P. 1
17839117 Ibn SirinVeliki Tuma Snova

17839117 Ibn SirinVeliki Tuma Snova

|Views: 2,190|Likes:
Published by volody92

More info:

Published by: volody92 on Oct 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

š. bilo da je u pitanju zdravlje. ne krši obećanja.." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ..š.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy.š. Ako neko sanja neki lik ili sliku.š. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje.š. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ. bilo izdrţavanje. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.. to ukazuje na to da se AIlah dţ. koja to sanja.š..odjenuo sa dvije. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno.š.. pretpostavljajući da je to istina.š. to mu je briga i bolest dok je Ţiv. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. ljutnja je u ljutnji roditelja. dok god je ţiv. na nekom mjestu koje mu je poznato. odjenuo nekim predmetom. ili on bude mislio da je to njegov bog. naljutio na njega." U predaji jednog hatara stoji: . shodno Njegovim rijeĉima: . neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv.). Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ." Ako pak sanja da pada sa nekog zida.. zadesiće belaji.š. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega.Allahovo dţ.š. Ako neko sanja da mu AIlah dţ.. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. daje nešto od dunjaluĉkih dobara. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost. na njega rasrdio.š. to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost. naljutio na njega. a Allahova dţ. MeĊutim.š. tu osobu. ta oso-ba je ogrezla u laţima.rost i milost..š. na njega rasrdio — past će sa neke visine. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti. savjetuje. jer AIlah dţ. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!.š.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. ili iz vazduha ili sa brda. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje.š. 5 . shodno rijeĉima Uzvišenog. to ukazuje da se Allah dţ. haljinke i on ih odmah obukao. Ako neko sanja da se AIlah dţ.š. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ.š. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ.š. nije zadovoljan. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ. . prijestolje (Kjurs). shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa je za san pitao Ibn Širina.

š. Kad se probudio iz sna. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. Kad se probudila. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta. povratiti vid. ali će ih on na kraju pobijediti.A.s.S. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja. Poznati uĉitelj Ebu Sad. Ko sanja Idrisa a.s. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja. Upitala sam ko je ovaj. dugo će ţivjeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu. niti sam ja znao njen jezik.s. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno. To isto vaţi ako se sanja Salih a. namrštena lica. neka je Allahov blagoslov na sve njih. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE. znaĉi biti neposlušan prema ocu.š. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju.l poduĉi On Adema svim imenima..s.s. onda: Ko sanja Adema a.s. oni su ušli. pa su mi rekli: — To je Musa a. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. odmah je umrla.s. veli: — Sanjati vjerovjesnike. da će mu Allah dţ. iz toga izbaviti. jednog dana. Ko sanja Ibrahima a. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. Allah mu se smilovao. steći će znanje. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S.2. tako da sam ja jedina ostala. ona se otvorila. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi .s. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid.. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju.On je doista bio zahvalni". Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima.š. i što su porekli Allahove znakove. Upitala sam ko je ovaj. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. Pokucale smo na kapiju. poĉela je da plaĉe. Ako neko sanja Adema a. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe. u njegovom pravom liku taj će.š. — i ĉim je nauĉila Fatihu.. Ko sanja Nuha a. Bila je to dţennetska kapija.v. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .a. pa su mi rekli: — To je Muhammed s. Ko sanja Huda a. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike.Taj je došao do jedne velike kapije.s. 6 ." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte.s. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni. koji će mu ĉiniti na-silje. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. mislim da je bila Turkinja. pa je sanjao da mu je Ibrahim a. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu. ona je zaspala. inšaallah.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra.. Kad bi mi šta zatrebalo. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. a neće njime sa mnom da govori. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje.s.veli EI-Mekarri. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. ići će na hadţ. kako ide ispred mase svijeta. da će je Allah dţ. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene. shodno rijeĉima Uzvišenog.. vrišti i da me moli: — Gospodaru. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje... — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu.s. Ona nije znala moj. ako je dostojan toga. dobiti upravu nad ve-likim sektorom.š. A ako se neki od njih posebno sanja. i tako. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto.s. koji je bio ljepši od njega.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja.s.V. koje će na kraju pobijediti. ali će je na kraju Allah dţ. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. Ako neko sanja Šita a." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a.s. ali će na kraju od toga biti osloboĊen.. pa će ti Allah dţ.

ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina.s. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru.. rodiće pametno dijete. l udijeli nam milostinju. idući po vodi.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik. nakon ĉega će ih on pokoriti. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba.. alejhimu-s-selam.s.)... biće pritvoren (zatvoren).Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu.. alejhim-s-selam.š. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. da uništava silnike. onakvog kakav on jeste. jer to odgoni brige i tuge. kasnije olakšati.upitao sam ga. ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat. spasiti iz toga.š.Zatim sam mu rekao: . otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. prijatelje i djecu. zatim će mu to Allah dţ.l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a.Ako je istina to što si sanjala.s. Kada je upitan: . kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a. sina Merjeminog.s. Ko sanja Ismaila a.s.š. Ko sanja Jusufa a. radost. ponovo dati.s. Sanjati Suajba a. ali će ga Allah dţ." Isto tako. Ako neko sanja da Sulejman a. ili namj esnik. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce. to znaĉi da će umrijeti neki vladar. Ako ga.. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima. ili poglavar. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih.š. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu.. od toga osloboditi i postići će ĉast.. radijallahu anhuma. znanje i razboritost.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d.s.. on će poţuriti sa nekim poslom.s. odjednom je znao da tumaĉi snove. a pri tom bude trudna. neka nas Allah dţ.s. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju. Ko sanja Junusa a. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. ali će mu to Allah dţ.Ko si ti. imetak. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati. izgubiće zdravlje.s. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. za ĉiju se smrt neće odmah znati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja Jakuba a. pa sam mu rekao: . od toga saĉuva. odvojen od svojih bliţnjih. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. 7 .s. i taj san je ispriĉala Seidu. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu. a isto tako vrlo brzo zadovoljava. Kad se taj ĉovjek probudio. leţi mrtav na minberu ili na krevetu. Kada se probudio. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? .s. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. . rekao: — Vidio sam na snu Isaa. poslao Musaa a.s.s. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga..velikana i dobrih ljudi. . Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije.š. dobiće vlast. Sanjati Sulejmana a. Ibn Sirin kazuje sljedeće. postići će autoritet.s.s.s. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana.s.s. sanja u izmijenjenom stanju. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: . i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid.š.. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti. Ko sanja Sulejmana a.Ugraviraj: . a zatim će ga Allah dţ.Rekao je: — Ja sam Jusuf (a. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.O Allahov duše.š. — A ko su ovi starci? . Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a. sa svojim štapom.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe). Ko sanja Musaa i Haruna. najednom je znao da tumaĉi snove. Sanjanje Junusa a.š. Ko sanja Šuajba a. ugled. i biće potvoren. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke. pobijediće. koji mu je dao jednu svoju papuĉu. shodno rijeĉima Uzvišeog: .s. Upitao sam mladića: . i to dvostruko više. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. Ishak i Jakub. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. On joj je rekao: . pojavio u Siriji. izgubiće vid. da mnogo ĉini dobra djela. moć i vlast. moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin". Ko sanja Jahjaa a. Allah ti se smilovao? . a zatim će mu to Allah dţ. Ko sanja Ejjuba a. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao.s.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ. biti izloţen tegobi od strane svog oca. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu.s." Ko sanja Davuda a. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju.Ko sanja Ishaka a.š.. pak.

ta osoba će dobiti veliki imetak. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. ako ga neko sanja blijedog.Allah dţ. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s.s.v.V. to mjesto će zadesiti velika nesreća. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost. će ga kutarisati njegovog duga. taj predio će postati plodan. Ako ga. jer: ako ga sanja duţnik.a. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. je poslao Muhammeda s.s. kao da me je vidio na javi. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ.s.a. to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka.š. a sam ne bude od njegove loze.a.v.sanjao je Hakka. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. Fatima će. iman. i da nema ĉvrstog uvjerenja. je rekao: .s. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima).s. put. rekao: . i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo..Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu. kao i imam njegovog vremena. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur. imaće u ţivotu poteškoća.v. Ko sanja Danijala Mudrog a. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala. pak.v.s. 8 . biće izuzetno sretan.s.v. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu.v. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. inšaallah.Ko me vidi na snu.a.a. Stoga.š. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din.A.a.s. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s.š. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak. obaviće ga. Ko sanja Hidra a s . će ga pomoći. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s.a. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. putu.a. roditelj. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem.š. da ga je stavio na neki zid.v. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. Ako ovakav san sanja trudnica. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to. A ako bude potvorena. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s.. iz milosti prema svjetovima. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane. pa kao da poslije toga ozdravlja. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove. a blago li se i onome ko ga sanja na snu.a. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s.š. Allah dţ.. na svojim plećima. MeĊutim. da je rekao: .š. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. alejhim-s-selam. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. to mjesto će se izgraditi.a. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost.S. rodice pametno dijete. neko sanja da jaše. Allah dţ. će mu dati ozdravljenje. a ako ga sanja da ide pješke.v. Ako ga neko sanja da stoji uspravno. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost. Allah dţ. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. pa mu je on tekao: Raduj se. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s. Ako.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti. Ako ga neko sanja bolesnog. ako ga sanja ratnik. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S. u tom mjestu će zavladati bezbjednost. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura. ako ga sanja bolesnik. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ.s. oţivio ga i poveo sa njim razgovor.Ko sanja hazreti Merjemu.s.š. Imranovu kćer. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. rekao: Ko sanja mene . to će se demantovati i Allah dţ. umro. Ako. klanja dţenaza u nekom mjestu. nakon što su bili smutljivci.s.v. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. . kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje. neka je mir s njim. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). pak. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe.

je dao da on ozdravi. koji je tada ponovo bio ministar. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu. i usnio sam Vjerovjesnika s. će mu primiti pokajanje. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh. i ispriĉao mu svoju priĉu.a. a tvoj sam gost.. u svojoj knjizi spomenuo sa .v. rekao: . pisao sam to na komadu papira..s.Izuzev ako ti Allah dozvoli". Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an. poslao je Sufjanu es-Sevriju r.š. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. nisam ja tako rekao. Vjerovjesnika s. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s.ni i ni"! — Kad se probudio.v. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa.s.a.Ako to potrošiš. rekavši mu: . kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici.. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti. kome se boja lica promijenila.. Usnio sam Allahovog dţ. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza. kao npr. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera.s.s. ni istoĉnog ni zapadnog.š. jer ju je Allah dţ.v. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot. a ti na jednoj uzvišici.v. da se i oni malo od tebe okoriste. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja.š.š. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s.. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se.. a zatim rekao: — Allahov poslanice.s. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ.š..s. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj.ni i ni" znaĉe: maslina.a. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik.a.s. pa si ti sišao i prišao mi. — a on je upitao: — Allahov poslanice. jezik mi se bio odvezao. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera.a. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna.a.s. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru).v.. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana... Ako mi je nešto bilo potrebno.a.blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ. na njegovim blagodatima. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s. Ebul Vefa. ili piće. obzirom da je Vjerovjesnik s.a.s. i rekao mu: — Allahov poslanice..v. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? . u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura.s. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao. ja sam u oskudici. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu.. dinja i si. karija iz grada Herata u Horosanu.s. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s. otišao je kod Alija ibn Isaa. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi . a to je izuzimanje. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje. — Kad se ĉovjek pro budio iz sna.Ko se pokaje Allah dţ. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu.v. ili mu je dao hranu. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao.š.. Allahov poslanice! — a on je rekao: . prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu..a.v. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. tijela. ridvanullahi alejhima.š. uzmi .v.a. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci.v..s.a. ridvanul - 9 .a. neka je hvala Allahu dţ.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice.v.

shodno rijeĉima Uzvišenoga: . ja ih volim." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. kazna.Povali ga! .s. rekao sam: .Muhammed.." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid.i ja sam ga doveo.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s.s..s. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog. dobijanje radosnih vijesti.s. tuţnog i kako puše u sur. kao npr. Krenuo sam njegovoj kući. ili se sa njima prepirao. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. ili sigurnost nakon nesigurnosti. Kad su došli do mene. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. inšaallah. jer on je melek milosti. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ.a. to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke. snage.a.ViĊenje meleka na snu. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen.v. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti.lahi ulejhima. Ko sanja Israfila a..Bilo mi je teško da ga za koljem.. ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret." 3. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. neuzubillah.s.v. kome sam rekao: — Allahov poslanice.i ja sam ga povalio. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. Rekli su mi da je on umro. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan. biti dţennetlija.neko. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. od Njega Rijeĉ. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje. a i da se on bori sa snivaĉem.s. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: . Allahov poslanik s. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti.s. veli: . Sa njim su bili i drugi meleki. Ko sanja Mikaila a.a.. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s.v.š.a. — Dovedi mi ga! . pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe. da ti poklonim ĉista djeĉaka. a on mi je rekao: — Zakolji ga! . misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera. tu osobu zadesiće tegoba i kazna. i kad sam tamo sti g ao. pak. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: . a on mi je rekao: . u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ. ili olakšanje nakon tegobe. ili ozdravljenje nakon bolesti. 10 . reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail. A ukoliko nije bogobojazan. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti. i na ovom i na onom svijetu. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. pa sam ja uzeo noţ. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice.. Kad sam se probudio iz sna. ridvanullahi alejhima. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin.Allah ti javlja radosnu vijest. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. Na to je Vjerovjesnik s. zar da ga zakoljem? .v.š. Ako ga. sanja tuţnog i briţnog. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid.v. On ga je upitao: .. ili pobjeda nakon potĉinjenosti. taj će postići ono što ţeli.s.v.a. izbaviti. ako ja nisam od njih.Jesi li spavao u obući? . ukoliko bude bogobojazan. Nisam mogao na to da mu uzvratim. ili bogatstvo nakon siromaštva. O SANJANJU MELEKA. snivaĉ će umrijeti. — On mi je rekao.a. Ko sanja da se bori sa njim. Ako. pak. ili toj osobi nešto da. obzirom da je bio priliĉno krupan. ili izbavljenje nakon patnje. prijatan i ugledan. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane. ali sam otišao od njega. on će.a. onako sav zbrinut. — l desilo se da je umro u Hulvanu.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. postizanje ugleda. ĉuo sam jadikovanje.

neka se priĉuva. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . doţivjeće radost. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. Ako ih neko ĉešće puta sanja. postići ge ĉast. ako je od dobrih ljudi.š. zaista. tu će biti uništen neki nasilnik. cijenjeni pisari. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja meleke. biće osloboĊen.š. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. Ako neko sanja da promatra meleke. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela. neće tada biti radosti zlikovcima. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. da se spuštaju sa neba na Zemlju. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore.. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete.a.Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario.a.š. shodno rijeĉima uzvišenog: . Ako neko sanja meleke u likovima ţena. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. kao kćeri. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. Ko sanja hazreti Osmana r.Ĉitaj svoju knjigu. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci).. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. ako je u teškoj situaciji. ali će na kraju izaći kao pobjednik. desiće mu se neka nesreća. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih..." Ako neko sanja da ga meleki proklinju. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan). mahali ili selu. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ..a. i ako je bolesnik. ga je uputio na pravi put. 11 . dobiće neki poloţaj.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi.š. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. nadunja luku će postići ĉast. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r.. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju. on će imati dobre koristi od svog posla. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. Ko sanja hazreti Omera r. a ako nije.š. biće mu podarena snaga u vjeri. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. ili će se na nekoga srušiti kuća. putu. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću. meleke uzeo? Vi. i to tako kao da je on ţiv. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću.. 4. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. imaće poteškoća. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt. ta osoba će pobijediti neprijatelje. neka se pripazi. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. ili se sa njima uzdiţe na nebo. a u liku djeteta — na budućnost. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini.š. Ko sanja da je poprimio lik meleka. to su meleki. a da se ne vraća. a Sebi.. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. znaĉi da mu je blizu smrt. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. ako je u r opstvu. robovima. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ.. SANJANJE ASHABA l TABIINA. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak.v. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . on će iznositi laţi o Allahu dţ.a. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. onakve kakvi su. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. a moţda će se rastaviti sa ţenom. u liku mladića — na sadašnjost. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. ako je ugledna osoba.s. umrijeće. koj iznaju ono što radite. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova.š. ili sve njih. ili će biti ubijena nevina osoba.

njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ.š. — Ima li nade za ljude? . da na nogama ima okove. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. nasljeĊivaće njihovu imovinu i. a mi znamo.š. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan. biti prihvaćeni kao dobri. da stoji na smetIjištu. da se je opasao vunenim pašom. Allah mu se smilovao. a ako bude bolestan.Dal Vi radite. a ne znate. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. i na njega će se lagati. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. koje djelo ste našli da je najbolje? . alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu. inšaallah. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. a zatvoriti vrata šerra. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i.Ko sanja emirul-muminina.kursi. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. i to tako kao da je on ţiv. i kod ljudi. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara.š. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. a i robinja. i pobijediće svoje neprijatelje. """ Hasan el-Basri. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ.š. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. a ne radimo. hrabrošću i poboţnošću. 5. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. nakon što bude dugo ţivio. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. ostaće da se naslijedi njegova imovina. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. da se je ogrnuo plastom boje meda. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost.Kur'an. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću.š. ozdraviće.š. biće nadaren znanjem. 12 . Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću.š. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. kerremellahu vedţehehu. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. imaće slobodnih ţena. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. veleposjednici i nauĉnici. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. uĉino da mu bude pod nogama.Š. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem.

Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet.s.a. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. a na Ahiretu milošću. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut.š. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota.a. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s. putu. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke.. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi. 13 .š. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje.s.v.š. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. će uništiti njegove neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. biće dobrog vladanja.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast. će mu sakupiti bogatstvo. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro.š. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. biće od onih koji su uspjeli. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. će mu otvoriti kapiju blagodati. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima.š. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv. zahvalan i imaće lijep ţivot.v. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ. ali mu oni neće naškoditi. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo. će mu dati obilje nafake.š.š.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan.

Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom.š. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt.š. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu. si - 14 . Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu.a. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja.š. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. da će udobno ţivjeti. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. Kasnije se i desilo kao što je rekao. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno.š. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran. blagodatima.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. snivaĉa treba da obraduje milošću. na kraju uništiti. njegove vojske i njegovih vesvesa. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ. kur'anskim surama i ajetima). Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću.š. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. kao i zlo od ološa i zavidljivaca. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli.š.š. Ebu Sa'd r. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ. popularan i uĉevan. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. pouzdan i pravedan. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu.v. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. (da ga tesbih ĉini). će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima.š.š.š. Ovom surom je Vjerovjesniku (s. kada joj se ispriĉa neki san.a. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. dobro razmisli o snu i. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ. će ju raširiti grudi za islam. to znaĉi da ti se primakla smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ.

on će dobiti vlast. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. — Kasnije se tako i desilo. Allah mu se smilovao. rijeĉima: . Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. shodno Poslanikovim s. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". shodno rijeĉima Uzvišenog: — . 15 . jer tvoj san ukazuje na to.". veli: „Nema Boga osim Mene. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an. pak. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. rekao: „Allah dţ. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet. a u stvarnosti nije hafiz.. ugledom. — Kasnije se tako i desilo. Ako su. Ako neko sanja da je kupio Mushaf. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa. Naime. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana.š. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu.š. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti.. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet. ili da ima srebrene narukvice. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali. ne mogavši ga prouĉiti. pojavilo se dvoje piladi. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana... Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju.s. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre.. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik..a. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. bilo od strane Allaha dţ.. uskoro će umrijeti. nareĊuju da se ĉine dobra djela. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. rekao je: — Koji god mušrik sanja." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu. slavom i dobrim vjerovanjem. on će primiti islam. Allah mu se smilovao.š.v. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu.. da je u Dţennetu. ili da zahvaljuje Allahu dţ.." 6. biće upućen u islam." Ako mušrik sanja da je primio islam. koje će donositi hajr. on će bi ti povjerljiva osoba. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet.. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla.." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama.š. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). Ako neko sanja da uĉi u Mushafu. nakićeni narukvicama od srebra. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju. i kad ga je prihvatila i otvorila.v. bilo od strane vladara.a. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat.s.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu." pa sve do njegovih rijeĉi: „. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. desiće mu se neko olakšanje. neka je uzvišena moja tvrĊava. prenosi se da je Vjerovjesnik s.gurnošću i blagostanjem. koji joj je rekao: .. Prenosi se da je Hasan el-Basri. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —. biće obdaren mudrošću. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. ili ako neko drugi njega sanja. ili da klanja prema Kibli.. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi. Ĉitajući Allahove ajete. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni.Ja sam zaista ĉuvaran i znan. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini.. a zabranjivaće da se ĉine loša djela...

ozdraviće.š. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. Ako neko sanja da je dţunup. ali to ne ĉini u potpunosti.. 16 . Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. ako je u zatvoru. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. ako je u brigama. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se).. kad se okupao i obukao novu odjeću. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. neće mu je dati. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. a ako mu ne odgovori. u njemu ćete imati voća. Isto tako. Ako neko sanja da uzima abdest.v. će ga osloboditi dugova. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. to znaĉi da će ga Allah dţ. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla.š. ti odnosi će biti dobri.. 7.š. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. analogno Ej u bovom a.a. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. Allah dţj>. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. To je sastavni dio vjere. Allah mu se smilovao." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. Ako neko. kazne. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla.š. ako je skinut s poloţaja. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi.. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. Allah dţ. naredbe. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to znaĉi da on traţi pomirenje.š. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ. ako je u dugovima. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere..s. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. pak. sluĉaju koji. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. ĉuvati. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s.: — Rukovanje povraća ljubav. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje). a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. ako je siromašan.s. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide. biće osloboĊen.v. Allah dţ. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. daće mu svoju kćer za ţenu. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ. zaimaće i zabogatiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. neće! 8.a.s. i ono što budete ţeljeli.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige.. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. Ako je. obaviće ga. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam.š. ako nije obavio hadţ. a ako mu ne odgovori na selam. ako je bolestan. meĊu njima neprijateljstvo. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. primiĉe islam. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću. će ga osloboditi briga. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. pak.

Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. otišao sam kod Vjerovjesnika s. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje . i tako mi prouĉio cijeli ezan. na izbavljenju.s. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka.a. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas..s. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd).a. . zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana. Tada je Poslanik alejhi-s-selam. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: .s. ĉuo Bilalov glas. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. veli dalje Abdullah ibn Zejd. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku.l pozovi ljude na hadţ".a.š.rekao sam ja. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari.v.s. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. — Hoću! — rekao sam ja. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani.!" 17 . a u stvari. Ja sam mu rekao: — Allahov robe. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje. izašao je (iz kuće). neće se dugo zadrţati u tom poslu. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber. to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? .Neka su prokleti nasilnici. pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ. .š.. uz Allahovu dţ. OtiĊi sa Bilalom do dţamije. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. a ako je on smutljivac..upitao je on. to znaĉi da će nekoga potvoriti. Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više.v. i obavijestio ga da sam sanjao ezan. a ako nema predispozicija za neki poloţaj.v. — Tada sam ja izašao.a. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta. Kad sam se probudio iz sna. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan. Tada je Omer ibnil-Hattab r. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r. koji ga je (jakim glasom) uĉio.v.a.pa sam ja tako i postupio. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s. to znaĉi da će poslovati bez kapitala. i sve mu ispriĉao.a. ako je on osoba koja ĉini dobro. ili vraćanje duga.. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa.s. Ko sanja da uzima tejemum . i rekao: — Allahov poslanice. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. ali ga neće postići. došao Allahovom Poslaniku s. Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom. Ko sanja da je mujezin. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono.a. pomoć. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz.Hvala Allahu. ha. je rekao: .v. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. najavi nije mujezin. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san.. 9. .

.." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ. taj san je pokuĊen. Neki vele da ovakav san sanja svodnik. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom. ili kao da stoji u namazu. Allah mu se smilovao. pa sam njegov san povezao sa ajetom . ali budala to ne prihvata. — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta. ili da će vrati ti dug. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet.. — Ibn Sirin mu je rekao: . to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se. na dan velikog hadţa. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. pak. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom.O karava no. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli.. da pomaţe svojim prijat eljima.. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući. u tom dijelu grada će neko umri jeti. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. shodno sluĉaju Isaa a. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti.". shodno rijeĉima Uzvišenog: . Namaza ima tri vrste: farz-namazi..š. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati. vi ste doista kradljivci!" 10. Prenosi se da je Ibn Sirin." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu.A kada pozivate na namaz. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor".. doista. da je samilosna prema Allahovim dţ. a napustiti bio" at (novotariju). rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj. što mu diţe ugled. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima.. oni to uzimaju za zabavu i igru. propisao." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: .š. ezan uĉi na neprikladnom mjestu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu. 18 . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz.l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja.l povika jedan glasnik: — O karavano. to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi. vi ste. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan. a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu..s. ili misiju.. da im ĉini dobro. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan.. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća.l pozovi ljude na hadţ. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. to znaĉi da će obljubiti ţenu. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru.Vidio sam da prvi ima finu ĉehru. treba se imati u vidu osnova da. biće pušten iz zatvora. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. Ako. stvorenjima. taj san je pohvalan. pa sam njegov san povezao sa ajetom: .Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan.. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan. Allah mu se smilovao.

to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo.. na nekom brdu.to znaĉi da će se razboljeti. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. pak. Ako neko sanja da hoće da klanja. Ako neko sanja da klanja ikindiju. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. Ako neko sanja da klanja sabahske farze. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. Ako neko sanja da klanja jaciju. ili materijalni dobitak. to znaĉi da će negdje otputovati. tj.š. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. preda na lijevu stranu selam.. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. jer je istok smjer okretanja kršćana. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli. Ako taj san sanja ţena. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti. to znaĉi da će on . Ako je. i ako je trgovac. l mi smo oni koji Ga slave. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. to znaĉi da je on. zbog velikih grijeha koje je uĉinio. ili pokajanje za uĉinjene grijehe.š.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu.š. tako da istekne vrijeme nama za." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. ikindijskih ili jacijskih far zova. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da klanja u bašĉi.š. pak. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom.izvršiti neku svoju obavezu prema porodici.š. pretrpjeće gubitak. što će mu podići ugled. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. ali ne i na lijevu stranu. vrijeme bilo oblaĉno. rijeĉima „Subhanallah" i .pola od onoga što ste odredili. a da nije predao na desnu. a oni su se usudili da love ribu subotom. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj.. Ako neko sanja da klanja leţeći. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. Ako.La ilahe illallah". Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. to znaĉi da je na istikametu. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi.l mi smo oni koji stoje u redovima. ili dug ţivot. to moţe da znaĉi: pobjeda. traţiti oprosta. zabacio islam za leĊa. ili polovice mehra. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. izvojevaće pobjedu.. ako je u ratu biće poraţen. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz). ili izbavljenje iz neke opasne situacije. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. to znaĉi da će mu Allah dţ. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. Ako preda selam na desnu. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. to znaĉi da će on od Allaha dţ. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. to znaĉi da će se r iješiti briga. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka..

La ilahe illallah"... Ako sanja da je prekinuo namaz. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena. Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ... Ako je. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi. shodno rije ĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe. mijenjali." Ko sanja da uĉi istigfare (tj. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima. to znaĉi da on klanja farz-namaze. traţi oprost od Allaha dţ. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti.) — imaće halal opskrbu i dobiće sina.. tamo je Allahova strana. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati. to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno.. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. a ako nema.. 20 . Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima.. kao imam klanja sjedeći.. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. Ako." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje. Ako sanja da sam klanja.. a dţemat stojeći. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva... bilo da to ĉini iz samilosti. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali.š. to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada. shodno rijeĉima Uzvišenog: „." Ako neko sanja da izgovara . to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja.. ime. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. shodno kazivanju o Zulejhi.) simbolizira pobjedu. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti. Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. bilo oduzimali. Ako sanja da za njim klanjaju ţene.š. pa ne zna dobro uĉiti. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. to znaĉi da će dobiti sina. Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". a drugi dio sjedeći. to mu je opozicija... to znaĉi da će obaviti hadţ. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak. bilo da su nešto dodavali.). i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni.š. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz.. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu). Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. pak. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata. Ako je on klanjao stojeći... to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći. dopašće zatvora ili briga.š.A kada im se rekne: — DoĊite. bilo. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . ili kraĊom odjeće. ali oni uskraćuju njegova prava. to ukazuje na njegov munafikluk... pa je dozivao iz tmina. a ako ne izgovori istigfar. pak. dok im je imamio. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. ako ima spremu za tu funkciju.. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći.. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu.š. Isto tako. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenoga: .".an. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah".. ili siromaštvom.. ako je podoban za takvo nešto. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli.." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ. a oni sjedeći. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda.. bilo da je to obavezan ĉiniti. pa na koju se god stranu okrenete.

kakav divan grad i Gospodar koji prašta.. a on. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ja sam usnio tog beduina. Ako neko sanja da gradi dţamiju. dvije ili t ri kapi mokraće." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ.A kada se namaz obavi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. on će umrijeti. ili radnji. to znaĉi da će roditi muško dijete.š. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati... to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. u stvari. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila.š." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo." 1 1 .. nije dobar... to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru.. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo.š. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ.. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. dok je on stigao u mihrab klanjajući. obraćao se kamenju rijeĉima: ." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro. na sedţdu. pa je za san upitao tumaĉa snova. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. Ako ovo sanja namjesnik. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju. da biste se spasili. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini. pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja.." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro. to mu je neka radosna vijest. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu. dobiće svjetlo i uputu u vjeri. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled.. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim. to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija. i oni koji ĉuvaju svoje namaze. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila.. Kad god bi klanjao neki namaz. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „." Ako ovo sanja ţena... onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite. pa ako je imam te dţamije bolestan. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. vjeru 21 .Pa su ga pozivali meleki. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je u kući. MIHRABU. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . i budite Mu zahvalni.š. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra.O kamenje..

ako to sanja pripravnik. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka. toga osloboditi. Ko sanja da je na musalli. i kad su stigli tamo. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha. otići će na hadţ i steći sigurnost. ili da će." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. zove se Sa'dana.Ali. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan.. dove i poboţne pjesme. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti.. 22 . Kur'an. a inaĉe nije pozvan za to. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u.a.s. ţeleći Allahovo zadovoljstvo. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje.. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena. to znaĉi da će otići na hadţ. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. 12.. SADAKI. — EI-Ka'ka' je pošao s njim. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. zaista opomena koristi vjernima. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete. otići će mu jedan dio imetka..A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Jesam! — odgovorio je. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac. a onda mu je tumaĉ rekao: . ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice. i kad gaje ugledao. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete.v. on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost.to znaĉi da će ovladati pos lom. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r..Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ..š. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu.š." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri). Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine.v.Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. da ga toga oslobodi. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke. ako to sajija trgovac. to znaĉi da će on izgubiti vlast. zovnuo ga je. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada. Tada se probudio iz sna. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje. ali ne prema Kibli. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. .a. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju.s.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. unaprijediti vaše imetke. — Allahov Poslanik s.. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. dok će zekat koji dajete. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje.l opominji. ako to sanja vladar. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti.. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". shodno rijeĉima Uzvišenog: . To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu.a. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. to ukazuje na lošu upravu.... — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. riješiće se gubitka.a. otvorenom mjestu za klanjanje.

ako neko sanja da uz ramazan mrsi. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. oduţiće se. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. ako je trgovac. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. HAŢDER -UL-ESVEDU. Neki vele. jer je osnova posta — šutnja. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti.š. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. ako je u zabludi. ako je na putu. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe.).. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. UMRI.š. 14. riješiće se briga. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. ako je bolestan. neko sanja da je krenuo na hadţ.. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ. Ako neko sanja da je podijelio vitre. pretrpjeće gubitak. biće ponovo postavljen. — to znaĉi: ako je upravitelj. ako neko sanja mjesec posta.a. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ. stvar će mu se pojasniti. Ako neko sanja da posti. na osloboĊenje od briga.. to znaĉi da on neće postići ono što traţi. Drugi. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. biće siguran." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi." Ako to sanja nepismena osoba. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta." ili je moţda. profitiraće. ako je u nekoj tegobi. putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz. Neki od njih vele da.Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. pak. 23 . Kad neko sanja da je postio i da je iftario. Ako. Ako neko sanja da je nastupio Bajram. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU.a. razboljeće se. na ozdravljenje i vraćanje duga.. zadovoljan. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila. Siromah simbolizira ispit (provjeru). ako u neĉemu dvoumi. i ako je zdrav.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha.. ako je duţan. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke..A ko od vas bude bolestan ili na putu. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila. obavezan da šuti. biće upućen. biće smijenjen. i ako je u brigama. Ko sanja da se omrsip. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot.. postaće hafiz.. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. biće bezbjedan. ako se od neĉega plašio. to znaĉi da će on joboljeti. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio... Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ozdraviće. prekinuće putovanje. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r.š.. to znaĉi: ako nije išao na hadţ. ZEMZEMU. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. ako se neĉega boji. otići će. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz). shodno rijeĉima Uzvišenog: . pak. ako je duţan. ako je trgovac.š. 13." kao i to da će vratiti dug. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. pa danas ni s kim neću progovoriti. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. KABI. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. ako je na putu. lahnuće mu.

Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. Ako neko sanja da klanja na Kabi. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. A ako. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. sa hazreti Havom. koji mu je rekao: . ili sa minbera bude 24 .š. princa ili ministra. doţivjeće poznu starost. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. pa ga stavili na njegovo mjesto. Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. vjera mu je manjkava. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe.a. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. ne završi do kraja namaz. pak. proslaviće se po dobru. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu.v. to znaĉi da će on biti razapet. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. ispravna mu je vjera. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. postići visok poloţaj i vlast. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti.s. Ako neko sanja da klanja u Kabi. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu.s.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju. ugleda i popularnosti u narodu. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. ili njegovog premca. Ako. Ako. jer je Allah dţ.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. nesreĊena i poremećena.s. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. inšaallah.š. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. on je dostojan slugu. vlasti. ali ga ne obavlja. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. pak. . on će. jer se prepustio razuzdanosti. nakon što su ga ljudi izgubili. pa se minber slomi ili sruši. — Tako je i bilo. sastavio Adema a. ako je pozvan za takav govor. a ljudi paţljivo slušali njegov govor. pak. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge.pa mu je Ibn Sirin rekao: . Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. obaviće hadţ i postići će sigurnost. umrijeće kao šehid. Kaba na snu simbolizira halifu. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. a ako nije pozvan da se penje na minber. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. primiće islam ili će ubrzo umrijeti. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. na Njegovim blagodatima. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. i unići. ili će ga zadesiti neko iskušenje.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. TakoĊe je reĉeno: . Minber simbolizira arapskog vladara. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav). poĉasni poloţaj ili islamski dţemat. sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. i ako ima nekog odsutnog. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama.

.Tekija. otići će na hadţ." Ako ovo sanja trudnica. opet.a. A neki. pa zatim se proţivio.s. oslobodiće se straha. opskrbu i ugled. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? . neka je Allah zadovoljan njim. probudio iz sna. biće pomognut protiv svojih neprijatelja. koji je rekao: . tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. UMRLIM. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa. neka mu se Allah smiluje. Ako rob sanja da kolje ţrtvu. GROBOVIMA. zadobiće pobjedu.s. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik.. 15. umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar.skinut silom. kako kaţe Uzvišeni: .Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. moć i slavu ti koji idu. obogatiće se.s. Ako ovaj san sanja zarobljenik. rekao: . 25 . bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama.Rekao je: — Hamamdţija. sallallahu alejhi ve sellem. ako ga sanja duţnik. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. postići će plijen.v. jer se on trudi za svoju porodicu. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani). kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. oslobodiće se. a ako sanja da je pomognut u boju. ako ga sanja ratnik..a.a. postići će pobjedu i slavu. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar.s. ako ga sanja siromah. A ko sanja da on neće umrijeti. u snu. pa ko vidi u snu da je umro. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. rodice sina koji će biti dobar. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik.a. jer je l srnailova a. postići će radost. i obradovali smo ga Ishakom. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. te priznajemo naše grijehe. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). imam jedno pitanje..v. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. kad biste zavladali. Ko sanja da ţrtvuje devu. pa će se zatim pokajati. biće osloboĊen." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija.. kravu ili ovna. oslobodiće se briga. veselje. oslobodiće roba. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. poboţnjaka. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta). Neki kaţu. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s.š. uĉiniće grijeh.v. dobrotu i ugled. otkupnina bila u ţrtvi. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. TakoĊe.. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. vratite dug. i postići će obimno dobro. udarajući njome i desno i lijevo." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi.. pribliţio mu se smrtni ĉas. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. 16. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? ." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti.A zar moţda ne biste i vi (licemjeri).Pa je Poslanik alejhi-s-selam. kaţu da će naći lijek. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. uspjeće u svojoj trgovini. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu.

Ko sanja da je umro. stupice u brak. Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. A što se tiĉe naricanja. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). 26 . prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima.neko od njegova potomstva će se oţeniti. osiromašiće. kao i skup pogrebne pratnje.plakanje sa naricanjem i kretnjama. Ako neko sanja da je upravitelj umro. rodice muško dijete i obradovaće se njime. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. Ako neko sanja da mu je umro drug. on se nalazi meĊu munaficima. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. us pio je u dunjaluku. mrtvacima. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. nastupiće briga iznenada. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe." Ko sanja kao da se sastao sa njima. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. nije pohvalno. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. jer smrću se cijepa braĉna veza. pa će plaĉ biti dokaz radosti. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. doţivjeće od tog upravitelja radost. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. a ako je na postelji. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. na kome će ga zadesiti veliko dobro. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. produţiće mu se ţivot. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. a agonija mrtvaca nije dobro. a moţda će u toj brizi i umrijeti. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. a kada se udruţi. a ako jede sa mrtvacima. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. a grupa kao naricanje. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. naći će kapital (novac). Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . to je znak njihova rastanka. neće popraviti ono što se srušilo. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. ako je na krevetu. srušiće mu se kuća ili zid . postići će uspon. postići će kapital i veliko dobro. a pokvario je vjeru. Ako neko sanja da je našao mrtvaca. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. A ako sliĉno sanja. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja.Ko sanja u svom snu. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad.

prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. to predstavlja njegovu smrt. uhvatiće miša. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće).Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. dalje je od pokajanja. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. a vjera u tog nije bila u redu. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. Ako sanja dţenazu na pijaci. a što je više kefina. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. zaradiće haram imetak. Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. a ako sanja da je nošen. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. to je on bliţe pokajanju. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. ili da se izvrši oporuka. pratiće vladara pokvarene vjere. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. on postupa po istini. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. vjenĉanje). Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. ili poglavar. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. a ako mu nije pokrivena glava i noge. biće mu zahvalan kraj. 27 . Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. oţivjeti. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. njegov kraj neće biti po hvalan. a ako ima muţa. ali mu se ne odziva. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. Balzam ukazuje na teobu griješnika. pokvarila je din (vjeru). ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. Ako sanja kao da prati dţenazu. udaće se. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. Što god je manje na mejtu kefina. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. to znaĉi da on poziva na blud. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. tj. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. ili da mu se izmiri dug. do kopaĉe se haram imetka. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. a zatim ga ostavili u kući sama.

taj koji sanja. zadesiće stanovnike grobova milost. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su.v. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. ili prljave odjeće. a smrt poteškoću.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna. kad htjedne. spasiće se zatvora i nasilja. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. zatim.. tj.š. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. Ako se umrla osoba sanja gola. on kontaktira sa licemjerom." Isto tako. nadati se njegovom kajanju. kao da je umro taj ĉovjek. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). što se tiĉe pozna tog groblja. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli.š. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. Ako u kaburu ne doţivi smrt. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. bez dobrih djela. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. a ako ih vidi ţalosne. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere). kao što i zatvor znaĉi grob. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). ta osoba je siromašna dobrim djelima. umrijeće u brizi. a ako je po njemu poravnana zemlja." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. prema kojoj je on nemaran. ili ga prepušta grobarima da to urade. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. ili kao da hoće da ga udari.. a ako je sanja kao siromaha. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu.KOPANJE. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno. proţivjeće ga (po slije smrti). shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću.a. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. jer se oni nalaze u kući istine. 28 . Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. ko sanja ţivoga da je umro. jer ţivot znaĉi olakšicu. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. ili da ima prstenje. to ukazuje da on.s. i obratno. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. ono predstavlja stvar istine. ĉini neposlušnost. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada.

tim ţivima će biti kratak ţivot. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. jer je dţamija mjesto sigurnosti. to ukazuje na siromaštvo i brigu. tj. 29 . a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. Ako se tuţi na bol ruke. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. ako je crvena. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. jer oni slijede mrtve. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. ili njegovom potomstvu. ako se sanja kao da je otac oţivio. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. ako se tuţi na bol po tklonjenice. Ako je umrla osoba upravitelj. ako se tuţi na bol steg na. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. a ako se tuţi na bol vrata. ako je crna na bogatstvo i moć. ako je njihova odjeća bijela. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. a ne za hakove prema ljudima. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. pod teretom je ispita za svog oca. to isto znaĉi." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi. znaĉi kao i gore navedeno. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. gušenje ili iznenadno umiranje. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. ako se tuţi na bol stomaka. ako se tuţi za bol noge. pod teretom je ispita za svog brata. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. ili milostinja koju je uĉinio. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. to se odnosi na vjerske stvari. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula.. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). a ako je odjeća prljava. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. Ako se tuţi na bol svoje strane. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. familiju i imetak. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. ako su one pocijepane odjeće. takoĊe. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. a poslije toga zaplaĉe. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. ili kao da je bolesna. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. to ukazuje na sretan i udoban ţivot. to ukazuje na griješne poslove." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost.

Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). ili drugu mrtvu ţivotinju. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. njegov san nije pohvalan. on ĉini prostitu ciju. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. a ako mu da prljavu odjeću. Ako mu da hranu. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. ĉini bezo brazluk. ili dovu. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. 30 . zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba.Isto tako. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. ta će se hrana ili roba pokvariti. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. neće mu to naštetiti. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. zadesiće ga opskrba. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. umrijeće. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. ali izlijeĉiće se. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Ako. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. ili miša. zatim se vrati. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. A ako mu da pohabanu odjeću. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. Ako je braĉni partner neprijatelj. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. ode od njega briga kako se i ne nada. ta će hrana biti skupocjena. on će se nadnijeti nad smrt. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. a zatim će se vratiti. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. osiromašiće. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. pak. ili ako uĊe. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo.

s. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. da su stvorenja sakupljena. ako naĊe umrlu osobu u grobu. jer je to dan rasprave i pravde. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu.v. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. time se odvra ća od takvog djela. a Allah zna. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. kad ga vidiš da radi ruţno djelo.. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. Oni su. ili je ustrajan na laţi. ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. a i nji hove supruge. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU. lasci. Isto tako. kao što je izlazak Sunca sa zapada. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. i 39. neka mu se Allah smiluje. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. ili sa još nekim pojedincem. a sofra postavljenja. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili.. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela)." 31 . neka mu se Allah smiluje. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje. ili namjerava biti neposlušan. ako je u ratu. on radi djela za koja će'se kajati. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe.a. poglavlju." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. njegov mu je san nagovještaj radosti. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. OBRAĈUNU.. Allahov Povjerenik. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati.l kad bi oni bili povraćeni. njegov san ukazuje na to da je on silnik. i obratno. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je jedino on proţivljen. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. izlazak Dabbetul-erda. taj mu je san upozorenje. i kako bi on išao tim putem. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to)." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. mudrost i dozvoljen imetak. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. tj. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. uistinu. kako vjerski tako i ovosvjetski. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. Ebu Mejde! — Ustao sam. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. 17. pobijediće. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. neće zadobiti kapital." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi.

koji se zalagao i trudio." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. a njemu majka Abdullahova.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. neka je slavljen. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan.on od dobrih ljudi. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu. HURIJAMA. O DŢENNETU. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima. uskraćen. da je dobra i dobrog vjerovanja. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. kako kaţe Uzvišeni: . pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. Ibn Širina i Mejmuna. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. oko njega su bile sluškinje.. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati. ţalostan. ako je. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. A ako vidi Malika. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. njegov sluĉaje je strašan. post i cjelokupnu pokornost Bogu. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. NJEGOVIM VRATIMA. ozarenog osmijeha . pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. DVORCIMA. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna.zapašće u tuge ovoga svijeta. ako Bog da.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti .— Vidio sam tu Hasana. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. 18. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti.l griješnici će vidjeti vatru.Kad.biće obradovan od strane policije. stanje njegove vjere je zastrašujuće. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. postići će radost. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha.š." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. a u njihovim rukama pehari. a ako nije. napušta namaz. . shodno rijeĉima Uzvišenog: . 19. dţehennemskog vratara. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. a ako mu loša djela pretegnu dobra. i da su mu dobra djela pretegla loša. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju. i umro.š. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima.. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri. u tom momentu 32 . i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor.

ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet. a jede njegove plodove. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere." Ako sanja da mu je reĉeno: . ko usni da se napio dţennetske vode. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. uz oĉekivane poteškoće. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. umrijeće mu roditelji. — dok nije ostala samo jedna. veli: — Ko sanja Dţennet. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. onda razbij ĉašu. zikir ĉini. • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. ukoliko ju je poznavao. zadobiće mudrost. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini.. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju.postići će dobro na oba svijeta. biće opskrbljen znanjem. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana. to ukazuje na poremećaj njegove vjere.š. vina i mlijeka. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja.Upitah sljedeću: — A ti? . postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem. iz Damaska.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći.A ĉija si ti? . znanje i bogatstvo.Ti ćeš unići u Dţennet! —." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. i one su pljeskale rukama. njegovi roditelji su zadovoljni njim." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. srazmjerno jelu koje je pojeo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće. i postići će zahvalnsot i nagradu. Ako sanja da je ušao u Dţennet. zadobiće nasljedstvo. postići će pravi put i znanje. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. taj mnogo Allaha dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi. u dţamiji sam ostao sam. a spreĉava loše. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet. a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. TakoĊe. postići će radost i sigurnost na oba svijeta.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a. Allah mu se smilovao.a ona reĉe — Ferkadova. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. ili ga ţeli uĉiniti. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. A ko usni da jede dţennetske plodove. pa je upitah: . — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. . Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet." 33 .

. Sto se tiĉe šejtana.. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se. dţennetskog vratara." Akoneko sanja da je svezao šejtana." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast. meĊutim. Uzvišeni kaţe: .. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima. ne uspijevaju u tome.O sinovi Ademovi." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. spletkaroš. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je. on plete zamke i pravi podvale." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. 20. a drugo neće. neka vas nipošto ne zavede šejtan. jedno će ga stići i zadesiti. on je neprijatelj vjere i dunjaluka. izgubiće vlast ako je upravitelj. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere. mir neka je vama. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. kako Uzvišeni kaţe: ." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. i ovaj će završiti hajirli smrću.. griješniku. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. pa Hadadţ uze jednu od njih.. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta.." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega.. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod). a bojte se Mene ako ste vjernici." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana. 34 . Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja.". kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina. zadobiće pomoć. MeĊutim. Ko sanja Ridvana. postići će radost.. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba.l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone. a druga se vrati ka nebu. priĉa im o dobrim ljudima. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati. kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata..Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine.. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću). i on ne preza ni od kakve spletke. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj.. neće postići svoje cilje ve. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu. Ako neko sanja da je ubio Iblisa. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje..

a ako je taj drug musliman. zadesiće ga briga i siromaštvo. to je snaga njegove marljivosti. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. Ako sanja jednog od njih slabim. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. Ko sanja starca je postao mladićem. Jedni vele: obnoviće mu se radost. a ako je poznat. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada.21. ĉuće neku rijetku vijest. opet. Allah mu se smilovao. neki. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. a ako je zaogrnuta velom. Ako je otkrivena robinja. to je njena marljivost. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. ili od nekog njegovog imenjaka. ako je mladić bijel. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. to predstavlja sumnjivo dobro. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. obzirom da ga je on nadvisio. MLADIĆIMA. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. Ako neko sanja robinju namrštena lica. taj će ga postaviti za upravi-telja. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. ako je otkrivena robinja. a zabavljaĉica nerodnoj godini. DJECI. odjeći i mirisu. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. Kada ţena usrtije mladu ţenu. srazmjerno njihovoj lje-poti. biće siguran od njegovog zla. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. DJEVOJKAMA. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. a ako je taj mladić koji se sanja jak. ako je mladić plav. to je neprijatelj starac. ako je mladić crn. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. Ako je robinja punih grudi. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. Ako sanja mladića kojeg voli. to znaĉi zavjet. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. to je grub neprijatelj. jer je ljepota prolazna. srazmjerno njenoj ljepoti. a ako ga nadgleda mladić. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. to predstavlja dobro djelo koje blista. tako npr. to znaĉi neko poznato dobro. Ko sanja nagu robinju. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. slaba je marljivost tog koji sanja. on je povjerljiv neprijatelj. l one imaju prednost nad drugim ţenama. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ako je od njega uzeo uţe. Ako je ona bila nemuslimanka. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. Ako je pokri vena. Ako je sanja namrštenu. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. to znaĉi skriveno vjersko dobro. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. vele da će umrijeti. dobiti nešto. to je prikri veni neprijatelj. ako sanja staricu. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. 35 . ili od nekog ko mu je sliĉan. Ako sanja robinju koja zabavlja. onda je neprijatelj bogat. Robinja u snu predstavlja dobro. STARCIMA. to je on liĉno.

Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. Allah mu se smilovao. to znaĉi da će on umrijeti. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. biće osloboĊen. Ona će te obavijestiti. ako je u snu vidi pod velom. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: ." 22. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. Ako je starica koja se sanja ruţna. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. naklonjen mu je ovaj svijet.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. to je naglašenije. a kad sanja da mu se rodila kćer. Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. to mu znaĉi slavu i snagu. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. Ako ţena sanja golobrada muškarca. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. a ako kupi na snu robinju. spopašće ga hajr. Pa o tom pitaj prirodu. Ako to sanja majka. a na njima raskošna odjeća. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. napustiće ga blagodati ovog svijeta.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. i rodice mu se sin. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti." Utom sam se probudila. 36 . i obrnuto. izgubiće svoju uljudnost. ako sanja da mu se rodila curica. kad je vidjela ovaj prizor. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. i rodice mu se kćer. a on je zainteresovan za nju. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro.Ako je vidi u snu ruţnu. Ako je muslimanka. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. a ĉas neprijateljstvo. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. oţeniće se gospodaricom. a ţena m u trudna. a ako starac sanja ovakav san. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. rekla je: „Subhanallah. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. to su dozvoljene stvari ovog svijeta. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. promijeniće mu se stvari. obrukaće se. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. l ova ţena što je sanjala. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. a on ga ne dodiruje. tj. to je stvar za koju će se kajati. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. A ako mu je pokorna. oţeniće se slobodnom ţenom. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. Ako je starica nemuslimanka.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

obzirom da nos simbolizira porodicu. Kaţe se da nos predstavlja dijete. Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. bilo dobru. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno.a ovaj mu je rekao: . njegovog planera. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. onda braću ili sinove. Ako je dlaka bijela.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. ko sanja da nema nosa. — Ako taj san usnije neki zanatlija. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). ako je dunjaluĉar. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. ušiju ili će imati zubobolju. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. nema rodbine. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova.Zadobićeš kapital od strane trgovine. Ako se sanja da su usne vlaţne. to je zlo koje će se naknadno desiti. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. a donji ţenke ĉlanove familije. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . to je bijes. da se to odnosi na djecu ili imetak. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. onda drage prijatelje. lijevi amidţu. koji ga pomaţe i podupire. radosti.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . bilo od dobra. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. izbavljenja. Ako se sanja donja usna. bilo od zla. desni sjekutić predstavlja oca. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). jer one štite oĉi više nego obrve. rodice veselo dijete. i pored svojih argumenata. bilo lošu.on napušta zakon vjere. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. znanju . Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. Ako je jezik duţi. Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. to znaĉi da će imati puno oruţja. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. gornji zubi muške ĉlanove familije. Ako to sanja trudna ţena. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . zavisno od toga kakve se usne sanjaju. oĉiju. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu. ţivjeće u sjeni svoje vjere. a neki opet kaţu i roditelje. odgoju i savjetovanju. a ako ni njih nema. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. a ako ih ĉovjek ĉupa. ako je vjernik i uĉen. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. Obrazi su posao ĉovjekov. TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. Zubi u snu predstavljaju familiju. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. a kaţu i ĉast i srodstvo. ako njih nema. posredstvom svog tumaĉa. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. On to sve prevodi svojim govorom.

Neki vele da. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. Ako njih nema. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. a ako time nije nadaren. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe." tj. Za zdrave. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. a pod lijevom stranom ţenskinje. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. u krilu. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Ukoli ko se pritom osjeti bol. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. Neki vele da velika većina ljudi. lijevi strinu. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. izuzev rijetkih izuzetaka. Ko ima crne. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. neće dugo ţivjeti. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. Po nekima opet na vraćanje duga. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. Po nekima. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. a pod zubima ukućane. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv.mjenjuju. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. To vaţi i za ostale zube. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. — Tako je i bilo. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. to mu je imetak koji će mu stići. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. Ako mu zub ispadne na zemlju. ko sanja da su mu zubi polomljeni. san mu nije pohvalan.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako se koje i rodi. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. rodice mu se sin. slobodne ili osobe koje su na putu. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. 42 . Bijeli. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. s tim da od toga neće umrijeti. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. vratiće dug malo pomalo. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo.. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti.

srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. to mu je neko olakšanje. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. Ko sanja da mu je brada okraćala. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu. Uho simbolizira suprugu ili kćer. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome... 43 . sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. koji će mu se kasnije vratiti.) faraon. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: .š. ako je bogat. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. ali mu se neće vratiti. i u nju ćemo vas povratiti..kada se obraćao hazreti Havi. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. a ako ih baci. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. ako sanja da ima mnogobrojne uši. ako se bude sporio pred sudom. koja će mu roditi sina. ali će biti cjholi nevjernik. kao npr. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. Takvu bradu je imao (Musaov a. ot ići će mu iz ruke neki imetak. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. ako su uši lijepe i skladne. Ko sanja da mu se brada sa strana. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. Ko sanja da ĉupa bradu. znaĉi da rasipa imetak. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. ĉuće puno loših vijesti. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga.. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa ih on sakupi. uskoro će umrijeti.našto mu je Ibn Sirin rekao: . Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda. . Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san.. shodno rijeĉima Uzvišenog: ...Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. sluţenje i pokornost će potrajati. otići će mu imetak. Ako sanja da mu je brada do zemlje. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. djecu ili poslugu.Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. postići će neko veliko dobro. pak. ali ne previše. ali ne i sa sredine. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost. pobijediće svoje oponente. ako je bogataš. san mu znaĉi da nije vjernik." Ko sanja da mu se brada izduţila. ĉuće neke radosne vijesti. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke.. ako je bijeli rob. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci.s. steći će imetak i ĉast. njegovo robovanje. a ako je siromašan. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. razrješenje duga i izbavljenje. a ako su uši ruţne i neskladne. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. koji ima brojno potomstvo. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru. tako da će ušima nadomještati vid. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. Ako ovakav san usni bogataš. sanja da su mu uši ruţne i neskladne. tako da mu pada na stomak. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. tuţilac. ĉuti lijepe i radosne vijesti. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku. suprugu. on se okreće od istine i ne prihva ća je. Ako ga usni bijeli rob. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema). Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. ako sanja da ima lijepe i skladne uši. ali ih ne baci. Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. kao npr. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. Ako. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . i rastaviće se sa voljenim društvom.

ugled i ljepotu. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. 44 . Ako mu kosa prihvati boju. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. je imao bijelu bradu. Ibrahim a. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. neki da će joj suprug. da će roditi sina koji će odras ti. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. ugled će mu biti vraćen. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. ili neko ko mu je sliĉan. izuzev govora. ali ne zadugo. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. Bojenje simbolizira prikrivanje. a ako mu je starac bio nepoznat. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ.s.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak.brkovi. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. ali ti to nije pošlo za rukom. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. kao npr. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. Ako ţena sanja da ima bradu.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. ali ne i. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. ako mu je bradu obrijao neki starac. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. uznosi tost. Tako. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. ili imenjak. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. biti odsutan. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. povjerljivo) mjesto. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. ugled. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). Ko sanja da je obojio kosu. osiromašiće i izgubiti ugled. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. Ko sanja da mu je brada osijedila. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. koji ima dobro znaĉenje. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. a njihovo smanjenje pohvaljenim. ako je udata. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. ali da ona ne prihvata boju. ali će na kraju ipak biti postiĊen. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. priznatost i popularnost. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. a ako je noseća. umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo.

ft ako sanja da mu je ruka mokra. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo. kao što je npr. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. to za upravitelja znaĉi uspjeh. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti.s. ili da će mu se roditi sin. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. Ko sanja da mu se mišica smanjila . za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. srazmjerno povećanju mišice. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. ili da će mu se roditi brat. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. ako si hrabar ĉovjek. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. to je dunjaluk.a. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . koji mu je rekao: . postaćeš plemenit. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. imetak i dobroĉinstvo. odlikovao. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. a lijep. to ukazuje na tugu. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak.Bićeš glup. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . a lijeva ţensku rodbinu. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. steći će znanje ako je dostojan znanja.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. to ukazuje na njegovu snagu. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. srazmjerno smanjenju mišice. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. popraviće se.) u vezi sa miradţom.Ako imam sanja da mu je krut vrat.š. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. ortaka ili najamnika. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. a i njemu se duţno. prilikom rada. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu. to mu oznaĉava imetak. Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. pa mu je san protumaĉen tako da će. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. oćoraviti. postaćeš još hrabriji. Ko sanja da hoda na rukama . jer ramena oznaĉavaju braću.rodbina će mu biti zahvalna. ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. plećka simbolizira ţenu. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ako se sanja da se ima duga ruka. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka. profitiraće. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame.v. Isto tako. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku. a rame — ukras. ako sj loše naravi. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. a ako je trgovac. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. brat ili punoljetni sin. ljepotu i lahkoumnost. 45 . Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica).

Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. s mukom će zaraĊivati za ţivot. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. da bi mogao da se izdrţava. to znaĉi da će raĊati djecu. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga. srednji prst — ikindiju-namaz.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. Ako ţena sanja da je oknila nokte. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja.š. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti.Š. ali joj nokti ne prihvataju boju. bilo od zla. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. Isprepleteni prsti. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. kao i pripremanje oruţja.s. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara. kaţiprst .. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. 46 . predstavljaju siromaštvo ruke (brata). to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove. Tako. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. ili da će je on obradovati. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. ako.. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. bilo od dobra.š. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale.. koji mu je rekao: .O vladaru pravovjernih. to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. Te stvari su nabrojane u ajetu: . na njegovu nepravednost i pristrasnost. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah.podne namaz. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ. koji ništa ne rade.. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. Ako ţena sanja da boji nokte. ili bratiće. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. pak. to ukazuje na porast njegove pohlepe. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast.. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana.

da imam svjetlo i sjaj.v. tjeskoba u grudima škrtost. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. njegov oslonac. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju. Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. a neki vele da to znaĉi osijediti. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. imetak i slavu. pretrpjeće gubitak u imetku. Nedugo zatim otišao je u borbu.. izaći će bijela bez mahane. shodno rijeĉima Uzvišenog: . stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak.l stavi svoju ruku u svoja njedra. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. trgovinom i sliĉno. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. izgubiće bogatstvo. poloţajem. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. a neki vele jakim djetetom. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. pa sam upitao Dţibrila: . Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. moći će se riješiti duga. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake.): „Dok sam bio na miradţu. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. rodnost i snagu.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. . to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. a ako sanja da mu dlake opadaju. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti.a. Kiĉma predstavlja postojanost.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. ţalost će mu se povećati. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama. biće mu opljaĉkan imetak. a za siromaha povećanje duga. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise.. izgubiće skoro sav imetak. njegovu vrijednost. povećaće mu se radost i bogatstvo. tjelesnu i duhovnu snagu. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. a ako to sanja siromah.s. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. kao u ovna. 47 . Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele. npr." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. a ako sanja da mu dlake otpadaju. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. lijepe ili ruţne. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka.Ona je rodila vanbraĉno dijete. Ako ĉovjek sanja svoje sise. a ako to sanja siromah. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao. ţalost će ga napustiti. Ko sanja da ima debeo rep. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi..

Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. ako je neoţenjen. ako ga sanja djevojka. jer su pluća mjesto ruha (duha). Ako se sanja mali stomak. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . a malog stomaka na nedostatak navedenog. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. a ne osjeća se glad.Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. pa ovaj umre. Ako ovakav san sanja ţena. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. oštrina.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. dareţljivost. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. zatrudniće i roditi dijete. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. f 48 . Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot.š. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. upornost. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). pa je napasnik popije. pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. rodice ţensko dijete. to ukazuje na veliku ţalost. ozdraviće i spasiti se nevolje. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). Ako pri tom poteĉe krv. A ako sanja da je gladan. i ako je mlad. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. ako je siromašan. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. to predstavlja nedostatak kapitala. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. oţeniće se i dobiti dijete. ustrajnost. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. peĉenih ili nepeĉenih jetri. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. nije zadovoljan. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. udaće se. Ako se sanja puno kuhanih. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. izuzev ako ima trudnu ţenu. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. jer je ona oslonac tijela. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. ili će neko iz njegove porodice. dugo će ţivjeti. djecu. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. jasnosti (objašnjenja) i greške. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. za koga misli udati i kćer. pa potom trbuh opran. ili on liĉno. i ako ga sanja djevojĉica. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. velikodušnost. ispravnosti. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. a ako osoba koja to sanja nema djece. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. tako da mu padaju po prsima. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. u mri jeĉe. osiromašiće i izgubiti imetak. postati glava porodice. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. Ako ovakav san sanja mlada ţena. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. ako je bolestan. ako ga sanja starica. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. nastupiće mu olakšanje. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece.

to je inventar za kuću. odnosi se na njih. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. osamljen. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. a siromah će se obogatiti. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. jer onaj ko nema djece imaće. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. a on se stidi toga. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. — našto Ibn Sirin reĉe: . a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. U ruci mu bijaše sablja.š. ako na sebi nema ništa od odjeće. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. Ako se on sanja neprirodno velikim. da je ruţan. ako je bolestan. Pupak predstavlja suprugu. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. i kao daše stidi od toga. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. i što se rebru dešava. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. neće ih pobijediti. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. vratiće se. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . snivaĉa će zadesiti briga. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. uzeće im imetak. A onaj ko je na putu usamljen..Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. znaĉi u dţamiji. ili to uĉini svojom rukom. Što se tiĉe muškog spolnog organa. njegov ugled ili njegovo dijete. to ukazuje na bolest roditelja. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. Ako im uzme ono što im je u stomacima. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. odnosi se na ţenu. će ga izlijeĉiti. biće pokoren i pobjeći će od njih. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. imaju pritom na sebi nešto odjeće. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. Allah dţ. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. kao npr. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. ako je u strahu. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. to joj je nesreća. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka.š. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. lijep ili sliĉno. Što je utroba za ĉovjeka. a ima roditelje. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. zadobiće sigurnost. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. otvoreno (otkriveno). 49 . inšaallah. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti.

Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. strah. pa će mu od koristi biti drugi sin. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro. rodice mu se. koji joj je rekao . što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. rodice sina. pa ga vrati na njegovo mjesto. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. dug. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. a ako ima djecu. ţena nema djece niti je trudna. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima.. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. umjesto na ţenu. Ako.Njegov ţivot je prošao. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. pa će ih on doĉekati. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. kao što su npr. ali ne ukazuje na smrt. a ako im se koje i rodi. bolest.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije.Ko sanja da ima dva muška spolna organa . umrijeće prije punoljetstva. brige. umrijeće mu sin. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. — Uskoro je sin te ţene umro. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. djeca im se neće više raĊati. onda će iskoristiti nekog 50 . Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. pa je san ispriĉala tumaĉu snova.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. a ako mu on nije potĉinjen. pak. ona će biti na putu i vratiće mu se. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze.. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. ako nema djece. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. biće poniţen i potĉinjen. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom.ako ona ima već dijete ili je trudna. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos.

Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. povjeriće mu upravu. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. koga simbolizira dotiĉna vena. tj. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. ta promjena se odnosi na njega. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. pa je san ispriĉao tumaĉu. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. NOGA je ĉovjekov oslonac. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. ili pojava otoka na njemu. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. jer se na nogu u 51 . srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. Stoga. Ako je to neki nepoznati starac. kad se otkine. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. ako se sanja. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. taj mladić mu je dušmanin. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. BEDRO (but) simbolizira rod. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. ako se ona sanjaju zdrava i jaka.Ti imaš neki dug. jeziku) ţenskog roda. Ibn Sirin mu je na to rekao: . a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. ne zarasta niti boli. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. ili će izgubiti jedan dio imetka. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. Gruba koţa na ko ljenu. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu.njegovog imenjaka. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. Ako je to neki poznati mu starac. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. rodice mu se vanbraĉno dijete. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. to znaĉi njegovu smrt. ako je osoba koju sanja mladić. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. koje neće biti njegovo. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. pokretljivost i širinu poslovnosti. obzirom da bedro. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. u vezi sa venom. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu.

GLAS l DR. Ko sanja da ima mnogo nogu.a. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. 23. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. za muškarce i za ţenu. obzirom da drvo nije trajan materijal. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. rekao: . oboljeće. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. kada ih drţim na ţeravici.v. koji je rekao: . a za ţenu smrt muţa. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. a otići će mu i kapital i njegov oslonac.svemu tome i oslanja. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. ili će umrijeti. postići će bogatstvo. Muţenje simbolizira zamku. s tim što. KRV. od koga će postići neko dobro.. Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. simbolizira imetak. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula.000 zlatnika. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. onda bude onakva kavka je i bila. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar. ako je bogat. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. to znaĉi da će se oţeniti. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. ako je bogat. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. izgubice sav imetak i svoj oslonac. oboljeće. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. jednu s drugom. Sve će mu se to desiti ako sanja. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. ako je siromašan.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. pa mu se ta noga na javi osušila. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen. ona se ugasi. nego raspravlja o sudbini. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. a kada ih podignem. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. koje se odalo kocki. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane.s. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. biće mu lagahan put i postići će dobro. pod dugom. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. ako je u pitanju poznata osoba. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. a imao je duga 40. Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. izgubiće pola imetka. ĉovjeka ili ţenu. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. . a Ibn Sirin ustuknu. Muţenje horasanske deve sim- 52 . ĈLANAK noge simbolizira dijete. ako je putnik. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega.

s. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka.a. otputovao iz Ta-ifa. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. Tada je donesena druga ĉaša. a glava Arapa je vladar pravovjernih. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. postići izbavljenje i spas od belaja. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. rodice mu se dijete. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. To što ste jeli i med. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare.a. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. biti zavodoljan. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika. koje će biti njegov blagoslov. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka. posti i dijeli zekjat. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. opet. Reĉeno je i to da će. . — Zatim je Allahov Poslanik s. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. nema mu grijeha. u koju je sasuto sve mlijeko. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost. ili sanja da je potegao jedan. koju smo jeli zajedno sa medom.bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka. zaimaće. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. a ako ptoeĉe otrov. Neki. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. dok je bio u Taifu." Kamila simbolizira Arapa. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost.. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: .Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra.. a u ma loj koliĉini — halal kapital. Ko sanja da muze devu.. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. znanje i mudrost. A neki opet. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost.a nije niĉim zaprljana. Najvitalniji dio tijela kamile je glava. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. a ako ga sanja siromah. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . shodno rijeĉima Uzvišekog: „. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. biće oslo boĊen. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). koja se prosula.Allahov poslanice.. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. ko to sanja. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja.v. Ebu Bekr r. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka.. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak. Ako trgovac sanja da muze devu. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu.s.a.š. on odlazi baĉen. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko.!o isto simbolizira i topljeno maslo. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu.v. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu.

i Mi smo je obradovali Ishakom. koje će po njega imati štetne posljedice.on će od te osobe biti uznemiravan. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. koje je on odbio. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke.. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko.". Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. a najruţniji glas je magareĉije revanje". Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran. postaće bogatiji. ili će malo dijete odbiti od dojenja. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. dvije ili tri. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. ali na kraju ga je ipak uzeo.. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. za koji ne ţeli da svako zna. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. osiromašiće.sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe.. Tako.". i spusti glas. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak.. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. i nasmijala se. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. ili će se riješiti briga. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno. . a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. Ako ovakav san sanja poglavar. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. ZIJEVANJE simbolizira bolest. bez plakanja. pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere.Tako je i bilo. Harun er-Rešid. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. Ko sanja da mu. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. a smi janje simbolizira tugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je ta ţivotinja bila maĉka. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina.. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. kao i to da i ne sluti da je prevaren. a ako je to bila golubica. Pošto se takvi kao ti ne hapse. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. koje je on u poĉetku odbijao. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti.. osjetiće promjene na svome tijelu. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. jako ili slabo krvarenje. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina.u prodavnici. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo. a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. to mu je neka korist. prihvatio je. Priĉa se da je vladar pravovjernih. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao.. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. a on je opet odbio. a ako mu suze poteku. Ko sanja da se oseknuo.. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. Kada mu je ponuĊeno i po treći put.Pa neka se malo smiju. oslobodiće se nekog grijeha. vara ga sa njegovom sluškinjom.. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. ali mu to ne polazi za rukom. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega.. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). pa njegova ţena uzme sline.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to dijete će biti krad ljivac. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak.

kojeg će se na kraju osloboditi. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. Što se tiĉe sanjania dogo varanja. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. a ako se dogovara sa ĉestitim.. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori. znanje i razumijevanje.) — biće izbavljen iz brige. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. ali je povratio. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot.neko njegovo pravo. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. Uĉenje dove. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom.postići će veliku vlast (carstvo). Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast.š. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. biće razotkriven. on je ĉovjek koji govori istinu. treba to prihvatiti onako kako je. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. bilo upozorenje. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. a ako. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. ţeli postići neko dobro. a povratio med. to znaĉi da on govori istinu. bez ikakvog tumaĉenja. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. Ako se pri tom opio. dijete će poţivjeti. dijete će ubrzo umri jeti. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. Ko sanja da umije da govori razne jezike . Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. oslabiće mu snaga. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. on izuĉava komentar Kur'ana. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. bilo zabrana. a ako je uĉenjak.on potajno troši neki imetak. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje). Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. škrt je u širenju znanja. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. Ko sanja malo sukrviĉe.krv padne na zemlju. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti.š. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. bilo da je to nareĊenje.. ako pri tom krv teĉe u posudu. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. dobiće protuotrov. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri.. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka.. Ko sanja da je pio mlijeko. koji će kasnije otići od njega. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca.. 55 . Ako je osoba koja grdi vladar. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. on odaje njegove tajne neprijatelju. bilo radosna vijest. a ako se osjeti neprijatan dah. Ko sanja da je iskihnuo sluz . kao i na neko zlo. kao jedan ispljuvak. imaće dug ţivot.

: Ardešir. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. a ako nije oţenjen. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. ili ga ona boli. Bojte se Allaha i udajte je! . Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. izgubiće imetak. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). a da toga nije svjestan. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. oţeniće se. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. ako je siromašan. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. uz kajanje. to znaĉi da će mu ţena poba citi. jedan dio briga će mu nestati. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. kad se probudi. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. i On je najbolji darovalac". nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. — Nakon što mu je to on obećao. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. a ako je bogat.. a ako je u brizi. Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. ako je bogat. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. koji je bio pastir. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. ako ima trudnu ţenu. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Nakon što se rodio Ardešir. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. pa je kasnije postao trţišni inspektor. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva.. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. sin Babekov.Zato se i kaţe. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. rodice boleţljivo dijete.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . primijetiće da ju je stvarno izbacio. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. ispunjavaju tako svoje obećanje. riješiće se siromaštva. Ko sanja da mokri. Ko sanja da izbacuje spermu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. SPERMA simbolizira višak imetka. — Tako je i bilo. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. mada mu je otac bio Sasan.MOKRAĆA simbolizira haram imetak. Ako trudnica sanja da 56 . rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. Ko sanja da mokri u svoj nos . Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju.Tako je i bilo. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). izgubiće jedan dio imetka. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje.

i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. a ako je mjesto bilo nepoznato. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh.to znaĉi da će roditi dijete.. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. opet. Ako je. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. to mu je u svakom sluĉaju rodbina.š. on će ih toga osloboditi. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. ako se time umaţe. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju.. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. on krije neki imetak. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. Ako je to bilo u društvu. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). a sve to ĉini od svoje drage volje. on prebroĊuje neku brigu. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu.A njegova (Ibrahimova a.) ţena stajala je i nasmijala se. a neki. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. Da li je to halal ili haram imetak.je rodila ribu. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. pak. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. ako se sanja. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. nuţnik. i Mi smo je obradovali Ishakom. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu. ako je na putu. ali koji se neće proĉuti u narodu. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . prekinute putova nje. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. pa je potom izmet zatrpao zemljom. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. i Allahu dţ. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine.. srazmjerno koliĉini izmeta. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac. on će im olakšati. biće klisti- 57 .š. a ako to nije. oslobodiće se haram imetka. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. a ako ime imetka. a ako su u nekoj poteškoći. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. rodice mu se ruţna kćer. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. podi jeliće sav imetak. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu. ĉini mu nasilje i velku štetu. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. zavisi od zadaha. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja. a ako je prosjak. simbolizira imetak. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. kao npr. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. na njega će podijeliti zekat. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koji prati kajanje. ali na nedoliĉan naĉin. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ.s. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta. Jedenje. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. zbog kojih će ga biti loš glas. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. srazmjerno smradu. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe.".

ili će zapasti u brigu. Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. ako sanja da je rodila djevojĉicu. zapašće u tešku brigu. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. a za oţenjenog — djecu. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. dijete će umrijeti. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. rodice djevojĉicu. iskljuĉivo grudaste. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. Neki je. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja.ran.. rodice djeĉaka. postići će neko dobro. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama.. npr. ako se jaje pritom razbije.. Ko sanja da jede ljusku jajeta . ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. Sve ovo vaţi za prijesna jaja..to znaĉi da on pljaĉka grobove. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. odlazak na hadţ. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje.. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama. zapašće u tešku brigu. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. ako sanja da je dobio djeĉaka. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. i izvodi mrtvo iz ţivog. shodno rijeĉima Uzvišenog: . tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi. za poljoprivrednike predstavlja dobro. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka.. dala na vaspitanje.. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina. poĉesto i skrivene stva ri. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. ili će poĉiniti grijeh." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka.. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. kao da su one jaja pokrivena. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci.. a ostatak pojeo. Ako ĉovjek sanja da je trudan. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu. a mala jaja ţensku djecu. Isto tako. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. On izvodi ţivo iz mrtvoga. Lajanje psa sirnbolizi- 58 . TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. 24. neće biti u stanju to uraditi... Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. rodice djevojĉicu. ŢIVOTINJSKI IZMET. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. a ako sanja da je rodila djeĉaka. koji mu je rekao: .. kojeg mu je. TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. ĉiju ljusku je bacio. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. koji mu je re kao: . Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje.To za neoţenjenog simbolizira ţendibu. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. Sanjanje goveĊe balege. tako da. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak. po nareĊenju svog muţa. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete.. A moţda joj je priroda drugaĉija. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. postići će neko dobro. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik.Neki gospodar će ti dati neki imetak. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice.. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu.". zadešiće ga teška briga. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. opet. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. a ako sanja da je kupio roba.

a ako se sanja da je sa teĉnošću. uz obavezno tjelesno zdravlje. KUGA. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. SVRBEŢ po tijelu. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. Ko sanja da je na samrti. magarcu. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. ako ga sanja siromah. da je dobra vjernica). KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka.U njihovim srcima je bolest. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. ako se sanja. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. zatvorenika i siromaha. ako se sanja. zapašće u brigu i ţalost. SVRAB. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. simboliziraju brojnost grijeha. da je širok. PRISTOVI simboliziraju imetak. imaće poteškoća od strane rodbine. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. kaznu. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. BUBULJICE. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. To simbolizira ijĉir. ako sanja da mu drhti stegno (but). Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj.. simboliziraju pobjedu. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. ranjeni). imaće poteškoća u vezi sa imetkom. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. simbolizira bogatstvo. svinji ili bi volu. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . Reĉeno je da svrab. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. ako se sanja da je bez teĉnosti.. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. ako se sanjaju. groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. a rat simbolizira kugu." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. dobiće neki upravni posao. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane.". a ako ga sanja bogataš. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu.. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj. simbolizira rat. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara. imaće nekih poteškoća od strane vladara. a neki vele da ona simbolizira imetak. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge.. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. Ako ovakav san sanja ratnik.š. a ako mu se tijelo nije podgnojilo.ra kajanje za neko zlo. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. Gnoj u bu-buljicama. Ako neko sanja da mu podrhtava glava. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. 25. kozicima (boginjama) i si. i ako mu drhte noge. vladara ili uĉenjaka. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. simbolizira veliki kapital. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. kao i ubrza vanje kazne.." („bolesni" tj.. prekinuće kontakte s njim.. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće.da je visok. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. jer ako se to sanja na nekome drugom. simboliziraju smrt. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza).. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. za koji se snivaĉ boji da će nestati. uz brigu i strah od propasti. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. ako se sanjaju. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. biće ranjen. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. svrabu.

Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak.š. Ko sanja da Vjerovjesnik s.š. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 .. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja.š.on poboljšava svoje vjerovaje. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja.muhtać (tj. oko za oko. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ti si neduţan. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu. to je njegova ispravnost u vjeri. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ.š.v. nos za nos. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. kazna. i potvara neduţnu osobu.bolesnika. milostinja ili kurban". za onoga ko je u brizi. ili bude imao neprilika od glavobolje.. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. LUDILO simbolizira imetak. otkup (m u) je post. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. opet. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. Neki.š. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. sticanje vlasti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga). Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid. nije zadovoljan da se troši.a. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . Ko sanja da lijeĉi oĉi . Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. a ako nema ţene.. Allah dţ. vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću.š. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri. dobrotu stanja i sticanje znanja.š. kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece. opet. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka. Ko ţeli da ide na neki put. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. dok za bogataša to znai neku potrebu." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu. oduţiće se.Zaista nisu slijepe oĉi. U osnovi.to predstavlja imetak koji traje. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. Ko sanja da navlaĉi surmu. on je potajno bolji nego javno. obzirom da je bolesnik .. pobjedu i imetak. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. osjeća potrebu za pomoć od drugih). srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti.s. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi.. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. za onoga ko je za to pozvan.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ. da na glavu stavlja krunu.. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. a neki. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi.. umrijeće mu. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu). u Kur'anu a. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. ako ima trudnu ţenu. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. uho za uho. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ. veli: .

Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). trgovina će mu biti uspješna. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. obzirom da se stid pokazuje oĉima. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. odu i blagodati. ljepota lica simbolizira stid. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja. ili njegovoj ţeni. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. a ako je svjedok.. ili njegovom ortaku. došli su ti naši znaci. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku... Ako nevjernik sanja da je oslijepio. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. tjelesno zdravlje.u onome u ĉemu oko uţiva. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. Ako neko.. a ako to sanja griješnik. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos.a.s.". drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi.. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere. lice postaje ruţno. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. opet. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. sanja da se taj vratio i da je slijep. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ.. ili njegovoj djeci. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. s tim da je nije potpuno izvukao. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. ili će se. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. pa si ih zaboravio.. pretrpjeće gubitak u trgovini. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio.. znanje. moţda.. — a kad ode oko.Tako ti (je). a ako sanja da ţivi i posHije smrti. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. ne svjedoĉi istinito. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom. i jezik i dvije usne. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. nešto desiti njemu. ako je trgovac. zašto si me proţivio slijepim. a ako je trgovac. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu... a ako je upravitelj. ili njegovoj ruci. kao i dobijanje imetka od neke bande. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. koju će strpljivo podnositi. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. imetak.Zar mu nismo dali dva oka. da bi razumjeli moj govor. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt. dobiće bogatstvo. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. jer kad se sa lica otkine nos. obogatiće se nakon siromaštva.. ili. i razveţi uzao sa mog jezika. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje. djeca. shodno sluĉaju Jakuba a. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . ili će izgubiti blagodati koje uţiva. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu. biće smijenjen sa svog poloţaja. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće. snivaĉ će umrijeti. dok neki.". kao što su npr.. shodno rijeĉima Uzvi šenog: .

š.. to znaĉi da on ispušta namaze. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. ili sa ortakom. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. umri jeće mu sestra. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . ili izdajnik. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće.. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. umanjiće mu se imetak. ako mu je sasušen domali prst. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. stradaće mu kćer. ako mu je sasušen mali prst. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh. dareţljiv i hrabar ĉovjek. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. ili će se razvesti sa ţenom. a drugi je bio obješen. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti.Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. kazniti. umrijeće mu brat.zaradiće neki imetak. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. ili nasilnik.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu". a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala.. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata.". ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi. Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. Ko sanja da mu se štuca . Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa.on se srdi. biće mu nanesena nepravda od sudije. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. ili da se povješaju. ili će se razići sa ortakom. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena . a ako nisi. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. a ako to sanja neko ko nema djece. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega .Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. pa je on rekao: . nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik. ako mu je sasušen srednji prst. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. umrijeće mu brat ako ga ima.Ako je tvoj san istitinit. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti.. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete.on se mnogo zaklinje. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. stradaće mu mati i porodica.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara. ili sa prijateljem. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 . Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kazna. — našto je Ibn Sirin rekao: . Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): . Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj.š.

tako da će morati trošiti svoj imetak.to mu predstavlja povećanje imetka. snalaţljivost i pokretljivost. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice.s. simboli zira povećanje blagodati. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. kome odgovara organ koji ga boli. kao npr. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. on je nekim ljudima nanio zlo. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. Ko sanja da ima kozice (boginje) . Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. nije zadovoljan da se troši. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. je rekao: „Naša djeca su naše jetre". Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja.š. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. otac. bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt). a za ratnika — poraz. o njima je ranije bilo rijeĉi. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. kozice i bubuljice. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba. to ukazuje na njegovu smrt. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. simbolizira imetak..". svrab. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna.to ukazuje na osiromašenje i brigu. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini.Dugi nokti simboliziraju brigu. Ko sanja 63 . obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha). što je rugoba i sramota. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. sin. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. pa sanja uškoplje nika (haduma). obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja.. ili da više neće imati potomstva. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. ili će izgubiti snagu. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. koju je doveo na rub propas ti. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. Isto tako. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. Što se tiĉe gube.. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. ili da će mu umrijeti sin. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. ako ih sanja kod nekog drugog. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. tako da se bojao da će umrijeti. što će ga dovesti do siromaštva. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen.š. elefantijazisa i kozica. sukrvice ili gnoja. TakoĊe je reĉeno: . a svakQ povećanje na tijelu. Posjanik a. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju.nog. Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. a ako mu se bol u snu povećao. zbog duga prema njemu. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. i stoga je kaţnjen. poglavar ili prijatelj. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga.

kao što je bio uništen i narod Ad.. imaće poteškoća sa imetkom. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi.a. ili išĉašena. ili slomljena. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. ili ga ne nose noge. dobiće vlast i biti spominjan. oboljeće od kuge. i ako se bude zaklinjao. velikih stubova. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. na javi oslijepila.. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. KUGA u snu simbolizira tugu. rekao: — Allahov Poslanice. (od grada) Irema. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. — našto mu je Allahov Poslanik s. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ.. pa je. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio.. pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala.on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. ta ko da se. a ako mu nestane impotencije. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine. ona će se vjeriti. a ako nema kćeri. imaće poteškoća od svoje rodbine. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio.. Bolest simbolizira parniĉenje.". Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. a ako sanja hroma ĉovjeka. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. iz zavisti. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova.. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude. Tako. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". ako sanja da mu drhti stegno. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. uspio je.s. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. Prenosi se da je Ebu Bekr r. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe ..". simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. a ako sanja da je zapao u tugu. osramotiti. Neki vele da one simboliziraju klevetu. Ruţnoća u snu simboizira sramotu. 64 . obziromsda glava simbolizira oca. a Ijekar — pomagaĉa. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. a sramota — ruţnoću. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata.". da je umro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. rodice mu se. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. ili ukoĉen (nepokretan).v. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. oboljeće mu sin. Ovo je rekao Ibn Sirin. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. Ko sanja da je hrom. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago. a ako sanja da mu drhte noge. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. ili će ih hapsiti. Ko sanja hromog starca . ili će uznemiravati poštene osobe.a. taj ĉovjek će ga.š. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-.on je osoba koja posjeduje stid. Tako. ako na njoj ima rana. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. pa je za san pitao tumaĉa snova.

umrijeće mu neko od bliţe rodbine. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. za bo gataše ima dobro znaĉenje. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. kao i ono što on ni je u stanju. ako krv iz vene ne poteĉe. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. a ako ga ne dobije. ili se oţeniti. i da mu taj lijek koristi. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. opet. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. a neki. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . a ako je na nekom poloţaju. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. PUŠTANJE KRVI iz vene. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. nagradiće ga. da simbolizira umanjenje imetka. pokajaće se za grijehe. biće smijenjen. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. imaće neku korist. ali mu krv ne poteĉe. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. o njemu će se govoriti istina. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. ili će ona umrijeti. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. a ako ima ţenu. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. ako mu je venu rasjekao poprijeko. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. to mu je prijatelj. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. Ko sanja da pije neki lijek. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. jer krv simbolizira grijeh. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. prestaće takav govor o njemu. Jer. rastaviće se sa ţenom. to mu je neprijatelj. kome dotiĉni organ odgovara. koje on neće htjeti prihvatiti. ona mu neće traţiti da je izdrţava. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. ili će dobiti braĉni ugovor. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. ili preuzeti neku obavezu. a oticanje krvi — pokajanje. koji se s lahkoćom uzimaju. Ako dobije braĉni ugovor. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. ako je boja krvi crna. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. imaće koristi od nekog drugog vladara.26. riješiće se brige. a ako venu prosijeca poprijeko. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. a ako je to neki mladić. a ako mu krv poteĉe.. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. koji se s mukom uzimaju. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. vladar će ga pustiti na miru. ako umjesto krvi izaĊe kamen. ako iz ve ne poteĉe krv. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. a ako se krupica slomi. on je dobar u svom vjerovanju. LIJEKOVIMA. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. ako mu venu rasjeĉe uzduţ.

imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. a ako se normalno namazao. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. ako se sanja da je tijesto nadošlo. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. ako tijesto nije nadošlo. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. postići će vlast i dobiti imetak. u svrhu obilaska bliţe rodbine. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. a ako tijes to ukisne. a koliko od lepinje u snu fali. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere.mu. SLATKIŠIMA. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju.l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu".". ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. ili će se oţeniti. Ko sanja da pije. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. ili neke laţi koje je izgovorio i si. blagoslov. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. simbolizira brigu. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. zapašće u brigu. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). Lepinja za Arape simbolizira ţenu. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto.. a za zanatliju — njegovo poštenje. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. posti ĉitavog svog ţivota). Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara.. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. ako je lepinja suha. ali ih ne jede. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. donosi brzu zaradu. Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). a da se i oni tebi prikazuju blagim. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. za trgovca — njegovu praviĉnost. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. on je pohlepna osoba. obezbijeĊenu prehranu. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. 27. da se peć ne bi ohladila. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad .ona mu simbolizira 1000 dirhema. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. Ĉista. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen.. Reĉeno je da ulje za mazanje. rodnost godine.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja. A ako je uzeo zalogaj. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. a jedenje mekinja — siromaštvo. 66 . Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . KLISTIRANJE. uskoro će se sresti sa svojom braćom. JELIMA. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. ako je lepinja od jeĉma. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. dugo će ţivjeti. imetak će biti pred propašću. u osnovi. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice.

opet. O Allahu Gospodaru naš. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. spusti nam s neba trpezu. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. neće imati protivnika.š.. Ako je za trpezom sam. a neki. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. ţivjeće dugo. to znaĉi da se udruţio sa braćom. i On će udovoljiti tvojoj molbi. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. ili nekog sela. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. Ako neko sanja da pije ulje. Neki. blagodati. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. malo lepinja — da se malo vole. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek.. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. simboliziraju poslugu. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. spusti nam s neba trpezu. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu. ako sa njim za trpezomsima još ljudi.š. uz raspravljanje i neznatnu korist. — Tako je i bilo. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. i kada je stigla do vanjske kapije. Tako. ili nekog objekta. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka. razbila se. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. vele neki od tumaĉa snova. a ako lepinja poĉne jesti. Sirćetni umak simbolizira bolest. a lepinja — veliku zaradu.. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. a ako sanja da se trpeza digla. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 .. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda.". TRPEZA.. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. l kao što se lonac oslanja na sadţak. vele da trpeza simbolizira ţenu. koji je rekao: — Ako ti je san istina. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku.. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. ĉuvanje od harama. oni se meĊusobno mnogo vole. a posebno zdjele..Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. njegov ţivot je pri kraju. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. kao što bjeţi ţivotinja. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju.. koji jede zajedno sa njim. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. koji je porijeklom Slaven. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. on u veselju bratitimi ljude. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). opet. bilo u kući. moliš Allaha dţ. dobro i blagodat. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. da te iz nje izbavi i da ti olakša. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. bilo u trgovini. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. što je on mogao i oĉekivati. koja se ĉini velikom. a dizanje trpeze — gubitak plijena. Sve srebrno posuĊe. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu..

o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša. a ako ga dotakne. rodice muško dijete. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja.v. ona predstavlja brigu i prepirku. ako to sanja trudnica. obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. a ako je peĉenje mršavo. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. nemir i bolest. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha.odgovori on. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. svjeţe meso . Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. Neki vele da ona. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. povezujući to sa ajetima: . koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. tako. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina.a. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla.Mir! . Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju.. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu.s. MESO simbolizira bolove i bolesti. a ako je meso nedokuhano. Slanik simbolizira prijatnu robinju. a ako je peĉenje od mršave ovce. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. a grumenĉići soli — brigu i umor. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. trud. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem.rekoše: . Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. izuzev pojedinih vrsta mesa. i ubrzo im donese peĉeno tele. a ako je nedpkuhana. ili će imati koristi i sreće od svoje braće.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. a poslije Ishaka Jakubom.š. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. ako je glavuša mršava. izobilje i spas od straha. ako se glavuša pokvarila (istruhla). ako je meso kuhano. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. kupvanje mesa — nesreću. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje. uĉenjak nije dobar. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. obzirom na njihovo siromaštvo. ako ga jede. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe.. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. to mu simbolizira neko dobro. ako je ovĉetina sirova. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. ono simbolizira dobro za ukućane. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. . Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti.. — Ti se ne boj! — rekoše oni. koje dolazi nakon prijašnje nesreće.simbol. brige. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. kao i to da ona simbolizira neki gubitak. a ako su nedokuhane. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. Ako je peĉenje debelo.000 dirhema. oboljeĉe i potom ozdraviti. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. ako neko sanja da jede meso peĉene deve. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. Neki vele da to simbolizira opskrbu. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. rodice mu se sin. ako se ljudsko meso ne jede. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. dobiće priznaje od nekog vladara. neće dobiti imetak u naslijeĊe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. i Mi je obradovasmo Ishakom. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. ako je debela simbolizira veliki imetak. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka.Mir! . — Trudite se i budite zahvalni. dijete će mu biti vaspitano.smrt. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . obzirom na njeno kuhanje na vatri. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. razuz-danost i prepirku (sporenje). Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara.

Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 . Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak.. a ako nije. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". ja sam zaboravio onu ribu. tugu i poteškoću. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. ili sa njima ĉini razvrat. A kada se udalji-še. trpezi.s.". Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. ukusa i ĉasti. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. imaće neke koristi od zalagaĉa. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe.ka. ako sanja da jede gušĉije meso. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. valja ih u brašnu i prţi na ulju. shodno rijeĉima Uzvišenog: .v. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. imaće neke koristi od ţena. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni.A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. zabovaiše na ribu svoju. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice. on ogovara vladarovu djecu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. prijatno. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota.a. on se njoj obraduje.Daj nam uţinu našu. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. neće mu biti niša. shodno kazivanju o Isaovoj a. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. da ti je ne spomenem. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. dva krila. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. ĉiji mu se ukus nije svidio. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju. poslovi će mu se pomutiti. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. ili uslišanje dove. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. ili druţenje sa poglavarom. dvi je noge i rep.. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. drago i što se lahko guta. ili najĉasnije ljude u društvu. Musa reĉe momku svome: . to je ono što traţimo! — reĉe Musa. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene.. — Kada je ĉovjek provjerio slugu. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. zavisno od situacije. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. a ako je meso nedokuhano. a brav — velikana u društvu. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. to ukazuje na smrt. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. naroĉito prţenu. baš ĉudnovato! — E.. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna. mora da je ona skliznula u more. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. RIBE. a ako to nije uradio. ukoliko nisu u pitanju male ribe. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. paiona u more kliznu. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. a što će kasnije imati vrijednosti. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti.. neka se pripremi za smrt. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. ako jede kokošije meso. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak.

bojeći se da je nestane. izuzev mlaćenice. oboljeće. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor.š. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. ako je pritom pojeo svu poparu. izuzev jaja. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. na toj blagodati.s. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. koja simbolizira poteškoću. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. ako je uzima i dijeli drugima. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala).jeĉe u izobilju. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje. ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. ako se sanja. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. svoj govor naziva lijekom. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. ako jede supu sa goveĊim mesom. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. Veća koliĉina šećera. med (bez saća) simbolizira manji imetak. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. ako tu hranu okusi. koji su vrijedni spomena. ako se sanja. on se pribojava smrti. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. peciva i kaše. zarada od tog poslovanja je haram. on prenosi ruţne rijeĉi. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. mesom i lukom. U osnovi. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. a ako je zaĉinjena šafranom. neko više a neko manje. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. i rekao mu. snagu. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. ili sa silnicima trguje.š. Med.v. u tom poslovanju nema koristi. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. koja donosi veliki profit. Allahov poslanice. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. a i med je lijek. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima. U osjiovi.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. o nešto će se okoristiti. i ljudi ih liţu. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. oboljeće i zapasti u tugu. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. ako jede supu sa mesom od vrapca. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica.a. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. to simbolizira trgovinu. a ako nije bila masna. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. on je re- 70 . srazmjerno mas noći supe. ako ona nije zaĉinjena šafranom. brašna. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. riješiće se briga. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. ali je ne jede. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. iz koje jede. ono simbolizira sreću i radost. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi. ako je ta popara bila masna. . jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. Ko sanja da pred sobom ima poparu..Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. . dobiće vlast. da ga ja protumaĉim. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje.

a neko manje. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. i ljudi ga prihvataju. a iz ţiva neţivo. oţeniće se cijenjenom. rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi.a. Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele. Prenosi se da je hazreti Omer r.a.a. — Tada je Ebu Bekr r. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka. sanjao da jede hurme.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet. ili će'dobiti blago iz neke riznice. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza..s. — i to je ponovio tri puta. — pa je Ebu Bekr r. opet. rekao: — To isto mi je rekao i melek. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. a neki ga piju. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. neko više.Oblak predstavlja Kur'an.a. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. a neki.v.njegovu slatkoću i njeţnost. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta.s. koji je rekao: . neki po dvije.s. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda.Allahov poslanice.a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . To ti je slast imana (vjerovanja). Allahov poslanice.. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje. dozvoli da ja protumaĉim san! . Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. Hurmi inaĉe ima više vrsta. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku.. koji će proći bez gubitaka. Zatim ćeš poslati drugi odred. . Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi. rekao: — Allahov poslanice.. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati. a med i maslo . Prenosi se da je Vjerovjesnik s. shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: . pa je za san upitao tumaĉa snova.a. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE). med koji silazi s neba — to je Kur'an.v.Tumaĉi! -. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe.kao: . što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju. a sada je drveće oţivjelo.zakopaće neko blago.l trehni sebe granom palme. Kad sam to poĉeo ţvakati. opet.v.v.a.. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. da protumaĉim san. Ko sanja da zakopava hurme . Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. Najslabije hurme. — pa mu je Allahov Poslanik s. pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen.a. da simboliziraju ušteĊeni kapital.s. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40.v. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta. 71 .. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige. a neki.v. Kasnije je zavolio nauku i mudrost.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. On iz neţiva izvodi ţivot.s. bogatom i blagoslovljenom ţenom.a. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku.000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put.. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu.a.pa mu je on rekao: . rekao: . rekao: — Dozvoli mi. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. — Na to je Vjerovjesnik s. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka. past će po tebi svjeţe hurme". biće utješen a. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. a Ebu Bekr r. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine.s. neki više od toga.a. a oni koji ga piju . simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave). a hljeb bogatstvo. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu.To ti je slast imana (vjerovanja). — Na to mu je Vjerovjesnik s.". ako se sanjaju.

pa mu je Ibn Sirin rekao: . . kap npr. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. opet. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. pa se oni odazovu njegovom pozivu. a neki. znaĉenjima njegovih ajeta. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina.s. Kadaif simbolizira imetak. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. opet. on simbolizira vidljivo i poznato dobro. IGRAMA. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. vika i ples to simbolizira nesreću. simbolzira laţan govor. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. 28. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme.Habisa je dozvoljeno jelo. dok je u namazu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . imaće briga sa muškom poslugom. masla i meda. Paluze simboliziraju brojan imetak. SVIRCI. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti..Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. MIRISIMA. Udaranje u def simbolizira brigu. frulu. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. biće izbavljen iz neke teške situacije. kastanjete i si. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. po šeriatu. Ko sanja da jede kašu od brašna. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. on je osoba koja izmišlja priĉe. Ako se def sanja u rukama robinje. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. neki. imetak i veselje uz igru i zabavu. a ako nije. shodno Sulejmanovom a. Poznato je da je udaranje u def. on će postati njihov poglavar. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. masla i meda). a jedan njen zaloga. u kojima će se odmarati. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. a ako nije. MUZICI. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. Frula simbolizira nahiju. a ako ih vatra dotakne. Ako se def sanja u rukama ţene.umrijeće. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. ako je toga dostojan. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. pa ako struna uda pukne. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . grijeh. ili slušanje svirke uda. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. ud. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! .Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. jede kašu (od brašna. tamburu. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak.simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. da će zapasti u brigu. i raznovrsno voće i piće traţiti". Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. Ko sanja da. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. govor ili vlast. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. simboliziraju neprikosnovenost. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. otkrilo bi se kakva je ta ţena. — do-biće upravu i vlast. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš. zadovoljstvo i radost. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. Sviranje na udu. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom.pa mu je Ibn Sirin rekao: . a ako bi se to poĉelo istraţivati. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. ZABAVAMA. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. i dobro će uĉiti Kur'an. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva.š. riješiće se briga. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi.

Ali. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva. samo je šteta od njih veća od koristi". obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. komponovanjem i si. a i neku korist ljudima. Ako neko ko se bavi pjevanjem. hvalisavog siromaha. sa kojim će dobiti vlast. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. ili ţeli da se oţeni. simbolizira zaradu u trgovini. a oni nisu pijani. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. obzirom da struna simbolizira ţenu. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu.. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. u osnovi. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. postići halal imetak. Vino. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. a neki tumaĉi vele da će. a ako nije lijepo. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. simbolizira gubitak u trgovini. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). pašće u iskušenje. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. Pjevanje. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. suprotstavljanje i tuĉu. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. a ako sanja da je ušao u rijeku vina. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. u osnovi. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. Ako neko sanja da loše pjeva. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. ako nešto ţeli. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. taj san je loš. srazmjerno jaĉini opije - 73 . srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. vino mu ukazuje na pristanak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. u jednoj je bilo vino.. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. naprotiv. da mu je glava obrijana i da pije vino.. Reci: — Oni donose veliku setu. strah i uţas. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu.. Ako vladar sanja da sluša tamburu.. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. a u drugoj mlijeko. i vidjećeš ljude (kao) pijane. to mu simbolizira neko dobro. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). na to ukazivati kretnja ma. a vino — da ćeš biti smijenjen. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom.. Reĉeno je da pjevanje. simbolizira galamu i svaĊu. tako da će. a drugi dio je haram. obzirom na miješanje vina. ako je lijepo.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. ĉasti i komoditeta. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. Tako. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku.

— Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. putu. obzirom na dim od kaĊenja. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . obzirom da se one ne razbijaju. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti.nosti u snu.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. obzirom da su te igre. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. — A je li ona trudna? . Sanjanje krĉaga sa vodom. pa se ĉaša razbila. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. a voda ostala na dlanu. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu. . Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. Miomiris. ţena će mu poslije poroda umrijeti. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda. stiodno rijeĉima Uzvišenog: .. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak.. simbolizira dobar glas o nekome. u osnovi. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu. ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. razvešćeš se sa svojom ţenom. drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost.. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. . simboliziraju gospodstvo i radost. Ako se sanja toĉionica sa vodom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom.. pa jedna od njih pobijedi.. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. nisu pohvalne ako se sanjaju. u osnovi. s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce.Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići. izmeĊu ostalog. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). Ako se pri tom sanja da se voda prosula. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. otkri vanje onog što je skriveno. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu.š. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja.Tako je i bilo. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. obzirom na njihovu providnost. a dijete ostati ţivo. a da se ĉaša nije razbila. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Mirisi crne boje. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. a ibrik simbolizira slugu. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. a neki vele da one simboliziraju neko dobro. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . i simboliziraju nekakav sukob. pobjednik će u društvu biti istaknut. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja.lli. karanfil. . Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo.. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu.. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete. — Tako je bilo. a iz drugog slana. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. Ako sanja da se pehar razbio. ona simbolizira bolesnika. kao što su misk. ali da je voda ostala. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: .Ako ti je san istinit. Sanjanje igri sa kockicama. po šeriatu. muškatnjak i dr.. ako je u kući. obzirom da je ona od stakla. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu). zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. zabranjene. primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. koju sam stavio na dlan.

a za muškarce nije. imetak i vlast. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. pamuĉna i lanena. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. bilo na neki drugi naĉin. vunena. ai bez vatre. izuzev ţive. Odjeća od vune simbolizira imetak. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. ali ga ne dotiĉe. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. njegova ţena se ustezala od njega. postići će imetak i biće na dobrom glasu. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. krunu i dobijanje uprave. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. moliti za njega. i za muškarca simbolizira snagu. biće hvaljen.bi. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. ako u sebi nema svile.s. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s.š. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. pije ili se njime maţe.a. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. po nekima — imetak. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. a ruţina vodica imetak. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva.v. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio.š. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. i za njega ona simbolizira gospodstvo. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. tako da tada simboli zira radost i sreću. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. To isto simbolizira i vuna.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. — Tako je i bilo. pokrivaĉi. Ako ţena sanja da na glavi 75 . a po nekima — gospodstvo. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. Ko sanja šafran. 29. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. ili. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . pohvalu i tjelesno zdravlje. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. izuzev ako je u pitanju posteljina. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. On je san ispriĉao tumaĉu snova. je sanjao da mu je skinut turban.biće optuţen za obmanu i izdaju. koje daju mirisni dim. a ako sanja da ga melje. simbolizira blagoslov.s. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. ţenidbu ili kupovanje robinje. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. izuzev u ratu. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. Kad se probudio. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. oboljeće. dobiće vlast. njegov poglavar će zapasti u brigu. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. Maslinovo ulje. Najbolje odjeća je nova. — Tako je i bilo.š. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. kostrijetna. a ako ne nosi takvu kapu. koja simbolizira pohvalu. uputio Allahu dţ. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice. Puder simbolizira pohvalu. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava. to je njegova vjera po kojoj je poznat. Kapa simbolizira daleki put. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. prostrana i gusto pletena. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. robovi). kada je dobra. Puplin simbolizira veliki imetak. Ishak a. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. brigu i iskvarenost vjere. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. ukoliko neko sanja da ga jede. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova.

a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. udaće se. a po nekima — na gospodstvo. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. obzirom da to nije muslimanska odjeća. snagu. kao i rukavi. izgubiće stid.ima kapu. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. dobro i vlast. on će progledati. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. Kod nekih su bile do grudi. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. Maramica (rubac) simbolizira slugu. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). i što je jahao na crnom magarcu — postići će. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. lijepa. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . Pokazao mi se i Omer. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. a on ih nema. Sve što se sanja u vezi sa košuljom.. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. bilo da je prljava. Oblaĉenje košulje. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. odnosi se na onoga koji to sanja. Ako ţena sanja da je obukla novu. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. izdrţavanja i vjere. vjeverice ili lisice. ako je neudata. Ako ţena sanja da joj se veo leprša. ĉija se košulja vukla po zemlji. trgovina mu nije ĉista. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu.on ne prih- 76 . obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. a ukoliko nije udata. vlast i utjehu. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. rodice sina. on je nasilnik i tiranin. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. kada se ne smatra lošim. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. ĉista i dr. odnosi se na slugu. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. neki vele — dijete. — Allaha nam. oţeniće se. Tunika simbolizira utjehu. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. ili. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. ako je trudna. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. pravnik. a u ljetnom periodu dobro u brizi. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. a koţa od samura. a kod nekih su sezale niţe. loše je vjere. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. pored gospodstva. a ako sanja da ostavlja gaće. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa.a. U svakom sluĉaju. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). ako je trudna. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. vjeverice ili lisice. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. samo ne recite da sam pomatušio. kao i stanje njenog muţa. odnosi se na navedeno.v. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. Ko sanja kapu od krzna samura. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. kvalitetna. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. ako je njegov poglavar vladar. Kaftan simbolizira silu. i ako mu je poglavar trgovac. a isto tako i dţubeta. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. rodice mu dvije djevojĉice. Nove gaće simboliziraju djevicu. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera.s. Vjerovjesnik s. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj.

ukoliko je dostojan upravljanja. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. obziorom da se odjeća drţi o vratu. sin). ako je dostojan uprave. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. Ogrtaĉ simbolizira vladara. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. ako sa njim izaĊe iz kuće. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva.vata svoje dijete. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. a u toku zime . Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro.dobro. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. s tim da to nije otpalo od tajlasan. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. izuzev kod predmeta od puplina.. a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. biće izloţena ruglu. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. ĉast i ljudskost. vjeru.bije ga ruţan glas. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde. Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. Šal simbolizira ţenu. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. hak (pravo). a ako nije. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. a ako pritom bude imala na nogama obuću. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane.š. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje. ako je dţube obojeno. a zatim je to zaboravio. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. vjeru i povjerenje. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . ako sanja da je lav obukao vunu. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. ĉiji po rub je bio pocijepao. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. pokrivaĉa i prostirke. izuzev ĉaršafa. Zelena odjeća simbolizira snagu. Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. ĉast. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. kao i dunjaluĉko obilje. Dţube simbolizira ţenu.š. kod kojih simbolizira radost. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. svile i brokata. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. pretrpjeće neku štetu u imetku. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. obzirom da 77 . Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. biće optuţena da je sumnjiva.

a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). Jedni vele da on nije pohvalan. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. i za ţene predstavlja dobro. upravu i poglavarstvo. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. putu i koji će. Neki je. to ukazuje na njegovu smrt. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. opet. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . jer ona ima bruh na stidnici. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. koji se bori na Allahovom dţ.rekao je ĉovjek. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. ili brokata. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose. ili je još bolja. — Kada se ĉovjek vratio kući. Pohabana odjeća simbolizira brigu. od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. da će. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. lijepu i vrijednu djevojku. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. on je pod uticajem sihra (opsjene). Ko sanja da je dobio neki vez„. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha.bolest. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. Prljavština simbolizira brigu. koji je po tumaĉenju bolji od vune. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. ĉovjek sanjao da je obukao brokat.Ne. napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. pored toga. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina. MeĊutim. najbolje znaĉenje ima crni plašt. god ine. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. kao npr. Jedenje 78 . drugi . a treći — klanicu (pokolj). Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. bez obzira da li je na odjeći. posebno za poljoprivredni ke. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. a zaostale. postati poglavar. rodice mu se dijete. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. kakvu je u stanju popraviti. posebno za bogatašice i prostitutke. ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. ukazuje na rodnost. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka.Ĉovjek je odgovorio: . Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. ili odlazak u zapadne krajeve. dobiti poglavarstvo. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. tijelu ili glavi.š. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. primijetio sam da je na sredini istruho. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj.š. pa je o tome pitao tumaĉa snova. Jedni vele da ona simbolizira vatru. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. Brokat. ili zapreku za neki naumljeni posao. i kad sam ga razvio. jednu preko druge. koji se posvetio vjeri. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. ako je odjeća i umazana. Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. od kojih je jedan preko drugog.neka nas Allah dţ. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. pored toga.

Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). a ako nema oruţja. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). doista. oţeniće djevicu. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). ti si. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. ako se odlijepljeni potplet ne otkine.brigu. ako sandale nisu obuvane. to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. ţena će mu umrijeti. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. ako ih je obuo. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. kćer će mu poţivjeti. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. ili se sandala raspadne. a u ljetnom periodu . Ko sanja da je obukao novu. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. . oţeniće se. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. zato. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). Što je obuća bez oruţja ĉvršća. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. a ako obuću proda. mada on to zna i zadovoljan je s tim. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . ide se iz vjerskih razloga. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. u blagoslovljenoj dolini Tuva". a ako se zadnji dio sandale otkine. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. ide se zbog bolesti i brige. ali da ne ide u njima. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. Sandala sa kaišima simbolizira kćer. na put se ide radi imetka i gospodstva. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. obuću svoju. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. a ako je obuća ispod stopala izderana. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. ili upala u vodu. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. pojavi-će mu se neprijatelj. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. ţena će mu biti nerotkinja. ako su ţute boje. Ko sanja da je dobio sandale. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. ako su crvene boje. njegova ţena biće blizu propasti. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. a ako odlijepljeni potplet otpadne. obljubiće ţenu. kćer će mu umrijeti. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. ali uopšte neće nestati. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. biće poniţen i rastuţen. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. ali će se spasiti. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. a obuvena sandala simbolizira ţenu. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. a ako sandalu krpi neko drugi. obljubiće svoju ţenu.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. povećaće mu se broj neprijatelja. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. Ko sanja da mu se izgubila sandala. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. Ko sanja da je izgubio nešto. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. ide se u potrazi za radostima. simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. ako su zelene boje. zatvor i okove. Što se tiĉe obuvanja obuće. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. odustaće od puta. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak.

a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen.š. njegov imetak će ot ići imamu. Ako podanici na imama bacaju šećer.kornosti Allahu dţ.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. oni noću ĉine dove (Allahu dţ. stići će ga (Allahova dţJ. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo.š. ako ga strijela pogodi. reĉe mu: . Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. on će ga naslijediti. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. NJIHOVOJ PRATNJI. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. to znaĉi da će umrijeti. ili u selo. i da on zaspi. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. bilo za imamova ţivota. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja.š. ili robinju.ubrzo će umrijeti.. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. ako ga gaĊaju strijelama. a ako on zaspi prije imama.. oni mu govore teške i grube rijeĉi. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. profitiraće u trgovini. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu.. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. poklonice mu kćer. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom). ako to sanja neko ko je u sporu. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. a ako mu je postelja nepoznata. oni mu govore lijepe rijeĉi.. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ. ili. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. Ako imam u snu podanike baca u 80 . bilo poslije njegove smrti. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća.rekao je ĉovjek. zato što su im dani crni. biće osloboĊen. koji prolazi izmeĊu prsta. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. 30. pa se kaiš jedne sandale. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama.) kazna. oni mu govore ono što je pokudeno. ako je bolestan.š. zadovoljstvo.) protiv njega. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. gnjev. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a izmeĊu njih nema nikakav zastor. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. Neki vele: Ko ovo sanja. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. kao što se ni nad sultanom nema vlasti. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi. koja se vidi u snu. a imam ustane. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. a nije dostojan tog poloţaja . dobiće spor. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. l pošto porazgovara s njim. ako mu je dao platno od brokata. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. Ako ovo sanja rob." Ako ovaj san sanja trgovac. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. Ko sanja da spava sa imamom.š. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje. ili u mahalu. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. a ako to sanja zatvorenik. a ti se vratio? — Jesam! . CAREVIMA. biće osloboĊen. ako na njega bacaju kamenje. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata.

ima će pobijediti nekog velikog vladara. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. a jaĉanje podanika. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac.. usprotiviće mu se smutljivci. u snu.. to znaĉi da on poziva u zabludu. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom.. a ako porobljava neki narod. to simbolizira slabljenje vladara. zavladaće istokom i zapadom. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. te mu nešto prišaptao na uho. ono simbolizira radost. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. biće odmah smijenjen sa duţnosti.vatru. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). a ako uĊe kod vladara. ali će kasnije izgubiti carstvo. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. što znaĉi da će mu se roditi sin. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave.. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. doţivio ono što je doţivio. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. ako sanja da se razveo sa ţenom. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. u groblju ili na smet-tjišfu. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto. Takode. suprotstavljanje će dugo trajatt. suprotstavljanje će potrajati. nanijet i neku neprijatnost. ali da nije smijenjen. a ako je na njegov poloţaj došao neki." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. to mu simbolizira njegovu snagu. a jednu ste zarobili. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv.. Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. koga je. Uzdizanje sultanov. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. ili raskopĉa svoj plašt.a. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju. izuzev ako oĉekuje dijete. ĉast. postići će ugled. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. shodno kazivanju o Nimrudu. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. postići će imetak odakle ne oĉekuje. postići će bogatstvo i radost. poveĉaće mu se vlast. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. on se kaje zbog nekog svog djela. koji se rasrdio i napustio svoj narod. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. ako se jela budu dizala i donosila. Isto tako. ..og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. poslušavši svoju ţenu. ako jaše na pokornom orlu. spomen i vlast. i njihove domove. ako nema masnoće neće biti stabilnosti. doći će mu predstavnici opozocije. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast.. iznenada će umrijeti. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. ali da ne vidi trpezu. povešće dug rat i izgubiti vlast. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja.) kada je srdit napustio svoj narod.. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. uĉiniće nešto za što će se kajati. a ako uradi suprotno. ili skine kaiš. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. shodno kazivanju o Junusu a. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću.s. mladić. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti. ime.s. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. ako je masno. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. biće smijenjen sa duţnosti. on je umo ran od vladavine. Ako vladar leti pomoću krila u snu.v. Ako vladar obuje novu obuću. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. poloţaj će mu se uĉvrstiti. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost.. kap npr. to mu simbolizira poniţenje i prezir. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika.s. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje.s. Ako je jelo slatko. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika. štaviše—ojaĉaće. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast. srio melek smrti u liku nekog podanika. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. obzirom da je Adem a. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost.

a ako nije nijedno od toga.govu upravu na javi.š. a ako je u crnoj uniformi. ako je na putu. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). sim bolizira bolest ili tugu. Sokolar simbolizira starješinu. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. Glasonoša. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. on u tom sporu neće izgubiti. simbolizira meleka smrti.s. ako se sanja. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. imati platu i nagradu.u snu simbolizira Allaha dţ. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. ako je trgovac. ili u nekog dobrog ĉovjeka. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. neće zakidati na mjerenju. biće pravedan. ako je u bijeloj uniformi.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. simbolizira meleka pisara. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. to ukazuje na to da je Allah dţ. a na kraju će tugovati. pa od toga odustanu. a ako se tas digao. biće nepravedan prema suprotnoj strani. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. Nosaĉ simbolizira poreznika. ako je u liku starca. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. simbolizira kri tiĉno stanje. Nepoznati sudija. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan.š. simbolizira radosnu vijest. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. Allahpve dţ. biće smijenjen. riješiće ih se. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. a ako se to sanja u bolesti. a ako je u liku mladića. Ko sanja da sudi ljudima.š. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. Zastavnik simbolizira sudiju. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. ako je upravitelj. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. Jusuf a. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. Os- 82 . Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. prekinuće mu se putovanje. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. a ako ga sanja da je zadovoljan njim. tugu i propadanje imetka svih ljudi. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. Tamniĉar simbolizira grobara. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. lijep spomen. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. Vladarev straţar. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. umrijeće.š. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. je obavljao poslove drţavne ekonomije. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. a nije za to pozvan (sposoban). simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. ali da to ne ĉini dobro. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. Tjelesna straţa. ali će zatim biti saĉuvan. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara.š. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. a ako je u brigama. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. a ako toga nije dostojan. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. Miliconer u snu. njim zadovoljan. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. simbolizira ubicu. umrijeće. nadnijeće se na smrt. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru.

TUMAĈENJE SNOVA O RATU. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. HAPŠENJU. zaista. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. a neki vele — obogatiće se u ratu. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. Allahovom voljom. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. Milicionar. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad. RATNIM STANJIMA. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje. simbolizira imetak. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. to ukazuje na teškoće..on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje.. bilo da je u pitanju pravedno. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše.. postići ćeugled i ĉast. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. Ko sanja da bjeţi od patrole. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. i zorom napadaju. a smanjiti pravednost. Ko 83 . tegobe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju.š. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. tugu. Gospodaru svome nezahvalan. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. drugo. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. trgovina će mu se umnoţavati. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. 31. kao rat izmeĊu vladara i podanika. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. ORUŢANIM SREDSTVIMA.. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje.. dok mladić simbolizira neprijatelja. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. Ako je starac od njega preuzeo komandu. a ako je bolestan. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala.š. strah. on će ga potpomagati i jaĉati. Ako ovo sanja trgovac. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. od toga saĉuva. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze.ĉovjek je. imetak).". ORUŢJU. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub . a ako ga to ne prati. ispoljavaće plemenitost i pravednost. vladar će se pokazivati pravednim. kao i snage i moći. UBIJANJU. brigu ili uţas. ukazuje na plijen (bogatstvo. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. gdje god se nade imaće mnogo imetka. povećaće mu se broj ĉeljadi. A na nekim licima to ga Dana biće prašina. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta". Ako neko sanja okupljenu voj sku. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast.. imaće sina koji će ga hraniti. obzirom da zemlja. poteškoća i si. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete.. obzirom da starac simbolizira sreću. kao rat izmeĊu dvojice vladara. bilo nepravedno postupanje. Ko sanja da je regrutovan. a ako su u crnoj uniformi. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. Ako sanja da su mu noge od olova.. neka nas Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine. patnju i opasnost. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. povećaće mu se vlast. brigu. od koje nastaje prašina. uţasa. vladar će biti okrutna srca.. to mu ukazuje na bolest. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. i treće. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. Ako sanja da mu se trbuh povećao. simbolizira uţas. ispoljiće neprijateljstvo koje krije. VJEŠANJU. ili kugu. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine. kao rat izmeĊu podanika." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima. a da nije postao vojnik. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot.. umrijeće. OKOVIMA l SL. tama će ih prekrivati.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti.". i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju .

Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. Slijedite me (moj put). bronze i drveta. rodice mu se sin. a Ibn Sirin je rekao: .sanja da jaše konja. olovna — ţenstvenog sina. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu.. a Ibn Sirin je dodao: . Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. ali bez sablji. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. — Tako je i bilo.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio.A kad (ih) proĊe strah.ta sablja mu simbolizira ţenu. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka.." tj. on će govoriti teške rijeĉi. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. a ako se slomi i sablja i korice.Ako je istina da je to sanjala. koji 84 .. a dijete će biti zdravo. to mu je govor koji je pripremio. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. a i po zvijezdama se oni upravljaju. da u ruci ima isukanu sablju. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju .. ako se remen sablje prekine. a neki vele— rodice mu kćer. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. dţamije u Basri). i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. ako ima neki spor. od njega će dobiti gospodstvo. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra). shodno rijeĉima Uzvišenog: . bio je to on! — rekao je ĉovjek. ako je crna. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. rodice mu sina. pa se remenje pootkida. tako mi Allaha. biće smijenjen sa poloţaja. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. olova. bijele zastave ukazuju na kišu. preuzeće neku obavezu. umrijeće i dijete i majka. u koji nemojte nipošto sumnjati.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. postaće obijestan.. ali oni to ne ĉine. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. on je u pravu. ako je crvena. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. pa joj je on rekao: . ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama.Zaista je on (Isa a. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih. da idem i poštapam se tom sabljom. ako se korice slome." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). Crne zastave ukazuju na sušu. neće imati snage za voĊenje uprave. i drvena — sina munafika. i putokaze. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. — On je. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. biće upućena. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . rodice mu se ĉetiri sina.Rodice ti sina. shodno rije>ima Uzvišenog: . ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. a prašina smutnjom. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. ako je sablja teška. tri puta će se razvesti sa ţenom. ako je sablja krzava.. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. sabljama. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga). Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću.. a sablja isuĉe. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. postići će visok poloţaj. umrijeće majka. ukazuje na utjehu i radost.s. a ţena mu ne bude trudna. a neki vele da simbolizira majku ili tetku. ako Bog da. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja.. izuzev vojskovoĊa.

Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). ujela bi te zmija. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. a ako je od lika. ako takva strijela pogodi cilj. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. rijeĉi će biti prihvaećene. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. te rijeĉi su neistina. a ako omĉa sklizne do pojasa. tj. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. ugled i imetak. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. koji mu je 85 . Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). ako strijela pogodi cilj. ako strijela pogodi cilj. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. dobiće je. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. a ako promaši cilj. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. ako je koplje imalo vršak (šiljak). taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. putovanje ili ţenu. a ako je strijela pogodila cilj. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. sliĉne su sablji. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. Ruke. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. dobiće radosnu vijest. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. Debela strijela (koja udara pljoštimice. izasla nik će izvršiti zadatak. rodice mu se sin. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. bez namjere da njom udari. taj djeĉak će postati upravitelj. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. simbolizira muško dijete. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. njen muţe se okrenuti od nje. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu .mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje. kome je dao ime — Rudejni. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. neće ga prihvatiti. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. ako je omĉa od uţeta. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. taj ĉovjek je dobar. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. pa mu se našao sin.to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata.š. ako su snaţne. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. ako se nada djetetu. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom.). — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. ali ne nalazi izaslanika. izaslanik je neodluĉan. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. ugled i visok poloţaj. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. tako.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. nakon što će prije toga biti pred propašću. taj ĉovjek je pouzdan. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela.Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. rodice mu se muško dijete. ako se sanja. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost.

sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). a ako ţena njemu daje luk. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. a za trgovca . Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. simbolizira poteškoće u putu. blizinu. rodice mu sina. koju je njegovo uho izbacilo. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu.š. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. ili brata..". Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. Luk moţe da simbolizira i upravu. on je osoba koja druge potvara. Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . biće poraţen. oklo- 86 ...A onda se pribliţio i spustio se. podreĊeni ga neće slušati. Ko sanja da pravi luk.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja).. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri. izbacio strijelu. putovaće se u nearapsku zemlju. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. a ako ga ne mogne podići. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk. veli: . radi provjere vlastite snage. imaće dobre prihod. zani-jeti. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. ili ortaka. — Tako je i bilo. Ko sanja da.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja. Allah dţ. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. pa je ĉuo jaku rijeĉ. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. pobijediće. a uĉinio vam je od brda skloništa. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. ako ga sanja putnik.. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić. oţeniće se i ţena će mu. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. ako ga sanja dijete — biće neposlušno.. a ako je luk nearapske izrade. Neki siromašni ĉovjek. ili nekog od bliţe rodbine.". LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. koji je imao kćeri. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. TOPUZ simbolizira saglasnog brata." kao i: . ona će mu roditi kćer. simbolizira njenog muţa. kao i na razvod sa ţenom. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. nepobjedivim i okrutnim junakom. PANCIR simbolizira tvrĊavu. ili Allahovu dţ. a ako dobije poloţaj. Ako neko sanja da je zategao luk. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. pa je san ispriĉao Ibn Širinu. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. ili djeteta. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". Teţak luk. ako je sanja ţena. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti. . a ako se struna prekine.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake. ili dijete.zaradu. kao što su: štit.postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi. ili zastrašivanje neprijatelja. ako kamen podigne. ili putovanje. Za Arape tobolac simbolizira ţenu.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. nakon odnosa sa njim. ili sina. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. Strijela.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. kac iga. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast.š. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere.

Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka.t. putu. noge i si. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka. Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine. postići će dunjaluĉku ĉas. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. i sanjao sam zaklane krave. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost. obziorom da je tvrĊi. pa sam ga protumaĉio Medinom. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala. Ako neko sanja da 87 . Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. štapom ili kocem. poslušan. lijepom i bogatom ţenom. putu. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima. a ako nije skupocjena.š. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. Allahov Poslanik s. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . ĉasnom.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama. jaĉi i sigurniji.š. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. postići će se dunjaluĉka ĉast. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik.. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. ili u njegovoj radnji. oni su mu neprijatelji. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. ŠLJEM i KACIGA. i jedni pogaĊaju. putu. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. obzirom da dvoboj prethodi borbi.postići će Allahovu dţ. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora.š. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. sukob i borbu sa drugim. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)".a. blizinu. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju... Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje.v.. a ako su mladići. ili kod njegovih saradnika. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro.š. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. ako su ti ljudi starci. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja.pi za grudi. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. Sto se tiĉe rana. ali to ne izgovara. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju. simbolizira ruţnu ţenu. oni su mu prjatelji. leĊa. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. To isto simbolizira bodenje sabljom. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ.. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on namjerava nešto izgovoriti. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. simboliziraju odjeću. je rekao:.š.s. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. i sanjao sam da pratim ovna. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. koji ih ĉuva. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. to ukazuje na to da će umrijeti. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. a ako nije skupocjen. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. a drugi ne pogaĊaju. ili na razlaz. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. simbolizira ruţnu ţenu. plemenit. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. ali ga nije ubo.š.

a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. povećaće mu se vlast.š. vatra bi mu potpuno ispekla meso. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. Ko sanja da je nekoga ubio. koju će platiti prijatelj ubijenog. vojska će mu doţivjeti poraz. stavio na rame snivaĉa. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. Ko sanja da je ranio nemuslimana." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. povećaće se imetak njegove riznice. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. a ako je ta osoba nepoznati starac. imetak. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. UBISTVO. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. i u tome nema dobra. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. dugo će ţivjeti. bez glave. to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). potvarati ih i izmišljati laţi o njima. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. Ko sanja da je ubijen. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. a ako iz rane teĉe krv. treba tumaĉiti da je ranjen u srce. opet. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. kome je iz rana potekla krv. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. bogatstvo i vlast. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. ili da je nazvan ubijenim (poginulim). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). pa neka ne pretjeruje u ubijanju. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. to ima još intenzivnije znaĉenje. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. ali da mu krv nije potekla . shodno rijeĉima Uzvišenog. ni kriv ni duţan. pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. Neki. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. ili njegove blagodati. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . Ako ga krv pritom porpska. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. ubijen.. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima. onda se odnosi na njegove roditelje. Ko sanja da je zaklao oca. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. ako sanja da je ranjen u stomak. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. a ako je ta osoba mladić. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. Tako. ako neko sanja da je ranjen u grudi. za što će biti nagraĊen. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)". Ako neko sanja da je ranjen u petu. to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. povećaće mu se rod. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici.. do biće imetak od sinova i potomaka. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. Ko sanja da je zaklao malo dijete. noţem i si.on će poĉiniti nešto veliko. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. a da je istina ono što se p djetetu govlri. dobiće imetak od poljoprivrede. ubijeni će postići neko dobro.. Isto tako." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). onda je i to uistinu ta osoba. U osnovi. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. pravdu i sud. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. a ako sanja da mu je krv potekla. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu.A ako je neko. ppvećaće mu se boj vojske.taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. ako sanja da je ranjen u stopalo.je ranjen u lijevu nogu.. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. kao npr. ali ga nije dopekla. a nije ga zaklao. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. ako sanja da je ranjen u butinu.. a ako mu je kost pukla. ali 88 . a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe.

ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. a ako to sanja odsutna osoba. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. ako nije išao na hadţ. a on ti je poslušan. biće toga osloboĊen. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. ako je bolestan. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala. izjutra je osvanuo slijep. koji je sjedio. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. bogat i moćan ĉovjek. oni će se sresti s Allahom dţ.Tako je oslijepio.v. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. iskušenja i poteškoća. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. to znaĉi da je on prema njima pravedan. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. ako je u strahu i brizi. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka . Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. ona je postajala sve blistavija. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. nisam mogao vidjeti ništa. Kada je došao kući. otići će. i što sam više pokušavao da je sperem. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. na njega laţe ĉastan. Srdit. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti. . (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. a pred njim je bio lavor pun krvi. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. bezbjedno će se vratiti s puta. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava.. MeĊutim. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. ozdraviće. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. a za putnika — da će se vratiti kući. od kojih će biti potpuno odvojen. Kada sam se probudio iz sna. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa.s. ili bolesnik koji boluje od stomaka. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika.š. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: .s. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva.š. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje. ako je duţan. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. shodno kazivanju o Jusufu a. a njen muţ je bio odsutan. riješiće se duga.a. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini.š. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. Isto tako. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. putu. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. to znaĉi da će mu dati slobodu.

kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". Strah u snu simbolizira sigurnost. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice.š. od neprijatelja će pre trpjeti udar. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. ako bude drhtao. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao. to mu je poloţaj u bolesti. ako ga neprijatelj otkrije. postići će visok ugled. ugledu i ljepoti. a moje.. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog.. Ako mu pritom bude tekla krv.. razboritosti.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. shodno rijeĉima Uzvišenog: .da će joj briga potrajati. OKOVI.. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom. a ako je to vojska koja ĉini nasilje.. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. tresao se i imao mlitave pokrete. ako je u crvenoj odjeći. ako je pritom u bijeloj odjeći. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 . a on od njega bjeţi. jer sam vas se prepao. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo.s. Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati".v. bićeš potvoren). za bolesnika — da će dugo bolovati. a jednu ste zarobili". Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. ako su od bronze. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom". jednu (njihovu) skupinu ste pobili. ako su noţni okovi od drveta. Kasnije se to i obistinilo. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju. njegovi podanici će se okoristiti nji me. umrijeće u okovima. ako su od krpe ili konca.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. ako su od olova . ako je u ţutoj odjeći. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi.š. dugo će ostati u zatvoru.. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. shodno rijeĉima Uzvišenog: . na njih će se spustiti kazna.a. ako je to dunjaluĉar. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". Allahov Poslanik s. ako se sanja.. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno.. i ubacio u njihova srca strah. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. je rekao: „Volim okove na nogama. Ako su noţni okovi od srebra. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . shodno rijeĉima Uzvišenog: .to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ. a ne volim okove na vratu i rukama". Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji.. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj.. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ.Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja. ako su od uţeta. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori. biće osloboĊen. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. a ako je zatvorenik. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće. ako je bolesna. simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava.imaće belaja sa svojom ţenom. Ako neko sanja da je vezan za drvo. Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri. ako su mu okovi tijesni. Poraz. to mu simbolizira poloţaj u nauci. shodno rijeĉima Uzvišenog: . za zabrinutu osobu . Kada sam na sabah pošao u dţamiju. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu.. simboliziraju ustrajnost u vjeri.Pa sam pobjegao od vas. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući .

jer ono. a ţeljezo — vlast i moć. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara.. u osnovi. shodno kazivanju o Davudu a. ako su na nogama. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. Zidar koji zida ciglom. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. Ko sanja da pravi. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. zatvor i si.Mi smo već pripremili nevjernicima lance. — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti.. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. N ako van j simbolizira carstvo. a nije i§tina to što tvrdi. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali.a. oţeniće se i zaimati djece. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. a ako je neoţenjen. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. a iznutra od drveta. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). ponavljajte zajedno s njim hvalu. Ko sanja da zida. ako je oţenjen. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. kao npr. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). izmeĊu ostalog. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost. zadrţaće se zbog neke ţene. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. i znaĉi mir. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni.s. Priĉa se da je Imam-i Šafi r. Ako je okov s vana od ţeljeza. 32. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap.. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom. koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo.O brda. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi.dobiće veliku vlast. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. a ako je na putu. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu.a. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće . ţena će mu biti dobra. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. mijenjaju naĉin kretanja. GRAVER. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)".on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". Reĉeno je i to da okovi na nogama. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova.l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". a tvrdi da je musliman. . ako su mu gravure crvene boje..la .

š. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. a sadaka simbolizira prljavštinu. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. shodno kazivanju 0 Ademu a.pogodiće ga bolest. a ako je slabe vjere. Prodavaĉ brašna i jeĉma. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje.a. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća.s. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. bilo da je trgovac bilo MLINAR. u sebi ima lošeg morala. Pekar. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . a vatra je ruţan gospodar. odakle se i ne nada. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. a ako je upravitelj. ona će mu umrijeti. LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. bilo od dobra ili zla. a ako sanja da ţudi za pšenicom. hljeb će poskupiti. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). ipak. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. ako te ne sprţi svojom vatrom. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije.v. zadesiće ga gubitak i poniţenje. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. obilje i bogatstvo. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka. KASAP simbolizira meleka smrti. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. Sunnet i imetak. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). ali da ne vidi da ga je platio. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. a to isto je i hljeb za tijelo. a ako je vaiz. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. zavisno od snivaĉevih potreba. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. da je traţi ili dotiĉe. TakoĊe. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu. Ko sanja da ima pšenice. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. obzirom da je Vjerovjesmk s. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. a ako sanja mlinara mladića. ako si sa njim. ako traţi znanje. takva će mu biti i sredstva za ţivot. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . 92 . a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. kao kovaĉ. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. koju ta osoba gubi i kvari. POGAĈA simbolizira Kur'an. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. u tome će postići ono što ţeli. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. ili pala u smolu.lija. jer je osnova njegovog posla vatra. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. pogodiće te svojim varnicama (zlom).s. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. pokvariće je. ili ispala u klozetu.š. loţi vatru od ĉije vreline. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno.

da nareĊuje i zabranjuje. koji ĉini grijehe i si. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. opet. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. ortopeda i dr. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće.. koji se spor i. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. Osoba koja proizvodi ulje. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. d lake i perje simboliziraju imetak. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. Ako. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. u vezi sa stvarima. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. za tek stil uzima dirheme. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. a ako robu naplaćuje zlatnicima. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. simbolizira tajnu. TRGOVAC. ako ga proizvodi od sezama. i u pitanju okova. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. bolniĉara. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. kao što su vladarove sluge. ali u tome ne uspijeva. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. njegov san nije pohvalan. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. pak. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. kao što to moţe biti npr. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. a neki. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. VREĆA. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. kupiĉara (puštaĉa krvi). simbolizira poglavara i bogataša. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. jer ako je vidio krv. jer tada simbolizira njegovo vraćanje.

TELALA nije pohvalno sanjati. neće osiromašiti). Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. simbolizira izbavljenje od briga. ime. OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. kao i onoga ko je u nekakom sporu. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. a ukoliko naiĊe na vodu. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. kupiti. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. PASTIR simbolizira upravitelja. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. odredom. inaĉe. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. nešta će prodati. on će preuzeti neku odgovor nost. vladar. to onda simbolizira neko dobro. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. ili će biti duţan i potraţivan za dug. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. vratiće ga posredstvom sudije. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. ili pouĉavatelja djece. simbolizira postavljanje zamki. dug ili nešto što mu je povjereno. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). ako ţeli da se oţeni.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. ako je bolestan. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. a koristi siroma sima. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. kantar. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. mastionicu. ako nije ništa od navedenog. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. osjećajima i izgledima. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. kao npr. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. ali ne razumije kur'anske poruke. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA.govini.š. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. kao npr. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost.š. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. KOPLJA R simbolizira upravitelja. lijeĉnik ili pisar. Kopanje. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. u osnovi. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). Kupatilo. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. sudija. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. koji ima haram imetak. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. razmotri njegov sluĉaj. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. a ukoliko naplaćuje. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije. ili će mu biti vraćen dug. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. simbolizira mnogo šta. MAGARCIMA. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. nakon što se ukazala njena golotinja.

u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. ako ima neku robu. a tinta sjemenu. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. tako da pero odgovara ralu. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. da bi mu se protumaĉio san. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. brigu. Tako. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. krĉagu i dr. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. a vraćajući povezan i osmišljen govor. razmišljanje. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. mijenjajući ga u sitni novac. Lovac na sokolove. ili: uzimajući nevezan govor. Tako.. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac.kuje" dimom i vatrom. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ .On. a ako je lovio u zabranu. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. ostati bez neĉega). izgubiće ga. a korist koju dobije biće neznatna. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. kao npr. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. da bi mu se protumaĉio san. njegov lov je dobar. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. koji nareĊuje i zabranjuje. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac). BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. „zehebe" = izgubiti. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi.simbolizira skrivenu vijest. mjerila. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. obmanjivaĉa.lovi" ugledne ljude. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. odnosno zamršen govor. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. svoj sud i svoju pravdu. kao i to da simbolizira parniĉara.. Osoba koja nosi vodu u mješini. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). kao i ostale pokazatelje na javi i snu.. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. jer on svoj govor .a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. ako nije ni jed no ni drugo. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. a uzeo srebrnjake (sitni novac). koji uzima pitanja. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja.zeheb" = zlato. diskusiju. kap što su dirhemi. Zatvorena knjiga (ili pismo). ako je lovio u moru. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. pravda. postići će znanje. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. ili je lovio na nedozvoljen naĉin.i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. sitni novac (u ar. bilo da su u pitanju slobodne ţene. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. ili poput ĉovjeka koji veze.. isto tako. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra.. presude. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. postavljanje pitanja i davanje odgovora. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. ako dobije ono što prosi. kao što su zlatnici. koji šteti i koristi kao vladar. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. a njegova pomagala 95 .hem" tj. ĉiji utezi. a po pravdi i mjeri daje odgovore. kao što razmjenjuje novac. robinje ili sluškinje. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca.

ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. zapašće u iskušenja. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. ili. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. koji popravlja ţivotinjske koţe. a vatra — vladara. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. kao npr. ako premjerava pustinju. postaće poboţan i ispravan. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. ispituje stanje svoje ţene. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. šavioca. ako sanja da premjerava vinograd.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. pobijediće brigu. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. ili šeriatski pravnik. i kotlove nepokretne". koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. otići će. simbolizira otrov. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro.. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. pak. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. odgajatelja.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. BRAVAR simbolizira telala.. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. ako je pred odlaskom na hadţ. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. dobiće je. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. i zdjele kao ĉatrnje. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. Kradljivac 96 . ako je dostojan uprave. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. vaiza. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. ako premjerava šumu. ako sanja da premjerava put. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. pak. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige.. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. gospodina. šeriatskog pravnika. povećaće mu se spomen. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. Ijekara. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. ili. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. a ako je u snu iz mora izvadio biser. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. vaiza. jer medicna u snu. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama.. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. U osnovi. sudiju. shodno rijeima Uzvišenog: „. ptići će na put. PROIZVO. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude.. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. a imetak i duše tumaĉe se jednako.

i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. ako je dostojan uprave. postaće mjenjaĉ. dobiće je. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. šeriatskog pravnika. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. gasala. Ako on u snu pre nosi umrle osobe.moţe da simbolizira i zvijer. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. Ko sanja da je postao uĉitelj. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. a ako ništa ne uzme. ili bje lilac platna. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. ili vratiti dug. ako nije u pitanju ništa od navedenog. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. da bi mu se protumaĉio san. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. šivaĉ. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. veterinar i si. kotlar. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. kao stoje vladar. a i upozo renja. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. ako je iskopana osoba ţiva. imaće štete. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. ili strigaĉ. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. obućar. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. kao i uĉaĉa Kur'ana. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. šeriatski pravnik. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. taj imetak je halal. ili istraţivaĉ. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. ili uĉaĉ Kur'ana. Namještaĉ kostiju. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. sviraĉa. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. graĊevinar.Milostivi pouĉava Kur'anu. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. ako se bavi medici nom. toj potrebi će mu biti udovoljeno. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. na dobroĉin - 97 . ĉija rijeĉ se sluša. a ako osjeti bol. pobijediće u sporu. da je otišao kod namještaĉa kostiju. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja. ako pucanje radi vješto. sudija. ako je sposoban za neki administrativni posao. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. ili gasal. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. u osnoviĉ.. u toj kući će neko umrijeti. ili je trebao ispuniti neki zavjet. usavršiće je. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti.. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). uĉi ga govoru". kao što ĉini pravedni sudija. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. postaće hafiz. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. ako traţi imetak. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. dobiće ga.š.š. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. a ako nije ĉovjek od nauke. postići će ono što ţeli. stvara ĉovjeka. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. Tako. ko nareĊuje i zabranjuje. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. zmiju ili vladara. niti razutnije tumaĉenje sna. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. ako iskopa mrtvaca. ako je iskopao imetak. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. onda je svodnik. vješti tumaĉ snova. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima.

pobjedu. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. Neki. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. ili ţendiba. a geometar . On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. a ako sanja da prodaje robinju. ljudske tajne.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. OSOBE KOJE TIMARE tj. to je loše. ili namjeravati. to za njega ne znaĉi dobro. i ako se tkanje prekine. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. ili vojne starješine. na osnovu boje. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. briga. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar.. PUŠTAC KRVI IZ VENA. putovanje. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. UŢAR simbolizira geometra. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. pak. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. ĉitanje ili pisanje. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. kakav je npr. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. ĉistaĉa odjeće i si. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. bje -lioca. devama i si. koristeći svoj potrebni alat i materijal. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. kao i peraĉa. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. laskavac. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. to je dobro. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. muftija. a kad je prisiljen. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. mazgama. Pobjeda simbolizira geometra. opet. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca.u tome nema nikakvog dobra. to za njega znaĉi neko dobro. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. To isto simbolizira i BUBNJAR. dvoliĉnjaka. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. kakav je npr. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. ili će to pokušati. 98 . turistu. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi.stvo i aktivnost. SVIRAĈ NA UDU. rasprava. VRTLAR simbolizira supruga. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. kao što je npr. nemir i opasnost. Ako neko sanja da prodaje roba. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. konjirna. hvalisavac. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. koji na zidu kojeg zida. policija. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. kao što je bolest. bilo da je u pitanju ortakluk. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. sudija ili poglavar. ili pisca. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. ili oraĉa. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. varalica i dr. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. koji kleveće i podbada.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. podsjeća na tkalca za stanom. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće.

kao i sreću i uspjeh u imetku. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje.razvešće se sa svojom ţenom. ili roba. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. mimo svoje ţene. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati.š. imaće mnogo sljedbenika. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. a krv haram. da je s njim imao spolni odnos). ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. kao npr. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. Rep kobile simbolizira sljedbenike. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. ili: — Ne moţe da obuzda strasti.33. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. njegov spomen će se povećati. sanja da jaše tovarnog konja. dobiće ĉast. on je. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. koji ima vlas. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. vlast. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. ili se. KOBILA simboizira ţenu. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. ako kobila bude imala više repova. pa je ona ušla u jednu kuću. ako je riĊ. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. pomokrio krvlju. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. sanja da jaše tovarnog konja. ili će se. Što se sanja više tovarnih konja. u to mjesto će doći neki stranac. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. kojim je bocnuo moj stomak. on je upitao prisutne: . Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. prilikom spuštanja na zemlju. moţda. U tom sluĉaju. simbolizira tugu. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. ili slugu. a ako je konja opasao majmun. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava. a crni imetak i gospodstvo. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. od Ibn Širina. za njom se je. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. koja je bogata. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. koja ima spomen i koja je na glasu. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. jer to simbolizi - 99 . a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. ako se sanja da se jaše na zidu. imaće malo sljedbenika.

MAZGA (mula) sa sedlom. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. snivaĉ će postići visok ugled.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. a ako mazga rodi. konj ili neka druga ţivotinja govori. vjersku i svjetsku ĉast. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. sa jedne strane — tugu. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. gospodstvo. ako je lijep. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. gospodstvo. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. a ako je obiĉni ĉovjek. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa.a. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. ĉast i putovanje. tamnozelene . ako je crn. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. postići će ono što ţeli. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. ostvariće se ono ĉemu se nada. kao i ţenu nerotkinju. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. bilo da mu je otac rob. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. bilo da je roĊen vanbraĉno. a ako nije. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. slavu. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. ako je mršav. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. pogotovo ako je magarac crn. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . udaće se. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. ili smrt 100 .imetak. a konjski kas — uravnoteţenost. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. ako je debeo. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. lijepa odjeća — upravu i poloţaj. u lijepoj odjeći. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba.ra putovanje. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. ako je trgovac. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put.v. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. ako je zelen. onda prekidanje veza s rodbinom. ţena će mu biti nepokorna. ako dobro ide. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. to je siromaštvo njegovog vlasnika. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. a ako ne to. ako je mirna.s. Konj moţe da simbolizira ĉast. Mulac simbolizira i dug ţivot. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. ĉast. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. ako je bijel. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. a i brige. MAGARAC simbolizira sreću. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. ili napuštaje rodbine. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. Ko sanja da mazga. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. to je vjera i ugled njegovog vlasnika.on se nada da će mu se imetak povećati. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. Ako je magarac koji se sanja velik. napašće ga njegov ortak. ako to sanja ţena. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. hvalu. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. to je imetak njegova vlasnika. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. to je radost. riĊe. postići će dunjaluĉku dobit. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju. imetak. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. Neobuzdan konj simbolizira ludog. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. To isto simbolizira i jogunast konj.

U hodu budi odmjeren.roba koji ga je sluţio. njima se je sluţio i Sulejman a. Ako neko sanja da nosi svog magarca. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije. imenjakom ili ortakom. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. sticanju imetka i kretanja. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. ili trgovinu. rastaviće se sa svojim prijateljem.. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. ako je magare muško..Pa zašto se oni okreću od opomene. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio. a u govoru ne budi grlat. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. dati i kojom će ga usrećiti. ili izvor ljudske koristi. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. Ako to sanja ţena. zatrudniće mu ţena. a potom će ozdraviti. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. robinja ili sluškinja. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige.. pa ne postupaju.. njen muţe će se sa njom razvesti. izgubiće sve gore navedeno. Magarica simbolizira ţenu. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. ako se magarac pretvorio u zvijer.š. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. to je još veće dobro. a ako nije nešto od navedenog. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. a ako je ţensko. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. a ako magarica ima magare. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra. simbolizira kišu i bujice. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju.s. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. sliĉni su magarcu koji knjige nosi. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. oţeniće ţenu koja ima dijete. ili priprostu sluškinju. ali ih ne vidi. tako da će se tome drugi diviti. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. ĉuvanje od harama. negriješenje i drţanje pod kontrolom.. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. Utrkivanje konja izmeĊu kuća. a ako magare ne bude jogunasto. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. ako se magarac pretvorio u ovna. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. zbog svog glasa. Ko 101 . njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. to simbolizira kišu i bujice. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. ostaće nepoznat. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. postaće poznat. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. ili će umrijeti. Magarac. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. ili da će ga njegov gospodar prodati. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. a ako je magarac pri tome natovaren. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca.

ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. shodno kazivanju o Jusufu a. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. ako su mršave — nerodne godine. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. njegova ţena će mu biti nedopuštena. obzirom da krava simbolizira godinu. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. zapašće u brigu i strah. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat.. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. ubiće ga. ako su debele.. simbolizira neko dobro. mladog roba ili robinju. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. a ako ne to. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. njegovo stanje će se pokvariti. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost. a mršave krave nerodne godine. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. a taj grad bude na moru. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. ili se izdvoji ili zaluta. oţeniće blagoslovljenu ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ibn Sirin je rekao: .. njegov nefs je ţivahan. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. ona simbolizira imetak bez koristi. simboliziraju rodne godine.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . a prije toga nije bila bezgriješna. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. KRAVA simbolizira godinu.. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh).. ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. ili će imati neku posjetu ili gozbu. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . a ako na konju nije bilo sedla. noć i dan. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. — pojavu ili ispoljavanje. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen.on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. Reĉeno je da krava. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer.on će oslabiti. ako je sanja poljoprivrednik. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. Ko sanja da jaše kravu.s. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. ako je na njemu bilo sedlo. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. tj. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. ili ako ljudi od njih bjeţe. one simboliziraju godine koje dolaze. sklon igri i zabavi. izuzev ako su sve krave ţute boje. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica. one tada simboliziraju vojsku. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. 102 . a krava s rogovima — prgavu ţenu. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Jahanje simbolizira pobjedu. ako nije ništa od navedenog. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si. u kuću će mu ući udata ţena. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika.

ili da iskoristi njegov loj. Ko sanja da je kupio vola. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. meso. a takoĊe i balega. obzirom da robovi. a ako nisi vido smrti. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. to je teţe. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. imetak i radost. ti postupci će donijeti profit. ako je pritom uzjahao vola. oko tebe će biti neki pokolj. dobiće poglavarstvo. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. ako to sanja trgovac. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. ili da ustavi njegovu koţu. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. to simbolizira spor. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). dobiće neku upravu ili 103 . Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. to simbolizira rat. ako nema supruga. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. a ako je broj manji. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. biće smijenjen s poloţaja.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. Ako si sanjao da teĉe krv. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. izmeĊu ostalog. a ako je bio mršav. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. onda simbolizira beznaĉajnog. Ko sanja da jede volovsku glavu. ali nije mogao pošto je bila preuska. Ko sanja da je zaklao vola. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. Bivolice simboliziraju isto što i krave. udaće ih. koju je on ţelio da povrati. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. Vo. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. ili vlast ili imetak. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. ili roba. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. Ako ţena sanja da je dobila vola. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. ako to sanja upravitelj.Ako je tvoj san istina. Vo moţe da simbolizira i roba. — pa joj je Mesruk rekao: . ako je vo bio debeo. njen suprug će joj se potĉiniti. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. — Tako se i desilo. nadvladaće nekog ĉovjeka. ili snagu. ako je siromašan. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. a ako je bogat. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. GoveĊe meso. znaĉenje je još intenzivnije. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći.š. i bojim se da ne doĊe do smrti. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. pretrpjeće se gubitak. simboliziraju bogatstvo. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. što u tom sluĉaju znaĉi. a ona sa površine — dolje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. ako ima dvije kćeri. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. a ako nema rogove. udaće se. obraĊuju zemlju. ali koja se više ne moţe povratiti. ako je vladar. na njega rasrdio. simbolizira dijete. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. a isto tako i njihovo mlijeko. ili će pobijediti nekoga koga se boji. poniznog. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. ili oruţje ako ima rogove. ako to sanja vladar. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom.š. ako ga sanjaju muškarci. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. to je lakše. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. ako vo nije crvene boje. ili. VO (bik) simbolizira glupog radnika. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. koţa i pojedini organi. ili brata. zaimaće i postići ĉast i ugled. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. će mu darovati dobru djecu.

Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. oţeniće se. simbolizira Arapa. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. slomi joj ili pojede neki dio tijela. Ako se kamila sanja usred grada. starca. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji..a. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti.dobiće upravu nad Arapima. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. ili će biti smijenjen s poloţaja. simboliziraju oblake i kišu.s. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. sve to simbolizira ţene. ona simbolizira vladara. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude.. drvo. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast. ali ga ne jede.v. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. a ako to nije. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. bez ikakve opreme na sebi.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. tom ĉovjeku je naneseno nasilje. Ko sanja ne- 104 . ili njegov poglavar. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. evnuha ili poznatog ĉovjeka. ili će umrijeti njegov rob. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili će se riješiti neka pravda. otvoriće neko spremište. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. što simbolizira ostavštinu umrlog. ili u mješinu. ili će ubrati neki prihod. ili će mu biti otet imetak. a ako je nearapskog porijekla. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. biće uhvaćen i uništen.. Kao stoka su oni. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. kiriju i si.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan.. godinu. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. umrijeće. udaće se. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. ili usred neke skupine ljudi. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. da je istaknut. a ako je ţiva oguljena. ako je putnik. zaimaće kuću ili zemlju. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. ili u neku drugu posudu. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. ako kamila progoni ljude. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. laĊu. ako neko tu kamilu zakolje. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. kao npr. simbolizira ne-Arapa. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . Ko sanja da je dobio kamilje meso. krenuće na put. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. ako je zaklana. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. a ako joj je muţ odsutan. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. Kamila moţe da simbolizira ţenu. Jedna kamila simbolizira ĉovjeka.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. ako je neoţenjen. ţirafa ili noj. Ko sanja da ĉuva arapske deve . shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. dobiće upravu nad ne-Arapima. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika. Ko sanja da su se dvije kamile pobile .

na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. voĊa. zatim sam dobio i stado bijelih brava. zbog njenog kratkog repa." Neki. ako se sanja da pose svoju majku. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. radost će mu trajati godinu dana.s. i tumaĉim da su to ne-Arapi. izmeĊu ostalog. u bolesti ili zarobljeništvu.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. Ko sanja da je zaklao. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. Debela koza simbolizira bogatu. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava. one koji nemaju samilosti.a. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. simbolizira tugu i brigu. ako je griješnik. koga simbolizira dotiĉni ovan. vratiće dug. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta.š. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet. Ako je ovna zaklao radi mesa. simboliziraju dug ţivot. Ako se sanja da koza govori. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. to simbolizira izobilje i dobro. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ.š. a ko sanja jednu ovcu. simbolizira prirodnu vjeru. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. a ako sanja da ih muze i striţe. ovnom (kurbanom). Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko. ako to sanja neko ko je u strahu. u zatvoru. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). ime. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. a mršava siromašnu ţenu ili robinju. Bravlje glave i noge.š.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol.. JARE simbolizira dijete. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. ali da je nije sustigao. ubiraće imetak od svojih podanika. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. osobu koja je skinuta s poloţaja. pobijediće nekog velikog neprijatelja. vojskovoĊa ili komandir. koji predstavljaju njegovu snagu. a da ne zna zašto ga je zaklao. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim.s. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. i tumaĉim da su to Arapi. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. pokajaće se. kao što je vladar. Mlada koza simbolizira Arapkinju. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . osim one koju je Israil sam sebi zabranio.v.š. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. otkri veno stidno mjesto. ako je duţnik. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. spasio (otkupio) Ishaka a. Bravi simboliziraju i ne-Arape. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. svojim dobrim djelom i pokornošću. opet. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti.ovna. ili u strahu. zapovijednik. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. a ako ga nije tako zaklao.s. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. OVCE simboliziraju plijen. ako se sanjaju. Ko sanja da ide za ovcom. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu.

Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. vune ili koţe. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. Kupovanje ovce. koji mu je rekao: . ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. Vjerovjesnik s. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost.s. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. a Allahov Poslanik s. Ko sanja da je zaklao janje. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. doći će do imetka kojeg je izgubio. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. u toj kući će neko umrijeti.a. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja.v. ili će je udariti. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka. dobiće imetak i neko dobro.s. a bijela ovca ne-Arapkinju. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. Crna ovca simbolizira Arapkinju. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. a divlje ţivotinje. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. Reĉeno je da pitome ţivotinje. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju. je ubio Talhu. a ako mu je ţena noseća. simboliziraju zlo i štetu. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu.s. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. rodice djeĉaka. — Pa je ubijen hazreti Hamza. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. ako se sanja da su postale divlje. 34. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. neka je Allah zadovoljan njim.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). ako se sanja da su pripitomljene. koji mu je rekao: .a. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. Janje simbolizira dijete. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. postići će liĉni i materijalni us pjeh. kao i ovca koja u utrobi ima janje. simboliziraju dobro i korist. predvodnika mušrika. ili će obljubiti robinju. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . a ako je u pitanju ista vrsta. shodno kazivanju o Davudu a. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka.to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta.v. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. pa ako ga neko sanja. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. 106 . npr. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. . Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito.

Lav simbolizira vladara. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. Ili. pak. a moţda će biti i ubijen. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. zapašće zbog griješenja u poteškoću. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. hrabrost. Lav takoĊe simbolizira ratnika. ma kako ga sanjala. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. kradljivca utajivaĉa. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. a ako nije to. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. ĉija hrana je halal. a ako nije od vlasti. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. ali ga ne jaše. ako u tom gradu hara kuga. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. beduine. shodno rijeĉima Uzvišenog: . vladar će mu nanijeti štetu. Slon za ţenu. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. Ako sanja da slona jaše po danu. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. veliku laĊu ili uništenje i propast. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. brdima i prevojima. ili će. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. a tele divlje krave simbolizira dijete. epidemija ili neka druga poteškoća. dobiće neko veliko dobro od vladara. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. ako je to grad na moru. umrijeće. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal.akoje u gradu bolestan vladar. Koţa. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara.njegova trgovina će se uvećati. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . zadrţaće je. ako je ĉovjek od vlasti. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. moţe da simbolizira smrt. ili će. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. seljake. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. i nadmoćnog ne prijatelja. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. koji boravi u stepama. dlaka. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. iz grada isploviti laĊe. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. 107 . Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen.Divlja krava simbolizira ţenu. a ako ga nije bacio poda se. Bojim se da ti nisi musliman. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. ako nije bolestan. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. a ako slon za njim trĉi. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. ovna ili jarca. sluţbenika varalicu. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. brigu i strah. ne predstavlja dobro. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. Ako to sanja trgovca. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. a ako divlji magarac nije krotak. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona.. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. to mu je bolest. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. to ukazuje na snivaĉevu smrt. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. a u Nubiji vladara. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. nestati iz tog grada. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo.

Jezid ibn Muheleb je. salo. ako sanja da ga je lav rastrgao. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. ili će ga. budalu. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. ili prijatelja izdajicu. izdajicu. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. stanovništvo grada će napasti kuga. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. pretvaranjem ţene u medvjeda. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. koji je prljavog imetka. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. a zatim mu je rekao: . bilo da će u nevrijeme isploviti na more. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. Ko sanja da je zaimao svinju. a da s njim nema posla. riješiće se svih ţalosti. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). lopova. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. . Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . ako ga je u snu duša napustila. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. koji je nevjernik. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. zapašće u strah i brigu. shodno kazivanju o Jusufu a. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. ili teškoća. Meso.s. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. a ako ne to. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. vladar. optuţiće neduţnog ĉovjeka. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. tj. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. ţenskaroša. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. spletka ra i varalicu. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. 108 . Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. ili njeno mlijeko. ili posjeći. ako u kući ima neko bolestan. ako se sanja da se pije. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu. ili skinuti mu glavu. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. varalicu. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. sanjao da je u nosiljci na lavu. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. aN mu neće nanijeti štetu. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. Mladunĉe lava simbolizira dijete. silnik ili neprijatelj. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste.. a potom se toga riješiti. vladar će ga na neki naĉin omesti. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. Ako se sanja da u grad ulazi lav. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. Mladunĉad svinje. lazova. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. . Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. dlaka. ili kršćanin. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. lopova i ugnjetaĉa. niskih preokupacija. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. ako se sanja. dati ubiti.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. bilo da će se usprotiviti vladaru. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. ili će ga dati izbatinati. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

Ako vladar sanja da ima ţenku noja. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". koji mu je poljuljao vlast.Paunica simbolizira robinju. imetak je halal. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. VIVAK simbolizira robinju djevicu. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. lijepu ţenu prijatnog govora. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. dijete ili imetak. robinju. smilovao. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. malo dijete.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu. a njena jaja simboliziraju kćeri. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. kakav je npr. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. a ako se on sanja u toku dana. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom. ZIMOVKA simbolizira ţenu. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. odgojenog. koĉopernog i oholog ĉovjeka. lazova i nasilnika. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. jer ako ima nekog svog bolesnog. kurir ili oslar. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu.Allah ti se. simbolizira bolest. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana.nju).za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. GAVRAN (VRANA) . LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju.. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. Ako vladar sanja slavuja.. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. 113 . da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug.dostojan vlasti. a naroĉito u zasaĊivanju drveća. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. bogatog ĉovjeka.š. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. . Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. a ako nije. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. poboţnog i prisnog prijatelja. koje će se kasnije riješiti. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. On je sišao s kreveta. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta.Na to je ĉovjek rekao: . koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. uzeo kapu i stavio je na glavu. na kuću će mu napasti lopovi. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje.

— Na to mu je Ebu Bekr r. Nuh a. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. ne leti i ţivi kao potĉinjeni. pa je postao divlji.Ako ti hoćeš. da lovim vrapce.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu. dobar orgaizator i planer. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu.s. kao npr. Omer Ibn el-Hattab r. dobiće nagradu. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo.s. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. Bio je vješt letaĉ. izmeĊu ostalih ţivotinja.a. i pored svoje veliĉine.a. pa sam ja jednu po jednu vadio. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . davio i bacao. . kritiĉara . Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu.š. a tetrijeb je bio pitom. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi.s. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. a ako je na putu.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. Kada je voda prešahla. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. ispriĉao mu san koji je ĉuo. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. pitom. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. Ko sanja gavrana u svojoj kući . koji je savršen u svom poglavarstvu. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. dvaput ili tri puta udario kljunom. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. kreste. koji lukavo obavlja svoj posao. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. tetrijeb je molio Nuha a.Ibn Sirin mu je rekao: . Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? . Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. . oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. U svakom sluĉaju. Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . je u laĊu ukrcao. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju. osiromašiće. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. pisara. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala. . pa je postao pitomi zarobljenik. ŠEVA simbolizira malo dijete. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. a Ibn Sirin mu je rekao: . koji je pronicljiv. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. pijetla i tetrije-ba. a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. vratiće se zdrav svojoj porodici. pa je pijetao postao rob. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. sirotu i slabašnu osobu. ja ci ti reći i koliko si uzeo. otići će na dalek put. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica.Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. a ako sanja da ga je uzjahao. podvpljka i perja. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. a t a kode i neku vijest.

. Ako to sanja neko ko ţeli . tako da će te ezijetiti. ili ţenu. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. koji se ĉuvaju harama. ili će mu ţena roditi dijete. a on je rekao: . Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici.je dotada imao društvo sa kojim je pio. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce.. ako se rodi ţiv. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka.s. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. Poslije je poslao golubicu.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene.gospodu meĊu ţenama i ljudima. šarena — svakakve osobe. jer ona tada simbolizira smrt. koji su poboţni i ĉestiti. do zuba naoruţanog vladara. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi. „oruţja".. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. ona će mu roditi sina. moći. To potiĉe otuda kada je Nuh a. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. koja joj ne moţe dosaditi. robinje i njihovu djecu. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja.dobiće prijatan halal imetak. presretaĉe. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. Golubica moţe da simbolizira i kćer. Golubarnik sim bolizira skup ţena.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. robinje. a drugo joj je imalo ţut kolut. Bijela golubica simbolizira vjeru. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. ali da one nisu sastavljene u grupi. on je svodnik.to znaĉi da je on bludnik. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude. ishrane. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin.š. — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti.. Golubovi. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog. perja. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. Arapa. pa ih onda jedno vrijeme nestane. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. neće dugo ţivjeti. presretaĉe. LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje.ići na put. ili. crna . sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. Golubica simbolizira i brzu vijest. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. Ko sanja da patka s njim razgovara . — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. one simboliziraju kradljivce. Ona mu se nije vratija. pri Ijeţnice ili sluškinje. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. Ko sanja da ima divlju lunju. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". naĉina i visine letenja. ili će zatrudnjeti. sanjajući da je drţi u ru ci. koja ti se izuzetno sviĊa. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti. KD sanja da je ulovio kokoš . zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost).

on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. privreĊuje. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. maticu.. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. pa je san ispriĉao svojim drugovima. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. one simboliziraju meleke. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. kata-ptice. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. ili da je od njih dobio meda. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. predstavnika rulje i ološa. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. 116 . oni simboliziraju kaznu. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. i što imaju podijeljene poslove. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. ako sanja da je ušao u košnicu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: .To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". Ako neko sanja da ĉuva guske. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. (kao) i ptice skupljene. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi.A ako bi im mušica nešto uzela. uvredljivog i niskog ĉovjeka. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. a zatim ga protumaĉio rekavši: . a i pĉelama ostavi njihov dio. . snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo.tak. MUHA simbolizira nejakog. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. neće moći (to) od nje uzeti". prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. da mu je iz. simboliziraju novac.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. ako pĉele pobije. ako uzme svoj dio meda. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. ili hrabrost.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. Kaţe se i to da skakavci. Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. SKAKAVCI simboliziraju vojsku.

dobiće haram imetak. zabora više na ribu svoju. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu.. jer ti ogovaraš ljude! 117 . Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. a u nasljenom mjestu — laţ.. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. riba mu simbolizira kaznu. BUHE simboliziraju Allahovu dţ.s. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast.. ta ţena će mu roditi djeĉaka. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. ako u ribi naĊe loj.s. dok za lovca simbolizira dobro i korist. potvoru i ogovaranje. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu.da će joj se brige povećati i pojaĉati. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ako se spasi od korokodila. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . otkrio je da ga on vara sa ţenom.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. simbolizira radost i sreću. UDICA. ili neko dobro. za osobu koja je u brigama . TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. simbolizira obmanu i zamku. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . l on je pretvoren u ţivotinju. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. spa sjće se i od miliconera. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. Neki ljudi su takve prirode da. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. a vrabac — ĉovjeka. ako se sanja da se drţi u ruci. miriše i pokazuje ljudima.š. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba.š. shodno kazivanju o Ejubu a.. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . dobijaju imetak i neko dobro. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. 36. gvoţĊe — spletku i zamku. ako je strijela pogodila cilj. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede. ali ako ne ĉine štetu. a ako nije. Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. GVO2ĐA (KLOPKA). trpezi. rodice mu se kćer. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. kao i sav ostali pribor za lov. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. a ako je promašio cilj. za putnika simbolizira povratak s puta. kad sanjaju usoljenu ribu.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. ako u ribi naĊe biser. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka. K. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. . Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. shodno kazivanju o Isaovoj a.

Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. koji mu je rekao: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. koje se ne boji. već daje otrov. dbţivjeće strah. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari.. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. pa ako je zmiju ubio. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. ako se sanjaju. kojih se on ne boji. radost i sreću. ali ne mogu da mu nanesu zlo. imate/neprijatelja.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . radijallahu anhuma. koja ne nanosi zlo. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. tako da. a on neće koristiti svoju snagu i moć. zadovoljstvo i sreću.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. Ko sanja da za njim ide zmija -. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine. ne ujeda i ne uznemirava. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. Ko sanja da su zmije ispred njega. Ovakva zmija simbolizira i sreću. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. a ako ih sanja izvan kuće. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. rekao mu je: . veliĉini i otrovnosti. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. rodice mu se dijete. doista. ili da kruţe oko njega. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. pa se ona zavukla u jednu rupu. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. vladar ga obmanjuje. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju.s. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. biće ubijen vladar toga mjesta. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko.ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. to mjesto će zadesiti nesreća.š. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. a ponekad ţenu ili dijete. biće ubijen vladarov vojnik. Zmijske noge i zubi. dobiće kraljevsko blago. Vodene zmije simboliziraju imetak.O vjernici. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. pa bude ubijena velika zmija. biće siguran od neprijatelja. umrijeće poglavar toga mjesta. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera).. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. 37. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. ona mu znaĉi njegovu sreću. Zmija ponekad simbolizira vladara. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. pobijediće neprijatelja. neprijatelji su mu strane osobe. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. a ako ga je zmija ujela. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko.

l on je postao od ĉovjeka. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. ako su na zemlji — nejake ljude. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. TERMIT u snu simbolizira najamnika. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. posjeduje haram imetak. pobijediće takvog ĉovjeka. KAMELEON. ako aţdaha ima više glava. on će joj nani jeti neku sramotu. pokvarenosti i zla. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. UŠI (VAŠI). BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. Ako ĉovjek.s. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. Skupina miševa. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. ako ga sanja vladar. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. Ako neko sanja da je ubio dromedra. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. Re- 119 . on ima pokvarenu ţenu. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. ako neko sanja da gmiţu oko njega. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. Velike uši simbolizira ju patnju. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. ako aţdaha ima sedam glava. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. MIŠ simbolizira griješnicu. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa.AŢDAHA (ZMAJ). Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. simboliziraju povećanje vjere. a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. zatvor i povećanje bolesti. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. ogovaraće takvog ĉovjeka. zbog razuzdanosti njegovog jezika. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. dokaza. ješće imetak takvog ĉovjeka. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

blagodati. on je u nekom poslu došao do vrhunca. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. SNIJEGU.. umrijeće.. jeĉam i si. ako se potom vratio na zemlju. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. njegova bo lest će dostići vrhunac. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. OBLACIMA. kapije simboliziraju kišu. one simboliziraju Allahove dţ. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a mnogo mrava simbolizira vojsku. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. ako Allah htjedne. tako. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. štetnosti ili neprijateljstva. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot. ali će on to ipak preboljeti. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. Ako sanja da se uspeo na nebo. NOĆI. umrijeće kao šehid. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. doţivjeće propast. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. tako.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. gumnima i mjestima obraslim biljem. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. BUJICI. rulju i zlikovce. u to mjesto će ući vojska. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. umnoţiće se dobro njegove kuće. LEDU. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. kao npr. DUGI.š. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. vrapci ili nešto sliĉno. kao npr. ili da si lazi s neba. ljudi će trpjeti patnju. smokve. Ako se sanja da vatra pada po njivama. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. prirode. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. VAZDUHU. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. 38. u lje. MUNJI. med.š. djecu. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. imetak ili dug ţivot. njegov ruh (duša) će otići na nebo. DANU. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. VJETRU. opskrbu i imetak. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. BLATU. GROMU. GRADU. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele.s. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. kao npr. ukoliko nikome ne nanose štetu. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. ZVIJEZDAMA. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. MJESECU. Ako neko sanja da mu iz nosa. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. posla. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. spasiće se od onoga u šta se upustio.. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. a ako vlada suša. KIŠI. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. SUNCU.". Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. izravne intervencije. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. i vojska će ga napustiti. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. osiromašiće. shodno kazivanju o Sulejmanu a. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . šator ili riznicu.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. bojati se je za njega. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave.. rezidenciju. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju.

vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom).. to znaĉi da će biti malo kiše. nasljednika. vladar silnik će im nanositi nepravdu. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. ĉast i Njegovu blizinu.skakavci ili razne vrste ptica kao npr.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. a Mje sec simbolizira ministra. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. na oca. voćnjacima i si. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi.š. ako je iz neba izašla kamila. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. poljima. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. Ako se sanja da se nebo spojilo.š. pokućstva. s muţem. ortaka ili imenjaka. to znaĉi da će biti kiše.. gospodara i si. ljudi će zadobiti plijen.. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. putu i si. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. rodnost i ime tak. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. s roditeljem. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. steći će blagodat. kao npr. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). ako neko sanja da je na trećem nebu. . Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. ako neko sanja da je na šestom nebu. otići će na put ili će dobiti veliku vlast.š. ţena. ukrasa. Ako neko sanja da se bacio s neba. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. muţa. sreću. steći će odgoj. blizinu.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. ako je iz neba izašao mladić. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja.š. znanje. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo . Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. prepelice i si. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. postići će izuzetno visok poloţaj. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba. oštroumnost. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. jedna od njih je bila dignuta na nebo. Ako neko sanja da gleda u nebo. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). vrapci. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. ako neko sanja da je na drugom nebu. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha.š. a ako se sanja da se rastvorilo. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. Pored toga. — to znaĉi da neće biti kiše. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. imaće robinja.siguran od neprijateljskih spletki. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. steći će carstvo. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ.š. ako neko sanja da je na petom nebu.š. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. s uĉenjakom. ako je iz neba izašao ovan. ali će doţivjeti i propast. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . biće obilne kiše i bujica. ako neko sanja da je na sedmom nebu. kata-ptice.

ako je na javi bolestan. putu. bilo ubistvo i si. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. tako. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". ako to sanja trudnica. ili s jednog posla na drugi. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. a ako je u pitanju magla. ona će prestati i nastupiće kišni period. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. a dan — rastavu. 124 . postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . pokajaće se. boju prašine). znaĉi da će biti upućeni. ili iz kuće u mahalu. na ovaj ili onaj naĉin. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. sjedi ili hoda. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. s trga na trg. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. ako je bolestan. ako to sanja siromah. bojati se je da će doţivjeti brodolom. uz njega će pokvariti svoju vjeru. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. obzirom da Allah dţ. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. Arapi. ako se druţi s vladarom nevjernikom. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. koja posmatraĉu liĉi na dim. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". kao npr. ako su u smutnji i pometnji. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. a dan — dobru proĊu robe. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. ako vlada suša. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. ako putuje kopnom. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. ako to sanja griješnik. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. kretanje na put u nevrijeme. Ako neko sanja da leti po vazduhu. pak. onda to znaĉi suprotno. ako to sanja neko ko je na moru. to za njega znaĉi da će primiti islam. bilo da je u pitanju smutnja. ako se sanja da se leti bez krila. bilo briga. ili će. ako je on novator u vjeri. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. bilo suša i nerodnost. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. ona simbolizira zbrku.š. ili će ga zarobiti neprijatelj. a ako nije to. a dan — umor i trud. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. bilo novotarija u vjeri. i si. kao npr. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. Tako. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. Let po vazduhu. Noć moţe da simboolizira nevjernika. ako je u laĊi i putuje morem. prestaće im se nanositi. njegove nade najavi. to je za njega bolje. sa svojom tminom. oţeniće se. Ako ovakav san sanja nemusliman. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. inaĉe. tako. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. a ako je pritom letio pomoću krila. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. to za obiĉne ljude. kopnom ili morem.. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj.vati. koji jedan drugog traţe. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. biće na rubu smrti. ili.. a dan muslimana. ministar ili sudija. onda se je bojati za njegovu dušu. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. bilo da je u pitanju smrt. i plaću ili ponizno mole. odlazak u borbu na Allahovom dţ. Noć moţe da simbolizira i odmor. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. razapinje šator.š. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. zapašće u tegobu. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. zadesiće ga nešto strašno. onemogućava kretanje. ako to sanja vladar. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. ako im se nanosi nepravda. umrijeće kao šehid. umrijeće. putovaće morem ili kopnom. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. biti na rubu propasti. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. VAZDUH simbolizira niske ţelje. doţivjeće brodolom. zaimaće. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu.

to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. njegovog zapovjednika. pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. a Mjesec — njegovu majku. vladar nad vladarima. suprugu njegovog oca. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. neki vele — tetku. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. usmrćuje duše. ili da je ušao u bašĉu. a Mjesec muškog roda. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo.a. bilo morem bilo kopnom. umrijeće. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga. i da ga je zaklonio oblak. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje).v. riješiće se bolesti. da je imam dţematu. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. ili pak snivaĉevu robinju. po tumaĉenju.. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. snu simboliziralo njegovu majku.v. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. a neki. Sunce moţe da simbolizira. gospodarovu kćer. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)".s. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. ako to sanja zatvorenik. gospodara. bez zalaska. neki vele — njegovu nanu. ako je bolestan. opasnosti ili neĉem sliĉnom. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . sigurnost i izbavljenje iz briga. profesora.š. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. Ako neko sanja da je svanulo jutro. ili da je pošao na hadţ. ili im se nanosi nepravda. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. a jutro — nabolje. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. prvopretpostavljenog.a. ţenu vladara.s. ili da. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. tako da se njegova svjetlos smanjila.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. njegovog oca. umrijeće. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. Amina. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. izaći će iz zatvora. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. i slijedi niske ţelje. kruţi nebom. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. suprugu.. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. ako pritom sanja da traţi vodu. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. poĉetak dana simbolizira poĉetak. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. tuzi.š. opet. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s.š. veĉe nagore. poglavara. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. ima su protno znaĉenje od mraka. bez smiraja. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. kao npr. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. kao npr. odnosno u snu. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. u njoj. treperi na nebu. majka Vjerovjesnika s. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. pak. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. a dan — kopno. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. da je palo u more. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. glad i umiranje. ako to sanja griješnik. a ako sanja da noć traje vjeĉno. obzirom da Allah dţ. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. da ga je progutala ptica. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put... bilo da je u brizi. bilo da je bolesna.s. a sve to. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. u tumaĉenju. Noć moţe da simbolizira i smrt. prašina ili dim. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava.. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. podne sredinu. Ako se.

dobiće snagu u svojoj upravi. Zalazak Sunca na istok. tako. ali ne i ostali dio tijela. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. ali ne i ostali dio tijela. da ne vjeruje u Allaha dţ. da ga ima u krilu ili daje ono. postići će neko dobro od vrhovnog vladara.tanju pomraĉenje Sunca. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. Ako to sanja osoba koja radi neke. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. bilo nepravda. takoĊe moţe da znaĉi. ako je upravitelj.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. to znaĉi da će umrijeti. a ako ne to. ako bijeli platno. da će mu se bolest povratiti. sa svojom svjetlošću i sjajem. sišlo u njegovu kuću. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. ili kupio robinju. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. dok za siromaha. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. ili da se. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. da će beba umrijeti. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. vraća odakle je i izašlo. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. i ako to sanja neudata ţena. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju. vraća sa zapada. ili će mu ţena. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio.s. ili da je odlutala s prvog puta. profitiraće u trgovini. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. kao npr. ili pravi ćerpiĉ i si. Izlazak Sunca sa zapada. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. dobiće od poljoprivrede halal imetak. nakon što je izašlo. vladar će se na njega rasrditi. njen muţ će je neĉim obradovati. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. zatim smo je polagano Sebi potezali". preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan.. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju.š. ako je trgovac. bolest. ili će roditi djeĉaka. ili pere. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . a u ljetnom periodu — brigu. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. nakon što je zašlo. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. nakon zalaska. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. simbolizira odjeću i bogatstvo. da će je vratiti. koja je siĉna ĉovjeku. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. naći će lijepu ţenu. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. nakon što je izašlo sa istoka. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. bilo pravda. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. skrivene poslove. To moţe da znaĉi. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. bilo da je u pitanju putovanje. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. ako je trudna. djeĉak ili djevojĉica. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. To moţe da znaĉi. a da to ljudi ne znaju. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. ako je zapovjednik. dobiće halal imetak. To moţe da znaĉi. dijete će biti ţen sko. ili da će mu neko. oboljeće od gube. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela.dobiće blagodat od vladara. vrućicu ili upalu oka. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. za onoga ko se razveo sa ţenom.š. To moţe da znaĉi. ako je obiĉni podanik. dobre ili loše. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . i to dijete će. u zimskom periodu. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. i ako to sanja ţe na. ko je bolestan. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. umrijeti. ili će trudnica pobaciti dijete. a ako je nije dostojan. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju.

Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. koji ga je upitao: . — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: .. umrijeće. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. u druţavi će zavladati nered. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec.. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. vladar će umrijeti. gospodara. a ako se preobrazilo u mladica. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. to znaĉi da će on umrijeti.š. muţa. zajedno s vladarom. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. a ako se pritom oblaci raziĊu. udaće se za vladara. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. Allah dţ. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. a druge uz Mjesec. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku.. ĉast i bogatstvo. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. da pravedno vlada. ili vladara koji nije vrhovni. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. oboljeće vladar. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. njegovi roditelji su zadovoljni njim.š. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. on će se riješiti briga u koje je zapao. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru.. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. protiv vladara će se dići neki odmetnik. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. koje se kreće ali ne zalazi.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro.a. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad. ţivjeće briţnim ţivotom. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. on će. pa su jedne pristale uz Sunce. ako su obje polovine postale zasebna Sunca. Ako neko sanja da je Sunce palo. i tu je bio ubijen. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla.. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno.. to znaĉi da ona ĉini blud. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. 127 ." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu.. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. dobiće obilje i lagodnost. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast.. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. Ako neko sanja da su Sunce. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati.Na ĉijoj si ti strani bio? . a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak.. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. će mu dati veliko blago i imetak. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac. a ako nemaju sjaja. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. Ako neko sanja da je progutao Sunce. to znaĉi da će vladar oboljeti. ministra i ostalih po glavara. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. ako sanja da je Sunce zašlo. biti zarobljen. to moţe da ukazuje na neku štetu. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. Ako neko sanja da prati Sunce. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. ispred ili iza njega. Ako takav san sanja vladar. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.ako sanja da je Sunce poţutjelo.. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. izmaći će mu se ono što traţi. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći.

dane. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom. a ako je to sanjala ţena. MlaĊak simbolizira vladara. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. stupice u brak. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . pa kad ga nije primijetio. kao npr. a ako to sanja krajem mjeseca.a. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. to znaĉi neki poĉetak. a on je posivio u licu. vremenski (mjeseĉev) period. predstavlja neko zlo. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. to simbolizira dobro. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. postići će neko dobro. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. ustao i uhvatio se za stomak.. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. ili. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. a ako sanja da Mjesec izlazi. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. u svom krilu ili u svojoj ruci. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. mjesece ili godine. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. koji je ruĉao. bio to muškarac ili ţena.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. voĊu.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila.Šta ti je? — a on joj je rekao: . Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga.s. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. Ako neko sanja Mjesec pored sebe.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. i spominju Njegovu svetost. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. ali da kiša ne pada. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. predvodnika. zarobljenika. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca.). Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. umrijeće. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca. ako nema imetka. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. mimoići će ga i neće postići ono što traţi.š. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec.a. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. muţ će joj poginuti. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu. sedmice. obzirom da se Mjesec (tj. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. Ako nekosanja da visi o Mjesecu. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. zdravlju i dr. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. kao što je već ranije spomenuto. pa ga je sestra upitala: . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. Pritom treba imati u vidu. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju.v. poslu. bilo u pitanju dobro bilo zlo. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. Tako. pak. to znaĉi da će on umrijeti. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. postići će od vladara neko dobro. u imetku. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio.

prisjećajući se dana rata. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). a ako zaĊe i izgubi se iz vida. a ako je duţan. Velika ili Mala kola ili Veneru. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. one simboliziraju negove svatove. djecu ili robove. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. ili ako sa zemlje ili ne ba. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. umrijeće. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. ili njihovo sagorijevanje u vatri. Ako to sanja trudna ţena.. to znaĉi da će on umrijeti. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. Ako to sanja ţena ili rob. da se spustio na njega.š. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. to simbolizira bruku. ako je dostojan vlasti. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. ili u njegovoj kući. ili njenog oca i majke. da se nalazi u njegovoj kući. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. baviće se naukom o zvijezdama. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. ili u more. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. ili dvije kćeri. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. Ako vladar sanja zvijezde.š. ako ih sanja mladoţenja. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. i ako sanja mlaĊak. ako ih sanja mlada. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. uzme zvijezde. stvorenjima. kao npr. zvijezde ţenskog roda — ţene. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde.. vratiće se. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene.s." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. ili da ih uzimaju ptice. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. veli: 129 . ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. uĉenjake ili šeriatske pravnike. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. to zlo će uskoro nestati. ili će dobiti veliku upravu. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa.v. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge.. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. a ako to sanja trgovac. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. one simboliziraju njenu ţensku pratnju. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. ako ima nekog odsutnog. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. neki veliki dogaĊaj. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku.se nebom. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda. profitiraće u svojoj trgovini. nesreću ili propast. ili će dobiti up ravu nad ljudima. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. Ako neko sanja mlaĊak. koje mu se pribliţilo. dobiće je. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". to zlo će se proširiti i potrajati. dva ministra ili dva velikana. nešto nesvakidašnje. a male zvijezde — obiĉne ljude. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. ljepote i veliĉine zvijezde. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. završno od samog sna. ţena će mu pobaciti dijete. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. shodno Poslanikovim a. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. velike zvijezde — ugledne liĉnosti..s. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. a ako nije dostojan navedenog. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri .a. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda.

Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. a Merkur — vladarovog pisara. slabost i komešanje u narodu. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. da obara drveće i potapa laĊe. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao.a. ako je bogat. dobiće vlast i spomen u narodu. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti.š. njegovu vojsku. postići će vlast i ugled. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. njegove zapovijedi. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. izgubiće imetak. on uzima i jede tuĊi imetak. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. i njegovih drugova i da je na putu istine. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem.a. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. to znaĉi da je nastalo ljeto. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine.š. ako se one pojave rano ujutro. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće. 130 . ako se ujutro pojave na zenitu. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi. urmijeće. ali je nije jeo. ovaj svijet će mu biti naklonjen. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. dobiće vlast. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga".v. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. opskrbu. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. Allah dţ. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. upravu. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. a ako se pojave naveĉe.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. a ako su zvijezde bile bez sjaja. Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu.A njegove zvijezde. daje i neke bolesti i slabosti. Jupiter . poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. to bi bilo dovoljno (u ar. dobiće ugled i visok poloţaj. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu.s. pomoć. Ako neko sanja da su Vlašići pali.s. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom". ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. nastala je zima.s. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. a ako je siromašan. nastala je polovina ljeta. nesreću i štetu. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota.v. on će od uĉenjaka sticati znanje. Vjerovjesnik s. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca. Venera — vladarovu ţenu. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. a s takvim vjetrom. kad već sunce sine.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. Ako neko sanja da jede zvijezde. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. da se u tmini orijentira prema njoj). Ako neko sanja da je progutao zvijezdu. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a.

ako se stanovništvu nanosi nepravda. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. i ako je vjetar popraćen tminom. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. ako je snivaĉ na laĊi. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. napad neprijatelja. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. pogotovo ako je popraćena vatrom. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. Vjetar popraćen grmlja vinom. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)". ili groţĊe. izobilje. simboliziraju dobro i blagoslov. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili će ga neko napasti." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. a ukoliko je nanijela štetu. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. a ako nije nijedno od toga. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti.. bolest će mu se pojaĉati. laĊa će stradati. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. dozi vjeće zemljotres. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna.: „. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. ili će mu. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . smutnja. milost.. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. ili će biti uznemiren. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. ako je snivaĉ 131 . oduzimanje imovine. ako je bolestan. ako se sanja. osjećajući pritom strah. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid.. teškoća ili zaraza.. kao što je kuga. ĉupa drveće. ili će dobiti batine. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. biće uništeni. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. ili ulje. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. uza sve navedeno. med ili mast. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. ili hurme... ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. rat. grad ili vjetar. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. selo ili nepoznatu mahalu. simbolizira vruće bolesti. uţas i paniku. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. ako se sanjaju. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. KIŠA simbolizira Allahovu dţ. ţivotinje i hranu. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. jer navedeno znaĉi. ako se sanja. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. Kiša moţe da simbolizira i bolest. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba.. kao što je najezda skakavaca. zavisno od toga koliko je pokisnuo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. zbog bolesti ili siromaštva. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. ili jeĉam. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar.. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću.š. to simbolizira opšteljudsku patnju. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. i li će biti pritvorena u zatvoru. porobljavanje. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. ili neku nesreću. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je toga dostojan. to šteti i ljudskim tijelima. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. pomoć. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put. da je uzeo abdest. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv.. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. Vrući vjetar. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. postaće vladar nad ljudima. prašinom i hukom. kao npr. A ako vam bude smetala kiša. ili će steći imetak ako je siromašan. ako su u ratu. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. Blagi i ĉisti vjetrovi.š. kao npr. Ako je u snu vidio da vjetar. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi.. znanje. olakšanje. nakon zastoja. Njegovu vjeru.

nemusliman. ukoliko se dovodi u vezu s upravom. ili vrapce. oni simboliziraju k iše i bujice. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. ili da ga oblak nosi. Allah dţ. ili se spustili na kuće. Beskišni oblak. primiĉe islam. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. ako je nemusliman. karavane ili neĉeg sliĉnog. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. i ako ima d evu ili laĊu na putu. livade i drveće. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom.š... to simbolizira neprijateljski napad. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. bilo da je u pitanju povratak vojnika. kao npr. kao npr. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost. od takvih ljudi će ubrati mudrost. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. ili skakavce. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom.. primiće islam. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove.. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. ako je siromašan. zapašće u nevolju. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući.š.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov. a isto tako i „oblak"). steći će znanje i mudrost. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar.. on će se.. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. vratiće se s puta. ţena će mu zatrudnjeti. ako sanja da posjeduje oblake. će mu dati bogatstvo. ili da su popraćeni vatrom. a donio im je kaznu. da im donosi kišu. ako ima ţelju za djetetom. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. dobiće to. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. kao što su sijevanje munja i grmljavina. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. za koji su oni mislili. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. ili na njive. ili ĉovjeka od vlasti. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu.. otići će na put. ili u njegovom krilu. jeziku znaĉi „deva". a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu.š." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. Oblaci 132 . zmijama ili škorpijama. dobiće mudrost i vlast. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. kao npr. a ako se sanja da padaju dinje.. Ako neko sanja da jaše na oblaku. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje." ili: „.: „. koristeći mudrost koju će zadobiti. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ.. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. ako je musliman. oţeniće dobru ţenu. a ako je oţenjen.: . visok poloţaj i solidan i halal imetak. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. kao što i karavana simbolizira kišu. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. Takav oblak je uništio narod Ad. ako sanja da sakuplja oblake. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju. postići će mudrost. ako je neoţenjen. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. ako sanja da jede oblake.kamenjem. kada su ga ugledali. pokajaće se. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. meĊu njima će zavladati bolesti. razboritost. ali nije aţuran. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili". ili kata-ptice.

vjetar. a da je grom njegov fijuk. U narodu se. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. a ako je u zatvoru. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. bilo zbog neke vladarove naredbe. pogled će mu se ukoĉiti. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. bilo zbog kiše. biće osloboĊen. osjećaju potrebu za kišom. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. njegovu prijetnju i upozorenje. putnik ili bjelilac platna. da vidi njenu svjetlost. MUNJA. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. simbolizira strah od vladara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako se sanja. ili. Tamni oblak simbolizira brigu. pak. koja simbolizira mi lost. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. vratiće dug. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. obustaviće putovanje. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. opet. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. simboli ţira nevolju. smijeh. npr. i kiša. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. Ako to sanja neko koga kiša ometa. postići će zlo za kojim teţi. ili istovremeno i jedno i drugo. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. Ako munju prati kiša. ili pak. tako da se za nju moţe pripremiti. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost.. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. radost. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. kiša — prolivenu krv. iz kojih posuvda pada kiša. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. ako neko sanja grmljavinu. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. biće obradovan kišom i milošću. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. iz oĉiju će mu teći suze. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. da se pobojite i ponadate..epidemiju i haranje smrti. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. zamku. ili najavu kiše. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. grad. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put..mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. da ga je munja ošinula. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. ako je na putu. kao npr.. otac ili vladar srdit na njega. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. smutnju ili bolest. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. vladarovo nareĊenje. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. udarac biĉem. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom.. to moţe da simb olizira nepogodu. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. a gromovi — smrt. oni simboliziraju dobro i blagoslov. kao npr. ako je duţan. zidar. lijepo vladarovo obećanje. ţetelac i si. Oblak crvene boje. inaĉe. munju popraćena kišom) bolesna. ako je njegov gospodar. za onoga ko prije kaţe da grmi. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. isukivanje sablje. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. Drugi. a ako to sanja nepoštena osoba. koji simboliziraju patnju i kaznu. otići će na put i sretno se vratiti s puta..na javi. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. najezdu skakavaca. oblaci — vojsku.. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu.

stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. ako su ljudi u nevolji i brigama. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . MULJ i GLIB. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. razrezivanje nameta. u ovom sluĉaju. ako je bolestan. vjetar. ili vladara koji ĉini nasilje. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. dugo će bolovati. kao što su skakavci. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. grijeh i namjera. Ako bolesnik sanja bla to. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. ili da će u njoj izbiti poţar. ona simbolizira neprijateja koji napada. zapašće u smutnju. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. ali da nije bilo kiše. kao što su strašna smrt. a što je blato na snu crnje. neugodnost i brigu. ako se sanjaju. rušenje ili kraĊa. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. a ako voda iz oluka ne otiĉe. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. ako taj ĉovjek prati vladara. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). uzdrmavaju ih. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. BLATO. ali da nije bilo kiše. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. ulijevaju strah stvorenjima. opet. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv.Sanjao sam da su potekli izvori. To se tumaĉi time što otvori oluka. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. Sa- 134 . preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. oduzimanje imovine. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. ali da nije bilo kiše. ako je neko iz te kuće odsutan. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. pogaĊaju i uništavaju. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. to simbolizira nepogodu. ili da će je zadesiti nešto drugo. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. ili. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. stići će vijest o njegovoj smrti. umrijeće. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. ako je u snu izašao iz blata. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. grad. a ako u snu nije izašao iz blata. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. rušenje ili ubijanje. zapašće u patnju. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. pa stoga izbacuje sjeme van. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. gromovi. ili da će se srušiti. a neprijateljski napad. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. u zatvor ili u ruke vlasti. to je situacija u koju će zapsti teţa. ili da se zaglibila u blato. to je veći snivaĉev haram. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. ili ako se je ublatio. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. ne simboliziraju nikakvo dobro. p ak. umrijeće mu ţena ako je bolesna. to simbolizira smutnju i haram imetak.dobio munju ili munjom obasjani oblak. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. ubiranje desetine ili poreza. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. kao npr. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. poţar. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. simbolizira nadolazak bujice. zavisno od veliĉine oluka. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. Ukoliko se sanja da bujica plavi.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

a stanovništvo sela teško.. a ako se sanja crno i ruţno selo. pravni savjetnik. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. da su uţivanja trajnija. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. Ako neko sanja da nosi prašinu. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. spasio si se. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva.. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. mujezin ili hatib. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. ako je bogat.s. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. ili se valja u prašini. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. a nepoznati grad — budući svijet. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. BREŢULJAK l HUM. da su stanovi veći itd. imetka ili vlasti. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. ostvariće neku korist. dobiće je. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. i ako je bolestan. on moţe da simbolizira Dţennet. ako ima konkubinu. steći će bogatstvo i ugled. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. ta uzvišica mu simbolizira tabut.". to simbolizira neko dobro. Ako neko sa nja da gomila prašinu. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo. primiĉe islam. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. biće poniţen i dove den u nevolju. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. bilo na konju. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. ako je bolestan. Ako neko sanja da iz neba. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. u pogledu roda. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan. da se uhvatio ili oslonio na njega. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. ako su od zemlje. ili će postati sudija. ako je dostojan vlasti. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. Ako neko sanja da hoda po pijesku. ako je griješnik . siromašan i potcijenjen. koji je Musau a. shodno rijeĉima Suajba a. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. zavisno od napora hodanja po pijesku. i ako je pored svoje 139 .. umjesto kiše. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša. izgubiće imetak. desiće mu se neka poteškoća. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. ako je duţan. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta. to simbolizira neku kaznu. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. znanja. bilo pješice.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. vratiće dug ili zalog. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac. Ko sanja da sjedi na breţuljku. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. da ga sakuplja ili da ga nosi. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. rekao: „Ne boj se. bogatstvo ili siromašt vo itd. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. ili bezbjednost i sigurnost. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. a potom zapasti u nevolju. ako je dobar. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet.s.. oţeniće se. biće saĉuvan i bezbjedan. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. neku vezanost. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. to znaĉi da će obrtati neki imetak. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. pada prašina. taj imetak je haram.uprašio ruke ili odjeću. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. zadesiće ga neka briga i tuga. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. pokajaće se. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. opsadu i si. Ko sanja da guta pijesak..

l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. tj. a ako je u neimaštini. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. Ili. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. ili grad. izaziva smutnja.. Neki vele: POKRAJINU. ili da u toj pokrajini vlada suša.. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. umrijeće. ili da je u njemu napravio smutnju. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada.. ako je na javi u izobilju. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. Kad je tumaĉa snova upitao za san. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja. ili da ga plavi bujica. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. uĊite u grad mira. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. nevolju ili epidemiju. osloboĊeni". To. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. Isto tako. da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo . Rodni grad simbolizira roditelje. a mravinjak — selo." tj. Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. obzirom da Arapi za mravinjak. to jest da se seli iz jednog u drugo.. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. Ili. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. neimaštinu.dobrote i bolestan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru.0 vjernici. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. postići će izobilje. 140 . ili ga sanja porušenim i napuštenim. da bi se to protumaĉilo. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. da selo simbolizira seosko stanovništvo. ako Boga da. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. simbolizira uĉenog ĉovjeka.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu." Ko sanja da ulazi u grad . to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. sprovode novotarije u vjeri. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. — Tako se i desilo. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. pitaj stanovništvo sela. a ako sanja da se taj grad obnavlja. to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. kaţu i selo. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. Tako npr. a izlazak iz grada simbolizira strah. Neki vele da grad. vlašću. ako se sanja da se posmatra iz daljine. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. zadesiće neimašina. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. koji će nastaviti put svojih predaka. zna njem i imetkom. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. ili će odseliti iz tog mjesta. kad se sanja da je tiha i mirna.. ako je to selo poz nato. Tako. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka... to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. izmeĊu ostalog. Allah dţ. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. ili da gori u vatri. svakog straha. Ako neko sanja da je porušio selo. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato.š. ako Bog da.

to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. shodno rijeĉima. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. srazmjsrno koliĉni šljunka. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. ili da ga guta. vjetar. nemarne i ljude neznalice. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. Ako neko sanja da šljunak baca u more.š. da kamenĉićima gaĊa šejtana. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. ulje i teme sliĉno. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve.š. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. vranu i si. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje.š. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. pak. ako je u njegovoj sluţbi. u pogledu svoje prirode. ŠLJUNAK simbolizira ljude. sraz -mjerno veliĉini kamena. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. grad (tuĉu). to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. Allah dţ. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. neku korist od mora. Stijene takoĊe simboliziraju grube. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. ili pljaĉku i tome sliĉno. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. Ako neko sanja da je ušao u selo. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. to znaĉi da će steći znanje. Ako to sanja bolesnik.s. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. a ako sanja da je izašao iz sela. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. najezdu skakavaca. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. Ako neko sanja da posjeduje kamen. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala.. Obiĉni svijet kaţe: . da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. da ga je kupio ili da stoji na njemu. napad. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. od djeteta ako ga snivaĉ ima.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. pored vrijedne stvari. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. odabire bezvrijednu stvar. namet. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. to znaĉi da on. skakavca.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. majmuna. !sva. ili. ruganje i vrijeĊanje. pa je to napustio misleći da to nije dobro. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. kao i psovku. i tome sliĉno. nakon što 141 . na ljude ili na dţamiju pao kamen. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. ako to sanja u danima hodoĉašća. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. npr. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi.

to će postići dţihadom itd. da će ĉuvati krvne i druge veze. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. npr. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece.. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. njegovu dvojicu braće ili. braću ili pomoćnike. svjedoĉenje protiv takvih osoba. njegovog ĉuvara ili slugu. koji će iskoristiti. to mu simbolizira hala) imetak.. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet..To je ahiretska kuća. robove. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. pokajaće se. ako je obavljao namaz. golubove ili muslimane..Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. tako. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. to dobro će postići namazom. da će biti asketa. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. ukoliko se sanjaju zasebno. ime. pak. naziva i kućom (. simbolizira haram. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. Tako. maltera i krefca. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. zajedno s halkom. da će biti strpljiv u nedaćama itd. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. sve se to odnosi na kućevlasnika. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu.. znan. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. Kuća oblijepljena blatom. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. . ako je uza se imao konja i sablju. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. koja ima svoj naziv. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. TakoĊe i poznata „kuća". ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. Ako neko sanja da se dom ruši. ili prostran. a ako to sanja zdrava osoba. njegovo biće. ako se sanja. moţe da simbolizira Ahiret. dareţljiv. kuća mu simbolizira ovaj svijet. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. onda kapija simbolizira njegovo lice. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. i ako je Bogu neposlušan. da bi mu se protumaĉio san. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata. a ako je okre ĉena kreĉom. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. riješiće se brige. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. Kad neko sanja da je ušao u novu. pak. porodicu i ono ĉime se zklanja. bilo zlo. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. povećaće mu se bogatstvo. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. ako je snivać siromah. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. ako je bogataš. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. obogatiće. ako je kuću gradio od cigle. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. da je tijesan. simbolizira halal. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. simboliziraju njenog vlasnika. bilo da je pitanju neko dobro.mu se šejtan ukazao. da će otići na hadţ ili u dţihad. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. ili. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. izmeĊu ostalog. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. dvojicu suvlasnika te kuće. ali će se ipak spasiti. 142 . Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. npr. poboţan. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. npr. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. ako kuću pravi od cigle. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. ako je u brizi. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. simbolizira budući svijet."). spomen.

to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje.l Zun-nun se. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. kada srdit ode. to znaĉi da će se oţeniti. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. nosiće teret neke ţene.š. bilo da se ruši ili popravlja. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. ili.. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. Sve što se sanja u vezi s kućom. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj.. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. Ako neko sanja neku kuću u daljini.. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. ta mu kuća simbolizira njegov grob. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast. a ako to sanja griješnik. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. postići će veliko dobro. ozdraviće. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. a ako je u tu kuću ušao. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice... a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. da će napustiti ono što pos jeduje. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice. ili neki stub. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. neka ţena će nositi njegov teret. Ako se sanja kuća 143 . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. ako ima nekog bolesnog u kući. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. Kućna vrata." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. biće izuzetno zdrav.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila.. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. pa pozakljuĉa sva vrata. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. ili će kupiti konkubinu. koji mu je rekao: .Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal. oţeniće se. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega. a Allah najbolje zna šta je ispravno. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake.. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. a isto tako i dovratak. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ.. mogu da simboliziraju ţenu. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. — Tako se kasnije i desilo.. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom.". i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. pak. to znaĉi da će se riješiti briga. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. koje zadugo neće dobiti.. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.to znaĉi daće biti zatvoren. ali će ona ubrzo umrijeti. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. Ako neko sanja da ruši novu kuću. ako je bolestan. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom.

Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. ugled i vraćanje duga. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu.s. Strop od daske simbolizira munafika. ta kuća simbolizira muškarca. za koje će biti kaţnjen. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid.. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. on u tom sluĉaju simbolizira novac. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . KUBE (kupola) simbolizira snagu.to znaĉi da će se baviti nekim poslom".Neka je uzvišen Onaj koji ti. ako hoće. a ako takvu kuću sanja ţena. simbolizira ĉast. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika.a. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. stanje će mu se pogoršati. simbolizira dobijanje haram imetka.. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. a ako taj dvorac nije njegov. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. on tada moţe da simbolizira vladara. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom.Ako neko sanja stare zidove. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. dostojanstvo i moć. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. tjeskobu i smanjenje imetka. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. a ako je od cigle. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. DVORAC. on će nakon straha dobiti neki imetak. ĉvrstini. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. simbolizira zatvor. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. a ako je neko te zidove u snu renovirao. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. ako je omaltan. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću. postići će izuzetno visok ugled. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost.v. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. Ako neko sanja da je ušao u dvorac. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. a ako sanja da je pao sa zida. Vjerovjesnik s. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. srazmjerno debljini. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se.s. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. ako ga sanja griješnik. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. simbolizira ovaj svijet.bez stropa. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove.v. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja.a. ako je ispod te kućice bilo skrovište. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha. a to je bio i faraonski posao. ZID simbolizira ĉovjeka. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe.

ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. uspevši se uz stepenice. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. ugleda i lijepog prijema. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. a ako to sanja trgovac. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. to mu simbolizira halal zaradu. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. otići će na put. ako to sanja osoba koja je u nevolji. da je iskopao njene temelje. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. to znaĉi da će se on. ako to sanja bolesnik. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. ozdraviće. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira.. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. ušao u ĉardak. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . ako to sanja neoţenjeni. otići će u Dţennet. shodno kazivanju o Musau a. postići će radost i visok poloţaj. i ako to sanja neudata ţena. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. a ako ide radi neĉeg drugog. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. njegova duša će otići u Dţennet. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. koje prati igra i zabava.. oţeniće se. jer ga Arapi i tako nazivaju. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. npr. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. tri ili više ĉardaka. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. udaće se. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom.. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. to je istinito obećanje". shodno rijeĉima Uzvišenog: . odsutni će sa sobom donijeti i imetak. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. kome je Allah dţ. ako je u strahu. to z naĉi da će steći znanje. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kako na ovom tako i na onom svijetu.graditi graĊevinu. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". STUB: od drveta. roba ili jahalicu. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice. riješiće se nevolje. biće bezbjedan. Ako se sanja ukrašena graĊevina. do -biće upravu. Ako se sanjaju poznate stepenice. on će se tu i oţeniti. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. biće spašen od onoga ĉega se boji. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. ozidao je i uĉvrstio. ako je. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. simbolizira hranitelja porodi ce. Kad se sanja da se pravi veranda. Ako trgovac sanja verandu. bilo da se radi o dobru ili zlu. zato što su trpjeli. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. vesela i namirisana. ispuniće ga. Ako neko sanja da ima dva. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. pored nje. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. ako na put ide radi nekog imetka. a 40 potpun.Oni će biti.š. pobi jediće svoje neprijatelje. ona simbolizira upravu i znanje. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi.s. a ako je taj broj bio 30. postići će ga.. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . ako je bolestan. Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. DULAF (udubljenje u zidu).Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. umrijeće. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put.

a ako sanja da sjedi pod velikim lukom.Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. meĊu lavove ili zmije. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. a ako to sanja bolesnik. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. one simboliziraju uspon sa grubim srcem. na veliku i strašnu vatru. treća — zekat. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. vele da to znaĉi od lazak na put. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. i ak o su od bronze. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest.v. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. ako moţeš. ako su nova.Ti prisluškuješ ljude.s. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. za poglavara . to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. pred pticu koja ga je zgrabila. peta — hadţ. njegovo uĉenje i primjenjivanje). LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. trap. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri). Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik.a. kao što je dţamija. opet. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela.. Ako su stepenice od kamena. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. to znaĉi da će dobiti moć. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz.. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. islam. blagostanja i svakog dobra. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. postići će vlast i ugled. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. simboliziraju postizanje vlasti. onda. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu. rodno zemljište. kao npr. da je pao na neplodnu zemlju. za jahaĉa — da će ići pješice. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". druga — post. meĊu svoju ĉeljad.dţa. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti.. ĉetvrta — sadaku. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. Sanjanje silaţenja niz stepenice. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi.: . bašĉa. sa ţenom će se trajno razvesti. bilo da se radi o upravi. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. Ako je. strašne stvari i nevjerovanje. hatibskoj. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka. bilo o muftiluku. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. a mali luk — ţenu loše ĉudi. šesta . u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. bunar. da će se pokajati. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. LUK. VRATA. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. ako su od srebra. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. pa im donosi jedno ĉudo".dţihad i sedma — Kur'an (tj. pred lava koji ga je šĉepao. ako su od daske. a za trgovca . Neki.da će sići s vlasti.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. pak. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. to znaĉi da će se prihvatiti islama. na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. u svoju kuću. 146 . ako su od zlata.

otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. bez njegove dozvole. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. izvalila se na van. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. ako je s nekim u sporu. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. bićete sigurno pobjednici". pa kad kroz nju proĊete. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. — Kada je to ona njemu rekla. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. a drugo vani. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. rastavio se s njom. a ako je uz to i zakljuĉan. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo.simboliziraju neudate. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. ako se sanja da je otvoren. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. KLOZET simbolizira ţenu. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. a ako je otvorena prema kući. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. to znaĉi da će umrijeti. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. zapalila se ili slomila. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. KUHINJA simbolizira kuharicu. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. pobijediće.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. MANDAL (reza) od drveta. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. on ju je pustio tj. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. to znaĉi da mu je ţena trudna. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane.s. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. Neki vele da štala simbolizira suprugu. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. nadboj iznad vrata — ţenu. to znaĉi da će mu neki ljudi. i da je lijepog izgleda. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. simboliziraju udovice. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. a ako nemaju mandala. simbolizira neku zamku. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju.š. to znaĉi da se on odao novotariji. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. jedno krilo je palo unutra. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. da je pokorna Allahu dţ. to zna- 147 . da je ispravna. Ako je kapija velika i jaka. shodno njegovim mogućnostima. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju.s. PRAG simbolizira ţenu. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra.

okove i tome sliĉno. tako.Je li ona bila robinja? . — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. — Ibn Sirin ga je upitao: . Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. Ako neko sanja da se hrana zapalila. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. ROV simbolizira zmaku. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. prevare. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. tako npr. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. a on ga je ponovo upitao: . TRAP simbolizira majku. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. tj. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja.Ne znam . Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. izmeĊu ostalog. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. umrjjeće. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. kontaktira sa dvojicom muškaraca. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. prodaće ono što mu je u trapu. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. ako se sanjaju da su pored puta. Nepoznati bunarovi. koja se ne moţe povratiti. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. roba. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. riješiće se duga. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. na putu će ga presresti banda. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. Bunar takoĊe moţe da 148 . ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. ako mu je majka bolesna. ako mu je ţena trudna. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. ako to sanja putnik. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke.rekao je ĉovjek.ci da njegova ţena. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. zatvore. koja svoje dijete hrani. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. pa sam se kasnije udala za tvog oca. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. zamke. a koji je inaĉe siromašan. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. simboliziraju trţnice i prodavnice. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. a ako je duţan. Ako neko sanja da je upao u rov. simbolizira i putovanje. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. upašće u zamku. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. javne kuće.

otići će na nekakav put. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. biće pritvoren. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom. ako je u sporu s nekim. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. ako je bolestan. ako je na moru. oţeniće se. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. otići će na neki put. a ako je bunar bio prepun.O radosti. ako ima nekog svog na putu. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. a ukoliko ga je kopao neko drugi.. ako ima nekog svog bolesnog. npr. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. a ako nije u pitanju ništa od navedenog.. dobiće neki veliki imetak. Neki vele: Ako neko sanja bunar. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. ako putuje kopnom. a nekad punu blata i s malo vode". ukoliko u bunaru nije bilo vode. ta roba će mu doći. nekad ćeš je izvući punu vode. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. reĉe: . koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. ako ima nekog svog u zatvoru. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. bolest ili Oţehennem. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. ako ima trudnu ţenu. a ako to sanja ţena. to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica. a ako u bunaru nema vode. a ako je trgovac. biće smijenjen s poloţaja.. taj će mu ozdraviti. a ukoliko nije. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode. doţivjeće brodolom i naći se u moru. izaći će iz zatvora. shodno kazivanju o Jusufu a. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće.. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. (Dţehennema ima 149 . to znaĉi da je ona u Dţehennemu. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. ili zatvor. Jedan od pjesnika je rekao: . taj će mu se vratiti s puta. srazmjerno koliĉini vode u bunaru. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kupatilo moţe da simbolizira more. ako je upravitelj. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar. to nema neko naroĉito loše znaĉenje.simbolizira more. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. ovo je djeĉak".Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka.). to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. a ako nije u pitanju ni to. Ako neko sanja da je pošao na bunar. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen.s. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. kupatilo..l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. kuću velikog griješnika ili bludnika. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. umrijeće. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini. ali se nije razlijevao. ona će mu roditi djeĉaka. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi.s. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. pretrpjeće gubitak u trgovini. dobiće ga od osobe koja ga je kopala.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće.a ako je bunarska voda bila ĉista. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje. ako se u snu iz tog bunara napio vode. dvorišu ili selu. kojoj će mu biti udovoljeno. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom.

Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. i u kupatilu vidi lava. da bi mu se to protumaĉilo. koji simboliziraju imetak. oţeniće se. a ako nije. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. ako na javi ima spor s nekim. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. kao što je majka. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. bojati se je da će postati nepokretan. ali mu to ne polazi za rukom. riješiće se briga.. ako boluje od drhtavice. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. bolest ili nešto sliĉno. ako je u sauni bio odjeven. obzi - 150 . ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku. neki mali otvor u vratima. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. npr. ako je kupatilo toplo i prijatno. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. zahvatiće ga drhtavica. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. sestra i dr. neće je dobiti. ako se sanja. Ako neko sanja da se nalazi u sauni.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi.to znaĉi da on ĉini nemoral. ako je kupatilo pretopio. okupiraće ljude neĉim izuzetnim.. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. ako kupatilo ima samo hladnu vodu.. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. ako je hladno. dobiće upalu porebrice. umrijeće. Ako neko sanja poznatu pekaru. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. ako seje saprao i. udovoljiće nekoj svojoj potrebi. ako zamole pomoć.). vrane ili zmije. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. ime koje znaĉi. ţalost. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene.š. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. riješiće se nje. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. koji će mu donijeti radost i sreću. potpuno će ozdraviti. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. biće okupan i zamotan u kefine. ako on na javi boluje od vrućice. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. kćerka.ako sanja da je u sauni potpuno go.ako to sanja u zim skom periodu. to znaĉi da će ga zadesiti briga. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. Ako neko san ja da gradi kupatilo. Neki vele da kupatilo. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da ga njegova porodica. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put.. Ako neko sanja da gradi pekaru. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. brigu. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. ili sahrani. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. topao. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. prisan i si. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. ako se saprao i izašao iz te prostorije. Ako nije u pitanju ni to.više. simbolizira neki nemir. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. srazmjerno vrelini vode. obukao bijelu odjeću. PEKARA simbolizira radost i sreću.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. orgijanja i griješenja. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu. blizak. ili neku potrebu kod sudije. protivno svom obiĉaju. koja će krenuti nabolje ili nagore. neke ţene će mu za>Jati brigu. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo.

To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. i to će mu biti izvor prihoda. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. Allah dţ. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. ona će vas spasiti. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. pak. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. Ako neko sanja mlin kako melje. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. prilikom mljevenja.. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. Ako nije ni jedno ni drugo. ako je bolestan. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. ako je u dţihadu.š. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. ili će udati kćer. blato ili ţivo meso. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. ako je uĉenjak. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma.rom da se u pekari peĉe hrana. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. vodu. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. VJETRENJAĈA: ako se sanja. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti.. Ako se sanja da se kamen mlina. ako je siromašan. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. ako izuĉava neku nauku. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu.. na kome jedni dobijaju a drugi gube. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. bilo od zla. ime. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. Ako neko sanja da melje ţito. bilo od dobra. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. ako je kanio otići na hadţ. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. ako je neoţenjen. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. Kad neko sanja da je ku pio mlin. Ako se sanja nepoznata pekara. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. da bi radio kao mlinar. oţeniće se. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. nepravilno okreće. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. to će i uĉiniti. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. tekija ili sezona hadţa. a ako nije u pitanju ništa od navedenog.š. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. Ako se sanja da vodenica melje prazna. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. ili kupiti robinju. to znaĉi da će poskupiti hrana. ili na vjetar. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. kao što je nauĉna ustanova. zakasniće ili će pokvariti hadţ. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. to simbolizira nekakvu svaĊu. ili.ma koji se u njima obavljaju. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. Ako se sanja da se mlin slomio. biće prevaren. ako je u borbi. nauĉnih ustanova. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. al o je snivaĉ od onih koji putuju.". ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. postići će neko dobro. to se razliĉito tumaĉi. ili da će uzeti konkubinu.. ili to moţe da simbolizira kugu. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. ako je mlin bio bez osovine. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. simbolizira spor koji neće dugo trajati. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. otići će na put. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. ili oţeniti sina. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv.

peć ili javni posao. a ako je musliman. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. a ako je bila mirna i s malo svijeta. da bi mu se protumaĉio san. a ako je zdrav i ako je na putu. kuća inovatora u vjeri. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. knjiga i dr. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. umrijeće. vjetar. ako je bolestan. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han.š. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. voćke. da bi joj se protumaĉio san. HAN (konaĉište). to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. slavu. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. ako ima bolesnog roditelja. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. roditelji. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. snivaĉevo tijelo. njiva. a ako je zdrav. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. a Dţennet (raj)za nevjernika. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. kako se navodi u jednom haberu. da je na njoj izbio poţar. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. a ako nije putnik. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. to znaĉi da je u Dţehennemu.ići na rukju' ili sedţdu ili će. nevjerniĉka kuća. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana.. jako je bolesnik zloĉinac. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. i ako se sanja da je prostrana. ako je bolestan. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. ime. a sve to zavisno od sko - 152 . Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. kao što su kiša. neprijatelj. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. braĉni drug. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. u njima će se prestati prodavati. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. da kroz nju teĉe ĉist potok. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. otići će na put i izmjenjivati konake. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. produţiće svoje putovanje. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. spomen. rat ili neka vladarova zapovijed. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. to znaĉi da će napustiti tu radnju. kao što je crkva. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav.. ako ne klanja u dţematu. ako nije u pitanju ništa od navedenog. umrijeće i biće nošen. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. simbolizira udobnost na ovom svijetu. ako se u njima prodavala grnĉarija. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. kao što su bašĉa. ako se sanja. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. ako je umrla osoba nemusliman. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. a ako se u njima prodavalo posuĊe. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. javno kupatilo. ili će biti srušene. simbolizira isto što i kuća tj. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. npr. javna kuća ili krĉma. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. a njena utroba simbolizira imetak. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika.

s. a poivijprije mjenjaĉnicu. ako nije u pitanju ništa od navedenog. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. FATAMORGANA: ako je neko sanja. ali će ga Allah dţ.a. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. da bi mu se protumaĉio san. PUT simbolizira pravi put u vjeri.. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika.a. ako je neoţenjen. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. ako je. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. groblje nazvao 'kućom vjernika'." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap.. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima. naišavši jedne prilike pored smetljišta. još više će osiromašiti. i s njim Ebu Bekr r. ili je sanjao da se sama ispraznila. ovaj svijet uporedio sa smetljištem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. a Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se.v. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. je jedne prilike. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. pa je za san upito tumaĉa snova. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan. antikvarnicu. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. to znaĉi da je on u zabludi. je rekao: .s. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza.. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. simbolizira drţavnu blagajnu.v. a sve to simbolizira imetak. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. kao fatamorgana u ravnici. Ako neko sanja da ide sredinom puta. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. ili ako mu prije ti neka propast.. to znaĉi da će se riješiti duga. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom. koja sliĉe smetljištu.. krĉmu.a...Sanjao sam da slijedim više puteva. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu. Ako neko sanja da je na stranputi ci. jer je smetlje puno prljavštine. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. smrt. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. a ako ga sanja sudija. Smetljište. ako se nada nekom nasljedstvu. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. ako je siromašan. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. i ako je neko sanja. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište. steći će bogatstvo.to znaĉi da će se povratiti isti ni. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. umrijeće.š. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. ako je bolesnik. ako ga sanja vladar. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. to znaĉi da on ţudi za neĉim. a ako je siromašan. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. pak. biće smijenjen s poloţaja. pekaru ili nešto sliĉno. sin Ardešira. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur. ako je upravitelj. pak. pa su svi oni nestali izuzev jednog. a ako je dunjaluĉar. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. — Kasnije se tako i desilo. izgubiće imetak i osiromašiće. a ako je siromah. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih.a. skladište za hranu ili sakupljeni novac. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. ili. Ebu Musa el Eš'ari r. a ako sa stranputice izaĊe na put. drţe pouĉna predavanja.

ili ne ţeli da mu nazove selam. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . da mu naziva selam i da se s njim grli. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. to mu znaĉi suprotno navedenom. ili mu prijeti. pak. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. ili da će nemuslimani primiti islam. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. ta stvar će ti nestati". Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. ili se na njega namrštila. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. ili je plakala. a ako je uĉenjak. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. niti spominju Uzvišenog Allaha. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. Ako neko sanja da je u grobu. Ako neko sanja da je zakopan u grob. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. umrijeće od svoje bolesti. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. a moţe da znaĉi da će se oţeniti. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. te da će mu ţivot biti teţak.a. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. zapao u grijehe prema Allahu dţš.š. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica. ili uĉila Kur'an. zagubljeno i zastarjelo. to mu je radosna vijest. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. ako je bolestan. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. umrijeće. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu. Kad neko sanja da je ukopan. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. bilo da je u pitanju dobro. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu. pak...s. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. ili je. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje. Takav san. ukoliko je pokvario svoju vjeru. bilo zlo. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). ako ga sanja putnik. to znaĉi da će dugo ţivjeti. bilo da je u pitanju dobro.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. bilo zlo. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje.v. koja je suprotnost gore navedenom. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila.. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri.

155 .

156 .

Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji.š. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. pokajaće se za grijehe. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. ili od nekog hajirli posla. trgovaĉka laĊa. a ako je poboţnjak. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. ili od nekog dbora. ako je tome sklon. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju. uzi manje kamate i dr. npr. ili će raskinuti neki ugovor o braku. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. ako je na njenom mjestu iskopao jamu. ako je to sanjao u danima hadţa.. ako Bog da. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. kao što je javno ku patilo. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade.. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan.njaluĉar. ugostiteljski objekat i si. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. 157 . otići će na hadţ. Kad neko sanja da gradi dţamiju. Ako neko sanja da ruši dţamiju. ako je snivaĉ griješnik.

sudija.. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. majka. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet.. kao što je islam. vladar. ako Bog da. ĉinjenju dobra. znanja koje širi. majke. ako je bolestan. ili kuću u kojoj se svira. nariĉe ili plaĉe. glasnika i. kao što su zlatarski trgovi. biće siguran i riješiće se straha. bilo dobro. uvaţenog uĉenjaka. ali svoju obavezu zanemaruje. pak. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. oslobdio Kabu iz ruku silnika. tako da će napustiti ovaj svijet. postaće im poslušan. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. dţamijski mihrab simbolizira imama. ako je zapostavio ibadete. savjeti i nareĊenja izvršavaju. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. bilo da se radi o pojedincima. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. unići u Dţennet. ako je neoţenjen. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ.š. nareĊuje i si. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. koji su 158 . oţeniće se. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. mushaf. banke i si. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. uĉenjak. ili veliku trţnicu. suprug ili supruga. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama.EL MESDŢIDUL-HARAM. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe.š. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. da bi mu se protumaĉio san. otac.š. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. pjeva. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. uĉenjak ili poznati imam. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. ili će. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. minber simbolizira vladara ili hatiba. to znaĉi da će on biti zatvoren. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. pored njega. Kur'an. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. ili kuću nekog uĉenjaka. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. a ako nije u ratu. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. Sunnet Allahova Poslanika. CRKVA simbolizira groblje. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. ili glavnu gradsku dţamiju. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. sudija.š. na trgovima i ptvrenim prostorima. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. gospodar. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. to znaĉi da će ući u kuću vladara. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. ako je nemusliman. a i Dţennet je Njegova kuća. javnu kuću. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. ili Dţehennem. dţihadu ili ĉuvanju domovine. bilo zlo. spominjući pritom Allaha dţ. ako je u ratu. donji dio simbolizira obiĉni svijet. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. uĉenjaka. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi.š. Ako takav san sanja rob. upućuje. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada. oca. primiće islam.. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. mjenjaĉnice. simbolizira. poboţnog ĉovjeka. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. ako je u snu. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. ili zatvor. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. ili dţamija u cjelini.

pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. piju alkohol i ĉine velike grijehe. ili da u njoj ţive svinje. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima. kakve je boje i dr. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. 159 . ili s onima koji su inova tori u vjeri. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. Na kojoj etapi puta je snivaĉ. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti.š. upućivati i iznositi Allahove dţ. zavisno od toga kako je graĊena. Ako takav san sanja ţena. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. na groblju ili negdje u prirodi. dokaze protiv njih. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. koji ĉine nemoral. da li je bila u ruševnom stanju. potpuno razrušena ih ĉitava. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida.

Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo). Turbe Hajdar ef. Katib-Baša 160 .

BRONZI. on joj je rekao da će umrijeti. to znaĉi da će steći blago. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. izmeĊu ostalog. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. da bi mu se protumaĉio san. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. to im simboizira njihov ukras. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. ako ga sanja ţena. pa kad sam je kasnije potraţila. Ako se sanja neobraĊeno zlato. stoke i nekretnina. mudrost. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak.. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. nestati i si. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. Ako neko sanja da topi srebro. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". Dobri. prstena ili minĊuša. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. STAKLU. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. ZLATNICI. stari. upravu ili svjedoĉenje istine. znanje ili veliku zaradu. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. a ako se sanja obraĊeno. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. OLOVU. simbolizira njenu djecu. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: . to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. ono simboizira neki gubitak.. koju sam skršila i bacila na zemlju. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. nazvao i iskušenjem. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. ŢELJEZU. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. Reĉeno je da ţenski nakit. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. SURMI. Ko sanja da je našao jedan.s. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. NAKITU. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata.l ta- 40. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. bisera ili dragulja. izuzev ogrlice.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata. mrtvi kapital. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. 161 . dva ili više rudnika. NAFTI. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. BAKRU. srebra. Allahov Poslanik s. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. shodno rijeĉima Uzvišenog: . mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice. i Allah dţ. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. pa sam u njih puhnuo i one su spale. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. KATRANU l DR. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. nisam je našla.a. SREBRU. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik.š.v. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. a ako je taj komad veliki. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. DRAGULJIMA. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. sraz mjerno koliĉini zlata. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz.

— Nato mu je Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. ako ih od njega potraţuje.s. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. simboliziraju njegovu dobru vjeru.Kad je to ĉovjek provjerio. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. ako ih sanjaju ţene..a. rekao: — Ti klanjaš po sebi.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina.upitao ga je Ibn Sirin. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. ako se sanja.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. ako mu ih vrati. a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. moţe da simbolizira i njihovu djecu. pa sam poĉeo da ih traţim. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. Veliki dirhem. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima. to znaĉi da će mu se povećati imetak. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove.Ti ćeš dobiti batine! . — Da ti nisi pjesnik? . Nakit. Sav nakit. nakit muškog roda — mušku. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. Sve vrste nakita.s. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. oponiranje.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. . Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. jer davanje dirhema simbolizira brigu. oni simboli ziraju pet namaza. ima negativno znaĉenje. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem.v. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika. biće pristrasan u svjedoĉenju.Ibn Sirin mu je rekao: . to znaĉi da on povjerava neku tajnu. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. ako su od ĉistog srebra. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. simboliziraju prepirku. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. ako ga sanjaju ţene. simbo lizira znanje. a ako ih sanja ţena. Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete. svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune.v. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. ako ih sanja poboţan ĉovjek.san ispriĉao tumaĉu snova. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje. . posvjedoĉiće istinu. pa je svoj. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. ako ih sanja dunjaluĉar. Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. srebrnjak). Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost.a. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja. laţ. poĊe u dţihad (borbu 162 . Dirhemi. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. Ako se sanja pet zlatnika. Muhamed je Allahov poslanik".ko mi onih koji terete (tovare) nose. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. treba ga kovati. . Jedan zlatnik simbolizira dijete. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari. koji mu je rekao: ." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. ako ga sanja muškarac. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme.. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. a ne klanjaš u dţematu.

a.na Allahovom putu).v. jer u Basri imaš blago. KRUNA. . ako ima trudnu ţenu ili kćerku. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. ime. rekla je: . to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. Pogleda u nj. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi. — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo.. ispisano i Allahovo dţ.). Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac. oca). Kada je došao u Basru. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. to znaĉi da će kupiti slugu." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. ili. to znaĉi da on ĉini grijehe. a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. koji jeizgubio vid.Traţim oprosta od Allaha. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna.Kada je to ţena ĉula. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru. znanje ili dijete.s. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. ibrik ili vrĉ s ruĉkom.. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. a na dirhemu je. a ako su bile od srebra. MINĐUŠE. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. rodice djeĉaka. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. to znaĉi da će izgubiti vlast. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. ako se sanja. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj.Kćeri moja. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . a ako ga sanja muškarac. i kad ju je on skinuo. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima.a srebro djevojĉice. pa ga ponesi. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. Ako ţena sanja vijenac. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. — Ibn Sirin ga je upitao: . a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. Kad mladić pogleda u defter. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno.. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo.rekao je ĉovjek. od krune koja je od samog zlata. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta). ali ništa nije razumio. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an. . Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. zatraţi da mu ga proda. njegov vid. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. ona će roditi kćer.. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. u kontekstu šehadeta. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam .s. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. a ako je noseća. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a. Ako muškarac sanja da ima minĊuše.š. tj.

a ako ga sanja uĉenjak.s. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. dobiće veliĉanstvenu upravu. to znaĉi da se bavi pjevanjem. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. vjerom. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. jahaće ţivoti. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. to mu simbolizira neku sreću. a da mu je ostao samo dragi kamen. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. ono za njih ima pohvalno znaĉenje. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. koji (u ar. imetak ili upravu. to znaĉi da će mu se roditi kćer. ili će mu se roditi dijete. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. ili ako ima oca. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. Ako muškarac sanja prsten od zlata.š. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. jeziku ) aludira na nesreću. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten. desiće mu se nešto neţeljno. dobiće imetak od ne-Arapa. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. kuće. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. ţenu. jer je ljepota svake stvari njen „biser". kao i ako je u pitanju prsten od bakra. a minĊuša u ušima — ţene i robinje.je. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. to mu je radosna vijest da će postići znanje. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. rodice sina. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane.. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. ono što je vjerom pcfkuĊeno. dati sigurnost pri kraju ţivota. zbog samog naziva bakra. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako neko sanja da je našao prsten. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. i gravura na prstenu . a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. ili da će se razvesti sa ţenom. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. obzirom da je vlast Su lejmana a. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće. dobio prsten. . to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. on mu simbolizira poniţenje.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek.s. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . Ako takav san sanja ţena. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu.a. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao. ako nema oca. bila u prstenu. kupovinu robinje. to znaĉi da će profitirati u trgovini . Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. Ako takav san sanja trudna ţena. ako je rob. a ako je u pitanju zlatni prsten. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. i ako je pripadnik sekte haridţija. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten.š.minĊuše. to znaĉi da će mu Allah dţ. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. a ako sanja da ima minĊuše od srebra.v. Ako takav prsten sanja trgovac. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema. i biće obdaren Kur'anom.".'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. koji na sebi ima dragi kamen. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. onda to nema pohvalno znaĉenje. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. ili od nekog uĉenjaka. Ako neko sanja da je pozajmio prsten. kao i ĉasni ljudi svoje riznice.njegovu ţelju i cilj. ili će se oţeniti. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. ili da će izgubiti vlast. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. halka prstena — osnovu njegove vlasti. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife.

ako je ĉvrsta. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. kao npr. na ime kiše. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. ako je preuzeo kakvu obavezu. zaboraviće ga. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. pada prstenje. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. to znaĉi da ga njegova ţena vara. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. ogrlica prekine i prospe. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. radost i imetak. Ako te ukrase sanja muškarac. on mu simbolizira njegovu hrabrost. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. ţanje i Kur'an. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. ako je s dragim kamenom od topaza. robinju.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. neće je ispuniti. ogroman imetak. Ako se. spomen. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. Ako ţena sanja da je dobila prsten. a zapostavlja suštinu. ako je od bisera. ako je zapamtio nešto od znanja. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. ona će roditi sina. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. a ostali dragulji — fikh. ako je od bisera. ovladaće njim. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. ţenu ili dijete. ona simbolizira bogatstvo. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. bisera i topaza. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. propise i rijeĉi velikana u vjeri. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. ispuniće je. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. jahalicu. ona joj simbolizira muţa ili dijete. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. Ogrlica koja simbolizira ţenu. kuću. brašno. krupnog biserja i safira. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. znaĉi da je ta ţena prostakuša. ukras i ţelju. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. a ako je nije dostojan. onda je dijete od muţa ne-Arapa. Prodavanje prstena. zaboraviće ga. simbolizira znanje. Ako neko sanja da s neba. udaće se za muţa visokog ugleda. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. simbolizira snagu i moć. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. sezam. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. ugl-led. ako se sanja. ĉast i dr. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. ako je dostojan vlasti. ako se bavi fikhom. to znaĉi da će dobiti vlast. ako ući Kur'an. biseri — Sunnet. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. simbolizira rastavu. ako je nauĉio Kur'an napamet. Ako je ogrlica velika. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. jaĉinu i moć. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. nauĉiće ga napamet. Prsten koji simbolizira dijete. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. ako je neoţenjen. Ako ogrlicu sanja ţena. ako je ogrlica od bronze. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. pak. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. ako je od ţe ljeza. simbolizira lice - 165 . Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. Ako ţena sanja orglicu. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. dpbiće je. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst.

Ako halhale sanja ţena.. ukras i ono ĉime se ponosi. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. Ako ţena sanja da ima narukvicu. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. za visno od toga kakvu je robinju kupio. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. BISER. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa.. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro.. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras.. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. ona joj simbolizira njenu ljepotu. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici.š. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. NARUKVICA.. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. koji ljudi uzimaju. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. brata. Ako neko sanja da ispravno buši biser. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. opasao zmijom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. a ako je neudata. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. ali ga on ne uzima. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. ili vlast. Ako neko sanja da se umjesto pojasom.. to znaĉi da je on škrtac. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka.. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. simbolizira pokvarenost vjere. ali da se njime nije opasao. . Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. a ako je taj pojas ukrašen draguljima. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. to mu simbolizira njegovu snagu. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. tj. pomislio bi da su biser pro- 166 . one su odjeća vaša. ma kakva ona bila. amidţu. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu.mjerstvo. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. a ako je ta narukvica od biserja. Reĉeno je i to da ogrlica. ako to sanja poboţan ĉovjek. to znaĉi da on nije pruţene ruke. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost.. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. HALHALE od srebra simboliziraju sina. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige.da ih vidiš. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. i ako to sanja uĉenjak. da je škrtac. će ga pomoći protiv njega. opasao koncem. a za trgovca — zaradu u trgovini. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. to znaĉi da će on. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Ako to sanja bogataš. to znaĉ i da će dobiti upravu. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. Ako ţena sanja da ima više narukvica. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. to ukazuje na njegovu dobru vjeru." POJAS simbolizira oca. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu.". ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. tako da ne moţe da ih nosi.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. Allah dţ." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. to znaĉi da on dijeli korisne savjete.

i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. to zaboraviš i zapustiš. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. to znaĉi da on ogovara ljude. a ako ţeli da se oţeni. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke. koje su ljudi kupili. shodno rijeĉima Uzv išenog: „.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser.š. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti. i da to nema sjaja. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. rodice mu se kćer. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: .a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. Nenanizani biser simbolizira dijete. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran.dobijanje uprave. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. da uzima školjke a baca bisere. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. Bušeni biser simbolizira robinje. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. Pro suti biser simbolizira lijep govor.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. to znaĉi da on pljaĉka grobove. . ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. Ako neko sanja da ţvaće biser. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. . imam biser. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an. Ako neko sanja da gleda u dragulj. za upravitelja . ni kurbane. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. a Ibn Sirin mu je tada rekao: .. popularnu i veselu robinju. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost).. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. a ja nisam. i za trgovca — zaradu. — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. Neki. Ako se uzme da koral 167 .Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. za uĉenjaka -sticanje znanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". — Istinu si rekao — rekla je ţena. i sve što nauĉiš. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. na ime minĊuše. PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. Ako neko sanja da broji biser. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. koji govore više od onoga što ĉuju. to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja.Nato joj je Ibn Sirin rekao: . — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. KORAL. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. ali ga ne uĉiš.šuti". — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš. ako se sanja. ima bolje znaĉenje od malog bisera. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. biser ili kristal. . jer ja govorimono što ĉujem. Ako neko sanja da drvetom buši biser. a pitanje simbolizira kljuĉ. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. Ako neko sanja da je progutao biser. ni sveti mjesec. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. jedno duţe a jedno kraće. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. Veliki biser. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. — Jesam — rekao je ĉovjek. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser.upitao je Ibn Sirin. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. zabranio. jedan veći a jedan manji. pak.

SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. GvoţĊe simbolizira imetak.s. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. TIRKIZ simbolizira osvojenje. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti. takav san mu nema dobro znaĉenje. to znaĉi da će mu se poboljšati vid. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a.Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji.v. NAFTA simbolizira haram imetak.. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja.sanja da u ruci ima nešto od bakra. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. Tele nije bilo od zlata niti srebra. s/iagu i ugled. . Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu.a. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje.simbolizira prijatelja.. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s. Ako neko sanja da topi bronzu. taj san mu ima dobro znaĉenje. Ako neko sanja da topi olovo. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. ŢELJEZO. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. što je bio zanat Davuda a. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. Ako neko sanja da je posut naftom. i to je ţenski ukras. kako u ruci drţi bocu. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu.s. a surmedan — ţenu. dobar i halal imetak.s. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" . Ako neko sanja bronzu i bakar. a ako takav san sanja griješnik.. Uzvišeni Allah je rekao: „. naklonost i dug ţivot. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi.a. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. već od bakra. to simbolizira manju štetu. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 . Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. U jednom haberu od Ummi Seleme r. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Kada sam ga ja upitala: . to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. pa ju je neko upitao za to. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka. Ako neko. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja.v. koja će se povećati. izdaju. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu.a. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). to znaĉi da je on otpadnik od vjere. simbolizira zadovoljenje potreba. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. a ako se sanja otkriven i da se obrće. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu.s. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. pobjedu. svoga Gospodara. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). SURMA simbolizira imetak. OLOVO simbolizira svjetinu (puk).Šta je to.

bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. znanje. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. uglednijim i dostojnijim uprave. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. ako je siromašan. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. kao što je brat. a ako voda ostane u kući. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. njegova ţena ili robinja će zanijeti. LAĐI. npr.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. a ako otiĉe iz kuće. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. kao što su kuga. oţeniće se.. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. iznenada će se obradovati. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše.. Ako neko sanja da je voda bila pogana. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. onda: ako u njoj ima neko bolestan. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. zaraĊivati na ruţan naĉin. ropstvo ili kugu. ili pak umrlog (vlasnika kuće). ona mu simbolizira ţalost. gorka ili smrdljiva. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. biće u stalnoj brizi".U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". Ako je voda bila mutna. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. pomor ili sablja koja masovno ubija. to znaĉi da će mu se roditi dijete. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. globu. VODI. dobiće neki imetak. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. 41. riješiće se svih briga. ako je neoţenjen. ţivot. Isto tako. a sitni novac obmanu. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. to znaĉi da će on oboljeti. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. to znaĉi da će kupiti robinju. ili da će dobiti lijepu robinju. ali ako nije ništa od toga. ako je bolestan. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. zet. to simbolizira rodnost. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . ili. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. a voda simbolizira plod djeteta. to znaĉi 169 .š. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. BUNARU. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu.govor i beskorisnu raspravu. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. a ako ne to. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom.. Ako je u pitanju samo jedna kuća. to mu simbolizira haram i grijeh. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. zadesiće ga neka tuga. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. VODA simbolizira islam. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. od mjesta na kojem je pid vodu. jer je ţivot svake stvari vezan za nju. nevjerovanje i zabludu. oţeniće se. rodnost i izobilje. na kojoj će biti plaĉa i suza. njegova ţena. padanje u ropstvo. povodom ispraćanja nekog na put. spavaće i okusiti njenu slast. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. srazmj erno nakitu jahalice. bliski prijatelj i si. RIJECI. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. Ako nije u pitanju nešto od navedenog." Voda moţe da simbolizira i spermu. TUMAĈENJE SNOVA O MORU. primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. ako je oţenjen. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. pak od posude u kojoj je bila voda.

ogromno. mor- 170 . dobiće imetak od vladara. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. moć. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. ili. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. njegova nareĊenja i dekrete. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. a druge siromasi. ribe — njegove podanike. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta.š. kapital. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. pak. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. to znaĉi da će postići obil no dobro. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. poniţenje i gubitak blago dati. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. ljude. Ako se sanja STAJAĆA VODA. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. to znaĉi da će dugo ţivjeti. ekonomsku moć i pravni sistem. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. ta ko. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. to znaĉi da će se izgubiti vid. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. talasi — vladarove ljude. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. a ako se sanja da se ona pije. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. ţene. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. laĊe — njegovu vojsku. simboliziraju Allahovo dţ. bolesti i propast. ako se ĉaša razbije a voda ostane. uĉenjaci. zaštitu od smutnje. na prevaru će dobiti neki imetak. kao što su kraljevi. trgovinu. — Ibn Sirin mu je rekao: . biće zatvoren i za pašĉe u tugu. SLANA VODA simbolizira tugu. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. sudije. što jedne bogati. oporavak od bolesti. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. a druge osiromašuje ili ubija. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. povjerenike. trgovaĉke radnje i pravnu. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. obzirom da je more jako. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. to mu simbolizira dug ţivot. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. a sutra ih ubija. poreznici. i ako sanja da vodu pije iz bunara. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. danas ih ljulja u kolijevci. vladare i kradljivce. toplom ili hladnom vodom. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. nesreće. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. u tom sluĉaju. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. jednima danas daje vlast. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. gospoda i duhovna bića. vraćanje duga ili sigurnost od straha. vladar će mu zadati neku brigu. Morske laĊe. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. ako sanja da pije iz rijeke. ali od koje neće imati hajra. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. a sutra ih ubija i napada. više nego što je inaĉe pije na javi. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. vjersku i drugu literaturu. vašare i putovanja. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. Morska voda simbolizira imetak i znanje. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. to znaĉi da će voda presušiti. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. opasno. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. a ako sanja da je koristi samo noću. carevi. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. izlazak iz zatvora. nesreće. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. a ako su njiva ili vrt dali plodove. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. sugraĊane. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. uzima i daje. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba.

Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. a ako snivaĉ nije bolestan. naziva tugom. to znaĉi da je on u Dţehennemu. rekao je: . to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot.Nedugo zatim halifa je ubijen.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. preko koje neki prelaze s lahkoćom." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora.š. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu.. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. Neki vele: Ako neko sanja more. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu.. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan.. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. Ko sanja da crpi morsku vodu . ili da će nastradati halifin im etak. to znaĉi da će ga vla- 171 . Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. a ako se pritom utopio.." ili „. i val ih razdvoji.. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. ili u blagodati. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri. nauku ili vlast. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more.. obilniji i trajniji.. . shodno rijeĉima Uzvišenog: . zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja). da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. u tom sluĉaju. kao što je sluĉaj s morem i rijekom. ako je taj drugi umrla osoba. neki su pod teškim tovarom.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga. Ako neko sanja da mokri u more. JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi. ako se u moru udavio. umrijeće u svojoj bolesti. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk. uţas ili strah.. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. to znaĉi da će se utopiti u vlasti. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. ili će oboljeti. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak. doţivjeće neki uţas. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere. ili kad je ono uzburkano. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći. kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. prekrije. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. kao zatvor ili neka druga kazna. Ako neko sanja da je popio cijelo more. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. neki djelimiĉno nastradaju." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. ili će propasti u nekoj smutnji. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. kao oblak. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima.Vjerujem. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara.A kad ih talas. LaĊe. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. koji će ga omamiti.Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). Ako neko sanja da se kupa u moru. to znaĉi da on ĉini prekršaje. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora..

to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. to znaĉi da će ga zadesiti strah.. Kad neko sanja da pliva u moru. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. i ako voda nosi posteljinu. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. to znaĉi da je vladar pravedan. postaće ministar ako je toga dostojan 172 .l kad je preĊoše. ona simbolizira neki manji belaj. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. tako. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa..š.š. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. da će. a neki. PLIVANJE. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje.dar upropastiti. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. a ako more prepliva. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo. rijeka ili do lina. ili će ga vladar zatvoriti. to znaĉi da će prebroditi brigu. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti. hladnoću ili oskudicu vodom. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. biće zatvoren. uţas i strah. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. ako ta rijeka potekne nazad. Ako rijeka u snu plavi drveće. ĉas uranjajući. a ako je pritom bio neustrašiv. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ili će ga zadesiti neka ţalost. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu.. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. spasiće se od vladarovog zla.. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast).da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu. Ako neko sanja da pliva na leĊima. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe. ili da će mu u kuću ući vladar. RIJEKA TIGRIS. ako je ta rijeka bila ĉista.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru.. to mu moţe da znafibolest. opet.. ako takav san sanja putnik. a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. a ako je isplivao. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. on i oni koji su s njim vjerovali. ukoliko se sanjaju da su presušili. ukoliko se vo de bojao.. zavisno od toga koliko se udaljio od obale. Ako neko sanja da se utapa u moru... to znaĉi da će povratiti vlast. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega.. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. carina ili nešto drugo. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. Svako more. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . otići na neki opasan put. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon. Ako neko sanja da pliva po kopnu. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor. ili će ga omes ti kiša. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke.". ili narediti da ga izbatinaju. ugled i moć. Ako neko sanja da kopa rijeku. to znai da će se pribojavati vladara. taj san se odnosi na njegovu vjeru. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. Ako je prilikom plivanja osjećao strah. to znaĉi da će imati do bar urod. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. ako voda nosi hra nu. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti.".. bolest ili zatvor. to znaĉi da će se spasiti svih briga. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. oslanjajući se na Allaha dţ.

i ako je voda potoka bila krvava. ili neki pokuĊeni imetak. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. treba uzeti u obzir njegovo stanje. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. a ako se zaĉepi i razlijeva. bilo dopremom hrane u grad. NIL. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. jer stvoreno je nosilac orgaizma. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. ako je bogat ili ugledan. ali da se u njoj nije udavio. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. a šta će mu se desiti. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. Ako neko saja da je Eufrat presušio. Ako se sanja da potok teĉe silovito. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. da bi se to protu maĉilo. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. predstavlja brigu. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. bilo posredstvom kiše. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. to se odnosi na njega liĉno. a ako je u snu izašao iz vode. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima.a. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. a ako to nije u pitanju.s. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. da bi mu se protumaĉio san. imaće lah -koću i steći će imetak. ali ako se presipa lijevo i desno.. da mu se prekine opskrba.š. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. to znaĉi lijep ţivot. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. Allah dţ. npr. to znaĉi lijep ţivot za ljude. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. koju im on pruţa. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. da ima smetnji u braku. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu.v. spasiće se. dućan. ako u gradu vlada zaraza. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. ako nije ni jedno ni drugo. blud nazvao prljavštinom. ako vlada glad. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. kao npr. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. ako ima ţenu ili robinju. to znaĉi da će se riješiti tuge. razni zanati i sliĉno. ako je neoţenjen. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. tako da će moći vršiti kupoprodaju. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. zavisno od toga šta mu se dešava na javi. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. zapašće u 173 . to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim. će im d ati izobilje. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. ako je siromašan.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. to znai da će zapasti u veliku tugu. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. ili ga ponijela. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. ili da će u grad stići haram plijen. korist i blagodat. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. trgovaĉko putovanje. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode.

Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. Ako kroz cijev teĉe voda. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. jako usluţnu. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete.Nato mu je ĉovjek rekao: . to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ. hambar. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi. TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . a ako kroz nju ne teĉe voda. srazmjerno tome koliko je napajao. ." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe.zamku. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. a voda mu je ostala na dlanu. ako je popio manje ili više. BAĈVA simbolizira dobru ţenu.s. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode. prvakinju. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe.Nato mu je Ibn Abbas rekao: .Ti zavodiš robinju. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda.Uţe mu simbolizira ugovor. ona moţe da simbolizira i valiju. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. koja ima poslugu.ţenu. meĊutim. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. a on će se okoristiti od svoje ţene. vreće i veliku svotu novca. Nato je Ibn Sirin rekao: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. ţene iji nekoga drugog. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje.pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. a bunar . te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete.v. zavisno od toga koliko je napajao.brigu i nevolju zbog sluge. pa je krĉag ispao i razbio se. i ako mu vrt dadne plod. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. koja će ti roditi sina. . Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab. slugu ili roba. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. voda — iskušenje.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. . KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. Allahov Poslanik s. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega.s. korisnu. Kofa se u njegovim rukama povećala. je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. prošlo mu je pola ţivota.. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. dućan. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu.a. meda ili mlijeka. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu . sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke. riznicu. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene. krĉag . to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. a dijete će ti ostati ţivo. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom.Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini. ono je puklo i krĉag je ispao. a crno stado se pomiješalo s bijelim. mahali i trgu gdje ţivi. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap.

Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . na što nas podsjeća Musaovo a. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. Nuha a. obogatiće se. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju. ozdraviće. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. zatim Hidr a. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru. već spuštaj u bunar kofu za kofom. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će mu ona roditi sina. ako je siromah. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. steći sigurnost i imati sretan brak. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. posustaće.š.. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. ako to sanja bolesnik. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju..s. putovanje u laĊi s Hidrom a. to znaĉi da će u njemu dugo ostati.".s. a prije toga je mislio da će propasti. a nekada s puno blata i malo vode. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja. treba uzeti u obzir njegovo stanje. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom.s. tako da će jedno drugo štititi od griješenja. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom.. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi. da bi mu protumaĉio san.skim i svj'etskim stvarima. takoĊe je i Junus a.s. ako ţivi u oskudici. ako je bolestan. a ako nema trudnu ţenu. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. to znaĉi da će mu bolest potrajati. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla. licemjer - 175 . izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti.s. opasnosti.ţenu. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. ako je u zatvoru.. primiće islam. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. Allah dţ. da bi mu se protumaĉio san. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. ako je bolestan. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe..s. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. ako to sanja neko ko je na moru.s. ako to sanja duţnik. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. ako namjerava ići na put. a koju je Hidr a.s.s.. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. shodno kazivanju o Junusu a. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. vratiće dug i riješiti se brige.š. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. to znaĉi da će mu oskudica potrajati. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. i Musau a. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni. MeĊutim. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno.s. ako je zdrav i traţi znanje. to znaĉi da će morati priĉekati. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. bunar joj simbolizira profesora.s. tako. tako: ako je nemusliman. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. ako Bog da. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a.s. ako je ugovorio brak. i on spusti kofu svoju. voda — spermu. i Musa a. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. Na osnovu kazivanja o Hidru a.. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. u laĊi je bio spašen Nuh a. pa ako je uz to uzeo abdest. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. i oni koji su s njim bili u njoj. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri. a Allah dţ. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema. pokajaće se za svoje grijehe.š. Tako. LaĊa simbolizira i zatvor. a bunar -r.s. to znaĉi da će se oţeniti. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu. ako traţi nauku. ako je griješnik. . što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. nekad ćeš je izvući punu vode.

ako je trgovac. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe. pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". i nastavlja kretanje kopnom." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode. SVIJEĆA. kaznu. znanje i Kur'an. sho dno rijeĉima Uzvišenog: .l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili . a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. od rijeĉi ili od dijela. NJ.. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. uĉenjak ili poglavar.. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo. greške. 42.. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe. Vatra moţe da simbolizira i 176 .. LAMPA.. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. shodno Njegovim rijeĉima: . to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji. ako je u snu izašao iz laĊe. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika.. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. islam. moţda. bilo nešto drugo. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću. ona mu simbolizira tabut. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku.. UGALJ. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio.. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. po kome je neprirodno da se ona kreće. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća.. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost. Vatra katkad simbolizira i uputu. a što je laĊa dalje od kopna. srazmjerno veliĉini mora. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara.. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo. to znaĉi da će da tone i na javi.A kada ih On do kopna dovede. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. PEĆ. KANDILJ l DR. OGNJIŠTE. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar. bilo prevozno sredstvo kojim putuje. ona simboliziraju drugove u vjeri.š. koja joj predstavlja spas i sigurnost. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put.). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi.. a ako ne to. MANGALA. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. onda je on. šeriatski pravnik. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu.Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe . brige. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako sanja daje iz laĊe izašao. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi.stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI. to znaĉi da se je dalje od spasa.š. i ona ĉini osnovu za samoisticanje..š. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom . shodno Musaovim a. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. . i dobio je uputu. dimi se i ima plamene jezike.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto.s. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. a što je laĊa dalje od kopna. ako je upravitelj. a ako je u snu potonuo. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. Ako se sanjaju brodska uţad. shodno rijeĉima Uzvišenog: .

Taj ĉovjek će oslijepiti. njive. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. ili da će to traţiti nekim sporom. Iskre simboli- 177 . ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. pojašnjavajući te sukobe. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. Ljudi će ubiti svog imama. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. pak. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. svaĊom. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s.s. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. na ognjištu i si. ili kojeg će varati. usjeve. bez plamena. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu. svoga Gospodara. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. ali ne i druge. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. našto je on re kao: . Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima.s.a. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. ili ako je on dobar ĉovjek. Ako ta vatra nije bila na putu. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. kao što su boginje. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.v. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. raspali. pa će ga njegova djeca voditi. MeĊutim. mešetarenjem ili od predstavništva. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. a ako je uzeo nešto peĉenja. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. koji je vladar na oba svijeta. na što ukazuje i kur'anski tekst. a njom kaţnjava i Allah. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći.s. zahvaćala ih svojim iskrama. Kad neko sanja da je u peći. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. Ako neko sanja da jede vatru. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom.s.— Raspali. kao što je bio spašen i Ibrahim a. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. a ako nema izgleda za rat. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. a ako su ga u vatru bacili. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. kuga i dr. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. ako profesionalno nije vezan za vatru.vladarovu kaznu. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. to znaĉi da će to poskupiti. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. ili. to znaĉi da on jede haram imetak. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. a ukoliko nije. a ako u loncu nije bilo hrane. to znaĉi da će biti spašen. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. voćke i biljke. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. ugašena. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a.

to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. pobje du.. nešto laţno i beskori sno. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. shodno kazivanju o Musau a. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. koje će postati ĉuveno. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. shodno kazivanju o Ibrahimu a. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. opet. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. Neki. a ako sanja da je baklja nasred kuće. UGALJ. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. pretrpjeće poraz. a ako ima neprijatelja. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. ako je u ratu. pobijediće ih. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća. U narodu se. postići će moć. Ako neko sanja pepeo. to znaĉi da će postići iskre nost. Neki vele da on simbolizira haram imetak. pa je jedna papuĉa izgorjela. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu .s. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. blagodat i vlast. to znaĉi da će otići na hadţ. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. a ako je trgovac. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad.ziraju zao govor. veselje. . zahvaljujući vladaru. inaĉe. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. a ako osjeti toplotu od dima. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara..s. postići će dobro. riješiće ga. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. to znaĉi da je on doušnik. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. pretrpjeće gubitak u trgovini. blagoslov i moć.Tako se i desilo.. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. nakon što je ranije trpio nestašicu. Pola stada ti je propalo. Ako neko sanja da potpaljuje peć. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. ako vladar ima neki problem. siguran od njene opasnosti. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. — Tako je i bilo. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. dućan će mu donositi obilje. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. a druga je samo nagorjela. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram.. ako mu vatra izbija iz usta. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. smutnju i trvenje. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. a od druge polovine ćeš imati malo koristi.. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru".

Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. a fenjer supruga. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). ako se prilikom kresanja pojavila vatra. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. oţeniće se. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. to znaĉi da će roditi djeĉaka. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. a ako je bolestan. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. poboţne ljude i Kur'an. potpalila i puhanjem raspirila vatru. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put.. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. 179 . to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. a vatra — vladara. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast.. to znaĉi da će mu ţena roditi sina. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. ugled i spomen i koje će biti korisno. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. to znaĉi da će se on oţeniti. ţeljezo — jakog ĉovjeka. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. izdrţavalac porodice ili dijete. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. pretrpjeće gubitak. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. izgubiće vlast." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu.. izgubiće imetak. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. SVJETIONIK simbolizira slugu. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. ozdraviće. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice. i ako je bogataš. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. popularnost. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. Ako se sanja drvena mangala. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava.. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. ako je vladar. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća.. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. izmeĊu ostalog. a ako zapali mushaf. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. Ako ţena sanja da je ukresala. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. ali mu to neće poći za rukom.gradi peć. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. i oni će mu pruţiti pomoć. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. ako je trgovac. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca.. to simbolizira štetu u imetku. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. kao što je uĉenjak. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. simboliziraju i borbu sabljama. ako je neoţenjen. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra.

vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. kao što je već objašnjeno. O NJIHOVIM PLODOVI MA. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. VINOGRAD simbolizira ţenu. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. tako. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. han. to znaĉi da će poginuti kao šehid. jeo plodove ili ih je sakupljao. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. kao što je siromaštvo. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. a plodovi — njeno bogatstvo. kao što je du ćan. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. ili razne biljke koje rastu u vrtu. visina — njen ţivotni vijek. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. Reĉeno je i to da vrt. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. Ako takav san sanja oţenjena osoba. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. s ĉijeg drveća je opalo lišće. javno kupatilo. kao i to šta je radio u vrtu.. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. nosi i raĊa plodovima. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. bilo da je u pitanju dobro. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. simboliziraju ţeninu porodicu. pio. a plodovi — hranu na soframa. a ukoliko je vrt bio njegov. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu.. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. bilo zlo i zavisno od vremena. VRTOVIMA. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. han. Isto tako. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. je li govorio. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu.profesiju kao i on. ţenom ili robinjom. ako pos toji u vrtu.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. gumno. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. srazrnjerno broju palmi. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. kao i njihovi plodovi. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. 43. bruka ili bolest. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. mudraca ili vladara. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. rob. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. tako da drveće simbolizira spfre. one simboliziraju prinos 180 . da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara.

to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. obraslo trnjem. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. Drugi tumaĉi snova su. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. a Allahov Poslanik s. a sve je to u principu haram i pokvarenost. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. njegovu braću i njegova uvjerenja. napravili drugaĉiju usporedbu. na kojem 181 . boju koţe i posl ove kojima se kiti. robove. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. zavisno od samog stabla. da ih posjeduje ili da ih jede. je palmu uporedio s muslimanom. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. a ako nije. imam u mihrabu. a ako je to stablo ruţno. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. pa ako je stablo bilo u napretku. povodom nekog dobra ili nekog zla. ili i jedni i drugi. Ako je tako sanjana umrla osoba. sofre. ljepotu i odijevanje. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. npr. koji je ugledan. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. crno i smrdljivo. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. kapetan broda. šef. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. pa ako je ono veliko. poboţnost i ţivot. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. napornog i teškog ne-Arapa. voĊa puta. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. Ako neko sanja da je neko stablo palo. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. s palmom. Ako takav san sanja bolesnik. sudija. ako što su trapovi. da bi se san protumaĉio. Ako neko sanja da posjeduje stablo.s. hambari i si. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. ali će se ipak spasiti. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. lijepo i krasno. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. spasiće se. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. muftija. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. ĉast i sliĉno. a ako je stablo imalo loš izgled. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost.a. Isto tako. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. majstor i si. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim.v. Ako s oraha padne i umre. da se bori sa svojim slabostima. sluge. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. marljiv i plodonosan. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. a ako su sanjani van sezona.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. da će biti zapovjednik. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. poredeći ĉovjeka i stablo. Ako se orah pod njim slomio. koja je u Kući istine. Ako je u snu sišao s oraha. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje.

VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. sudija ili Ijekar. van sezone. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin. Osim toga. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. uzmi i jedi . Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. Tako.. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. a ako je trudna. iscijedio iz njega sok i popio ga. veliĉine. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. zavisno od samih plodova. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara.) Veliko drveće koje ne daje plodove. ni istoĉnog ni zapadnog . O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. a on je rekao: — Nisam.. to onda simbolizira brigu.fi ma šedţere bejnehum". uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. rodice 182 . ali sam kupio robinju. to simbolizira smrt te bolesne osobe. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo. boja njenog ploda. utvrdio je da je to istina. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna.. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. a prihvata svoje neprijatelje. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. njiho ve koliĉine.. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku.. to znaĉi da on kida rodbinske veze. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline.. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. tumaĉ snova. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. — Kada je to taj ĉovjek provjerio. Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. a ako se ne primi. sporiti se. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: . kao što je vladar. hranljivosti i drugog... a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka. ako je neoţenjen. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo. kao što su ĉempresi i platane.. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji.ne i ne". dareţljivog i korisnog ĉovjeka. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. Ako je u pitanju neko drugo stablo. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. iz koje je porodice i kakve je prirode.." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate". a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi.." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. ustanovio je da mu je ona majka.. (Rijeĉ „šedţereh" tj. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra. Ako je to stablo bilo maslina. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. blagoslovljenog stabla maslinovog. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. vaiz.. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća.. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo.

stvari će se pogoršati i krenuti nagore. Isto tako. a ako se sanja van sezone. vlast i sreću. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. s tim što to obavezno prati briga. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. GROŢĐICE (suho groţĊe). treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. Kad neko sanja da cijedi sok. CRNO GROŢĐE. po krovovima i trgovima. pak. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. simboliziraju brigu i tugu. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. srazmjerno broju zrna. a ako je ţuta. osiromašiće. ako se sanjaju u toku svoje sezone. Ako je nje - 183 . imetak ili nešto drugo od vladara. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. treba uzeti u obzir njegovo stanje. ili zelena šljiva. simbolizira bolest. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. jer to predstavlja suštinu. obzirom da se Adem a. crvene ili bijele. ako se sanjaju u sezoni. crne. Ako je neko uobiĉajio. nastalo crno groţĊe. vele. a sam po sebi ima negativno znaĉenje.s. ako se sanja van sezone. da bi mu se protumaĉio san. a ako se sanja u sezoni. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. Zelene smokve i bijelo groţĊe. Ako snivaĉ traţi pomoć. sudije ili od neke ţene kao što je majka. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. dinja i dr. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. simbolizira brigu. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. imaju lijepo znaĉenje. sestra ili supruga. simbolizira bolest. Ako je siromašan. i tako je.. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. kao npr. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. smokva. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". OSKORUŠA. simbolizira nešto neţeljeno. Ako je ugovorio brak. simboliziraju brigu ili ţalost. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone.. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine.. Ako bolesnik sanja da jede krušku. Ako je bogat.noći. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. s rogaĉem. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. Ako je. oni nemaju lijepo znaĉenje. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. na osnovu prethodnih snova. imaju lijepo znaĉenje. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. koje je poprimilo crnu boju.s. simbolizira bolest i strah. bivši pritom u brizi i kajući se. kao što su hurme. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. a crne smokve i crno groţĊe . Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. Kazuje se da je oko Nuhovog a. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. simbolizira brigu i ţalost. Ţute kruške simboliziraju bolest. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. koji u svom nazivu (u ar. nepoţeljno i ruţno. to simbolizira jaku hladnoću i strah. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje.s. ako se sanjaju u zimskom periodu. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. a ako je ţuta. lišće i plodovi. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. obogatiće se. a Zekerija a. i kada je Nu-hov a. rogaĉ. sin promijenio boju. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. da bi mu se protumaĉio san. to znaĉi da će biti biĉevan. simboliziraju bolest. kao npr. njeno stablo. to znaĉi da će ozdraviti. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. simboliziraju bolest. KRUŠKA. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. suho groţĊe i si.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". imaće poteškoća dok se ne oţeni. a crne smokve i crno groţĊe — grad. ako se sanja van sezone. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. simboliziraju dobro i imetak. ako se sanjaju van sezone.s. kao što je poslovni partner i si. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. tako će se i tumaĉiti. a ako se sanjaju van sezone. shodno rijeĉima Uzvišenog: . SMOKVA. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. tugu ili bolest.djevojĉicu. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. kao što je npr. a zelene — brigu. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada.s.

Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. to znaĉi da će se oţeniti. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. ima nešto slabije znaĉenje. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. ima intenzivnije znaĉenje. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda.Ne pribliţujte se ovom stablu". to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. simboliziraju jaku bolest. rekao: . to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. s tim. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. Ako to sanja osoba koja traţi znanje. jeziku) ukazuje na obilje. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa.. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. prije nego je postao halifa.„vatra"). sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino. to znaĉi da će mu roditi sina.s. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. Ako jabuke sanja vladar. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. to znaĉi da. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. odnosno njegovom tamniĉnom drugu. Ako neko sanja da je ubrao jabuku. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. a ako ih sanja poljoprivrednik.s. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom.v. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. i hazreti Havi: . Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. SMOKVA simbolizira veliki imetak. posjeduje ili jede jabuke. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. to znaĉi da će se ona proĉuti. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. 184 . ako ukazuje na dobro. zadovoljstva i uspjeha. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. one mu sim boliziraju njegovu vlast. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete.. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. NARANDŢA. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. KRUŠKA. koja ima i lijep miris i lijep okus". Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. Ako neko sanja da grize jabuku. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. Jedna narandţa simbolizira dijete. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. Ako neko sanja da je dobio. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. one mu simboliziraju ţalost i kajanje. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede.a. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji.. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu). Ako neko sanja da je zasadio jabuku.će naslijediti neki imetak. .gov san bio opšti tj. vino ili mlijeko simbolizira vlast. Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. shodno kazivanju o Jusufu a. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. ako ih sanja trgovac. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete.s. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. a kisele jabuke ha ram imetak.

one mu simboliziraju profit. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. Plodovi oskoruše. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. on joj je rekao: .nekog spora. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. a bijeli — srebrenjake. a ako su kajsije zelene. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. a ako ih sanja upravitelj. opet. ţuto voće simbolizira bolest. njegovog slugu. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. suprugu ili kćer. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. Ako dunje sanja trgovac. i meĊu bananama plodovima nanizanim. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. pak. beskorisno putovanje. simboliziraju dobijanje imetka. kiselo — brigu i ţalost. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. BADEM simbolizira imetak. ako su plodovi na njoj ţuti. i simboliziraju sakupljeni imetak. simbolizira opskrbu. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. ako se sanjaju. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. izuzev već opisanih. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. a ako ga sanjaju ljudi vjere. Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom.. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. da ostavlja namaz ili post. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima.. one mu simboliziraju uspon u vlasti. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. to 185 . to znaĉi da će mu se roditi sin. imetak i dobro. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. on im simbolizira imetak. OSKORUŠA. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. Stablo lotosa. Kajsija koja se savija od roda. DUD. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. BANANA. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast.. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. a zeleno ne simbolizira bolest. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. Ako banane sanja dunjaluĉar. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. Svaki slatki plod. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. Ako neko sanja da cijedi dunju. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. ili. a neki. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. imetak ili znanje. LOTOS.. Uglavnom. DUNJA.KAJSIJA simbolizira bolest. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. a kad je ona potvrdno odgovorila. izuzev crnog groţĊa i smokava. a ako ih sanja ĉovjek vjere. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. to simbolizira neko dobro. oni mu simboliziraju znanje i vjeru. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. ili da se razbacuje tuĊim imetkom.

shodno rijeĉima Uzvišenog: . Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog.. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa. Ako neko sanja da je posjekao palmu. i voće i piće. kao hranu robovi ma . Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. ili će ozakoniti neku nepravdu. Palmino lišće simbolizira ţenske kose. lijek i utjehu. Isto tako. HRAST. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. . stablo palme simbolizira prijetnju.s. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula.. FUSTUK (vrsta badema). pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. shodno kazivanju o hazreti Merjemi. priĉa Humejri. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha.. Pupoljci palme simboliziraju imetak. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin.s. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. Ako neko sanja da jede kokosov orah.a.. Ako neko sanja da po njemu pada voće. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. dobru i ĉuvenu ţenu. ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. to znaĉi da je on preokupiran haramom. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. uĉenog. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. bezbjedno..a.v." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. kao što je spor. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. i po stablima palmi vas razapeti". a kad sam se probudio. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo. . to znaĉi da će naći lijek.. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog.. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. kako kaţe Uzvišeni: .. Jedne prilike je Allahov Poslanik s. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa.s. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu.znaĉi da će dobiti odjeću.U njima će moći.. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak. Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka.. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. Ako neko sanja da s palme ubire hurme.. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu. na uţivanje vama i stoci vašoj". uprava.v. Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu.a. Ako neko sanja da jede fustuk. KOKOSOV ORAH. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. koju hoće vrstu voća traţiti . Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shod no rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka.. pa ga je Allahov Paslanik s. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara.. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. a za bogataše — povećanje bogatstva.. Ako neko sanja da jede zrele hurme. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. blagoslov i radost.. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. napornog i škrtog bogataša.v. Suha palma simbolizira munafika. za trgovca — trgovinu." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti. putovanje i dr. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san.

Ako neko sanja da je prodao šip. 187 . RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. zavisno od toga kako se bor sanja. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti.ruţe simboliziraju plaĉ. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. ĈEMPRES simbolizira djecu. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. a neubrani bosiok simbolizira dijete. a ako si ga pojeo. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. dijete koje će brzo umrijeti. mirodije i ostale mirisne biljke. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. ŠEĆERNA TRSKA. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. a ĉini korist siromasima. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. uzeće se da je sladak. brigu i ţalost. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. izlijeĉiće se od bolesti. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. JASMIN. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. jeziku). Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima.naseljeno mjesto ili neki posjed. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. a da. dobiće 1000 zlatnika. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. mirta.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka.. on ti simbolizira neko dobro. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. dobiće je. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. TRSKA. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. Ubiranje ruţe simbolizira radost. BOSIOK. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe.Sanjao sam da u ruci imam šip. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme.

. a ako mu stomak. ŠTAP simbolizira poštenog. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: . Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. shodno kazivanju o Jusufu a. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. pak. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. i ako je poţnjeo ono što je posijao . to znaĉi da on jede kamatu.. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. KRASTAVCIMA l SL. vrijednog. DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. sirovo ili suho. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. to znaĉi dobra djela. USJEVIMA. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. tada ćeš se kajati. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. a ako je klasje ze leno. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. uĉenjaka. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere.zaradiće koliko mu je dovoljno. 44. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. Ogrevno drvo. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. jakog. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. POVRĆU. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti.. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. postići će. BILJU. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. TIKOVO DRVO simbolizira vladara. ili kako to kaţe poslovica: . BAŠTAMA. pjesnika ili astrologa. ako je dostojan vlasti — dobiće je. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. a suhi klasovi nerodne godine. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. jagorĉevina itd. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru.s. onda to znaĉi suprotno. ako je trgovac — prosperiraće. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. to simbolizira smrt omladine. Kada oni požanju. a ako se sije nešto loše. Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. ako je obiĉni radnik . Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. koţa ili usta nisu potpuno puna. ako je klasje ţuto. braće i rodbine. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog.) simboliziraju sitan novac. zapašće u brigu. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno. svaĊu i sporenje. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. to simbolizira loša djela. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. ako je posijani usjev ponikao. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat.. a ako sjeme nije niklo. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. to znaĉi da on radi neki dobar posao. Sijanje sjemena simbolizira dijete. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka".. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. ĉast. pa ako se sije nešto dobro. simbolizira prenošenje rijeĉi. BOS TANU. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku.Ko posije dobro poţnjeće spas. to simbolizira smrt starijih ljudi. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. sticanje znanja.

Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. ako se sanja van sezone. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. BOB. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. za koji se treba dati propisani zekat. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. NOHUT. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. vidjevši jedne prilike slamu.s. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. meso i jaja. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju".v. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. DINJA simbolizira bolest.. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. koristi i zarade. prţeno ili kuhano. i ispravi se na svojoj stabljici". koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba. Neki. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. ona mu simbolizira lijek. CRVENI LUK. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku.s. PATLIDŢAN. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. svjeţe ili suho. a suhi — imetak i radost. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. SOĈIVICA. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. Ko sanja da u 189 . Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra.. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. vele da crveni luk simbolizira imetak. opet. kao ni zelje i soĉivica. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. TIKVA. Ko sanja da je posijao dobar usjev. Brašno ima još ljepše znaĉenje.a. BIJELI LUK simbolizira loš glas. ili će steći znanje. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek.njenje. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. simbolizira s mukom steĉeni imetak. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. Ako bolesnik sanja tikvu. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. i on ojaĉa. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. KRASTAVAC. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. Priĉa se da je Ibn Sirin.s. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. trudom i brigom. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. a taj imetak je koliĉinski velik. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše.

Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. soĉivica i dr. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . djecu i starce. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. koji su. prohe i boba. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. Sva zelen. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu. stvoreni iz zemlje.a. banke. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. imaju negativno zna ĉenje. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. Ljekovito bilje simbolizira znanje. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. krastavci. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". jeziku). trapovi i dr. razni zanati i poslovi i si. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. onda klasje moţe da simbolizira i godine. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. Maslaĉak. simbolizira islam. ili mrkva. tegobu i gorĉinu.. pa ako mu usjev nikne. ako se odnose na ljude. jeĉma. zikir-halka. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice. kao što su: kopar (komoraĉ). ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade. kao što je npr. bilo u velikim koliĉinama. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. kao što je dţamija.. ili će nekome nešto pozajmiti. ili brigu. bijeli i crni luk. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo.š. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. Njiva moţe da simbolizira i bojno polje. tekija. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. novotariju u vjeri. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. ako se sanjaju. PACUA TRAVA (Ijutak). a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. kao i usjevi. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. kaznu u vidu zaraznih bolesti.. ili će sakupljati sredstva za rat. uzimanje kamate. to simbolizira dobro i korist. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu. kao što je dućan. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. mjesece ili dane. a slab prinos — neuspješnu trgovinu.s. a za bolesnike — da će umrijeti. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. kao što je zao govor i drugo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. zlatarske radnje i si. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. zasijava. bilo da se sanja u malim. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. SLAMA simbolizira imetak. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. GORUŠICA simbolizira otrov. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. u ĉijem nazivu se (u ar. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist.s. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. a ako se odnose na stva- 190 . Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici... po mahalama ili izmeĊu kuća. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar.v. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. ili nešto gorko. tj. protumaĉio godinama. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. ali će mu biti olakšano." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. kap ukrasima. raĊa itd. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak.. nana. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. vilina kosa. sezama.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ţalost i haram imetak. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. napor i umor prilikom sticanja imetka. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude. vijest o smrti i naricanje. izuzev pšenice..koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. mjesto gdje se daje sadaka . to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. Kad neko sanja ţetvu. da nosi. Vjerovjesnik s. mudrost i pouku. kao što su gljive i si. ţene. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. napaja. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". to znaĉi da će mu ţena zanijeti. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak.

mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. gar i smetlje. obogatiće se. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa".v. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest.a. „Bašĉa mudraca". Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. to znaĉi da će otići na hadţ. to znaĉi da će ga i posjetiti.s. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. simbolizira pokajanje. sadaku i si. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika.. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro.ri. zikir-halke. ako se tako sanja umr la osoba. KRAVLJA REPA. primiće islam. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha.š. simboliziraju naĊeno blago. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje. Ako takav san sanja griješnik. a blagodat — kaznom. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. ili na pepeo. Ako je tako sanjana ţiva osoba. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. ako je siromašan. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. klanjanje dţenaze. Kuhana prasa. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. Muhammed a. Ako neko sanja da jede prasu. Ako takav san sanja nemusliman. ROTKVA simbolizira halal opskrbu. ili u more. ako to sanja u vrijeme hadţa. poklone. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. ali ovo nije opšte prihvaćeno.. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. BAŠTA. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. da jede i sakuplja njene plodove. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. ako se sanja da se jede. to simbolizira raĊanje nove djece. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. kao npr. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. dvije ili tri. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. Ako se sanja da je repa iznikla. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom.a. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. KOPAR. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije.s. povećaće mu se bogatstvo.v. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. a ako je asketa. 191 . izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. a ukoliko ih se sanja više. ili meĊu zmije i škorpije.s. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. ili novotarije. ako je bogat. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. ili na sprţenu zemlju. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike.

DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. a bijeli — srebrenjake. BOSILJAK. koji je imao ĉetiri ţene. Ako takav san sanja ţena.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. on simbolizira roĊenje djeteta. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude.. pospanac) simbolizira Ijekara. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. to znaĉi da je umro EIEvza'i. ili će umrijeti. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. s tri ćeš se razvesti. to znaĉi da je on dobar planer. kao npr. poloţaja ili trgovine. a o ĉemu se konkretno radi. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. u dţamiji ili kući. jeziku). ţenu s kojom će se brzo rastaviti. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. ona simbolizira ĉovjeka. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. radost koja neće dugo trajati. 192 .. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. upravu koja će se brzo izgubiti. KAMILICA. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. muţ će joj se s njom razvesti. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. a ukoliko se sanja neubran. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. MIRTA. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. LJILJAN. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. jeziku). Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak.. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. trgovina. Ako ţena sanja da miriše maţuran. LEBLEB (slak. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. dijete koje neće dugo ţivjeti. — Tako se i desilo. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. bilo u pitanju dobro ili zlo.. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. NARCIS. Priĉa se da je neki ĉovjek. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. kao što je uprava. a s ĉetvrtom nećeš. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. djeteta. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. Ko sanja da sadi mirtu. KOMORAĈ simbolizira lijep glas.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. ţalost itd. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. kao npr. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. to im simbolizira dugotrajan brak. dijete. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran.. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju.. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova.

TUMAĈENJE SNOVA O PERU. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. sudija. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. POEZIJI l SL. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao što su vladar. jezik. 45. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. PISANJU. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . MASTIONICI. zbog Esrpe. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. uĉenjak. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. a kad je on rekao da ima. to znaĉi da je. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. bez bjedan od siromaštva. LISTOVIMA. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. a van sezone — bolest. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo). Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. prepirku i ţalost. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. biti siguran od siromaštva. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. Neki vele da Iješnici. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak.a. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. SJEMENJE. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. viku. što je on i uradio. TINTI. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. a dasku nije. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. SMOLA simbolizira izvrstan imetak. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. zahvaljujući svom poslu. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete.. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. to znaĉi da će. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. opet. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost.. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. sablja ili muško dijete.s. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. a hartija — ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana".. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. zavisno od toga šta i koliko je pisao. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. a tinta sjeme. Pero moţe da simbolizira i plug. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. Isto tako. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. pogotovu ako su krastavci bili ţuti. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. Neki. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju.v. zahvaljujući svom poslu. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. — Tako je i bilo. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati.

ju. PISMO (knjiga). sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan. a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio". Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro.O Jahja. ako je trgovac. shodno rijeĉima Uzviše nog: .. a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom. neku korist od strane ţen e ili djeteta..to znaĉi da će dobiti vlast.. Listovi papira takoĊe simboliziraju neizvjesnost. Ko sanja da je pogledao u neki list papira.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. ako je vladar. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio pero. Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo. ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob.. i ako se zaruĉio." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu. neće se oţeniti. ali da nije proĉitao šta na njemu piše. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir. to znaĉi da će se riješiti briga. Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro.. a ako je u muci. Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro.. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu. Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć. sit