Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

na njega rasrdio. shodno rijeĉima Uzvišenog: ..š. daje nešto od dunjaluĉkih dobara. tu osobu.š. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. ne krši obećanja. 5 . ili iz vazduha ili sa brda. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. Ako neko sanja da mu AIlah dţ. na nekom mjestu koje mu je poznato.š. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ. MeĊutim.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku"..odjenuo sa dvije. dok god je ţiv.. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv.š.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim..š. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno..š. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega. to ukazuje da se Allah dţ. savjetuje. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ." U predaji jednog hatara stoji: . ljutnja je u ljutnji roditelja. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje. pretpostavljajući da je to istina. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ.š.š. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ. koja to sanja. jer AIlah dţ. ta oso-ba je ogrezla u laţima.š.š. naljutio na njega.š. to mu je briga i bolest dok je Ţiv. nije zadovoljan. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom. naljutio na njega. zadesiće belaji. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. bilo da je u pitanju zdravlje. shodno rijeĉima Uzvišenog.š. pa je za san pitao Ibn Širina. ili on bude mislio da je to njegov bog. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti.. na njega rasrdio — past će sa neke visine.š. to ukazuje na to da se AIlah dţ.š." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje. haljinke i on ih odmah obukao.š. odjenuo nekim predmetom.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy.. shodno Njegovim rijeĉima: .š.). Ako neko sanja da se AIlah dţ. . Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost.. prijestolje (Kjurs). Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ.rost i milost. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega." Ako pak sanja da pada sa nekog zida.š.š. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. bilo izdrţavanje.Allahovo dţ. Ako neko sanja neki lik ili sliku. a Allahova dţ.

. steći će znanje. Allah mu se smilovao.s. Kad se probudila.A. dobiti upravu nad ve-likim sektorom.s..v.. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno. iz toga izbaviti.veli EI-Mekarri. Ko sanja Huda a. neka je Allahov blagoslov na sve njih. i tako. pa su mi rekli: — To je Musa a. veli: — Sanjati vjerovjesnike. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra.s. da će je Allah dţ. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja.a. Upitala sam ko je ovaj. Ko sanja Ibrahima a.2.. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. Ona nije znala moj.. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. namrštena lica. i što su porekli Allahove znakove. da će mu Allah dţ.s. Ako neko sanja Šita a. inšaallah.Taj je došao do jedne velike kapije. shodno rijeĉima Uzvišenog. ona se otvorila. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. ali će je na kraju Allah dţ. Upitala sam ko je ovaj. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. Poznati uĉitelj Ebu Sad. Pokucale smo na kapiju.V. poĉela je da plaĉe.s. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi . prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja.s.s. znaĉi biti neposlušan prema ocu.š. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . odmah je umrla. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju.s. ali će na kraju od toga biti osloboĊen. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe. — i ĉim je nauĉila Fatihu. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene.. pa su mi rekli: — To je Muhammed s. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju. koje će na kraju pobijediti.. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kad bi mi šta zatrebalo. 6 .— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja.s.š. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. tako da sam ja jedina ostala.š. Ko sanja Idrisa a. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a.š.l poduĉi On Adema svim imenima. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu.s. To isto vaţi ako se sanja Salih a. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima. ona je zaspala.. dugo će ţivjeti." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. pa će ti Allah dţ." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a.On je doista bio zahvalni". u njegovom pravom liku taj će. vrišti i da me moli: — Gospodaru.S. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku. ići će na hadţ. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. A ako se neki od njih posebno sanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu. povratiti vid. ali će ih on na kraju pobijediti. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid.s.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. a neće njime sa mnom da govori. ako je dostojan toga. Ako neko sanja Adema a.s. onda: Ko sanja Adema a. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE. niti sam ja znao njen jezik. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta. Bila je to dţennetska kapija." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. Ko sanja Nuha a. mislim da je bila Turkinja. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika.s. kako ide ispred mase svijeta. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli.s. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja.s. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. Kad se probudio iz sna.š. jednog dana. oni su ušli. pa je sanjao da mu je Ibrahim a. koji je bio ljepši od njega. koji će mu ĉiniti na-silje.

radijallahu anhuma. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. biće pritvoren (zatvoren). veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: .s. neka nas Allah dţ.š. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj.s.s.).s. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje.s.s. Ko sanja Jahjaa a.Ko sanja Ishaka a. zatim će mu to Allah dţ.s. idući po vodi.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe).s. pobijediće.. ali će ga Allah dţ. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju.. spasiti iz toga. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a. sa svojim štapom. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli.s. moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece. alejhimu-s-selam.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin". leţi mrtav na minberu ili na krevetu. Sanjati Suajba a. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti.. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid.. Ako neko sanja da Sulejman a. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati. shodno rijeĉima Uzvišeog: . rekao: — Vidio sam na snu Isaa.s. pojavio u Siriji. onakvog kakav on jeste.š. da mnogo ĉini dobra djela. .š. alejhim-s-selam. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ.s.s.š. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu.upitao sam ga. jer to odgoni brige i tuge. Allah ti se smilovao? . ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi." Ko sanja Davuda a. pak.š. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao. postići će autoritet. radost. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja.s. a zatim će mu to Allah dţ. a pri tom bude trudna.. odjednom je znao da tumaĉi snove. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. on će poţuriti sa nekim poslom. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce.š. poslao Musaa a.O Allahov duše. ponovo dati.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d. dobiće vlast. pa sam mu rekao: . to znaĉi da će umrijeti neki vladar. ili namj esnik.Ko si ti." Isto tako. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije.. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. Ko sanja Ejjuba a.š. l udijeli nam milostinju. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima. Ko sanja Šuajba a.Zatim sam mu rekao: . sanja u izmijenjenom stanju. Ko sanja Musaa i Haruna. 7 .. Ibn Sirin kazuje sljedeće. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina.. ugled. a zatim će ga Allah dţ. Ko sanja Jusufa a. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba...Rekao je: — Ja sam Jusuf (a. Upitao sam mladića: . Ako ga.š. a isto tako vrlo brzo zadovoljava.s. ali će mu to Allah dţ. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? .Ugraviraj: .s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kasnije olakšati. biti izloţen tegobi od strane svog oca. sina Merjeminog. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a. Ko sanja Sulejmana a. nakon ĉega će ih on pokoriti. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju. izgubiće vid.s. imetak. rodiće pametno dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: . izgubiće zdravlje. za ĉiju se smrt neće odmah znati. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim. i taj san je ispriĉala Seidu. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ. On joj je rekao: . od toga osloboditi i postići će ĉast. odvojen od svojih bliţnjih..Rekao sam: — Vidim tvoj jezik. znanje i razboritost. koji mu je dao jednu svoju papuĉu. od toga saĉuva. moć i vlast. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru. Sanjanje Junusa a. Ishak i Jakub. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan..Ako je istina to što si sanjala.š. Ko sanja Ismaila a. Kada se probudio. ili poglavar.s.s.velikana i dobrih ljudi. da uništava silnike. Ko sanja Junusa a. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu. Kada je upitan: . Ko sanja Jakuba a. Kad se taj ĉovjek probudio. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a.s.s.s. i biće potvoren. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće. prijatelje i djecu. — A ko su ovi starci? .s.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. Sanjati Sulejmana a. i to dvostruko više.l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih. najednom je znao da tumaĉi snove. . Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a.

s. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik.Ko me vidi na snu.Allah dţ.s. 8 . i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem.s. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim. Ako ovakav san sanja trudnica. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera. taj predio će postati plodan. klanja dţenaza u nekom mjestu.V. iman. Fatima će.s. A ako bude potvorena. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s. a ako ga sanja da ide pješke. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost.a.v. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. pak. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo.Ko sanja hazreti Merjemu.a. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. neka je mir s njim. kao i imam njegovog vremena.s.š.a. MeĊutim.v. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu..š. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo.a. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S. da je rekao: . Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ. da ga je stavio na neki zid. rodice pametno dijete. ako ga sanja bolesnik.sanjao je Hakka. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din. imaće u ţivotu poteškoća. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu.š. Ako. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese. je poslao Muhammeda s.v. putu. to će se demantovati i Allah dţ.a. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s.s. će ga pomoći. to mjesto će zadesiti velika nesreća. biće izuzetno sretan.s. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. iz milosti prema svjetovima.š. pa kao da poslije toga ozdravlja. Ko sanja Danijala Mudrog a.s. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. obaviće ga. roditelj. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. nakon što su bili smutljivci.š. će mu dati ozdravljenje. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. ta osoba će dobiti veliki imetak. neko sanja da jaše. Stoga. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje.s. to mjesto će se izgraditi.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu.a. Ko sanja Hidra a s .a. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura.v. pak. alejhim-s-selam. Ako. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob. a blago li se i onome ko ga sanja na snu. Ako ga neko sanja da stoji uspravno. kao da me je vidio na javi. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. Allah dţ. će ga kutarisati njegovog duga.S. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka. put. ako ga sanja ratnik. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove.v. Ako ga. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. Ako ga neko sanja bolesnog. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s.A.v. jer: ako ga sanja duţnik.v.a. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe.. na svojim plećima. Allah dţ. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. . ako ga neko sanja blijedog. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. je rekao: . i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje..a. rekao: Ko sanja mene . ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ.s.v. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima).s. i da nema ĉvrstog uvjerenja. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa. a sam ne bude od njegove loze. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika.š. u tom mjestu će zavladati bezbjednost. Imranovu kćer.a. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice.v. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur. umro. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. inšaallah.š. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. pa mu je on tekao: Raduj se. Allah dţ. rekao: .

v. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik.. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. a ti na jednoj uzvišici. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an.v. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s.s. Usnio sam Allahovog dţ.š.s.a. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj. neka je hvala Allahu dţ. uzmi . to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti. Vjerovjesnika s. poslao je Sufjanu es-Sevriju r. jezik mi se bio odvezao.v. Ebul Vefa. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi .a.v. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ... kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza.v. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana.a.a. rekao: .Ko se pokaje Allah dţ.v... koji je tada ponovo bio ministar. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti.v.š.s. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. — a on je upitao: — Allahov poslanice. na njegovim blagodatima. ridvanul - 9 ." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji...v. a zatim rekao: — Allahov poslanice. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360.a. tijela.s. jer ju je Allah dţ. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a. pa si ti sišao i prišao mi.. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s.a.š. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna.. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru).š. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. i ispriĉao mu svoju priĉu. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera.s. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik.s.. karija iz grada Herata u Horosanu. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti. rekavši mu: . pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio.ni i ni"! — Kad se probudio. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ.v. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao.v. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro. Allahov poslanice! — a on je rekao: . pisao sam to na komadu papira.s. kome se boja lica promijenila. kao npr.a. ili mu je dao hranu. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu.š. otišao je kod Alija ibn Isaa.a.s. ridvanullahi alejhima. će mu primiti pokajanje.s. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot. a tvoj sam gost.a. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s. je dao da on ozdravi.. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? . — Kad se ĉovjek pro budio iz sna. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s. nisam ja tako rekao. dinja i si. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme..v. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci.š. u svojoj knjizi spomenuo sa .blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje.. obzirom da je Vjerovjesnik s.a. a to je izuzimanje. Ako mi je nešto bilo potrebno. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući. da se i oni malo od tebe okoriste.s. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura.š. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. i rekao mu: — Allahov poslanice.ni i ni" znaĉe: maslina.s.a.s.Ako to potrošiš. ili piće. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe..a. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s. i usnio sam Vjerovjesnika s. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s.Izuzev ako ti Allah dozvoli". ja sam u oskudici. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila. ni istoĉnog ni zapadnog.. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh.

ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi. pak." 3. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. jer on je melek milosti.s. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ.s. Kad sam se probudio iz sna.a. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe. taj će postići ono što ţeli. Sa njim su bili i drugi meleki. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice.v.v. to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. on će. rekao sam: .a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. ridvanullahi alejhima. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: . TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. pa sam ja uzeo noţ. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . postizanje ugleda. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. ja ih volim. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. Krenuo sam njegovoj kući.. veli: . prijatan i ugledan. izbaviti. ukoliko bude bogobojazan. i na ovom i na onom svijetu.. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin. i kad sam tamo sti g ao.a..v.ViĊenje meleka na snu. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta.a. onako sav zbrinut. a on mi je rekao: — Zakolji ga! .. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću.s. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. Ako. snage. biti dţennetlija. ako ja nisam od njih. a on mi je rekao: . inšaallah. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. zar da ga zakoljem? .s. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera.s. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: . ili izbavljenje nakon patnje. kazna. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti.š.š. Nisam mogao na to da mu uzvratim.s. On ga je upitao: .Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. Kad su došli do mene. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge.s.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. ĉuo sam jadikovanje." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom. od Njega Rijeĉ. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan... Ko sanja da se bori sa njim. ili pobjeda nakon potĉinjenosti.a. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid. Ko sanja Israfila a. pak. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ.v.Povali ga! .Jesi li spavao u obući? .neko. tu osobu zadesiće tegoba i kazna.Bilo mi je teško da ga za koljem. A ukoliko nije bogobojazan. ili ozdravljenje nakon bolesti. ili toj osobi nešto da. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja.a. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem.a. Allahov poslanik s. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ. ali sam otišao od njega. Ko sanja Mikaila a. da ti poklonim ĉista djeĉaka. Rekli su mi da je on umro. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog.i ja sam ga povalio. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina.. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s.Allah ti javlja radosnu vijest.i ja sam ga doveo. snivaĉ će umrijeti. — On mi je rekao.v.lahi ulejhima. ili bogatstvo nakon siromaštva. 10 .s. kome sam rekao: — Allahov poslanice. O SANJANJU MELEKA. ili sigurnost nakon nesigurnosti. obzirom da je bio priliĉno krupan. Ako ga. ili se sa njima prepirao. tuţnog i kako puše u sur. kao npr. — Dovedi mi ga! . rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke.a.Muhammed.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. ili olakšanje nakon tegobe. a i da se on bori sa snivaĉem. Na to je Vjerovjesnik s. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. dobijanje radosnih vijesti. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen. neuzubillah. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti.v. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje. — l desilo se da je umro u Hulvanu. sanja tuţnog i briţnog. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti.

Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci). RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih.v. ako je u r opstvu. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. da se spuštaju sa neba na Zemlju. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. Ako neko sanja da promatra meleke. neće tada biti radosti zlikovcima. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. imaće poteškoća. Ko sanja da je poprimio lik meleka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . meleke uzeo? Vi.Ĉitaj svoju knjigu.š. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost.Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario. ga je uputio na pravi put. tu će biti uništen neki nasilnik. zaista. Ako ih neko ĉešće puta sanja.a.š.š. nadunja luku će postići ĉast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan). ta osoba će pobijediti neprijatelje. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću.š. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ.. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. neka se pripazi.a. a ako nije. ako je ugledna osoba. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. on će iznositi laţi o Allahu dţ. shodno rijeĉima uzvišenog: . Ako neko sanja meleke. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. on će imati dobre koristi od svog posla.." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. neka se priĉuva. a moţda će se rastaviti sa ţenom. Ko sanja hazreti Omera r. ili će biti ubijena nevina osoba. desiće mu se neka nesreća. ali će na kraju izaći kao pobjednik. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .š. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid. onakve kakvi su. to su meleki. mahali ili selu. ako je od dobrih ljudi. umrijeće. a u liku djeteta — na budućnost. robovima. kao kćeri.š.a. ili sve njih. u liku mladića — na sadašnjost. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ.a. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. cijenjeni pisari. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. ako je u teškoj situaciji. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak... postići ge ĉast. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. biće mu podarena snaga u vjeri. SANJANJE ASHABA l TABIINA.. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela. Ko sanja hazreti Osmana r. i ako je bolesnik." Ako neko sanja da ga meleki proklinju.s. i to tako kao da je on ţiv. ili se sa njima uzdiţe na nebo. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu. a da se ne vraća. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni.. biće osloboĊen. Ako neko sanja meleke u likovima ţena. putu.. a Sebi.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi. koj iznaju ono što radite. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje. znaĉi da mu je blizu smrt. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat.š. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. 11 . ili će se na nekoga srušiti kuća. doţivjeće radost. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ.. dobiće neki poloţaj. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću. 4.

Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću. da se je opasao vunenim pašom. ozdraviće. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu. da na nogama ima okove. a ne radimo. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje.š. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. i to tako kao da je on ţiv. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana.kursi. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. a mi znamo. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. koje djelo ste našli da je najbolje? . — Ima li nade za ljude? .š. da stoji na smetIjištu. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. biće nadaren znanjem. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek.š. i kod ljudi. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. da se je ogrnuo plastom boje meda.š.š. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. inšaallah.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću. a i robinja. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ.Ko sanja emirul-muminina. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. 12 . radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. ostaće da se naslijedi njegova imovina. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. 5. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. hrabrošću i poboţnošću. i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. a ako bude bolestan. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ.š. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika.Š. nasljeĊivaće njihovu imovinu i. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu. """ Hasan el-Basri. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. kerremellahu vedţehehu. Allah mu se smilovao. i na njega će se lagati. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. a ne znate. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. biti prihvaćeni kao dobri. imaće slobodnih ţena. uĉino da mu bude pod nogama.Dal Vi radite. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. a zatvoriti vrata šerra. nakon što bude dugo ţivio.Kur'an. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. veleposjednici i nauĉnici. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir.

biće dobrog vladanja. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). će ga ĉuvati i štititi sve do smrti. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv. će mu dati obilje nafake.s. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota. putu. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla. ali mu oni neće naškoditi.š. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost.š. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. biće od onih koji su uspjeli. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ.š. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati. će mu otvoriti kapiju blagodati. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti. 13 . Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet.. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi. zahvalan i imaće lijep ţivot. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano.a. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka.š. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast. će mu sakupiti bogatstvo. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom.s. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću.a. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. a na Ahiretu milošću. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole.š. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ.v. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. će uništiti njegove neprijatelje.š.š. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi.v. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ.š.

a.š. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. si - 14 . Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige.š.š. će ju raširiti grudi za islam. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran.a. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt.š. popularan i uĉevan. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu.v. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. kada joj se ispriĉa neki san. dobro razmisli o snu i. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ. (da ga tesbih ĉini). osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom.š. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu.š. Ebu Sa'd r. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. snivaĉa treba da obraduje milošću.š. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt.š. kao i zlo od ološa i zavidljivaca. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. Ovom surom je Vjerovjesniku (s.š. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ. blagodatima. to znaĉi da ti se primakla smrt. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura.š. na kraju uništiti. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. kur'anskim surama i ajetima). Kasnije se i desilo kao što je rekao. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. da će udobno ţivjeti.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima. pouzdan i pravedan. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. njegove vojske i njegovih vesvesa.

i kad ga je prihvatila i otvorila. uskoro će umrijeti.. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama. bilo od strane Allaha dţ. ili da ima srebrene narukvice. shodno rijeĉima Uzvišenog: — . Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu.. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. rekao: „Allah dţ. — Kasnije se tako i desilo. nakićeni narukvicama od srebra.. desiće mu se neko olakšanje. Ĉitajući Allahove ajete. Allah mu se smilovao. rijeĉima: . to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. on će bi ti povjerljiva osoba. Allah mu se smilovao.. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. — Kasnije se tako i desilo. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet.. shodno Poslanikovim s.. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu..Ja sam zaista ĉuvaran i znan. ili da zahvaljuje Allahu dţ. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —." Ako mušrik sanja da je primio islam. ne mogavši ga prouĉiti. a zabranjivaće da se ĉine loša djela. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu. da je u Dţennetu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . ili da klanja prema Kibli.. koji joj je rekao: . pak. koje će donositi hajr. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju.. rekao je: — Koji god mušrik sanja." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki.. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet..a. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an.Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. jer tvoj san ukazuje na to.v. on će primiti islam. slavom i dobrim vjerovanjem. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla. Naime. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju. nareĊuju da se ĉine dobra djela. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano." pa sve do njegovih rijeĉi: „. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. ili ako neko drugi njega sanja.a. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu.š. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana..gurnošću i blagostanjem. Ako neko sanja da je kupio Mushaf. Prenosi se da je Hasan el-Basri. a u stvarnosti nije hafiz.. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . 15 . U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost. biće obdaren mudrošću. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno.š." 6. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. veli: „Nema Boga osim Mene. prenosi se da je Vjerovjesnik s. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere.v. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa.s.. biće upućen u islam. on će dobiti vlast.š. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. pojavilo se dvoje piladi. ugledom. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni. neka je uzvišena moja tvrĊava. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana... Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre.š. Ako su.s." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an.. bilo od strane vladara.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro.".

shodno rijeĉima Uzvišenog: .a.s. Ako neko sanja da uzima abdest.š. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s.. Ako je. neće! 8. kazne. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. ako je siromašan. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). 16 . nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. to znaĉi da će ga Allah dţ. Allah dţ. kad se okupao i obukao novu odjeću. ĉuvati. a ako mu ne odgovori na selam. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. ako je bolestan. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ.s. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. ako je u zatvoru. zaimaće i zabogatiti. To je sastavni dio vjere. Allah mu se smilovao. ako je u dugovima. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima.a. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. a ako mu ne odgovori.. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. pak. Ako neko sanja da je dţunup. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću..š.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. pak. biće osloboĊen. će ga osloboditi dugova.š. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. sluĉaju koji. ozdraviće.. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se). Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje). u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. u njemu ćete imati voća. ako je u brigama.s.v. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. primiĉe islam. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. i ono što budete ţeljeli. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu.v. ali to ne ĉini u potpunosti. ako nije obavio hadţ. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere. Ako neko. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. Isto tako.. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. ako je skinut s poloţaja. neće mu je dati. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća.š. Allah dţ. to znaĉi da on traţi pomirenje. Allah dţj>. će ga osloboditi briga. 7. naredbe.. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman.š. meĊu njima neprijateljstvo.š.: — Rukovanje povraća ljubav. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla. ti odnosi će biti dobri. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. daće mu svoju kćer za ţenu. analogno Ej u bovom a. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. obaviće ga.

i sve mu ispriĉao. na izbavljenju.. neće se dugo zadrţati u tom poslu. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta.. pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. a ako nema predispozicija za neki poloţaj. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući. otišao sam kod Vjerovjesnika s. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno.a.Neka su prokleti nasilnici. to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici.v.v. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). shodno rijeĉima Uzvišenog: . koji ga je (jakim glasom) uĉio. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe.s..to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima. ako je on osoba koja ĉini dobro. Tada je Omer ibnil-Hattab r. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan. ha. i tako mi prouĉio cijeli ezan. Ja sam mu rekao: — Allahov robe. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje.rekao sam ja.v. ili vraćanje duga.pa sam ja tako i postupio.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan. Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom.s. to znaĉi da će nekoga potvoriti. i obavijestio ga da sam sanjao ezan.š. Tada je Poslanik alejhi-s-selam.a. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. a ako je on smutljivac.a. ali ga neće postići.š. 9.v. Ko sanja da je mujezin. veli dalje Abdullah ibn Zejd. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka. Ko sanja da uzima tejemum . rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. a u stvari.l pozovi ljude na hadţ". TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. pomoć.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet.s. .Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a. — Hoću! — rekao sam ja. Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. . jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje.a. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave.a.v.s. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa. izašao je (iz kuće). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: .upitao je on. uz Allahovu dţ. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber.. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan. Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s.. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. je rekao: . Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti.Hvala Allahu.a. došao Allahovom Poslaniku s. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju. Kad sam se probudio iz sna. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje . ĉuo Bilalov glas. i rekao: — Allahov poslanice. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). Ako neko sanja da uĉi ezan na munari. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . . to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik.!" 17 . najavi nije mujezin. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. to znaĉi da će poslovati bez kapitala. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru. — Tada sam ja izašao.s. OtiĊi sa Bilalom do dţamije.

(a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli. shodno rijeĉima Uzvišenog: . 18 . Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti.A kada pozivate na namaz. Ako.. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan. a napustiti bio" at (novotariju). shodno sluĉaju Isaa a..Vidio sam da prvi ima finu ĉehru.." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući.. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj. da im ĉini dobro. treba se imati u vidu osnova da. Allah mu se smilovao. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo.. oni to uzimaju za zabavu i igru. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. taj san je pohvalan. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu. da je samilosna prema Allahovim dţ.. taj san je pokuĊen.. pa sam njegov san povezao sa ajetom: .. u tom dijelu grada će neko umri jeti. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru. ili kao da stoji u namazu." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. propisao. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. vi ste doista kradljivci!" 10. doista. da pomaţe svojim prijat eljima. Neki vele da ovakav san sanja svodnik.š.š. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce.l pozovi ljude na hadţ.Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ.. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan. vi ste. ali budala to ne prihvata. — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". na dan velikog hadţa. ili misiju. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. biće pušten iz zatvora. to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se.".. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: .l povika jedan glasnik: — O karavano.. to znaĉi da će obljubiti ţenu. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno.O karava no. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan.s. stvorenjima. to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ezan uĉi na neprikladnom mjestu. Allah mu se smilovao. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu. Namaza ima tri vrste: farz-namazi. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi. a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima.l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. pa sam njegov san povezao sa ajetom . pak. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. Prenosi se da je Ibn Sirin." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. što mu diţe ugled. ili da će vrati ti dug.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom. — Ibn Sirin mu je rekao: ..

Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. na nekom brdu.La ilahe illallah". ili pokajanje za uĉinjene grijehe. ili materijalni dobitak. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost.. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga.izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. pretrpjeće gubitak. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. ikindijskih ili jacijskih far zova. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. Ako neko sanja da klanja jaciju. vrijeme bilo oblaĉno.š. to znaĉi da će on .to znaĉi da će se razboljeti. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji.š. to znaĉi da je on. to znaĉi da će se r iješiti briga. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. to moţe da znaĉi: pobjeda.. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.pola od onoga što ste odredili. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. zabacio islam za leĊa. ili dug ţivot." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. preda na lijevu stranu selam. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli. pak. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. pak. to znaĉi da je na istikametu. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. a oni su se usudili da love ribu subotom. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. Ako neko sanja da hoće da klanja. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. Ako taj san sanja ţena. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. to znaĉi da će on od Allaha dţ. to znaĉi da će negdje otputovati. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. izvojevaće pobjedu. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz.š. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća.. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz). ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. jer je istok smjer okretanja kršćana. tj. što će mu podići ugled. Ako preda selam na desnu. Ako je. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. l mi smo oni koji Ga slave.. Ako neko sanja da klanja sabahske farze. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli. rijeĉima „Subhanallah" i .Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. a da nije predao na desnu. ali ne i na lijevu stranu.. Ako.š. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. i ako je trgovac. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. ili polovice mehra. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi. ako je u ratu biće poraţen. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. tako da istekne vrijeme nama za. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. to znaĉi da će mu Allah dţ. Ako neko sanja da klanja ikindiju.š. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug.l mi smo oni koji stoje u redovima." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga. traţiti oprosta. Ako neko sanja da klanja leţeći. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. zbog velikih grijeha koje je uĉinio.

Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju. a drugi dio sjedeći. to znaĉi da će obaviti hadţ. to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno.La ilahe illallah". odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu.. bilo da to ĉini iz samilosti. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata.. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu).š. pa ne zna dobro uĉiti... Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih.." Ako neko sanja da izgovara . traţi oprost od Allaha dţ.) simbolizira pobjedu. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. shodno kazivanju o Zulejhi. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda. Ako je. a ako ne izgovori istigfar. to mu je opozicija.". Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah". ako je podoban za takvo nešto.. dok im je imamio." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . ali oni uskraćuju njegova prava. bilo da je to obavezan ĉiniti. Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob. pak. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena.š. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili..." Ko sanja da uĉi istigfare (tj.an. dopašće zatvora ili briga. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ. pa na koju se god stranu okrenete. tamo je Allahova strana. bilo da su nešto dodavali.š. Ako je on klanjao stojeći. i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine.. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ.. bilo oduzimali." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku. ili siromaštvom.. ili kraĊom odjeće.. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju... to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete.š. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja. mijenjali. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. pa je dozivao iz tmina.. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta.. pak. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe.. Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. a oni sjedeći. a dţemat stojeći. Isto tako.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz. 20 ." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud. Ako sanja da je prekinuo namaz. ako ima spremu za tu funkciju. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku.. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza..š. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak. Ako sanja da sam klanja. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti.)." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ.) — imaće halal opskrbu i dobiće sina. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. to ukazuje na njegov munafikluk. Ako. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati. kao imam klanja sjedeći. ime. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. shodno rijeĉima Uzvišenog: ... te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. bilo. Ako sanja da za njim klanjaju ţene. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti. a ako nema. to znaĉi da će dobiti sina. shodno rije ĉima Uzvišenog: ..A kada im se rekne: — DoĊite. to znaĉi da on klanja farz-namaze. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći. Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata... Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu.

to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra.š. Ako neko sanja da je u kući. i oni koji ĉuvaju svoje namaze. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. a on. dobiće svjetlo i uputu u vjeri. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. dok je on stigao u mihrab klanjajući..." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru. postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ. da biste se spasili. to mu je neka radosna vijest. pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ. i budite Mu zahvalni. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje. ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. na sedţdu.. kakav divan grad i Gospodar koji prašta. Kad god bi klanjao neki namaz. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim.A kada se namaz obavi. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro.š. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled... shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ja sam usnio tog beduina. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo..š. nije dobar.. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila." Ako ovo sanja ţena. dvije ili t ri kapi mokraće. pa je za san upitao tumaĉa snova. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite.. pa ako je imam te dţamije bolestan. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu.š. vjeru 21 . Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija.O kamenje.Pa su ga pozivali meleki.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. on će umrijeti. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen. MIHRABU. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ. obraćao se kamenju rijeĉima: .. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo." 1 1 . ili radnji.." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. Ako neko sanja da gradi dţamiju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi"... TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI.. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime.. u stvari. Ako ovo sanja namjesnik. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti. to znaĉi da će roditi muško dijete." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova.

a. otići će mu jedan dio imetka. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri). Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha. Ko sanja da je na musalli.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. — EI-Ka'ka' je pošao s njim. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a onda mu je tumaĉ rekao: .v. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kada je tumaĉa upitao za svoj san.. to znaĉi da će otići na hadţ. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva.. i kad su stigli tamo. toga osloboditi. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac. ţeleći Allahovo zadovoljstvo.Ali. i kad gaje ugledao. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija.s. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu. — Allahov Poslanik s. SADAKI. — Jesam! — odgovorio je." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku..š. otvorenom mjestu za klanjanje.. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. .š. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. 12. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. otići će na hadţ i steći sigurnost. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti. Kur'an.. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. ili da će. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru. riješiće se gubitka. ako to sanja vladar. — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. zove se Sa'dana. Tada se probudio iz sna. to znaĉi da će on izgubiti vlast.Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . unaprijediti vaše imetke. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine.Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja. 22 . to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ.a. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. ako to sanja pripravnik. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik".a. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige.. dok će zekat koji dajete.. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke... on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost... dove i poboţne pjesme. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe.to znaĉi da će ovladati pos lom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r. to ukazuje na lošu upravu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ako to sajija trgovac. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u.s. zovnuo ga je. a inaĉe nije pozvan za to. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje...a. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. da ga toga oslobodi. zaista opomena koristi vjernima. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe.l opominji. ali ne prema Kibli. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje.v. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ.

Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. Ako neko sanja da je nastupio Bajram. riješiće se briga.. pak. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. stvar će mu se pojasniti. profitiraće.a. Drugi. pretrpjeće gubitak. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. 14... Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. ZEMZEMU. ako je trgovac. to znaĉi: ako nije išao na hadţ. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. biće upućen. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. ako je duţan. oduţiće se. biće smijenjen. Ako.. razboljeće se. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje.." kao i to da će vratiti dug. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). Neki vele. ozdraviće. ako je duţan. postaće hafiz. Ako neko sanja da je podijelio vitre. — to znaĉi: ako je upravitelj.š.. na ozdravljenje i vraćanje duga. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. biće ponovo postavljen.š. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot. ako se neĉega boji." ili je moţda. neko sanja da je krenuo na hadţ. prekinuće putovanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . 23 . putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz. ako je trgovac.. ako je u zabludi. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe. pa danas ni s kim neću progovoriti. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. zadovoljan. ako je bolestan. Neki od njih vele da... Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila. pak. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. ako se od neĉega plašio. Siromah simbolizira ispit (provjeru). Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. i ako je zdrav. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. 13. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti. Ko sanja da se omrsip.Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti..)." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. otići će. HAŢDER -UL-ESVEDU. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ.š.A ko od vas bude bolestan ili na putu.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha. UMRI. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ. Kad neko sanja da je postio i da je iftario. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta. jer je osnova posta — šutnja. ako je na putu. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. Ako neko sanja da posti. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. ako neko sanja da uz ramazan mrsi. ako je u nekoj tegobi. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. biće bezbjedan. ako je na putu. KABI. biće siguran. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. obavezan da šuti. ako u neĉemu dvoumi." Ako to sanja nepismena osoba. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako neko sanja mjesec posta. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. to znaĉi da će on joboljeti. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. na osloboĊenje od briga.a.š. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz). lahnuće mu. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila. to znaĉi da on neće postići ono što traţi. i ako je u brigama.

usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. on je dostojan slugu. nakon što su ga ljudi izgubili.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. doţivjeće poznu starost. a ako nije pozvan da se penje na minber. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. pak. A ako. primiće islam ili će ubrzo umrijeti. ili sa minbera bude 24 . jer je Allah dţ. inšaallah. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe).pa mu je Ibn Sirin rekao: . ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. vjera mu je manjkava. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. sastavio Adema a. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete.s. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. proslaviće se po dobru. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen. ispravna mu je vjera. pa ga stavili na njegovo mjesto. ne završi do kraja namaz. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. on će.š. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. princa ili ministra. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. ali ga ne obavlja.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). vlasti. obaviće hadţ i postići će sigurnost. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. i ako ima nekog odsutnog. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. pak. Ako neko sanja da klanja u Kabi. TakoĊe je reĉeno: . halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge. ako je pozvan za takav govor. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. . postići visok poloţaj i vlast. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. — Tako je i bilo. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao.s. pa se minber slomi ili sruši. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. nesreĊena i poremećena. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: .v.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav).s. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. Kaba na snu simbolizira halifu. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti.š.a. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. sa hazreti Havom. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. to znaĉi da će on biti razapet. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima. i unići.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. a ljudi paţljivo slušali njegov govor. Ako. ili njegovog premca.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju. ili će ga zadesiti neko iskušenje. sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. na Njegovim blagodatima. Minber simbolizira arapskog vladara. koji mu je rekao: . Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. jer se prepustio razuzdanosti. ugleda i popularnosti u narodu. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. umrijeće kao šehid. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. pak. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. Ako. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. Ako neko sanja da klanja na Kabi. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki.

kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. ako ga sanja siromah. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. i obradovali smo ga Ishakom. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. sallallahu alejhi ve sellem. poboţnjaka.. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu.. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.a." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. opskrbu i ugled.v.skinut silom. obogatiće se.v. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. TakoĊe.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. 15. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast.s. rodice sina koji će biti dobar.. otkupnina bila u ţrtvi. opet.A zar moţda ne biste i vi (licemjeri).Tekija. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš.s. kaţu da će naći lijek. pa zatim se proţivio. oslobodiće se straha. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja.. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin.a. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik. zadobiće pobjedu. biće pomognut protiv svojih neprijatelja. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. neka mu se Allah smiluje. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani). Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. oslobodiće se. postići će plijen. 25 . i postići će obimno dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. oslobodiće se briga. imam jedno pitanje. uspjeće u svojoj trgovini. ako ga sanja ratnik. otići će na hadţ. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik. u snu. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice.a. neka je Allah zadovoljan njim. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.š. jer se on trudi za svoju porodicu. postići će pobjedu i slavu. dobrotu i ugled. pa će se zatim pokajati." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru).v.s. oslobodiće roba. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. biće osloboĊen. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. veselje. vratite dug. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad. umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta.s. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). a ako sanja da je pomognut u boju. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. kako kaţe Uzvišeni: .a. rekao: . kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. uĉiniće grijeh. koji je rekao: . ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. A neki. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. A ko sanja da on neće umrijeti. GROBOVIMA. UMRLIM. kravu ili ovna. ako ga sanja duţnik. probudio iz sna. moć i slavu ti koji idu. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. Ko sanja da ţrtvuje devu. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s." Ako ovo sanja trudnica. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu.. kad biste zavladali. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu. 16. te priznajemo naše grijehe.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta).. udarajući njome i desno i lijevo. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? . — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? . ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. postići će radost. pa ko vidi u snu da je umro. Ako ovaj san sanja zarobljenik. pribliţio mu se smrtni ĉas.Rekao je: — Hamamdţija. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. Neki kaţu.. jer je l srnailova a. Ako rob sanja da kolje ţrtvu.

Ako neko sanja da je upravitelj umro. a kada se udruţi. postići će uspon. a grupa kao naricanje. stupice u brak. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. doţivjeće od tog upravitelja radost. jer smrću se cijepa braĉna veza. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. A što se tiĉe naricanja. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka." Ko sanja kao da se sastao sa njima. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. a agonija mrtvaca nije dobro. produţiće mu se ţivot. nije pohvalno. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. rodice muško dijete i obradovaće se njime. srušiće mu se kuća ili zid . to je znak njihova rastanka. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. on se nalazi meĊu munaficima. Ako neko sanja da mu je umro drug. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. mrtvacima. doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. a ako jede sa mrtvacima. Ko sanja da je umro. Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. us pio je u dunjaluku. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. a moţda će u toj brizi i umrijeti. kao i skup pogrebne pratnje. ako je na krevetu. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). a pokvario je vjeru. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati.plakanje sa naricanjem i kretnjama. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt.neko od njegova potomstva će se oţeniti.Ko sanja u svom snu. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. a ako je na postelji. postići će kapital i veliko dobro. pa će plaĉ biti dokaz radosti. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. naći će kapital (novac). Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. A ako sliĉno sanja. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. neće popraviti ono što se srušilo. Ako neko sanja da je našao mrtvaca. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. nastupiće briga iznenada. 26 . Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. na kome će ga zadesiti veliko dobro. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. osiromašiće. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro.

Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. ili poglavar. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. a vjera u tog nije bila u redu. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. to znaĉi da on poziva na blud. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. 27 . Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. uhvatiće miša. Što god je manje na mejtu kefina. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. Ako sanja dţenazu na pijaci. oţivjeti. zaradiće haram imetak. Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. ili da se izvrši oporuka. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. vjenĉanje). Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. njegov kraj neće biti po hvalan. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. a zatim ga ostavili u kući sama. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. pratiće vladara pokvarene vjere. a ako mu nije pokrivena glava i noge. Ako sanja kao da prati dţenazu. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. udaće se. a što je više kefina. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. do kopaĉe se haram imetka. to je on bliţe pokajanju. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. ali mu se ne odziva. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. a ako ima muţa. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. tj. Balzam ukazuje na teobu griješnika. biće mu zahvalan kraj. to predstavlja njegovu smrt. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. a ako sanja da je nošen. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. ili da mu se izmiri dug. prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. on postupa po istini. dalje je od pokajanja. pokvarila je din (vjeru). ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja).Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek.

v.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela. bez dobrih djela. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. taj koji sanja. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. kao da je umro taj ĉovjek. kad htjedne. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. ili ga prepušta grobarima da to urade. Ako se umrla osoba sanja gola. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. umrijeće u brizi. ko sanja ţivoga da je umro. a ako ih vidi ţalosne.š. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. ili prljave odjeće. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari.. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. prema kojoj je on nemaran. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. ili kao da hoće da ga udari.KOPANJE. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. tj. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. a smrt poteškoću. zadesiće stanovnike grobova milost. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. a ako je po njemu poravnana zemlja. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. jer se oni nalaze u kući istine. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital.a. proţivjeće ga (po slije smrti). Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. Ako u kaburu ne doţivi smrt. spasiće se zatvora i nasilja. to ukazuje da on. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. jer ţivot znaĉi olakšicu. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. ono predstavlja stvar istine. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv." Isto tako. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. kao što i zatvor znaĉi grob. ili da ima prstenje. a ako je sanja kao siromaha. zatim. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). 28 . i obratno. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi. nadati se njegovom kajanju. što se tiĉe pozna tog groblja.. ta osoba je siromašna dobrim djelima. on kontaktira sa licemjerom. ĉini neposlušnost.s.š. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere).

ako se tuţi na bol stomaka. ako se tuţi na bol po tklonjenice. to se odnosi na vjerske stvari. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. Ako je umrla osoba upravitelj. 29 . ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. tj. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. pod teretom je ispita za svog brata. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. a ne za hakove prema ljudima. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. to ukazuje na griješne poslove. jer je dţamija mjesto sigurnosti.. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. a poslije toga zaplaĉe. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. a ako se tuţi na bol vrata. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. ako se tuţi za bol noge. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. Ako se tuţi na bol ruke. ako je njihova odjeća bijela. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. gušenje ili iznenadno umiranje. Ako se tuţi na bol svoje strane. pod teretom je ispita za svog oca. to isto znaĉi. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. znaĉi kao i gore navedeno. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. ako je crvena. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. ili kao da je bolesna. ili milostinja koju je uĉinio. to ukazuje na siromaštvo i brigu. ako je crna na bogatstvo i moć. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. ako se sanja kao da je otac oţivio. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. ako se tuţi na bol steg na. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. jer oni slijede mrtve. ili njegovom potomstvu. ako su one pocijepane odjeće. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. to ukazuje na sretan i udoban ţivot. tim ţivima će biti kratak ţivot. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). familiju i imetak. a ako je odjeća prljava. takoĊe. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha.

Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. Ako. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. a zatim će se vratiti. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. ili miša. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. ali izlijeĉiće se. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. ili ako uĊe. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. Ako je braĉni partner neprijatelj. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. zadesiće ga opskrba. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. 30 . Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. Ako mu da hranu. a ako mu da prljavu odjeću. on će se nadnijeti nad smrt. umrijeće. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle.Isto tako. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. ta će hrana biti skupocjena. ta će se hrana ili roba pokvariti. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. ĉini bezo brazluk. zatim se vrati. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. neće mu to naštetiti. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. njegov san nije pohvalan. ode od njega briga kako se i ne nada. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. pak. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. on ĉini prostitu ciju. ili dovu. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. osiromašiće. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. A ako mu da pohabanu odjeću. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. ili drugu mrtvu ţivotinju. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku.

ako naĊe umrlu osobu u grobu. i 39. a sofra postavljenja. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. i kako bi on išao tim putem. time se odvra ća od takvog djela. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt.. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. ako je u ratu. Allahov Povjerenik. tj. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje.a. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. kao što je izlazak Sunca sa zapada. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. a i nji hove supruge. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. Ebu Mejde! — Ustao sam. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju.. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. Oni su. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. a Allah zna. pa ko ţeli neka to tamo potraţi.l kad bi oni bili povraćeni. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. taj mu je san upozorenje. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril. neće zadobiti kapital. kad ga vidiš da radi ruţno djelo. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU.s. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. jer je to dan rasprave i pravde. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine. ili sa još nekim pojedincem. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. mudrost i dozvoljen imetak. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu." 31 . rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). lasci. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. uistinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. izlazak Dabbetul-erda. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega. 17. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. njegov mu je san nagovještaj radosti.. Ko sanja da je jedino on proţivljen. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. kako vjerski tako i ovosvjetski. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. ili namjerava biti neposlušan.v. OBRAĈUNU. poglavlju. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. i obratno. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. neka mu se Allah smiluje. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. ili je ustrajan na laţi. Isto tako. neka mu se Allah smiluje. pobijediće.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. da su stvorenja sakupljena. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. on radi djela za koja će'se kajati. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. njegov san ukazuje na to da je on silnik.

kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. a ako mu loša djela pretegnu dobra. njegov sluĉaje je strašan. a njemu majka Abdullahova. uskraćen. ţalostan. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. stanje njegove vjere je zastrašujuće. ako je. dţehennemskog vratara. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. postići će radost.l griješnici će vidjeti vatru.— Vidio sam tu Hasana. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna.š." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima. HURIJAMA. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu. a ako nije. i umro.. neka je slavljen. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. i da su mu dobra djela pretegla loša. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah.š. post i cjelokupnu pokornost Bogu. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan. u tom momentu 32 .Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. a u njihovim rukama pehari. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. oko njega su bile sluškinje. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti. O DŢENNETU. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv.. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. .biće obradovan od strane policije. kako kaţe Uzvišeni: . i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri. 19." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. ako Bog da. napušta namaz. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali.Kad. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU. shodno rijeĉima Uzvišenog: . taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. da je dobra i dobrog vjerovanja. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. koji se zalagao i trudio. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac.on od dobrih ljudi. NJEGOVIM VRATIMA.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti . a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. DVORCIMA. A ako vidi Malika. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan.zapašće u tuge ovoga svijeta. 18. ozarenog osmijeha . Ibn Širina i Mejmuna. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati.

potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće.Upitah sljedeću: — A ti? . postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. ukoliko ju je poznavao. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu.A ĉija si ti? . Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. A ko usni da jede dţennetske plodove.š. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana. njegovi roditelji su zadovoljni njim. pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao. • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan.Ti ćeš unići u Dţennet! —. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. srazmjerno jelu koje je pojeo. i postići će zahvalnsot i nagradu. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca. to ukazuje na poremećaj njegove vjere. uz oĉekivane poteškoće. biće opskrbljen znanjem." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. i one su pljeskale rukama. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. postići će pravi put i znanje. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. zikir ĉini. iz Damaska. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. umrijeće mu roditelji. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara.postići će dobro na oba svijeta. ko usni da se napio dţennetske vode. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. ili ga ţeli uĉiniti. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . taj mnogo Allaha dţ.. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. veli: — Ko sanja Dţennet. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. Ako sanja da je ušao u Dţennet. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe." Ako sanja da mu je reĉeno: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan. u dţamiji sam ostao sam. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet.a ona reĉe — Ferkadova. znanje i bogatstvo. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. a jede njegove plodove. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama. Allah mu se smilovao. a spreĉava loše. zadobiće nasljedstvo. zadobiće mudrost. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a. TakoĊe. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. . TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. pa je upitah: . vina i mlijeka. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši." 33 .doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. — dok nije ostala samo jedna. a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. onda razbij ĉašu.." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti.

postići će radost." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike.." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega. Ako neko sanja da je ubio Iblisa. on plete zamke i pravi podvale." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana. izgubiće vlast ako je upravitelj. i on ne preza ni od kakve spletke. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj. Uzvišeni kaţe: . sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću). kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. a bojte se Mene ako ste vjernici. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. a drugo neće.. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni. ne uspijevaju u tome. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja. priĉa im o dobrim ljudima. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je. zadobiće pomoć.. neka vas nipošto ne zavede šejtan.." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan.. 20. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. kako Uzvišeni kaţe: . Sto se tiĉe šejtana." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni... ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine. pa Hadadţ uze jednu od njih.." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. dţennetskog vratara. MeĊutim." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa. a druga se vrati ka nebu. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. neće postići svoje cilje ve. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. i ovaj će završiti hajirli smrću. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi." Akoneko sanja da je svezao šejtana. mir neka je vama. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista.. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. Ko sanja Ridvana. spletkaroš."..Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. meĊutim. on je neprijatelj vjere i dunjaluka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan. 34 .. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti.O sinovi Ademovi. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod).. griješniku.l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. jedno će ga stići i zadesiti. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast.

to je grub neprijatelj. ako sanja staricu. Ako je robinja punih grudi. obzirom da ga je on nadvisio. srazmjerno njenoj ljepoti. taj će ga postaviti za upravi-telja. srazmjerno njihovoj lje-poti. to je snaga njegove marljivosti. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. a ako ga nadgleda mladić. jer je ljepota prolazna. neki. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. Ako je pokri vena. ĉuće neku rijetku vijest. Ako je ona bila nemuslimanka. ako je mladić bijel. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. Robinja u snu predstavlja dobro. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. to znaĉi zavjet. ako je od njega uzeo uţe. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. vele da će umrijeti. to je on liĉno. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. Ako sanja mladića kojeg voli. a ako je zaogrnuta velom. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. to znaĉi neko poznato dobro. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. Jedni vele: obnoviće mu se radost. a ako je taj mladić koji se sanja jak. ako je otkrivena robinja. tako npr. DJEVOJKAMA. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. ako je mladić crn. Allah mu se smilovao. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. Ako je sanja namrštenu. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. odjeći i mirisu. slaba je marljivost tog koji sanja. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. to je njena marljivost. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. to znaĉi skriveno vjersko dobro. to je prikri veni neprijatelj. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. 35 . a ako je poznat. a zabavljaĉica nerodnoj godini. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini.21. l one imaju prednost nad drugim ţenama. to je neprijatelj starac. dobiti nešto. biće siguran od njegovog zla. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. STARCIMA. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. to predstavlja dobro djelo koje blista. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. Ako je otkrivena robinja. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. ili od nekog njegovog imenjaka. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. MLADIĆIMA. Ko sanja starca je postao mladićem. onda je neprijatelj bogat. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. zadesiće ga briga i siromaštvo. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. ako je mladić plav. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). Ako sanja jednog od njih slabim. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. Kada ţena usrtije mladu ţenu. to predstavlja sumnjivo dobro. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. DJECI. ili od nekog ko mu je sliĉan. a ako je taj drug musliman. Ako sanja robinju koja zabavlja. Ko sanja nagu robinju. Ako neko sanja robinju namrštena lica. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. on je povjerljiv neprijatelj. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. opet. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje.

to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. Pa o tom pitaj prirodu. Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. ako sanja da mu se rodila curica." Utom sam se probudila. a on je zainteresovan za nju. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. a kad sanja da mu se rodila kćer. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. a on ga ne dodiruje. Ona će te obavijestiti.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. to su dozvoljene stvari ovog svijeta. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. to znaĉi da će on umrijeti. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. rekla je: „Subhanallah. oţeniće se slobodnom ţenom. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. Ako je starica koja se sanja ruţna. Allah mu se smilovao. a ako kupi na snu robinju. tj. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. kad je vidjela ovaj prizor. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti." 22. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. i obrnuto. biće osloboĊen. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. ako je u snu vidi pod velom. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. to mu znaĉi slavu i snagu. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. obrukaće se. spopašće ga hajr. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. a na njima raskošna odjeća. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. i rodice mu se kćer. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. oţeniće se gospodaricom. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. to je naglašenije.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. izgubiće svoju uljudnost. i rodice mu se sin. to je stvar za koju će se kajati. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. a ĉas neprijateljstvo. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. l ova ţena što je sanjala. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. napustiće ga blagodati ovog svijeta.Ako je vidi u snu ruţnu. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. 36 . Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. promijeniće mu se stvari. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ako je muslimanka. Ako je starica nemuslimanka. a ţena m u trudna. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. Ako ţena sanja golobrada muškarca. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. a ako starac sanja ovakav san. Ako to sanja majka. A ako mu je pokorna. naklonjen mu je ovaj svijet. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

a ako ih ĉovjek ĉupa. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . Ako se sanja da su usne vlaţne. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. ušiju ili će imati zubobolju. Ako to sanja trudna ţena. lijevi amidţu. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. desni sjekutić predstavlja oca. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. znanju . to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. Kaţe se da nos predstavlja dijete. da se to odnosi na djecu ili imetak. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova. obzirom da nos simbolizira porodicu. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. Zubi u snu predstavljaju familiju.a ovaj mu je rekao: . a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. odgoju i savjetovanju. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. izbavljenja. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. to je zlo koje će se naknadno desiti. onda drage prijatelje. a neki opet kaţu i roditelje. rodice veselo dijete. — Ako taj san usnije neki zanatlija. gornji zubi muške ĉlanove familije. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . i pored svojih argumenata. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki).on napušta zakon vjere. Ako je jezik duţi. bilo od zla. Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. ako je dunjaluĉar. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. Ako se sanja donja usna. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. posredstvom svog tumaĉa. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. to je bijes. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). onda braću ili sinove. radosti. nema rodbine. zavisno od toga kakve se usne sanjaju. ţivjeće u sjeni svoje vjere. to znaĉi da će imati puno oruţja. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . a ako ni njih nema. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. njegovog planera. ako je vjernik i uĉen. bilo od dobra. a donji ţenke ĉlanove familije. ko sanja da nema nosa. bilo dobru. koji ga pomaţe i podupire. to znaĉi jaĉinu i pobjedu.Zadobićeš kapital od strane trgovine. Ako je dlaka bijela. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). ako njih nema. Obrazi su posao ĉovjekov. bilo lošu. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. oĉiju. On to sve prevodi svojim govorom. a kaţu i ĉast i srodstvo. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. jer one štite oĉi više nego obrve. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu.

to mu je imetak koji će mu stići. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. lijevi strinu. Ko ima crne..l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. a ako time nije nadaren. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. a pod zubima ukućane. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Ako njih nema. u krilu." tj. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. ko sanja da su mu zubi polomljeni. neće dugo ţivjeti. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. Neki vele da. a pod lijevom stranom ţenskinje. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. s tim da od toga neće umrijeti. To vaţi i za ostale zube. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari.mjenjuju. Po nekima. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. Po nekima opet na vraćanje duga. Ukoli ko se pritom osjeti bol. a ako se koje i rodi. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. — Tako je i bilo. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. Ako mu zub ispadne na zemlju. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. Bijeli. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. 42 . dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. vratiće dug malo pomalo. Za zdrave. izuzev rijetkih izuzetaka. slobodne ili osobe koje su na putu. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. san mu nije pohvalan. rodice mu se sin. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. Neki vele da velika većina ljudi. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije.

ako je bogataš. ali ne i sa sredine.s. kao npr. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće. on se okreće od istine i ne prihva ća je.. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru. pa ih on sakupi. znaĉi da rasipa imetak.. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. pak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ali će biti cjholi nevjernik. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak. njegovo robovanje. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. ali ih ne baci.Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. san mu znaĉi da nije vjernik. ali mu se neće vratiti. pobijediće svoje oponente. kao npr. Ako.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. ĉuti lijepe i radosne vijesti. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. ĉuće neke radosne vijesti. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja." Ko sanja da mu se brada izduţila. ako je bogat. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. uskoro će umrijeti. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. otići će mu imetak. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti.našto mu je Ibn Sirin rekao: . sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. a ako je siromašan. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. koji će mu se kasnije vratiti. tako da mu pada na stomak. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema). shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako se bude sporio pred sudom. i u nju ćemo vas povratiti. steći će imetak i ĉast. a ako su uši ruţne i neskladne. Takvu bradu je imao (Musaov a.) faraon. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. ot ići će mu iz ruke neki imetak. Ko sanja da mu je brada okraćala.. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. tuţilac. Ko sanja da ĉupa bradu. sanja da su mu uši ruţne i neskladne.. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen. a ako ih baci. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. ako sanja da ima mnogobrojne uši. tako da će ušima nadomještati vid. i rastaviće se sa voljenim društvom. ali ne previše.kada se obraćao hazreti Havi. . razrješenje duga i izbavljenje. suprugu.Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . djecu ili poslugu.. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ. postići će neko veliko dobro. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. sluţenje i pokornost će potrajati. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost.. 43 . i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju. Uho simbolizira suprugu ili kćer. Ako sanja da mu je brada do zemlje. ĉuće puno loših vijesti. koja će mu roditi sina. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. to mu je neko olakšanje. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . Ako ovakav san usni bogataš. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku. ako sanja da ima lijepe i skladne uši.. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. ako je bijeli rob. koji ima brojno potomstvo.š.. ako su uši lijepe i skladne. Ako ga usni bijeli rob. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. Ko sanja da mu se brada sa strana. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda.

Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. kao npr. a njihovo smanjenje pohvaljenim. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. Bojenje simbolizira prikrivanje. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. je imao bijelu bradu. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. Ako mu kosa prihvati boju. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. ako je udata. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. ili imenjak. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . ali ti to nije pošlo za rukom. izuzev govora. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. da će roditi sina koji će odras ti. 44 .Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. koji ima dobro znaĉenje. Tako. Ako ţena sanja da ima bradu. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. ugled će mu biti vraćen. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. povjerljivo) mjesto. ugled i ljepotu. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. Ko sanja da mu je brada osijedila. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. osiromašiće i izgubiti ugled. Ko sanja da je obojio kosu. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. Ibrahim a.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. priznatost i popularnost. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. ako mu je bradu obrijao neki starac. ugled. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. ali ne i. ali ne zadugo. ali će na kraju ipak biti postiĊen. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. ali da ona ne prihvata boju. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano.brkovi. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. neki da će joj suprug. a ako je noseća. biti odsutan. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. ili neko ko mu je sliĉan. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak.s. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. a ako mu je starac bio nepoznat. uznosi tost.

pa je san ispriĉao tumaĉu snova. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. ft ako sanja da mu je ruka mokra. odlikovao. kao što je npr. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. a ako je trgovac.s. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku.) u vezi sa miradţom. ako si hrabar ĉovjek. to ukazuje na njegovu snagu. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). postaćeš plemenit. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. brat ili punoljetni sin. Ako se sanja da se ima duga ruka. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. koji mu je rekao: .Ako imam sanja da mu je krut vrat. ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. to je dunjaluk. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage. plećka simbolizira ţenu.š. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. ljepotu i lahkoumnost.a. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. ili da će mu se roditi brat.rodbina će mu biti zahvalna. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. to ukazuje na tugu. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . jer ramena oznaĉavaju braću. oćoraviti. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. ako sj loše naravi. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica).to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. a lijeva ţensku rodbinu. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka. a i njemu se duţno. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. ortaka ili najamnika. pa mu je san protumaĉen tako da će. popraviće se. imetak i dobroĉinstvo. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. prilikom rada. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. a lijep. steći će znanje ako je dostojan znanja. a rame — ukras. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju.Bićeš glup. srazmjerno smanjenju mišice. Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak. postaćeš još hrabriji. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to za upravitelja znaĉi uspjeh. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. srazmjerno povećanju mišice. Isto tako. ili da će mu se roditi sin. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti. Ko sanja da mu se mišica smanjila . to mu oznaĉava imetak. profitiraće. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu. 45 . Ko sanja da hoda na rukama . MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja.v. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo. shodno hadisu Vjerovjesnika (s.

to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga. koji mu je rekao: . Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje.s. koji ništa ne rade. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. 46 . argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug.Š. Ako ţena sanja da je oknila nokte. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. bilo od dobra. ili bratiće. kaţiprst . na njegovu nepravednost i pristrasnost. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. predstavljaju siromaštvo ruke (brata). Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta.O vladaru pravovjernih. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu.podne namaz. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara.. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. srednji prst — ikindiju-namaz. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. Tako. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. Isprepleteni prsti. kao i pripremanje oruţja.š. ako.. bilo od zla. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ.. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. Ako ţena sanja da boji nokte. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. Te stvari su nabrojane u ajetu: . to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. to znaĉi da će raĊati djecu. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. da bi mogao da se izdrţava.. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. pak. ali joj nokti ne prihvataju boju. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka.. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah.š. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. s mukom će zaraĊivati za ţivot. ili da će je on obradovati. to ukazuje na porast njegove pohlepe.

a neki vele da to znaĉi osijediti. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju.. imetak i slavu. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti. izgubiće bogatstvo.): „Dok sam bio na miradţu. Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. Ako ĉovjek sanja svoje sise. Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. a ako to sanja siromah. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. a neki vele jakim djetetom.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . da imam svjetlo i sjaj.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. lijepe ili ruţne. rodnost i snagu. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama. a za siromaha povećanje duga. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. biće mu opljaĉkan imetak. . a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake.s." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. tjeskoba u grudima škrtost. njegovu vrijednost. poloţajem. njegov oslonac. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. a ako sanja da mu dlake opadaju.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao u ovna. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. 47 . Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. ţalost će mu se povećati. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka.Ona je rodila vanbraĉno dijete. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka.. a ako to sanja siromah. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. npr. izgubiće skoro sav imetak." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. pretrpjeće gubitak u imetku. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. trgovinom i sliĉno. Ko sanja da ima debeo rep. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće.l stavi svoju ruku u svoja njedra. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. Kiĉma predstavlja postojanost. pa sam upitao Dţibrila: . Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo.. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug. moći će se riješiti duga. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota.a. a ako sanja da mu dlake otpadaju. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. Nedugo zatim otišao je u borbu. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. tjelesnu i duhovnu snagu. povećaće mu se radost i bogatstvo. ţalost će ga napustiti.v. izaći će bijela bez mahane.

tako da mu padaju po prsima. u mri jeĉe. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. ili on liĉno. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. Ako se sanja puno kuhanih. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. dareţljivost. ako je neoţenjen. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . nastupiće mu olakšanje. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. Ako ovakav san sanja ţena. A ako sanja da je gladan. zatrudniće i roditi dijete. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). za koga misli udati i kćer. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. Ako pri tom poteĉe krv.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ.š. ispravnosti. a malog stomaka na nedostatak navedenog. osiromašiće i izgubiti imetak. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). pa ovaj umre. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. ako ga sanja djevojka. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. a ne osjeća se glad. to predstavlja nedostatak kapitala. velikodušnost. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. oţeniće se i dobiti dijete. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. to ukazuje na veliku ţalost. dugo će ţivjeti. djecu. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. jer su pluća mjesto ruha (duha). osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. upornost. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. rodice ţensko dijete. jer je ona oslonac tijela. pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. ozdraviće i spasiti se nevolje. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. postati glava porodice. udaće se. ili će neko iz njegove porodice. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost.Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. nije zadovoljan. pa potom trbuh opran. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. ako je bolestan. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. peĉenih ili nepeĉenih jetri. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . ako je siromašan. izuzev ako ima trudnu ţenu. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. i ako ga sanja djevojĉica. i ako je mlad. f 48 . to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. Ako ovakav san sanja mlada ţena. oštrina. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. ako ga sanja starica. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. ustrajnost. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. a ako osoba koja to sanja nema djece. pa je napasnik popije. Ako se sanja mali stomak. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. jasnosti (objašnjenja) i greške. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot.

otvoreno (otkriveno). odnosi se na njih. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. ako je u strahu. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. Što je utroba za ĉovjeka. njegov ugled ili njegovo dijete. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. inšaallah. to joj je nesreća. to je inventar za kuću. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. a ima roditelje. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. a siromah će se obogatiti. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. da je ruţan. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti. a on se stidi toga. A onaj ko je na putu usamljen. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. kao npr. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. vratiće se. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. — našto Ibn Sirin reĉe: . Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. ako je bolestan. Što se tiĉe muškog spolnog organa. neće ih pobijediti. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. Allah dţ. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. osamljen. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. i kao daše stidi od toga. Ako im uzme ono što im je u stomacima. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. ili to uĉini svojom rukom. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. Ako se on sanja neprirodno velikim. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. jer onaj ko nema djece imaće. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. biće pokoren i pobjeći će od njih. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. U ruci mu bijaše sablja. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. lijep ili sliĉno. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . zadobiće sigurnost.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. imaju pritom na sebi nešto odjeće. znaĉi u dţamiji. snivaĉa će zadesiti briga. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno.. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. će ga izlijeĉiti.š. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. to ukazuje na bolest roditelja. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. odnosi se na ţenu. i što se rebru dešava. Pupak predstavlja suprugu. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. ako na sebi nema ništa od odjeće. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. uzeće im imetak. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao.š. 49 .

pa je san ispriĉao tumaĉu snova. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu.Njegov ţivot je prošao. dug. onda će iskoristiti nekog 50 . i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. umrijeće prije punoljetstva. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. umrijeće mu sin. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. pak. bolest. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. — Uskoro je sin te ţene umro. umjesto na ţenu. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. a ako im se koje i rodi. strah. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. ona će biti na putu i vratiće mu se. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. ali ne ukazuje na smrt. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. koji joj je rekao . što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. pa će mu od koristi biti drugi sin.ako ona ima već dijete ili je trudna. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. brige. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima. pa će ih on doĉekati. Ako. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete.. a ako mu on nije potĉinjen. djeca im se neće više raĊati. a ako ima djecu. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. ţena nema djece niti je trudna. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. rodice mu se. biće poniţen i potĉinjen. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. rodice sina. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. obzirom da se hrana treba da uzima na usta.Ko sanja da ima dva muška spolna organa . Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. ako nema djece. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. kao što su npr. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. pa ga vrati na njegovo mjesto. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ.. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo.

koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. jer se na nogu u 51 . njegovi neprijatelji će imati uspjeha. rodice mu se vanbraĉno dijete. BEDRO (but) simbolizira rod. povjeriće mu upravu. Gruba koţa na ko ljenu. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. kad se otkine. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. pa je san ispriĉao tumaĉu. Stoga. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. NOGA je ĉovjekov oslonac. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. ako se sanja. Ako je to neki poznati mu starac. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. ili pojava otoka na njemu. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. taj mladić mu je dušmanin. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. obzirom da bedro. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). ne zarasta niti boli. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ.njegovog imenjaka. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. Ako je to neki nepoznati starac. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. koje neće biti njegovo. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. Ibn Sirin mu je na to rekao: . to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. ta promjena se odnosi na njega. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. ili će izgubiti jedan dio imetka. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. koga simbolizira dotiĉna vena. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. tj. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole.Ti imaš neki dug. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. u vezi sa venom. pokretljivost i širinu poslovnosti. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. jeziku) ţenskog roda. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. to znaĉi njegovu smrt. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. ako je osoba koju sanja mladić. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro.

a otići će mu i kapital i njegov oslonac.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. ĉovjeka ili ţenu. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor.. rekao: . pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. simbolizira imetak. oboljeće. biće mu lagahan put i postići će dobro. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. kada ih drţim na ţeravici. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar. a kada ih podignem. Muţenje simbolizira zamku. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. jednu s drugom. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. koje se odalo kocki. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. ako je siromašan. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. oboljeće. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. onda bude onakva kavka je i bila. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. izgubice sav imetak i svoj oslonac. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. Muţenje horasanske deve sim- 52 . a imao je duga 40. ili će umrijeti. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. ako je putnik. nego raspravlja o sudbini. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital.s. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. pa mu se ta noga na javi osušila. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. ona se ugasi.v. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. s tim što. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. ĈLANAK noge simbolizira dijete. od koga će postići neko dobro. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen. pod dugom. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. Ko sanja da ima mnogo nogu. obzirom da drvo nije trajan materijal.000 zlatnika. Sve će mu se to desiti ako sanja. ako je bogat. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. 23. . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. a za ţenu smrt muţa. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara.a. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. ako je u pitanju poznata osoba. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. a Ibn Sirin ustuknu. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. postići će bogatstvo. koji je rekao: . KRV. ako je bogat. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. za muškarce i za ţenu. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. izgubiće pola imetka.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene.svemu tome i oslanja. to znaĉi da će se oţeniti. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. GLAS l DR.

Neki. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja.Allahov poslanice. a glava Arapa je vladar pravovjernih. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti.. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu.bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. zaimaće. A neki opet. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . opet. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). rodice mu se dijete. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. on odlazi baĉen.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. koja se prosula. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. a ako ptoeĉe otrov.a. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. To što ste jeli i med.. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. ili sanja da je potegao jedan.. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . biti zavodoljan. otputovao iz Ta-ifa. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. Ebu Bekr r. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. shodno rijeĉima Uzvišekog: „. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). . koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast.s. Reĉeno je i to da će. biće oslo boĊen.š. postići izbavljenje i spas od belaja. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko.a. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ.!o isto simbolizira i topljeno maslo. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. ko to sanja.v.a nije niĉim zaprljana. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu. u koju je sasuto sve mlijeko." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva. Tada je donesena druga ĉaša. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. a ako ga sanja siromah. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. nema mu grijeha." Kamila simbolizira Arapa. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo. znanje i mudrost. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra. a u ma loj koliĉini — halal kapital. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada.. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. dok je bio u Taifu. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. koju smo jeli zajedno sa medom. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. koje će biti njegov blagoslov. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost. Najvitalniji dio tijela kamile je glava. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka.a. Ko sanja da muze devu. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra.. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. posti i dijeli zekjat.v. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. — Zatim je Allahov Poslanik s. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola.s. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). Ako trgovac sanja da muze devu. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. a ako je snivaĉ ĉestita osoba.

obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv.".Pa neka se malo smiju.. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi.. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. jako ili slabo krvarenje. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. ako je ta ţivotinja bila maĉka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. i spusti glas. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni.u prodavnici. kao i to da i ne sluti da je prevaren. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. to mu je neka korist. bez plakanja. prihvatio je. to dijete će biti krad ljivac. a najruţniji glas je magareĉije revanje". pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti. vara ga sa njegovom sluškinjom. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. dvije ili tri. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. a smi janje simbolizira tugu.. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. a ako je to bila golubica. Tako. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. a ako mu suze poteku.. ali mu to ne polazi za rukom. i Mi smo je obradovali Ishakom.on će od te osobe biti uznemiravan. osiromašiće. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. Ko sanja da mu. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. . ili će se riješiti briga. koje je on odbio. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. koje je on u poĉetku odbijao. Ako ovakav san sanja poglavar.". ali na kraju ga je ipak uzeo. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. Ko sanja da se oseknuo.. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao.. i nasmijala se. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu.. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. Priĉa se da je vladar pravovjernih. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. postaće bogatiji.. koje će po njega imati štetne posljedice. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . osjetiće promjene na svome tijelu. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. oslobodiće se nekog grijeha.Tako je i bilo.. Harun er-Rešid. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. ZIJEVANJE simbolizira bolest. ili će malo dijete odbiti od dojenja.. Pošto se takvi kao ti ne hapse. a on je opet odbio. pa njegova ţena uzme sline.sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe. za koji ne ţeli da svako zna. Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran.

bilo zabrana. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). bilo da je to nareĊenje. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. koji će kasnije otići od njega. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. Ako je osoba koja grdi vladar. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. biće razotkriven. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. bilo upozorenje. ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori.. treba to prihvatiti onako kako je. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. kao jedan ispljuvak. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. a ako. dijete će poţivjeti.) — biće izbavljen iz brige. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje).. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. ali je povratio. 55 .š. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. kao i na neko zlo. a povratio med. on laţe u onome što se tajno dogovaraju.on potajno troši neki imetak. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. bilo radosna vijest. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. Ako se pri tom opio. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot.š. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga.. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. to znaĉi da on govori istinu. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva.. on izuĉava komentar Kur'ana. Ko sanja da je iskihnuo sluz . a ako se osjeti neprijatan dah.. a ako je uĉenjak. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. dobiće protuotrov.neko njegovo pravo.krv padne na zemlju. on je ĉovjek koji govori istinu. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. Ko sanja da umije da govori razne jezike . Uĉenje dove. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. Ko sanja da je pio mlijeko. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. Ko sanja malo sukrviĉe. škrt je u širenju znanja. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. znanje i razumijevanje. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak.postići će veliku vlast (carstvo). Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. on odaje njegove tajne neprijatelju. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. ţeli postići neko dobro. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. bez ikakvog tumaĉenja. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. imaće dug ţivot. dijete će ubrzo umri jeti. a ako se dogovara sa ĉestitim. kojeg će se na kraju osloboditi. oslabiće mu snaga. ako pri tom krv teĉe u posudu. Što se tiĉe sanjania dogo varanja.

Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. primijetiće da ju je stvarno izbacio. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje.Tako je i bilo. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. uz kajanje. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. a ako je bogat.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. Bojte se Allaha i udajte je! .MOKRAĆA simbolizira haram imetak. jedan dio briga će mu nestati.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. a ako je u brizi. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. ako ima trudnu ţenu. pa je kasnije postao trţišni inspektor. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. ako je bogat. oţeniće se.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. Ko sanja da mokri. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. kad se probudi. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju.Zato se i kaţe. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . koji je bio pastir. — Nakon što mu je to on obećao. ispunjavaju tako svoje obećanje. a ako nije oţenjen. to znaĉi da će mu ţena poba citi. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. SPERMA simbolizira višak imetka. Nakon što se rodio Ardešir. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. a da toga nije svjestan. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. mada mu je otac bio Sasan. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. riješiće se siromaštva. ili ga ona boli. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. Ko sanja da izbacuje spermu. rodice boleţljivo dijete. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi.: Ardešir. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. ako je siromašan. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da mokri u svoj nos . Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. sin Babekov. rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. — Tako je i bilo... Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago. izgubiće imetak. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. i On je najbolji darovalac". Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. Ako trudnica sanja da 56 . izgubiće jedan dio imetka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva.

. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. ali na nedoliĉan naĉin. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. a ako je mjesto bilo nepoznato. Da li je to halal ili haram imetak. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac. zbog kojih će ga biti loš glas. a neki. zavisi od zadaha. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu.to znaĉi da će roditi dijete. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. na njega će podijeliti zekat. oslobodiće se haram imetka. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor.š. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. a ako to nije. ako se time umaţe. on prebroĊuje neku brigu. a sve to ĉini od svoje drage volje. pak. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara.". Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. i Allahu dţ. on će im olakšati. kao npr.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. srazmjerno smradu. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. ĉini mu nasilje i velku štetu. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati.) ţena stajala je i nasmijala se. a ako su u nekoj poteškoći. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. Jedenje. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. opet. simbolizira imetak. podi jeliće sav imetak. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. on krije neki imetak. rodice mu se ruţna kćer. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . pa je potom izmet zatrpao zemljom. a ako ime imetka. srazmjerno koliĉini izmeta. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji.š. Ako je to bilo u društvu. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). koji prati kajanje. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja.. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). biće klisti- 57 . Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu.. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. ali koji se neće proĉuti u narodu.s. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. prekinute putova nje. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti.je rodila ribu. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju.A njegova (Ibrahimova a. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. Ako je. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. nuţnik. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. on će ih toga osloboditi. i Mi smo je obradovali Ishakom. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. ako se sanja. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. a ako je prosjak. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. ako je na putu. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah.

Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: ..Neki gospodar će ti dati neki imetak. Isto tako. za poljoprivrednike predstavlja dobro. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje.. zapašće u tešku brigu. iskljuĉivo grudaste. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. ako se jaje pritom razbije. postići će neko dobro. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. po nareĊenju svog muţa. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama.. Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. Ko sanja da jede ljusku jajeta . po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. poĉesto i skrivene stva ri. shodno rijeĉima Uzvišenog: . npr. kojeg mu je. a ostatak pojeo. ĉiju ljusku je bacio. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. opet. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. 24. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. a mala jaja ţensku djecu. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. rodice djevojĉicu. odlazak na hadţ. A moţda joj je priroda drugaĉija. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca. i izvodi mrtvo iz ţivog. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. ŢIVOTINJSKI IZMET. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka.to znaĉi da on pljaĉka grobove. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici.. Lajanje psa sirnbolizi- 58 .". shodno rijeĉima Uzvišenog: „. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. ili će poĉiniti grijeh. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige.. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. dala na vaspitanje. ako sanja da je rodila djevojĉicu. ili će zapasti u brigu. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. koji mu je rekao: . TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. a za oţenjenog — djecu.. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo. zapašće u tešku brigu. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik.. kao da su one jaja pokrivena. Sve ovo vaţi za prijesna jaja. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina.ran. zadešiće ga teška briga.. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. a ako sanja da je rodila djeĉaka. Neki je. neće biti u stanju to uraditi. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije. koji mu je re kao: . postići će neko dobro. a ako sanja da je kupio roba. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje.. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak.. Sanjanje goveĊe balege. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama. ako sanja da je dobio djeĉaka. tako da.. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi..To za neoţenjenog simbolizira ţendibu. TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku.. rodice djeĉaka. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete. Ako ĉovjek sanja da je trudan. On izvodi ţivo iz mrtvoga. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje.. dijete će umrijeti." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. rodice djevojĉicu..

groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. uz obavezno tjelesno zdravlje. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. magarcu. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. imaće nekih poteškoća od strane vladara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . simbolizira bogatstvo. a rat simbolizira kugu. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. ako se sanja. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti. PRISTOVI simboliziraju imetak. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. Gnoj u bu-buljicama. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. i ako mu drhte noge. ako se sanja. Reĉeno je da svrab. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an.š. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. simbolizira veliki kapital. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. ako sanja da mu drhti stegno (but)..".da je visok. Ako ovakav san sanja ratnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. ako se sanjaju. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. prekinuće kontakte s njim. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu.ra kajanje za neko zlo. a ako se sanja da je sa teĉnošću. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara." („bolesni" tj. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. a neki vele da ona simbolizira imetak.. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice.. jer ako se to sanja na nekome drugom. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. ako se sanja da je bez teĉnosti. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. zapašće u brigu i ţalost. biće ranjen.. imaće poteškoća od strane rodbine. SVRAB. To simbolizira ijĉir. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. Ako neko sanja da mu podrhtava glava.U njihovim srcima je bolest. simboliziraju pobjedu. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. kao i ubrza vanje kazne. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. dobiće neki upravni posao. kozicima (boginjama) i si. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. da je dobra vjernica). Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. uz brigu i strah od propasti. svrabu. vladara ili uĉenjaka. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. simboliziraju smrt. simboliziraju brojnost grijeha. zatvorenika i siromaha. SVRBEŢ po tijelu.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. ranjeni). imaće poteškoća u vezi sa imetkom. ako se sanjaju.. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. BUBULJICE. simbolizira rat. za koji se snivaĉ boji da će nestati. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. da je širok. KUGA. ako ga sanja siromah. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. a ako ga sanja bogataš.. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. 25. kaznu. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere. svinji ili bi volu. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. Ko sanja da je na samrti.. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje.. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj.

da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. Allah dţ. sticanje vlasti. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva.š.a. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 .. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. LUDILO simbolizira imetak. Ko sanja da Vjerovjesnik s. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da navlaĉi surmu. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. da na glavu stavlja krunu. kazna. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo.s.to predstavlja imetak koji traje. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid.muhtać (tj. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote.v. ili bude imao neprilika od glavobolje. opet. za onoga ko je za to pozvan. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu.. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. a ako nema ţene. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put.š.on poboljšava svoje vjerovaje. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu.š. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu. pobjedu i imetak. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. obzirom da je bolesnik . nije zadovoljan da se troši..upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga). Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. oko za oko. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. dok za bogataša to znai neku potrebu. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece... on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. umrijeće mu. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje.š. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. Neki. GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. ako ima trudnu ţenu. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku. a neki.. U osnovi. on je potajno bolji nego javno. veli: . otkup (m u) je post. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. a ti si neduţan. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje.bolesnika. u Kur'anu a. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu). to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. to je njegova ispravnost u vjeri. kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. Ko sanja da lijeĉi oĉi . obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi.. osjeća potrebu za pomoć od drugih). nos za nos.Zaista nisu slijepe oĉi. milostinja ili kurban". za onoga ko je u brizi.š. dobrotu stanja i sticanje znanja. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. oduţiće se.š. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. uho za uho. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ. i potvara neduţnu osobu.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ. Ko ţeli da ide na neki put. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . opet. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka.š.

opet.. obzirom da se stid pokazuje oĉima. ljepota lica simbolizira stid. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ. Ako neko. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. i jezik i dvije usne. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. imetak. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. nešto desiti njemu.. ne svjedoĉi istinito. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. obogatiće se nakon siromaštva.Tako ti (je). a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. a ako je upravitelj. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. trgovina će mu biti uspješna. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. ili. ili njegovoj djeci. ili njegovom ortaku. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. ili njegovoj ruci. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . snivaĉ će umrijeti. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. ili će se. dobiće bogatstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . jer kad se sa lica otkine nos. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. koju će strpljivo podnositi. shodno sluĉaju Jakuba a. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt.. lice postaje ruţno. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. — a kad ode oko. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu.. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek. kao i dobijanje imetka od neke bande. biće smijenjen sa svog poloţaja. znanje. pretrpjeće gubitak u trgovini. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele.s. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. tjelesno zdravlje. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin.u onome u ĉemu oko uţiva." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri).. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. došli su ti naši znaci. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. djeca.a. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. zašto si me proţivio slijepim. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu. da bi razumjeli moj govor. i razveţi uzao sa mog jezika.Zar mu nismo dali dva oka. a ako to sanja griješnik. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere. a ako sanja da ţivi i posHije smrti. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. a ako je trgovac. ili njegovoj ţeni. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 .. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. s tim da je nije potpuno izvukao. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice.". i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. ako je trgovac. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje.. kao što su npr. dok neki. Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao.. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja. Ako nevjernik sanja da je oslijepio. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): .". a ako je svjedok.. pa si ih zaboravio. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku. odu i blagodati. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori ... Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. ili će izgubiti blagodati koje uţiva.. sanja da se taj vratio i da je slijep. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće.. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. moţda. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće.

Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. a ako nisi. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu.š. stradaće mu kćer. ako mu je sasušen mali prst. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. umrijeće mu brat ako ga ima. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. umanjiće mu se imetak.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu".Ako je tvoj san istitinit.. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti.š. ili nasilnik. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti.. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. umri jeće mu sestra. ili izdajnik. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. a drugi je bio obješen. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. ako mu je sasušen domali prst. to znaĉi da on ispušta namaze. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 . a ako to sanja neko ko nema djece. dareţljiv i hrabar ĉovjek. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve."." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac.. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. pa je on rekao: . Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata. Ko sanja da mu se štuca . Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): .on pravi smutnju i diţe se protiv vladara. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. — našto je Ibn Sirin rekao: . ili sa prijateljem. njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija. kazna. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu.on se srdi. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge. Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena .. ako mu je sasušen srednji prst. ili će se razići sa ortakom. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge.. ili da se povješaju.on se mnogo zaklinje. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe.Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. stradaće mu mati i porodica. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. ili će se razvesti sa ţenom. umrijeće mu brat. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. kazniti. Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. biće mu nanesena nepravda od sudije. ili sa ortakom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi.zaradiće neki imetak. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak.Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći.

Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. što je rugoba i sramota. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. on je nekim ljudima nanio zlo. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. što će ga dovesti do siromaštva. ili da će mu umrijeti sin. i stoga je kaţnjen. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. simbolizira imetak. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. ili da više neće imati potomstva. Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. zbog duga prema njemu. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. kome odgovara organ koji ga boli. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. Posjanik a. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. to ukazuje na njegovu smrt.. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. nije zadovoljan da se troši. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. Ko sanja da ima kozice (boginje) . sukrvice ili gnoja. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt).. Što se tiĉe gube. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. Isto tako. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. elefantijazisa i kozica. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. otac.to ukazuje na osiromašenje i brigu. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. kao npr. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. poglavar ili prijatelj. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. o njima je ranije bilo rijeĉi. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna.Dugi nokti simboliziraju brigu. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. kozice i bubuljice. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba. ako ih sanja kod nekog drugog.. TakoĊe je reĉeno: . simboli zira povećanje blagodati. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. je rekao: „Naša djeca su naše jetre".š. pa sanja uškoplje nika (haduma).š. koju je doveo na rub propas ti. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. svrab. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. Ko sanja 63 . ili će izgubiti snagu.". ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere.to mu predstavlja povećanje imetka. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. a ako mu se bol u snu povećao. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha). Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja.s. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. tako da se bojao da će umrijeti. a svakQ povećanje na tijelu. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. snalaţljivost i pokretljivost. Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. sin. a za ratnika — poraz.nog. tako da će morati trošiti svoj imetak. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak.

ili slomljena. ili ga ne nose noge.. Prenosi se da je Ebu Bekr r.". TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. taj ĉovjek će ga.. i ako se bude zaklinjao. KUGA u snu simbolizira tugu. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. dobiće vlast i biti spominjan. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put.on je osoba koja posjeduje stid.. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri. a ako nema kćeri. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi. ili će uznemiravati poštene osobe. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. a Ijekar — pomagaĉa. Bolest simbolizira parniĉenje. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. iz zavisti. kao što je bio uništen i narod Ad.". sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine. ona će se vjeriti. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. rodice mu se. uspio je. (od grada) Irema. Neki vele da one simboliziraju klevetu. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. a ako sanja da je zapao u tugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. a ako mu nestane impotencije. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu.v. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. rekao: — Allahov Poslanice. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . ili išĉašena. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. — našto mu je Allahov Poslanik s. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. ako sanja da mu drhti stegno. Ko sanja da je hrom. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim.. ako na njoj ima rana. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. oboljeće od kuge. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". a sramota — ruţnoću. imaće poteškoća sa imetkom. ili će ih hapsiti. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. Ovo je rekao Ibn Sirin. pa je za san pitao tumaĉa snova. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. ta ko da se. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. Ruţnoća u snu simboizira sramotu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti.on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. velikih stubova. da je umro. imaće poteškoća od svoje rodbine. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak. 64 . suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu.a. Tako.. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. a ako sanja da mu drhte noge. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-. pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio. a ako sanja hroma ĉovjeka. ili ukoĉen (nepokretan). pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. oboljeće mu sin. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. osramotiti. Ko sanja hromog starca . Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak.s.. pa je. Tako.š.a. na javi oslijepila.. obziromsda glava simbolizira oca. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo).". Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha.

Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. Jer. za bo gataše ima dobro znaĉenje. imaće neku korist. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. a ako je na nekom poloţaju. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. da simbolizira umanjenje imetka.. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. a ako se krupica slomi. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. a ako ga ne dobije. ona mu neće traţiti da je izdrţava. Ako dobije braĉni ugovor. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. prestaće takav govor o njemu. ako umjesto krvi izaĊe kamen. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. o njemu će se govoriti istina. PUŠTANJE KRVI iz vene. a ako mu krv poteĉe. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. to mu je prijatelj. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. a oticanje krvi — pokajanje. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. riješiće se brige. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. ako iz ve ne poteĉe krv. LIJEKOVIMA. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. ako je boja krvi crna. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. opet. ako krv iz vene ne poteĉe. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. ili preuzeti neku obavezu. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. vladar će ga pustiti na miru. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. biće smijenjen. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. Ko sanja da pije neki lijek. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. ili se oţeniti. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. imaće koristi od nekog drugog vladara. koje on neće htjeti prihvatiti. rastaviće se sa ţenom. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. kome dotiĉni organ odgovara. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. a ako venu prosijeca poprijeko. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. pokajaće se za grijehe. a ako je to neki mladić. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. jer krv simbolizira grijeh. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. a ako ima ţenu. on je dobar u svom vjerovanju.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". koji se s mukom uzimaju. koji se s lahkoćom uzimaju. i da mu taj lijek koristi. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. to mu je neprijatelj. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. ili će dobiti braĉni ugovor. ali mu krv ne poteĉe. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. ili će ona umrijeti. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . takav govor će se povećati i udvostruĉiti. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog.26. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. kao i ono što on ni je u stanju. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. ako mu je venu rasjekao poprijeko. a neki. nagradiće ga. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja.

". Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. u osnovi. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. simbolizira brigu. postići će vlast i dobiti imetak. ili će se oţeniti. obezbijeĊenu prehranu. SLATKIŠIMA.mu. ili neke laţi koje je izgovorio i si. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru.. JELIMA. rodnost godine. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. ako se sanja da je tijesto nadošlo. zapašće u brigu. dugo će ţivjeti. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. 27. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. a jedenje mekinja — siromaštvo. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. ali ih ne jede. imetak će biti pred propašću. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. 66 . a da se i oni tebi prikazuju blagim. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. on je pohlepna osoba. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja. a ako tijes to ukisne. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). uskoro će se sresti sa svojom braćom.ona mu simbolizira 1000 dirhema. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. a za zanatliju — njegovo poštenje. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. Ĉista. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad . Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi.. a ako se normalno namazao. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. a koliko od lepinje u snu fali. Ko sanja da pije.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere. Lepinja za Arape simbolizira ţenu. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. ako je lepinja od jeĉma. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. da se peć ne bi ohladila. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. u svrhu obilaska bliţe rodbine. A ako je uzeo zalogaj.l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu". a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. blagoslov. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. ako tijesto nije nadošlo. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. donosi brzu zaradu. za trgovca — njegovu praviĉnost. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . KLISTIRANJE. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. ako je lepinja suha. posti ĉitavog svog ţivota). srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). Reĉeno je da ulje za mazanje. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas..

Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. moliš Allaha dţ. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. opet. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja.š. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta.. što je on mogao i oĉekivati. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. njegov ţivot je pri kraju. vele neki od tumaĉa snova.. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. koji jede zajedno sa njim. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ.". bilo u trgovini.. dobro i blagodat. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. ĉuvanje od harama. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. koji je porijeklom Slaven.. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka. Ako je za trpezom sam. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. kao što bjeţi ţivotinja. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). Neki. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. oni se meĊusobno mnogo vole. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. simboliziraju poslugu. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. to znaĉi da se udruţio sa braćom. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. a neki. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. a dizanje trpeze — gubitak plijena. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. koja se ĉini velikom. i kada je stigla do vanjske kapije. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. bilo u kući. Sve srebrno posuĊe. ili nekog objekta. a lepinja — veliku zaradu.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu.. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. ili nekog sela. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. l kao što se lonac oslanja na sadţak. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije.. on u veselju bratitimi ljude. i On će udovoljiti tvojoj molbi. a ako lepinja poĉne jesti.. spusti nam s neba trpezu. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. a posebno zdjele. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. koji je rekao: — Ako ti je san istina. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. opet. neće imati protivnika. da te iz nje izbavi i da ti olakša. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. Ako neko sanja da pije ulje. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. spusti nam s neba trpezu." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. a ako sanja da se trpeza digla. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 . O Allahu Gospodaru naš. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. — Tako je i bilo. vele da trpeza simbolizira ţenu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. blagodati. razbila se. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela.. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. TRPEZA.š. Tako. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. uz raspravljanje i neznatnu korist.. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. malo lepinja — da se malo vole. ţivjeće dugo. Sirćetni umak simbolizira bolest. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet.

ako to sanja trudnica. ako je meso kuhano. ako ga jede. ako je debela simbolizira veliki imetak. a poslije Ishaka Jakubom. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. a ako ga dotakne. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. kupvanje mesa — nesreću. ona predstavlja brigu i prepirku. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. a ako su nedokuhane. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća.. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. Neki vele da ona. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha.Mir! . kao i to da ona simbolizira neki gubitak. Slanik simbolizira prijatnu robinju. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. izuzev pojedinih vrsta mesa. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. povezujući to sa ajetima: . ako je ovĉetina sirova. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta. uĉenjak nije dobar. obzirom na njihovo siromaštvo. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. rodice muško dijete.smrt. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). nemir i bolest. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. brige. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist.odgovori on. i ubrzo im donese peĉeno tele. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. tako. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. svjeţe meso . a ako je nedpkuhana.. koje dolazi nakon prijašnje nesreće. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. ako se glavuša pokvarila (istruhla). ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. — Ti se ne boj! — rekoše oni. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. a ako je peĉenje mršavo. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. dijete će mu biti vaspitano. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. Ako je peĉenje debelo.š. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka.a. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih.v. trud. to mu simbolizira neko dobro. i Mi je obradovasmo Ishakom. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. a grumenĉići soli — brigu i umor. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike. — Trudite se i budite zahvalni. a ako je meso nedokuhano. neće dobiti imetak u naslijeĊe. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso.. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. izobilje i spas od straha.000 dirhema.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. rodice mu se sin. oboljeĉe i potom ozdraviti. dobiće priznaje od nekog vladara. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. ono simbolizira dobro za ukućane. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. ako neko sanja da jede meso peĉene deve.s. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. razuz-danost i prepirku (sporenje). obzirom na njeno kuhanje na vatri. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. MESO simbolizira bolove i bolesti. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. . obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. a ako je peĉenje od mršave ovce.Mir! .rekoše: . ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. ako je glavuša mršava. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. ako se ljudsko meso ne jede. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša.simbol. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. Neki vele da to simbolizira opskrbu. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila.

Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. ukoliko nisu u pitanju male ribe. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice.. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. ili uslišanje dove. da ti je ne spomenem. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. ako jede kokošije meso. zavisno od situacije.a. Musa reĉe momku svome: . on se njoj obraduje. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. a ako je meso nedokuhano. ukusa i ĉasti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. neće mu biti niša. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. ako sanja da jede gušĉije meso. a ako nije. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka.". zabovaiše na ribu svoju. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. naroĉito prţenu. ja sam zaboravio onu ribu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. imaće neke koristi od zalagaĉa. shodno rijeĉima Uzvišenog: .ka. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro.v. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. ili najĉasnije ljude u društvu. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom.s.. shodno kazivanju o Isaovoj a. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka.A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene. poslovi će mu se pomutiti. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. drago i što se lahko guta. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. baš ĉudnovato! — E. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka. ili druţenje sa poglavarom. ĉiji mu se ukus nije svidio. — Kada je ĉovjek provjerio slugu. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. a što će kasnije imati vrijednosti. dvi je noge i rep. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu.s. valja ih u brašnu i prţi na ulju.. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim.. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. neka se pripremi za smrt.Daj nam uţinu našu. a ako to nije uradio. A kada se udalji-še. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. a brav — velikana u društvu. prijatno. ili sa njima ĉini razvrat. to ukazuje na smrt. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. mora da je ona skliznula u more. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. dva krila. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. tugu i poteškoću. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 . ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. imaće neke koristi od ţena. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna. trpezi. paiona u more kliznu.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost.. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. RIBE. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. on ogovara vladarovu djecu. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan.

ali je ne jede. ako se sanja. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela).jeĉe u izobilju. ako ona nije zaĉinjena šafranom. on prenosi ruţne rijeĉi. iz koje jede. koja donosi veliki profit. a ako nije bila masna. ako je uzima i dijeli drugima. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala). mesom i lukom. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. o nešto će se okoristiti. brašna.s. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. neko više a neko manje. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. Med. on se pribojava smrti. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. bojeći se da je nestane. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. . to simbolizira trgovinu. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. riješiće se briga. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. a i med je lijek. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima. u tom poslovanju nema koristi. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru.š. ako jede supu sa mesom od vrapca. da ga ja protumaĉim. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. Ko sanja da pred sobom ima poparu. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi.š. na toj blagodati. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. U osjiovi.. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. ili sa silnicima trguje. izuzev mlaćenice. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi.a. ako tu hranu okusi. i ljudi ih liţu. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. oboljeće. on je re- 70 . ako je pritom pojeo svu poparu. zarada od tog poslovanja je haram.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. koja simbolizira poteškoću. dobiće vlast. U osnovi.v. ako se sanja. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. ono simbolizira sreću i radost. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. koji su vrijedni spomena. svoj govor naziva lijekom. peciva i kaše. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. a ako je zaĉinjena šafranom. srazmjerno mas noći supe. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. i rekao mu. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. ako je ta popara bila masna. snagu. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. oboljeće i zapasti u tugu. Allahov poslanice. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. med (bez saća) simbolizira manji imetak. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. Veća koliĉina šećera. . Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. izuzev jaja. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. ako jede supu sa goveĊim mesom.

a. a Ebu Bekr r. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. da simboliziraju ušteĊeni kapital. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE). Prenosi se da je hazreti Omer r. dozvoli da ja protumaĉim san! .. sanjao da jede hurme.Oblak predstavlja Kur'an. ako se sanjaju.. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. i ljudi ga prihvataju.. Hurmi inaĉe ima više vrsta. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda. .zakopaće neko blago.a. Allahov poslanice. neki po dvije. — Na to je Vjerovjesnik s. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi.a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio.s. ili će'dobiti blago iz neke riznice. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. On iz neţiva izvodi ţivot. — i to je ponovio tri puta. a iz ţiva neţivo..000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put.v.. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. opet.v. a sada je drveće oţivjelo.l trehni sebe granom palme. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. rekao: — To isto mi je rekao i melek.pa mu je on rekao: .a. neko više. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati.. rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r.njegovu slatkoću i njeţnost.s. oţeniće se cijenjenom. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka.s. Zatim ćeš poslati drugi odred. a med i maslo .v.s. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske.. Najslabije hurme. past će po tebi svjeţe hurme".Allahov poslanice.kao: . Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju.a. neki više od toga.a. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta. biće utješen a.v.s. rekao: — Dozvoli mi. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama. koji će proći bez gubitaka. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. — Tada je Ebu Bekr r. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje. — pa mu je Allahov Poslanik s. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi.a. Ko sanja da zakopava hurme . — Na to mu je Vjerovjesnik s. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu. a neki ga piju.v. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza. Kasnije je zavolio nauku i mudrost. pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen.a. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. da protumaĉim san. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave). — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40. a neki. shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: . Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete.". a neki. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka.To ti je slast imana (vjerovanja). a oni koji ga piju . To ti je slast imana (vjerovanja). pa je za san upitao tumaĉa snova. Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s.s. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi. koji je rekao: . bogatom i blagoslovljenom ţenom. — pa je Ebu Bekr r. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe. rekao: — Allahov poslanice. Kad sam to poĉeo ţvakati. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam. a hljeb bogatstvo. 71 . koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije. rekao: .Tumaĉi! -. a neko manje.a. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi.v.a. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. opet. med koji silazi s neba — to je Kur'an.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet.

ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. a jedan njen zaloga. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. grijeh. u kojima će se odmarati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako nije. Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . masla i meda). snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. SVIRCI. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. shodno Sulejmanovom a. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. Ako se def sanja u rukama ţene. Kadaif simbolizira imetak.š. biće izbavljen iz neke teške situacije. kap npr. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. otkrilo bi se kakva je ta ţena. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine.s. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. simboliziraju neprikosnovenost. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. simbolzira laţan govor. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. MIRISIMA. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. neki. ZABAVAMA. riješiće se briga. i raznovrsno voće i piće traţiti". Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. vika i ples to simbolizira nesreću. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! .simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. on je osoba koja izmišlja priĉe.pa mu je Ibn Sirin rekao: . — do-biće upravu i vlast. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja.umrijeće. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. tamburu.. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. ili slušanje svirke uda. kastanjete i si. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. pa se oni odazovu njegovom pozivu. dok je u namazu. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. MUZICI. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. a ako ih vatra dotakne.pa mu je Ibn Sirin rekao: . a neki. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš. i dobro će uĉiti Kur'an. ud. Poznato je da je udaranje u def. frulu. Ako se def sanja u rukama robinje. pa ako struna uda pukne. imaće briga sa muškom poslugom. 28. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. jede kašu (od brašna. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. on simbolizira vidljivo i poznato dobro. po šeriatu. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. zadovoljstvo i radost. znaĉenjima njegovih ajeta. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. a ako nije. opet. .Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. Sviranje na udu. Paluze simboliziraju brojan imetak. Frula simbolizira nahiju. govor ili vlast. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. ako je toga dostojan. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. imetak i veselje uz igru i zabavu. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. opet. Udaranje u def simbolizira brigu. IGRAMA. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. da će zapasti u brigu. Ko sanja da jede kašu od brašna.Habisa je dozvoljeno jelo. a ako bi se to poĉelo istraţivati. on će postati njihov poglavar. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". Ko sanja da.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. masla i meda. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena.

mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. Ako neko ko se bavi pjevanjem. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). a ako sanja da je ušao u rijeku vina. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. da mu je glava obrijana i da pije vino. srazmjerno jaĉini opije - 73 . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. ili ţeli da se oţeni.. obzirom na miješanje vina. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. to mu simbolizira neko dobro. u osnovi. Tako. a u drugoj mlijeko. na to ukazivati kretnja ma. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. u osnovi. u jednoj je bilo vino. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. simbolizira gubitak u trgovini. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. Reĉeno je da pjevanje. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu.. a drugi dio je haram. simbolizira galamu i svaĊu. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. a oni nisu pijani. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. a ako nije lijepo. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. a vino — da ćeš biti smijenjen. Ako vladar sanja da sluša tamburu. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. postići halal imetak. taj san je loš. Reci: — Oni donose veliku setu. i vidjećeš ljude (kao) pijane. tako da će. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. samo je šteta od njih veća od koristi". Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. naprotiv.. obzirom da struna simbolizira ţenu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. Pjevanje. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. hvalisavog siromaha. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. sa kojim će dobiti vlast. a i neku korist ljudima. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. ako nešto ţeli. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. a neki tumaĉi vele da će. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. ĉasti i komoditeta. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva.. suprotstavljanje i tuĉu.. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. simbolizira zaradu u trgovini. ako je lijepo. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. pašće u iskušenje." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. vino mu ukazuje na pristanak. Ako neko sanja da loše pjeva. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku.. strah i uţas. Ali. Vino. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine. komponovanjem i si. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost.

iz jednog otvora je pitka (slatka) voda. kao što su misk. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. razvešćeš se sa svojom ţenom.Ako ti je san istinit. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. simbolizira dobar glas o nekome. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. a dijete ostati ţivo. . Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze.. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti.. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. koju sam stavio na dlan. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. i simboliziraju nekakav sukob. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom.. Miomiris. — A je li ona trudna? . u osnovi. Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. a ibrik simbolizira slugu. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris.Tako je i bilo. nisu pohvalne ako se sanjaju. otkri vanje onog što je skriveno. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. pobjednik će u društvu biti istaknut.lli. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost. u osnovi. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava.š. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. putu. ona simbolizira bolesnika. obzirom da se one ne razbijaju. obzirom na dim od kaĊenja. .Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. simboliziraju gospodstvo i radost. karanfil.. muškatnjak i dr. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu).. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju.. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. obzirom da su te igre. ţena će mu poslije poroda umrijeti. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. obzirom da je ona od stakla. a neki vele da one simboliziraju neko dobro. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu.. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). zabranjene.nosti u snu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. a voda ostala na dlanu. a iz drugog slana. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. ali da je voda ostala. — Tako je bilo. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. Sanjanje igri sa kockicama. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. Mirisi crne boje. obzirom na njihovu providnost. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . sluţiće ih vjeĉno mladi mladići. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba. . Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. a da se ĉaša nije razbila. Sanjanje krĉaga sa vodom. po šeriatu. Ako sanja da se pehar razbio.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. Ako se sanja toĉionica sa vodom. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. pa jedna od njih pobijedi. izmeĊu ostalog. Ako se pri tom sanja da se voda prosula. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. pa se ĉaša razbila.. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. ako je u kući. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka.

sa ostalim najĉasnijim muslimanima. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. vunena. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. postići će imetak i biće na dobrom glasu. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. a za muškarce nije. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . Odjeća od vune simbolizira imetak. ukoliko neko sanja da ga jede. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. pohvalu i tjelesno zdravlje. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak.š. dobiće vlast. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. njegov poglavar će zapasti u brigu. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. a ruţina vodica imetak. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. — Tako je i bilo. koja simbolizira pohvalu. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. — Tako je i bilo. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. prostrana i gusto pletena. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. uputio Allahu dţ. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice. Puder simbolizira pohvalu. On je san ispriĉao tumaĉu snova.bi. kostrijetna. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. njegova ţena se ustezala od njega. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s.s. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. tako da tada simboli zira radost i sreću. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. a ako ne nosi takvu kapu. Najbolje odjeća je nova. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. kada je dobra. bilo na neki drugi naĉin. robovi). srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava.a. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara.biće optuţen za obmanu i izdaju. moliti za njega. izuzev ţive. Ishak a.s. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. izuzev ako je u pitanju posteljina. ţenidbu ili kupovanje robinje. ali ga ne dotiĉe. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. To isto simbolizira i vuna. koje daju mirisni dim. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. i za muškarca simbolizira snagu. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. a po nekima — gospodstvo.š. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige.v. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. po nekima — imetak. Maslinovo ulje. a ako sanja da ga melje. je sanjao da mu je skinut turban. biće hvaljen. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. pije ili se njime maţe. Ako ţena sanja da na glavi 75 . ili. imetak i vlast. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. simbolizira blagoslov. pamuĉna i lanena. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. Kapa simbolizira daleki put. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. krunu i dobijanje uprave. i za njega ona simbolizira gospodstvo. oboljeće. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio. brigu i iskvarenost vjere. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. ako u sebi nema svile. izuzev u ratu. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. pokrivaĉi. Kad se probudio. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu.š. 29. Puplin simbolizira veliki imetak. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. to je njegova vjera po kojoj je poznat. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri. Ko sanja šafran. ai bez vatre. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri.

Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. bilo da je prljava. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. a on ih nema. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima.ima kapu. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. ako je trudna. Tunika simbolizira utjehu. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. pored gospodstva. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. trgovina mu nije ĉista. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. U svakom sluĉaju. a po nekima — na gospodstvo. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga.s. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. oţeniće se. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest.a. obzirom da to nije muslimanska odjeća. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. ako je neudata. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. neki vele — dijete. — Allaha nam. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. ako je njegov poglavar vladar. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). kao i rukavi. rodice sina. dobro i vlast. udaće se. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. vjeverice ili lisice. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. Sve što se sanja u vezi sa košuljom. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. vlast i utjehu. snagu. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. Ako ţena sanja da je obukla novu. a ako sanja da ostavlja gaće. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. ako je trudna. izdrţavanja i vjere. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu.v. pravnik. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. loše je vjere. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. Kaftan simbolizira silu. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. Pokazao mi se i Omer. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. ĉista i dr. Vjerovjesnik s. Nove gaće simboliziraju djevicu. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. a koţa od samura. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. odnosi se na navedeno. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). on će progledati. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. a u ljetnom periodu dobro u brizi. a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. Oblaĉenje košulje. rodice mu dvije djevojĉice. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. on je nasilnik i tiranin. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. Maramica (rubac) simbolizira slugu. Ko sanja kapu od krzna samura. i ako mu je poglavar trgovac. a isto tako i dţubeta. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. kao i stanje njenog muţa. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. odnosi se na onoga koji to sanja. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. odnosi se na slugu. kvalitetna. samo ne recite da sam pomatušio. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom.. ĉija se košulja vukla po zemlji. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. vjeverice ili lisice. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. a ukoliko nije udata. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. kada se ne smatra lošim. Kod nekih su bile do grudi. Ako ţena sanja da joj se veo leprša. lijepa.on ne prih- 76 . izgubiće stid. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. ili. a kod nekih su sezale niţe. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja.

Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. biće izloţena ruglu. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. ako sanja da je lav obukao vunu. biće optuţena da je sumnjiva. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. izuzev ĉaršafa. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. a ako nije. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. ĉast i ljudskost. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. pokrivaĉa i prostirke.dobro. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. Dţube simbolizira ţenu. vjeru. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. Šal simbolizira ţenu. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi.bije ga ruţan glas. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. a zatim je to zaboravio. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt.. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. ako sa njim izaĊe iz kuće. ako je dţube obojeno. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. a u toku zime . a ako pritom bude imala na nogama obuću.š. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. pretrpjeće neku štetu u imetku. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. ĉast. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . Ogrtaĉ simbolizira vladara. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. izuzev kod predmeta od puplina. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja.vata svoje dijete. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . ukoliko je dostojan upravljanja. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde.š. svile i brokata. kao i dunjaluĉko obilje. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. s tim da to nije otpalo od tajlasan. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. ĉiji po rub je bio pocijepao. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. hak (pravo). Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. Zelena odjeća simbolizira snagu. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. obziorom da se odjeća drţi o vratu. ako je dostojan uprave. kod kojih simbolizira radost. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. sin). obzirom da 77 . Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. vjeru i povjerenje. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan.

MeĊutim. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. da će. Ko sanja da je dobio neki vez„. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. pa je o tome pitao tumaĉa snova. bez obzira da li je na odjeći. Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. ukazuje na rodnost. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka. putu i koji će. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. ili zapreku za neki naumljeni posao. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. a zaostale. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. drugi .Ĉovjek je odgovorio: . Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. on je pod uticajem sihra (opsjene). koji je po tumaĉenju bolji od vune.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro.bolest. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). i za ţene predstavlja dobro. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). i kad sam ga razvio. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. upravu i poglavarstvo. opet. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. posebno za poljoprivredni ke. Prljavština simbolizira brigu. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. dobiti poglavarstvo. Brokat. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. koji se bori na Allahovom dţ. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. kakvu je u stanju popraviti. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. ili odlazak u zapadne krajeve. tijelu ili glavi.neka nas Allah dţ. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. Pohabana odjeća simbolizira brigu.rekao je ĉovjek. ĉovjek sanjao da je obukao brokat. Jedenje 78 . postati poglavar. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena.š. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. Neki je. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. god ine. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. Jedni vele da on nije pohvalan. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. posebno za bogatašice i prostitutke.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. ili brokata. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. primijetio sam da je na sredini istruho. od kojih je jedan preko drugog. pored toga. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. najbolje znaĉenje ima crni plašt. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. — Kada se ĉovjek vratio kući. pored toga. ili je još bolja. jednu preko druge. kao npr. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. koji se posvetio vjeri. od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. jer ona ima bruh na stidnici. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. ako je odjeća i umazana. lijepu i vrijednu djevojku. Jedni vele da ona simbolizira vatru.š. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. rodice mu se dijete. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. to ukazuje na njegovu smrt. a treći — klanicu (pokolj). a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro.Ne.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. ţena će mu umrijeti. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. Ko sanja da je dobio sandale. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. zato. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. na put se ide radi imetka i gospodstva. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). njegova ţena biće blizu propasti. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. ti si. odustaće od puta. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). ide se u potrazi za radostima.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. obljubiće ţenu. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. u blagoslovljenoj dolini Tuva". Sandala sa kaišima simbolizira kćer. oţeniće djevicu. kćer će mu umrijeti. ili se sandala raspadne. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. ako se odlijepljeni potplet ne otkine. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. ako su ţute boje. ide se iz vjerskih razloga. a ako je obuća ispod stopala izderana. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. ali će se spasiti. simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. Ko sanja da je obukao novu. a ako se zadnji dio sandale otkine. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. ide se zbog bolesti i brige. ali da ne ide u njima. a ako nema oruţja. a ako sandalu krpi neko drugi. povećaće mu se broj neprijatelja. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. ili upala u vodu. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. obuću svoju. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. biće poniţen i rastuţen. kćer će mu poţivjeti. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). doista. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. ako su zelene boje. Ko sanja da je izgubio nešto. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. pojavi-će mu se neprijatelj. ako ih je obuo. zatvor i okove. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. ali uopšte neće nestati. ţena će mu biti nerotkinja. a ako obuću proda. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva.brigu. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. ako sandale nisu obuvane. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. obljubiće svoju ţenu. ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. ako su crvene boje. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. . Ko sanja da mu se izgubila sandala. a ako odlijepljeni potplet otpadne. mada on to zna i zadovoljan je s tim. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. Što se tiĉe obuvanja obuće. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. a u ljetnom periodu . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. oţeniće se. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. a obuvena sandala simbolizira ţenu.

a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. NJIHOVOJ PRATNJI. gnjev. ili robinju. ako mu je dao platno od brokata...) protiv njega. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka.kornosti Allahu dţ. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. oni mu govore lijepe rijeĉi. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. Ako ovo sanja rob. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam.rekao je ĉovjek. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. CAREVIMA. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. pa se kaiš jedne sandale. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. i da on zaspi. Ako imam u snu podanike baca u 80 . oni mu govore ono što je pokudeno.. stići će ga (Allahova dţJ.ubrzo će umrijeti. Ko sanja da spava sa imamom. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen.š. ili. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj.š. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. bilo poslije njegove smrti. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. oni noću ĉine dove (Allahu dţ. Neki vele: Ko ovo sanja. a ako mu je postelja nepoznata. ako to sanja neko ko je u sporu. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. biće osloboĊen. dobiće spor. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi. a ako on zaspi prije imama. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja. a ti se vratio? — Jesam! .. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen. ili u selo.š. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. a ako to sanja zatvorenik. zato što su im dani crni. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. biće osloboĊen. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. on će ga naslijediti. koji prolazi izmeĊu prsta. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast. a izmeĊu njih nema nikakav zastor. kao što se ni nad sultanom nema vlasti. to znaĉi da će umrijeti. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. oni mu govore teške i grube rijeĉi. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. ili u mahalu. zadovoljstvo. Ako podanici na imama bacaju šećer. 30. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. poklonice mu kćer. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. koja se vidi u snu. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom). ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. njegov imetak će ot ići imamu. ako na njega bacaju kamenje. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. l pošto porazgovara s njim. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. a imam ustane.š. bilo za imamova ţivota. ako ga strijela pogodi. profitiraće u trgovini." Ako ovaj san sanja trgovac.) kazna.š. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. a nije dostojan tog poloţaja . Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. reĉe mu: . STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. ako ga gaĊaju strijelama. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. ako je bolestan. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama.

Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. Ako je jelo slatko. shodno rijeĉima Uzvišenog: . srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika. ali će kasnije izgubiti carstvo. Isto tako. a jaĉanje podanika. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja.. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo.s. doći će mu predstavnici opozocije. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara.. u groblju ili na smet-tjišfu. a ako porobljava neki narod.. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju.s. ime. ali da ne vidi trpezu. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. i njihove domove. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. to znaĉi da on poziva u zabludu. povešće dug rat i izgubiti vlast. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . u snu. uĉiniće nešto za što će se kajati. obzirom da je Adem a. shodno kazivanju o Junusu a. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. ali da nije smijenjen. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. postići će imetak odakle ne oĉekuje. suprotstavljanje će dugo trajatt. Ako vladar leti pomoću krila u snu. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. postići će ugled. poloţaj će mu se uĉvrstiti. ĉast. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. to mu simbolizira poniţenje i prezir. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. to simbolizira slabljenje vladara. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. on se kaje zbog nekog svog djela.. ako se jela budu dizala i donosila. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti.. . shodno kazivanju o Nimrudu. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći.) kada je srdit napustio svoj narod. a jednu ste zarobili. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. zavladaće istokom i zapadom. ako jaše na pokornom orlu. ili skine kaiš. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. spomen i vlast. Ako vladar obuje novu obuću. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. ima će pobijediti nekog velikog vladara. ako je masno. postići će bogatstvo i radost. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. srio melek smrti u liku nekog podanika. kap npr. koji se rasrdio i napustio svoj narod. Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. a ako je na njegov poloţaj došao neki.. koga je.. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. što znaĉi da će mu se roditi sin. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. ako nema masnoće neće biti stabilnosti. poslušavši svoju ţenu. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene.s.v. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. mladić. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. biće odmah smijenjen sa duţnosti. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. poveĉaće mu se vlast. te mu nešto prišaptao na uho. doţivio ono što je doţivio. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. Takode. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. nanijet i neku neprijatnost. suprotstavljanje će potrajati. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. Uzdizanje sultanov. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. izuzev ako oĉekuje dijete.. usprotiviće mu se smutljivci. ako sanja da se razveo sa ţenom. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. ili raskopĉa svoj plašt.vatru. iznenada će umrijeti. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto.s. a ako uradi suprotno.. štaviše—ojaĉaće. a ako uĊe kod vladara. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. on je umo ran od vladavine. ono simbolizira radost. to mu simbolizira njegovu snagu. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj. biće smijenjen sa duţnosti.a. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo.

neće zakidati na mjerenju. a ako se tas digao.š. umrijeće.š. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. a nije za to pozvan (sposoban). Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. njim zadovoljan. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. umrijeće. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. lijep spomen. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). Sokolar simbolizira starješinu. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. pa od toga odustanu. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. on u tom sporu neće izgubiti. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. simbolizira meleka pisara. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. Tamniĉar simbolizira grobara. Miliconer u snu. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. Nosaĉ simbolizira poreznika. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. imati platu i nagradu. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu.š. je obavljao poslove drţavne ekonomije. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ.u snu simbolizira Allaha dţ. simbolizira ubicu. a ako je u crnoj uniformi. a ako je u liku mladića. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. ako je trgovac. a na kraju će tugovati.s. biće smijenjen. a ako je u brigama. ako se sanja.š. ako je na putu. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. a ako ga sanja da je zadovoljan njim. ali će zatim biti saĉuvan. Tjelesna straţa. sim bolizira bolest ili tugu. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. biće nepravedan prema suprotnoj strani. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. ali da to ne ĉini dobro. biće pozvan u rat ili na neku raspravu.govu upravu na javi. Jusuf a. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. ako je u liku starca. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. ili u nekog dobrog ĉovjeka. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. nadnijeće se na smrt. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. Ko sanja da sudi ljudima. ako je upravitelj. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja.š. simbolizira meleka smrti. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. a ako nije nijedno od toga. simbolizira kri tiĉno stanje. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. biće pravedan. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. Nepoznati sudija. Allahpve dţ. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. a ako se to sanja u bolesti. simbolizira radosnu vijest. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. Vladarev straţar. ako je u bijeloj uniformi. simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. riješiće ih se. prekinuće mu se putovanje. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. tugu i propadanje imetka svih ljudi. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. a ako toga nije dostojan. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. to ukazuje na to da je Allah dţ. Zastavnik simbolizira sudiju. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. Glasonoša. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. Os- 82 . a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja.

od koje nastaje prašina. tegobe. Milicionar. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. Ko sanja da bjeţi od patrole.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima.š. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. bilo nepravedno postupanje.. VJEŠANJU. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala.ĉovjek je. Ako neko sanja okupljenu voj sku. UBIJANJU. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. to ukazuje na teškoće. trgovina će mu se umnoţavati. HAPŠENJU. on će ga potpomagati i jaĉati. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). kao rat izmeĊu dvojice vladara. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. gdje god se nade imaće mnogo imetka. simbolizira imetak. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. Ako ovo sanja trgovac. i zorom napadaju. tugu. Ako sanja da su mu noge od olova. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. 31.... Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. Ko sanja da je regrutovan. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. tama će ih prekrivati..on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. RATNIM STANJIMA. to mu ukazuje na bolest.š. i treće.. Ako je starac od njega preuzeo komandu. simbolizira uţas. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. strah. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem.. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. brigu ili uţas. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub . dok mladić simbolizira neprijatelja. Ko 83 . neka nas Allah dţ. uţasa. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. povećaće mu se broj ĉeljadi. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. povećaće mu se vlast. drugo. zaista. vladar će biti okrutna srca. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. Gospodaru svome nezahvalan. kao rat izmeĊu podanika. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. umrijeće. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole.. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje. ukazuje na plijen (bogatstvo. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. postići ćeugled i ĉast.. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. obzirom da zemlja. poteškoća i si. A na nekim licima to ga Dana biće prašina.". dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta". imetak). Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. ispoljavaće plemenitost i pravednost. Ako sanja da mu se trbuh povećao. bilo da je u pitanju pravedno. a smanjiti pravednost. shodno rijeĉima Uzvišenog: . OKOVIMA l SL. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. obzirom da starac simbolizira sreću. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna.. ORUŢANIM SREDSTVIMA. patnju i opasnost. ORUŢJU. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. ispoljiće neprijateljstvo koje krije.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. brigu. od toga saĉuva. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. a da nije postao vojnik.". Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala. ili kugu. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. TUMAĈENJE SNOVA O RATU. kao i snage i moći. kao rat izmeĊu vladara i podanika. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. a neki vele — obogatiće se u ratu. a ako ga to ne prati. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. imaće sina koji će ga hraniti. vladar će se pokazivati pravednim. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. a ako su u crnoj uniformi. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. Allahovom voljom.. a ako je bolestan. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima.

Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu.. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. ako je sablja teška. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama. tako mi Allaha. rodice mu se sin. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu.s. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi.A kad (ih) proĊe strah. a Ibn Sirin je rekao: . Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. ali bez sablji. olova. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). a neki vele da simbolizira majku ili tetku." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). uznemiruju vas oštrim rijeĉima. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. ako je crna. to mu je govor koji je pripremio.Ako je istina da je to sanjala. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. postaće obijestan. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. biće smijenjen sa poloţaja. ako Bog da. Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. biće upućena.. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . bijele zastave ukazuju na kišu. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. ali oni to ne ĉine. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. izuzev vojskovoĊa. rodice mu sina. sabljama.Zaista je on (Isa a.. a dijete će biti zdravo. a Ibn Sirin je dodao: . Sablja simbolizira muško dijete i vlast. — Tako je i bilo. Crne zastave ukazuju na sušu. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine. od njega će dobiti gospodstvo. ako je crvena. neće imati snage za voĊenje uprave. a ţena mu ne bude trudna. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. — On je.. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda. u koji nemojte nipošto sumnjati. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . dţamije u Basri). Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. pa joj je on rekao: . — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete.. i putokaze. a neki vele— rodice mu kćer. i drvena — sina munafika. on je u pravu. ako ima neki spor. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu.ta sablja mu simbolizira ţenu.. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju. umrijeće majka. olovna — ţenstvenog sina.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). ako je sablja krzava. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. da idem i poštapam se tom sabljom. pa se remenje pootkida. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra).sanja da jaše konja. bronze i drveta. tri puta će se razvesti sa ţenom. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ţeljezo simbolizira veliku snagu.. umrijeće i dijete i majka. a sablja isuĉe. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. on će govoriti teške rijeĉi. a ako se slomi i sablja i korice.. da u ruci ima isukanu sablju. koji 84 . shodno rije>ima Uzvišenog: . a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. a prašina smutnjom. Slijedite me (moj put). Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. a i po zvijezdama se oni upravljaju.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju. ukazuje na utjehu i radost. ako se remen sablje prekine. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. ako se korice slome. postići će visok poloţaj. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga). preuzeće neku obavezu. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. bio je to on! — rekao je ĉovjek." tj. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri.Rodice ti sina. rodice mu se ĉetiri sina.

taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. ako su snaţne. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. Ruke. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. tj. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. ugled i imetak. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti.). kome je dao ime — Rudejni. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. koji mu je 85 . neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. a ako omĉa sklizne do pojasa.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. ugled i visok poloţaj. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce .š. a ako promaši cilj. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. pa mu se našao sin. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. taj ĉovjek je dobar. izaslanik je neodluĉan. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. a ako je strijela pogodila cilj. Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. ako takva strijela pogodi cilj. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. ako strijela pogodi cilj. ali ne nalazi izaslanika. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. izasla nik će izvršiti zadatak. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca.to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. bez namjere da njom udari. simbolizira muško dijete. ako se nada djetetu. taj ĉovjek je pouzdan. neće ga prihvatiti. ako je koplje imalo vršak (šiljak). taj djeĉak će postati upravitelj. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. rodice mu se sin. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu . Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. te rijeĉi su neistina. sliĉne su sablji. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. nakon što će prije toga biti pred propašću. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. dobiće je. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. Debela strijela (koja udara pljoštimice. Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. rijeĉi će biti prihvaećene. tako. ako je omĉa od uţeta. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). ako strijela pogodi cilj. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. njen muţe se okrenuti od nje. putovanje ili ţenu. rodice mu se muško dijete. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. a ako je od lika. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). ujela bi te zmija. ako se sanja. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. dobiće radosnu vijest. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka.Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje.

ili Allahovu dţ. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast.A onda se pribliţio i spustio se. koji je imao kćeri. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru." kao i: . PANCIR simbolizira tvrĊavu. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Neki siromašni ĉovjek. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad.". dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake. ona će mu roditi kćer.. kao što su: štit. Teţak luk. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. putovaće se u nearapsku zemlju. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. kac iga. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini.zaradu. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). ako ga sanja putnik. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan. ako kamen podigne. pobijediće. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena.š. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk.. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. Luk moţe da simbolizira i upravu. Za Arape tobolac simbolizira ţenu. a ako se struna prekine.. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. simbolizira njenog muţa. Ko sanja da. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. Ako neko sanja da je zategao luk. rodice mu sina. Ko sanja da pravi luk. nepobjedivim i okrutnim junakom. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. biće poraţen. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. imaće dobre prihod. nakon odnosa sa njim. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". simbolizira poteškoće u putu. ili ortaka. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. veli: . pa je san ispriĉao Ibn Širinu. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. a ako dobije poloţaj.š.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir.". podreĊeni ga neće slušati. a uĉinio vam je od brda skloništa. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. blizinu. a ako ga ne mogne podići. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja. a ako je luk nearapske izrade. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe.. TOPUZ simbolizira saglasnog brata. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio.. Allah dţ. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. Strijela. ili djeteta. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri. on je osoba koja druge potvara. ili nekog od bliţe rodbine. izbacio strijelu. ili dijete. oklo- 86 . zani-jeti. pa je ĉuo jaku rijeĉ.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine .. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). Ko sanja da gaĊa iz samostrela.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao i na razvod sa ţenom. — Tako je i bilo. ako ga sanja dijete — biće neposlušno. koju je njegovo uho izbacilo. ili sina. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije. a za trgovca . oţeniće se i ţena će mu. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast.postići će ono što ţeli. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija. Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. ili brata. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. ili putovanje. radi provjere vlastite snage. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). ili zastrašivanje neprijatelja. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. a ako ţena njemu daje luk. ako je sanja ţena. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast. .

postići će Allahovu dţ. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. ili kod njegovih saradnika. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja.. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. oni su mu prjatelji. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. simbolizira ruţnu ţenu..v.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. simbolizira ruţnu ţenu. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. i sanjao sam zaklane krave. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. je rekao:. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. ali to ne izgovara. to ukazuje na to da će umrijeti. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. ali ga nije ubo. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima. Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. blizinu. pa sam ga protumaĉio Medinom. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. ŠLJEM i KACIGA.š. Ako neko sanja da 87 . i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. postići će dunjaluĉku ĉas. obziorom da je tvrĊi. noge i si. ili na razlaz.š. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom. jaĉi i sigurniji.š. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju. plemenit.. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)". pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. obzirom da dvoboj prethodi borbi. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala.s. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora.š. putu. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. lijepom i bogatom ţenom. putu.pi za grudi. leĊa.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi.. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. ili u njegovoj radnji. a ako nije skupocjen. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama. on namjerava nešto izgovoriti. štapom ili kocem. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. i jedni pogaĊaju. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. oni su mu neprijatelji. ĉasnom. To isto simbolizira bodenje sabljom. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka.t. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti.š.š. sukob i borbu sa drugim.. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. a drugi ne pogaĊaju. Allahov Poslanik s. i sanjao sam da pratim ovna. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ. Sto se tiĉe rana. simboliziraju odjeću. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. a ako nije skupocjena. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako su mladići. koji ih ĉuva. postići će se dunjaluĉka ĉast. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. ako su ti ljudi starci. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. putu. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. poslušan. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi.a. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo.

klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. ni kriv ni duţan. dobiće imetak od poljoprivrede. ubijeni će postići neko dobro. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. ali 88 . to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. onda je i to uistinu ta osoba. koju će platiti prijatelj ubijenog. ili njegove blagodati.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". shodno rijeĉima Uzvišenog.je ranjen u lijevu nogu. ali da mu krv nije potekla . U osnovi. za što će biti nagraĊen.. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. Ako ga krv pritom porpska. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. bogatstvo i vlast. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala.A ako je neko. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. Ako neko sanja da je ranjen u petu. a ako sanja da mu je krv potekla. Tako. Isto tako. do biće imetak od sinova i potomaka. ako sanja da je ranjen u stopalo. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. a ako iz rane teĉe krv. a ako mu je kost pukla. treba tumaĉiti da je ranjen u srce. shodno rijeĉima Uzvišenog: . dugo će ţivjeti. opet. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. ako sanja da je ranjen u stomak. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ..š. a ako je ta osoba mladić. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha.. imetak. a da je istina ono što se p djetetu govlri.taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. pravdu i sud. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku.. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. vatra bi mu potpuno ispekla meso. ubijen. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. i u tome nema dobra. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. kao npr. ppvećaće mu se boj vojske. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. pa neka ne pretjeruje u ubijanju. stavio na rame snivaĉa. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka. Ko sanja da je ranio nemuslimana. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). bez glave. povećaće mu se rod. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)".on će poĉiniti nešto veliko. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. to ima još intenzivnije znaĉenje. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . shodno rijeĉima Uzvišenog: . a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. Neki. Ko sanja da je ubijen. ako neko sanja da je ranjen u grudi. vojska će mu doţivjeti poraz. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. ili da je nazvan ubijenim (poginulim). to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). Ko sanja da je zaklao oca." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. noţem i si. UBISTVO. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. a nije ga zaklao. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. ako sanja da je ranjen u butinu. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. Ko sanja da je zaklao malo dijete. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. povećaće mu se vlast. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. ali ga nije dopekla. onda se odnosi na njegove roditelje. povećaće se imetak njegove riznice. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. kome je iz rana potekla krv. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe.š. Ko sanja da je nekoga ubio. a ako je ta osoba nepoznati starac. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata.. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka.

Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. nisam mogao vidjeti ništa. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. koji je sjedio. a ako to sanja odsutna osoba.v. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. bogat i moćan ĉovjek. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća.a. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. a pred njim je bio lavor pun krvi. a njen muţ je bio odsutan.š. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. MeĊutim.Tako je oslijepio.š. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. ako je u strahu i brizi. ako je bolestan. od kojih će biti potpuno odvojen. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala.š. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. ako nije išao na hadţ. bezbjedno će se vratiti s puta. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . ili neko ko je poznat po svojoj dobroti. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. na njega laţe ĉastan. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. shodno kazivanju o Jusufu a. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. ozdraviće. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi. ili bolesnik koji boluje od stomaka. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. oni će se sresti s Allahom dţ..to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. Isto tako. otići će. . ako je duţan. izjutra je osvanuo slijep. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. putu. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka . pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. Kada sam se probudio iz sna. biće toga osloboĊen. riješiće se duga. to znaĉi da će mu dati slobodu.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. to znaĉi da je on prema njima pravedan. Srdit. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. ona je postajala sve blistavija.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. a on ti je poslušan.s. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo.s. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. i što sam više pokušavao da je sperem. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. iskušenja i poteškoća. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena. a za putnika — da će se vratiti kući. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. Kada je došao kući. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini.

simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. ako su mu okovi tijesni. Allahov Poslanik s. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri. Kada sam na sabah pošao u dţamiju.. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje.. bićeš potvoren). ako su noţni okovi od drveta. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu. simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće. kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. ako je pritom u bijeloj odjeći. postići će visok ugled. tresao se i imao mlitave pokrete. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. ako je u ţutoj odjeći. ugledu i ljepoti. razboritosti. Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. ako su od uţeta. a ako je zatvorenik. ako ga neprijatelj otkrije.s. Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. ako je bolesna. je rekao: „Volim okove na nogama..š. OKOVI. a jednu ste zarobili". oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Strah u snu simbolizira sigurnost. dugo će ostati u zatvoru. ako su od olova . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 . pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)".da će joj briga potrajati. njegovi podanici će se okoristiti nji me. ako su od krpe ili konca. simboliziraju ustrajnost u vjeri.. na njih će se spustiti kazna. to mu simbolizira poloţaj u nauci.a. Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. za bolesnika — da će dugo bolovati. a ako je to vojska koja ĉini nasilje. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi.. ako bude drhtao.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio.. jer sam vas se prepao. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet. ako je to dunjaluĉar. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. Ako su noţni okovi od srebra.. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . Ako mu pritom bude tekla krv. a on od njega bjeţi. umrijeće u okovima. to mu je poloţaj u bolesti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!".imaće belaja sa svojom ţenom. a moje. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju.. ako su od bronze. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost. a ne volim okove na vratu i rukama". pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom". biće osloboĊen.Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja... Ako neko sanja da je vezan za drvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku.š. Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. za zabrinutu osobu . Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu.. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. Kasnije se to i obistinilo. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena.Pa sam pobjegao od vas. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je u crvenoj odjeći.. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. Poraz. ako se sanja.v. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori. od neprijatelja će pre trpjeti udar. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao. i ubacio u njihova srca strah.

i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". zatvor i si. ţena će mu biti dobra. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor. jer ono.Mi smo već pripremili nevjernicima lance. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . u osnovi. Ko sanja da pravi. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. a tvrdi da je musliman. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. kao npr.a. a iznutra od drveta. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak.s. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. Ko sanja da zida. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat.. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. a ţeljezo — vlast i moć. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. Ako je okov s vana od ţeljeza.. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. oţeniće se i zaimati djece. ako su mu gravure crvene boje. Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao.O brda. Priĉa se da je Imam-i Šafi r. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće . zadrţaće se zbog neke ţene. shodno kazivanju o Davudu a. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. ponavljajte zajedno s njim hvalu.l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i znaĉi mir.la . ako je oţenjen. a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. 32. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. N ako van j simbolizira carstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu. a nije i§tina to što tvrdi. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman.a. a ako je na putu. ako su na nogama. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. a ako je neoţenjen. Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne.on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. Zidar koji zida ciglom. mijenjaju naĉin kretanja.. Reĉeno je i to da okovi na nogama.. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha.dobiće veliku vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo. . Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. izmeĊu ostalog. GRAVER. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)". to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik).

Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . a ako je slabe vjere. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba.s. kao kovaĉ. pokvariće je. a sadaka simbolizira prljavštinu. Pekar. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu.pogodiće ga bolest. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. POGAĈA simbolizira Kur'an. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom.š. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. ako si sa njim. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. koju ta osoba gubi i kvari.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu.lija. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. da je traţi ili dotiĉe. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. 92 . takva će mu biti i sredstva za ţivot. a to isto je i hljeb za tijelo. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . obzirom da je Vjerovjesmk s. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. a ako sanja mlinara mladića. KASAP simbolizira meleka smrti. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra.s. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. Prodavaĉ brašna i jeĉma. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. Ko sanja da ima pšenice. ali da ne vidi da ga je platio. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. ona će mu umrijeti. zadesiće ga gubitak i poniţenje. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . hljeb će poskupiti. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. ako traţi znanje. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. odakle se i ne nada. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. bilo da je trgovac bilo MLINAR. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja. a ako je vaiz. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. a ako sanja da ţudi za pšenicom. Sunnet i imetak. u sebi ima lošeg morala. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. jer je osnova njegovog posla vatra. ako te ne sprţi svojom vatrom. bilo od dobra ili zla. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. pogodiće te svojim varnicama (zlom). ili pala u smolu. loţi vatru od ĉije vreline. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. TakoĊe. obilje i bogatstvo. ili ispala u klozetu. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. a vatra je ruţan gospodar.v. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. u tome će postići ono što ţeli.š. ipak. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. a ako je upravitelj.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan.a. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. shodno kazivanju 0 Ademu a. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). zavisno od snivaĉevih potreba.

jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. pak. bolniĉara. ali u tome ne uspijeva. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi.. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. i u pitanju okova. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. kupiĉara (puštaĉa krvi). „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. njegov san nije pohvalan. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. ortopeda i dr. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. koji se spor i. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. simbolizira tajnu. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. za tek stil uzima dirheme.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. kao što to moţe biti npr. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. VREĆA. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. d lake i perje simboliziraju imetak. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. TRGOVAC. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. a neki. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. da nareĊuje i zabranjuje. u vezi sa stvarima. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. jer ako je vidio krv. Ako. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. a ako robu naplaćuje zlatnicima. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. simbolizira poglavara i bogataša. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . jer tada simbolizira njegovo vraćanje. koji ĉini grijehe i si. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. ako ga proizvodi od sezama. kao što su vladarove sluge. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. opet. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. Osoba koja proizvodi ulje. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa.

on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. kao i onoga ko je u nekakom sporu. simbolizira izbavljenje od briga. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. osjećajima i izgledima. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. simbolizira postavljanje zamki. ili će biti duţan i potraţivan za dug. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. on će preuzeti neku odgovor nost. Kupatilo. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. neće osiromašiti). dug ili nešto što mu je povjereno. a ukoliko naplaćuje. TELALA nije pohvalno sanjati. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. ako nije ništa od navedenog. nakon što se ukazala njena golotinja. to onda simbolizira neko dobro. inaĉe. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. ako ţeli da se oţeni. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. kantar. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. simbolizira mnogo šta. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. lijeĉnik ili pisar. u osnovi. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. kao npr. PASTIR simbolizira upravitelja. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). KOPLJA R simbolizira upravitelja. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. ali ne razumije kur'anske poruke. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. Kopanje. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. vladar.š. sudija. ili pouĉavatelja djece. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. vratiće ga posredstvom sudije. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. kao npr. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije. nešta će prodati. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. MAGARCIMA. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. a koristi siroma sima. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. a ukoliko naiĊe na vodu. razmotri njegov sluĉaj. koji ima haram imetak.š. ili će mu biti vraćen dug. ako je bolestan. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. odredom. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. ime. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. kupiti. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara.govini.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. mastionicu. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak.

lovi" ugledne ljude. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. koji šteti i koristi kao vladar. odnosno zamršen govor. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. jer on svoj govor . ostati bez neĉega).i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. Lovac na sokolove.. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. kao npr. a vraćajući povezan i osmišljen govor. tako da pero odgovara ralu. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . ako je lovio u moru. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. isto tako. mijenjajući ga u sitni novac. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. diskusiju. Tako. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. a uzeo srebrnjake (sitni novac). dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. ili poput ĉovjeka koji veze. koji uzima pitanja. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. bilo da su u pitanju slobodne ţene.. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest.On. sitni novac (u ar. ĉiji utezi. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. pravda. postići će znanje. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. Zatvorena knjiga (ili pismo). Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac). kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Tako. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. svoj sud i svoju pravdu.. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje.. a ako je lovio u zabranu. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. ako dobije ono što prosi. Osoba koja nosi vodu u mješini. kao što su zlatnici. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. ako ima neku robu. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. koji nareĊuje i zabranjuje. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. mjerila. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. kap što su dirhemi. njegov lov je dobar. obmanjivaĉa. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. ako nije ni jed no ni drugo. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. robinje ili sluškinje. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. da bi mu se protumaĉio san. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). razmišljanje. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike.zeheb" = zlato. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem.. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. izgubiće ga. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton.kuje" dimom i vatrom. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. a tinta sjemenu. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. „zehebe" = izgubiti. a korist koju dobije biće neznatna. kao i to da simbolizira parniĉara.simbolizira skrivenu vijest. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . kao što razmjenjuje novac. ili: uzimajući nevezan govor. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu.hem" tj. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. presude. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. postavljanje pitanja i davanje odgovora. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. da bi mu se protumaĉio san. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. a njegova pomagala 95 . u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. a po pravdi i mjeri daje odgovore. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. brigu. krĉagu i dr. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac.

pak. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. odgajatelja. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. i zdjele kao ĉatrnje. ako premjerava šumu. pak. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige. vaiza. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. ili šeriatski pravnik. gospodina. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. ako je dostojan uprave. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. povećaće mu se spomen. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. šeriatskog pravnika. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike.. Kradljivac 96 . Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. ako sanja da premjerava vinograd. ili. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. i kotlove nepokretne". a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. ako je pred odlaskom na hadţ. Ijekara. dobiće je. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. shodno rijeima Uzvišenog: „.. a ako je u snu iz mora izvadio biser. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih. ako premjerava pustinju. BRAVAR simbolizira telala. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. ili. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti.. a vatra — vladara. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. simbolizira otrov. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. koji popravlja ţivotinjske koţe. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao.. ispituje stanje svoje ţene. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. sudiju. PROIZVO. pobijediće brigu. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. ako sanja da premjerava put. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. U osnovi. kao npr. otići će. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". vaiza. postaće poboţan i ispravan. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. jer medicna u snu. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju. šavioca. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka.. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. zapašće u iskušenja. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. ptići će na put. a imetak i duše tumaĉe se jednako.

šeriatskog pravnika. pobijediće u sporu. ako je sposoban za neki administrativni posao. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. kotlar. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. ili bje lilac platna. a ako nije ĉovjek od nauke. ili gasal. ako se bavi medici nom. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. ili istraţivaĉ. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. gasala.moţe da simbolizira i zvijer. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. ako traţi imetak. ko nareĊuje i zabranjuje. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. sudija.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. Ko sanja da je postao uĉitelj. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). u osnoviĉ. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). stvara ĉovjeka. u toj kući će neko umrijeti. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. ako iskopa mrtvaca. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. vješti tumaĉ snova. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. postaće mjenjaĉ. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. taj imetak je halal. kao i uĉaĉa Kur'ana. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. na dobroĉin - 97 . ĉija rijeĉ se sluša. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. obućar. ili uĉaĉ Kur'ana. ako je dostojan uprave. postići će ono što ţeli. a ako osjeti bol. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. onda je svodnik. ako je iskopao imetak. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. Tako. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. toj potrebi će mu biti udovoljeno. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). šivaĉ. a ako ništa ne uzme. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja.. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. kao što ĉini pravedni sudija. ili vratiti dug. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. ili je trebao ispuniti neki zavjet. graĊevinar. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. dobiće je.. ako pucanje radi vješto. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju. da bi mu se protumaĉio san. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. a i upozo renja. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. usavršiće je. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. da je otišao kod namještaĉa kostiju. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. Namještaĉ kostiju. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. uĉi ga govoru".š.Milostivi pouĉava Kur'anu. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. ako nije u pitanju ništa od navedenog. postaće hafiz. ili strigaĉ.š. šeriatski pravnik. niti razutnije tumaĉenje sna. veterinar i si. sviraĉa. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. ako je iskopana osoba ţiva. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. zmiju ili vladara. kao stoje vladar. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. imaće štete. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. dobiće ga. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj.

ili ţendiba. PUŠTAC KRVI IZ VENA. Pobjeda simbolizira geometra. dvoliĉnjaka. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. podsjeća na tkalca za stanom. devama i si. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. putovanje. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. OSOBE KOJE TIMARE tj. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. kao što je npr.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. rasprava. kakav je npr. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. hvalisavac. Neki. to je dobro. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. ljudske tajne. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. koristeći svoj potrebni alat i materijal. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. To isto simbolizira i BUBNJAR. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. konjirna. ili namjeravati. na osnovu boje. VRTLAR simbolizira supruga. a kad je prisiljen. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. briga.. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. sudija ili poglavar. kao i peraĉa. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. ĉitanje ili pisanje. SVIRAĈ NA UDU. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. 98 . i ako se tkanje prekine. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. to je loše. laskavac. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. to za njega ne znaĉi dobro. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. bje -lioca. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove.pobjedu. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. turistu. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao. mazgama. koji na zidu kojeg zida. UŢAR simbolizira geometra. nemir i opasnost. to za njega znaĉi neko dobro. muftija. a ako sanja da prodaje robinju. bilo da je u pitanju ortakluk. opet. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. ĉistaĉa odjeće i si. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. ili oraĉa. kakav je npr. koji kleveće i podbada. ili vojne starješine. Ako neko sanja da prodaje roba. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. varalica i dr. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja.stvo i aktivnost. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. kao što je bolest. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. ili pisca. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. a geometar . a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). pak. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. policija. ili će to pokušati. na osnovu dekorativnog teksta ili slike.u tome nema nikakvog dobra.

Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. kojim je bocnuo moj stomak. vlast. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast).Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. mimo svoje ţene. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi.33. koji ima vlas. Što se sanja više tovarnih konja. ako kobila bude imala više repova. sanja da jaše tovarnog konja. pomokrio krvlju. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. jer to simbolizi - 99 . Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. za njom se je. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. a krv haram. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. dobiće ĉast. koja je bogata. dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. a ako je konja opasao majmun. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. KOBILA simboizira ţenu. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. ako se sanja da se jaše na zidu. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. Rep kobile simbolizira sljedbenike.š. ili roba. simbolizira tugu. od Ibn Širina. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. imaće mnogo sljedbenika. koja ima spomen i koja je na glasu.razvešće se sa svojom ţenom. njegov spomen će se povećati. pa je ona ušla u jednu kuću. imaće malo sljedbenika. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. kao npr. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. prilikom spuštanja na zemlju. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. ili slugu. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. da je s njim imao spolni odnos).) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. U tom sluĉaju. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. ili će se. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. on je. u to mjesto će doći neki stranac. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. on je upitao prisutne: . kao i sreću i uspjeh u imetku. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. moţda. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. ili se. Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. a crni imetak i gospodstvo. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. ako je riĊ. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. sanja da jaše tovarnog konja. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene.

Neobuzdan konj simbolizira ludog. To isto simbolizira i jogunast konj. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. ako dobro ide. ţena će mu biti nepokorna. MAZGA (mula) sa sedlom. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. Mulac simbolizira i dug ţivot. tamnozelene . u lijepoj odjeći. riĊe.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju.ra putovanje. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. gospodstvo. lijepa odjeća — upravu i poloţaj.on se nada da će mu se imetak povećati. pogotovo ako je magarac crn. a konjski kas — uravnoteţenost. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti.imetak. ĉast i putovanje. sa jedne strane — tugu. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. Ko sanja da mazga. ako to sanja ţena. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. a ako je obiĉni ĉovjek. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. a ako ne to. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. bilo da mu je otac rob. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. hvalu. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. ako je trgovac. izuzev ako nije u nekom teškom sporu.s. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. ostvariće se ono ĉemu se nada. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. konj ili neka druga ţivotinja govori. to je imetak njegova vlasnika. Konj moţe da simbolizira ĉast. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. napašće ga njegov ortak. postići će dunjaluĉku dobit. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. to je radost. ako je bijel. to je siromaštvo njegovog vlasnika. ili smrt 100 . ĉast. vjersku i svjetsku ĉast. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. udaće se. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. ako je lijep. ako je crn. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. a i brige. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. a ako nije. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. postići će ono što ţeli. ako je mirna. a ako mazga rodi. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. ako je debeo. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. MAGARAC simbolizira sreću.a. Ako je magarac koji se sanja velik. ako je mršav. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. snivaĉ će postići visok ugled. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. ili napuštaje rodbine. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. imetak. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . gospodstvo. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast.v. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. slavu. kao i ţenu nerotkinju. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. onda prekidanje veza s rodbinom. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. bilo da je roĊen vanbraĉno. ako je zelen. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. a ako je magarac pri tome natovaren. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako se magarac pretvorio u zvijer. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. a potom će ozdraviti. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. pa ne postupaju. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. a ako je ţensko. njima se je sluţio i Sulejman a. oţeniće ţenu koja ima dijete. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. a ako magarica ima magare.s." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. njen muţe će se sa njom razvesti.š. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. Magarac. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. zatrudniće mu ţena. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. tako da će se tome drugi diviti. a ako nije nešto od navedenog. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu.Pa zašto se oni okreću od opomene. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. simbolizira kišu i bujice. robinja ili sluškinja. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. to simbolizira kišu i bujice. to je još veće dobro. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio.. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. ili da će ga njegov gospodar prodati. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. negriješenje i drţanje pod kontrolom. Ko 101 . postaće poznat. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. ili izvor ljudske koristi. ili trgovinu. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. ako je magare muško. sliĉni su magarcu koji knjige nosi. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. ili će umrijeti. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. rastaviće se sa svojim prijateljem. imenjakom ili ortakom. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. a ako magare ne bude jogunasto. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. zbog svog glasa.. ali ih ne vidi.š. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije.. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. a u govoru ne budi grlat. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao.roba koji ga je sluţio. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. ostaće nepoznat. izgubiće sve gore navedeno. Ako to sanja ţena. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku. ĉuvanje od harama. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. Utrkivanje konja izmeĊu kuća.. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega.U hodu budi odmjeren. sticanju imetka i kretanja. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. Magarica simbolizira ţenu. ako se magarac pretvorio u ovna. Ako neko sanja da nosi svog magarca. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. dati i kojom će ga usrećiti. ili priprostu sluškinju..

Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine.. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. njegov nefs je ţivahan. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. oţeniće blagoslovljenu ţenu. mladog roba ili robinju. njegovo stanje će se pokvariti. ubiće ga. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe.. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika.. ako je sanja poljoprivrednik. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. one simboliziraju godine koje dolaze. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. simbolizira neko dobro. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . one tada simboliziraju vojsku.on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. KRAVA simbolizira godinu. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. izuzev ako su sve krave ţute boje. ili ako ljudi od njih bjeţe. a ako ne to. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako nije ništa od navedenog. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. Reĉeno je da krava.. shodno kazivanju o Jusufu a. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. njegova ţena će mu biti nedopuštena. ona simbolizira imetak bez koristi. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". ako je na njemu bilo sedlo. tj. — pojavu ili ispoljavanje. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. obzirom da krava simbolizira godinu. a ako na konju nije bilo sedla. a mršave krave nerodne godine. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer.. Ko sanja da jaše kravu. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. noć i dan. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. 102 .s. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. a prije toga nije bila bezgriješna. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici. u kuću će mu ući udata ţena. a taj grad bude na moru. simboliziraju rodne godine. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. ili se izdvoji ili zaluta. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. ako su mršave — nerodne godine. Jahanje simbolizira pobjedu. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. sklon igri i zabavi. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost.on će oslabiti. zapašće u brigu i strah. Ibn Sirin je rekao: . a krava s rogovima — prgavu ţenu. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. ako su debele. ili će imati neku posjetu ili gozbu. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu.

Ako si sanjao da teĉe krv. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. ako nema supruga. izmeĊu ostalog. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka. Ako ţena sanja da je dobila vola. Ko sanja da je kupio vola. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. a takoĊe i balega. simbolizira dijete. ako ima dvije kćeri. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. Bivolice simboliziraju isto što i krave. i bojim se da ne doĊe do smrti. simboliziraju bogatstvo. ako je vo bio debeo. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. GoveĊe meso. VO (bik) simbolizira glupog radnika. ako to sanja upravitelj. dobiće neku upravu ili 103 .Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. ili snagu. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. će mu darovati dobru djecu. ako vo nije crvene boje. meso. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. znaĉenje je još intenzivnije. Vo moţe da simbolizira i roba. Vo. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. ili. ali koja se više ne moţe povratiti. ako ga sanjaju muškarci. ili vlast ili imetak. što u tom sluĉaju znaĉi. ili roba. to je lakše. ti postupci će donijeti profit. to je teţe. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. to simbolizira rat. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. biće smijenjen s poloţaja. zaimaće i postići ĉast i ugled. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. a ako nema rogove. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. imetak i radost. pretrpjeće se gubitak. a ona sa površine — dolje. — pa joj je Mesruk rekao: . onda simbolizira beznaĉajnog. ili brata. ili oruţje ako ima rogove. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. ako je pritom uzjahao vola. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. na njega rasrdio. dobiće poglavarstvo. udaće se. njen suprug će joj se potĉiniti. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. oko tebe će biti neki pokolj. ako to sanja vladar. ako je vladar. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). — Tako se i desilo. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. a ako je broj manji. obraĊuju zemlju. koţa i pojedini organi. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. ili da iskoristi njegov loj. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. ili će pobijediti nekoga koga se boji. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. poniznog. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. udaće ih. a ako nisi vido smrti. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. ali nije mogao pošto je bila preuska. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. obzirom da robovi.Ako je tvoj san istina. koju je on ţelio da povrati. ako to sanja trgovac. ili da ustavi njegovu koţu. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast.š. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). Ko sanja da je zaklao vola. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. a ako je bogat. Ko sanja da jede volovsku glavu. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. to simbolizira spor. ako je siromašan. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći.š. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. nadvladaće nekog ĉovjeka. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. a isto tako i njihovo mlijeko. a ako je bio mršav. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika.

Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. ili će umrijeti njegov rob. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. laĊu. ako neko tu kamilu zakolje. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. ako je putnik. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. simboliziraju oblake i kišu. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. Kamila moţe da simbolizira ţenu.a. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. udaće se. ali ga ne jede. slomi joj ili pojede neki dio tijela. dobiće upravu nad ne-Arapima. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. ţirafa ili noj. kao npr.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. godinu. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. ona simbolizira vladara. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. Kao stoka su oni. tom ĉovjeku je naneseno nasilje. ako je zaklana. ili će mu biti otet imetak.. otvoriće neko spremište. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. simbolizira Arapa. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. a ako to nije. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. ili u mješinu. ili će se riješiti neka pravda. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. ako je neoţenjen. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak.. zaimaće kuću ili zemlju. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda.. Ko sanja da su se dvije kamile pobile . Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. Ko sanja ne- 104 . ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. Ko sanja da je dobio kamilje meso. ili usred neke skupine ljudi. oţeniće se. ili u neku drugu posudu. a ako je ţiva oguljena. a ako je nearapskog porijekla. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe.dobiće upravu nad Arapima. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. Ko sanja zaklanu kamilu u kući .domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan. ili će ubrati neki prihod. ili će biti smijenjen s poloţaja. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. biće uhvaćen i uništen. simbolizira ne-Arapa.s. što simbolizira ostavštinu umrlog. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. kiriju i si. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. sve to simbolizira ţene.. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. evnuha ili poznatog ĉovjeka. bez ikakve opreme na sebi. Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. starca. da je istaknut. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu.v. drvo. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast. a ako joj je muţ odsutan. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. krenuće na put. Ko sanja da ĉuva arapske deve . Ako se kamila sanja usred grada. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako kamila progoni ljude. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. ili njegov poglavar. umrijeće. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada).

— Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. opet. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. ubiraće imetak od svojih podanika. Ko sanja da ide za ovcom. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . ili u strahu. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. to simbolizira izobilje i dobro. i tumaĉim da su to Arapi. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol.ovna. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane).š. izmeĊu ostalog. kao što je vladar. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze. svojim dobrim djelom i pokornošću. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. a ako sanja da ih muze i striţe.a. zapovijednik. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. JARE simbolizira dijete. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan.. i tumaĉim da su to ne-Arapi. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. Mlada koza simbolizira Arapkinju. osobu koja je skinuta s poloţaja. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. a ako ga nije tako zaklao. simbolizira tugu i brigu. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. otkri veno stidno mjesto. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. ali da je nije sustigao. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim. OVCE simboliziraju plijen. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. osim one koju je Israil sam sebi zabranio. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. ako se sanja da pose svoju majku.s. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. u zatvoru." Neki. ime. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda .s.š. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. Ko sanja da je zaklao. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. simbolizira prirodnu vjeru. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. radost će mu trajati godinu dana. Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. voĊa. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. one koji nemaju samilosti. spasio (otkupio) Ishaka a. vratiće dug. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. ako je griješnik. a ko sanja jednu ovcu. koga simbolizira dotiĉni ovan.š. Ako je ovna zaklao radi mesa. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. ovnom (kurbanom). zbog njenog kratkog repa. a da ne zna zašto ga je zaklao. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. zatim sam dobio i stado bijelih brava. pokajaće se. simboliziraju dug ţivot. u bolesti ili zarobljeništvu. ako se sanjaju. Bravi simboliziraju i ne-Arape. vojskovoĊa ili komandir. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. koji predstavljaju njegovu snagu. Ako se sanja da koza govori. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. Bravlje glave i noge.v. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. ako je duţnik. pobijediće nekog velikog neprijatelja. ako to sanja neko ko je u strahu. Debela koza simbolizira bogatu. a mršava siromašnu ţenu ili robinju.š. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet.s.

Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. a ako je u pitanju ista vrsta. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. predvodnika mušrika. simboliziraju dobro i korist. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. ako se sanja da su pripitomljene. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo. dobiće imetak i neko dobro. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto.s. a ako mu je ţena noseća. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna. vune ili koţe. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. kao i ovca koja u utrobi ima janje. ili će obljubiti robinju. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. Vjerovjesnik s. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. a Allahov Poslanik s. 34. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. . Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja.a. u toj kući će neko umrijeti. Reĉeno je da pitome ţivotinje. koji mu je rekao: .v. — Pa je ubijen hazreti Hamza.s. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. Ko sanja da je zaklao janje. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom.a. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. npr. doći će do imetka kojeg je izgubio. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. ili će je udariti. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. a bijela ovca ne-Arapkinju.s. a divlje ţivotinje. shodno kazivanju o Davudu a. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. postići će liĉni i materijalni us pjeh. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . 106 . Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka.to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. simboliziraju zlo i štetu.v. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor. Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio. je ubio Talhu. pa je san ispriĉao tumaĉu snova.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. Kupovanje ovce. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju. Crna ovca simbolizira Arapkinju. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. pa ako ga neko sanja. neka je Allah zadovoljan njim. rodice djeĉaka. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. Janje simbolizira dijete. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. ako se sanja da su postale divlje.

pak. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. nestati iz tog grada. shodno rijeĉima Uzvišenog: . JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. ili će. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi.akoje u gradu bolestan vladar. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. ako u tom gradu hara kuga. moţe da simbolizira smrt. Koţa. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. ako je to grad na moru. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. i nadmoćnog ne prijatelja. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. a tele divlje krave simbolizira dijete. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. dobiće neko veliko dobro od vladara. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. Bojim se da ti nisi musliman. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. a ako ga nije bacio poda se. hrabrost. zapašće zbog griješenja u poteškoću. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. sluţbenika varalicu. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. Slon za ţenu. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. ne predstavlja dobro. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. a ako slon za njim trĉi. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. veliku laĊu ili uništenje i propast. ili će. ovna ili jarca. ako je ĉovjek od vlasti. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. Ako sanja da slona jaše po danu. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. brigu i strah. koji boravi u stepama. a moţda će biti i ubijen. seljake. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. Ili. ali ga ne jaše. epidemija ili neka druga poteškoća. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. ma kako ga sanjala. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. Lav takoĊe simbolizira ratnika. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. brdima i prevojima. vladar će mu nanijeti štetu. 107 . da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji. Ako to sanja trgovca. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. to mu je bolest. to ukazuje na snivaĉevu smrt. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. umrijeće. ako nije bolestan. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak.njegova trgovina će se uvećati. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri.. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. kradljivca utajivaĉa. iz grada isploviti laĊe. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". ĉija hrana je halal. zadrţaće je. a ako divlji magarac nije krotak. Lav simbolizira vladara.Divlja krava simbolizira ţenu. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. dlaka. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. a u Nubiji vladara. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. a ako nije to. a ako nije od vlasti. beduine. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon.

a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. lopova i ugnjetaĉa. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. stanovništvo grada će napasti kuga. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. izdajicu. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. ako u kući ima neko bolestan. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. ţenskaroša. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. 108 . koji je nevjernik. vladar. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. . koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. ili će ga dati izbatinati. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. Meso. koji je prljavog imetka. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. ili teškoća.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti. vladar će ga na neki naĉin omesti. salo. Jezid ibn Muheleb je. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. riješiće se svih ţalosti. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav.s. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. lopova. a zatim mu je rekao: . bilo da će se usprotiviti vladaru. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. ako sanja da ga je lav rastrgao. Ko sanja da je zaimao svinju. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. Ako se sanja da u grad ulazi lav. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. pretvaranjem ţene u medvjeda. ili kršćanin. a ako ne to. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. ili će ga. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. aN mu neće nanijeti štetu. Mladunĉad svinje. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. ili skinuti mu glavu. lazova. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. shodno kazivanju o Jusufu a. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. ako ga je u snu duša napustila. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. spletka ra i varalicu. . sanjao da je u nosiljci na lavu.. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. optuţiće neduţnog ĉovjeka. ako se sanja. tj. a potom se toga riješiti. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. silnik ili neprijatelj. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. ili prijatelja izdajicu. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. dlaka. niskih preokupacija. budalu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. Mladunĉe lava simbolizira dijete. dati ubiti. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. zapašće u strah i brigu. ako se sanja da se pije. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. varalicu. a da s njim nema posla. ili posjeći. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. ili njeno mlijeko. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. robinju. a njena jaja simboliziraju kćeri. On je sišao s kreveta. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . Ako vladar sanja slavuja. koje će se kasnije riješiti. koĉopernog i oholog ĉovjeka. Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. odgojenog. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. lazova i nasilnika. . malo dijete. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost.Na to je ĉovjek rekao: . a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. GAVRAN (VRANA) . vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. uzeo kapu i stavio je na glavu. simbolizira bolest. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu.š.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. ZIMOVKA simbolizira ţenu. dijete ili imetak. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. a naroĉito u zasaĊivanju drveća. Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika.Paunica simbolizira robinju. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu.Allah ti se. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. bogatog ĉovjeka. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). a ako nije. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. na kuću će mu napasti lopovi. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno.. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va.dostojan vlasti. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. 113 . onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. a ako se on sanja u toku dana. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. kurir ili oslar. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. poboţnog i prisnog prijatelja. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. koji mu je poljuljao vlast. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. smilovao. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. VIVAK simbolizira robinju djevicu.nju). Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. jer ako ima nekog svog bolesnog. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. kakav je npr. imetak je halal. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom. Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu.. lijepu ţenu prijatnog govora. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa.

a ako je na putu. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. davio i bacao. a Ibn Sirin mu je rekao: . oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. kreste. ispriĉao mu san koji je ĉuo. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. podvpljka i perja. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici.s. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. Nuh a. — Na to mu je Ebu Bekr r. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. koji lukavo obavlja svoj posao. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? . pa je postao pitomi zarobljenik. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. vratiće se zdrav svojoj porodici.Ibn Sirin mu je rekao: . je u laĊu ukrcao. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu. . dobar orgaizator i planer.s. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. . i pored svoje veliĉine. Ko sanja gavrana u svojoj kući . Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. sirotu i slabašnu osobu.a. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. ŠEVA simbolizira malo dijete. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje.Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. tetrijeb je molio Nuha a. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. pa sam ja jednu po jednu vadio.š. U svakom sluĉaju.a. Kada je voda prešahla. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. koji je pronicljiv. pijetla i tetrije-ba. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. pa je pijetao postao rob. koji je savršen u svom poglavarstvu. pa je postao divlji. dvaput ili tri puta udario kljunom. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. kritiĉara . a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . otići će na dalek put.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. pisara. ja ci ti reći i koliko si uzeo. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . Omer Ibn el-Hattab r. osiromašiće. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. a tetrijeb je bio pitom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. pitom. Bio je vješt letaĉ. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala.Ako ti hoćeš. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. izmeĊu ostalih ţivotinja. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. ne leti i ţivi kao potĉinjeni. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. . kao npr. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. da lovim vrapce. dobiće nagradu. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca.s. a t a kode i neku vijest. a ako sanja da ga je uzjahao. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj.

glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. ili ţenu. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. tako da će te ezijetiti. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. Golubica simbolizira i brzu vijest. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. šarena — svakakve osobe. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu.s..dobiće prijatan halal imetak. Ko sanja da patka s njim razgovara . Poslije je poslao golubicu. presretaĉe. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . a on je rekao: . a drugo joj je imalo ţut kolut. ili će zatrudnjeti. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: .ići na put. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. on je svodnik.to znaĉi da je on bludnik. jer ona tada simbolizira smrt. perja. „oruţja". Bijela golubica simbolizira vjeru. ali da one nisu sastavljene u grupi. Golubica moţe da simbolizira i kćer. robinje i njihovu djecu. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. Ona mu se nije vratija. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. naĉina i visine letenja. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. neće dugo ţivjeti. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. moći. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ.. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. ili. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije.š. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. ili će mu ţena roditi dijete. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. Ko sanja da ima divlju lunju. presretaĉe. ishrane. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. Golubarnik sim bolizira skup ţena. ako se rodi ţiv. pa ih onda jedno vrijeme nestane. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage.je dotada imao društvo sa kojim je pio. Arapa. do zuba naoruţanog vladara. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici. To potiĉe otuda kada je Nuh a. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. Golubovi. pri Ijeţnice ili sluškinje. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. one simboliziraju kradljivce. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro.. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave..Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin. koja joj ne moţe dosaditi. crna . a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. koji se ĉuvaju harama. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene.gospodu meĊu ţenama i ljudima. koji su poboţni i ĉestiti.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. Ako to sanja neko ko ţeli . koja ti se izuzetno sviĊa. sanjajući da je drţi u ru ci. ona će mu roditi sina. robinje. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. KD sanja da je ulovio kokoš . ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce.

Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. ako pĉele pobije. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. i što imaju podijeljene poslove. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi. 116 . Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. Kaţe se i to da skakavci. privreĊuje. koristi i koji je izuzetno znaĉajan.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. predstavnika rulje i ološa.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. (kao) i ptice skupljene. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. uvredljivog i niskog ĉovjeka. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet.A ako bi im mušica nešto uzela. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. maticu. one simboliziraju meleke. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. a i pĉelama ostavi njihov dio. pa je san ispriĉao svojim drugovima. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. SKAKAVCI simboliziraju vojsku. neće moći (to) od nje uzeti". Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot.tak. ako uzme svoj dio meda.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. MUHA simbolizira nejakog. prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali.. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. da mu je iz. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. oni simboliziraju kaznu. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. Ako neko sanja da ĉuva guske. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. ili da je od njih dobio meda. ili hrabrost. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. ako sanja da je ušao u košnicu. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. a zatim ga protumaĉio rekavši: . kata-ptice. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. simboliziraju novac. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. .

Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. za putnika simbolizira povratak s puta. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. K. a vrabac — ĉovjeka. a ako je promašio cilj. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat.. otkrio je da ga on vara sa ţenom. ako u ribi naĊe biser. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. ali ako ne ĉine štetu.da će joj se brige povećati i pojaĉati. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). za osobu koja je u brigama . shodno kazivanju o Ejubu a. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. jer ti ogovaraš ljude! 117 . 36. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. kad sanjaju usoljenu ribu. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi .Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. a u nasljenom mjestu — laţ. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. UDICA. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. ta ţena će mu roditi djeĉaka. l on je pretvoren u ţivotinju. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. ako u ribi naĊe loj.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica .. a ako se spasi od korokodila. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. . Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest.s. BUHE simboliziraju Allahovu dţ.š. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. ili neko dobro. rodice mu se kćer. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. miriše i pokazuje ljudima. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. a ako nije. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. Neki ljudi su takve prirode da. ako je strijela pogodila cilj." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. dobiće haram imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. potvoru i ogovaranje. riba mu simbolizira kaznu. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. kao i sav ostali pribor za lov. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. simbolizira obmanu i zamku. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: .. simbolizira radost i sreću.š. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu.s. shodno kazivanju o Isaovoj a. dobijaju imetak i neko dobro.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. gvoţĊe — spletku i zamku. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. spa sjće se i od miliconera. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. GVO2ĐA (KLOPKA). Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. trpezi. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. ako se sanja da se drţi u ruci. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. dok za lovca simbolizira dobro i korist. zabora više na ribu svoju.. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu.

pa ako je zmiju ubio. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . tako da. doista. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete. 37. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine.ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. ako se sanjaju. biće siguran od neprijatelja. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju. Ovakva zmija simbolizira i sreću. a ako ih sanja izvan kuće. već daje otrov. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. to mjesto će zadesiti nesreća. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. dbţivjeće strah. Ko sanja da za njim ide zmija -. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. zadovoljstvo i sreću. ona mu znaĉi njegovu sreću. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. kojih se on ne boji. biće ubijen vladarov vojnik. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. veliĉini i otrovnosti. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera).. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. a ponekad ţenu ili dijete. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. a on neće koristiti svoju snagu i moć. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. pa se ona zavukla u jednu rupu. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija.. koja ne nanosi zlo. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. imate/neprijatelja. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. umrijeće poglavar toga mjesta. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju.s. koje se ne boji. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. vladar ga obmanjuje. pobijediće neprijatelja. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu. biće ubijen vladar toga mjesta. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. shodno rijeĉima Uzvišenog: . One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. Zmija ponekad simbolizira vladara. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. ne ujeda i ne uznemirava.O vjernici. a ako ga je zmija ujela. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. rodice mu se dijete. pa bude ubijena velika zmija. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. Ko sanja da su zmije ispred njega. Zmijske noge i zubi. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. ili da kruţe oko njega. dobiće kraljevsko blago. Vodene zmije simboliziraju imetak. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. ali ne mogu da mu nanesu zlo. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. radijallahu anhuma. radost i sreću. Zmija moţe da simbolizira i ţenu.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre.š. neprijatelji su mu strane osobe. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. rekao mu je: . koji mu je rekao: .Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju.

a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. ješće imetak takvog ĉovjeka. MIŠ simbolizira griješnicu. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. ako aţdaha ima više glava. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. TERMIT u snu simbolizira najamnika. KAMELEON. ako neko sanja da gmiţu oko njega. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. UŠI (VAŠI). nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Re- 119 . Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. zbog razuzdanosti njegovog jezika. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših.AŢDAHA (ZMAJ). Ako ĉovjek. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. on ima pokvarenu ţenu. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. simboliziraju povećanje vjere. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. on će joj nani jeti neku sramotu. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. Velike uši simbolizira ju patnju. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. ako su na zemlji — nejake ljude. ako aţdaha ima sedam glava. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. ako ga sanja vladar. Ako neko sanja da je ubio dromedra. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. Skupina miševa. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. ogovaraće takvog ĉovjeka. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. zatvor i povećanje bolesti. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. posjeduje haram imetak. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo.s. pokvarenosti i zla. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. dokaza. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. l on je postao od ĉovjeka. pobijediće takvog ĉovjeka. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

štetnosti ili neprijateljstva. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. a ako vlada suša.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. ZVIJEZDAMA. spasiće se od onoga u šta se upustio. a mnogo mrava simbolizira vojsku. ako se potom vratio na zemlju. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. GRADU.. DUGI. BLATU. opskrbu i imetak. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. njegova bo lest će dostići vrhunac. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci.š. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe.. prirode. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. MJESECU. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe. šator ili riznicu. kapije simboliziraju kišu. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. MUNJI. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. izravne intervencije.". ili da si lazi s neba. VAZDUHU. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. rezidenciju. kao npr. SUNCU. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. LEDU. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. tako.š. med. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. njegov ruh (duša) će otići na nebo. NOĆI. imetak ili dug ţivot. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. SNIJEGU. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. doţivjeće propast. Ako neko sanja da mu iz nosa. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . Ako se sanja da vatra pada po njivama. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. djecu. GROMU. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. ukoliko nikome ne nanose štetu. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost.. vrapci ili nešto sliĉno. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. rulju i zlikovce.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. smokve. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. u lje. BUJICI. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. ali će on to ipak preboljeti. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. posla. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. DANU.. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u to mjesto će ući vojska. gumnima i mjestima obraslim biljem. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. umnoţiće se dobro njegove kuće. Ako sanja da se uspeo na nebo. shodno kazivanju o Sulejmanu a. blagodati. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. tako. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. VJETRU. jeĉam i si. bojati se je za njega. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. ako Allah htjedne. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara. kao npr. on je u nekom poslu došao do vrhunca. kao npr. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. 38.s. ljudi će trpjeti patnju. umrijeće. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima. osiromašiće. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. i vojska će ga napustiti. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. umrijeće kao šehid. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. one simboliziraju Allahove dţ. OBLACIMA. KIŠI.

š. sreću. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje. gospodara i si. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. to znaĉi da će biti kiše.š. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu.siguran od neprijateljskih spletki.š. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. jedna od njih je bila dignuta na nebo. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. ako je iz neba izašao ovan. muţa.. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. ako je iz neba izašao mladić. vladar silnik će im nanositi nepravdu. steći će odgoj. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. ako neko sanja da je na šestom nebu. ţena. steći će blagodat. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo . na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. nasljednika. kao npr. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. s roditeljem.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. — to znaĉi da neće biti kiše. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba. ako neko sanja da je na sedmom nebu. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). blizinu. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. na oca. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. steći će carstvo. ljudi će zadobiti plijen.š. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera.š. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen.skakavci ili razne vrste ptica kao npr. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. prepelice i si. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. rodnost i ime tak. znanje. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. ukrasa. imaće robinja. a Mje sec simbolizira ministra. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. Ako se sanja da se nebo spojilo.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. postići će izuzetno visok poloţaj. Ako neko sanja da gleda u nebo. putu i si.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. a ako se sanja da se rastvorilo. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. s uĉenjakom. kata-ptice. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. ako neko sanja da je na petom nebu. ĉast i Njegovu blizinu. s muţem. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. voćnjacima i si. to znaĉi da će biti malo kiše. pokućstva. ako neko sanja da je na drugom nebu.š. ali će doţivjeti i propast.. ako neko sanja da je na trećem nebu. . To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ. vrapci. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. ortaka ili imenjaka. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. Pored toga. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. ako je iz neba izašla kamila. Ako neko sanja da se bacio s neba. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer.š.. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. biće obilne kiše i bujica. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. poljima. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. oštroumnost.

tako. oţeniće se. a ako nije to. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje.. ili će ga zarobiti neprijatelj. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. putu. a dan — dobru proĊu robe. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. boju prašine). smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. njegove nade najavi.š. ona će prestati i nastupiće kišni period. ako putuje kopnom. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. ili će. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. ako to sanja griješnik. doţivjeće brodolom. ili. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. ili iz kuće u mahalu. to je za njega bolje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ako je u pitanju magla. Let po vazduhu.vati. bilo suša i nerodnost. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. a ako je pritom letio pomoću krila. sa svojom tminom. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. ako se sanja da se leti bez krila. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . kao npr. biće na rubu smrti. ako im se nanosi nepravda. putovaće morem ili kopnom. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. ako je on novator u vjeri. ako vlada suša. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. Tako. znaĉi da će biti upućeni. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. Noć moţe da simboolizira nevjernika. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. koja posmatraĉu liĉi na dim. na ovaj ili onaj naĉin. uz njega će pokvariti svoju vjeru. ona simbolizira zbrku. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". onda to znaĉi suprotno. i si. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. obzirom da Allah dţ. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. umrijeće kao šehid. s trga na trg. Arapi. ako je na javi bolestan. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom..š. a dan — rastavu. onemogućava kretanje. odlazak u borbu na Allahovom dţ. ako je bolestan. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. ako to sanja neko ko je na moru. i plaću ili ponizno mole. koji jedan drugog traţe. bilo da je u pitanju smutnja. 124 . kretanje na put u nevrijeme. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. ako to sanja vladar. prestaće im se nanositi. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. inaĉe. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. ako su u smutnji i pometnji. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. bilo ubistvo i si. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). zapašće u tegobu. ili s jednog posla na drugi. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. a dan — umor i trud. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. zaimaće. to za njega znaĉi da će primiti islam. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. kopnom ili morem. zadesiće ga nešto strašno. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. pak. Ako neko sanja da leti po vazduhu. ako to sanja siromah. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. razapinje šator. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. umrijeće. onda se je bojati za njegovu dušu. bilo da je u pitanju smrt. Ako ovakav san sanja nemusliman. VAZDUH simbolizira niske ţelje. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. kao npr. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. sjedi ili hoda. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. bojati se je da će doţivjeti brodolom. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. to za obiĉne ljude. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. tako. pokajaće se. a dan muslimana. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. biti na rubu propasti. Noć moţe da simbolizira i odmor. ako se druţi s vladarom nevjernikom. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". ako to sanja trudnica. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. ministar ili sudija. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. ako je u laĊi i putuje morem. bilo novotarija u vjeri. bilo briga.

Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. odnosno u snu. a Mjesec muškog roda. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga.a. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. a jutro — nabolje. vladar nad vladarima. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. ako to sanja griješnik. tuzi.. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. bilo da je u brizi. umrijeće. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). majka Vjerovjesnika s. ako pritom sanja da traţi vodu. a sve to. opasnosti ili neĉem sliĉnom. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom.. suprugu. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. bez zalaska. Noć moţe da simbolizira i smrt. a ako sanja da noć traje vjeĉno. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. da je palo u more. ako je bolestan. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju.s. prvopretpostavljenog. Ako neko sanja da je svanulo jutro. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. i slijedi niske ţelje. opet. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. kao npr. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. kruţi nebom. kao npr. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi.š. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. i da ga je zaklonio oblak. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. ili da je pošao na hadţ. roditelja ili muţa ako to sanja ţena.a. snu simboliziralo njegovu majku. neki vele — tetku. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima.Noć takoĊe moţe da simbolizira more.š.s. profesora. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. a Mjesec — njegovu majku. poĉetak dana simbolizira poĉetak.v. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. suprugu njegovog oca. obzirom da Allah dţ. sigurnost i izbavljenje iz briga. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira.š. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. Amina. tako da se njegova svjetlos smanjila.s. ima su protno znaĉenje od mraka. ili da je ušao u bašĉu. neki vele — njegovu nanu. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . a neki. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. bilo morem bilo kopnom. podne sredinu. ili im se nanosi nepravda. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. izaći će iz zatvora. poglavara. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. njegovog oca. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. riješiće se bolesti. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. gospodara. da je imam dţematu. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. ili pak snivaĉevu robinju. ako to sanja zatvorenik. pak. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. gospodarovu kćer. Ako se. umrijeće.. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava. Sunce moţe da simbolizira. u njoj. veĉe nagore. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore.v. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put. treperi na nebu. po tumaĉenju. bez smiraja. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. usmrćuje duše. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. a dan — kopno. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. u tumaĉenju. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. da ga je progutala ptica. bilo da je bolesna. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)". pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. prašina ili dim.. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. njegovog zapovjednika. ţenu vladara. glad i umiranje. ili da.

njen muţ će je neĉim obradovati. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. ili će roditi djeĉaka. ako je upravitelj. nakon što je izašlo sa istoka. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. za onoga ko se razveo sa ţenom. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. djeĉak ili djevojĉica. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. dobiće halal imetak. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. oboljeće od gube. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. ako bijeli platno. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. dobiće od poljoprivrede halal imetak.š. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. sišlo u njegovu kuću. Ako to sanja osoba koja radi neke. vladar će se na njega rasrditi. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. bilo nepravda. ili će mu ţena. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. sa svojom svjetlošću i sjajem. ili da će mu neko. ili će trudnica pobaciti dijete. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće.dobiće blagodat od vladara. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. ali ne i ostali dio tijela. dok za siromaha. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. dobiće snagu u svojoj upravi. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. ako je zapovjednik. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. ili da se. nakon što je izašlo. Izlazak Sunca sa zapada. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. ili pere. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. profitiraće u trgovini. bilo da je u pitanju putovanje. ko je bolestan. da ne vjeruje u Allaha dţ. To moţe da znaĉi. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. zatim smo je polagano Sebi potezali". To moţe da znaĉi. u zimskom periodu. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. skrivene poslove. To moţe da znaĉi. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. nakon što je zašlo.. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. takoĊe moţe da znaĉi. ako je trudna. koja je siĉna ĉovjeku.š. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. ako je trgovac. da će je vratiti. a ako ne to. vraća odakle je i izašlo. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. simbolizira odjeću i bogatstvo. i ako to sanja neudata ţena. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. naći će lijepu ţenu. vraća sa zapada. da ga ima u krilu ili daje ono. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. a u ljetnom periodu — brigu. ako je obiĉni podanik. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. dijete će biti ţen sko. tako. ili pravi ćerpiĉ i si. a da to ljudi ne znaju. da će beba umrijeti. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. bolest.tanju pomraĉenje Sunca. ili kupio robinju. i to dijete će. Zalazak Sunca na istok. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. vrućicu ili upalu oka. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. umrijeti. a ako je nije dostojan. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. ili da je odlutala s prvog puta. i ako to sanja ţe na. bilo pravda.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta.s. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. ali ne i ostali dio tijela. to znaĉi da će umrijeti. nakon zalaska. To moţe da znaĉi. dobre ili loše. da će mu se bolest povratiti. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. kao npr. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala.

Ako takav san sanja vladar. i tu je bio ubijen. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. ako su obje polovine postale zasebna Sunca.š..ako sanja da je Sunce poţutjelo. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad.. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja.. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. pa su jedne pristale uz Sunce. ili vladara koji nije vrhovni. Ako neko sanja da prati Sunce. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. ĉast i bogatstvo. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. da pravedno vlada. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. u druţavi će zavladati nered. Allah dţ. 127 . ţivjeće briţnim ţivotom. koje se kreće ali ne zalazi. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. njegovi roditelji su zadovoljni njim. Ako neko sanja da su Sunce.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. dobiće obilje i lagodnost. a ako nemaju sjaja. to znaĉi da će on umrijeti. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. ispred ili iza njega. Ako neko sanja da je progutao Sunce. on će.Na ĉijoj si ti strani bio? . a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. to znaĉi da ona ĉini blud. biti zarobljen. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. ministra i ostalih po glavara. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile.. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . vladar će umrijeti. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara.. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. udaće se za vladara. oboljeće vladar. zajedno s vladarom. to znaĉi da će vladar oboljeti. koji ga je upitao: . Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla. ako sanja da je Sunce zašlo. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca..a. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. gospodara. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. to moţe da ukazuje na neku štetu. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu.. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. protiv vladara će se dići neki odmetnik.š. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. muţa. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina... riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. izmaći će mu se ono što traţi. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. umrijeće. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. on će se riješiti briga u koje je zapao. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. a ako se pritom oblaci raziĊu. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. a ako se preobrazilo u mladica. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. Ako neko sanja da je Sunce palo. će mu dati veliko blago i imetak. a druge uz Mjesec.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro.

poslu. ili. umrijeće. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. dane. mimoići će ga i neće postići ono što traţi. stupice u brak. pa kad ga nije primijetio. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. vremenski (mjeseĉev) period. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). predvodnika. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila. a ako sanja da Mjesec izlazi.v. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. u imetku. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. predstavlja neko zlo. muţ će joj poginuti. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. bilo u pitanju dobro bilo zlo. bio to muškarac ili ţena. to znaĉi da će on umrijeti. a ako to sanja krajem mjeseca. Tako. postići će od vladara neko dobro. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. to znaĉi neki poĉetak. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. u svom krilu ili u svojoj ruci. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. Pritom treba imati u vidu. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. ustao i uhvatio se za stomak. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. mjesece ili godine. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu.š. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. a ako je to sanjala ţena. voĊu.a. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. ako nema imetka. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. koji je ruĉao. kao što je već ranije spomenuto. i spominju Njegovu svetost.Šta ti je? — a on joj je rekao: .. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. zdravlju i dr. obzirom da se Mjesec (tj. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". to ne predstavlja nikakvo dobro tj. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. Ako nekosanja da visi o Mjesecu. pa ga je sestra upitala: . Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu.s. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. MlaĊak simbolizira vladara. a on je posivio u licu. pak.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga.a. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. kao npr. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. zarobljenika. postići će neko dobro. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. to simbolizira dobro. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. sedmice. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. ali da kiša ne pada. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom.).

. ako ima nekog odsutnog. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede.v. ako je dostojan vlasti. djecu ili robove. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. ili ako sa zemlje ili ne ba. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge.š. ili će dobiti veliku upravu. Ako to sanja ţena ili rob. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. one simboliziraju negove svatove. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. završno od samog sna.s. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. ili dvije kćeri. ili u more. prisjećajući se dana rata.a. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. ljepote i veliĉine zvijezde.se nebom. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. ili njihovo sagorijevanje u vatri. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. kao npr. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. to zlo će se proširiti i potrajati. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. Ako vladar sanja zvijezde. stvorenjima. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu. i ako sanja mlaĊak. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). ţena će mu pobaciti dijete. profitiraće u svojoj trgovini. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio.. Ako to sanja trudna ţena. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. ako ih sanja mladoţenja. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. ili će dobiti up ravu nad ljudima. nešto nesvakidašnje. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. veli: 129 . ali tako da ga ne vidi niko osim njega. umrijeće. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. shodno Poslanikovim a. to zlo će uskoro nestati. a male zvijezde — obiĉne ljude." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. ili njenog oca i majke.. dva ministra ili dva velikana. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. nesreću ili propast. to simbolizira bruku. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. a ako to sanja trgovac. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete.s. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. ili da ih uzimaju ptice.. uĉenjake ili šeriatske pravnike. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. one simboliziraju njenu ţensku pratnju. koje mu se pribliţilo. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. ako ih sanja mlada. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. ili u njegovoj kući. baviće se naukom o zvijezdama. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. to znaĉi da će on umrijeti. Ako neko sanja mlaĊak. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. a ako nije dostojan navedenog.š. da se nalazi u njegovoj kući. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda. uzme zvijezde. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. a ako je duţan. vratiće se. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. zvijezde ţenskog roda — ţene. dobiće je. neki veliki dogaĊaj. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . da se spustio na njega. Velika ili Mala kola ili Veneru. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda.

dobiće vlast. Allah dţ. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. nesreću i štetu. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. a ako je siromašan. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. urmijeće. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. ako se ujutro pojave na zenitu. pomoć.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. dobiće vlast i spomen u narodu. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. dobiće ugled i visok poloţaj. ako je bogat. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. njegovu vojsku. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom". a Merkur — vladarovog pisara. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. nastala je zima. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus.a. da obara drveće i potapa laĊe. 130 . pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. a ako su zvijezde bile bez sjaja. on će od uĉenjaka sticati znanje. daje i neke bolesti i slabosti. Venera — vladarovu ţenu. a s takvim vjetrom. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. slabost i komešanje u narodu. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. on uzima i jede tuĊi imetak. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Vjerovjesnik s. to bi bilo dovoljno (u ar. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. to znaĉi da je nastalo ljeto.š. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga". kad već sunce sine. upravu. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. Ako neko sanja da jede zvijezde. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. da se u tmini orijentira prema njoj). izgubiće imetak.v.a.s. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). njegove zapovijedi. i njegovih drugova i da je na putu istine. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu.s. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. Jupiter . Ako neko sanja da su Vlašići pali. a ako se pojave naveĉe. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. ako se one pojave rano ujutro.s. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. postići će vlast i ugled.A njegove zvijezde. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi.v. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. opskrbu. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. ovaj svijet će mu biti naklonjen. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. nastala je polovina ljeta.š. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. ali je nije jeo.

ili će mu. dozi vjeće zemljotres. selo ili nepoznatu mahalu. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe.. pogotovo ako je popraćena vatrom. prašinom i hukom. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. bolest će mu se pojaĉati.. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. nakon zastoja. osjećajući pritom strah. postaće vladar nad ljudima. Blagi i ĉisti vjetrovi.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. Kiša moţe da simbolizira i bolest. oduzimanje imovine. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. pomoć. jer navedeno znaĉi. biće uništeni. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. ili će ga neko napasti.. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. uza sve navedeno. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. ako se stanovništvu nanosi nepravda. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)". to šteti i ljudskim tijelima. a ako nije nijedno od toga. simboliziraju dobro i blagoslov.. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. ili groţĊe. ĉupa drveće. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. i ako je vjetar popraćen tminom. zavisno od toga koliko je pokisnuo. teškoća ili zaraza. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. Njegovu vjeru. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. ili neku nesreću. uţas i paniku. a ukoliko je nanijela štetu. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. ako se sanjaju. ako je bolestan. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. ţivotinje i hranu. kao npr. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. napad neprijatelja. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. Vrući vjetar. zbog bolesti ili siromaštva... kao npr. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. ili ulje. ako je toga dostojan. simbolizira vruće bolesti. ako je snivaĉ na laĊi. Ako je u snu vidio da vjetar. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. to simbolizira opšteljudsku patnju. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. milost. rat. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. porobljavanje. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. ili će biti uznemiren. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. izobilje. ako su u ratu. kao što je kuga. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. laĊa će stradati. med ili mast. znanje. ako se sanja. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. i li će biti pritvorena u zatvoru. smutnja. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. ako se sanja. ili jeĉam. grad ili vjetar.. ili će dobiti batine. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. kao što je najezda skakavaca.: „. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. olakšanje. ili hurme. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane.. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. KIŠA simbolizira Allahovu dţ. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put..š. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem .š. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. A ako vam bude smetala kiša. da je uzeo abdest. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. ili će steći imetak ako je siromašan. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. ako je snivaĉ 131 . Vjetar popraćen grmlja vinom. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe.

Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne.. za koji su oni mislili. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću.. visok poloţaj i solidan i halal imetak. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost.. postići će mudrost. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. od takvih ljudi će ubrati mudrost. a isto tako i „oblak")." ili: „. ili kata-ptice. pokajaće se. ako je neoţenjen. zmijama ili škorpijama. steći će znanje i mudrost. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. dobiće mudrost i vlast. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. će mu dati bogatstvo. ako sanja da posjeduje oblake. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. Beskišni oblak. ako ima ţelju za djetetom. Oblaci 132 . Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". Allah dţ. ili skakavce. razboritost.. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. a ako je oţenjen. vratiće se s puta. ţena će mu zatrudnjeti.nemusliman.. zapašće u nevolju. ako je nemusliman. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući. otići će na put. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na. a donio im je kaznu. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje.: „. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. oţeniće dobru ţenu.. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. koristeći mudrost koju će zadobiti. oni simboliziraju k iše i bujice. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ.kamenjem. ili da ga oblak nosi. primiĉe islam. kao npr. ili na njive. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje.: . tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. i ako ima d evu ili laĊu na putu. ili se spustili na kuće. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. dobiće to.. karavane ili neĉeg sliĉnog. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. ako sanja da jede oblake. Takav oblak je uništio narod Ad. da im donosi kišu. meĊu njima će zavladati bolesti. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. livade i drveće. primiće islam. ukoliko se dovodi u vezu s upravom. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov.. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. kao što su sijevanje munja i grmljavina. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. ili vrapce. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. bilo da je u pitanju povratak vojnika. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. kao npr.š." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. jeziku znaĉi „deva". on će se. to simbolizira neprijateljski napad. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. ili da su popraćeni vatrom. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. kao što i karavana simbolizira kišu. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili". Ako neko sanja da jaše na oblaku. a ako se sanja da padaju dinje. ako je musliman. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. ako je siromašan. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. ili u njegovom krilu. ili ĉovjeka od vlasti. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. kao npr. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji.š. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje.š. kada su ga ugledali.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. ali nije aţuran. ako sanja da sakuplja oblake. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti..

bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. ako je njegov gospodar. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. otac ili vladar srdit na njega. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. a gromovi — smrt. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. Drugi. simbolizira strah od vladara. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. smutnju ili bolest. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. kao npr. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. ako je duţan. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . vratiće dug. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. vjetar. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. osjećaju potrebu za kišom." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. da ga je munja ošinula. ili pak. koji simboliziraju patnju i kaznu. njegovu prijetnju i upozorenje. otići će na put i sretno se vratiti s puta. a ako je u zatvoru. bilo zbog kiše. grad. munju popraćena kišom) bolesna. za onoga ko prije kaţe da grmi. simboli ţira nevolju. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. pak. najezdu skakavaca. iz kojih posuvda pada kiša. kiša — prolivenu krv. vladarovo nareĊenje. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. zidar. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. ako neko sanja grmljavinu. oblaci — vojsku. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu.. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje.mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti.. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. ţetelac i si. Ako to sanja neko koga kiša ometa. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj.. radost. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. da vidi njenu svjetlost. Ako munju prati kiša. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. Oblak crvene boje. postići će zlo za kojim teţi. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. koja simbolizira mi lost. da se pobojite i ponadate. smijeh. ili. obustaviće putovanje. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. tako da se za nju moţe pripremiti. a ako to sanja nepoštena osoba. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah.na javi. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. pogled će mu se ukoĉiti.. i kiša. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost. U narodu se. a da je grom njegov fijuk. isukivanje sablje. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. ako je na putu. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. Tamni oblak simbolizira brigu. putnik ili bjelilac platna. oni simboliziraju dobro i blagoslov. to moţe da simb olizira nepogodu. MUNJA.. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. inaĉe. biće osloboĊen. bilo zbog neke vladarove naredbe.. biće obradovan kišom i milošću. shodno rijeĉima Uzvišenog: . npr. ako se sanja. opet. udarac biĉem. iz oĉiju će mu teći suze. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. lijepo vladarovo obećanje.. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati.epidemiju i haranje smrti. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. ili najavu kiše. ili istovremeno i jedno i drugo. kao npr. zamku. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi.

to je veći snivaĉev haram. umrijeće. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. kao što su skakavci. ili da se zaglibila u blato. grad. umrijeće mu ţena ako je bolesna. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. ili da će je zadesiti nešto drugo. oduzimanje imovine. Sa- 134 . Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. To se tumaĉi time što otvori oluka. uzdrmavaju ih. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. zavisno od veliĉine oluka. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. u zatvor ili u ruke vlasti. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. razrezivanje nameta. rušenje ili kraĊa. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. Ako bolesnik sanja bla to. stići će vijest o njegovoj smrti. simbolizira nadolazak bujice. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: .Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. kao npr. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. ali da nije bilo kiše. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. to je situacija u koju će zapsti teţa. opet. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. ili. ulijevaju strah stvorenjima. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. grijeh i namjera. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. pogaĊaju i uništavaju. BLATO. zapašće u patnju. zapašće u smutnju. Ukoliko se sanja da bujica plavi. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. ako se sanjaju. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. p ak. a ako voda iz oluka ne otiĉe. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). ako je bolestan. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. ali da nije bilo kiše. MULJ i GLIB. ona simbolizira neprijateja koji napada. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. kao što su strašna smrt. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. rušenje ili ubijanje. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. a ako u snu nije izašao iz blata. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. ako su ljudi u nevolji i brigama. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. ili da će se srušiti. u ovom sluĉaju. ili da će u njoj izbiti poţar. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. neugodnost i brigu. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. gromovi. ne simboliziraju nikakvo dobro. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. ili ako se je ublatio. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje.Sanjao sam da su potekli izvori. a neprijateljski napad. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. to simbolizira nepogodu. to simbolizira smutnju i haram imetak. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. ili vladara koji ĉini nasilje. vjetar. pa stoga izbacuje sjeme van. poţar. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. ubiranje desetine ili poreza. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. ako je u snu izašao iz blata. ako taj ĉovjek prati vladara.dobio munju ili munjom obasjani oblak. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. ali da nije bilo kiše. ako je neko iz te kuće odsutan. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. a što je blato na snu crnje. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. dugo će bolovati.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

desiće mu se neka poteškoća. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. biće poniţen i dove den u nevolju. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. primiĉe islam.s. umjesto kiše. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu. ako ima konkubinu. ako je griješnik .s.. ili bezbjednost i sigurnost. to simbolizira neko dobro. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. ako su od zemlje. u pogledu roda. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. neku vezanost. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. ili se valja u prašini. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. taj imetak je haram. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac.. pravni savjetnik. ili će postati sudija. koji je Musau a. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao.". Ko sanja da guta pijesak. a ako se sanja crno i ruţno selo. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. zavisno od napora hodanja po pijesku. bilo pješice. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet.. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. to znaĉi da će obrtati neki imetak.. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša.. Ako neko sanja da hoda po pijesku. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. ta uzvišica mu simbolizira tabut. zadesiće ga neka briga i tuga. bogatstvo ili siromašt vo itd. oţeniće se. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. i ako je bolestan. da ga sakuplja ili da ga nosi. Ko sanja da sjedi na breţuljku. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. vratiće dug ili zalog. znanja. to simbolizira neku kaznu. opsadu i si. a nepoznati grad — budući svijet. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. da se uhvatio ili oslonio na njega. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. pada prašina. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. da su uţivanja trajnija. siromašan i potcijenjen. ako je duţan. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. da su stanovi veći itd. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. i ako je pored svoje 139 . Ako neko sanja da iz neba. mujezin ili hatib. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. ako je bogat. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. ako je bolestan. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. a stanovništvo sela teško. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive.uprašio ruke ili odjeću. ako je dobar. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta. bilo na konju. Ako neko sa nja da gomila prašinu. imetka ili vlasti. rekao: „Ne boj se. BREŢULJAK l HUM. a potom zapasti u nevolju. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja. ako je dostojan vlasti. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. spasio si se. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. pokajaće se. Ako neko sanja da nosi prašinu. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. izgubiće imetak. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. ostvariće neku korist. on moţe da simbolizira Dţennet. shodno rijeĉima Suajba a. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. dobiće je. steći će bogatstvo i ugled. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. biće saĉuvan i bezbjedan. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet.

on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. Neki vele: POKRAJINU. Allah dţ.. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). ako je to selo poz nato. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. ako je na javi u izobilju. postići će izobilje. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada. Tako.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću.0 vjernici. ako Bog da. umrijeće. to jest da se seli iz jednog u drugo. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. Tako npr. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak.. a ako sanja da se taj grad obnavlja. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. ako se sanja da se posmatra iz daljine. osloboĊeni". shodno rijeĉima Uzvišenog: . vlašću. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo . to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. simbolizira uĉenog ĉovjeka. ili da u toj pokrajini vlada suša. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. zadesiće neimašina. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. tj. svakog straha. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje... — Tako se i desilo. ili grad. Ili. a izlazak iz grada simbolizira strah. kaţu i selo. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. obzirom da Arapi za mravinjak. ili da je u njemu napravio smutnju. Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. da selo simbolizira seosko stanovništvo. ili ga sanja porušenim i napuštenim. a mravinjak — selo. pitaj stanovništvo sela. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. Kad je tumaĉa snova upitao za san. To. nevolju ili epidemiju. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru.. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. a ako je u neimaštini. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. kad se sanja da je tiha i mirna. Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. ili da gori u vatri. koji će nastaviti put svojih predaka. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja." tj. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. ili da ga plavi bujica. ako Boga da. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. Rodni grad simbolizira roditelje.dobrote i bolestan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . izmeĊu ostalog. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. Neki vele da grad. Isto tako. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. Ili. ili će odseliti iz tog mjesta." Ko sanja da ulazi u grad .š. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. uĊite u grad mira. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". 140 . da bi se to protumaĉilo. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. zna njem i imetkom. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir.. sprovode novotarije u vjeri.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. izaziva smutnja. neimaštinu.. Ako neko sanja da je porušio selo.

u pogledu svoje prirode. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. Ako to sanja bolesnik. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. od djeteta ako ga snivaĉ ima. ili. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. namet. nakon što 141 .. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. ruganje i vrijeĊanje.š. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. odabire bezvrijednu stvar. Ako neko sanja da posjeduje kamen. to znaĉi da on. na ljude ili na dţamiju pao kamen. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. i tome sliĉno. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. a ako sanja da je izašao iz sela. Stijene takoĊe simboliziraju grube. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. majmuna. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. pored vrijedne stvari.š. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. da kamenĉićima gaĊa šejtana. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. npr. to znaĉi da će steći znanje. vranu i si. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. !sva. ako to sanja u danima hodoĉašća. ili pljaĉku i tome sliĉno. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. pa je to napustio misleći da to nije dobro. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. sraz -mjerno veliĉini kamena.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. vjetar. ako je u njegovoj sluţbi. skakavca. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. ili da ga guta. Obiĉni svijet kaţe: . a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. shodno rijeĉima. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. pak. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. srazmjsrno koliĉni šljunka. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi.š. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. ulje i teme sliĉno. da ga je kupio ili da stoji na njemu. napad. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. kao i psovku. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. Allah dţ. Ako neko sanja da je ušao u selo. najezdu skakavaca. neku korist od mora. nemarne i ljude neznalice. ŠLJUNAK simbolizira ljude. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. Ako neko sanja da šljunak baca u more. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću.s. grad (tuĉu). to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu.

ukoliko se sanjaju zasebno. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. spomen. bilo zlo. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. simbolizira halal. golubove ili muslimane. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. ime. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. npr. simbolizira budući svijet. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. izmeĊu ostalog. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. ako se sanja. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. . koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. pak. da će biti strpljiv u nedaćama itd. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. poboţan. njegovog ĉuvara ili slugu. ako je u brizi. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. Kad neko sanja da je ušao u novu. tako. 142 . zajedno s halkom. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. robove.. svjedoĉenje protiv takvih osoba. da će biti asketa. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. da je tijesan. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. koji će iskoristiti. i ako je Bogu neposlušan. DOM simboliziraone koji u njemu ţive.. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. to mu simbolizira hala) imetak. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. braću ili pomoćnike. naziva i kućom (. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. simbolizira haram. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. njegovo biće. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu. npr. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. pak. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. onda kapija simbolizira njegovo lice. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. koja ima svoj naziv. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. Ako neko sanja da se dom ruši. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. to će postići dţihadom itd. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. da će otići na hadţ ili u dţihad. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu.. ako je snivać siromah.").mu se šejtan ukazao. ili prostran. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. da bi mu se protumaĉio san. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. da će ĉuvati krvne i druge veze. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. moţe da simbolizira Ahiret. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. porodicu i ono ĉime se zklanja. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje.To je ahiretska kuća. pokajaće se. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. to dobro će postići namazom. obogatiće. ako je obavljao namaz. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi. znan. ako je bogataš. ako je kuću gradio od cigle. dareţljiv. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece.. ili. a ako je okre ĉena kreĉom. sve se to odnosi na kućevlasnika. njegovu dvojicu braće ili. a ako to sanja zdrava osoba. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob..Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). ako kuću pravi od cigle. kuća mu simbolizira ovaj svijet. npr. maltera i krefca.. Kuća oblijepljena blatom. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Tako. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. TakoĊe i poznata „kuća". Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. dvojicu suvlasnika te kuće. ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata. simboliziraju njenog vlasnika. bilo da je pitanju neko dobro. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. ali će se ipak spasiti. ako je uza se imao konja i sablju. povećaće mu se bogatstvo. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. riješiće se brige. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot.

Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. mogu da simboliziraju ţenu. ili će kupiti konkubinu. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio.to znaĉi daće biti zatvoren. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom.. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. ako je bolestan. oţeniće se. koje zadugo neće dobiti.. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice. a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. Ako neko sanja da ruši novu kuću. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. a Allah najbolje zna šta je ispravno. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. Ako neko sanja neku kuću u daljini. koji mu je rekao: . Sve što se sanja u vezi s kućom. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata. pa pozakljuĉa sva vrata. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću. kada srdit ode. to znaĉi da će se riješiti briga.. a ako to sanja griješnik. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. pak. neka ţena će nositi njegov teret. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. a isto tako i dovratak.. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću.." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. ili. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom.. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. ako ima nekog bolesnog u kući. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. nosiće teret neke ţene. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ.. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast. ali će ona ubrzo umrijeti. Kućna vrata. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit. a ako je u tu kuću ušao. Ako se sanja kuća 143 . to znaĉi da će se oţeniti. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. ili neki stub. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. ta mu kuća simbolizira njegov grob. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. bilo da se ruši ili popravlja. ozdraviće. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama.š. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće. postići će veliko dobro. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. da će napustiti ono što pos jeduje. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. — Tako se kasnije i desilo.". Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ.. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma.l Zun-nun se.. biće izuzetno zdrav. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova..to znaĉi da će napustiti ovaj svijet.

to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. tjeskobu i smanjenje imetka. on će nakon straha dobiti neki imetak. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . a ako sanja da je pao sa zida. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . ako je omaltan. postići će izuzetno visok ugled. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. on tada moţe da simbolizira vladara. za koje će biti kaţnjen. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja da je ušao u dvorac. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. simbolizira dobijanje haram imetka. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. ugled i vraćanje duga. KUBE (kupola) simbolizira snagu. a ako taj dvorac nije njegov. ako je ispod te kućice bilo skrovište.a. ZID simbolizira ĉovjeka. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. ta kuća simbolizira muškarca. Vjerovjesnik s. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć.a. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. a ako takvu kuću sanja ţena.Ako neko sanja stare zidove. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda.v.v. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist.. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov.bez stropa. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. ako ga sanja griješnik. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. DVORAC. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika. stanje će mu se pogoršati.s. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro.. a to je bio i faraonski posao. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. Strop od daske simbolizira munafika. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete.Neka je uzvišen Onaj koji ti. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. srazmjerno debljini. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. on u tom sluĉaju simbolizira novac. simbolizira ovaj svijet. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. simbolizira zatvor. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. simbolizira ĉast. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. a ako je neko te zidove u snu renovirao. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. ako hoće. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. a ako je od cigle. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda.s. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. ĉvrstini. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. dostojanstvo i moć. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet.

Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. ako to sanja bolesnik. a ako ide radi neĉeg drugog. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . otići će na put. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. to znaĉi da će se on. ugleda i lijepog prijema. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. roba ili jahalicu. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. Ako trgovac sanja verandu. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. umrijeće. kome je Allah dţ. odsutni će sa sobom donijeti i imetak. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. ona simbolizira upravu i znanje. upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava.. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. Kad se sanja da se pravi veranda. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. a ako je taj broj bio 30. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun.š. postići će ga. ako to sanja neoţenjeni. a 40 potpun. njegova duša će otići u Dţennet. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. Ako neko sanja da ima dva. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. Ako se sanjaju poznate stepenice. to mu simbolizira halal zaradu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ispuniće ga. zato što su trpjeli.s.. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. to je istinito obećanje". pobi jediće svoje neprijatelje. ozdraviće. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. ako na put ide radi nekog imetka. ako to sanja osoba koja je u nevolji.. a ako to sanja trgovac. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. i ako to sanja neudata ţena. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. to z naĉi da će steći znanje. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. DULAF (udubljenje u zidu). Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. biće spašen od onoga ĉega se boji. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. biće bezbjedan. da je iskopao njene temelje. oţeniće se. simbolizira hranitelja porodi ce. udaće se. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je bolestan. ušao u ĉardak. ako je u strahu. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. kako na ovom tako i na onom svijetu.Oni će biti. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. riješiće se nevolje. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. do -biće upravu. npr.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni".graditi graĊevinu. jer ga Arapi i tako nazivaju. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. koje prati igra i zabava. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. STUB: od drveta. uspevši se uz stepenice. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica.. on će se tu i oţeniti. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. bilo da se radi o dobru ili zlu. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. vesela i namirisana. tri ili više ĉardaka. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. postići će radost i visok poloţaj. ako je. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. Ako se sanja ukrašena graĊevina. ozidao je i uĉvrstio. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put.Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. pored nje. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. otići će u Dţennet. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. shodno kazivanju o Musau a.

Ti prisluškuješ ljude. simboliziraju postizanje vlasti. LUK. treća — zekat. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. i ak o su od bronze. islam. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. na veliku i strašnu vatru. ako su od daske. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti. kao što je dţamija. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka. sa ţenom će se trajno razvesti. pak. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. onda. vele da to znaĉi od lazak na put. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. za jahaĉa — da će ići pješice. to znaĉi da će dobiti moć. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. VRATA. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice.. meĊu lavove ili zmije. druga — post. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. a ako to sanja bolesnik. a za trgovca . bilo da se radi o upravi. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli. one simboliziraju uspon sa grubim srcem. ako su nova. šesta . rodno zemljište.: . LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer..a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". a mali luk — ţenu loše ĉudi. pred pticu koja ga je zgrabila. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom.a. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. ako su od srebra. Ako je. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. Sanjanje silaţenja niz stepenice. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . bilo o muftiluku.Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. ako moţeš. 146 .s. bunar. njegovo uĉenje i primjenjivanje). Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. da će se pokajati. za poglavara . pred lava koji ga je šĉepao. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. Ako su stepenice od kamena. da je pao na neplodnu zemlju. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. kao npr. bašĉa. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. blagostanja i svakog dobra. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri).da će sići s vlasti. simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. opet. trap.v. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. meĊu svoju ĉeljad.. hatibskoj. ĉetvrta — sadaku. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. strašne stvari i nevjerovanje. ako su od zlata. peta — hadţ.dţihad i sedma — Kur'an (tj. postići će vlast i ugled. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz.dţa. Neki. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik. simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. to znaĉi da će se prihvatiti islama. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. u svoju kuću. pa im donosi jedno ĉudo". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. Ako neko sanja da se penje uz stepenice.

Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. pa kad kroz nju proĊete. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. MANDAL (reza) od drveta. a drugo vani. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. i da je lijepog izgleda. zapalila se ili slomila. nadboj iznad vrata — ţenu. KUHINJA simbolizira kuharicu. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. ako je s nekim u sporu. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. — Kada je to ona njemu rekla. jedno krilo je palo unutra. on ju je pustio tj. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. pobijediće.s. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra.simboliziraju neudate. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. ako se sanja da je otvoren. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. PRAG simbolizira ţenu. bez njegove dozvole. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. to znaĉi da mu je ţena trudna. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. da je pokorna Allahu dţ. simboliziraju udovice. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. simbolizira neku zamku. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. a ako je uz to i zakljuĉan. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. bićete sigurno pobjednici". Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. a ako je otvorena prema kući. izvalila se na van. to znaĉi da će mu neki ljudi. to zna- 147 .š. Neki vele da štala simbolizira suprugu. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. da je ispravna. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. Ako je kapija velika i jaka. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. rastavio se s njom. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. shodno njegovim mogućnostima. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. to znaĉi da se on odao novotariji. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. to znaĉi da će se ta kuća srušiti.s. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. a ako nemaju mandala. to znaĉi da će umrijeti. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. KLOZET simbolizira ţenu. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika.

na putu će ga presresti banda. javne kuće. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. pa sam se kasnije udala za tvog oca. kontaktira sa dvojicom muškaraca. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. zamke. koja svoje dijete hrani. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. ROV simbolizira zmaku. prevare. a koji je inaĉe siromašan. prodaće ono što mu je u trapu. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. ako to sanja putnik. upašće u zamku. — Ibn Sirin ga je upitao: .rekao je ĉovjek. riješiće se duga. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. simboliziraju trţnice i prodavnice. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala.ci da njegova ţena. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. Ako neko sanja da se hrana zapalila. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek.Ne znam . a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. a on ga je ponovo upitao: .Je li ona bila robinja? . to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. Bunar takoĊe moţe da 148 . to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. Nepoznati bunarovi. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. zatvore. koja se ne moţe povratiti. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. TRAP simbolizira majku. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. ako mu je ţena trudna. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. okove i tome sliĉno. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je. simbolizira i putovanje. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. roba. izmeĊu ostalog. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. ako mu je majka bolesna. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. umrjjeće. ako se sanjaju da su pored puta. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. tako npr. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. tako. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. a ako je duţan. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. tj. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. Ako neko sanja da je upao u rov. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar.

ako je upravitelj. a ako je bunar bio prepun.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je bolestan.O radosti. biće pritvoren. ukoliko u bunaru nije bilo vode. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. pretrpjeće gubitak u trgovini. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. Neki vele: Ako neko sanja bunar.. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. ako ima nekog svog u zatvoru. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom. reĉe: . ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. Kupatilo moţe da simbolizira more. a ako to sanja ţena. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. shodno kazivanju o Jusufu a. a ako nije u pitanju ni to. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. ovo je djeĉak". a ako je trgovac. ona će mu roditi djeĉaka. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. nekad ćeš je izvući punu vode. kuću velikog griješnika ili bludnika. izaći će iz zatvora. taj će mu ozdraviti. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. doţivjeće brodolom i naći se u moru. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. npr.. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda. a nekad punu blata i s malo vode". to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. bolest ili Oţehennem. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara.. taj će mu se vratiti s puta..s.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće. Jedan od pjesnika je rekao: . Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan. ako se u snu iz tog bunara napio vode. srazmjerno koliĉini vode u bunaru. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. dobiće neki veliki imetak.Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. (Dţehennema ima 149 . a ako u bunaru nema vode. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. ako ima nekog svog na putu. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. otići će na nekakav put. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. ako putuje kopnom. oţeniće se. biće smijenjen s poloţaja.). kupatilo. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode.. to znaĉi da je ona u Dţehennemu. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. kojoj će mu biti udovoljeno. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. ili zatvor. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. ako ima trudnu ţenu. Ako neko sanja da je pošao na bunar. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. ali se nije razlijevao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. a ukoliko ga je kopao neko drugi. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. umrijeće. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog.a ako je bunarska voda bila ĉista. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. otići će na neki put. dvorišu ili selu. ako je na moru. to nema neko naroĉito loše znaĉenje. a ukoliko nije. ako je u sporu s nekim. ako ima nekog svog bolesnog. ta roba će mu doći.simbolizira more. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar.

ili neku potrebu kod sudije.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. bojati se je da će postati nepokretan. koja će krenuti nabolje ili nagore. biće okupan i zamotan u kefine. brigu. koji simboliziraju imetak.ako sanja da je u sauni potpuno go. prisan i si. Ako neko san ja da gradi kupatilo. ako je u sauni bio odjeven. okupiraće ljude neĉim izuzetnim.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. simbolizira neki nemir. obzi - 150 . a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta. ali mu to ne polazi za rukom. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. ţalost. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. ako on na javi boluje od vrućice. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku. ako se sanja. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. bolest ili nešto sliĉno. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. neki mali otvor u vratima. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. ako zamole pomoć. ako je kupatilo toplo i prijatno. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu. neće je dobiti. to znaĉi da će ga zadesiti briga.. vrane ili zmije. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. topao. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. zahvatiće ga drhtavica. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. Neki vele da kupatilo.više. da bi mu se to protumaĉilo." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo.ako to sanja u zim skom periodu. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. srazmjerno vrelini vode. ako na javi ima spor s nekim. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. kao što je majka. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. dobiće upalu porebrice. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. a ako nije. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. neke ţene će mu za>Jati brigu. orgijanja i griješenja. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. koji će mu donijeti radost i sreću. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. obukao bijelu odjeću. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot.š. i u kupatilu vidi lava. ime koje znaĉi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. umrijeće. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo.. blizak. ili sahrani. ako boluje od drhtavice. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. riješiće se briga. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. oţeniće se. PEKARA simbolizira radost i sreću. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. Ako neko sanja poznatu pekaru. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. Ako neko sanja da gradi pekaru. protivno svom obiĉaju.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.). Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. ako je hladno. ako se saprao i izašao iz te prostorije. potpuno će ozdraviti. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. Ako nije u pitanju ni to.to znaĉi da on ĉini nemoral. kćerka. riješiće se nje. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. ako seje saprao i. to znaĉi da ga njegova porodica. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. sestra i dr. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. npr. ako je kupatilo pretopio. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu.. udovoljiće nekoj svojoj potrebi. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije.

TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. ako je mlin bio bez osovine. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. zakasniće ili će pokvariti hadţ. ili kupiti robinju. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. Ako se sanja nepoznata pekara. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. da bi radio kao mlinar. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. Ako neko sanja mlin kako melje. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade.ma koji se u njima obavljaju. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. otići će na put. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. vodu.". ili će udati kćer. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti.. VJETRENJAĈA: ako se sanja. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. to znaĉi da će poskupiti hrana. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. nauĉnih ustanova. biće prevaren.. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. i to će mu biti izvor prihoda. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. ime. blato ili ţivo meso. ona će vas spasiti. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. Allah dţ. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. oţeniće se. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. ili to moţe da simbolizira kugu. ili na vjetar. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. to će i uĉiniti. ako je siromašan. ili. Ako se sanja da se mlin slomio. pak. simbolizira spor koji neće dugo trajati. Ako se sanja da vodenica melje prazna. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. Ako se sanja da se kamen mlina. to simbolizira nekakvu svaĊu. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. Ako neko sanja da melje ţito. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. ako je bolestan. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. bilo od dobra. tekija ili sezona hadţa.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. postići će neko dobro. al o je snivaĉ od onih koji putuju. ili oţeniti sina. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv.š. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. bilo od zla.. ako je neoţenjen.rom da se u pekari peĉe hrana. ili da će uzeti konkubinu.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. ako je uĉenjak. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. Kad neko sanja da je ku pio mlin. kao što je nauĉna ustanova. ako izuĉava neku nauku. ako je u dţihadu. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom.. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. ako je kanio otići na hadţ. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. na kome jedni dobijaju a drugi gube. nepravilno okreće.š. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. Ako nije ni jedno ni drugo. ako je u borbi. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. prilikom mljevenja. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. to se razliĉito tumaĉi. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ.

ili će ih zadesiti neka druga nesreća. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. da kroz nju teĉe ĉist potok. javna kuća ili krĉma. roditelji. a ako nije putnik. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. nevjerniĉka kuća.š. HAN (konaĉište). imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. neprijatelj. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. a njena utroba simbolizira imetak. a ako je zdrav i ako je na putu. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. knjiga i dr. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. ili će biti srušene. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. da bi joj se protumaĉio san. ako je bolestan. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. ako je bolestan. u njima će se prestati prodavati. kuća inovatora u vjeri. simbolizira isto što i kuća tj. peć ili javni posao. to znaĉi da je u Dţehennemu. i ako se sanja da je prostrana. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. npr. spomen. da bi mu se protumaĉio san. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. otići će na put i izmjenjivati konake. braĉni drug. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. snivaĉevo tijelo. produţiće svoje putovanje. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. slavu. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav.. simbolizira udobnost na ovom svijetu.ići na rukju' ili sedţdu ili će. ime. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu.. voćke. ako ima bolesnog roditelja. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. ako se u njima prodavala grnĉarija. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. javno kupatilo. jako je bolesnik zloĉinac. a Dţennet (raj)za nevjernika. a ako se u njima prodavalo posuĊe. ako je umrla osoba nemusliman. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. vjetar. a sve to zavisno od sko - 152 . rat ili neka vladarova zapovijed. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. ako nije u pitanju ništa od navedenog. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. kao što je crkva. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. a ako je musliman. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. njiva. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. a ako je bila mirna i s malo svijeta. ako ne klanja u dţematu. umrijeće. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. da je na njoj izbio poţar. to znaĉi da će napustiti tu radnju. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. kao što su bašĉa. umrijeće i biće nošen. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. kao što su kiša. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. ako se sanja. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. kako se navodi u jednom haberu. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. a ako je zdrav.

Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. pekaru ili nešto sliĉno. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. PUT simbolizira pravi put u vjeri. a ako ga sanja sudija.v. ako ga sanja vladar. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. a ako je siromah. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje.to znaĉi da će se povratiti isti ni. da bi mu se protumaĉio san. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice.Sanjao sam da slijedim više puteva.. ili je sanjao da se sama ispraznila. pa su svi oni nestali izuzev jednog. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. Ebu Musa el Eš'ari r. ako je upravitelj.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. ovaj svijet uporedio sa smetljištem. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. kao fatamorgana u ravnici. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. to znaĉi da će se riješiti duga. koja sliĉe smetljištu. ili ako mu prije ti neka propast. izgubiće imetak i osiromašiće. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine.. FATAMORGANA: ako je neko sanja. — Kasnije se tako i desilo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . umrijeće.a. ako je neoţenjen. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. a sve to simbolizira imetak. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. smrt. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. a ako sa stranputice izaĊe na put. ali će ga Allah dţ. još više će osiromašiti. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu.s.a. a ako je siromašan. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. naišavši jedne prilike pored smetljišta. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur.. drţe pouĉna predavanja. ako nije u pitanju ništa od navedenog. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. i s njim Ebu Bekr r. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. jer je smetlje puno prljavštine. simbolizira drţavnu blagajnu. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. krĉmu. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. ako je bolesnik. skladište za hranu ili sakupljeni novac.a. je rekao: . sin Ardešira. ako se nada nekom nasljedstvu. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. steći će bogatstvo." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. ako je. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. Ako neko sanja da ide sredinom puta. pak. Ako neko sanja da je na stranputi ci.a. to znaĉi da je on u zabludi.. ili. ako je siromašan. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih.v. groblje nazvao 'kućom vjernika'..š. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan.s. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. to znaĉi da on ţudi za neĉim. a poivijprije mjenjaĉnicu. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima. je jedne prilike. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. a ako je dunjaluĉar.. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. i ako je neko sanja. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. Smetljište. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. biće smijenjen s poloţaja. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik. pa je za san upito tumaĉa snova. pak. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. a Vjerovjesnik s. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama.. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. antikvarnicu.

Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. zapao u grijehe prema Allahu dţš. a ako je uĉenjak. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri.š. ili uĉila Kur'an. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. niti spominju Uzvišenog Allaha. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. Takav san. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. to mu znaĉi suprotno navedenom. ta stvar će ti nestati". koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. zagubljeno i zastarjelo.. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. bilo zlo.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio. Kad neko sanja da je ukopan. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima.a. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje.. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. ili mu prijeti. ako ga sanja putnik. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. koja je suprotnost gore navedenom. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. to znaĉi da će dugo ţivjeti. ili da će nemuslimani primiti islam. te da će mu ţivot biti teţak. ili je plakala. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). umrijeće. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. bilo zlo. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće.v. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. pak. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. pak. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. ili se na njega namrštila. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. a moţe da znaĉi da će se oţeniti. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. ili je. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. Ako neko sanja da je u grobu. Ako neko sanja da je zakopan u grob. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. bilo da je u pitanju dobro. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. to mu je radosna vijest. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. da mu naziva selam i da se s njim grli.s. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. bilo da je u pitanju dobro. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. ukoliko je pokvario svoju vjeru. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. umrijeće od svoje bolesti. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. ako je bolestan. ili ne ţeli da mu nazove selam. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 ..

155 .

156 .

to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. ako je tome sklon. Kad neko sanja da gradi dţamiju. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. npr. ili od nekog hajirli posla. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. pokajaće se za grijehe. Ako neko sanja da ruši dţamiju. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje.š. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. ako je na njenom mjestu iskopao jamu. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. a ako je poboţnjak. 157 . uzi manje kamate i dr. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji. ako je snivaĉ griješnik. ako Bog da. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ.njaluĉar.. ugostiteljski objekat i si. ako je to sanjao u danima hadţa. kao što je javno ku patilo. ili će raskinuti neki ugovor o braku. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju. trgovaĉka laĊa. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. ili od nekog dbora.. otići će na hadţ.

ili kuću u kojoj se svira. dţamijski mihrab simbolizira imama. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. ali svoju obavezu zanemaruje. majke. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. primiće islam. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. oca. suprug ili supruga.š. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. koji su 158 . kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. minber simbolizira vladara ili hatiba. bilo dobro. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. simbolizira. pjeva. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. Kur'an. oţeniće se. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ.EL MESDŢIDUL-HARAM. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. Sunnet Allahova Poslanika. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. ĉinjenju dobra. CRKVA simbolizira groblje. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. oslobdio Kabu iz ruku silnika. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. na trgovima i ptvrenim prostorima. to znaĉi da će ući u kuću vladara. donji dio simbolizira obiĉni svijet. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. ako je u snu. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. Ako takav san sanja rob. ili glavnu gradsku dţamiju. biće siguran i riješiće se straha. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. a i Dţennet je Njegova kuća. spominjući pritom Allaha dţ. ili Dţehennem. kao što su zlatarski trgovi. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. ili zatvor. ili dţamija u cjelini. a ako nije u ratu. uvaţenog uĉenjaka. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. postaće im poslušan. banke i si. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. majka. ako je u ratu. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. nariĉe ili plaĉe.š. upućuje. uĉenjak. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. ili kuću nekog uĉenjaka. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. znanja koje širi.. bilo da se radi o pojedincima. uĉenjaka. gospodar. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. javnu kuću. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. otac. sudija. uĉenjak ili poznati imam. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar.š. savjeti i nareĊenja izvršavaju. ili će. to znaĉi da će on biti zatvoren.. nareĊuje i si. tako da će napustiti ovaj svijet. glasnika i. dţihadu ili ĉuvanju domovine. ako je zapostavio ibadete. poboţnog ĉovjeka. ako je nemusliman. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi..š. ako je bolestan. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. kao što je islam. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. da bi mu se protumaĉio san. vladar. ako Bog da. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. mjenjaĉnice. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. pored njega. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. sudija. ako je neoţenjen. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. pak. mushaf. ili veliku trţnicu. bilo zlo. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada. unići u Dţennet. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada.š.

š. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. dokaze protiv njih. da li je bila u ruševnom stanju. upućivati i iznositi Allahove dţ. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. ili s onima koji su inova tori u vjeri. Na kojoj etapi puta je snivaĉ. ili da u njoj ţive svinje. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. zavisno od toga kako je graĊena.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. 159 . Ako takav san sanja ţena. potpuno razrušena ih ĉitava. na groblju ili negdje u prirodi. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. kakve je boje i dr. piju alkohol i ĉine velike grijehe. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. koji ĉine nemoral. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima.

Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo). Katib-Baša 160 . Turbe Hajdar ef.

to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. i Allah dţ. NAFTI. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. znanje ili veliku zaradu. stari. ZLATNICI. mudrost.s. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. to znaĉi da će steći blago. koju sam skršila i bacila na zemlju. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. pa kad sam je kasnije potraţila. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. da bi mu se protumaĉio san. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. Ko sanja da je našao jedan. BRONZI. ŢELJEZU. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: .RUDE u zemlji simboliziraju riznice.a. stoke i nekretnina. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. SREBRU. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. DRAGULJIMA. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. Reĉeno je da ţenski nakit.v. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. OLOVU. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. Ako se sanja neobraĊeno zlato. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. a ako je taj komad veliki. sraz mjerno koliĉini zlata. izmeĊu ostalog. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. KATRANU l DR. upravu ili svjedoĉenje istine. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. SURMI. to im simboizira njihov ukras. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. 161 . Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. a ako se sanja obraĊeno. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. bisera ili dragulja.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu.l ta- 40. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. srebra. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. dva ili više rudnika. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. ono simboizira neki gubitak. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice. pa sam u njih puhnuo i one su spale. nazvao i iskušenjem. izuzev ogrlice. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. on joj je rekao da će umrijeti. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". Ako neko sanja da topi srebro. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. mrtvi kapital. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik. prstena ili minĊuša. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. nisam je našla. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. STAKLU. NAKITU. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. nestati i si. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. Allahov Poslanik s. BAKRU. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. ako ga sanja ţena. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. simbolizira njenu djecu.š.. Dobri.. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata.

Sav nakit. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu.Ti ćeš dobiti batine! . Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. — Nato mu je Vjerovjesnik s. pa je svoj. . ako ih od njega potraţuje. Dirhemi.Ibn Sirin mu je rekao: . udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. to znaĉi da će mu se povećati imetak. moţe da simbolizira i njihovu djecu. Jedan zlatnik simbolizira dijete. ako se sanja. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. ako ih sanja dunjaluĉar. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. biće pristrasan u svjedoĉenju. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem. a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet.Kad je to ĉovjek provjerio. Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi.v. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. . oponiranje.v.s. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. oni simboli ziraju pet namaza. koji mu je rekao: .ko mi onih koji terete (tovare) nose. ako ih sanja poboţan ĉovjek. simboliziraju prepirku. pa sam poĉeo da ih traţim. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. nakit muškog roda — mušku. poĊe u dţihad (borbu 162 . pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. — Da ti nisi pjesnik? . Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. ako mu ih vrati. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. a ako ih sanja ţena. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. to znaĉi da on povjerava neku tajnu. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo.a. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. a ne klanjaš u dţematu.a. Ako se sanja pet zlatnika. ima negativno znaĉenje. posvjedoĉiće istinu. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. laţ. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. simboliziraju njegovu dobru vjeru.s. treba ga kovati. rekao: — Ti klanjaš po sebi. Sve vrste nakita. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. Veliki dirhem. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika.. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro. jer davanje dirhema simbolizira brigu. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. ako ga sanja muškarac. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. ako ih sanjaju ţene. simbo lizira znanje. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. Nakit. Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete.. ako ga sanjaju ţene. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. . srebrnjak). Muhamed je Allahov poslanik". Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari.upitao ga je Ibn Sirin. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika.TakoĊe je reĉeno da dirhemi.san ispriĉao tumaĉu snova. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. ako su od ĉistog srebra. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove.

Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac.). Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a. i kad ju je on skinuo. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna.na Allahovom putu).. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge. ako se sanja. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. a ako je noseća. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. zatraţi da mu ga proda. u kontekstu šehadeta. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. ali ništa nije razumio. ibrik ili vrĉ s ruĉkom.s. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. rodice djeĉaka.Kćeri moja.s. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru. ime. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. KRUNA. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. oca). Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. a ako sanja da mu ga je skinuo vladar.v. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. ispisano i Allahovo dţ.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. njegov vid. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi.a srebro djevojĉice. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. Ako muškarac sanja da ima minĊuše. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. pa ga ponesi. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta).rekao je ĉovjek. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. Kad mladić pogleda u defter. rekla je: . tj. jer u Basri imaš blago. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. a ako su bile od srebra. . . On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. to znaĉi da će kupiti slugu. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo. ona će roditi kćer. Ako ţena sanja vijenac. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću. Kada je došao u Basru. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi.Kada je to ţena ĉula. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake.. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. od krune koja je od samog zlata. Pogleda u nj. MINĐUŠE. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl.Traţim oprosta od Allaha. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. to znaĉi da on ĉini grijehe.. to znaĉi da će izgubiti vlast. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. a ako ga sanja muškarac.. koji jeizgubio vid. ili.a. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu. ako ima trudnu ţenu ili kćerku. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. — Ibn Sirin ga je upitao: . a na dirhemu je. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna.š. znanje ili dijete. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske.

dobiće imetak od ne-Arapa. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha.njegovu ţelju i cilj. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu.". to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. i biće obdaren Kur'anom. desiće mu se nešto neţeljno.s. zbog samog naziva bakra. to mu je radosna vijest da će postići znanje. dobio prsten. koji na sebi ima dragi kamen. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. ili ako ima oca. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. Ako neko sanja da je našao prsten. i gravura na prstenu .'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. imetak ili upravu. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć.š.. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. Ako muškarac sanja prsten od zlata.š. jahaće ţivoti. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. Ako takav prsten sanja trgovac. Ako neko sanja da je pozajmio prsten. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena.v. to znaĉi da će profitirati u trgovini . i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. a ako ga sanja uĉenjak. vjerom. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. ako je rob. dati sigurnost pri kraju ţivota. Ako takav san sanja trudna ţena. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. to mu simbolizira neku sreću. a ako je u pitanju zlatni prsten. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. ţenu. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. to znaĉi da će dobiti vlast. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. ono što je vjerom pcfkuĊeno. koji (u ar. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. ako nema oca. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. obzirom da je vlast Su lejmana a. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife.s. kupovinu robinje. halka prstena — osnovu njegove vlasti. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu.minĊuše. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. ili da će izgubiti vlast. i ako je pripadnik sekte haridţija. a minĊuša u ušima — ţene i robinje. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . ili će se oţeniti. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. jer je ljepota svake stvari njen „biser". rodice sina. kao i ĉasni ljudi svoje riznice. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. to znaĉi da će mu Allah dţ. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. ono za njih ima pohvalno znaĉenje. Ako takav san sanja ţena. ili će mu se roditi dijete. ili da će se razvesti sa ţenom. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. on mu simbolizira poniţenje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane. . to znaĉi da će mu se roditi kćer. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. kuće. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. onda to nema pohvalno znaĉenje.je. jeziku ) aludira na nesreću. a da mu je ostao samo dragi kamen. ili od nekog uĉenjaka. bila u prstenu. dobiće veliĉanstvenu upravu. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu.a. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. to znaĉi da se bavi pjevanjem. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek.

ako je dostojan vlasti. ako je od ţe ljeza. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. na ime kiše. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. ako je od bisera. zaboraviće ga. Ako je ogrlica velika. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. brašno. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. jahalicu. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. ako je nauĉio Kur'an napamet. onda je dijete od muţa ne-Arapa. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. simbolizira rastavu. a ako je nije dostojan. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. ugl-led. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. ako je neoţenjen. ako je ĉvrsta. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. ţanje i Kur'an. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. kao npr. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. ţenu ili dijete. ako je preuzeo kakvu obavezu. simbolizira snagu i moć. pada prstenje. Ako ogrlicu sanja ţena. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. Prsten koji simbolizira dijete. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. ako se sanja. neće je ispuniti. Ako se. kuću. robinju. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. ĉast i dr. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. Ogrlica koja simbolizira ţenu. Ako ţena sanja orglicu. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. nauĉiće ga napamet. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. znaĉi da je ta ţena prostakuša. to znaĉi da ga njegova ţena vara. ovladaće njim. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. zaboraviće ga. a ostali dragulji — fikh. to znaĉi da će dobiti vlast. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. ako je od bisera. jaĉinu i moć. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. biseri — Sunnet. Prodavanje prstena. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. sezam. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. ogrlica prekine i prospe. propise i rijeĉi velikana u vjeri. ako je s dragim kamenom od topaza. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. spomen. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. krupnog biserja i safira. Ako ţena sanja da je dobila prsten. ako je ogrlica od bronze. udaće se za muţa visokog ugleda. ogroman imetak. ispuniće je. ukras i ţelju. Ako te ukrase sanja muškarac. ako je zapamtio nešto od znanja. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. radost i imetak. ona joj simbolizira muţa ili dijete. ona simbolizira bogatstvo. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. ako se bavi fikhom. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. on mu simbolizira njegovu hrabrost. simbolizira znanje. dpbiće je. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. Ako neko sanja da s neba. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. bisera i topaza. simbolizira lice - 165 . Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. ako ući Kur'an. a zapostavlja suštinu. ona će roditi sina. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. pak. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost.

a za trgovca — zaradu u trgovini.. i ako to sanja uĉenjak. . ali ga on ne uzima. da je škrtac. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. to znaĉi da će on. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. ali da se njime nije opasao. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. one su odjeća vaša. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. amidţu.mjerstvo. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. to znaĉi da će dobiti vlast. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. a ako je taj pojas ukrašen draguljima.. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu." POJAS simbolizira oca. Ako neko sanja da ispravno buši biser. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. Ako ţena sanja da ima narukvicu. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata.da ih vidiš. NARUKVICA. a ako je ta narukvica od biserja.š. BISER. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. će ga pomoći protiv njega. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. ili vlast.". to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. HALHALE od srebra simboliziraju sina. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera.. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro. to mu simbolizira njegovu snagu. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. koji ljudi uzimaju. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć.. a ako je neudata. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. tj. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. to znaĉ i da će dobiti upravu. tako da ne moţe da ih nosi. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. pomislio bi da su biser pro- 166 . Ako neko sanja da se umjesto pojasom. opasao koncem. Reĉeno je i to da ogrlica. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu.. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. ukras i ono ĉime se ponosi. opasao zmijom. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. ako to sanja poboţan ĉovjek. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. Allah dţ. to znaĉi da on nije pruţene ruke. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. za visno od toga kakvu je robinju kupio. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. Ako halhale sanja ţena.. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. ona joj simbolizira njenu ljepotu. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. simbolizira pokvarenost vjere.. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost.. brata. to znaĉi da je on škrtac. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. Ako to sanja bogataš. Ako ţena sanja da ima više narukvica. ma kakva ona bila. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima.

. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. zabranio. Bušeni biser simbolizira robinje. popularnu i veselu robinju. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . na ime minĊuše. ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. jedno duţe a jedno kraće. i sve što nauĉiš. — Jesam — rekao je ĉovjek.šuti".š. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka. . Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. a ja nisam. — Istinu si rekao — rekla je ţena. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. Ako neko sanja da broji biser. to znaĉi da on pljaĉka grobove. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. i da to nema sjaja.upitao je Ibn Sirin. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. i za trgovca — zaradu. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. koji govore više od onoga što ĉuju. ni sveti mjesec. ima bolje znaĉenje od malog bisera. to zaboraviš i zapustiš. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. Neki. KORAL.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. Ako se uzme da koral 167 . Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. a pitanje simbolizira kljuĉ. Ako neko sanja da drvetom buši biser.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: .dobijanje uprave. Ako neko sanja da ţvaće biser. PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. pak. ni kurbane. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. za upravitelja .. Nenanizani biser simbolizira dijete. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. Ako neko sanja da gleda u dragulj. ali ga ne uĉiš. a ako ţeli da se oţeni. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. jer ja govorimono što ĉujem. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. da uzima školjke a baca bisere. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. Pro suti biser simbolizira lijep govor. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. koje su ljudi kupili. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. ako se sanja. . to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća.. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. a Ibn Sirin mu je tada rekao: . Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš. biser ili kristal. to znaĉi da on ogovara ljude. Ako neko sanja da je progutao biser. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. rodice mu se kćer.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser. za uĉenjaka -sticanje znanja. jedan veći a jedan manji. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti.Nato joj je Ibn Sirin rekao: . imam biser. Veliki biser. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete.

Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja.sanja da u ruci ima nešto od bakra. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). Ako neko sanja da topi olovo. Ako neko sanja bronzu i bakar. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. to znaĉi da će mu se poboljšati vid. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. i to je ţenski ukras. simbolizira zadovoljenje potreba.s. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. a surmedan — ţenu. SURMA simbolizira imetak. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje.s. GvoţĊe simbolizira imetak. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. naklonost i dug ţivot. izdaju. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat.simbolizira prijatelja. Kada sam ga ja upitala: . Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 . kako u ruci drţi bocu. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. Ako neko sanja da je posut naftom. ŢELJEZO. svoga Gospodara. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. već od bakra.Šta je to. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti.s. Ako neko sanja da topi bronzu. takav san mu nema dobro znaĉenje. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. NAFTA simbolizira haram imetak. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. Uzvišeni Allah je rekao: „.v.a. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. koja će se povećati.s. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv.v. pobjedu. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. dobar i halal imetak. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu. a ako takav san sanja griješnik. s/iagu i ugled. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi.a. . TIRKIZ simbolizira osvojenje. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" . što je bio zanat Davuda a. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca.Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji.. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. Tele nije bilo od zlata niti srebra. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. pa ju je neko upitao za to. Ako neko. to simbolizira manju štetu. a ako se sanja otkriven i da se obrće. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak.. taj san mu ima dobro znaĉenje. OLOVO simbolizira svjetinu (puk). Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive.a. U jednom haberu od Ummi Seleme r. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu.. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s.

oţeniće se. dobiće neki imetak. od mjesta na kojem je pid vodu. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu.. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. iznenada će se obradovati. njegova ţena. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim.. oţeniće se. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. zet. a sitni novac obmanu. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. pak od posude u kojoj je bila voda. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. gorka ili smrdljiva.š. uglednijim i dostojnijim uprave. a ako ne to. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. globu. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . to znaĉi da će kupiti robinju. ona mu simbolizira ţalost. to simbolizira rodnost. bliski prijatelj i si. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. ili da će dobiti lijepu robinju. jer je ţivot svake stvari vezan za nju. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. rodnost i izobilje. BUNARU. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. ţivot. Ako neko sanja da je voda bila pogana. ropstvo ili kugu. pomor ili sablja koja masovno ubija. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. kao što su kuga.govor i beskorisnu raspravu. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. padanje u ropstvo. to mu simbolizira haram i grijeh. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta." Voda moţe da simbolizira i spermu.. znanje. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. a ako otiĉe iz kuće. na kojoj će biti plaĉa i suza. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. spavaće i okusiti njenu slast. ili pak umrlog (vlasnika kuće). njegova ţena ili robinja će zanijeti. ako je bolestan. to znaĉi da će mu se roditi dijete. RIJECI. Ako je u pitanju samo jedna kuća. zaraĊivati na ruţan naĉin. npr. VODI. a ako voda ostane u kući. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. nevjerovanje i zabludu. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. riješiće se svih briga. a voda simbolizira plod djeteta. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. to znaĉi 169 . srazmj erno nakitu jahalice. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. LAĐI. povodom ispraćanja nekog na put. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše. UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. ali ako nije ništa od toga. ako je oţenjen. kao što je brat. VODA simbolizira islam. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. Isto tako. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. to znaĉi da će on oboljeti. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. ako je neoţenjen. onda: ako u njoj ima neko bolestan. primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. ili. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. ako je siromašan. zadesiće ga neka tuga. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. biće u stalnoj brizi". TUMAĈENJE SNOVA O MORU. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. 41. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. Ako je voda bila mutna. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu.

jednima danas daje vlast. kapital. što jedne bogati. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. a sutra ih ubija i napada. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. Morska voda simbolizira imetak i znanje. trgovaĉke radnje i pravnu. moć. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. Morske laĊe. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor.š. i ako sanja da vodu pije iz bunara. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. poreznici. ali od koje neće imati hajra. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. ljude. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. sudije. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. ta ko. zaštitu od smutnje. a ako se sanja da se ona pije. SLANA VODA simbolizira tugu. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. uzima i daje. a pijenje mutne vode simbolizira bolest.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. sugraĊane. vraćanje duga ili sigurnost od straha. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. ogromno. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. mor- 170 . MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. više nego što je inaĉe pije na javi. a ako su njiva ili vrt dali plodove. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. dobiće imetak od vladara. nesreće. to mu simbolizira dug ţivot. obzirom da je more jako. ako sanja da pije iz rijeke. opasno. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. vašare i putovanja. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. a ako sanja da je koristi samo noću. ekonomsku moć i pravni sistem. oporavak od bolesti. uĉenjaci. vladar će mu zadati neku brigu. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. ili. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. a druge siromasi. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. to znaĉi da će dugo ţivjeti. kao što su kraljevi. trgovinu. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. to znaĉi da će se izgubiti vid. povjerenike. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. pak. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. nesreće. gospoda i duhovna bića. a druge osiromašuje ili ubija. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. carevi. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. njegova nareĊenja i dekrete. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. toplom ili hladnom vodom. poniţenje i gubitak blago dati. ako se ĉaša razbije a voda ostane. to znaĉi da će voda presušiti. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. to znaĉi da će postići obil no dobro. danas ih ljulja u kolijevci. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. ţene. a sutra ih ubija. Ako se sanja STAJAĆA VODA. talasi — vladarove ljude. vjersku i drugu literaturu. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. ribe — njegove podanike. simboliziraju Allahovo dţ. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. u tom sluĉaju. bolesti i propast. na prevaru će dobiti neki imetak. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. laĊe — njegovu vojsku. — Ibn Sirin mu je rekao: . Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. vladare i kradljivce. izlazak iz zatvora. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene.

to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara. nauku ili vlast. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. koji će ga omamiti. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. to znaĉi da je on u Dţehennemu..š. Ako neko sanja da se kupa u moru." ili „. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. rekao je: .Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). to znaĉi da će ga vla- 171 . to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru.. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. ili u blagodati. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja).. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. ili će oboljeti. preko koje neki prelaze s lahkoćom.A kad ih talas. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". kao zatvor ili neka druga kazna. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. to znaĉi da će se utopiti u vlasti. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. i val ih razdvoji. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da on ĉini prekršaje. kao oblak. zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere. ili će propasti u nekoj smutnji. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. obilniji i trajniji. LaĊe. Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. Neki vele: Ako neko sanja more. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. . JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje.Nedugo zatim halifa je ubijen. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. doţivjeće neki uţas. neki djelimiĉno nastradaju. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. Ako neko sanja da je popio cijelo more.. ili kad je ono uzburkano. u tom sluĉaju. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. Ko sanja da crpi morsku vodu .ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro...Vjerujem. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. neki su pod teškim tovarom. ako je taj drugi umrla osoba. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje. a ako snivaĉ nije bolestan. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri.. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. a ako se pritom utopio. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. naziva tugom. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. Ako neko sanja da mokri u more.. kao što je sluĉaj s morem i rijekom. ako se u moru udavio. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. prekrije. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. umrijeće u svojoj bolesti. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. uţas ili strah. to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot.. ili da će nastradati halifin im etak. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu.

to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna.l kad je preĊoše. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. PLIVANJE. Ako je prilikom plivanja osjećao strah.". to mu moţe da znafibolest. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. ili da će mu u kuću ući vladar. taj san se odnosi na njegovu vjeru. ili će ga omes ti kiša. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon. ako voda nosi hra nu. ili narediti da ga izbatinaju. Kad neko sanja da pliva u moru. Svako more. Ako neko sanja da kopa rijeku. a ako je pritom bio neustrašiv. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. ona simbolizira neki manji belaj. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. ĉas uranjajući. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. ako je ta rijeka bila ĉista. a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. postaće ministar ako je toga dostojan 172 . Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata.. ukoliko se vo de bojao. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. to znaĉi da će imati do bar urod. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. da će. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. zavisno od toga koliko se udaljio od obale. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. rijeka ili do lina. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. ako takav san sanja putnik. ugled i moć. ili će ga zadesiti neka ţalost. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet. Ako neko sanja da se utapa u moru. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. to znaĉi da će se spasiti svih briga. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj.. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom.. spasiće se od vladarovog zla.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom.š. biće zatvoren. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje.. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ.. to znaĉi da je vladar pravedan. i ako voda nosi posteljinu. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). a ako je isplivao. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. hladnoću ili oskudicu vodom. otići na neki opasan put. a neki. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor. oslanjajući se na Allaha dţ. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika. bolest ili zatvor. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . uţas i strah. to znaĉi da će povratiti vlast.. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini. ako ta rijeka potekne nazad. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. to znaĉi da će ga zadesiti strah. opet. a ako more prepliva.". ukoliko se sanjaju da su presušili. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. Ako neko sanja da pliva po kopnu. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. Ako rijeka u snu plavi drveće.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru. Ako neko sanja da pliva na leĊima. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. to znaĉi. carina ili nešto drugo. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu.. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. to znai da će se pribojavati vladara." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. tako. ili će ga vladar zatvoriti.. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen.š.. RIJEKA TIGRIS.. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima.. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. to znaĉi da će prebroditi brigu. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama.dar upropastiti. on i oni koji su s njim vjerovali.

Ako neko saja da je Eufrat presušio. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. kao npr. ako vlada glad. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. jer stvoreno je nosilac orgaizma. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. npr. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. da ima smetnji u braku. a ako se zaĉepi i razlijeva. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. to se odnosi na njega liĉno. korist i blagodat. razni zanati i sliĉno. da bi mu se protumaĉio san.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. tako da će moći vršiti kupoprodaju. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. ako ima ţenu ili robinju. Ako se sanja da potok teĉe silovito. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. ako je neoţenjen. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. ali ako se presipa lijevo i desno. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. predstavlja brigu. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. a ako je u snu izašao iz vode. ali da se u njoj nije udavio. to znaĉi da će se riješiti tuge. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. to znaĉi lijep ţivot. trgovaĉko putovanje. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. da mu se prekine opskrba. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. to znai da će zapasti u veliku tugu. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. to znaĉi lijep ţivot za ljude. bilo posredstvom kiše. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. treba uzeti u obzir njegovo stanje. će im d ati izobilje. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim. spasiće se. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka.s. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. NIL. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. ili neki pokuĊeni imetak. bilo dopremom hrane u grad. a šta će mu se desiti. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. ili da će u grad stići haram plijen. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. ili ga ponijela. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. ako nije ni jedno ni drugo. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. imaće lah -koću i steći će imetak. i ako je voda potoka bila krvava.. a ako to nije u pitanju. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka.v. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. koju im on pruţa. dućan. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. ako je siromašan. Allah dţ. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. zavisno od toga šta mu se dešava na javi.š. ako u gradu vlada zaraza.a. zapašće u 173 . imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. ako je bogat ili ugledan. blud nazvao prljavštinom. da bi se to protu maĉilo. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu.

Nato je Ibn Sirin rekao: . a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. Allahov Poslanik s. ona moţe da simbolizira i valiju. a bunar . Kofa se u njegovim rukama povećala. prvakinju. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. krĉag . a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu.Nato mu je ĉovjek rekao: . Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. .zamku. to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. meda ili mlijeka. a voda mu je ostala na dlanu. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude. a dijete će ti ostati ţivo. a on će se okoristiti od svoje ţene. odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. srazmjerno tome koliko je napajao. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. i ako mu vrt dadne plod. koja će ti roditi sina. TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu.Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. koja ima poslugu. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu .pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. .brigu i nevolju zbog sluge. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini.ţenu. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete.a. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. dućan. mahali i trgu gdje ţivi. hambar.Uţe mu simbolizira ugovor. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. Ako kroz cijev teĉe voda. a kod kuće ti je ostala trudna ţena.s. ono je puklo i krĉag je ispao. ako je popio manje ili više. zavisno od toga koliko je napajao.. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. a ako kroz nju ne teĉe voda. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. ţene iji nekoga drugog. — Ibn Sirin mu je na to rekao: .Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode.Nato mu je Ibn Abbas rekao: . pa je krĉag ispao i razbio se. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. voda — iskušenje. korisnu. BAĈVA simbolizira dobru ţenu. jako usluţnu. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). riznicu. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. . a crno stado se pomiješalo s bijelim. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. slugu ili roba. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. vreće i veliku svotu novca.s.Ti zavodiš robinju. meĊutim. prošlo mu je pola ţivota. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje.v. KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak.

pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom.. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. i Musa a.s.s. a koju je Hidr a. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja.. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . nekad ćeš je izvući punu vode. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a. posustaće. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge.s. da bi mu se protumaĉio san. to znaĉi da će mu ona roditi sina. Na osnovu kazivanja o Hidru a. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom. ako to sanja neko ko je na moru. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru.. a ako nema trudnu ţenu. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. a nekada s puno blata i malo vode. to znaĉi da će mu oskudica potrajati.s. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja. ako ţivi u oskudici. tako da će jedno drugo štititi od griješenja. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. i on spusti kofu svoju. voda — spermu. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora..s. Nuha a. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. ako je siromah.. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. to znaĉi da će se oţeniti. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla. LaĊa simbolizira i zatvor. putovanje u laĊi s Hidrom a. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. tako. ako to sanja duţnik. tako: ako je nemusliman. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije.s. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. pokajaće se za svoje grijehe. MeĊutim. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. takoĊe je i Junus a. u laĊi je bio spašen Nuh a.s. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. a prije toga je mislio da će propasti. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu.š. opasnosti. ako je zdrav i traţi znanje.s. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime.s. to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. pa ako je uz to uzeo abdest. ako je bolestan. shodno kazivanju o Junusu a.ţenu. obogatiće se. bunar joj simbolizira profesora. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. to znaĉi da će morati priĉekati. Tako.s. zatim Hidr a. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. a Allah dţ. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. . Allah dţ. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno. treba uzeti u obzir njegovo stanje. vratiće dug i riješiti se brige. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. steći sigurnost i imati sretan brak. i Musau a. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu.š. ozdraviće. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. da bi mu protumaĉio san.".š.s. ako je bolestan. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju.. to znaĉi da će mu bolest potrajati. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo. već spuštaj u bunar kofu za kofom. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. licemjer - 175 . to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. ako je ugovorio brak. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas.s. a bunar -r. ako je griješnik. ako traţi nauku.skim i svj'etskim stvarima. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. ako je u zatvoru. ako to sanja bolesnik. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe. primiće islam. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi.s. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora.. to znaĉi da će u njemu dugo ostati. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. ako namjerava ići na put. ako Bog da. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. i oni koji su s njim bili u njoj. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. na što nas podsjeća Musaovo a.

Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu.š.A kada ih On do kopna dovede. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa. ona simboliziraju drugove u vjeri. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. ona mu simbolizira tabut. UGALJ. koja joj predstavlja spas i sigurnost.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili .stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen.š.. šeriatski pravnik.." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. ako je u snu izašao iz laĊe. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo. a što je laĊa dalje od kopna. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose.). shodno Musaovim a. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . .. onda je on.. brige. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. a ako sanja daje iz laĊe izašao. i dobio je uputu. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. KANDILJ l DR. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću.. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". to znaĉi da se je dalje od spasa. bilo nešto drugo. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom. po kome je neprirodno da se ona kreće. a ako ne to. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. LAMPA. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom .s. MANGALA.š. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost. a što je laĊa dalje od kopna. dimi se i ima plamene jezike. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. uĉenjak ili poglavar. Vatra moţe da simbolizira i 176 . greške. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. PEĆ." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. Vatra katkad simbolizira i uputu. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. ako je upravitelj. 42. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto.. i ona ĉini osnovu za samoisticanje. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". SVIJEĆA. srazmjerno veliĉini mora.Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe . islam. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. bilo prevozno sredstvo kojim putuje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ.. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. moţda. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. OGNJIŠTE. NJ. to znaĉi da će da tone i na javi. Ako se sanjaju brodska uţad. a ako je u snu potonuo. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put. znanje i Kur'an. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. shodno Njegovim rijeĉima: . ako je trgovac. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode.. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe.. od rijeĉi ili od dijela. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. kaznu.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu.. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha.. i nastavlja kretanje kopnom. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi.

zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. Ako ta vatra nije bila na putu. bez plamena. MeĊutim. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. to znaĉi da on jede haram imetak. pojašnjavajući te sukobe. a ako je uzeo nešto peĉenja. ili ako je on dobar ĉovjek. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. ako profesionalno nije vezan za vatru.a. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. ali ne i druge. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. mešetarenjem ili od predstavništva. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. voćke i biljke. Ako neko sanja da jede vatru. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve.s. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. Ako neko sanja da potpaljuje vatru.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). raspali. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. a ukoliko nije. kuga i dr. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. to znaĉi da će biti spašen. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. ugašena. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. na što ukazuje i kur'anski tekst. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze.v. ili. kao što je bio spašen i Ibrahim a. to znaĉi da će to poskupiti. koji je vladar na oba svijeta.s. ili da će to traţiti nekim sporom. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. njive. zahvaćala ih svojim iskrama. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. a ako nema izgleda za rat. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću.— Raspali. našto je on re kao: .Taj ĉovjek će oslijepiti. a njom kaţnjava i Allah. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. kao što su boginje. Kad neko sanja da je u peći. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan.s.vladarovu kaznu. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću.s. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. a ako su ga u vatru bacili. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. svaĊom. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. svoga Gospodara. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. usjeve. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. pa će ga njegova djeca voditi. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. ili kojeg će varati. pak. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. Ljudi će ubiti svog imama. na ognjištu i si. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. Iskre simboli- 177 . Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak. a ako u loncu nije bilo hrane.

Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko.. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. Ako neko sanja pepeo. Pola stada ti je propalo.Tako se i desilo. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. UGALJ. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. — Tako je i bilo. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. blagoslov i moć. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". nakon što je ranije trpio nestašicu. pa je jedna papuĉa izgorjela. . pretrpjeće poraz. to znaĉi da je on doušnik. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. pretrpjeće gubitak u trgovini. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. blagodat i vlast. opet." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. shodno kazivanju o Ibrahimu a. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. dućan će mu donositi obilje. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. inaĉe. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. zahvaljujući vladaru.. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. postići će moć. Ako neko sanja da potpaljuje peć. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. koje će postati ĉuveno. to znaĉi da će postići iskre nost. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. siguran od njene opasnosti. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. ako mu vatra izbija iz usta.s. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. shodno kazivanju o Musau a. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. riješiće ga. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu . nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje.. a ako osjeti toplotu od dima. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. ako vladar ima neki problem. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila. Neki. a ako je trgovac. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. veselje. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. a ako ima neprijatelja. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. pobje du. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.s. pobijediće ih. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. a druga je samo nagorjela.ziraju zao govor. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. nešto laţno i beskori sno. Neki vele da on simbolizira haram imetak. to znaĉi da će otići na hadţ. a ako sanja da je baklja nasred kuće. ako je u ratu. U narodu se.. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude. postići će dobro. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. smutnju i trvenje. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem.

Ako se sanja drvena mangala. ţeljezo — jakog ĉovjeka. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. i oni će mu pruţiti pomoć. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. ako je neoţenjen. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. SVJETIONIK simbolizira slugu. kao što je uĉenjak. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. izgubiće vlast. izmeĊu ostalog. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. pretrpjeće gubitak. a ako zapali mushaf.. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako se prilikom kresanja pojavila vatra... oţeniće se. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. ozdraviće. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. ugled i spomen i koje će biti korisno. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. i ako je bogataš. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave. ako je vladar.. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. a ako je bolestan. to simbolizira štetu u imetku. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. poboţne ljude i Kur'an. 179 .gradi peć. Ako ţena sanja da je ukresala. potpalila i puhanjem raspirila vatru. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj.. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. ako je trgovac. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. a vatra — vladara. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. a fenjer supruga. popularnost. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. simboliziraju i borbu sabljama. ali mu to neće poći za rukom. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. to znaĉi da će se on oţeniti. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . ĉasti ili tjelesnom zdravlju. izdrţavalac porodice ili dijete. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima.. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. to znaĉi da će roditi djeĉaka. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. izgubiće imetak. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. to znaĉi da će mu ţena roditi sina.

a plodovi — njeno bogatstvo. ţenom ili robinjom. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. javno kupatilo. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. ako pos toji u vrtu. 43. to znaĉi da će poginuti kao šehid. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. kao što je već objašnjeno. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. rob. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. a ukoliko je vrt bio njegov.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. kao i to šta je radio u vrtu. Ako takav san sanja oţenjena osoba. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. Isto tako. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. kao i njihovi plodovi. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. gumno. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. s ĉijeg drveća je opalo lišće. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. tako. one simboliziraju prinos 180 . to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao.profesiju kao i on. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. Reĉeno je i to da vrt. mudraca ili vladara. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. pio. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. han. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. ili razne biljke koje rastu u vrtu. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. tako da drveće simbolizira spfre. bilo da je u pitanju dobro. nosi i raĊa plodovima. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. kao što je siromaštvo. srazrnjerno broju palmi. visina — njen ţivotni vijek. jeo plodove ili ih je sakupljao. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste.. VRTOVIMA. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. a plodovi — hranu na soframa. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. han. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. je li govorio. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. O NJIHOVIM PLODOVI MA. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. VINOGRAD simbolizira ţenu. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. bilo zlo i zavisno od vremena. kao što je du ćan. bruka ili bolest. simboliziraju ţeninu porodicu..

a ako je stablo imalo loš izgled. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. je palmu uporedio s muslimanom. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. boju koţe i posl ove kojima se kiti. Ako takav san sanja bolesnik. ili i jedni i drugi. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. Ako s oraha padne i umre. njegovu braću i njegova uvjerenja. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. sluge. da se bori sa svojim slabostima. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. napornog i teškog ne-Arapa. crno i smrdljivo. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. da će biti zapovjednik. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. Ako je tako sanjana umrla osoba. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. majstor i si. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. pa ako je ono veliko. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost.a. a ako je to stablo ruţno. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. poredeći ĉovjeka i stablo. spasiće se. Ako neko sanja da je neko stablo palo. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. pa ako je stablo bilo u napretku. zavisno od samog stabla. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. Ako je u snu sišao s oraha. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. obraslo trnjem. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. ĉast i sliĉno. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). da ih posjeduje ili da ih jede. muftija. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. s palmom. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. npr. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. a ako su sanjani van sezona. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. šef. ljepotu i odijevanje. sudija. sofre. a ako nije. hambari i si.v. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. Ako neko sanja da posjeduje stablo. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. a sve je to u principu haram i pokvarenost. kapetan broda. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. napravili drugaĉiju usporedbu. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. koji je ugledan. marljiv i plodonosan. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. Drugi tumaĉi snova su. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. Isto tako. da bi se san protumaĉio. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. koja je u Kući istine. poboţnost i ţivot. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak.s. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. imam u mihrabu. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. ali će se ipak spasiti. ako što su trapovi. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. povodom nekog dobra ili nekog zla. voĊa puta. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. a Allahov Poslanik s. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. robove. na kojem 181 . da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. Ako se orah pod njim slomio. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. lijepo i krasno. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu.

Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta. kao što su ĉempresi i platane.. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće.) Veliko drveće koje ne daje plodove. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. sudija ili Ijekar. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. uzmi i jedi . Osim toga.fi ma šedţere bejnehum". a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi.. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. to znaĉi da on kida rodbinske veze. ustanovio je da mu je ona majka.. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude.. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra. veliĉine. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. a ako je trudna. njiho ve koliĉine. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin. van sezone.. to onda simbolizira brigu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate".. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. ni istoĉnog ni zapadnog . hranljivosti i drugog." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. a ako se ne primi. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. Ako je to stablo bilo maslina.. Ako je u pitanju neko drugo stablo. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo. ako je neoţenjen.. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. dareţljivog i korisnog ĉovjeka. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa.. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . rodice 182 . Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. utvrdio je da je to istina. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. tumaĉ snova." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara... kao što je vladar. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. blagoslovljenog stabla maslinovog. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. ali sam kupio robinju.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi. iz koje je porodice i kakve je prirode. stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. Tako. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. zavisno od samih plodova. boja njenog ploda. shodno rijeĉima Uzvišenog: . VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. to simbolizira smrt te bolesne osobe. iscijedio iz njega sok i popio ga. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. a on je rekao: — Nisam. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti.. a prihvata svoje neprijatelje. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna.. (Rijeĉ „šedţereh" tj. sporiti se. Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara.. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: . — Kada je to taj ĉovjek provjerio. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi.ne i ne". vaiz.

simbolizira bolest. simbolizira brigu. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. imetak ili nešto drugo od vladara. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. s rogaĉem. obogatiće se. imaju lijepo znaĉenje. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. a ako se sanja van sezone. SMOKVA. koji u svom nazivu (u ar. imaju lijepo znaĉenje. ako se sanjaju u sezoni. Ako je bogat. po krovovima i trgovima. kao što je poslovni partner i si. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. lišće i plodovi. njeno stablo. KRUŠKA.s. obzirom da se Adem a. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. tako će se i tumaĉiti. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. sestra ili supruga. Isto tako. jer to predstavlja suštinu. koje je poprimilo crnu boju. to znaĉi da će ozdraviti. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. i kada je Nu-hov a. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. vele. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. smokva.s. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. nepoţeljno i ruţno. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. ako se sanjaju u toku svoje sezone. crvene ili bijele. a Zekerija a. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. ako se sanjaju van sezone. Ako snivaĉ traţi pomoć. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. sin promijenio boju. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. kao npr.. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. imaće poteškoća dok se ne oţeni. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. a ako je ţuta. vlast i sreću. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone.djevojĉicu. bivši pritom u brizi i kajući se. Ako bolesnik sanja da jede krušku. simboliziraju bolest. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. Ako je neko uobiĉajio. a ako se sanjaju van sezone. sudije ili od neke ţene kao što je majka.s. dinja i dr. simbolizira bolest. crne. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". Ako je ugovorio brak. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. Kazuje se da je oko Nuhovog a. ili zelena šljiva. s tim što to obavezno prati briga. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. Ako je siromašan. GROŢĐICE (suho groţĊe). izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. tugu ili bolest. ako se sanja van sezone. simbolizira bolest i strah. a crne smokve i crno groţĊe — grad.s. nastalo crno groţĊe. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. simboliziraju bolest. na osnovu prethodnih snova. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. ako se sanja van sezone. simboliziraju brigu ili ţalost. rogaĉ. Ako je. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. Ako je nje - 183 . Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare.noći. OSKORUŠA. CRNO GROŢĐE. Kad neko sanja da cijedi sok. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. simboliziraju dobro i imetak. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. oni nemaju lijepo znaĉenje.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". a ako se sanja u sezoni.. srazmjerno broju zrna. to simbolizira jaku hladnoću i strah. a zelene — brigu. ako se sanjaju u zimskom periodu. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. simbolizira brigu i ţalost. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. simbolizira nešto neţeljeno. da bi mu se protumaĉio san. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. a ako je ţuta. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. kao što su hurme. da bi mu se protumaĉio san. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. pak. simboliziraju brigu i tugu. i tako je. treba uzeti u obzir njegovo stanje. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. kao što je npr. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. kao npr. Zelene smokve i bijelo groţĊe. suho groţĊe i si. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe.s. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. Ţute kruške simboliziraju bolest. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. a crne smokve i crno groţĊe .. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. to znaĉi da će biti biĉevan. osiromašiće.

shodno kazivanju o Jusufu a. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. NARANDŢA. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. koja ima i lijep miris i lijep okus". to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. ima nešto slabije znaĉenje.. odnosno njegovom tamniĉnom drugu. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. . rekao: . Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. to znaĉi da će se ona proĉuti.. zadovoljstva i uspjeha.s. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da je ubrao jabuku. simboliziraju jaku bolest. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu). Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan.s. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta.„vatra"). simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. to znaĉi da će se oţeniti. Ako jabuke sanja vladar.Ne pribliţujte se ovom stablu". ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino. ako ukazuje na dobro. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. a kisele jabuke ha ram imetak. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom.će naslijediti neki imetak. one mu sim boliziraju njegovu vlast.gov san bio opšti tj.s. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. ako ih sanja trgovac. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve.v. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. Jedna narandţa simbolizira dijete. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. posjeduje ili jede jabuke.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. jeziku) ukazuje na obilje. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). Ako neko sanja da grize jabuku. SMOKVA simbolizira veliki imetak. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. i hazreti Havi: . ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. to znaĉi da će mu roditi sina. KRUŠKA. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. one mu simboliziraju ţalost i kajanje. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. to znaĉi da. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. s tim. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. Ako to sanja osoba koja traţi znanje.a. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. 184 . Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. Ako neko sanja da je dobio. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. vino ili mlijeko simbolizira vlast. a ako ih sanja poljoprivrednik. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. prije nego je postao halifa. ima intenzivnije znaĉenje. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok.. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima.

to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. a zeleno ne simbolizira bolest. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. to znaĉi da će mu se roditi sin. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. a neki. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod... ţuto voće simbolizira bolest. Plodovi oskoruše. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. Ako banane sanja dunjaluĉar. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. da ostavlja namaz ili post. opet. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. pak. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove.nekog spora. i meĊu bananama plodovima nanizanim. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. simboliziraju dobijanje imetka. njegovog slugu.KAJSIJA simbolizira bolest. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. ako se sanjaju. to 185 . ili. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. suprugu ili kćer. on joj je rekao: .. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. imetak i dobro. kiselo — brigu i ţalost. Kajsija koja se savija od roda. to simbolizira neko dobro. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. a ako ih sanja upravitelj. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. LOTOS. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. a ako ih sanja ĉovjek vjere. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. i simboliziraju sakupljeni imetak. Ako dunje sanja trgovac.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. Ako neko sanja da cijedi dunju. Stablo lotosa. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. on im simbolizira imetak. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. a kad je ona potvrdno odgovorila. BADEM simbolizira imetak. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. a ako su kajsije zelene. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. OSKORUŠA. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. izuzev crnog groţĊa i smokava. oni mu simboliziraju znanje i vjeru. simbolizira opskrbu. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. DUD. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. a ako ga sanjaju ljudi vjere. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. BANANA. imetak ili znanje. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. one mu simboliziraju uspon u vlasti. Svaki slatki plod. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao. one mu simboliziraju profit. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša.. a bijeli — srebrenjake. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. izuzev već opisanih. ako su plodovi na njoj ţuti. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. DUNJA. beskorisno putovanje. Uglavnom.

to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom.. Suha palma simbolizira munafika. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula. Ako neko sanja da je posjekao palmu.a. Pupoljci palme simboliziraju imetak.s. FUSTUK (vrsta badema). Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa.v.. na uţivanje vama i stoci vašoj". koju hoće vrstu voća traţiti . Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo..U njima će moći. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest. HRAST. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu.. za trgovca — trgovinu. Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. Ako neko sanja da jede kokosov orah. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa.. a za bogataše — povećanje bogatstva. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri. lijek i utjehu. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. KOKOSOV ORAH. Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova. Jedne prilike je Allahov Poslanik s. shod no rijeĉima Uzvišenog: . Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka. . to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja. napornog i škrtog bogataša. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru. i voće i piće. Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća.a. Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. Ako neko sanja da jede fustuk. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu.a. to znaĉi da će naći lijek... ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. ili će ozakoniti neku nepravdu. Ako neko sanja da jede zrele hurme.znaĉi da će dobiti odjeću. Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu. shodno kazivanju o hazreti Merjemi.. dobru i ĉuvenu ţenu. kao hranu robovi ma . pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja.. priĉa Humejri. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. Isto tako. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu. to znaĉi da je on preokupiran haramom. putovanje i dr. . kao što je spor. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka.. a kad sam se probudio. Ako neko sanja da s palme ubire hurme.... ili će nešto tra ţiti što neće dobiti. pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. stablo palme simbolizira prijetnju. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. Palmino lišće simbolizira ţenske kose.. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa.s. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. Ako neko sanja da po njemu pada voće. pa ga je Allahov Paslanik s." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti.. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara. bezbjedno. uĉenog. kako kaţe Uzvišeni: .v. shodno rijeĉima Uzvišenog: .v. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. uprava. blagoslov i radost. i po stablima palmi vas razapeti". koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog.

a neubrani bosiok simbolizira dijete. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. ĈEMPRES simbolizira djecu.ruţe simboliziraju plaĉ.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. BOSIOK. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. jeziku). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti.naseljeno mjesto ili neki posjed. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe.. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. zavisno od toga kako se bor sanja. ŠEĆERNA TRSKA. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . Ako neko sanja da siše šećernu trsku. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar. a ĉini korist siromasima. a ako si ga pojeo. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. mirodije i ostale mirisne biljke. dijete koje će brzo umrijeti. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. izlijeĉiće se od bolesti. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. Ako neko sanja da je prodao šip. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. dobiće 1000 zlatnika. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. brigu i ţalost. TRSKA. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. on ti simbolizira neko dobro. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj.Sanjao sam da u ruci imam šip. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. JASMIN. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. 187 . Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. dobiće je. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. Ubiranje ruţe simbolizira radost. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. mirta. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. uzeće se da je sladak. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. a da.

Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. BAŠTAMA. 44. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. to znaĉi da on radi neki dobar posao. BOS TANU. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. sticanje znanja. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . i ako je poţnjeo ono što je posijao . to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. KRASTAVCIMA l SL. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku. a ako je klasje ze leno. ŠTAP simbolizira poštenog. simbolizira prenošenje rijeĉi. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. tada ćeš se kajati. a ako sjeme nije niklo. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. BILJU. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. POVRĆU.Ko posije dobro poţnjeće spas. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. ako je posijani usjev ponikao. Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. ako je trgovac — prosperiraće. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. ili kako to kaţe poslovica: . . Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. to simbolizira loša djela. postići će. Sijanje sjemena simbolizira dijete. a suhi klasovi nerodne godine. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. Kada oni požanju. DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. svaĊu i sporenje. ako je obiĉni radnik . EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. ako je dostojan vlasti — dobiće je. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. a ako se sije nešto loše. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. braće i rodbine. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: . vrijednog. pa ako se sije nešto dobro. jakog. shodno kazivanju o Jusufu a. ako je klasje ţuto. pak. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu.s. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. pjesnika ili astrologa. onda to znaĉi suprotno. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno.zaradiće koliko mu je dovoljno. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. Ogrevno drvo. sirovo ili suho. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. koţa ili usta nisu potpuno puna. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. to simbolizira smrt starijih ljudi. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. TIKOVO DRVO simbolizira vladara. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam.. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. to simbolizira smrt omladine. to znaĉi dobra djela. to znaĉi da on jede kamatu... Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. USJEVIMA. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. ĉast.. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. uĉenjaka. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". zapašće u brigu. jagorĉevina itd.) simboliziraju sitan novac. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. a ako mu stomak.

CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. PATLIDŢAN. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. KRASTAVAC. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. a suhi — imetak i radost. i on ojaĉa. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. Ko sanja da u 189 . Ako bolesnik sanja tikvu. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. ako se sanja van sezone. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. meso i jaja. trudom i brigom. kao ni zelje i soĉivica. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu.. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. SOĈIVICA. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. NOHUT. prţeno ili kuhano. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. vele da crveni luk simbolizira imetak. Neki.v. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. i ispravi se na svojoj stabljici". a taj imetak je koliĉinski velik.s. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. za koji se treba dati propisani zekat. svjeţe ili suho. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. BOB. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. ona mu simbolizira lijek. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. TIKVA. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta.s. koristi i zarade. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. BIJELI LUK simbolizira loš glas. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg.s. opet. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. Priĉa se da je Ibn Sirin. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. ili će steći znanje. Ko sanja da je posijao dobar usjev. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. simbolizira s mukom steĉeni imetak. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba.a. Brašno ima još ljepše znaĉenje. CRVENI LUK. DINJA simbolizira bolest.. vidjevši jedne prilike slamu. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra.njenje. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara.

Maslaĉak. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. kao što su: kopar (komoraĉ). KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal.. a ako se odnose na stva- 190 . ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. pa ako mu usjev nikne. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. krastavci. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . kao što je zao govor i drugo. soĉivica i dr. Kad neko sanja ţetvu. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". mudrost i pouku. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. prohe i boba. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. napor i umor prilikom sticanja imetka. GORUŠICA simbolizira otrov. a slab prinos — neuspješnu trgovinu." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. zlatarske radnje i si. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. ţalost i haram imetak. da nosi. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu.s.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. kap ukrasima. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. kaznu u vidu zaraznih bolesti. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. koji su. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. ili brigu. Vjerovjesnik s.. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. ţene. bilo u velikim koliĉinama. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. ili će sakupljati sredstva za rat. ili mrkva. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se.s. tegobu i gorĉinu. Ljekovito bilje simbolizira znanje. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu. ali će mu biti olakšano. zasijava. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude.v. jeĉma. novotariju u vjeri. jeziku).. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. kao što je npr. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. onda klasje moţe da simbolizira i godine. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade.š. nana. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. stvoreni iz zemlje. simbolizira islam. kao što su gljive i si.. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. Sva zelen. izuzev pšenice.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. tj. vijest o smrti i naricanje. uzimanje kamate. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. kao i usjevi. bilo da se sanja u malim. po mahalama ili izmeĊu kuća. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji.a. ako se odnose na ljude. mjesto gdje se daje sadaka . Njiva moţe da simbolizira i bojno polje. to simbolizira dobro i korist. bijeli i crni luk. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. zikir-halka. trapovi i dr. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. u ĉijem nazivu se (u ar. Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. protumaĉio godinama. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. kao što je dućan. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. sezama.. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. SLAMA simbolizira imetak. napaja. ako se sanjaju. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. mjesece ili dane. PACUA TRAVA (Ijutak). ili nešto gorko. imaju negativno zna ĉenje. djecu i starce. vilina kosa. a za bolesnike — da će umrijeti. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. raĊa itd. banke.. simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. tekija. kao što je dţamija. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. razni zanati i poslovi i si. ili će nekome nešto pozajmiti.

ili meĊu zmije i škorpije. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. ako se tako sanja umr la osoba. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. a ako je asketa. ako je siromašan. obogatiće se. Ako takav san sanja griješnik. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. „Bašĉa mudraca".s. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. ili u more. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka.. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. KRAVLJA REPA. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ.ri. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. Ako se sanja da je repa iznikla. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. ili na pepeo. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. ako se sanja da se jede. ROTKVA simbolizira halal opskrbu. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. povećaće mu se bogatstvo. a blagodat — kaznom. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. ali ovo nije opšte prihvaćeno. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. 191 . to znaĉi da će otići na hadţ. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima.a. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. to znaĉi da će ga i posjetiti.v. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. ili na sprţenu zemlju.s. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. to simbolizira raĊanje nove djece. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. gar i smetlje. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. primiće islam. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa". Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". da jede i sakuplja njene plodove. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. Ako je tako sanjana ţiva osoba. ako je bogat. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. a ukoliko ih se sanja više. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti.v. klanjanje dţenaze. Kuhana prasa.š.s. KOPAR. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. poklone. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. Muhammed a. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. ili novotarije. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. ako to sanja u vrijeme hadţa. kao npr. Ako takav san sanja nemusliman. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom.a. simbolizira pokajanje. dvije ili tri. simboliziraju naĊeno blago. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka.. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. sadaku i si. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. Ako neko sanja da jede prasu. BAŠTA. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. zikir-halke.

U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. jeziku). to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . kao npr. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. u dţamiji ili kući. on simbolizira roĊenje djeteta. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. MIRTA. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. — Tako se i desilo. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. NARCIS. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. koji je imao ĉetiri ţene.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. poloţaja ili trgovine. a s ĉetvrtom nećeš. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti.. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. radost koja neće dugo trajati. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. kao npr. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. ona simbolizira ĉovjeka. muţ će joj se s njom razvesti. to znaĉi da je umro EIEvza'i. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. s tri ćeš se razvesti. LJILJAN. BOSILJAK. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. to znaĉi da je on dobar planer. pospanac) simbolizira Ijekara. Ako takav san sanja ţena. a o ĉemu se konkretno radi. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. KAMILICA. a bijeli — srebrenjake. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. dijete. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost. kao što je uprava. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. bilo u pitanju dobro ili zlo. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. ili će umrijeti. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka.. Ko sanja da sadi mirtu. Ako ţena sanja da miriše maţuran. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena.. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. Priĉa se da je neki ĉovjek. Jedni vele da ga je lijepo sanjati.. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. LEBLEB (slak. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu.. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. upravu koja će se brzo izgubiti. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. jeziku). djeteta. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. trgovina. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. 192 . a ukoliko se sanja neubran.. SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. dijete koje neće dugo ţivjeti. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. ţalost itd. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. to im simbolizira dugotrajan brak. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak.

sablja ili muško dijete." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. sudija. jezik. viku. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. zahvaljujući svom poslu. LISTOVIMA. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. SJEMENJE. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s.v. a hartija — ţenu. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. pogotovu ako su krastavci bili ţuti. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. zavisno od toga šta i koliko je pisao.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali. to znaĉi da će. biti siguran od siromaštva. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. TINTI. Pero moţe da simbolizira i plug. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. uĉenjak. Neki. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. prepirku i ţalost.. PISANJU. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. — Tako je i bilo. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. bez bjedan od siromaštva. a tinta sjeme. MASTIONICI. to znaĉi da je. Neki vele da Iješnici. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. POEZIJI l SL. SMOLA simbolizira izvrstan imetak. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. 45. zahvaljujući svom poslu. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. kao što su vladar. a kad je on rekao da ima. a van sezone — bolest. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. zbog Esrpe. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ.a. opet. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka.. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina.. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. što je on i uradio. a dasku nije. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. Isto tako.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo). Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 .

da ne moţe biti oţivljeno. a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio". Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro.... shodno rijeĉima Uzvišenog:'' … I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu I teško njima što na taj naĉin zaraĊuj!'' TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poniţenje. shodno rijeĉima Uzviše nog: ." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. Reĉeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo. tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob... Ono takoĊe moţe da simbolizira upravu nad nekim zanimanjem.. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. ali da nije proĉitao šta na njemu piše. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku TINTARNICA simbolizira robinju. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje".. U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu. Ko sanja da je dobio zapeĉaćeno pismo to znaĉi da će se potĉiniti vlada ru ohzirom da se je i Belkisa potĉinila Sulejmanu a. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ na javi uprljati svoju odjeću. da će ga spopasti briga i tuga ili da će doţivjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju. Ko sanja da je od imama (voĊe) dobio dekret . Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom. ili pak njene brige i belaje ukoliko snivaĉ sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću. Pismo u ruci djeĉaka simbolizira radosnu vijest. smutnje i zl a i da će postići neko dobro. ako neko sanja da piše knjigu. TiNTA simbolizira gospodstvo.. i ako se zaruĉio. to mu je neko dobro u neĉemu što je ruţno. a ako je ţena ruţna.. a primanje knjige u lijevu ru ku simbolizira kajanje za poĉinjena djela. visok ugled i uţivanje podrške.. a potom primila islam. a ako je u muci. Pisanje lijevom rukom u snu. to znaĉi da je njegova zarada haram. !bn Sirin je rekao da.Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu. simbolizira 194 . ako je ţena lijepa i namirisana. Ko sanja da piše i da umaĉe pero u tintarnicu — to znaĉi da će kupiti robinju i s njom imati braĉne odnose. vojska će mu pretrpjeti poraz.. Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć. ali ona neće dugo kod njega ostati. radosnu vijest i veselje.. Pismo u ruci robinje simbolizira dobro. to znaĉi da će se riješiti briga. stvari će mu izaći na ĉistac. Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe. Pero moţe da simbolizira i nareĊenje ili zabranu. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio pero. Listovi papira takoĊe simboliziraju neizvjesnost. PISMO (knjiga). stranicama Ibrahima i Musaa". — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni. koji je rekao: — Taj ĉovjek je homoseksualac.. a zapeĉaćeno pismo sim bolizira skriveno dobro. to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan. to znaĉi da će se oţeniti. pa je njegov san ispriĉan tu maĉu snova.imbol'zira radost i ĉast. Ko sanja da mu je imam (voĊa) dao papir — to znaĉi da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši poloţaj. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. neće se oţeniti. Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro. Kad neko sanja da mu je zapeĉaćeno pismo koje je poslao vraćeno. sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan.O Jahja. Ko sanja da je pogledao u neki list papira. a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da LI njih umaĉe pero. a tinta — krv i sukrvicu. kako kaţe Uzvišeni: ." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje.. ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost. kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će doţivjeti poniţenje i da će zapasti u nevolju.to znaĉi da će dobiti vlast. ako je trgovac. a pero muţa. ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica. KNJIG A simbolizira moć i snagu. to znaĉi da će on dobiti neko nasljedstvo. — Većina tumaĉa snova vele da tintarnica simbolizira ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . U tom sluĉaju pero simbolizira noţ. Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu.. Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom. Tintarnica moţe da simbolizira i ĉir. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir. Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znaĉi da se on pridrţava Kur'ana. iz nje će se izbaviti. a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada. ako je vladar.. neku korist od strane ţen e ili djeteta. koju na listove stavljate i pokazujete. Pero simbolizira i izdrţavaoca." TUŠ : . situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući.ju. to simbolizira neko dobro i pohvalu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.. prihvati knjigu snaţno". to znaĉi da će cj<i taj obijediti. Ako neko sanja da piše po har-tiji. pretrpje će gubitak u trgovini. Pismo u ruci ţene simbolizira radosno išĉeki vanje. ako je pismo otvoreno i ako je ţena pod nikahom. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću. Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro.

shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili ako je nekom poljoprivredniku dao alatku. ja sam zaista ĉuvaran i znan" tj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. onda uzimanje pisama ili dokumenata od pisara moţe