja da u ruci ima nešto od bakra.

primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. LAĐI. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. jer je ţivot svake stvari vezan za nju. to mu simbolizira haram i grijeh. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. TUMAĈENJE SNOVA O MORU.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". srazmj erno nakitu jahalice. to znaĉi da će kupiti robinju. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. globu. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. pomor ili sablja koja masovno ubija. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. bliski prijatelj i si. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. zaraĊivati na ruţan naĉin.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. kao što je brat. ako je bolestan. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. ili. ali ako nije ništa od toga. padanje u ropstvo. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. a voda simbolizira plod djeteta. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. ako je siromašan." Voda moţe da simbolizira i spermu. dobiće neki imetak. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. nevjerovanje i zabludu. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. to znaĉi da će on oboljeti. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. 41. BUNARU. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. ili pak umrlog (vlasnika kuće). ona mu simbolizira ţalost. gorka ili smrdljiva. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. kao što su kuga. ropstvo ili kugu. to znaĉi da će mu se roditi dijete. na kojoj će biti plaĉa i suza. VODA simbolizira islam. biće u stalnoj brizi". Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. a ako otiĉe iz kuće. Isto tako. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. zadesiće ga neka tuga. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. Ako je voda bila mutna.govor i beskorisnu raspravu. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. pak od posude u kojoj je bila voda. ako je oţenjen. njegova ţena ili robinja će zanijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. Ako neko sanja da je voda bila pogana. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. zet. riješiće se svih briga. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. RIJECI. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. oţeniće se. Ako je u pitanju samo jedna kuća. a ako voda ostane u kući. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. to znaĉi 169 . Ako nije u pitanju nešto od navedenog. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac.š. npr.. njegova ţena. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). od mjesta na kojem je pid vodu. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. iznenada će se obradovati. spavaće i okusiti njenu slast. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. ako je neoţenjen. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. onda: ako u njoj ima neko bolestan. znanje. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. rodnost i izobilje.. to simbolizira rodnost. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. ili da će dobiti lijepu robinju. oţeniće se. a ako ne to. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. ţivot. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. uglednijim i dostojnijim uprave. VODI. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. a sitni novac obmanu. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. povodom ispraćanja nekog na put. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit..

a ako se voda prospe a ĉaša ostane. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. — Ibn Sirin mu je rekao: . ribe — njegove podanike. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. bolesti i propast. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. vjersku i drugu literaturu. toplom ili hladnom vodom. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. Ako se sanja STAJAĆA VODA. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. njegova nareĊenja i dekrete. a druge siromasi. a sutra ih ubija i napada. gospoda i duhovna bića. povjerenike. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. poreznici. što jedne bogati. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. mor- 170 . Morska voda simbolizira imetak i znanje. vladare i kradljivce. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. nesreće. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. uzima i daje. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. simboliziraju Allahovo dţ. to znaĉi da će se izgubiti vid. kapital. na prevaru će dobiti neki imetak. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. trgovaĉke radnje i pravnu. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. carevi. ako se ĉaša razbije a voda ostane. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. a ako su njiva ili vrt dali plodove.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. zaštitu od smutnje. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. talasi — vladarove ljude. nesreće. ţene. jednima danas daje vlast. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. kao što su kraljevi. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu.š. ljude. vašare i putovanja. to mu simbolizira dug ţivot. opasno. u tom sluĉaju. ekonomsku moć i pravni sistem. Morske laĊe. više nego što je inaĉe pije na javi. a sutra ih ubija. obzirom da je more jako. oporavak od bolesti. a druge osiromašuje ili ubija. to znaĉi da će dugo ţivjeti. to znaĉi da će postići obil no dobro. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. ta ko. poniţenje i gubitak blago dati. trgovinu. ako sanja da pije iz rijeke. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. ali od koje neće imati hajra. danas ih ljulja u kolijevci. dobiće imetak od vladara. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. pak. izlazak iz zatvora. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. moć. ogromno. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. a ako sanja da je koristi samo noću.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. a ako se sanja da se ona pije. laĊe — njegovu vojsku. uĉenjaci. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. ili. sugraĊane. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. vraćanje duga ili sigurnost od straha. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. to znaĉi da će voda presušiti. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. i ako sanja da vodu pije iz bunara. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. sudije. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. vladar će mu zadati neku brigu. SLANA VODA simbolizira tugu.

to znaĉi da će se utopiti u vlasti. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. prekrije. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. ili kad je ono uzburkano. neki djelimiĉno nastradaju. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk. uţas ili strah. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. a ako snivaĉ nije bolestan. u tom sluĉaju. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera.. kao zatvor ili neka druga kazna. to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga.. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. to znaĉi da on ĉini prekršaje. a ako se pritom utopio. Ako neko sanja da se kupa u moru. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri.. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. ili da će nastradati halifin im etak. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja).to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. nauku ili vlast.Nedugo zatim halifa je ubijen. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. obilniji i trajniji. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. ili će oboljeti.Vjerujem. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. ili u blagodati. LaĊe. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. ako je taj drugi umrla osoba. to znaĉi da je on u Dţehennemu.. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora.. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. umrijeće u svojoj bolesti. Ako neko sanja da mokri u more. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. koji će ga omamiti.Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi... a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. Neki vele: Ako neko sanja more. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu.. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. Ko sanja da crpi morsku vodu . a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. ili će propasti u nekoj smutnji. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. naziva tugom. i val ih razdvoji. Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put.š. kao što je sluĉaj s morem i rijekom." ili „. Ako neko sanja da je popio cijelo more. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. rekao je: .. ako se u moru udavio. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. neki su pod teškim tovarom. . preko koje neki prelaze s lahkoćom. to znaĉi da će ga vla- 171 . to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. kao oblak. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora.A kad ih talas. doţivjeće neki uţas. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje.

ĉas uranjajući. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. a ako je pritom bio neustrašiv. bolest ili zatvor.. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. ili narediti da ga izbatinaju. ili da će mu u kuću ući vladar. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). ili će ga omes ti kiša. to znaĉi da je vladar pravedan.. uţas i strah. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti. zavisno od toga koliko se udaljio od obale. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. to znaĉi. to znaĉi da će povratiti vlast. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. Kad neko sanja da pliva u moru. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika. to znaĉi da će se spasiti svih briga. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. ako takav san sanja putnik.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu. tako. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom. carina ili nešto drugo. Ako je prilikom plivanja osjećao strah. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. Ako neko sanja da pliva po kopnu. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. ukoliko se vo de bojao. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). biće zatvoren. a ako je isplivao. RIJEKA TIGRIS.. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini. Ako rijeka u snu plavi drveće.š. ona simbolizira neki manji belaj. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. taj san se odnosi na njegovu vjeru. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao.". to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku.. Svako more. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu.š. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. hladnoću ili oskudicu vodom. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke.l kad je preĊoše. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. to mu moţe da znafibolest. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe.. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. ako je ta rijeka bila ĉista. otići na neki opasan put. Ako neko sanja da se utapa u moru.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru. ugled i moć. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili će ga vladar zatvoriti. ako ta rijeka potekne nazad.. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje. PLIVANJE. to znai da će se pribojavati vladara. oslanjajući se na Allaha dţ. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi.. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu.dar upropastiti. a neki.. postaće ministar ako je toga dostojan 172 . Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. ako voda nosi hra nu. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. Ako neko sanja da kopa rijeku. to znaĉi da će ga zadesiti strah. i ako voda nosi posteljinu. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti. to znaĉi da će imati do bar urod.". Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. on i oni koji su s njim vjerovali.. a ako more prepliva. ukoliko se sanjaju da su presušili.. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla.. spasiće se od vladarovog zla. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. rijeka ili do lina. ili će ga zadesiti neka ţalost. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. to znaĉi da će prebroditi brigu. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. opet. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. da će. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. Ako neko sanja da pliva na leĊima. a ako je tu vodu preplivao ili pregazio.

da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. npr. a ako je u snu izašao iz vode. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. da ima smetnji u braku.. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. ili da će u grad stići haram plijen. jer stvoreno je nosilac orgaizma. će im d ati izobilje. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. to znaĉi da će se riješiti tuge. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. kao npr. razni zanati i sliĉno. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. to znai da će zapasti u veliku tugu. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. spasiće se. tako da će moći vršiti kupoprodaju. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka.v. a šta će mu se desiti. NIL. da bi mu se protumaĉio san. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. to se odnosi na njega liĉno. ako u gradu vlada zaraza. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. to znaĉi lijep ţivot za ljude. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. ili neki pokuĊeni imetak. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. zavisno od toga šta mu se dešava na javi. Ako se sanja da potok teĉe silovito. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. Ako neko saja da je Eufrat presušio. ako je siromašan. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. ako je bogat ili ugledan. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. ako nije ni jedno ni drugo. ako ima ţenu ili robinju. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra.a. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti.š. trgovaĉko putovanje. Allah dţ. ali ako se presipa lijevo i desno. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. treba uzeti u obzir njegovo stanje. da mu se prekine opskrba. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. imaće lah -koću i steći će imetak. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. a ako se zaĉepi i razlijeva. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode. blud nazvao prljavštinom. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. da bi se to protu maĉilo. i ako je voda potoka bila krvava. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. a ako to nije u pitanju. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. koju im on pruţa. bilo dopremom hrane u grad. korist i blagodat. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. to znaĉi lijep ţivot. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. predstavlja brigu. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. ako je neoţenjen. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. bilo posredstvom kiše. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. ili ga ponijela.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. ali da se u njoj nije udavio. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. ako vlada glad. dućan.s. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. zapašće u 173 .

Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. Allahov Poslanik s. prvakinju. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. meĊutim. to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog.brigu i nevolju zbog sluge.s. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. meda ili mlijeka.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. zavisno od toga koliko je napajao. a bunar . KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. riznicu. koja ima poslugu. pa je krĉag ispao i razbio se. ona moţe da simbolizira i valiju. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. korisnu. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. . slugu ili roba. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno.Uţe mu simbolizira ugovor. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. ono je puklo i krĉag je ispao. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu..pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. koja će ti roditi sina. BAĈVA simbolizira dobru ţenu. te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. ako je popio manje ili više. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab.s. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. ţene iji nekoga drugog. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja.ţenu. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. voda — iskušenje. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. Ako kroz cijev teĉe voda. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje.Nato mu je ĉovjek rekao: . FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. hambar.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. a crno stado se pomiješalo s bijelim. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene.Nato mu je Ibn Abbas rekao: . a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek.Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. .zamku. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. a voda mu je ostala na dlanu. vreće i veliku svotu novca. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. . to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. a dijete će ti ostati ţivo. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. prošlo mu je pola ţivota. Kofa se u njegovim rukama povećala. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode. jako usluţnu. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega. dućan. mahali i trgu gdje ţivi. srazmjerno tome koliko je napajao. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ.Ti zavodiš robinju. a ako kroz nju ne teĉe voda. krĉag . Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude.a. i ako mu vrt dadne plod. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. a on će se okoristiti od svoje ţene. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće.v. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. Nato je Ibn Sirin rekao: . zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu .

LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri.š. i on spusti kofu svoju. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. to znaĉi da će u njemu dugo ostati. posustaće. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. ako je bolestan. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. shodno kazivanju o Junusu a. ako je u zatvoru. u laĊi je bio spašen Nuh a. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. pa ako je uz to uzeo abdest.s. LaĊa simbolizira i zatvor. to znaĉi da će mu oskudica potrajati. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema. steći sigurnost i imati sretan brak. a bunar -r.. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. vratiće dug i riješiti se brige. Nuha a. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. licemjer - 175 . to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. da bi mu se protumaĉio san. putovanje u laĊi s Hidrom a. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada.s. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. a nekada s puno blata i malo vode. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje.. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime. ako to sanja duţnik.. to znaĉi da će se oţeniti. to znaĉi da će mu bolest potrajati. ako traţi nauku.s. ako ţivi u oskudici. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. a Allah dţ. a prije toga je mislio da će propasti.. . ako namjerava ići na put. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. i Musau a. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena.s. ako to sanja bolesnik. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu.s. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla. ozdraviće. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. ako to sanja neko ko je na moru. ako je griješnik. to znaĉi da će mu ona roditi sina. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. nekad ćeš je izvući punu vode. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje.š. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. tako da će jedno drugo štititi od griješenja. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. da bi mu protumaĉio san. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru. ako Bog da. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama.š. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. već spuštaj u bunar kofu za kofom.s. i oni koji su s njim bili u njoj. bunar joj simbolizira profesora. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a.s. tako. ako je ugovorio brak. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju.s. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. na što nas podsjeća Musaovo a. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. a ako nema trudnu ţenu.. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu. ako je bolestan. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora.s. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe. treba uzeti u obzir njegovo stanje.s. ako je zdrav i traţi znanje.". spasiće se od ovosvjetskih iskušenja. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. MeĊutim. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. obogatiće se. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. takoĊe je i Junus a. zatim Hidr a. voda — spermu.skim i svj'etskim stvarima. Na osnovu kazivanja o Hidru a. primiće islam. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno. i Musa a.s. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. to znaĉi da će morati priĉekati.. a koju je Hidr a.s.. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi. tako: ako je nemusliman. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni. opasnosti.ţenu. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. pokajaće se za svoje grijehe. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest.s. Tako. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. ako je siromah. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ.

shodno rijeĉima Uzvišenog: . ona simboliziraju drugove u vjeri. po kome je neprirodno da se ona kreće. Vatra moţe da simbolizira i 176 . ako je upravitelj. onda je on. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe. a ako sanja daje iz laĊe izašao. a što je laĊa dalje od kopna. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. moţda..Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe . brige. i ona ĉini osnovu za samoisticanje. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. koja joj predstavlja spas i sigurnost.. MANGALA. NJ..l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili . pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. i nastavlja kretanje kopnom. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ.š.. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. bilo nešto drugo... Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. kaznu. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. uĉenjak ili poglavar. to znaĉi da će da tone i na javi. UGALJ. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI. KANDILJ l DR. od rijeĉi ili od dijela. 42.. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini.. shodno Musaovim a. Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. i dobio je uputu. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. islam. ako je trgovac. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom . Ako se sanjaju brodska uţad. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom. a ako ne to. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. PEĆ.. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. greške. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. a ako je u snu potonuo.A kada ih On do kopna dovede. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. ona mu simbolizira tabut. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. a što je laĊa dalje od kopna. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi.. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha.š. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. bilo prevozno sredstvo kojim putuje." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. srazmjerno veliĉini mora. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti. SVIJEĆA. znanje i Kur'an. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. Vatra katkad simbolizira i uputu.s. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. dimi se i ima plamene jezike. LAMPA. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. shodno Njegovim rijeĉima: . dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. .stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji.š.. ako je u snu izašao iz laĊe. OGNJIŠTE. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. to znaĉi da se je dalje od spasa.). šeriatski pravnik. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava.

Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. a ako u loncu nije bilo hrane. na što ukazuje i kur'anski tekst. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. MeĊutim. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. svaĊom. pa će ga njegova djeca voditi. kuga i dr. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. to znaĉi da će to poskupiti. ugašena. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. ili kojeg će varati. Kad neko sanja da je u peći. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. kao što je bio spašen i Ibrahim a. Iskre simboli- 177 . raspali.s. ali ne i druge. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. to znaĉi da on jede haram imetak. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. ili. svoga Gospodara. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. a ako je uzeo nešto peĉenja. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke.s.— Raspali. mešetarenjem ili od predstavništva. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti.s. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. našto je on re kao: .Taj ĉovjek će oslijepiti.s. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. njive. ili da će to traţiti nekim sporom. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. pojašnjavajući te sukobe. Ljudi će ubiti svog imama. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. ili ako je on dobar ĉovjek. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. pak. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih.v. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. na ognjištu i si. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. to znaĉi da će biti spašen. bez plamena. Ako neko sanja da jede vatru. a ako nema izgleda za rat. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. zahvaćala ih svojim iskrama. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. a njom kaţnjava i Allah. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. usjeve. voćke i biljke. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. a ukoliko nije. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. ako profesionalno nije vezan za vatru. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. Ako ta vatra nije bila na putu. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. a ako su ga u vatru bacili. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin.vladarovu kaznu. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha.a. kao što su boginje. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. koji je vladar na oba svijeta.

. opet. Ako neko sanja da potpaljuje peć. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu . to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. pretrpjeće gubitak u trgovini.s. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. a ako ima neprijatelja. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. a ako je trgovac. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. Neki. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu.s. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. pa je jedna papuĉa izgorjela. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. shodno rijeĉima Uzvišenog: . postići će dobro. — Tako je i bilo. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. shodno kazivanju o Ibrahimu a. smutnju i trvenje. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje.. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. blagoslov i moć. zahvaljujući vladaru. postići će moć. blagodat i vlast. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. Ako neko sanja pepeo. Pola stada ti je propalo. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. ako je u ratu. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. a ako sanja da je baklja nasred kuće. to znaĉi da će postići iskre nost. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. nešto laţno i beskori sno. pobijediće ih. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. nakon što je ranije trpio nestašicu. a druga je samo nagorjela. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude.. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. U narodu se. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. ako mu vatra izbija iz usta. koje će postati ĉuveno. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. to znaĉi da je on doušnik. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. to znaĉi da će otići na hadţ. to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. UGALJ. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre.. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća.. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. pretrpjeće poraz. a ako osjeti toplotu od dima. shodno kazivanju o Musau a. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . ako vladar ima neki problem. riješiće ga. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. veselje. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi.ziraju zao govor. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko.. pobje du. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. siguran od njene opasnosti. inaĉe. dućan će mu donositi obilje. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje.Tako se i desilo. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. Neki vele da on simbolizira haram imetak. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra.

ako je neoţenjen. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. kao što je uĉenjak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave. izgubiće imetak. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. Ako ţena sanja da je ukresala. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. simboliziraju i borbu sabljama. a ako je bolestan. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice. a vatra — vladara. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići ." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". izdrţavalac porodice ili dijete. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. to znaĉi da će mu ţena roditi sina. to znaĉi da će roditi djeĉaka. ozdraviće. a ako zapali mushaf. ugled i spomen i koje će biti korisno. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. ako je vladar. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. to znaĉi da će se on oţeniti. i ako je bogataš. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. izgubiće vlast. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. ali mu to neće poći za rukom. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. oţeniće se. to simbolizira štetu u imetku. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu.. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. ţeljezo — jakog ĉovjeka. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. Ako se sanja drvena mangala. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. i oni će mu pruţiti pomoć.. ako je trgovac. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga.gradi peć. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. popularnost... a fenjer supruga. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. izmeĊu ostalog. SVJETIONIK simbolizira slugu. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. pretrpjeće gubitak.. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. poboţne ljude i Kur'an. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. potpalila i puhanjem raspirila vatru.. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. 179 .

vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga.. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. to znaĉi da će poginuti kao šehid. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. VRTOVIMA. han. javno kupatilo. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. a plodovi — hranu na soframa. kao i njihovi plodovi. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom. kao što je du ćan. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. Isto tako. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. s ĉijeg drveća je opalo lišće. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. je li govorio. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. nosi i raĊa plodovima. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. jeo plodove ili ih je sakupljao. mudraca ili vladara. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. han. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. O NJIHOVIM PLODOVI MA. Ako takav san sanja oţenjena osoba. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. 43. rob. visina — njen ţivotni vijek. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. kao što je već objašnjeno. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. tako da drveće simbolizira spfre. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. ako pos toji u vrtu. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. bruka ili bolest. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. bilo zlo i zavisno od vremena. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. bilo da je u pitanju dobro. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. kao i to šta je radio u vrtu. simboliziraju ţeninu porodicu. pio. Reĉeno je i to da vrt. gumno.. ili razne biljke koje rastu u vrtu. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. kao što je siromaštvo. VINOGRAD simbolizira ţenu. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. one simboliziraju prinos 180 . to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. srazrnjerno broju palmi. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto.profesiju kao i on. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. tako. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. a ukoliko je vrt bio njegov. a plodovi — njeno bogatstvo. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. ţenom ili robinjom. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću.

Isto tako. Ako se orah pod njim slomio. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. boju koţe i posl ove kojima se kiti. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane.v. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. da će biti zapovjednik. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. crno i smrdljivo. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. voĊa puta. a ako je to stablo ruţno. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. je palmu uporedio s muslimanom. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. ljepotu i odijevanje. ako što su trapovi. njegovu braću i njegova uvjerenja. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. Drugi tumaĉi snova su. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. sofre. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. povodom nekog dobra ili nekog zla. majstor i si. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. zavisno od samog stabla. da ih posjeduje ili da ih jede. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. s palmom. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. imam u mihrabu. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek. a ako je stablo imalo loš izgled. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. Ako neko sanja da posjeduje stablo. Ako je u snu sišao s oraha. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. kapetan broda. sudija. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. pa ako je ono veliko. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. napornog i teškog ne-Arapa. poredeći ĉovjeka i stablo.s. a ako nije. muftija. Ako s oraha padne i umre. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. marljiv i plodonosan. napravili drugaĉiju usporedbu. pa ako je stablo bilo u napretku. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. sluge. ali će se ipak spasiti. da bi se san protumaĉio. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. spasiće se. koja je u Kući istine. a sve je to u principu haram i pokvarenost. koji je ugledan. Ako je tako sanjana umrla osoba. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme).a. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. Ako neko sanja da je neko stablo palo. da se bori sa svojim slabostima. Ako takav san sanja bolesnik. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. robove. a Allahov Poslanik s. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. šef. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. hambari i si. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. npr. na kojem 181 . a ako su sanjani van sezona. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. poboţnost i ţivot. ĉast i sliĉno. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. lijepo i krasno. ili i jedni i drugi. obraslo trnjem. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj.

— Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena.fi ma šedţere bejnehum". — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. zavisno od samih plodova. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara.. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna.) Veliko drveće koje ne daje plodove. blagoslovljenog stabla maslinovog. sporiti se. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. njiho ve koliĉine. kao što su ĉempresi i platane. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog.. Tako. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate". to simbolizira smrt te bolesne osobe... to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. hranljivosti i drugog.ne i ne". utvrdio je da je to istina. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi.. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. ni istoĉnog ni zapadnog .. ako je neoţenjen. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: . jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . a ako je trudna. tumaĉ snova. a prihvata svoje neprijatelje. Ako je to stablo bilo maslina. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. kao što je vladar. a ako se ne primi. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo.. to znaĉi da on kida rodbinske veze. stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. iscijedio iz njega sok i popio ga.. rodice 182 . sudija ili Ijekar.. vaiz. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. uzmi i jedi . Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. veliĉine. van sezone.. iz koje je porodice i kakve je prirode. to onda simbolizira brigu. boja njenog ploda. (Rijeĉ „šedţereh" tj. Ako je u pitanju neko drugo stablo. ali sam kupio robinju. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. dareţljivog i korisnog ĉovjeka.." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato.. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. Osim toga. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline.. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta. ustanovio je da mu je ona majka.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi. a on je rekao: — Nisam. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom. — Kada je to taj ĉovjek provjerio. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra.

Zelene smokve i bijelo groţĊe. simbolizira bolest. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. Kad neko sanja da cijedi sok. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. Ako je ugovorio brak. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. imaće poteškoća dok se ne oţeni. GROŢĐICE (suho groţĊe). promijenilo ju je i bijelo groţĊe. koji u svom nazivu (u ar. imaju lijepo znaĉenje. na osnovu prethodnih snova. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. Ako je bogat. ako se sanjaju van sezone. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost.s. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. i kada je Nu-hov a. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak.s. sudije ili od neke ţene kao što je majka. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. da bi mu se protumaĉio san. pak.. simbolizira nešto neţeljeno. ili zelena šljiva. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. obzirom da se Adem a. jer to predstavlja suštinu. simboliziraju bolest. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. a zelene — brigu. tugu ili bolest. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. a ako se sanjaju van sezone. a Zekerija a. njeno stablo. crvene ili bijele. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. simboliziraju dobro i imetak. Isto tako. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. imaju lijepo znaĉenje. vlast i sreću. KRUŠKA.djevojĉicu. sin promijenio boju. s rogaĉem. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. Ako bolesnik sanja da jede krušku. Ţute kruške simboliziraju bolest. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. OSKORUŠA. Ako snivaĉ traţi pomoć. a crne smokve i crno groţĊe . i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled.. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. osiromašiće. dinja i dr. srazmjerno broju zrna. koje je poprimilo crnu boju. simbolizira brigu i ţalost. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. ako se sanja van sezone. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. to znaĉi da će ozdraviti. ako se sanjaju u toku svoje sezone. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". simboliziraju brigu i tugu. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. simbolizira bolest. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. tako će se i tumaĉiti. to znaĉi da će biti biĉevan. oni nemaju lijepo znaĉenje. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. Kazuje se da je oko Nuhovog a. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. i tako je. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. rogaĉ. lišće i plodovi. da bi mu se protumaĉio san. obogatiće se. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. to simbolizira jaku hladnoću i strah. a ako je ţuta. kao što je npr. treba uzeti u obzir njegovo stanje. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. Ako je siromašan. vele. imetak ili nešto drugo od vladara. ako se sanjaju u sezoni. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. simbolizira brigu. Ako je. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda.s. kao što je poslovni partner i si. Ako je neko uobiĉajio. simbolizira bolest i strah. simboliziraju bolest. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. suho groţĊe i si. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. po krovovima i trgovima. kao npr. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. nastalo crno groţĊe. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. bivši pritom u brizi i kajući se. SMOKVA. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. ako se sanjaju u zimskom periodu. crne. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. a crne smokve i crno groţĊe — grad.s.noći. sestra ili supruga.s. CRNO GROŢĐE. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. a ako se sanja u sezoni. a ako se sanja van sezone. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. kao npr. ako se sanja van sezone. s tim što to obavezno prati briga. Ako je nje - 183 . kao što su hurme. a ako je ţuta. nepoţeljno i ruţno. smokva.. simboliziraju brigu ili ţalost.

184 . pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.će naslijediti neki imetak. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka.s. simboliziraju jaku bolest. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. Ako neko sanja da grize jabuku. one mu sim boliziraju njegovu vlast. Jedna narandţa simbolizira dijete. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. ima intenzivnije znaĉenje. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. s tim. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana. one mu simboliziraju ţalost i kajanje. to znaĉi da će se ona proĉuti. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. shodno kazivanju o Jusufu a. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. prije nego je postao halifa. to znaĉi da će mu roditi sina.. ako ukazuje na dobro. rekao: . Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve.. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu.Ne pribliţujte se ovom stablu".s. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. a kisele jabuke ha ram imetak. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. odnosno njegovom tamniĉnom drugu. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema.„vatra"). Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. Ako neko sanja da je dobio. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. ako ih sanja trgovac. ima nešto slabije znaĉenje. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino. vino ili mlijeko simbolizira vlast. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok.. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete.gov san bio opšti tj. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. Ako neko sanja da je ubrao jabuku. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške.v. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. a ako ih sanja poljoprivrednik. KRUŠKA. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. NARANDŢA. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. . to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu).s. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. posjeduje ili jede jabuke. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. Ako jabuke sanja vladar. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. i hazreti Havi: . Ako to sanja osoba koja traţi znanje. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. jeziku) ukazuje na obilje. to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. zadovoljstva i uspjeha. to znaĉi da. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. to znaĉi da će se oţeniti. koja ima i lijep miris i lijep okus". SMOKVA simbolizira veliki imetak. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka.

Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. Svaki slatki plod. BADEM simbolizira imetak. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. da ostavlja namaz ili post. ako se sanjaju.nekog spora. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to 185 .. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. a kad je ona potvrdno odgovorila. Stablo lotosa. one mu simboliziraju uspon u vlasti. opet. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. suprugu ili kćer. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. ako su plodovi na njoj ţuti. imetak ili znanje. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. simbolizira opskrbu. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. imetak i dobro. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. njegovog slugu. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. a zeleno ne simbolizira bolest. Ako neko sanja da cijedi dunju. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak.KAJSIJA simbolizira bolest. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. LOTOS.. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. on joj je rekao: . Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. DUNJA. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. a ako su kajsije zelene. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu.. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. oni mu simboliziraju znanje i vjeru. DUD. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. OSKORUŠA. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . Uglavnom. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. Plodovi oskoruše. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. on im simbolizira imetak. Kajsija koja se savija od roda. izuzev crnog groţĊa i smokava." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. a ako ih sanja upravitelj. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao. i simboliziraju sakupljeni imetak.. a neki. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. pak. Ako dunje sanja trgovac. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. beskorisno putovanje. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. one mu simboliziraju profit. to simbolizira neko dobro. Ako banane sanja dunjaluĉar. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. i meĊu bananama plodovima nanizanim. a bijeli — srebrenjake. to znaĉi da će mu se roditi sin. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. BANANA. kiselo — brigu i ţalost. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. ţuto voće simbolizira bolest. izuzev već opisanih. simboliziraju dobijanje imetka. a ako ih sanja ĉovjek vjere. a ako ga sanjaju ljudi vjere. ili. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato.

Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu.znaĉi da će dobiti odjeću. shod no rijeĉima Uzvišenog: . pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. Ako neko sanja da jede zrele hurme. kao hranu robovi ma . Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. stablo palme simbolizira prijetnju. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest.s..s. HRAST.v. to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin. Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu.. Pupoljci palme simboliziraju imetak. priĉa Humejri.v..v. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća. na uţivanje vama i stoci vašoj". Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost. ili će ozakoniti neku nepravdu... Isto tako. Ako neko sanja da jede fustuk.U njima će moći. bezbjedno. napornog i škrtog bogataša. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka.. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. Palmino lišće simbolizira ţenske kose. shodno kazivanju o hazreti Merjemi. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti.a. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. Jedne prilike je Allahov Poslanik s. lijek i utjehu. Ako neko sanja da s palme ubire hurme. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. Ako neko sanja da je posjekao palmu. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak.. i po stablima palmi vas razapeti". a kad sam se probudio. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. FUSTUK (vrsta badema). kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. i voće i piće. Ako neko sanja da jede kokosov orah.. kako kaţe Uzvišeni: . KOKOSOV ORAH. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. uĉenog. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka.a. Ako neko sanja da po njemu pada voće. dobru i ĉuvenu ţenu. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda.. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. ..a. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. a za bogataše — povećanje bogatstva. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. blagoslov i radost.. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san. shodno rijeĉima Uzvišenog: . uprava. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. za trgovca — trgovinu. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula.. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova. Suha palma simbolizira munafika. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat.. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. kao što je spor. to znaĉi da je on preokupiran haramom. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa.s. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. putovanje i dr. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara... pa ga je Allahov Paslanik s. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. koju hoće vrstu voća traţiti . Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa. . to znaĉi da će naći lijek. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri.

— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. a ako si ga pojeo. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje.. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. Ubiranje ruţe simbolizira radost. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. brigu i ţalost. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. on ti simbolizira neko dobro. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. dijete koje će brzo umrijeti. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene. jeziku). to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. JASMIN. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. mirta. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom.naseljeno mjesto ili neki posjed. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. dobiće 1000 zlatnika. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. 187 . NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. izlijeĉiće se od bolesti. TRSKA. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. Ako neko sanja da je prodao šip. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. zavisno od toga kako se bor sanja. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. mirodije i ostale mirisne biljke.Sanjao sam da u ruci imam šip. uzeće se da je sladak. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar.ruţe simboliziraju plaĉ. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. a neubrani bosiok simbolizira dijete. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. a ĉini korist siromasima. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. ĈEMPRES simbolizira djecu. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. BOSIOK. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. a da. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. ŠEĆERNA TRSKA. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. dobiće je.

Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. a suhi klasovi nerodne godine. to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. TIKOVO DRVO simbolizira vladara. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. shodno kazivanju o Jusufu a. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. . ako je klasje ţuto. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. Ogrevno drvo. pa ako se sije nešto dobro. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. a ako se sije nešto loše.Ko posije dobro poţnjeće spas. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. to znaĉi da on radi neki dobar posao. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. BILJU. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. to simbolizira smrt starijih ljudi. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu.s. POVRĆU. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. ako je dostojan vlasti — dobiće je. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. 44. simbolizira prenošenje rijeĉi. a ako sjeme nije niklo. BAŠTAMA. to simbolizira smrt omladine. DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. KRASTAVCIMA l SL. onda to znaĉi suprotno. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. Kada oni požanju. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. postići će. to znaĉi da on jede kamatu. Sijanje sjemena simbolizira dijete. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. i ako je poţnjeo ono što je posijao . Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću.) simboliziraju sitan novac. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. svaĊu i sporenje. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. a ako mu stomak. Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. ĉast. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. sticanje znanja. ili kako to kaţe poslovica: . Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. ako je obiĉni radnik . nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. ako je posijani usjev ponikao. a ako je klasje ze leno. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati.zaradiće koliko mu je dovoljno. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka.. pjesnika ili astrologa. a ko posije zlo poţnjeće kajanje".. tada ćeš se kajati. USJEVIMA. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. ŠTAP simbolizira poštenog. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. zapašće u brigu. koţa ili usta nisu potpuno puna. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku. jakog. to znaĉi dobra djela. uĉenjaka. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love.. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. ako je trgovac — prosperiraće. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. pak. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. BOS TANU. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. vrijednog. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. jagorĉevina itd. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. braće i rodbine. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece.. sirovo ili suho. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: . TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. to simbolizira loša djela.

SOĈIVICA. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . i ispravi se na svojoj stabljici". ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. PATLIDŢAN. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. svjeţe ili suho. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu. trudom i brigom. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra. opet. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. ona mu simbolizira lijek. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje.v. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. TIKVA. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. meso i jaja. BOB.s.. za koji se treba dati propisani zekat. Ako bolesnik sanja tikvu. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. vidjevši jedne prilike slamu. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju".s.a. prţeno ili kuhano. KRASTAVAC. vele da crveni luk simbolizira imetak. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. CRVENI LUK. Ko sanja da je posijao dobar usjev. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. Brašno ima još ljepše znaĉenje. koristi i zarade. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra.. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. i on ojaĉa. Priĉa se da je Ibn Sirin. kao ni zelje i soĉivica. CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. Neki. ili će steći znanje. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. DINJA simbolizira bolest. BIJELI LUK simbolizira loš glas. Ko sanja da u 189 . Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. simbolizira s mukom steĉeni imetak. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. NOHUT. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. a taj imetak je koliĉinski velik. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti.s. a suhi — imetak i radost.njenje. ako se sanja van sezone.

Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. bijeli i crni luk. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. ili brigu. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. ako se sanjaju. po mahalama ili izmeĊu kuća." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. simbolizira islam. ali će mu biti olakšano. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću.. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu.. napaja. vilina kosa. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. ţene. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. vijest o smrti i naricanje. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. Vjerovjesnik s. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. raĊa itd. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu.a. novotariju u vjeri. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. PACUA TRAVA (Ijutak). a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. kao što je zao govor i drugo. jeĉma. ili mrkva. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice. kao što su: kopar (komoraĉ). simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. trapovi i dr.š. ili će sakupljati sredstva za rat. Kad neko sanja ţetvu. ili nešto gorko. nana. uzimanje kamate. krastavci.v. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli.s. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. kao i usjevi. Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici.. onda klasje moţe da simbolizira i godine. sezama. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. tegobu i gorĉinu. to simbolizira dobro i korist.. GORUŠICA simbolizira otrov. koji su. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". tekija. kap ukrasima. kao što je npr. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. ili će nekome nešto pozajmiti. bilo da se sanja u malim. tj. kao što su gljive i si. napor i umor prilikom sticanja imetka. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. Ljekovito bilje simbolizira znanje. djecu i starce. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. ako se odnose na ljude. mjesto gdje se daje sadaka . dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu. pa ako mu usjev nikne. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. da nosi. mudrost i pouku. SLAMA simbolizira imetak. Maslaĉak. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. Njiva moţe da simbolizira i bojno polje. kaznu u vidu zaraznih bolesti. prohe i boba. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. kao što je dućan. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. izuzev pšenice.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra .s. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. stvoreni iz zemlje. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. u ĉijem nazivu se (u ar. protumaĉio godinama.. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. bilo u velikim koliĉinama. a za bolesnike — da će umrijeti. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. zikir-halka. razni zanati i poslovi i si. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Sva zelen. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. soĉivica i dr. ţalost i haram imetak. banke.. mjesece ili dane. jeziku). kao što je dţamija. zasijava. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu.. zlatarske radnje i si. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. imaju negativno zna ĉenje. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. a ako se odnose na stva- 190 .

PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. ako se tako sanja umr la osoba. sadaku i si. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela.ri. Ako takav san sanja griješnik. ali ovo nije opšte prihvaćeno. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. gar i smetlje. „Bašĉa mudraca". Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". to simbolizira raĊanje nove djece. Ako neko sanja da jede prasu. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam.. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva.a. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. a ako je asketa. a blagodat — kaznom. a ukoliko ih se sanja više. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. primiće islam. kao npr.v. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. Ako se sanja da je repa iznikla. ili novotarije. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. Ako je tako sanjana ţiva osoba. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. ROTKVA simbolizira halal opskrbu. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. Muhammed a. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka.s. povećaće mu se bogatstvo. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom.a. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. ili meĊu zmije i škorpije. ili u more. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. 191 . „Bašĉe dobrih ljudi" i si.. KOPAR. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi.s. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje. klanjanje dţenaze. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. poklone. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. ili na pepeo. to znaĉi da će otići na hadţ. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. ako je siromašan. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. zikir-halke. obogatiće se. simboliziraju naĊeno blago. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. ako to sanja u vrijeme hadţa. to znaĉi da će ga i posjetiti. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje.š.v. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. BAŠTA. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. simbolizira pokajanje. Kuhana prasa. da jede i sakuplja njene plodove. ako se sanja da se jede. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa". ako je bogat. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. Ako takav san sanja nemusliman. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro.s. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. dvije ili tri. KRAVLJA REPA. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. ili na sprţenu zemlju.

Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. muţ će joj se s njom razvesti.. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. kao npr. ţalost itd. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. ili će umrijeti. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. LJILJAN. — Tako se i desilo. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. upravu koja će se brzo izgubiti. Ako takav san sanja ţena. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. dijete. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. to znaĉi da je on dobar planer.... pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. koji je imao ĉetiri ţene. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. to im simbolizira dugotrajan brak. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. jeziku). Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. MIRTA. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. trgovina. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. KAMILICA. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. a s ĉetvrtom nećeš. to znaĉi da je umro EIEvza'i. a ukoliko se sanja neubran. u dţamiji ili kući. Ako ţena sanja da miriše maţuran. radost koja neće dugo trajati. s tri ćeš se razvesti. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. on simbolizira roĊenje djeteta. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje.. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. a bijeli — srebrenjake. ona simbolizira ĉovjeka. Priĉa se da je neki ĉovjek. Ko sanja da sadi mirtu. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. BOSILJAK. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. pospanac) simbolizira Ijekara. kao npr. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. LEBLEB (slak. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. NARCIS. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu. poloţaja ili trgovine. kao što je uprava. bilo u pitanju dobro ili zlo. a o ĉemu se konkretno radi. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. jeziku). djeteta. dijete koje neće dugo ţivjeti. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. 192 .

KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. a tinta sjeme. 45. a dasku nije. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. a kad je on rekao da ima.. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. zahvaljujući svom poslu.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. prepirku i ţalost. što je on i uradio. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. a hartija — ţenu. viku. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. LISTOVIMA. Isto tako. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. MASTIONICI. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost. bez bjedan od siromaštva. pogotovu ako su krastavci bili ţuti. uĉenjak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". sablja ili muško dijete. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. PISANJU." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. biti siguran od siromaštva. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. to znaĉi da će. POEZIJI l SL. zahvaljujući svom poslu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. shodno rijeĉima Uzvišenog: .a. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. Neki. zbog Esrpe. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. sudija. kao što su vladar.. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. to znaĉi da je. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. a van sezone — bolest. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo).. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka.v. SMOLA simbolizira izvrstan imetak. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. Neki vele da Iješnici. Pero moţe da simbolizira i plug. zavisno od toga šta i koliko je pisao. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. opet. SJEMENJE. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. TINTI. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. jezik. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. — Tako je i bilo. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno.s. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće.

to mu je neko dobro u neĉemu što je ruţno. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom. iz nje će se izbaviti. sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan.. a tinta — krv i sukrvicu. onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje". Ko sanja da piše i da umaĉe pero u tintarnicu — to znaĉi da će kupiti robinju i s njom imati braĉne odnose. U tom sluĉaju pero simbolizira noţ. ako neko sanja da piše knjigu. Kad neko sanja da mu je zapeĉaćeno pismo koje je poslao vraćeno. Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe. a pero muţa. ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost. Pero simbolizira i izdrţavaoca. to znaĉi da će on dobiti neko nasljedstvo. to znaĉi da je njegova zarada haram. Ono takoĊe moţe da simbolizira upravu nad nekim zanimanjem. Reĉeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar. Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom... simbolizira 194 .. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo.. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ na javi uprljati svoju odjeću. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku TINTARNICA simbolizira robinju. ako je ţena lijepa i namirisana. kako kaţe Uzvišeni: . pretrpje će gubitak u trgovini. Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro." TUŠ : .imbol'zira radost i ĉast. shodno rijeĉima Uzvišenog:'' … I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu I teško njima što na taj naĉin zaraĊuj!'' TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poniţenje. Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć.. i ako se zaruĉio.to znaĉi da će dobiti vlast. ako je pismo otvoreno i ako je ţena pod nikahom... koji je rekao: — Taj ĉovjek je homoseksualac. Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu.. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu. neće se oţeniti.s. situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući. Listovi papira takoĊe simboliziraju neizvjesnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koju na listove stavljate i pokazujete.ju.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znaĉi da se on pridrţava Kur'ana. a primanje knjige u lijevu ru ku simbolizira kajanje za poĉinjena djela. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću. radosnu vijest i veselje. a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada... Ko sanja da mu je imam (voĊa) dao papir — to znaĉi da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši poloţaj.. ali ona neće dugo kod njega ostati.. da će ga spopasti briga i tuga ili da će doţivjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje. to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje i da će zapasti u nevolju.. Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob. Pero moţe da simbolizira i nareĊenje ili zabranu. Tintarnica moţe da simbolizira i ĉir. Ko sanja da je dobio zapeĉaćeno pismo to znaĉi da će se potĉiniti vlada ru ohzirom da se je i Belkisa potĉinila Sulejmanu a. a ako je ţena ruţna. stvari će mu izaći na ĉistac. ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio". smutnje i zl a i da će postići neko dobro.. Pismo u ruci robinje simbolizira dobro. neku korist od strane ţen e ili djeteta. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir.. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu. prihvati knjigu snaţno". Ako neko sanja da piše po har-tiji. to znaĉi da će cj<i taj obijediti. tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost. pa je njegov san ispriĉan tu maĉu snova. to simbolizira neko dobro i pohvalu. ako je vladar. a zapeĉaćeno pismo sim bolizira skriveno dobro.O Jahja. ako je trgovac. Pismo u ruci ţene simbolizira radosno išĉeki vanje. a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da LI njih umaĉe pero. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. TiNTA simbolizira gospodstvo. !bn Sirin je rekao da. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim. U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. a ako je u muci.da ne moţe biti oţivljeno. PISMO (knjiga).Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu. — Većina tumaĉa snova vele da tintarnica simbolizira ţenu. Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro. — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni.. Pismo u ruci djeĉaka simbolizira radosnu vijest. stranicama Ibrahima i Musaa". Ko sanja da je pogledao u neki list papira. a potom primila islam. visok ugled i uţivanje podrške. ili pak njene brige i belaje ukoliko snivaĉ sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću. Ko sanja da je od imama (voĊe) dobio dekret . shodno rijeĉima Uzviše nog: . vojska će mu pretrpjeti poraz. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će se riješiti briga. Pisanje lijevom rukom u snu. KNJIG A simbolizira moć i snagu. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio pero. ali da nije proĉitao šta na njemu piše." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba. to znaĉi da će se oţeniti.

. Ko sanja da zaraĊuje na poeziji to znaĉi da on laţno svjedoĉi.. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje kipa (idola) simbolizira odlazak na dalek put. Ko sanja da robu