P. 1
17839117 Ibn SirinVeliki Tuma Snova

17839117 Ibn SirinVeliki Tuma Snova

|Views: 2,163|Likes:
Published by volody92

More info:

Published by: volody92 on Oct 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

naljutio na njega. ta oso-ba je ogrezla u laţima.rost i milost.š..š. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ. haljinke i on ih odmah obukao. prijestolje (Kjurs).. Ako neko sanja neki lik ili sliku.š. pretpostavljajući da je to istina. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!.š. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ.š.š.š. pa je za san pitao Ibn Širina.š.. zadesiće belaji.. MeĊutim. ne krši obećanja. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno.Allahovo dţ.š. bilo izdrţavanje. ljutnja je u ljutnji roditelja.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. jer AIlah dţ.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". postići će blagodat i milost (od Allaha dţ. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.š. bilo da je u pitanju zdravlje.. . to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost. na njega rasrdio — past će sa neke visine. shodno rijeĉima Uzvišenog.. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost. naljutio na njega. na njega rasrdio. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. nije zadovoljan. Ako neko sanja da mu AIlah dţ.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ.š. ili iz vazduha ili sa brda. shodno Njegovim rijeĉima: ." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. tu osobu. daje nešto od dunjaluĉkih dobara. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega. dok god je ţiv. to ukazuje da se Allah dţ. ili on bude mislio da je to njegov bog. koja to sanja. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje.š. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje.š." Ako pak sanja da pada sa nekog zida. 5 .. odjenuo nekim predmetom. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ.š.odjenuo sa dvije. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti." U predaji jednog hatara stoji: .). koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti.š. savjetuje.š.š. to ukazuje na to da se AIlah dţ. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ.š. to mu je briga i bolest dok je Ţiv. Ako neko sanja da se AIlah dţ. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje. na nekom mjestu koje mu je poznato. a Allahova dţ.

ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja.. oni su ušli.s.s. Kad bi mi šta zatrebalo. inšaallah. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto.s. namrštena lica. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. Ona nije znala moj. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni... ali će ih on na kraju pobijediti. Upitala sam ko je ovaj.s. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. u njegovom pravom liku taj će. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE.s. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu.Taj je došao do jedne velike kapije. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ.š.š.S.s. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene. Poznati uĉitelj Ebu Sad.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka.l poduĉi On Adema svim imenima. Ako neko sanja Adema a. i što su porekli Allahove znakove. To isto vaţi ako se sanja Salih a. — i ĉim je nauĉila Fatihu. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. znaĉi biti neposlušan prema ocu. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi . jednog dana. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu. kako ide ispred mase svijeta.s. Bila je to dţennetska kapija. Ko sanja Ibrahima a. veli: — Sanjati vjerovjesnike. Kad se probudila.s. a neće njime sa mnom da govori. dobiti upravu nad ve-likim sektorom..s. Ako neko sanja Šita a. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a. neka je Allahov blagoslov na sve njih. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku.. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli. Pokucale smo na kapiju. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. Upitala sam ko je ovaj.š.s. shodno rijeĉima Uzvišenog.a. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno. ići će na hadţ.s. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. Ko sanja Huda a. pa su mi rekli: — To je Musa a.2.. ali će je na kraju Allah dţ. Allah mu se smilovao. povratiti vid. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. vrišti i da me moli: — Gospodaru..veli EI-Mekarri.s. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a.s. onda: Ko sanja Adema a. pa je sanjao da mu je Ibrahim a.s. pa će ti Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu. niti sam ja znao njen jezik. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. tako da sam ja jedina ostala. 6 . shodno rijeĉima Uzvišenog: .s.š.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja. da će mu Allah dţ. ako je dostojan toga. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta.š. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike. koji će mu ĉiniti na-silje. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim.V. koje će na kraju pobijediti. Ko sanja Idrisa a. koji je bio ljepši od njega. iz toga izbaviti. odmah je umrla. i tako. Ko sanja Nuha a..On je doista bio zahvalni". mislim da je bila Turkinja. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . ali će na kraju od toga biti osloboĊen. dugo će ţivjeti. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte. da će je Allah dţ. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja. pa su mi rekli: — To je Muhammed s. ona je zaspala. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika. poĉela je da plaĉe. A ako se neki od njih posebno sanja. ona se otvorila. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a.A. Kad se probudio iz sna. steći će znanje." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja.v.

otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat.s. odvojen od svojih bliţnjih. . moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece. od toga saĉuva. izgubiće vid.s. ili namj esnik. a zatim će mu to Allah dţ. Ko sanja Musaa i Haruna.š. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu. Ko sanja Ismaila a. pobijediće. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće.š. prijatelje i djecu. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju. Ishak i Jakub. Ko sanja Ejjuba a. pak.s. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim. ugled. imetak. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. od toga osloboditi i postići će ĉast. Kad se taj ĉovjek probudio. Ko sanja Jakuba a.s. sanja u izmijenjenom stanju.š.Rekao je: — Ja sam Jusuf (a. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba. ili poglavar.. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe). odjednom je znao da tumaĉi snove. za ĉiju se smrt neće odmah znati.Ako je istina to što si sanjala. i taj san je ispriĉala Seidu. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima.s.š.). najednom je znao da tumaĉi snove. sa svojim štapom. ponovo dati.š. sina Merjeminog. Sanjati Sulejmana a.. Ko sanja Šuajba a. Ako ga. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. Ko sanja Jusufa a. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. on će poţuriti sa nekim poslom.velikana i dobrih ljudi. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d. i biće potvoren. pa sam mu rekao: . a zatim će ga Allah dţ. nakon ĉega će ih on pokoriti. Sanjanje Junusa a. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? .s. Ko sanja Jahjaa a. onakvog kakav on jeste. zatim će mu to Allah dţ.s. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . radost. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. On joj je rekao: .Ko si ti. alejhimu-s-selam. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu..Zatim sam mu rekao: . biće pritvoren (zatvoren). znanje i razboritost. radijallahu anhuma.š. l udijeli nam milostinju. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao. ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi." Isto tako. Ko sanja Sulejmana a.. moć i vlast. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu.s. Upitao sam mladića: .s. Kada se probudio. koji mu je dao jednu svoju papuĉu.s. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. Sanjati Suajba a. alejhim-s-selam. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: . neka nas Allah dţ.s. Ko sanja Junusa a. biti izloţen tegobi od strane svog oca. 7 .s. rekao: — Vidio sam na snu Isaa.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin"." Ko sanja Davuda a. to znaĉi da će umrijeti neki vladar.š. jer to odgoni brige i tuge. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru. poslao Musaa a. idući po vodi.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . rodiće pametno dijete. i to dvostruko više.. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. shodno rijeĉima Uzvišeog: . a isto tako vrlo brzo zadovoljava.O Allahov duše.s. a pri tom bude trudna.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik. postići će autoritet.upitao sam ga.l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih.s.. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce.s. ali će ga Allah dţ..Ko sanja Ishaka a.š. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ.. leţi mrtav na minberu ili na krevetu. ali će mu to Allah dţ.s. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu. izgubiće zdravlje. Allah ti se smilovao? . A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga. kasnije olakšati...s." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati.š. . pojavio u Siriji. Ibn Sirin kazuje sljedeće.s. dobiće vlast.s.. Ako neko sanja da Sulejman a. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. — A ko su ovi starci? .Ugraviraj: . da uništava silnike.s. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.s. da mnogo ĉini dobra djela. Kada je upitan: . spasiti iz toga.. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije.

v.a. umro. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese.v.v.v.s.Ko sanja hazreti Merjemu. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice. i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima). to će se demantovati i Allah dţ.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s. ako ga neko sanja blijedog.s. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob. Ako.. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja.v. ta osoba će dobiti veliki imetak. iman. jer: ako ga sanja duţnik. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost. rodice pametno dijete. i da nema ĉvrstog uvjerenja. inšaallah. a sam ne bude od njegove loze. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane.sanjao je Hakka. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S. Ko sanja Hidra a s . to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu. ako ga sanja ratnik.S. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. Ako ovakav san sanja trudnica.s. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s.a. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. put. Allah dţ. Stoga. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost.v.v. iz milosti prema svjetovima. Ako ga. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s. na svojim plećima. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa. rekao: Ko sanja mene .V. Allah dţ. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga.v. Imranovu kćer.s. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s.a.v. će mu dati ozdravljenje. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje.s. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio. Ako ga neko sanja da stoji uspravno. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. je poslao Muhammeda s. roditelj. to mjesto će zadesiti velika nesreća. to mjesto će se izgraditi.š. da je rekao: .Ko me vidi na snu. A ako bude potvorena.š. pa kao da poslije toga ozdravlja. kao da me je vidio na javi. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. je rekao: .a. Fatima će. a blago li se i onome ko ga sanja na snu.š. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din. biće izuzetno sretan. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove.. će ga pomoći.a. da ga je stavio na neki zid. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim. pa mu je on tekao: Raduj se. će ga kutarisati njegovog duga. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. Ako ga neko sanja bolesnog. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom.a. u tom mjestu će zavladati bezbjednost. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem. alejhim-s-selam.s.š. klanja dţenaza u nekom mjestu. kao i imam njegovog vremena.Allah dţ.s.a.s. Ako. neko sanja da jaše. 8 .s. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost.A. ako ga sanja bolesnik. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. pak. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući.a. imaće u ţivotu poteškoća.š.s. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. rekao: . pak. MeĊutim. nakon što su bili smutljivci. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a. Allah dţ.š. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. taj predio će postati plodan.š. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. obaviće ga. Ko sanja Danijala Mudrog a. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. neka je mir s njim. .. a ako ga sanja da ide pješke. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ.a.a. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. putu.s.

to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. — Kad se ĉovjek pro budio iz sna.s.v. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s.a. kome se boja lica promijenila. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj.. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji.s. Ebul Vefa.Izuzev ako ti Allah dozvoli". — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje.ni i ni" znaĉe: maslina. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari. nisam ja tako rekao. i usnio sam Vjerovjesnika s. ili mu je dao hranu. koji je tada ponovo bio ministar. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu..v. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi .v. a to je izuzimanje. Usnio sam Allahovog dţ. a zatim rekao: — Allahov poslanice.s. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao.s.a. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako.v.a. dinja i si. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot.Ko se pokaje Allah dţ. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ. rekao: . pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ.š.a. ili piće.š.a. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ.š.v. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s. uzmi . je dao da on ozdravi. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se.. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik.blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s. ni istoĉnog ni zapadnog.s.. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? . — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh.. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro.š. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici..a. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana. i ispriĉao mu svoju priĉu.. u svojoj knjizi spomenuo sa .a. će mu primiti pokajanje.s. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura. — a on je upitao: — Allahov poslanice.Ako to potrošiš. jer ju je Allah dţ. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja. tijela.š. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera. da se i oni malo od tebe okoriste. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik.s. jezik mi se bio odvezao. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru). Ako mi je nešto bilo potrebno. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s.ni i ni"! — Kad se probudio.. kao npr. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti.a.v.s. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu. karija iz grada Herata u Horosanu. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh.š.. otišao je kod Alija ibn Isaa. a ti na jednoj uzvišici.v.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice.v. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna.v. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. Vjerovjesnika s. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa.a. ridvanullahi alejhima..s..v. na njegovim blagodatima.. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci...s. ridvanul - 9 . deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima. pa si ti sišao i prišao mi. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe. rekavši mu: .a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao. poslao je Sufjanu es-Sevriju r. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an. neka je hvala Allahu dţ.v. ja sam u oskudici. pisao sam to na komadu papira. a tvoj sam gost.s. i rekao mu: — Allahov poslanice. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. obzirom da je Vjerovjesnik s.. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu. Allahov poslanice! — a on je rekao: .š.s.a.a.a.

— Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. Ako. Rekli su mi da je on umro.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću.i ja sam ga doveo.š. ako ja nisam od njih.v. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: . prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. — Dovedi mi ga! .a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah." 3. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu. obzirom da je bio priliĉno krupan. Allahov poslanik s. — On mi je rekao.. ili pobjeda nakon potĉinjenosti.v.. on će. i na ovom i na onom svijetu. taj će postići ono što ţeli. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti.a. dobijanje radosnih vijesti.. onako sav zbrinut. Ako ga. da ti poklonim ĉista djeĉaka. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali.i ja sam ga povalio.s. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan.. i kad sam tamo sti g ao. ukoliko bude bogobojazan. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke.Povali ga! .š. jer on je melek milosti.a. Ko sanja Israfila a. — l desilo se da je umro u Hulvanu. Krenuo sam njegovoj kući. to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: ." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara. ili izbavljenje nakon patnje. On ga je upitao: .v. neuzubillah.v. Sa njim su bili i drugi meleki.a. postizanje ugleda.Jesi li spavao u obući? . TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti.s. ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret. a i da se on bori sa snivaĉem. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom. a on mi je rekao: . A ukoliko nije bogobojazan.a. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. ĉuo sam jadikovanje.Allah ti javlja radosnu vijest. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice. ili sigurnost nakon nesigurnosti. snivaĉ će umrijeti. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ.s. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe..a. snage. 10 . pak. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi. kao npr.v. pak. a on mi je rekao: — Zakolji ga! . izbaviti. Ko sanja da se bori sa njim. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . ja ih volim. O SANJANJU MELEKA. kome sam rekao: — Allahov poslanice. ili toj osobi nešto da. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću.s.a.s. Nisam mogao na to da mu uzvratim. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje. kazna. od Njega Rijeĉ. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. veli: . ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke. rekao sam: . Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja.Muhammed.v. Na to je Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. Ko sanja Mikaila a.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge.ViĊenje meleka na snu. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera.s. Kad sam se probudio iz sna. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta. ili olakšanje nakon tegobe. inšaallah.Bilo mi je teško da ga za koljem.. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. Kad su došli do mene. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina.lahi ulejhima. ili bogatstvo nakon siromaštva. sanja tuţnog i briţnog. kako sjedi sa jednom skupinom sufija.neko. biti dţennetlija. zar da ga zakoljem? . tuţnog i kako puše u sur.a. tu osobu zadesiće tegoba i kazna. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem. ridvanullahi alejhima. ali sam otišao od njega.. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog.s. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti. ili se sa njima prepirao. ili ozdravljenje nakon bolesti. prijatan i ugledan. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu.s. pa sam ja uzeo noţ. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ.

neće tada biti radosti zlikovcima. doţivjeće radost. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu.š.a. a u liku djeteta — na budućnost. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova. biće mu podarena snaga u vjeri.š.s.. Ko sanja hazreti Omera r. imaće poteškoća. ako je ugledna osoba. on će iznositi laţi o Allahu dţ. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ. to su meleki. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. ta osoba će pobijediti neprijatelje. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih. ako je od dobrih ljudi. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . ako je u teškoj situaciji. Ako neko sanja meleke u likovima ţena. ili će biti ubijena nevina osoba.a.. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću.š.š. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r. 4. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. ali će na kraju izaći kao pobjednik.. postići ge ĉast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: ... shodno rijeĉima uzvišenog: . koj iznaju ono što radite. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju.. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu. da se spuštaju sa neba na Zemlju. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. umrijeće.š. mahali ili selu. neka se pripazi. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati.. cijenjeni pisari. ili se sa njima uzdiţe na nebo. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. zaista.Ĉitaj svoju knjigu. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat... ili će se na nekoga srušiti kuća. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. ga je uputio na pravi put.a. ili sve njih. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. znaĉi da mu je blizu smrt. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela. SANJANJE ASHABA l TABIINA. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ. kao kćeri. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. dobiće neki poloţaj." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost. a moţda će se rastaviti sa ţenom. a Sebi. 11 . tu će biti uništen neki nasilnik. on će imati dobre koristi od svog posla. Ko sanja da je poprimio lik meleka. Ako neko sanja da promatra meleke. biće osloboĊen. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje. nadunja luku će postići ĉast." Ako neko sanja da ga meleki proklinju.v. a ako nije. i to tako kao da je on ţiv. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela.š. Ako neko sanja meleke.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi. i ako je bolesnik. meleke uzeo? Vi. Ako ih neko ĉešće puta sanja. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan). zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. Ko sanja hazreti Osmana r. a da se ne vraća. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. neka se priĉuva.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću.a. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. putu. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci). onakve kakvi su. ako je u r opstvu. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. desiće mu se neka nesreća. robovima. u liku mladića — na sadašnjost. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt.

Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću.š. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. i kod ljudi. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ.š. inšaallah. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu.š. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. koje djelo ste našli da je najbolje? . Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. veleposjednici i nauĉnici. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. 5. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. i na njega će se lagati. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. 12 . kerremellahu vedţehehu. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću.š. a zatvoriti vrata šerra. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. imaće slobodnih ţena. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. a ne radimo. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. biće nadaren znanjem.Dal Vi radite. a mi znamo. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . hrabrošću i poboţnošću. i pobijediće svoje neprijatelje. nasljeĊivaće njihovu imovinu i. """ Hasan el-Basri. biti prihvaćeni kao dobri. nakon što bude dugo ţivio. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu.kursi. uĉino da mu bude pod nogama. a ako bude bolestan.š. — Ima li nade za ljude? . Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra.Š. ozdraviće. i to tako kao da je on ţiv. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost.Ko sanja emirul-muminina. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine.Kur'an. ostaće da se naslijedi njegova imovina. Allah mu se smilovao. a ne znate. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro.š. a i robinja. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. da na nogama ima okove. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. da se je ogrnuo plastom boje meda.š. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. da se je opasao vunenim pašom. da stoji na smetIjištu. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ.

Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini.v.s. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu.. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. će mu sakupiti bogatstvo. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). će mu dati obilje nafake. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet.š. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. a na Ahiretu milošću.š.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota.š. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ.š.a. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro. 13 .š. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano.š. biće od onih koji su uspjeli. biće dobrog vladanja. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut.š.š.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi.a. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put.v. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. putu. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s.s. ali mu oni neće naškoditi. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. će mu otvoriti kapiju blagodati. zahvalan i imaće lijep ţivot. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. će uništiti njegove neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s.

a. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. pouzdan i pravedan. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje.š.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. Kasnije se i desilo kao što je rekao.š. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. blagodatima. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. dobro razmisli o snu i. si - 14 . Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman.š. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. to znaĉi da ti se primakla smrt. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. da će udobno ţivjeti. na kraju uništiti. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. snivaĉa treba da obraduje milošću.v. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu. popularan i uĉevan. kao i zlo od ološa i zavidljivaca. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ.š.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran.š. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju).š. će ju raširiti grudi za islam.š.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. (da ga tesbih ĉini). će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ.š. njegove vojske i njegovih vesvesa. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. Ebu Sa'd r. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. kur'anskim surama i ajetima). Ovom surom je Vjerovjesniku (s. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. kada joj se ispriĉa neki san. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana.a. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ.

gurnošću i blagostanjem." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu. nareĊuju da se ĉine dobra djela. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju.". shodno rijeĉima Uzvišenog: „.." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti... Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat. neka je uzvišena moja tvrĊava. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela.s.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: ." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu. i kad ga je prihvatila i otvorila. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Ako su. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu.š.. Prenosi se da je Hasan el-Basri. Naime. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost.a. bilo od strane vladara..v.. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama. ili da ima srebrene narukvice. jer tvoj san ukazuje na to.. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu. on će bi ti povjerljiva osoba.Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. koje će donositi hajr. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet. prenosi se da je Vjerovjesnik s. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. slavom i dobrim vjerovanjem. a zabranjivaće da se ĉine loša djela.v. veli: „Nema Boga osim Mene.. — Kasnije se tako i desilo. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu. on će dobiti vlast. Allah mu se smilovao. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre.a. Ĉitajući Allahove ajete. ili da zahvaljuje Allahu dţ. ili ako neko drugi njega sanja.. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —. shodno rijeĉima Uzvišenog: — . Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa.. koji joj je rekao: . rijeĉima: .s. biće upućen u islam. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa.. on će primiti islam. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno." 6. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. bilo od strane Allaha dţ. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu..l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali..š. rekao je: — Koji god mušrik sanja.. nakićeni narukvicama od srebra. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti. biće obdaren mudrošću. desiće mu se neko olakšanje. Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. Allah mu se smilovao. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet... Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini. da je u Dţennetu. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro. rekao: „Allah dţ. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). ne mogavši ga prouĉiti.š.. 15 ." pa sve do njegovih rijeĉi: „.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi. a u stvarnosti nije hafiz. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana. ugledom. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. ili da klanja prema Kibli. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano.š." Ako mušrik sanja da je primio islam.Ja sam zaista ĉuvaran i znan. pak.. shodno Poslanikovim s. — Kasnije se tako i desilo. uskoro će umrijeti. Ako neko sanja da je kupio Mushaf. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla. pojavilo se dvoje piladi.

Ako neko. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. ĉuvati. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). a ako mu ne odgovori." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić.. ti odnosi će biti dobri. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla. ako je u dugovima.v.. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ.. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći. obaviće ga. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. ako je skinut s poloţaja. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman. ako je siromašan. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno.: — Rukovanje povraća ljubav. Allah dţj>.. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog. Isto tako. Ako je. neće mu je dati. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. analogno Ej u bovom a. Allah dţ. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. to znaĉi da će ga Allah dţ. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti.a. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere. Ako neko sanja da uzima abdest. ako je bolestan.. sluĉaju koji.s. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se). u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. pak. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi.š. će ga osloboditi briga. to znaĉi da on traţi pomirenje. meĊu njima neprijateljstvo. 7. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s.s. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje). Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ. će ga osloboditi dugova.v. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. pak. Allah mu se smilovao.š. daće mu svoju kćer za ţenu. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. i ono što budete ţeljeli.a. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. kad se okupao i obukao novu odjeću. neće! 8. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ali to ne ĉini u potpunosti. Ako neko sanja da je dţunup.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. biće osloboĊen. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. naredbe.š. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. ako je u zatvoru.s. ozdraviće.š. To je sastavni dio vjere. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća.š. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću.š. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla. ako je u brigama. kazne. 16 . primiĉe islam. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. ako nije obavio hadţ. u njemu ćete imati voća. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće.. zaimaće i zabogatiti. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. a ako mu ne odgovori na selam. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam.

. ili vraćanje duga.a. to znaĉi da će poslovati bez kapitala. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz.Hvala Allahu.v. otišao sam kod Vjerovjesnika s. to znaĉi da će nekoga potvoriti. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana.. ĉuo Bilalov glas. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. 9. . Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen.a. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: .a.a. ha. na izbavljenju. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući. to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan. a ako je on smutljivac. a u stvari.s.v. — Tada sam ja izašao. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? .š. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber.a.v. pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. veli dalje Abdullah ibn Zejd. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka.rekao sam ja. a ako nema predispozicija za neki poloţaj.v. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari. je rekao: .pa sam ja tako i postupio. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje .a.s. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik. Ko sanja da uzima tejemum . Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave.l pozovi ljude na hadţ".Neka su prokleti nasilnici. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz.a. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s.. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. Ko sanja da je mujezin. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. ali ga neće postići. uz Allahovu dţ. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. koji ga je (jakim glasom) uĉio. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze).!" 17 . Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r. i rekao: — Allahov poslanice.s.v.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan.s. ako je on osoba koja ĉini dobro. Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana.. Kad sam se probudio iz sna. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje. — Hoću! — rekao sam ja. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ. neće se dugo zadrţati u tom poslu. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe. Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. najavi nije mujezin. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu.š. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. Ja sam mu rekao: — Allahov robe.. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu.upitao je on. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici. OtiĊi sa Bilalom do dţamije.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje. došao Allahovom Poslaniku s. i tako mi prouĉio cijeli ezan. i obavijestio ga da sam sanjao ezan.s. pomoć. i sve mu ispriĉao. Tada je Poslanik alejhi-s-selam. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. izašao je (iz kuće).zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. Tada je Omer ibnil-Hattab r. ..

a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima.s..O karava no. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. vi ste doista kradljivci!" 10. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan. u tom dijelu grada će neko umri jeti. vi ste. ili kao da stoji u namazu. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu. Prenosi se da je Ibn Sirin. to znaĉi da će obljubiti ţenu. Allah mu se smilovao. — Ibn Sirin mu je rekao: . taj san je pokuĊen. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Namaza ima tri vrste: farz-namazi. doista. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan. biće pušten iz zatvora. ezan uĉi na neprikladnom mjestu... Neki vele da ovakav san sanja svodnik. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru. propisao. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da pomaţe svojim prijat eljima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja.. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. da im ĉini dobro. pa sam njegov san povezao sa ajetom . taj san je pohvalan. pa sam njegov san povezao sa ajetom: . 18 . desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati.A kada pozivate na namaz. ali budala to ne prihvata.š. to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se.. što mu diţe ugled. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu..Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. ili misiju.Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan.Vidio sam da prvi ima finu ĉehru." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. treba se imati u vidu osnova da.. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan.. na dan velikog hadţa. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet.l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela.".. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana. da je samilosna prema Allahovim dţ. shodno sluĉaju Isaa a. oni to uzimaju za zabavu i igru.š. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan..l pozovi ljude na hadţ. ili da će vrati ti dug. — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!.. Allah mu se smilovao. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela. stvorenjima." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi.. pak." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: . rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". a napustiti bio" at (novotariju). Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo.l povika jedan glasnik: — O karavano.

to znaĉi da je on. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. Ako neko sanja da hoće da klanja. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ..izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. a da nije predao na desnu. na nekom brdu. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. Ako." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. to znaĉi da će mu Allah dţ. pretrpjeće gubitak. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. to znaĉi da je na istikametu. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. izvojevaće pobjedu.. Ako preda selam na desnu.š. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga. jer je istok smjer okretanja kršćana. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'. to znaĉi da će se r iješiti briga. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. tj. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će on od Allaha dţ. ili pokajanje za uĉinjene grijehe. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. zbog velikih grijeha koje je uĉinio. ili polovice mehra. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla.š. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. pak.La ilahe illallah". Ako neko sanja da klanja jaciju. to znaĉi da će negdje otputovati. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu.š. Ako je. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. to znaĉi da će on .. ili materijalni dobitak. preda na lijevu stranu selam. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. Ako taj san sanja ţena. a oni su se usudili da love ribu subotom. to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. ako je u ratu biće poraţen. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu..l mi smo oni koji stoje u redovima. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. ali ne i na lijevu stranu. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. i ako je trgovac." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. l mi smo oni koji Ga slave. to moţe da znaĉi: pobjeda. ili dug ţivot. traţiti oprosta. Ako neko sanja da klanja sabahske farze.š. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga. tako da istekne vrijeme nama za. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli. pak. rijeĉima „Subhanallah" i . Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz). omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. Ako neko sanja da klanja ikindiju. vrijeme bilo oblaĉno. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz.to znaĉi da će se razboljeti. zabacio islam za leĊa. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi.pola od onoga što ste odredili.š.. Ako neko sanja da klanja leţeći. ikindijskih ili jacijskih far zova. što će mu podići ugled. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo.

Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja.š.š. Ako sanja da sam klanja. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. Ako sanja da je prekinuo namaz. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza.. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. 20 . pa je dozivao iz tmina. Ako sanja da za njim klanjaju ţene.." Ako neko sanja da izgovara . to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja.. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ. ili kraĊom odjeće. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. traţi oprost od Allaha dţ. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. dopašće zatvora ili briga. bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz.A kada im se rekne: — DoĊite.. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju. bilo da to ĉini iz samilosti.. Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. a dţemat stojeći. pak... pak.) simbolizira pobjedu.... to ukazuje na njegov munafikluk. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. a ako nema. pa ne zna dobro uĉiti. i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah". obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva...š... to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu.. a oni sjedeći. to znaĉi da on klanja farz-namaze.. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu.an. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. Ako je. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati. Ako. a drugi dio sjedeći. to znaĉi da će obaviti hadţ." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata. to mu je opozicija.. bilo. mijenjali. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili siromaštvom. shodno rije ĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ.. Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". ako je podoban za takvo nešto. kao imam klanja sjedeći. to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda.) — imaće halal opskrbu i dobiće sina.š.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti.). za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata. dok im je imamio. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti... to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu). shodno rijeĉima Uzvišenog: .. pa na koju se god stranu okrenete. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud. Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ. Ako je on klanjao stojeći. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. ako ima spremu za tu funkciju. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni..š. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. to znaĉi da će dobiti sina. bilo da su nešto dodavali. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. ali oni uskraćuju njegova prava.La ilahe illallah". shodno kazivanju o Zulejhi. bilo oduzimali.." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta. Isto tako. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali. a ako ne izgovori istigfar. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. tamo je Allahova strana. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje. bilo da je to obavezan ĉiniti. ime.". Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima." Ko sanja da uĉi istigfare (tj. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu. to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: ..

. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen.. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje..O kamenje.. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. pa je za san upitao tumaĉa snova. Ja sam usnio tog beduina." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to mu je neka radosna vijest.. i oni koji ĉuvaju svoje namaze.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI.Pa su ga pozivali meleki.. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete. na sedţdu.. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim. u stvari.." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro. a on. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra.. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ. onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite. to znaĉi da će roditi muško dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). Ako ovo sanja namjesnik.. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo.š. Ako neko sanja da gradi dţamiju. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. Kad god bi klanjao neki namaz. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ." 1 1 . dvije ili t ri kapi mokraće. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled. dobiće svjetlo i uputu u vjeri. on će umrijeti.. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova.. vjeru 21 .š.. ili radnji. i budite Mu zahvalni. pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha.š. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. pa ako je imam te dţamije bolestan. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. MIHRABU. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila.A kada se namaz obavi. dok je on stigao u mihrab klanjajući. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini." Ako ovo sanja ţena. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja. da biste se spasili. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti.. Ako neko sanja da je u kući. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro. kakav divan grad i Gospodar koji prašta. nije dobar." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti.š. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ. obraćao se kamenju rijeĉima: .

shodno rijeĉima Uzvišenog: . on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. Kur'an. to znaĉi da će otići na hadţ. dove i poboţne pjesme. dok će zekat koji dajete. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). riješiće se gubitka. a onda mu je tumaĉ rekao: . Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje.. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. — Jesam! — odgovorio je. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac. zove se Sa'dana." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU.v. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje.. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r.Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi. ako to sajija trgovac. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. a inaĉe nije pozvan za to. SADAKI. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ. otići će mu jedan dio imetka. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. Ko sanja da je na musalli.. 22 . zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja. ili da će. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. i kad su stigli tamo. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške.. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja.. to ukazuje na lošu upravu. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete.l opominji.to znaĉi da će ovladati pos lom. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. to znaĉi da će on izgubiti vlast.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. otvorenom mjestu za klanjanje. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . zovnuo ga je. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. — EI-Ka'ka' je pošao s njim.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri). zaista opomena koristi vjernima. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija.s. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti.s. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo... unaprijediti vaše imetke. otići će na hadţ i steći sigurnost. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka.. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ. ţeleći Allahovo zadovoljstvo.š.a. da ga toga oslobodi.v.Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar. — Allahov Poslanik s. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine. 12. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada.. ako to sanja vladar.a.. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. . i kad gaje ugledao. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru.a. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku. Tada se probudio iz sna. toga osloboditi.Ali.a. ali ne prema Kibli.š. ako to sanja pripravnik.. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr..

TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. ako je duţan. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta. riješiće se briga. Kad neko sanja da je postio i da je iftario. prekinuće putovanje.. ako u neĉemu dvoumi. pretrpjeće gubitak. ako je u zabludi.. ako je na putu. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. Neki vele. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan.š. to znaĉi da će on joboljeti. oduţiće se. ZEMZEMU. razboljeće se.a. i ako je zdrav. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. ako je bolestan.. — to znaĉi: ako je upravitelj.a. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. na ozdravljenje i vraćanje duga." ili je moţda. Ako neko sanja da je podijelio vitre.Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. biće siguran. obavezan da šuti. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. Siromah simbolizira ispit (provjeru). ali ga na vrijeme ne stigne obaviti. Ko sanja da se omrsip. ako se neĉega boji. Ako. profitiraće. na osloboĊenje od briga. lahnuće mu. postaće hafiz.š. ako neko sanja da uz ramazan mrsi.. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti. ako je u nekoj tegobi. putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. pak. pak. jer je osnova posta — šutnja. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. Ako neko sanja da je nastupio Bajram. 13. biće upućen. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha. otići će. biće smijenjen.. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. ako se od neĉega plašio. Neki od njih vele da. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. stvar će mu se pojasniti.. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi.. 23 . shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). UMRI. to znaĉi da on neće postići ono što traţi. biće bezbjedan." kao i to da će vratiti dug. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. i ako je u brigama. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. ako neko sanja mjesec posta. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz). veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. ako je na putu. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu.. Ako neko sanja da posti. Drugi. neko sanja da je krenuo na hadţ. Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. HAŢDER -UL-ESVEDU. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. pa danas ni s kim neću progovoriti. 14." Ako to sanja nepismena osoba. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. ozdraviće. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ.). zadovoljan.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. KABI. ako je duţan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je trgovac.š. biće ponovo postavljen..A ko od vas bude bolestan ili na putu.. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. to znaĉi: ako nije išao na hadţ. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. ako je trgovac. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila.

ili njegovog premca. ili sa minbera bude 24 . domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. na Njegovim blagodatima. pak. pa ga stavili na njegovo mjesto. vlasti. a ako nije pozvan da se penje na minber. i ako ima nekog odsutnog.v. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. sa hazreti Havom. koji mu je rekao: . — Tako je i bilo.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju. ugleda i popularnosti u narodu. vjera mu je manjkava. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip.s.š. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah.a. to znaĉi da će on biti razapet. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. pak. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. Kaba na snu simbolizira halifu. pak. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. a ljudi paţljivo slušali njegov govor. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge.š. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. obaviće hadţ i postići će sigurnost. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. on će. ispravna mu je vjera. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. ne završi do kraja namaz. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. proslaviće se po dobru. jer se prepustio razuzdanosti. primiće islam ili će ubrzo umrijeti. Ako.s. Minber simbolizira arapskog vladara. pa se minber slomi ili sruši. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. . jer je Allah dţ. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. Ako neko sanja da klanja na Kabi. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća. ili će ga zadesiti neko iskušenje. sastavio Adema a. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe).pa mu je Ibn Sirin rekao: . ako je pozvan za takav govor. postići visok poloţaj i vlast. on je dostojan slugu. Ako neko sanja da klanja u Kabi. Ako. inšaallah.s. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. ali ga ne obavlja. princa ili ministra. nesreĊena i poremećena. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. umrijeće kao šehid. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. i unići. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. A ako. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav). Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. nakon što su ga ljudi izgubili. doţivjeće poznu starost. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. TakoĊe je reĉeno: . znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s.

pribliţio mu se smrtni ĉas. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. obogatiće se. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge.s. umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta. sallallahu alejhi ve sellem. moć i slavu ti koji idu.a. Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja. vratite dug. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. ako ga sanja duţnik. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa.s. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. Neki kaţu. 16. — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? . neka je Allah zadovoljan njim. opet. neka mu se Allah smiluje. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. ako ga sanja siromah.. oslobodiće se.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. kaţu da će naći lijek.Rekao je: — Hamamdţija. zadobiće pobjedu." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. Ako rob sanja da kolje ţrtvu. 25 . i postići će obimno dobro. GROBOVIMA. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš.a.. Ako ovaj san sanja zarobljenik. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. poboţnjaka." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija.Tekija. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. oslobodiće se straha. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani). uspjeće u svojoj trgovini.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. u snu. veselje. TakoĊe. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi.. i obradovali smo ga Ishakom. kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. otići će na hadţ. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. dobrotu i ugled. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. postići će radost. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama.A zar moţda ne biste i vi (licemjeri). A neki. kako kaţe Uzvišeni: . pa zatim se proţivio. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. uĉiniće grijeh. rekao: . biće pomognut protiv svojih neprijatelja. kad biste zavladali. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. opskrbu i ugled." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu.s. biće osloboĊen. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta). ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. kravu ili ovna.v. ako ga sanja ratnik. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik.a. imam jedno pitanje. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? .v. A ko sanja da on neće umrijeti. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem)." Ako ovo sanja trudnica.a. rodice sina koji će biti dobar. pa ko vidi u snu da je umro.. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu. pa će se zatim pokajati. probudio iz sna.š. oslobodiće se briga.skinut silom.. koji je rekao: . te priznajemo naše grijehe. otkupnina bila u ţrtvi. Ko sanja da ţrtvuje devu. 15. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin. oslobodiće roba. udarajući njome i desno i lijevo. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera.v. a ako sanja da je pomognut u boju. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. postići će pobjedu i slavu. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad. UMRLIM. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast.. postići će plijen.. jer se on trudi za svoju porodicu. jer je l srnailova a.

doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. rodice muško dijete i obradovaće se njime. Ako neko sanja da je našao mrtvaca.plakanje sa naricanjem i kretnjama.Ko sanja u svom snu. neće popraviti ono što se srušilo. doţivjeće od tog upravitelja radost. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. a agonija mrtvaca nije dobro. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. naći će kapital (novac). Ako neko sanja da mu je umro drug. jer smrću se cijepa braĉna veza. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. a pokvario je vjeru. a moţda će u toj brizi i umrijeti.neko od njegova potomstva će se oţeniti. mrtvacima. ako je na krevetu. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. a ako je na postelji. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. srušiće mu se kuća ili zid . a grupa kao naricanje. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. nije pohvalno. stupice u brak. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). postići će uspon. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. a ako jede sa mrtvacima. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. Ko sanja da je umro. kao i skup pogrebne pratnje. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. Ako neko sanja da je upravitelj umro. postići će kapital i veliko dobro. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. na kome će ga zadesiti veliko dobro. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. us pio je u dunjaluku. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. A što se tiĉe naricanja. to je znak njihova rastanka. nastupiće briga iznenada." Ko sanja kao da se sastao sa njima. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati. produţiće mu se ţivot. osiromašiće. a kada se udruţi. pa će plaĉ biti dokaz radosti. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). 26 . Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. on se nalazi meĊu munaficima. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. A ako sliĉno sanja. a niko ne slijedi njegovu dţenazu.

udaće se. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. a ako ima muţa.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. ili da mu se izmiri dug. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. pratiće vladara pokvarene vjere. ali mu se ne odziva. ili poglavar. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. tj. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. biće mu zahvalan kraj. ili da se izvrši oporuka. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. a zatim ga ostavili u kući sama. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. a što je više kefina. uhvatiće miša. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. 27 . Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. oţivjeti. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. to znaĉi da on poziva na blud. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. on postupa po istini. Što god je manje na mejtu kefina. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. a ako sanja da je nošen. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. zaradiće haram imetak. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. njegov kraj neće biti po hvalan. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. pokvarila je din (vjeru). Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. vjenĉanje). prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. Ako sanja kao da prati dţenazu. to predstavlja njegovu smrt. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. dalje je od pokajanja. Balzam ukazuje na teobu griješnika. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. do kopaĉe se haram imetka. to je on bliţe pokajanju. a vjera u tog nije bila u redu. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. a ako mu nije pokrivena glava i noge." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. Ako sanja dţenazu na pijaci. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja.

Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. proţivjeće ga (po slije smrti).KOPANJE. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. a smrt poteškoću. ta osoba je siromašna dobrim djelima. a ako ih vidi ţalosne. tj. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna.s. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno. ili kao da hoće da ga udari. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. prema kojoj je on nemaran. jer se oni nalaze u kući istine. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. spasiće se zatvora i nasilja." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. kad htjedne. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt.š. kao što i zatvor znaĉi grob. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. Ako se umrla osoba sanja gola. zadesiće stanovnike grobova milost. on kontaktira sa licemjerom." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe. što se tiĉe pozna tog groblja. ono predstavlja stvar istine. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. 28 . ko sanja ţivoga da je umro. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. to ukazuje da on. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. Ako u kaburu ne doţivi smrt. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi.š. ĉini neposlušnost. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. ili ga prepušta grobarima da to urade. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. a ako je po njemu poravnana zemlja." Isto tako. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. bez dobrih djela. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. ili da ima prstenje. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. jer ţivot znaĉi olakšicu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela.. a ako je sanja kao siromaha. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. nadati se njegovom kajanju. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. zatim.v. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere). UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. ili prljave odjeće. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost.a. kao da je umro taj ĉovjek. i obratno. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. taj koji sanja. umrijeće u brizi.

Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. ako je crvena. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot. a ako je odjeća prljava. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. jer je dţamija mjesto sigurnosti. ili njegovom potomstvu. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. to se odnosi na vjerske stvari. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. takoĊe. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. a ako se tuţi na bol vrata. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). to ukazuje na sretan i udoban ţivot. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. ako se tuţi na bol steg na. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe.. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. ako se tuţi na bol po tklonjenice. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. ako se tuţi za bol noge. a ne za hakove prema ljudima. Ako je umrla osoba upravitelj. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. Ako se tuţi na bol ruke. a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. to ukazuje na griješne poslove. ili milostinja koju je uĉinio. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. ako se tuţi na bol stomaka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. znaĉi kao i gore navedeno." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. ako su one pocijepane odjeće. pod teretom je ispita za svog brata. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. jer oni slijede mrtve. ako je njihova odjeća bijela.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. gušenje ili iznenadno umiranje. ako se sanja kao da je otac oţivio. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. pod teretom je ispita za svog oca. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. tim ţivima će biti kratak ţivot. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to isto znaĉi. ili kao da je bolesna. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . Ako se tuţi na bol svoje strane. ako je crna na bogatstvo i moć. to ukazuje na siromaštvo i brigu. 29 . polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. a poslije toga zaplaĉe. familiju i imetak. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. tj.

on će se nadnijeti nad smrt. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. a ako mu da prljavu odjeću. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. ili dovu. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. pak. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. Ako je braĉni partner neprijatelj. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. umrijeće. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. njegov san nije pohvalan. Ako mu da hranu. zatim se vrati. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. Ako. 30 . Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. ta će hrana biti skupocjena. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. A ako mu da pohabanu odjeću. a zatim će se vratiti. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe.Isto tako. ode od njega briga kako se i ne nada. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. ili drugu mrtvu ţivotinju. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. neće mu to naštetiti. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. on ĉini prostitu ciju. ili ako uĊe. ali izlijeĉiće se. ili miša. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. ta će se hrana ili roba pokvariti. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. ĉini bezo brazluk. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. zadesiće ga opskrba. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. osiromašiće.

. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. i kako bi on išao tim putem.s. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati. i 39. ili sa još nekim pojedincem. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti.l kad bi oni bili povraćeni. pobijediće. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. a Allah zna. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. jer je to dan rasprave i pravde. OBRAĈUNU. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. ili je ustrajan na laţi. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. da su stvorenja sakupljena. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. neka mu se Allah smiluje... oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. Ebu Mejde! — Ustao sam. Oni su. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. time se odvra ća od takvog djela. a sofra postavljenja. taj mu je san upozorenje. Ko sanja da je jedino on proţivljen. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. ili namjerava biti neposlušan." 31 . pa je vjenĉao i spolno općio sa njom." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana.a. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. on radi djela za koja će'se kajati. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. Isto tako. neće zadobiti kapital. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi.v. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. tj. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. lasci. ako naĊe umrlu osobu u grobu. mudrost i dozvoljen imetak.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. poglavlju. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje. uistinu. kad ga vidiš da radi ruţno djelo." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. kako vjerski tako i ovosvjetski. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). i obratno. kao što je izlazak Sunca sa zapada. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. njegov san ukazuje na to da je on silnik." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. a i nji hove supruge. neka mu se Allah smiluje. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. Allahov Povjerenik. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. izlazak Dabbetul-erda. 17." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. njegov mu je san nagovještaj radosti. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. ako je u ratu.

i ta nauka će imati loše posljedice po njega.zapašće u tuge ovoga svijeta. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna. O DŢENNETU. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. ako je. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. neka je slavljen. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. stanje njegove vjere je zastrašujuće. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. 19. DVORCIMA. 18. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati.. A ako vidi Malika. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti . i da su mu dobra djela pretegla loša.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu. u tom momentu 32 . koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. shodno rijeĉima Uzvišenog: .l griješnici će vidjeti vatru. ako Bog da. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. ţalostan.. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju. NJEGOVIM VRATIMA. ozarenog osmijeha . taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. HURIJAMA. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. uskraćen. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri.š. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. postići će radost. post i cjelokupnu pokornost Bogu. a ako nije. dţehennemskog vratara. oko njega su bile sluškinje.on od dobrih ljudi. napušta namaz." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. kako kaţe Uzvišeni: . — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. njegov sluĉaje je strašan. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima. Ibn Širina i Mejmuna. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela.— Vidio sam tu Hasana. da je dobra i dobrog vjerovanja. a ako mu loša djela pretegnu dobra. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. a u njihovim rukama pehari. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu.š. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita. a njemu majka Abdullahova. i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi. koji se zalagao i trudio. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre.Kad. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. i umro. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje.biće obradovan od strane policije. .

shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio." 33 . shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. pa je upitah: . Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca. ukoliko ju je poznavao. umrijeće mu roditelji. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. zikir ĉini. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. ili ga ţeli uĉiniti. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. . postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem.Ti ćeš unići u Dţennet! —. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. njegovi roditelji su zadovoljni njim. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene.a ona reĉe — Ferkadova. to ukazuje na poremećaj njegove vjere. vina i mlijeka.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu.postići će dobro na oba svijeta. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. iz Damaska. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. onda razbij ĉašu. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju.A ĉija si ti? . i postići će zahvalnsot i nagradu. veli: — Ko sanja Dţennet. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. A ko usni da jede dţennetske plodove. — dok nije ostala samo jedna. i one su pljeskale rukama. a spreĉava loše. zadobiće nasljedstvo. ko usni da se napio dţennetske vode. taj mnogo Allaha dţ. postići će pravi put i znanje. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. znanje i bogatstvo. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. Ako sanja da je ušao u Dţennet. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru.. biće opskrbljen znanjem.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. zadobiće mudrost. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju.š." Ako sanja da mu je reĉeno: . a jede njegove plodove. Allah mu se smilovao. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. uz oĉekivane poteškoće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan.Upitah sljedeću: — A ti? . — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . srazmjerno jelu koje je pojeo. u dţamiji sam ostao sam. TakoĊe. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere.

griješniku. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima. MeĊutim. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. mir neka je vama..Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena.. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. Ko sanja Ridvana." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. spletkaroš. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast. dţennetskog vratara... shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan. a drugo neće." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni.. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću). on plete zamke i pravi podvale. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. 34 ." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana. a bojte se Mene ako ste vjernici. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj.." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. postići će radost. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu.. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. Sto se tiĉe šejtana. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta..l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina.O sinovi Ademovi. on je neprijatelj vjere i dunjaluka.. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere. kako Uzvišeni kaţe: . pa Hadadţ uze jednu od njih. Uzvišeni kaţe: ." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe. kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. izgubiće vlast ako je upravitelj. a druga se vrati ka nebu." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji. 20. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta. ne uspijevaju u tome. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje." Akoneko sanja da je svezao šejtana.. i on ne preza ni od kakve spletke. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod). meĊutim.. neka vas nipošto ne zavede šejtan. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. Ako neko sanja da je ubio Iblisa. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni. neće postići svoje cilje ve. zadobiće pomoć. priĉa im o dobrim ljudima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka.". i ovaj će završiti hajirli smrću. jedno će ga stići i zadesiti..

ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. STARCIMA. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. ako je mladić plav. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. vele da će umrijeti. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. odjeći i mirisu. Allah mu se smilovao. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). srazmjerno njenoj ljepoti. Ako neko sanja robinju namrštena lica. to je njena marljivost. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. DJEVOJKAMA. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. to je prikri veni neprijatelj. Ako je pokri vena. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. tako npr. to znaĉi neko poznato dobro. a ako je taj mladić koji se sanja jak. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. ili od nekog ko mu je sliĉan. to je snaga njegove marljivosti. ako je otkrivena robinja. a ako je taj drug musliman. slaba je marljivost tog koji sanja. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. Jedni vele: obnoviće mu se radost. to znaĉi zavjet. onda je neprijatelj bogat. to predstavlja sumnjivo dobro. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ako je mladić crn. Ako je robinja punih grudi. jer je ljepota prolazna. Ako je ona bila nemuslimanka. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. a ako ga nadgleda mladić. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. neki. taj će ga postaviti za upravi-telja. 35 . doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. MLADIĆIMA. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. to je neprijatelj starac. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje.21. DJECI. Robinja u snu predstavlja dobro. Ako sanja jednog od njih slabim. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). obzirom da ga je on nadvisio. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. to je grub neprijatelj. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. Ako je otkrivena robinja. Ko sanja nagu robinju. a zabavljaĉica nerodnoj godini. ili od nekog njegovog imenjaka. ako sanja staricu. zadesiće ga briga i siromaštvo. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. to je on liĉno. ĉuće neku rijetku vijest. Ako je sanja namrštenu. ako je od njega uzeo uţe. a ako je poznat. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. a ako je zaogrnuta velom. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. ako je mladić bijel. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. Ako sanja robinju koja zabavlja. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. biće siguran od njegovog zla. opet. to predstavlja dobro djelo koje blista. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. srazmjerno njihovoj lje-poti. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. Ko sanja starca je postao mladićem. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. to znaĉi skriveno vjersko dobro. Ako sanja mladića kojeg voli. dobiti nešto. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. l one imaju prednost nad drugim ţenama. Kada ţena usrtije mladu ţenu. on je povjerljiv neprijatelj. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA.

Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. a ĉas neprijateljstvo. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. a ako kupi na snu robinju. to je naglašenije. Ako je muslimanka. i rodice mu se kćer. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. A ako mu je pokorna. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. rekla je: „Subhanallah. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. l ova ţena što je sanjala. napustiće ga blagodati ovog svijeta. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. Ako je starica koja se sanja ruţna. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. Ona će te obavijestiti." 22. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. ako sanja da mu se rodila curica. to znaĉi da će on umrijeti. a on ga ne dodiruje. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. oţeniće se gospodaricom. naklonjen mu je ovaj svijet. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. obrukaće se. a on je zainteresovan za nju. Allah mu se smilovao. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom." Utom sam se probudila. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. 36 . to je stvar za koju će se kajati. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. Ako je starica nemuslimanka. Ako to sanja majka. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. i obrnuto. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. promijeniće mu se stvari. oţeniće se slobodnom ţenom. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. Pa o tom pitaj prirodu. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. biće osloboĊen. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. izgubiće svoju uljudnost. spopašće ga hajr. a kad sanja da mu se rodila kćer. to su dozvoljene stvari ovog svijeta.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. tj. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. ako je u snu vidi pod velom. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro.Ako je vidi u snu ruţnu. a ţena m u trudna. a na njima raskošna odjeća. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. i rodice mu se sin. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. to mu znaĉi slavu i snagu. Ako ţena sanja golobrada muškarca. a ako starac sanja ovakav san. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. kad je vidjela ovaj prizor. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak).

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

a neki opet kaţu i roditelje. Obrazi su posao ĉovjekov. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . a kaţu i ĉast i srodstvo. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova. Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. On to sve prevodi svojim govorom. Ako je dlaka bijela. nema rodbine. to je zlo koje će se naknadno desiti. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. bilo dobru. bilo od zla. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu. a ako ih ĉovjek ĉupa. jer one štite oĉi više nego obrve. izbavljenja. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). Ako to sanja trudna ţena. Kaţe se da nos predstavlja dijete. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. ako je dunjaluĉar. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. posredstvom svog tumaĉa. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica.on napušta zakon vjere. njegovog planera. bilo od dobra. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. ţivjeće u sjeni svoje vjere. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . lijevi amidţu. ako njih nema. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. gornji zubi muške ĉlanove familije. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. zavisno od toga kakve se usne sanjaju.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. to je bijes. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. Zubi u snu predstavljaju familiju. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. to znaĉi da će imati puno oruţja. ko sanja da nema nosa. a ako ni njih nema. desni sjekutić predstavlja oca. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere.Zadobićeš kapital od strane trgovine. koji ga pomaţe i podupire. ušiju ili će imati zubobolju. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. onda braću ili sinove. odgoju i savjetovanju. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). obzirom da nos simbolizira porodicu.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave.a ovaj mu je rekao: . desiće mu se izbavljenje iz neĉega. znanju . Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. Ako se sanja da su usne vlaţne. Ako je jezik duţi. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. da se to odnosi na djecu ili imetak. Ako se sanja donja usna. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. ako je vjernik i uĉen. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. bilo lošu. radosti. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. onda drage prijatelje. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. — Ako taj san usnije neki zanatlija. rodice veselo dijete. i pored svojih argumenata. a donji ţenke ĉlanove familije. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. oĉiju.

san mu nije pohvalan. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. a ako time nije nadaren. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. lijevi strinu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. Neki vele da. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. a pod lijevom stranom ţenskinje. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki vele da velika većina ljudi. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. 42 . Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. Ko ima crne. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. — Tako je i bilo. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. slobodne ili osobe koje su na putu.. Po nekima. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. neće dugo ţivjeti. Ako njih nema." tj. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. vratiće dug malo pomalo. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. Po nekima opet na vraćanje duga. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. a pod zubima ukućane. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. To vaţi i za ostale zube. a ako se koje i rodi. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. ko sanja da su mu zubi polomljeni. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu.mjenjuju. Ako mu zub ispadne na zemlju. Za zdrave. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt. to mu je imetak koji će mu stići. rodice mu se sin. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. u krilu. Ukoli ko se pritom osjeti bol. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. Bijeli. s tim da od toga neće umrijeti. izuzev rijetkih izuzetaka. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku.

Ako ga usni bijeli rob. san mu znaĉi da nije vjernik. a ako su uši ruţne i neskladne. ali će biti cjholi nevjernik. . koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. suprugu. ako sanja da ima mnogobrojne uši. Ko sanja da ĉupa bradu. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. koji će mu se kasnije vratiti. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju." Ko sanja da mu se brada izduţila. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. ali ne i sa sredine. ĉuti lijepe i radosne vijesti. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. to mu je neko olakšanje. a ako je siromašan. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. 43 .š. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost. i u nju ćemo vas povratiti. Ko sanja da mu se brada sa strana. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak. ako je bogat. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu.. on se okreće od istine i ne prihva ća je. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. Takvu bradu je imao (Musaov a.kada se obraćao hazreti Havi. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. postići će neko veliko dobro. pa ih on sakupi. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. otići će mu imetak. koja će mu roditi sina.. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće.Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. znaĉi da rasipa imetak.. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. kao npr. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako sanja da mu je brada do zemlje. ako se bude sporio pred sudom..našto mu je Ibn Sirin rekao: .. i rastaviće se sa voljenim društvom. steći će imetak i ĉast. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti. ali ne previše. ali mu se neće vratiti. ako sanja da ima lijepe i skladne uši. pak. Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. a ako ih baci. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. ako je bijeli rob. kao npr. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. razrješenje duga i izbavljenje. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci.) faraon. ako je bogataš. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema).. djecu ili poslugu. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. Ko sanja da mu je brada okraćala. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. ĉuće neke radosne vijesti. sluţenje i pokornost će potrajati.. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. sanja da su mu uši ruţne i neskladne. Uho simbolizira suprugu ili kćer. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke. tuţilac. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda. ĉuće puno loših vijesti. njegovo robovanje. ot ići će mu iz ruke neki imetak. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja..Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru. tako da će ušima nadomještati vid.s. ako su uši lijepe i skladne. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. jer se Iblis — Allah ga prokleo! .Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen. Ako ovakav san usni bogataš. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. uskoro će umrijeti. ali ih ne baci. Ako. koji ima brojno potomstvo. tako da mu pada na stomak. pobijediće svoje oponente.

to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. ali da ona ne prihvata boju. Ko sanja da mu je brada osijedila. biti odsutan. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. neki da će joj suprug. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. da će roditi sina koji će odras ti. ako mu je bradu obrijao neki starac. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. ako je udata. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. povjerljivo) mjesto. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. je imao bijelu bradu. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. uznosi tost. a ako je noseća. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. Ibrahim a. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta.brkovi. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. ili neko ko mu je sliĉan. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. ali ne zadugo.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. ali ti to nije pošlo za rukom. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. osiromašiće i izgubiti ugled. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. a njihovo smanjenje pohvaljenim. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. Ako ţena sanja da ima bradu. koji ima dobro znaĉenje. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. kao npr. ili imenjak. ugled. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. Ako mu kosa prihvati boju. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. ali će na kraju ipak biti postiĊen. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . izuzev govora. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). ugled će mu biti vraćen. Bojenje simbolizira prikrivanje. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. Tako. Ko sanja da je obojio kosu. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. a ako mu je starac bio nepoznat. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. ugled i ljepotu. priznatost i popularnost. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. ali ne i. 44 . Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo.s.

Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica). ili da će mu se roditi brat. brat ili punoljetni sin. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. ako sj loše naravi. srazmjerno povećanju mišice. 45 . ft ako sanja da mu je ruka mokra. imetak i dobroĉinstvo. to ukazuje na njegovu snagu. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. prilikom rada. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. profitiraće. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to za upravitelja znaĉi uspjeh. Ko sanja da mu se mišica smanjila . plećka simbolizira ţenu. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo. a ako je trgovac.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. srazmjerno smanjenju mišice.Bićeš glup.s. a rame — ukras. Ako se sanja da se ima duga ruka. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu.Ako imam sanja da mu je krut vrat. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame.) u vezi sa miradţom. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. koji mu je rekao: . Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. postaćeš još hrabriji. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. a lijeva ţensku rodbinu. to mu oznaĉava imetak. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. ako si hrabar ĉovjek. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. ili da će mu se roditi sin. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance.rodbina će mu biti zahvalna. to ukazuje na tugu. a i njemu se duţno.a. to je dunjaluk. pa mu je san protumaĉen tako da će. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. popraviće se. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. a lijep.v. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage. Ko sanja da hoda na rukama . pa je san ispriĉao tumaĉu snova. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. steći će znanje ako je dostojan znanja. kao što je npr.š. jer ramena oznaĉavaju braću. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. postaćeš plemenit. odlikovao. oćoraviti.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. ljepotu i lahkoumnost. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. ortaka ili najamnika. Isto tako.

kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. to ukazuje na porast njegove pohlepe. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama.š." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. Tako. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara. kaţiprst . koji mu je rekao: . na njegovu nepravednost i pristrasnost. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga. koji ništa ne rade. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao.š. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. Isprepleteni prsti. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a.. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. kao i pripremanje oruţja. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. s mukom će zaraĊivati za ţivot. to znaĉi da će raĊati djecu. bilo od dobra. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. ili da će je on obradovati. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće..O vladaru pravovjernih. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza. pak. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. bilo od zla. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane.podne namaz. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. Ako ţena sanja da je oknila nokte.. da bi mogao da se izdrţava. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana.Š. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. ako.s. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. ali joj nokti ne prihvataju boju.. Ako ţena sanja da boji nokte. Te stvari su nabrojane u ajetu: . ili bratiće. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. srednji prst — ikindiju-namaz. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. 46 .. predstavljaju siromaštvo ruke (brata).

Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. 47 . Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. ţalost će ga napustiti. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. a ako to sanja siromah. a za siromaha povećanje duga. to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. moći će se riješiti duga. izaći će bijela bez mahane.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća.. npr. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. izgubiće skoro sav imetak. da imam svjetlo i sjaj. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). tjelesnu i duhovnu snagu. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. Kiĉma predstavlja postojanost. Ko sanja da ima debeo rep. pa sam upitao Dţibrila: . Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak. trgovinom i sliĉno. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake.Ona je rodila vanbraĉno dijete. povećaće mu se radost i bogatstvo. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. njegov oslonac. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao.v.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. a ako sanja da mu dlake otpadaju.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . a neki vele jakim djetetom.. ţalost će mu se povećati. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug.l stavi svoju ruku u svoja njedra. pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti.a. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. imetak i slavu. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama. tjeskoba u grudima škrtost. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. izgubiće bogatstvo. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. poloţajem. Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka.. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. biće mu opljaĉkan imetak. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. Nedugo zatim otišao je u borbu. a neki vele da to znaĉi osijediti. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. pretrpjeće gubitak u imetku. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost. Ako ĉovjek sanja svoje sise. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. rodnost i snagu. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. njegovu vrijednost. kao u ovna. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. a ako to sanja siromah. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju.): „Dok sam bio na miradţu.s. a ako sanja da mu dlake opadaju. lijepe ili ruţne. .

Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. f 48 . zatrudniće i roditi dijete. postati glava porodice. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. i ako je mlad. A ako sanja da je gladan. ispravnosti. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. pa je napasnik popije. to predstavlja nedostatak kapitala. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. i ako ga sanja djevojĉica. ako je bolestan. dugo će ţivjeti. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. djecu. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. peĉenih ili nepeĉenih jetri. nije zadovoljan. rodice ţensko dijete. ili će neko iz njegove porodice. Ako se sanja puno kuhanih. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere.š. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. u mri jeĉe. oštrina.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. ozdraviće i spasiti se nevolje. udaće se. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. Ako se sanja mali stomak. Ako ovakav san sanja mlada ţena. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . ako ga sanja starica. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. ustrajnost. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove).Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. nastupiće mu olakšanje. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. to ukazuje na veliku ţalost. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. jasnosti (objašnjenja) i greške. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. što znaĉi da će ona roditi muško dijete.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). osiromašiće i izgubiti imetak. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. pa ovaj umre. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. jer je ona oslonac tijela. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. ili on liĉno. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. ako ga sanja djevojka. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. velikodušnost. Ako pri tom poteĉe krv. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. jer su pluća mjesto ruha (duha). a malog stomaka na nedostatak navedenog. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. a ne osjeća se glad. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. upornost. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. ako je neoţenjen. izuzev ako ima trudnu ţenu. ako je siromašan. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. dareţljivost. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. tako da mu padaju po prsima. za koga misli udati i kćer. pa potom trbuh opran. oţeniće se i dobiti dijete. a ako osoba koja to sanja nema djece. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. Ako ovakav san sanja ţena. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece.

jer onaj ko nema djece imaće. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. — našto Ibn Sirin reĉe: .Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri..š. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri.š. da je ruţan. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. inšaallah. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. ako je bolestan. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. Ako se on sanja neprirodno velikim. odnosi se na ţenu. i kao daše stidi od toga. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. vratiće se. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. lijep ili sliĉno. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. ili to uĉini svojom rukom. Ako im uzme ono što im je u stomacima. otvoreno (otkriveno). ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. znaĉi u dţamiji. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. kao npr. Što se tiĉe muškog spolnog organa. a ima roditelje. ako na sebi nema ništa od odjeće. to ukazuje na bolest roditelja. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. 49 . Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. ako je u strahu. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. i što se rebru dešava. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. Pupak predstavlja suprugu. a siromah će se obogatiti. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. Što je utroba za ĉovjeka. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. će ga izlijeĉiti. to je inventar za kuću. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. to joj je nesreća.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. snivaĉa će zadesiti briga. A onaj ko je na putu usamljen. osamljen. zadobiće sigurnost. U ruci mu bijaše sablja. njegov ugled ili njegovo dijete. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. uzeće im imetak. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. a on se stidi toga. odnosi se na njih. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. Allah dţ. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. biće pokoren i pobjeći će od njih. neće ih pobijediti. imaju pritom na sebi nešto odjeće. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti.

izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina.. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. ona će biti na putu i vratiće mu se. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. dug. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. onda će iskoristiti nekog 50 . Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. koji joj je rekao . rodice mu se. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom.Njegov ţivot je prošao. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. ali ne ukazuje na smrt. pa će mu od koristi biti drugi sin. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. a ako ima djecu. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju.Ko sanja da ima dva muška spolna organa . to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. ako nema djece. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti.. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. umrijeće mu sin. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. — Uskoro je sin te ţene umro. umjesto na ţenu. rodice sina. ţena nema djece niti je trudna. kao što su npr. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. djeca im se neće više raĊati. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. pa ga vrati na njegovo mjesto. umrijeće prije punoljetstva. a ako mu on nije potĉinjen. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. a ako im se koje i rodi. Ako. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. obzirom da se hrana treba da uzima na usta.ako ona ima već dijete ili je trudna. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. strah. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. bolest. brige. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. pa će ih on doĉekati. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. biće poniţen i potĉinjen. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. pak.

rodice mu se vanbraĉno dijete. koje neće biti njegovo. ne zarasta niti boli. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. Ako je to neki poznati mu starac. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. jeziku) ţenskog roda. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. BEDRO (but) simbolizira rod. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. ako se sanja. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. ako je osoba koju sanja mladić. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. tj. Ako je to neki nepoznati starac. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. ili pojava otoka na njemu. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. u vezi sa venom. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. to znaĉi njegovu smrt. povjeriće mu upravu. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje.Ti imaš neki dug. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. jer se na nogu u 51 . Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. NOGA je ĉovjekov oslonac. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati.njegovog imenjaka. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. ili će izgubiti jedan dio imetka. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. pokretljivost i širinu poslovnosti. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. pa je san ispriĉao tumaĉu. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. Gruba koţa na ko ljenu. koga simbolizira dotiĉna vena. taj mladić mu je dušmanin. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. Stoga. ta promjena se odnosi na njega. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. kad se otkine. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. obzirom da bedro. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. Ibn Sirin mu je na to rekao: . TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. ako se ona sanjaju zdrava i jaka.

oboljeće. postići će bogatstvo. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. ili će umrijeti. a Ibn Sirin ustuknu. 23. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. s tim što. jednu s drugom. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. rekao: . poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. izgubiće pola imetka. oboljeće. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar. biće mu lagahan put i postići će dobro. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. koji je rekao: . obzirom da drvo nije trajan materijal. a imao je duga 40. koje se odalo kocki. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. za muškarce i za ţenu. ona se ugasi. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. ĉovjeka ili ţenu. simbolizira imetak. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. KRV.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. ĈLANAK noge simbolizira dijete. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. to znaĉi da će se oţeniti. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. nego raspravlja o sudbini. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta.s. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). ako je u pitanju poznata osoba. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. Muţenje simbolizira zamku. a kada ih podignem. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. pod dugom.v. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. ako je bogat. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. kada ih drţim na ţeravici. GLAS l DR. a otići će mu i kapital i njegov oslonac. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. ako je siromašan. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak.. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. a za ţenu smrt muţa. Muţenje horasanske deve sim- 52 . Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. ako je putnik. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega.svemu tome i oslanja. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. od koga će postići neko dobro. Sve će mu se to desiti ako sanja. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. pa mu se ta noga na javi osušila. izgubice sav imetak i svoj oslonac. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. . onda bude onakva kavka je i bila. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu.000 zlatnika. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. ako je bogat.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto".a. Ko sanja da ima mnogo nogu.

Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. nema mu grijeha.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. — Zatim je Allahov Poslanik s. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra. on odlazi baĉen.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku.v. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). Ko sanja da muze devu. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. rodice mu se dijete. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. u koju je sasuto sve mlijeko. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer.s. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja. Ako trgovac sanja da muze devu. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. biće oslo boĊen. koja se prosula. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene).s. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu.!o isto simbolizira i topljeno maslo.v. posti i dijeli zekjat. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. Tada je donesena druga ĉaša... a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. biti zavodoljan. zaimaće. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. opet. a ako ga sanja siromah. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. A neki opet.a..bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. a glava Arapa je vladar pravovjernih. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. ili sanja da je potegao jedan.š. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. a ako ptoeĉe otrov. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. a u ma loj koliĉini — halal kapital." Kamila simbolizira Arapa. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. To što ste jeli i med. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. postići izbavljenje i spas od belaja. koju smo jeli zajedno sa medom. Najvitalniji dio tijela kamile je glava. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. otputovao iz Ta-ifa. . Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. Neki. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. ko to sanja. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak.a.. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo. znanje i mudrost. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali.Allahov poslanice. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost.a. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka. dok je bio u Taifu. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu.. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. koje će biti njegov blagoslov. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. Ebu Bekr r. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: .a nije niĉim zaprljana. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. shodno rijeĉima Uzvišekog: „. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. Reĉeno je i to da će. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja.

. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. postaće bogatiji.. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. a smi janje simbolizira tugu. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. koje je on odbio. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu.. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju .on će od te osobe biti uznemiravan. pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. za koji ne ţeli da svako zna. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka.". Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. ZIJEVANJE simbolizira bolest. ako je ta ţivotinja bila maĉka. Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran. bez plakanja. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. a on je opet odbio. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. pa njegova ţena uzme sline. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . Ko sanja da se oseknuo. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao. i Mi smo je obradovali Ishakom. Ko sanja da mu. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. jako ili slabo krvarenje. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. ili će malo dijete odbiti od dojenja. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. osiromašiće. a najruţniji glas je magareĉije revanje". Tako. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. dvije ili tri. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. i nasmijala se. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito. kao i to da i ne sluti da je prevaren..Pa neka se malo smiju.sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe.. a ako je to bila golubica.Tako je i bilo. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. a ako mu suze poteku.".. to mu je neka korist. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. Ako ovakav san sanja poglavar.. ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi.. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. koje je on u poĉetku odbijao. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. i spusti glas. Priĉa se da je vladar pravovjernih. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina. prihvatio je. oslobodiće se nekog grijeha. . a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. koje će po njega imati štetne posljedice. vara ga sa njegovom sluškinjom. to dijete će biti krad ljivac. a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. ali mu to ne polazi za rukom. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno. ali na kraju ga je ipak uzeo.. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. osjetiće promjene na svome tijelu. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. Pošto se takvi kao ti ne hapse. Harun er-Rešid. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće.. ili će se riješiti briga. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe.. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara.u prodavnici. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv.

Ako je osoba koja grdi vladar. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. dijete će ubrzo umri jeti. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga. kojeg će se na kraju osloboditi. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. on izuĉava komentar Kur'ana. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. imaće dug ţivot. biće razotkriven. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). a povratio med. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. bilo radosna vijest. Ako se pri tom opio. a ako se dogovara sa ĉestitim. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori. ţeli postići neko dobro. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh.š. treba to prihvatiti onako kako je. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. 55 .) — biće izbavljen iz brige. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. a ako je uĉenjak. kao i na neko zlo. on odaje njegove tajne neprijatelju. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje.. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. Što se tiĉe sanjania dogo varanja. dobiće protuotrov. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. bilo upozorenje. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. to znaĉi da on govori istinu. Uĉenje dove. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. bez ikakvog tumaĉenja. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. a ako. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. a ako se osjeti neprijatan dah. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. ali je povratio.on potajno troši neki imetak.. škrt je u širenju znanja. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. ako pri tom krv teĉe u posudu. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje).š. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot. Ko sanja da je pio mlijeko. Ko sanja da je iskihnuo sluz .. bilo zabrana. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. oslabiće mu snaga. znanje i razumijevanje. Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan.neko njegovo pravo. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ.. Ko sanja da umije da govori razne jezike . Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti.postići će veliku vlast (carstvo). ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. on je ĉovjek koji govori istinu.. dijete će poţivjeti. bilo da je to nareĊenje. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. koji će kasnije otići od njega.krv padne na zemlju. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. Ko sanja malo sukrviĉe. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. kao jedan ispljuvak. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi.

. Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. oţeniće se. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je).sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. — Tako je i bilo. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. pa je kasnije postao trţišni inspektor. i On je najbolji darovalac". riješiće se siromaštva.Zato se i kaţe. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva. izgubiće imetak. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. Nakon što se rodio Ardešir. Ko sanja da izbacuje spermu. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. primijetiće da ju je stvarno izbacio. jedan dio briga će mu nestati. to znaĉi da će mu ţena poba citi. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. Ko sanja da mokri u svoj nos . koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. ispunjavaju tako svoje obećanje. a ako nije oţenjen. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. kad se probudi. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. a ako je u brizi. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. SPERMA simbolizira višak imetka. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. mada mu je otac bio Sasan. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. a ako je bogat. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. a da toga nije svjestan. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. Bojte se Allaha i udajte je! .: Ardešir. Ako trudnica sanja da 56 . SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. ako je bogat. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. ako je siromašan. rodice boleţljivo dijete. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. sin Babekov. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. ako ima trudnu ţenu. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta.Tako je i bilo. koji je bio pastir. — Nakon što mu je to on obećao.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. ili ga ona boli. rodice dijete koje će zagospodariti porodicom.MOKRAĆA simbolizira haram imetak. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi.. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. Ko sanja da mokri. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. uz kajanje. Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago. izgubiće jedan dio imetka. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku.

na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. ali koji se neće proĉuti u narodu. a ako je mjesto bilo nepoznato. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. opet. biće klisti- 57 . Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju.to znaĉi da će roditi dijete. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. ako je na putu.) ţena stajala je i nasmijala se.. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. a neki. ĉini mu nasilje i velku štetu. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba.š. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba.. srazmjerno smradu. podi jeliće sav imetak.. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu.". Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. pak. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. i Allahu dţ. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. simbolizira imetak. zbog kojih će ga biti loš glas. on krije neki imetak. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. a ako to nije. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu. ako se time umaţe. nuţnik. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). a ako ime imetka. oslobodiće se haram imetka. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. a ako su u nekoj poteškoći. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. i Mi smo je obradovali Ishakom. ali na nedoliĉan naĉin. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. on će ih toga osloboditi. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. Da li je to halal ili haram imetak. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. a ako je prosjak.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta.s. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. on prebroĊuje neku brigu. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac. Ako je to bilo u društvu. zavisi od zadaha. prekinute putova nje. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. Ako je. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. a sve to ĉini od svoje drage volje. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. srazmjerno koliĉini izmeta. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. kao npr. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju. Jedenje. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja.A njegova (Ibrahimova a. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu.je rodila ribu. na njega će podijeliti zekat. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. pa je potom izmet zatrpao zemljom. rodice mu se ruţna kćer. koji prati kajanje. on će im olakšati. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. ako se sanja.

iskljuĉivo grudaste. kao da su one jaja pokrivena. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca. ako sanja da je rodila djevojĉicu. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige.. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. tako da. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete. ako se jaje pritom razbije. ŢIVOTINJSKI IZMET. a ako sanja da je kupio roba. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Ako ĉovjek sanja da je trudan. ili će poĉiniti grijeh. a ako sanja da je rodila djeĉaka. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje. Lajanje psa sirnbolizi- 58 . a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije. Isto tako. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. rodice djevojĉicu. Ko sanja da jede ljusku jajeta . za poljoprivrednike predstavlja dobro.ran.. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak.. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. ili će zapasti u brigu. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo. a mala jaja ţensku djecu. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. po nareĊenju svog muţa. koji mu je re kao: . Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. Sve ovo vaţi za prijesna jaja. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina. TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. a ostatak pojeo. zapašće u tešku brigu." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. ĉiju ljusku je bacio. 24. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu... neće biti u stanju to uraditi. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. poĉesto i skrivene stva ri.to znaĉi da on pljaĉka grobove. npr. zapašće u tešku brigu. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama.. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. A moţda joj je priroda drugaĉija. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. dijete će umrijeti. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. Sanjanje goveĊe balege.. dala na vaspitanje.. postići će neko dobro.. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak.. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama.".To za neoţenjenog simbolizira ţendibu. a za oţenjenog — djecu. koji mu je rekao: . TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. On izvodi ţivo iz mrtvoga..Neki gospodar će ti dati neki imetak. rodice djeĉaka. rodice djevojĉicu. kojeg mu je. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik.. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. Neki je. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. zadešiće ga teška briga. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. i izvodi mrtvo iz ţivog. opet. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. odlazak na hadţ. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje.. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. postići će neko dobro. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci.. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. ako sanja da je dobio djeĉaka. shodno rijeĉima Uzvišenog: .

Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. vladara ili uĉenjaka. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. PRISTOVI simboliziraju imetak. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. Reĉeno je da svrab. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. ako ga sanja siromah. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice.". KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. simbolizira veliki kapital. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. 25. da je dobra vjernica). Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. i ako mu drhte noge. ranjeni). Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. Ako neko sanja da mu podrhtava glava. ako sanja da mu drhti stegno (but)." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. ako se sanjaju.. ako se sanjaju. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. simboliziraju pobjedu. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj. simboliziraju smrt. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. Ako ovakav san sanja ratnik. zatvorenika i siromaha.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara. imaće poteškoća od strane rodbine. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. uz brigu i strah od propasti.. To simbolizira ijĉir.. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. ako se sanja.da je visok. kozicima (boginjama) i si. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere. da je širok. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik.. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. simboliziraju brojnost grijeha. uz obavezno tjelesno zdravlje.. SVRAB. za koji se snivaĉ boji da će nestati. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. Gnoj u bu-buljicama. ako se sanja da je bez teĉnosti... ako se sanja. svinji ili bi volu. imaće poteškoća u vezi sa imetkom.. a ako ga sanja bogataš. simbolizira bogatstvo. svrabu. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. BUBULJICE. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. KUGA. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. SVRBEŢ po tijelu. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. a neki vele da ona simbolizira imetak. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. jer ako se to sanja na nekome drugom. a rat simbolizira kugu. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. prekinuće kontakte s njim. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . Ko sanja da je na samrti. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube.š. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere.ra kajanje za neko zlo. kaznu. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. biće ranjen. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). magarcu. imaće nekih poteškoća od strane vladara. a ako se sanja da je sa teĉnošću. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. simbolizira rat. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." („bolesni" tj. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. kao i ubrza vanje kazne.U njihovim srcima je bolest. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. zapašće u brigu i ţalost. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. dobiće neki upravni posao.

vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara.š. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu. veli: .š. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. umrijeće mu. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda.bolesnika. kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. on je potajno bolji nego javno. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. za onoga ko je za to pozvan. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. milostinja ili kurban". to je njegova ispravnost u vjeri. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ. dobrotu stanja i sticanje znanja. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. osjeća potrebu za pomoć od drugih). ili bude imao neprilika od glavobolje. otkup (m u) je post. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak. uho za uho. nos za nos.. opet. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. pobjedu i imetak. U osnovi. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa.s. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. Ko sanja da Vjerovjesnik s. Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. oko za oko. a neki.š. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. LUDILO simbolizira imetak. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri.š. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). a bolest ĉela — gubljenje ugleda. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan.. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. sticanje vlasti.on poboljšava svoje vjerovaje. dok za bogataša to znai neku potrebu. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. kazna. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud.muhtać (tj. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak.Zaista nisu slijepe oĉi. nije zadovoljan da se troši. obzirom da je bolesnik .. za onoga ko je u brizi.š. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi. a ako nema ţene. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put. Allah dţ. a ti si neduţan. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. Ko sanja da navlaĉi surmu.a. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. opet. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom.. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu). oduţiće se. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku. u Kur'anu a.v.to predstavlja imetak koji traje..š. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. Ko sanja da lijeĉi oĉi . Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. ako ima trudnu ţenu.. da na glavu stavlja krunu. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. Neki.š. i potvara neduţnu osobu. Ko ţeli da ide na neki put. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga). ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid.. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine.

Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. došli su ti naši znaci. ili njegovoj ţeni.a. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. odu i blagodati. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. da bi razumjeli moj govor. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. s tim da je nije potpuno izvukao. a ako je trgovac.Zar mu nismo dali dva oka. imetak. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao. a ako je upravitelj. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. shodno sluĉaju Jakuba a... ili njegovom ortaku. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . i jezik i dvije usne. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. lice postaje ruţno. ljepota lica simbolizira stid. utiĉe na njega da mijenja mišljenje.Tako ti (je).. opet. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. pretrpjeće gubitak u trgovini. i razveţi uzao sa mog jezika.". Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku. ili. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. dok neki.. ili će izgubiti blagodati koje uţiva.. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos.u onome u ĉemu oko uţiva. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. — a kad ode oko. dobiće bogatstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao i dobijanje imetka od neke bande. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje.. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti. trgovina će mu biti uspješna. ili njegovoj ruci. obzirom da se stid pokazuje oĉima. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. sanja da se taj vratio i da je slijep.. Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. koju će strpljivo podnositi. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje. biće smijenjen sa svog poloţaja. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. ili će se. Ako neko.. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt. a ako je svjedok. jer kad se sa lica otkine nos. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. moţda. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. pa si ih zaboravio.s. znanje. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. Ako nevjernik sanja da je oslijepio. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima.. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . a ako sanja da ţivi i posHije smrti. obogatiće se nakon siromaštva.". tjelesno zdravlje. nešto desiti njemu. ili njegovoj djeci. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo.. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. a ako to sanja griješnik.. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . snivaĉ će umrijeti. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. ne svjedoĉi istinito. ako je trgovac. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav.. zašto si me proţivio slijepim. kao što su npr.. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. djeca.

Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu. a drugi je bio obješen. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi.š. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu". Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom.. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka. stradaće mu kćer.Ako je tvoj san istitinit.. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. umanjiće mu se imetak. to znaĉi da on ispušta namaze. Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. pa je on rekao: . — našto je Ibn Sirin rekao: .". kazna.. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge.zaradiće neki imetak. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst. Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. ako mu je sasušen mali prst. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . ili sa prijateljem. ili će se razvesti sa ţenom. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena . njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik. ili će se razići sa ortakom. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. Ko sanja da mu se štuca .š. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 .on se srdi. ako mu je sasušen domali prst. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. ako mu je sasušen srednji prst. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. umri jeće mu sestra.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara. ili sa ortakom. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom.. umrijeće mu brat. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi. kazniti. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. biće mu nanesena nepravda od sudije. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): . Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. ili da se povješaju. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. a ako nisi.on se mnogo zaklinje.Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. dareţljiv i hrabar ĉovjek. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh. umrijeće mu brat ako ga ima. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. a ako to sanja neko ko nema djece. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata. ili nasilnik. stradaće mu mati i porodica. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. ili izdajnik..

ako ih sanja kod nekog drugog. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma.s. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. Ko sanja da ima kozice (boginje) .š. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. tako da će morati trošiti svoj imetak. a svakQ povećanje na tijelu.nog. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna. poglavar ili prijatelj. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. koju je doveo na rub propas ti. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt). Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. je rekao: „Naša djeca su naše jetre".to ukazuje na osiromašenje i brigu. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. svrab. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno.. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha).to mu predstavlja povećanje imetka. što je rugoba i sramota. TakoĊe je reĉeno: . Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće.Dugi nokti simboliziraju brigu. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. sin. a za ratnika — poraz. nije zadovoljan da se troši. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. a ako mu se bol u snu povećao. ili će izgubiti snagu. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ.. bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. što će ga dovesti do siromaštva. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. otac. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. kozice i bubuljice. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. Isto tako. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. o njima je ranije bilo rijeĉi. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. Što se tiĉe gube. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. elefantijazisa i kozica. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. ili da više neće imati potomstva. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. zbog duga prema njemu. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta.". Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. on je nekim ljudima nanio zlo. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. tako da se bojao da će umrijeti. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba. kao npr.. simbolizira imetak.š. Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. i stoga je kaţnjen. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . pa sanja uškoplje nika (haduma). snalaţljivost i pokretljivost. sukrvice ili gnoja. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. Posjanik a. kome odgovara organ koji ga boli. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. Ko sanja 63 . To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. ili da će mu umrijeti sin. simboli zira povećanje blagodati. to ukazuje na njegovu smrt.

Ako ĉovjek sanja hromu ţenu..on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. a ako sanja da je zapao u tugu. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. a ako nema kćeri. iz zavisti. a ako mu nestane impotencije. Ko sanja hromog starca . Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. oboljeće od kuge. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri. osramotiti. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. ta ko da se.a. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude. ili će ih hapsiti. ili ukoĉen (nepokretan). Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). pa je. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. da je umro. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. obziromsda glava simbolizira oca. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. KUGA u snu simbolizira tugu. i ako se bude zaklinjao. pa je za san pitao tumaĉa snova. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. Prenosi se da je Ebu Bekr r. (od grada) Irema.v. kao što je bio uništen i narod Ad. na javi oslijepila. ako sanja da mu drhti stegno. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom.". Ruţnoća u snu simboizira sramotu. 64 . rodice mu se. ili ga ne nose noge. dobiće vlast i biti spominjan.". u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. a Ijekar — pomagaĉa. ili slomljena.. ili će uznemiravati poštene osobe. pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane. uspio je. Bolest simbolizira parniĉenje. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. velikih stubova. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. imaće poteškoća od svoje rodbine. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak..a. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. imaće poteškoća sa imetkom. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ.". ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. Ovo je rekao Ibn Sirin. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. ona će se vjeriti.s. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. rekao: — Allahov Poslanice. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak. taj ĉovjek će ga. oboljeće mu sin. a ako sanja da mu drhte noge. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. ili išĉašena.. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim.. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo).. Neki vele da one simboliziraju klevetu. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala. — našto mu je Allahov Poslanik s. a ako sanja hroma ĉovjeka. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. ako na njoj ima rana. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . a sramota — ruţnoću. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. Ko sanja da je hrom. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara.. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. Tako. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. Tako.on je osoba koja posjeduje stid.š.

Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. ako krv iz vene ne poteĉe. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. to mu je prijatelj. ili će dobiti braĉni ugovor. kao i ono što on ni je u stanju. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. ako mu je venu rasjekao poprijeko. PUŠTANJE KRVI iz vene. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. vladar će ga pustiti na miru. koji se s lahkoćom uzimaju. a ako ima ţenu. za bo gataše ima dobro znaĉenje. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. ili preuzeti neku obavezu. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. ako umjesto krvi izaĊe kamen. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. pokajaće se za grijehe. LIJEKOVIMA. Ko sanja da pije neki lijek. a ako mu krv poteĉe. Ako dobije braĉni ugovor.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. rastaviće se sa ţenom. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. ili se oţeniti. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. Jer. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. ako iz ve ne poteĉe krv. a neki. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. a ako je to neki mladić. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. jer krv simbolizira grijeh. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. ili će ona umrijeti. prestaće takav govor o njemu. a ako se krupica slomi. nagradiće ga.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". a ako je na nekom poloţaju. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. a ako ga ne dobije. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. ako je boja krvi crna. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. ona mu neće traţiti da je izdrţava. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti.. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. opet. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. i da mu taj lijek koristi. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. biće smijenjen. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. imaće koristi od nekog drugog vladara. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. a ako venu prosijeca poprijeko. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. da simbolizira umanjenje imetka. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. koji se s mukom uzimaju. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. imaće neku korist.26. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. ali mu krv ne poteĉe. koje on neće htjeti prihvatiti. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. a oticanje krvi — pokajanje. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. on je dobar u svom vjerovanju. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. kome dotiĉni organ odgovara. o njemu će se govoriti istina. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. riješiće se brige. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. to mu je neprijatelj.

Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. JELIMA. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. Ko sanja da uzima lijek kroz nos .l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu".mu. A ako je uzeo zalogaj. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. Lepinja za Arape simbolizira ţenu.. ako je lepinja suha. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. Reĉeno je da ulje za mazanje. ako je lepinja od jeĉma. a koliko od lepinje u snu fali. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad . simbolizira brigu. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. ako se sanja da je tijesto nadošlo. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. SLATKIŠIMA. a ako se normalno namazao. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere.ona mu simbolizira 1000 dirhema.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi. 66 . Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. a ako tijes to ukisne. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. on je pohlepna osoba. a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. KLISTIRANJE. Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. donosi brzu zaradu. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. posti ĉitavog svog ţivota). ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. da se peć ne bi ohladila. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. a za zanatliju — njegovo poštenje. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. u svrhu obilaska bliţe rodbine.. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. za trgovca — njegovu praviĉnost.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. zapašće u brigu. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. rodnost godine. ali ih ne jede. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. Ĉista. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. obezbijeĊenu prehranu. blagoslov. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju.". ili će se oţeniti. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. ili neke laţi koje je izgovorio i si.. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. dugo će ţivjeti. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. postići će vlast i dobiti imetak. a jedenje mekinja — siromaštvo. uskoro će se sresti sa svojom braćom. 27. Ko sanja da pije. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. ako tijesto nije nadošlo. Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. imetak će biti pred propašću. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. a da se i oni tebi prikazuju blagim. u osnovi.

Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. a dizanje trpeze — gubitak plijena. bilo u trgovini.. — Tako je i bilo. Ako neko sanja da pije ulje.š. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. ili nekog sela. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. što je on mogao i oĉekivati. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. a neki. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe).". tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. opet. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka. bilo u kući. ili nekog objekta. i kada je stigla do vanjske kapije.. a posebno zdjele. njegov ţivot je pri kraju.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. spusti nam s neba trpezu. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. koji jede zajedno sa njim. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela.. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. vele neki od tumaĉa snova. to znaĉi da se udruţio sa braćom. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. Tako. koji je porijeklom Slaven. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. dobro i blagodat. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 . Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. da te iz nje izbavi i da ti olakša.. TRPEZA. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. ţivjeće dugo. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . a ako lepinja poĉne jesti. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda.. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. oni se meĊusobno mnogo vole. spusti nam s neba trpezu. Ako je za trpezom sam. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. l kao što se lonac oslanja na sadţak. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada. Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. malo lepinja — da se malo vole. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. a ako sanja da se trpeza digla. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. ĉuvanje od harama. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. koji je rekao: — Ako ti je san istina. vele da trpeza simbolizira ţenu. koja se ĉini velikom. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi.. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. simboliziraju poslugu. i On će udovoljiti tvojoj molbi. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet. Neki. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. razbila se. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom.. opet. moliš Allaha dţ. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. uz raspravljanje i neznatnu korist. blagodati. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. neće imati protivnika. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu.š.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. O Allahu Gospodaru naš.. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). Sve srebrno posuĊe. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. a lepinja — veliku zaradu." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. Sirćetni umak simbolizira bolest. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru.. on u veselju bratitimi ljude. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. kao što bjeţi ţivotinja.

— Ti se ne boj! — rekoše oni. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. ako se ljudsko meso ne jede. a grumenĉići soli — brigu i umor.Mir! . obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. dijete će mu biti vaspitano.a. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. a ako je nedpkuhana. ono simbolizira dobro za ukućane. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. ako je debela simbolizira veliki imetak. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem.š. a ako je peĉenje mršavo.000 dirhema. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. i Mi je obradovasmo Ishakom. obzirom na njeno kuhanje na vatri. tako. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. MESO simbolizira bolove i bolesti. a poslije Ishaka Jakubom. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta. rodice muško dijete. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. kupvanje mesa — nesreću. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. uĉenjak nije dobar. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike. povezujući to sa ajetima: .odgovori on. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. Slanik simbolizira prijatnu robinju. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. brige. kao i to da ona simbolizira neki gubitak. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak.Mir! . i ubrzo im donese peĉeno tele. Neki vele da ona. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. ako ga jede. Ako je peĉenje debelo. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. izuzev pojedinih vrsta mesa. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. ako neko sanja da jede meso peĉene deve. — Trudite se i budite zahvalni. trud. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. ako je ovĉetina sirova. ako je glavuša mršava.. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. ona predstavlja brigu i prepirku. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. razuz-danost i prepirku (sporenje). to mu simbolizira neko dobro. a ako su nedokuhane. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. svjeţe meso . izobilje i spas od straha.. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. rodice mu se sin. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. nemir i bolest. ako to sanja trudnica.simbol. a ako je peĉenje od mršave ovce. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. Neki vele da to simbolizira opskrbu. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. koje dolazi nakon prijašnje nesreće. ako je meso kuhano. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. dobiće priznaje od nekog vladara. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. a ako je meso nedokuhano. neće dobiti imetak u naslijeĊe. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina.smrt.rekoše: . Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje.s. a ako ga dotakne. .v. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. ako se glavuša pokvarila (istruhla)." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. oboljeĉe i potom ozdraviti. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. obzirom na njihovo siromaštvo. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha..

tugu i poteškoću. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna.".s. ili druţenje sa poglavarom. poslovi će mu se pomutiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . prijatno. ukusa i ĉasti. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. mora da je ona skliznula u more. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. ja sam zaboravio onu ribu. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. a ako nije. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. a ako to nije uradio. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. ako sanja da jede gušĉije meso. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. trpezi. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. imaće neke koristi od zalagaĉa. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". ukoliko nisu u pitanju male ribe. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. ili najĉasnije ljude u društvu.. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta..s.v. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro.Daj nam uţinu našu. baš ĉudnovato! — E.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. on se njoj obraduje. ili sa njima ĉini razvrat. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. paiona u more kliznu. zavisno od situacije. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. a ako je meso nedokuhano. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. on ogovara vladarovu djecu. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. ako jede kokošije meso. neka se pripremi za smrt. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti.ka. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju.A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. a brav — velikana u društvu. A kada se udalji-še. zabovaiše na ribu svoju. Musa reĉe momku svome: . neće mu biti niša..a. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu.. imaće neke koristi od ţena. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene. RIBE. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Kada je ĉovjek provjerio slugu. naroĉito prţenu. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 . Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. dva krila. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. a što će kasnije imati vrijednosti.. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. valja ih u brašnu i prţi na ulju. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. ĉiji mu se ukus nije svidio. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. ili uslišanje dove. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . da ti je ne spomenem. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. drago i što se lahko guta. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. dvi je noge i rep. shodno kazivanju o Isaovoj a. to ukazuje na smrt.

U osnovi. ako je uzima i dijeli drugima. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. a i med je lijek.a. iz koje jede. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. ako se sanja. ako ona nije zaĉinjena šafranom. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. riješiće se briga. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. ali je ne jede. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje.v.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. neko više a neko manje. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. na toj blagodati. ako tu hranu okusi. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. ako je ta popara bila masna. ono simbolizira sreću i radost. bojeći se da je nestane. a ako nije bila masna. zarada od tog poslovanja je haram. ako jede supu sa goveĊim mesom. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. U osjiovi. . ako se sanja. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi.š. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. ako je pritom pojeo svu poparu. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. koja donosi veliki profit. koji su vrijedni spomena. i rekao mu. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo.š. oboljeće i zapasti u tugu. o nešto će se okoristiti. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi.s. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. i ljudi ih liţu. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. izuzev mlaćenice. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. ako jede supu sa mesom od vrapca. on prenosi ruţne rijeĉi. Veća koliĉina šećera. oboljeće. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. on se pribojava smrti. a ako je zaĉinjena šafranom. brašna. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. izuzev jaja. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ.jeĉe u izobilju. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. mesom i lukom. med (bez saća) simbolizira manji imetak. u tom poslovanju nema koristi. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. . Allahov poslanice. srazmjerno mas noći supe. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. Med. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli.. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. dobiće vlast. koja simbolizira poteškoću. da ga ja protumaĉim. Ko sanja da pred sobom ima poparu. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. ili sa silnicima trguje. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. peciva i kaše. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. on je re- 70 . to simbolizira trgovinu. svoj govor naziva lijekom. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. snagu. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala).

Prenosi se da je Allahov Poslanik s. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. bogatom i blagoslovljenom ţenom.Allahov poslanice. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. neko više.v.a. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. 71 . sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. rekao: — Allahov poslanice. a neki ga piju. a oni koji ga piju . Prenosi se da je hazreti Omer r. shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: . da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda. med koji silazi s neba — to je Kur'an. — Na to mu je Vjerovjesnik s.njegovu slatkoću i njeţnost.v.zakopaće neko blago.v. a med i maslo . oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure.s. a neki.s. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku.a.To ti je slast imana (vjerovanja). Zatim ćeš poslati drugi odred. dozvoli da ja protumaĉim san! .v. a Ebu Bekr r. rekao: — To isto mi je rekao i melek. ako se sanjaju. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi. biće utješen a. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio. rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. — pa je Ebu Bekr r. i ljudi ga prihvataju.". sanjao da jede hurme.s. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: .a.a.. a iz ţiva neţivo.000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put.pa mu je on rekao: . da simboliziraju ušteĊeni kapital. To ti je slast imana (vjerovanja). opet. oţeniće se cijenjenom. Najslabije hurme..kao: . Kad sam to poĉeo ţvakati. Hurmi inaĉe ima više vrsta. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave). Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. opet. On iz neţiva izvodi ţivot. Mjerica hurmi simbolizira pli jen.s.. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. neki više od toga.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske. — pa mu je Allahov Poslanik s.a. a hljeb bogatstvo. rekao: — Dozvoli mi. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba. a neko manje. a neki. pa je za san upitao tumaĉa snova. — Na to je Vjerovjesnik s. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu. past će po tebi svjeţe hurme". — Tada je Ebu Bekr r. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi.. Ko sanja da zakopava hurme . .. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede.l trehni sebe granom palme.Oblak predstavlja Kur'an. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. koji je rekao: . pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE). Allahov poslanice. da protumaĉim san. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. ili će'dobiti blago iz neke riznice. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe.a... Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele.v. rekao: . on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. neki po dvije. koji će proći bez gubitaka. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje.Tumaĉi! -. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu.a. a sada je drveće oţivjelo. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana.v. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. — i to je ponovio tri puta. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige.s. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka.s.a. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete. pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen.a. Kasnije je zavolio nauku i mudrost.a. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju.a.

znaĉenjima njegovih ajeta.umrijeće. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. opet. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. IGRAMA. on simbolizira vidljivo i poznato dobro. da će zapasti u brigu. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. a jedan njen zaloga. simboliziraju neprikosnovenost. on će postati njihov poglavar. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. MUZICI. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. Ako se def sanja u rukama ţene. jede kašu (od brašna. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. Kadaif simbolizira imetak. on je osoba koja izmišlja priĉe. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. a ako ih vatra dotakne.s. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. opet. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. a ako nije. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. biće izbavljen iz neke teške situacije. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. govor ili vlast. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. ud. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. masla i meda). Ako se def sanja u rukama robinje. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. zadovoljstvo i radost. Ko sanja da jede kašu od brašna. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. 28. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. riješiće se briga. ako je toga dostojan. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. imaće briga sa muškom poslugom.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. a ako bi se to poĉelo istraţivati. kastanjete i si. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš. vika i ples to simbolizira nesreću. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga.Habisa je dozvoljeno jelo. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. imetak i veselje uz igru i zabavu. a neki. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. frulu. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu.Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. ZABAVAMA. grijeh.š. masla i meda. . ili slušanje svirke uda. Udaranje u def simbolizira brigu. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! . Sviranje na udu. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. Frula simbolizira nahiju. MIRISIMA. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. neki. — do-biće upravu i vlast. shodno Sulejmanovom a. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze.pa mu je Ibn Sirin rekao: . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". po šeriatu. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. pa ako struna uda pukne. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. a ako nije. i raznovrsno voće i piće traţiti".Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. u kojima će se odmarati. simbolzira laţan govor. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. otkrilo bi se kakva je ta ţena. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. pa se oni odazovu njegovom pozivu. i dobro će uĉiti Kur'an. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. Poznato je da je udaranje u def. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku.simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. Ko sanja da. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. Paluze simboliziraju brojan imetak.pa mu je Ibn Sirin rekao: . tamburu. kap npr. dok je u namazu. SVIRCI.

Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. samo je šteta od njih veća od koristi". ĉasti i komoditeta. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. a vino — da ćeš biti smijenjen. Tako. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. a i neku korist ljudima. Reĉeno je da pjevanje. strah i uţas. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. to mu simbolizira neko dobro. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. u osnovi. simbolizira gubitak u trgovini. simbolizira zaradu u trgovini. naprotiv. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. taj san je loš. u osnovi. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. obzirom na miješanje vina. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. sa kojim će dobiti vlast. obzirom da struna simbolizira ţenu. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. a u drugoj mlijeko. vino mu ukazuje na pristanak.. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. Ako neko sanja da loše pjeva. u jednoj je bilo vino. Vino. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. i vidjećeš ljude (kao) pijane. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. Pjevanje. Ako vladar sanja da sluša tamburu. a oni nisu pijani." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. Ako neko ko se bavi pjevanjem. hvalisavog siromaha. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. a ako sanja da je ušao u rijeku vina. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak.. ako nešto ţeli. a neki tumaĉi vele da će. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. Reci: — Oni donose veliku setu. pašće u iskušenje.. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. Ali. suprotstavljanje i tuĉu. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. da mu je glava obrijana i da pije vino. srazmjerno jaĉini opije - 73 . onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. na to ukazivati kretnja ma. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. ako je lijepo. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. postići halal imetak. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. simbolizira galamu i svaĊu. a ako nije lijepo. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo.. komponovanjem i si.. a drugi dio je haram. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). tako da će. ili ţeli da se oţeni.

obzirom na dim od kaĊenja. ona simbolizira bolesnika. Miomiris. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. . ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ.. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. po šeriatu. Sanjanje krĉaga sa vodom. obzirom da su te igre. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. — A je li ona trudna? . ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. razvešćeš se sa svojom ţenom. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. . Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti. Ako se pri tom sanja da se voda prosula. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. obzirom na njihovu providnost.Ako ti je san istinit. a voda ostala na dlanu.lli. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu.. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. a neki vele da one simboliziraju neko dobro. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora.š. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. obzirom da je ona od stakla. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. — Tako je bilo. nisu pohvalne ako se sanjaju. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. i simboliziraju nekakav sukob. koju sam stavio na dlan. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja.. pa se ĉaša razbila. s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. u osnovi.Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. . zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba.nosti u snu.Tako je i bilo. zabranjene. a dijete ostati ţivo. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 .Na to mu je Ibn Sirin rekao: . pobjednik će u društvu biti istaknut. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom. kao što su misk. a ibrik simbolizira slugu. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce. putu. otkri vanje onog što je skriveno. Ako se sanja toĉionica sa vodom.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste. a da se ĉaša nije razbila. Mirisi crne boje. Ako sanja da se pehar razbio.. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. u osnovi. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje... drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost. simbolizira dobar glas o nekome. karanfil. obzirom da se one ne razbijaju. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. ţena će mu poslije poroda umrijeti. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu). Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek... izmeĊu ostalog. ali da je voda ostala. Sanjanje igri sa kockicama. pa jedna od njih pobijedi. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. ako je u kući. simboliziraju gospodstvo i radost. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. a iz drugog slana. muškatnjak i dr. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju.

imetak i vlast. je sanjao da mu je skinut turban. — Tako je i bilo.š. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. po nekima — imetak. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom.biće optuţen za obmanu i izdaju. a ako sanja da ga melje. ukoliko neko sanja da ga jede. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. 29. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. simbolizira blagoslov. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. a po nekima — gospodstvo. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. koja simbolizira pohvalu. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. tako da tada simboli zira radost i sreću. a za muškarce nije. ili. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. to je njegova vjera po kojoj je poznat. oboljeće. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. i za muškarca simbolizira snagu. ai bez vatre. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu.š.s. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. Kad se probudio. Maslinovo ulje. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras.a. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. kada je dobra. Najbolje odjeća je nova. To isto simbolizira i vuna. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. vunena. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. kostrijetna. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. biće hvaljen. Odjeća od vune simbolizira imetak.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. prostrana i gusto pletena. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva. izuzev ţive. njegov poglavar će zapasti u brigu. brigu i iskvarenost vjere. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. izuzev ako je u pitanju posteljina. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri. Ko sanja šafran. uputio Allahu dţ. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. ţenidbu ili kupovanje robinje. a ruţina vodica imetak. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena.bi. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. i za njega ona simbolizira gospodstvo. — Tako je i bilo. Ishak a. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. robovi). Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. pohvalu i tjelesno zdravlje. moliti za njega. a ako ne nosi takvu kapu. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. pije ili se njime maţe. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. pamuĉna i lanena. koje daju mirisni dim. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. Puplin simbolizira veliki imetak. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. ali ga ne dotiĉe. njegova ţena se ustezala od njega. Ako ţena sanja da na glavi 75 . Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. ako u sebi nema svile. izuzev u ratu. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava.s. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. bilo na neki drugi naĉin. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. On je san ispriĉao tumaĉu snova. krunu i dobijanje uprave. dobiće vlast. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. pokrivaĉi. Kapa simbolizira daleki put.š. Puder simbolizira pohvalu. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. postići će imetak i biće na dobrom glasu. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka.v.

loše je vjere. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. Vjerovjesnik s.ima kapu. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. on je nasilnik i tiranin. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. ako je trudna. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. rodice mu dvije djevojĉice. Tunika simbolizira utjehu. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. Kaftan simbolizira silu. snagu. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. a ukoliko nije udata. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . kao i stanje njenog muţa. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. Kod nekih su bile do grudi. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. neki vele — dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. trgovina mu nije ĉista. vjeverice ili lisice. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. ĉista i dr. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. kada se ne smatra lošim. lijepa. a koţa od samura. rodice sina. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. U svakom sluĉaju. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. on će progledati. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. Pokazao mi se i Omer. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. a isto tako i dţubeta. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. Maramica (rubac) simbolizira slugu. obzirom da to nije muslimanska odjeća.v. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. ako je neudata. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru.a. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. vjeverice ili lisice. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. kvalitetna. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. kao i rukavi. vlast i utjehu. ili. samo ne recite da sam pomatušio. odnosi se na navedeno. Ko sanja kapu od krzna samura. udaće se.on ne prih- 76 . Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. dobro i vlast. oţeniće se. a kod nekih su sezale niţe. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. pravnik. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. Nove gaće simboliziraju djevicu. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. ako je trudna. a ako sanja da ostavlja gaće. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju.s. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. Ako ţena sanja da je obukla novu. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. izgubiće stid. Sve što se sanja u vezi sa košuljom.. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. ako je njegov poglavar vladar. Oblaĉenje košulje. i ako mu je poglavar trgovac. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. bilo da je prljava. — Allaha nam. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. a po nekima — na gospodstvo. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. pored gospodstva. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. Ako ţena sanja da joj se veo leprša. a u ljetnom periodu dobro u brizi. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. ĉija se košulja vukla po zemlji. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. izdrţavanja i vjere. a on ih nema. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. odnosi se na slugu. odnosi se na onoga koji to sanja. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna.

kao i dunjaluĉko obilje. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje. pretrpjeće neku štetu u imetku. a u toku zime . a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. Zelena odjeća simbolizira snagu. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. obzirom da 77 . sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. Šal simbolizira ţenu. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. ĉiji po rub je bio pocijepao. pokrivaĉa i prostirke. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju.š. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. biće izloţena ruglu. izuzev ĉaršafa. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. ako sa njim izaĊe iz kuće. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj.š. s tim da to nije otpalo od tajlasan. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. kod kojih simbolizira radost. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. ĉast i ljudskost. ukoliko je dostojan upravljanja. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi.dobro. obziorom da se odjeća drţi o vratu. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. a zatim je to zaboravio. hak (pravo). Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. a ako pritom bude imala na nogama obuću. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. sin). Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. Dţube simbolizira ţenu. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. izuzev kod predmeta od puplina. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. ako sanja da je lav obukao vunu. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. vjeru i povjerenje. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. vjeru. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka.vata svoje dijete. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. biće optuţena da je sumnjiva. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. a ako nije. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. Ogrtaĉ simbolizira vladara. Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva.bije ga ruţan glas. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. svile i brokata. ĉast. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom.. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. ako je dţube obojeno. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. ako je dostojan uprave.

Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put.neka nas Allah dţ. god ine. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. pored toga. ili zapreku za neki naumljeni posao. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka. MeĊutim.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. koji se bori na Allahovom dţ. i za ţene predstavlja dobro. kao npr. ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo.bolest. koji je po tumaĉenju bolji od vune. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. posebno za poljoprivredni ke. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. Jedni vele da ona simbolizira vatru. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. da će. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. Neki je. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. to ukazuje na njegovu smrt. on je pod uticajem sihra (opsjene). opet. jednu preko druge. postati poglavar. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje.Ĉovjek je odgovorio: . koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka.š. drugi . ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. kakvu je u stanju popraviti. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. najbolje znaĉenje ima crni plašt. od kojih je jedan preko drugog. Brokat. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. Prljavština simbolizira brigu. ili je još bolja. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. a treći — klanicu (pokolj). ili odlazak u zapadne krajeve. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. upravu i poglavarstvo. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. putu i koji će. i kad sam ga razvio. primijetio sam da je na sredini istruho.š. Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. pa je o tome pitao tumaĉa snova. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. Jedni vele da on nije pohvalan. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . ukazuje na rodnost. posebno za bogatašice i prostitutke. — Kada se ĉovjek vratio kući. Ko sanja da je dobio neki vez„.rekao je ĉovjek. lijepu i vrijednu djevojku. rodice mu se dijete. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. ili brokata. Pohabana odjeća simbolizira brigu. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. ako je odjeća i umazana. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. tijelu ili glavi. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . koji se posvetio vjeri. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. jer ona ima bruh na stidnici. dobiti poglavarstvo. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina.Ne. pored toga. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. ĉovjek sanjao da je obukao brokat. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. bez obzira da li je na odjeći. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. Jedenje 78 . Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. a zaostale. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu.

Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. ako ih je obuo. ali uopšte neće nestati. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. a ako sandalu krpi neko drugi. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. u blagoslovljenoj dolini Tuva". Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. doista. kćer će mu umrijeti. ako sandale nisu obuvane. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. ţena će mu umrijeti. ide se zbog bolesti i brige. a ako obuću proda. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. a ako odlijepljeni potplet otpadne. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. . obljubiće svoju ţenu. oţeniće djevicu. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. ali će se spasiti. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. ako su ţute boje. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. ili upala u vodu.brigu. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. ide se u potrazi za radostima. ili se sandala raspadne.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. povećaće mu se broj neprijatelja. na put se ide radi imetka i gospodstva. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. njegova ţena biće blizu propasti. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. ako su crvene boje. ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. zatvor i okove. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. Što se tiĉe obuvanja obuće. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. mada on to zna i zadovoljan je s tim. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. a ako je obuća ispod stopala izderana. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. pojavi-će mu se neprijatelj. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. oţeniće se. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. ako su zelene boje. biće poniţen i rastuţen. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. Sandala sa kaišima simbolizira kćer. a u ljetnom periodu . ti si. obljubiće ţenu. Ko sanja da je obukao novu. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. ali da ne ide u njima. kćer će mu poţivjeti. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). Ko sanja da je dobio sandale. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. a ako nema oruţja. ako se odlijepljeni potplet ne otkine. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. a obuvena sandala simbolizira ţenu. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. Ko sanja da je izgubio nešto. obuću svoju. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. a ako se zadnji dio sandale otkine. zato. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. Ko sanja da mu se izgubila sandala. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita).nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. odustaće od puta. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. ide se iz vjerskih razloga. ţena će mu biti nerotkinja. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju.

kao što se ni nad sultanom nema vlasti.rekao je ĉovjek. bilo poslije njegove smrti." Ako ovaj san sanja trgovac. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. ili u selo. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. zato što su im dani crni. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. a ako mu je postelja nepoznata. oni mu govore teške i grube rijeĉi. bilo za imamova ţivota. ili robinju. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. stići će ga (Allahova dţJ. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. biće osloboĊen.ubrzo će umrijeti. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. koja se vidi u snu. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. dobiće spor. a ako on zaspi prije imama.š.) kazna. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ.š. on će ga naslijediti. ako na njega bacaju kamenje. oni mu govore ono što je pokudeno. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. ili u mahalu. ili. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ti se vratio? — Jesam! . ako to sanja neko ko je u sporu. oni noću ĉine dove (Allahu dţ. poklonice mu kćer. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. ako ga gaĊaju strijelama. i da on zaspi.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. NJIHOVOJ PRATNJI. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi. ako mu je dao platno od brokata. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo.š. CAREVIMA. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen.š. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. profitiraće u trgovini. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. a ako to sanja zatvorenik. pa se kaiš jedne sandale. 30. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. njegov imetak će ot ići imamu. gnjev. koji prolazi izmeĊu prsta. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. Ako ovo sanja rob.. zadovoljstvo. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. oni mu govore lijepe rijeĉi. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. Ko sanja da spava sa imamom. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice..kornosti Allahu dţ. Neki vele: Ko ovo sanja. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo.š.. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. reĉe mu: . Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom). Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu.. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. ako ga strijela pogodi. to znaĉi da će umrijeti. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. Ako podanici na imama bacaju šećer. a imam ustane. Ako imam u snu podanike baca u 80 . imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. a nije dostojan tog poloţaja . biće osloboĊen. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu.) protiv njega. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. l pošto porazgovara s njim. ako je bolestan. a izmeĊu njih nema nikakav zastor. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata.

to mu simbolizira poniţenje i prezir. Uzdizanje sultanov. Ako vladar obuje novu obuću. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. Isto tako. shodno kazivanju o Nimrudu. Ako vladar leti pomoću krila u snu. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. usprotiviće mu se smutljivci. ili skine kaiš. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. ĉast. doţivio ono što je doţivio. a jaĉanje podanika. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj.. ako se jela budu dizala i donosila. shodno rijeĉima Uzvišenog: . na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. koji se rasrdio i napustio svoj narod.v. a ako uĊe kod vladara. izuzev ako oĉekuje dijete. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. i njihove domove. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti. poveĉaće mu se vlast. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). te mu nešto prišaptao na uho. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti. štaviše—ojaĉaće. ime.. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. a jednu ste zarobili.s.vatru. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. postići će bogatstvo i radost. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. a ako uradi suprotno. postići će ugled. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. ako jaše na pokornom orlu.. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. postići će imetak odakle ne oĉekuje. mladić. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. spomen i vlast. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast. kap npr. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. to znaĉi da on poziva u zabludu. a ako porobljava neki narod. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. ili raskopĉa svoj plašt.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. u groblju ili na smet-tjišfu. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. ali da ne vidi trpezu. suprotstavljanje će potrajati. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. što znaĉi da će mu se roditi sin. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. iznenada će umrijeti. Ako je jelo slatko. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast. ako nema masnoće neće biti stabilnosti. shodno kazivanju o Junusu a. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. doći će mu predstavnici opozocije. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. poloţaj će mu se uĉvrstiti.s. a ako je na njegov poloţaj došao neki.. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika.a. biće odmah smijenjen sa duţnosti. to simbolizira slabljenje vladara. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. on se kaje zbog nekog svog djela. . Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. ako je masno. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. to mu simbolizira njegovu snagu.. povešće dug rat i izgubiti vlast. ako sanja da se razveo sa ţenom. uĉiniće nešto za što će se kajati. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. ima će pobijediti nekog velikog vladara. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika. suprotstavljanje će dugo trajatt.. poslušavši svoju ţenu.. zavladaće istokom i zapadom.. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. Takode.s. on je umo ran od vladavine. ali da nije smijenjen. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . ono simbolizira radost. obzirom da je Adem a." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. nanijet i neku neprijatnost. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. koga je. biće smijenjen sa duţnosti..s. u snu.) kada je srdit napustio svoj narod. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja. srio melek smrti u liku nekog podanika. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. ali će kasnije izgubiti carstvo. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene.

biće pravedan. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. ili u nekog dobrog ĉovjeka. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. Zastavnik simbolizira sudiju. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. a ako toga nije dostojan. imati platu i nagradu. a ako nije nijedno od toga. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. simbolizira radosnu vijest. Jusuf a. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. ako je trgovac. Tamniĉar simbolizira grobara. tugu i propadanje imetka svih ljudi. ako je u bijeloj uniformi. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. ako je upravitelj. sim bolizira bolest ili tugu. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. a ako je u brigama. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. Nepoznati sudija. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu.š. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. Nosaĉ simbolizira poreznika. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. to ukazuje na to da je Allah dţ. simbolizira kri tiĉno stanje. simbolizira ubicu. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. nadnijeće se na smrt. simbolizira meleka pisara. riješiće ih se. pa od toga odustanu. prekinuće mu se putovanje. lijep spomen. simbolizira meleka smrti. a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. biće nepravedan prema suprotnoj strani. Miliconer u snu. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. ako se sanja. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. a nije za to pozvan (sposoban). ali će zatim biti saĉuvan. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. a ako se tas digao. ali da to ne ĉini dobro.š. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. Glasonoša. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. Allahpve dţ.š. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. a na kraju će tugovati. Os- 82 . IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. je obavljao poslove drţavne ekonomije. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. Tjelesna straţa.s. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara.u snu simbolizira Allaha dţ. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. biće smijenjen. umrijeće. on u tom sporu neće izgubiti.š. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. Sokolar simbolizira starješinu. njim zadovoljan. a ako je u crnoj uniformi. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist.govu upravu na javi. Vladarev straţar. Ko sanja da sudi ljudima. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. ako je u liku starca. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje.š. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. a ako je u liku mladića. a ako ga sanja da je zadovoljan njim. ako je na putu. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. umrijeće. neće zakidati na mjerenju. a ako se to sanja u bolesti.

Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. povećaće mu se vlast. i treće.". Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. Ako sanja da mu se trbuh povećao. Ko 83 . trgovina će mu se umnoţavati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili kugu. zaista. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). obzirom da starac simbolizira sreću. a neki vele — obogatiće se u ratu. tegobe. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot.. ukazuje na plijen (bogatstvo. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje.on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje.. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. 31. ispoljiće neprijateljstvo koje krije. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. strah.š.. imaće sina koji će ga hraniti.. Ako sanja da su mu noge od olova. postići ćeugled i ĉast. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima. bilo da je u pitanju pravedno. Ko sanja da bjeţi od patrole. bilo nepravedno postupanje. a da nije postao vojnik. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. Ako je starac od njega preuzeo komandu. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. Ako neko sanja okupljenu voj sku. A na nekim licima to ga Dana biće prašina. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. ispoljavaće plemenitost i pravednost. ORUŢANIM SREDSTVIMA. a ako ga to ne prati. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. UBIJANJU. HAPŠENJU. kao rat izmeĊu dvojice vladara. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. gdje god se nade imaće mnogo imetka. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. Ako ovo sanja trgovac. Ko sanja da je regrutovan. od koje nastaje prašina. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. imetak). Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. dok mladić simbolizira neprijatelja. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. patnju i opasnost. obzirom da zemlja. vladar će biti okrutna srca. Allahovom voljom. brigu. tugu.. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. brigu ili uţas.. neka nas Allah dţ. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima. drugo. OKOVIMA l SL.. umrijeće. on će ga potpomagati i jaĉati. ORUŢJU. vladar će se pokazivati pravednim. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. to ukazuje na teškoće. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. kao rat izmeĊu podanika. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. Milicionar. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta".ĉovjek je. i zorom napadaju. Gospodaru svome nezahvalan. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna. a ako je bolestan.". Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze.. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. tama će ih prekrivati. TUMAĈENJE SNOVA O RATU. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. simbolizira imetak. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. kao i snage i moći. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik.. povećaće mu se broj ĉeljadi. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. simbolizira uţas. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub . Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu.. RATNIM STANJIMA.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine. kao rat izmeĊu vladara i podanika.š." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. a ako su u crnoj uniformi. VJEŠANJU. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. od toga saĉuva. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. uţasa. to mu ukazuje na bolest. a smanjiti pravednost. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. poteškoća i si.

s. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom.Rodice ti sina.Ako je istina da je to sanjala. rodice mu sina. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. izuzev vojskovoĊa. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. a Ibn Sirin je rekao: . tako mi Allaha. on je u pravu.. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću. umrijeće i dijete i majka. ukazuje na utjehu i radost. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. a sablja isuĉe. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. a neki vele— rodice mu kćer. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. i drvena — sina munafika. od njega će dobiti gospodstvo. a ako se slomi i sablja i korice. i putokaze. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. postići će visok poloţaj. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. a neki vele da simbolizira majku ili tetku. ako je crvena. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga). postaće obijestan. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. bronze i drveta. ako se remen sablje prekine. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri. — Tako je i bilo. Crne zastave ukazuju na sušu. bijele zastave ukazuju na kišu. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju.. ako se korice slome. rodice mu se sin. Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. koji 84 . umrijeće majka.. a Ibn Sirin je dodao: .. shodno rijeĉima Uzvišenog: . sabljama. bio je to on! — rekao je ĉovjek. a dijete će biti zdravo. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. ako je crna.. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. pa joj je on rekao: . — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. a i po zvijezdama se oni upravljaju. — On je. da u ruci ima isukanu sablju. u koji nemojte nipošto sumnjati. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. Slijedite me (moj put). Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu. tri puta će se razvesti sa ţenom. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. dţamije u Basri). i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. ali oni to ne ĉine. ali bez sablji.. olova. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine. ako Bog da. pa se remenje pootkida.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih.sanja da jaše konja. neće imati snage za voĊenje uprave. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. shodno rije>ima Uzvišenog: . rodice mu se ĉetiri sina... Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . biće upućena. to mu je govor koji je pripremio. ako ima neki spor.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju. Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. on će govoriti teške rijeĉi. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje).Zaista je on (Isa a. a prašina smutnjom.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju.ta sablja mu simbolizira ţenu. preuzeće neku obavezu. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica.A kad (ih) proĊe strah. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. ako je sablja teška." tj. da idem i poštapam se tom sabljom. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. biće smijenjen sa poloţaja. ako je sablja krzava. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. olovna — ţenstvenog sina. a ţena mu ne bude trudna. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra).

bez namjere da njom udari. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. Ruke. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu . Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. nakon što će prije toga biti pred propašću. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. rodice mu se muško dijete. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje).š. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. a ako je od lika. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. ako se sanja. izasla nik će izvršiti zadatak. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. tj. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje. a ako je strijela pogodila cilj. taj ĉovjek je dobar. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. pa mu se našao sin. kome je dao ime — Rudejni. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. ako je koplje imalo vršak (šiljak). Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. taj djeĉak će postati upravitelj.). Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. ako strijela pogodi cilj. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. dobiće radosnu vijest. izaslanik je neodluĉan. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. putovanje ili ţenu.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti.to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. koji mu je 85 . Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. dobiće je. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. ugled i imetak. Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. simbolizira muško dijete. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. neće ga prihvatiti. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. ali ne nalazi izaslanika. ujela bi te zmija. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. njen muţe se okrenuti od nje. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. ako se nada djetetu. te rijeĉi su neistina. Debela strijela (koja udara pljoštimice. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. a ako omĉa sklizne do pojasa. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. ako su snaţne. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. a ako promaši cilj. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. ugled i visok poloţaj. rijeĉi će biti prihvaećene. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. taj ĉovjek je pouzdan. ako takva strijela pogodi cilj. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. ako je omĉa od uţeta.Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. sliĉne su sablji. taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). ako strijela pogodi cilj. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. rodice mu se sin. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. tako.

. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja.zaradu. pa je ĉuo jaku rijeĉ. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke. Luk moţe da simbolizira i upravu.. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). ako je sanja ţena.š. ako kamen podigne. ili brata. radi provjere vlastite snage. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu.. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. simbolizira njenog muţa. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. ili zastrašivanje neprijatelja. a ako je luk nearapske izrade. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. a ako se struna prekine. ili Allahovu dţ. Allah dţ. a ako dobije poloţaj. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. a za trgovca . i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere.. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. Ko sanja da. kac iga. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. simbolizira poteškoće u putu. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina.. ona će mu roditi kćer. podreĊeni ga neće slušati. — Tako je i bilo. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast.postići će ono što ţeli. kao i na razvod sa ţenom. a uĉinio vam je od brda skloništa. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. Teţak luk. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. on je osoba koja druge potvara. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. izbacio strijelu. rodice mu sina. a ako ga ne mogne podići. ili djeteta. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. pobijediće. Ako neko sanja da je zategao luk. ili ortaka. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. oklo- 86 .A onda se pribliţio i spustio se. Ko sanja da pravi luk. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro. Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. oţeniće se i ţena će mu. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". nepobjedivim i okrutnim junakom. ili putovanje. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. blizinu. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). ili nekog od bliţe rodbine.".dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. zani-jeti. . ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. a ako ţena njemu daje luk. kao što su: štit. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. koju je njegovo uho izbacilo. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije.š. koji je imao kćeri. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake. biće poraţen." kao i: . putovaće se u nearapsku zemlju. ako ga sanja putnik.. Strijela. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast.". Neki siromašni ĉovjek. veli: . TOPUZ simbolizira saglasnog brata. ili sina. ili dijete. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. Za Arape tobolac simbolizira ţenu. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. ako ga sanja dijete — biće neposlušno. nakon odnosa sa njim. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk. pa je san ispriĉao Ibn Širinu. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. imaće dobre prihod. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. PANCIR simbolizira tvrĊavu.

a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. jaĉi i sigurniji. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu.. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan.. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala. on namjerava nešto izgovoriti. noge i si. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. leĊa. lijepom i bogatom ţenom. pa sam ga protumaĉio Medinom. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. obzirom da dvoboj prethodi borbi. plemenit. ali to ne izgovara. i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. a ako su mladići. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. blizinu. Sto se tiĉe rana. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. ako sanja da je ranjen u desnu ruku.š. To isto simbolizira bodenje sabljom. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. to ukazuje na to da će umrijeti.s. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom.v. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. oni su mu neprijatelji. je rekao:. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. i jedni pogaĊaju. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu.pi za grudi. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. Ako neko sanja da 87 . pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)".. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. shodno rijeĉima Uzvišenog: .postići će Allahovu dţ. ili u njegovoj radnji.š. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ. ali ga nije ubo.š. poslušan. putu. ili kod njegovih saradnika. postići će dunjaluĉku ĉas. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. putu. sukob i borbu sa drugim. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo.a. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. simboliziraju odjeću. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama. koji ih ĉuva.š. i sanjao sam da pratim ovna. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ. a ako nije skupocjen.. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom.š.. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. štapom ili kocem. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. i sanjao sam zaklane krave." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. ili na razlaz. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. a ako nije skupocjena. putu.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. simbolizira ruţnu ţenu. ŠLJEM i KACIGA. obziorom da je tvrĊi. simbolizira ruţnu ţenu. ĉasnom. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju. Allahov Poslanik s.t.š.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. a drugi ne pogaĊaju. ako su ti ljudi starci. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. postići će se dunjaluĉka ĉast. oni su mu prjatelji. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao.

ubijen. kome je iz rana potekla krv. i u tome nema dobra. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom. povećaće mu se rod. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog. pa neka ne pretjeruje u ubijanju. pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo... Ko sanja da je ubijen. Ako ga krv pritom porpska..š. a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek.A ako je neko. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. ubijeni će postići neko dobro. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. bogatstvo i vlast.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". to ima još intenzivnije znaĉenje.je ranjen u lijevu nogu. Ko sanja da je zaklao malo dijete. ppvećaće mu se boj vojske. ili da je nazvan ubijenim (poginulim). Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). vatra bi mu potpuno ispekla meso. onda je i to uistinu ta osoba.. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. bez glave. dugo će ţivjeti. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka .š. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. a ako je ta osoba mladić. povećaće mu se vlast.taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. a ako mu je kost pukla. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. opet. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). Neki. treba tumaĉiti da je ranjen u srce. noţem i si. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. vojska će mu doţivjeti poraz. dobiće imetak od poljoprivrede.. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. ako neko sanja da je ranjen u grudi. U osnovi. Isto tako. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. ali ga nije dopekla. a ako je ta osoba nepoznati starac. povećaće se imetak njegove riznice. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima. ali 88 . to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. a nije ga zaklao. Tako. a ako iz rane teĉe krv. a da je istina ono što se p djetetu govlri. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. Ko sanja da je nekoga ubio. onda se odnosi na njegove roditelje. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. ali da mu krv nije potekla .on će poĉiniti nešto veliko. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. stavio na rame snivaĉa. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka. a ako sanja da mu je krv potekla. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili njegove blagodati. a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. za što će biti nagraĊen." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. ako sanja da je ranjen u stopalo. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. UBISTVO. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. kao npr. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. Ako neko sanja da je ranjen u petu. Ko sanja da je zaklao oca. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. pravdu i sud. ako sanja da je ranjen u stomak. Ko sanja da je ranio nemuslimana." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). do biće imetak od sinova i potomaka. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. ni kriv ni duţan. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. imetak. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)". Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. ako sanja da je ranjen u butinu. koju će platiti prijatelj ubijenog. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje.

ozdraviće. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. bogat i moćan ĉovjek.š. Isto tako. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. a pred njim je bio lavor pun krvi. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba.. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. na njega laţe ĉastan. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. a njen muţ je bio odsutan. oni će se sresti s Allahom dţ. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje.š. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. ako je duţan. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. izjutra je osvanuo slijep. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio.v. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ.Tako je oslijepio. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. to znaĉi da je on prema njima pravedan. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. . koji je sjedio. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi. Kada je došao kući. MeĊutim.s. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. a on ti je poslušan. ona je postajala sve blistavija. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. a ako to sanja odsutna osoba.s. ili bolesnik koji boluje od stomaka. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. iskušenja i poteškoća. putu. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. nisam mogao vidjeti ništa. ako nije išao na hadţ. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!.š. riješiće se duga. i što sam više pokušavao da je sperem. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka . ako je bolestan. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala. Kada sam se probudio iz sna. shodno kazivanju o Jusufu a. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. bezbjedno će se vratiti s puta. od kojih će biti potpuno odvojen. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. biće toga osloboĊen. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. otići će. a za putnika — da će se vratiti kući. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. Srdit. to znaĉi da će mu dati slobodu.a. ako je u strahu i brizi.

ako se sanja. ako je u ţutoj odjeći. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 . dugo će ostati u zatvoru.š. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. ako je to dunjaluĉar. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. Ako su noţni okovi od srebra. Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru.. a ne volim okove na vratu i rukama". RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog.da će joj briga potrajati. Allahov Poslanik s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je vezan za drvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. ako su od krpe ili konca. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga.v. Ako mu pritom bude tekla krv. Strah u snu simbolizira sigurnost. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. a ako je zatvorenik. ako ga neprijatelj otkrije. to mu je poloţaj u bolesti. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ. ako je u crvenoj odjeći. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. tresao se i imao mlitave pokrete. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom". Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. bićeš potvoren). ako su od uţeta.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. razboritosti.. Kada sam na sabah pošao u dţamiju. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena.imaće belaja sa svojom ţenom.Pa sam pobjegao od vas. od neprijatelja će pre trpjeti udar. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom. postići će visok ugled. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet. Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. na njih će se spustiti kazna. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu.. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji. a on od njega bjeţi. biće osloboĊen. Kasnije se to i obistinilo.. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)".. Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. za zabrinutu osobu .š. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . a ako je to vojska koja ĉini nasilje. simboliziraju ustrajnost u vjeri. a jednu ste zarobili". simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće.. a moje. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s... Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. je rekao: „Volim okove na nogama. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. za bolesnika — da će dugo bolovati. to mu simbolizira poloţaj u nauci..Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja. ako su mu okovi tijesni. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. jer sam vas se prepao. ako je pritom u bijeloj odjeći. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara.a. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri. Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako bude drhtao.. ako su od olova . Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori. ako su noţni okovi od drveta.. njegovi podanici će se okoristiti nji me. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli.. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. OKOVI. ako su od bronze. ugledu i ljepoti. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. umrijeće u okovima. ako je bolesna. i ubacio u njihova srca strah. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. Poraz.

RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. Ko sanja da zida. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost.. ponavljajte zajedno s njim hvalu. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu. ako su mu gravure crvene boje.Mi smo već pripremili nevjernicima lance.a. a ţeljezo — vlast i moć. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti.a. u osnovi. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće . to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). a iznutra od drveta. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom. a ako je neoţenjen. Zidar koji zida ciglom. Priĉa se da je Imam-i Šafi r.dobiće veliku vlast. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. zadrţaće se zbog neke ţene. 32.. shodno kazivanju o Davudu a. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. izmeĊu ostalog. on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. ako je oţenjen. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r.s. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat.l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. Ko sanja da pravi. mijenjaju naĉin kretanja. ako su na nogama. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. GRAVER.. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. oţeniće se i zaimati djece. a ako je na putu. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. a tvrdi da je musliman. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno.la . Reĉeno je i to da okovi na nogama. a nije i§tina to što tvrdi. i znaĉi mir. zatvor i si. . a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. ţena će mu biti dobra. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". Ako je okov s vana od ţeljeza. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. jer ono. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)".O brda. N ako van j simbolizira carstvo. suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. kao npr.. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak.on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati.

ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. ili pala u smolu. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. KASAP simbolizira meleka smrti.s. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi.š. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. TakoĊe. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. obzirom da je Vjerovjesmk s. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. Ko sanja da ima pšenice. obilje i bogatstvo.pogodiće ga bolest. a vatra je ruţan gospodar. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti.š. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. 92 . da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. ako si sa njim. bilo da je trgovac bilo MLINAR. shodno kazivanju 0 Ademu a. Pekar. a ako je vaiz. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka.v. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist.a. a ako je slabe vjere. pogodiće te svojim varnicama (zlom).to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. ako traţi znanje. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. a sadaka simbolizira prljavštinu. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja. zadesiće ga gubitak i poniţenje. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. bilo od dobra ili zla. a to isto je i hljeb za tijelo. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . ili da joj je pogaĉa pala u vatru. u tome će postići ono što ţeli. koju ta osoba gubi i kvari. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. u sebi ima lošeg morala. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan.lija. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara.s. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. ili ispala u klozetu. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). odakle se i ne nada. loţi vatru od ĉije vreline. a ako sanja da ţudi za pšenicom. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. kao kovaĉ. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. ali da ne vidi da ga je platio. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . a ako je upravitelj. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. takva će mu biti i sredstva za ţivot. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. POGAĈA simbolizira Kur'an. ipak. Prodavaĉ brašna i jeĉma. pokvariće je. a ako sanja mlinara mladića. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. hljeb će poskupiti. Sunnet i imetak. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. ako te ne sprţi svojom vatrom. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. ona će mu umrijeti. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. jer je osnova njegovog posla vatra. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). zavisno od snivaĉevih potreba. da je traţi ili dotiĉe. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji.

Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. simbolizira poglavara i bogataša. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. za tek stil uzima dirheme. njegov san nije pohvalan. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. koji se spor i. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. TRGOVAC. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). kupiĉara (puštaĉa krvi). da na sebi ima trgovaĉko odijelo. a neki. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. Osoba koja proizvodi ulje. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. simbolizira tajnu. kao što su vladarove sluge. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. i u pitanju okova. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. koji ĉini grijehe i si. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. jer ako je vidio krv. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. Ako. a ako robu naplaćuje zlatnicima. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. ortopeda i dr. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. opet.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. d lake i perje simboliziraju imetak. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima.. u vezi sa stvarima. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. ali u tome ne uspijeva. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. ako ga proizvodi od sezama. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. pak. bolniĉara. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. kao što to moţe biti npr. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. VREĆA. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. da nareĊuje i zabranjuje.

VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. inaĉe. u osnovi. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. sudija. dug ili nešto što mu je povjereno. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. to onda simbolizira neko dobro.š. simbolizira postavljanje zamki. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama.š. a koristi siroma sima. ako ţeli da se oţeni. simbolizira izbavljenje od briga. kantar. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. ime. MAGARCIMA. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara. mastionicu. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. lijeĉnik ili pisar. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. a ukoliko naplaćuje. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. TELALA nije pohvalno sanjati. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje.govini. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. koji ima haram imetak. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. ili pouĉavatelja djece. Kopanje. ako nije ništa od navedenog. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. odredom. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. simbolizira mnogo šta. OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. kao i onoga ko je u nekakom sporu. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). osjećajima i izgledima. PASTIR simbolizira upravitelja. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. ili će biti duţan i potraţivan za dug. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. vladar. neće osiromašiti). IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. ali ne razumije kur'anske poruke. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. kupiti. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. ako je bolestan. nešta će prodati. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. razmotri njegov sluĉaj. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. vratiće ga posredstvom sudije. kao npr. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. Kupatilo. a ukoliko naiĊe na vodu. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. on će preuzeti neku odgovor nost. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. nakon što se ukazala njena golotinja. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . kao npr. ili će mu biti vraćen dug. KOPLJA R simbolizira upravitelja.

ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. Lovac na sokolove.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. sitni novac (u ar. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. razmišljanje. njegov lov je dobar. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. obmanjivaĉa.kuje" dimom i vatrom. izgubiće ga. Osoba koja nosi vodu u mješini.On. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. ako ima neku robu. mijenjajući ga u sitni novac. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje.. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . ako nije ni jed no ni drugo. kap što su dirhemi. da bi mu se protumaĉio san. a ako je lovio u zabranu. koji šteti i koristi kao vladar. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. kao što razmjenjuje novac. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. koji uzima pitanja. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. a korist koju dobije biće neznatna. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. PAPIRNICAR simbolizira varalicu.hem" tj. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. mjerila. kao i to da simbolizira parniĉara. ili: uzimajući nevezan govor. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. ako je lovio u moru. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem.. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. tako da pero odgovara ralu. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika.i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. ĉiji utezi.. kao što su zlatnici. isto tako. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. diskusiju. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer.lovi" ugledne ljude. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. ako dobije ono što prosi. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. bilo da su u pitanju slobodne ţene.. odnosno zamršen govor. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. krĉagu i dr. a po pravdi i mjeri daje odgovore. ili poput ĉovjeka koji veze. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. Zatvorena knjiga (ili pismo). Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. ostati bez neĉega). a vraćajući povezan i osmišljen govor. svoj sud i svoju pravdu. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. koji nareĊuje i zabranjuje. Tako. presude. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. a uzeo srebrnjake (sitni novac). postavljanje pitanja i davanje odgovora. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. kao npr. brigu. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. Tako.zeheb" = zlato. postići će znanje. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. „zehebe" = izgubiti. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla.simbolizira skrivenu vijest. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac). ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. robinje ili sluškinje. da bi mu se protumaĉio san. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu.. jer on svoj govor . a njegova pomagala 95 . Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. pravda. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. a tinta sjemenu.

ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. povećaće mu se spomen.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. a imetak i duše tumaĉe se jednako. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. ako premjerava pustinju. ako je pred odlaskom na hadţ. šavioca. vaiza. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. a ako je u snu iz mora izvadio biser. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. PROIZVO. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. i kotlove nepokretne". TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu.. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. BRAVAR simbolizira telala. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. i zdjele kao ĉatrnje. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. otići će. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. ako je dostojan uprave. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. postaće poboţan i ispravan. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. gospodina.. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih. ili. ako premjerava šumu. ili. jer medicna u snu. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. kao npr. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. šeriatskog pravnika. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. simbolizira otrov. Ijekara. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. sudiju. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. U osnovi. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. ptići će na put. a vatra — vladara. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. pobijediće brigu. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. odgajatelja. Kradljivac 96 . Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. dobiće je. zapašće u iskušenja. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. shodno rijeima Uzvišenog: „... Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. ako sanja da premjerava vinograd. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. ako sanja da premjerava put. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. ispituje stanje svoje ţene.. pak. vaiza. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. ili šeriatski pravnik. pak. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. koji popravlja ţivotinjske koţe. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom.

a ako ništa ne uzme. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. ako nije u pitanju ništa od navedenog. ako pucanje radi vješto. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. ko nareĊuje i zabranjuje. Tako. ako traţi imetak. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti. postići će ono što ţeli. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. sudija. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. sviraĉa.Milostivi pouĉava Kur'anu. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ.moţe da simbolizira i zvijer. ako je iskopao imetak. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u toj kući će neko umrijeti. ako se bavi medici nom. Namještaĉ kostiju. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. ili istraţivaĉ. ako je iskopana osoba ţiva. kao i uĉaĉa Kur'ana. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. Ko sanja da je postao uĉitelj. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. postaće hafiz. onda je svodnik. a ako osjeti bol. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. niti razutnije tumaĉenje sna. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). toj potrebi će mu biti udovoljeno. a i upozo renja.š. ili strigaĉ. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. ili uĉaĉ Kur'ana. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. postaće mjenjaĉ. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. ĉija rijeĉ se sluša. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. šeriatski pravnik. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. da bi mu se protumaĉio san. kao što ĉini pravedni sudija. vješti tumaĉ snova. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. ako je sposoban za neki administrativni posao. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. kotlar. dobiće je. imaće štete. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. zmiju ili vladara. ili je trebao ispuniti neki zavjet. ako je dostojan uprave. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. ili bje lilac platna. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. uĉi ga govoru".krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. obućar. gasala. ako iskopa mrtvaca. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. usavršiće je. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. a ako nije ĉovjek od nauke. stvara ĉovjeka. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem.. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. dobiće ga. na dobroĉin - 97 . veterinar i si. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. da je otišao kod namještaĉa kostiju. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. šeriatskog pravnika. kao stoje vladar. taj imetak je halal. šivaĉ. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti.š. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. ili gasal. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova.. graĊevinar. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. u osnoviĉ. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. pobijediće u sporu. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. ili vratiti dug. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir.

ljudske tajne. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. a geometar . UŢAR simbolizira geometra. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. Neki. ili pisca. ĉitanje ili pisanje. kakav je npr. nemir i opasnost. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. to je loše. Pobjeda simbolizira geometra. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. dvoliĉnjaka. na osnovu boje. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. To isto simbolizira i BUBNJAR. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara.pobjedu. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. bje -lioca. Ako neko sanja da prodaje roba. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. rasprava. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. ili će to pokušati. varalica i dr. 98 . a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. kakav je npr. VRTLAR simbolizira supruga. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. i ako se tkanje prekine. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. sudija ili poglavar. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. kao što je bolest. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. ili ţendiba. policija. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. a ako sanja da prodaje robinju.u tome nema nikakvog dobra. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. turistu. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. laskavac. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. ili oraĉa. ili namjeravati. to za njega znaĉi neko dobro. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji.. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. podsjeća na tkalca za stanom. briga. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. kao i peraĉa. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. bilo da je u pitanju ortakluk. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. SVIRAĈ NA UDU. putovanje. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. mazgama. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. devama i si. ili vojne starješine. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. ĉistaĉa odjeće i si. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. opet. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. OSOBE KOJE TIMARE tj. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. koristeći svoj potrebni alat i materijal. hvalisavac. koji kleveće i podbada.stvo i aktivnost. koji na zidu kojeg zida. pak. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. to je dobro. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. to za njega ne znaĉi dobro. kao što je npr. a kad je prisiljen. PUŠTAC KRVI IZ VENA. muftija.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. konjirna.

Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. mimo svoje ţene. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. a ako je konja opasao majmun. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava.razvešće se sa svojom ţenom. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. ili roba. koja je bogata. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. za njom se je. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. ako se sanja da se jaše na zidu. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. pomokrio krvlju. U tom sluĉaju. Što se sanja više tovarnih konja. Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. koja ima spomen i koja je na glasu. a crni imetak i gospodstvo. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. sanja da jaše tovarnog konja. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. ako je riĊ. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. on je. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. ako kobila bude imala više repova. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. ili će se. kao npr. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. prilikom spuštanja na zemlju. a krv haram. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. imaće malo sljedbenika. dobiće ĉast. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. ili se. da je s njim imao spolni odnos). RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati.š. ili slugu. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. vlast. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. jer to simbolizi - 99 . imaće mnogo sljedbenika. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. on je upitao prisutne: . Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. KOBILA simboizira ţenu. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. pa je ona ušla u jednu kuću. od Ibn Širina. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. sanja da jaše tovarnog konja. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. simbolizira tugu. u to mjesto će doći neki stranac. njegov spomen će se povećati. koji ima vlas. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. Rep kobile simbolizira sljedbenike. moţda. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. Ako neko ko obiĉno jaše magarca.33. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. kojim je bocnuo moj stomak. kao i sreću i uspjeh u imetku. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije.

postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost.imetak. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. riĊe. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. a konjski kas — uravnoteţenost. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. pogotovo ako je magarac crn. postići će dunjaluĉku dobit. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. gospodstvo. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. ako je lijep. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. ĉast. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. to je vjera i ugled njegovog vlasnika.a. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. Ko sanja da mazga. napašće ga njegov ortak. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. vjersku i svjetsku ĉast. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. ako to sanja ţena. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. imetak. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. u lijepoj odjeći. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. ako je crn. MAGARAC simbolizira sreću. Neobuzdan konj simbolizira ludog.ra putovanje. a ako ne to. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. ako je zelen. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. to je radost. udaće se. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. Konj moţe da simbolizira ĉast. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. slavu. a ako nije. Ako je magarac koji se sanja velik.on se nada da će mu se imetak povećati. konj ili neka druga ţivotinja govori. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. a ako je obiĉni ĉovjek. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. To isto simbolizira i jogunast konj. kao i ţenu nerotkinju. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. ako je mršav. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. MAZGA (mula) sa sedlom. ĉast i putovanje. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. ţena će mu biti nepokorna. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. tamnozelene . simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. a ako mazga rodi. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. bilo da je roĊen vanbraĉno. onda prekidanje veza s rodbinom. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. ako je debeo. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. ako dobro ide. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. bilo da mu je otac rob. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. gospodstvo. ostvariće se ono ĉemu se nada. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. to je imetak njegova vlasnika. sa jedne strane — tugu. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. ako je bijel. ako je mirna. hvalu. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe.v. postići će ono što ţeli. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj.s. Mulac simbolizira i dug ţivot. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. ako je trgovac. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. snivaĉ će postići visok ugled. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. a i brige. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. ili napuštaje rodbine. ili smrt 100 . to je siromaštvo njegovog vlasnika. lijepa odjeća — upravu i poloţaj.

Ako neko sanja da jaše konja bez uzde.U hodu budi odmjeren. a ako je magarac pri tome natovaren. to simbolizira kišu i bujice. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. ili priprostu sluškinju. tako da će se tome drugi diviti. postaće poznat. ili da će ga njegov gospodar prodati. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. Utrkivanje konja izmeĊu kuća.. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. pa ne postupaju. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. ako se magarac pretvorio u zvijer. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu.. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. Magarac. izgubiće sve gore navedeno. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. rastaviće se sa svojim prijateljem. ĉuvanje od harama. a ako nije nešto od navedenog.. ostaće nepoznat. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. ili će umrijeti. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. negriješenje i drţanje pod kontrolom. a ako je ţensko. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega. oţeniće ţenu koja ima dijete." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njima se je sluţio i Sulejman a. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. Ako to sanja ţena. zatrudniće mu ţena.š. ako je magare muško. sticanju imetka i kretanja. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. simbolizira kišu i bujice. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. ako se magarac pretvorio u ovna.. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. a potom će ozdraviti. zbog svog glasa. dati i kojom će ga usrećiti. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. ali ih ne vidi. imenjakom ili ortakom.s. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. Ko 101 . Magarica simbolizira ţenu.š. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. ili izvor ljudske koristi. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije..Pa zašto se oni okreću od opomene. to je još veće dobro. a ako magare ne bude jogunasto. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. sliĉni su magarcu koji knjige nosi. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom.roba koji ga je sluţio. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. a u govoru ne budi grlat. Ako neko sanja da nosi svog magarca. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. robinja ili sluškinja. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. ili trgovinu. njen muţe će se sa njom razvesti. a ako magarica ima magare. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca.

simboliziraju rodne godine.on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. tj. a krava s rogovima — prgavu ţenu. simbolizira neko dobro. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. noć i dan. Ko sanja da jaše kravu. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". oţeniće blagoslovljenu ţenu. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. ako su debele. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. ili se izdvoji ili zaluta. mladog roba ili robinju. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. a prije toga nije bila bezgriješna. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta.. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. obzirom da krava simbolizira godinu. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. izuzev ako su sve krave ţute boje. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. u kuću će mu ući udata ţena. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. a ako na konju nije bilo sedla. a taj grad bude na moru. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. one simboliziraju godine koje dolaze. sklon igri i zabavi. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. Jahanje simbolizira pobjedu. ona simbolizira imetak bez koristi. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. shodno kazivanju o Jusufu a. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine.. ako nije ništa od navedenog. Ibn Sirin je rekao: . ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. njegova ţena će mu biti nedopuštena. njegov nefs je ţivahan.s. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom.. ako je sanja poljoprivrednik. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. one tada simboliziraju vojsku. ako su mršave — nerodne godine. zapašće u brigu i strah. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. 102 . ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica.. a mršave krave nerodne godine. KRAVA simbolizira godinu. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . ili ako ljudi od njih bjeţe. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. — pojavu ili ispoljavanje. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. Reĉeno je da krava. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. njegovo stanje će se pokvariti. ubiće ga. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost.. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine.on će oslabiti. ili će imati neku posjetu ili gozbu. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. ako je na njemu bilo sedlo. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. a ako ne to.

Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. ako ga sanjaju muškarci. VO (bik) simbolizira glupog radnika. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. ako to sanja trgovac. ili da iskoristi njegov loj. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. to simbolizira spor. a takoĊe i balega. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. ali nije mogao pošto je bila preuska. a ako nisi vido smrti. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. a ona sa površine — dolje. simboliziraju bogatstvo. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. ili roba. ili vlast ili imetak. njen suprug će joj se potĉiniti. ali koja se više ne moţe povratiti. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. nadvladaće nekog ĉovjeka. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. a ako je broj manji. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. Ako si sanjao da teĉe krv. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. Bivolice simboliziraju isto što i krave. a isto tako i njihovo mlijeko. a ako je bio mršav. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. zaimaće i postići ĉast i ugled. Ako ţena sanja da je dobila vola. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. — pa joj je Mesruk rekao: . meso. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. što u tom sluĉaju znaĉi. ili snagu. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. ako vo nije crvene boje. a ako nema rogove. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. GoveĊe meso. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. imetak i radost. Ko sanja da je zaklao vola. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. Vo. koţa i pojedini organi. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. ako to sanja vladar. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. simbolizira dijete. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. a ako je bogat. ti postupci će donijeti profit. Vo moţe da simbolizira i roba. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. znaĉenje je još intenzivnije. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. dobiće neku upravu ili 103 . ako nema supruga. će mu darovati dobru djecu. Ko sanja da jede volovsku glavu. ako je pritom uzjahao vola. i bojim se da ne doĊe do smrti.š. pretrpjeće se gubitak. Ko sanja da je kupio vola. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. — Tako se i desilo. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. ili brata. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. to simbolizira rat. ili oruţje ako ima rogove. ili. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. ako to sanja upravitelj. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. koju je on ţelio da povrati. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). ako je siromašan. onda simbolizira beznaĉajnog. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. na njega rasrdio. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. poniznog. dobiće poglavarstvo. oko tebe će biti neki pokolj. ako je vo bio debeo. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka.Ako je tvoj san istina. udaće ih. udaće se. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. izmeĊu ostalog. to je teţe. ili da ustavi njegovu koţu.š. obraĊuju zemlju. ili će pobijediti nekoga koga se boji. ako je vladar. biće smijenjen s poloţaja. to je lakše. obzirom da robovi. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). ako ima dvije kćeri. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. ili odakle se vo inaĉe ne kolje.

što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. simbolizira ne-Arapa. shodno rijeĉima Uzvišenog: .će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. bez ikakve opreme na sebi. ili će ubrati neki prihod. da je istaknut. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. ali ga ne jede. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. ili u mješinu. ako neko tu kamilu zakolje. što simbolizira ostavštinu umrlog. Ko sanja da je dobio kamilje meso.v. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. ako je putnik. ona simbolizira vladara. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. ako je neoţenjen. Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. evnuha ili poznatog ĉovjeka. kao npr. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. ili će se riješiti neka pravda. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima.. ili njegov poglavar. a ako joj je muţ odsutan.. udaće se. Ko sanja da ĉuva arapske deve .) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost".. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. simboliziraju oblake i kišu. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara.dobiće upravu nad Arapima. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast. ako je zaklana. dobiće upravu nad ne-Arapima. starca. ili će biti smijenjen s poloţaja. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. tom ĉovjeku je naneseno nasilje. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. oţeniće se. ţirafa ili noj. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). sve to simbolizira ţene. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan.a. Ako se kamila sanja usred grada. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. otvoriće neko spremište. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. godinu. Ko sanja da su se dvije kamile pobile . Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. a ako je nearapskog porijekla. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla.s. Kao stoka su oni. laĊu. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. biće uhvaćen i uništen. ako kamila progoni ljude. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. kiriju i si. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. slomi joj ili pojede neki dio tijela. zaimaće kuću ili zemlju. drvo. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. ili će umrijeti njegov rob. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. a ako je ţiva oguljena. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. Kamila moţe da simbolizira ţenu. umrijeće. ili u neku drugu posudu. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. krenuće na put. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. simbolizira Arapa. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. ili usred neke skupine ljudi. ili će mu biti otet imetak. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. Ko sanja ne- 104 .. a ako to nije.

Bravi simboliziraju i ne-Arape. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. i tumaĉim da su to ne-Arapi. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet. OVCE simboliziraju plijen. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. ovnom (kurbanom). ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. a ako sanja da ih muze i striţe.s.. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira." Neki. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . pobijediće nekog velikog neprijatelja. otkri veno stidno mjesto. osim one koju je Israil sam sebi zabranio. one koji nemaju samilosti. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze. radost će mu trajati godinu dana. a ako ga nije tako zaklao. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. vratiće dug. u zatvoru. pokajaće se. Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. JARE simbolizira dijete. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. spasio (otkupio) Ishaka a.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji.s. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ.š. Bravlje glave i noge. ako je griješnik. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu.v. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. koji predstavljaju njegovu snagu. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. zapovijednik. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 .ovna. to simbolizira izobilje i dobro. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. Ako je ovna zaklao radi mesa. vojskovoĊa ili komandir. opet. Ko sanja da ide za ovcom.s. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). simboliziraju dug ţivot. Ako se sanja da koza govori. ali da je nije sustigao. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. u bolesti ili zarobljeništvu. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. Debela koza simbolizira bogatu. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. ime. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim. ako to sanja neko ko je u strahu. a da ne zna zašto ga je zaklao. koga simbolizira dotiĉni ovan. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati.š. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. ako je duţnik. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. zbog njenog kratkog repa. ubiraće imetak od svojih podanika. Ko sanja da je zaklao. i tumaĉim da su to Arapi.š. simbolizira tugu i brigu.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. osobu koja je skinuta s poloţaja. ili u strahu. voĊa. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. kao što je vladar. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. zatim sam dobio i stado bijelih brava.š. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti.a. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. Mlada koza simbolizira Arapkinju. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. a mršava siromašnu ţenu ili robinju. svojim dobrim djelom i pokornošću. izmeĊu ostalog. a ko sanja jednu ovcu. ako se sanjaju. ako se sanja da pose svoju majku. simbolizira prirodnu vjeru.

Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. 106 . a bijela ovca ne-Arapkinju. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi. a divlje ţivotinje. predvodnika mušrika. rodice djeĉaka. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. u toj kući će neko umrijeti. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. ako se sanja da su postale divlje. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak.a. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. ili će je udariti. simboliziraju zlo i štetu. simboliziraju dobro i korist. Janje simbolizira dijete. pa ako ga neko sanja. koji mu je rekao: . TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. a ako mu je ţena noseća. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. neka je Allah zadovoljan njim. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. vune ili koţe. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost.v. Kupovanje ovce. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. Reĉeno je da pitome ţivotinje. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. Crna ovca simbolizira Arapkinju. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor. ili će obljubiti robinju. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio. doći će do imetka kojeg je izgubio. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. npr. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo.v.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. — Pa je ubijen hazreti Hamza. a Allahov Poslanik s. Vjerovjesnik s. Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. kao i ovca koja u utrobi ima janje. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. Ko sanja da je zaklao janje. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. shodno kazivanju o Davudu a. je ubio Talhu. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. pa je san ispriĉao tumaĉu snova.to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. dobiće imetak i neko dobro. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. 34.s. a ako je u pitanju ista vrsta. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju.a. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. . onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi.s. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom.s. ako se sanja da su pripitomljene. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. postići će liĉni i materijalni us pjeh. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka.

Bojim se da ti nisi musliman. a ako nije od vlasti. ili će. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. zapašće zbog griješenja u poteškoću. beduine. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. koji boravi u stepama. hrabrost. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. brigu i strah. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. nestati iz tog grada. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . koji grabi ljude i ĉini im nasilje. a ako slon za njim trĉi. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. ĉija hrana je halal.Divlja krava simbolizira ţenu. zadrţaće je. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. veliku laĊu ili uništenje i propast. epidemija ili neka druga poteškoća. ovna ili jarca. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. Koţa. Lav takoĊe simbolizira ratnika. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. ma kako ga sanjala. vladar će mu nanijeti štetu.njegova trgovina će se uvećati.akoje u gradu bolestan vladar. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. Ili. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. ne predstavlja dobro.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: . razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. i nadmoćnog ne prijatelja. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. ako je to grad na moru. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom.. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. umrijeće. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona. ali ga ne jaše. a ako ga nije bacio poda se. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. Ako to sanja trgovca. a tele divlje krave simbolizira dijete. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. ako je ĉovjek od vlasti. a ako divlji magarac nije krotak. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. 107 . to mu je bolest. dlaka. a moţda će biti i ubijen. a ako nije to. ako u tom gradu hara kuga. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. ili će. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. Slon za ţenu. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. Ako sanja da slona jaše po danu. seljake. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. pak. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. ako nije bolestan. moţe da simbolizira smrt. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. brdima i prevojima. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. kradljivca utajivaĉa. Lav simbolizira vladara. iz grada isploviti laĊe. dobiće neko veliko dobro od vladara. to ukazuje na snivaĉevu smrt. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. a u Nubiji vladara. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. sluţbenika varalicu. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona.

. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. pretvaranjem ţene u medvjeda. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. ako se sanja da se pije. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. Mladunĉad svinje. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. spletka ra i varalicu. sanjao da je u nosiljci na lavu. ako ga je u snu duša napustila. ili teškoća. budalu. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. ili prijatelja izdajicu. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. Jezid ibn Muheleb je. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. Ako se sanja da u grad ulazi lav. aN mu neće nanijeti štetu.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. ili skinuti mu glavu. ili kršćanin. ako u kući ima neko bolestan. vladar.s. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. ako se sanja. bilo da će se usprotiviti vladaru. shodno kazivanju o Jusufu a. dati ubiti. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. ili će ga. zapašće u strah i brigu. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). ako sanja da ga je lav rastrgao. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. . Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. Mladunĉe lava simbolizira dijete. lopova. Meso. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. a ako ne to. vladar će ga na neki naĉin omesti. ili će ga dati izbatinati. stanovništvo grada će napasti kuga. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. Ko sanja da je zaimao svinju. koji je prljavog imetka. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši.. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. riješiće se svih ţalosti. a zatim mu je rekao: . izdajicu. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. a da s njim nema posla. lopova i ugnjetaĉa.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. 108 . koji je nevjernik. salo. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . a potom se toga riješiti. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. varalicu. silnik ili neprijatelj. niskih preokupacija. lazova. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. ţenskaroša. dlaka. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. ili posjeći. ili njeno mlijeko. optuţiće neduţnog ĉovjeka. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu. tj. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

dostojan vlasti. a ako nije. Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. uzeo kapu i stavio je na glavu. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. ZIMOVKA simbolizira ţenu. a ako se on sanja u toku dana. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. lazova i nasilnika. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave.nju). Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va. Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. na kuću će mu napasti lopovi. a njena jaja simboliziraju kćeri. jer ako ima nekog svog bolesnog. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n.. koji mu je poljuljao vlast. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda.Na to je ĉovjek rekao: . Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. kakav je npr. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. dijete ili imetak.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. kurir ili oslar.š.. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . poboţnog i prisnog prijatelja. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog.Paunica simbolizira robinju. simbolizira bolest. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. 113 . vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. odgojenog. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. koje će se kasnije riješiti. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. robinju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. Ako vladar sanja slavuja. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. VIVAK simbolizira robinju djevicu. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu. Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. . GAVRAN (VRANA) . Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. a naroĉito u zasaĊivanju drveća.Allah ti se. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. On je sišao s kreveta. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. smilovao. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. koĉopernog i oholog ĉovjeka. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. lijepu ţenu prijatnog govora. imetak je halal. malo dijete. bogatog ĉovjeka.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju.

s. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. . kao npr.s. Omer Ibn el-Hattab r. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. dobiće nagradu. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. sirotu i slabašnu osobu. ja ci ti reći i koliko si uzeo. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. koji je pronicljiv.š. tetrijeb je molio Nuha a. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? . pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala.Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. dvaput ili tri puta udario kljunom. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. izmeĊu ostalih ţivotinja. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu. vratiće se zdrav svojoj porodici. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete.s. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. da lovim vrapce. a tetrijeb je bio pitom.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju.Ibn Sirin mu je rekao: . Kada je voda prešahla. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. kritiĉara . pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. Nuh a. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. pa je postao divlji. a ako sanja da ga je uzjahao.a.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. osiromašiće. oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. a ako je na putu. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo. pa sam ja jednu po jednu vadio. ŠEVA simbolizira malo dijete. otići će na dalek put. . Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem.a. U svakom sluĉaju. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. i pored svoje veliĉine. Bio je vješt letaĉ.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. pitom. pisara. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. . ispriĉao mu san koji je ĉuo.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. je u laĊu ukrcao. Ko sanja gavrana u svojoj kući .Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. kreste. koji lukavo obavlja svoj posao. koji je savršen u svom poglavarstvu. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. pijetla i tetrije-ba. podvpljka i perja. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. a Ibn Sirin mu je rekao: .Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. — Na to mu je Ebu Bekr r. a t a kode i neku vijest.Ako ti hoćeš. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. pa je pijetao postao rob. dobar orgaizator i planer. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. davio i bacao. pa je postao pitomi zarobljenik. ne leti i ţivi kao potĉinjeni.

VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti.s. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene.to znaĉi da je on bludnik. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. Arapa. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . šarena — svakakve osobe. „oruţja". ona će mu roditi sina. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. Ko sanja da patka s njim razgovara . Golubarnik sim bolizira skup ţena. Golubica simbolizira i brzu vijest. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. on je svodnik.. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. ako se rodi ţiv. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. Bijela golubica simbolizira vjeru. KD sanja da je ulovio kokoš . moći. crna .je dotada imao društvo sa kojim je pio. presretaĉe. pri Ijeţnice ili sluškinje. Poslije je poslao golubicu. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin.dobiće prijatan halal imetak. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. do zuba naoruţanog vladara. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ.. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. presretaĉe. ali da one nisu sastavljene u grupi. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove. shodno rijeĉima Uzvišenog: . neće dugo ţivjeti. a drugo joj je imalo ţut kolut. a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. Ko sanja da ima divlju lunju. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. Ako to sanja neko ko ţeli . ili će mu ţena roditi dijete. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. koji su poboţni i ĉestiti. Ona mu se nije vratija. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce. robinje. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. koja ti se izuzetno sviĊa. koji se ĉuvaju harama. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici.gospodu meĊu ţenama i ljudima. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. To potiĉe otuda kada je Nuh a. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". ili. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. naĉina i visine letenja. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. Golubovi. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. ili će zatrudnjeti.š. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. koja joj ne moţe dosaditi. a on je rekao: . sanjajući da je drţi u ru ci. robinje i njihovu djecu. perja. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. one simboliziraju kradljivce. jer ona tada simbolizira smrt.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. tako da će te ezijetiti.ići na put. LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. pa ih onda jedno vrijeme nestane. ili ţenu. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti... ishrane. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. Golubica moţe da simbolizira i kćer.

on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. a zatim ga protumaĉio rekavši: . 116 . Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". Ako neko sanja da ĉuva guske.tak. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. ili da je od njih dobio meda. one simboliziraju meleke. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. Kaţe se i to da skakavci. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. da mu je iz. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. ako uzme svoj dio meda. a i pĉelama ostavi njihov dio. — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu. predstavnika rulje i ološa. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. pa je san ispriĉao svojim drugovima. uvredljivog i niskog ĉovjeka. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. ili hrabrost. oni simboliziraju kaznu. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi. ako pĉele pobije. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. privreĊuje. i što imaju podijeljene poslove. kata-ptice. ako sanja da je ušao u košnicu. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. simboliziraju novac. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. . Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. neće moći (to) od nje uzeti". on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati.. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom.A ako bi im mušica nešto uzela. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. MUHA simbolizira nejakog. SKAKAVCI simboliziraju vojsku.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. maticu. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. (kao) i ptice skupljene.

K. a ako nije. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. dobijaju imetak i neko dobro. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu. jer ti ogovaraš ljude! 117 . dobiće haram imetak. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ako u ribi naĊe loj. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. riba mu simbolizira kaznu. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen.s.. Neki ljudi su takve prirode da. a vrabac — ĉovjeka. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. ako se sanja da se drţi u ruci. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna. za osobu koja je u brigama . Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. dok za lovca simbolizira dobro i korist. . a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. UDICA. spa sjće se i od miliconera. potvoru i ogovaranje.. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede. ta ţena će mu roditi djeĉaka..Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. za putnika simbolizira povratak s puta.da će joj se brige povećati i pojaĉati. simbolizira radost i sreću. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. ako u ribi naĊe biser. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. trpezi. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva.s. rodice mu se kćer. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. shodno kazivanju o Isaovoj a. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen).š. a ako je promašio cilj.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. otkrio je da ga on vara sa ţenom. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga.š. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. BUHE simboliziraju Allahovu dţ. ali ako ne ĉine štetu. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu. ako je strijela pogodila cilj. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. GVO2ĐA (KLOPKA).. zabora više na ribu svoju. miriše i pokazuje ljudima. 36.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. kad sanjaju usoljenu ribu. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. kao i sav ostali pribor za lov. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. l on je pretvoren u ţivotinju. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. shodno kazivanju o Ejubu a. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka. a ako se spasi od korokodila. gvoţĊe — spletku i zamku. a u nasljenom mjestu — laţ. simbolizira obmanu i zamku. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . ili neko dobro. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak.

š. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. a ako ih sanja izvan kuće. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. a ako ga je zmija ujela. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. koji mu je rekao: . TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. Vodene zmije simboliziraju imetak. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. ona mu znaĉi njegovu sreću. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. zadovoljstvo i sreću. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. ali ne mogu da mu nanesu zlo. biće ubijen vladarov vojnik. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. radost i sreću. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. pa bude ubijena velika zmija. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. koje se ne boji. Zmijske noge i zubi.O vjernici.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. koja ne nanosi zlo.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. veliĉini i otrovnosti. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. doista. vladar ga obmanjuje. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. ne ujeda i ne uznemirava. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju. dobiće kraljevsko blago. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. Ovakva zmija simbolizira i sreću. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu. Zmija ponekad simbolizira vladara.. pa ako je zmiju ubio. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. Ko sanja da su zmije ispred njega. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. već daje otrov. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. radijallahu anhuma. neprijatelji su mu strane osobe. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. rodice mu se dijete. 37. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete. to mjesto će zadesiti nesreća. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. biće ubijen vladar toga mjesta. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Ko sanja da za njim ide zmija -. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. tako da. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera). a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. pobijediće neprijatelja. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. a ponekad ţenu ili dijete.. pa se ona zavukla u jednu rupu. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . a on neće koristiti svoju snagu i moć. imate/neprijatelja. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. ako se sanjaju. rekao mu je: . ili da kruţe oko njega. kojih se on ne boji. dbţivjeće strah. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije.s. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko. biće siguran od neprijatelja.ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. umrijeće poglavar toga mjesta. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom.

Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. ako aţdaha ima više glava. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. ješće imetak takvog ĉovjeka. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. TERMIT u snu simbolizira najamnika. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. MIŠ simbolizira griješnicu. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. ako aţdaha ima sedam glava. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. Ako neko sanja da je ubio dromedra. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. Velike uši simbolizira ju patnju. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Skupina miševa. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. posjeduje haram imetak. pokvarenosti i zla. zatvor i povećanje bolesti. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. ako su na zemlji — nejake ljude. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla.AŢDAHA (ZMAJ). GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. Ako ĉovjek. pobijediće takvog ĉovjeka. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. zbog razuzdanosti njegovog jezika. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. ogovaraće takvog ĉovjeka. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. UŠI (VAŠI). Re- 119 . KAMELEON. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. ako neko sanja da gmiţu oko njega. ako ga sanja vladar. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. on ima pokvarenu ţenu. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. l on je postao od ĉovjeka. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. dokaza. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. simboliziraju povećanje vjere.s. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. on će joj nani jeti neku sramotu. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

njegova bo lest će dostići vrhunac. a mnogo mrava simbolizira vojsku. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. OBLACIMA. ZVIJEZDAMA. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 .. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. šator ili riznicu. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. vrapci ili nešto sliĉno. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. njegov ruh (duša) će otići na nebo. doţivjeće propast. rulju i zlikovce. i vojska će ga napustiti. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. shodno kazivanju o Sulejmanu a. ili da si lazi s neba. u to mjesto će ući vojska. SNIJEGU. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. BUJICI. štetnosti ili neprijateljstva.š. ukoliko nikome ne nanose štetu. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. ako Allah htjedne. bojati se je za njega. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. MUNJI. BLATU. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. Ako neko sanja da mu iz nosa.. MJESECU. SUNCU. a ako vlada suša. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. GRADU. gumnima i mjestima obraslim biljem. blagodati. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. tako. NOĆI. Ako sanja da se uspeo na nebo. smokve. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. izravne intervencije. kao npr. u lje.. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. DUGI. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. umnoţiće se dobro njegove kuće. djecu. jeĉam i si. kao npr. KIŠI. VAZDUHU. opskrbu i imetak. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot.s. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. ali će on to ipak preboljeti. imetak ili dug ţivot.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. tako. shodno rijeĉima Uzvišenog: . uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. GROMU. spasiće se od onoga u šta se upustio. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. DANU. ako je pao s mjesta na koje se ispeo.. umrijeće. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara.". zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. osiromašiće. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. med. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. rezidenciju. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. ljudi će trpjeti patnju. ako se potom vratio na zemlju. umrijeće kao šehid. on je u nekom poslu došao do vrhunca. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. kapije simboliziraju kišu. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima. LEDU. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe.š. prirode. kao npr. VJETRU. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. 38. posla. one simboliziraju Allahove dţ. Ako se sanja da vatra pada po njivama.

nasljednika. poljima. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. blizinu.siguran od neprijateljskih spletki. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo . poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. s uĉenjakom. Ako neko sanja da se bacio s neba. ţena. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . steći će odgoj. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. Ako neko sanja da gleda u nebo. ĉast i Njegovu blizinu. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. a ako se sanja da se rastvorilo. ako neko sanja da je na trećem nebu.š. rodnost i ime tak. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. s roditeljem. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. putu i si. muţa. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. ortaka ili imenjaka. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. steći će carstvo. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. znanje.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni.š. to znaĉi da će biti kiše. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. na oca.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. ali će doţivjeti i propast. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane.. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. kata-ptice.skakavci ili razne vrste ptica kao npr. ako je iz neba izašao mladić. prepelice i si. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. imaće robinja. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. biće obilne kiše i bujica. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. — to znaĉi da neće biti kiše. ljudi će zadobiti plijen. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. postići će izuzetno visok poloţaj. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. sreću. pokućstva. ako neko sanja da je na drugom nebu. kao npr. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. steći će blagodat. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. to znaĉi da će biti malo kiše. .. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. vladar silnik će im nanositi nepravdu.š.š. Pored toga.š.š. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen. s muţem. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. Ako se sanja da se nebo spojilo. jedna od njih je bila dignuta na nebo.. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. a Mje sec simbolizira ministra. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. ako neko sanja da je na sedmom nebu. ako je iz neba izašao ovan. ako neko sanja da je na petom nebu. vrapci. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. ako je iz neba izašla kamila.š. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. ukrasa. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje. ako neko sanja da je na šestom nebu. oštroumnost. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. gospodara i si. voćnjacima i si.

ona će prestati i nastupiće kišni period. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. ili će ga zarobiti neprijatelj. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. uz njega će pokvariti svoju vjeru. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg.. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. odlazak u borbu na Allahovom dţ. ako to sanja neko ko je na moru. pak. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. obzirom da Allah dţ. ako to sanja griješnik. a ako je pritom letio pomoću krila. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. Tako. ako se druţi s vladarom nevjernikom. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. biti na rubu propasti. Arapi. njegove nade najavi. zadesiće ga nešto strašno. to je za njega bolje. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. kopnom ili morem. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. koja posmatraĉu liĉi na dim. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. boju prašine). Ako neko sanja da u vazduhu stoji. Let po vazduhu. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. to za njega znaĉi da će primiti islam. kretanje na put u nevrijeme. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. koji jedan drugog traţe. ako to sanja siromah. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. s trga na trg. Noć moţe da simbolizira i odmor. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. bilo suša i nerodnost. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. ministar ili sudija.š. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. bilo ubistvo i si. biće na rubu smrti. bilo da je u pitanju smutnja. ili s jednog posla na drugi. a ako nije to. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. i plaću ili ponizno mole. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. ako vlada suša. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. a dan — dobru proĊu robe. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. na ovaj ili onaj naĉin. VAZDUH simbolizira niske ţelje. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati.. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". ako je na javi bolestan. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. a dan — rastavu. Ako ovakav san sanja nemusliman. i si. ako to sanja trudnica. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. ako putuje kopnom. ako su u smutnji i pometnji. Noć moţe da simboolizira nevjernika. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. ili će. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. oţeniće se. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. ako je u laĊi i putuje morem. ako je on novator u vjeri. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. umrijeće kao šehid. znaĉi da će biti upućeni. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. umrijeće. razapinje šator. bilo briga. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. Ako neko sanja da leti po vazduhu. prestaće im se nanositi. tako. bilo novotarija u vjeri. ako se sanja da se leti bez krila. zaimaće. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. onda to znaĉi suprotno. bilo da je u pitanju smrt. tako. ako je bolestan. kao npr. ili iz kuće u mahalu. bojati se je da će doţivjeti brodolom. onda se je bojati za njegovu dušu. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. a dan muslimana. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. ona simbolizira zbrku. to za obiĉne ljude. sjedi ili hoda. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. doţivjeće brodolom. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. putu. ili. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. ako to sanja vladar. kao npr. 124 .š. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. sa svojom tminom. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. putovaće morem ili kopnom. a dan — umor i trud. a ako je u pitanju magla. onemogućava kretanje.vati. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. pokajaće se. ako im se nanosi nepravda. inaĉe. zapašće u tegobu.

Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. Sunce moţe da simbolizira. kruţi nebom.. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. poglavara. riješiće se bolesti. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. glad i umiranje. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. obzirom da Allah dţ. ili da. njegovog zapovjednika. u njoj. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. ako to sanja zatvorenik. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. a sve to. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. njegovog oca.v. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. neki vele — njegovu nanu. ima su protno znaĉenje od mraka. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. prvopretpostavljenog.a. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. ako je bolestan. i slijedi niske ţelje. poĉetak dana simbolizira poĉetak. pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. ţenu vladara. kao npr. i da ga je zaklonio oblak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bez smiraja. odnosno u snu. a ako sanja da noć traje vjeĉno. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. suprugu. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). pak. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima. a dan — kopno.. opasnosti ili neĉem sliĉnom. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put.. umrijeće.. da je imam dţematu. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. bilo da je u brizi. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. ili da je ušao u bašĉu. sigurnost i izbavljenje iz briga.š. Ako se. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. vladar nad vladarima. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)".s. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono.s. opet.. izaći će iz zatvora. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. bilo da je bolesna. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put.a. roditelja ili muţa ako to sanja ţena.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. a neki. Noć moţe da simbolizira i smrt. majka Vjerovjesnika s. da je palo u more. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. veĉe nagore. profesora. ako to sanja griješnik. da ga je progutala ptica. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. snu simboliziralo njegovu majku. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . ako pritom sanja da traţi vodu. po tumaĉenju. bez zalaska. tuzi. Ako neko sanja da je svanulo jutro.š. a jutro — nabolje. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. tako da se njegova svjetlos smanjila. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. a Mjesec muškog roda. ili da je pošao na hadţ. ili im se nanosi nepravda. Amina. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. podne sredinu. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. ili pak snivaĉevu robinju. bilo morem bilo kopnom. treperi na nebu. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. umrijeće.š. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. gospodarovu kćer.s. prašina ili dim. suprugu njegovog oca. a Mjesec — njegovu majku. neki vele — tetku. gospodara. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. kao npr. usmrćuje duše. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. u tumaĉenju. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi.v. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga.

To moţe da znaĉi. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. bilo da je u pitanju putovanje. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. ako je trudna. ako bijeli platno.dobiće blagodat od vladara. ili da će mu neko. umrijeti. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. da ga ima u krilu ili daje ono. kao npr. ili pravi ćerpiĉ i si. njen muţ će je neĉim obradovati. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. ako je zapovjednik. to znaĉi da će umrijeti. tako. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba.. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . zatim smo je polagano Sebi potezali". biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. vrućicu ili upalu oka. a ako ne to. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. i ako to sanja ţe na. takoĊe moţe da znaĉi. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena.s. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. djeĉak ili djevojĉica. dobiće halal imetak. ili da se. nakon zalaska. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. To moţe da znaĉi. dijete će biti ţen sko. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. a da to ljudi ne znaju. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. naći će lijepu ţenu. ili pere. a u ljetnom periodu — brigu. profitiraće u trgovini. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. sišlo u njegovu kuću. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. nakon što je izašlo sa istoka. da će je vratiti. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. ako je obiĉni podanik. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. nakon što je izašlo. ako je trgovac. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. dobiće snagu u svojoj upravi. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. sa svojom svjetlošću i sjajem. da će beba umrijeti. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. vladar će se na njega rasrditi. ili će trudnica pobaciti dijete. To moţe da znaĉi. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. vraća odakle je i izašlo. Zalazak Sunca na istok. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. dok za siromaha. za onoga ko se razveo sa ţenom. i to dijete će. a ako je nije dostojan. simbolizira odjeću i bogatstvo. vraća sa zapada. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. dobiće od poljoprivrede halal imetak.tanju pomraĉenje Sunca. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju.š. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. da ne vjeruje u Allaha dţ. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. To moţe da znaĉi. da će mu se bolest povratiti.š. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. oboljeće od gube. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. ako je upravitelj. skrivene poslove. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. ili kupio robinju. bolest. ili će roditi djeĉaka. ili će mu ţena. ko je bolestan. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. nakon što je zašlo. ali ne i ostali dio tijela. bilo nepravda. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. Izlazak Sunca sa zapada. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. bilo pravda. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. dobre ili loše. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće. ili da je odlutala s prvog puta. i ako to sanja neudata ţena. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. u zimskom periodu. koja je siĉna ĉovjeku. Ako to sanja osoba koja radi neke. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. ali ne i ostali dio tijela. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo.

Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. udaće se za vladara. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. ministra i ostalih po glavara. izmaći će mu se ono što traţi. njegovi roditelji su zadovoljni njim. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. muţa. ţivjeće briţnim ţivotom. koji ga je upitao: .š. a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast.Na ĉijoj si ti strani bio? .ako sanja da je Sunce poţutjelo. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla. Ako neko sanja da su Sunce. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg.. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. koje se kreće ali ne zalazi. ako sanja da je Sunce zašlo. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. gospodara. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu. Ako neko sanja da prati Sunce... da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. a ako se preobrazilo u mladica. Allah dţ. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći... Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. to znaĉi da ona ĉini blud. on će. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara.. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.a. vladar će umrijeti. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju. to znaĉi da će vladar oboljeti. to znaĉi da će on umrijeti.. da pravedno vlada. oboljeće vladar. 127 . stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan.." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. umrijeće. ili vladara koji nije vrhovni.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. Ako neko sanja da je progutao Sunce. a ako nemaju sjaja. ĉast i bogatstvo. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. biti zarobljen. to moţe da ukazuje na neku štetu. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. Ako neko sanja da je Sunce palo. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno. protiv vladara će se dići neki odmetnik. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. zajedno s vladarom. ako su obje polovine postale zasebna Sunca. a druge uz Mjesec. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. i tu je bio ubijen. on će se riješiti briga u koje je zapao. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. u druţavi će zavladati nered. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću.. će mu dati veliko blago i imetak. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. a ako se pritom oblaci raziĊu. dobiće obilje i lagodnost. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. Ako takav san sanja vladar.š. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. pa su jedne pristale uz Sunce. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. ispred ili iza njega. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje.

dane.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. sedmice. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. kao npr. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. muţ će joj poginuti. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge.a. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom. bilo u pitanju dobro bilo zlo. u imetku. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. Ako neko sanja da je mlaĊak taman.s. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . pa kad ga nije primijetio. zarobljenika. koji je ruĉao. pak. vremenski (mjeseĉev) period. ako nema imetka. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. Pritom treba imati u vidu. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. to znaĉi da će on umrijeti. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila. u svom krilu ili u svojoj ruci. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. stupice u brak. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. a ako to sanja krajem mjeseca. ali da kiša ne pada. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. Ako nekosanja da visi o Mjesecu. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. postići će neko dobro. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. postići će od vladara neko dobro.).v.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. obzirom da se Mjesec (tj. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. a ako sanja da Mjesec izlazi. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen.a. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. mimoići će ga i neće postići ono što traţi. poslu. i spominju Njegovu svetost. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. bio to muškarac ili ţena. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu.Šta ti je? — a on joj je rekao: . pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). a on je posivio u licu. to simbolizira dobro.š. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. to znaĉi neki poĉetak. mjesece ili godine. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. zdravlju i dr. voĊu. umrijeće.. Tako. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". kao što je već ranije spomenuto. ili. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. predvodnika. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. predstavlja neko zlo. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. ustao i uhvatio se za stomak. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. MlaĊak simbolizira vladara. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. pa ga je sestra upitala: . a ako je to sanjala ţena. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije.

ili da ih uzimaju ptice. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. stvorenjima. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. a ako to sanja trgovac. dva ministra ili dva velikana. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. baviće se naukom o zvijezdama. umrijeće. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. ili će dobiti veliku upravu. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. to znaĉi da će on umrijeti. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. uzme zvijezde. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. da se nalazi u njegovoj kući. stvorenja su meĊu Allahovim dţ.š. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge.s.. ţena će mu pobaciti dijete. ili u njegovoj kući. shodno Poslanikovim a. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). to simbolizira bruku. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. ili ako sa zemlje ili ne ba. Ako vladar sanja zvijezde. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. Ako to sanja ţena ili rob. nešto nesvakidašnje.s. djecu ili robove. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. da se spustio na njega. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. završno od samog sna. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. vratiće se. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. ili u more. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. kao npr. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu.. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. neki veliki dogaĊaj.v. a male zvijezde — obiĉne ljude. ili će dobiti up ravu nad ljudima. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. zvijezde ţenskog roda — ţene. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. prisjećajući se dana rata.. veli: 129 . ali da uza se nemaju drugih zvijezda. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. to zlo će se proširiti i potrajati. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. dobiće je. ljepote i veliĉine zvijezde. koje mu se pribliţilo. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. a ako je duţan. ili dvije kćeri. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. one simboliziraju njenu ţensku pratnju. i ako sanja mlaĊak. Ako neko sanja mlaĊak. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. one simboliziraju negove svatove. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio. profitiraće u svojoj trgovini. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima.se nebom. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. ako ih sanja mlada.. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn.š. a ako nije dostojan navedenog. ili njihovo sagorijevanje u vatri. Ako to sanja trudna ţena. uĉenjake ili šeriatske pravnike.a. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. nesreću ili propast. Velika ili Mala kola ili Veneru. to zlo će uskoro nestati. ako ima nekog odsutnog. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. ili njenog oca i majke. ako je dostojan vlasti. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. ako ih sanja mladoţenja. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu.

a. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca. njegove zapovijedi. Jupiter .v. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. da se u tmini orijentira prema njoj). ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt.š. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje.v.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. izgubiće imetak. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. i njegovih drugova i da je na putu istine. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi. nastala je polovina ljeta. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. da obara drveće i potapa laĊe. 130 .š. Ako neko sanja da jede zvijezde. Allah dţ. njegovu vojsku. ako se one pojave rano ujutro. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. a s takvim vjetrom. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. a ako je siromašan. on uzima i jede tuĊi imetak. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. urmijeće. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. ovaj svijet će mu biti naklonjen. to znaĉi da je nastalo ljeto. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. nastala je zima. dobiće vlast i spomen u narodu. Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. on će od uĉenjaka sticati znanje. a ako su zvijezde bile bez sjaja. dobiće vlast. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. slabost i komešanje u narodu. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. to bi bilo dovoljno (u ar. ako je bogat. dobiće ugled i visok poloţaj. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika.s. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu. upravu. pomoć. postići će vlast i ugled. Venera — vladarovu ţenu. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. Ako neko sanja da su Vlašići pali. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda.a.s. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom". Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. kad već sunce sine. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. nesreću i štetu. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. ako se ujutro pojave na zenitu. opskrbu. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. daje i neke bolesti i slabosti. a Merkur — vladarovog pisara. ali je nije jeo. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga". Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. a ako se pojave naveĉe. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne.s. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu.A njegove zvijezde. Vjerovjesnik s.

ako se sanjaju. kao što je najezda skakavaca. Njegovu vjeru. ako je toga dostojan. Ako je u snu vidio da vjetar. ili neku nesreću.š. napad neprijatelja. Ako nije u pitanju ništa od navedenog.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. a ako nije nijedno od toga. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. a ukoliko je nanijela štetu. A ako vam bude smetala kiša.. ako se sanja... bolest će mu se pojaĉati. selo ili nepoznatu mahalu. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. ĉupa drveće. grad ili vjetar. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. Kiša moţe da simbolizira i bolest. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. ili ulje. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. ili groţĊe. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. KIŠA simbolizira Allahovu dţ. Vrući vjetar. ako se stanovništvu nanosi nepravda. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. ili će mu. osjećajući pritom strah. rat.. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. Vjetar popraćen grmlja vinom. kao npr. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. ili će dobiti batine. dozi vjeće zemljotres. izobilje. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. olakšanje. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. ili hurme. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. to šteti i ljudskim tijelima. postaće vladar nad ljudima.. ţivotinje i hranu. ili će ga neko napasti. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. to simbolizira opšteljudsku patnju. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put.: „. i ako je vjetar popraćen tminom. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid.. ako je snivaĉ na laĊi. ako su u ratu. ako je bolestan. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. i li će biti pritvorena u zatvoru. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. pomoć. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. smutnja. ako je snivaĉ 131 . a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. kao što je kuga.š. kao npr. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. znanje. ili će steći imetak ako je siromašan. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)". — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. oduzimanje imovine. med ili mast. simbolizira vruće bolesti.. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. ili će biti uznemiren. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. porobljavanje. uza sve navedeno. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. milost. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . pogotovo ako je popraćena vatrom. ili jeĉam. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. ako se sanja. zbog bolesti ili siromaštva. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. uţas i paniku. jer navedeno znaĉi.. teškoća ili zaraza. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. nakon zastoja. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. zavisno od toga koliko je pokisnuo. prašinom i hukom. laĊa će stradati. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. simboliziraju dobro i blagoslov. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. Blagi i ĉisti vjetrovi. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe.. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. da je uzeo abdest. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba. biće uništeni.. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. ruši zidove i po zraku kovitla ljude.

kao npr. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. karavane ili neĉeg sliĉnog. ako sanja da sakuplja oblake. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju.. ili da ga oblak nosi. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. ili na njive. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. će mu dati bogatstvo. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. meĊu njima će zavladati bolesti. Ako neko sanja da jaše na oblaku. dobiće to. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. otići će na put. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. ako sanja da jede oblake. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. vratiće se s puta. on će se. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove.. ako je neoţenjen.š. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar".š. ili kata-ptice. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. ili da su popraćeni vatrom. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju. livade i drveće. od takvih ljudi će ubrati mudrost. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ.. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". ali nije aţuran. ili skakavce.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov. visok poloţaj i solidan i halal imetak. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. kao što i karavana simbolizira kišu. ili se spustili na kuće. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. ukoliko se dovodi u vezu s upravom.. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. kada su ga ugledali. a ako je oţenjen.š. oţeniće dobru ţenu. koristeći mudrost koju će zadobiti. a donio im je kaznu. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. a ako se sanja da padaju dinje. zmijama ili škorpijama. ako je siromašan. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost. primiĉe islam.nemusliman. a isto tako i „oblak"). Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. ako ima ţelju za djetetom. postići će mudrost. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac.. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. ako je nemusliman. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju.. pokajaće se. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. ako sanja da posjeduje oblake. kao npr. za koji su oni mislili. Beskišni oblak. Oblaci 132 . dobiće mudrost i vlast. zapašće u nevolju. to simbolizira neprijateljski napad. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. i ako ima d evu ili laĊu na putu. Allah dţ.: . ţena će mu zatrudnjeti. ili ĉovjeka od vlasti. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. jeziku znaĉi „deva". kao što su sijevanje munja i grmljavina. primiće islam." ili: „.. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje. ili vrapce. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. bilo da je u pitanju povratak vojnika.. da im donosi kišu. oni simboliziraju k iše i bujice.: „.. Takav oblak je uništio narod Ad. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. razboritost. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili". ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. steći će znanje i mudrost. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu. kao npr.kamenjem. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. ako je musliman. ili u njegovom krilu.

ţetelac i si. simboli ţira nevolju. Drugi. lijepo vladarovo obećanje.. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. a gromovi — smrt. obustaviće putovanje. a ako je u zatvoru. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. postići će zlo za kojim teţi. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. otac ili vladar srdit na njega. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. vladarovo nareĊenje. ili pak. ako se sanja da dolazi u nevrijeme.. ako neko sanja grmljavinu. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi.epidemiju i haranje smrti. opet. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. koja simbolizira mi lost. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. a ako to sanja nepoštena osoba. bilo zbog neke vladarove naredbe. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom.mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. isukivanje sablje. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. kao npr. vratiće dug. iz kojih posuvda pada kiša. Oblak crvene boje. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. kao npr. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. ako je na putu. da se pobojite i ponadate. ako je duţan. da vidi njenu svjetlost.. biće osloboĊen. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. vjetar.. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. zidar. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. simbolizira strah od vladara. tako da se za nju moţe pripremiti. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu. bilo zbog kiše. pogled će mu se ukoĉiti. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. grad. i kiša. to moţe da simb olizira nepogodu. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. oni simboliziraju dobro i blagoslov. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve.. ili. npr. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. inaĉe. za onoga ko prije kaţe da grmi..na javi. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. ako je njegov gospodar. smijeh. oblaci — vojsku. zamku. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. Tamni oblak simbolizira brigu. smutnju ili bolest. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. kiša — prolivenu krv. Ako munju prati kiša. udarac biĉem. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. Ako to sanja neko koga kiša ometa. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. pak. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. radost. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. U narodu se. da ga je munja ošinula. iz oĉiju će mu teći suze. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. MUNJA. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. a da je grom njegov fijuk. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. njegovu prijetnju i upozorenje. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj.. ili najavu kiše. ako se sanja. biće obradovan kišom i milošću. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. koji simboliziraju patnju i kaznu. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. ili istovremeno i jedno i drugo. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. osjećaju potrebu za kišom. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. najezdu skakavaca. otići će na put i sretno se vratiti s puta. munju popraćena kišom) bolesna. putnik ili bjelilac platna.

ili da će u njoj izbiti poţar. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. gromovi. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. a neprijateljski napad. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. to simbolizira nepogodu. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. grad. a što je blato na snu crnje. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. zavisno od veliĉine oluka. BLATO. Ukoliko se sanja da bujica plavi. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. grijeh i namjera.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. zapašće u patnju. ili da će je zadesiti nešto drugo. ili. MULJ i GLIB. razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. kao što su strašna smrt. to je veći snivaĉev haram. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. stići će vijest o njegovoj smrti. simbolizira nadolazak bujice. ubiranje desetine ili poreza. opet. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. ali da nije bilo kiše. uzdrmavaju ih. razrezivanje nameta. ako taj ĉovjek prati vladara. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. ako se sanjaju. kao npr. pa stoga izbacuje sjeme van. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu.Sanjao sam da su potekli izvori. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. poţar. Sa- 134 . p ak. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. to je situacija u koju će zapsti teţa. a ako u snu nije izašao iz blata. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. ili da se zaglibila u blato. Ako bolesnik sanja bla to. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. oduzimanje imovine. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. umrijeće mu ţena ako je bolesna. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. ako je bolestan. u ovom sluĉaju. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. ili da će se srušiti. dugo će bolovati.dobio munju ili munjom obasjani oblak. to simbolizira smutnju i haram imetak. vjetar. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. kao što su skakavci. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. rušenje ili kraĊa. ali da nije bilo kiše. rušenje ili ubijanje. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. pogaĊaju i uništavaju. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. ne simboliziraju nikakvo dobro. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. ili vladara koji ĉini nasilje. u zatvor ili u ruke vlasti. To se tumaĉi time što otvori oluka. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. ulijevaju strah stvorenjima. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . ili ako se je ublatio. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. ona simbolizira neprijateja koji napada. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. umrijeće. ali da nije bilo kiše. ako je neko iz te kuće odsutan. neugodnost i brigu. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. a ako voda iz oluka ne otiĉe. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. ako je u snu izašao iz blata. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. ako su ljudi u nevolji i brigama. zapašće u smutnju. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. zavisno od ostalih pokazatelja u snu.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

steći će bogatstvo i ugled. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan. ako je bolestan. a nepoznati grad — budući svijet.uprašio ruke ili odjeću. ako je griješnik . Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. zavisno od napora hodanja po pijesku. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. a ako se sanja crno i ruţno selo. ta uzvišica mu simbolizira tabut. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. BREŢULJAK l HUM. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. dobiće je. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. rekao: „Ne boj se. koji je Musau a. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. izgubiće imetak. biće poniţen i dove den u nevolju. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. a potom zapasti u nevolju. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta.. to simbolizira neko dobro.s. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. Ako neko sanja da nosi prašinu. i ako je pored svoje 139 . siromašan i potcijenjen. bilo pješice. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. bogatstvo ili siromašt vo itd.. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. pravni savjetnik. primiĉe islam. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. ako je bogat. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. pokajaće se. to znaĉi da će obrtati neki imetak.. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. ili će postati sudija. znanja. ili bezbjednost i sigurnost. da se uhvatio ili oslonio na njega. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. shodno rijeĉima Suajba a. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. imetka ili vlasti. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo. pada prašina. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. opsadu i si. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. biće saĉuvan i bezbjedan. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice.s. da su stanovi veći itd. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. oţeniće se. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. Ako neko sa nja da gomila prašinu. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. u pogledu roda. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. Ko sanja da guta pijesak. umjesto kiše. on moţe da simbolizira Dţennet. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. ako ima konkubinu. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. a stanovništvo sela teško. ako su od zemlje. taj imetak je haram. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. mujezin ili hatib. bilo na konju. desiće mu se neka poteškoća. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. ili se valja u prašini. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. Ko sanja da sjedi na breţuljku. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. ako je dostojan vlasti. zadesiće ga neka briga i tuga. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. Ako neko sanja da iz neba. vratiće dug ili zalog. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac.". da ga sakuplja ili da ga nosi. ako je dobar. to simbolizira neku kaznu. neku vezanost.. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. Ako neko sanja da hoda po pijesku. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. i ako je bolestan. ostvariće neku korist. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. ako je duţan. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. da su uţivanja trajnija. spasio si se.. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove.

ili da u toj pokrajini vlada suša. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. da selo simbolizira seosko stanovništvo. Rodni grad simbolizira roditelje. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. obzirom da Arapi za mravinjak. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. ili ga sanja porušenim i napuštenim. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. ili će odseliti iz tog mjesta. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo .. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. da bi se to protumaĉilo. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. ako se sanja da se posmatra iz daljine. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. ako je to selo poz nato. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. Allah dţ. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). tj. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. 140 . treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. nevolju ili epidemiju. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. Ako neko sanja da je porušio selo. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. Neki vele: POKRAJINU. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. To. a ako sanja da se taj grad obnavlja. svakog straha. Neki vele da grad. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. to jest da se seli iz jednog u drugo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. ili grad. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. Tako npr. izaziva smutnja. koji će nastaviti put svojih predaka.. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini." Ko sanja da ulazi u grad . zadesiće neimašina. Isto tako. Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. simbolizira uĉenog ĉovjeka. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. vlašću. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. ili da gori u vatri. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. kaţu i selo. Ili. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. neimaštinu. on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. — Tako se i desilo. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja.dobrote i bolestan. zna njem i imetkom. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. ili da ga plavi bujica." tj.0 vjernici. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. uĊite u grad mira.š. a ako je u neimaštini.. a mravinjak — selo. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. ako Boga da. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. umrijeće... u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu.. ili da je u njemu napravio smutnju. Tako. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. izmeĊu ostalog. sprovode novotarije u vjeri. pitaj stanovništvo sela. ako je na javi u izobilju. Kad je tumaĉa snova upitao za san. a izlazak iz grada simbolizira strah. Ili.. osloboĊeni". ako Bog da. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. kad se sanja da je tiha i mirna. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. postići će izobilje. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen.

neku korist od mora. grad (tuĉu). Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje. u pogledu svoje prirode. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. kao i psovku. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. ŠLJUNAK simbolizira ljude. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace.š. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. napad. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. Obiĉni svijet kaţe: .š. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. vjetar. to znaĉi da će steći znanje. najezdu skakavaca. što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. namet. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. ruganje i vrijeĊanje. i tome sliĉno. Ako neko sanja da posjeduje kamen. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. ili da ga guta. majmuna. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. ili. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. nakon što 141 . nemarne i ljude neznalice. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. od djeteta ako ga snivaĉ ima. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. Allah dţ. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. ako to sanja u danima hodoĉašća.š. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. srazmjsrno koliĉni šljunka. skakavca. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. da kamenĉićima gaĊa šejtana. Stijene takoĊe simboliziraju grube. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. a ako sanja da je izašao iz sela. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. npr. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. vranu i si. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. pak. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. odabire bezvrijednu stvar. pored vrijedne stvari. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. Ako neko sanja da šljunak baca u more.. da ga je kupio ili da stoji na njemu. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. Ako to sanja bolesnik. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. pa je to napustio misleći da to nije dobro. !sva. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. to znaĉi da on. na ljude ili na dţamiju pao kamen. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. ulje i teme sliĉno. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve. sraz -mjerno veliĉini kamena. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. ako je u njegovoj sluţbi. ili pljaĉku i tome sliĉno. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". Ako neko sanja da je ušao u selo. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem.s. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. shodno rijeĉima.

na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. tako. koja ima svoj naziv. ali će se ipak spasiti. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. njegovo biće. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob.. Kad neko sanja da je ušao u novu. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe.. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. simbolizira budući svijet. njegovu dvojicu braće ili. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. 142 . ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. svjedoĉenje protiv takvih osoba. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. pokajaće se. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. npr. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. a ako je okre ĉena kreĉom. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. bilo zlo. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu.. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. Kuća oblijepljena blatom. ako je kuću gradio od cigle. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. Tako. ako je uza se imao konja i sablju. znan. riješiće se brige. simbolizira haram. da će otići na hadţ ili u dţihad. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. simboliziraju njenog vlasnika. npr. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. ako je bogataš. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. dareţljiv. da je tijesan. ili prostran. koji će iskoristiti. sve se to odnosi na kućevlasnika. spomen. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. to dobro će postići namazom. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu. ako je snivać siromah. ili. robove. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. naziva i kućom (. i ako je Bogu neposlušan. braću ili pomoćnike.To je ahiretska kuća. izuzev ako je u snu tu kuću srušio.. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala.. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. da bi mu se protumaĉio san. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. obogatiće. pak. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu.. a ako to sanja zdrava osoba. TakoĊe i poznata „kuća". ako je u brizi. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. njegovog ĉuvara ili slugu. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. . to mu simbolizira hala) imetak. ako kuću pravi od cigle. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu. to će postići dţihadom itd. porodicu i ono ĉime se zklanja. bilo da je pitanju neko dobro. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). golubove ili muslimane. zajedno s halkom. poboţan. da će biti strpljiv u nedaćama itd. ako je obavljao namaz. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. ime. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. pak. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. Ako neko sanja da se dom ruši. da će biti asketa. dvojicu suvlasnika te kuće. npr. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. maltera i krefca. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. izmeĊu ostalog. da će ĉuvati krvne i druge veze. moţe da simbolizira Ahiret. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. ako se sanja. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. simbolizira halal. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. povećaće mu se bogatstvo.mu se šejtan ukazao."). ukoliko se sanjaju zasebno. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. onda kapija simbolizira njegovo lice. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. kuća mu simbolizira ovaj svijet.

to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. Kućna vrata. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit. to znaĉi da će se riješiti briga. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. postići će veliko dobro. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće.".to znaĉi daće biti zatvoren. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. Ako neko sanja da ruši novu kuću. a ako je u tu kuću ušao. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. koji mu je rekao: . pak. nosiće teret neke ţene. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. ali će ona ubrzo umrijeti. ili neki stub.. da će napustiti ono što pos jeduje. pa pozakljuĉa sva vrata. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. ako je bolestan.. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga.. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. ili će kupiti konkubinu. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. bilo da se ruši ili popravlja. ozdraviće. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. kada srdit ode. Ako se sanja kuća 143 .. a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. ili. Ako neko sanja neku kuću u daljini.l Zun-nun se. biće izuzetno zdrav. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. ta mu kuća simbolizira njegov grob. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. oţeniće se. a isto tako i dovratak. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ. a ako to sanja griješnik. to znaĉi da će se oţeniti. — Tako se kasnije i desilo. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću.. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. ako ima nekog bolesnog u kući. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. koje zadugo neće dobiti. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata.š. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. neka ţena će nositi njegov teret.. a Allah najbolje zna šta je ispravno. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega.... Sve što se sanja u vezi s kućom.. mogu da simboliziraju ţenu. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje.

oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. a ako sanja da je pao sa zida. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika. stanje će mu se pogoršati. a ako je od cigle. dostojanstvo i moć.a. KUBE (kupola) simbolizira snagu. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. DVORAC. simbolizira ovaj svijet. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. simbolizira zatvor. simbolizira dobijanje haram imetka.Neka je uzvišen Onaj koji ti. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . a to je bio i faraonski posao. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. ĉvrstini. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. a ako takvu kuću sanja ţena. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi.Ako neko sanja stare zidove. a ako taj dvorac nije njegov.s. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. ZID simbolizira ĉovjeka. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. Strop od daske simbolizira munafika. ta kuća simbolizira muškarca. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. ako je ispod te kućice bilo skrovište. ako je omaltan. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć.. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. simbolizira ĉast.. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha.a. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. za koje će biti kaţnjen. on u tom sluĉaju simbolizira novac. tjeskobu i smanjenje imetka. Vjerovjesnik s. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka.s.v. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda.v. ugled i vraćanje duga. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. on tada moţe da simbolizira vladara. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. ako ga sanja griješnik. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu.bez stropa. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid. ako hoće. Ako neko sanja da je ušao u dvorac. postići će izuzetno visok ugled. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . a ako je neko te zidove u snu renovirao. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. on će nakon straha dobiti neki imetak. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. srazmjerno debljini. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom.

ona simbolizira upravu i znanje. roba ili jahalicu. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. ugleda i lijepog prijema. ispuniće ga. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice.š. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . zato što su trpjeli. jer ga Arapi i tako nazivaju. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. a 40 potpun. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo.Oni će biti. oţeniće se. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. biće bezbjedan. a ako to sanja trgovac. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu.. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. otići će na put. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom.graditi graĊevinu. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. otići će u Dţennet. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. a ako je taj broj bio 30. Ako neko sanja da ima dva. umrijeće. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. shodno rijeĉima Uzvišenog: . upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. ako je bolestan. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. to z naĉi da će steći znanje. udaće se. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. ako to sanja bolesnik. ozidao je i uĉvrstio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha.s.Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice. ako je. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. ako to sanja osoba koja je u nevolji. DULAF (udubljenje u zidu). kome je Allah dţ. to je istinito obećanje". to mu simbolizira uspješnu trgovinu. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. a ako ide radi neĉeg drugog. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. postići će radost i visok poloţaj.. vesela i namirisana. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. npr. STUB: od drveta. simbolizira hranitelja porodi ce. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. tri ili više ĉardaka.. do -biće upravu. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. biće spašen od onoga ĉega se boji.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". shodno rijeĉima Uzvišenog: . njegova duša će otići u Dţennet. on će se tu i oţeniti. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. Ako se sanja ukrašena graĊevina. ako je u strahu. Ako se sanjaju poznate stepenice. ozdraviće. koje prati igra i zabava. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. ako to sanja neoţenjeni. riješiće se nevolje. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. odsutni će sa sobom donijeti i imetak. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. pored nje. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. to znaĉi da će se on. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. Kad se sanja da se pravi veranda. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira. to mu simbolizira halal zaradu. bilo da se radi o dobru ili zlu. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put. i ako to sanja neudata ţena. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. ušao u ĉardak. pobi jediće svoje neprijatelje. Ako trgovac sanja verandu.. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. da je iskopao njene temelje. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. ako na put ide radi nekog imetka. uspevši se uz stepenice. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. shodno kazivanju o Musau a. kako na ovom tako i na onom svijetu. postići će ga.

. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu.v. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. a mali luk — ţenu loše ĉudi. to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. peta — hadţ.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti.da će sići s vlasti. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. VRATA. simboliziraju postizanje vlasti.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. strašne stvari i nevjerovanje.Ti prisluškuješ ljude. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. njegovo uĉenje i primjenjivanje). Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. za poglavara . treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. bilo da se radi o upravi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". na veliku i strašnu vatru.. Ako su stepenice od kamena. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. opet. a ako to sanja bolesnik. simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. to znaĉi da će se prihvatiti islama. ĉetvrta — sadaku. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. druga — post. ako su od daske. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. u svoju kuću. Sanjanje silaţenja niz stepenice. za jahaĉa — da će ići pješice. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. Neki.s. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. one simboliziraju uspon sa grubim srcem. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. ako moţeš. bašĉa. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha. pak. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. to znaĉi da će dobiti moć. pred pticu koja ga je zgrabila. treća — zekat. ako su od zlata. ako su od srebra.dţa. trap. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. bilo o muftiluku. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. kao npr. bunar. pa im donosi jedno ĉudo". simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. 146 .dţihad i sedma — Kur'an (tj. da će se pokajati. sa ţenom će se trajno razvesti. blagostanja i svakog dobra.: . Ako je. pred lava koji ga je šĉepao. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". šesta . za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. rodno zemljište. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. hatibskoj. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. onda. kao što je dţamija. ako su nova.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri). meĊu svoju ĉeljad. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. postići će vlast i ugled. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom. a za trgovca .Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. LUK.. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. islam. meĊu lavove ili zmije. i ak o su od bronze. vele da to znaĉi od lazak na put. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli.a. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . da je pao na neplodnu zemlju.

— Kada je to ona njemu rekla. simboliziraju udovice. shodno njegovim mogućnostima. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. to znaĉi da će mu neki ljudi. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. PRAG simbolizira ţenu. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. izvalila se na van. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. rastavio se s njom.s. ako je s nekim u sporu. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. bez njegove dozvole. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. bićete sigurno pobjednici". a ako nemaju mandala. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. pa kad kroz nju proĊete. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. Ako je kapija velika i jaka. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. da je ispravna. MANDAL (reza) od drveta. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. ako se sanja da je otvoren. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. to znaĉi da mu je ţena trudna. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. simbolizira neku zamku. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. pobijediće. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. KUHINJA simbolizira kuharicu. to znaĉi da se on odao novotariji. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. jedno krilo je palo unutra. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. Neki vele da štala simbolizira suprugu. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. i da je lijepog izgleda. to znaĉi da će umrijeti. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. a drugo vani. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. zapalila se ili slomila. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. to zna- 147 . to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. KLOZET simbolizira ţenu. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. nadboj iznad vrata — ţenu.s. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. a ako je otvorena prema kući. on ju je pustio tj.š. a ako je uz to i zakljuĉan. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom.simboliziraju neudate. da je pokorna Allahu dţ. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta.

sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. simboliziraju trţnice i prodavnice. okove i tome sliĉno. pa sam se kasnije udala za tvog oca. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. a on ga je ponovo upitao: . tj. izmeĊu ostalog. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu.rekao je ĉovjek. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. Ako neko sanja da je upao u rov. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. tako. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. koja se ne moţe povratiti. a ako je duţan. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. simbolizira i putovanje. koja svoje dijete hrani. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. ako to sanja putnik. prevare. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. tako npr. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. prodaće ono što mu je u trapu.Ne znam . to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. ako mu je ţena trudna. upašće u zamku. zatvore. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. riješiće se duga. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. na putu će ga presresti banda. ako mu je majka bolesna. ako se sanjaju da su pored puta. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. kontaktira sa dvojicom muškaraca. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. — Ibn Sirin ga je upitao: . Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. a koji je inaĉe siromašan. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. javne kuće. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. Ako neko sanja da se hrana zapalila. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. TRAP simbolizira majku. Bunar takoĊe moţe da 148 . Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. zamke. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. roba. Nepoznati bunarovi.ci da njegova ţena. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. umrjjeće. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. ROV simbolizira zmaku.Je li ona bila robinja? . to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo.

Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. ona će mu roditi djeĉaka. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. ako putuje kopnom. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ.s. a ukoliko ga je kopao neko drugi. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. biće smijenjen s poloţaja. ako je na moru. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. ili zatvor.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. Jedan od pjesnika je rekao: .. dobiće neki veliki imetak. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. ukoliko u bunaru nije bilo vode. kupatilo. shodno kazivanju o Jusufu a. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. ako ima nekog svog na putu. srazmjerno koliĉini vode u bunaru.O radosti.. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. ako ima trudnu ţenu. otići će na neki put. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. otići će na nekakav put. ali se nije razlijevao. a ako je trgovac. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan. oţeniće se. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo.. izaći će iz zatvora. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. ovo je djeĉak". taj će mu ozdraviti. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana.a ako je bunarska voda bila ĉista. ako se u snu iz tog bunara napio vode. bolest ili Oţehennem. a ako to sanja ţena. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. ako je u sporu s nekim. a ako u bunaru nema vode. Kupatilo moţe da simbolizira more. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. a ako nije u pitanju ni to. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. kuću velikog griješnika ili bludnika. a ukoliko nije.simbolizira more. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini. ako ima nekog svog u zatvoru. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. nekad ćeš je izvući punu vode. dvorišu ili selu. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. a ako je bunar bio prepun. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda.. Neki vele: Ako neko sanja bunar. npr. ako je bolestan. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. doţivjeće brodolom i naći se u moru. ta roba će mu doći.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to nema neko naroĉito loše znaĉenje. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. umrijeće. ako ima nekog svog bolesnog. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. reĉe: . na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on.. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. ako je upravitelj. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. a nekad punu blata i s malo vode". to znaĉi da je ona u Dţehennemu. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. biće pritvoren. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je pošao na bunar.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće. (Dţehennema ima 149 . kojoj će mu biti udovoljeno. taj će mu se vratiti s puta. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke.). Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara. pretrpjeće gubitak u trgovini.

koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. Ako neko sanja poznatu pekaru. koji će mu donijeti radost i sreću. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. da bi mu se to protumaĉilo. dobiće upalu porebrice. simbolizira neki nemir. umrijeće. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. riješiće se nje. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. ako se saprao i izašao iz te prostorije. ako je hladno. ako je u sauni bio odjeven. ako na javi ima spor s nekim. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. udovoljiće nekoj svojoj potrebi. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. ako je kupatilo toplo i prijatno. ili neku potrebu kod sudije. oţeniće se. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. prisan i si. zahvatiće ga drhtavica. PEKARA simbolizira radost i sreću. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. kao što je majka.. ako seje saprao i. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. Ako nije u pitanju ni to. to znaĉi da će ga zadesiti briga. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. okupiraće ljude neĉim izuzetnim. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. bolest ili nešto sliĉno. ţalost. ako boluje od drhtavice. neće je dobiti. to znaĉi da ga njegova porodica. blizak. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. koji simboliziraju imetak. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. brigu. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. a ako nije.. neke ţene će mu za>Jati brigu.. neki mali otvor u vratima. ako kupatilo ima samo hladnu vodu.). njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku. Ako neko sanja da gradi pekaru. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. ako on na javi boluje od vrućice.ako sanja da je u sauni potpuno go. Ako neko san ja da gradi kupatilo.š. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta.ako to sanja u zim skom periodu. biće okupan i zamotan u kefine. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. obukao bijelu odjeću. vrane ili zmije. ako je kupatilo pretopio. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. i u kupatilu vidi lava. bojati se je da će postati nepokretan.više. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. kćerka. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. ali mu to ne polazi za rukom. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. ili sahrani. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. koja će krenuti nabolje ili nagore. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. Neki vele da kupatilo. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. sestra i dr.to znaĉi da on ĉini nemoral. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. riješiće se briga.. protivno svom obiĉaju. ime koje znaĉi. srazmjerno vrelini vode. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. orgijanja i griješenja. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. vladara ili neke liĉnosti od vlasti.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu. topao. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu. npr. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. ako zamole pomoć. obzi - 150 . to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. potpuno će ozdraviti. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. ako se sanja.

ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . simbolizira spor koji neće dugo trajati.š. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. ako je bolestan. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. ako je neoţenjen. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom.. ili to moţe da simbolizira kugu. oţeniće se. da bi radio kao mlinar. nepravilno okreće.. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. ime. ako je uĉenjak. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. ako je kanio otići na hadţ. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv. ili. blato ili ţivo meso. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. ako izuĉava neku nauku. zakasniće ili će pokvariti hadţ. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. otići će na put. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. tekija ili sezona hadţa. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. Ako neko sanja da melje ţito. Ako se sanja da se kamen mlina. Ako nije ni jedno ni drugo. ili će udati kćer. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. ako je u borbi. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. nauĉnih ustanova.ma koji se u njima obavljaju. ili da će uzeti konkubinu. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. to će i uĉiniti.š. VJETRENJAĈA: ako se sanja. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. postići će neko dobro. Ako se sanja da vodenica melje prazna. ako je siromašan. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. Kad neko sanja da je ku pio mlin. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. Ako neko sanja mlin kako melje. ona će vas spasiti. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. to znaĉi da će poskupiti hrana. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. al o je snivaĉ od onih koji putuju. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. ako je mlin bio bez osovine. Allah dţ.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. to se razliĉito tumaĉi. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ.. bilo od zla. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. kao što je nauĉna ustanova. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. pak. vodu. Ako se sanja da se mlin slomio. na kome jedni dobijaju a drugi gube. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. ili oţeniti sina.". postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. Ako se sanja nepoznata pekara. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. ili na vjetar. ako je u dţihadu. to simbolizira nekakvu svaĊu. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. i to će mu biti izvor prihoda. bilo od dobra. prilikom mljevenja. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. Ako neko sanja da ima mlin koji melje.rom da se u pekari peĉe hrana. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. biće prevaren.. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. ili kupiti robinju. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put.

umrijeće i biće nošen. nevjerniĉka kuća. snivaĉevo tijelo. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. simbolizira isto što i kuća tj. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. jako je bolesnik zloĉinac. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. ili će biti srušene. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. otići će na put i izmjenjivati konake.ići na rukju' ili sedţdu ili će. a njena utroba simbolizira imetak..š. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. rat ili neka vladarova zapovijed. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. ako nije u pitanju ništa od navedenog. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. vjetar. a Dţennet (raj)za nevjernika. roditelji. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. neprijatelj. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. ako se u njima prodavala grnĉarija. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. simbolizira udobnost na ovom svijetu. da je na njoj izbio poţar. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. voćke. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. braĉni drug. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. a ako je musliman. ako je bolestan. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. npr. u njima će se prestati prodavati. a ako je zdrav i ako je na putu. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika. to znaĉi da će napustiti tu radnju. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. slavu. ako je bolestan. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. kao što je crkva. javna kuća ili krĉma. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. produţiće svoje putovanje. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. da bi joj se protumaĉio san. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. ako ne klanja u dţematu. peć ili javni posao. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. a ako nije putnik. kako se navodi u jednom haberu. a sve to zavisno od sko - 152 . RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. da bi mu se protumaĉio san. i ako se sanja da je prostrana. a ako je zdrav. ime. HAN (konaĉište). umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. kao što su kiša. to znaĉi da je u Dţehennemu. umrijeće.. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. ako je umrla osoba nemusliman. ako se sanja. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. javno kupatilo. ako ima bolesnog roditelja. a ako je bila mirna i s malo svijeta. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. njiva. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. a ako se u njima prodavalo posuĊe. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. spomen. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. kuća inovatora u vjeri. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. knjiga i dr. kao što su bašĉa. da kroz nju teĉe ĉist potok. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana.

Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. koja sliĉe smetljištu.. i s njim Ebu Bekr r. i ako je neko sanja. pa su svi oni nestali izuzev jednog. ako je siromašan. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. ako je upravitelj. je rekao: . ovaj svijet uporedio sa smetljištem. a ako sa stranputice izaĊe na put.to znaĉi da će se povratiti isti ni. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. Smetljište. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. ali će ga Allah dţ.. pa je za san upito tumaĉa snova.v. izgubiće imetak i osiromašiće. ako se nada nekom nasljedstvu. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. pak. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. ako ga sanja vladar. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. jer je smetlje puno prljavštine. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. a ako ga sanja sudija. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. steći će bogatstvo. ako je. ako nije u pitanju ništa od navedenog. FATAMORGANA: ako je neko sanja. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu..a. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. biće smijenjen s poloţaja.a. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. ili ako mu prije ti neka propast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. PUT simbolizira pravi put u vjeri. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. groblje nazvao 'kućom vjernika'. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. Ebu Musa el Eš'ari r. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. da bi mu se protumaĉio san. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je dunjaluĉar. antikvarnicu..a. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. pekaru ili nešto sliĉno. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan. simbolizira drţavnu blagajnu.. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. — Kasnije se tako i desilo. a Vjerovjesnik s. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima.. a poivijprije mjenjaĉnicu. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. to znaĉi da je on u zabludi. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama. kao fatamorgana u ravnici. sin Ardešira. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu.š.s. još više će osiromašiti. umrijeće. smrt. a ako je siromah. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur.s. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. pak. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. Ako neko sanja da je na stranputi ci. ili je sanjao da se sama ispraznila. skladište za hranu ili sakupljeni novac. ako je bolesnik. a ako je siromašan. to znaĉi da on ţudi za neĉim.v. a sve to simbolizira imetak. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno.Sanjao sam da slijedim više puteva. ako je neoţenjen. to znaĉi da će se riješiti duga. drţe pouĉna predavanja. Ako neko sanja da ide sredinom puta. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. krĉmu. ili.a. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik.. naišavši jedne prilike pored smetljišta. je jedne prilike. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete.

savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. bilo zlo. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala.š. te da će mu ţivot biti teţak.. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. ili je plakala. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. umrijeće. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. ako je bolestan. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. ili da će nemuslimani primiti islam. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje.v. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. niti spominju Uzvišenog Allaha. bilo da je u pitanju dobro. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili uĉila Kur'an. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. zagubljeno i zastarjelo. Kad neko sanja da je ukopan. koja je suprotnost gore navedenom. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio.. zapao u grijehe prema Allahu dţš. to znaĉi da će dugo ţivjeti. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. bilo zlo. a ako je uĉenjak. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. umrijeće od svoje bolesti.. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. ili ne ţeli da mu nazove selam.a. ili mu prijeti. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. to mu je radosna vijest. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost. Ako neko sanja da je u grobu. bilo da je u pitanju dobro. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. da mu naziva selam i da se s njim grli. ili je. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu. ukoliko je pokvario svoju vjeru. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. Ako neko sanja da je zakopan u grob. Takav san. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. pak. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. ili se na njega namrštila. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. to mu znaĉi suprotno navedenom. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu. ta stvar će ti nestati". to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. pak. ako ga sanja putnik. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom.s. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. a moţe da znaĉi da će se oţeniti. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan.

155 .

156 .

npr. pokajaće se za grijehe. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. ili će raskinuti neki ugovor o braku. trgovaĉka laĊa. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. ako je snivaĉ griješnik. a ako je poboţnjak. Kad neko sanja da gradi dţamiju. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. uzi manje kamate i dr.. ako Bog da. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. ugostiteljski objekat i si. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. ako je na njenom mjestu iskopao jamu.š. ako je to sanjao u danima hadţa. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. kao što je javno ku patilo. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. ili od nekog dbora. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. otići će na hadţ. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet.. 157 .njaluĉar. Ako neko sanja da ruši dţamiju. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. ako je tome sklon. ili od nekog hajirli posla. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju.

bilo zlo. gospodar. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. mjenjaĉnice. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. pjeva. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. oţeniće se. dţihadu ili ĉuvanju domovine. postaće im poslušan. sudija..š. uĉenjak. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. Kur'an. majka. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. Sunnet Allahova Poslanika. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. ili kuću nekog uĉenjaka. simbolizira. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. biće siguran i riješiće se straha. nariĉe ili plaĉe. ako je nemusliman. glasnika i. Ako takav san sanja rob. ĉinjenju dobra. bilo da se radi o pojedincima. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. uvaţenog uĉenjaka. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. ili glavnu gradsku dţamiju.š. uĉenjak ili poznati imam. na trgovima i ptvrenim prostorima. oca. ako je neoţenjen. ako je u snu. ili kuću u kojoj se svira. CRKVA simbolizira groblje. kao što je islam. unići u Dţennet. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. suprug ili supruga. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. kao što su zlatarski trgovi. ali svoju obavezu zanemaruje. ako je bolestan.š. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. ako je u ratu. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. koji su 158 . savjeti i nareĊenja izvršavaju. minber simbolizira vladara ili hatiba. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. ako je zapostavio ibadete. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor.. ako Bog da. poboţnog ĉovjeka. pak. ili Dţehennem. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. primiće islam. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. ili zatvor. pored njega. uĉenjaka. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. oslobdio Kabu iz ruku silnika. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. upućuje. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. sudija. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. da bi mu se protumaĉio san. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. nareĊuje i si. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. bilo dobro. javnu kuću. banke i si. ili će. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. otac. donji dio simbolizira obiĉni svijet. dţamijski mihrab simbolizira imama. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. vladar.š. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. a i Dţennet je Njegova kuća. to znaĉi da će on biti zatvoren. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. majke.. ili veliku trţnicu. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. spominjući pritom Allaha dţ. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću.š. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. a ako nije u ratu.EL MESDŢIDUL-HARAM. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. znanja koje širi. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. ili dţamija u cjelini. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. tako da će napustiti ovaj svijet. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. to znaĉi da će ući u kuću vladara. mushaf.

to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. kakve je boje i dr. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. ili da u njoj ţive svinje. zavisno od toga kako je graĊena. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. ili s onima koji su inova tori u vjeri. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. da li je bila u ruševnom stanju. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. Ako takav san sanja ţena. koji ĉine nemoral. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. na groblju ili negdje u prirodi. upućivati i iznositi Allahove dţ. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. 159 . Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. piju alkohol i ĉine velike grijehe.š. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. potpuno razrušena ih ĉitava. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. dokaze protiv njih. Na kojoj etapi puta je snivaĉ.

Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo). Turbe Hajdar ef. Katib-Baša 160 .

NAFTI. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. Ako neko sanja da topi srebro. to znaĉi da će steći blago. to im simboizira njihov ukras. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. koju sam skršila i bacila na zemlju. SREBRU. Allahov Poslanik s. sraz mjerno koliĉini zlata.s. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. SURMI. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. da bi mu se protumaĉio san. i Allah dţ. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. Ako se sanja neobraĊeno zlato. izuzev ogrlice. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata. izmeĊu ostalog. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. nazvao i iskušenjem.. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. bisera ili dragulja. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. Reĉeno je da ţenski nakit. stoke i nekretnina. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. on joj je rekao da će umrijeti. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. mrtvi kapital. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. DRAGULJIMA. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. NAKITU. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: .v. STAKLU. pa kad sam je kasnije potraţila. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. shodno rijeĉima Uzvišenog: . BAKRU. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. OLOVU. ako ga sanja ţena.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi.. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. znanje ili veliku zaradu. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. srebra.a. KATRANU l DR. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. ono simboizira neki gubitak. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. BRONZI. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. dva ili više rudnika. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. Ko sanja da je našao jedan. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. a ako je taj komad veliki. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. mudrost. upravu ili svjedoĉenje istine.l ta- 40. 161 . nisam je našla. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik. nestati i si. ŢELJEZU.š. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. a ako se sanja obraĊeno. simbolizira njenu djecu. pa sam u njih puhnuo i one su spale. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. ZLATNICI. Dobri. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. stari. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. prstena ili minĊuša. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena.

Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom.upitao ga je Ibn Sirin. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. . ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. to znaĉi da će roditi lijepo dijete.v. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. laţ.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina. jer davanje dirhema simbolizira brigu. moţe da simbolizira i njihovu djecu. srebrnjak). DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema.s. simboliziraju prepirku." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. koji mu je rekao: .Ti ćeš dobiti batine! . Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. Dirhemi. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme. ako ih sanjaju ţene. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. ako ih sanja dunjaluĉar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem. simboliziraju njegovu dobru vjeru. ako se sanja. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. ako ga sanjaju ţene. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu.Kad je to ĉovjek provjerio. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. Sav nakit. nakit muškog roda — mušku. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. rekao: — Ti klanjaš po sebi. to znaĉi da će mu se povećati imetak. Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete. oponiranje. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. pa sam poĉeo da ih traţim. a ne klanjaš u dţematu. a ako ih sanja ţena. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra.a. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. simbo lizira znanje. a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. ima negativno znaĉenje. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. ako mu ih vrati. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu.a.. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima. biće pristrasan u svjedoĉenju. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. Ako neko sanja da je izgubio dirhem.ko mi onih koji terete (tovare) nose.. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje.v. Nakit. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. posvjedoĉiće istinu. ako ga sanja muškarac. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika. ako ih od njega potraţuje. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari. to znaĉi da on povjerava neku tajnu.san ispriĉao tumaĉu snova. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. Veliki dirhem. Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. Sve vrste nakita. ako su od ĉistog srebra. Jedan zlatnik simbolizira dijete. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. Ako se sanja pet zlatnika. . oni simboli ziraju pet namaza.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. Muhamed je Allahov poslanik". Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro.Ibn Sirin mu je rekao: . . ako ih sanja poboţan ĉovjek. — Da ti nisi pjesnik? . pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti.s.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. treba ga kovati. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. poĊe u dţihad (borbu 162 . a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. pa je svoj. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. — Nato mu je Vjerovjesnik s. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove.

Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru..v. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. ako ima trudnu ţenu ili kćerku. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter.na Allahovom putu). i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu.a srebro djevojĉice. KRUNA. znanje ili dijete. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. njegov vid. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću.. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo. tj. to znaĉi da on ĉini grijehe. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac. to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću. Kad mladić pogleda u defter. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. MINĐUŠE. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . . to znaĉi da će kupiti slugu. a ako ga sanja muškarac. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima.s.a. od krune koja je od samog zlata. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo. i kad ju je on skinuo.. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi. Ako muškarac sanja da ima minĊuše. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. ili. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. rekla je: . a ako sanja da mu ga je skinuo vladar.š. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata.Traţim oprosta od Allaha. pa ga ponesi. koji jeizgubio vid. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. rodice djeĉaka. u kontekstu šehadeta. ime. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. — Ibn Sirin ga je upitao: . Pogleda u nj.s. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi. ispisano i Allahovo dţ.rekao je ĉovjek. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. . to znaĉi da će izgubiti vlast. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an. jer u Basri imaš blago. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima.). a na dirhemu je. oca). a ako je noseća. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta).Kćeri moja. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. Kada je došao u Basru. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna. Ako ţena sanja vijenac. ali ništa nije razumio. zatraţi da mu ga proda. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. ona će roditi kćer. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. a ako su bile od srebra. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti.. ibrik ili vrĉ s ruĉkom.Kada je to ţena ĉula. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. ako se sanja. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: .

Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. a minĊuša u ušima — ţene i robinje. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet.je. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. jer je ljepota svake stvari njen „biser". to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. ili da će izgubiti vlast. to mu simbolizira neku sreću. zbog samog naziva bakra. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. koji (u ar. Ako takav san sanja ţena. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. i gravura na prstenu . a ako ga sanja uĉenjak. a ako je u pitanju zlatni prsten. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. dobio prsten. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. ili će mu se roditi dijete. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. halka prstena — osnovu njegove vlasti.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek.s. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. kupovinu robinje. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. to znaĉi da će dobiti vlast. to znaĉi da se bavi pjevanjem. ako je rob. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . i biće obdaren Kur'anom.a. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. kuće. a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. .v.š. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. ili ako ima oca. ili da će se razvesti sa ţenom.minĊuše. ili od nekog uĉenjaka. dati sigurnost pri kraju ţivota. imetak ili upravu. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. ili će se oţeniti. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. dobiće imetak od ne-Arapa.. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. Ako neko sanja da je našao prsten. Ako takav prsten sanja trgovac. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane.njegovu ţelju i cilj. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. vjerom. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. ono za njih ima pohvalno znaĉenje. a da mu je ostao samo dragi kamen. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema.'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. dobiće veliĉanstvenu upravu. on mu simbolizira poniţenje. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira.". MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. jeziku ) aludira na nesreću. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. rodice sina. Ako neko sanja da je pozajmio prsten. Ako muškarac sanja prsten od zlata.š. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten. to znaĉi da će profitirati u trgovini . ţenu. ono što je vjerom pcfkuĊeno. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. Ako takav san sanja trudna ţena. onda to nema pohvalno znaĉenje. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao.s. to znaĉi da će mu se roditi kćer. bila u prstenu. ako nema oca. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. obzirom da je vlast Su lejmana a. to znaĉi da će mu Allah dţ. i ako je pripadnik sekte haridţija. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. kao i ĉasni ljudi svoje riznice. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. koji na sebi ima dragi kamen. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. jahaće ţivoti. to mu je radosna vijest da će postići znanje. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. desiće mu se nešto neţeljno. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat.

Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. ako je zapamtio nešto od znanja. ako je nauĉio Kur'an napamet. sezam. dpbiće je. simbolizira lice - 165 . to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. ispuniće je. Ako ţena sanja orglicu. zaboraviće ga. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. Prodavanje prstena. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. Prsten koji simbolizira dijete. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. neće je ispuniti. ovladaće njim. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. ogrlica prekine i prospe. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. nauĉiće ga napamet. ako je dostojan vlasti. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. a zapostavlja suštinu. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. kao npr. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. biseri — Sunnet. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. propise i rijeĉi velikana u vjeri. ţanje i Kur'an. ugl-led.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. simbolizira snagu i moć. Ako ogrlicu sanja ţena. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. ukras i ţelju. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. na ime kiše. brašno. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. krupnog biserja i safira. to znaĉi da ga njegova ţena vara. jahalicu. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. ako je od bisera. ako je od bisera. Ako te ukrase sanja muškarac. ţenu ili dijete. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. Ako se. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. simbolizira rastavu. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. udaće se za muţa visokog ugleda. ona će roditi sina. a ako je nije dostojan. Ako ţena sanja da je dobila prsten. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. jaĉinu i moć. ona joj simbolizira muţa ili dijete. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. Ako neko sanja da s neba. radost i imetak. znaĉi da je ta ţena prostakuša. ako je ĉvrsta. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. a ostali dragulji — fikh. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. pada prstenje. spomen. ona simbolizira bogatstvo. ako je neoţenjen. ako je ogrlica od bronze. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. Ogrlica koja simbolizira ţenu. zaboraviće ga. ako se sanja. ogroman imetak. onda je dijete od muţa ne-Arapa. robinju.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. ako je od ţe ljeza. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. ako je s dragim kamenom od topaza. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. ako ući Kur'an. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. ako se bavi fikhom. kuću. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. ako je preuzeo kakvu obavezu. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. pak. simbolizira znanje. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. on mu simbolizira njegovu hrabrost. Ako je ogrlica velika. ĉast i dr. bisera i topaza.

Ako neko sanja da se umjesto pojasom. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. to znaĉi da on nije pruţene ruke. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. amidţu. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. će ga pomoći protiv njega. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva." POJAS simbolizira oca. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć.". a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. Ako halhale sanja ţena. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. ona joj simbolizira njenu ljepotu. ali ga on ne uzima. . Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. tj. ako to sanja poboţan ĉovjek. i ako to sanja uĉenjak. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. Ako ţena sanja da ima više narukvica. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. za visno od toga kakvu je robinju kupio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga.. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. to mu simbolizira njegovu snagu. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. ukras i ono ĉime se ponosi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. a ako je taj pojas ukrašen draguljima. Ako to sanja bogataš. simbolizira pokvarenost vjere. pomislio bi da su biser pro- 166 . Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice.da ih vidiš. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. HALHALE od srebra simboliziraju sina. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. to znaĉi da je on škrtac. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu. tako da ne moţe da ih nosi. a ako je neudata. Allah dţ. opasao zmijom. ali da se njime nije opasao. Ako neko sanja da ispravno buši biser. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. to znaĉ i da će dobiti upravu. koji ljudi uzimaju. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. ma kakva ona bila.š. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. BISER. Ako ţena sanja da ima narukvicu." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. one su odjeća vaša. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. ili vlast.. da je škrtac. Ako muškarac sanja da ima narukvicu.. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. to znaĉi da će on. to znaĉi da će dobiti vlast.mjerstvo. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost.. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost... a ako je ta narukvica od biserja. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. Reĉeno je i to da ogrlica.. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. opasao koncem. brata. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro. a za trgovca — zaradu u trgovini.. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. NARUKVICA.

— Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. ni kurbane. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. na ime minĊuše. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. Veliki biser. Ako neko sanja da drvetom buši biser. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. da uzima školjke a baca bisere. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti.šuti". Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. Ako neko sanja da gleda u dragulj. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. jedan veći a jedan manji. to zaboraviš i zapustiš. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. za uĉenjaka -sticanje znanja. koje su ljudi kupili. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. to znaĉi da on ogovara ljude. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an. ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. jer ja govorimono što ĉujem. i da to nema sjaja. ima bolje znaĉenje od malog bisera. rodice mu se kćer. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. jedno duţe a jedno kraće. Ako neko sanja da ţvaće biser. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. popularnu i veselu robinju. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke. a ja nisam. to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude.. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. ako se sanja. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. ni sveti mjesec. imam biser. za upravitelja . a Ibn Sirin mu je tada rekao: . . — Jesam — rekao je ĉovjek. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. Ako neko sanja da broji biser. Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. . Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. a pitanje simbolizira kljuĉ. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. Nenanizani biser simbolizira dijete. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. i za trgovca — zaradu. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu.upitao je Ibn Sirin.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. Neki.š. i sve što nauĉiš.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. biser ili kristal. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš. to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. zabranio.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser.Nato joj je Ibn Sirin rekao: . pak.dobijanje uprave.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. Ako se uzme da koral 167 . — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . . Ako neko sanja da je progutao biser. — Istinu si rekao — rekla je ţena.. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. a ako ţeli da se oţeni. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. ali ga ne uĉiš. koji govore više od onoga što ĉuju. Bušeni biser simbolizira robinje. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. Pro suti biser simbolizira lijep govor. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. KORAL. to znaĉi da on pljaĉka grobove. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet.

a. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. pa ju je neko upitao za to.s. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu.. i to je ţenski ukras. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka.v. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. dobar i halal imetak. Uzvišeni Allah je rekao: „. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja. kako u ruci drţi bocu. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. Tele nije bilo od zlata niti srebra. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. SURMA simbolizira imetak.s. taj san mu ima dobro znaĉenje. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" .Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. . Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. Ako neko sanja da topi olovo. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu.v. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. s/iagu i ugled. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. to simbolizira manju štetu. takav san mu nema dobro znaĉenje. TIRKIZ simbolizira osvojenje. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja.sanja da u ruci ima nešto od bakra. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. a surmedan — ţenu. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. što je bio zanat Davuda a. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat. izdaju. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje.a. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s.a. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. simbolizira zadovoljenje potreba. U jednom haberu od Ummi Seleme r. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. svoga Gospodara. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. Kada sam ga ja upitala: . Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. NAFTA simbolizira haram imetak. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu.s. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak.Šta je to. ŢELJEZO. već od bakra. Ako neko. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara.. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. Ako neko sanja da topi bronzu. GvoţĊe simbolizira imetak. koja će se povećati. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. naklonost i dug ţivot. a ako takav san sanja griješnik. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive.. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju.simbolizira prijatelja. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 . OLOVO simbolizira svjetinu (puk). Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. Ako neko sanja da je posut naftom. pobjedu. to znaĉi da će mu se poboljšati vid.s. Ako neko sanja bronzu i bakar. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). a ako se sanja otkriven i da se obrće.

BUNARU. onda: ako u njoj ima neko bolestan. TUMAĈENJE SNOVA O MORU. to znaĉi da će on oboljeti. nevjerovanje i zabludu. Ako je voda bila mutna. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. a ako otiĉe iz kuće. Isto tako. VODI. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. ili da će dobiti lijepu robinju. a ako voda ostane u kući. a voda simbolizira plod djeteta. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. jer je ţivot svake stvari vezan za nju. ropstvo ili kugu. od mjesta na kojem je pid vodu. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu.. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. zaraĊivati na ruţan naĉin. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. Ako neko sanja da je voda bila pogana. zet. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. gorka ili smrdljiva. npr. to znaĉi da će kupiti robinju.š. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". dobiće neki imetak. bliski prijatelj i si. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. 41. kao što je brat. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. globu. VODA simbolizira islam. oţeniće se. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. njegova ţena ili robinja će zanijeti. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta.. ili pak umrlog (vlasnika kuće). onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. LAĐI. na kojoj će biti plaĉa i suza. to znaĉi 169 . ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. Ako je u pitanju samo jedna kuća. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. oţeniće se. njegova ţena. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. ako je neoţenjen. to znaĉi da će mu se roditi dijete.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. povodom ispraćanja nekog na put. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. srazmj erno nakitu jahalice. kao što su kuga. znanje. RIJECI. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. spavaće i okusiti njenu slast.govor i beskorisnu raspravu. ako je siromašan. a sitni novac obmanu. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. uglednijim i dostojnijim uprave. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. to mu simbolizira haram i grijeh. ili. riješiće se svih briga. zadesiće ga neka tuga. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. ona mu simbolizira ţalost. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. ali ako nije ništa od toga." Voda moţe da simbolizira i spermu. to simbolizira rodnost. pomor ili sablja koja masovno ubija. primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. iznenada će se obradovati. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. ako je bolestan. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. pak od posude u kojoj je bila voda. ako je oţenjen. a ako ne to. biće u stalnoj brizi". shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. rodnost i izobilje. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). padanje u ropstvo. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem.. ţivot. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak.

ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. pak. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. poniţenje i gubitak blago dati. to znaĉi da će se izgubiti vid. vjersku i drugu literaturu. dobiće imetak od vladara. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. kao što su kraljevi. njegova nareĊenja i dekrete. ako sanja da pije iz rijeke. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. a druge siromasi. jednima danas daje vlast. ljude. ribe — njegove podanike. mor- 170 . Ako neko sanja da je popio mnogo vode. opasno. sugraĊane. na prevaru će dobiti neki imetak. vašare i putovanja. nesreće. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. to znaĉi da će dugo ţivjeti. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. toplom ili hladnom vodom. ako se ĉaša razbije a voda ostane. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. više nego što je inaĉe pije na javi. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. zaštitu od smutnje. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. što jedne bogati. danas ih ljulja u kolijevci. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. gospoda i duhovna bića. obzirom da je more jako. vladar će mu zadati neku brigu. to mu simbolizira dug ţivot. vraćanje duga ili sigurnost od straha. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. a sutra ih ubija. oporavak od bolesti. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. ogromno. bolesti i propast. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. Ako se sanja STAJAĆA VODA. vladare i kradljivce. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. uzima i daje. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. laĊe — njegovu vojsku. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. i ako sanja da vodu pije iz bunara. izlazak iz zatvora. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. SLANA VODA simbolizira tugu. nesreće. a sutra ih ubija i napada. trgovinu. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. trgovaĉke radnje i pravnu. uĉenjaci. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. poreznici. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. ili. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. u tom sluĉaju. ţene. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. a ako sanja da je koristi samo noću. to znaĉi da će voda presušiti. sudije. — Ibn Sirin mu je rekao: . MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. ali od koje neće imati hajra. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. simboliziraju Allahovo dţ. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. moć. Morske laĊe.š. talasi — vladarove ljude. kapital. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. a druge osiromašuje ili ubija. ta ko. to znaĉi da će postići obil no dobro. a ako se sanja da se ona pije. carevi. ekonomsku moć i pravni sistem. Morska voda simbolizira imetak i znanje. povjerenike. a ako su njiva ili vrt dali plodove.

a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada.. ili će propasti u nekoj smutnji. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. to znaĉi da će ga vla- 171 . i val ih razdvoji. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu." ili „. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera. to znaĉi da on ĉini prekršaje. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem.. uţas ili strah. neki djelimiĉno nastradaju. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put.. Neki vele: Ako neko sanja more. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. to znaĉi da će se utopiti u vlasti. ili će oboljeti. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili u blagodati.. nauku ili vlast. ako je taj drugi umrla osoba. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. ili da će nastradati halifin im etak. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. ili kad je ono uzburkano. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro.Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje. kao što je sluĉaj s morem i rijekom. Ako neko sanja da se kupa u moru." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. .. JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere. koji će ga omamiti. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. LaĊe. a ako snivaĉ nije bolestan. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. kao zatvor ili neka druga kazna. obilniji i trajniji. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara.A kad ih talas. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli.. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. naziva tugom.Vjerujem. kao oblak.. Ako neko sanja da je popio cijelo more. to znaĉi da je on u Dţehennemu. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. Ako neko sanja da mokri u more.š. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja).Nedugo zatim halifa je ubijen. a ako se pritom utopio. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. Ko sanja da crpi morsku vodu . zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. doţivjeće neki uţas. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. rekao je: . to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot.. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. u tom sluĉaju. neki su pod teškim tovarom. umrijeće u svojoj bolesti. prekrije.. preko koje neki prelaze s lahkoćom. to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga. ako se u moru udavio. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema.

a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. bolest ili zatvor. ĉas uranjajući. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. ili će ga omes ti kiša. Ako je prilikom plivanja osjećao strah.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu.. a ako je isplivao. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. Ako rijeka u snu plavi drveće. taj san se odnosi na njegovu vjeru.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru.l kad je preĊoše. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. ako je ta rijeka bila ĉista. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka.. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe.. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). to znaĉi da će prebroditi brigu. ako voda nosi hra nu.. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. to znaĉi da će imati do bar urod. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. ili će ga vladar zatvoriti.. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. Kad neko sanja da pliva u moru. Ako neko sanja da pliva na leĊima. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. ukoliko se sanjaju da su presušili. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti.. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima.". znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. Ako neko sanja da pliva po kopnu. oslanjajući se na Allaha dţ. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti. ili će ga zadesiti neka ţalost. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. RIJEKA TIGRIS. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. opet. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje.. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ. rijeka ili do lina. to znaĉi da će povratiti vlast. ukoliko se vo de bojao. PLIVANJE. uţas i strah. a ako more prepliva. da će. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. zavisno od toga koliko se udaljio od obale. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor. ili narediti da ga izbatinaju." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao.š. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon. to znaĉi da će se spasiti svih briga. tako. ili da će mu u kuću ući vladar. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. to znaĉi da je vladar pravedan. hladnoću ili oskudicu vodom. to znaĉi. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. carina ili nešto drugo. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. ona simbolizira neki manji belaj.š. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika. ako takav san sanja putnik. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. postaće ministar ako je toga dostojan 172 . to mu moţe da znafibolest. to znai da će se pribojavati vladara.dar upropastiti. a ako je tu vodu preplivao ili pregazio... Ako neko sanja da se utapa u moru. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. spasiće se od vladarovog zla. to znaĉi da će ga zadesiti strah. otići na neki opasan put. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. ugled i moć. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.". Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda. a neki. on i oni koji su s njim vjerovali.. Svako more. ako ta rijeka potekne nazad. Ako neko sanja da kopa rijeku. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. i ako voda nosi posteljinu. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. biće zatvoren. a ako je pritom bio neustrašiv. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast.

da bi se to protu maĉilo. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. a šta će mu se desiti. ako ima ţenu ili robinju. ili ga ponijela. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. da mu se prekine opskrba. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka.. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. ako nije ni jedno ni drugo. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. jer stvoreno je nosilac orgaizma.s. to znaĉi lijep ţivot. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. ali da se u njoj nije udavio. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. ako je neoţenjen. trgovaĉko putovanje. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. NIL. imaće lah -koću i steći će imetak. koju im on pruţa.a. zapašće u 173 . što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. spasiće se. da ima smetnji u braku. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. ako vlada glad. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. treba uzeti u obzir njegovo stanje. to znai da će zapasti u veliku tugu. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. ili neki pokuĊeni imetak. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. razni zanati i sliĉno. to se odnosi na njega liĉno. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. Ako neko saja da je Eufrat presušio. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. da bi mu se protumaĉio san. bilo dopremom hrane u grad. a ako to nije u pitanju. predstavlja brigu. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka.v. to znaĉi da će se riješiti tuge. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. kao npr. a ako se zaĉepi i razlijeva. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. Allah dţ. zavisno od toga šta mu se dešava na javi. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. tako da će moći vršiti kupoprodaju.š. to znaĉi lijep ţivot za ljude. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. ako je bogat ili ugledan. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. Ako se sanja da potok teĉe silovito. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. ali ako se presipa lijevo i desno. ili da će u grad stići haram plijen. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. blud nazvao prljavštinom. npr. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. a ako je u snu izašao iz vode. korist i blagodat. ako u gradu vlada zaraza. dućan. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. bilo posredstvom kiše. će im d ati izobilje. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. ako je siromašan. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. i ako je voda potoka bila krvava.

— Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. korisnu. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu . jako usluţnu. .ţenu. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. a voda mu je ostala na dlanu.zamku.Nato mu je Ibn Abbas rekao: . odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. meda ili mlijeka. hambar. koja ima poslugu. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak.Nato mu je ĉovjek rekao: . to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. ona moţe da simbolizira i valiju. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. krĉag . TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi.s. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. srazmjerno tome koliko je napajao. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini.a. ţene iji nekoga drugog. ono je puklo i krĉag je ispao. te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. a dijete će ti ostati ţivo. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. dućan. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu.s. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. a bunar . Allahov Poslanik s. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. prvakinju. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu.Ti zavodiš robinju. prošlo mu je pola ţivota. pa je krĉag ispao i razbio se.v. . KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. slugu ili roba. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu.brigu i nevolju zbog sluge. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . Ako kroz cijev teĉe voda. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. vreće i veliku svotu novca. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke.Uţe mu simbolizira ugovor. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio.. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. a ako kroz nju ne teĉe voda. riznicu. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). voda — iskušenje. i ako mu vrt dadne plod. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. mahali i trgu gdje ţivi. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. BAĈVA simbolizira dobru ţenu.pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu. je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. meĊutim. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. ako je popio manje ili više. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja.Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. zavisno od toga koliko je napajao." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab. Kofa se u njegovim rukama povećala. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. . Nato je Ibn Sirin rekao: . Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. koja će ti roditi sina. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude. a crno stado se pomiješalo s bijelim. a on će se okoristiti od svoje ţene.

Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. zatim Hidr a. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. a ako nema trudnu ţenu. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. to znaĉi da će mu oskudica potrajati. shodno kazivanju o Junusu a.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . na što nas podsjeća Musaovo a. i on spusti kofu svoju. ako je u zatvoru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.s. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla.skim i svj'etskim stvarima. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. bunar joj simbolizira profesora. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ.. ako namjerava ići na put. pa ako je uz to uzeo abdest.. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri.s. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. steći sigurnost i imati sretan brak.s. vratiće dug i riješiti se brige. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. a prije toga je mislio da će propasti. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu.s. ako to sanja neoţenjen ĉovjek.s. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. da bi mu protumaĉio san.š. . to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. putovanje u laĊi s Hidrom a.s. u laĊi je bio spašen Nuh a. ako ţivi u oskudici. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. obogatiće se. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. nekad ćeš je izvući punu vode. to znaĉi da će se oţeniti. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom. i Musa a. to znaĉi da će mu bolest potrajati.. voda — spermu. Tako. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. treba uzeti u obzir njegovo stanje. ako je zdrav i traţi znanje. opasnosti. ako to sanja neko ko je na moru. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. to znaĉi da će u njemu dugo ostati. a Allah dţ. ako traţi nauku. posustaće. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. ako to sanja duţnik. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. da bi mu se protumaĉio san. to znaĉi da će morati priĉekati. već spuštaj u bunar kofu za kofom. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo. tako: ako je nemusliman. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo.š. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. tako. ako je bolestan. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora.. i Musau a. i oni koji su s njim bili u njoj. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. tako da će jedno drugo štititi od griješenja. Allah dţ. a bunar -r. pokajaće se za svoje grijehe. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe.s. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. a koju je Hidr a.. ako je griješnik. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi. Nuha a.ţenu.". Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja. ako to sanja bolesnik.s. ozdraviće. ako Bog da. a nekada s puno blata i malo vode. to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. ako je ugovorio brak. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju.š..s.s. takoĊe je i Junus a. ako je bolestan. to znaĉi da će mu ona roditi sina..s. primiće islam. ako je siromah. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. licemjer - 175 . MeĊutim. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. LaĊa simbolizira i zatvor. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. Na osnovu kazivanja o Hidru a.s.s. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni.

pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. dimi se i ima plamene jezike. Ako se sanjaju brodska uţad. NJ. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". kaznu. ona simboliziraju drugove u vjeri. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili . a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. a što je laĊa dalje od kopna.A kada ih On do kopna dovede.. SVIJEĆA. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom . ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. to znaĉi da se je dalje od spasa. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. Vatra moţe da simbolizira i 176 .. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar. brige. koja joj predstavlja spas i sigurnost. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe. moţda. UGALJ. haram i sve ono što vodi u Dţehennem.).. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI.š.s..) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. PEĆ. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. Vatra katkad simbolizira i uputu.š. shodno Musaovim a.. srazmjerno veliĉini mora. od rijeĉi ili od dijela. i nastavlja kretanje kopnom.. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha. OGNJIŠTE. MANGALA.š.. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. KANDILJ l DR. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . onda je on. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. bilo nešto drugo. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. 42. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio.. islam. a ako ne to. LAMPA. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose... Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. znanje i Kur'an. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara.Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe . ako je u snu izašao iz laĊe. greške. a ako sanja daje iz laĊe izašao. bilo prevozno sredstvo kojim putuje. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo.. ako je trgovac. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. a ako je u snu potonuo.. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. shodno Njegovim rijeĉima: .stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu. i ona ĉini osnovu za samoisticanje. to znaĉi da će da tone i na javi. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. ona mu simbolizira tabut. ako je upravitelj. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. po kome je neprirodno da se ona kreće. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. shodno rijeĉima Uzvišenog: . uĉenjak ili poglavar. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost. i dobio je uputu. šeriatski pravnik." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto. a što je laĊa dalje od kopna. . Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put.

postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. svoga Gospodara.v.s. to znaĉi da će to poskupiti. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. MeĊutim. a ako u loncu nije bilo hrane.s. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. Ako ta vatra nije bila na putu. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. ili ako je on dobar ĉovjek. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. mešetarenjem ili od predstavništva. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati.a. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. ili da će to traţiti nekim sporom. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak.s. našto je on re kao: . voćke i biljke. a njom kaţnjava i Allah. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). kao što su boginje. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. Iskre simboli- 177 . Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. Ljudi će ubiti svog imama. Kad neko sanja da je u peći. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. a ako su ga u vatru bacili. ugašena. usjeve. njive. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen.Taj ĉovjek će oslijepiti. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. kuga i dr. a ako nema izgleda za rat. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak.— Raspali. zahvaćala ih svojim iskrama. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. kao što je bio spašen i Ibrahim a. koji je vladar na oba svijeta. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom.s. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. a ukoliko nije. bez plamena. ako profesionalno nije vezan za vatru. to znaĉi da on jede haram imetak. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. Ako neko sanja da jede vatru. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. svaĊom. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. pa će ga njegova djeca voditi. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. a ako je uzeo nešto peĉenja. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. ili kojeg će varati. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. ali ne i druge. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze.vladarovu kaznu. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. raspali. pak. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. pojašnjavajući te sukobe. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a. to znaĉi da će biti spašen. na što ukazuje i kur'anski tekst. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. na ognjištu i si. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. ili. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.

zahvaljujući vladaru. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. pobijediće ih. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. shodno kazivanju o Musau a. a ako osjeti toplotu od dima. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko.s. Pola stada ti je propalo. UGALJ. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. inaĉe. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. pretrpjeće gubitak u trgovini. postići će moć. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. a ako ima neprijatelja. blagodat i vlast. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. Ako neko sanja da potpaljuje peć.Tako se i desilo. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. postići će dobro. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. dućan će mu donositi obilje. a ako sanja da je baklja nasred kuće. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. ako mu vatra izbija iz usta. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. ako vladar ima neki problem. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj.s. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. opet. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. . nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. a druga je samo nagorjela.. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila.. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. Ako neko sanja pepeo. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. Neki vele da on simbolizira haram imetak. U narodu se. to znaĉi da će otići na hadţ. ako je u ratu. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. smutnju i trvenje. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. nakon što je ranije trpio nestašicu. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. to znaĉi da će postići iskre nost. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. riješiće ga.. koje će postati ĉuveno. pretrpjeće poraz. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. nešto laţno i beskori sno. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. Neki. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. — Tako je i bilo. to znaĉi da je on doušnik. shodno kazivanju o Ibrahimu a. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre.ziraju zao govor. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. pobje du. a ako je trgovac." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu . veselje.. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska.. siguran od njene opasnosti. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. blagoslov i moć. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. pa je jedna papuĉa izgorjela. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom.

Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast. oţeniće se. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. pretrpjeće gubitak. to znaĉi da će mu ţena roditi sina. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. Ako se sanja drvena mangala. kao što je uĉenjak. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. ako je neoţenjen. ako je vladar.. a ako zapali mushaf. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. ali mu to neće poći za rukom. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. a ako je bolestan. to znaĉi da će se on oţeniti. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela.gradi peć. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan.. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. izgubiće vlast.. izgubiće imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. a vatra — vladara. ţeljezo — jakog ĉovjeka. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar.. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. i oni će mu pruţiti pomoć. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. ozdraviće. ugled i spomen i koje će biti korisno. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. a fenjer supruga. izdrţavalac porodice ili dijete. to simbolizira štetu u imetku. poboţne ljude i Kur'an. i kada ona osvijetli njihovu okolinu.. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. potpalila i puhanjem raspirila vatru. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. SVJETIONIK simbolizira slugu. simboliziraju i borbu sabljama. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. 179 . Lampa moţe simbolizirati i suprugu.. popularnost. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. to znaĉi da će roditi djeĉaka. izmeĊu ostalog. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. i ako je bogataš. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. ako je trgovac. Ako ţena sanja da je ukresala. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom.

Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. a plodovi — njeno bogatstvo. Isto tako. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. VINOGRAD simbolizira ţenu. ţenom ili robinjom.. javno kupatilo. nosi i raĊa plodovima. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. bilo da je u pitanju dobro. gumno. kao što je već objašnjeno. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. bilo zlo i zavisno od vremena. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. a plodovi — hranu na soframa. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. je li govorio. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. kao i njihovi plodovi. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. visina — njen ţivotni vijek. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. a ukoliko je vrt bio njegov. kao i to šta je radio u vrtu. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. 43. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. pio. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. VRTOVIMA. kao što je siromaštvo. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. han. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. tako da drveće simbolizira spfre. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. mudraca ili vladara. kao što je du ćan. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. to znaĉi da će poginuti kao šehid. s ĉijeg drveća je opalo lišće. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. jeo plodove ili ih je sakupljao. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. O NJIHOVIM PLODOVI MA. ili razne biljke koje rastu u vrtu. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. one simboliziraju prinos 180 . to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. han. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. bruka ili bolest.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. Reĉeno je i to da vrt. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. ako pos toji u vrtu. Ako takav san sanja oţenjena osoba. tako. rob. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom.. simboliziraju ţeninu porodicu.profesiju kao i on. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. srazrnjerno broju palmi.

koja je u Kući istine. povodom nekog dobra ili nekog zla. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. pa ako je stablo bilo u napretku. Ako je tako sanjana umrla osoba. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. lijepo i krasno. voĊa puta. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. Ako se orah pod njim slomio. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. a ako je stablo imalo loš izgled. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. spasiće se.s. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). pa ako je ono veliko. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. boju koţe i posl ove kojima se kiti. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. napravili drugaĉiju usporedbu.a. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. kapetan broda. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. muftija. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. crno i smrdljivo. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. Drugi tumaĉi snova su. imam u mihrabu. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. obraslo trnjem. a ako nije. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. napornog i teškog ne-Arapa. ĉast i sliĉno. na kojem 181 . to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. da bi se san protumaĉio. da se bori sa svojim slabostima. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. ili i jedni i drugi. npr. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. robove. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. Ako je u snu sišao s oraha. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. a ako su sanjani van sezona. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. marljiv i plodonosan. sudija. a sve je to u principu haram i pokvarenost.v. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. s palmom. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. sofre. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. Ako takav san sanja bolesnik. majstor i si. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. ljepotu i odijevanje. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. koji je ugledan. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. hambari i si. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. Isto tako. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. Ako s oraha padne i umre. šef. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. a ako je to stablo ruţno. Ako neko sanja da je neko stablo palo. a Allahov Poslanik s. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. ali će se ipak spasiti. da ih posjeduje ili da ih jede. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. je palmu uporedio s muslimanom. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. ako što su trapovi. zavisno od samog stabla. njegovu braću i njegova uvjerenja. poboţnost i ţivot. Ako neko sanja da posjeduje stablo. poredeći ĉovjeka i stablo. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. sluge. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. da će biti zapovjednik.

to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. blagoslovljenog stabla maslinovog. a ako je trudna. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate". kao što su ĉempresi i platane. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. boja njenog ploda. dareţljivog i korisnog ĉovjeka. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. van sezone. a ako se ne primi. hranljivosti i drugog. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. njiho ve koliĉine. shodno rijeĉima Uzvišenog: . simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra... koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: . uzmi i jedi . a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost.. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. a prihvata svoje neprijatelje. sporiti se.. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. sudija ili Ijekar.. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin.. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. (Rijeĉ „šedţereh" tj.. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. Ako je to stablo bilo maslina.fi ma šedţere bejnehum". oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom... Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. Ako je u pitanju neko drugo stablo. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. veliĉine. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. a on je rekao: — Nisam. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara.ne i ne". Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. tumaĉ snova." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti... VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima.. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom. iscijedio iz njega sok i popio ga. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline.) Veliko drveće koje ne daje plodove. Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara.. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. ni istoĉnog ni zapadnog . Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. to simbolizira smrt te bolesne osobe. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. to onda simbolizira brigu. kao što je vladar. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. Tako. Osim toga. ali sam kupio robinju. utvrdio je da je to istina. iz koje je porodice i kakve je prirode.. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. vaiz. stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. ustanovio je da mu je ona majka. to znaĉi da on kida rodbinske veze. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. — Kada je to taj ĉovjek provjerio. Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka. zavisno od samih plodova. ako je neoţenjen. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. rodice 182 .

osiromašiće. crvene ili bijele. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. to znaĉi da će biti biĉevan. simboliziraju bolest. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". KRUŠKA.s. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. simbolizira bolest. CRNO GROŢĐE. sudije ili od neke ţene kao što je majka. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. sin promijenio boju. sestra ili supruga. suho groţĊe i si. simbolizira bolest i strah. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. oni nemaju lijepo znaĉenje. simbolizira bolest. Ako je ugovorio brak. a crne smokve i crno groţĊe . Ako neko sanja sa jede kisele plodove. kao što su hurme. obogatiće se. a zelene — brigu. nepoţeljno i ruţno. SMOKVA. lišće i plodovi. po krovovima i trgovima. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. srazmjerno broju zrna. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. imetak ili nešto drugo od vladara.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. a ako je ţuta. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. crne. Kad neko sanja da cijedi sok. imaće poteškoća dok se ne oţeni. vlast i sreću. shodno rijeĉima Uzvišenog: . OSKORUŠA. Zelene smokve i bijelo groţĊe. treba uzeti u obzir njegovo stanje. GROŢĐICE (suho groţĊe). Kad neko sanja da cijedi groţĊe. dinja i dr. simbolizira brigu. i tako je. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. da bi mu se protumaĉio san. ako se sanjaju u sezoni. s rogaĉem. a ako se sanja u sezoni. vele. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. simboliziraju brigu i tugu. simboliziraju dobro i imetak.. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. imaju lijepo znaĉenje. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. a ako se sanjaju van sezone. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. tako će se i tumaĉiti. Ako je bogat. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. simbolizira brigu i ţalost. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. koji u svom nazivu (u ar. simbolizira nešto neţeljeno. bivši pritom u brizi i kajući se. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. s tim što to obavezno prati briga. simboliziraju bolest. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. Ako bolesnik sanja da jede krušku. Ako je siromašan. nastalo crno groţĊe. ako se sanjaju u zimskom periodu. koje je poprimilo crnu boju. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. a Zekerija a. Ţute kruške simboliziraju bolest.s. a crne smokve i crno groţĊe — grad. Ako je. obzirom da se Adem a.. simboliziraju brigu ili ţalost. njeno stablo. to znaĉi da će ozdraviti.s. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. ako se sanja van sezone. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. i kada je Nu-hov a. smokva. kao npr. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. kao npr. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. to simbolizira jaku hladnoću i strah. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove.. Ako snivaĉ traţi pomoć. rogaĉ. Ako je nje - 183 . i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. ako se sanjaju u toku svoje sezone. a ako je ţuta. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. ako se sanjaju van sezone. na osnovu prethodnih snova. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. Ako je neko uobiĉajio. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. tugu ili bolest. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. jer to predstavlja suštinu. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. pak. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. kao što je poslovni partner i si. ili zelena šljiva. Isto tako. a ako se sanja van sezone. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada.s. da bi mu se protumaĉio san.s. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. Kazuje se da je oko Nuhovog a. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha.noći.djevojĉicu. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. imaju lijepo znaĉenje. ako se sanja van sezone. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. kao što je npr. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo.

Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana. . Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. rekao: . odnosno njegovom tamniĉnom drugu. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. to znaĉi da će se ona proĉuti. to znaĉi da će se oţeniti. a ako ih sanja poljoprivrednik.s. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. shodno kazivanju o Jusufu a. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. to znaĉi da će mu roditi sina. ima intenzivnije znaĉenje.s. ako ukazuje na dobro.s. ima nešto slabije znaĉenje. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju.. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok. simboliziraju jaku bolest.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. SMOKVA simbolizira veliki imetak. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. jeziku) ukazuje na obilje. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu.„vatra"). to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji.. NARANDŢA. 184 . to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone.gov san bio opšti tj.. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. vino ili mlijeko simbolizira vlast. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. Jedna narandţa simbolizira dijete. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. zadovoljstva i uspjeha. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). Ako to sanja osoba koja traţi znanje. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. to znaĉi da. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. i hazreti Havi: . s tim. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. posjeduje ili jede jabuke. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. KRUŠKA. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu). one mu simboliziraju ţalost i kajanje. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. Ako neko sanja da je dobio. Ako jabuke sanja vladar. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan.Ne pribliţujte se ovom stablu". Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino. prije nego je postao halifa. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. koja ima i lijep miris i lijep okus". to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. ako ih sanja trgovac. one mu sim boliziraju njegovu vlast. Ako neko sanja da grize jabuku.a.v. to znaĉi da će roditi lijepo dijete.će naslijediti neki imetak. a kisele jabuke ha ram imetak. Ako neko sanja da je ubrao jabuku.

Kajsija koja se savija od roda. izuzev crnog groţĊa i smokava. a zeleno ne simbolizira bolest. BADEM simbolizira imetak. to znaĉi da će mu se roditi sin. imetak ili znanje. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . LOTOS. ili. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao. Svaki slatki plod.. suprugu ili kćer. a bijeli — srebrenjake. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. OSKORUŠA. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. kiselo — brigu i ţalost. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. ţuto voće simbolizira bolest. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. simboliziraju dobijanje imetka. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da cijedi dunju. one mu simboliziraju uspon u vlasti. Ako banane sanja dunjaluĉar. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. izuzev već opisanih. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. DUD.KAJSIJA simbolizira bolest. to 185 . a neki. Stablo lotosa. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. beskorisno putovanje. BANANA. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. a ako su kajsije zelene.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. ako su plodovi na njoj ţuti. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. ako se sanjaju. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. Uglavnom. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. opet. imetak i dobro. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. one mu simboliziraju profit. i meĊu bananama plodovima nanizanim. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. oni mu simboliziraju znanje i vjeru.. DUNJA. on joj je rekao: . Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. Ako dunje sanja trgovac. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. Plodovi oskoruše. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. a ako ih sanja upravitelj. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. i simboliziraju sakupljeni imetak. a kad je ona potvrdno odgovorila. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. njegovog slugu. Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. a ako ga sanjaju ljudi vjere. to simbolizira neko dobro. on im simbolizira imetak.." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša.nekog spora. simbolizira opskrbu. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. da ostavlja namaz ili post. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane.. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. pak. a ako ih sanja ĉovjek vjere.

Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo.. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti.. ili će ozakoniti neku nepravdu. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara. Palmino lišće simbolizira ţenske kose. . Ako neko sanja da jede zrele hurme. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula. Ako neko sanja da je posjekao palmu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . KOKOSOV ORAH. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća. uĉenog. shodno rijeĉima Uzvišenog: .v.s. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak. . Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak.U njima će moći. Isto tako. na uţivanje vama i stoci vašoj". Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. to znaĉi da je on preokupiran haramom. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. za trgovca — trgovinu. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. a kad sam se probudio.s. Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. Jedne prilike je Allahov Poslanik s. uprava. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu. Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog.. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. blagoslov i radost. FUSTUK (vrsta badema). Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. koju hoće vrstu voća traţiti . pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. to znaĉi da će naći lijek. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. Suha palma simbolizira munafika.. priĉa Humejri.. bezbjedno. Pupoljci palme simboliziraju imetak. Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova.s. to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti. napornog i škrtog bogataša. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. shodno kazivanju o hazreti Merjemi. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri. kao hranu robovi ma ..a. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. pa ga je Allahov Paslanik s. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. Ako neko sanja da jede fustuk. Ako neko sanja da po njemu pada voće.v. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu.a. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja.... sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. dobru i ĉuvenu ţenu. stablo palme simbolizira prijetnju. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. HRAST. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. Ako neko sanja da s palme ubire hurme. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik.a. lijek i utjehu. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka. shod no rijeĉima Uzvišenog: . ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom.v. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom.. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot... putovanje i dr. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. kako kaţe Uzvišeni: . to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. a za bogataše — povećanje bogatstva... s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. kao što je spor. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san.znaĉi da će dobiti odjeću. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa. i po stablima palmi vas razapeti". Ako neko sanja da jede kokosov orah. i voće i piće..

Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. TRSKA. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar.Sanjao sam da u ruci imam šip. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom.naseljeno mjesto ili neki posjed. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. izlijeĉiće se od bolesti. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. BOSIOK. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. a ako si ga pojeo. a ĉini korist siromasima. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene.. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. Ako neko sanja da je prodao šip. Ubiranje ruţe simbolizira radost. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. a da. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. zavisno od toga kako se bor sanja. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. ĈEMPRES simbolizira djecu. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. jeziku). to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. uzeće se da je sladak. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. JASMIN. dobiće 1000 zlatnika. dobiće je. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. 187 . on ti simbolizira neko dobro. a neubrani bosiok simbolizira dijete. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. mirodije i ostale mirisne biljke.ruţe simboliziraju plaĉ.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. ŠEĆERNA TRSKA. brigu i ţalost. mirta. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. dijete koje će brzo umrijeti. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome.

44. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. jagorĉevina itd. BILJU. to simbolizira loša djela. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. ŠTAP simbolizira poštenog. postići će. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. to znaĉi da on jede kamatu. a suhi klasovi nerodne godine. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. onda to znaĉi suprotno. braće i rodbine. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. koţa ili usta nisu potpuno puna. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug.. a ako sjeme nije niklo. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 .. . Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju.zaradiće koliko mu je dovoljno. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. pjesnika ili astrologa. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. pa ako se sije nešto dobro. to simbolizira smrt starijih ljudi. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. POVRĆU. BOS TANU. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. KRASTAVCIMA l SL. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. BAŠTAMA. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. a ako se sije nešto loše. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. pak. tada ćeš se kajati. svaĊu i sporenje. DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. vrijednog. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost. ako je obiĉni radnik . simbolizira prenošenje rijeĉi. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. USJEVIMA. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. sticanje znanja. ako je trgovac — prosperiraće. to znaĉi da on radi neki dobar posao. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. jakog. to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava.Ko posije dobro poţnjeće spas.s. ako je klasje ţuto. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. to simbolizira smrt omladine. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. zapašće u brigu. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: .. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece.) simboliziraju sitan novac. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. a ako mu stomak.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. TIKOVO DRVO simbolizira vladara. Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. to znaĉi dobra djela. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. sirovo ili suho. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. ili kako to kaţe poslovica: . a ako je klasje ze leno. ako je dostojan vlasti — dobiće je. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno. Sijanje sjemena simbolizira dijete. Ogrevno drvo. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. i ako je poţnjeo ono što je posijao . a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. ako je posijani usjev ponikao. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. ĉast. uĉenjaka. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga.. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. shodno kazivanju o Jusufu a. Kada oni požanju.

Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. BIJELI LUK simbolizira loš glas. Neki. i ispravi se na svojoj stabljici". Ko sanja da je posijao dobar usjev.a. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. prţeno ili kuhano. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. ona mu simbolizira lijek. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. meso i jaja. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. a taj imetak je koliĉinski velik. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti.s. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. KRASTAVAC. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. simbolizira s mukom steĉeni imetak.s. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. svjeţe ili suho. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. SOĈIVICA. vele da crveni luk simbolizira imetak. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu. PATLIDŢAN.s. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. DINJA simbolizira bolest. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s.njenje.. TIKVA. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. BOB. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. Ko sanja da u 189 . a suhi — imetak i radost. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. Brašno ima još ljepše znaĉenje. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. kao ni zelje i soĉivica. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. CRVENI LUK. Ako bolesnik sanja tikvu. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. ili će steći znanje. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. trudom i brigom. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. opet. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba. NOHUT. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja.v. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva.. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. vidjevši jedne prilike slamu. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. ako se sanja van sezone. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. i on ojaĉa. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. za koji se treba dati propisani zekat. koristi i zarade. Priĉa se da je Ibn Sirin. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg.

to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. Sva zelen. kaznu u vidu zaraznih bolesti. mudrost i pouku. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore.s. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. a za bolesnike — da će umrijeti. tekija. Kad neko sanja ţetvu.. ali će mu biti olakšano. kao što su gljive i si. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. PACUA TRAVA (Ijutak). koji su. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak.v. ako se sanjaju. ţene. bijeli i crni luk. ţalost i haram imetak. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. tegobu i gorĉinu. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo. kao što su: kopar (komoraĉ). imaju negativno zna ĉenje. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. zlatarske radnje i si. Njiva moţe da simbolizira i bojno polje. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. GORUŠICA simbolizira otrov.. mjesece ili dane. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. djecu i starce. SLAMA simbolizira imetak. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . mjesto gdje se daje sadaka . Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. zasijava. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. Vjerovjesnik s. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. pa ako mu usjev nikne. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. Maslaĉak. a ako se odnose na stva- 190 . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. sezama.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao.a. ili će nekome nešto pozajmiti. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. zikir-halka. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. onda klasje moţe da simbolizira i godine. kao što je npr. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. ili će sakupljati sredstva za rat. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. uzimanje kamate. da nosi. po mahalama ili izmeĊu kuća. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade.. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. jeziku). Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk.. izuzev pšenice. simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. jeĉma. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. ili mrkva. krastavci. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. kao što je dţamija. razni zanati i poslovi i si. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude. nana. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. ako se odnose na ljude. kao što je dućan. kao što je zao govor i drugo. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. novotariju u vjeri. protumaĉio godinama. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu.. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. bilo u velikim koliĉinama. ili brigu.. trapovi i dr. stvoreni iz zemlje. kap ukrasima. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". tj. prohe i boba. bilo da se sanja u malim. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. to simbolizira dobro i korist. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. vijest o smrti i naricanje. Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". raĊa itd. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. simbolizira islam. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". u ĉijem nazivu se (u ar. napaja. napor i umor prilikom sticanja imetka. Ljekovito bilje simbolizira znanje. banke. soĉivica i dr. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni.š.s. kao i usjevi. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji. ili nešto gorko.. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. vilina kosa.

Ako je tako sanjana ţiva osoba. ali ovo nije opšte prihvaćeno. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa". ili na sprţenu zemlju. ako se sanja da se jede. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. ili na pepeo. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. to simbolizira raĊanje nove djece. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. a ukoliko ih se sanja više. ROTKVA simbolizira halal opskrbu.s. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. da jede i sakuplja njene plodove. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje. Kuhana prasa. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu.s. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. ili novotarije. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s.ri. ako je bogat. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. obogatiće se. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. BAŠTA. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. ako je siromašan. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. povećaće mu se bogatstvo. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. ili u more.. KOPAR. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. KRAVLJA REPA. Muhammed a. a blagodat — kaznom. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". a ako je asketa. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. klanjanje dţenaze. „Bašĉa mudraca". ako to sanja u vrijeme hadţa. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. ako se tako sanja umr la osoba.s. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna.v. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. to znaĉi da će ga i posjetiti. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. Ako takav san sanja griješnik. simboliziraju naĊeno blago. gar i smetlje. kao npr. Ako takav san sanja nemusliman. Ako se sanja da je repa iznikla. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. Ako neko sanja da jede prasu. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. poklone. 191 . ili meĊu zmije i škorpije. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. simbolizira pokajanje. zikir-halke. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. primiće islam. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati.š..a. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf.a. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka. to znaĉi da će otići na hadţ. sadaku i si. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. dvije ili tri. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela.v.

. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. Priĉa se da je neki ĉovjek. upravu koja će se brzo izgubiti. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. a o ĉemu se konkretno radi. ţalost itd.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. koji je imao ĉetiri ţene. kao npr. bilo u pitanju dobro ili zlo. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. MIRTA. 192 . on simbolizira roĊenje djeteta. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. jeziku). pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk.. — Tako se i desilo. Ako takav san sanja ţena. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak. Ako ţena sanja da miriše maţuran. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. u dţamiji ili kući. to znaĉi da je umro EIEvza'i. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. muţ će joj se s njom razvesti.. dijete koje neće dugo ţivjeti. jeziku). koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. trgovina. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. kao npr. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. s tri ćeš se razvesti. LEBLEB (slak. dijete. NARCIS. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu... DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. to znaĉi da je on dobar planer. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. ona simbolizira ĉovjeka. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. poloţaja ili trgovine. BOSILJAK. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). pospanac) simbolizira Ijekara.. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. ili će umrijeti. to im simbolizira dugotrajan brak. KAMILICA. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. a bijeli — srebrenjake. a s ĉetvrtom nećeš. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. djeteta. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao što je uprava. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. LJILJAN. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. radost koja neće dugo trajati. a ukoliko se sanja neubran. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. Ko sanja da sadi mirtu.

PISANJU.. a kad je on rekao da ima. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. zavisno od toga šta i koliko je pisao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. pogotovu ako su krastavci bili ţuti.. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. SJEMENJE. kao što su vladar. Neki. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo). jezik. Neki vele da Iješnici. 45. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. Isto tako. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. MASTIONICI. POEZIJI l SL. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. zahvaljujući svom poslu. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. prepirku i ţalost. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. a dasku nije. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. a hartija — ţenu. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte. to znaĉi da će. shodno rijeĉima Uzvišenog: . sablja ili muško dijete.a. zahvaljujući svom poslu. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. sudija.s. TINTI.v. to znaĉi da je. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. što je o