Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

" TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. pretpostavljajući da je to istina. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.odjenuo sa dvije.š. daje nešto od dunjaluĉkih dobara. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje." Ako pak sanja da pada sa nekog zida. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv. haljinke i on ih odmah obukao. 5 . Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost." U predaji jednog hatara stoji: . tu osobu.. ta oso-ba je ogrezla u laţima.rost i milost.š. nije zadovoljan. to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost.. bilo izdrţavanje. dok god je ţiv.š. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti.š.š.š..š. koja to sanja. na njega rasrdio — past će sa neke visine. ili on bude mislio da je to njegov bog. prijestolje (Kjurs). Ako neko sanja da ga je AIlah dţ.).š. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom. MeĊutim. ili iz vazduha ili sa brda. Ako neko sanja neki lik ili sliku. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. shodno rijeĉima Uzvišenog.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". shodno Njegovim rijeĉima: . ljutnja je u ljutnji roditelja. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. a Allahova dţ.š. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ.š. ne krši obećanja. to mu je briga i bolest dok je Ţiv.. Ako neko sanja da se AIlah dţ.š. to ukazuje na to da se AIlah dţ.š. jer AIlah dţ. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje. Ako neko sanja da mu AIlah dţ. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. . to ukazuje da se Allah dţ.. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!.. pa je za san pitao Ibn Širina. savjetuje. naljutio na njega. odjenuo nekim predmetom.š.. naljutio na njega. na njega rasrdio.š.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.Allahovo dţ. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ.š. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega. zadesiće belaji.š. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ. na nekom mjestu koje mu je poznato.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy. bilo da je u pitanju zdravlje.š..

s. jednog dana. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. veli: — Sanjati vjerovjesnike.s. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika.š. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je.2. a neće njime sa mnom da govori.v.s.s.s. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. Kad se probudila. namrštena lica. A ako se neki od njih posebno sanja.š.s. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja. Ako neko sanja Šita a.s. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu.a.V. znaĉi biti neposlušan prema ocu. onda: Ko sanja Adema a.. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S. koje će na kraju pobijediti. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. mislim da je bila Turkinja.s.veli EI-Mekarri. dugo će ţivjeti. i što su porekli Allahove znakove. niti sam ja znao njen jezik. Ko sanja Idrisa a. koji je bio ljepši od njega.s. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja.š. Ko sanja Nuha a.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja. oni su ušli. Upitala sam ko je ovaj.. da će je Allah dţ. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a.. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. Upitala sam ko je ovaj.Taj je došao do jedne velike kapije. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. vrišti i da me moli: — Gospodaru. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. pa će ti Allah dţ.A. Kad se probudio iz sna." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a. inšaallah.On je doista bio zahvalni". kako ide ispred mase svijeta. 6 .s. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima. i tako. Ona nije znala moj. ako je dostojan toga. u njegovom pravom liku taj će. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju. pa su mi rekli: — To je Muhammed s. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku.. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi .l poduĉi On Adema svim imenima. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu. poĉela je da plaĉe. Ako neko sanja Adema a. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli. povratiti vid. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra. To isto vaţi ako se sanja Salih a. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja. iz toga izbaviti. Ko sanja Ibrahima a. ići će na hadţ.s. Pokucale smo na kapiju. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu. koji će mu ĉiniti na-silje..s. Allah mu se smilovao.š. Kad bi mi šta zatrebalo. ali će je na kraju Allah dţ. steći će znanje.. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. ali će na kraju od toga biti osloboĊen. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike. ali će ih on na kraju pobijediti. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. dobiti upravu nad ve-likim sektorom. pa su mi rekli: — To je Musa a. shodno rijeĉima Uzvišenog.S. tako da sam ja jedina ostala. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta.s. Bila je to dţennetska kapija.š.. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu. neka je Allahov blagoslov na sve njih." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte. Poznati uĉitelj Ebu Sad.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. — i ĉim je nauĉila Fatihu. odmah je umrla. pa je sanjao da mu je Ibrahim a.s." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE. ona se otvorila. Ko sanja Huda a. ona je zaspala. da će mu Allah dţ.

s. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga. ali će ga Allah dţ.l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih..s. a isto tako vrlo brzo zadovoljava. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu. radijallahu anhuma.š.s. . Ko sanja Šuajba a. ponovo dati.Ko sanja Ishaka a.s.Ko si ti. izgubiće zdravlje. imetak. a pri tom bude trudna.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ. ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi. shodno rijeĉima Uzvišenog: .O Allahov duše.. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. — A ko su ovi starci? . da uništava silnike. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: . Sanjati Suajba a.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. rodiće pametno dijete. . znanje i razboritost. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju.s. sa svojim štapom. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid.s. shodno rijeĉima Uzvišeog: . dobiće vlast.." Isto tako.s. on će poţuriti sa nekim poslom. odvojen od svojih bliţnjih. zatim će mu to Allah dţ. spasiti iz toga. Ako ga.s. Ko sanja Musaa i Haruna. Ishak i Jakub. Ko sanja Jahjaa a.s.š. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru.Ugraviraj: . izgubiće vid. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu. nakon ĉega će ih on pokoriti. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije.. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju. ili poglavar.š. za ĉiju se smrt neće odmah znati. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina.š.s. da mnogo ĉini dobra djela. pa sam mu rekao: . On joj je rekao: . moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece.s.s. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a. Sanjati Sulejmana a. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima.Zatim sam mu rekao: . Ko sanja Ismaila a. moć i vlast. Upitao sam mladića: ..Ako je istina to što si sanjala. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. sina Merjeminog.š. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. 7 . TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.s. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce.velikana i dobrih ljudi. radost.š.s.s.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin".š. Ko sanja Sulejmana a. idući po vodi. kasnije olakšati. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim. odjednom je znao da tumaĉi snove. a zatim će ga Allah dţ. rekao: — Vidio sam na snu Isaa. Ako neko sanja da Sulejman a.).s.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik.. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. najednom je znao da tumaĉi snove.upitao sam ga..s.š. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? . od toga osloboditi i postići će ĉast. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu. neka nas Allah dţ.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe). prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. ali će mu to Allah dţ. pobijediće. jer to odgoni brige i tuge... Ko sanja Junusa a. l udijeli nam milostinju. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat..s. pak. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. alejhimu-s-selam. biće pritvoren (zatvoren). biti izloţen tegobi od strane svog oca.s.s. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće. Ko sanja Ejjuba a. i taj san je ispriĉala Seidu.. Kad se taj ĉovjek probudio. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti. poslao Musaa a. i to dvostruko više. leţi mrtav na minberu ili na krevetu.Rekao je: — Ja sam Jusuf (a. Sanjanje Junusa a.š.. Allah ti se smilovao? . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kada je upitan: . njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba. onakvog kakav on jeste. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju. alejhim-s-selam.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d. prijatelje i djecu. ili namj esnik.s. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. Kada se probudio." Ko sanja Davuda a. Ko sanja Jusufa a. pojavio u Siriji. ugled. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. od toga saĉuva. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. koji mu je dao jednu svoju papuĉu. sanja u izmijenjenom stanju. a zatim će mu to Allah dţ. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a.s. Ko sanja Jakuba a. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a. Ibn Sirin kazuje sljedeće. postići će autoritet. i biće potvoren. to znaĉi da će umrijeti neki vladar. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao.

ako ga sanja ratnik. da ga je stavio na neki zid. pa kao da poslije toga ozdravlja. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. je rekao: . to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio.Ko sanja hazreti Merjemu. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje.v. Ako. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to.v. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. Allah dţ. .š. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura. Imranovu kćer. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika.v. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s.s. kao da me je vidio na javi.Allah dţ. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. A ako bude potvorena. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu. na svojim plećima.a. Ako ovakav san sanja trudnica. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe. to mjesto će se izgraditi.S. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu.s.v. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. pa mu je on tekao: Raduj se.v.š. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. putu.a.Ko me vidi na snu. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima). 8 . Ko sanja Hidra a s .s. klanja dţenaza u nekom mjestu. umro. pak. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a.a. rekao: Ko sanja mene . a sam ne bude od njegove loze.s.s. neka je mir s njim. neko sanja da jaše. inšaallah. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa.š. to će se demantovati i Allah dţ. Fatima će.. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste.V.s. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. a blago li se i onome ko ga sanja na snu. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s.a. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik.a. alejhim-s-selam.s. iman. roditelj.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo.a.. to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s. ako ga sanja bolesnik. biće izuzetno sretan. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu.v. iz milosti prema svjetovima.v. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. Ako ga neko sanja bolesnog. rodice pametno dijete. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. MeĊutim. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ. je poslao Muhammeda s. će mu dati ozdravljenje.A. Ko sanja Danijala Mudrog a. i da nema ĉvrstog uvjerenja. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak.s. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. to ukazuje na to da je ta osoba munafik.v. imaće u ţivotu poteškoća. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur.s. Stoga. nakon što su bili smutljivci. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s. Allah dţ. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. ta osoba će dobiti veliki imetak.š. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje.a. da je rekao: . to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost.s. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s. to mjesto će zadesiti velika nesreća.a. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. rekao: . a ako ga sanja da ide pješke.š. Ako ga neko sanja da stoji uspravno.s.š. jer: ako ga sanja duţnik. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost. Ako ga. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim. Ako. kao i imam njegovog vremena. obaviće ga.. u tom mjestu će zavladati bezbjednost. taj predio će postati plodan.v. ako ga neko sanja blijedog.sanjao je Hakka. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. pak.a. će ga pomoći.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. će ga kutarisati njegovog duga.a. Allah dţ.š. put. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem.

š. pa si ti sišao i prišao mi.s. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao. jer ju je Allah dţ. Vjerovjesnika s. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360. i usnio sam Vjerovjesnika s. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao.ni i ni" znaĉe: maslina. će mu primiti pokajanje.. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe. a to je izuzimanje. ja sam u oskudici.š. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s.s.s.a. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu. ridvanul - 9 . Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? .v.v.s.Ako to potrošiš.š. da se i oni malo od tebe okoriste. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji.v.. je dao da on ozdravi. u svojoj knjizi spomenuo sa .a. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi .. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti.s.s. ni istoĉnog ni zapadnog. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici. karija iz grada Herata u Horosanu.a. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik. jezik mi se bio odvezao.Ko se pokaje Allah dţ.Izuzev ako ti Allah dozvoli". blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio.v. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila. poslao je Sufjanu es-Sevriju r. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali. koji je tada ponovo bio ministar. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao. na njegovim blagodatima.. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana. — Kad se ĉovjek pro budio iz sna. uzmi .. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh.v. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti.. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ.š. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s.v. Ako mi je nešto bilo potrebno. neka je hvala Allahu dţ. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh. i ispriĉao mu svoju priĉu. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice.a. ili mu je dao hranu.s. i rekao mu: — Allahov poslanice. otišao je kod Alija ibn Isaa.a.. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu.v. Allahov poslanice! — a on je rekao: .a. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru).. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera.a. ridvanullahi alejhima.. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja. a tvoj sam gost.. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti.blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s.v...š.s. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna.š. Ebul Vefa. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s.ni i ni"! — Kad se probudio.a. a ti na jednoj uzvišici. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. Usnio sam Allahovog dţ. obzirom da je Vjerovjesnik s. rekao: .š. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza..a. tijela. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a.a.v.. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot. pisao sam to na komadu papira.a. dinja i si. kao npr. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. — a on je upitao: — Allahov poslanice..s.s. ili piće. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj.a.s. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik.v.v. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu. kome se boja lica promijenila. rekavši mu: . nisam ja tako rekao. a zatim rekao: — Allahov poslanice.s. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari.

ili pobjeda nakon potĉinjenosti. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. kao npr. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog. ili sigurnost nakon nesigurnosti. inšaallah. ako ja nisam od njih.v. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. — l desilo se da je umro u Hulvanu.a.. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje.s.v. ili toj osobi nešto da. Sa njim su bili i drugi meleki. Ako. pa sam ja uzeo noţ..Povali ga! . tuţnog i kako puše u sur. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s.a. 10 . ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid.Bilo mi je teško da ga za koljem.š.i ja sam ga doveo. ili bogatstvo nakon siromaštva. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti. taj će postići ono što ţeli. snage. Allahov poslanik s. Rekli su mi da je on umro. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ. onako sav zbrinut. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke.Muhammed. — Dovedi mi ga! ." 3..a. ukoliko bude bogobojazan.v. Ko sanja Israfila a..a. snivaĉ će umrijeti. izbaviti. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin. A ukoliko nije bogobojazan. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom.Allah ti javlja radosnu vijest. obzirom da je bio priliĉno krupan.s. Ako ga. Krenuo sam njegovoj kući. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan. Ko sanja Mikaila a. ili izbavljenje nakon patnje. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s. a on mi je rekao: — Zakolji ga! . dobijanje radosnih vijesti.neko. neuzubillah.s.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ. i kad sam tamo sti g ao. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. ja ih volim. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. ridvanullahi alejhima. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera. ĉuo sam jadikovanje. pak.v.i ja sam ga povalio. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu.a. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. a on mi je rekao: .s. Nisam mogao na to da mu uzvratim.lahi ulejhima. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. On ga je upitao: . O SANJANJU MELEKA. od Njega Rijeĉ.. ili olakšanje nakon tegobe.s.s. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. — On mi je rekao. prijatan i ugledan. jer on je melek milosti. Kad su došli do mene. zar da ga zakoljem? .Jesi li spavao u obući? .s. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta.v.. ili se sa njima prepirao. Ko sanja da se bori sa njim.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. Kad sam se probudio iz sna. pak. Na to je Vjerovjesnik s. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid. ali sam otišao od njega. postizanje ugleda.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: . biti dţennetlija.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. kome sam rekao: — Allahov poslanice. ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret.v. on će. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane.s.. a i da se on bori sa snivaĉem.ViĊenje meleka na snu. da ti poklonim ĉista djeĉaka. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen. i na ovom i na onom svijetu. kazna. veli: . sanja tuţnog i briţnog. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: . Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara.š. tu osobu zadesiće tegoba i kazna.a. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti. rekao sam: . A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti. ili ozdravljenje nakon bolesti. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe.a. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ.

11 .Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario. cijenjeni pisari. neka se priĉuva. Ako neko sanja da promatra meleke. a Sebi. zaista. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. a u liku djeteta — na budućnost. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore.š. dobiće neki poloţaj. tu će biti uništen neki nasilnik. Ko sanja hazreti Omera r. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. 4." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. meleke uzeo? Vi. imaće poteškoća. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci). ili se sa njima uzdiţe na nebo.š. shodno rijeĉima uzvišenog: . biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. neka se pripazi. postići ge ĉast. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. koj iznaju ono što radite. nadunja luku će postići ĉast. ako je u r opstvu. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela.. ili će se na nekoga srušiti kuća.. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. mahali ili selu. ako je ugledna osoba. neće tada biti radosti zlikovcima. on će imati dobre koristi od svog posla. onakve kakvi su.a. ako je u teškoj situaciji. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih.s. a da se ne vraća. robovima.š.š.. i to tako kao da je on ţiv. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju. biće mu podarena snaga u vjeri. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid. ga je uputio na pravi put. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. a moţda će se rastaviti sa ţenom. Ako neko sanja meleke u likovima ţena. kao kćeri." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost.š. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . ili će biti ubijena nevina osoba. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu. Ko sanja hazreti Osmana r.. ta osoba će pobijediti neprijatelje. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s.. putu. Ako ih neko ĉešće puta sanja.a. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela..v.š.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. SANJANJE ASHABA l TABIINA. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću.a." Ako neko sanja da ga meleki proklinju. umrijeće. Ako neko sanja meleke. znaĉi da mu je blizu smrt. to su meleki. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. da se spuštaju sa neba na Zemlju. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. u liku mladića — na sadašnjost. a ako nije. i ako je bolesnik. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću.a. Ko sanja da je poprimio lik meleka. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan).. ako je od dobrih ljudi. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu. biće osloboĊen. desiće mu se neka nesreća. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima.. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. ali će na kraju izaći kao pobjednik. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r. on će iznositi laţi o Allahu dţ.Ĉitaj svoju knjigu. doţivjeće radost.. ili sve njih.

i pobijediće svoje neprijatelje. a zatvoriti vrata šerra. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. koje djelo ste našli da je najbolje? .š. ostaće da se naslijedi njegova imovina. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. imaće slobodnih ţena. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. a ako bude bolestan. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost.š. da stoji na smetIjištu. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. hrabrošću i poboţnošću. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. 12 . — Ima li nade za ljude? . i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. kerremellahu vedţehehu. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. i kod ljudi. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ. a ne radimo. da se je ogrnuo plastom boje meda. a mi znamo. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. da se je opasao vunenim pašom.Dal Vi radite. biti prihvaćeni kao dobri. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje.Š. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. nakon što bude dugo ţivio. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. uĉino da mu bude pod nogama. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. Allah mu se smilovao. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ.Kur'an. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. da na nogama ima okove.š. i na njega će se lagati. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. 5. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan.š. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću. ozdraviće. biće nadaren znanjem. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . a i robinja.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. inšaallah. """ Hasan el-Basri. veleposjednici i nauĉnici. nasljeĊivaće njihovu imovinu i. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. a ne znate. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu.š. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu.kursi.š. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu.Ko sanja emirul-muminina. i to tako kao da je on ţiv.

Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu.š.. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put.v. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela.s. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid.a. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ.a. će mu dati obilje nafake. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. ali mu oni neće naškoditi.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje.v. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti.š.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. biće od onih koji su uspjeli. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. a na Ahiretu milošću. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. će mu otvoriti kapiju blagodati. zahvalan i imaće lijep ţivot. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi. 13 . Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla.š. putu.s. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku.š. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro. biće dobrog vladanja. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. će uništiti njegove neprijatelje. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. će mu sakupiti bogatstvo. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan.š. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ.š. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole.š.

š. Kasnije se i desilo kao što je rekao. da će udobno ţivjeti. kao i zlo od ološa i zavidljivaca.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). kur'anskim surama i ajetima). Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika.a. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. Ovom surom je Vjerovjesniku (s. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ.a. blagodatima.š. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. si - 14 . Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige. snivaĉa treba da obraduje milošću. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću.š. pouzdan i pravedan. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). dobro razmisli o snu i. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. će ju raširiti grudi za islam.š. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima.š. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu. popularan i uĉevan.š.š. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran.š. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. na kraju uništiti. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu.v. njegove vojske i njegovih vesvesa. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. Ebu Sa'd r. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana.š. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom. to znaĉi da ti se primakla smrt. kada joj se ispriĉa neki san. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. (da ga tesbih ĉini). Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ.

." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu.." 6. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. a u stvarnosti nije hafiz. ili da klanja prema Kibli. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu. nakićeni narukvicama od srebra. — Kasnije se tako i desilo.. Naime..." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. Prenosi se da je Hasan el-Basri. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu... rijeĉima: . ne mogavši ga prouĉiti. biće upućen u islam. ili ako neko drugi njega sanja.s.š." pa sve do njegovih rijeĉi: „. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . 15 . ili da zahvaljuje Allahu dţ. on će primiti islam. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu.š. pak. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.a.. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost. on će bi ti povjerljiva osoba. shodno Poslanikovim s. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi.. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju.Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". bilo od strane vladara.. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. Allah mu se smilovao. Ako neko sanja da je kupio Mushaf.". u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi. a zabranjivaće da se ĉine loša djela. Ako su.a. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. i kad ga je prihvatila i otvorila." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti.gurnošću i blagostanjem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.v. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. desiće mu se neko olakšanje. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat. Allah mu se smilovao. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana.. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama. rekao je: — Koji god mušrik sanja. bilo od strane Allaha dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: — . sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći.v. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla. jer tvoj san ukazuje na to. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti.. Ĉitajući Allahove ajete. uskoro će umrijeti. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre. koje će donositi hajr. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet. on će dobiti vlast. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini.š. koji joj je rekao: ... pojavilo se dvoje piladi. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa. veli: „Nema Boga osim Mene. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere. ili da ima srebrene narukvice. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela.s. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost.Ja sam zaista ĉuvaran i znan.. rekao: „Allah dţ.. nareĊuju da se ĉine dobra djela.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana. da je u Dţennetu. — Kasnije se tako i desilo.. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano.š. ugledom. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki." Ako mušrik sanja da je primio islam.. prenosi se da je Vjerovjesnik s. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. slavom i dobrim vjerovanjem. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. neka je uzvišena moja tvrĊava. biće obdaren mudrošću. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —.. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti.

Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća. ako je siromašan. kazne. a ako mu ne odgovori na selam. u njemu ćete imati voća. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi. ako je u zatvoru. a ako mu ne odgovori. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće.: — Rukovanje povraća ljubav. Allah dţj>. pak. to znaĉi da on traţi pomirenje. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. Ako je.. ako nije obavio hadţ. analogno Ej u bovom a.a. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. Isto tako. pak. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ozdraviće. ako je skinut s poloţaja.s. će ga osloboditi briga. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. naredbe. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. Allah dţ.a. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. Allah dţ.v. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo.š... TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere. ako je bolestan.v. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. To je sastavni dio vjere. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću. 16 . Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam. Ako neko sanja da uzima abdest. neće! 8. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje).š. u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. Ako neko. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. će ga osloboditi dugova. 7. to znaĉi da će ga Allah dţ. zaimaće i zabogatiti.š. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. ĉuvati. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla.š.s. ako je u dugovima. Allah mu se smilovao. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide.s. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s.š. meĊu njima neprijateljstvo." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. ali to ne ĉini u potpunosti. i ono što budete ţeljeli. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. Ako neko sanja da je dţunup. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla. ti odnosi će biti dobri. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog.. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. daće mu svoju kćer za ţenu. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se).š. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman. ako je u brigama. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću. biće osloboĊen. obaviće ga. primiĉe islam. sluĉaju koji. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ. kad se okupao i obukao novu odjeću. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. neće mu je dati..

— veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu.pa sam ja tako i postupio. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz. ĉuo Bilalov glas. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: . TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s.v.š.a. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari. i tako mi prouĉio cijeli ezan.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti.Hvala Allahu. 9.. ili vraćanje duga. pomoć.a. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ.v. na izbavljenju. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r.a. najavi nije mujezin. to znaĉi da će nekoga potvoriti. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd.v. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan. Ko sanja da uzima tejemum . dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan. koji ga je (jakim glasom) uĉio. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici. veli dalje Abdullah ibn Zejd.l pozovi ljude na hadţ".v. ali ga neće postići. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru.a.upitao je on. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa. ako je on osoba koja ĉini dobro. i sve mu ispriĉao. OtiĊi sa Bilalom do dţamije.!" 17 . to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik. Ja sam mu rekao: — Allahov robe.s. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje. i obavijestio ga da sam sanjao ezan. shodno rijeĉima Uzvišenog: ..a.s. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka. . izašao je (iz kuće). Ko sanja da je mujezin. to znaĉi da će poslovati bez kapitala.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen.s. otišao sam kod Vjerovjesnika s. — Hoću! — rekao sam ja. to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti. a ako nema predispozicija za neki poloţaj.s. a u stvari. je rekao: .Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan. . a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje .. neće se dugo zadrţati u tom poslu. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani.s.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju.. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz. Tada je Poslanik alejhi-s-selam. . Kad sam se probudio iz sna. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono.a. Tada je Omer ibnil-Hattab r. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana. ha. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana. došao Allahovom Poslaniku s. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber.rekao sam ja. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. a ako je on smutljivac. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe.š. i rekao: — Allahov poslanice.. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.a.Neka su prokleti nasilnici. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. — Tada sam ja izašao. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta.v. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s. uz Allahovu dţ. Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom.

kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela.O karava no. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća.. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan. shodno sluĉaju Isaa a. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati.. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti.A kada pozivate na namaz. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. a napustiti bio" at (novotariju). treba se imati u vidu osnova da. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: . to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba. Namaza ima tri vrste: farz-namazi. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu.. doista.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet.. Ako. — Ibn Sirin mu je rekao: .l povika jedan glasnik: — O karavano. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet. vi ste doista kradljivci!" 10. propisao. taj san je pokuĊen..Vidio sam da prvi ima finu ĉehru. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. da im ĉini dobro. pa sam njegov san povezao sa ajetom: .. ili kao da stoji u namazu.. što mu diţe ugled. 18 . to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan.Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". ali budala to ne prihvata. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete.. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi. pak.". shodno rijeĉima Uzvišenog: . da je samilosna prema Allahovim dţ. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući.š. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu. Allah mu se smilovao." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. Prenosi se da je Ibn Sirin. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan. a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu.l pozovi ljude na hadţ. ezan uĉi na neprikladnom mjestu. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima. na dan velikog hadţa. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru. Allah mu se smilovao..s. vi ste. da pomaţe svojim prijat eljima.. to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!. biće pušten iz zatvora. ili misiju. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Neki vele da ovakav san sanja svodnik. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom. shodno rijeĉima Uzvišenoga: ..l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu. ili da će vrati ti dug. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. taj san je pohvalan. oni to uzimaju za zabavu i igru. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u tom dijelu grada će neko umri jeti. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. pa sam njegov san povezao sa ajetom .š. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom.. to znaĉi da će obljubiti ţenu.. stvorenjima.

t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. Ako neko sanja da klanja jaciju. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. Ako neko sanja da klanja leţeći. zbog velikih grijeha koje je uĉinio. Ako je. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. vrijeme bilo oblaĉno. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. to znaĉi da će mu Allah dţ.. i ako je trgovac. a da nije predao na desnu. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered.. to znaĉi da će se r iješiti briga.š. jer je istok smjer okretanja kršćana. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga.to znaĉi da će se razboljeti.š. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli. to znaĉi da je on. izvojevaće pobjedu. Ako neko sanja da hoće da klanja. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi.. to znaĉi da će negdje otputovati. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. Ako neko sanja da klanja sabahske farze. ako je u ratu biće poraţen. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz). Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu.izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. tj. to znaĉi da će on .l mi smo oni koji stoje u redovima. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . pretrpjeće gubitak. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu.La ilahe illallah". to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. preda na lijevu stranu selam. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. ili polovice mehra. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. Ako taj san sanja ţena. ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. Ako. to moţe da znaĉi: pobjeda. Ako preda selam na desnu. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji.š. pak. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. shodno rijeĉima Uzvišenog: .pola od onoga što ste odredili. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. ali ne i na lijevu stranu. Ako neko sanja da klanja ikindiju. l mi smo oni koji Ga slave." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'. ili materijalni dobitak. to znaĉi da je na istikametu. što će mu podići ugled. a oni su se usudili da love ribu subotom. pak. tako da istekne vrijeme nama za. zabacio islam za leĊa. ili pokajanje za uĉinjene grijehe. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. traţiti oprosta. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga. ili dug ţivot. to znaĉi da će on od Allaha dţ. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen.. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro.š.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. ikindijskih ili jacijskih far zova.š. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. rijeĉima „Subhanallah" i . na nekom brdu.

ili siromaštvom.) simbolizira pobjedu..La ilahe illallah"." Ako neko sanja da izgovara . shodno rijeĉima Uzvišenog: „. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata. a ako ne izgovori istigfar. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ. mijenjali. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom. to ukazuje na njegov munafikluk... a dţemat stojeći. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ... Ako je on klanjao stojeći. Isto tako. kao imam klanja sjedeći.š.š.." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata. to znaĉi da će obaviti hadţ.... Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. bilo da su nešto dodavali. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. ali oni uskraćuju njegova prava. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak. Ako je. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali.. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati. shodno kazivanju o Zulejhi. to mu je opozicija. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. pa na koju se god stranu okrenete.) — imaće halal opskrbu i dobiće sina. a drugi dio sjedeći. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: .. dopašće zatvora ili briga. Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ.. bilo da je to obavezan ĉiniti. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. ili kraĊom odjeće. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku. pak.. Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja. Ako sanja da je prekinuo namaz. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. ako je podoban za takvo nešto. i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine.". Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe. tamo je Allahova strana. bilo oduzimali.. Ako sanja da sam klanja. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ.. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima.an. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku..š.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . dok im je imamio. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju.. ako ima spremu za tu funkciju. 20 . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti. Ako. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. to znaĉi da on klanja farz-namaze. bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz. a ako nema.)... Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah". to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći. pak. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu). to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada. ime.. Ako sanja da za njim klanjaju ţene. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi.. traţi oprost od Allaha dţ. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu..š. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja.. bilo. shodno rije ĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će dobiti sina. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .A kada im se rekne: — DoĊite. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom.." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje.. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza. bilo da to ĉini iz samilosti. pa je dozivao iz tmina. a oni sjedeći." Ko sanja da uĉi istigfare (tj. pa ne zna dobro uĉiti... to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno.

. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija.š.." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro.. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ.. dok je on stigao u mihrab klanjajući. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu. ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. u stvari. shodno rijeĉima Uzvišenog: . dobiće snagu i povećaće mu se blagodati.Pa su ga pozivali meleki. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. ili radnji.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . to mu je neka radosna vijest... postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja.O kamenje. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu. to znaĉi da će roditi muško dijete.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". vjeru 21 . shodno rijeĉima Uzvišenog: „. MIHRABU. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ. Ako ovo sanja namjesnik. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila." Ako ovo sanja ţena." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu." 1 1 ." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji.. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen. da biste se spasili. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. Ako neko sanja da je u kući. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. a on. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite... Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem. pa je za san upitao tumaĉa snova.š. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama.š. on će umrijeti. kakav divan grad i Gospodar koji prašta.š.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. obraćao se kamenju rijeĉima: .. nije dobar. na sedţdu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo. to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti.. pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova.. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini. Ja sam usnio tog beduina. pa ako je imam te dţamije bolestan. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo. i oni koji ĉuvaju svoje namaze. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio.A kada se namaz obavi. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „.. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje. dobiće svjetlo i uputu u vjeri. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). dvije ili t ri kapi mokraće. Ako neko sanja da gradi dţamiju. Kad god bi klanjao neki namaz." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra. i budite Mu zahvalni. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI.

. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi. ako to sajija trgovac. — Jesam! — odgovorio je.. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ali ne prema Kibli.. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje. dok će zekat koji dajete. zove se Sa'dana.." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri). otići će mu jedan dio imetka. i kad su stigli tamo. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija.v.a. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik".s. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac.to znaĉi da će ovladati pos lom. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha.. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja..s. to ukazuje na lošu upravu. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. — Allahov Poslanik s. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku.l opominji.. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. ako to sanja pripravnik. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . otići će na hadţ i steći sigurnost. to znaĉi da će otići na hadţ. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. 12. ako to sanja vladar. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan. . zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete.v.š. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine.a. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete... je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. zaista opomena koristi vjernima. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena.a.Ali. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje. i kad gaje ugledao.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest. da ga toga oslobodi. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. a inaĉe nije pozvan za to. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. otvorenom mjestu za klanjanje. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. Tada se probudio iz sna. SADAKI. ţeleći Allahovo zadovoljstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. a onda mu je tumaĉ rekao: . ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice.a. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje.Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar. toga osloboditi.Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. 22 . Ko sanja da je na musalli.. to znaĉi da će on izgubiti vlast. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru. — EI-Ka'ka' je pošao s njim. Kur'an. dove i poboţne pjesme.... riješiće se gubitka. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU. zovnuo ga je. unaprijediti vaše imetke. ili da će. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek.

23 . ali ga na vrijeme ne stigne obaviti.. Ako neko sanja da je podijelio vitre. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. biće ponovo postavljen. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila. ako je na putu. HAŢDER -UL-ESVEDU. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. profitiraće. ako u neĉemu dvoumi. Ako. neko sanja da je krenuo na hadţ. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. stvar će mu se pojasniti. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ. na ozdravljenje i vraćanje duga. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. 13. Ako neko sanja da je nastupio Bajram. ako je u zabludi. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. pa danas ni s kim neću progovoriti. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. Ako neko sanja da posti. postaće hafiz. Neki vele. ako je trgovac. biće upućen. obavezan da šuti.š.A ko od vas bude bolestan ili na putu. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot.. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ. to znaĉi da će on joboljeti.š. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. ako je trgovac. jer je osnova posta — šutnja. razboljeće se. ako neko sanja mjesec posta. Ko sanja da se omrsip. biće smijenjen. ozdraviće. — to znaĉi: ako je upravitelj.. UMRI. ako neko sanja da uz ramazan mrsi. Neki od njih vele da. biće siguran.. pak. prekinuće putovanje. otići će. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). biće bezbjedan.).." Ako to sanja nepismena osoba. zadovoljan. na osloboĊenje od briga. ako je na putu. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti.. ako je duţan. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. ako se neĉega boji. Siromah simbolizira ispit (provjeru). ako je duţan. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio.a.. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. to znaĉi: ako nije išao na hadţ. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. ako je bolestan. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta. ako je u nekoj tegobi. to znaĉi da on neće postići ono što traţi.š. lahnuće mu." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. i ako je zdrav. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ZEMZEMU. i ako je u brigama. KABI.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha. pak.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. ako se od neĉega plašio. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan.a.. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. riješiće se briga. Drugi." ili je moţda.Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu.. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. pretrpjeće gubitak. oduţiće se." kao i to da će vratiti dug. 14. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti.. Kad neko sanja da je postio i da je iftario. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz).

š. jer je Allah dţ. pak. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. ispravna mu je vjera. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. na Njegovim blagodatima. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. pa ga stavili na njegovo mjesto. ugleda i popularnosti u narodu. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. nesreĊena i poremećena. TakoĊe je reĉeno: . nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. Ako neko sanja da klanja u Kabi.š. — Tako je i bilo. jer se prepustio razuzdanosti. a ako nije pozvan da se penje na minber. pak. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen. princa ili ministra. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. ili će ga zadesiti neko iskušenje. ali ga ne obavlja. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. sastavio Adema a. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. vjera mu je manjkava. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. i ako ima nekog odsutnog. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao.pa mu je Ibn Sirin rekao: . A ako. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke.v. doţivjeće poznu starost. ili sa minbera bude 24 . usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. ne završi do kraja namaz. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . on je dostojan slugu.a. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. umrijeće kao šehid. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. pak. nakon što su ga ljudi izgubili. Minber simbolizira arapskog vladara. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe).s. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge. pa se minber slomi ili sruši. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. a ljudi paţljivo slušali njegov govor. i unići.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav). vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. on će. Kaba na snu simbolizira halifu. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. inšaallah. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. Ako neko sanja da klanja na Kabi.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama. sa hazreti Havom. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. . da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja. obaviće hadţ i postići će sigurnost. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. ili njegovog premca.s. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja. to znaĉi da će on biti razapet. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. proslaviće se po dobru. Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. vlasti.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. ako je pozvan za takav govor.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. Ako. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. postići visok poloţaj i vlast. sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća. primiće islam ili će ubrzo umrijeti. Ako. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat.s. koji mu je rekao: .

Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu.v. Neki kaţu. postići će plijen. GROBOVIMA. kad biste zavladali. i postići će obimno dobro. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. dobrotu i ugled. zadobiće pobjedu." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. oslobodiće se briga..v. oslobodiće se. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin.skinut silom. 15.Rekao je: — Hamamdţija. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta). obogatiće se. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s.. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. biće osloboĊen.š. ako ga sanja ratnik. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. postići će pobjedu i slavu. moć i slavu ti koji idu. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. ako ga sanja duţnik. te priznajemo naše grijehe. pa zatim se proţivio. — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? . shodno rijeĉima Uzvišenog: „. 16. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. A neki. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. rodice sina koji će biti dobar.. i obradovali smo ga Ishakom. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu. opskrbu i ugled. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija. pribliţio mu se smrtni ĉas. probudio iz sna.s... neka mu se Allah smiluje. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. oslobodiće se straha.a. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). Ako rob sanja da kolje ţrtvu. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. kaţu da će naći lijek. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. udarajući njome i desno i lijevo.a. pa ko vidi u snu da je umro.Tekija. uspjeće u svojoj trgovini. ako ga sanja siromah. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. kravu ili ovna. postići će radost. opet. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik.v. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera." Ako ovo sanja trudnica. vratite dug. Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja.s. otići će na hadţ. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ.. Ako ovaj san sanja zarobljenik. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš.. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. u snu.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. sallallahu alejhi ve sellem. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. poboţnjaka. veselje. UMRLIM. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa. neka je Allah zadovoljan njim. Ko sanja da ţrtvuje devu. A ko sanja da on neće umrijeti. oslobodiće roba. otkupnina bila u ţrtvi.a. uĉiniće grijeh. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad. kako kaţe Uzvišeni: .A zar moţda ne biste i vi (licemjeri). kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. pa će se zatim pokajati. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede.s. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. koji je rekao: . jer je l srnailova a. a ako sanja da je pomognut u boju. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? . umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta. imam jedno pitanje.s. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. biće pomognut protiv svojih neprijatelja.a. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik. rekao: . da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. 25 . jer se on trudi za svoju porodicu. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija. TakoĊe. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani). kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu.

rodice muško dijete i obradovaće se njime. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. Ako neko sanja da je upravitelj umro. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. postići će kapital i veliko dobro. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. Ako neko sanja da mu je umro drug. osiromašiće. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt." Ko sanja kao da se sastao sa njima. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. kao i skup pogrebne pratnje. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. us pio je u dunjaluku. na kome će ga zadesiti veliko dobro. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. srušiće mu se kuća ili zid . a agonija mrtvaca nije dobro. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. A što se tiĉe naricanja. produţiće mu se ţivot. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. jer smrću se cijepa braĉna veza. nije pohvalno. a moţda će u toj brizi i umrijeti. a ako jede sa mrtvacima. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. Ko sanja da je umro. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati. mrtvacima. A ako sliĉno sanja. 26 . Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. on se nalazi meĊu munaficima. ako je na krevetu. postići će uspon. Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. to je znak njihova rastanka. Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. Ako neko sanja da je našao mrtvaca. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe.plakanje sa naricanjem i kretnjama.Ko sanja u svom snu. doţivjeće od tog upravitelja radost. a grupa kao naricanje. a ako je na postelji. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. nastupiće briga iznenada. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. pa će plaĉ biti dokaz radosti. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. a pokvario je vjeru. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa.neko od njegova potomstva će se oţeniti. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. a kada se udruţi. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. stupice u brak. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. neće popraviti ono što se srušilo. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). naći će kapital (novac).

to je pravo koje se daje onima kojima pripada. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. 27 . uhvatiće miša. to znaĉi da on poziva na blud. pokvarila je din (vjeru). tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. oţivjeti. ili poglavar. a ako ima muţa. Ako sanja dţenazu na pijaci. a zatim ga ostavili u kući sama. a vjera u tog nije bila u redu. do kopaĉe se haram imetka. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. to je on bliţe pokajanju. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. pratiće vladara pokvarene vjere. ili da se izvrši oporuka. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. biće mu zahvalan kraj. udaće se. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. njegov kraj neće biti po hvalan. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. dalje je od pokajanja. Što god je manje na mejtu kefina. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. a što je više kefina. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. ali mu se ne odziva. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. zaradiće haram imetak. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). vjenĉanje). Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. a ako mu nije pokrivena glava i noge. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. Ako sanja kao da prati dţenazu. to predstavlja njegovu smrt. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. tj. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. on postupa po istini. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Balzam ukazuje na teobu griješnika. a ako sanja da je nošen. ili da mu se izmiri dug. Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje.

Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. umrijeće u brizi. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi. ko sanja ţivoga da je umro. što se tiĉe pozna tog groblja.s. jer ţivot znaĉi olakšicu. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). a ako je po njemu poravnana zemlja. spasiće se zatvora i nasilja. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. kao da je umro taj ĉovjek. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. a ako je sanja kao siromaha. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. ili da ima prstenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. i obratno. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. bez dobrih djela. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno. a ako ih vidi ţalosne. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu." Isto tako. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika)." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. jer se oni nalaze u kući istine. ĉini neposlušnost. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. prema kojoj je on nemaran. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela.v. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. tj. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. zadesiće stanovnike grobova milost. zatim.. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. ono predstavlja stvar istine.š. kao što i zatvor znaĉi grob. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. Ako se umrla osoba sanja gola. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. taj koji sanja. ili ga prepušta grobarima da to urade. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. to ukazuje da on.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna.a. a smrt poteškoću. nadati se njegovom kajanju. ta osoba je siromašna dobrim djelima.. 28 . ili prljave odjeće. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. ili kao da hoće da ga udari. Ako u kaburu ne doţivi smrt. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. proţivjeće ga (po slije smrti). on kontaktira sa licemjerom. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ.š. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. kad htjedne. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere). desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju.KOPANJE.

Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. ako je crvena. ili njegovom potomstvu. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. ako se tuţi na bol stomaka. tj. takoĊe. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. jer oni slijede mrtve. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. to ukazuje na sretan i udoban ţivot. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. a ako je odjeća prljava.. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. gušenje ili iznenadno umiranje. to ukazuje na siromaštvo i brigu. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). ako se tuţi na bol steg na. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim.to znaĉi da će nemusliman primiti islam." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. pod teretom je ispita za svog brata. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. ako je njihova odjeća bijela. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. ako se tuţi za bol noge. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. Ako je umrla osoba upravitelj. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. ili milostinja koju je uĉinio. ili kao da je bolesna. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. znaĉi kao i gore navedeno. ako je crna na bogatstvo i moć. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. pod teretom je ispita za svog oca. ako su one pocijepane odjeće. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. ako se tuţi na bol po tklonjenice. to se odnosi na vjerske stvari. a ako se tuţi na bol vrata. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. familiju i imetak. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. tim ţivima će biti kratak ţivot. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. to ukazuje na griješne poslove. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. 29 . to isto znaĉi. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. a ne za hakove prema ljudima. a poslije toga zaplaĉe. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. Ako se tuţi na bol ruke. jer je dţamija mjesto sigurnosti. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. ako se sanja kao da je otac oţivio. Ako se tuţi na bol svoje strane. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi.

Ako je braĉni partner neprijatelj. osiromašiće. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. 30 . umrijeće. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici.Isto tako. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. ĉini bezo brazluk. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. on ĉini prostitu ciju. a zatim će se vratiti. ta će hrana biti skupocjena. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. neće mu to naštetiti. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. Ako. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. ili miša. ta će se hrana ili roba pokvariti. zatim se vrati. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. pak. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. ode od njega briga kako se i ne nada. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. ali izlijeĉiće se. Ako mu da hranu. ili dovu. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. on će se nadnijeti nad smrt. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. ili ako uĊe. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. a ako mu da prljavu odjeću. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. zadesiće ga opskrba. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. ili drugu mrtvu ţivotinju. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. njegov san nije pohvalan. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. A ako mu da pohabanu odjeću.

17. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. on radi djela za koja će'se kajati." 31 . a sofra postavljenja. ili sa još nekim pojedincem. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. taj mu je san upozorenje. i 39." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. kao što je izlazak Sunca sa zapada. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. ako naĊe umrlu osobu u grobu. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu.a. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. njegov san ukazuje na to da je on silnik. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. ili je ustrajan na laţi. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. neka mu se Allah smiluje. ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. Oni su. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. time se odvra ća od takvog djela. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. jer je to dan rasprave i pravde.. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). a Allah zna. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. OBRAĈUNU. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. Allahov Povjerenik. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. pobijediće. i obratno. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. izlazak Dabbetul-erda.v. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. ili namjerava biti neposlušan. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. a i nji hove supruge. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril.s. da su stvorenja sakupljena." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega.l kad bi oni bili povraćeni. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. Ko sanja da je jedino on proţivljen. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. mudrost i dozvoljen imetak. poglavlju. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). neće zadobiti kapital. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. kad ga vidiš da radi ruţno djelo. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. uistinu.. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ebu Mejde! — Ustao sam. kako vjerski tako i ovosvjetski. njegov mu je san nagovještaj radosti. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. lasci. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. Isto tako.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. tj.. i kako bi on išao tim putem. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. ako je u ratu. neka mu se Allah smiluje.

koji se zalagao i trudio. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. . on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. oko njega su bile sluškinje. napušta namaz. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. njegov sluĉaje je strašan. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita. 19. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu.biće obradovan od strane policije. Ibn Širina i Mejmuna. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru.l griješnici će vidjeti vatru." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. i umro. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. NJEGOVIM VRATIMA. postići će radost. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. ako Bog da. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima.. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. ako je. i da su mu dobra djela pretegla loša. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. O DŢENNETU. u tom momentu 32 ." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata.š. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna. a ako nije. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU. shodno rijeĉima Uzvišenog: . neka je slavljen.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. ţalostan. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti . 18. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. A ako vidi Malika. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu. kako kaţe Uzvišeni: . a ako mu loša djela pretegnu dobra.Kad.š. dţehennemskog vratara. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. da je dobra i dobrog vjerovanja. i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi.zapašće u tuge ovoga svijeta.— Vidio sam tu Hasana. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje.. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". a njemu majka Abdullahova. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu.on od dobrih ljudi.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. DVORCIMA. stanje njegove vjere je zastrašujuće. ozarenog osmijeha . uskraćen. HURIJAMA. a u njihovim rukama pehari. post i cjelokupnu pokornost Bogu. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah.

" Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi. znanje i bogatstvo.a ona reĉe — Ferkadova. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a. veli: — Ko sanja Dţennet. biće opskrbljen znanjem. zadobiće nasljedstvo. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. zikir ĉini. ko usni da se napio dţennetske vode.postići će dobro na oba svijeta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. zadobiće mudrost." Ako sanja da mu je reĉeno: . TakoĊe.. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. ili ga ţeli uĉiniti. iz Damaska.Ti ćeš unići u Dţennet! —. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt.š. pa je upitah: . • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan. postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela. ukoliko ju je poznavao. pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao. Allah mu se smilovao." 33 . Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . Ako sanja da je ušao u Dţennet. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. A ko usni da jede dţennetske plodove. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. to ukazuje na poremećaj njegove vjere. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. njegovi roditelji su zadovoljni njim. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar.A ĉija si ti? . postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere.. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. — dok nije ostala samo jedna. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće.Upitah sljedeću: — A ti? . vina i mlijeka. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan. a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. taj mnogo Allaha dţ. uz oĉekivane poteškoće. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. i postići će zahvalnsot i nagradu. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. postići će pravi put i znanje. u dţamiji sam ostao sam. TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. a jede njegove plodove." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. i one su pljeskale rukama. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. onda razbij ĉašu. srazmjerno jelu koje je pojeo. a spreĉava loše. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. . a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. umrijeće mu roditelji. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.

. Ako neko sanja da je ubio Iblisa. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. i on ne preza ni od kakve spletke. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni.. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine. neka vas nipošto ne zavede šejtan. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. zadobiće pomoć. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se.. dţennetskog vratara. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina.l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet." Akoneko sanja da je svezao šejtana. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta.. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja. jedno će ga stići i zadesiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista.... priĉa im o dobrim ljudima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa. meĊutim.. Ko sanja Ridvana. 34 . Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. 20. Uzvišeni kaţe: .O sinovi Ademovi. neće postići svoje cilje ve. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću). Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike.. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana. on je neprijatelj vjere i dunjaluka. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere. a druga se vrati ka nebu. griješniku. on plete zamke i pravi podvale. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. ne uspijevaju u tome." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće. postići će radost. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast. izgubiće vlast ako je upravitelj. a bojte se Mene ako ste vjernici.Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. kako Uzvišeni kaţe: . postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod). spletkaroš. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. MeĊutim.". kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu.. pa Hadadţ uze jednu od njih. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj..." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan. Sto se tiĉe šejtana. i ovaj će završiti hajirli smrću. a drugo neće." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. mir neka je vama." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe.

opet. to je on liĉno. Ako sanja jednog od njih slabim. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. Ako je otkrivena robinja. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. Ako je sanja namrštenu. to je njena marljivost. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. biće siguran od njegovog zla. ako sanja staricu. to znaĉi zavjet. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. Ako neko sanja robinju namrštena lica. to predstavlja dobro djelo koje blista. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. ako je mladić plav. DJECI. ako je od njega uzeo uţe. STARCIMA. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). MLADIĆIMA. taj će ga postaviti za upravi-telja. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. Ako je pokri vena. ĉuće neku rijetku vijest. 35 . Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. to znaĉi neko poznato dobro. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. vele da će umrijeti. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. a zabavljaĉica nerodnoj godini. Ako sanja robinju koja zabavlja. a ako je poznat. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. Kada ţena usrtije mladu ţenu. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. ili od nekog ko mu je sliĉan. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. obzirom da ga je on nadvisio. to predstavlja sumnjivo dobro. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. a ako je taj mladić koji se sanja jak. to je neprijatelj starac. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. srazmjerno njihovoj lje-poti. Ko sanja starca je postao mladićem. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. Robinja u snu predstavlja dobro. jer je ljepota prolazna. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. neki. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. l one imaju prednost nad drugim ţenama. DJEVOJKAMA. onda je neprijatelj bogat. dobiti nešto. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. ako je mladić bijel. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. slaba je marljivost tog koji sanja. a ako je zaogrnuta velom. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. ako je mladić crn. Ko sanja nagu robinju. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. to znaĉi skriveno vjersko dobro. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. to je grub neprijatelj. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. zadesiće ga briga i siromaštvo. to je snaga njegove marljivosti. tako npr. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. on je povjerljiv neprijatelj. srazmjerno njenoj ljepoti. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. to je prikri veni neprijatelj. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. ili od nekog njegovog imenjaka. Ako je ona bila nemuslimanka. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. Jedni vele: obnoviće mu se radost. odjeći i mirisu. a ako je taj drug musliman. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. ako je otkrivena robinja. a ako ga nadgleda mladić. Ako je robinja punih grudi.21. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. Ako sanja mladića kojeg voli. Allah mu se smilovao.

napustiće ga blagodati ovog svijeta. to mu znaĉi slavu i snagu.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete." 22. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. to su dozvoljene stvari ovog svijeta. kad je vidjela ovaj prizor. a on je zainteresovan za nju. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. spopašće ga hajr. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. izgubiće svoju uljudnost. a kad sanja da mu se rodila kćer. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. i rodice mu se sin. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). A ako mu je pokorna. Allah mu se smilovao. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. a on ga ne dodiruje. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. tj." Utom sam se probudila. Ako to sanja majka. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. a ţena m u trudna. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. Ako je starica koja se sanja ruţna. i rodice mu se kćer. ako sanja da mu se rodila curica. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. a na njima raskošna odjeća. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. a ako kupi na snu robinju.Ako je vidi u snu ruţnu. Ona će te obavijestiti. to znaĉi da će on umrijeti. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. to je naglašenije. oţeniće se gospodaricom. ako je u snu vidi pod velom. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. to je stvar za koju će se kajati. obrukaće se. Pa o tom pitaj prirodu. biće osloboĊen. i obrnuto. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. a ako starac sanja ovakav san. promijeniće mu se stvari. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. rekla je: „Subhanallah. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. l ova ţena što je sanjala. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. a ĉas neprijateljstvo. 36 . Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. Ako ţena sanja golobrada muškarca. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. naklonjen mu je ovaj svijet. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. Ako je muslimanka. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. oţeniće se slobodnom ţenom. Ako je starica nemuslimanka. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

a donji ţenke ĉlanove familije. ako je dunjaluĉar. njegovog planera. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. ko sanja da nema nosa. a neki opet kaţu i roditelje. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. On to sve prevodi svojim govorom. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. Ako se sanja da su usne vlaţne. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. a kaţu i ĉast i srodstvo. bilo od dobra. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. bilo od zla. koji ga pomaţe i podupire. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). Ako je dlaka bijela. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. radosti. gornji zubi muške ĉlanove familije.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. oĉiju. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. a ako ni njih nema. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. da se to odnosi na djecu ili imetak. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. posredstvom svog tumaĉa. jer one štite oĉi više nego obrve. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. ušiju ili će imati zubobolju. znanju . TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. i pored svojih argumenata. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. obzirom da nos simbolizira porodicu.a ovaj mu je rekao: . Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. onda braću ili sinove. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. Obrazi su posao ĉovjekov. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu.on napušta zakon vjere. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. desni sjekutić predstavlja oca. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. Ako se sanja donja usna. onda drage prijatelje. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova. rodice veselo dijete. bilo dobru. Kaţe se da nos predstavlja dijete. to znaĉi da će imati puno oruţja. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. lijevi amidţu. izbavljenja.Zadobićeš kapital od strane trgovine. to je bijes. Ako je jezik duţi. ako je vjernik i uĉen. — Ako taj san usnije neki zanatlija. zavisno od toga kakve se usne sanjaju. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . i on će zadobiti kapital iz svog zanata. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. ako njih nema. odgoju i savjetovanju. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. Ako to sanja trudna ţena. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. to je zlo koje će se naknadno desiti. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. a ako ih ĉovjek ĉupa. bilo lošu. nema rodbine. ţivjeće u sjeni svoje vjere. Zubi u snu predstavljaju familiju. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je.

Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. izuzev rijetkih izuzetaka. To vaţi i za ostale zube. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. lijevi strinu. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt.mjenjuju. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. Neki vele da velika većina ljudi. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. a ako se koje i rodi. a ako time nije nadaren. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. — Tako je i bilo. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. to mu je imetak koji će mu stići. san mu nije pohvalan. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. Ako mu zub ispadne na zemlju. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije." tj. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. Ko ima crne. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. a pod lijevom stranom ţenskinje. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. vratiće dug malo pomalo.. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. u krilu. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. Neki vele da. Za zdrave. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. a pod zubima ukućane. Ukoli ko se pritom osjeti bol. ko sanja da su mu zubi polomljeni. Bijeli. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. slobodne ili osobe koje su na putu. rodice mu se sin. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. 42 . Ako njih nema. neće dugo ţivjeti. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. Po nekima. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Po nekima opet na vraćanje duga. s tim da od toga neće umrijeti. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije.

i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. ali ih ne baci.. on se okreće od istine i ne prihva ća je. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. ako su uši lijepe i skladne. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti.našto mu je Ibn Sirin rekao: ..Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju.. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu. koji ima brojno potomstvo. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . shodno rijeĉima Uzvišenog: . ot ići će mu iz ruke neki imetak. ako sanja da ima lijepe i skladne uši.) faraon. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. ako je bogataš. ali ne i sa sredine. sluţenje i pokornost će potrajati. znaĉi da rasipa imetak. Uho simbolizira suprugu ili kćer. suprugu. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. postići će neko veliko dobro. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. san mu znaĉi da nije vjernik. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. to mu je neko olakšanje. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci. Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. ako je bogat. tako da će ušima nadomještati vid. ĉuti lijepe i radosne vijesti. Ako ga usni bijeli rob. uskoro će umrijeti. ali ne previše. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. Ko sanja da mu je brada okraćala. i rastaviće se sa voljenim društvom. razrješenje duga i izbavljenje. Takvu bradu je imao (Musaov a. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. kao npr.š.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. a ako ih baci. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ.. koja će mu roditi sina. ali će biti cjholi nevjernik. tako da mu pada na stomak. koji će mu se kasnije vratiti. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće. ali mu se neće vratiti. pak. ako je bijeli rob.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. i u nju ćemo vas povratiti.. . Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. sanja da su mu uši ruţne i neskladne. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak.s.. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku. Ako. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. Ako ovakav san usni bogataš. djecu ili poslugu. otići će mu imetak. pobijediće svoje oponente. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. ako sanja da ima mnogobrojne uši. tuţilac. ĉuće puno loših vijesti. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome. Ko sanja da mu se brada sa strana. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: ." Ko sanja da mu se brada izduţila. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema). Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. a ako je siromašan. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. ĉuće neke radosne vijesti. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. Ako sanja da mu je brada do zemlje. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen.. Ko sanja da ĉupa bradu. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. kao npr. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu.kada se obraćao hazreti Havi. pa ih on sakupi.. a ako su uši ruţne i neskladne. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost. njegovo robovanje. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. steći će imetak i ĉast. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru. ako se bude sporio pred sudom. 43 .

ugled i ljepotu. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. uznosi tost. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. a njihovo smanjenje pohvaljenim. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. osiromašiće i izgubiti ugled. Ako ţena sanja da ima bradu. koji ima dobro znaĉenje. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. Ko sanja da mu je brada osijedila. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. Ako mu kosa prihvati boju. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. ugled. priznatost i popularnost. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. ali će na kraju ipak biti postiĊen. ali ne zadugo. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. neki da će joj suprug. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. izuzev govora. ako je udata. da će roditi sina koji će odras ti. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. a ako mu je starac bio nepoznat. ugled će mu biti vraćen. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. ili imenjak. umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. Ko sanja da je obojio kosu. ali da ona ne prihvata boju. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. ali ti to nije pošlo za rukom. ali ne i. biti odsutan.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. Tako. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. a ako je noseća. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Bojenje simbolizira prikrivanje. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. povjerljivo) mjesto. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. kao npr.s. ili neko ko mu je sliĉan. ako mu je bradu obrijao neki starac. Ibrahim a.brkovi.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. 44 . ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . je imao bijelu bradu.

koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. imetak i dobroĉinstvo. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica). Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost.) u vezi sa miradţom.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak. odlikovao. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. srazmjerno povećanju mišice. postaćeš još hrabriji. to mu oznaĉava imetak.Bićeš glup. ortaka ili najamnika. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ.v. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . to ukazuje na njegovu snagu. pa mu je san protumaĉen tako da će. kao što je npr. ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. ako si hrabar ĉovjek. brat ili punoljetni sin. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. Ako se sanja da se ima duga ruka. a lijep. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. Isto tako. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. ljepotu i lahkoumnost. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti.š.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. koji mu je rekao: . a lijeva ţensku rodbinu. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. plećka simbolizira ţenu. steći će znanje ako je dostojan znanja. ili da će mu se roditi brat. srazmjerno smanjenju mišice. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju.rodbina će mu biti zahvalna. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. a i njemu se duţno. Ko sanja da mu se mišica smanjila . Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio.a. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. to za upravitelja znaĉi uspjeh. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. ili da će mu se roditi sin. popraviće se. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. Ko sanja da hoda na rukama . prilikom rada. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. oćoraviti. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. to ukazuje na tugu. to je dunjaluk. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. profitiraće. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage.s. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka.Ako imam sanja da mu je krut vrat. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. a rame — ukras. ako sj loše naravi. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. postaćeš plemenit. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. 45 . jer ramena oznaĉavaju braću. a ako je trgovac. ft ako sanja da mu je ruka mokra.

ali joj nokti ne prihvataju boju. kao i pripremanje oruţja. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti.š. to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. na njegovu nepravednost i pristrasnost. bilo od dobra.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom.. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove.s. pak. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka.O vladaru pravovjernih. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. koji mu je rekao: . Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. Ako ţena sanja da boji nokte. Ako ţena sanja da je oknila nokte.. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. ili bratiće.. to ukazuje na porast njegove pohlepe. Tako.. to znaĉi da će raĊati djecu. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). ili da će je on obradovati.podne namaz. da bi mogao da se izdrţava. bilo od zla. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. kaţiprst . to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana.š. predstavljaju siromaštvo ruke (brata). samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. s mukom će zaraĊivati za ţivot. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. ako. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja.. koji ništa ne rade. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah. 46 . to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. srednji prst — ikindiju-namaz. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara.Š. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. Te stvari su nabrojane u ajetu: . on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. Isprepleteni prsti." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio.

shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. pa sam upitao Dţibrila: . Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. a ako sanja da mu dlake otpadaju. a ako sanja da mu dlake opadaju. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo.): „Dok sam bio na miradţu. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. npr. Kiĉma predstavlja postojanost. pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. rodnost i snagu. to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. ţalost će ga napustiti. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. . Ko sanja da ima debeo rep. Nedugo zatim otišao je u borbu. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju.a.Ona je rodila vanbraĉno dijete. 47 . — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama.. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. a neki vele jakim djetetom. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti.. poloţajem. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. a za siromaha povećanje duga. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost. imetak i slavu. njegov oslonac. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. biće mu opljaĉkan imetak. izgubiće skoro sav imetak. kao u ovna. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. moći će se riješiti duga. Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele.s. da imam svjetlo i sjaj. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. a ako to sanja siromah. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. izgubiće bogatstvo.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . povećaće mu se radost i bogatstvo. pretrpjeće gubitak u imetku. izaći će bijela bez mahane. lijepe ili ruţne. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. Ako ĉovjek sanja svoje sise." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. tjelesnu i duhovnu snagu. njegovu vrijednost. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. a ako to sanja siromah. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. tjeskoba u grudima škrtost.v. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise.. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. trgovinom i sliĉno. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi.l stavi svoju ruku u svoja njedra. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. a neki vele da to znaĉi osijediti. ţalost će mu se povećati. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake.

osiromašiće i izgubiti imetak. dugo će ţivjeti. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. ispravnosti. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. Ako ovakav san sanja ţena. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. Ako pri tom poteĉe krv. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. nastupiće mu olakšanje. jer je ona oslonac tijela. A ako sanja da je gladan. jasnosti (objašnjenja) i greške. pa je napasnik popije. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. ako je siromašan. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. upornost. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. to predstavlja nedostatak kapitala. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. jer su pluća mjesto ruha (duha). Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. Ako se sanja mali stomak. udaće se. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. a malog stomaka na nedostatak navedenog. ili će neko iz njegove porodice. ako ga sanja djevojka. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. u mri jeĉe. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. ustrajnost. to ukazuje na veliku ţalost.š. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. f 48 . Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. zatrudniće i roditi dijete. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. postati glava porodice.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). ili on liĉno. pa ovaj umre. pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. a ako osoba koja to sanja nema djece. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. tako da mu padaju po prsima. za koga misli udati i kćer. peĉenih ili nepeĉenih jetri. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako.Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. djecu. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. a ne osjeća se glad. pa potom trbuh opran. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. oštrina. ako ga sanja starica. ako je neoţenjen. oţeniće se i dobiti dijete. ozdraviće i spasiti se nevolje. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. ako je bolestan. Ako ovakav san sanja mlada ţena. i ako ga sanja djevojĉica. rodice ţensko dijete. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. izuzev ako ima trudnu ţenu. dareţljivost. i ako je mlad. Ako se sanja puno kuhanih. nije zadovoljan. velikodušnost.

to joj je nesreća. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. neće ih pobijediti. inšaallah. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. U ruci mu bijaše sablja. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja.š. a ima roditelje. Ako se on sanja neprirodno velikim. da je ruţan. imaju pritom na sebi nešto odjeće. Što je utroba za ĉovjeka. Allah dţ. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. 49 . kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. ili to uĉini svojom rukom. uzeće im imetak. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. ako je u strahu. njegov ugled ili njegovo dijete. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. će ga izlijeĉiti. znaĉi u dţamiji. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. vratiće se. Ako im uzme ono što im je u stomacima. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti. Pupak predstavlja suprugu. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. biće pokoren i pobjeći će od njih. kao npr. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. a siromah će se obogatiti. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. ako je bolestan. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. Ako stidno mjesto neĉim pokrije.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. snivaĉa će zadesiti briga. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. jer onaj ko nema djece imaće. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. — našto Ibn Sirin reĉe: . on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. to je inventar za kuću. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. osamljen. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. zadobiće sigurnost. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. lijep ili sliĉno. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. otvoreno (otkriveno). to ukazuje na bolest roditelja. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. odnosi se na njih.. i kao daše stidi od toga. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. ako na sebi nema ništa od odjeće. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. A onaj ko je na putu usamljen. Što se tiĉe muškog spolnog organa. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. odnosi se na ţenu.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. a on se stidi toga.š. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. i što se rebru dešava.

tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. ali ne ukazuje na smrt. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. pak.. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. a ako mu on nije potĉinjen. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. Ako. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. pa će mu od koristi biti drugi sin. djeca im se neće više raĊati. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta.ako ona ima već dijete ili je trudna. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. a ako ima djecu. strah. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. umjesto na ţenu.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. ona će biti na putu i vratiće mu se. rodice sina. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. rodice mu se. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. pa ga vrati na njegovo mjesto. — Uskoro je sin te ţene umro. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. onda će iskoristiti nekog 50 . dug. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. brige. umrijeće mu sin. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. a ako im se koje i rodi. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. biće poniţen i potĉinjen. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima.Ko sanja da ima dva muška spolna organa . Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. kao što su npr. bolest. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. pa će ih on doĉekati.Njegov ţivot je prošao. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. ako nema djece. ţena nema djece niti je trudna. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. koji joj je rekao . Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. umrijeće prije punoljetstva. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti.. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu.

Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice.njegovog imenjaka. pokretljivost i širinu poslovnosti. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. koga simbolizira dotiĉna vena. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). pa je san ispriĉao tumaĉu. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. NOGA je ĉovjekov oslonac. rodice mu se vanbraĉno dijete. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. Ibn Sirin mu je na to rekao: . Ako je to neki poznati mu starac. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. tj. ta promjena se odnosi na njega. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. koje neće biti njegovo. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. obzirom da bedro. kad se otkine. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. taj mladić mu je dušmanin.Ti imaš neki dug. ako se sanja. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. jer se na nogu u 51 . Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. ne zarasta niti boli. Gruba koţa na ko ljenu. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. ako je osoba koju sanja mladić. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. ili će izgubiti jedan dio imetka. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. povjeriće mu upravu. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. jeziku) ţenskog roda. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. ili pojava otoka na njemu. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. BEDRO (but) simbolizira rod. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. u vezi sa venom. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. Stoga. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. Ako je to neki nepoznati starac. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. to znaĉi njegovu smrt.

Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. .Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. Ko sanja da ima mnogo nogu.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. GLAS l DR. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. simbolizira imetak. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen. obzirom da drvo nije trajan materijal. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. a imao je duga 40. Muţenje horasanske deve sim- 52 . Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. a Ibn Sirin ustuknu.a. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. s tim što. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega.. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. biće mu lagahan put i postići će dobro. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. oboljeće. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. izgubiće pola imetka. izgubice sav imetak i svoj oslonac. ako je putnik. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. ako je bogat. ako je bogat. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara.s. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. Sve će mu se to desiti ako sanja. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge.000 zlatnika. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama.v. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. ona se ugasi.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. jednu s drugom.svemu tome i oslanja. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. 23. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. od koga će postići neko dobro. onda bude onakva kavka je i bila. koji je rekao: . pod dugom. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. to znaĉi da će se oţeniti. ĈLANAK noge simbolizira dijete. KRV. rekao: . ĉovjeka ili ţenu. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. ako je u pitanju poznata osoba. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. koje se odalo kocki. za muškarce i za ţenu. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. ako je siromašan. nego raspravlja o sudbini. pa mu se ta noga na javi osušila. kada ih drţim na ţeravici. oboljeće. a kada ih podignem. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. postići će bogatstvo. Muţenje simbolizira zamku. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. a za ţenu smrt muţa. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. a otići će mu i kapital i njegov oslonac. Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. ili će umrijeti.

— našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . otputovao iz Ta-ifa. rodice mu se dijete. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. biće oslo boĊen.bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. ko to sanja. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. a u ma loj koliĉini — halal kapital. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka.v. koje će biti njegov blagoslov.. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. dok je bio u Taifu. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu. a glava Arapa je vladar pravovjernih. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare. Ako trgovac sanja da muze devu. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. Ko sanja da muze devu. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom. Tada je donesena druga ĉaša. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo.a nije niĉim zaprljana. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.v. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. Reĉeno je i to da će. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu. Neki. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer.s.a. zaimaće. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. biti zavodoljan.Allahov poslanice. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika.š. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. a ako ga sanja siromah. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. znanje i mudrost. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. a ako ptoeĉe otrov. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost.a. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. opet. on odlazi baĉen. ili sanja da je potegao jedan. Ebu Bekr r..a. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja.!o isto simbolizira i topljeno maslo. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada.. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali.. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. To što ste jeli i med. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. koja se prosula. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra. postići izbavljenje i spas od belaja.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene)." Kamila simbolizira Arapa. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. u koju je sasuto sve mlijeko. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko.. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. posti i dijeli zekjat. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest.s. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. Najvitalniji dio tijela kamile je glava. nema mu grijeha. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. . shodno rijeĉima Uzvišekog: „. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . A neki opet. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka. — Zatim je Allahov Poslanik s." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu. koju smo jeli zajedno sa medom.

pa njegova ţena uzme sline. pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. kao i to da i ne sluti da je prevaren. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. jako ili slabo krvarenje. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno. . Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . Ako ovakav san sanja poglavar.sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe. Ko sanja da se oseknuo. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima.. Priĉa se da je vladar pravovjernih.Tako je i bilo. i Mi smo je obradovali Ishakom. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak.. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih.". Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). a smi janje simbolizira tugu. Ko sanja da mu. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest.. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna. Pošto se takvi kao ti ne hapse. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu.u prodavnici. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran. a ako mu suze poteku.. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega... Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina..". postaće bogatiji. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. a ako je to bila golubica. koje je on odbio. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug. i nasmijala se.. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor.. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. Tako. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a on je opet odbio. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. Harun er-Rešid. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. koje će po njega imati štetne posljedice. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. prihvatio je. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni.on će od te osobe biti uznemiravan. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti. ali na kraju ga je ipak uzeo. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. ali mu to ne polazi za rukom. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. to dijete će biti krad ljivac. ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . ZIJEVANJE simbolizira bolest. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i spusti glas. koje je on u poĉetku odbijao. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. bez plakanja. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. ili će se riješiti briga. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo.Pa neka se malo smiju. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito. osjetiće promjene na svome tijelu. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. vara ga sa njegovom sluškinjom. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. osiromašiće. to mu je neka korist. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage.. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. za koji ne ţeli da svako zna. ili će malo dijete odbiti od dojenja. dvije ili tri. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. oslobodiće se nekog grijeha. ako je ta ţivotinja bila maĉka. a najruţniji glas je magareĉije revanje".

dijete će ubrzo umri jeti. oslabiće mu snaga. ako pri tom krv teĉe u posudu. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti.. bilo upozorenje.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. imaće dug ţivot. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi.on potajno troši neki imetak. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste... Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice.š. ali je povratio. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin.. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas.postići će veliku vlast (carstvo). bilo radosna vijest. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori.š. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. Ko sanja malo sukrviĉe. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi. kao jedan ispljuvak. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. Ko sanja da je iskihnuo sluz .neko njegovo pravo. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik.) — biće izbavljen iz brige. Uĉenje dove. a ako je uĉenjak. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. znanje i razumijevanje. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. Ko sanja da je pio mlijeko. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. bez ikakvog tumaĉenja. a ako se osjeti neprijatan dah. Ko sanja da umije da govori razne jezike . Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. dobiće protuotrov. bilo zabrana. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. koji će kasnije otići od njega. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga. Što se tiĉe sanjania dogo varanja. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje). Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. Ako se pri tom opio. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. ţeli postići neko dobro. 55 . biće razotkriven. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. škrt je u širenju znanja. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete.krv padne na zemlju. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot. on odaje njegove tajne neprijatelju. on je ĉovjek koji govori istinu. to znaĉi da on govori istinu. ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu.. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. a ako. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. treba to prihvatiti onako kako je. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. a povratio med. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. a ako se dogovara sa ĉestitim. on izuĉava komentar Kur'ana. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. Ako je osoba koja grdi vladar. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. kojeg će se na kraju osloboditi. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. kao i na neko zlo. dijete će poţivjeti. bilo da je to nareĊenje. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka.

i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. a da toga nije svjestan.Zato se i kaţe. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. Ko sanja da mokri. SPERMA simbolizira višak imetka. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. Bojte se Allaha i udajte je! . jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. Ko sanja da mokri u svoj nos . Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. — Nakon što mu je to on obećao. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. to znaĉi da će mu ţena poba citi. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. ili ga ona boli. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. i On je najbolji darovalac". koji je bio pastir. Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago.Tako je i bilo. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. Ko sanja da izbacuje spermu. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. oţeniće se. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. uz kajanje. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. pa je kasnije postao trţišni inspektor.. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. mada mu je otac bio Sasan. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. ako ima trudnu ţenu.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. izgubiće jedan dio imetka. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. a ako je u brizi. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. primijetiće da ju je stvarno izbacio. rodice boleţljivo dijete. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je).: Ardešir. izgubiće imetak. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri.. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. jedan dio briga će mu nestati. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. ako je siromašan. Ako trudnica sanja da 56 . riješiće se siromaštva. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva. a ako nije oţenjen. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. a ako je bogat. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. ako je bogat. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. kad se probudi. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje.MOKRAĆA simbolizira haram imetak. ispunjavaju tako svoje obećanje. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. Nakon što se rodio Ardešir. sin Babekov. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. — Tako je i bilo. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće.

pa je potom izmet zatrpao zemljom. a ako je mjesto bilo nepoznato. srazmjerno koliĉini izmeta. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ. ali koji se neće proĉuti u narodu. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. ako se sanja. a ako je prosjak. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu. i Allahu dţ. nuţnik. Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta.A njegova (Ibrahimova a. zbog kojih će ga biti loš glas. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu. on će im olakšati. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. rodice mu se ruţna kćer. a ako to nije. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. on prebroĊuje neku brigu. simbolizira imetak. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. ĉini mu nasilje i velku štetu. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju. a ako su u nekoj poteškoći.š. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. oslobodiće se haram imetka. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. Ako je. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. ali na nedoliĉan naĉin. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak.". To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). Ako je to bilo u društvu. na njega će podijeliti zekat. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. srazmjerno smradu. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac. on će ih toga osloboditi. ako se time umaţe. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. podi jeliće sav imetak.š. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. i Mi smo je obradovali Ishakom.. pak.je rodila ribu. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. opet. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. ako je na putu. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. a neki. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu).s.. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. a sve to ĉini od svoje drage volje.to znaĉi da će roditi dijete. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu.) ţena stajala je i nasmijala se.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. on krije neki imetak. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. zavisi od zadaha. Jedenje. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. Da li je to halal ili haram imetak. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer.. koji prati kajanje. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. a ako ime imetka. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. kao npr. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. biće klisti- 57 . razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. prekinute putova nje. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti.

opet. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. odlazak na hadţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. dala na vaspitanje. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca..ran." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. Isto tako. zadešiće ga teška briga. i izvodi mrtvo iz ţivog. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije.... neće biti u stanju to uraditi. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama. dijete će umrijeti... tako da. a ostatak pojeo. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu. kao da su one jaja pokrivena.to znaĉi da on pljaĉka grobove. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kasnije je njegova gospodarica rodila sina.To za neoţenjenog simbolizira ţendibu. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. npr. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu.. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. ili će poĉiniti grijeh. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. Neki je. rodice djevojĉicu. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja. On izvodi ţivo iz mrtvoga. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ako ĉovjek sanja da je trudan. zapašće u tešku brigu. A moţda joj je priroda drugaĉija. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. kojeg mu je. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. ako se jaje pritom razbije.. TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. poĉesto i skrivene stva ri. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. ako sanja da je rodila djevojĉicu. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi. a ako sanja da je kupio roba. ĉiju ljusku je bacio.. TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci. postići će neko dobro. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. Ko sanja da jede ljusku jajeta . a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. a za oţenjenog — djecu. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. postići će neko dobro. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca.Neki gospodar će ti dati neki imetak. iskljuĉivo grudaste. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. Sanjanje goveĊe balege. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. Lajanje psa sirnbolizi- 58 .. koji mu je re kao: . Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka.. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama. Sve ovo vaţi za prijesna jaja. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. ŢIVOTINJSKI IZMET.. a mala jaja ţensku djecu. koji mu je rekao: . zapašće u tešku brigu. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo.. a ako sanja da je rodila djeĉaka. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete. po nareĊenju svog muţa. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu.. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. 24. rodice djevojĉicu.". a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka. ili će zapasti u brigu. za poljoprivrednike predstavlja dobro.. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. rodice djeĉaka. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. ako sanja da je dobio djeĉaka.

simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine.". vladara ili uĉenjaka. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje.. a ako ga sanja bogataš.. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . da je širok. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. To simbolizira ijĉir. Ako ovakav san sanja ratnik. uz obavezno tjelesno zdravlje. SVRBEŢ po tijelu. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. imaće poteškoća od strane rodbine. simboliziraju smrt. simboliziraju brojnost grijeha. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an. simboliziraju pobjedu. a rat simbolizira kugu. ako se sanja. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. za koji se snivaĉ boji da će nestati. imaće nekih poteškoća od strane vladara. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. svrabu. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. i ako mu drhte noge. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. ako se sanjaju. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. Gnoj u bu-buljicama. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. uz brigu i strah od propasti. kaznu. PRISTOVI simboliziraju imetak. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. magarcu. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. KUGA. SVRAB. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. ranjeni). zapašće u brigu i ţalost. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. ako se sanja. ako ga sanja siromah.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. da je dobra vjernica). shodno rijeĉima Uzvišenog: .. zatvorenika i siromaha." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. ako se sanja da je bez teĉnosti.ra kajanje za neko zlo. 25. imaće poteškoća u vezi sa imetkom. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini.. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. Ko sanja da je na samrti. Reĉeno je da svrab. ako se sanjaju. a neki vele da ona simbolizira imetak. ako sanja da mu drhti stegno (but). imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. kozicima (boginjama) i si. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni.š. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. biće ranjen. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . svinji ili bi volu. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka..U njihovim srcima je bolest. dobiće neki upravni posao.da je visok. simbolizira rat. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere." („bolesni" tj. simbolizira bogatstvo. BUBULJICE. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik.. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. a ako se sanja da je sa teĉnošću. prekinuće kontakte s njim. jer ako se to sanja na nekome drugom.. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. kao i ubrza vanje kazne.. Ako neko sanja da mu podrhtava glava. simbolizira veliki kapital. KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka.

v. a neki. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine. a ako nema ţene.. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga). Allah dţ. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. osjeća potrebu za pomoć od drugih). ako ima trudnu ţenu. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. otkup (m u) je post. sticanje vlasti. dobrotu stanja i sticanje znanja. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. obzirom da je bolesnik .. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik.to predstavlja imetak koji traje. Neki. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. uho za uho.š. milostinja ili kurban". Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. U osnovi. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. Ko ţeli da ide na neki put. opet. i potvara neduţnu osobu. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. pobjedu i imetak.a. a ti si neduţan. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote. veli: .on poboljšava svoje vjerovaje. kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on je potajno bolji nego javno. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. oduţiće se. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 . nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". kazna. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. Ko sanja da lijeĉi oĉi .bolesnika.š.s. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. da na glavu stavlja krunu. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. dok za bogataša to znai neku potrebu. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu.š. opet.š. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu)." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu.š. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara. za onoga ko je za to pozvan. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja. Ko sanja da navlaĉi surmu. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. to je njegova ispravnost u vjeri. ili bude imao neprilika od glavobolje.Zaista nisu slijepe oĉi. u Kur'anu a. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. umrijeće mu. oko za oko. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ.muhtać (tj. za onoga ko je u brizi.. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. nos za nos. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka.. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ.. a bolest ĉela — gubljenje ugleda.š. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put..š. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak. LUDILO simbolizira imetak. Ko sanja da Vjerovjesnik s. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud.. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ. nije zadovoljan da se troši. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle.

. a ako je upravitelj. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. tjelesno zdravlje. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. sanja da se taj vratio i da je slijep. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće. opet. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku. a ako je trgovac. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. koju će strpljivo podnositi. ili je kod njega nešto što mu je povjereno.. ako je trgovac... da će pretrpjeti gubitak u trgovini. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. kao što su npr. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu.". biće opovrgnut i zapasti u teške muke. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. lice postaje ruţno. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. shodno sluĉaju Jakuba a." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri).. ili njegovoj djeci. Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao. obogatiće se nakon siromaštva. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio.. ili njegovom ortaku. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana.u onome u ĉemu oko uţiva. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu. trgovina će mu biti uspješna.. dok neki. došli su ti naši znaci. dobiće bogatstvo. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. pretrpjeće gubitak u trgovini.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa si ih zaboravio. ili. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. a ako to sanja griješnik. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe.. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. odu i blagodati. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu. Ako neko. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje.Tako ti (je). ili će se. obzirom da se stid pokazuje oĉima. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće.. i jezik i dvije usne. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt. zašto si me proţivio slijepim. ili njegovoj ruci. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. biće smijenjen sa svog poloţaja. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere.". shodno rijeĉima Uzvi šenog: .Zar mu nismo dali dva oka. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos. — a kad ode oko. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . ili njegovoj ţeni. znanje. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom. a ako sanja da ţivi i posHije smrti. ljepota lica simbolizira stid. kao i dobijanje imetka od neke bande.a. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos. Ako nevjernik sanja da je oslijepio. snivaĉ će umrijeti.. da bi razumjeli moj govor.s. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. jer kad se sa lica otkine nos. nešto desiti njemu. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. a ako je svjedok. Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. ne svjedoĉi istinito. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. ili će izgubiti blagodati koje uţiva. moţda. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu... s tim da je nije potpuno izvukao. djeca. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. i razveţi uzao sa mog jezika. imetak.

Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. ako mu je sasušen mali prst. ili sa ortakom.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. — našto je Ibn Sirin rekao: . ili će se razvesti sa ţenom.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu".Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. pa je on rekao: . ako mu je sasušen srednji prst. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. stradaće mu mati i porodica. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak. umri jeće mu sestra. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost.on se mnogo zaklinje. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića.Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom.on se srdi. ili da se povješaju. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst. a ako to sanja neko ko nema djece. ili sa prijateljem. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti.š. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . kazniti. Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice.. ili izdajnik. to znaĉi da on ispušta namaze. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. a drugi je bio obješen.. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): . ili nasilnik. a ako nisi. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. kazna. umanjiće mu se imetak. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. dareţljiv i hrabar ĉovjek.. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći.Ako je tvoj san istitinit. ako mu je sasušen domali prst. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 . a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. biće mu nanesena nepravda od sudije. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj.". pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata. stradaće mu kćer. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh. Ko sanja da mu se štuca .je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete.š. ili će se razići sa ortakom. umrijeće mu brat.zaradiće neki imetak. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. umrijeće mu brat ako ga ima. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija..

Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. svrab. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. sukrvice ili gnoja. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. to ukazuje na njegovu smrt. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. Što se tiĉe gube. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. ili da više neće imati potomstva. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta.". Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. sin. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega.. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. Ko sanja da ima kozice (boginje) . Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . što je rugoba i sramota. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. kozice i bubuljice. snalaţljivost i pokretljivost.Dugi nokti simboliziraju brigu. o njima je ranije bilo rijeĉi. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. a ako mu se bol u snu povećao.š. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. poglavar ili prijatelj. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. nije zadovoljan da se troši.s. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. Isto tako. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. on je nekim ljudima nanio zlo. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt). Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba.. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. elefantijazisa i kozica. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt.to mu predstavlja povećanje imetka. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. zbog duga prema njemu. a svakQ povećanje na tijelu. Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla.š.to ukazuje na osiromašenje i brigu. otac. Posjanik a. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. je rekao: „Naša djeca su naše jetre". Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. kome odgovara organ koji ga boli. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha). obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. što će ga dovesti do siromaštva. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. simboli zira povećanje blagodati. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. a za ratnika — poraz. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. tako da će morati trošiti svoj imetak. TakoĊe je reĉeno: . To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. pa sanja uškoplje nika (haduma). koju je doveo na rub propas ti. bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. Ko sanja 63 . Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. ako ih sanja kod nekog drugog. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. ili da će mu umrijeti sin.nog. ili će izgubiti snagu. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. kao npr. tako da se bojao da će umrijeti. i stoga je kaţnjen. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. simbolizira imetak..

rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. oboljeće mu sin. pa je. dobiće vlast i biti spominjan. i ako se bude zaklinjao. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli..a. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak. ili će uznemiravati poštene osobe.. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-. ili slomljena. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. ako sanja da mu drhti stegno. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. a Ijekar — pomagaĉa. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude.".. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. kao što je bio uništen i narod Ad. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. Ko sanja hromog starca . zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. rekao: — Allahov Poslanice. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine.on je osoba koja posjeduje stid. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. imaće poteškoća od svoje rodbine. KUGA u snu simbolizira tugu. a ako sanja hroma ĉovjeka. oboljeće od kuge. Tako. iz zavisti. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ. uspio je.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu.. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. Bolest simbolizira parniĉenje. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. Tako. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. ili ga ne nose noge. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. a ako sanja da je zapao u tugu. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). Neki vele da one simboliziraju klevetu. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. rodice mu se. ta ko da se. 64 . ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom.. na javi oslijepila. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio.". njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . Ruţnoća u snu simboizira sramotu. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. — našto mu je Allahov Poslanik s. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. (od grada) Irema. ili će ih hapsiti. Ko sanja da je hrom. pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala.a. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri. a ako nema kćeri. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. a ako mu nestane impotencije.s. obziromsda glava simbolizira oca. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. Prenosi se da je Ebu Bekr r. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. a ako sanja da mu drhte noge. da je umro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. ili išĉašena. velikih stubova. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. ona će se vjeriti.š. imaće poteškoća u svom izdrţavanju..on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. osramotiti. ako na njoj ima rana. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago.". Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane. pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio. pa je za san pitao tumaĉa snova. a sramota — ruţnoću. ili ukoĉen (nepokretan). Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. Ovo je rekao Ibn Sirin. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. imaće poteškoća sa imetkom.v. taj ĉovjek će ga.

njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. riješiće se brige. to mu je prijatelj. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. ili se oţeniti. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. a ako ga ne dobije. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. koji se s lahkoćom uzimaju. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. koji se s mukom uzimaju. i da mu taj lijek koristi. ili preuzeti neku obavezu. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. jer krv simbolizira grijeh. pokajaće se za grijehe. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. a neki. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. a ako mu krv poteĉe. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom.. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. LIJEKOVIMA. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. a ako se krupica slomi. a ako je na nekom poloţaju. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. da simbolizira umanjenje imetka. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje.26. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. ako iz ve ne poteĉe krv. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. rastaviće se sa ţenom. vladar će ga pustiti na miru. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. ako mu je venu rasjekao poprijeko. kome dotiĉni organ odgovara. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. a ako ima ţenu. on je dobar u svom vjerovanju. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. imaće neku korist. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. Ko sanja da pije neki lijek. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. shodno rijeĉima Uzvišenog: .daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. imaće koristi od nekog drugog vladara. PUŠTANJE KRVI iz vene. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. nagradiće ga. to mu je neprijatelj. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. ali mu krv ne poteĉe. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. a ako je to neki mladić. opet. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. biće smijenjen. ako umjesto krvi izaĊe kamen. ili će dobiti braĉni ugovor. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . o njemu će se govoriti istina. Jer. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. prestaće takav govor o njemu. Ako dobije braĉni ugovor. kao i ono što on ni je u stanju. a oticanje krvi — pokajanje. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. ako je boja krvi crna. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. a ako venu prosijeca poprijeko. koje on neće htjeti prihvatiti. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. ako krv iz vene ne poteĉe. ili će ona umrijeti. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. za bo gataše ima dobro znaĉenje. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. ona mu neće traţiti da je izdrţava. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti.

ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos.. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. KLISTIRANJE. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. zapašće u brigu. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje.l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu".. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . A ako je uzeo zalogaj. a ako se normalno namazao. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. SLATKIŠIMA. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. ako je lepinja suha. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. a za zanatliju — njegovo poštenje. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. ili neki zavjet kojim se zavjetovao.. simbolizira brigu. u osnovi. imetak će biti pred propašću. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. 66 . rodnost godine. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. donosi brzu zaradu. on je pohlepna osoba.mu. postići će vlast i dobiti imetak. ili će se oţeniti. Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. posti ĉitavog svog ţivota). a ako tijes to ukisne. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. 27. dugo će ţivjeti. ako je lepinja od jeĉma. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. Ĉista. Ko sanja da pije.". u svrhu obilaska bliţe rodbine. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. JELIMA. da se peć ne bi ohladila. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. uskoro će se sresti sa svojom braćom. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. a jedenje mekinja — siromaštvo. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. a koliko od lepinje u snu fali. Reĉeno je da ulje za mazanje. Lepinja za Arape simbolizira ţenu. ako tijesto nije nadošlo. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). blagoslov. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. a da se i oni tebi prikazuju blagim. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. ali ih ne jede. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. ili neke laţi koje je izgovorio i si. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi.ona mu simbolizira 1000 dirhema. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. ako se sanja da je tijesto nadošlo. obezbijeĊenu prehranu. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad . za trgovca — njegovu praviĉnost. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. Ko sanja da uzima lijek kroz nos .

ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. njegov ţivot je pri kraju. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu. što je on mogao i oĉekivati. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. a neki. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno.".. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. bilo u kući. Ako neko sanja da pije ulje. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet. malo lepinja — da se malo vole.. Sve srebrno posuĊe. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. — Tako je i bilo. a ako lepinja poĉne jesti. TRPEZA. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. to znaĉi da se udruţio sa braćom.. spusti nam s neba trpezu. oni se meĊusobno mnogo vole. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. koji je rekao: — Ako ti je san istina. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. bilo u trgovini.š. moliš Allaha dţ. koja se ĉini velikom. razbila se. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. vele da trpeza simbolizira ţenu. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. a posebno zdjele.. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. dobro i blagodat. neće imati protivnika. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. a ako sanja da se trpeza digla. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka. a lepinja — veliku zaradu. vele neki od tumaĉa snova. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. a dizanje trpeze — gubitak plijena. blagodati. koji jede zajedno sa njim. Ako je za trpezom sam. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete.. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. spusti nam s neba trpezu. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj.š. ili nekog sela.. opet. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. simboliziraju poslugu. ili nekog objekta. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. ţivjeće dugo. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. Neki. neprepuštanje zabavi i dug ţivot.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 . Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). O Allahu Gospodaru naš.. uz raspravljanje i neznatnu korist. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. koji je porijeklom Slaven. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. opet. i On će udovoljiti tvojoj molbi. Tako. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. kao što bjeţi ţivotinja. ĉuvanje od harama.. i kada je stigla do vanjske kapije. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. on u veselju bratitimi ljude.. l kao što se lonac oslanja na sadţak. da te iz nje izbavi i da ti olakša. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. Sirćetni umak simbolizira bolest.

Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. Slanik simbolizira prijatnu robinju. Neki vele da to simbolizira opskrbu. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. izobilje i spas od straha. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. i Mi je obradovasmo Ishakom. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka.odgovori on. a ako je meso nedokuhano. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. ona predstavlja brigu i prepirku. tako. nemir i bolest. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. ako je meso kuhano. Ako je peĉenje debelo. a ako je peĉenje od mršave ovce. a ako je peĉenje mršavo. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. obzirom na njeno kuhanje na vatri.simbol. kao i to da ona simbolizira neki gubitak.. a ako je nedpkuhana. ako je debela simbolizira veliki imetak. — Ti se ne boj! — rekoše oni. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. a ako su nedokuhane. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . i ubrzo im donese peĉeno tele. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. svjeţe meso . Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. .s. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. kupvanje mesa — nesreću. dijete će mu biti vaspitano. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. a poslije Ishaka Jakubom. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. a ako ga dotakne. Neki vele da ona.000 dirhema. obzirom na njihovo siromaštvo. MESO simbolizira bolove i bolesti. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. povezujući to sa ajetima: . Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. ako se ljudsko meso ne jede. ako je ovĉetina sirova. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. razuz-danost i prepirku (sporenje). rodice mu se sin.š. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. to mu simbolizira neko dobro.Mir! .l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. brige. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. neće dobiti imetak u naslijeĊe. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce.v.a. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike. ako to sanja trudnica. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. oboljeĉe i potom ozdraviti.. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. izuzev pojedinih vrsta mesa. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. ako neko sanja da jede meso peĉene deve.. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s.Mir! . a grumenĉići soli — brigu i umor. rodice muško dijete. dobiće priznaje od nekog vladara. ako se glavuša pokvarila (istruhla). Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. koje dolazi nakon prijašnje nesreće.rekoše: . Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha.smrt. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje. ako ga jede. ako je glavuša mršava. ono simbolizira dobro za ukućane. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. trud. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. uĉenjak nije dobar. — Trudite se i budite zahvalni.

shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. ako jede kokošije meso. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. dva krila. ĉiji mu se ukus nije svidio. ako sanja da jede gušĉije meso. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato.. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. valja ih u brašnu i prţi na ulju.. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. zabovaiše na ribu svoju. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. ili najĉasnije ljude u društvu. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta. ili sa njima ĉini razvrat. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. drago i što se lahko guta. ukoliko nisu u pitanju male ribe. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. a ako to nije uradio. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. paiona u more kliznu. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt".A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. tugu i poteškoću. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. Musa reĉe momku svome: . trpezi.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. naroĉito prţenu. neka se pripremi za smrt. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 . a ako nije. ukusa i ĉasti. dvi je noge i rep. neće mu biti niša.. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. prijatno. mora da je ona skliznula u more. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. a brav — velikana u društvu. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim.a.. a ako je meso nedokuhano. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. to ukazuje na smrt. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro.s.v. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. A kada se udalji-še.".A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti.s. zavisno od situacije. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu.ka. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. imaće neke koristi od zalagaĉa. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. ja sam zaboravio onu ribu. poslovi će mu se pomutiti. baš ĉudnovato! — E. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. — Kada je ĉovjek provjerio slugu. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene. on ogovara vladarovu djecu. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. ili uslišanje dove.Daj nam uţinu našu. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. ili druţenje sa poglavarom. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. RIBE. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. on se njoj obraduje. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. da ti je ne spomenem. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. shodno kazivanju o Isaovoj a. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. imaće neke koristi od ţena. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka. a što će kasnije imati vrijednosti.

Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. brašna. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. u tom poslovanju nema koristi. Ko sanja da pred sobom ima poparu. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. on se pribojava smrti. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. med (bez saća) simbolizira manji imetak.jeĉe u izobilju. a i med je lijek. a ako je zaĉinjena šafranom. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. a ako nije bila masna. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. U osjiovi. snagu. ako je ta popara bila masna. Med. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. iz koje jede. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. izuzev jaja. dobiće vlast. ono simbolizira sreću i radost. ako jede supu sa goveĊim mesom. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. koja donosi veliki profit. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli.a. da ga ja protumaĉim. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima.š. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. koja simbolizira poteškoću. oboljeće i zapasti u tugu. to simbolizira trgovinu. ako se sanja.s. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. ako tu hranu okusi. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. ako jede supu sa mesom od vrapca. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. i rekao mu. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza.. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. ako ona nije zaĉinjena šafranom. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. on prenosi ruţne rijeĉi. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. srazmjerno mas noći supe. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje. o nešto će se okoristiti. ako je pritom pojeo svu poparu. ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled.v. na toj blagodati. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. koji su vrijedni spomena. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala). neko više a neko manje. ili sa silnicima trguje. ali je ne jede. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. bojeći se da je nestane. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi.š. U osnovi. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. Veća koliĉina šećera. . peciva i kaše. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. . svoj govor naziva lijekom. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. ako je uzima i dijeli drugima. zarada od tog poslovanja je haram. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. riješiće se briga. on je re- 70 . Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. ako se sanja. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. Allahov poslanice. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. i ljudi ih liţu. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. mesom i lukom. oboljeće. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. izuzev mlaćenice. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov.

koji će proći bez gubitaka.a.Tumaĉi! -. a hljeb bogatstvo. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije. opet. — pa mu je Allahov Poslanik s.s. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku. Ko sanja da zakopava hurme .kao: . Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . 71 . — Na to je Vjerovjesnik s.. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu. pa je za san upitao tumaĉa snova. shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: . rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza.. ili će'dobiti blago iz neke riznice. a neki ga piju. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta. past će po tebi svjeţe hurme".. koji je rekao: .a.000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. ako se sanjaju. — Na to mu je Vjerovjesnik s. a Ebu Bekr r.a. sanjao da jede hurme.v.a. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem.s. Mjerica hurmi simbolizira pli jen.pa mu je on rekao: . Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba. a iz ţiva neţivo. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave). a sada je drveće oţivjelo. Kasnije je zavolio nauku i mudrost. rekao: . zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana.. On iz neţiva izvodi ţivot. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam.l trehni sebe granom palme. — pa je Ebu Bekr r. Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele.a. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje. neko više. rekao: — Dozvoli mi. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske. a neki. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi.s.v. i ljudi ga prihvataju..to su oni koji ga cijelog uĉe napamet.v. dozvoli da ja protumaĉim san! . Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. Najslabije hurme. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju. neki po dvije. med koji silazi s neba — to je Kur'an. Kad sam to poĉeo ţvakati. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. a med i maslo . osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete. Hurmi inaĉe ima više vrsta. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. Zatim ćeš poslati drugi odred.a.a. a neki.s.a. biće utješen a.v. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40. Prenosi se da je hazreti Omer r. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. a oni koji ga piju . oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi. rekao: — Allahov poslanice. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama.s.njegovu slatkoću i njeţnost.".Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin.a. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. — i to je ponovio tri puta. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. bogatom i blagoslovljenom ţenom.v. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu.. To ti je slast imana (vjerovanja). neki više od toga.Oblak predstavlja Kur'an.. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. oţeniće se cijenjenom. da simboliziraju ušteĊeni kapital.zakopaće neko blago. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta.s. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. Allahov poslanice.v. rekao: — To isto mi je rekao i melek. a neko manje. . pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka.a. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE). pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme.a. opet. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi.Allahov poslanice. da protumaĉim san.To ti je slast imana (vjerovanja). da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda. — Tada je Ebu Bekr r. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige.

Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. 28. masla i meda. MUZICI. on će postati njihov poglavar.simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. ud.š. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. po šeriatu. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. znaĉenjima njegovih ajeta. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . Udaranje u def simbolizira brigu. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. on simbolizira vidljivo i poznato dobro. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. vika i ples to simbolizira nesreću.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. a ako bi se to poĉelo istraţivati. . a neki. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. Kadaif simbolizira imetak. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. shodno Sulejmanovom a. on je osoba koja izmišlja priĉe. Paluze simboliziraju brojan imetak. otkrilo bi se kakva je ta ţena. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. opet. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. dok je u namazu. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". simbolzira laţan govor. ili slušanje svirke uda. u kojima će se odmarati. Ko sanja da jede kašu od brašna. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. imaće briga sa muškom poslugom. a jedan njen zaloga.pa mu je Ibn Sirin rekao: . simboliziraju neprikosnovenost. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. Ako se def sanja u rukama robinje. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. Poznato je da je udaranje u def. Ako se def sanja u rukama ţene. neki. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. Sviranje na udu. MIRISIMA. — do-biće upravu i vlast. zadovoljstvo i radost. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest.pa mu je Ibn Sirin rekao: . tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. ZABAVAMA. a ako ih vatra dotakne.umrijeće. biće izbavljen iz neke teške situacije. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja.. i raznovrsno voće i piće traţiti". kastanjete i si. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. IGRAMA. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. opet. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. grijeh. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . Ko sanja da. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu.Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. pa se oni odazovu njegovom pozivu.s. frulu. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš. riješiće se briga. SVIRCI. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. pa ako struna uda pukne. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. imetak i veselje uz igru i zabavu. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. tamburu. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. a ako nije. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje.Habisa je dozvoljeno jelo. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. ako je toga dostojan. govor ili vlast. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. da će zapasti u brigu. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. jede kašu (od brašna. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. masla i meda). kap npr. a ako nije. i dobro će uĉiti Kur'an. Frula simbolizira nahiju.

koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. Reĉeno je da pjevanje. srazmjerno jaĉini opije - 73 . Ali. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. postići halal imetak. strah i uţas. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo.. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. Vino. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. ako je lijepo. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. simbolizira zaradu u trgovini. obzirom da struna simbolizira ţenu. na to ukazivati kretnja ma. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. simbolizira galamu i svaĊu. a vino — da ćeš biti smijenjen. a i neku korist ljudima. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. da mu je glava obrijana i da pije vino. samo je šteta od njih veća od koristi". mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. taj san je loš. u osnovi. ako nešto ţeli. ĉasti i komoditeta. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. Tako. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. a oni nisu pijani. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. ili ţeli da se oţeni. komponovanjem i si. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. a u drugoj mlijeko. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. pašće u iskušenje. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. a ako nije lijepo. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). a ako sanja da je ušao u rijeku vina. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. Ako neko sanja da loše pjeva. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. a neki tumaĉi vele da će. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. suprotstavljanje i tuĉu. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. to mu simbolizira neko dobro. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. a drugi dio je haram. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. i vidjećeš ljude (kao) pijane. u jednoj je bilo vino." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. u osnovi. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. hvalisavog siromaha.. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi.. Ako vladar sanja da sluša tamburu. tako da će. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. Pjevanje. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. naprotiv. obzirom na miješanje vina. vino mu ukazuje na pristanak. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. Ako neko ko se bavi pjevanjem. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. simbolizira gubitak u trgovini. sa kojim će dobiti vlast. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. Reci: — Oni donose veliku setu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje..

Ako se sanja toĉionica sa vodom. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: .. a da se ĉaša nije razbila. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. zabranjene. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. obzirom da je ona od stakla. a voda ostala na dlanu. izmeĊu ostalog. a neki vele da one simboliziraju neko dobro.š. u osnovi. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše.. muškatnjak i dr. obzirom na njihovu providnost. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom.. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . pa se ĉaša razbila. pa jedna od njih pobijedi." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu.Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. a iz drugog slana. — A je li ona trudna? . Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. otkri vanje onog što je skriveno. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. nisu pohvalne ako se sanjaju. obzirom da se one ne razbijaju. ako je u kući. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. obzirom da su te igre. . to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . Ako se pri tom sanja da se voda prosula. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. simboliziraju gospodstvo i radost.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. Miomiris. — Tako je bilo. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. u osnovi. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. po šeriatu.. pobjednik će u društvu biti istaknut. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu.. . simbolizira dobar glas o nekome. . a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu.. ona simbolizira bolesnika. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen.. putu. a dijete ostati ţivo. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti. ţena će mu poslije poroda umrijeti. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). koju sam stavio na dlan. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. i simboliziraju nekakav sukob. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu). Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. kao što su misk. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu.. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. Sanjanje krĉaga sa vodom. karanfil. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda.lli. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste.Ako ti je san istinit. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba. Mirisi crne boje. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. Ako sanja da se pehar razbio. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka.nosti u snu. ali da je voda ostala. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. Sanjanje igri sa kockicama.Tako je i bilo. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. a ibrik simbolizira slugu. razvešćeš se sa svojom ţenom. primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. obzirom na dim od kaĊenja. drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost.

vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s.biće optuţen za obmanu i izdaju. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. tako da tada simboli zira radost i sreću. izuzev ako je u pitanju posteljina. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. kada je dobra. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. a za muškarce nije. Kapa simbolizira daleki put. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. biće hvaljen. — Tako je i bilo. oboljeće. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava. To isto simbolizira i vuna. njegov poglavar će zapasti u brigu. Puplin simbolizira veliki imetak. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. Ako ţena sanja da na glavi 75 . njegova ţena se ustezala od njega. Ishak a. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. postići će imetak i biće na dobrom glasu. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. — Tako je i bilo. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. moliti za njega. On je san ispriĉao tumaĉu snova. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. pamuĉna i lanena.š. krunu i dobijanje uprave. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. simbolizira blagoslov. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. ali ga ne dotiĉe. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. ţenidbu ili kupovanje robinje.s. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. 29. Kad se probudio. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo.bi. Maslinovo ulje. po nekima — imetak. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. pije ili se njime maţe. a ako ne nosi takvu kapu. to je njegova vjera po kojoj je poznat. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. Odjeća od vune simbolizira imetak. Ko sanja šafran.s. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. a ako sanja da ga melje. ili. uputio Allahu dţ.v. i za muškarca simbolizira snagu. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. izuzev ţive. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. a po nekima — gospodstvo. dobiće vlast. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. ai bez vatre. a ruţina vodica imetak. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. koja simbolizira pohvalu. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. imetak i vlast. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. Najbolje odjeća je nova. bilo na neki drugi naĉin. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . koje daju mirisni dim. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. ako u sebi nema svile. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. ukoliko neko sanja da ga jede. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. je sanjao da mu je skinut turban. i za njega ona simbolizira gospodstvo. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. Puder simbolizira pohvalu. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak. prostrana i gusto pletena. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje.š. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice.š. kostrijetna. vunena. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. brigu i iskvarenost vjere. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. pohvalu i tjelesno zdravlje. robovi). Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. pokrivaĉi. izuzev u ratu.a. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri.

s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. vjeverice ili lisice. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. ako je njegov poglavar vladar. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina.ima kapu. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. lijepa. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. Ako ţena sanja da je obukla novu. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. kvalitetna. a u ljetnom periodu dobro u brizi. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš.on ne prih- 76 . Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. Sve što se sanja u vezi sa košuljom.. — Allaha nam. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. ĉija se košulja vukla po zemlji. Kod nekih su bile do grudi. ako je trudna. a koţa od samura. on će progledati. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. a isto tako i dţubeta. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. samo ne recite da sam pomatušio. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. trgovina mu nije ĉista. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. Pokazao mi se i Omer. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. ĉista i dr. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. a po nekima — na gospodstvo. pored gospodstva. Vjerovjesnik s. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. vlast i utjehu. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno.a. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). on je nasilnik i tiranin.s. a kod nekih su sezale niţe. rodice sina. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. obzirom da to nije muslimanska odjeća. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. odnosi se na onoga koji to sanja. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. odnosi se na navedeno. rodice mu dvije djevojĉice. snagu. Maramica (rubac) simbolizira slugu. dobro i vlast. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. neki vele — dijete. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. oţeniće se. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. loše je vjere. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. izgubiće stid. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. Nove gaće simboliziraju djevicu. vjeverice ili lisice. ili. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. ako je neudata. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima. Kaftan simbolizira silu. ako je trudna. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. odnosi se na slugu. pravnik. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. a on ih nema. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . Ako ţena sanja da joj se veo leprša. Ko sanja kapu od krzna samura. bilo da je prljava. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". Tunika simbolizira utjehu. kao i rukavi. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. kada se ne smatra lošim. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. kao i stanje njenog muţa. udaće se. a ako sanja da ostavlja gaće.v. Oblaĉenje košulje. a ukoliko nije udata. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. U svakom sluĉaju. i ako mu je poglavar trgovac. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. izdrţavanja i vjere. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao.

— Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost.vata svoje dijete. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. ĉiji po rub je bio pocijepao. pretrpjeće neku štetu u imetku. kod kojih simbolizira radost. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. ĉast i ljudskost. svile i brokata. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. biće optuţena da je sumnjiva.. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. izuzev ĉaršafa. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. s tim da to nije otpalo od tajlasan. vjeru. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro.š. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde.bije ga ruţan glas. a ako nije. ako sanja da je lav obukao vunu. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. a ako pritom bude imala na nogama obuću. pokrivaĉa i prostirke. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . Zelena odjeća simbolizira snagu. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. ako je dţube obojeno. ĉast. Dţube simbolizira ţenu. vjeru i povjerenje. ako sa njim izaĊe iz kuće. hak (pravo). ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. a u toku zime . obzirom da 77 . Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo.š. ukoliko je dostojan upravljanja. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. izuzev kod predmeta od puplina. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. a zatim je to zaboravio. obziorom da se odjeća drţi o vratu. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. ako je dostojan uprave. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. Šal simbolizira ţenu. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. Ogrtaĉ simbolizira vladara. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. sin). Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt.dobro. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. kao i dunjaluĉko obilje. biće izloţena ruglu. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu.

Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. najbolje znaĉenje ima crni plašt. da će. Ko sanja da je dobio neki vez„. lijepu i vrijednu djevojku. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. a treći — klanicu (pokolj). ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. Neki je. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. Pohabana odjeća simbolizira brigu. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. opet. koji je po tumaĉenju bolji od vune. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. MeĊutim. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini. koji se bori na Allahovom dţ. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. a zaostale. postati poglavar. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. rodice mu se dijete.rekao je ĉovjek. Jedni vele da ona simbolizira vatru. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu.š. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat.bolest. pored toga. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast.š. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. kao npr. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. posebno za bogatašice i prostitutke. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. on je pod uticajem sihra (opsjene). pored toga. bez obzira da li je na odjeći. to ukazuje na njegovu smrt. primijetio sam da je na sredini istruho. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. ili je još bolja. i kad sam ga razvio. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina. upravu i poglavarstvo. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. drugi . god ine. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. ili zapreku za neki naumljeni posao.Ne. ako je odjeća i umazana. tijelu ili glavi. i za ţene predstavlja dobro.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. pa je o tome pitao tumaĉa snova. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. Jedni vele da on nije pohvalan. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. ĉovjek sanjao da je obukao brokat. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. dobiti poglavarstvo. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). Brokat. ili brokata. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. posebno za poljoprivredni ke. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. Prljavština simbolizira brigu. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. — Kada se ĉovjek vratio kući. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose. jednu preko druge. jer ona ima bruh na stidnici. od kojih je jedan preko drugog. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. putu i koji će. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. ili odlazak u zapadne krajeve. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. Jedenje 78 . ukazuje na rodnost. kakvu je u stanju popraviti. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. koji se posvetio vjeri.neka nas Allah dţ. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje.Ĉovjek je odgovorio: .

Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. a ako odlijepljeni potplet otpadne. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. ide se iz vjerskih razloga. ako su ţute boje.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). Sandala sa kaišima simbolizira kćer. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. ako ih je obuo. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. Što se tiĉe obuvanja obuće. njegova ţena biće blizu propasti. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. ako su crvene boje. ili upala u vodu. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. ide se zbog bolesti i brige. ako se odlijepljeni potplet ne otkine.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). na put se ide radi imetka i gospodstva. biće poniţen i rastuţen. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. ti si. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. obuću svoju. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. kćer će mu poţivjeti. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. obljubiće ţenu. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. a ako se zadnji dio sandale otkine. a ako je obuća ispod stopala izderana. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. odustaće od puta. zato. ali da ne ide u njima. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije.brigu. doista. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). povećaće mu se broj neprijatelja. Ko sanja da mu se izgubila sandala. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. ali uopšte neće nestati. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. a ako sandalu krpi neko drugi. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. ali će se spasiti. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. ţena će mu umrijeti. u blagoslovljenoj dolini Tuva". ili se sandala raspadne. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. Ko sanja da je obukao novu. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. pojavi-će mu se neprijatelj. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . kćer će mu umrijeti. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. Ko sanja da je dobio sandale. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. ide se u potrazi za radostima. a ako obuću proda. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. ako su zelene boje. oţeniće djevicu. ako sandale nisu obuvane. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. mada on to zna i zadovoljan je s tim. a obuvena sandala simbolizira ţenu. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. zatvor i okove. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. ţena će mu biti nerotkinja. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). obljubiće svoju ţenu. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. oţeniće se. a ako nema oruţja. a u ljetnom periodu . . Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. Ko sanja da je izgubio nešto. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje.

Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi. profitiraće u trgovini. bilo poslije njegove smrti.rekao je ĉovjek. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. a izmeĊu njih nema nikakav zastor.š. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. ako na njega bacaju kamenje. a ako mu je postelja nepoznata. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. bilo za imamova ţivota. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. koja se vidi u snu. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju.š. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. 30.š.) kazna. to znaĉi da će umrijeti. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. ako ga strijela pogodi. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. ili robinju. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom). STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ. biće osloboĊen. oni mu govore lijepe rijeĉi. Ako podanici na imama bacaju šećer. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. zato što su im dani crni. NJIHOVOJ PRATNJI. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. i da on zaspi.ubrzo će umrijeti. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. biće osloboĊen. stići će ga (Allahova dţJ. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. ako ga gaĊaju strijelama. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje.kornosti Allahu dţ. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen. dobiće spor. Ako imam u snu podanike baca u 80 . a ako to sanja zatvorenik. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. ili u mahalu. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. a ti se vratio? — Jesam! . l pošto porazgovara s njim. shodno rijeĉima Uzvišenog: . obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. on će ga naslijediti.. ili. Ako ovo sanja rob..) protiv njega. Neki vele: Ko ovo sanja. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. oni mu govore ono što je pokudeno. a nije dostojan tog poloţaja . obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće." Ako ovaj san sanja trgovac. ako mu je dao platno od brokata. zadovoljstvo. oni noću ĉine dove (Allahu dţ. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen.š. CAREVIMA. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast. Ko sanja da spava sa imamom. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice.. oni mu govore teške i grube rijeĉi. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja.. koji prolazi izmeĊu prsta. ako je bolestan. ako to sanja neko ko je u sporu. poklonice mu kćer. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje. kao što se ni nad sultanom nema vlasti.š. a imam ustane. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. gnjev. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. reĉe mu: . Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. pa se kaiš jedne sandale. ili u selo. njegov imetak će ot ići imamu. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. a ako on zaspi prije imama. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti.

Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi.) kada je srdit napustio svoj narod. spomen i vlast. Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. obzirom da je Adem a. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. a ako uĊe kod vladara. povešće dug rat i izgubiti vlast. biće smijenjen sa duţnosti. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. to mu simbolizira njegovu snagu. u groblju ili na smet-tjišfu. mladić. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). . prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti. zavladaće istokom i zapadom. a jednu ste zarobili. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. ako se jela budu dizala i donosila. Ako vladar obuje novu obuću. doći će mu predstavnici opozocije. ali da nije smijenjen. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. ako nema masnoće neće biti stabilnosti. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju.. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti.. koji se rasrdio i napustio svoj narod. a jaĉanje podanika... zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. biće odmah smijenjen sa duţnosti. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. ali da ne vidi trpezu. koga je. poslušavši svoju ţenu. ali će kasnije izgubiti carstvo. štaviše—ojaĉaće. ime. i njihove domove. suprotstavljanje će potrajati. iznenada će umrijeti. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. doţivio ono što je doţivio. on je umo ran od vladavine. poloţaj će mu se uĉvrstiti. ono simbolizira radost. a ako je na njegov poloţaj došao neki. usprotiviće mu se smutljivci. suprotstavljanje će dugo trajatt. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja.s. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. te mu nešto prišaptao na uho. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika. ako jaše na pokornom orlu. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto.. Isto tako. što znaĉi da će mu se roditi sin. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. kap npr. ima će pobijediti nekog velikog vladara. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). a ako uradi suprotno. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. Uzdizanje sultanov.a. Ako vladar leti pomoću krila u snu." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. izuzev ako oĉekuje dijete. ako sanja da se razveo sa ţenom. shodno kazivanju o Junusu a. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna.. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. to simbolizira slabljenje vladara. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. srio melek smrti u liku nekog podanika. uĉiniće nešto za što će se kajati. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. to mu simbolizira poniţenje i prezir.. a ako porobljava neki narod. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. nanijet i neku neprijatnost. ako je masno. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. postići će bogatstvo i radost. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv.s. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom...v.vatru. postići će ugled. postići će imetak odakle ne oĉekuje. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast. ĉast. poveĉaće mu se vlast. to znaĉi da on poziva u zabludu. Ako je jelo slatko. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. on se kaje zbog nekog svog djela. Takode. ili raskopĉa svoj plašt. u snu. shodno kazivanju o Nimrudu.s. ili skine kaiš. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta.

Zastavnik simbolizira sudiju. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. a ako toga nije dostojan. simbolizira ubicu. Sokolar simbolizira starješinu. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. Os- 82 . Tjelesna straţa. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. umrijeće. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima).š.š. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka.š. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. ako je u liku starca. a ako ga sanja da je zadovoljan njim.u snu simbolizira Allaha dţ. Nosaĉ simbolizira poreznika. lijep spomen. a ako je u brigama. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. simbolizira meleka pisara. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. imati platu i nagradu. sim bolizira bolest ili tugu. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. a ako je u crnoj uniformi. to ukazuje na to da je Allah dţ. nadnijeće se na smrt. Nepoznati sudija. a ako je u liku mladića. ali će zatim biti saĉuvan. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. Ko sanja da sudi ljudima. ako je u bijeloj uniformi.govu upravu na javi. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. on u tom sporu neće izgubiti. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. njim zadovoljan. kao i ispoljavanje skrivenih stvari.s. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. neće zakidati na mjerenju. Glasonoša. a ako se tas digao. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. a nije za to pozvan (sposoban). ali da to ne ĉini dobro. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. Miliconer u snu. ako je upravitelj. biće smijenjen. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. je obavljao poslove drţavne ekonomije. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. prekinuće mu se putovanje. Tamniĉar simbolizira grobara. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh).š.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. ili u nekog dobrog ĉovjeka. pa od toga odustanu. Allahpve dţ. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. simbolizira meleka smrti. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. ako se sanja. biće pravedan. umrijeće. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. biće nepravedan prema suprotnoj strani. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. ako je na putu.š. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. ako je trgovac. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. Vladarev straţar. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. Jusuf a. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. a ako se to sanja u bolesti. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. simbolizira kri tiĉno stanje. a na kraju će tugovati. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. simbolizira radosnu vijest. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. tugu i propadanje imetka svih ljudi. riješiće ih se. a ako nije nijedno od toga. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ.

Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. ORUŢANIM SREDSTVIMA.. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo.ĉovjek je. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine. patnju i opasnost. ili kugu. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. simbolizira imetak. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. Ko sanja da je regrutovan. OKOVIMA l SL. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. kao rat izmeĊu dvojice vladara. kao rat izmeĊu podanika. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. kao rat izmeĊu vladara i podanika. shodno rijeĉima Uzvišenog: . A na nekim licima to ga Dana biće prašina.. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. bilo da je u pitanju pravedno.š. RATNIM STANJIMA. UBIJANJU. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta". od toga saĉuva. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). 31. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. a ako je bolestan.on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje.". Milicionar. obzirom da zemlja. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. ispoljiće neprijateljstvo koje krije. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. dok mladić simbolizira neprijatelja. tegobe. povećaće mu se vlast. drugo. od koje nastaje prašina. imetak). Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. to ukazuje na teškoće. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub . Ko sanja da bjeţi od patrole. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. a da nije postao vojnik. Ako neko sanja okupljenu voj sku. uţasa. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. ispoljavaće plemenitost i pravednost.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. a ako ga to ne prati.. neka nas Allah dţ. Ako sanja da su mu noge od olova. umrijeće. kao i snage i moći. gdje god se nade imaće mnogo imetka. povećaće mu se pohlepa i nepravednost.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti. ORUŢJU. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna.. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. vladar će biti okrutna srca. obzirom da starac simbolizira sreću. tugu. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. i treće. tama će ih prekrivati." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. HAPŠENJU. a smanjiti pravednost. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima. brigu ili uţas. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad. Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. a neki vele — obogatiće se u ratu. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. trgovina će mu se umnoţavati.".. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. a ako su u crnoj uniformi. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. Gospodaru svome nezahvalan. Allahovom voljom. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. ukazuje na plijen (bogatstvo. Ko 83 . Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. to mu ukazuje na bolest. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. Ako je starac od njega preuzeo komandu. Ako ovo sanja trgovac. i zorom napadaju. povećaće mu se broj ĉeljadi. bilo nepravedno postupanje. simbolizira uţas. postići ćeugled i ĉast. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. vladar će se pokazivati pravednim.... Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine. shodno rijeĉima Uzvišenog: . brigu. on će ga potpomagati i jaĉati. TUMAĈENJE SNOVA O RATU. zaista. poteškoća i si. imaće sina koji će ga hraniti. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. strah. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete.. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. VJEŠANJU.. Ako sanja da mu se trbuh povećao.š. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo..

u koji nemojte nipošto sumnjati. biće smijenjen sa poloţaja. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda.ta sablja mu simbolizira ţenu. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju. a sablja isuĉe. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. ako se remen sablje prekine. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. a ţena mu ne bude trudna. a prašina smutnjom. a i po zvijezdama se oni upravljaju. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. ako je crna. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga)." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). da idem i poštapam se tom sabljom. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. pa joj je on rekao: . a Ibn Sirin je rekao: .. olova. on će govoriti teške rijeĉi. a ako se slomi i sablja i korice. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. umrijeće majka. ako je sablja teška. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju.. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. — Tako je i bilo. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. a Ibn Sirin je dodao: . ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. bio je to on! — rekao je ĉovjek. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. bronze i drveta. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama. Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. postići će visok poloţaj. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje.A kad (ih) proĊe strah. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . ako je sablja krzava. Crne zastave ukazuju na sušu. to mu je govor koji je pripremio. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra). da u ruci ima isukanu sablju. tri puta će se razvesti sa ţenom. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. izuzev vojskovoĊa. olovna — ţenstvenog sina.sanja da jaše konja. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. ali oni to ne ĉine. Slijedite me (moj put).Rodice ti sina. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. rodice mu se sin. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina.. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću.. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir.Ako je istina da je to sanjala.s. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu. dţamije u Basri). koji 84 . shodno rije>ima Uzvišenog: . ako ima neki spor. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. a neki vele da simbolizira majku ili tetku.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana).. rodice mu sina. ako Bog da.. a dijete će biti zdravo. ali bez sablji. on je u pravu. umrijeće i dijete i majka.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine.. ako se korice slome. i putokaze. neće imati snage za voĊenje uprave. rodice mu se ĉetiri sina. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. ako je crvena. ukazuje na utjehu i radost. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. sabljama. tako mi Allaha.Zaista je on (Isa a. od njega će dobiti gospodstvo. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. shodno rijeĉima Uzvišenog: . biće upućena. preuzeće neku obavezu. a neki vele— rodice mu kćer. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. bijele zastave ukazuju na kišu. i drvena — sina munafika.. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. pa se remenje pootkida. postaće obijestan. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako izgubljena osoba sanja zastavu." tj. — On je. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost.

). Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. pa mu se našao sin. tako. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. nakon što će prije toga biti pred propašću.to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. ako se nada djetetu. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. a ako je od lika. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. a ako je strijela pogodila cilj. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. rodice mu se sin. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. simbolizira muško dijete. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. dobiće je. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. rodice mu se muško dijete. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. neće ga prihvatiti. bez namjere da njom udari.Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. taj ĉovjek je pouzdan. ako je omĉa od uţeta. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. te rijeĉi su neistina. dobiće radosnu vijest. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje.š. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. Debela strijela (koja udara pljoštimice. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. sliĉne su sablji. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. putovanje ili ţenu. ujela bi te zmija. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. ugled i visok poloţaj. tj. ali ne nalazi izaslanika. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. ako je koplje imalo vršak (šiljak). Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. ako su snaţne. taj djeĉak će postati upravitelj. ako se sanja. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. taj ĉovjek je dobar. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu . Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. izaslanik je neodluĉan. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. njen muţe se okrenuti od nje. ako takva strijela pogodi cilj. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). ako strijela pogodi cilj. kome je dao ime — Rudejni. rijeĉi će biti prihvaećene. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. izasla nik će izvršiti zadatak. a ako omĉa sklizne do pojasa. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. koji mu je 85 . postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. ugled i imetak. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. ako strijela pogodi cilj. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Ruke. a ako promaši cilj.

koju je njegovo uho izbacilo. simbolizira njenog muţa. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru. veli: . Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. Ko sanja da pravi luk. radi provjere vlastite snage. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu.. ako ga sanja dijete — biće neposlušno. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. PANCIR simbolizira tvrĊavu. Allah dţ. Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj .. Ko sanja da. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . ili ortaka.A onda se pribliţio i spustio se. ili djeteta. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. putovaće se u nearapsku zemlju. Neki siromašni ĉovjek. Luk moţe da simbolizira i upravu. pa je san ispriĉao Ibn Širinu. ili dijete. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk.postići će ono što ţeli.. Ako neko sanja da je zategao luk. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri.. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. kao što su: štit. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). a ako ga ne mogne podići. rodice mu sina. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. ili zastrašivanje neprijatelja."." kao i: . ili sina.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). oţeniće se i ţena će mu. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. Teţak luk. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. Strijela. ako kamen podigne. a ako je luk nearapske izrade.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . nepobjedivim i okrutnim junakom. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio. imaće dobre prihod. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu.". dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. a uĉinio vam je od brda skloništa.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem.zaradu. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. kac iga. pobijediće. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. blizinu. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. nakon odnosa sa njim. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja. ako ga sanja putnik. ako je sanja ţena. . ona će mu roditi kćer. podreĊeni ga neće slušati. izbacio strijelu. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast. simbolizira poteškoće u putu. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. koji je imao kćeri... Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu.š. ili brata. pa je ĉuo jaku rijeĉ. a ako se struna prekine. TOPUZ simbolizira saglasnog brata. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. a ako ţena njemu daje luk. ili Allahovu dţ. Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. on je osoba koja druge potvara. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. a za trgovca . Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić. a ako dobije poloţaj. Za Arape tobolac simbolizira ţenu. ili nekog od bliţe rodbine.. zani-jeti. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini. kao i na razvod sa ţenom. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). — Tako je i bilo. ili putovanje. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. oklo- 86 . biće poraţen.

s. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. Ako neko sanja da 87 . i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. putu. blizinu. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini.. to ukazuje na to da će umrijeti. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. leĊa. poslušan. on namjerava nešto izgovoriti. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku.. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . To isto simbolizira bodenje sabljom. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome.a. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. simbolizira ruţnu ţenu. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje.. lijepom i bogatom ţenom. Allahov Poslanik s. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. jaĉi i sigurniji. oni su mu neprijatelji. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. ili kod njegovih saradnika.pi za grudi.š.. oni su mu prjatelji. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. ali ga nije ubo. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima. ŠLJEM i KACIGA. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)". i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ.š. sukob i borbu sa drugim. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost. ako su ti ljudi starci. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. obzirom da dvoboj prethodi borbi. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom.š. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja. a ako su mladići. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. ĉasnom. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. postići će se dunjaluĉka ĉast. a ako nije skupocjen. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ.š. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. plemenit.š. štapom ili kocem. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. ili na razlaz. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan. koji ih ĉuva. je rekao:. i jedni pogaĊaju. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. a ako nije skupocjena. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. ali to ne izgovara. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. noge i si. a drugi ne pogaĊaju. ili u njegovoj radnji. Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora.š. i sanjao sam da pratim ovna.v.. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. simboliziraju odjeću. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . ako sanja da je ranjen u desnu ruku.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. postići će dunjaluĉku ĉas. Sto se tiĉe rana. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. pa sam ga protumaĉio Medinom. obziorom da je tvrĊi.t. simbolizira ruţnu ţenu. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi.postići će Allahovu dţ. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled. putu. i sanjao sam zaklane krave. putu.

onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). ni kriv ni duţan. ubijeni će postići neko dobro.. ppvećaće mu se boj vojske. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. dugo će ţivjeti. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. a ako sanja da mu je krv potekla. povećaće mu se vlast. a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. do biće imetak od sinova i potomaka. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. Ko sanja da je ubijen. dobiće imetak od poljoprivrede. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. bez glave. povećaće mu se rod. Ako neko sanja da je ranjen u petu.taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. treba tumaĉiti da je ranjen u srce. pravdu i sud. noţem i si. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. Tako. a ako iz rane teĉe krv. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. ako neko sanja da je ranjen u grudi. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. kao npr. shodno rijeĉima Uzvišenog. a ako je ta osoba mladić. onda je i to uistinu ta osoba. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. a nije ga zaklao. povećaće se imetak njegove riznice. Ko sanja da je zaklao oca. ako sanja da je ranjen u stopalo. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. ali 88 . Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. bogatstvo i vlast. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. stavio na rame snivaĉa. ubijen. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kome je iz rana potekla krv. ali ga nije dopekla.. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. opet. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata.je ranjen u lijevu nogu. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)". Ako ga krv pritom porpska. vatra bi mu potpuno ispekla meso. U osnovi. a ako je ta osoba nepoznati starac. ili da je nazvan ubijenim (poginulim). Ko sanja da je ranio nemuslimana. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. ali da mu krv nije potekla . Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima. ili njegove blagodati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. ako sanja da je ranjen u desnu ruku.š. i u tome nema dobra. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju.š. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu).. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . za što će biti nagraĊen. Isto tako.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". to ima još intenzivnije znaĉenje. a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. Neki. a da je istina ono što se p djetetu govlri. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. imetak. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost.on će poĉiniti nešto veliko. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. Ko sanja da je zaklao malo dijete. Ko sanja da je nekoga ubio. UBISTVO.A ako je neko. onda se odnosi na njegove roditelje. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. vojska će mu doţivjeti poraz. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. a ako mu je kost pukla. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro... pa neka ne pretjeruje u ubijanju. koju će platiti prijatelj ubijenog. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. ako sanja da je ranjen u stomak. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka. ako sanja da je ranjen u butinu.

umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. . pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak.š. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. to znaĉi da će mu dati slobodu. a ako to sanja odsutna osoba. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom.a. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. a pred njim je bio lavor pun krvi. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. a za putnika — da će se vratiti kući. riješiće se duga. Kada je došao kući. to znaĉi da je on prema njima pravedan. ako je bolestan. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. bezbjedno će se vratiti s puta. iskušenja i poteškoća. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. a on ti je poslušan. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. MeĊutim. od kojih će biti potpuno odvojen. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. Srdit. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. Kada sam se probudio iz sna. i što sam više pokušavao da je sperem. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. ona je postajala sve blistavija.v. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. nisam mogao vidjeti ništa.š. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. ako je u strahu i brizi. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. SKIDANJE GLAVE S RAMENA.š. ako je duţan. ozdraviće. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar. ako nije išao na hadţ. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem.s. biće toga osloboĊen. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo.s. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. putu. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. shodno kazivanju o Jusufu a. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti.Tako je oslijepio. oni će se sresti s Allahom dţ.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. na njega laţe ĉastan. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. bogat i moćan ĉovjek. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. koji je sjedio. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća. izjutra je osvanuo slijep.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. otići će. Isto tako. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje.. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka . koju podrazumijeva skidanje glave s ramena. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. ili bolesnik koji boluje od stomaka. a njen muţ je bio odsutan. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina.

simboliziraju ustrajnost u vjeri. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet.Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja. Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. to mu je poloţaj u bolesti. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku.Pa sam pobjegao od vas. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a on od njega bjeţi.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena.v. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom".. jednu (njihovu) skupinu ste pobili..š. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. ako ga neprijatelj otkrije. Ako neko sanja da je vezan za drvo.s. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu... i ubacio u njihova srca strah. a ako je zatvorenik. tresao se i imao mlitave pokrete. Ako su noţni okovi od srebra. ako su noţni okovi od drveta. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. ako je u ţutoj odjeći. bićeš potvoren). Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji. shodno rijeĉima Uzvišenog: . za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. a moje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je pritom u bijeloj odjeći. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara. razboritosti. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put.. ako je to dunjaluĉar. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno.imaće belaja sa svojom ţenom.da će joj briga potrajati. za bolesnika — da će dugo bolovati... ako bude drhtao.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao. ako je bolesna. a ne volim okove na vratu i rukama". Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. od neprijatelja će pre trpjeti udar. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 . Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. jer sam vas se prepao. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. ako su od uţeta. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. Kasnije se to i obistinilo. Kada sam na sabah pošao u dţamiju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . umrijeće u okovima. OKOVI. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere. biće osloboĊen. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. Poraz. ako se sanja. to mu simbolizira poloţaj u nauci. ugledu i ljepoti. ako su od olova . Allahov Poslanik s. ako su od bronze.. dugo će ostati u zatvoru.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije.š. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ. ako su mu okovi tijesni. postići će visok ugled. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ. za zabrinutu osobu . a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj.. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri.a.. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. ako su od krpe ili konca. na njih će se spustiti kazna. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje. biće mu teško da odluĉi kako da postupi.. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. Strah u snu simbolizira sigurnost. njegovi podanici će se okoristiti nji me. je rekao: „Volim okove na nogama. a jednu ste zarobili". ako je u crvenoj odjeći.. Ako mu pritom bude tekla krv. Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. a ako je to vojska koja ĉini nasilje. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom.

Mi smo već pripremili nevjernicima lance. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. 32. a tvrdi da je musliman. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće .l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima".dobiće veliku vlast. GRAVER. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. shodno kazivanju o Davudu a. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke.O brda. a ako je na putu. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. Ko sanja da zida. u osnovi. Ko sanja da pravi. a ţeljezo — vlast i moć. kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu.a. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. oţeniće se i zaimati djece.s. Ako je okov s vana od ţeljeza. Reĉeno je i to da okovi na nogama. jer ono. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . a oruţje se izraĊuje od ţeljeza.. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo.. N ako van j simbolizira carstvo. ako su na nogama. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra. Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela. a nije i§tina to što tvrdi. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom. on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. i znaĉi mir.. ţena će mu biti dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. a iznutra od drveta. a ako je neoţenjen.a. zatvor i si. Priĉa se da je Imam-i Šafi r.on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća.la . izmeĊu ostalog. ako su mu gravure crvene boje. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. . ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. Zidar koji zida ciglom. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka.. Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je oţenjen. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. mijenjaju naĉin kretanja. kao npr. suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. zadrţaće se zbog neke ţene. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)". — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. ponavljajte zajedno s njim hvalu.

a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. u sebi ima lošeg morala. pokvariće je. bilo od dobra ili zla. odakle se i ne nada. a ako je slabe vjere. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu.pogodiće ga bolest. ipak. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja.s. a vatra je ruţan gospodar. a ako sanja da ţudi za pšenicom. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima.š. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka. a to isto je i hljeb za tijelo. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. TakoĊe. ali da ne vidi da ga je platio. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. Ko sanja da je pekar postići će udobnost.š. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. a ako sanja mlinara mladića. ako si sa njim. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . zadesiće ga gubitak i poniţenje. zavisno od snivaĉevih potreba. a sadaka simbolizira prljavštinu.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. pogodiće te svojim varnicama (zlom). da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. a ako je upravitelj. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. KASAP simbolizira meleka smrti. jer je osnova njegovog posla vatra. kao kovaĉ. takva će mu biti i sredstva za ţivot. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. ili pala u smolu. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. u tome će postići ono što ţeli. bilo da je trgovac bilo MLINAR. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). hljeb će poskupiti. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa.a. ako te ne sprţi svojom vatrom.lija. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. 92 . jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . obilje i bogatstvo.s. shodno kazivanju 0 Ademu a. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. loţi vatru od ĉije vreline. obzirom da je Vjerovjesmk s. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. ako traţi znanje. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. Prodavaĉ brašna i jeĉma. koju ta osoba gubi i kvari. a ako je vaiz. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. Ko sanja da ima pšenice. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. POGAĈA simbolizira Kur'an. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. Pekar. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. ili ispala u klozetu. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ .v. ona će mu umrijeti. Sunnet i imetak. da je traţi ili dotiĉe.

u vezi sa stvarima. ortopeda i dr. ali u tome ne uspijeva. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. Osoba koja proizvodi ulje. koji se spor i. i u pitanju okova. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. kao što su vladarove sluge. za tek stil uzima dirheme. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. VREĆA. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. TRGOVAC. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. bolniĉara.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. njegov san nije pohvalan. d lake i perje simboliziraju imetak. simbolizira tajnu. koji ĉini grijehe i si. kao što to moţe biti npr. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. a neki. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. jer ako je vidio krv. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. simbolizira poglavara i bogataša. pak. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. ako ga proizvodi od sezama. da nareĊuje i zabranjuje. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. kupiĉara (puštaĉa krvi). da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. a ako robu naplaćuje zlatnicima. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. opet. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. Ako. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv.. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri.

Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. a ukoliko naplaćuje. ako ţeli da se oţeni. simbolizira izbavljenje od briga. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. ako je bolestan. kantar. a ukoliko naiĊe na vodu. ime. ili će mu biti vraćen dug. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. kao npr. Kopanje. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana.govini. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. to onda simbolizira neko dobro. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. a koristi siroma sima. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). razmotri njegov sluĉaj. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. ili će biti duţan i potraţivan za dug. simbolizira mnogo šta. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. vladar. lijeĉnik ili pisar. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. simbolizira postavljanje zamki. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara. koji ima haram imetak. kao i onoga ko je u nekakom sporu. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. u osnovi. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. neće osiromašiti).š. ili pouĉavatelja djece. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. kupiti. TELALA nije pohvalno sanjati. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. on će preuzeti neku odgovor nost. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. ako nije ništa od navedenog. KOPLJA R simbolizira upravitelja. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . osjećajima i izgledima. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. sudija. nešta će prodati.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. kao npr. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. vratiće ga posredstvom sudije. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. odredom.š. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. inaĉe. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. nakon što se ukazala njena golotinja. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. PASTIR simbolizira upravitelja. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. dug ili nešto što mu je povjereno. ali ne razumije kur'anske poruke. MAGARCIMA. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. Kupatilo. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. mastionicu. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi.

zeheb" = zlato. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove.. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. kap što su dirhemi. kao što razmjenjuje novac. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. izgubiće ga.lovi" ugledne ljude. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. Lovac na sokolove. jer on svoj govor . ostati bez neĉega).i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela.On. svoj sud i svoju pravdu. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja.kuje" dimom i vatrom. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. ako je lovio u moru.. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac). simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. a uzeo srebrnjake (sitni novac). koji nareĊuje i zabranjuje. a korist koju dobije biće neznatna.. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. ako ima neku robu. mjerila. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. koji šteti i koristi kao vladar. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. ili: uzimajući nevezan govor. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. kao i to da simbolizira parniĉara. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. ili poput ĉovjeka koji veze. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu.hem" tj. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. mijenjajući ga u sitni novac. kao što su zlatnici. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama .. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi.. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. presude. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. postići će znanje. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. a vraćajući povezan i osmišljen govor. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. krĉagu i dr. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. Osoba koja nosi vodu u mješini. „zehebe" = izgubiti. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). kao npr. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. razmišljanje. koji uzima pitanja. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. a ako je lovio u zabranu. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. robinje ili sluškinje. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. pravda. a njegova pomagala 95 . isto tako. njegov lov je dobar.simbolizira skrivenu vijest. da bi mu se protumaĉio san. Tako.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. bilo da su u pitanju slobodne ţene. a tinta sjemenu. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla. ako dobije ono što prosi. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. Tako. Zatvorena knjiga (ili pismo). ĉiji utezi. ako nije ni jed no ni drugo. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. odnosno zamršen govor. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. sitni novac (u ar. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. brigu. obmanjivaĉa. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. a po pravdi i mjeri daje odgovore. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. diskusiju. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. tako da pero odgovara ralu. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. da bi mu se protumaĉio san. postavljanje pitanja i davanje odgovora. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest.

MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. a vatra — vladara. sudiju. BRAVAR simbolizira telala. ako je pred odlaskom na hadţ. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. postaće poboţan i ispravan. vaiza. zapašće u iskušenja. a ako je u snu iz mora izvadio biser. gospodina. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost.. i kotlove nepokretne". ako premjerava šumu. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. ispituje stanje svoje ţene.. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju. pak. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija.. ako je dostojan uprave. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. odgajatelja. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. ako premjerava pustinju. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige.. Kradljivac 96 . Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. kao npr. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. ako sanja da premjerava vinograd. povećaće mu se spomen. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. vaiza. U osnovi. Ijekara. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. ili. a imetak i duše tumaĉe se jednako. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". jer medicna u snu. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. dobiće je. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. pobijediće brigu. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. ili. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. ili šeriatski pravnik. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. ptići će na put. shodno rijeima Uzvišenog: „. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika.. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. pak. otići će. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. koji popravlja ţivotinjske koţe.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. PROIZVO. ako sanja da premjerava put. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. simbolizira otrov. šeriatskog pravnika. šavioca. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. i zdjele kao ĉatrnje.

. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. ako iskopa mrtvaca. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. imaće štete. ili bje lilac platna. ili gasal. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. u osnoviĉ. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. ili je trebao ispuniti neki zavjet.š. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. ako nije u pitanju ništa od navedenog. šeriatski pravnik. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. Ko sanja da je postao uĉitelj. vješti tumaĉ snova. a i upozo renja. postaće mjenjaĉ. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. na dobroĉin - 97 . postaće hafiz. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. sudija. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. a ako ništa ne uzme. veterinar i si. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. kao i uĉaĉa Kur'ana. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. dobiće je. ili strigaĉ. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku.Milostivi pouĉava Kur'anu. ili istraţivaĉ. ili vratiti dug.moţe da simbolizira i zvijer. kotlar. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. zmiju ili vladara. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. pobijediće u sporu. postići će ono što ţeli. ako pucanje radi vješto. ako je iskopana osoba ţiva. toj potrebi će mu biti udovoljeno. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. da bi mu se protumaĉio san. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. ako je sposoban za neki administrativni posao.. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. kao što ĉini pravedni sudija. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. usavršiće je. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. stvara ĉovjeka. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. ako traţi imetak. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. a ako nije ĉovjek od nauke. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. ĉija rijeĉ se sluša. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). da je otišao kod namještaĉa kostiju. šivaĉ. ili uĉaĉ Kur'ana. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. a ako osjeti bol. kao stoje vladar. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. Tako. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. u toj kući će neko umrijeti. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. uĉi ga govoru". KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. ako se bavi medici nom. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. obućar. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. onda je svodnik. ako je dostojan uprave. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. ako je iskopao imetak. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. Namještaĉ kostiju. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. sviraĉa. taj imetak je halal. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti. gasala. niti razutnije tumaĉenje sna. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja. dobiće ga.š. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. šeriatskog pravnika. ko nareĊuje i zabranjuje. graĊevinar. shodno rijeĉima Uzvišenog: .

bilo da je u pitanju ortakluk. To isto simbolizira i BUBNJAR. rasprava. na osnovu boje. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. varalica i dr. ĉitanje ili pisanje. bje -lioca. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. sudija ili poglavar. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. i ako se tkanje prekine. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. ili oraĉa. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . PUŠTAC KRVI IZ VENA. koristeći svoj potrebni alat i materijal. konjirna. kao što je bolest. hvalisavac. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara.stvo i aktivnost. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. podsjeća na tkalca za stanom. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. muftija. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. to je dobro. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. koji na zidu kojeg zida. mazgama. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. ili namjeravati. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. ĉistaĉa odjeće i si.. SOLAR simbolizira tamniĉa ra.pobjedu. nemir i opasnost. dvoliĉnjaka. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. a kad je prisiljen. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. opet. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. Pobjeda simbolizira geometra. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. putovanje. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. ili vojne starješine. Neki. turistu. OSOBE KOJE TIMARE tj. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. to za njega ne znaĉi dobro. Ako neko sanja da prodaje roba. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. UŢAR simbolizira geometra. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. a ako sanja da prodaje robinju. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. kao što je npr. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. a geometar . PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. kakav je npr. SVIRAĈ NA UDU. pak. kakav je npr. ili ţendiba. koji kleveće i podbada. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. to je loše. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. 98 . ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. kao i peraĉa. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. ili će to pokušati. laskavac.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. ili pisca. devama i si. policija. ljudske tajne. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava.u tome nema nikakvog dobra. VRTLAR simbolizira supruga. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. briga. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. to za njega znaĉi neko dobro. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu.

TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava. pomokrio krvlju. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. ili će se. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. simbolizira tugu. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. Rep kobile simbolizira sljedbenike. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. KOBILA simboizira ţenu. ako je riĊ. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). ili se. Što se sanja više tovarnih konja. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. koja ima spomen i koja je na glasu. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je .š. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. a krv haram. za njom se je. ako se sanja da se jaše na zidu. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. a ako je konja opasao majmun. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. da je s njim imao spolni odnos). Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. kojim je bocnuo moj stomak. dobiće ĉast. vlast. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. imaće mnogo sljedbenika. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. ili roba. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. prilikom spuštanja na zemlju. od Ibn Širina. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. a crni imetak i gospodstvo. Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. moţda. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. u to mjesto će doći neki stranac. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. on je upitao prisutne: . dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. imaće malo sljedbenika. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. mimo svoje ţene. njegov spomen će se povećati. ili slugu. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. koja je bogata.33. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. U tom sluĉaju. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme.razvešće se sa svojom ţenom. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. sanja da jaše tovarnog konja. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. koji ima vlas. ako kobila bude imala više repova. on je. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. pa je ona ušla u jednu kuću. jer to simbolizi - 99 . kao npr. sanja da jaše tovarnog konja. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. kao i sreću i uspjeh u imetku.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast.

Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. ako je lijep. ako to sanja ţena. kao i ţenu nerotkinju. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe .s. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. tamnozelene .imetak. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. ako je crn. ĉast i putovanje. slavu. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale).ra putovanje. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". ako je bijel. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. lijepa odjeća — upravu i poloţaj. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. ako je mirna. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. napašće ga njegov ortak. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. MAZGA (mula) sa sedlom. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. a ako je obiĉni ĉovjek. gospodstvo. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. riĊe. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. postići će dunjaluĉku dobit. to je siromaštvo njegovog vlasnika. to je radost. ako je mršav. ili napuštaje rodbine.on se nada da će mu se imetak povećati. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. snivaĉ će postići visok ugled. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. Ako je magarac koji se sanja velik. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. ţena će mu biti nepokorna. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. a i brige. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. vjersku i svjetsku ĉast. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. bilo da mu je otac rob. pogotovo ako je magarac crn.a. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. hvalu. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. ako je debeo. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. Mulac simbolizira i dug ţivot. ako je zelen. ako dobro ide. konj ili neka druga ţivotinja govori. To isto simbolizira i jogunast konj. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. ako je trgovac. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. bilo da je roĊen vanbraĉno. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. MAGARAC simbolizira sreću. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. ostvariće se ono ĉemu se nada. Neobuzdan konj simbolizira ludog. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. a ako mazga rodi. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. gospodstvo. a konjski kas — uravnoteţenost. imetak. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. a ako ne to. Konj moţe da simbolizira ĉast. Ko sanja da mazga. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. onda prekidanje veza s rodbinom. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. postići će ono što ţeli. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. udaće se. sa jedne strane — tugu. a ako nije.v. ĉast. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". u lijepoj odjeći. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. to je imetak njegova vlasnika. ili smrt 100 . jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja.

. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece... Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. ili će umrijeti. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. to je još veće dobro. robinja ili sluškinja. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. sliĉni su magarcu koji knjige nosi. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva.Pa zašto se oni okreću od opomene. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. a ako nije nešto od navedenog. a potom će ozdraviti. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. Ako neko sanja da nosi svog magarca.s. Magarac. zbog svog glasa. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio.roba koji ga je sluţio. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. izgubiće sve gore navedeno. postaće poznat.š. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. ako je magare muško. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. a ako je magarac pri tome natovaren. njen muţe će se sa njom razvesti. pa ne postupaju. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. zatrudniće mu ţena. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega. oţeniće ţenu koja ima dijete. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. ili priprostu sluškinju. imenjakom ili ortakom. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. ili izvor ljudske koristi. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. ĉuvanje od harama. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu. Magarica simbolizira ţenu. ako se magarac pretvorio u ovna. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. njima se je sluţio i Sulejman a. ili da će ga njegov gospodar prodati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. Ako to sanja ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. to simbolizira kišu i bujice. a ako magarica ima magare. a ako magare ne bude jogunasto. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu.. simbolizira kišu i bujice. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. dati i kojom će ga usrećiti. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. ostaće nepoznat. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. tako da će se tome drugi diviti. ili trgovinu. ali ih ne vidi. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. ako se magarac pretvorio u zvijer. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. sticanju imetka i kretanja. rastaviće se sa svojim prijateljem. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. Utrkivanje konja izmeĊu kuća. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. negriješenje i drţanje pod kontrolom. Ko 101 .U hodu budi odmjeren.š. a ako je ţensko. a u govoru ne budi grlat. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost.

Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. ona simbolizira imetak bez koristi. ako nije ništa od navedenog. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. KRAVA simbolizira godinu. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . Ako neko sanja da krave ulaze u grad. oţeniće blagoslovljenu ţenu. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. ubiće ga. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. 102 .s. noć i dan. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. zapašće u brigu i strah.. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici. a krava s rogovima — prgavu ţenu. tj. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. Jahanje simbolizira pobjedu. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. a prije toga nije bila bezgriješna. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. ili će imati neku posjetu ili gozbu. u kuću će mu ući udata ţena. a taj grad bude na moru. one simboliziraju godine koje dolaze. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Ako se sanja krava s velikim trbuhom.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. ako je sanja poljoprivrednik. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica. — pojavu ili ispoljavanje. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. njegov nefs je ţivahan. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom.. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. Ko sanja da jaše kravu. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. Reĉeno je da krava. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. njegova ţena će mu biti nedopuštena. one tada simboliziraju vojsku. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. izuzev ako su sve krave ţute boje. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. obzirom da krava simbolizira godinu. ako je na njemu bilo sedlo. ili ako ljudi od njih bjeţe. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. simboliziraju rodne godine. ako su mršave — nerodne godine. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. a mršave krave nerodne godine..on će oslabiti. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. mladog roba ili robinju. njegovo stanje će se pokvariti. simbolizira neko dobro. shodno kazivanju o Jusufu a. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. ako su debele. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. a ako na konju nije bilo sedla. Ibn Sirin je rekao: .. ili se izdvoji ili zaluta. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). a ako ne to.. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine.on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. sklon igri i zabavi.

koju je on ţelio da povrati. oko tebe će biti neki pokolj. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. to je lakše. to simbolizira spor. ili vlast ili imetak. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. i bojim se da ne doĊe do smrti. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. ili brata. a ako nisi vido smrti. Bivolice simboliziraju isto što i krave. GoveĊe meso. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. što u tom sluĉaju znaĉi. a ako je bogat. ili. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. Ko sanja da jede volovsku glavu. na njega rasrdio. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. će mu darovati dobru djecu. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. ako to sanja upravitelj. ili snagu. meso. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. Ko sanja da je kupio vola. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. a ako je bio mršav. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. ili će pobijediti nekoga koga se boji. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). ako je pritom uzjahao vola. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. obzirom da robovi. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. a ako je broj manji. ako ga sanjaju muškarci. a isto tako i njihovo mlijeko. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. Ako si sanjao da teĉe krv. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. to je teţe. ili da iskoristi njegov loj. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. Vo moţe da simbolizira i roba. poniznog. simbolizira dijete. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. udaće se. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. nadvladaće nekog ĉovjeka. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. a ona sa površine — dolje. ako nema supruga. — Tako se i desilo. dobiće poglavarstvo. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. izmeĊu ostalog. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. ako je siromašan. ako ima dvije kćeri. Ko sanja da je zaklao vola. ili oruţje ako ima rogove.š. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. koţa i pojedini organi. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. znaĉenje je još intenzivnije. Vo. ako to sanja trgovac. ti postupci će donijeti profit. Ako ţena sanja da je dobila vola. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. ako je vladar. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. ako vo nije crvene boje. a ako nema rogove.š. ako to sanja vladar. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. obraĊuju zemlju. imetak i radost. simboliziraju bogatstvo. a takoĊe i balega. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. zaimaće i postići ĉast i ugled.Ako je tvoj san istina. njen suprug će joj se potĉiniti. dobiće neku upravu ili 103 . ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. ili roba. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. udaće ih. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. ali koja se više ne moţe povratiti. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. to simbolizira rat. ako je vo bio debeo. onda simbolizira beznaĉajnog. VO (bik) simbolizira glupog radnika. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. ali nije mogao pošto je bila preuska. biće smijenjen s poloţaja. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. ili da ustavi njegovu koţu. — pa joj je Mesruk rekao: . pretrpjeće se gubitak. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu.

ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. ili će umrijeti njegov rob. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. starca. dobiće upravu nad ne-Arapima. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. ako je zaklana. Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak.a. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. bez ikakve opreme na sebi. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. ili u neku drugu posudu. ili će ubrati neki prihod. ali ga ne jede. što simbolizira ostavštinu umrlog. simbolizira ne-Arapa. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara.. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. laĊu.dobiće upravu nad Arapima. ili će biti smijenjen s poloţaja. oţeniće se. Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost. da je istaknut. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika. krenuće na put. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. tom ĉovjeku je naneseno nasilje. otvoriće neko spremište. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu.s. ili će mu biti otet imetak. ako neko tu kamilu zakolje. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. ako je putnik. ili usred neke skupine ljudi. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. simbolizira Arapa. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji.. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. ţirafa ili noj. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. kiriju i si. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. umrijeće. evnuha ili poznatog ĉovjeka.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. ona simbolizira vladara. Ko sanja da je dobio kamilje meso. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude. zaimaće kuću ili zemlju. biće uhvaćen i uništen.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". a ako sanja da ĉuva nearapske deve. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. drvo. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. ili u mješinu. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put.. ako kamila progoni ljude. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. ili će se riješiti neka pravda. Kao stoka su oni. Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. kao npr. ako je neoţenjen. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. Kamila moţe da simbolizira ţenu. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. slomi joj ili pojede neki dio tijela. simboliziraju oblake i kišu. a ako je nearapskog porijekla. godinu. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. sve to simbolizira ţene. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. udaće se. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku.v. a ako to nije. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da su se dvije kamile pobile . ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". palmu ili neko ovosvjetsko dobro. a ako je ţiva oguljena. Ako se kamila sanja usred grada. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast.. a ako joj je muţ odsutan. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. Ko sanja da ĉuva arapske deve . ili njegov poglavar. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. Ko sanja ne- 104 .

a ako ga nije tako zaklao. radost će mu trajati godinu dana. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. spasio (otkupio) Ishaka a. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna.š. u zatvoru. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. a ko sanja jednu ovcu. Bravi simboliziraju i ne-Arape.š. a da ne zna zašto ga je zaklao. pokajaće se. Ko sanja da je zaklao. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. zbog njenog kratkog repa. a ako sanja da ih muze i striţe. voĊa. ako se sanja da pose svoju majku.a. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. koga simbolizira dotiĉni ovan. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. Ako se sanja da koza govori. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. vratiće dug. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. u bolesti ili zarobljeništvu. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. opet. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. zatim sam dobio i stado bijelih brava. one koji nemaju samilosti. Debela koza simbolizira bogatu. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. JARE simbolizira dijete. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet. ili u strahu. ovnom (kurbanom). kao što je vladar. Mlada koza simbolizira Arapkinju. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. ako je duţnik. i tumaĉim da su to ne-Arapi. vojskovoĊa ili komandir. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. ako to sanja neko ko je u strahu. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. pobijediće nekog velikog neprijatelja. ubiraće imetak od svojih podanika. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. zapovijednik. ime.š. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko." Neki. Bravlje glave i noge. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu.ovna. ako je griješnik. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. osobu koja je skinuta s poloţaja..s. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. OVCE simboliziraju plijen.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. simbolizira tugu i brigu. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. simboliziraju dug ţivot.s.v. simbolizira prirodnu vjeru. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. ako se sanjaju. otkri veno stidno mjesto. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. osim one koju je Israil sam sebi zabranio. izmeĊu ostalog. to simbolizira izobilje i dobro. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna.š. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. Ako je ovna zaklao radi mesa. a mršava siromašnu ţenu ili robinju. Ko sanja da ide za ovcom. koji predstavljaju njegovu snagu. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. svojim dobrim djelom i pokornošću. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa.s. i tumaĉim da su to Arapi. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. ali da je nije sustigao. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka.

Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. Reĉeno je da pitome ţivotinje. simboliziraju dobro i korist. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo. koji mu je rekao: . to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. je ubio Talhu. predvodnika mušrika. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna.a. npr. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. u toj kući će neko umrijeti. ako se sanja da su postale divlje. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio.v. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da je zaklao janje. a Allahov Poslanik s. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. 34. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. ili će je udariti.v. Crna ovca simbolizira Arapkinju. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. a ako mu je ţena noseća. neka je Allah zadovoljan njim. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. kao i ovca koja u utrobi ima janje. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. — Pa je ubijen hazreti Hamza. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi. Kupovanje ovce. doći će do imetka kojeg je izgubio. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo.s. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. Janje simbolizira dijete. a bijela ovca ne-Arapkinju. Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. a ako je u pitanju ista vrsta. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. rodice djeĉaka. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. Vjerovjesnik s. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto. .to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. dobiće imetak i neko dobro. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. simboliziraju zlo i štetu.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda.s. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma.s. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka.a. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. a divlje ţivotinje. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. vune ili koţe. ako se sanja da su pripitomljene. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. pa ako ga neko sanja. koji mu je rekao: . ili će obljubiti robinju. postići će liĉni i materijalni us pjeh. shodno kazivanju o Davudu a. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. 106 .

Divlja krava simbolizira ţenu. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. epidemija ili neka druga poteškoća. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen..njegova trgovina će se uvećati. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. kradljivca utajivaĉa. Slon za ţenu. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. vladar će mu nanijeti štetu. to mu je bolest. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. a moţda će biti i ubijen. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. zapašće zbog griješenja u poteškoću. brigu i strah. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. Ako to sanja trgovca. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. a ako divlji magarac nije krotak. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. ako nije bolestan. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. ma kako ga sanjala. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. ako u tom gradu hara kuga. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. a ako nije od vlasti. a ako slon za njim trĉi. ako je to grad na moru. koji boravi u stepama. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. to ukazuje na snivaĉevu smrt. Koţa. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. zastrašujuću riku i jaku srdţbu.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. dlaka. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. 107 . koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. dobiće neko veliko dobro od vladara. pak. a ako nije to. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. nestati iz tog grada. Ako sanja da slona jaše po danu. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. seljake. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara.akoje u gradu bolestan vladar. ili će. shodno rijeĉima Uzvišenog: . LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. ne predstavlja dobro. umrijeće. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. ali ga ne jaše. Ili. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Lav takoĊe simbolizira ratnika. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. brdima i prevojima. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. Bojim se da ti nisi musliman. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. ili će. sluţbenika varalicu. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. ovna ili jarca. veliku laĊu ili uništenje i propast. i nadmoćnog ne prijatelja. Lav simbolizira vladara. a tele divlje krave simbolizira dijete. a ako ga nije bacio poda se. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. a u Nubiji vladara. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". beduine. iz grada isploviti laĊe. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. zadrţaće je. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . moţe da simbolizira smrt. ĉija hrana je halal. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. hrabrost. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. ako je ĉovjek od vlasti. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak.

Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti. vladar. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. koji je nevjernik. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. sanjao da je u nosiljci na lavu. ili će ga. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. a potom se toga riješiti. varalicu. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. optuţiće neduţnog ĉovjeka. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. Jezid ibn Muheleb je. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. a ako ne to. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. tj. ako u kući ima neko bolestan. dati ubiti. lopova. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. lazova. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. riješiće se svih ţalosti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. Meso. stanovništvo grada će napasti kuga. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu. silnik ili neprijatelj. lopova i ugnjetaĉa. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. ili će ga dati izbatinati. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. aN mu neće nanijeti štetu. ako se sanja. zapašće u strah i brigu. pretvaranjem ţene u medvjeda. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . Mladunĉe lava simbolizira dijete.s. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. ţenskaroša.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). ili kršćanin. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. Ko sanja da je zaimao svinju. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. Mladunĉad svinje. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. ili posjeći. a zatim mu je rekao: . koji je prljavog imetka. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. ili skinuti mu glavu. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. vladar će ga na neki naĉin omesti. budalu. dlaka. ako ga je u snu duša napustila. salo. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. . 108 . ili teškoća. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. ako sanja da ga je lav rastrgao. bilo da će se usprotiviti vladaru. spletka ra i varalicu. . Ako se sanja da u grad ulazi lav. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. ili njeno mlijeko. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. a da s njim nema posla. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. izdajicu. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan.. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. niskih preokupacija. ili prijatelja izdajicu. ako se sanja da se pije. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. shodno kazivanju o Jusufu a.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu.dostojan vlasti. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. lazova i nasilnika. Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. dijete ili imetak. 113 . Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. imetak je halal. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju.nju). Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. poboţnog i prisnog prijatelja. lijepu ţenu prijatnog govora. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju.. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. VIVAK simbolizira robinju djevicu. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + ..vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). a naroĉito u zasaĊivanju drveća. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. malo dijete. a ako nije. Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu. a ako se on sanja u toku dana. bogatog ĉovjeka. kurir ili oslar. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. na kuću će mu napasti lopovi. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu.Allah ti se. Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen.š.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. smilovao. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. ZIMOVKA simbolizira ţenu.Paunica simbolizira robinju. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. uzeo kapu i stavio je na glavu. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. robinju. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. simbolizira bolest.Na to je ĉovjek rekao: . ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. odgojenog. a njena jaja simboliziraju kćeri. Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. jer ako ima nekog svog bolesnog. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. koje će se kasnije riješiti. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . On je sišao s kreveta. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. kakav je npr. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. koĉopernog i oholog ĉovjeka. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. koji mu je poljuljao vlast. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. Ako vladar sanja slavuja. . Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. GAVRAN (VRANA) . Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude.

a t a kode i neku vijest. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. i pored svoje veliĉine. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. ne leti i ţivi kao potĉinjeni. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. ja ci ti reći i koliko si uzeo. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? .Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. Kada je voda prešahla. pa je postao divlji. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala. Bio je vješt letaĉ. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. otići će na dalek put. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. koji lukavo obavlja svoj posao. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. da lovim vrapce.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. osiromašiće. je u laĊu ukrcao.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. pa je postao pitomi zarobljenik. a ako je na putu. ispriĉao mu san koji je ĉuo. Nuh a. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. pa je pijetao postao rob. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. tetrijeb je molio Nuha a. kao npr. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima.a. a ako sanja da ga je uzjahao. ŠEVA simbolizira malo dijete. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. pa sam ja jednu po jednu vadio. koji je savršen u svom poglavarstvu. oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. vratiće se zdrav svojoj porodici. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. dobiće nagradu.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. pisara. dvaput ili tri puta udario kljunom. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. davio i bacao. pijetla i tetrije-ba. .s.a. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. a Ibn Sirin mu je rekao: . — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. kritiĉara . KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. .š.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. izmeĊu ostalih ţivotinja. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. dobar orgaizator i planer. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo.Ako ti hoćeš.s. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. pitom.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. Omer Ibn el-Hattab r. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. podvpljka i perja. koji je pronicljiv. Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. — Na to mu je Ebu Bekr r.Ibn Sirin mu je rekao: . koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. Ko sanja gavrana u svojoj kući .s. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. sirotu i slabašnu osobu. U svakom sluĉaju. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. . koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. a tetrijeb je bio pitom. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. kreste. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom.

Golubica simbolizira i brzu vijest.je dotada imao društvo sa kojim je pio. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. presretaĉe. tako da će te ezijetiti..dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. koja ti se izuzetno sviĊa. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. a on je rekao: . Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ. Golubovi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak.s. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici. ishrane. robinje. ili ţenu. Poslije je poslao golubicu. Golubarnik sim bolizira skup ţena. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). a drugo joj je imalo ţut kolut. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. Ona mu se nije vratija. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove.to znaĉi da je on bludnik. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. one simboliziraju kradljivce. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. ona će mu roditi sina. perja. Ako to sanja neko ko ţeli . ali da one nisu sastavljene u grupi. on je svodnik. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. ili će zatrudnjeti. moći. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka.. ili. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. pri Ijeţnice ili sluškinje. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog.. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . koji se ĉuvaju harama. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. šarena — svakakve osobe. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka.gospodu meĊu ţenama i ljudima. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi.š. Bijela golubica simbolizira vjeru. presretaĉe. KD sanja da je ulovio kokoš . — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. ili će mu ţena roditi dijete. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). koja joj ne moţe dosaditi. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. pa ih onda jedno vrijeme nestane. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin.. crna .dobiće prijatan halal imetak. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. robinje i njihovu djecu. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". do zuba naoruţanog vladara. Golubica moţe da simbolizira i kćer. Ko sanja da ima divlju lunju. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. ako se rodi ţiv.ići na put. Arapa. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. neće dugo ţivjeti. a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. jer ona tada simbolizira smrt. „oruţja". Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. koji su poboţni i ĉestiti. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. sanjajući da je drţi u ru ci. naĉina i visine letenja. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. Ko sanja da patka s njim razgovara . To potiĉe otuda kada je Nuh a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka .

one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu.. one simboliziraju meleke. Kaţe se i to da skakavci. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. ako sanja da je ušao u košnicu. (kao) i ptice skupljene. ako pĉele pobije. maticu. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. uvredljivog i niskog ĉovjeka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. . Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. kata-ptice. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. 116 . Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu. MUHA simbolizira nejakog. oni simboliziraju kaznu. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. neće moći (to) od nje uzeti". ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. Ako neko sanja da ĉuva guske. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. predstavnika rulje i ološa. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. pa je san ispriĉao svojim drugovima. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. ako uzme svoj dio meda. privreĊuje. — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. da mu je iz. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. SKAKAVCI simboliziraju vojsku. simboliziraju novac.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. ili hrabrost. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. a i pĉelama ostavi njihov dio. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. a zatim ga protumaĉio rekavši: .tak. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa.A ako bi im mušica nešto uzela. i što imaju podijeljene poslove. ili da je od njih dobio meda.

ako je strijela pogodila cilj. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. otkrio je da ga on vara sa ţenom. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. a ako je promašio cilj. dobiće haram imetak. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. a ako se spasi od korokodila. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede.da će joj se brige povećati i pojaĉati. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva. simbolizira radost i sreću. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. Neki ljudi su takve prirode da. potvoru i ogovaranje.. l on je pretvoren u ţivotinju.š. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka. BUHE simboliziraju Allahovu dţ. shodno kazivanju o Isaovoj a. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. dok za lovca simbolizira dobro i korist. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. ali ako ne ĉine štetu. K. kad sanjaju usoljenu ribu. spa sjće se i od miliconera. . a vrabac — ĉovjeka. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru.. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. kao i sav ostali pribor za lov. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. ta ţena će mu roditi djeĉaka. za osobu koja je u brigama . riba mu simbolizira kaznu. UDICA.š. jer ti ogovaraš ljude! 117 . uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna.. za putnika simbolizira povratak s puta. a u nasljenom mjestu — laţ. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. shodno kazivanju o Ejubu a. trpezi. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. ako u ribi naĊe loj. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. rodice mu se kćer. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. ako u ribi naĊe biser. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. a ako nije. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro.s. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost..s. ako se sanja da se drţi u ruci." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. dobijaju imetak i neko dobro. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . ili neko dobro. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. zabora više na ribu svoju. miriše i pokazuje ljudima. GVO2ĐA (KLOPKA). on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. gvoţĊe — spletku i zamku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. simbolizira obmanu i zamku. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. 36.

shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zmija moţe da simbolizira i ţenu. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. dobiće kraljevsko blago.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari.š.O vjernici. vladar ga obmanjuje. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju. a ako ga je zmija ujela. Zmija ponekad simbolizira vladara. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija .ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. rodice mu se dijete. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. ili da kruţe oko njega. pa se ona zavukla u jednu rupu. radijallahu anhuma. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. a ako ih sanja izvan kuće. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. ne ujeda i ne uznemirava. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. a ponekad ţenu ili dijete. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko. a on neće koristiti svoju snagu i moć. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera). Ko sanja da mu je kuća puna zmija. ona mu znaĉi njegovu sreću. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. umrijeće poglavar toga mjesta. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. Zmijske noge i zubi. 37. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. već daje otrov.. Vodene zmije simboliziraju imetak. biće siguran od neprijatelja. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. Ko sanja da za njim ide zmija -. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. veliĉini i otrovnosti. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. koja ne nanosi zlo. rekao mu je: . pobijediće neprijatelja. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine. Ovakva zmija simbolizira i sreću. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. imate/neprijatelja. koje se ne boji. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete. koji mu je rekao: . Ko sanja da su zmije ispred njega. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo.s. dbţivjeće strah. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju. radost i sreću.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. ako se sanjaju. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. biće ubijen vladarov vojnik. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. pa bude ubijena velika zmija. zadovoljstvo i sreću. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. doista. pa ako je zmiju ubio. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao.. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. biće ubijen vladar toga mjesta. to mjesto će zadesiti nesreća. neprijatelji su mu strane osobe. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. kojih se on ne boji. ali ne mogu da mu nanesu zlo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. tako da.

a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. ako su na zemlji — nejake ljude. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. l on je postao od ĉovjeka. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. ogovaraće takvog ĉovjeka. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine.AŢDAHA (ZMAJ). MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. UŠI (VAŠI). Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. zbog razuzdanosti njegovog jezika. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. MIŠ simbolizira griješnicu. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. Velike uši simbolizira ju patnju. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. ako aţdaha ima više glava. ako aţdaha ima sedam glava. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. on će joj nani jeti neku sramotu. zatvor i povećanje bolesti. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. pokvarenosti i zla. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. ako ga sanja vladar. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. posjeduje haram imetak. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. ješće imetak takvog ĉovjeka. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. Ako ĉovjek. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. TERMIT u snu simbolizira najamnika. Ako neko sanja da je ubio dromedra. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. pobijediće takvog ĉovjeka. Skupina miševa. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. on ima pokvarenu ţenu. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. dokaza. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. simboliziraju povećanje vjere. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. Re- 119 . Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. ako neko sanja da gmiţu oko njega. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra.s. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. KAMELEON. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

MJESECU. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. OBLACIMA..l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. LEDU. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. i vojska će ga napustiti. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe. NOĆI. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. imetak ili dug ţivot. SUNCU. umrijeće. ako Allah htjedne. jeĉam i si. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. vrapci ili nešto sliĉno. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. VJETRU. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. njegova bo lest će dostići vrhunac. shodno kazivanju o Sulejmanu a. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. DANU. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. rulju i zlikovce. tako. ako se potom vratio na zemlju. u lje. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. umnoţiće se dobro njegove kuće. a mnogo mrava simbolizira vojsku. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. KIŠI. Ako neko sanja da mu iz nosa. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 .. djecu. on je u nekom poslu došao do vrhunca. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. med. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. osiromašiće. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. Ako se sanja da vatra pada po njivama.š. šator ili riznicu. VAZDUHU. štetnosti ili neprijateljstva. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. posla. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. gumnima i mjestima obraslim biljem. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. spasiće se od onoga u šta se upustio. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade.. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. umrijeće kao šehid. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. njegov ruh (duša) će otići na nebo. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot. doţivjeće propast. ljudi će trpjeti patnju. BUJICI. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. smokve. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. prirode. DUGI. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. MUNJI. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. shodno rijeĉima Uzvišenog: ..š.s. kapije simboliziraju kišu. a ako vlada suša. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima. BLATU. GRADU. kao npr. tako. ZVIJEZDAMA. opskrbu i imetak. u to mjesto će ući vojska. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. SNIJEGU. Ako sanja da se uspeo na nebo. bojati se je za njega. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. GROMU.". izravne intervencije.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. one simboliziraju Allahove dţ. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. kao npr. blagodati. rezidenciju. ukoliko nikome ne nanose štetu. ali će on to ipak preboljeti. ili da si lazi s neba. kao npr. 38.

siguran od neprijateljskih spletki. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo . a Mje sec simbolizira ministra. ako je iz neba izašao mladić. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. biće obilne kiše i bujica. to znaĉi da će biti kiše. ukrasa. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. s uĉenjakom. ako neko sanja da je na petom nebu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. rodnost i ime tak.š. blizinu.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. Ako neko sanja da gleda u nebo. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. vladar silnik će im nanositi nepravdu. ortaka ili imenjaka. s muţem. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. steći će odgoj. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. pokućstva. vrapci. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu.. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. a ako se sanja da se rastvorilo. ĉast i Njegovu blizinu. oštroumnost. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. Ako se sanja da se nebo spojilo. muţa.š. to znaĉi da će biti malo kiše. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). s roditeljem. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. ako neko sanja da je na sedmom nebu.. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. poljima. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje.š. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. ljudi će zadobiti plijen. Pored toga. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. putu i si.š. ako neko sanja da je na šestom nebu. steći će carstvo.. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni.š. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. — to znaĉi da neće biti kiše. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. nasljednika. . Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. postići će izuzetno visok poloţaj. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. steći će blagodat.š. ako neko sanja da je na drugom nebu. ako je iz neba izašao ovan. znanje. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. jedna od njih je bila dignuta na nebo. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima.š. imaće robinja. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba.skakavci ili razne vrste ptica kao npr. ali će doţivjeti i propast. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. ako je iz neba izašla kamila. ţena. ako neko sanja da je na trećem nebu. Ako neko sanja da se bacio s neba. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. voćnjacima i si. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. gospodara i si. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. na oca. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. prepelice i si. kao npr. kata-ptice. sreću.

ako to sanja neko ko je na moru. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. kretanje na put u nevrijeme. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. inaĉe. ona će prestati i nastupiće kišni period. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. na ovaj ili onaj naĉin. koja posmatraĉu liĉi na dim. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. kao npr. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. ako je na javi bolestan. biti na rubu propasti. ako je on novator u vjeri. bilo briga. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. obzirom da Allah dţ. Ako neko sanja da leti po vazduhu. ako vlada suša. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. 124 . zapašće u tegobu. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina.. ako im se nanosi nepravda. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. razapinje šator. ako to sanja vladar. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. sa svojom tminom. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. sjedi ili hoda. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to je za njega bolje. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. zaimaće. zadesiće ga nešto strašno. tako. pak. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. a ako nije to. ako to sanja griješnik. Arapi. ako to sanja trudnica.š. ili s jednog posla na drugi. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). Noć moţe da simboolizira nevjernika. i si. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. Let po vazduhu. odlazak u borbu na Allahovom dţ. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje.š. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. ako to sanja siromah. kao npr. onda to znaĉi suprotno. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". a dan muslimana. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. Noć moţe da simbolizira i odmor. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. s trga na trg. ako se druţi s vladarom nevjernikom. ako putuje kopnom. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. ili. doţivjeće brodolom. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. a ako je u pitanju magla. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. biće na rubu smrti. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. znaĉi da će biti upućeni. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. a dan — umor i trud. umrijeće kao šehid. putovaće morem ili kopnom. ona simbolizira zbrku. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . ministar ili sudija. kopnom ili morem. putu. umrijeće. ili će. a dan — dobru proĊu robe. boju prašine). onemogućava kretanje. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. ako je u laĊi i putuje morem. bilo da je u pitanju smrt. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. uz njega će pokvariti svoju vjeru. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. tako. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. bilo novotarija u vjeri. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto.. a dan — rastavu. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. ako se sanja da se leti bez krila. to za njega znaĉi da će primiti islam. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". pokajaće se. bilo ubistvo i si. Tako. i plaću ili ponizno mole. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. ako su u smutnji i pometnji. bilo da je u pitanju smutnja. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. to za obiĉne ljude. bojati se je da će doţivjeti brodolom. onda se je bojati za njegovu dušu. ili iz kuće u mahalu. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. koji jedan drugog traţe. njegove nade najavi. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. bilo suša i nerodnost. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. a ako je pritom letio pomoću krila. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. prestaće im se nanositi. ili će ga zarobiti neprijatelj. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. VAZDUH simbolizira niske ţelje.vati. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. oţeniće se. ako je bolestan. Ako ovakav san sanja nemusliman. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima.

a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. podne sredinu.. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . Noć moţe da simbolizira i smrt. po tumaĉenju. Sunce moţe da simbolizira. poĉetak dana simbolizira poĉetak. neki vele — tetku. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. ili da je ušao u bašĉu. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. njegovog zapovjednika. a dan — kopno. profesora. Ako se. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta.š. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju.š.v. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put. suprugu. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom.s. opasnosti ili neĉem sliĉnom. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. ima su protno znaĉenje od mraka. sigurnost i izbavljenje iz briga. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. ţenu vladara. i slijedi niske ţelje. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. kao npr. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). neki vele — njegovu nanu.v. bilo da je u brizi. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. Ako neko sanja da je svanulo jutro. kao npr. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s.s. bilo da je bolesna. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. odnosno u snu. kruţi nebom. Amina. opet. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. umrijeće. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. da je imam dţematu. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. ako je bolestan. suprugu njegovog oca. usmrćuje duše. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. tako da se njegova svjetlos smanjila. bez zalaska. a ako sanja da noć traje vjeĉno. obzirom da Allah dţ. treperi na nebu. gospodara.. ili da je pošao na hadţ. ako to sanja zatvorenik..a. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. njegovog oca.s. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. a Mjesec — njegovu majku. gospodarovu kćer. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. ili im se nanosi nepravda.a.. u njoj. bez smiraja. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. prvopretpostavljenog. glad i umiranje. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. i da ga je zaklonio oblak. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. da je palo u more. veĉe nagore. bilo morem bilo kopnom. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. a jutro — nabolje. tuzi.š.. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. vladar nad vladarima. a Mjesec muškog roda. izaći će iz zatvora. umrijeće. da ga je progutala ptica. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. snu simboliziralo njegovu majku. majka Vjerovjesnika s. ako to sanja griješnik. a neki. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju. u tumaĉenju. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. ili da. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. a sve to. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. ako pritom sanja da traţi vodu. pak. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. poglavara. ili pak snivaĉevu robinju. riješiće se bolesti. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)". pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. prašina ili dim.

sišlo u njegovu kuću. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . za onoga ko se razveo sa ţenom. ili da se. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. dobiće halal imetak. da će je vratiti. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. njen muţ će je neĉim obradovati. koja je siĉna ĉovjeku. ako je trudna. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. da ga ima u krilu ili daje ono. ako je zapovjednik. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. bilo da je u pitanju putovanje. dobiće od poljoprivrede halal imetak. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. a ako je nije dostojan. oboljeće od gube. u zimskom periodu. kao npr. sa svojom svjetlošću i sjajem. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. a u ljetnom periodu — brigu. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. dijete će biti ţen sko. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. ako je upravitelj.š. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. to znaĉi da će umrijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. To moţe da znaĉi. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. da će beba umrijeti.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. To moţe da znaĉi. takoĊe moţe da znaĉi. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju. simbolizira odjeću i bogatstvo. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. Zalazak Sunca na istok. bilo nepravda. djeĉak ili djevojĉica. vraća sa zapada. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. vraća odakle je i izašlo. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. ali ne i ostali dio tijela.s. umrijeti. Izlazak Sunca sa zapada. zatim smo je polagano Sebi potezali". Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. ako bijeli platno. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. ako je obiĉni podanik. ili će mu ţena. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. profitiraće u trgovini. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. nakon što je izašlo sa istoka. bilo pravda. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. nakon zalaska. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. naći će lijepu ţenu. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu.dobiće blagodat od vladara. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. tako. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. To moţe da znaĉi. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen.š. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. ili da će mu neko. a da to ljudi ne znaju. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. skrivene poslove. ali ne i ostali dio tijela. vladar će se na njega rasrditi. i ako to sanja ţe na.tanju pomraĉenje Sunca. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. To moţe da znaĉi. ili će roditi djeĉaka. vrućicu ili upalu oka. i to dijete će. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. ili pere. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. a ako ne to. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće. ako je trgovac. ili da je odlutala s prvog puta. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. nakon što je izašlo. da će mu se bolest povratiti. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. Ako to sanja osoba koja radi neke. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce.. dobiće snagu u svojoj upravi. dok za siromaha. nakon što je zašlo. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. ili će trudnica pobaciti dijete. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. ili kupio robinju. ko je bolestan. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. bolest. da ne vjeruje u Allaha dţ. i ako to sanja neudata ţena. ili pravi ćerpiĉ i si. dobre ili loše.

Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. a druge uz Mjesec. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka.. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. ako su obje polovine postale zasebna Sunca. ĉast i bogatstvo. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu. ţivjeće briţnim ţivotom. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast.. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. dobiće obilje i lagodnost. će mu dati veliko blago i imetak. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. i tu je bio ubijen.. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. biti zarobljen. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. 127 . a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. Allah dţ. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. njegovi roditelji su se na njega rasrdili.. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju.. to moţe da ukazuje na neku štetu.Na ĉijoj si ti strani bio? . u druţavi će zavladati nered. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. Ako neko sanja da je progutao Sunce." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. a ako nemaju sjaja. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. Ako neko sanja da su Sunce. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. to znaĉi da ona ĉini blud. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. gospodara. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla. vladar će umrijeti. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. Ako takav san sanja vladar. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. ispred ili iza njega. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave.š. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac.. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro. a ako se pritom oblaci raziĊu. zajedno s vladarom. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. Ako neko sanja da je Sunce palo. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. pa su jedne pristale uz Sunce. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. izmaći će mu se ono što traţi. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. koji ga je upitao: . pa smo sklonili (zbrisali) znak noći. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno.. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. umrijeće. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. ili vladara koji nije vrhovni. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. da pravedno vlada. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu.. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. Ako neko sanja da prati Sunce. koje se kreće ali ne zalazi. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. ako sanja da je Sunce zašlo. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo..a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca.a. on će se riješiti briga u koje je zapao. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. udaće se za vladara. njegovi roditelji su zadovoljni njim. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. oboljeće vladar. ministra i ostalih po glavara. to znaĉi da će on umrijeti. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi.ako sanja da je Sunce poţutjelo. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. a ako se preobrazilo u mladica.š. protiv vladara će se dići neki odmetnik. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. on će. to znaĉi da će vladar oboljeti. muţa..

bilo u pitanju dobro bilo zlo. to simbolizira dobro. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti.. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. u svom krilu ili u svojoj ruci. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. Ako nekosanja da visi o Mjesecu.v. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. MlaĊak simbolizira vladara. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. voĊu. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. postići će neko dobro. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu.Šta ti je? — a on joj je rekao: . a ako sanja da Mjesec izlazi. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). i spominju Njegovu svetost. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. poslu.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. pa kad ga nije primijetio. u imetku. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. obzirom da se Mjesec (tj. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. Pritom treba imati u vidu. sedmice.š.a. kao npr. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. mimoići će ga i neće postići ono što traţi. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. postići će od vladara neko dobro. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. Tako. predstavlja neko zlo. pa ga je sestra upitala: . ako nema imetka. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. mjesece ili godine. to znaĉi neki poĉetak. ustao i uhvatio se za stomak.). muţ će joj poginuti. stupice u brak. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. a on je posivio u licu. ali da kiša ne pada. umrijeće. bio to muškarac ili ţena. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. vremenski (mjeseĉev) period. a ako je to sanjala ţena. ili. koji je ruĉao. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . pak. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu.a. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. zdravlju i dr. predvodnika. to znaĉi da će on umrijeti. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. dane. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. kao što je već ranije spomenuto. a ako to sanja krajem mjeseca. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu.s. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. zarobljenika. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom.

ili će dobiti veliku upravu. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. veli: 129 . a ako je duţan. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. Ako to sanja ţena ili rob. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. uĉenjake ili šeriatske pravnike. zvijezde ţenskog roda — ţene. stvorenjima. Ako to sanja trudna ţena. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. djecu ili robove. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde.š. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. da se spustio na njega. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. i ako sanja mlaĊak.s. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. nesreću ili propast. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. ili da ih uzimaju ptice. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. one simboliziraju negove svatove. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. one simboliziraju njenu ţensku pratnju. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde.v.š. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. a male zvijezde — obiĉne ljude. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. neki veliki dogaĊaj. prisjećajući se dana rata. ili dvije kćeri. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. ako ima nekog odsutnog. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . a ako zaĊe i izgubi se iz vida. dobiće je. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. ili će dobiti up ravu nad ljudima. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. umrijeće. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. a ako to sanja trgovac. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. Ako neko sanja mlaĊak. ili njihovo sagorijevanje u vatri. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. ako ih sanja mladoţenja. ljepote i veliĉine zvijezde. kao npr. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio.a. koje mu se pribliţilo. uzme zvijezde. ţena će mu pobaciti dijete. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. dva ministra ili dva velikana. to simbolizira bruku. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge. Velika ili Mala kola ili Veneru. završno od samog sna.. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju.. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. profitiraće u svojoj trgovini. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce.s. ili njenog oca i majke.. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. nešto nesvakidašnje. vratiće se. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. ako ih sanja mlada. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. to zlo će uskoro nestati. ili u njegovoj kući. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. ili ako sa zemlje ili ne ba. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. a ako nije dostojan navedenog. da se nalazi u njegovoj kući. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. baviće se naukom o zvijezdama. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda.se nebom. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. ako je dostojan vlasti.. to zlo će se proširiti i potrajati. Ako vladar sanja zvijezde. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. shodno Poslanikovim a. to znaĉi da će on umrijeti. ili u more.

Allah dţ. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom". Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. slabost i komešanje u narodu. on uzima i jede tuĊi imetak. a s takvim vjetrom. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. nastala je zima. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi. Vjerovjesnik s. a ako se pojave naveĉe.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca. nesreću i štetu. Venera — vladarovu ţenu. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka.s. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. ako se one pojave rano ujutro.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. izgubiće imetak. Ako neko sanja da jede zvijezde. upravu. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. ali je nije jeo. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. on će od uĉenjaka sticati znanje. a ako su zvijezde bile bez sjaja. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. da obara drveće i potapa laĊe. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće. urmijeće. dobiće vlast i spomen u narodu. a ako je siromašan. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. to bi bilo dovoljno (u ar.A njegove zvijezde. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. njegove zapovijedi. daje i neke bolesti i slabosti. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga".a. dobiće ugled i visok poloţaj. da se u tmini orijentira prema njoj). Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu.a.š. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. opskrbu.v. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. dobiće vlast. to znaĉi da je nastalo ljeto. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi.v. Jupiter .to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. ovaj svijet će mu biti naklonjen. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). njegovu vojsku. kad već sunce sine. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj.s. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu.s. nastala je polovina ljeta. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. a Merkur — vladarovog pisara.š. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. pomoć. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. 130 . to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. ako je bogat. Ako neko sanja da su Vlašići pali. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. postići će vlast i ugled. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. ako se ujutro pojave na zenitu. i njegovih drugova i da je na putu istine. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka.

Vjetar popraćen grmlja vinom. grad ili vjetar. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. kao što je najezda skakavaca. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. i ako je vjetar popraćen tminom. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. Blagi i ĉisti vjetrovi. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar.š. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. kao npr.. i li će biti pritvorena u zatvoru.. to šteti i ljudskim tijelima. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. simboliziraju dobro i blagoslov. ili jeĉam. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. Kiša moţe da simbolizira i bolest. znanje. ĉupa drveće. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. postaće vladar nad ljudima. ili će ga neko napasti. ili hurme.. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. kao npr. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku.. ili će biti uznemiren. shodno rijeĉima Uzvišenog: . KIŠA simbolizira Allahovu dţ. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. ţivotinje i hranu. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. ako je toga dostojan. da je uzeo abdest. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. ako je bolestan. ako se sanja. ako je snivaĉ na laĊi. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. a ako nije nijedno od toga. selo ili nepoznatu mahalu.. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. Njegovu vjeru. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)". a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. pogotovo ako je popraćena vatrom. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. prašinom i hukom. to simbolizira opšteljudsku patnju.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ili ulje. A ako vam bude smetala kiša. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. ako su u ratu. osjećajući pritom strah. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. nakon zastoja. ako se stanovništvu nanosi nepravda. laĊa će stradati. napad neprijatelja. ako je snivaĉ 131 . toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. ili neku nesreću. rat. Vrući vjetar.. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. ili će steći imetak ako je siromašan. olakšanje. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. smutnja.. simbolizira vruće bolesti. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. ili groţĊe. ili će mu. uţas i paniku. zavisno od toga koliko je pokisnuo. ili će dobiti batine. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem ..š. dozi vjeće zemljotres. kao što je kuga. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. ako se sanjaju. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe. porobljavanje. milost. teškoća ili zaraza. ako se sanja. uza sve navedeno. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. a ukoliko je nanijela štetu. bolest će mu se pojaĉati. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. Ako je u snu vidio da vjetar. med ili mast. biće uništeni. izobilje. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. zbog bolesti ili siromaštva. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. pomoć. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. oduzimanje imovine. jer navedeno znaĉi.: „. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put..

Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. jeziku znaĉi „deva". ţena će mu zatrudnjeti. od takvih ljudi će ubrati mudrost.. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove. ili kata-ptice. Oblaci 132 . Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. da im donosi kišu. a isto tako i „oblak"). bilo da je u pitanju povratak vojnika.. visok poloţaj i solidan i halal imetak. kao što i karavana simbolizira kišu.. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. oţeniće dobru ţenu.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov.. a ako se sanja da padaju dinje. to simbolizira neprijateljski napad. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje. livade i drveće. ili vrapce. on će se. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. Ako neko sanja da jaše na oblaku. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. ako je nemusliman. i ako ima d evu ili laĊu na putu. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. ili se spustili na kuće. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. ili u njegovom krilu.. ukoliko se dovodi u vezu s upravom.. ali nije aţuran. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". dobiće to. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji.š. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. kada su ga ugledali. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. kao npr.š. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". primiĉe islam." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. ako je musliman. ili skakavce. razboritost. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost.. Beskišni oblak. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. pokajaće se. će mu dati bogatstvo. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac.kamenjem. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da.. ako je siromašan. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na." ili: „. meĊu njima će zavladati bolesti. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju. ako sanja da sakuplja oblake. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. koje nose tovare i koje pokreće vjetar.: . Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. ili da ga oblak nosi. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar.: „. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. ili na njive. primiće islam. kao npr. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. zapašće u nevolju. ili ĉovjeka od vlasti. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. za koji su oni mislili. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. oni simboliziraju k iše i bujice. ako sanja da posjeduje oblake. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju.š. ili da su popraćeni vatrom. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. ako je neoţenjen. kao što su sijevanje munja i grmljavina. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. dobiće mudrost i vlast. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. koristeći mudrost koju će zadobiti. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. zmijama ili škorpijama. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. ako ima ţelju za djetetom. Takav oblak je uništio narod Ad. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. ako sanja da jede oblake. a donio im je kaznu. kao npr. steći će znanje i mudrost. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili". otići će na put. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. vratiće se s puta. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom.nemusliman. Allah dţ. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. postići će mudrost. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima.. a ako je oţenjen. karavane ili neĉeg sliĉnog.

. koja simbolizira mi lost. biće obradovan kišom i milošću. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost.. ili pak.na javi.mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. a ako je u zatvoru. ţetelac i si. smutnju ili bolest. isukivanje sablje. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. Drugi. postići će zlo za kojim teţi. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. oblaci — vojsku. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. to moţe da simb olizira nepogodu. ako neko sanja grmljavinu. zidar. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje.. oni simboliziraju dobro i blagoslov. iz kojih posuvda pada kiša. zamku. iz oĉiju će mu teći suze. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. ili najavu kiše. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu.. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. Ako munju prati kiša.epidemiju i haranje smrti. a ako to sanja nepoštena osoba. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je njegov gospodar. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. U narodu se. kao npr. njegovu prijetnju i upozorenje.. najezdu skakavaca. simbolizira strah od vladara. i kiša. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. pak. radost. osjećaju potrebu za kišom. putnik ili bjelilac platna. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. smijeh. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . munju popraćena kišom) bolesna. vratiće dug. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. MUNJA. ako je duţan. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. vladarovo nareĊenje. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. grad. ili istovremeno i jedno i drugo.. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. tako da se za nju moţe pripremiti. da ga je munja ošinula. obustaviće putovanje. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. npr. ako je na putu. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. lijepo vladarovo obećanje. a da je grom njegov fijuk. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima.. udarac biĉem. vjetar." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. kao npr. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. koji simboliziraju patnju i kaznu. otići će na put i sretno se vratiti s puta. bilo zbog kiše. da vidi njenu svjetlost. Oblak crvene boje. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. pogled će mu se ukoĉiti. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. simboli ţira nevolju. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. kiša — prolivenu krv. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. da se pobojite i ponadate. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. bilo zbog neke vladarove naredbe. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. biće osloboĊen. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. opet. za onoga ko prije kaţe da grmi. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. ili. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. Ako to sanja neko koga kiša ometa. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. a gromovi — smrt. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. otac ili vladar srdit na njega. inaĉe. Tamni oblak simbolizira brigu. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. ako se sanja.

a ako voda iz oluka ne otiĉe. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. umrijeće. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. rušenje ili kraĊa. u zatvor ili u ruke vlasti. BLATO. Ako bolesnik sanja bla to.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. grijeh i namjera. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. ako je u snu izašao iz blata. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. pogaĊaju i uništavaju. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. poţar. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. ili da će u njoj izbiti poţar. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. zavisno od veliĉine oluka. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. to je veći snivaĉev haram. ali da nije bilo kiše. neugodnost i brigu. grad. ili da će se srušiti. Sa- 134 . gromovi. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. ubiranje desetine ili poreza. p ak. ako je neko iz te kuće odsutan. Ukoliko se sanja da bujica plavi.Sanjao sam da su potekli izvori. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. ako se sanjaju. to simbolizira smutnju i haram imetak. ili da će je zadesiti nešto drugo. ako su ljudi u nevolji i brigama. ili. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. ulijevaju strah stvorenjima. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. ili vladara koji ĉini nasilje. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. u ovom sluĉaju. stići će vijest o njegovoj smrti. a ako u snu nije izašao iz blata. ali da nije bilo kiše. To se tumaĉi time što otvori oluka. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. simbolizira nadolazak bujice. opet. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . oduzimanje imovine. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. umrijeće mu ţena ako je bolesna. a neprijateljski napad. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. ili da se zaglibila u blato. kao što su skakavci. a što je blato na snu crnje. zapašće u smutnju. razrezivanje nameta. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). to je situacija u koju će zapsti teţa. ne simboliziraju nikakvo dobro. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. ako taj ĉovjek prati vladara. zapašće u patnju. ali da nije bilo kiše. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . pa stoga izbacuje sjeme van. MULJ i GLIB. ili ako se je ublatio. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. rušenje ili ubijanje. kao npr. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. ona simbolizira neprijateja koji napada. to simbolizira nepogodu. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. dugo će bolovati. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. ako je bolestan. vjetar. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju.dobio munju ili munjom obasjani oblak. kao što su strašna smrt. uzdrmavaju ih.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

biće saĉuvan i bezbjedan. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. Ako neko sanja da iz neba. ta uzvišica mu simbolizira tabut. i ako je pored svoje 139 . mujezin ili hatib. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. primiĉe islam. ako je griješnik . Selo moţe da simbolizira dunjaluk. ili se valja u prašini. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. Ko sanja da guta pijesak. imetka ili vlasti. i ako je bolestan. Ako neko sanja da hoda po pijesku. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. to simbolizira neko dobro.s. ako je bolestan. izgubiće imetak. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. Ko sanja da sjedi na breţuljku. shodno rijeĉima Suajba a. bogatstvo ili siromašt vo itd. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad.. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. to simbolizira neku kaznu. Ako se sanja lijep i nepoznat grad.. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. a potom zapasti u nevolju. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. da su uţivanja trajnija. ili bezbjednost i sigurnost. bilo pješice. ako je duţan. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. umjesto kiše. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša. on moţe da simbolizira Dţennet. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. opsadu i si. dobiće je. oţeniće se. BREŢULJAK l HUM. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. a nepoznati grad — budući svijet. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta. steći će bogatstvo i ugled. ostvariće neku korist. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac. pravni savjetnik. koji je Musau a. pokajaće se. ili će postati sudija.. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja. ako je dostojan vlasti. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. da se uhvatio ili oslonio na njega. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. desiće mu se neka poteškoća. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi.". srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. Ako neko sanja da nosi prašinu. a ako se sanja crno i ruţno selo.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto.. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. ako su od zemlje. spasio si se. ako je dobar. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. da ga sakuplja ili da ga nosi. a stanovništvo sela teško. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. ako je bogat. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. u pogledu roda. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. neku vezanost. Ako neko sa nja da gomila prašinu.s. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu. to znaĉi da će obrtati neki imetak. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. taj imetak je haram. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. siromašan i potcijenjen. bilo na konju. biće poniţen i dove den u nevolju. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. zadesiće ga neka briga i tuga. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije.uprašio ruke ili odjeću. zavisno od napora hodanja po pijesku. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. rekao: „Ne boj se. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. da su stanovi veći itd. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. vratiće dug ili zalog. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta.. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. ako ima konkubinu. pada prašina. znanja.

Ili. sprovode novotarije u vjeri. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. simbolizira uĉenog ĉovjeka. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. Allah dţ. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. a izlazak iz grada simbolizira strah. da bi se to protumaĉilo. ili će odseliti iz tog mjesta. Ako neko sanja da je porušio selo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. ako je na javi u izobilju.0 vjernici. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres.. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. neimaštinu. ili da gori u vatri. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. postići će izobilje. uĊite u grad mira. to se tumaĉi suprotno gore navedenom.. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. svakog straha. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. ako se sanja da se posmatra iz daljine. kad se sanja da je tiha i mirna. izmeĊu ostalog. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. osloboĊeni". on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu.dobrote i bolestan. To. umrijeće. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. tj. zna njem i imetkom. Ili. to jest da se seli iz jednog u drugo. ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). kaţu i selo. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu. Kad je tumaĉa snova upitao za san. — Tako se i desilo. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini.. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet." Ko sanja da ulazi u grad . pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. Neki vele da grad. ili da ga plavi bujica. to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. ili da u toj pokrajini vlada suša.. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi." tj. ako je to selo poz nato.. da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo . Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. zadesiće neimašina. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. a ako sanja da se taj grad obnavlja. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. 140 . to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. Rodni grad simbolizira roditelje. ili ga sanja porušenim i napuštenim. izaziva smutnja. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom.. koji će nastaviti put svojih predaka. ili da je u njemu napravio smutnju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. Tako npr. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. vlašću. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. Neki vele: POKRAJINU. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. ili grad. nevolju ili epidemiju. a mravinjak — selo. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. Tako. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. pitaj stanovništvo sela. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. obzirom da Arapi za mravinjak. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je u neimaštini. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. da selo simbolizira seosko stanovništvo. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima.. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. ako Boga da. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja. ako Bog da. Isto tako.

Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. pored vrijedne stvari. Obiĉni svijet kaţe: . stijene uporeĊuje sa srcima kafira. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. namet. odabire bezvrijednu stvar. da kamenĉićima gaĊa šejtana. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. Ako to sanja bolesnik. i tome sliĉno. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. pa je to napustio misleći da to nije dobro. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. u pogledu svoje prirode. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. pak. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. grad (tuĉu). da ga je kupio ili da stoji na njemu. sraz -mjerno veliĉini kamena. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. ili. najezdu skakavaca. ruganje i vrijeĊanje. ako je u njegovoj sluţbi. ili da ga guta. ako to sanja u danima hodoĉašća. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. nemarne i ljude neznalice. shodno rijeĉima. a ako sanja da je izašao iz sela. majmuna. od djeteta ako ga snivaĉ ima. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. Ako neko sanja da je ušao u selo. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. kao i psovku. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. to znaĉi da će steći znanje. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu.. ili pljaĉku i tome sliĉno. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. Allah dţ. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. napad. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. npr. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. Stijene takoĊe simboliziraju grube. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. Ako neko sanja da šljunak baca u more.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. to znaĉi da on. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici".š.s. vjetar.š. ulje i teme sliĉno. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje. !sva. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. srazmjsrno koliĉni šljunka. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. skakavca. na ljude ili na dţamiju pao kamen. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. vranu i si. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. nakon što 141 . Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje. ŠLJUNAK simbolizira ljude. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. neku korist od mora. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara.š. Ako neko sanja da posjeduje kamen. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu.

golubove ili muslimane. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. npr. da će biti strpljiv u nedaćama itd."). a ako je okre ĉena kreĉom. Ako neko sanja da se dom ruši. ili prostran. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. to će postići dţihadom itd. poboţan. npr. simboliziraju njenog vlasnika. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. povećaće mu se bogatstvo. njegovu dvojicu braće ili. ako kuću pravi od cigle. ako je u brizi. porodicu i ono ĉime se zklanja.To je ahiretska kuća. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. naziva i kućom (. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo.. bilo da je pitanju neko dobro. znan. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. simbolizira budući svijet. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. dareţljiv. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. moţe da simbolizira Ahiret... a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. da je tijesan. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. riješiće se brige. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. pokajaće se. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. njegovo biće. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. simbolizira haram. pak.mu se šejtan ukazao. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. ali će se ipak spasiti. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. ako je uza se imao konja i sablju. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. maltera i krefca. robove. npr. TakoĊe i poznata „kuća". Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. ako je bogataš. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. ime. i ako je Bogu neposlušan. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. onda kapija simbolizira njegovo lice. to dobro će postići namazom. 142 . to mu simbolizira hala) imetak. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi.. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. izmeĊu ostalog. da će otići na hadţ ili u dţihad. Kuća oblijepljena blatom. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. braću ili pomoćnike.. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu.. spomen. ako je snivać siromah. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. . njegovo dobro djelo u vezi s naukom. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. ukoliko se sanjaju zasebno. sve se to odnosi na kućevlasnika. pak. koja ima svoj naziv.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. tako. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. simbolizira halal. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. ako se sanja. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. ako je kuću gradio od cigle. da će ĉuvati krvne i druge veze. bilo zlo. koji će iskoristiti. Tako. da će biti asketa. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. dvojicu suvlasnika te kuće. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata. ako je obavljao namaz. kuća mu simbolizira ovaj svijet. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. ili. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. da bi mu se protumaĉio san. njegovog ĉuvara ili slugu. svjedoĉenje protiv takvih osoba. Kad neko sanja da je ušao u novu. zajedno s halkom. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. a ako to sanja zdrava osoba. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. obogatiće.

oţeniće se. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. a Allah najbolje zna šta je ispravno. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata.. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući.to znaĉi daće biti zatvoren. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime. Kućna vrata. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. ako ima nekog bolesnog u kući. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. ili će kupiti konkubinu. Sve što se sanja u vezi s kućom. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga.. Ako se sanja kuća 143 . pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem.. Ako neko sanja da ruši novu kuću. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. koje zadugo neće dobiti.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. to znaĉi da će se oţeniti. — Tako se kasnije i desilo. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata. pa pozakljuĉa sva vrata.š. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. Ako neko sanja neku kuću u daljini.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. neka ţena će nositi njegov teret. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo.. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. ozdraviće. a isto tako i dovratak. pak. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ. biće izuzetno zdrav. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. a ako to sanja griješnik. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega. ta mu kuća simbolizira njegov grob. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. ako je bolestan. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro.. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit.. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. mogu da simboliziraju ţenu. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar.l Zun-nun se. da će napustiti ono što pos jeduje. a ako je u tu kuću ušao.. ali će ona ubrzo umrijeti. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. nosiće teret neke ţene. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu.. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. bilo da se ruši ili popravlja. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. kada srdit ode. ili. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom.". Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake.. ili neki stub. to znaĉi da će se riješiti briga. koji mu je rekao: . postići će veliko dobro. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice.

s. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene.s. on tada moţe da simbolizira vladara. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove.Ako neko sanja stare zidove. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću.v.bez stropa. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. a ako sanja da je pao sa zida. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. ZID simbolizira ĉovjeka. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka.. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. DVORAC. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . KUBE (kupola) simbolizira snagu. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. ta kuća simbolizira muškarca. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. ako je omaltan. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. a to je bio i faraonski posao. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću. ako ga sanja griješnik. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu.Neka je uzvišen Onaj koji ti. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. simbolizira ĉast. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. Vjerovjesnik s. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. ĉvrstini. on će nakon straha dobiti neki imetak. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s.v.a. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću.. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . ako je ispod te kućice bilo skrovište. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost.a. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. za koje će biti kaţnjen. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. a ako taj dvorac nije njegov. a ako je neko te zidove u snu renovirao. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . Ako neko sanja da je ušao u dvorac. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. srazmjerno debljini. a ako takvu kuću sanja ţena. on u tom sluĉaju simbolizira novac. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. a ako je od cigle. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". Strop od daske simbolizira munafika. simbolizira zatvor. dostojanstvo i moć. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. tjeskobu i smanjenje imetka. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". stanje će mu se pogoršati. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. ugled i vraćanje duga. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. ako hoće. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. simbolizira dobijanje haram imetka. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. postići će izuzetno visok ugled. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. simbolizira ovaj svijet.

bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. do -biće upravu. bilo da se radi o dobru ili zlu. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. ako to sanja osoba koja je u nevolji. postići će radost i visok poloţaj. Ako trgovac sanja verandu. a 40 potpun.. Ako se sanjaju poznate stepenice. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. koje prati igra i zabava. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. biće bezbjedan. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji..Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". Kad se sanja da se pravi veranda. umrijeće.Oni će biti. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. a ako je taj broj bio 30. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira.s. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. odsutni će sa sobom donijeti i imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. oţeniće se. riješiće se nevolje. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. ispuniće ga. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. simbolizira hranitelja porodi ce. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. a ako ide radi neĉeg drugog. njegova duša će otići u Dţennet. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. ugleda i lijepog prijema. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. tri ili više ĉardaka. otići će u Dţennet. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom. ako na put ide radi nekog imetka. ako je. pobi jediće svoje neprijatelje.graditi graĊevinu. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. DULAF (udubljenje u zidu). neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. to je istinito obećanje". ona simbolizira upravu i znanje. a ako to sanja trgovac. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. ako je u strahu. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. postići će ga. to mu simbolizira halal zaradu. kome je Allah dţ. upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja.. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . vesela i namirisana. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. uspevši se uz stepenice. biće spašen od onoga ĉega se boji. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara.. ušao u ĉardak. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. ako je bolestan. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. Ako neko sanja da ima dva.š. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. shodno kazivanju o Musau a. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. to znaĉi da će se on. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. to z naĉi da će steći znanje. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. da je iskopao njene temelje. ozidao je i uĉvrstio. zato što su trpjeli. jer ga Arapi i tako nazivaju. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. pored nje. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. ako to sanja bolesnik. npr. on će se tu i oţeniti. kako na ovom tako i na onom svijetu. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. udaće se. STUB: od drveta. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. otići će na put. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. roba ili jahalicu. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. Ako se sanja ukrašena graĊevina. i ako to sanja neudata ţena. ako to sanja neoţenjeni.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". ozdraviće. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice.

. trap. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. meĊu lavove ili zmije. onda. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. ako su nova. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. blagostanja i svakog dobra. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". Sanjanje silaţenja niz stepenice. LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. VRATA. bašĉa. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. u svoju kuću. to znaĉi da će se prihvatiti islama.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere.s. šesta . ako su od srebra.: . to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo.da će sići s vlasti. bilo da se radi o upravi.Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. druga — post.dţa.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. a za trgovca . simboliziraju postizanje vlasti. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: .Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. pred pticu koja ga je zgrabila. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. ako moţeš. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. da je pao na neplodnu zemlju. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli. hatibskoj.dţihad i sedma — Kur'an (tj. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". pred lava koji ga je šĉepao. peta — hadţ. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. i ak o su od bronze. pa im donosi jedno ĉudo". kao što je dţamija.Ti prisluškuješ ljude. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. islam. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. na veliku i strašnu vatru. bunar. meĊu svoju ĉeljad. Ako su stepenice od kamena. ako su od zlata. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. postići će vlast i ugled. za poglavara . simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu. ĉetvrta — sadaku. simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara.. one simboliziraju uspon sa grubim srcem. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik.. treća — zekat. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. njegovo uĉenje i primjenjivanje). a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa.v. Ako je. kao npr. vele da to znaĉi od lazak na put. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. LUK. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. a mali luk — ţenu loše ĉudi. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast.a. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti. ako su od daske. opet. da će se pokajati. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. 146 . Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. strašne stvari i nevjerovanje. bilo o muftiluku. to znaĉi da će dobiti moć. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri). rodno zemljište. pak. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. a ako to sanja bolesnik. Neki. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. za jahaĉa — da će ići pješice. sa ţenom će se trajno razvesti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.

Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. simboliziraju udovice. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. da je ispravna.s. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. bićete sigurno pobjednici". a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. to znaĉi da će umrijeti. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. to znaĉi da se on odao novotariji. ako je s nekim u sporu. a ako nemaju mandala.š. zapalila se ili slomila. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. izvalila se na van. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. to znaĉi da mu je ţena trudna. pobijediće. on ju je pustio tj. to znaĉi da će mu neki ljudi. i da je lijepog izgleda. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. Neki vele da štala simbolizira suprugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. Ako je kapija velika i jaka. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. MANDAL (reza) od drveta. a drugo vani. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. shodno njegovim mogućnostima. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. jedno krilo je palo unutra. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. KLOZET simbolizira ţenu. to zna- 147 . Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet.s.simboliziraju neudate. simbolizira neku zamku. a ako je uz to i zakljuĉan. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. pa kad kroz nju proĊete. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. PRAG simbolizira ţenu. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. bez njegove dozvole. KUHINJA simbolizira kuharicu. nadboj iznad vrata — ţenu. — Kada je to ona njemu rekla. rastavio se s njom. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. a ako je otvorena prema kući. ako se sanja da je otvoren. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. da je pokorna Allahu dţ.

to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. okove i tome sliĉno. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. koja svoje dijete hrani. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. simboliziraju trţnice i prodavnice. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila.rekao je ĉovjek. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. a ako je duţan. — Ibn Sirin ga je upitao: . zamke. Bunar takoĊe moţe da 148 . koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. a koji je inaĉe siromašan. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. simbolizira i putovanje. zatvore. Nepoznati bunarovi. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. ako se sanjaju da su pored puta. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. pa sam se kasnije udala za tvog oca.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. tj. ROV simbolizira zmaku. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. umrjjeće. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. a on ga je ponovo upitao: . javne kuće. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. kontaktira sa dvojicom muškaraca. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva.Ne znam . ako mu je majka bolesna. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. koja se ne moţe povratiti. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. na putu će ga presresti banda. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. ako mu je ţena trudna. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. tako. Ako neko sanja da je upao u rov.Je li ona bila robinja? . domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. prodaće ono što mu je u trapu. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. Ako neko sanja da se hrana zapalila.ci da njegova ţena. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. prevare. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. izmeĊu ostalog. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. TRAP simbolizira majku. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. tako npr. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. roba. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. upašće u zamku. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. ako to sanja putnik. riješiće se duga.

na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. ako ima nekog svog na putu. biće pritvoren. otići će na nekakav put. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. shodno rijeĉima Uzvišenog: . oţeniće se. ako putuje kopnom. to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica. izaći će iz zatvora. pretrpjeće gubitak u trgovini. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala.s. dobiće neki veliki imetak. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. ali se nije razlijevao. ako se u snu iz tog bunara napio vode. srazmjerno koliĉini vode u bunaru. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. a ako nije u pitanju ni to. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. a ako to sanja ţena. dvorišu ili selu. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. ovo je djeĉak". ako je na moru. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan..s. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. bolest ili Oţehennem. taj će mu se vratiti s puta. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini.). kuću velikog griješnika ili bludnika. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. a nekad punu blata i s malo vode". to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. ili zatvor. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. ta roba će mu doći.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje.. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. doţivjeće brodolom i naći se u moru. taj će mu ozdraviti. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. otići će na neki put. umrijeće. to nema neko naroĉito loše znaĉenje. to znaĉi da je ona u Dţehennemu." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. kupatilo. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda. a ako je bunar bio prepun. nekad ćeš je izvući punu vode. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. kojoj će mu biti udovoljeno. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. Ako neko sanja da je pošao na bunar. (Dţehennema ima 149 . ako je bolestan. ona će mu roditi djeĉaka. ako ima nekog svog u zatvoru. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. ako je upravitelj. a ukoliko nije. ako je u sporu s nekim. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. a ako u bunaru nema vode. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. npr. biće smijenjen s poloţaja. reĉe: . ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem.. Neki vele: Ako neko sanja bunar.. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. ako ima nekog svog bolesnog.O radosti.. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara. Jedan od pjesnika je rekao: . ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. Kupatilo moţe da simbolizira more. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. ako ima trudnu ţenu. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar. ukoliko u bunaru nije bilo vode. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. a ako je trgovac.a ako je bunarska voda bila ĉista. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. shodno kazivanju o Jusufu a. a ukoliko ga je kopao neko drugi.simbolizira more. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode.

ako seje saprao i. oţeniće se. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. prisan i si. neće je dobiti. Ako neko sanja da gradi pekaru. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. brigu. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. neki mali otvor u vratima. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. Ako neko san ja da gradi kupatilo. riješiće se briga. udovoljiće nekoj svojoj potrebi. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. ţalost. ako se sanja. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku.ako to sanja u zim skom periodu. Ako nije u pitanju ni to. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom.. ako zamole pomoć. kao što je majka. bolest ili nešto sliĉno. zahvatiće ga drhtavica. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast.. umrijeće. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. to znaĉi da ga njegova porodica. biće okupan i zamotan u kefine. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. okupiraće ljude neĉim izuzetnim. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. neke ţene će mu za>Jati brigu. da bi mu se to protumaĉilo. koja će krenuti nabolje ili nagore. ali mu to ne polazi za rukom. simbolizira neki nemir.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. ako je u sauni bio odjeven. to znaĉi da će ga zadesiti briga. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. ako je kupatilo toplo i prijatno. a ako nije. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. ako boluje od drhtavice. ako na javi ima spor s nekim. ili sahrani.. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. dobiće upalu porebrice. koji će mu donijeti radost i sreću. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. ako je kupatilo pretopio.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. PEKARA simbolizira radost i sreću. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. kćerka. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići.ako sanja da je u sauni potpuno go. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. protivno svom obiĉaju. obukao bijelu odjeću. npr. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. ako je hladno. riješiće se nje. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu. ili neku potrebu kod sudije. vrane ili zmije.š. topao. bojati se je da će postati nepokretan. ime koje znaĉi. srazmjerno vrelini vode. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. koji simboliziraju imetak. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo.više. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. blizak.to znaĉi da on ĉini nemoral. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. i u kupatilu vidi lava. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. sestra i dr. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. obzi - 150 . uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. orgijanja i griješenja.). ako se saprao i izašao iz te prostorije. potpuno će ozdraviti. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. Neki vele da kupatilo. ako on na javi boluje od vrućice. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. Ako neko sanja poznatu pekaru.

". Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. ili. nepravilno okreće.rom da se u pekari peĉe hrana. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. to se razliĉito tumaĉi. Ako neko sanja mlin kako melje. prilikom mljevenja. zakasniće ili će pokvariti hadţ. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv.š. Ako se sanja da se kamen mlina. ako je uĉenjak. Ako neko sanja da melje ţito. ako je kanio otići na hadţ. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. kao što je nauĉna ustanova. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. ili oţeniti sina. da bi radio kao mlinar. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . pak. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. bilo od zla. ako izuĉava neku nauku. ako je mlin bio bez osovine. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. a ako nije u pitanju ništa od navedenog.. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma.. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. ili će udati kćer. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. ili na vjetar. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. ako je neoţenjen. Ako se sanja da vodenica melje prazna. postići će neko dobro. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. ili kupiti robinju. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. na kome jedni dobijaju a drugi gube. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. simbolizira spor koji neće dugo trajati. tekija ili sezona hadţa.. to simbolizira nekakvu svaĊu. to znaĉi da će poskupiti hrana. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. ona će vas spasiti. ako je siromašan. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. i to će mu biti izvor prihoda. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. otići će na put. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako se sanja nepoznata pekara. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. blato ili ţivo meso. VJETRENJAĈA: ako se sanja. biće prevaren. ime. ako je u borbi. nauĉnih ustanova. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. Kad neko sanja da je ku pio mlin. oţeniće se. Ako se sanja da se mlin slomio. to će i uĉiniti.š. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. bilo od dobra. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. ili da će uzeti konkubinu. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. Ako nije ni jedno ni drugo. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. a ako nije u pitanju ništa od navedenog.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. ako je u dţihadu. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao.ma koji se u njima obavljaju. ili to moţe da simbolizira kugu. vodu. Allah dţ. al o je snivaĉ od onih koji putuju. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. ako je bolestan. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike.. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti.

Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. a Dţennet (raj)za nevjernika.. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. kao što su bašĉa. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. npr. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. kako se navodi u jednom haberu. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. ako je bolestan. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. simbolizira isto što i kuća tj. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. ime. javno kupatilo. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. da bi joj se protumaĉio san. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. peć ili javni posao. u njima će se prestati prodavati. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. a ako je musliman. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. javna kuća ili krĉma. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. otići će na put i izmjenjivati konake. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. roditelji.ići na rukju' ili sedţdu ili će. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. a ako je zdrav. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. kao što su kiša. nevjerniĉka kuća. i ako se sanja da je prostrana. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. da bi mu se protumaĉio san. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. da je na njoj izbio poţar. voćke. rat ili neka vladarova zapovijed. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. ako nije u pitanju ništa od navedenog. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. ako se u njima prodavala grnĉarija. ili će biti srušene. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. jako je bolesnik zloĉinac. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. slavu. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. kuća inovatora u vjeri. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris.š. njiva. a ako je zdrav i ako je na putu. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. a ako nije putnik. produţiće svoje putovanje. snivaĉevo tijelo. ako ima bolesnog roditelja. to znaĉi da će napustiti tu radnju. HAN (konaĉište). Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. vjetar. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. knjiga i dr. umrijeće i biće nošen. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. ako ne klanja u dţematu.. spomen. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. kao što je crkva. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. simbolizira udobnost na ovom svijetu. umrijeće. to znaĉi da je u Dţehennemu. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. a njena utroba simbolizira imetak. a ako je bila mirna i s malo svijeta. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. braĉni drug. da kroz nju teĉe ĉist potok. a ako se u njima prodavalo posuĊe. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. ako se sanja. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. a sve to zavisno od sko - 152 . koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. ako je bolestan. neprijatelj. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. ako je umrla osoba nemusliman.

to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. jer je smetlje puno prljavštine. a ako ga sanja sudija.Sanjao sam da slijedim više puteva.v." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. umrijeće. — Kasnije se tako i desilo. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. ako nije u pitanju ništa od navedenog. ovaj svijet uporedio sa smetljištem. to znaĉi da će se riješiti duga. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište.. groblje nazvao 'kućom vjernika'. Ako neko sanja da ide sredinom puta. a ako je siromašan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. Smetljište. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje. ili. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama. a ako je siromah. izgubiće imetak i osiromašiće.. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. još više će osiromašiti. je rekao: . To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih.. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. sin Ardešira. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima..nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. krĉmu. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. FATAMORGANA: ako je neko sanja. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. i s njim Ebu Bekr r.a. drţe pouĉna predavanja. a sve to simbolizira imetak. Ako neko sanja da je na stranputi ci. a Vjerovjesnik s. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. to znaĉi da je on u zabludi. to znaĉi da on ţudi za neĉim. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur. pak.v. Ebu Musa el Eš'ari r.s. naišavši jedne prilike pored smetljišta. ako se nada nekom nasljedstvu. biće smijenjen s poloţaja. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. koja sliĉe smetljištu. smrt. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s.to znaĉi da će se povratiti isti ni. je jedne prilike. i ako je neko sanja. skladište za hranu ili sakupljeni novac. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine.s. a poivijprije mjenjaĉnicu. pak. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. da bi mu se protumaĉio san. PUT simbolizira pravi put u vjeri. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. kao fatamorgana u ravnici. ako je bolesnik. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. ako je. ako je upravitelj. a ako je dunjaluĉar. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. ili ako mu prije ti neka propast. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa.. ali će ga Allah dţ.. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima.š.a. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. antikvarnicu. ako je siromašan. simbolizira drţavnu blagajnu. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. pa su svi oni nestali izuzev jednog. ako ga sanja vladar. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 .. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. pa je za san upito tumaĉa snova. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu. a ako sa stranputice izaĊe na put.a. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik. steći će bogatstvo. ako je neoţenjen.a. ili je sanjao da se sama ispraznila. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. pekaru ili nešto sliĉno.

ako je bolestan. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. te da će mu ţivot biti teţak. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. ili mu prijeti. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. to mu je radosna vijest. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. a ako je uĉenjak. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. umrijeće.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. to mu znaĉi suprotno navedenom. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si.. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere. da mu naziva selam i da se s njim grli. ili se na njega namrštila. pak. zapao u grijehe prema Allahu dţš. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. bilo zlo. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi.š. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. ili je plakala. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio. koja je suprotnost gore navedenom. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena.. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. ako ga sanja putnik. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. to znaĉi da će dugo ţivjeti. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. bilo da je u pitanju dobro. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). ili da će nemuslimani primiti islam. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. Takav san. ta stvar će ti nestati". bilo da je u pitanju dobro. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica.s. ili ne ţeli da mu nazove selam.a. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila. ili uĉila Kur'an. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. bilo zlo. pak. Ako neko sanja da je u grobu. a moţe da znaĉi da će se oţeniti.v. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. ili je. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom. niti spominju Uzvišenog Allaha. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. Kad neko sanja da je ukopan. zagubljeno i zastarjelo. ukoliko je pokvario svoju vjeru. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi.. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. Ako neko sanja da je zakopan u grob. umrijeće od svoje bolesti. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro.

155 .

156 .

ako Bog da. pokajaće se za grijehe. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. ugostiteljski objekat i si. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. Ako neko sanja da ruši dţamiju. otići će na hadţ. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet.. ili od nekog dbora. ako je tome sklon. ako je na njenom mjestu iskopao jamu. uzi manje kamate i dr. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. ili će raskinuti neki ugovor o braku.. trgovaĉka laĊa. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju. 157 . npr. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. ili od nekog hajirli posla. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. ako je snivaĉ griješnik. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. a ako je poboţnjak. kao što je javno ku patilo. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. ako je to sanjao u danima hadţa. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji.š.njaluĉar. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. Kad neko sanja da gradi dţamiju.

Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. kao što su zlatarski trgovi. oţeniće se. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. bilo da se radi o pojedincima.š. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji..š. oslobdio Kabu iz ruku silnika. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. suprug ili supruga. a i Dţennet je Njegova kuća. minber simbolizira vladara ili hatiba. glasnika i. ako je u ratu. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. Sunnet Allahova Poslanika. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. pjeva. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. kao što je islam..š. ili veliku trţnicu. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. sudija. otac. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. biće siguran i riješiće se straha. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. mjenjaĉnice. to znaĉi da će on biti zatvoren. znanja koje širi. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. ako je u snu. ili će. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci.EL MESDŢIDUL-HARAM. ili zatvor. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. pored njega. ali svoju obavezu zanemaruje. dţihadu ili ĉuvanju domovine. Kur'an. uĉenjak ili poznati imam. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. majke. poboţnog ĉovjeka. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. ili glavnu gradsku dţamiju.š. upućuje. simbolizira. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. ako je zapostavio ibadete. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi.. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. oca. uvaţenog uĉenjaka. tako da će napustiti ovaj svijet. ĉinjenju dobra. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. spominjući pritom Allaha dţ. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. savjeti i nareĊenja izvršavaju. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. mushaf. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. to znaĉi da će ući u kuću vladara. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. vladar. dţamijski mihrab simbolizira imama. sudija. banke i si. ili Dţehennem. CRKVA simbolizira groblje. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. ili dţamija u cjelini. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. Ako takav san sanja rob. donji dio simbolizira obiĉni svijet. bilo dobro. bilo zlo. ako je bolestan. uĉenjaka. gospodar. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. ako Bog da. unići u Dţennet. postaće im poslušan. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. ili kuću u kojoj se svira. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. pak. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. primiće islam. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. javnu kuću. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. ako je nemusliman. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. uĉenjak. koji su 158 . odgovoriti na poziv Allahovog dţ. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. nareĊuje i si. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ.š. da bi mu se protumaĉio san. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. nariĉe ili plaĉe. ili kuću nekog uĉenjaka. na trgovima i ptvrenim prostorima. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. majka. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. a ako nije u ratu. ako je neoţenjen. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću.

potpuno razrušena ih ĉitava. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. 159 . ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. koji ĉine nemoral. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima.š. ili da u njoj ţive svinje. upućivati i iznositi Allahove dţ. ili s onima koji su inova tori u vjeri. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. zavisno od toga kako je graĊena. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. piju alkohol i ĉine velike grijehe. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. Na kojoj etapi puta je snivaĉ. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. Ako takav san sanja ţena. da li je bila u ruševnom stanju. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. na groblju ili negdje u prirodi. dokaze protiv njih. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. kakve je boje i dr.

Katib-Baša 160 . Turbe Hajdar ef.Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo).

to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. NAKITU. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. sraz mjerno koliĉini zlata. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. izuzev ogrlice. BRONZI. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. Ako se sanja neobraĊeno zlato. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. KATRANU l DR. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. prstena ili minĊuša. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. stari. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. DRAGULJIMA. ako ga sanja ţena. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata. OLOVU.v. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. shodno rijeĉima Uzvišenog: . stoke i nekretnina. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. bisera ili dragulja. on joj je rekao da će umrijeti. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. ŢELJEZU. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: .š.s. simbolizira njenu djecu. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. SREBRU. Ko sanja da je našao jedan. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. Allahov Poslanik s. Reĉeno je da ţenski nakit.a. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. to im simboizira njihov ukras. nestati i si. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. nazvao i iskušenjem. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. i Allah dţ.. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice. mrtvi kapital.. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. mudrost. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. STAKLU. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. Ako neko sanja da topi srebro. izmeĊu ostalog. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. ono simboizira neki gubitak. BAKRU. 161 . pa sam u njih puhnuo i one su spale. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. dva ili više rudnika. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi. a ako se sanja obraĊeno. srebra. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. to znaĉi da će steći blago. znanje ili veliku zaradu. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. da bi mu se protumaĉio san. NAFTI. koju sam skršila i bacila na zemlju. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. SURMI. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. ZLATNICI. nisam je našla. Dobri. upravu ili svjedoĉenje istine. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik.l ta- 40. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. a ako je taj komad veliki. pa kad sam je kasnije potraţila. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita.

dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. rekao: — Ti klanjaš po sebi. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. ako ih sanjaju ţene.Ibn Sirin mu je rekao: . simbo lizira znanje. simboliziraju njegovu dobru vjeru. Jedan zlatnik simbolizira dijete. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. ima negativno znaĉenje. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. poĊe u dţihad (borbu 162 . a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. a ne klanjaš u dţematu. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari. to znaĉi da će mu se povećati imetak. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. simboliziraju prepirku. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. ako ih od njega potraţuje. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4.. .a. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. ako su od ĉistog srebra. srebrnjak). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. pa je svoj. nakit muškog roda — mušku. jer davanje dirhema simbolizira brigu. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. oni simboli ziraju pet namaza. koji mu je rekao: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem.ko mi onih koji terete (tovare) nose. Nakit. . biće pristrasan u svjedoĉenju. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. Sav nakit. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan.Kad je to ĉovjek provjerio. a ako ih sanja ţena. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. posvjedoĉiće istinu. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. moţe da simbolizira i njihovu djecu. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. Dirhemi. Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor.v. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. ako ga sanjaju ţene. Ako se sanja pet zlatnika. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. treba ga kovati. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. ako ih sanja poboţan ĉovjek. Veliki dirhem. oponiranje. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja. — Da ti nisi pjesnik? . svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao.s. laţ. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. — Nato mu je Vjerovjesnik s. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. . to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost.v.a. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. to znaĉi da on povjerava neku tajnu. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. ako ih sanja dunjaluĉar.upitao ga je Ibn Sirin. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra. Muhamed je Allahov poslanik". to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. ako se sanja. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. ako ga sanja muškarac.. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika. a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. ako mu ih vrati.s. Sve vrste nakita. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. pa sam poĉeo da ih traţim.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri.san ispriĉao tumaĉu snova.Ti ćeš dobiti batine! . Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina.

zatraţi da mu ga proda. Ako ţena sanja vijenac. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. .Traţim oprosta od Allaha. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi.s. tj. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima. to znaĉi da će izgubiti vlast. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. Pogleda u nj. njegov vid. pa ga ponesi. oca). ispisano i Allahovo dţ. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima.. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge.rekao je ĉovjek. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. ako ima trudnu ţenu ili kćerku. rodice djeĉaka. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti.). a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. i kad ju je on skinuo. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. Kada je došao u Basru. — Ibn Sirin ga je upitao: . Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac. a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. rekla je: . opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga.. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima. ili. to znaĉi da on ĉini grijehe. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. jer u Basri imaš blago. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. ona će roditi kćer. znanje ili dijete. a ako je noseća. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna.š. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. Ako muškarac sanja da ima minĊuše. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. a na dirhemu je. MINĐUŠE.s.Kada je to ţena ĉula. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo. a ako ga sanja muškarac. to znaĉi da će kupiti slugu.a srebro djevojĉice." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. od krune koja je od samog zlata. Kad mladić pogleda u defter. to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. koji jeizgubio vid. u kontekstu šehadeta. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. KRUNA. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. . Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an.a. Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu.v. ibrik ili vrĉ s ruĉkom. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . ali ništa nije razumio. a ako su bile od srebra. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem.na Allahovom putu). On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca.Kćeri moja. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi. ime. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. ako se sanja. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta). a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama... Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede.

obzirom da je vlast Su lejmana a. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. . rodice sina. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. zbog samog naziva bakra. jeziku ) aludira na nesreću. imetak ili upravu. ili da će izgubiti vlast. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. i ako je pripadnik sekte haridţija. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara.je. kuće. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. i gravura na prstenu . bila u prstenu. ono za njih ima pohvalno znaĉenje. koji (u ar. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. kao i ĉasni ljudi svoje riznice. dobiće imetak od ne-Arapa. desiće mu se nešto neţeljno. to znaĉi da se bavi pjevanjem. to znaĉi da će profitirati u trgovini . to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. Ako takav san sanja trudna ţena. Ako muškarac sanja prsten od zlata. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost.a.s. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. a ako ga sanja uĉenjak. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. vjerom. a ako je u pitanju zlatni prsten. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti.'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. ili će mu se roditi dijete. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten. jahaće ţivoti. ako je rob. Ako neko sanja da je pozajmio prsten. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. ono što je vjerom pcfkuĊeno. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. a da mu je ostao samo dragi kamen. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti.minĊuše.š. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara.. jer je ljepota svake stvari njen „biser". i biće obdaren Kur'anom. Ako neko sanja da je našao prsten.š. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. halka prstena — osnovu njegove vlasti. koji na sebi ima dragi kamen. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. a minĊuša u ušima — ţene i robinje. on mu simbolizira poniţenje. Ako takav san sanja ţena. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. onda to nema pohvalno znaĉenje. dobiće veliĉanstvenu upravu. kupovinu robinje.". Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. to znaĉi da će mu Allah dţ. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. ţenu. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. ili će se oţeniti. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. to mu je radosna vijest da će postići znanje. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. Ako takav prsten sanja trgovac.s. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . ako nema oca. ili ako ima oca. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti. ili da će se razvesti sa ţenom.njegovu ţelju i cilj. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro.v. dobio prsten. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. dati sigurnost pri kraju ţivota. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. ili od nekog uĉenjaka. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. to znaĉi da će mu se roditi kćer. to znaĉi da će dobiti vlast. to mu simbolizira neku sreću.

krupnog biserja i safira. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. Prsten koji simbolizira dijete. ako je neoţenjen. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. a ako je nije dostojan. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. ako je od bisera. ako ući Kur'an. udaće se za muţa visokog ugleda. ako se sanja. onda je dijete od muţa ne-Arapa. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. ako je od ţe ljeza. Ako te ukrase sanja muškarac. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. Ako se. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. zaboraviće ga. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. jahalicu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. ispuniće je. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. pada prstenje. ako je ogrlica od bronze. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. Ako je ogrlica velika. ţenu ili dijete. bisera i topaza. radost i imetak. biseri — Sunnet. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. ako je s dragim kamenom od topaza. ţanje i Kur'an. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. spomen. dpbiće je. na ime kiše.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. zaboraviće ga. ako je zapamtio nešto od znanja. on mu simbolizira njegovu hrabrost. ako je ĉvrsta. ako je preuzeo kakvu obavezu. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. simbolizira snagu i moć. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. to znaĉi da ga njegova ţena vara. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. brašno. simbolizira rastavu. jaĉinu i moć. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. simbolizira lice - 165 . robinju. ako je od bisera. kuću. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. Ako ţena sanja da je dobila prsten. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. ovladaće njim. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. neće je ispuniti. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. znaĉi da je ta ţena prostakuša. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. Ako neko sanja da s neba. nauĉiće ga napamet. ona će roditi sina. a ostali dragulji — fikh. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. kao npr. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. simbolizira znanje. ukras i ţelju. Ako ogrlicu sanja ţena. ona simbolizira bogatstvo. Ako ţena sanja orglicu. ako je nauĉio Kur'an napamet.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. ĉast i dr. Ogrlica koja simbolizira ţenu. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. ogrlica prekine i prospe. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. pak. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. ako je dostojan vlasti. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. ona joj simbolizira muţa ili dijete. ugl-led. Prodavanje prstena. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. sezam. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. a zapostavlja suštinu. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. propise i rijeĉi velikana u vjeri. ogroman imetak. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. ako se bavi fikhom. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena.

to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti.mjerstvo. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. ona joj simbolizira njenu ljepotu. tj. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. a ako je ta narukvica od biserja. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. BISER. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. a ako je taj pojas ukrašen draguljima. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost.. to mu simbolizira njegovu snagu. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. Allah dţ. to znaĉi da će dobiti vlast. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. to znaĉi da on nije pruţene ruke.. . to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. ako to sanja poboţan ĉovjek. opasao zmijom. će ga pomoći protiv njega.. HALHALE od srebra simboliziraju sina..". to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. to znaĉi da će on.. to znaĉ i da će dobiti upravu. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. koji ljudi uzimaju. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. Ako ţena sanja da ima više narukvica. one su odjeća vaša. ili vlast. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. a za trgovca — zaradu u trgovini. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga.. simbolizira pokvarenost vjere. i ako to sanja uĉenjak. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. ali da se njime nije opasao. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. ma kakva ona bila. brata. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. Ako neko sanja da ispravno buši biser. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. opasao koncem. pomislio bi da su biser pro- 166 . Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. Reĉeno je i to da ogrlica.da ih vidiš.. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. za visno od toga kakvu je robinju kupio. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri.š. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. da je škrtac." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. Ako to sanja bogataš." POJAS simbolizira oca.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. ukras i ono ĉime se ponosi. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. tako da ne moţe da ih nosi. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. Ako ţena sanja da ima narukvicu. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. amidţu. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć. a ako je neudata. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. ali ga on ne uzima. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. Ako halhale sanja ţena. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. to znaĉi da je on škrtac. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. NARUKVICA. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu.

. Bušeni biser simbolizira robinje. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. Neki. biser ili kristal.upitao je Ibn Sirin. jedno duţe a jedno kraće. i da to nema sjaja. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš. Pro suti biser simbolizira lijep govor. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. da uzima školjke a baca bisere. — Istinu si rekao — rekla je ţena. Ako neko sanja da gleda u dragulj. Ako neko sanja da ţvaće biser. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar.šuti". to zaboraviš i zapustiš. ni sveti mjesec. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. jer ja govorimono što ĉujem. a pitanje simbolizira kljuĉ. Nenanizani biser simbolizira dijete.. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća. ako se sanja. za upravitelja . a ja nisam.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an. pak.. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet. Ako neko sanja da broji biser. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. KORAL. Ako se uzme da koral 167 . Ako neko sanja da drvetom buši biser. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. popularnu i veselu robinju. koji govore više od onoga što ĉuju. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke.š. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Ako neko sanja da je progutao biser. i sve što nauĉiš.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. Veliki biser. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. ni kurbane. za uĉenjaka -sticanje znanja. ima bolje znaĉenje od malog bisera. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. jedan veći a jedan manji. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an. a Ibn Sirin mu je tada rekao: . i za trgovca — zaradu. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. a ako ţeli da se oţeni. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . zabranio.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. imam biser. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. . ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. koje su ljudi kupili. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali".dobijanje uprave. . to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara.Nato joj je Ibn Sirin rekao: . rodice mu se kćer. na ime minĊuše. — Jesam — rekao je ĉovjek. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. ali ga ne uĉiš. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. to znaĉi da on pljaĉka grobove. to znaĉi da on ogovara ljude.

Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju. Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 .simbolizira prijatelja. SURMA simbolizira imetak. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. U jednom haberu od Ummi Seleme r. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu.v. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. takav san mu nema dobro znaĉenje. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu.a. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. Tele nije bilo od zlata niti srebra. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri).. Ako neko sanja da je posut naftom. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu.a.Šta je to. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. pobjedu. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja.Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. . Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). NAFTA simbolizira haram imetak.s. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. s/iagu i ugled. Ako neko. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. a surmedan — ţenu.s. simbolizira zadovoljenje potreba. to znaĉi da će mu se poboljšati vid. kako u ruci drţi bocu. pa ju je neko upitao za to. koja će se povećati. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. što je bio zanat Davuda a. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. TIRKIZ simbolizira osvojenje. već od bakra. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka. Ako neko sanja da topi bronzu. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu.a. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. Ako neko sanja da topi olovo.. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. dobar i halal imetak. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje. Ako neko sanja bronzu i bakar. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. OLOVO simbolizira svjetinu (puk). a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti.sanja da u ruci ima nešto od bakra.. izdaju. naklonost i dug ţivot. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. i to je ţenski ukras. GvoţĊe simbolizira imetak.s. svoga Gospodara. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" . Uzvišeni Allah je rekao: „.v. a ako takav san sanja griješnik. to simbolizira manju štetu. taj san mu ima dobro znaĉenje. O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. ŢELJEZO. Kada sam ga ja upitala: . a ako se sanja otkriven i da se obrće.s.

njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. oţeniće se. riješiće se svih briga. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. bliski prijatelj i si. TUMAĈENJE SNOVA O MORU. kao što je brat. LAĐI. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. ako je bolestan. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . jer je ţivot svake stvari vezan za nju. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. Ako neko sanja da je voda bila pogana. a sitni novac obmanu. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. znanje. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. zadesiće ga neka tuga. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. a ako otiĉe iz kuće. zaraĊivati na ruţan naĉin. iznenada će se obradovati. to mu simbolizira haram i grijeh. ropstvo ili kugu. srazmj erno nakitu jahalice. gorka ili smrdljiva. njegova ţena. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše. BUNARU. padanje u ropstvo. onda: ako u njoj ima neko bolestan. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. globu. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. pomor ili sablja koja masovno ubija. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. a voda simbolizira plod djeteta. spavaće i okusiti njenu slast. uglednijim i dostojnijim uprave. ţivot. to simbolizira rodnost. to znaĉi da će kupiti robinju. povodom ispraćanja nekog na put. ako je neoţenjen. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. nevjerovanje i zabludu. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). zet. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je..koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. to znaĉi da će mu se roditi dijete. a ako ne to. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. oţeniće se. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. VODA simbolizira islam. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka.govor i beskorisnu raspravu.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. ako je siromašan. na kojoj će biti plaĉa i suza. ili. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. Isto tako. primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. to znaĉi da će on oboljeti. njegova ţena ili robinja će zanijeti. ali ako nije ništa od toga. RIJECI. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode.. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana." Voda moţe da simbolizira i spermu. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. Ako je u pitanju samo jedna kuća. ili da će dobiti lijepu robinju. ona mu simbolizira ţalost. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. biće u stalnoj brizi". rodnost i izobilje. a ako voda ostane u kući. ako je oţenjen. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. VODI. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. ili pak umrlog (vlasnika kuće). pak od posude u kojoj je bila voda. 41. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). kao što su kuga. Ako je voda bila mutna. npr. od mjesta na kojem je pid vodu. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor.š. dobiće neki imetak. to znaĉi 169 . obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom.

carevi. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. Ako se sanja STAJAĆA VODA. vraćanje duga ili sigurnost od straha. oporavak od bolesti. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. to znaĉi da će voda presušiti. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. opasno. pak. a sutra ih ubija i napada. trgovinu. sudije. ţene. mor- 170 . dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. toplom ili hladnom vodom. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. ili. kao što su kraljevi. a sutra ih ubija. ta ko. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. a druge osiromašuje ili ubija. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor.š. bolesti i propast. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. jednima danas daje vlast. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. — Ibn Sirin mu je rekao: . danas ih ljulja u kolijevci. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. obzirom da je more jako. simboliziraju Allahovo dţ. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. uĉenjaci. nesreće. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. to znaĉi da će dugo ţivjeti. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. Morska voda simbolizira imetak i znanje. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. a ako se sanja da se ona pije. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. izlazak iz zatvora. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. vladar će mu zadati neku brigu. ribe — njegove podanike. više nego što je inaĉe pije na javi. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. a druge siromasi. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. trgovaĉke radnje i pravnu. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. talasi — vladarove ljude. ako se ĉaša razbije a voda ostane. to znaĉi da će se izgubiti vid. povjerenike. to znaĉi da će postići obil no dobro. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. uzima i daje. vašare i putovanja. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. vjersku i drugu literaturu. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. na prevaru će dobiti neki imetak.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. što jedne bogati. sugraĊane. nesreće. ekonomsku moć i pravni sistem. Morske laĊe. gospoda i duhovna bića. laĊe — njegovu vojsku. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. zaštitu od smutnje. dobiće imetak od vladara. vladare i kradljivce. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. kapital. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. ogromno. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. njegova nareĊenja i dekrete. a ako sanja da je koristi samo noću. i ako sanja da vodu pije iz bunara. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. u tom sluĉaju. poreznici. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. to mu simbolizira dug ţivot. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. ljude. moć. ali od koje neće imati hajra. ako sanja da pije iz rijeke. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. a ako su njiva ili vrt dali plodove. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. poniţenje i gubitak blago dati. SLANA VODA simbolizira tugu.

rekao je: . simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći. neki djelimiĉno nastradaju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. Neki vele: Ako neko sanja more. preko koje neki prelaze s lahkoćom. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro. ili u blagodati. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere. umrijeće u svojoj bolesti. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. LaĊe. kao zatvor ili neka druga kazna. zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. Ko sanja da crpi morsku vodu . to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga. prekrije. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. obilniji i trajniji. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja). Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju.Nedugo zatim halifa je ubijen. ili će propasti u nekoj smutnji.. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. doţivjeće neki uţas. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. Ako neko sanja da mokri u more. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu..Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. ili da će nastradati halifin im etak. Ako neko sanja da je popio cijelo more... Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. u tom sluĉaju. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. Ako neko sanja da vidi more izdaleka.. a ako snivaĉ nije bolestan.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. ili kad je ono uzburkano. neki su pod teškim tovarom.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. koji će ga omamiti. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. to znaĉi da je on u Dţehennemu. i val ih razdvoji. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk.. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot. . u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi. nauku ili vlast.. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. naziva tugom. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali.š. uţas ili strah. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. kao što je sluĉaj s morem i rijekom. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. kao oblak. ili će oboljeti. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga." ili „.A kad ih talas. JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan.Vjerujem. to znaĉi da on ĉini prekršaje.. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. a ako se pritom utopio. to znaĉi da će se utopiti u vlasti. Ako neko sanja da se kupa u moru. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera.. ako se u moru udavio. ako je taj drugi umrla osoba. to znaĉi da će ga vla- 171 . ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine.

to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. RIJEKA TIGRIS. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav. ako voda nosi hra nu. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. ako takav san sanja putnik. taj san se odnosi na njegovu vjeru.. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. oslanjajući se na Allaha dţ. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet. Ako neko sanja da kopa rijeku. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. carina ili nešto drugo. ili narediti da ga izbatinaju.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. to znaĉi da je vladar pravedan. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. to znaĉi da će imati do bar urod. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor. to znaĉi. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. Ako je prilikom plivanja osjećao strah. Ako neko sanja da se utapa u moru. i ako voda nosi posteljinu. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. Kad neko sanja da pliva u moru. ako je ta rijeka bila ĉista. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu. PLIVANJE. Ako neko sanja da pliva po kopnu. spasiće se od vladarovog zla. Ako neko sanja da pliva na leĊima. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. ona simbolizira neki manji belaj. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. otići na neki opasan put. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. ukoliko se sanjaju da su presušili. Ako rijeka u snu plavi drveće. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. Svako more. hladnoću ili oskudicu vodom. to znaĉi da će se spasiti svih briga. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo.š.l kad je preĊoše." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. a ako je isplivao. ili će ga zadesiti neka ţalost. da će.". to mu moţe da znafibolest. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja.. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. tako. ukoliko se vo de bojao. biće zatvoren. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo.š. ako ta rijeka potekne nazad. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast).. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. a neki. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen.. to znaĉi da će ga zadesiti strah.. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. to znaĉi da će povratiti vlast.. postaće ministar ako je toga dostojan 172 .. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon. bolest ili zatvor.. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću.. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. rijeka ili do lina. ugled i moć. a ako je pritom bio neustrašiv. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. opet. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu.. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika.". Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. to znai da će se pribojavati vladara. to znaĉi da će prebroditi brigu. uţas i strah. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. ili će ga vladar zatvoriti. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. ili da će mu u kuću ući vladar. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe.dar upropastiti. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom. ili će ga omes ti kiša. zavisno od toga koliko se udaljio od obale.. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. a ako more prepliva. ĉas uranjajući. on i oni koji su s njim vjerovali.

ili neki pokuĊeni imetak. jer stvoreno je nosilac orgaizma. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. da bi mu se protumaĉio san. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. a ako je u snu izašao iz vode. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. spasiće se. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. a šta će mu se desiti. ako ima ţenu ili robinju. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim.v. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. ako je neoţenjen. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. će im d ati izobilje. to znaĉi lijep ţivot. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. to znai da će zapasti u veliku tugu. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. ako je bogat ili ugledan. ili da će u grad stići haram plijen. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. zavisno od toga šta mu se dešava na javi.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. ako je siromašan. predstavlja brigu. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. Ako se sanja da potok teĉe silovito. zapašće u 173 . Allah dţ. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. ili ga ponijela. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. to znaĉi da će se riješiti tuge. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. a ako to nije u pitanju. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. i ako je voda potoka bila krvava. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. NIL. kao npr. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća.s. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. korist i blagodat.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok.. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. da mu se prekine opskrba. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. to se odnosi na njega liĉno. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. trgovaĉko putovanje. to znaĉi lijep ţivot za ljude. da ima smetnji u braku. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. bilo dopremom hrane u grad. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. imaće lah -koću i steći će imetak. ako u gradu vlada zaraza. blud nazvao prljavštinom. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. bilo posredstvom kiše. npr. koju im on pruţa. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. razni zanati i sliĉno. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. Ako neko saja da je Eufrat presušio. ali da se u njoj nije udavio. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. tako da će moći vršiti kupoprodaju. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. treba uzeti u obzir njegovo stanje. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. a ako se zaĉepi i razlijeva. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. ako vlada glad. da bi se to protu maĉilo. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. dućan.a. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. ako nije ni jedno ni drugo. ali ako se presipa lijevo i desno. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila.š. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti.

v. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. ono je puklo i krĉag je ispao. krĉag . Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. koja ima poslugu. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. Allahov Poslanik s. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude.. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. srazmjerno tome koliko je napajao. dućan. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. a crno stado se pomiješalo s bijelim. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. BAĈVA simbolizira dobru ţenu. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene. ţene iji nekoga drugog. . prošlo mu je pola ţivota.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. meda ili mlijeka. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. . to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. vreće i veliku svotu novca. jako usluţnu. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. prvakinju. a voda mu je ostala na dlanu. TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom.Nato mu je ĉovjek rekao: .Nato mu je Ibn Abbas rekao: . a on će se okoristiti od svoje ţene. koja će ti roditi sina. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab.brigu i nevolju zbog sluge. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek. mahali i trgu gdje ţivi. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. meĊutim. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. Nato je Ibn Sirin rekao: . VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. a ako kroz nju ne teĉe voda. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće.Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci.ţenu. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. a bunar . ona moţe da simbolizira i valiju. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu . je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini. i ako mu vrt dadne plod. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. Ako kroz cijev teĉe voda. pa je krĉag ispao i razbio se. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu.zamku. KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak. voda — iskušenje.pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe.Uţe mu simbolizira ugovor. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. zavisno od toga koliko je napajao. Ako se sanja da je krĉag pun ulja.Ti zavodiš robinju. hambar.s. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. . korisnu. riznicu. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega.s. ako je popio manje ili više. a dijete će ti ostati ţivo. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. slugu ili roba. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu. Kofa se u njegovim rukama povećala. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom.a.

ako to sanja neko ko je na moru.š. ako je ugovorio brak.s. steći sigurnost i imati sretan brak. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. a ako nema trudnu ţenu. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. ako je bolestan.s. posustaće. voda — spermu. ako to sanja bolesnik. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema.". Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. Nuha a. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. ako traţi nauku. a nekada s puno blata i malo vode. ako je zdrav i traţi znanje. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. to znaĉi da će se oţeniti. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. Tako. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. putovanje u laĊi s Hidrom a. licemjer - 175 .s. . Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi.s. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.š. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri. ako Bog da. a bunar -r.s. bunar joj simbolizira profesora.s. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. ako to sanja duţnik. da bi mu protumaĉio san. ako je u zatvoru. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. ozdraviće. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom. to znaĉi da će mu oskudica potrajati. a Allah dţ. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju. tako: ako je nemusliman. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. zatim Hidr a. i Musau a. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora.skim i svj'etskim stvarima.. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. MeĊutim. to znaĉi da će mu bolest potrajati.s. treba uzeti u obzir njegovo stanje. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora. da bi mu se protumaĉio san. ako je bolestan. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe. to znaĉi da će mu ona roditi sina. takoĊe je i Junus a. pa ako je uz to uzeo abdest.. pokajaće se za svoje grijehe.s. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. primiće islam. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. a prije toga je mislio da će propasti. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. tako da će jedno drugo štititi od griješenja. to znaĉi da će morati priĉekati.s. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. Na osnovu kazivanja o Hidru a.. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime.s.š. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena.s. u laĊi je bio spašen Nuh a. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. a koju je Hidr a. ako je siromah. obogatiće se. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. i oni koji su s njim bili u njoj.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka .. shodno kazivanju o Junusu a. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu. Allah dţ.s. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. ako namjerava ići na put. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru.s. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. ako ţivi u oskudici. i on spusti kofu svoju.. nekad ćeš je izvući punu vode. već spuštaj u bunar kofu za kofom. opasnosti. i Musa a. tako.ţenu. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. na što nas podsjeća Musaovo a.. vratiće dug i riješiti se brige. to znaĉi da će u njemu dugo ostati. ako je griješnik. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili.. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. LaĊa simbolizira i zatvor. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni.

kaznu. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. a ako je u snu potonuo.š.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili .. brige. i ona ĉini osnovu za samoisticanje. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili.. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe. Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put. shodno Musaovim a. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". moţda. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo.Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe . to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. islam. to znaĉi da će da tone i na javi. MANGALA. i nastavlja kretanje kopnom. Vatra katkad simbolizira i uputu. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost.A kada ih On do kopna dovede. od rijeĉi ili od dijela. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI. greške. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom ..). po kome je neprirodno da se ona kreće. a ako sanja daje iz laĊe izašao. to znaĉi da se je dalje od spasa.." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe. LAMPA. srazmjerno veliĉini mora. i dobio je uputu. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ.š.. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću.. Ako se sanjaju brodska uţad. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. onda je on. 42. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa. ona simboliziraju drugove u vjeri.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. bilo nešto drugo. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto. a što je laĊa dalje od kopna. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose. ako je trgovac. pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara.. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. UGALJ. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji. dimi se i ima plamene jezike. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti.stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. uĉenjak ili poglavar. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar.. Vatra moţe da simbolizira i 176 . a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. koja joj predstavlja spas i sigurnost.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. ako je u snu izašao iz laĊe. ako je upravitelj. znanje i Kur'an. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. OGNJIŠTE. a ako ne to. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha.. shodno Njegovim rijeĉima: . PEĆ.s. NJ. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. šeriatski pravnik. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. KANDILJ l DR.. bilo prevozno sredstvo kojim putuje.. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. . ona mu simbolizira tabut. SVIJEĆA. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. a što je laĊa dalje od kopna. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje.š.

Ako neko sanja da potpaljuje vatru.s. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara.a. ako profesionalno nije vezan za vatru. a ukoliko nije. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. usjeve. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. svoga Gospodara. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). kao što je bio spašen i Ibrahim a. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima.s. ali ne i druge. koji je vladar na oba svijeta. ili kojeg će varati. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. bez plamena. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. zahvaćala ih svojim iskrama. to znaĉi da će biti spašen. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi.vladarovu kaznu. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. to znaĉi da će to poskupiti. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. pa će ga njegova djeca voditi. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s.Taj ĉovjek će oslijepiti. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. a njom kaţnjava i Allah. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. ili da će to traţiti nekim sporom. raspali. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu.— Raspali. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. a ako u loncu nije bilo hrane. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. a ako su ga u vatru bacili. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. to znaĉi da on jede haram imetak. kuga i dr. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. Iskre simboli- 177 . ili ako je on dobar ĉovjek. voćke i biljke. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. pojašnjavajući te sukobe. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. Ako neko sanja da jede vatru. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. a ako je uzeo nešto peĉenja. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. njive. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. na ognjištu i si. ili. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. kao što su boginje. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. na što ukazuje i kur'anski tekst.s. mešetarenjem ili od predstavništva. a ako nema izgleda za rat. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. svaĊom. Kad neko sanja da je u peći. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak. našto je on re kao: . ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. MeĊutim. pak. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi.v. Ljudi će ubiti svog imama. ugašena.s. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. Ako ta vatra nije bila na putu. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće.

Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. shodno kazivanju o Musau a. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. to znaĉi da je on doušnik. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć.s. siguran od njene opasnosti. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. inaĉe. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. pretrpjeće gubitak u trgovini. to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti.. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. nešto laţno i beskori sno. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. Pola stada ti je propalo. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. a ako je trgovac. postići će dobro. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. ako vladar ima neki problem. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. dućan će mu donositi obilje. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. pobje du. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra.. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. zahvaljujući vladaru. a ako ima neprijatelja. nakon što je ranije trpio nestašicu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko. opet. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu . Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. a ako sanja da je baklja nasred kuće. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. veselje. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri.. Ako neko sanja da potpaljuje peć.ziraju zao govor. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre. riješiće ga. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. Neki vele da on simbolizira haram imetak. a ako osjeti toplotu od dima. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. to znaĉi da će otići na hadţ. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. shodno kazivanju o Ibrahimu a. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća.. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. blagodat i vlast. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. UGALJ. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. pretrpjeće poraz. koje će postati ĉuveno. to znaĉi da će postići iskre nost. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. . vele da on simbolizira opskrbu od vladara. U narodu se. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak.. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu.Tako se i desilo. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. Neki. a druga je samo nagorjela. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila.s. ako je u ratu. postići će moć. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. smutnju i trvenje. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. pa je jedna papuĉa izgorjela. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". pobijediće ih. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako mu vatra izbija iz usta. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. blagoslov i moć. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. Ako neko sanja pepeo. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. — Tako je i bilo. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist.

. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. izdrţavalac porodice ili dijete. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. popularnost. ţeljezo — jakog ĉovjeka. to znaĉi da će mu ţena roditi sina. ozdraviće. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. ali mu to neće poći za rukom. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. a fenjer supruga. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku.. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. ako je trgovac. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast.gradi peć. izgubiće vlast. oţeniće se." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. i ako je bogataš. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. potpalila i puhanjem raspirila vatru. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. izmeĊu ostalog. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. izgubiće imetak. i oni će mu pruţiti pomoć. SVJETIONIK simbolizira slugu. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. 179 . FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. to znaĉi da će se on oţeniti. a vatra — vladara. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. to simbolizira štetu u imetku. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. Ako ţena sanja da je ukresala.. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. kao što je uĉenjak. simboliziraju i borbu sabljama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo.. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. poboţne ljude i Kur'an. pretrpjeće gubitak. ako je vladar. a ako zapali mushaf.. a ako je bolestan. ako je neoţenjen. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. Ako se sanja drvena mangala. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave. ugled i spomen i koje će biti korisno.. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. to znaĉi da će roditi djeĉaka. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom.

ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. rob. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. Isto tako. pio. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi.. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE.. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. bruka ili bolest. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. a plodovi — njeno bogatstvo. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. je li govorio. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. bilo da je u pitanju dobro. kao što je du ćan. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. gumno. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. kao što je siromaštvo. ako pos toji u vrtu. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. kao i to šta je radio u vrtu. VINOGRAD simbolizira ţenu. VRTOVIMA. a ukoliko je vrt bio njegov. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. kao što je već objašnjeno.profesiju kao i on. Ako takav san sanja oţenjena osoba. srazrnjerno broju palmi. mudraca ili vladara. 43. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. visina — njen ţivotni vijek. tako da drveće simbolizira spfre. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. simboliziraju ţeninu porodicu. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. jeo plodove ili ih je sakupljao. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. kao i njihovi plodovi. han. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. ili razne biljke koje rastu u vrtu. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. one simboliziraju prinos 180 . han. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. javno kupatilo. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. O NJIHOVIM PLODOVI MA. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. tako. s ĉijeg drveća je opalo lišće. bilo zlo i zavisno od vremena. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. a plodovi — hranu na soframa. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. to znaĉi da će poginuti kao šehid. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. ţenom ili robinjom. Reĉeno je i to da vrt. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. nosi i raĊa plodovima. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću.

Ako se orah pod njim slomio. spasiće se. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. Isto tako. hambari i si. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. s palmom. ljepotu i odijevanje. a ako je to stablo ruţno. boju koţe i posl ove kojima se kiti. je palmu uporedio s muslimanom. pa ako je stablo bilo u napretku. ali će se ipak spasiti. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. sofre. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. šef. imam u mihrabu. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. lijepo i krasno. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. crno i smrdljivo. a Allahov Poslanik s. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. Ako neko sanja da posjeduje stablo. poredeći ĉovjeka i stablo. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. Ako je u snu sišao s oraha. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima.a. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. povodom nekog dobra ili nekog zla. a ako su sanjani van sezona.s. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. kapetan broda. Ako s oraha padne i umre. Ako takav san sanja bolesnik. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. Ako je tako sanjana umrla osoba. da će biti zapovjednik. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. marljiv i plodonosan. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek.v. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. a ako je stablo imalo loš izgled. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. voĊa puta. da ih posjeduje ili da ih jede. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. Drugi tumaĉi snova su. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). muftija. npr. ako što su trapovi. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. a sve je to u principu haram i pokvarenost. majstor i si. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. na kojem 181 . da bi se san protumaĉio. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. a ako nije. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. sudija. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. ĉast i sliĉno. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. koji je ugledan. njegovu braću i njegova uvjerenja. robove. ili i jedni i drugi. napravili drugaĉiju usporedbu. obraslo trnjem. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. sluge. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. zavisno od samog stabla. da se bori sa svojim slabostima. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. pa ako je ono veliko. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. koja je u Kući istine. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. Ako neko sanja da je neko stablo palo. napornog i teškog ne-Arapa. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). poboţnost i ţivot. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene.

koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. (Rijeĉ „šedţereh" tj... to znaĉi da on kida rodbinske veze. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća.) Veliko drveće koje ne daje plodove. ako je neoţenjen. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja.. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. uzmi i jedi . soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. veliĉine. sporiti se.. a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. Ako je u pitanju neko drugo stablo. a on je rekao: — Nisam. Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka.. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo.fi ma šedţere bejnehum". Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara.. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline. dareţljivog i korisnog ĉovjeka. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. — Kada je to taj ĉovjek provjerio. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . njiho ve koliĉine. ustanovio je da mu je ona majka. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost.. rodice 182 . Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. to onda simbolizira brigu. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin. ali sam kupio robinju. Ako je to stablo bilo maslina. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. kao što su ĉempresi i platane. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. vaiz. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Osim toga. a ako je trudna.. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti. kao što je vladar. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. iz koje je porodice i kakve je prirode. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. Tako.. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: . Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. utvrdio je da je to istina. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. hranljivosti i drugog. iscijedio iz njega sok i popio ga. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate".. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. boja njenog ploda.. to simbolizira smrt te bolesne osobe. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta. a ako se ne primi. sudija ili Ijekar.... ni istoĉnog ni zapadnog . van sezone. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. a prihvata svoje neprijatelje. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba.ne i ne". stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. tumaĉ snova. zavisno od samih plodova. blagoslovljenog stabla maslinovog.

da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. oni nemaju lijepo znaĉenje. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata.s. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. Ako je siromašan. njeno stablo. tugu ili bolest. simbolizira bolest i strah. pak.noći. Ako je ugovorio brak. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. ako se sanja van sezone. a zelene — brigu. koje je poprimilo crnu boju. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. Ţute kruške simboliziraju bolest. crne. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. Kazuje se da je oko Nuhovog a. po krovovima i trgovima. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. OSKORUŠA. obzirom da se Adem a. obogatiće se. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. nastalo crno groţĊe. simboliziraju dobro i imetak. imaju lijepo znaĉenje. jer to predstavlja suštinu. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. na osnovu prethodnih snova. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. Kad neko sanja da cijedi sok. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. imetak ili nešto drugo od vladara. a Zekerija a. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. a ako je ţuta. KRUŠKA. kao što je poslovni partner i si. osiromašiće. a crne smokve i crno groţĊe . a ako se sanjaju van sezone. koji u svom nazivu (u ar. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. bivši pritom u brizi i kajući se. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. kao npr. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. to znaĉi da će biti biĉevan. simboliziraju bolest. simboliziraju brigu i tugu. Ako je. suho groţĊe i si. da bi mu se protumaĉio san. simbolizira brigu. kao što je npr. a ako se sanja u sezoni. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. a crne smokve i crno groţĊe — grad. simbolizira brigu i ţalost. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. ako se sanja van sezone. kao što su hurme. SMOKVA.. vlast i sreću. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. Ako je bogat. GROŢĐICE (suho groţĊe). to simbolizira jaku hladnoću i strah. sudije ili od neke ţene kao što je majka. a ako je ţuta. kao npr. Ako je neko uobiĉajio. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. simboliziraju brigu ili ţalost. simbolizira bolest. srazmjerno broju zrna. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane.djevojĉicu. imaju lijepo znaĉenje. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. sin promijenio boju. s rogaĉem. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. simboliziraju bolest. ako se sanjaju van sezone.s. Ako je nje - 183 . ako se sanjaju u sezoni. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Plodovi ţute boje kao stoje dunja. Ako snivaĉ traţi pomoć. CRNO GROŢĐE.. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. to znaĉi da će ozdraviti. vele. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. crvene ili bijele. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. ako se sanjaju u zimskom periodu.s. rogaĉ. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". sestra ili supruga. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. simbolizira bolest. ako se sanjaju u toku svoje sezone. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. ili zelena šljiva. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. smokva. nepoţeljno i ruţno. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. s tim što to obavezno prati briga. Ako bolesnik sanja da jede krušku. treba uzeti u obzir njegovo stanje.s. i tako je. promijenilo ju je i bijelo groţĊe.s. Zelene smokve i bijelo groţĊe. a ako se sanja van sezone. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. simbolizira nešto neţeljeno. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. da bi mu se protumaĉio san. imaće poteškoća dok se ne oţeni.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu".. dinja i dr. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. lišće i plodovi. tako će se i tumaĉiti. Isto tako. i kada je Nu-hov a.

Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. Ako jabuke sanja vladar. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju.Ne pribliţujte se ovom stablu". posjeduje ili jede jabuke. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. simboliziraju jaku bolest. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. one mu simboliziraju ţalost i kajanje.gov san bio opšti tj. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete.v. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. ima nešto slabije znaĉenje.„vatra"). Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. a ako ih sanja poljoprivrednik. to znaĉi da će se oţeniti. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. to znaĉi da će mu roditi sina.s. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. Jedna narandţa simbolizira dijete. ima intenzivnije znaĉenje. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve. shodno kazivanju o Jusufu a. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. zadovoljstva i uspjeha. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. i hazreti Havi: . prije nego je postao halifa. Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. Ako to sanja osoba koja traţi znanje. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu). to znaĉi da će se ona proĉuti. s tim. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. vino ili mlijeko simbolizira vlast.s. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. ako ukazuje na dobro.. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. Ako neko sanja da grize jabuku.. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. rekao: . Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). ako ih sanja trgovac.s. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. SMOKVA simbolizira veliki imetak. koja ima i lijep miris i lijep okus". . pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. odnosno njegovom tamniĉnom drugu. KRUŠKA. 184 . Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. Ako neko sanja da je dobio. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan. a kisele jabuke ha ram imetak. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. Ako neko sanja da je ubrao jabuku. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. jeziku) ukazuje na obilje.a. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. to znaĉi da. NARANDŢA. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. one mu sim boliziraju njegovu vlast. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka.će naslijediti neki imetak. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak.

to 185 . da ostavlja namaz ili post. imetak ili znanje. Svaki slatki plod. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. a bijeli — srebrenjake. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. Plodovi oskoruše. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla.. njegovog slugu.. a neki. ako se sanjaju. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. ţuto voće simbolizira bolest. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. a ako ih sanja ĉovjek vjere. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. a zeleno ne simbolizira bolest. DUD. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. a kad je ona potvrdno odgovorila. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. ili. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. BANANA. Stablo lotosa. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. a ako ih sanja upravitelj. BADEM simbolizira imetak. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. to simbolizira neko dobro. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. one mu simboliziraju uspon u vlasti. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. a ako ga sanjaju ljudi vjere.nekog spora. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao. on joj je rekao: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. to znaĉi da će mu se roditi sin. opet. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. OSKORUŠA. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. pak." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. Uglavnom. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. suprugu ili kćer. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema.KAJSIJA simbolizira bolest. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. Ako banane sanja dunjaluĉar.. LOTOS. simboliziraju dobijanje imetka. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. a ako su kajsije zelene. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. oni mu simboliziraju znanje i vjeru. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. beskorisno putovanje. izuzev već opisanih. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. Kajsija koja se savija od roda. on im simbolizira imetak. i meĊu bananama plodovima nanizanim. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. DUNJA. ako su plodovi na njoj ţuti. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. simbolizira opskrbu. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. Ako neko sanja da cijedi dunju. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . one mu simboliziraju profit. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom.. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. Ako dunje sanja trgovac. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. i simboliziraju sakupljeni imetak. izuzev crnog groţĊa i smokava. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. imetak i dobro. kiselo — brigu i ţalost. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. Crni dudovi simboliziraju zlatnike.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin.

.. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara. i po stablima palmi vas razapeti". FUSTUK (vrsta badema).U njima će moći. . Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. blagoslov i radost. Ako neko sanja da jede fustuk. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak. uĉenog. priĉa Humejri. ili će ozakoniti neku nepravdu. Palmino lišće simbolizira ţenske kose. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka.a. .v. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. napornog i škrtog bogataša.s. Ako neko sanja da po njemu pada voće. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost.a... Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 .znaĉi da će dobiti odjeću. Ako neko sanja da jede kokosov orah. pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru... Pupoljci palme simboliziraju imetak. lijek i utjehu... i voće i piće. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. koju hoće vrstu voća traţiti .. Ako neko sanja da s palme ubire hurme. Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. Ako neko sanja da je posjekao palmu.s. KOKOSOV ORAH. to znaĉi da je on preokupiran haramom. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest.a. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shod no rijeĉima Uzvišenog: . kako kaţe Uzvišeni: . Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. Suha palma simbolizira munafika. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin.v. ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. putovanje i dr. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. a kad sam se probudio. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih.v. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san. Isto tako.. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje.. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa. shodno kazivanju o hazreti Merjemi. pa ga je Allahov Paslanik s. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu.. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći.. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. Jedne prilike je Allahov Poslanik s." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. na uţivanje vama i stoci vašoj". korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. kao hranu robovi ma .s. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost. za trgovca — trgovinu. bezbjedno. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. dobru i ĉuvenu ţenu. kao što je spor. Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu. Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. stablo palme simbolizira prijetnju. to znaĉi da će naći lijek. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo. HRAST. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. a za bogataše — povećanje bogatstva. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. uprava. Ako neko sanja da jede zrele hurme. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti..

— Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. mirta. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. a ako si ga pojeo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine.Sanjao sam da u ruci imam šip. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. zavisno od toga kako se bor sanja. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. 187 . Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost.. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. TRSKA. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. dobiće je. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu.ruţe simboliziraju plaĉ. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. Ubiranje ruţe simbolizira radost. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. on ti simbolizira neko dobro. mirodije i ostale mirisne biljke. a da. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. JASMIN. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. uzeće se da je sladak. a neubrani bosiok simbolizira dijete. BOSIOK. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. ŠEĆERNA TRSKA. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. izlijeĉiće se od bolesti. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene. jeziku). NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. a ĉini korist siromasima. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. dobiće 1000 zlatnika. ĈEMPRES simbolizira djecu. brigu i ţalost. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. Ako neko sanja da je prodao šip. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. dijete koje će brzo umrijeti. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske.naseljeno mjesto ili neki posjed. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje.

a ako je klasje ze leno. BOS TANU. ako je klasje ţuto. pjesnika ili astrologa. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . ako je posijani usjev ponikao.s. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. a suhi klasovi nerodne godine. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno. ĉast. to znaĉi da on radi neki dobar posao. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. jagorĉevina itd. Kada oni požanju. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. ako je obiĉni radnik . Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. simbolizira prenošenje rijeĉi. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. to znaĉi dobra djela. BILJU. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. a ako se sije nešto loše. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. postići će. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati.. ako je trgovac — prosperiraće. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. a ako sjeme nije niklo. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. POVRĆU. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". Sijanje sjemena simbolizira dijete. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. koţa ili usta nisu potpuno puna. svaĊu i sporenje. uĉenjaka. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. sticanje znanja. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme.. i ako je poţnjeo ono što je posijao . pa ako se sije nešto dobro. to simbolizira loša djela. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. zapašće u brigu. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat.zaradiće koliko mu je dovoljno. Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev.. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. . Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. tada ćeš se kajati. TIKOVO DRVO simbolizira vladara.. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. ili kako to kaţe poslovica: . DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga.) simboliziraju sitan novac. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost. Ogrevno drvo. to znaĉi da on jede kamatu. sirovo ili suho. pak. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. braće i rodbine. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva.Ko posije dobro poţnjeće spas. to simbolizira smrt omladine. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. USJEVIMA. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. ŠTAP simbolizira poštenog. shodno kazivanju o Jusufu a. vrijednog. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. KRASTAVCIMA l SL. a ako mu stomak. jakog. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. ako je dostojan vlasti — dobiće je. BAŠTAMA. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. 44. to simbolizira smrt starijih ljudi. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. onda to znaĉi suprotno. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: . ţenu s kojom se neće dugo biti u braku. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti.

KRASTAVAC. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. i on ojaĉa. vele da crveni luk simbolizira imetak. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. Ko sanja da u 189 . kao ni zelje i soĉivica. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje.s. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. trudom i brigom. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. simbolizira s mukom steĉeni imetak.s. opet. Neki.. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu.njenje.a. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan.. ili će steći znanje. TIKVA. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. DINJA simbolizira bolest. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. NOHUT. BIJELI LUK simbolizira loš glas. Ako bolesnik sanja tikvu.v. CRVENI LUK. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. ako se sanja van sezone. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. BOB. koristi i zarade. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. prţeno ili kuhano. PATLIDŢAN. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. vidjevši jedne prilike slamu.s. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. ona mu simbolizira lijek. Ko sanja da je posijao dobar usjev. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. za koji se treba dati propisani zekat. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. Priĉa se da je Ibn Sirin. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. svjeţe ili suho. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. Brašno ima još ljepše znaĉenje. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. meso i jaja. a suhi — imetak i radost. CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. SOĈIVICA. i ispravi se na svojoj stabljici". a taj imetak je koliĉinski velik. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka.

je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. banke. kao što je npr. napaja. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. mudrost i pouku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. tegobu i gorĉinu. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. Vjerovjesnik s. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno.s.. kaznu u vidu zaraznih bolesti. raĊa itd. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu.. GORUŠICA simbolizira otrov. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo. zlatarske radnje i si. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. ali će mu biti olakšano. Maslaĉak. mjesece ili dane. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. jeĉma. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. ili će nekome nešto pozajmiti. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. bijeli i crni luk. mjesto gdje se daje sadaka . to znaĉi da će mu ţena zanijeti. ili će sakupljati sredstva za rat. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. bilo da se sanja u malim. novotariju u vjeri. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. ako se odnose na ljude. razni zanati i poslovi i si. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. imaju negativno zna ĉenje. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. djecu i starce. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. ţene. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. kao što su gljive i si. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. nana. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. vilina kosa.. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. krastavci. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. Ljekovito bilje simbolizira znanje. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. zikir-halka. PACUA TRAVA (Ijutak). Njiva moţe da simbolizira i bojno polje.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. da nosi. sezama. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. Sva zelen. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. kao što je dţamija. po mahalama ili izmeĊu kuća.s. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. izuzev pšenice. to simbolizira dobro i korist.. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice. ili brigu. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu. kao što su: kopar (komoraĉ).. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. kao što je dućan. ţalost i haram imetak. Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. SLAMA simbolizira imetak. ili nešto gorko.š. vijest o smrti i naricanje. koji su. tj. onda klasje moţe da simbolizira i godine. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. trapovi i dr. pa ako mu usjev nikne. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. a za bolesnike — da će umrijeti. a ako se odnose na stva- 190 . simbolizira islam. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ili mrkva.. stvoreni iz zemlje. kap ukrasima. ako se sanjaju.a. uzimanje kamate.v. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu. u ĉijem nazivu se (u ar. protumaĉio godinama. bilo u velikim koliĉinama. zasijava. napor i umor prilikom sticanja imetka. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. prohe i boba. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. kao i usjevi. kao što je zao govor i drugo.. soĉivica i dr. Kad neko sanja ţetvu. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji. tekija. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. jeziku).

to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. povećaće mu se bogatstvo. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. primiće islam. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. ili meĊu zmije i škorpije.s. simbolizira pokajanje. kao što je kabur Allahovog Poslanika s.s. ako je bogat. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. a ukoliko ih se sanja više. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. simboliziraju naĊeno blago. Muhammed a. Ako je tako sanjana ţiva osoba. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. Ako se sanja da je repa iznikla. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. sadaku i si. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. ako se tako sanja umr la osoba.š.ri. KRAVLJA REPA. poklone. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. ako se sanja da se jede. Kuhana prasa. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. dvije ili tri. ili u more. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. „Bašĉa mudraca". to znaĉi da će otići na hadţ. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. Ako takav san sanja nemusliman. ili na sprţenu zemlju. to znaĉi da će ga i posjetiti. zikir-halke. a blagodat — kaznom.v. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje. ali ovo nije opšte prihvaćeno. 191 . tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. to simbolizira raĊanje nove djece. ili novotarije. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. klanjanje dţenaze. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. ROTKVA simbolizira halal opskrbu.v. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku.. kao npr. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom.s. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. ili na pepeo. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom.a. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. ako je siromašan. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa".. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. Ako takav san sanja griješnik. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. obogatiće se. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. ako to sanja u vrijeme hadţa. KOPAR. da jede i sakuplja njene plodove. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. Ako neko sanja da jede prasu. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka. gar i smetlje. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda.a. a ako je asketa. BAŠTA. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro.

Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. ona simbolizira ĉovjeka. LJILJAN. kao npr. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. u dţamiji ili kući. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. koji je imao ĉetiri ţene. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. ili će umrijeti. SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. Ko sanja da sadi mirtu. NARCIS.. LEBLEB (slak. a s ĉetvrtom nećeš. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. — Tako se i desilo. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. kao što je uprava. s tri ćeš se razvesti. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. upravu koja će se brzo izgubiti. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. MIRTA. dijete. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte.. koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. radost koja neće dugo trajati. on simbolizira roĊenje djeteta. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. Ako takav san sanja ţena. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. ţalost itd. Ako ţena sanja da miriše maţuran. a ukoliko se sanja neubran. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. a bijeli — srebrenjake. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. a o ĉemu se konkretno radi. djeteta. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. bilo u pitanju dobro ili zlo.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. Neki vele da narcis simbolizira i veselje.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. muţ će joj se s njom razvesti. KAMILICA. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. jeziku). Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. BOSILJAK. kao npr. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. jeziku). pospanac) simbolizira Ijekara. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene.. to znaĉi da je on dobar planer. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. poloţaja ili trgovine. Priĉa se da je neki ĉovjek. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa.. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu).. dijete koje neće dugo ţivjeti. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. to im simbolizira dugotrajan brak. 192 . Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. trgovina. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . to znaĉi da je umro EIEvza'i. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa.

što je on i uradio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. POEZIJI l SL. Pero moţe da simbolizira i plug. kao što su vladar. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. LISTOVIMA. Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. zahvaljujući svom poslu. a hartija — ţenu. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. pogotovu ako su krastavci bili ţuti.. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. 45. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. zavisno od toga šta i koliko je pisao. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. a kad je on rekao da ima. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao.a. Neki. to znaĉi da je. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. to znaĉi da će. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. bez bjedan od siromaštva. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. Isto tako.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali.v. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati.. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. SJEMENJE. Neki vele da Iješnici. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. jezik. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. — Tako je i bilo. zbog Esrpe. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. opet. sudija. shodno rijeĉima Uzvišenog: . VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. zahvaljujući svom poslu. viku. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. a van sezone — bolest. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. uĉenjak. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo)." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. PISANJU. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju.. a dasku nije. sablja ili muško dijete. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. a tinta sjeme. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. biti siguran od siromaštva. TINTI.s. prepirku i ţalost. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. MASTIONICI. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. SMOLA simbolizira izvrstan imetak.

Ko sanja da piše i da umaĉe pero u tintarnicu — to znaĉi da će kupiti robinju i s njom imati braĉne odnose. Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom. to znaĉi da će se oţeniti. a potom primila islam. Pismo u ruci djeĉaka simbolizira radosnu vijest.. onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje". ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica. Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro. — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni. ako je ţena lijepa i namirisana.. Reĉeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar. a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da LI njih umaĉe pero. da će ga spopasti briga i tuga ili da će doţivjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju. ali da nije proĉitao šta na njemu piše. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. Tintarnica moţe da simbolizira i ĉir. koju na listove stavljate i pokazujete. KNJIG A simbolizira moć i snagu. Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu.ju. prihvati knjigu snaţno". a zapeĉaćeno pismo sim bolizira skriveno dobro. to znaĉi da će cj<i taj obijediti.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. a pero muţa. Ko sanja da je od imama (voĊe) dobio dekret . — Većina tumaĉa snova vele da tintarnica simbolizira ţenu. !bn Sirin je rekao da. shodno rijeĉima Uzviše nog: . Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro. Pismo u ruci ţene simbolizira radosno išĉeki vanje. Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć. shodno rijeĉima Uzvišenog: . simbolizira 194 . to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan. Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim... U tom sluĉaju pero simbolizira noţ. ako neko sanja da piše knjigu.imbol'zira radost i ĉast.Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu.. ako je vladar.. sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan. shodno rijeĉima Uzvišenog: ..to znaĉi da će dobiti vlast.. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio pero. Ako neko sanja da piše po har-tiji. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob.O Jahja.." TUŠ : . a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio". shodno rijeĉima Uzvišenog:'' … I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu I teško njima što na taj naĉin zaraĊuj!'' TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poniţenje. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. pretrpje će gubitak u trgovini. kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo.. pa je njegov san ispriĉan tu maĉu snova. Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo. a ako je u muci. ili pak njene brige i belaje ukoliko snivaĉ sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću. neku korist od strane ţen e ili djeteta. Pero moţe da simbolizira i nareĊenje ili zabranu. stranicama Ibrahima i Musaa". i ako se zaruĉio... ako je trgovac. Ko sanja da je pogledao u neki list papira.s. Ko sanja da je dobio zapeĉaćeno pismo to znaĉi da će se potĉiniti vlada ru ohzirom da se je i Belkisa potĉinila Sulejmanu a. koji je rekao: — Taj ĉovjek je homoseksualac. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje. a primanje knjige u lijevu ru ku simbolizira kajanje za poĉinjena djela. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to simbolizira neko dobro i pohvalu. PISMO (knjiga).. U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu. Listovi papira takoĊe simboliziraju neizvjesnost." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba. neće se oţeniti. Pero simbolizira i izdrţavaoca. radosnu vijest i veselje." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje i da će zapasti u nevolju. Ono takoĊe moţe da simbolizira upravu nad nekim zanimanjem.. a ako je ţena ruţna.. tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost. to znaĉi da će on dobiti neko nasljedstvo.. ali ona neće dugo kod njega ostati. Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znaĉi da se on pridrţava Kur'ana. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću. vojska će mu pretrpjeti poraz. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ na javi uprljati svoju odjeću. TiNTA simbolizira gospodstvo.. smutnje i zl a i da će postići neko dobro. ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost. ako je pismo otvoreno i ako je ţena pod nikahom. a tinta — krv i sukrvicu. to mu je neko dobro u neĉemu što je ruţno. iz nje će se izbaviti. stvari će mu izaći na ĉistac. to znaĉi da će se riješiti briga. Pismo u ruci robinje simbolizira dobro. visok ugled i uţivanje podrške. Kad neko sanja da mu je zapeĉaćeno pismo koje je poslao vraćeno. Ko sanja da mu je imam (voĊa) dao papir — to znaĉi da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši poloţaj. Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro. to znaĉi da je njegova zarada haram. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku TINTARNICA simbolizira robinju. a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada. kako kaţe Uzvišeni: . Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu.da ne moţe biti oţivljeno. situacija će joj se olakš