Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

5 . daje nešto od dunjaluĉkih dobara. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti.Allahovo dţ. odjenuo nekim predmetom.š.š.. Ako neko sanja da se AIlah dţ. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost..š. naljutio na njega.. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ. ili on bude mislio da je to njegov bog.š. pretpostavljajući da je to istina. to ukazuje na to da se AIlah dţ. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje. bilo izdrţavanje.. shodno rijeĉima Uzvišenog.š. na nekom mjestu koje mu je poznato.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". ta oso-ba je ogrezla u laţima.š. na njega rasrdio. Ako neko sanja neki lik ili sliku.š. to ukazuje da se Allah dţ. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. na njega rasrdio — past će sa neke visine. to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost. prijestolje (Kjurs). a Allahova dţ. ljutnja je u ljutnji roditelja.š. . koja to sanja. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!.š. ne krši obećanja. jer AIlah dţ. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom.š.rost i milost.š. zadesiće belaji.. MeĊutim. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ.š.. tu osobu. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. haljinke i on ih odmah obukao. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. Ako neko sanja da mu AIlah dţ. to mu je briga i bolest dok je Ţiv. pa je za san pitao Ibn Širina. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ. ili iz vazduha ili sa brda. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje." Ako pak sanja da pada sa nekog zida. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.odjenuo sa dvije. savjetuje.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. nije zadovoljan. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ." U predaji jednog hatara stoji: .). a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega.š. naljutio na njega.š. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno.š.š.š.. shodno Njegovim rijeĉima: . bilo da je u pitanju zdravlje. dok god je ţiv. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy.š." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ.

i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja.s. namrštena lica. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. vrišti i da me moli: — Gospodaru.š. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka.s. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu..s.š.š. pa će ti Allah dţ. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu.V. iz toga izbaviti. kako ide ispred mase svijeta. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu.a.s. steći će znanje. A ako se neki od njih posebno sanja. niti sam ja znao njen jezik.s. Allah mu se smilovao.S. shodno rijeĉima Uzvišenog. ići će na hadţ." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a.s. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene. pa je sanjao da mu je Ibrahim a. Poznati uĉitelj Ebu Sad.s. pa su mi rekli: — To je Musa a. Ako neko sanja Adema a.s. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. pa su mi rekli: — To je Muhammed s. i tako. inšaallah. Upitala sam ko je ovaj. jednog dana." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a. ona se otvorila. 6 .On je doista bio zahvalni". Kad se probudio iz sna. To isto vaţi ako se sanja Salih a. Bila je to dţennetska kapija. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim.l poduĉi On Adema svim imenima. Ko sanja Huda a. Ona nije znala moj. Kad bi mi šta zatrebalo. veli: — Sanjati vjerovjesnike. u njegovom pravom liku taj će. ali će ih on na kraju pobijediti. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. koje će na kraju pobijediti... Pokucale smo na kapiju. oni su ušli." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu..s. dobiti upravu nad ve-likim sektorom. Ako neko sanja Šita a. ali će je na kraju Allah dţ. koji će mu ĉiniti na-silje.š. Kad se probudila. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni. koji je bio ljepši od njega. Upitala sam ko je ovaj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu.. onda: Ko sanja Adema a.v. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja.2. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju. Ko sanja Ibrahima a. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi . POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S.veli EI-Mekarri. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. i što su porekli Allahove znakove..— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku.s. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. poĉela je da plaĉe. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli.A.s. ako je dostojan toga. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a. povratiti vid. Ko sanja Idrisa a.s. a neće njime sa mnom da govori.s. dugo će ţivjeti. mislim da je bila Turkinja. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima.. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. neka je Allahov blagoslov na sve njih.š.s. da će mu Allah dţ.s.Taj je došao do jedne velike kapije. znaĉi biti neposlušan prema ocu. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. ona je zaspala. ali će na kraju od toga biti osloboĊen. — i ĉim je nauĉila Fatihu. odmah je umrla.. Ko sanja Nuha a. tako da sam ja jedina ostala. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja. da će je Allah dţ. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja.

Ako je istina to što si sanjala. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao. moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece.O Allahov duše.. i to dvostruko više. Sanjati Suajba a. Ko sanja Jahjaa a. a pri tom bude trudna. Sanjanje Junusa a.š. izgubiće vid..s. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga. Ko sanja Jakuba a. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce.s.s.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe).š.l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih. 7 . neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće.s. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a. Sanjati Sulejmana a.. najednom je znao da tumaĉi snove. Ko sanja Ismaila a. pojavio u Siriji.. pobijediće. sina Merjeminog. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a. odjednom je znao da tumaĉi snove. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu. a isto tako vrlo brzo zadovoljava. pa sam mu rekao: . ali će ga Allah dţ.s.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d. shodno rijeĉima Uzvišenog: . htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. radijallahu anhuma.š. onakvog kakav on jeste.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik. alejhim-s-selam. Ko sanja Jusufa a. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. izgubiće zdravlje. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju." Isto tako. pak. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. da uništava silnike..s.š. radost. zatim će mu to Allah dţ. ili namj esnik. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana.š. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu.s.s. a zatim će ga Allah dţ. Upitao sam mladića: . Ishak i Jakub.. nakon ĉega će ih on pokoriti. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati. alejhimu-s-selam. Ko sanja Musaa i Haruna. biće pritvoren (zatvoren). koji mu je dao jednu svoju papuĉu.velikana i dobrih ljudi.Ugraviraj: . odvojen od svojih bliţnjih. ugled. a zatim će mu to Allah dţ.š. spasiti iz toga. sa svojim štapom." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ. kasnije olakšati. shodno rijeĉima Uzvišeog: . jer to odgoni brige i tuge. biti izloţen tegobi od strane svog oca.. sanja u izmijenjenom stanju. On joj je rekao: . Ako neko sanja da Sulejman a. neka nas Allah dţ. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. imetak. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti. to znaĉi da će umrijeti neki vladar. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja.s. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu.. od toga osloboditi i postići će ĉast. .s. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a. dobiće vlast. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid.s. postići će autoritet.).s.Zatim sam mu rekao: . Ko sanja Ejjuba a. znanje i razboritost. .s.. rodiće pametno dijete.Ko si ti. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu. ili poglavar..s." Ko sanja Davuda a.š. i taj san je ispriĉala Seidu. Kad se taj ĉovjek probudio. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat.s.s. leţi mrtav na minberu ili na krevetu.s.s. Kada se probudio. ponovo dati...Rekao je: — Ja sam Jusuf (a. Allah ti se smilovao? .š. Ko sanja Sulejmana a. i biće potvoren. ali će mu to Allah dţ. poslao Musaa a. Kada je upitan: .s. on će poţuriti sa nekim poslom.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin".upitao sam ga.š. da mnogo ĉini dobra djela. Ko sanja Junusa a. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba. idući po vodi. rekao: — Vidio sam na snu Isaa. moć i vlast.s. — A ko su ovi starci? . Ibn Sirin kazuje sljedeće. Ko sanja Šuajba a. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. l udijeli nam milostinju. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: . pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? .s. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a. Ako ga. ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima.Ko sanja Ishaka a. za ĉiju se smrt neće odmah znati. prijatelje i djecu. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina. od toga saĉuva.

a. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala.V.š.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. Imranovu kćer. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. pa kao da poslije toga ozdravlja. Ako ga. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. 8 . . da ga je stavio na neki zid. roditelj. inšaallah. biće izuzetno sretan. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima).s.. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje.. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob.š. Allah dţ. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem. nakon što su bili smutljivci. da je rekao: . Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom.v.a. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s. Stoga. iz milosti prema svjetovima. pak. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane.š. i da nema ĉvrstog uvjerenja. taj predio će postati plodan.s. na svojim plećima. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S.v.v. A ako bude potvorena. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. će mu dati ozdravljenje. Ako ga neko sanja bolesnog.s. će ga kutarisati njegovog duga. kao i imam njegovog vremena.š. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. ako ga sanja bolesnik. klanja dţenaza u nekom mjestu. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost.. ako ga sanja ratnik. to ukazuje na to da je ta osoba munafik.a. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. rekao: .a.v. Ako.v. je poslao Muhammeda s. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. će ga pomoći.a. Ako. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo.Ko sanja hazreti Merjemu.s. Poznati uĉitelj Ebu Sad r.s. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. neka je mir s njim. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. Fatima će. Ko sanja Hidra a s . imaće u ţivotu poteškoća. rodice pametno dijete. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s.š. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik.a. Ko sanja Danijala Mudrog a. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu.v. Allah dţ. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove.a. pa mu je on tekao: Raduj se.A.a. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim.s. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. Ako ga neko sanja da stoji uspravno. ako ga neko sanja blijedog. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. ta osoba će dobiti veliki imetak. obaviće ga. to mjesto će zadesiti velika nesreća. iman. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese.sanjao je Hakka. a sam ne bude od njegove loze.Allah dţ. a blago li se i onome ko ga sanja na snu. u tom mjestu će zavladati bezbjednost. put.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s.s. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. MeĊutim.v. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći.a. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. neko sanja da jaše. umro. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje. kao da me je vidio na javi. putu. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje. to će se demantovati i Allah dţ. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ.v. pak.v. to mjesto će se izgraditi. to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka. alejhim-s-selam. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s. rekao: Ko sanja mene . jer: ako ga sanja duţnik. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio.š. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe.s.S. je rekao: . Kad neko sanja Allahovog Poslanika s.s. Allah dţ. a ako ga sanja da ide pješke. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti.s.a. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura.s. Ako ovakav san sanja trudnica.š.Ko me vidi na snu. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost.

Ako to potrošiš.s. rekao: .š. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe.a. tijela. Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao.blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera. i ispriĉao mu svoju priĉu. ridvanul - 9 . a to je izuzimanje..v. kao npr. ili mu je dao hranu. uzmi .a.. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje. nisam ja tako rekao. će mu primiti pokajanje.a. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice.. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera. koji je tada ponovo bio ministar. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari. pisao sam to na komadu papira. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se.a.a. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. ili piće. neka je hvala Allahu dţ.s. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu. ni istoĉnog ni zapadnog. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360.š.v. rekavši mu: . Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru). dinja i si. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao.. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa.š. a tvoj sam gost. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro. ridvanullahi alejhima. na njegovim blagodatima.v. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana.š. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s.. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. — Kad se ĉovjek pro budio iz sna." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura. Ako mi je nešto bilo potrebno. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti.a..v. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ. karija iz grada Herata u Horosanu. a zatim rekao: — Allahov poslanice.s. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an.š.v. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna. pa si ti sišao i prišao mi. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a.v. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ. a ti na jednoj uzvišici.a. — a on je upitao: — Allahov poslanice..s.a.a..s. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio. kome se boja lica promijenila. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s..a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao.. je dao da on ozdravi.v. i rekao mu: — Allahov poslanice.s. da se i oni malo od tebe okoriste.v. Usnio sam Allahovog dţ. ja sam u oskudici. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh.v. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. i usnio sam Vjerovjesnika s. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? .š. Ebul Vefa. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik.v. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi . pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ.Ko se pokaje Allah dţ.ni i ni"! — Kad se probudio.ni i ni" znaĉe: maslina. Allahov poslanice! — a on je rekao: . otišao je kod Alija ibn Isaa.š.s.a.a. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila.v.. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima.Izuzev ako ti Allah dozvoli".s. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu.s.. jer ju je Allah dţ. obzirom da je Vjerovjesnik s. u svojoj knjizi spomenuo sa .s. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s...s. Vjerovjesnika s. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu. poslao je Sufjanu es-Sevriju r.s. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci.a. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali.. jezik mi se bio odvezao.

s.a. Kad su došli do mene. tuţnog i kako puše u sur. ridvanullahi alejhima.s. Ako ga.s. od Njega Rijeĉ. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . ili izbavljenje nakon patnje. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog. da ti poklonim ĉista djeĉaka. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje. rekao sam: . TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ. Ko sanja Mikaila a.š. kazna. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ.s. Na to je Vjerovjesnik s. On ga je upitao: .Jesi li spavao u obući? . a on mi je rekao: — Zakolji ga! . — On mi je rekao. kome sam rekao: — Allahov poslanice. a on mi je rekao: . ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta.. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke.. on će. O SANJANJU MELEKA.v. Ako.a." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara. i na ovom i na onom svijetu.v. taj će postići ono što ţeli. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću. postizanje ugleda." 3.Bilo mi je teško da ga za koljem.s. ili bogatstvo nakon siromaštva.a. pak. izbaviti. veli: .Muhammed. Rekli su mi da je on umro. — Dovedi mi ga! . biti dţennetlija." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. ali sam otišao od njega. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti. inšaallah.a. ili ozdravljenje nakon bolesti.a. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi.Povali ga! .Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti... Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: .s. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. ako ja nisam od njih. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: .š. A ukoliko nije bogobojazan.. neuzubillah. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin. ukoliko bude bogobojazan. Ko sanja da se bori sa njim. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti.v. ja ih volim. a i da se on bori sa snivaĉem. Ko sanja Israfila a. sanja tuţnog i briţnog. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina. zar da ga zakoljem? . to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. pak. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen. ili sigurnost nakon nesigurnosti. Kad sam se probudio iz sna. jer on je melek milosti. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom.ViĊenje meleka na snu. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane. ili se sa njima prepirao. ili olakšanje nakon tegobe.. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge.v.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice. Allahov poslanik s. Nisam mogao na to da mu uzvratim.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu. obzirom da je bio priliĉno krupan. dobijanje radosnih vijesti. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s. ili toj osobi nešto da. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s.i ja sam ga doveo. onako sav zbrinut.s.lahi ulejhima. ili pobjeda nakon potĉinjenosti. Poznati uĉitelj Ebu Sad r.v. ĉuo sam jadikovanje. prijatan i ugledan.s. tu osobu zadesiće tegoba i kazna.a. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom.. — l desilo se da je umro u Hulvanu. snivaĉ će umrijeti. snage. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ. kako sjedi sa jednom skupinom sufija.a.v. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera. Sa njim su bili i drugi meleki. kao npr. 10 . pa sam ja uzeo noţ. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe.i ja sam ga povalio.neko. Krenuo sam njegovoj kući. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. i kad sam tamo sti g ao.Allah ti javlja radosnu vijest. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu.

to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . on će iznositi laţi o Allahu dţ. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. to su meleki. imaće poteškoća. tu će biti uništen neki nasilnik. doţivjeće radost. desiće mu se neka nesreća.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću.. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r. a da se ne vraća. meleke uzeo? Vi. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu.. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. neće tada biti radosti zlikovcima.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . biće osloboĊen. putu.š. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci).a. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću. koj iznaju ono što radite. Ko sanja da je poprimio lik meleka. umrijeće. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan.. Ako neko sanja da promatra meleke. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici. kao kćeri. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova. onakve kakvi su.v. Ko sanja hazreti Omera r. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost. Ko sanja hazreti Osmana r.s. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan). ako je u r opstvu. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ. ili će se na nekoga srušiti kuća. 4.. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. robovima. ga je uputio na pravi put. shodno rijeĉima Uzvišenog: . izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. znaĉi da mu je blizu smrt. ili se sa njima uzdiţe na nebo. ta osoba će pobijediti neprijatelje. Ako ih neko ĉešće puta sanja. ako je ugledna osoba. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid.š. SANJANJE ASHABA l TABIINA. u liku mladića — na sadašnjost.š.Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario. neka se pripazi. neka se priĉuva. Ako neko sanja meleke. a u liku djeteta — na budućnost. postići ge ĉast." Ako neko sanja da ga meleki proklinju. ako je od dobrih ljudi. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. biće mu podarena snaga u vjeri. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. i to tako kao da je on ţiv. shodno rijeĉima uzvišenog: .Ĉitaj svoju knjigu.š.a. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. 11 .. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s.. a Sebi. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. ali će na kraju izaći kao pobjednik. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela. da se spuštaju sa neba na Zemlju. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. ili sve njih. dobiće neki poloţaj. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled. nadunja luku će postići ĉast. Ako neko sanja meleke u likovima ţena. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. ako je u teškoj situaciji.š. a ako nije." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu.a. a moţda će se rastaviti sa ţenom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke. on će imati dobre koristi od svog posla.š.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi.š. ili će biti ubijena nevina osoba.a. i ako je bolesnik. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. zaista.. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio. cijenjeni pisari. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. mahali ili selu.

š. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. veleposjednici i nauĉnici. a mi znamo. a i robinja. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti.š. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo.š. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. da stoji na smetIjištu.š. nasljeĊivaće njihovu imovinu i. ostaće da se naslijedi njegova imovina. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ. a ako bude bolestan. uĉino da mu bude pod nogama. i to tako kao da je on ţiv. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. nakon što bude dugo ţivio.š. a zatvoriti vrata šerra. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. i na njega će se lagati.Ko sanja emirul-muminina. imaće slobodnih ţena. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. """ Hasan el-Basri. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. 12 . 5. i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom.š. da se je opasao vunenim pašom. da na nogama ima okove. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. da se je ogrnuo plastom boje meda. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. inšaallah. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. a ne znate. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ.Dal Vi radite.Kur'an.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. — Ima li nade za ljude? . Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. Allah mu se smilovao. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću. koje djelo ste našli da je najbolje? .kursi. a ne radimo. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. hrabrošću i poboţnošću. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu.Š. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. i kod ljudi. kerremellahu vedţehehu. ozdraviće. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. biće nadaren znanjem. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu. biti prihvaćeni kao dobri.

Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi.v. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati.. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. a na Ahiretu milošću. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela. će mu sakupiti bogatstvo. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago.s.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine.s. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast.a. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. će mu dati obilje nafake. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ.š.v.š. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s. putu. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ.š. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. će mu otvoriti kapiju blagodati.š. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva).š.š. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti. će uništiti njegove neprijatelje. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put. biće od onih koji su uspjeli. ali mu oni neće naškoditi. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost.š. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut. zahvalan i imaće lijep ţivot. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. 13 . Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro.š. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo.a. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. biće dobrog vladanja. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi.

(da ga tesbih ĉini). kao i zlo od ološa i zavidljivaca. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. pouzdan i pravedan. popularan i uĉevan. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ.v. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. će ju raširiti grudi za islam. snivaĉa treba da obraduje milošću. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige. da će udobno ţivjeti.š.š. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova.š. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo.š. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen.š. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da.š. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. to znaĉi da ti se primakla smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. na kraju uništiti. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. dobro razmisli o snu i. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. Kasnije se i desilo kao što je rekao. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu.š. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). njegove vojske i njegovih vesvesa. blagodatima.a. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima. kada joj se ispriĉa neki san. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. Ovom surom je Vjerovjesniku (s. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran. kur'anskim surama i ajetima). Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ.š. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. Ebu Sa'd r.a. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. si - 14 .š. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ.

nareĊuju da se ĉine dobra djela. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu.. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju.a. slavom i dobrim vjerovanjem. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat. rekao je: — Koji god mušrik sanja. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni.. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik.. — Kasnije se tako i desilo. Ĉitajući Allahove ajete. a u stvarnosti nije hafiz. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. veli: „Nema Boga osim Mene. ili da klanja prema Kibli. koje će donositi hajr. Ako neko sanja da je kupio Mushaf. bilo od strane vladara. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet. ne mogavši ga prouĉiti...a. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti. jer tvoj san ukazuje na to. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. uskoro će umrijeti. Prenosi se da je Hasan el-Basri.v. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). 15 .Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. rekao: „Allah dţ. i kad ga je prihvatila i otvorila.. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano.. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. koji joj je rekao: .. ugledom.. shodno Poslanikovim s.s. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. on će bi ti povjerljiva osoba. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti.š.". rijeĉima: . a zabranjivaće da se ĉine loša djela. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost... proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu.š. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an. biće upućen u islam.. desiće mu se neko olakšanje." Ako mušrik sanja da je primio islam.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi. bilo od strane Allaha dţ.. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. da je u Dţennetu. Allah mu se smilovao. shodno rijeĉima Uzvišenog: — .š." pa sve do njegovih rijeĉi: „. Naime. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju. ili da ima srebrene narukvice. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla.. ili ako neko drugi njega sanja. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost.Ja sam zaista ĉuvaran i znan. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela.. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre.gurnošću i blagostanjem. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.. pak. pojavilo se dvoje piladi. on će dobiti vlast. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. biće obdaren mudrošću.." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama. prenosi se da je Vjerovjesnik s.v. Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. on će primiti islam. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. — Kasnije se tako i desilo. Allah mu se smilovao.. nakićeni narukvicama od srebra. Ako su. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. ili da zahvaljuje Allahu dţ.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali." 6.š. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet. neka je uzvišena moja tvrĊava.s.

To je sastavni dio vjere. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Allah dţ.. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam. ti odnosi će biti dobri. primiĉe islam. Allah dţj>. ĉuvati. ako je siromašan. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. Allah dţ. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. ako nije obavio hadţ. ako je bolestan. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. sluĉaju koji. pak. Ako je. naredbe. ali to ne ĉini u potpunosti. a ako mu ne odgovori na selam.. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. ako je u brigama. u njemu ćete imati voća. i ono što budete ţeljeli. Ako neko sanja da je dţunup. kazne. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. a ako mu ne odgovori. ozdraviće. neće mu je dati. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću. će ga osloboditi briga. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. Ako neko sanja da uzima abdest. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro.s..š. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se). a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. Ako neko. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog.s.š. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ.. to znaĉi da on traţi pomirenje. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. neće! 8.š. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. zaimaće i zabogatiti. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje). znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi. daće mu svoju kćer za ţenu. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. biće osloboĊen. analogno Ej u bovom a. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. 7. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi.v. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s. ako je skinut s poloţaja.. će ga osloboditi dugova. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća.a. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. Allah mu se smilovao.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam.a.š. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje.š. meĊu njima neprijateljstvo. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. pak.v. to znaĉi da će ga Allah dţ. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman.s. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. ako je u zatvoru. 16 . Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ. ako je u dugovima. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. Isto tako. kad se okupao i obukao novu odjeću..: — Rukovanje povraća ljubav.š. obaviće ga. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide.

pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. Ja sam mu rekao: — Allahov robe. ali ga neće postići. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa. Tada je Poslanik alejhi-s-selam.a.a. najavi nije mujezin.v. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s. ha. to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti.!" 17 . to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ. izašao je (iz kuće). — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. Kad sam se probudio iz sna.s. ili vraćanje duga. Ko sanja da je mujezin.s. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani.. i obavijestio ga da sam sanjao ezan.a. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno.v. to znaĉi da će nekoga potvoriti. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. veli dalje Abdullah ibn Zejd.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. a u stvari.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan. neće se dugo zadrţati u tom poslu. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru.v. uz Allahovu dţ. otišao sam kod Vjerovjesnika s. OtiĊi sa Bilalom do dţamije. — Tada sam ja izašao.Neka su prokleti nasilnici.š. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). a ako nema predispozicija za neki poloţaj. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice.upitao je on.Hvala Allahu. a ako je on smutljivac. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze.. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: . otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku. pomoć. došao Allahovom Poslaniku s. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka. 9..s. na izbavljenju. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik.š. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana.v. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima.a.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ.. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet. Tada je Omer ibnil-Hattab r. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz.a. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju.l pozovi ljude na hadţ". to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r. — Hoću! — rekao sam ja. koji ga je (jakim glasom) uĉio.pa sam ja tako i postupio. Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. i tako mi prouĉio cijeli ezan. ĉuo Bilalov glas. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje .a.v. to znaĉi da će poslovati bez kapitala. Ko sanja da uzima tejemum .rekao sam ja. shodno rijeĉima Uzvišenog: .a. i rekao: — Allahov poslanice. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. ako je on osoba koja ĉini dobro. . jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje.s. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze). . Ako neko sanja da uĉi ezan na munari. i sve mu ispriĉao. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe.. . Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. je rekao: . Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe.

Allah mu se smilovao. taj san je pohvalan. doista. stvorenjima. a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu... shodno sluĉaju Isaa a. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. to znaĉi da će obljubiti ţenu. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom.l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu..Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom.. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete. treba se imati u vidu osnova da. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana.l povika jedan glasnik: — O karavano.. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi.š. Prenosi se da je Ibn Sirin..". ili da će vrati ti dug... — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!. da pomaţe svojim prijat eljima. 18 . TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.š. ili kao da stoji u namazu. vi ste doista kradljivci!" 10. Neki vele da ovakav san sanja svodnik. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: . Namaza ima tri vrste: farz-namazi. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan.l pozovi ljude na hadţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". u tom dijelu grada će neko umri jeti. da im ĉini dobro. ili misiju.O karava no." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba. ali budala to ne prihvata. pa sam njegov san povezao sa ajetom: .. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. taj san je pokuĊen. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce.. oni to uzimaju za zabavu i igru." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. na dan velikog hadţa. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. biće pušten iz zatvora. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni.A kada pozivate na namaz. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli.Vidio sam da prvi ima finu ĉehru. da je samilosna prema Allahovim dţ. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se. — Ibn Sirin mu je rekao: . ezan uĉi na neprikladnom mjestu. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . što mu diţe ugled. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. pa sam njegov san povezao sa ajetom . Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan. a napustiti bio" at (novotariju). Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti.s. propisao. Ako. Allah mu se smilovao. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući. vi ste. pak.. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ. to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom.

ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. Ako taj san sanja ţena. pak. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. Ako neko sanja da klanja jaciju. to znaĉi da će on . t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. ili materijalni dobitak. to moţe da znaĉi: pobjeda." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. traţiti oprosta. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. Ako neko sanja da klanja leţeći. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. Ako preda selam na desnu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. zbog velikih grijeha koje je uĉinio. a da nije predao na desnu. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. to znaĉi da će negdje otputovati. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. ili pokajanje za uĉinjene grijehe. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. pretrpjeće gubitak. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. rijeĉima „Subhanallah" i . ako je u ratu biće poraţen. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. što će mu podići ugled. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao. vrijeme bilo oblaĉno. ili dug ţivot. a oni su se usudili da love ribu subotom. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. tako da istekne vrijeme nama za.š.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti. jer je istok smjer okretanja kršćana. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. pak. ili polovice mehra. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. Ako je. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi. to znaĉi da je on.š.La ilahe illallah". Ako neko sanja da klanja sabahske farze. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. tj. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'. to znaĉi da će on od Allaha dţ. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . i ako je trgovac. to znaĉi da će se r iješiti briga.l mi smo oni koji stoje u redovima. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. izvojevaće pobjedu. to znaĉi da će mu Allah dţ. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi.to znaĉi da će se razboljeti. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige.š. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz)..izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. na nekom brdu. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli.. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga.. preda na lijevu stranu selam. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli.š. Ako neko sanja da hoće da klanja. zabacio islam za leĊa.pola od onoga što ste odredili. l mi smo oni koji Ga slave. ikindijskih ili jacijskih far zova.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. Ako. to znaĉi da je na istikametu. ali ne i na lijevu stranu. Ako neko sanja da klanja ikindiju. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza.š.

š. Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti." Ako neko sanja da izgovara .š. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju.. Ako je. bilo da su nešto dodavali. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili.. a ako nema. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ.š.) simbolizira pobjedu. traţi oprost od Allaha dţ. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata.A kada im se rekne: — DoĊite... Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". a oni sjedeći. to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno.. ili kraĊom odjeće. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu). pa je dozivao iz tmina." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud. kao imam klanja sjedeći. pak.. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. Ako sanja da je prekinuo namaz. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada.. to znaĉi da on klanja farz-namaze.š. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći. Isto tako. a ako ne izgovori istigfar. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu. ako ima spremu za tu funkciju. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda.... to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi. pak. bilo oduzimali. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. 20 ... tamo je Allahova strana.. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. ime.. i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine. dok im je imamio." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje.. bilo da to ĉini iz samilosti. bilo.. to znaĉi da će dobiti sina. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli. ili siromaštvom.. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima. shodno rije ĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: .an. to znaĉi da će obaviti hadţ. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. ako je podoban za takvo nešto. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe.š. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. bilo da je to obavezan ĉiniti. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali. ali oni uskraćuju njegova prava.. pa na koju se god stranu okrenete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta..) — imaće halal opskrbu i dobiće sina. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti.).". Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja. Ako." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata.. Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ. Ako sanja da za njim klanjaju ţene. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz. a drugi dio sjedeći. shodno kazivanju o Zulejhi.La ilahe illallah". odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah".. Ako je on klanjao stojeći. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku.. pa ne zna dobro uĉiti." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja. a dţemat stojeći.. to mu je opozicija. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu. dopašće zatvora ili briga. to ukazuje na njegov munafikluk. mijenjali. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak." Ko sanja da uĉi istigfare (tj. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob. Ako sanja da sam klanja.

š.. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI... ili radnji. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled.. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem.. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. pa je za san upitao tumaĉa snova. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. on će umrijeti.. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti. pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. MIHRABU. kakav divan grad i Gospodar koji prašta. Ako neko sanja da gradi dţamiju. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . dvije ili t ri kapi mokraće... u stvari. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". obraćao se kamenju rijeĉima: . TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim... onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite. postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ. na sedţdu. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija. shodno rijeĉima Uzvišenoga: ." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. Ako ovo sanja namjesnik. to mu je neka radosna vijest. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. pa ako je imam te dţamije bolestan. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro. da biste se spasili. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. a on. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam.š. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. i oni koji ĉuvaju svoje namaze. dobiće svjetlo i uputu u vjeri. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo). U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. nije dobar.O kamenje. dok je on stigao u mihrab klanjajući." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen.š." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro." Ako ovo sanja ţena..š. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete..A kada se namaz obavi." 1 1 . Ako neko sanja da je u kući. Kad god bi klanjao neki namaz. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu. to znaĉi da će roditi muško dijete. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ. i budite Mu zahvalni. vjeru 21 . to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti.. Ja sam usnio tog beduina..." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.Pa su ga pozivali meleki. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju.

l opominji. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. ako to sanja pripravnik. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". ili da će. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa... to znaĉi da će otići na hadţ.a. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete. Kur'an. Ko sanja da je na musalli.. otvorenom mjestu za klanjanje. i kad su stigli tamo. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. SADAKI. riješiće se gubitka. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. 22 . dok će zekat koji dajete. — Jesam! — odgovorio je. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena.v. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .Ali. ţeleći Allahovo zadovoljstvo. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s. ako to sanja vladar.. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. 12. Tada se probudio iz sna." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri).to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja. da ga toga oslobodi. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. zovnuo ga je. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU.. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ. — EI-Ka'ka' je pošao s njim. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku. a onda mu je tumaĉ rekao: .. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva.a. ali ne prema Kibli. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ.. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek. otići će na hadţ i steći sigurnost.to znaĉi da će ovladati pos lom. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi.a. zove se Sa'dana. zaista opomena koristi vjernima.š. a inaĉe nije pozvan za to. to ukazuje na lošu upravu. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju..a. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr. to znaĉi da će on izgubiti vlast. dove i poboţne pjesme. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada.. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje. . MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r.v. otići će mu jedan dio imetka. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. i kad gaje ugledao..s. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. — Allahov Poslanik s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. ako to sajija trgovac.Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar.. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. unaprijediti vaše imetke. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima.Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice.. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest.. toga osloboditi. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha. on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru.

. biće bezbjedan. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. UMRI. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila. pak. na ozdravljenje i vraćanje duga. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. — to znaĉi: ako je upravitelj. Ako neko sanja da je nastupio Bajram." kao i to da će vratiti dug. to znaĉi da će on joboljeti. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti. to znaĉi da on neće postići ono što traţi. ako je bolestan.. na osloboĊenje od briga. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je trgovac. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. biće siguran. ZEMZEMU. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. prekinuće putovanje. ako je u zabludi. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila. HAŢDER -UL-ESVEDU. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. Siromah simbolizira ispit (provjeru). te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. Ako.. to znaĉi: ako nije išao na hadţ. biće upućen. pak. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. Neki vele. ako neko sanja mjesec posta.š. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz).. ako je u nekoj tegobi." ili je moţda.a. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. stvar će mu se pojasniti. oduţiće se. ako je duţan. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan. i ako je u brigama. 13. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. ako u neĉemu dvoumi. ako je trgovac. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti.. ozdraviće.š. ako je na putu.. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r.. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje.. lahnuće mu. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe.. biće ponovo postavljen. Drugi. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha. riješiće se briga. razboljeće se.š. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ.). Ko sanja da se omrsip.. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. postaće hafiz. pretrpjeće gubitak. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. 23 . obavezan da šuti. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke. ako je duţan. i ako je zdrav. biće smijenjen. otići će. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. 14. zadovoljan.. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. Ako neko sanja da posti. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu.A ko od vas bude bolestan ili na putu. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. Neki od njih vele da." Ako to sanja nepismena osoba. KABI. ako neko sanja da uz ramazan mrsi. profitiraće. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati.š.a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kad neko sanja da je postio i da je iftario. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. pa danas ni s kim neću progovoriti. ako je na putu. neko sanja da je krenuo na hadţ. ako se neĉega boji." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. ako se od neĉega plašio. Ako neko sanja da je podijelio vitre. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. jer je osnova posta — šutnja. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. ako je smijenjen sa nekog poloţaja.

a ljudi paţljivo slušali njegov govor. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća.s. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. on je dostojan slugu. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. . primiće islam ili će ubrzo umrijeti. Ako neko sanja da klanja u Kabi. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. ili će ga zadesiti neko iskušenje. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. ili njegovog premca. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. Minber simbolizira arapskog vladara. umrijeće kao šehid.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. A ako. i ako ima nekog odsutnog. on će. TakoĊe je reĉeno: . to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. pa ga stavili na njegovo mjesto. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. nakon što su ga ljudi izgubili. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja. usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. ispravna mu je vjera.v. sa hazreti Havom. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. na Njegovim blagodatima. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. princa ili ministra. — Tako je i bilo. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. doţivjeće poznu starost. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. nesreĊena i poremećena. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. pak. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. ili sa minbera bude 24 . ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. on odrţava i ĉuva šeriatske propise.s. inšaallah.s. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. pa se minber slomi ili sruši. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. vjera mu je manjkava. pak. vlasti. Kaba na snu simbolizira halifu. jer se prepustio razuzdanosti. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. ako je pozvan za takav govor.š. sastavio Adema a. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. pak. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. ali ga ne obavlja. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. Ako. Ako neko sanja da klanja na Kabi. Ako. ugleda i popularnosti u narodu. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. jer je Allah dţ. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. obaviće hadţ i postići će sigurnost. ne završi do kraja namaz. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima.š. to znaĉi da će on biti razapet. a ako nije pozvan da se penje na minber. proslaviće se po dobru.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav).pa mu je Ibn Sirin rekao: . postići visok poloţaj i vlast. i unići. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe).a.

kako kaţe Uzvišeni: .s. umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš. kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. biće pomognut protiv svojih neprijatelja." Ako ovo sanja trudnica. opet. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? ." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. u snu. kaţu da će naći lijek. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa.a. ako ga sanja duţnik. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. jer se on trudi za svoju porodicu. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu. otići će na hadţ. pa će se zatim pokajati." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu. opskrbu i ugled. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. UMRLIM. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik. dobrotu i ugled. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik.a. Ako rob sanja da kolje ţrtvu. oslobodiće se briga. — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? . obogatiće se. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. pribliţio mu se smrtni ĉas. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. Ako ovaj san sanja zarobljenik.š. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. neka je Allah zadovoljan njim.Tekija. vratite dug.s.Rekao je: — Hamamdţija. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. Neki kaţu. neka mu se Allah smiluje. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti.v.s. poboţnjaka. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin.. oslobodiće roba. TakoĊe.a. biće osloboĊen. veselje. zadobiće pobjedu. otkupnina bila u ţrtvi. probudio iz sna. sallallahu alejhi ve sellem. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. jer je l srnailova a.skinut silom. udarajući njome i desno i lijevo. rekao: .A zar moţda ne biste i vi (licemjeri). postići će radost. i postići će obimno dobro. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). ako ga sanja siromah. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. GROBOVIMA. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. pa ko vidi u snu da je umro... te priznajemo naše grijehe. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad. kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. koji je rekao: . i obradovali smo ga Ishakom.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. A neki.v. oslobodiće se. A ko sanja da on neće umrijeti. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera. rodice sina koji će biti dobar. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta).s. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani).. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. kravu ili ovna. postići će plijen. Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. 16. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. imam jedno pitanje. uĉiniće grijeh. pa zatim se proţivio. a ako sanja da je pomognut u boju.a. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta.v. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana.. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. oslobodiće se straha. uspjeće u svojoj trgovini. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede. 15. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). ako ga sanja ratnik.. moć i slavu ti koji idu. postići će pobjedu i slavu. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. 25 .. kad biste zavladali. Ko sanja da ţrtvuje devu.

A ako sliĉno sanja. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. a grupa kao naricanje. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. neće popraviti ono što se srušilo. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. postići će uspon. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe. nastupiće briga iznenada. to je znak njihova rastanka. produţiće mu se ţivot. on se nalazi meĊu munaficima. us pio je u dunjaluku. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. ako je na krevetu. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. a pokvario je vjeru. doţivjeće od tog upravitelja radost.Ko sanja u svom snu. naći će kapital (novac). poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. mrtvacima. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). A što se tiĉe naricanja. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. osiromašiće. postići će kapital i veliko dobro. pa će plaĉ biti dokaz radosti. Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. a ako je na postelji. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. nije pohvalno. na kome će ga zadesiti veliko dobro. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. Ko sanja da je umro. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. a agonija mrtvaca nije dobro. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . Ako neko sanja da je našao mrtvaca. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. stupice u brak. Ako neko sanja da mu je umro drug. a kada se udruţi. srušiće mu se kuća ili zid . Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. Ako neko sanja da je upravitelj umro. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. jer smrću se cijepa braĉna veza." Ko sanja kao da se sastao sa njima. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. 26 . doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. a ako jede sa mrtvacima. kao i skup pogrebne pratnje. rodice muško dijete i obradovaće se njime. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa.plakanje sa naricanjem i kretnjama. a moţda će u toj brizi i umrijeti.neko od njegova potomstva će se oţeniti.

Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. ili poglavar. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. Ako sanja kao da prati dţenazu. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. Što god je manje na mejtu kefina. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. a ako sanja da je nošen. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. to predstavlja njegovu smrt. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. a ako mu nije pokrivena glava i noge. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. to znaĉi da on poziva na blud. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. a zatim ga ostavili u kući sama. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. vjenĉanje). tj. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. Balzam ukazuje na teobu griješnika. biće mu zahvalan kraj. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). pokvarila je din (vjeru). stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. to je on bliţe pokajanju. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. a vjera u tog nije bila u redu. oţivjeti. on postupa po istini. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. Ako sanja dţenazu na pijaci. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. do kopaĉe se haram imetka. ili da mu se izmiri dug. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. ali mu se ne odziva. 27 . dalje je od pokajanja. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. a ako ima muţa. njegov kraj neće biti po hvalan. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. zaradiće haram imetak. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. a što je više kefina. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. pratiće vladara pokvarene vjere. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. udaće se." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. uhvatiće miša. ili da se izvrši oporuka.

zatim. 28 . a smrt poteškoću. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ.. kad htjedne. bez dobrih djela. Ako u kaburu ne doţivi smrt. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. ta osoba je siromašna dobrim djelima. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. kao da je umro taj ĉovjek. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša.s. Ako se umrla osoba sanja gola. ono predstavlja stvar istine. ili prljave odjeće. što se tiĉe pozna tog groblja. jer se oni nalaze u kući istine. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. a ako je sanja kao siromaha. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot.š. kao što i zatvor znaĉi grob.š. ili ga prepušta grobarima da to urade. umrijeće u brizi.v.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. ko sanja ţivoga da je umro. on kontaktira sa licemjerom. taj koji sanja. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. zadesiće stanovnike grobova milost. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. to ukazuje da on. ako sanja da je kasnije u kaburu umro." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. ili da ima prstenje. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. i obratno. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela. ili kao da hoće da ga udari. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. prema kojoj je on nemaran." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. a ako ih vidi ţalosne. nadati se njegovom kajanju. a ako je po njemu poravnana zemlja. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. tj.KOPANJE. proţivjeće ga (po slije smrti). Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno. spasiće se zatvora i nasilja.a. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu.." Isto tako. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. jer ţivot znaĉi olakšicu. ĉini neposlušnost. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere).

ili milostinja koju je uĉinio. ako je crna na bogatstvo i moć. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. to ukazuje na siromaštvo i brigu. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. a ne za hakove prema ljudima. a ako se tuţi na bol vrata. ako se tuţi za bol noge. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. ako se sanja kao da je otac oţivio. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. ako je njihova odjeća bijela. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. Ako se tuţi na bol svoje strane. Ako je umrla osoba upravitelj. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. ako su one pocijepane odjeće. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. a ako je odjeća prljava. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. takoĊe. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. ili njegovom potomstvu. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi. gušenje ili iznenadno umiranje. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. ili kao da je bolesna.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. pod teretom je ispita za svog oca. ako se tuţi na bol steg na. a poslije toga zaplaĉe. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. to ukazuje na sretan i udoban ţivot. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. ako se tuţi na bol stomaka. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. to ukazuje na griješne poslove.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. to se odnosi na vjerske stvari. tim ţivima će biti kratak ţivot. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. familiju i imetak. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. znaĉi kao i gore navedeno. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta.. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. Ako se tuţi na bol ruke. to isto znaĉi. tj. 29 . ako je crvena. jer oni slijede mrtve. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. jer je dţamija mjesto sigurnosti. pod teretom je ispita za svog brata. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. ako se tuţi na bol po tklonjenice. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza.

ta će se hrana ili roba pokvariti. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. neće mu to naštetiti. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. a zatim će se vratiti. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. ili miša. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. a ako mu da prljavu odjeću. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. ili drugu mrtvu ţivotinju. Ako mu da hranu. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. ode od njega briga kako se i ne nada. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. 30 . dobiće neko dobro odakle se i ne nada. osiromašiće. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. on će se nadnijeti nad smrt. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam.Isto tako. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. ali izlijeĉiće se. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. on ĉini prostitu ciju. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. ili dovu. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. Ako je braĉni partner neprijatelj. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. ili ako uĊe. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. ta će hrana biti skupocjena. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. umrijeće. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. zatim se vrati. zadesiće ga opskrba. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. A ako mu da pohabanu odjeću. ĉini bezo brazluk. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. pak. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Ako. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. njegov san nije pohvalan.

Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. kad ga vidiš da radi ruţno djelo. lasci. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. ili namjerava biti neposlušan. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. ako naĊe umrlu osobu u grobu. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti." 31 . kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. Isto tako. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu. izlazak Dabbetul-erda. on radi djela za koja će'se kajati. ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. Oni su. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. ako je u ratu. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). Allahov Povjerenik. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. time se odvra ća od takvog djela.. i 39. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. OBRAĈUNU. a sofra postavljenja. i kako bi on išao tim putem. i obratno. a i nji hove supruge." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. njegov mu je san nagovještaj radosti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. uistinu. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. pa sam i ja pozvat: — Ustaj.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. neka mu se Allah smiluje.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila.v. ili je ustrajan na laţi. taj mu je san upozorenje.l kad bi oni bili povraćeni. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). neće zadobiti kapital. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. mudrost i dozvoljen imetak.a. poglavlju. 17. neka mu se Allah smiluje.. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU. Ebu Mejde! — Ustao sam. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati.s. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega. da su stvorenja sakupljena. jer je to dan rasprave i pravde. ili sa još nekim pojedincem. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. kako vjerski tako i ovosvjetski. kao što je izlazak Sunca sa zapada. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. tj. a Allah zna. pobijediće. njegov san ukazuje na to da je on silnik. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. Ko sanja da je jedino on proţivljen. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo.

oko njega su bile sluškinje. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. O DŢENNETU. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. . SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje.Kad. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu. i umro. ako Bog da. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. dţehennemskog vratara. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu.l griješnici će vidjeti vatru.on od dobrih ljudi. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. a njemu majka Abdullahova. uskraćen. i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi. A ako vidi Malika. kako kaţe Uzvišeni: . ţalostan. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna. NJEGOVIM VRATIMA. a ako mu loša djela pretegnu dobra. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. u tom momentu 32 . Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. Ibn Širina i Mejmuna." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu.zapašće u tuge ovoga svijeta." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih.biće obradovan od strane policije. ako je.— Vidio sam tu Hasana. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njegov sluĉaje je strašan. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. i da su mu dobra djela pretegla loša. postići će radost. post i cjelokupnu pokornost Bogu. ozarenog osmijeha . TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati. a u njihovim rukama pehari. stanje njegove vjere je zastrašujuće. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela.. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje.š. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti . i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. da je dobra i dobrog vjerovanja. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem.. 18. napušta namaz. DVORCIMA. HURIJAMA.š. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. neka je slavljen. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. 19. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". koji se zalagao i trudio. a ako nije.

zadobiće mudrost." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca.š. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. ko usni da se napio dţennetske vode.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. taj mnogo Allaha dţ. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. . umrijeće mu roditelji.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar. onda razbij ĉašu. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere. a jede njegove plodove. njegovi roditelji su zadovoljni njim. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova." 33 .. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. TakoĊe. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. zikir ĉini. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. i one su pljeskale rukama. vina i mlijeka. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha.A ĉija si ti? . Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. znanje i bogatstvo. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje. iz Damaska. a spreĉava loše. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. uz oĉekivane poteškoće." Ako sanja da mu je reĉeno: . Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi. zadobiće nasljedstvo. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. — dok nije ostala samo jedna.postići će dobro na oba svijeta. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. Allah mu se smilovao. postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem. ili ga ţeli uĉiniti. ukoliko ju je poznavao. pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće. pa je upitah: . a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu.Upitah sljedeću: — A ti? . • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan. Ako sanja da je ušao u Dţennet. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. i postići će zahvalnsot i nagradu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana.Ti ćeš unići u Dţennet! —. A ko usni da jede dţennetske plodove. biće opskrbljen znanjem. to ukazuje na poremećaj njegove vjere.a ona reĉe — Ferkadova. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. postići će pravi put i znanje. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. u dţamiji sam ostao sam. veli: — Ko sanja Dţennet. srazmjerno jelu koje je pojeo. a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru.

. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj. pa Hadadţ uze jednu od njih.." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni.. on plete zamke i pravi podvale. griješniku. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast..." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. a bojte se Mene ako ste vjernici. priĉa im o dobrim ljudima. i on ne preza ni od kakve spletke. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. Ko sanja Ridvana. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina. i ovaj će završiti hajirli smrću. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod). i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. a drugo neće. 34 .. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta.. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista. kako Uzvišeni kaţe: . TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. postići će radost. Ako neko sanja da je ubio Iblisa. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. zadobiće pomoć." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe.. 20.. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja.. spletkaroš. jedno će ga stići i zadesiti. Sto se tiĉe šejtana. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću). a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se. neće postići svoje cilje ve. neka vas nipošto ne zavede šejtan. dţennetskog vratara.l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone." Akoneko sanja da je svezao šejtana. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće.O sinovi Ademovi." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa. izgubiće vlast ako je upravitelj.Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu.. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. ne uspijevaju u tome. Uzvišeni kaţe: . Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. MeĊutim." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji. on je neprijatelj vjere i dunjaluka. mir neka je vama. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere."." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni.." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. a druga se vrati ka nebu. kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. meĊutim. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio.

biće siguran od njegovog zla. Ako sanja robinju koja zabavlja. DJECI. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. a ako ga nadgleda mladić. Ako je ona bila nemuslimanka. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. ili od nekog ko mu je sliĉan. to predstavlja dobro djelo koje blista. srazmjerno njenoj ljepoti. a ako je taj drug musliman. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. Kada ţena usrtije mladu ţenu. onda je neprijatelj bogat. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. zadesiće ga briga i siromaštvo. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. jer je ljepota prolazna. obzirom da ga je on nadvisio. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. Ko sanja starca je postao mladićem. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. Jedni vele: obnoviće mu se radost.21. ako sanja staricu. STARCIMA. Robinja u snu predstavlja dobro. to je snaga njegove marljivosti. Ko sanja nagu robinju. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. MLADIĆIMA. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). to znaĉi neko poznato dobro. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. taj će ga postaviti za upravi-telja. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. l one imaju prednost nad drugim ţenama. to znaĉi skriveno vjersko dobro. to znaĉi zavjet. ako je mladić crn. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. ako je mladić plav. opet. neki. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. ako je mladić bijel. Ako je otkrivena robinja. a ako je taj mladić koji se sanja jak. 35 . to je neprijatelj koji će ga se dokopati. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. ako je otkrivena robinja. tako npr. a ako je poznat. to je njena marljivost. Ako je sanja namrštenu. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. vele da će umrijeti. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. odjeći i mirisu. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. dobiti nešto. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. Ako sanja mladića kojeg voli. a zabavljaĉica nerodnoj godini. ako je od njega uzeo uţe. srazmjerno njihovoj lje-poti. Ako je pokri vena. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. slaba je marljivost tog koji sanja. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. to je neprijatelj starac. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. to je prikri veni neprijatelj. Ako je robinja punih grudi. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. DJEVOJKAMA. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. on je povjerljiv neprijatelj. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). Ako sanja jednog od njih slabim. ĉuće neku rijetku vijest. to je grub neprijatelj. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. to predstavlja sumnjivo dobro. to je on liĉno. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. Allah mu se smilovao. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. ili od nekog njegovog imenjaka. Ako neko sanja robinju namrštena lica. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. a ako je zaogrnuta velom. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti.

Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. spopašće ga hajr. ako sanja da mu se rodila curica. to su dozvoljene stvari ovog svijeta. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. i rodice mu se sin. A ako mu je pokorna. Ako je muslimanka. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. l ova ţena što je sanjala. 36 . Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. oţeniće se gospodaricom. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. Ako ţena sanja golobrada muškarca. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. i obrnuto. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. a ĉas neprijateljstvo.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. obrukaće se. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. a ako starac sanja ovakav san. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. a kad sanja da mu se rodila kćer. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. a on je zainteresovan za nju. a ako kupi na snu robinju.Ako je vidi u snu ruţnu. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha." Utom sam se probudila. i rodice mu se kćer. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. Ako je starica koja se sanja ruţna. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. Pa o tom pitaj prirodu. Ona će te obavijestiti." 22. Ako je starica nemuslimanka. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. biće osloboĊen. ako je u snu vidi pod velom. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. Allah mu se smilovao. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. izgubiće svoju uljudnost. to je naglašenije. naklonjen mu je ovaj svijet. Ako to sanja majka. to je stvar za koju će se kajati.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. napustiće ga blagodati ovog svijeta. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. to znaĉi da će on umrijeti. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. a na njima raskošna odjeća. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. tj. to mu znaĉi slavu i snagu. rekla je: „Subhanallah. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. oţeniće se slobodnom ţenom. a ţena m u trudna. promijeniće mu se stvari. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. a on ga ne dodiruje. kad je vidjela ovaj prizor.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. koji ga pomaţe i podupire. Zubi u snu predstavljaju familiju. bilo od dobra. a neki opet kaţu i roditelje. nema rodbine. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . Ako se sanja donja usna. ako njih nema. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere.on napušta zakon vjere. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. Kaţe se da nos predstavlja dijete. bilo od zla. to je zlo koje će se naknadno desiti. zavisno od toga kakve se usne sanjaju. odgoju i savjetovanju. a kaţu i ĉast i srodstvo. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. ko sanja da nema nosa. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. — Ako taj san usnije neki zanatlija. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. znanju . obzirom da nos simbolizira porodicu. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. onda braću ili sinove. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. bilo lošu.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. ako je dunjaluĉar. ušiju ili će imati zubobolju. da se to odnosi na djecu ili imetak. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. On to sve prevodi svojim govorom. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. onda drage prijatelje. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. desni sjekutić predstavlja oca. Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova. to je bijes. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. radosti. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. rodice veselo dijete. jer one štite oĉi više nego obrve.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. ako je vjernik i uĉen. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. Ako se sanja da su usne vlaţne. i pored svojih argumenata. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. oĉiju. a ako ih ĉovjek ĉupa. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. a ako ni njih nema. a donji ţenke ĉlanove familije. bilo dobru. njegovog planera. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. Ako je dlaka bijela. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. to znaĉi da će imati puno oruţja. Ako je jezik duţi. posredstvom svog tumaĉa. lijevi amidţu. izbavljenja.Zadobićeš kapital od strane trgovine. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. Ako to sanja trudna ţena. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . gornji zubi muške ĉlanove familije.a ovaj mu je rekao: . Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). Obrazi su posao ĉovjekov. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. ţivjeće u sjeni svoje vjere.

Po nekima opet na vraćanje duga. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. Ukoli ko se pritom osjeti bol. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. san mu nije pohvalan. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. Ko ima crne.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. — Tako je i bilo. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Ako mu zub ispadne na zemlju. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. Neki vele da velika većina ljudi. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. u krilu. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. to mu je imetak koji će mu stići. ko sanja da su mu zubi polomljeni. a pod zubima ukućane. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. Bijeli. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. vratiće dug malo pomalo. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. Po nekima. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. a ako time nije nadaren." tj. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. a ako se koje i rodi. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. shodno rijeĉima Uzvišenog: . lijevi strinu. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca.. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . izuzev rijetkih izuzetaka. s tim da od toga neće umrijeti. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća.mjenjuju. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. To vaţi i za ostale zube. 42 . onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt. Ako njih nema. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. Neki vele da. a pod lijevom stranom ţenskinje. rodice mu se sin. slobodne ili osobe koje su na putu. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. neće dugo ţivjeti. Za zdrave.

uskoro će umrijeti. koji će mu se kasnije vratiti. njegovo robovanje. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . koji ima brojno potomstvo. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. djecu ili poslugu. ĉuće puno loših vijesti. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće. ali ne previše. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. kao npr. Ako ovakav san usni bogataš. i rastaviće se sa voljenim društvom. Ako. ako sanja da ima mnogobrojne uši. on se okreće od istine i ne prihva ća je. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. pa ih on sakupi. koja će mu roditi sina. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku. ĉuti lijepe i radosne vijesti.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke. Ako ga usni bijeli rob. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja.našto mu je Ibn Sirin rekao: . san mu znaĉi da nije vjernik. razrješenje duga i izbavljenje. pobijediće svoje oponente. tako da mu pada na stomak. a ako je siromašan. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju.š. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome.) faraon.. otići će mu imetak. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. sluţenje i pokornost će potrajati. ako se bude sporio pred sudom. to mu je neko olakšanje... ali ne i sa sredine. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. tuţilac. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. sanja da su mu uši ruţne i neskladne.. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda. i u nju ćemo vas povratiti. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu. ako sanja da ima lijepe i skladne uši.kada se obraćao hazreti Havi. ali ih ne baci. Ko sanja da mu je brada okraćala. tako da će ušima nadomještati vid. Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. suprugu.s. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak.. ĉuće neke radosne vijesti. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. Ko sanja da ĉupa bradu. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. a ako su uši ruţne i neskladne. . a ako ih baci. Ako sanja da mu je brada do zemlje. 43 ." Ko sanja da mu se brada izduţila. ako je bogat. ako je bogataš.Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. postići će neko veliko dobro. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. ali će biti cjholi nevjernik. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti. ako su uši lijepe i skladne. pak.. steći će imetak i ĉast. ot ići će mu iz ruke neki imetak. ali mu se neće vratiti.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. znaĉi da rasipa imetak. ako je bijeli rob. kao npr. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru.. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. Uho simbolizira suprugu ili kćer. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima.. Ko sanja da mu se brada sa strana. Takvu bradu je imao (Musaov a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema).

Ako ţena sanja da ima bradu. kao npr. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj.brkovi. ali da ona ne prihvata boju. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. Ibrahim a. ako je udata. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. ugled i ljepotu.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. priznatost i popularnost.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. ali ne i. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. ugled. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. a njihovo smanjenje pohvaljenim. Tako. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. ali će na kraju ipak biti postiĊen.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. povjerljivo) mjesto. koji ima dobro znaĉenje. Bojenje simbolizira prikrivanje. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim.s. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. uznosi tost. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. ili imenjak. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. a ako mu je starac bio nepoznat. umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. a ako je noseća. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. ali ne zadugo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. Ako mu kosa prihvati boju. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. Ko sanja da je obojio kosu. osiromašiće i izgubiti ugled. da će roditi sina koji će odras ti. je imao bijelu bradu. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. 44 . ako mu je bradu obrijao neki starac. ali ti to nije pošlo za rukom. ili neko ko mu je sliĉan. Ko sanja da mu je brada osijedila. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. izuzev govora. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. neki da će joj suprug. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. biti odsutan. ugled će mu biti vraćen. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara.

za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . a lijep. ili da će mu se roditi sin. kao što je npr. Isto tako. srazmjerno povećanju mišice. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. odlikovao. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica). obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka. to za upravitelja znaĉi uspjeh. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. Ako se sanja da se ima duga ruka. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. ako si hrabar ĉovjek. postaćeš plemenit. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. prilikom rada. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. to mu oznaĉava imetak. ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. 45 . pa mu je san protumaĉen tako da će. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak.Bićeš glup. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage. a ako je trgovac. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke.š. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku. a rame — ukras. profitiraće. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. srazmjerno smanjenju mišice. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.a. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. jer ramena oznaĉavaju braću. imetak i dobroĉinstvo. a lijeva ţensku rodbinu. ft ako sanja da mu je ruka mokra. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. postaćeš još hrabriji. ortaka ili najamnika. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . brat ili punoljetni sin.s. ili da će mu se roditi brat. to je dunjaluk. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. steći će znanje ako je dostojan znanja. ako sj loše naravi.v. to ukazuje na tugu.) u vezi sa miradţom. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. oćoraviti. Ko sanja da hoda na rukama . Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha.Ako imam sanja da mu je krut vrat. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. ljepotu i lahkoumnost. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu.rodbina će mu biti zahvalna. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). Ko sanja da mu se mišica smanjila . to ukazuje na njegovu snagu. popraviće se. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. a i njemu se duţno. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. koji mu je rekao: . Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. plećka simbolizira ţenu.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu.

" Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. ako. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana.. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. to znaĉi da će raĊati djecu.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. kao i pripremanje oruţja. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ.Š. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. da bi mogao da se izdrţava.O vladaru pravovjernih. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. s mukom će zaraĊivati za ţivot. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. ili bratiće. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. kaţiprst . Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. Isprepleteni prsti. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. na njegovu nepravednost i pristrasnost. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. 46 .š. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte.s. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. Te stvari su nabrojane u ajetu: . a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove. Ako ţena sanja da je oknila nokte.. koji mu je rekao: . predstavljaju siromaštvo ruke (brata). ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. ili da će je on obradovati. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a.. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza.. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. koji ništa ne rade. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. srednji prst — ikindiju-namaz. Ako ţena sanja da boji nokte.š. pak. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. to ukazuje na porast njegove pohlepe.podne namaz. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. Tako. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. bilo od zla.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. ali joj nokti ne prihvataju boju. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ.. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. bilo od dobra.

a neki vele jakim djetetom." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. lijepe ili ruţne. biće mu opljaĉkan imetak. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. izaći će bijela bez mahane. moći će se riješiti duga. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak. da imam svjetlo i sjaj. trgovinom i sliĉno.Ona je rodila vanbraĉno dijete. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost.l stavi svoju ruku u svoja njedra. a neki vele da to znaĉi osijediti.): „Dok sam bio na miradţu. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. ţalost će ga napustiti.s. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. kao u ovna. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. a ako sanja da mu dlake otpadaju. a ako sanja da mu dlake opadaju. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. pretrpjeće gubitak u imetku. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. rodnost i snagu. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. ţalost će mu se povećati. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. Nedugo zatim otišao je u borbu.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. a za siromaha povećanje duga. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. izgubiće skoro sav imetak. povećaće mu se radost i bogatstvo. tjeskoba u grudima škrtost. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. imetak i slavu. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao. pa sam upitao Dţibrila: . ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. Ako ĉovjek sanja svoje sise. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. a ako to sanja siromah. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. njegovu vrijednost. poloţajem. npr. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise.. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. Ko sanja da ima debeo rep.. izgubiće bogatstvo.. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage.v. tjelesnu i duhovnu snagu. Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele. pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. . Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. 47 . njegov oslonac. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima.a. a ako to sanja siromah. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Kiĉma predstavlja postojanost. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka.

Ako ovakav san sanja ţena. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. to predstavlja nedostatak kapitala. velikodušnost. Ako ovakav san sanja mlada ţena. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. ili on liĉno. pa potom trbuh opran. a ako osoba koja to sanja nema djece. Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. postati glava porodice. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. a malog stomaka na nedostatak navedenog. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. Ako pri tom poteĉe krv. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. ako ga sanja djevojka.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. ako je siromašan. pa ovaj umre. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. zatrudniće i roditi dijete. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. djecu. jasnosti (objašnjenja) i greške. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. i ako ga sanja djevojĉica. ustrajnost. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. za koga misli udati i kćer. tako da mu padaju po prsima. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. f 48 . Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. rodice ţensko dijete. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. i ako je mlad. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. jer je ona oslonac tijela. oţeniće se i dobiti dijete. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. Ako se sanja mali stomak. peĉenih ili nepeĉenih jetri. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. ako je bolestan. to ukazuje na veliku ţalost. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. osiromašiće i izgubiti imetak. ako je neoţenjen. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. ispravnosti. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. dugo će ţivjeti. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. nastupiće mu olakšanje. oštrina. ili će neko iz njegove porodice. upornost. nije zadovoljan. izuzev ako ima trudnu ţenu. A ako sanja da je gladan. dareţljivost. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. Ako se sanja puno kuhanih. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. ozdraviće i spasiti se nevolje. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. a ne osjeća se glad. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. udaće se. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće.Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. ako ga sanja starica.š. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. u mri jeĉe. jer su pluća mjesto ruha (duha). Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. pa je napasnik popije. što znaĉi da će ona roditi muško dijete.

Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. a siromah će se obogatiti. Pupak predstavlja suprugu.. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. da je ruţan. i kao daše stidi od toga. osamljen. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom.š. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. odnosi se na njih. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. ili to uĉini svojom rukom. biće pokoren i pobjeći će od njih. vratiće se. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. uzeće im imetak. a on se stidi toga. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. to joj je nesreća. Ako se on sanja neprirodno velikim. a ima roditelje. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. odnosi se na ţenu. kao npr. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. ako je u strahu. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. A onaj ko je na putu usamljen. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. Ako im uzme ono što im je u stomacima. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. Allah dţ. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. snivaĉa će zadesiti briga. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. i što se rebru dešava. — našto Ibn Sirin reĉe: . imaju pritom na sebi nešto odjeće. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. 49 . znaĉi u dţamiji. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. inšaallah.š. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. otvoreno (otkriveno). kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . jer onaj ko nema djece imaće. zadobiće sigurnost. Što se tiĉe muškog spolnog organa. neće ih pobijediti. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. lijep ili sliĉno.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. to ukazuje na bolest roditelja. ako na sebi nema ništa od odjeće. će ga izlijeĉiti. njegov ugled ili njegovo dijete. U ruci mu bijaše sablja. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. ako je bolestan. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. Što je utroba za ĉovjeka. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. to je inventar za kuću. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao.

Ako.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. strah. umrijeće mu sin. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. a ako ima djecu. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. rodice mu se. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. rodice sina. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. a ako im se koje i rodi. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. pa će ih on doĉekati. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. umjesto na ţenu. ona će biti na putu i vratiće mu se. — Uskoro je sin te ţene umro. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici.. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze.ako ona ima već dijete ili je trudna. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja.Njegov ţivot je prošao. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. bolest. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. ali ne ukazuje na smrt. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. pa će mu od koristi biti drugi sin. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. umrijeće prije punoljetstva. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. ţena nema djece niti je trudna. pak. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. brige. dug. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. kao što su npr. koji joj je rekao . djeca im se neće više raĊati. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. onda će iskoristiti nekog 50 . da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. pa ga vrati na njegovo mjesto. a ako mu on nije potĉinjen. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima.Ko sanja da ima dva muška spolna organa .. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro. biće poniţen i potĉinjen. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. ako nema djece.

Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. pokretljivost i širinu poslovnosti. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. ili će izgubiti jedan dio imetka. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. jer se na nogu u 51 . Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. Ibn Sirin mu je na to rekao: . Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. Gruba koţa na ko ljenu. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). obzirom da bedro. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. taj mladić mu je dušmanin. jeziku) ţenskog roda. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. kad se otkine. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. koje neće biti njegovo. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. ne zarasta niti boli. KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. koga simbolizira dotiĉna vena. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. to znaĉi njegovu smrt. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. Stoga. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. rodice mu se vanbraĉno dijete. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. Ako je to neki poznati mu starac. ako se sanja. NOGA je ĉovjekov oslonac. tj. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca.Ti imaš neki dug. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. ta promjena se odnosi na njega. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. ako je osoba koju sanja mladić. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod.njegovog imenjaka. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. BEDRO (but) simbolizira rod. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. Ako je to neki nepoznati starac. pa je san ispriĉao tumaĉu. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. ili pojava otoka na njemu. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati. povjeriće mu upravu. u vezi sa venom. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova.

Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. to znaĉi da će se oţeniti. Muţenje horasanske deve sim- 52 . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. ĉovjeka ili ţenu. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. ako je siromašan. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. ako je bogat. ona se ugasi. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. nego raspravlja o sudbini. GLAS l DR. ako je bogat. simbolizira imetak. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. s tim što.svemu tome i oslanja. koje se odalo kocki. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. biće mu lagahan put i postići će dobro. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. postići će bogatstvo. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. a kada ih podignem. KRV. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. a otići će mu i kapital i njegov oslonac. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane.v. kada ih drţim na ţeravici. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. . a za ţenu smrt muţa. oboljeće. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. a imao je duga 40. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama.. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. izgubice sav imetak i svoj oslonac. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. jednu s drugom. Ko sanja da ima mnogo nogu. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene.000 zlatnika. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. koji je rekao: . Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. ĈLANAK noge simbolizira dijete.a. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. Sve će mu se to desiti ako sanja. ili će umrijeti. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. ako je u pitanju poznata osoba. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen.s. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. ako je putnik. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. oboljeće. pa mu se ta noga na javi osušila. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. onda bude onakva kavka je i bila. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. izgubiće pola imetka. obzirom da drvo nije trajan materijal. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. 23. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. a Ibn Sirin ustuknu. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. od koga će postići neko dobro. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. za muškarce i za ţenu. rekao: . da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. Muţenje simbolizira zamku. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. pod dugom. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor.

kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. Tada je donesena druga ĉaša.. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. koju smo jeli zajedno sa medom. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka.. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. znanje i mudrost. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. biće oslo boĊen. To što ste jeli i med. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. postići izbavljenje i spas od belaja. . koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. ili sanja da je potegao jedan. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. zaimaće. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje.. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom.š. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob. posti i dijeli zekjat. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest. koje će biti njegov blagoslov..Allahov poslanice. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. Reĉeno je i to da će. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo. otputovao iz Ta-ifa. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. a ako ptoeĉe otrov. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). a ako ga sanja siromah. a glava Arapa je vladar pravovjernih.a nije niĉim zaprljana.v. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. Neki. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. u koju je sasuto sve mlijeko. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. Ako trgovac sanja da muze devu. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare. on odlazi baĉen. Ebu Bekr r. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. a u ma loj koliĉini — halal kapital. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. nema mu grijeha. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri." Kamila simbolizira Arapa. rodice mu se dijete. opet. dok je bio u Taifu. A neki opet. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. biti zavodoljan." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin.. koja se prosula.a. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. ko to sanja.s.a. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra.bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 .!o isto simbolizira i topljeno maslo. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja. Najvitalniji dio tijela kamile je glava. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug. shodno rijeĉima Uzvišekog: „. — Zatim je Allahov Poslanik s.a.v. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. Ko sanja da muze devu.s. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost.

to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko.. a on je opet odbio... Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina. Ako ovakav san sanja poglavar. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.on će od te osobe biti uznemiravan. Ko sanja da se oseknuo. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. oslobodiće se nekog grijeha. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao. to mu je neka korist. prihvatio je. a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. Harun er-Rešid. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran. a ako mu suze poteku. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. ako je ta ţivotinja bila maĉka. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. . a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu.. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. kao i to da i ne sluti da je prevaren. ali mu to ne polazi za rukom. pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega.Pa neka se malo smiju. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima .. ili će se riješiti briga. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. dvije ili tri. to dijete će biti krad ljivac. Tako. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. bez plakanja.. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. pa njegova ţena uzme sline. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu.sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. Pošto se takvi kao ti ne hapse.". ZIJEVANJE simbolizira bolest. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina.. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. osjetiće promjene na svome tijelu. Priĉa se da je vladar pravovjernih. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna.. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno. Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug. za koji ne ţeli da svako zna. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a najruţniji glas je magareĉije revanje". i nasmijala se. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito.u prodavnici. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. koje će po njega imati štetne posljedice. i spusti glas. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. vara ga sa njegovom sluškinjom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . postaće bogatiji. Ko sanja da mu. jako ili slabo krvarenje. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti. a smi janje simbolizira tugu.". Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju .. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. osiromašiće. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu. ali na kraju ga je ipak uzeo. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer.. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. i Mi smo je obradovali Ishakom. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. a ako je to bila golubica. koje je on odbio. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. koje je on u poĉetku odbijao. imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu.. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. ili će malo dijete odbiti od dojenja. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv.Tako je i bilo.

Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. bilo zabrana. a povratio med. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. dobiće protuotrov.postići će veliku vlast (carstvo). bilo upozorenje. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka.. 55 . Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. škrt je u širenju znanja. kao jedan ispljuvak. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast.on potajno troši neki imetak. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. a ako. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. ako pri tom krv teĉe u posudu. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. Ko sanja da je iskihnuo sluz . Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. treba to prihvatiti onako kako je. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot. oslabiće mu snaga.neko njegovo pravo. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje).) — biće izbavljen iz brige. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. kao i na neko zlo.. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. on je ĉovjek koji govori istinu. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. dijete će poţivjeti. ţeli postići neko dobro. on odaje njegove tajne neprijatelju. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. kojeg će se na kraju osloboditi. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori. to znaĉi da on govori istinu. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. bilo da je to nareĊenje. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. a ako je uĉenjak. Ko sanja da je pio mlijeko. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. Ko sanja malo sukrviĉe. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. Ko sanja da umije da govori razne jezike . ali je povratio. znanje i razumijevanje. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt.. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. a ako se osjeti neprijatan dah. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. Što se tiĉe sanjania dogo varanja.. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. dijete će ubrzo umri jeti. Ako je osoba koja grdi vladar. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. biće razotkriven. bez ikakvog tumaĉenja. koji će kasnije otići od njega. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). bilo radosna vijest.š. Ako se pri tom opio. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). a ako se dogovara sa ĉestitim. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. on izuĉava komentar Kur'ana.š.. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. Uĉenje dove.krv padne na zemlju. imaće dug ţivot.

ili ga ona boli. Nakon što se rodio Ardešir. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku.. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. primijetiće da ju je stvarno izbacio. ako je bogat. koji je bio pastir. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. — Nakon što mu je to on obećao. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao.MOKRAĆA simbolizira haram imetak. a ako nije oţenjen. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska).. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. pa je kasnije postao trţišni inspektor. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. to znaĉi da će mu ţena poba citi. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. Ko sanja da izbacuje spermu. mada mu je otac bio Sasan. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. SPERMA simbolizira višak imetka. i On je najbolji darovalac". Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. Ko sanja da mokri u svoj nos . a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. izgubiće jedan dio imetka. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. kad se probudi. ako je siromašan. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). a ako je bogat. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . — Tako je i bilo. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. Ko sanja da mokri. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. rodice boleţljivo dijete. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. uz kajanje.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. sin Babekov. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. ako ima trudnu ţenu. rodice dijete koje će zagospodariti porodicom.: Ardešir. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. oţeniće se. riješiće se siromaštva. Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. a ako je u brizi. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. Bojte se Allaha i udajte je! . a da toga nije svjestan. Ako trudnica sanja da 56 . Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. ispunjavaju tako svoje obećanje. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana.Tako je i bilo. jedan dio briga će mu nestati.Zato se i kaţe. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. izgubiće imetak.

pa je potom izmet zatrpao zemljom. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi.s. nuţnik. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac. biće klisti- 57 . Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. a ako ime imetka. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. srazmjerno smradu. Jedenje.A njegova (Ibrahimova a. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja.š. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. pak. a neki. on krije neki imetak. koji prati kajanje. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. ako se time umaţe. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. ĉini mu nasilje i velku štetu. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. a ako je prosjak. oslobodiće se haram imetka.. a sve to ĉini od svoje drage volje.je rodila ribu. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. prekinute putova nje.. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. srazmjerno koliĉini izmeta. na njega će podijeliti zekat. zbog kojih će ga biti loš glas. zapašće u brigu za koju će se proĉuti.) ţena stajala je i nasmijala se. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. ali na nedoliĉan naĉin. a ako su u nekoj poteškoći. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. a ako je mjesto bilo nepoznato. on će ih toga osloboditi. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. opet. ako je na putu. Da li je to halal ili haram imetak. i Mi smo je obradovali Ishakom. ali koji se neće proĉuti u narodu. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju.š. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. on će im olakšati. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. ako se sanja. simbolizira imetak.. Ako je.". Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. podi jeliće sav imetak. i Allahu dţ. on prebroĊuje neku brigu. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. Ako je to bilo u društvu. rodice mu se ruţna kćer.to znaĉi da će roditi dijete. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. zavisi od zadaha. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. kao npr. a ako to nije. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom.

Sve ovo vaţi za prijesna jaja.. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije.. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. koji mu je re kao: . a ako sanja da je rodila djeĉaka. kojeg mu je.Neki gospodar će ti dati neki imetak. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu.. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. postići će neko dobro. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. koji mu je rekao: . kao da su one jaja pokrivena. Ako ĉovjek sanja da je trudan.. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje.ran." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. Ko sanja da jede ljusku jajeta . obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. A moţda joj je priroda drugaĉija. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. a ako sanja da je kupio roba. rodice djeĉaka. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. dala na vaspitanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca. TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. rodice djevojĉicu.. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ako sanja da je dobio djeĉaka. ili će poĉiniti grijeh. ŢIVOTINJSKI IZMET. ako sanja da je rodila djevojĉicu.. postići će neko dobro. rodice djevojĉicu. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak. zadešiće ga teška briga. ĉiju ljusku je bacio. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. Isto tako. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. a ostatak pojeo. tako da. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. dijete će umrijeti. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka.". Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. ili će zapasti u brigu. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. zapašće u tešku brigu. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. Neki je. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. iskljuĉivo grudaste. zapašće u tešku brigu. a mala jaja ţensku djecu. po nareĊenju svog muţa." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. odlazak na hadţ. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. ako se jaje pritom razbije. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro.. Sanjanje goveĊe balege. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. za poljoprivrednike predstavlja dobro. a za oţenjenog — djecu.. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka.. opet. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi. 24.. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice.. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. poĉesto i skrivene stva ri. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu.to znaĉi da on pljaĉka grobove. i izvodi mrtvo iz ţivog. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo. npr.. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja.To za neoţenjenog simbolizira ţendibu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . On izvodi ţivo iz mrtvoga. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina.. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. Lajanje psa sirnbolizi- 58 . Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete.. neće biti u stanju to uraditi.. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu.

Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. da je širok. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost.. prekinuće kontakte s njim. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste.š. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj. kaznu. a ako ga sanja bogataš. imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. uz obavezno tjelesno zdravlje. 25..". uz brigu i strah od propasti. svinji ili bi volu. zatvorenika i siromaha. KUGA. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti.U njihovim srcima je bolest. ako sanja da mu drhti stegno (but).. simbolizira bogatstvo. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. simbolizira rat.. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti.. Gnoj u bu-buljicama. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. SVRAB. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. ako se sanja. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. Ako neko sanja da mu podrhtava glava. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere. PRISTOVI simboliziraju imetak. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. Reĉeno je da svrab. To simbolizira ijĉir. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. ranjeni). Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an. groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. ako ga sanja siromah. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. svrabu. Ako ovakav san sanja ratnik. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. kao i ubrza vanje kazne.. a neki vele da ona simbolizira imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. simboliziraju smrt. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). ako se sanjaju. imaće nekih poteškoća od strane vladara. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. simboliziraju pobjedu. za koji se snivaĉ boji da će nestati. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. a ako se sanja da je sa teĉnošću. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. ako se sanja. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. ako se sanjaju.ra kajanje za neko zlo. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. imaće poteškoća u vezi sa imetkom.. ako se sanja da je bez teĉnosti.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. SVRBEŢ po tijelu. simbolizira veliki kapital.da je visok. magarcu. zapašće u brigu i ţalost. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. jer ako se to sanja na nekome drugom." („bolesni" tj. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. da je dobra vjernica). dobiće neki upravni posao. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu. kozicima (boginjama) i si. a rat simbolizira kugu. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. simboliziraju brojnost grijeha. Ko sanja da je na samrti. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. BUBULJICE." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. biće ranjen.. i ako mu drhte noge. vladara ili uĉenjaka. imaće poteškoća od strane rodbine. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka.

š.. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. pobjedu i imetak. opet.. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. nije zadovoljan da se troši. dobrotu stanja i sticanje znanja.š. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. ili bude imao neprilika od glavobolje. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. dok za bogataša to znai neku potrebu. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu).s.š. umrijeće mu.. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ. Ko sanja da Vjerovjesnik s. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 . Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. a ako nema ţene. sticanje vlasti. on je potajno bolji nego javno. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. u Kur'anu a. vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara.a. Ko sanja da lijeĉi oĉi . obzirom da je bolesnik . Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga). obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću.š. a ti si neduţan. da na glavu stavlja krunu. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. osjeća potrebu za pomoć od drugih). Ko sanja da navlaĉi surmu. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid. opet. a neki. Allah dţ.š. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak.on poboljšava svoje vjerovaje. U osnovi. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put.. za onoga ko je za to pozvan. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. LUDILO simbolizira imetak. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid.muhtać (tj.bolesnika. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. otkup (m u) je post. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine. ako ima trudnu ţenu.. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. uho za uho. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote.. veli: . Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece.) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju.š. GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. nos za nos. milostinja ili kurban". a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima".to predstavlja imetak koji traje.v. i potvara neduţnu osobu. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku.. oko za oko. za onoga ko je u brizi. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba.š. Neki.Zaista nisu slijepe oĉi. to je njegova ispravnost u vjeri. oduţiće se. Ko ţeli da ide na neki put. kazna. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik.

Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. nešto desiti njemu. i razveţi uzao sa mog jezika. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r.Tako ti (je). biće smijenjen sa svog poloţaja.s. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. a ako je trgovac. s tim da je nije potpuno izvukao. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. djeca. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. a ako je upravitelj. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere.. obogatiće se nakon siromaštva. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. da bi razumjeli moj govor.. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. sanja da se taj vratio i da je slijep. zašto si me proţivio slijepim. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. i jezik i dvije usne. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. dok neki. imetak. Ako nevjernik sanja da je oslijepio. lice postaje ruţno. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće. dobiće bogatstvo. tjelesno zdravlje. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu. a ako sanja da ţivi i posHije smrti. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). ili će izgubiti blagodati koje uţiva.. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom.. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. a ako to sanja griješnik. trgovina će mu biti uspješna. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati.u onome u ĉemu oko uţiva. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu. jer kad se sa lica otkine nos. ili. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. ako je trgovac. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida.. Ako neko. — a kad ode oko. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. snivaĉ će umrijeti. kao što su npr.a.. ili njegovoj ruci.. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. kao i dobijanje imetka od neke bande. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. ili njegovoj djeci.. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. znanje. shodno sluĉaju Jakuba a. koju će strpljivo podnositi. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos.. ljepota lica simbolizira stid. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu.". Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ.. obzirom da se stid pokazuje oĉima. ili njegovom ortaku. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. došli su ti naši znaci.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. pretrpjeće gubitak u trgovini.. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . ne svjedoĉi istinito. ili će se. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava.Zar mu nismo dali dva oka. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. moţda. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti.. pa si ih zaboravio. odu i blagodati. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha.. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom. opet. ili njegovoj ţeni. a ako je svjedok.". Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . shodno rijeĉima Uzvišenog: .

š. a drugi je bio obješen. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. ili izdajnik. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. a ako to sanja neko ko nema djece. kazniti. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. stradaće mu kćer. ako mu je sasušen srednji prst. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. dareţljiv i hrabar ĉovjek. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba.on se srdi. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. umrijeće mu brat. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. ili nasilnik. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot.š. Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. ili će se razvesti sa ţenom. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . Ko sanja da mu se štuca . Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. umrijeće mu brat ako ga ima. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. umri jeće mu sestra. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. a ako nisi. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst.. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik.zaradiće neki imetak. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh.. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. — našto je Ibn Sirin rekao: . Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost.. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće.. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu. stradaće mu mati i porodica. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. ili će se razići sa ortakom. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega .on se mnogo zaklinje. kazna. biće mu nanesena nepravda od sudije. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): .A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu.". Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena .Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. umanjiće mu se imetak. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili sa ortakom. pa je on rekao: . Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti. ili sa prijateljem. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi. to znaĉi da on ispušta namaze.. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje.Ako je tvoj san istitinit.Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. ako mu je sasušen domali prst. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. ako mu je sasušen mali prst. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 . ili da se povješaju.

Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. Ko sanja 63 . ako ih sanja kod nekog drugog. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha). ili će izgubiti snagu. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. snalaţljivost i pokretljivost. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho.". ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. elefantijazisa i kozica. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. TakoĊe je reĉeno: . a ako mu se bol u snu povećao. svrab. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. zbog duga prema njemu.s. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. što je rugoba i sramota. kao npr. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka..Dugi nokti simboliziraju brigu.nog. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. kome odgovara organ koji ga boli. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. ili da više neće imati potomstva. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine.to mu predstavlja povećanje imetka. Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. poglavar ili prijatelj. to ukazuje na njegovu smrt.. koju je doveo na rub propas ti. sukrvice ili gnoja. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt). simboli zira povećanje blagodati. tako da će morati trošiti svoj imetak. Isto tako. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. a za ratnika — poraz. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna. a svakQ povećanje na tijelu. simbolizira imetak. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. Što se tiĉe gube. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. o njima je ranije bilo rijeĉi. on je nekim ljudima nanio zlo. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna.to ukazuje na osiromašenje i brigu. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi.š. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . pa sanja uškoplje nika (haduma). Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. što će ga dovesti do siromaštva. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. i stoga je kaţnjen. Ko sanja da ima kozice (boginje) . koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja.. ili da će mu umrijeti sin. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. nije zadovoljan da se troši. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. kozice i bubuljice. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. Posjanik a.š. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. je rekao: „Naša djeca su naše jetre". bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori. sin. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. otac. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. tako da se bojao da će umrijeti. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć.

pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. a ako mu nestane impotencije. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. KUGA u snu simbolizira tugu. Ruţnoća u snu simboizira sramotu. Ko sanja hromog starca . oboljeće mu sin.. ili će ih hapsiti. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . Ko sanja da mu je desna noga oboljela. ona će se vjeriti. ili će uznemiravati poštene osobe. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. ako sanja da mu drhti stegno. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine".. velikih stubova.. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. uspio je. a ako sanja hroma ĉovjeka. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak..s. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu.".". imaće poteškoća sa imetkom. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. dobiće vlast i biti spominjan. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. oboljeće od kuge. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. na javi oslijepila.. ta ko da se. Neki vele da one simboliziraju klevetu. iz zavisti. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago.on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. obziromsda glava simbolizira oca. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. ili išĉašena. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. a ako sanja da je zapao u tugu. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). — našto mu je Allahov Poslanik s.a. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac.a. ako na njoj ima rana. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine. osramotiti.š. pa je. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. i ako se bude zaklinjao. rodice mu se. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. Bolest simbolizira parniĉenje. Ko sanja da je hrom. a Ijekar — pomagaĉa. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ. Ovo je rekao Ibn Sirin. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi. ili slomljena. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. imaće poteškoća od svoje rodbine. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi.on je osoba koja posjeduje stid. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. da je umro. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom.. pa je za san pitao tumaĉa snova. 64 . pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio.v. ili ga ne nose noge. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri. ili ukoĉen (nepokretan). on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti.". a ako sanja da mu drhte noge. kao što je bio uništen i narod Ad. taj ĉovjek će ga. (od grada) Irema.. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-. a sramota — ruţnoću. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. a ako nema kćeri. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. Tako. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. Prenosi se da je Ebu Bekr r. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. rekao: — Allahov Poslanice. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. Tako. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer.

ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. to mu je prijatelj. koji se s mukom uzimaju.. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. a ako se krupica slomi. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. ako je boja krvi crna. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. Ako dobije braĉni ugovor. koje on neće htjeti prihvatiti. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. ako krv iz vene ne poteĉe. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . riješiće se brige. kome dotiĉni organ odgovara. o njemu će se govoriti istina. kao i ono što on ni je u stanju. ili će ona umrijeti. rastaviće se sa ţenom. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . a ako je na nekom poloţaju. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. jer krv simbolizira grijeh. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. ako mu je venu rasjekao poprijeko. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. a neki. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. biće smijenjen. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. prestaće takav govor o njemu. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene.26. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. LIJEKOVIMA. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. koji se s lahkoćom uzimaju. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. a oticanje krvi — pokajanje. on je dobar u svom vjerovanju. za bo gataše ima dobro znaĉenje. Jer. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. da simbolizira umanjenje imetka. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. ili će dobiti braĉni ugovor. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. opet. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. a ako ima ţenu. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. a ako je to neki mladić. ili se oţeniti. a ako venu prosijeca poprijeko. vladar će ga pustiti na miru. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. imaće neku korist. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. a ako ga ne dobije. a ako mu krv poteĉe.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". ali mu krv ne poteĉe. ako iz ve ne poteĉe krv. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. nagradiće ga. PUŠTANJE KRVI iz vene. ako umjesto krvi izaĊe kamen. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. Ko sanja da pije neki lijek. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. ili preuzeti neku obavezu. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. imaće koristi od nekog drugog vladara. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. pokajaće se za grijehe. to mu je neprijatelj. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. ona mu neće traţiti da je izdrţava. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. i da mu taj lijek koristi. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa.

Lepinja za Arape simbolizira ţenu. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. obezbijeĊenu prehranu. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. KLISTIRANJE.mu. ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. simbolizira brigu. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu. a da se i oni tebi prikazuju blagim. Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. ako je lepinja suha.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. posti ĉitavog svog ţivota). ispu niĉe obećanje koje je nekome dao.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. SLATKIŠIMA. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi.". Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. zapašće u brigu. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti.. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. postići će vlast i dobiti imetak. rodnost godine. a ako tijes to ukisne. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. on je pohlepna osoba. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. Ko sanja da pije. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. A ako je uzeo zalogaj. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. u osnovi. ako tijesto nije nadošlo. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno.ona mu simbolizira 1000 dirhema. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. blagoslov. a koliko od lepinje u snu fali.. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. u svrhu obilaska bliţe rodbine. ako se sanja da je tijesto nadošlo. a za zanatliju — njegovo poštenje. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. ili će se oţeniti. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. ali ih ne jede. dugo će ţivjeti. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. Reĉeno je da ulje za mazanje. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. da se peć ne bi ohladila. Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. uskoro će se sresti sa svojom braćom. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. a jedenje mekinja — siromaštvo. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . JELIMA. za trgovca — njegovu praviĉnost. ako je lepinja od jeĉma. ili neke laţi koje je izgovorio i si. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). Ĉista. 27. a ako se normalno namazao. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . imetak će biti pred propašću. 66 .l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu". Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. donosi brzu zaradu.. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad .

Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. koji je porijeklom Slaven. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi..) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. bilo u kući. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. bilo u trgovini. da te iz nje izbavi i da ti olakša.. ţivjeće dugo. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. neće imati protivnika.. razbila se." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. O Allahu Gospodaru naš. Ako je za trpezom sam. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. vele da trpeza simbolizira ţenu. vele neki od tumaĉa snova. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. dobro i blagodat. on u veselju bratitimi ljude. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi.".. ili nekog objekta. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. spusti nam s neba trpezu. Ako neko sanja da pije ulje. ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. uz raspravljanje i neznatnu korist... ĉuvanje od harama. moliš Allaha dţ. a ako lepinja poĉne jesti. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. što je on mogao i oĉekivati. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. opet. a posebno zdjele. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. — Tako je i bilo. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. TRPEZA. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. oni se meĊusobno mnogo vole. njegov ţivot je pri kraju. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom. ili nekog sela. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada.š. a dizanje trpeze — gubitak plijena.. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). koji je rekao: — Ako ti je san istina. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. blagodati. a neki. opet. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga.š. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. simboliziraju poslugu.. i On će udovoljiti tvojoj molbi. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. malo lepinja — da se malo vole. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. kao što bjeţi ţivotinja. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. spusti nam s neba trpezu. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći.. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. to znaĉi da se udruţio sa braćom. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. koja se ĉini velikom. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru. koji jede zajedno sa njim. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka. Neki. Tako. l kao što se lonac oslanja na sadţak. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 . što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . a lepinja — veliku zaradu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu. Sirćetni umak simbolizira bolest. Sve srebrno posuĊe. a ako sanja da se trpeza digla. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). i kada je stigla do vanjske kapije. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo.

ako je debela simbolizira veliki imetak. ako to sanja trudnica.odgovori on. rodice mu se sin. MESO simbolizira bolove i bolesti. obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. koje dolazi nakon prijašnje nesreće.Mir! . Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. oboljeĉe i potom ozdraviti. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila.rekoše: . Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. svjeţe meso . o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). dijete će mu biti vaspitano. izuzev pojedinih vrsta mesa. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. nemir i bolest. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća.a.Mir! . — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 . povezujući to sa ajetima: . a ako su nedokuhane. a ako je peĉenje od mršave ovce. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike.s. a ako je peĉenje mršavo. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. tako. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. ako se ljudsko meso ne jede. a grumenĉići soli — brigu i umor.v. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. ona predstavlja brigu i prepirku. brige. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. ako se glavuša pokvarila (istruhla). Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. i ubrzo im donese peĉeno tele. a poslije Ishaka Jakubom. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. obzirom na njihovo siromaštvo. ako je glavuša mršava. ako je ovĉetina sirova.. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. Neki vele da to simbolizira opskrbu. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. Slanik simbolizira prijatnu robinju. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša. kao i to da ona simbolizira neki gubitak. uĉenjak nije dobar.smrt. razuz-danost i prepirku (sporenje). Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo.simbol. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. ako je meso kuhano.. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. a ako ga dotakne. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. neće dobiti imetak u naslijeĊe. to mu simbolizira neko dobro. ako ga jede. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. rodice muško dijete. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. obzirom na njeno kuhanje na vatri. trud. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. dobiće priznaje od nekog vladara. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. — Ti se ne boj! — rekoše oni. kupvanje mesa — nesreću. a ako je meso nedokuhano. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. ako neko sanja da jede meso peĉene deve. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. — Trudite se i budite zahvalni. izobilje i spas od straha.000 dirhema. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. . Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka.. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta. Neki vele da ona. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. Ako je peĉenje debelo. ono simbolizira dobro za ukućane. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih.š. a ako je nedpkuhana. i Mi je obradovasmo Ishakom. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ.

koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. paiona u more kliznu. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 . naroĉito prţenu. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna.ka. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. da ti je ne spomenem. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju. ukoliko nisu u pitanju male ribe. ja sam zaboravio onu ribu. imaće neke koristi od ţena.A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene.s. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro.Daj nam uţinu našu. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. to ukazuje na smrt. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. a što će kasnije imati vrijednosti. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. imaće neke koristi od zalagaĉa. ili druţenje sa poglavarom. neće mu biti niša. dvi je noge i rep. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. ukusa i ĉasti. mora da je ona skliznula u more. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. on se njoj obraduje. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. zabovaiše na ribu svoju. ĉiji mu se ukus nije svidio. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima.s. neka se pripremi za smrt. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka... a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. drago i što se lahko guta. ako sanja da jede gušĉije meso. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. a ako to nije uradio. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. a ako nije. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. shodno kazivanju o Isaovoj a. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu.. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. Musa reĉe momku svome: . Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat.. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. poslovi će mu se pomutiti.v. zavisno od situacije. a brav — velikana u društvu. ili sa njima ĉini razvrat. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. RIBE. A kada se udalji-še. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. baš ĉudnovato! — E. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. dva krila. trpezi. a ako je meso nedokuhano. on ogovara vladarovu djecu. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. tugu i poteškoću. ili najĉasnije ljude u društvu.a. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice.. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu.". — Kada je ĉovjek provjerio slugu. valja ih u brašnu i prţi na ulju. prijatno. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. ili uslišanje dove. ako jede kokošije meso.

a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. ako je ta popara bila masna. mesom i lukom. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. u tom poslovanju nema koristi. svoj govor naziva lijekom. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. a ako je zaĉinjena šafranom. srazmjerno mas noći supe. Ko sanja da pred sobom ima poparu. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela.š. ono simbolizira sreću i radost. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. o nešto će se okoristiti. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. on prenosi ruţne rijeĉi. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. zarada od tog poslovanja je haram. iz koje jede. koji su vrijedni spomena. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. koja donosi veliki profit. .. i rekao mu. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. Allahov poslanice. dobiće vlast. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. U osjiovi. neko više a neko manje. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. brašna. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. Veća koliĉina šećera. snagu.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. peciva i kaše. ako se sanja. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. ako tu hranu okusi. oboljeće. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala). spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. izuzev mlaćenice. ako se sanja. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće.jeĉe u izobilju. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. da ga ja protumaĉim. ako jede supu sa goveĊim mesom. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. on se pribojava smrti. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. riješiće se briga. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. a ako nije bila masna. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. . ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. ako je pritom pojeo svu poparu. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima.a. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. ako jede supu sa mesom od vrapca. oboljeće i zapasti u tugu. bojeći se da je nestane. na toj blagodati. ili sa silnicima trguje. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. izuzev jaja. Med. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. ako ona nije zaĉinjena šafranom. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. ali je ne jede. to simbolizira trgovinu. med (bez saća) simbolizira manji imetak. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. ako je uzima i dijeli drugima. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. koja simbolizira poteškoću. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. a i med je lijek.š. U osnovi. on je re- 70 .v. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. i ljudi ih liţu. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka.s.

pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen.s..pa mu je on rekao: .. ako se sanjaju.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet. a oni koji ga piju . — pa je Ebu Bekr r.Allahov poslanice.. a iz ţiva neţivo. pa je za san upitao tumaĉa snova.a.v.s. neki po dvije. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu. 71 . biće utješen a.v. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem.kao: . Ko sanja da zakopava hurme . — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio...v. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. Zatim ćeš poslati drugi odred. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. — i to je ponovio tri puta. Kasnije je zavolio nauku i mudrost. past će po tebi svjeţe hurme". rekao: — Dozvoli mi. bogatom i blagoslovljenom ţenom. rekao: — To isto mi je rekao i melek. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe. oţeniće se cijenjenom.a.a.s. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave). Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu. a Ebu Bekr r. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta.". Allahov poslanice.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE). rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom.zakopaće neko blago. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske.s.a. opet. — pa mu je Allahov Poslanik s. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. med koji silazi s neba — to je Kur'an. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. a hljeb bogatstvo. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. a med i maslo . rekao: — Allahov poslanice.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. a sada je drveće oţivjelo. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. ili će'dobiti blago iz neke riznice. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete. Prenosi se da je hazreti Omer r. Najslabije hurme. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja.a.000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi..a. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40.njegovu slatkoću i njeţnost. da protumaĉim san. dozvoli da ja protumaĉim san! .Tumaĉi! -. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju. neko više. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. neki više od toga.a. a neko manje.a.s.v. On iz neţiva izvodi ţivot.To ti je slast imana (vjerovanja). To ti je slast imana (vjerovanja). Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele. sanjao da jede hurme. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda.. a neki. opet. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka. Kad sam to poĉeo ţvakati. Hurmi inaĉe ima više vrsta. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme.Oblak predstavlja Kur'an. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta.v.v. — Na to mu je Vjerovjesnik s.l trehni sebe granom palme. koji je rekao: . — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a neki.a. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza. — Na to je Vjerovjesnik s. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka. shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: . Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. a neki ga piju.a. rekao: . da simboliziraju ušteĊeni kapital. i ljudi ga prihvataju. koji će proći bez gubitaka. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba. — Tada je Ebu Bekr r.s.a. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. . Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam.

Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. frulu. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. tamburu. simboliziraju neprikosnovenost. Ako se def sanja u rukama ţene. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. Paluze simboliziraju brojan imetak.pa mu je Ibn Sirin rekao: . ZABAVAMA. i raznovrsno voće i piće traţiti". imaće briga sa muškom poslugom. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. a neki. 28. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. biće izbavljen iz neke teške situacije. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. ud. grijeh. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. neki. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. a ako ih vatra dotakne. a ako bi se to poĉelo istraţivati. on simbolizira vidljivo i poznato dobro.umrijeće.. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. simbolzira laţan govor. MIRISIMA. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. ili slušanje svirke uda. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. ako je toga dostojan. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. kap npr. zadovoljstvo i radost. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . opet. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! . Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. on je osoba koja izmišlja priĉe. Ko sanja da jede kašu od brašna. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. u kojima će se odmarati. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. Ako se def sanja u rukama robinje.š. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. vika i ples to simbolizira nesreću. govor ili vlast. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. masla i meda. dok je u namazu. . Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . masla i meda). po šeriatu. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. SVIRCI. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kadaif simbolizira imetak. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. opet. otkrilo bi se kakva je ta ţena. Ko sanja da. kastanjete i si. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. znaĉenjima njegovih ajeta. pa se oni odazovu njegovom pozivu. a ako nije. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena.pa mu je Ibn Sirin rekao: . Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. a jedan njen zaloga. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete.Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak.Habisa je dozvoljeno jelo. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva.simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe.s. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. shodno Sulejmanovom a. MUZICI. jede kašu (od brašna. Poznato je da je udaranje u def. on će postati njihov poglavar. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. i dobro će uĉiti Kur'an. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". IGRAMA. a ako nije. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. Frula simbolizira nahiju. Udaranje u def simbolizira brigu. riješiće se briga. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. pa ako struna uda pukne. Sviranje na udu. — do-biće upravu i vlast. da će zapasti u brigu. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. imetak i veselje uz igru i zabavu. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš.

i vidjećeš ljude (kao) pijane. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. strah i uţas. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. a u drugoj mlijeko. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. obzirom da struna simbolizira ţenu. da mu je glava obrijana i da pije vino. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva. u osnovi. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. a oni nisu pijani. simbolizira zaradu u trgovini. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. simbolizira galamu i svaĊu. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. Vino. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. pašće u iskušenje. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. simbolizira gubitak u trgovini. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. postići halal imetak.. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. samo je šteta od njih veća od koristi". Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. a vino — da ćeš biti smijenjen. Ako vladar sanja da sluša tamburu. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. ili ţeli da se oţeni. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. Pjevanje. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. hvalisavog siromaha. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. srazmjerno jaĉini opije - 73 . Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. Ali. a i neku korist ljudima. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. a ako sanja da je ušao u rijeku vina. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu.. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. u jednoj je bilo vino. Ako neko sanja da loše pjeva. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. vino mu ukazuje na pristanak. ako nešto ţeli. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. Tako.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. ĉasti i komoditeta. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. u osnovi. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. a drugi dio je haram.. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. Reci: — Oni donose veliku setu. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. sa kojim će dobiti vlast. komponovanjem i si. a neki tumaĉi vele da će. obzirom na miješanje vina. taj san je loš. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. to mu simbolizira neko dobro. a ako nije lijepo. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. naprotiv. ako je lijepo. na to ukazivati kretnja ma. suprotstavljanje i tuĉu. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). Reĉeno je da pjevanje. tako da će. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo.. Ako neko ko se bavi pjevanjem.

obzirom da se one ne razbijaju. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. u osnovi. u osnovi. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka.. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići. . Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda.Ako ti je san istinit. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. razvešćeš se sa svojom ţenom. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. obzirom da su te igre. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu. ţena će mu poslije poroda umrijeti. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu. . i simboliziraju nekakav sukob. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. a voda ostala na dlanu. otkri vanje onog što je skriveno. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. a neki vele da one simboliziraju neko dobro.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. muškatnjak i dr. Ako sanja da se pehar razbio. ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . a da se ĉaša nije razbila. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. a iz drugog slana. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu.. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. pa se ĉaša razbila. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. obzirom na njihovu providnost.. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. a ibrik simbolizira slugu. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka.lli. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). obzirom na dim od kaĊenja. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti.. zabranjene. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. karanfil. primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. izmeĊu ostalog. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. ona simbolizira bolesnika. koju sam stavio na dlan." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. Ako se sanja toĉionica sa vodom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. po šeriatu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. nisu pohvalne ako se sanjaju. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja. — Tako je bilo..Tako je i bilo. pobjednik će u društvu biti istaknut. ali da je voda ostala.. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce.Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. Ako se pri tom sanja da se voda prosula.. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu). Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja. kao što su misk. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni.. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste.nosti u snu.š. — A je li ona trudna? . obzirom da je ona od stakla. Sanjanje krĉaga sa vodom. Miomiris. . obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . ako je u kući. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. Mirisi crne boje. a dijete ostati ţivo. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje igri sa kockicama. drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. putu. simboliziraju gospodstvo i radost. pa jedna od njih pobijedi. simbolizira dobar glas o nekome.

kada je dobra. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. ali ga ne dotiĉe. Puder simbolizira pohvalu. imetak i vlast. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. Kad se probudio.biće optuţen za obmanu i izdaju. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. to je njegova vjera po kojoj je poznat. robovi). U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak. izuzev ako je u pitanju posteljina. biće hvaljen. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. Odjeća od vune simbolizira imetak. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva. koja simbolizira pohvalu. njegov poglavar će zapasti u brigu. ukoliko neko sanja da ga jede. ţenidbu ili kupovanje robinje. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. postići će imetak i biće na dobrom glasu. Maslinovo ulje. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. Najbolje odjeća je nova. krunu i dobijanje uprave.s. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. Kapa simbolizira daleki put. a ruţina vodica imetak. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode.š. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. pije ili se njime maţe. izuzev ţive. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. tako da tada simboli zira radost i sreću. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka.s. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi.v. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. On je san ispriĉao tumaĉu snova. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. — Tako je i bilo. 29. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. brigu i iskvarenost vjere. a ako sanja da ga melje. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. ili. i za muškarca simbolizira snagu. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri.bi. njegova ţena se ustezala od njega. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. pohvalu i tjelesno zdravlje. a ako ne nosi takvu kapu. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s.a. i za njega ona simbolizira gospodstvo. — Tako je i bilo. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio.š. pokrivaĉi. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. bilo na neki drugi naĉin. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. vunena. To isto simbolizira i vuna. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. oboljeće. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. koje daju mirisni dim. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. Puplin simbolizira veliki imetak. je sanjao da mu je skinut turban.š. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. simbolizira blagoslov. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri. ako u sebi nema svile. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. a za muškarce nije. moliti za njega. Ako ţena sanja da na glavi 75 . kostrijetna. izuzev u ratu. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. Ishak a. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. pamuĉna i lanena. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. prostrana i gusto pletena. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. a po nekima — gospodstvo. dobiće vlast. po nekima — imetak. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. ai bez vatre. uputio Allahu dţ. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. Ko sanja šafran.

to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. vjeverice ili lisice. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. kao i rukavi. lijepa. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. pravnik. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. rodice sina.on ne prih- 76 . a isto tako i dţubeta. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. snagu. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an.a. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. U svakom sluĉaju. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. odnosi se na navedeno. a po nekima — na gospodstvo. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. Oblaĉenje košulje. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj.v.. oţeniće se. Nove gaće simboliziraju djevicu. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. samo ne recite da sam pomatušio. kvalitetna. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. udaće se. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. a ukoliko nije udata. neki vele — dijete. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. pored gospodstva. a on ih nema. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. ako je neudata. kao i stanje njenog muţa. a u ljetnom periodu dobro u brizi. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju.s. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. dobro i vlast. ako je trudna. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. Pokazao mi se i Omer. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. on je nasilnik i tiranin. obzirom da to nije muslimanska odjeća. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. Kod nekih su bile do grudi. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. Ako ţena sanja da je obukla novu. kada se ne smatra lošim. vjeverice ili lisice. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. i ako mu je poglavar trgovac. odnosi se na slugu. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. a ako sanja da ostavlja gaće. Kaftan simbolizira silu. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". ako je trudna. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. ili. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. loše je vjere. Ako ţena sanja da joj se veo leprša. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. bilo da je prljava. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). Vjerovjesnik s. on će progledati. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. trgovina mu nije ĉista. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. Sve što se sanja u vezi sa košuljom. ĉista i dr. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. ako je njegov poglavar vladar. a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. Ko sanja kapu od krzna samura. Maramica (rubac) simbolizira slugu. izgubiće stid. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. izdrţavanja i vjere. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. Tunika simbolizira utjehu. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. a koţa od samura.ima kapu. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. odnosi se na onoga koji to sanja. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. ĉija se košulja vukla po zemlji. rodice mu dvije djevojĉice. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. vlast i utjehu. a kod nekih su sezale niţe. — Allaha nam. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu.

Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. a u toku zime . hak (pravo). a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. a ako nije. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. Šal simbolizira ţenu. biće izloţena ruglu. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. ako je dţube obojeno. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. ĉast. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. Zelena odjeća simbolizira snagu. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. s tim da to nije otpalo od tajlasan. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde.dobro.bije ga ruţan glas. ĉast i ljudskost. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana.. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). Ogrtaĉ simbolizira vladara. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. ĉiji po rub je bio pocijepao. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. svile i brokata. ukoliko je dostojan upravljanja. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. a ako pritom bude imala na nogama obuću. — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. biće optuţena da je sumnjiva. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. kao i dunjaluĉko obilje. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. ako sa njim izaĊe iz kuće. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri.š. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. obzirom da 77 . Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. izuzev ĉaršafa. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. vjeru i povjerenje. a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. ako je dostojan uprave. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. pretrpjeće neku štetu u imetku. pokrivaĉa i prostirke. sin). Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. kod kojih simbolizira radost. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. izuzev kod predmeta od puplina. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka.vata svoje dijete. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. vjeru. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. ako sanja da je lav obukao vunu. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. obziorom da se odjeća drţi o vratu.š. a zatim je to zaboravio. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje. Dţube simbolizira ţenu. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam.

tijelu ili glavi. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro.Ĉovjek je odgovorio: . Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. rodice mu se dijete. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. lijepu i vrijednu djevojku. Jedenje 78 . MeĊutim. i za ţene predstavlja dobro. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. Jedni vele da on nije pohvalan. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. a zaostale. jer ona ima bruh na stidnici. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. koji je po tumaĉenju bolji od vune. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. Prljavština simbolizira brigu.š. opet. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . i kad sam ga razvio. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. pa je o tome pitao tumaĉa snova. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. ili zapreku za neki naumljeni posao. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. bez obzira da li je na odjeći. — Kada se ĉovjek vratio kući. od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini.Ne. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. pored toga. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. dobiti poglavarstvo. ĉovjek sanjao da je obukao brokat. da će. Neki je. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. od kojih je jedan preko drugog. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. primijetio sam da je na sredini istruho. ako je odjeća i umazana. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. to ukazuje na njegovu smrt. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka. on je pod uticajem sihra (opsjene).rekao je ĉovjek. koji se posvetio vjeri. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose.bolest. kao npr. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. najbolje znaĉenje ima crni plašt. ili je još bolja. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. ukazuje na rodnost. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. putu i koji će. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). drugi . Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile.š. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. Jedni vele da ona simbolizira vatru. kakvu je u stanju popraviti. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. jednu preko druge. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . postati poglavar. Brokat. pored toga. god ine.neka nas Allah dţ. ili odlazak u zapadne krajeve.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. posebno za poljoprivredni ke. posebno za bogatašice i prostitutke. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. a treći — klanicu (pokolj). Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. Ko sanja da je dobio neki vez„. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. ili brokata. koji se bori na Allahovom dţ. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. Pohabana odjeća simbolizira brigu. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. upravu i poglavarstvo. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu.

Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. pojavi-će mu se neprijatelj. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. njegova ţena biće blizu propasti. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). povećaće mu se broj neprijatelja. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. oţeniće se. Što se tiĉe obuvanja obuće. obljubiće ţenu. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. a ako sandalu krpi neko drugi. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. ali uopšte neće nestati. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. ide se iz vjerskih razloga. Ko sanja da je dobio sandale. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. ako su crvene boje. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. ti si. ako ih je obuo. a ako se zadnji dio sandale otkine. obuću svoju. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. ako se odlijepljeni potplet ne otkine.brigu. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. Sandala sa kaišima simbolizira kćer. ili se sandala raspadne. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. a u ljetnom periodu . a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. ili upala u vodu. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. ako su zelene boje. mada on to zna i zadovoljan je s tim. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. a ako obuću proda. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. ţena će mu umrijeti. doista.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. a ako odlijepljeni potplet otpadne. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. u blagoslovljenoj dolini Tuva". ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. kćer će mu umrijeti.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). a ako nema oruţja. . ako su ţute boje. ţena će mu biti nerotkinja. oţeniće djevicu. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. odustaće od puta. na put se ide radi imetka i gospodstva. to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. biće poniţen i rastuţen. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. kćer će mu poţivjeti. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. zatvor i okove. ide se zbog bolesti i brige.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. ali da ne ide u njima. obljubiće svoju ţenu. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. ako sandale nisu obuvane. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . Ko sanja da je izgubio nešto. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. Ko sanja da mu se izgubila sandala. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. ide se u potrazi za radostima. ali će se spasiti. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. a ako je obuća ispod stopala izderana. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. Ko sanja da je obukao novu. zato. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. a obuvena sandala simbolizira ţenu.

imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo. zadovoljstvo. poklonice mu kćer. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. stići će ga (Allahova dţJ. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. oni mu govore teške i grube rijeĉi. Ako ovo sanja rob. Ko sanja da spava sa imamom. on će ga naslijediti. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. oni noću ĉine dove (Allahu dţ.š. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. a ti se vratio? — Jesam! . a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. ako je bolestan. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. njegov imetak će ot ići imamu. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru.š. a ako to sanja zatvorenik. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje. oni mu govore lijepe rijeĉi. to znaĉi da će umrijeti. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. ako ga gaĊaju strijelama. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata. dobiće spor.š.š. koji prolazi izmeĊu prsta.ubrzo će umrijeti. ako mu je dao platno od brokata. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. oni mu govore ono što je pokudeno. ili robinju.) protiv njega. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. pa se kaiš jedne sandale. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. reĉe mu: .. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. ili u selo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. a ako mu je postelja nepoznata. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. biće osloboĊen.) kazna. i da on zaspi. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. koja se vidi u snu. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. l pošto porazgovara s njim. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. bilo poslije njegove smrti. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće... ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. bilo za imamova ţivota. a nije dostojan tog poloţaja . ako na njega bacaju kamenje. a ako on zaspi prije imama. biće osloboĊen. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. a imam ustane.kornosti Allahu dţ. 30. Ako imam u snu podanike baca u 80 . NJIHOVOJ PRATNJI. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. Neki vele: Ko ovo sanja.rekao je ĉovjek. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere. ako ga strijela pogodi. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen. gnjev. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. ako to sanja neko ko je u sporu. ili. Ako podanici na imama bacaju šećer. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom)." Ako ovaj san sanja trgovac. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. ili u mahalu. zato što su im dani crni. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja. STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ.š. kao što se ni nad sultanom nema vlasti.. CAREVIMA. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. a izmeĊu njih nema nikakav zastor. profitiraće u trgovini. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. shodno rijeĉima Uzvišenog: .

ako je masno. ako se jela budu dizala i donosila. Ako je jelo slatko. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. koga je. a jednu ste zarobili. doţivio ono što je doţivio. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. on se kaje zbog nekog svog djela. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. srio melek smrti u liku nekog podanika. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. u groblju ili na smet-tjišfu. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj.. Ako vladar leti pomoću krila u snu. to znaĉi da on poziva u zabludu. ali da nije smijenjen. suprotstavljanje će dugo trajatt. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. ako sanja da se razveo sa ţenom. Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og.v. u snu. postići će ugled.a. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo.s. ĉast. biće smijenjen sa duţnosti.. mladić. zavladaće istokom i zapadom. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. suprotstavljanje će potrajati. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove.. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 .) kada je srdit napustio svoj narod. postići će imetak odakle ne oĉekuje. biće odmah smijenjen sa duţnosti. ako nema masnoće neće biti stabilnosti. ono simbolizira radost. izuzev ako oĉekuje dijete. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. Ako vladar obuje novu obuću. što znaĉi da će mu se roditi sin. jednu (njihovu) skupinu ste pobili." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. Isto tako.vatru. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. shodno kazivanju o Junusu a. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna.. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. kao što se pokajao Zunnun (Junus a.. ako jaše na pokornom orlu. kap npr.. spomen i vlast. poslušavši svoju ţenu. koji se rasrdio i napustio svoj narod. ime. a ako uĊe kod vladara. to simbolizira slabljenje vladara. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti. povešće dug rat i izgubiti vlast. ali da ne vidi trpezu. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. . Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). a ako uradi suprotno. a jaĉanje podanika. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju. doći će mu predstavnici opozocije. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. postići će bogatstvo i radost. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. on je umo ran od vladavine. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto. Uzdizanje sultanov. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. nanijet i neku neprijatnost. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. a ako porobljava neki narod.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. ili raskopĉa svoj plašt. uĉiniće nešto za što će se kajati. poloţaj će mu se uĉvrstiti. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. shodno kazivanju o Nimrudu. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. iznenada će umrijeti. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika.. te mu nešto prišaptao na uho.s. štaviše—ojaĉaće. ali će kasnije izgubiti carstvo. usprotiviće mu se smutljivci. poveĉaće mu se vlast.. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom.s. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. ili skine kaiš.. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). to mu simbolizira njegovu snagu. Takode. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu.s. a ako je na njegov poloţaj došao neki. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti. ima će pobijediti nekog velikog vladara. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. obzirom da je Adem a. i njihove domove. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. to mu simbolizira poniţenje i prezir.

simbolizira meleka smrti. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. simbolizira ubicu. to ukazuje na to da je Allah dţ. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. ili u nekog dobrog ĉovjeka. ako je u liku starca. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. Glasonoša.š. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. ako se sanja. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. a ako toga nije dostojan. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). umrijeće. a ako ga sanja da je zadovoljan njim.š. Nosaĉ simbolizira poreznika. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. sim bolizira bolest ili tugu.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. biće smijenjen. a ako je u crnoj uniformi. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. Zastavnik simbolizira sudiju. tugu i propadanje imetka svih ljudi. umrijeće. neće zakidati na mjerenju. je obavljao poslove drţavne ekonomije. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. lijep spomen. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. a ako se tas digao. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. a ako se to sanja u bolesti. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. simbolizira kri tiĉno stanje. nadnijeće se na smrt. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. Jusuf a.š. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. a nije za to pozvan (sposoban). Tamniĉar simbolizira grobara. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. biće nepravedan prema suprotnoj strani. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. biće pravedan. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. Nepoznati sudija. prekinuće mu se putovanje. Allahpve dţ. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. ako je na putu. on u tom sporu neće izgubiti. simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. Miliconer u snu. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. simbolizira radosnu vijest. a na kraju će tugovati. Ko sanja da sudi ljudima. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. Sokolar simbolizira starješinu. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. ako je upravitelj. riješiće ih se. ali da to ne ĉini dobro. imati platu i nagradu. a ako je u brigama. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. ali će zatim biti saĉuvan. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. a ako nije nijedno od toga.govu upravu na javi. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. ako je u bijeloj uniformi. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ.u snu simbolizira Allaha dţ. ako je trgovac. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara.s. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu.š. Os- 82 . a ako je u liku mladića. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. simbolizira meleka pisara. pa od toga odustanu. njim zadovoljan. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti.š. Vladarev straţar. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. Tjelesna straţa.

ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima. trgovina će mu se umnoţavati. vladar će biti okrutna srca. A na nekim licima to ga Dana biće prašina. vladar će se pokazivati pravednim.". imaće mnogo ovosvjetskih dobara. Ako sanja da mu se trbuh povećao. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine.. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. od toga saĉuva. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna. ORUŢANIM SREDSTVIMA. Ako sanja da su mu noge od olova. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. obzirom da zemlja. poteškoća i si.. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. simbolizira uţas. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. povećaće mu se vlast. OKOVIMA l SL. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. ispoljiće neprijateljstvo koje krije. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. ukazuje na plijen (bogatstvo. imetak). Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. kao rat izmeĊu vladara i podanika. HAPŠENJU. Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak.. tegobe. Ko 83 . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo.. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta".on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. ili kugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. kao i snage i moći. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima. drugo. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. a ako su u crnoj uniformi. Ako neko sanja okupljenu voj sku. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. patnju i opasnost. uţasa. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub .. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. zaista. Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze. strah. bilo da je u pitanju pravedno. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. RATNIM STANJIMA. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. ORUŢJU. gdje god se nade imaće mnogo imetka.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. TUMAĈENJE SNOVA O RATU.. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. brigu ili uţas. postići ćeugled i ĉast. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. a ako je bolestan. Milicionar. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. dok mladić simbolizira neprijatelja. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine. simbolizira imetak. to ukazuje na teškoće. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. imaće sina koji će ga hraniti. neka nas Allah dţ. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. umrijeće.. 31. tama će ih prekrivati. Ko sanja da bjeţi od patrole. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda.. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. kao rat izmeĊu dvojice vladara. Ako ovo sanja trgovac.. od koje nastaje prašina. tugu.. brigu. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. bilo nepravedno postupanje. i treće. Gospodaru svome nezahvalan. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. povećaće mu se broj ĉeljadi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Allahovom voljom. VJEŠANJU. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. ispoljavaće plemenitost i pravednost. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala.. a neki vele — obogatiće se u ratu. obzirom da starac simbolizira sreću. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. kao rat izmeĊu podanika.ĉovjek je. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. a da nije postao vojnik.".š. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. a ako ga to ne prati.š. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. to mu ukazuje na bolest. Ko sanja da je regrutovan. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. on će ga potpomagati i jaĉati. UBIJANJU. Ako je starac od njega preuzeo komandu. a smanjiti pravednost. i zorom napadaju.

Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu. u koji nemojte nipošto sumnjati. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju. koji 84 .Zaista je on (Isa a. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu. a prašina smutnjom. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. da idem i poštapam se tom sabljom.. olova. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. a neki vele— rodice mu kćer. a i po zvijezdama se oni upravljaju. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. — Tako je i bilo. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. a Ibn Sirin je rekao: . Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika.Rodice ti sina. ukazuje na utjehu i radost. dţamije u Basri).. ako je crvena. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. sabljama. pa joj je on rekao: . pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ali oni to ne ĉine. Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. ako je crna. postići će visok poloţaj. ako Bog da. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi.. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri. on je u pravu." tj. Slijedite me (moj put). od njega će dobiti gospodstvo. bijele zastave ukazuju na kišu. ako se remen sablje prekine. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo).. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. a dijete će biti zdravo. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga).Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). a Ibn Sirin je dodao: . Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda.Ako je istina da je to sanjala. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. a ţena mu ne bude trudna. i putokaze. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. olovna — ţenstvenog sina. umrijeće i dijete i majka. ako je sablja teška. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. preuzeće neku obavezu. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju. rodice mu se sin. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju .. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. tako mi Allaha. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. pa se remenje pootkida.s. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri.. a ako se slomi i sablja i korice. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. a neki vele da simbolizira majku ili tetku. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. biće upućena.sanja da jaše konja. izuzev vojskovoĊa. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. i drvena — sina munafika. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. umrijeće majka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. shodno rije>ima Uzvišenog: . Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. postaće obijestan. to mu je govor koji je pripremio. — On je. biće smijenjen sa poloţaja. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću. rodice mu se ĉetiri sina. ako je sablja krzava. ako ima neki spor.A kad (ih) proĊe strah. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. bronze i drveta.. on će govoriti teške rijeĉi. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. ali bez sablji. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. tri puta će se razvesti sa ţenom." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). bio je to on! — rekao je ĉovjek. Crne zastave ukazuju na sušu. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. rodice mu sina. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno.. neće imati snage za voĊenje uprave. da u ruci ima isukanu sablju. a sablja isuĉe.ta sablja mu simbolizira ţenu. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra). Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. ako se korice slome.

njen muţe se okrenuti od nje.Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. izasla nik će izvršiti zadatak. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). taj ĉovjek je dobar. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. tako. neće ga prihvatiti. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. ujela bi te zmija. taj djeĉak će postati upravitelj. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. koji mu je 85 . putovanje ili ţenu. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. izaslanik je neodluĉan. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. sliĉne su sablji. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. ako strijela pogodi cilj. ako je omĉa od uţeta. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. a ako omĉa sklizne do pojasa. tj. Debela strijela (koja udara pljoštimice. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. a ako je od lika. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. simbolizira muško dijete. Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. ako je koplje imalo vršak (šiljak).). Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. ako strijela pogodi cilj.š. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. bez namjere da njom udari. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. nakon što će prije toga biti pred propašću.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. kome je dao ime — Rudejni. te rijeĉi su neistina. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. rodice mu se muško dijete. taj ĉovjek je pouzdan. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. ugled i imetak. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. rijeĉi će biti prihvaećene. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. ali ne nalazi izaslanika. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu . Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje. ugled i visok poloţaj. dobiće je. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. ako se nada djetetu. a ako promaši cilj. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. ako su snaţne. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. pa mu se našao sin. dobiće radosnu vijest. ako takva strijela pogodi cilj. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . ako se sanja. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. rodice mu se sin.to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. Ruke. a ako je strijela pogodila cilj. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti.

koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri.. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. a uĉinio vam je od brda skloništa.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan.. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). oklo- 86 . Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke.. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. veli: . zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. nakon odnosa sa njim. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk. radi provjere vlastite snage. pobijediće. Za Arape tobolac simbolizira ţenu. ili nekog od bliţe rodbine. . Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). pa je san ispriĉao tumaĉu snova. putovaće se u nearapsku zemlju. — Tako je i bilo. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje.š. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. Luk moţe da simbolizira i upravu. ili Allahovu dţ. nepobjedivim i okrutnim junakom. Ko sanja da pravi luk. Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu. a za trgovca . kao što su: štit. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu. ako je sanja ţena. ili sina. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. ako ga sanja putnik.š. Ko sanja da. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija. simbolizira poteškoće u putu. ako ga sanja dijete — biće neposlušno." kao i: . Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. Allah dţ. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. biće poraţen.". da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. TOPUZ simbolizira saglasnog brata. koju je njegovo uho izbacilo.. ona će mu roditi kćer.". dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. oţeniće se i ţena će mu. koji je imao kćeri. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim.. rodice mu sina. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. simbolizira njenog muţa. PANCIR simbolizira tvrĊavu. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako ga ne mogne podići.. ili zastrašivanje neprijatelja. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije. kao i na razvod sa ţenom. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. ili ortaka. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). SJEKIRA simbolizira ugled i vlast. a ako je luk nearapske izrade. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. pa je san ispriĉao Ibn Širinu. ili dijete. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. a ako se struna prekine. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro. podreĊeni ga neće slušati. a ako dobije poloţaj.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". Teţak luk.A onda se pribliţio i spustio se. pa je ĉuo jaku rijeĉ. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi.zaradu. zani-jeti. Ako neko sanja da je zategao luk. blizinu.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. on je osoba koja druge potvara.. kac iga. ili putovanje. ako kamen podigne.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. Neki siromašni ĉovjek. imaće dobre prihod. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. izbacio strijelu. ili brata.postići će ono što ţeli. ili djeteta. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. a ako ţena njemu daje luk. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. Strijela.

a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao..0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. ali ga nije ubo. to ukazuje na to da će umrijeti. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. Allahov Poslanik s. ako su ti ljudi starci. i sanjao sam zaklane krave. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika.š. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora..a. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. a drugi ne pogaĊaju. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju.š. i jedni pogaĊaju. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda.š. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. ili na razlaz. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. obziorom da je tvrĊi.. putu. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ. je rekao:.š. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine.. ali to ne izgovara. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo.s. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. sukob i borbu sa drugim. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)".t. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ĉasnom. putu. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. on namjerava nešto izgovoriti. ŠLJEM i KACIGA. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. postići će dunjaluĉku ĉas. simbolizira ruţnu ţenu. To isto simbolizira bodenje sabljom. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu.v. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. a ako su mladići. plemenit. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje.postići će Allahovu dţ. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima.pi za grudi. Sto se tiĉe rana. ili u njegovoj radnji. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. lijepom i bogatom ţenom. poslušan. i sanjao sam da pratim ovna. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. koji ih ĉuva. a ako nije skupocjena. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. postići će se dunjaluĉka ĉast. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala. simboliziraju odjeću. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. obzirom da dvoboj prethodi borbi. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. simbolizira ruţnu ţenu. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima. putu. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen.š. jaĉi i sigurniji. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. ili kod njegovih saradnika.š.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. štapom ili kocem. pa sam ga protumaĉio Medinom. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja.. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. blizinu. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. oni su mu prjatelji. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. Ako neko sanja da 87 . a ako nije skupocjen. leĊa." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka. noge i si. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. oni su mu neprijatelji.

Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. bogatstvo i vlast. ubijen. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. noţem i si. a ako iz rane teĉe krv. Ako neko sanja da je ranjen u petu. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. a ako sanja da mu je krv potekla. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu.je ranjen u lijevu nogu. Tako. ubijeni će postići neko dobro. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. to ima još intenzivnije znaĉenje. a nije ga zaklao. vojska će mu doţivjeti poraz. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. Neki. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. Ko sanja da je nekoga ubio. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. dugo će ţivjeti. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. ali da mu krv nije potekla ." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. ako sanja da je ranjen u stopalo. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. U osnovi. Ako ga krv pritom porpska. shodno rijeĉima Uzvišenog." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). treba tumaĉiti da je ranjen u srce. povećaće mu se vlast. a ako je ta osoba nepoznati starac. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)".l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". stavio na rame snivaĉa. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. ppvećaće mu se boj vojske. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. ako sanja da je ranjen u stomak. UBISTVO. i u tome nema dobra. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata. ni kriv ni duţan. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela.š. Ko sanja da je zaklao oca. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo.. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. povećaće mu se rod.š. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. dobiće imetak od poljoprivrede. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike).on će poĉiniti nešto veliko. kome je iz rana potekla krv. ili da je nazvan ubijenim (poginulim). a da je istina ono što se p djetetu govlri. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. Ko sanja da je ubijen. imetak. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . ali 88 . za što će biti nagraĊen. ili njegove blagodati. povećaće se imetak njegove riznice. to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. a ako mu je kost pukla. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. a ako je ta osoba mladić.A ako je neko. Isto tako.. Ko sanja da je ranio nemuslimana. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako sanja da je ranjen u desnu ruku. pravdu i sud. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. koju će platiti prijatelj ubijenog. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka. onda se odnosi na njegove roditelje. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu).. ako neko sanja da je ranjen u grudi. Ko sanja da je zaklao malo dijete. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. do biće imetak od sinova i potomaka. ako sanja da je ranjen u butinu. kao npr. onda je i to uistinu ta osoba.taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima. to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. opet. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. bez glave. ali ga nije dopekla. vatra bi mu potpuno ispekla meso. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa neka ne pretjeruje u ubijanju...

Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. koji je sjedio. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. otići će. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća. ona je postajala sve blistavija. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. ozdraviće.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. to znaĉi da je on prema njima pravedan. bezbjedno će se vratiti s puta. iskušenja i poteškoća. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. ako nije išao na hadţ. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . ili bolesnik koji boluje od stomaka. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. ako je duţan. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. a njen muţ je bio odsutan. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga.Tako je oslijepio. ako je bolestan. na njega laţe ĉastan. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put.s. oni će se sresti s Allahom dţ.š. od kojih će biti potpuno odvojen. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. i što sam više pokušavao da je sperem. a pred njim je bio lavor pun krvi. a on ti je poslušan. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. Isto tako.v. bogat i moćan ĉovjek. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena.š. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. nisam mogao vidjeti ništa. . — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. MeĊutim. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje. a ako to sanja odsutna osoba. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. shodno kazivanju o Jusufu a.. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi. putu. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava.š. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala. Kada sam se probudio iz sna. ako je u strahu i brizi.s. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. izjutra je osvanuo slijep. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. Srdit. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. a za putnika — da će se vratiti kući. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. to znaĉi da će mu dati slobodu. riješiće se duga. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka .š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta.a. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini. Kada je došao kući. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. biće toga osloboĊen. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava.š.. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako su od uţeta. ako bude drhtao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a jednu ste zarobili". simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. a ako je to vojska koja ĉini nasilje. jednu (njihovu) skupinu ste pobili..š.. to mu simbolizira poloţaj u nauci.. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom. ako je u crvenoj odjeći.. to mu je poloţaj u bolesti. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. Poraz. razboritosti. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. ako su mu okovi tijesni. ako je to dunjaluĉar. ugledu i ljepoti. a ne volim okove na vratu i rukama". Allahov Poslanik s. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. od neprijatelja će pre trpjeti udar. dugo će ostati u zatvoru.imaće belaja sa svojom ţenom. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu. ako su od olova . shodno rijeĉima Uzvišenog: . za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri. simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. na njih će se spustiti kazna. tresao se i imao mlitave pokrete. ako se sanja. njegovi podanici će se okoristiti nji me. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori.Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. za bolesnika — da će dugo bolovati. jer sam vas se prepao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. ako je u ţutoj odjeći. Ako mu pritom bude tekla krv.. simboliziraju ustrajnost u vjeri. ako je pritom u bijeloj odjeći. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu.. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. za zabrinutu osobu . Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. i ubacio u njihova srca strah.Pa sam pobjegao od vas. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. ako su od bronze. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ..a. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. ako ga neprijatelj otkrije. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet.. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi.da će joj briga potrajati.v. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. postići će visok ugled. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . Strah u snu simbolizira sigurnost. shodno rijeĉima Uzvišenog: . takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena.s. a ako je zatvorenik. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". OKOVI. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 . Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. bićeš potvoren). Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji. Ako neko sanja da je vezan za drvo. ako su od krpe ili konca. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju.. ako je bolesna. Kada sam na sabah pošao u dţamiju. Kasnije se to i obistinilo. Ako su noţni okovi od srebra. ako su noţni okovi od drveta. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom". a on od njega bjeţi. umrijeće u okovima. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ.. je rekao: „Volim okove na nogama. a moje. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere. biće osloboĊen..

a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost. a nije i§tina to što tvrdi. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". jer ono. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. Ko sanja da pravi.a. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak.. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. GRAVER. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom. . zadrţaće se zbog neke ţene. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu.a. N ako van j simbolizira carstvo. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)". shodno rijeĉima Uzvišenog: . pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. shodno kazivanju o Davudu a. ako su mu gravure crvene boje. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu.la . suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu. u osnovi. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra.. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. izmeĊu ostalog. koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo. ako je oţenjen. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće . on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. a ako je na putu. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere.Mi smo već pripremili nevjernicima lance. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao.dobiće veliku vlast.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. Ako je okov s vana od ţeljeza. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). a tvrdi da je musliman. Reĉeno je i to da okovi na nogama. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. oţeniće se i zaimati djece. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". 32.. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. a ako je neoţenjen. Priĉa se da je Imam-i Šafi r. ako su na nogama.O brda. zatvor i si. mijenjaju naĉin kretanja. Ko sanja da zida. RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir.on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap.. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. ţena će mu biti dobra.l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zidar koji zida ciglom. a iznutra od drveta. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu.s. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . i znaĉi mir. a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. kao npr. a ţeljezo — vlast i moć. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova. ponavljajte zajedno s njim hvalu.

takva će mu biti i sredstva za ţivot. 92 . ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno. a sadaka simbolizira prljavštinu. obilje i bogatstvo. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. Sunnet i imetak. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. loţi vatru od ĉije vreline. da je traţi ili dotiĉe. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. bilo od dobra ili zla. a vatra je ruţan gospodar. zavisno od snivaĉevih potreba. a to isto je i hljeb za tijelo. LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot.v. obzirom da je Vjerovjesmk s. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. koju ta osoba gubi i kvari. ipak. Ko sanja da ima pšenice. pokvariće je. shodno kazivanju 0 Ademu a. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . ako te ne sprţi svojom vatrom. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. ali da ne vidi da ga je platio.s. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja.pogodiće ga bolest. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. a ako sanja mlinara mladića. ako traţi znanje. jer je osnova njegovog posla vatra. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. hljeb će poskupiti. ona će mu umrijeti. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. Pekar. ako si sa njim. odakle se i ne nada.lija. u tome će postići ono što ţeli. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. a ako je vaiz. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. ili pala u smolu. Prodavaĉ brašna i jeĉma. POGAĈA simbolizira Kur'an. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara.š. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . TakoĊe. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. zadesiće ga gubitak i poniţenje. a ako sanja da ţudi za pšenicom.s. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. pogodiće te svojim varnicama (zlom). Ko sanja da je pekar postići će udobnost. ili ispala u klozetu. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). a ako je upravitelj. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji.š. a ako je slabe vjere.a. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. u sebi ima lošeg morala. KASAP simbolizira meleka smrti. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. kao kovaĉ. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. bilo da je trgovac bilo MLINAR. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu.

Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. Osoba koja proizvodi ulje. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. i u pitanju okova. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. jer ako je vidio krv. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. d lake i perje simboliziraju imetak. ako ga proizvodi od sezama. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. njegov san nije pohvalan. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. ortopeda i dr. a neki. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. a ako robu naplaćuje zlatnicima. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. VREĆA. TRGOVAC. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. opet. ali u tome ne uspijeva. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . kao što to moţe biti npr. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. da nareĊuje i zabranjuje. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). koji se spor i. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. koji ĉini grijehe i si. za tek stil uzima dirheme.. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. Ako. kao što su vladarove sluge. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. kupiĉara (puštaĉa krvi). simbolizira tajnu.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. bolniĉara. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. pak. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. u vezi sa stvarima. simbolizira poglavara i bogataša.

on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). KOPLJA R simbolizira upravitelja. kao i onoga ko je u nekakom sporu. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. ali ne razumije kur'anske poruke. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. simbolizira mnogo šta. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. inaĉe. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. to onda simbolizira neko dobro. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. sudija. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. on će preuzeti neku odgovor nost. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka.š. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. ili će biti duţan i potraţivan za dug. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. ako nije ništa od navedenog. simbolizira postavljanje zamki. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. u osnovi. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. TELALA nije pohvalno sanjati. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. odredom. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne. koji ima haram imetak. kupiti. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. Kopanje. razmotri njegov sluĉaj. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. kao npr. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. Kupatilo. kao npr. a koristi siroma sima. neće osiromašiti). ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . kantar. nešta će prodati. simbolizira izbavljenje od briga. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). MAGARCIMA.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. vratiće ga posredstvom sudije. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. ili pouĉavatelja djece. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. PASTIR simbolizira upravitelja. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. a ukoliko naiĊe na vodu. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. ako ţeli da se oţeni. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. vladar. mastionicu. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. ime. osjećajima i izgledima. nakon što se ukazala njena golotinja. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. ako je bolestan.š. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. ili će mu biti vraćen dug. dug ili nešto što mu je povjereno. a ukoliko naplaćuje. lijeĉnik ili pisar. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara.govini.

a po pravdi i mjeri daje odgovore. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. obmanjivaĉa. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). Tako. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. jer on svoj govor . ako dobije ono što prosi. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. a korist koju dobije biće neznatna. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. presude. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac).i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. da bi mu se protumaĉio san. ako je lovio u moru. krĉagu i dr. svoj sud i svoju pravdu. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. a njegova pomagala 95 . mjerila. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. kap što su dirhemi. Lovac na sokolove.kuje" dimom i vatrom. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. a ako je lovio u zabranu. njegov lov je dobar. robinje ili sluškinje.. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. kao i to da simbolizira parniĉara. bilo da su u pitanju slobodne ţene. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. postići će znanje. Osoba koja nosi vodu u mješini. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. razmišljanje..a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. tako da pero odgovara ralu. koji nareĊuje i zabranjuje. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. da bi mu se protumaĉio san. Zatvorena knjiga (ili pismo).lovi" ugledne ljude. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. ili poput ĉovjeka koji veze. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. sitni novac (u ar. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. diskusiju. brigu. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi.zeheb" = zlato.. odnosno zamršen govor. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. Tako. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. ostati bez neĉega). kao što razmjenjuje novac. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. kao što su zlatnici. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. isto tako. izgubiće ga. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. „zehebe" = izgubiti. ĉiji utezi. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac.simbolizira skrivenu vijest.. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. ako nije ni jed no ni drugo. koji uzima pitanja. koji šteti i koristi kao vladar. a uzeo srebrnjake (sitni novac). ako ima neku robu. ili: uzimajući nevezan govor. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. a tinta sjemenu. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. a vraćajući povezan i osmišljen govor. postavljanje pitanja i davanje odgovora. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. pravda. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi.hem" tj. mijenjajući ga u sitni novac. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama .On. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ .. kao npr.

ako premjerava šumu.. simbolizira otrov. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. U osnovi. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. ili. pak. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. a vatra — vladara. ako sanja da premjerava vinograd. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. vaiza. sudiju. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. i kotlove nepokretne". Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. BRAVAR simbolizira telala. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. ako premjerava pustinju. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. zapašće u iskušenja. Ijekara. Kradljivac 96 . a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. jer medicna u snu. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. vaiza. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. pak. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. ptići će na put.. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. pobijediće brigu.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". ili. koji popravlja ţivotinjske koţe. ako je dostojan uprave. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. a ako je u snu iz mora izvadio biser. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. dobiće je. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. povećaće mu se spomen. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. kao npr. shodno rijeima Uzvišenog: „. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima.. ili šeriatski pravnik.. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. gospodina. i zdjele kao ĉatrnje. a imetak i duše tumaĉe se jednako. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. otići će. ako sanja da premjerava put. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu.. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. odgajatelja. ispituje stanje svoje ţene. PROIZVO.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. postaće poboţan i ispravan. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. ako je pred odlaskom na hadţ. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. šeriatskog pravnika. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. šavioca. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere.

pobijediće u sporu. a ako ništa ne uzme. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. dobiće je. ako se bavi medici nom. šivaĉ. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. ako iskopa mrtvaca.moţe da simbolizira i zvijer. da bi mu se protumaĉio san. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. postići će ono što ţeli. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). postaće mjenjaĉ. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju.. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. ĉija rijeĉ se sluša. Ako on u snu pre nosi umrle osobe.š.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. sviraĉa. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. vješti tumaĉ snova. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. zmiju ili vladara. ako je dostojan uprave. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. ili je trebao ispuniti neki zavjet. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. ako pucanje radi vješto. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. veterinar i si. onda je svodnik. ili strigaĉ. a i upozo renja. ili bje lilac platna. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. šeriatskog pravnika. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. na dobroĉin - 97 .. da je otišao kod namještaĉa kostiju. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra.š. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. stvara ĉovjeka. ako nije u pitanju ništa od navedenog. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. niti razutnije tumaĉenje sna. kotlar. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti. Namještaĉ kostiju. Tako. ako je iskopao imetak. kao stoje vladar. gasala. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. graĊevinar. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. Ko sanja da je postao uĉitelj. postaće hafiz. toj potrebi će mu biti udovoljeno. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. šeriatski pravnik. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. ako je sposoban za neki administrativni posao. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. uĉi ga govoru". ako je iskopana osoba ţiva. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. taj imetak je halal. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. ili gasal. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. sudija. ili vratiti dug. ko nareĊuje i zabranjuje. ili uĉaĉ Kur'ana. ili istraţivaĉ. u toj kući će neko umrijeti. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. obućar. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. kao što ĉini pravedni sudija. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. ako traţi imetak. a ako nije ĉovjek od nauke. usavršiće je. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). imaće štete. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. u osnoviĉ. a ako osjeti bol.Milostivi pouĉava Kur'anu. kao i uĉaĉa Kur'ana. dobiće ga.

. ljudske tajne. sudija ili poglavar. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. varalica i dr. a kad je prisiljen. konjirna. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. ili vojne starješine. briga. podsjeća na tkalca za stanom. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. a ako sanja da prodaje robinju. kakav je npr. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. VRTLAR simbolizira supruga. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. koji na zidu kojeg zida. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. ĉitanje ili pisanje. to je loše. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. i ako se tkanje prekine. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. ili oraĉa. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. PUŠTAC KRVI IZ VENA. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. devama i si. ili pisca. ili sklapanje raznih ugovora i saveza.stvo i aktivnost. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. turistu. koji kleveće i podbada.u tome nema nikakvog dobra. laskavac. bilo da je u pitanju ortakluk. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. ili namjeravati. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. opet. koristeći svoj potrebni alat i materijal. kao i peraĉa. a geometar .pobjedu. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. Neki. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. kakav je npr. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. OSOBE KOJE TIMARE tj. putovanje. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. 98 . a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. policija. ĉistaĉa odjeće i si. Ako neko sanja da prodaje roba. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. to za njega znaĉi neko dobro. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. nemir i opasnost. rasprava. To isto simbolizira i BUBNJAR. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. to za njega ne znaĉi dobro. Pobjeda simbolizira geometra. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. to je dobro. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. na osnovu boje. kao što je bolest. UŢAR simbolizira geometra. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. ili ţendiba. kao što je npr. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. bje -lioca. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . mazgama. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. ili će to pokušati. SVIRAĈ NA UDU. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. muftija. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. pak. dvoliĉnjaka. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. hvalisavac. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak.

a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava. ili će se. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. a crni imetak i gospodstvo. mimo svoje ţene. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. koji ima vlas. koja je bogata. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. ako kobila bude imala više repova. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. za njom se je. njegov spomen će se povećati. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. u to mjesto će doći neki stranac. imaće malo sljedbenika. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. kao npr. ili: — Ne moţe da obuzda strasti.š. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. sanja da jaše tovarnog konja. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. ako se sanja da se jaše na zidu. on je upitao prisutne: . Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. pomokrio krvlju. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. Rep kobile simbolizira sljedbenike. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. Što se sanja više tovarnih konja. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. koja ima spomen i koja je na glasu. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. ako je riĊ. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. kojim je bocnuo moj stomak. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. ili se. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. kao i sreću i uspjeh u imetku. U tom sluĉaju. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. uputio i slijedio je jedan ĉovjek.33. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. mokrenje — braĉni (spolni) odnos.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. pa je ona ušla u jednu kuću. jer to simbolizi - 99 . Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. a krv haram. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. prilikom spuštanja na zemlju. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. ili roba. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. dobiće ĉast.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. a ako je konja opasao majmun. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. on je. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. KOBILA simboizira ţenu. sanja da jaše tovarnog konja. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. simbolizira tugu. da je s njim imao spolni odnos). od Ibn Širina. ili slugu.razvešće se sa svojom ţenom. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). imaće mnogo sljedbenika. vlast. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. moţda. zavisno od vrijednosti druge ja-halice.

pogotovo ako je magarac crn. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. ako je trgovac. a konjski kas — uravnoteţenost. bilo da mu je otac rob. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. ĉast i putovanje. to je radost. ako je bijel. hvalu. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. kao i ţenu nerotkinju. postići će dunjaluĉku dobit. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. snivaĉ će postići visok ugled. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. ako je crn. ako dobro ide. lijepa odjeća — upravu i poloţaj.imetak. ako je mršav. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. napašće ga njegov ortak. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. imetak. slavu. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". udaće se. ostvariće se ono ĉemu se nada. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. Ako je magarac koji se sanja velik. sa jedne strane — tugu. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. ako je zelen. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom.on se nada da će mu se imetak povećati.ra putovanje. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla. Konj moţe da simbolizira ĉast.s. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. postići će ono što ţeli. ili smrt 100 . Ko sanja da mazga. bilo da je roĊen vanbraĉno. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. konj ili neka druga ţivotinja govori. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. a ako mazga rodi. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. vjersku i svjetsku ĉast. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. MAZGA (mula) sa sedlom. gospodstvo.a. a i brige. ĉast. a ako nije. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. tamnozelene . ili napuštaje rodbine. a ako je obiĉni ĉovjek. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. onda prekidanje veza s rodbinom. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. To isto simbolizira i jogunast konj. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. Mulac simbolizira i dug ţivot. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. MAGARAC simbolizira sreću. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). u lijepoj odjeći. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. ako je lijep. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. to je siromaštvo njegovog vlasnika. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. to je imetak njegova vlasnika. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. ako je mirna. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. ako to sanja ţena. ako je debeo. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . riĊe. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. ţena će mu biti nepokorna. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. Neobuzdan konj simbolizira ludog. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla.v. a ako ne to. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. gospodstvo. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom.

a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. ili trgovinu. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. ako se magarac pretvorio u ovna. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. izgubiće sve gore navedeno. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. a ako nije nešto od navedenog.š.. njen muţe će se sa njom razvesti.s. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. dati i kojom će ga usrećiti.roba koji ga je sluţio. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. zbog svog glasa. ostaće nepoznat. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. Magarica simbolizira ţenu. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. rastaviće se sa svojim prijateljem. negriješenje i drţanje pod kontrolom. ali ih ne vidi. sliĉni su magarcu koji knjige nosi. postaće poznat. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. a potom će ozdraviti. a ako je magarac pri tome natovaren. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. imenjakom ili ortakom. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. njima se je sluţio i Sulejman a. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. a u govoru ne budi grlat. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. ili da će ga njegov gospodar prodati." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. ako je magare muško. robinja ili sluškinja. ili priprostu sluškinju. Magarac. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije. a ako magare ne bude jogunasto. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. Ako to sanja ţena. to je još veće dobro...š. a ako magarica ima magare. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. zatrudniće mu ţena. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. ĉuvanje od harama. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega. a ako je ţensko. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili izvor ljudske koristi. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. sticanju imetka i kretanja. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. simbolizira kišu i bujice. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno.. Ko 101 . Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku. ili će umrijeti.. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. ako se magarac pretvorio u zvijer. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ.U hodu budi odmjeren. Ako neko sanja da nosi svog magarca. oţeniće ţenu koja ima dijete. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika. Utrkivanje konja izmeĊu kuća. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. pa ne postupaju. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. tako da će se tome drugi diviti. to simbolizira kišu i bujice.Pa zašto se oni okreću od opomene. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece.

. zapašće u brigu i strah. a krava s rogovima — prgavu ţenu. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. ubiće ga. one tada simboliziraju vojsku. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. izuzev ako su sve krave ţute boje. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. simbolizira neko dobro.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. sklon igri i zabavi. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. ili će imati neku posjetu ili gozbu. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. a prije toga nije bila bezgriješna. KRAVA simbolizira godinu. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. Ibn Sirin je rekao: . njegov nefs je ţivahan..s. noć i dan. a taj grad bude na moru. obzirom da krava simbolizira godinu. ako su debele. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. njegovo stanje će se pokvariti. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. a ako ne to. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost. mladog roba ili robinju. u kuću će mu ući udata ţena.. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. a mršave krave nerodne godine. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si.. tj. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. ili se izdvoji ili zaluta. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". ako nije ništa od navedenog. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. 102 . Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). Jahanje simbolizira pobjedu. simboliziraju rodne godine. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. ona simbolizira imetak bez koristi. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. ako je sanja poljoprivrednik. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. a ako na konju nije bilo sedla. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. ili ako ljudi od njih bjeţe. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. — pojavu ili ispoljavanje. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. oţeniće blagoslovljenu ţenu. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. shodno rijeĉima Uzvišenog: . one simboliziraju godine koje dolaze. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica.on će oslabiti. Ko sanja da jaše kravu. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. shodno kazivanju o Jusufu a. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. ako su mršave — nerodne godine. njegova ţena će mu biti nedopuštena. ako je na njemu bilo sedlo. Reĉeno je da krava. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu.on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega.. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom.

ili oruţje ako ima rogove.š. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. ili snagu. Bivolice simboliziraju isto što i krave. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. na njega rasrdio. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao.š. a ona sa površine — dolje.Ako je tvoj san istina. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. meso. to je teţe. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. Ko sanja da je kupio vola. ili roba. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. Vo moţe da simbolizira i roba. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. a ako nisi vido smrti. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. a ako nema rogove. ako ima dvije kćeri. a isto tako i njihovo mlijeko. ako vo nije crvene boje. što u tom sluĉaju znaĉi. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. ali koja se više ne moţe povratiti. GoveĊe meso. Ko sanja da jede volovsku glavu. ako nema supruga. a ako je bio mršav. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. i bojim se da ne doĊe do smrti. ili vlast ili imetak. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. koju je on ţelio da povrati. simbolizira dijete. oko tebe će biti neki pokolj. dobiće neku upravu ili 103 . dobiće poglavarstvo. ili. njen suprug će joj se potĉiniti. nadvladaće nekog ĉovjeka. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. ili da ustavi njegovu koţu. Ako si sanjao da teĉe krv. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. ili će pobijediti nekoga koga se boji. ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. VO (bik) simbolizira glupog radnika. udaće se. to je lakše. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka. ako ga sanjaju muškarci. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. ako to sanja upravitelj. ako je siromašan. ako je pritom uzjahao vola. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. udaće ih. Vo. a ako je broj manji. će mu darovati dobru djecu. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. a takoĊe i balega. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. ako je vladar. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. zaimaće i postići ĉast i ugled. ali nije mogao pošto je bila preuska. znaĉenje je još intenzivnije. ako je vo bio debeo. ako to sanja vladar. ti postupci će donijeti profit. biće smijenjen s poloţaja. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. — Tako se i desilo. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. obraĊuju zemlju. koţa i pojedini organi. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. Ako ţena sanja da je dobila vola. — pa joj je Mesruk rekao: . siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. poniznog. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. to simbolizira rat. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. pretrpjeće se gubitak. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. ili brata. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. simboliziraju bogatstvo. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. ili da iskoristi njegov loj. obzirom da robovi. ako to sanja trgovac. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. izmeĊu ostalog. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. Ko sanja da je zaklao vola. onda simbolizira beznaĉajnog. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. to simbolizira spor. imetak i radost. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. a ako je bogat. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme.

ako je zaklana. ako je putnik. ako kamila progoni ljude.s. udaće se. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. simbolizira Arapa. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti.dobiće upravu nad Arapima.. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. laĊu.. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. ali ga ne jede. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. simbolizira ne-Arapa. zaimaće kuću ili zemlju. kao npr. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. ili usred neke skupine ljudi. Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put. oţeniće se. bez ikakve opreme na sebi. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. ako neko tu kamilu zakolje. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost. kiriju i si. ako je neoţenjen. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. ili u neku drugu posudu. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. sve to simbolizira ţene.v. starca. a ako to nije.. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. ili će ubrati neki prihod. ili će se riješiti neka pravda. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga.. a ako joj je muţ odsutan. Ako se kamila sanja usred grada. drvo. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . Kao stoka su oni. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika. godinu. Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. a ako je ţiva oguljena. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. što simbolizira ostavštinu umrlog. da je istaknut. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. Ko sanja da je dobio kamilje meso. ili njegov poglavar. ţirafa ili noj. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . otvoriće neko spremište. ona simbolizira vladara. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. simboliziraju oblake i kišu. a ako je nearapskog porijekla. evnuha ili poznatog ĉovjeka. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora.a. ili će mu biti otet imetak. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. umrijeće. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude. krenuće na put. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. slomi joj ili pojede neki dio tijela. ili će biti smijenjen s poloţaja. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". tom ĉovjeku je naneseno nasilje. Ko sanja da su se dvije kamile pobile . da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. Ko sanja ne- 104 . biće uhvaćen i uništen. ili u mješinu. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. Ko sanja da ĉuva arapske deve . Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. Kamila moţe da simbolizira ţenu. dobiće upravu nad ne-Arapima. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. ili će umrijeti njegov rob. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu.

Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna.š. ako se sanja da pose svoju majku. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. OVCE simboliziraju plijen. spasio (otkupio) Ishaka a. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. Mlada koza simbolizira Arapkinju. Bravlje glave i noge. ime. ubiraće imetak od svojih podanika. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. zatim sam dobio i stado bijelih brava. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. osim one koju je Israil sam sebi zabranio. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. i tumaĉim da su to Arapi. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim. to simbolizira izobilje i dobro. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. opet.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ." Neki. ili u strahu. osobu koja je skinuta s poloţaja. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. simboliziraju dug ţivot. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava.š. JARE simbolizira dijete. zapovijednik. one koji nemaju samilosti. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. koji predstavljaju njegovu snagu. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. Bravi simboliziraju i ne-Arape. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. radost će mu trajati godinu dana. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan.s. voĊa. ako je griješnik. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. vojskovoĊa ili komandir. vratiće dug. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . simbolizira prirodnu vjeru. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze.š. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. a ko sanja jednu ovcu.s. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. simbolizira tugu i brigu. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. Ako je ovna zaklao radi mesa.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. a da ne zna zašto ga je zaklao. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet.š. svojim dobrim djelom i pokornošću.v. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). ako se sanjaju. izmeĊu ostalog. ali da je nije sustigao. u zatvoru. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. pobijediće nekog velikog neprijatelja. Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. otkri veno stidno mjesto. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti.s. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. a ako ga nije tako zaklao. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. a ako sanja da ih muze i striţe. u bolesti ili zarobljeništvu. Debela koza simbolizira bogatu. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. pokajaće se. i tumaĉim da su to ne-Arapi.. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. Ko sanja da je zaklao. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. zbog njenog kratkog repa.ovna. Ko sanja da ide za ovcom. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. koga simbolizira dotiĉni ovan. Ako se sanja da koza govori. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka.a. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. ako je duţnik. ako to sanja neko ko je u strahu. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. a mršava siromašnu ţenu ili robinju. ovnom (kurbanom). kao što je vladar. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu.

pa je san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka. ako se sanja da su pripitomljene. Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. a divlje ţivotinje. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. postići će liĉni i materijalni us pjeh. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. shodno kazivanju o Davudu a. Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. koji mu je rekao: . Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. simboliziraju dobro i korist. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. . je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. ako se sanja da su postale divlje. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. ili će obljubiti robinju. Crna ovca simbolizira Arapkinju. pa ako ga neko sanja. Vjerovjesnik s. doći će do imetka kojeg je izgubio. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. Kupovanje ovce. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet).to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila.v. je ubio Talhu. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju.s. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. u toj kući će neko umrijeti. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. npr. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. Reĉeno je da pitome ţivotinje. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi.s. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. vune ili koţe. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor.a. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. Janje simbolizira dijete.v. 34. koji mu je rekao: . neka je Allah zadovoljan njim. a ako je u pitanju ista vrsta. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. a ako mu je ţena noseća. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra.s. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. — Pa je ubijen hazreti Hamza. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. dobiće imetak i neko dobro. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. simboliziraju zlo i štetu. Ko sanja da je zaklao janje.a. ili će je udariti. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . rodice djeĉaka. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. kao i ovca koja u utrobi ima janje. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. a Allahov Poslanik s. predvodnika mušrika. 106 . pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. a bijela ovca ne-Arapkinju.

ma kako ga sanjala. a ako nije od vlasti. kradljivca utajivaĉa. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. a ako nije to. ne predstavlja dobro. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. ali ga ne jaše. ili će. i nadmoćnog ne prijatelja. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. brdima i prevojima. ovna ili jarca. a u Nubiji vladara. Bojim se da ti nisi musliman. vladar će mu nanijeti štetu. Ako to sanja trgovca. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. a moţda će biti i ubijen. Ako sanja da slona jaše po danu. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. sluţbenika varalicu. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. ako je to grad na moru. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. dobiće neko veliko dobro od vladara. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. iz grada isploviti laĊe. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. ako u tom gradu hara kuga. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. 107 . loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. dlaka. Slon za ţenu.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. a ako slon za njim trĉi. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. Ili. to ukazuje na snivaĉevu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. koji boravi u stepama. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. pak. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. zapašće zbog griješenja u poteškoću. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. a ako divlji magarac nije krotak. moţe da simbolizira smrt. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona. epidemija ili neka druga poteškoća. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom.Divlja krava simbolizira ţenu. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. nestati iz tog grada. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene.akoje u gradu bolestan vladar. Lav takoĊe simbolizira ratnika. ili će.. to mu je bolest. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. hrabrost. ako je ĉovjek od vlasti. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. a ako ga nije bacio poda se. Lav simbolizira vladara. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. ako nije bolestan. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. Koţa. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. brigu i strah. seljake. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji.njegova trgovina će se uvećati. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. zadrţaće je. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. a tele divlje krave simbolizira dijete. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. veliku laĊu ili uništenje i propast. umrijeće. beduine. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. ĉija hrana je halal. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest.

koji je nevjernik. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. Jezid ibn Muheleb je. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. ili njeno mlijeko. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? .Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. varalicu.s. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. ako sanja da ga je lav rastrgao.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. Meso. ili skinuti mu glavu. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. spletka ra i varalicu. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. aN mu neće nanijeti štetu. izdajicu. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. 108 . utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. dati ubiti. sanjao da je u nosiljci na lavu. a potom se toga riješiti. salo. niskih preokupacija. tj. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. ako se sanja. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). ili će ga dati izbatinati. pretvaranjem ţene u medvjeda. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. ako u kući ima neko bolestan. . bilo da će se usprotiviti vladaru. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. . Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. zapašće u strah i brigu. a ako ne to. riješiće se svih ţalosti. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe. lopova i ugnjetaĉa. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. ili posjeći. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. ili kršćanin. vladar će ga na neki naĉin omesti.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. ako ga je u snu duša napustila. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju.. ili teškoća. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu. ţenskaroša. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. budalu. Ko sanja da je zaimao svinju. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. ili će ga. vladar. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. silnik ili neprijatelj. koji je prljavog imetka. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. optuţiće neduţnog ĉovjeka. lazova. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. shodno kazivanju o Jusufu a. lopova. Ako se sanja da u grad ulazi lav. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. stanovništvo grada će napasti kuga. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika. a da s njim nema posla. koji zaraĊuje na ruţan naĉin.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. dlaka. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. ili prijatelja izdajicu. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. Mladunĉad svinje. a zatim mu je rekao: . ako se sanja da se pije. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti. Mladunĉe lava simbolizira dijete.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. kurir ili oslar. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. lazova i nasilnika. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna.. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va. lijepu ţenu prijatnog govora.Allah ti se. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. Ako vladar sanja slavuja. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. ZIMOVKA simbolizira ţenu. koje će se kasnije riješiti. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama.š. odgojenog. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. kakav je npr. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76).dostojan vlasti. koĉopernog i oholog ĉovjeka. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. jer ako ima nekog svog bolesnog. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. 113 . Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. malo dijete. VIVAK simbolizira robinju djevicu. Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. poboţnog i prisnog prijatelja. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. a ako se on sanja u toku dana. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + .. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. smilovao. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. a njena jaja simboliziraju kćeri. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa.Paunica simbolizira robinju. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu. Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu. robinju. GAVRAN (VRANA) . Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. . onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. simbolizira bolest. On je sišao s kreveta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". koji mu je poljuljao vlast. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. a naroĉito u zasaĊivanju drveća. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. imetak je halal.Na to je ĉovjek rekao: .nju). uzeo kapu i stavio je na glavu. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . bogatog ĉovjeka. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. na kuću će mu napasti lopovi. a ako nije. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje. a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. dijete ili imetak. Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori.

a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom.a. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. . a tetrijeb je bio pitom. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju. dobar orgaizator i planer. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. da lovim vrapce. pa je postao divlji. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. pa je postao pitomi zarobljenik. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. podvpljka i perja. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. . Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. Kada je voda prešahla.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu.s. ja ci ti reći i koliko si uzeo. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. davio i bacao. Nuh a. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. a Ibn Sirin mu je rekao: . ne leti i ţivi kao potĉinjeni. koji je pronicljiv. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a.s. vratiće se zdrav svojoj porodici. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. je u laĊu ukrcao. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. pa je pijetao postao rob. Omer Ibn el-Hattab r. dvaput ili tri puta udario kljunom. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. izmeĊu ostalih ţivotinja. kreste. koji je savršen u svom poglavarstvu. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? . VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. ispriĉao mu san koji je ĉuo. a t a kode i neku vijest. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. a ako sanja da ga je uzjahao. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. i pored svoje veliĉine. pitom. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. pijetla i tetrije-ba. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: .Ako ti hoćeš.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. kritiĉara . Bio je vješt letaĉ. tetrijeb je molio Nuha a. otići će na dalek put. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. — Na to mu je Ebu Bekr r. dobiće nagradu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. sirotu i slabašnu osobu. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac.a. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. pa sam ja jednu po jednu vadio. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. U svakom sluĉaju.s. koji lukavo obavlja svoj posao. Ko sanja gavrana u svojoj kući . .Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. osiromašiće. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. ŠEVA simbolizira malo dijete. pisara. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje.Ibn Sirin mu je rekao: . a ako je na putu. a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ.š. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. kao npr. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu.

one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju.. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. Ko sanja da patka s njim razgovara .s. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi. moći. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. do zuba naoruţanog vladara. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. koji se ĉuvaju harama. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". Bijela golubica simbolizira vjeru. Poslije je poslao golubicu. pa ih onda jedno vrijeme nestane.š. koja ti se izuzetno sviĊa. on je svodnik. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici. ona će mu roditi sina. LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. Golubica simbolizira i brzu vijest. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. Arapa. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove. robinje. jer ona tada simbolizira smrt. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. sanjajući da je drţi u ru ci. Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. pri Ijeţnice ili sluškinje. ako se rodi ţiv. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja.je dotada imao društvo sa kojim je pio. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka.ići na put.dobiće prijatan halal imetak. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. koji su poboţni i ĉestiti. Ako to sanja neko ko ţeli .gospodu meĊu ţenama i ljudima. ali da one nisu sastavljene u grupi. tako da će te ezijetiti. Ko sanja da ima divlju lunju. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak. ili će mu ţena roditi dijete. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce.to znaĉi da je on bludnik. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . šarena — svakakve osobe. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. perja. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. ili ţenu. Golubarnik sim bolizira skup ţena. Ona mu se nije vratija. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. ishrane. naĉina i visine letenja. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. crna . presretaĉe. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . Golubovi.. a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. KD sanja da je ulovio kokoš . Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu.. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog. Golubica moţe da simbolizira i kćer. koja joj ne moţe dosaditi.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. To potiĉe otuda kada je Nuh a. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. presretaĉe. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti.. a on je rekao: . ili će zatrudnjeti. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. neće dugo ţivjeti.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. „oruţja". robinje i njihovu djecu. a drugo joj je imalo ţut kolut. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. ili. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. one simboliziraju kradljivce.

Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja da ĉuva guske. on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. da mu je iz. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. simboliziraju novac. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . privreĊuje. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. oni simboliziraju kaznu. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu. (kao) i ptice skupljene. a zatim ga protumaĉio rekavši: . TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. neće moći (to) od nje uzeti". uvredljivog i niskog ĉovjeka. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. i što imaju podijeljene poslove. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. predstavnika rulje i ološa. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi. — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. ako pĉele pobije. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. pa je san ispriĉao svojim drugovima. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela.. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. kata-ptice. prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. maticu. ili hrabrost. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. SKAKAVCI simboliziraju vojsku.tak. a i pĉelama ostavi njihov dio. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. ako uzme svoj dio meda. Kaţe se i to da skakavci. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". one simboliziraju meleke. Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. 116 . da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. ili da je od njih dobio meda. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. ako sanja da je ušao u košnicu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag.A ako bi im mušica nešto uzela. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. MUHA simbolizira nejakog. Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu.

Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. dobijaju imetak i neko dobro.. UDICA. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. kao i sav ostali pribor za lov. a u nasljenom mjestu — laţ. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. . shodno rijeĉima Uzvišenog: „. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. otkrio je da ga on vara sa ţenom. ili neko dobro. kad sanjaju usoljenu ribu. shodno kazivanju o Ejubu a. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. 36. spa sjće se i od miliconera. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast.s. zabora više na ribu svoju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . za putnika simbolizira povratak s puta. dok za lovca simbolizira dobro i korist. a ako je promašio cilj.da će joj se brige povećati i pojaĉati. jer ti ogovaraš ljude! 117 . za osobu koja je u brigama . Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. ako se sanja da se drţi u ruci. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. ako u ribi naĊe loj. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. simbolizira radost i sreću. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba. BUHE simboliziraju Allahovu dţ. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. ako je strijela pogodila cilj. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. miriše i pokazuje ljudima. K. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. rodice mu se kćer. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . riba mu simbolizira kaznu. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega.. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. simbolizira obmanu i zamku. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. ako u ribi naĊe biser. potvoru i ogovaranje. a ako nije. ta ţena će mu roditi djeĉaka. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna. a ako se spasi od korokodila. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. Neki ljudi su takve prirode da. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. shodno kazivanju o Isaovoj a. a vrabac — ĉovjeka.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen).š.š. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. ali ako ne ĉine štetu.. gvoţĊe — spletku i zamku. GVO2ĐA (KLOPKA). dobiće haram imetak.. l on je pretvoren u ţivotinju. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen.s. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. trpezi.

to mjesto će zadesiti nesreća. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. Ko sanja da za njim ide zmija -. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. doista.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine. ne ujeda i ne uznemirava. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete.O vjernici.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. a ako ga je zmija ujela. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. Zmijske noge i zubi. Zmija ponekad simbolizira vladara.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. kojih se on ne boji. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. imate/neprijatelja.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . već daje otrov. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. neprijatelji su mu strane osobe. biće ubijen vladar toga mjesta.. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. a on neće koristiti svoju snagu i moć. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. a ponekad ţenu ili dijete. pa bude ubijena velika zmija. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera). rodice mu se dijete. pobijediće neprijatelja. a ako ih sanja izvan kuće. pa ako je zmiju ubio. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. tako da. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. vladar ga obmanjuje. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. ona mu znaĉi njegovu sreću. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. radijallahu anhuma. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. dobiće kraljevsko blago. Ovakva zmija simbolizira i sreću. umrijeće poglavar toga mjesta. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. pa se ona zavukla u jednu rupu. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. biće siguran od neprijatelja. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. rekao mu je: . Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju. koje se ne boji. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. zadovoljstvo i sreću. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. Ko sanja da su zmije ispred njega. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. Vodene zmije simboliziraju imetak. ako se sanjaju. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. biće ubijen vladarov vojnik. 37. koja ne nanosi zlo. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu.ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. radost i sreću. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. ili da kruţe oko njega.s.. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko. dbţivjeće strah. veliĉini i otrovnosti. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. ali ne mogu da mu nanesu zlo.

KAMELEON. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. ogovaraće takvog ĉovjeka. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. ako su na zemlji — nejake ljude. ješće imetak takvog ĉovjeka. pokvarenosti i zla. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. ako neko sanja da gmiţu oko njega. UŠI (VAŠI). STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak.AŢDAHA (ZMAJ). Velike uši simbolizira ju patnju. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. ako aţdaha ima više glava. posjeduje haram imetak. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. Skupina miševa. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. dokaza. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. Re- 119 . MIŠ simbolizira griješnicu. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. on ima pokvarenu ţenu. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. TERMIT u snu simbolizira najamnika. simboliziraju povećanje vjere. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. l on je postao od ĉovjeka. on će joj nani jeti neku sramotu. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. ako ga sanja vladar. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. Ako ĉovjek. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. pobijediće takvog ĉovjeka. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. ako aţdaha ima sedam glava. a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje.s. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. zatvor i povećanje bolesti. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. Ako neko sanja da je ubio dromedra. zbog razuzdanosti njegovog jezika. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

rezidenciju. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. opskrbu i imetak. a mnogo mrava simbolizira vojsku. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. njegova bo lest će dostići vrhunac. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete.. djecu. DUGI.". a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala.š. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. imetak ili dug ţivot. kapije simboliziraju kišu. ZVIJEZDAMA. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. Ako se sanja da vatra pada po njivama. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. MUNJI. štetnosti ili neprijateljstva. 38. a ako vlada suša. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. ili da si lazi s neba. šator ili riznicu. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. KIŠI. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. gumnima i mjestima obraslim biljem.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. kao npr. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. VJETRU. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. prirode. DANU. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. one simboliziraju Allahove dţ. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara.s. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. BUJICI. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje... med. osiromašiće. SNIJEGU. LEDU. vrapci ili nešto sliĉno. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. GROMU. BLATU. umrijeće. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. kao npr. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. NOĆI. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. tako. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. ako se potom vratio na zemlju. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. spasiće se od onoga u šta se upustio. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. u to mjesto će ući vojska.š. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. i vojska će ga napustiti. GRADU. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. umnoţiće se dobro njegove kuće. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. shodno kazivanju o Sulejmanu a. ljudi će trpjeti patnju. MJESECU. izravne intervencije. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. njegov ruh (duša) će otići na nebo. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima. bojati se je za njega. posla. SUNCU. ukoliko nikome ne nanose štetu. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe.. OBLACIMA. VAZDUHU. ako Allah htjedne. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. doţivjeće propast. kao npr. umrijeće kao šehid. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. Ako sanja da se uspeo na nebo. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. rulju i zlikovce. tako. jeĉam i si. smokve. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. u lje. ali će on to ipak preboljeti. Ako neko sanja da mu iz nosa. on je u nekom poslu došao do vrhunca. blagodati.

Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje. kao npr. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. muţa. ako neko sanja da je na sedmom nebu. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo . Ako neko sanja da gleda u nebo. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). jedna od njih je bila dignuta na nebo. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. ako neko sanja da je na šestom nebu.skakavci ili razne vrste ptica kao npr. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa.š. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. ako neko sanja da je na trećem nebu. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). znanje. Ako neko sanja da se bacio s neba. pokućstva. ţena. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. ortaka ili imenjaka. s muţem. ukrasa. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. a ako se sanja da se rastvorilo.. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. s roditeljem. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. steći će odgoj. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. nasljednika. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. vrapci. ako neko sanja da je na drugom nebu.š. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ. prepelice i si. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. ĉast i Njegovu blizinu. to znaĉi da će biti kiše. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. . to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. vladar silnik će im nanositi nepravdu. ako je iz neba izašao ovan. — to znaĉi da neće biti kiše. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera.š. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. oštroumnost.š. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. ako je iz neba izašla kamila. ako je iz neba izašao mladić. a Mje sec simbolizira ministra. voćnjacima i si. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu.š.š.š. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. putu i si. rodnost i ime tak. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. ljudi će zadobiti plijen. Ako se sanja da se nebo spojilo. postići će izuzetno visok poloţaj.. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. biće obilne kiše i bujica. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ.siguran od neprijateljskih spletki. sreću. blizinu. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. steći će carstvo. gospodara i si. steći će blagodat.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. na oca. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. ako neko sanja da je na petom nebu.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. kata-ptice. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. poljima. s uĉenjakom. imaće robinja.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. ali će doţivjeti i propast. to znaĉi da će biti malo kiše. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu.. Pored toga. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo.

oţeniće se. to za obiĉne ljude. biti na rubu propasti. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. zaimaće. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. a ako je pritom letio pomoću krila. tako. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. Ako neko sanja da leti po vazduhu. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. ako se druţi s vladarom nevjernikom.. a dan — umor i trud. Let po vazduhu. ako je bolestan. ako to sanja griješnik. to za njega znaĉi da će primiti islam. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. umrijeće. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". kopnom ili morem. ona simbolizira zbrku. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. VAZDUH simbolizira niske ţelje.. ako su u smutnji i pometnji. inaĉe. njegove nade najavi. putu. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. ako to sanja neko ko je na moru. ona će prestati i nastupiće kišni period. biće na rubu smrti. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. onda se je bojati za njegovu dušu. bojati se je da će doţivjeti brodolom. pokajaće se. ili. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. bilo ubistvo i si. s trga na trg. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. bilo briga. onda to znaĉi suprotno. ako je u laĊi i putuje morem. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. bilo da je u pitanju smutnja. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. znaĉi da će biti upućeni. a ako je u pitanju magla. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. i plaću ili ponizno mole. doţivjeće brodolom. tako. boju prašine). koji jedan drugog traţe. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. ako vlada suša. ako je na javi bolestan. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. ako im se nanosi nepravda. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. uz njega će pokvariti svoju vjeru. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo.š. ili će. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. na ovaj ili onaj naĉin. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. zadesiće ga nešto strašno. sjedi ili hoda. kao npr. Arapi. bilo da je u pitanju smrt. Noć moţe da simbolizira i odmor. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. ili će ga zarobiti neprijatelj. pak. razapinje šator. to je za njega bolje. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. kretanje na put u nevrijeme. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". i si. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . ili s jednog posla na drugi. a dan — rastavu. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. bilo suša i nerodnost. Noć moţe da simboolizira nevjernika. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. ako je on novator u vjeri.š. Ako ovakav san sanja nemusliman. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. sa svojom tminom. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje.vati. a dan muslimana. Tako. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. putovaće morem ili kopnom. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. obzirom da Allah dţ. a dan — dobru proĊu robe. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. koja posmatraĉu liĉi na dim. 124 . Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. ako to sanja siromah. prestaće im se nanositi. odlazak u borbu na Allahovom dţ. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. ili iz kuće u mahalu. ako to sanja trudnica. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. ako putuje kopnom. zapašće u tegobu. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. a ako nije to. ministar ili sudija. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. ako to sanja vladar. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. ako se sanja da se leti bez krila. kao npr. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. bilo novotarija u vjeri. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. onemogućava kretanje. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. umrijeće kao šehid.

pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. a neki. kruţi nebom. i slijedi niske ţelje. bez smiraja. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. njegovog oca. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. ako to sanja zatvorenik. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje).š. umrijeće.v. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. Sunce moţe da simbolizira. ako pritom sanja da traţi vodu. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. u njoj.a. neki vele — njegovu nanu. Noć moţe da simbolizira i smrt. prašina ili dim. majka Vjerovjesnika s. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. ima su protno znaĉenje od mraka. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. a jutro — nabolje. a Mjesec — njegovu majku. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava. a ako sanja da noć traje vjeĉno. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. profesora. tuzi. bilo da je u brizi.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju. prvopretpostavljenog. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. ako to sanja griješnik. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. bilo morem bilo kopnom. ili da. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. Amina. poĉetak dana simbolizira poĉetak. veĉe nagore. opasnosti ili neĉem sliĉnom. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. usmrćuje duše. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. vladar nad vladarima. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a.a. izaći će iz zatvora. ili pak snivaĉevu robinju.s. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. gospodarovu kćer.s. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. a Mjesec muškog roda. opet. Ako neko sanja da je svanulo jutro. umrijeće. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći.. neki vele — tetku. sigurnost i izbavljenje iz briga. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. treperi na nebu. kao npr. tako da se njegova svjetlos smanjila. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)".š. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. poglavara. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu.v. gospodara. bez zalaska. i da ga je zaklonio oblak. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put. snu simboliziralo njegovu majku. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. riješiće se bolesti. suprugu. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. suprugu njegovog oca. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca.. glad i umiranje.. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. njegovog zapovjednika. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. a dan — kopno. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. pak..š. bilo da je bolesna. da je imam dţematu. ili im se nanosi nepravda. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. u tumaĉenju. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. ili da je pošao na hadţ. obzirom da Allah dţ. po tumaĉenju. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. ili da je ušao u bašĉu. a sve to. ako je bolestan. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga. da ga je progutala ptica. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. kao npr. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori.s. Ako se.. ţenu vladara. odnosno u snu. podne sredinu. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. da je palo u more.

sa svojom svjetlošću i sjajem. bilo da je u pitanju putovanje. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. a ako ne to. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. vrućicu ili upalu oka. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. takoĊe moţe da znaĉi. i ako to sanja ţe na. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. nakon što je zašlo. bilo nepravda. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. koja je siĉna ĉovjeku. bilo pravda. da će beba umrijeti. ili pere. ili pravi ćerpiĉ i si. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . ako je obiĉni podanik. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. nakon što je izašlo. naći će lijepu ţenu. a ako je nije dostojan. ili kupio robinju. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. to znaĉi da će umrijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. ili da se. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. To moţe da znaĉi. Ako to sanja osoba koja radi neke. To moţe da znaĉi. dok za siromaha.tanju pomraĉenje Sunca. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. ako je trudna. ali ne i ostali dio tijela. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. a u ljetnom periodu — brigu. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. dijete će biti ţen sko. ako je trgovac. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. djeĉak ili djevojĉica. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. vraća sa zapada.dobiće blagodat od vladara. dobiće od poljoprivrede halal imetak. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. njen muţ će je neĉim obradovati. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. ili da će mu neko. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba.š. da ne vjeruje u Allaha dţ. simbolizira odjeću i bogatstvo. da će mu se bolest povratiti. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. dobre ili loše. umrijeti. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. vraća odakle je i izašlo. da će je vratiti. i ako to sanja neudata ţena. ili da je odlutala s prvog puta. u zimskom periodu. ali ne i ostali dio tijela. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se.. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu.s. ako bijeli platno. a da to ljudi ne znaju. skrivene poslove. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio.š. oboljeće od gube. tako. ako je zapovjednik. vladar će se na njega rasrditi. dobiće halal imetak. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće. dobiće snagu u svojoj upravi. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. ili će trudnica pobaciti dijete. ko je bolestan. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. Zalazak Sunca na istok. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. za onoga ko se razveo sa ţenom. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. profitiraće u trgovini. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. da ga ima u krilu ili daje ono. Izlazak Sunca sa zapada. ili će mu ţena. ako je upravitelj. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. zatim smo je polagano Sebi potezali". nakon što je izašlo sa istoka. sišlo u njegovu kuću. To moţe da znaĉi. nakon zalaska. i to dijete će. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. ili će roditi djeĉaka. bolest. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. kao npr. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. To moţe da znaĉi.

. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. a druge uz Mjesec. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara. pa su jedne pristale uz Sunce. Ako neko sanja da je Sunce palo.. on će. muţa. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. to znaĉi da će on umrijeti. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju. Ako takav san sanja vladar.š. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . vladar će umrijeti. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. koji ga je upitao: . on će se riješiti briga u koje je zapao.. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla. a ako se preobrazilo u mladica. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka. ispred ili iza njega.š. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. će mu dati veliko blago i imetak. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. u druţavi će zavladati nered. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. ţivjeće briţnim ţivotom. ministra i ostalih po glavara. koje se kreće ali ne zalazi. njegovi roditelji su zadovoljni njim. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. udaće se za vladara.ako sanja da je Sunce poţutjelo. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. ako su obje polovine postale zasebna Sunca.. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. Allah dţ. protiv vladara će se dići neki odmetnik. izmaći će mu se ono što traţi. Ako neko sanja da su Sunce. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. to moţe da ukazuje na neku štetu. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. oboljeće vladar. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. to znaĉi da ona ĉini blud. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. dobiće obilje i lagodnost. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. umrijeće. ĉast i bogatstvo. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. to znaĉi da će vladar oboljeti.. da pravedno vlada. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. ili vladara koji nije vrhovni. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. zajedno s vladarom. a ako nemaju sjaja. ako sanja da je Sunce zašlo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da prati Sunce... OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. i tu je bio ubijen. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. 127 . On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r.. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. Ako neko sanja da je progutao Sunce.. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka.a. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. a ako se pritom oblaci raziĊu. biti zarobljen.Na ĉijoj si ti strani bio? . Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane.. gospodara. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac.

zdravlju i dr. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. sedmice. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". mimoići će ga i neće postići ono što traţi. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca.a. pa kad ga nije primijetio. a ako to sanja krajem mjeseca.a. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. kao što je već ranije spomenuto. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi.š. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. bilo u pitanju dobro bilo zlo. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. kao npr. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. dane. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. pak. voĊu. u svom krilu ili u svojoj ruci.. a ako je to sanjala ţena.v. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. Pritom treba imati u vidu. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. umrijeće. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. Tako. koji je ruĉao. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu. ako nema imetka. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. predvodnika. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. postići će neko dobro. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . obzirom da se Mjesec (tj. bio to muškarac ili ţena. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. muţ će joj poginuti. zarobljenika. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. mjesece ili godine. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući.Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. ili. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. vremenski (mjeseĉev) period. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. ali da kiša ne pada. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. postići će od vladara neko dobro. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. stupice u brak. predstavlja neko zlo. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. Ako neko sanja da je mlaĊak taman.Šta ti je? — a on joj je rekao: . a ako sanja da Mjesec izlazi. MlaĊak simbolizira vladara. to simbolizira dobro. Ako nekosanja da visi o Mjesecu. to znaĉi neki poĉetak.s. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. to znaĉi da će on umrijeti. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. ustao i uhvatio se za stomak. a on je posivio u licu. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. i spominju Njegovu svetost. u imetku. poslu.). ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. pa ga je sestra upitala: . a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca.

da se nalazi u njegovoj kući. shodno Poslanikovim a. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). ako ih sanja mlada. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. umrijeće. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda. ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka.š.se nebom.s. one simboliziraju negove svatove.. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. ili će dobiti veliku upravu. Ako to sanja ţena ili rob. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji.. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. ili u njegovoj kući. djecu ili robove. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. neki veliki dogaĊaj. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. a ako to sanja trgovac. a ako je duţan.a. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. Ako neko sanja mlaĊak. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. ili će dobiti up ravu nad ljudima. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. ako ima nekog odsutnog. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. kao npr. ili dvije kćeri. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. profitiraće u svojoj trgovini. ili njihovo sagorijevanje u vatri. uĉenjake ili šeriatske pravnike. zvijezde ţenskog roda — ţene. nesreću ili propast. prisjećajući se dana rata. ili njenog oca i majke. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. ako ih sanja mladoţenja. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. da se spustio na njega. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. to zlo će se proširiti i potrajati.v. to simbolizira bruku. a ako nije dostojan navedenog. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. završno od samog sna. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge. to znaĉi da će on umrijeti. Velika ili Mala kola ili Veneru. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. one simboliziraju njenu ţensku pratnju. ili u more. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. vratiće se. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. dobiće je. Ako vladar sanja zvijezde. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. Ako to sanja trudna ţena. to zlo će uskoro nestati. nešto nesvakidašnje. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda.. uzme zvijezde. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu. ljepote i veliĉine zvijezde.. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. koje mu se pribliţilo. i ako sanja mlaĊak. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca.š. a male zvijezde — obiĉne ljude. dva ministra ili dva velikana. ako je dostojan vlasti. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. ili da ih uzimaju ptice. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. baviće se naukom o zvijezdama. stvorenjima. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. veli: 129 . ţena će mu pobaciti dijete. ili ako sa zemlje ili ne ba.

to znaĉi da je nastalo ljeto. a ako su zvijezde bile bez sjaja. pomoć. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. Vjerovjesnik s. slabost i komešanje u narodu. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. i njegovih drugova i da je na putu istine. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. nastala je polovina ljeta. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom.v. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. a ako je siromašan. ako se ujutro pojave na zenitu. postići će vlast i ugled. upravu.a. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće.a. ovaj svijet će mu biti naklonjen. 130 . Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. on uzima i jede tuĊi imetak. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. Allah dţ. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. dobiće vlast i spomen u narodu. kad već sunce sine.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. daje i neke bolesti i slabosti. Ako neko sanja da su Vlašići pali. Ako neko sanja da jede zvijezde. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga". a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). dobiće vlast. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. njegove zapovijedi. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. on će od uĉenjaka sticati znanje. ako se one pojave rano ujutro. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti.s. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom". Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter.š. nesreću i štetu. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao.s. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. izgubiće imetak. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. ali je nije jeo. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. da se u tmini orijentira prema njoj). Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. da obara drveće i potapa laĊe.v. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. njegovu vojsku. opskrbu.s. a Merkur — vladarovog pisara. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. a s takvim vjetrom.A njegove zvijezde. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. nastala je zima. Jupiter . ako je bogat. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. to bi bilo dovoljno (u ar. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca.š. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. dobiće ugled i visok poloţaj. Venera — vladarovu ţenu. urmijeće. a ako se pojave naveĉe. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba.

ili će biti uznemiren. zavisno od toga koliko je pokisnuo. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. olakšanje. ako se sanja. kao što je kuga. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. Kiša moţe da simbolizira i bolest.. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. ako se sanjaju. pogotovo ako je popraćena vatrom. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. med ili mast.š. ako su u ratu. da je uzeo abdest. a ukoliko je nanijela štetu. uţas i paniku. ili hurme. simboliziraju dobro i blagoslov. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. rat. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. A ako vam bude smetala kiša. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. selo ili nepoznatu mahalu. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. ili će steći imetak ako je siromašan. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. a ako nije nijedno od toga. ili groţĊe. ili će ga neko napasti. ili neku nesreću. i li će biti pritvorena u zatvoru. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. porobljavanje. i ako je vjetar popraćen tminom.: „. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. dozi vjeće zemljotres. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. Ako je u snu vidio da vjetar. ako je toga dostojan. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)"... izobilje. to šteti i ljudskim tijelima. Njegovu vjeru. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. bolest će mu se pojaĉati. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. ako je snivaĉ 131 . Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. ili će dobiti batine. simbolizira vruće bolesti. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. ili ulje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . grad ili vjetar. ako je snivaĉ na laĊi. ţivotinje i hranu. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. ako je bolestan. ako se sanja. nakon zastoja. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. znanje. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put.. ili jeĉam.. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. prašinom i hukom. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Vjetar popraćen grmlja vinom. to simbolizira opšteljudsku patnju. ako se stanovništvu nanosi nepravda. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu.. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat.. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. kao npr. uza sve navedeno. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. Vrući vjetar. osjećajući pritom strah. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. biće uništeni. ĉupa drveće. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. jer navedeno znaĉi. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. teškoća ili zaraza. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. kao npr. laĊa će stradati. pomoć. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. Blagi i ĉisti vjetrovi. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. KIŠA simbolizira Allahovu dţ. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. kao što je najezda skakavaca. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. postaće vladar nad ljudima..ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. oduzimanje imovine. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. milost. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. smutnja.. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine.š. zbog bolesti ili siromaštva. napad neprijatelja. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. ili će mu. simbolizira moćnog i nepravednog vladara.

postići će mudrost.. razboritost. ili kata-ptice." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila.: „. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. ako sanja da posjeduje oblake. vratiće se s puta.. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. karavane ili neĉeg sliĉnog.. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. a ako je oţenjen. on će se. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na.nemusliman. visok poloţaj i solidan i halal imetak. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. pokajaće se. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". ili vrapce. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. ako sanja da sakuplja oblake.. će mu dati bogatstvo. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. primiĉe islam. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. ako ima ţelju za djetetom. Oblaci 132 . zmijama ili škorpijama. ukoliko se dovodi u vezu s upravom. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. Ako neko sanja da jaše na oblaku.. dobiće mudrost i vlast. ţena će mu zatrudnjeti. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. livade i drveće. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu.. otići će na put. ako sanja da jede oblake. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. kao npr. ili se spustili na kuće. ako je neoţenjen. Beskišni oblak. a ako se sanja da padaju dinje. kao npr. ali nije aţuran. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. kao što i karavana simbolizira kišu. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. kao što su sijevanje munja i grmljavina. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan.: . simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. steći će znanje i mudrost. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ. ili u njegovom krilu.š. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro.. od takvih ljudi će ubrati mudrost.. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje.š. a isto tako i „oblak"). dobiće to. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. oţeniće dobru ţenu. ili skakavce. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. bilo da je u pitanju povratak vojnika. zapašće u nevolju. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. meĊu njima će zavladati bolesti. ili ĉovjeka od vlasti. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. primiće islam." ili: „. ako je siromašan. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili". ili na njive. ili da ga oblak nosi. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući..kamenjem. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. da im donosi kišu. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne. to simbolizira neprijateljski napad. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. kada su ga ugledali.š. za koji su oni mislili. i ako ima d evu ili laĊu na putu. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. koristeći mudrost koju će zadobiti. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. a donio im je kaznu. kao npr. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. Takav oblak je uništio narod Ad. ako je musliman. ili da su popraćeni vatrom. Allah dţ. jeziku znaĉi „deva". ako je nemusliman. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. oni simboliziraju k iše i bujice. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje.

Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. i kiša. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . to moţe da simb olizira nepogodu. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. vladarovo nareĊenje. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. iz kojih posuvda pada kiša. oblaci — vojsku. za onoga ko prije kaţe da grmi. kiša — prolivenu krv. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. bilo zbog neke vladarove naredbe. inaĉe. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. pak. putnik ili bjelilac platna. simbolizira strah od vladara. ili najavu kiše. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. ako neko sanja grmljavinu. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. biće osloboĊen. ako se sanja.. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. a ako je u zatvoru. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu.na javi. ako je njegov gospodar. koja simbolizira mi lost. da ga je munja ošinula. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. zidar. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. vratiće dug. postići će zlo za kojim teţi. otac ili vladar srdit na njega. kao npr. biće obradovan kišom i milošću. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. Tamni oblak simbolizira brigu. njegovu prijetnju i upozorenje. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi.mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. kao npr. udarac biĉem. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. MUNJA. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. a gromovi — smrt. ili. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. obustaviće putovanje. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. koji simboliziraju patnju i kaznu. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. da vidi njenu svjetlost. ţetelac i si. najezdu skakavaca... munju popraćena kišom) bolesna. otići će na put i sretno se vratiti s puta. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. oni simboliziraju dobro i blagoslov. vjetar. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom.. ili pak. Oblak crvene boje.. grad. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. ili istovremeno i jedno i drugo. smijeh.. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake.epidemiju i haranje smrti. npr. Ako munju prati kiša. U narodu se. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. Ako to sanja neko koga kiša ometa. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. radost. tako da se za nju moţe pripremiti. iz oĉiju će mu teći suze. a ako to sanja nepoštena osoba. smutnju ili bolest. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. osjećaju potrebu za kišom. zamku. isukivanje sablje. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. lijepo vladarovo obećanje." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. ako je na putu. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. ako je duţan. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost. a da je grom njegov fijuk. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bilo zbog kiše. simboli ţira nevolju. opet. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. pogled će mu se ukoĉiti. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah.. Drugi. da se pobojite i ponadate.

ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. a neprijateljski napad. ali da nije bilo kiše. ili da će je zadesiti nešto drugo. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. grijeh i namjera. razrezivanje nameta. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. opet. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. to je situacija u koju će zapsti teţa. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. zapašće u smutnju. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. uzdrmavaju ih. zapašće u patnju. pa stoga izbacuje sjeme van. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. ako je bolestan. ako je u snu izašao iz blata. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. ili da će se srušiti. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. kao npr. pogaĊaju i uništavaju. ili da se zaglibila u blato. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. To se tumaĉi time što otvori oluka. a ako u snu nije izašao iz blata. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. umrijeće. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. p ak.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. BLATO. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. rušenje ili ubijanje. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. neugodnost i brigu. rušenje ili kraĊa. ili ako se je ublatio. u ovom sluĉaju. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. oduzimanje imovine.dobio munju ili munjom obasjani oblak. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. ili vladara koji ĉini nasilje. kao što su skakavci. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. kao što su strašna smrt. a što je blato na snu crnje. to simbolizira nepogodu. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. ako taj ĉovjek prati vladara. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. Ukoliko se sanja da bujica plavi. simbolizira nadolazak bujice. u zatvor ili u ruke vlasti. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. MULJ i GLIB. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. gromovi. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. umrijeće mu ţena ako je bolesna. ako je neko iz te kuće odsutan. ili. stići će vijest o njegovoj smrti. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. Ako bolesnik sanja bla to. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. ne simboliziraju nikakvo dobro. poţar. vjetar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . ulijevaju strah stvorenjima. Sa- 134 . dugo će bolovati. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. zavisno od veliĉine oluka. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. ako su ljudi u nevolji i brigama.Sanjao sam da su potekli izvori. grad. ona simbolizira neprijateja koji napada. a ako voda iz oluka ne otiĉe. ali da nije bilo kiše. to simbolizira smutnju i haram imetak. ili da će u njoj izbiti poţar. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. ali da nije bilo kiše. to je veći snivaĉev haram. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. ako se sanjaju. ubiranje desetine ili poreza.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. mujezin ili hatib.". ako je bogat. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. biće poniţen i dove den u nevolju. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti. znanja. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. ostvariće neku korist. i ako je bolestan. ako je dostojan vlasti. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. ili će postati sudija. biće saĉuvan i bezbjedan. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. da su stanovi veći itd. nakon stoje ovaj došao u Mejdan. vratiće dug ili zalog. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata.. da se uhvatio ili oslonio na njega. siromašan i potcijenjen. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra.uprašio ruke ili odjeću. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. steći će bogatstvo i ugled. ako je dobar. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. zavisno od napora hodanja po pijesku. izgubiće imetak. on moţe da simbolizira Dţennet. ili se valja u prašini. ili bezbjednost i sigurnost. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. pada prašina. Ako neko sa nja da gomila prašinu.. zadesiće ga neka briga i tuga. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. Ko sanja da guta pijesak. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. da su uţivanja trajnija.. rekao: „Ne boj se. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. Ako neko sanja da nosi prašinu. koji je Musau a. ako je bolestan. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo.s. ako je duţan. umjesto kiše. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom.. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. shodno rijeĉima Suajba a. bilo na konju.. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. pravni savjetnik. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. bogatstvo ili siromašt vo itd. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. a stanovništvo sela teško. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. pokajaće se. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac. neku vezanost. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. ako je griješnik . desiće mu se neka poteškoća. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. Ako neko sanja da hoda po pijesku. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. bilo pješice. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. da ga sakuplja ili da ga nosi. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. BREŢULJAK l HUM. i ako je pored svoje 139 . to znaĉi da će obrtati neki imetak. u pogledu roda. spasio si se. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. opsadu i si. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. a ako se sanja crno i ruţno selo. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. imetka ili vlasti. a nepoznati grad — budući svijet. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. a potom zapasti u nevolju.s. primiĉe islam. Ako neko sanja da iz neba. ta uzvišica mu simbolizira tabut. Ko sanja da sjedi na breţuljku. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. to simbolizira neko dobro. dobiće je. ako su od zemlje. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. taj imetak je haram. oţeniće se. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. ako ima konkubinu. to simbolizira neku kaznu. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta.

Allah dţ. ili da gori u vatri. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. uĊite u grad mira. a ako je u neimaštini. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. pitaj stanovništvo sela. a ako sanja da se taj grad obnavlja. zadesiće neimašina." tj. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. izaziva smutnja. Kad je tumaĉa snova upitao za san. svakog straha. Ako neko sanja da je porušio selo. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. to jest da se seli iz jednog u drugo. neimaštinu. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota..to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu. obzirom da Arapi za mravinjak. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. ili da ga plavi bujica.. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. da selo simbolizira seosko stanovništvo. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. a izlazak iz grada simbolizira strah. ako je to selo poz nato. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo.. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. Tako. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". Tako npr. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili grad. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. postići će izobilje. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca.0 vjernici. a mravinjak — selo." Ko sanja da ulazi u grad . ako se sanja da se posmatra iz daljine. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. Rodni grad simbolizira roditelje. To. koji će nastaviti put svojih predaka.. Neki vele: POKRAJINU. ako Boga da. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. 140 . to se tumaĉi suprotno gore navedenom. umrijeće. Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. ako Bog da. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. kad se sanja da je tiha i mirna. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. ili ga sanja porušenim i napuštenim. zna njem i imetkom.. nevolju ili epidemiju. Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. ili da je u njemu napravio smutnju. simbolizira uĉenog ĉovjeka. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja. vlašću. Neki vele da grad. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. osloboĊeni". sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. sprovode novotarije u vjeri. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak.. izmeĊu ostalog. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. ili da u toj pokrajini vlada suša. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. Ili. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. tj. Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen.dobrote i bolestan. Ili. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada.. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. — Tako se i desilo. kaţu i selo. Isto tako. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. ako je na javi u izobilju. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo .š. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. ili će odseliti iz tog mjesta. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. da bi se to protumaĉilo. ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu.

npr. ili da ga guta. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje.. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. u pogledu svoje prirode. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. sraz -mjerno veliĉini kamena. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. Stijene takoĊe simboliziraju grube. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. namet.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. ako je u njegovoj sluţbi. neku korist od mora. na ljude ili na dţamiju pao kamen. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. kao i psovku. ruganje i vrijeĊanje. grad (tuĉu). simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. a ako sanja da je izašao iz sela. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve. i tome sliĉno. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. Allah dţ. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje.š. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. napad. ako to sanja u danima hodoĉašća. što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. ŠLJUNAK simbolizira ljude. ili pljaĉku i tome sliĉno. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu.s. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. Ako neko sanja da je ušao u selo. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene.š. da ga je kupio ili da stoji na njemu. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. vranu i si. skakavca. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. to znaĉi da će steći znanje. vjetar. Ako neko sanja da posjeduje kamen. Obiĉni svijet kaţe: . ili. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a. nemarne i ljude neznalice. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. srazmjsrno koliĉni šljunka. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. pored vrijedne stvari. nakon što 141 . da kamenĉićima gaĊa šejtana. !sva. pa je to napustio misleći da to nije dobro. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. najezdu skakavaca. shodno rijeĉima. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. majmuna. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. ulje i teme sliĉno. Ako to sanja bolesnik. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. to znaĉi da on. Ako neko sanja da šljunak baca u more. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. pak. od djeteta ako ga snivaĉ ima. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu.š. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. odabire bezvrijednu stvar. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje.

Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. dareţljiv. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. da će biti strpljiv u nedaćama itd. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. tako. obogatiće. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. spomen. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. npr. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela.. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. to će postići dţihadom itd. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. bilo zlo. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata.. npr. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. ako je obavljao namaz. ako je uza se imao konja i sablju. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. braću ili pomoćnike. onda kapija simbolizira njegovo lice. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. ako je kuću pravio od ćerpiĉa.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). to dobro će postići namazom. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. ali će se ipak spasiti. npr. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. golubove ili muslimane. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. ako je u brizi. simbolizira budući svijet. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. to mu simbolizira hala) imetak. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. DOM simboliziraone koji u njemu ţive.mu se šejtan ukazao. da je tijesan. simboliziraju njenog vlasnika. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost.. znan. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. ako je kuću gradio od cigle. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. ili prostran. 142 . pa je to postala tradicija njegovih potomaka. ukoliko se sanjaju zasebno. naziva i kućom (. izmeĊu ostalog. da će biti asketa. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo."). ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća.. da bi mu se protumaĉio san. ako je bogataš.. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. koji će iskoristiti. i ako je Bogu neposlušan. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. da će otići na hadţ ili u dţihad. riješiće se brige. ako je snivać siromah. pak. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. TakoĊe i poznata „kuća". a ako to sanja zdrava osoba. pokajaće se. moţe da simbolizira Ahiret. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. simbolizira haram. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. ako kuću pravi od cigle. njegovo biće. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. koja ima svoj naziv. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. zajedno s halkom. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. sve se to odnosi na kućevlasnika. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. robove. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. maltera i krefca. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. svjedoĉenje protiv takvih osoba. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. kuća mu simbolizira ovaj svijet. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. Kuća oblijepljena blatom. poboţan. porodicu i ono ĉime se zklanja. njegovu dvojicu braće ili. ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. Ako neko sanja da se dom ruši. ili. a ako je okre ĉena kreĉom. . da će ĉuvati krvne i druge veze. Kad neko sanja da je ušao u novu. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. dvojicu suvlasnika te kuće. pak. simbolizira halal. bilo da je pitanju neko dobro. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat.. ako se sanja.To je ahiretska kuća. Tako. njegovog ĉuvara ili slugu. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi. povećaće mu se bogatstvo. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. ime.

. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. postići će veliko dobro. kada srdit ode.. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. ta mu kuća simbolizira njegov grob. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake. ili neki stub. pak. Ako neko sanja neku kuću u daljini.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće. to znaĉi da će se riješiti briga. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. Ako neko sanja da ruši novu kuću. a Allah najbolje zna šta je ispravno.. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje... a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. — Tako se kasnije i desilo. ako ima nekog bolesnog u kući. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime.. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. bilo da se ruši ili popravlja. ozdraviće. da će napustiti ono što pos jeduje. ali će ona ubrzo umrijeti. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. nosiće teret neke ţene. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama.. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ.. Sve što se sanja u vezi s kućom. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj. a ako to sanja griješnik. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega. ili će kupiti konkubinu. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast.š.to znaĉi daće biti zatvoren. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo. ili. koje zadugo neće dobiti. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom.". Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. Kućna vrata. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. neka ţena će nositi njegov teret.. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice. to znaĉi da će se oţeniti. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. a ako je u tu kuću ušao. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. biće izuzetno zdrav. a isto tako i dovratak. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. ako je bolestan. mogu da simboliziraju ţenu. pa pozakljuĉa sva vrata.l Zun-nun se." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću. koji mu je rekao: . Ako se sanja kuća 143 . Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem. oţeniće se. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti.

simbolizira dobijanje haram imetka. ako je ispod te kućice bilo skrovište. stanje će mu se pogoršati. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. DVORAC. ako je omaltan. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću.a. ĉvrstini. to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. ta kuća simbolizira muškarca. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom.bez stropa. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. a ako taj dvorac nije njegov. on u tom sluĉaju simbolizira novac. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju.s. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". Vjerovjesnik s. ako ga sanja griješnik. Ako neko sanja da je ušao u dvorac. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . ako hoće.Neka je uzvišen Onaj koji ti. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. a ako takvu kuću sanja ţena. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. ugled i vraćanje duga. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. Strop od daske simbolizira munafika. a to je bio i faraonski posao. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda. on tada moţe da simbolizira vladara. ZID simbolizira ĉovjeka. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. simbolizira zatvor. simbolizira ĉast. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima.. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. srazmjerno debljini. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću.v. KUBE (kupola) simbolizira snagu. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. simbolizira ovaj svijet. a ako je neko te zidove u snu renovirao. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. on će nakon straha dobiti neki imetak. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika.Ako neko sanja stare zidove.s. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha.. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. a ako sanja da je pao sa zida. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu.v. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. za koje će biti kaţnjen. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . visini i vaţnosti tog zida u zgradi. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. a ako je od cigle. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. tjeskobu i smanjenje imetka.a. postići će izuzetno visok ugled. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. dostojanstvo i moć.

Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. jer ga Arapi i tako nazivaju.š. i ako to sanja neudata ţena. otići će na put. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. a ako ide radi neĉeg drugog.Oni će biti. postići će ga. riješiće se nevolje. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. kako na ovom tako i na onom svijetu. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. DULAF (udubljenje u zidu). a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. to znaĉi da će se on. umrijeće. odsutni će sa sobom donijeti i imetak. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. njegova duša će otići u Dţennet. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . a ako to sanja trgovac. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. ozdraviće. to z naĉi da će steći znanje. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. Ako se sanja ukrašena graĊevina.s. Ako trgovac sanja verandu. vesela i namirisana. ako na put ide radi nekog imetka. zato što su trpjeli. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. biće spašen od onoga ĉega se boji. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. ako to sanja neoţenjeni. Kad se sanja da se pravi veranda. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. ona simbolizira upravu i znanje. ispuniće ga. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. tri ili više ĉardaka. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. Ako se sanjaju poznate stepenice. to mu simbolizira halal zaradu. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice.. ako je. otići će u Dţennet. biće bezbjedan. pored nje. a 40 potpun. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. npr. ako to sanja bolesnik. to je istinito obećanje". Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. ušao u ĉardak. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. koje prati igra i zabava. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. kome je Allah dţ. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . ugleda i lijepog prijema. a ako je taj broj bio 30. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. postići će radost i visok poloţaj. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće.. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. ozidao je i uĉvrstio. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . oţeniće se. uspevši se uz stepenice. bilo da se radi o dobru ili zlu. roba ili jahalicu. ako to sanja osoba koja je u nevolji. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put. shodno kazivanju o Musau a. do -biće upravu. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira. shodno rijeĉima Uzvišenog: . STUB: od drveta. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon.. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. ako je u strahu. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. on će se tu i oţeniti. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. ako je bolestan. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. da je iskopao njene temelje.graditi graĊevinu. Ako neko sanja da ima dva. udaće se. simbolizira hranitelja porodi ce.. pobi jediće svoje neprijatelje. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji.

strašne stvari i nevjerovanje. pred lava koji ga je šĉepao. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad.: . to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha. simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. blagostanja i svakog dobra. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. za poglavara . za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. postići će vlast i ugled.. rodno zemljište. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. a mali luk — ţenu loše ĉudi. za jahaĉa — da će ići pješice. Ako su stepenice od kamena. pak. da će se pokajati. bunar. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom. meĊu lavove ili zmije. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". LUK. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. to znaĉi da će dobiti moć. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. simboliziraju postizanje vlasti. ako su nova. u svoju kuću. šesta . da je pao na neplodnu zemlju. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje.a. druga — post. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. Ako je.Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. 146 . a ako to sanja bolesnik. kao npr. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.dţa. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. pred pticu koja ga je zgrabila. to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. VRATA. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli.Ti prisluškuješ ljude..s. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. njegovo uĉenje i primjenjivanje). meĊu svoju ĉeljad. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. pa im donosi jedno ĉudo". na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. bilo o muftiluku. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. i ak o su od bronze.dţihad i sedma — Kur'an (tj. bašĉa. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad.. na veliku i strašnu vatru. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. ako su od zlata. ako moţeš. vele da to znaĉi od lazak na put.v. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. ako su od daske. opet. ako su od srebra. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. onda. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. bilo da se radi o upravi. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. kao što je dţamija.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. islam. trap. Neki. sa ţenom će se trajno razvesti. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. a za trgovca . to znaĉi da će se prihvatiti islama. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. hatibskoj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome. peta — hadţ. one simboliziraju uspon sa grubim srcem.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. ĉetvrta — sadaku. treća — zekat. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri).da će sići s vlasti. Sanjanje silaţenja niz stepenice. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu.

KUHINJA simbolizira kuharicu. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. nadboj iznad vrata — ţenu. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. — Kada je to ona njemu rekla. Ako je kapija velika i jaka. KLOZET simbolizira ţenu. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. bićete sigurno pobjednici". to znaĉi da će se ta kuća srušiti. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. simbolizira neku zamku.s. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. simboliziraju udovice. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. a drugo vani. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. ako je s nekim u sporu. Neki vele da štala simbolizira suprugu. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. to znaĉi da će mu neki ljudi. izvalila se na van.s. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. da je pokorna Allahu dţ. MANDAL (reza) od drveta. pobijediće. PRAG simbolizira ţenu.simboliziraju neudate. to znaĉi da mu je ţena trudna. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. to zna- 147 . to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. i da je lijepog izgleda. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. on ju je pustio tj.š. pa kad kroz nju proĊete. bez njegove dozvole. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. shodno njegovim mogućnostima. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. a ako nemaju mandala. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. to znaĉi da će umrijeti. zapalila se ili slomila. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. rastavio se s njom. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. a ako je otvorena prema kući. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. da je ispravna. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. ako se sanja da je otvoren. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. jedno krilo je palo unutra. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. to znaĉi da se on odao novotariji. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. a ako je uz to i zakljuĉan.

Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. upašće u zamku. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. a ako je duţan. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. koja se ne moţe povratiti. simbolizira i putovanje. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. a on ga je ponovo upitao: . Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. a koji je inaĉe siromašan. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. zatvore. pa sam se kasnije udala za tvog oca. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. TRAP simbolizira majku. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. ako mu je ţena trudna. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. ako mu je majka bolesna. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina.Je li ona bila robinja? . Nepoznati bunarovi. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. prevare. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. ROV simbolizira zmaku. ako se sanjaju da su pored puta. zamke. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. tj. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu.ci da njegova ţena. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. kontaktira sa dvojicom muškaraca. javne kuće. roba. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. okove i tome sliĉno. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. tako npr. simboliziraju trţnice i prodavnice. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. izmeĊu ostalog. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera.rekao je ĉovjek. tako. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. Ako neko sanja da je upao u rov. — Ibn Sirin ga je upitao: . Bunar takoĊe moţe da 148 . Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. Ako neko sanja da se hrana zapalila. prodaće ono što mu je u trapu. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. ako to sanja putnik.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. na putu će ga presresti banda. riješiće se duga. koja svoje dijete hrani. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane.Ne znam . Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. umrjjeće. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto.

Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. ako je u sporu s nekim. a ako je bunar bio prepun. to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica.s. otići će na nekakav put. to nema neko naroĉito loše znaĉenje. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. (Dţehennema ima 149 . Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. dvorišu ili selu. kupatilo. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar.. ako ima nekog svog bolesnog. taj će mu ozdraviti. otići će na neki put. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. a ako nije u pitanju ni to. oţeniće se. a ukoliko nije. ta roba će mu doći. a ako to sanja ţena. a ako u bunaru nema vode. doţivjeće brodolom i naći se u moru. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. ukoliko u bunaru nije bilo vode. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke.simbolizira more. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar. umrijeće.a ako je bunarska voda bila ĉista. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. ako putuje kopnom. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. ako ima nekog svog u zatvoru. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. ona će mu roditi djeĉaka.s.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara.. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. ali se nije razlijevao. srazmjerno koliĉini vode u bunaru.. ako je bolestan. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih.). obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. pretrpjeće gubitak u trgovini. ovo je djeĉak". dobiće neki veliki imetak. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. ako ima trudnu ţenu. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. ako ima nekog svog na putu. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. a ako je trgovac. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode. Kupatilo moţe da simbolizira more. biće pritvoren. kojoj će mu biti udovoljeno. nekad ćeš je izvući punu vode. ako je na moru. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru.Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. reĉe: . ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. taj će mu se vratiti s puta. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. npr. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. shodno kazivanju o Jusufu a. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. Neki vele: Ako neko sanja bunar. a nekad punu blata i s malo vode". to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. ako je upravitelj." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. Jedan od pjesnika je rekao: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan.. ako se u snu iz tog bunara napio vode. ili zatvor. biće smijenjen s poloţaja. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini. kuću velikog griješnika ili bludnika. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ukoliko ga je kopao neko drugi. bolest ili Oţehennem. to znaĉi da je ona u Dţehennemu. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. izaći će iz zatvora. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana.O radosti. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. Ako neko sanja da je pošao na bunar.. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje.

trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro.. ako se sanja. ako zamole pomoć. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. ako on na javi boluje od vrućice. simbolizira neki nemir. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. ako je kupatilo toplo i prijatno. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. ako seje saprao i. riješiće se briga. orgijanja i griješenja. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. umrijeće. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. Ako nije u pitanju ni to. srazmjerno vrelini vode. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. to znaĉi da ga njegova porodica. riješiće se nje. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. ako je kupatilo pretopio. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. neki mali otvor u vratima. neće je dobiti. koji će mu donijeti radost i sreću. ţalost. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. bojati se je da će postati nepokretan. udovoljiće nekoj svojoj potrebi. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. blizak. prisan i si.više.ako sanja da je u sauni potpuno go. ako boluje od drhtavice. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta.ako to sanja u zim skom periodu." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. Ako neko san ja da gradi kupatilo. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. Ako neko sanja da gradi pekaru. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj.to znaĉi da on ĉini nemoral. kćerka. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. ime koje znaĉi. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene.. ili sahrani. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. ako se saprao i izašao iz te prostorije. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. neke ţene će mu za>Jati brigu.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. to znaĉi da će ga zadesiti briga. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. zahvatiće ga drhtavica. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. Ako neko sanja poznatu pekaru. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. potpuno će ozdraviti. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. protivno svom obiĉaju. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. topao. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo. dobiće upalu porebrice. okupiraće ljude neĉim izuzetnim. Neki vele da kupatilo. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. ili neku potrebu kod sudije. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. ako je u sauni bio odjeven. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ali mu to ne polazi za rukom. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom.). PEKARA simbolizira radost i sreću. obukao bijelu odjeću. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. biće okupan i zamotan u kefine. vrane ili zmije. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal.. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. koja će krenuti nabolje ili nagore. sestra i dr. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. a ako nije. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. koji simboliziraju imetak. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. npr. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga..to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. kao što je majka. brigu. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. i u kupatilu vidi lava. ako na javi ima spor s nekim. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila.š. ako je hladno. obzi - 150 . da bi mu se to protumaĉilo. bolest ili nešto sliĉno. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu. oţeniće se.

Ako se sanja nepoznata pekara. bilo od zla. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. tekija ili sezona hadţa. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. ako je u borbi. to znaĉi da će poskupiti hrana. ili. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv. Ako neko sanja da melje ţito. pak. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. na kome jedni dobijaju a drugi gube. biće prevaren. ako je siromašan. nauĉnih ustanova. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. ili će udati kćer. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice.. Kad neko sanja da je ku pio mlin. simbolizira spor koji neće dugo trajati. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. Ako neko sanja mlin kako melje. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. Ako nije ni jedno ni drugo. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. postići će neko dobro. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine.rom da se u pekari peĉe hrana. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. VJETRENJAĈA: ako se sanja. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike.". oţeniće se.. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. Allah dţ. ili kupiti robinju. ako je u dţihadu. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. Ako se sanja da se kamen mlina. i to će mu biti izvor prihoda. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. vodu. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. kao što je nauĉna ustanova. to se razliĉito tumaĉi. ako je neoţenjen. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. ako izuĉava neku nauku. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. bilo od dobra. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. Ako se sanja da vodenica melje prazna. Ako se sanja da se mlin slomio.. ako je mlin bio bez osovine. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. blato ili ţivo meso. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. ona će vas spasiti. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma.. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. zakasniće ili će pokvariti hadţ. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. ili na vjetar.ma koji se u njima obavljaju. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. otići će na put. ako je kanio otići na hadţ. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. ili da će uzeti konkubinu.š. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. to simbolizira nekakvu svaĊu.š. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. nepravilno okreće. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. ako je bolestan. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. to će i uĉiniti. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. da bi radio kao mlinar. al o je snivaĉ od onih koji putuju. ili oţeniti sina.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. ime. ako je uĉenjak. prilikom mljevenja. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. ili to moţe da simbolizira kugu.

Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. da je na njoj izbio poţar. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. to znaĉi da je u Dţehennemu. u njima će se prestati prodavati. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. umrijeće. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. a ako se u njima prodavalo posuĊe. ime. spomen. voćke. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. simbolizira udobnost na ovom svijetu. kao što je crkva. ili će biti srušene. a njena utroba simbolizira imetak. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. knjiga i dr. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. ako je bolestan. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. da kroz nju teĉe ĉist potok. slavu. nevjerniĉka kuća.. umrijeće i biće nošen. ako nije u pitanju ništa od navedenog. i ako se sanja da je prostrana. HAN (konaĉište). kuća inovatora u vjeri. to znaĉi da će napustiti tu radnju. roditelji. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. a Dţennet (raj)za nevjernika.ići na rukju' ili sedţdu ili će. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. produţiće svoje putovanje. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. ako ima bolesnog roditelja. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. peć ili javni posao. da bi mu se protumaĉio san. ako se sanja. a ako je zdrav.š. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. braĉni drug. da bi joj se protumaĉio san. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika. kako se navodi u jednom haberu. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. vjetar. javna kuća ili krĉma. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. ako se u njima prodavala grnĉarija. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. a sve to zavisno od sko - 152 . to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru.. kao što su bašĉa. a ako nije putnik. neprijatelj. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. ako je bolestan. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. npr. javno kupatilo. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. ako je umrla osoba nemusliman. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. otići će na put i izmjenjivati konake. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. rat ili neka vladarova zapovijed. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. njiva. a ako je musliman. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. simbolizira isto što i kuća tj. snivaĉevo tijelo. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. ako ne klanja u dţematu. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. a ako je zdrav i ako je na putu. jako je bolesnik zloĉinac. a ako je bila mirna i s malo svijeta. kao što su kiša. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han.

umrijeće. sin Ardešira. ako ga sanja vladar. ako nije u pitanju ništa od navedenog. koja sliĉe smetljištu. i s njim Ebu Bekr r. ili ako mu prije ti neka propast. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. — Kasnije se tako i desilo. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. pa su svi oni nestali izuzev jednog.v. još više će osiromašiti.. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. ako je. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik. naišavši jedne prilike pored smetljišta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri.to znaĉi da će se povratiti isti ni. je jedne prilike. smrt. ako je siromašan. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa... pa je za san upito tumaĉa snova. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. Ako neko sanja da je na stranputi ci. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. drţe pouĉna predavanja. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. ali će ga Allah dţ.š. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. i ako je neko sanja. Smetljište. to znaĉi da je on u zabludi. obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. ovaj svijet uporedio sa smetljištem. skladište za hranu ili sakupljeni novac. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. PUT simbolizira pravi put u vjeri. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan.v. kao fatamorgana u ravnici. a ako je siromah." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. izgubiće imetak i osiromašiće. a sve to simbolizira imetak.Sanjao sam da slijedim više puteva. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur. pak. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr.. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. ako je bolesnik.. ako je upravitelj. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. simbolizira drţavnu blagajnu. FATAMORGANA: ako je neko sanja. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih.s.. groblje nazvao 'kućom vjernika'.a. pekaru ili nešto sliĉno. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. to znaĉi da će se riješiti duga.s. krĉmu. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. jer je smetlje puno prljavštine. ili. to znaĉi da on ţudi za neĉim. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine.. ako je neoţenjen. a ako je dunjaluĉar. steći će bogatstvo. a Vjerovjesnik s. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. antikvarnicu. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. a ako sa stranputice izaĊe na put. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu.a. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . da bi mu se protumaĉio san.a. Ebu Musa el Eš'ari r.a. a ako ga sanja sudija. ako se nada nekom nasljedstvu. biće smijenjen s poloţaja. a ako je siromašan. je rekao: . pak. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. ili je sanjao da se sama ispraznila. Ako neko sanja da ide sredinom puta. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. a poivijprije mjenjaĉnicu. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom.

Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. umrijeće od svoje bolesti. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće.a. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. Takav san. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). ukoliko je pokvario svoju vjeru.. ako je bolestan. ako ga sanja putnik. ili da će nemuslimani primiti islam. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. ili uĉila Kur'an. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. pak. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli.. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. ili je. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. zapao u grijehe prema Allahu dţš. ili mu prijeti. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. te da će mu ţivot biti teţak. zagubljeno i zastarjelo. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. Ako neko sanja da je zakopan u grob. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost.s. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom. bilo zlo. Ako neko sanja da je u grobu. a ako je uĉenjak. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. ili ne ţeli da mu nazove selam. bilo da je u pitanju dobro. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. to znaĉi da će dugo ţivjeti. da mu naziva selam i da se s njim grli. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. ta stvar će ti nestati". ili je plakala. to mu je radosna vijest. koja je suprotnost gore navedenom. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. a moţe da znaĉi da će se oţeniti. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. Kad neko sanja da je ukopan. bilo da je u pitanju dobro. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu. ili se na njega namrštila.v. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio. to mu znaĉi suprotno navedenom. niti spominju Uzvišenog Allaha. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak.. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove.š. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. bilo zlo. umrijeće. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. pak.

155 .

156 .

ili od nekog hajirli posla. Kad neko sanja da gradi dţamiju. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. pokajaće se za grijehe. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. uzi manje kamate i dr. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. ili od nekog dbora. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. ugostiteljski objekat i si. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. npr.njaluĉar. Ako neko sanja da ruši dţamiju. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan.š. 157 . ako je na njenom mjestu iskopao jamu. ako je tome sklon. ako je snivaĉ griješnik. ili će raskinuti neki ugovor o braku. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije.. trgovaĉka laĊa. kao što je javno ku patilo. a ako je poboţnjak. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. otići će na hadţ.. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. ako Bog da. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. ako je to sanjao u danima hadţa. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju.

pored njega. ako je nemusliman. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. to znaĉi da će on biti zatvoren. ĉinjenju dobra. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. unići u Dţennet. Kur'an. upućuje. uvaţenog uĉenjaka. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. da bi mu se protumaĉio san. glasnika i. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. CRKVA simbolizira groblje. pjeva.š. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor.. ili kuću nekog uĉenjaka.. oslobdio Kabu iz ruku silnika. uĉenjaka. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. ili zatvor. tako da će napustiti ovaj svijet. uĉenjak. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. ako je neoţenjen. Ako takav san sanja rob.EL MESDŢIDUL-HARAM. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. pak. gospodar. to znaĉi da će ući u kuću vladara. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. majke. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada. uĉenjak ili poznati imam.š. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. oca. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. bilo da se radi o pojedincima. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. poboţnog ĉovjeka. ili dţamija u cjelini. ili će. postaće im poslušan. biće siguran i riješiće se straha. banke i si. sudija. a ako nije u ratu. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. ali svoju obavezu zanemaruje. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali.š. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. minber simbolizira vladara ili hatiba. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. Sunnet Allahova Poslanika. simbolizira. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. ako je bolestan. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. nariĉe ili plaĉe. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. primiće islam. dţamijski mihrab simbolizira imama. otac. bilo zlo. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. mushaf. ako je zapostavio ibadete. dţihadu ili ĉuvanju domovine. majka. vladar. ako Bog da. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. znanja koje širi. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. javnu kuću. kao što su zlatarski trgovi. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. suprug ili supruga. donji dio simbolizira obiĉni svijet. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. ili veliku trţnicu. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. nareĊuje i si.. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. na trgovima i ptvrenim prostorima. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. ili Dţehennem. savjeti i nareĊenja izvršavaju. ako je u ratu. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. koji su 158 . kao što je islam. ili glavnu gradsku dţamiju. a i Dţennet je Njegova kuća. sudija. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru.š. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. oţeniće se. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. ako je u snu. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. bilo dobro. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. mjenjaĉnice. ili kuću u kojoj se svira.š. spominjući pritom Allaha dţ.

Na kojoj etapi puta je snivaĉ. Ako takav san sanja ţena. piju alkohol i ĉine velike grijehe. na groblju ili negdje u prirodi. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. dokaze protiv njih. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. ili s onima koji su inova tori u vjeri. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. zavisno od toga kako je graĊena. koji ĉine nemoral. kakve je boje i dr. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. 159 . Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. upućivati i iznositi Allahove dţ. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu. da li je bila u ruševnom stanju. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima. potpuno razrušena ih ĉitava. ili da u njoj ţive svinje.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo.š.

Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo). Katib-Baša 160 . Turbe Hajdar ef.

ako ga sanja ţena.. 161 . OLOVU. Dobri. STAKLU. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. dva ili više rudnika. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. a ako se sanja obraĊeno. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. on joj je rekao da će umrijeti. BRONZI. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. pa sam u njih puhnuo i one su spale. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. NAFTI. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak.š. stoke i nekretnina. mrtvi kapital. to znaĉi da će steći blago. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. upravu ili svjedoĉenje istine. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. da bi mu se protumaĉio san. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. stari. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: . Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. koju sam skršila i bacila na zemlju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . mudrost. srebra. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. ono simboizira neki gubitak. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. NAKITU. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. a ako je taj komad veliki.s. SREBRU. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima.v. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. nazvao i iskušenjem. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. pa kad sam je kasnije potraţila. nestati i si.a. Ko sanja da je našao jedan. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. KATRANU l DR. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. sraz mjerno koliĉini zlata. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. DRAGULJIMA. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra.. znanje ili veliku zaradu. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. SURMI. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. ŢELJEZU. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. simbolizira njenu djecu. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. Reĉeno je da ţenski nakit. Ako se sanja neobraĊeno zlato. bisera ili dragulja. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu. ZLATNICI. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita. Allahov Poslanik s. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik. Ako neko sanja da topi srebro. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. izuzev ogrlice. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. nisam je našla. izmeĊu ostalog. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi.l ta- 40. Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata. BAKRU. i Allah dţ. Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. to im simboizira njihov ukras. prstena ili minĊuša.

ako ih sanja poboţan ĉovjek. srebrnjak).Ibn Sirin mu je rekao: . a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro. ako mu ih vrati. Dirhemi." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik.. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. . — Nato mu je Vjerovjesnik s. Jedan zlatnik simbolizira dijete.s. ima negativno znaĉenje. a ako ih sanja ţena.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. laţ. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje. to znaĉi da će mu se povećati imetak. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi.Kad je to ĉovjek provjerio. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. simboliziraju prepirku. Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. ako se sanja. poĊe u dţihad (borbu 162 . Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. ako ga sanjaju ţene.upitao ga je Ibn Sirin.Ti ćeš dobiti batine! . ako su od ĉistog srebra. posvjedoĉiće istinu.a. Sve vrste nakita. moţe da simbolizira i njihovu djecu. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem.. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost. jer davanje dirhema simbolizira brigu. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. . Ako se sanja pet zlatnika. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. . ako ga sanja muškarac. svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. koji mu je rekao: .TakoĊe je reĉeno da dirhemi. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. ako ih sanjaju ţene. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. simbo lizira znanje. ako ih sanja dunjaluĉar. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. to znaĉi da on povjerava neku tajnu. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. biće pristrasan u svjedoĉenju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. Veliki dirhem. — Da ti nisi pjesnik? . Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja.v. a ne klanjaš u dţematu. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima.s. ako ih od njega potraţuje. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema.v. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. oni simboli ziraju pet namaza.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. pa sam poĉeo da ih traţim. treba ga kovati. Sav nakit.san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. nakit muškog roda — mušku.a.ko mi onih koji terete (tovare) nose. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. pa je svoj. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. simboliziraju njegovu dobru vjeru. Muhamed je Allahov poslanik". Nakit. rekao: — Ti klanjaš po sebi. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. oponiranje.

zatraţi da mu ga proda. to znaĉi da će izgubiti vlast. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima.s. Kad mladić pogleda u defter.š. od krune koja je od samog zlata. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara.Kćeri moja. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. rodice djeĉaka. to znaĉi da će izgubiti neki imetak. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. KRUNA. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo.). — Ibn Sirin ga je upitao: . to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl. Ako ţena sanja vijenac. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta).Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . a na dirhemu je.Kada je to ţena ĉula. i kad ju je on skinuo. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću.s. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka.. .. rekla je: . a ako su bile od srebra. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. njegov vid. znanje ili dijete. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima. to znaĉi da će kupiti slugu. ali ništa nije razumio. ako se sanja. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad.rekao je ĉovjek. ispisano i Allahovo dţ. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno.a. Kada je došao u Basru. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. jer u Basri imaš blago. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. to znaĉi da on ĉini grijehe.a srebro djevojĉice. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. a ako je noseća. ime. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. ona će roditi kćer. .. u kontekstu šehadeta. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. oca). Pogleda u nj. koji jeizgubio vid. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 .na Allahovom putu). Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. Ako muškarac sanja da ima minĊuše.v. tj. ili. MINĐUŠE. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. a ako ga sanja muškarac. pa ga ponesi. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. ako ima trudnu ţenu ili kćerku. ibrik ili vrĉ s ruĉkom. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac.Traţim oprosta od Allaha.. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu.

dati sigurnost pri kraju ţivota. imetak ili upravu. koji (u ar. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. dobiće imetak od ne-Arapa. ili će mu se roditi dijete.. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. to znaĉi da će dobiti vlast. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. ili ako ima oca. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. Ako takav san sanja trudna ţena. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. ili će se oţeniti.a. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. to znaĉi da će profitirati u trgovini . a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. to mu je radosna vijest da će postići znanje. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. kupovinu robinje. a minĊuša u ušima — ţene i robinje. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife. jeziku ) aludira na nesreću.š. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane. ako nema oca. jahaće ţivoti. obzirom da je vlast Su lejmana a. a ako ga sanja uĉenjak. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. to znaĉi da će mu se roditi kćer. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. on mu simbolizira poniţenje. i ako je pripadnik sekte haridţija. jer je ljepota svake stvari njen „biser". lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. dobio prsten. kao i ĉasni ljudi svoje riznice. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. koji na sebi ima dragi kamen. to znaĉi da se bavi pjevanjem. ţenu. ako je rob. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. ono za njih ima pohvalno znaĉenje.s. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. i gravura na prstenu . to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten. i biće obdaren Kur'anom. zbog samog naziva bakra. a ako je u pitanju zlatni prsten. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri.njegovu ţelju i cilj. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. halka prstena — osnovu njegove vlasti. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. ili od nekog uĉenjaka.s. onda to nema pohvalno znaĉenje. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha.". a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek. bila u prstenu. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti.š. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. Ako neko sanja da je našao prsten. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan.minĊuše.je. to znaĉi da će mu Allah dţ. to mu simbolizira neku sreću. Ako muškarac sanja prsten od zlata. . Ako takav prsten sanja trgovac. ili da će izgubiti vlast. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. Ako neko sanja da je pozajmio prsten. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. desiće mu se nešto neţeljno. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. kuće. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše.'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. Ako takav san sanja ţena. ili da će se razvesti sa ţenom. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. rodice sina. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. a da mu je ostao samo dragi kamen. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. vjerom. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. ono što je vjerom pcfkuĊeno. dobiće veliĉanstvenu upravu. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao.v. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost.

on mu simbolizira njegovu hrabrost. ovladaće njim. Ako te ukrase sanja muškarac. ako je s dragim kamenom od topaza. simbolizira lice - 165 . dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. ako se bavi fikhom. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. ţenu ili dijete. Ako ţena sanja orglicu. Ako je ogrlica velika. ukras i ţelju. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. simbolizira snagu i moć. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. spomen. zaboraviće ga. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. bisera i topaza. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. pada prstenje. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. onda je dijete od muţa ne-Arapa. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. jaĉinu i moć. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. brašno. Prsten koji simbolizira dijete. ogroman imetak. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. ona simbolizira bogatstvo. ako je preuzeo kakvu obavezu. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. to znaĉi da ga njegova ţena vara. Ogrlica koja simbolizira ţenu. udaće se za muţa visokog ugleda. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. to znaĉi da će dobiti vlast. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. dpbiće je. ona joj simbolizira muţa ili dijete. ĉast i dr. Ako se. radost i imetak. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. ogrlica prekine i prospe. sezam. Ako ogrlicu sanja ţena. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. propise i rijeĉi velikana u vjeri. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. ako je od bisera. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. zaboraviće ga. ispuniće je. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. pak. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. biseri — Sunnet.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. ako ući Kur'an. Ako neko sanja da s neba. ako je ĉvrsta. a ostali dragulji — fikh. kuću. a ako je nije dostojan. ako se sanja. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. Ako ţena sanja da je dobila prsten. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. ako je od bisera. a zapostavlja suštinu. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. ugl-led. ako je nauĉio Kur'an napamet. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. krupnog biserja i safira. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. ako je ogrlica od bronze. znaĉi da je ta ţena prostakuša. nauĉiće ga napamet. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. simbolizira rastavu. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. ako je dostojan vlasti. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. neće je ispuniti. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. jahalicu. ona će roditi sina. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. ako je neoţenjen. kao npr. ako je zapamtio nešto od znanja. ako je od ţe ljeza. simbolizira znanje. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. ţanje i Kur'an. robinju. Prodavanje prstena. na ime kiše. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „. simbolizira pokvarenost vjere.". Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. Ako ţena sanja da ima narukvicu. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu.. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. opasao zmijom. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. a za trgovca — zaradu u trgovini. a ako je taj pojas ukrašen draguljima. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. ali ga on ne uzima. Ako to sanja bogataš. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi.. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser.. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost." POJAS simbolizira oca. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. i ako to sanja uĉenjak. a ako je neudata. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. Ako ţena sanja da ima više narukvica. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. ma kakva ona bila. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. Allah dţ. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć. ako to sanja poboţan ĉovjek. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. za visno od toga kakvu je robinju kupio. to znaĉi da on nije pruţene ruke. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. tako da ne moţe da ih nosi. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. Ako neko sanja da ispravno buši biser. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. pomislio bi da su biser pro- 166 . amidţu. ukras i ono ĉime se ponosi. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela.mjerstvo. tj.š.. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. opasao koncem. a ako je ta narukvica od biserja. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. to znaĉi da će on. da je škrtac. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. NARUKVICA. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. brata.. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. . Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. ali da se njime nije opasao. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao. Reĉeno je i to da ogrlica. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran.. one su odjeća vaša. to znaĉi da će dobiti vlast. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. koji ljudi uzimaju. Ako halhale sanja ţena. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja.da ih vidiš. ili vlast. to znaĉ i da će dobiti upravu. BISER. HALHALE od srebra simboliziraju sina.. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. to znaĉi da je on škrtac. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka.. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. ona joj simbolizira njenu ljepotu. to mu simbolizira njegovu snagu. će ga pomoći protiv njega. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu.

i za trgovca — zaradu. ali ga ne uĉiš. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća. Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. Ako neko sanja da gleda u dragulj. imam biser.. jedno duţe a jedno kraće. a ako ţeli da se oţeni. a ja nisam. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. to zaboraviš i zapustiš. Neki. ako se sanja.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. to znaĉi da on ogovara ljude. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet.dobijanje uprave. to znaĉi da on pljaĉka grobove. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje.upitao je Ibn Sirin. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. na ime minĊuše.šuti". Ako neko sanja da broji biser. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. i da to nema sjaja. popularnu i veselu robinju. Ako neko sanja da drvetom buši biser. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". Veliki biser. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. pak. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. zabranio. koji govore više od onoga što ĉuju. a pitanje simbolizira kljuĉ. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser. Ako neko sanja da ţvaće biser.. jer ja govorimono što ĉujem. ni kurbane. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. da uzima školjke a baca bisere. . — Istinu si rekao — rekla je ţena. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti.š. jedan veći a jedan manji. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. ni sveti mjesec. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. Ako se uzme da koral 167 .Nato joj je Ibn Sirin rekao: . Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. a Ibn Sirin mu je tada rekao: . za upravitelja . Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . i sve što nauĉiš. koje su ljudi kupili. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. . ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. Nenanizani biser simbolizira dijete. KORAL. biser ili kristal. Bušeni biser simbolizira robinje. ima bolje znaĉenje od malog bisera. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. — Jesam — rekao je ĉovjek. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. za uĉenjaka -sticanje znanja. . Pro suti biser simbolizira lijep govor. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . rodice mu se kćer. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. Ako neko sanja da je progutao biser. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an.

Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri)..v. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). Ako neko sanja da je posut naftom. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju. naklonost i dug ţivot. s/iagu i ugled. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" . to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat. . Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". to simbolizira manju štetu. Ako neko sanja da topi olovo. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. a ako takav san sanja griješnik.a. Uzvišeni Allah je rekao: „. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. simbolizira zadovoljenje potreba. Tele nije bilo od zlata niti srebra. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). koja će se povećati. SURMA simbolizira imetak. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. a surmedan — ţenu. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. Ako neko sanja bronzu i bakar. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći..Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. OLOVO simbolizira svjetinu (puk). O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti.s.sanja da u ruci ima nešto od bakra. već od bakra. Kada sam ga ja upitala: . Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s.simbolizira prijatelja. Ako neko sanja da topi bronzu. Ako neko. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. to znaĉi da će mu se poboljšati vid. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka. pa ju je neko upitao za to. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. svoga Gospodara. dobar i halal imetak.s. što je bio zanat Davuda a.v. TIRKIZ simbolizira osvojenje. a ako se sanja otkriven i da se obrće. ŢELJEZO. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. i to je ţenski ukras. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova.s. pobjedu. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 . JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla.a. Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna.Šta je to. takav san mu nema dobro znaĉenje. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo.s. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. izdaju. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. GvoţĊe simbolizira imetak. kako u ruci drţi bocu.a. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. NAFTA simbolizira haram imetak. taj san mu ima dobro znaĉenje. U jednom haberu od Ummi Seleme r.. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara.

ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. ili. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. VODI. riješiće se svih briga. BUNARU. kao što su kuga. a ako ne to. a ako voda ostane u kući. ako je oţenjen. to znaĉi da će on oboljeti. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. pak od posude u kojoj je bila voda. zaraĊivati na ruţan naĉin.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. bliski prijatelj i si. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. spavaće i okusiti njenu slast. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. to znaĉi 169 . Ako neko sanja da je voda bila pogana. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. jer je ţivot svake stvari vezan za nju. RIJECI. kao što je brat. a voda simbolizira plod djeteta. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. nevjerovanje i zabludu. zadesiće ga neka tuga. a ako otiĉe iz kuće. a sitni novac obmanu. njegova ţena. padanje u ropstvo. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. zet. od mjesta na kojem je pid vodu. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća.š. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". oţeniće se. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. to znaĉi da će mu se roditi dijete. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. ili da će dobiti lijepu robinju. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. to znaĉi da će kupiti robinju. npr. ako je bolestan. to mu simbolizira haram i grijeh. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. onda: ako u njoj ima neko bolestan. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). TUMAĈENJE SNOVA O MORU. globu. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem.govor i beskorisnu raspravu. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. dobiće neki imetak. ako nije bolestan i ako nije oţenjen.. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. ako je neoţenjen. ropstvo ili kugu. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. ali ako nije ništa od toga. VODA simbolizira islam. ţivot. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. na kojoj će biti plaĉa i suza. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. ili pak umrlog (vlasnika kuće). Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. biće u stalnoj brizi". Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. 41." Voda moţe da simbolizira i spermu. LAĐI. gorka ili smrdljiva. ona mu simbolizira ţalost. znanje. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. ako je siromašan. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. rodnost i izobilje. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana.. oţeniće se. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. Ako je voda bila mutna. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. iznenada će se obradovati. uglednijim i dostojnijim uprave. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. povodom ispraćanja nekog na put. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. njegova ţena ili robinja će zanijeti.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode.. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. to simbolizira rodnost. Ako je u pitanju samo jedna kuća. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. Isto tako. pomor ili sablja koja masovno ubija. srazmj erno nakitu jahalice. UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke.

More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. uzima i daje. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. jednima danas daje vlast. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. ali od koje neće imati hajra. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. laĊe — njegovu vojsku. simboliziraju Allahovo dţ. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. SLANA VODA simbolizira tugu. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. pak. danas ih ljulja u kolijevci. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. a sutra ih ubija i napada. carevi. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. ako sanja da pije iz rijeke. moć. trgovaĉke radnje i pravnu. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. to znaĉi da će se izgubiti vid. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. poreznici. uĉenjaci. obzirom da je more jako. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. nesreće. ogromno. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. a druge osiromašuje ili ubija. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. vjersku i drugu literaturu. vladar će mu zadati neku brigu. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. vašare i putovanja. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. a ako sanja da je koristi samo noću. mor- 170 . a sutra ih ubija. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. zaštitu od smutnje. ţene. to znaĉi da će dugo ţivjeti. bolesti i propast. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. ako se ĉaša razbije a voda ostane. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. Morske laĊe. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. talasi — vladarove ljude. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. vladare i kradljivce. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. dobiće imetak od vladara. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. a druge siromasi. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. ta ko. Morska voda simbolizira imetak i znanje. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. — Ibn Sirin mu je rekao: . to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. ekonomsku moć i pravni sistem. oporavak od bolesti. povjerenike. nesreće. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. to mu simbolizira dug ţivot. kapital. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. opasno. ribe — njegove podanike. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. vraćanje duga ili sigurnost od straha. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. i ako sanja da vodu pije iz bunara. ili. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. gospoda i duhovna bića. u tom sluĉaju. poniţenje i gubitak blago dati. njegova nareĊenja i dekrete. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. trgovinu. kao što su kraljevi. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. Ako se sanja STAJAĆA VODA. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. toplom ili hladnom vodom. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. sugraĊane. na prevaru će dobiti neki imetak. to znaĉi da će postići obil no dobro. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra.š. a ako se sanja da se ona pije. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. što jedne bogati. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. ljude. to znaĉi da će voda presušiti. više nego što je inaĉe pije na javi. izlazak iz zatvora. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. sudije. a ako su njiva ili vrt dali plodove.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće.

a ako se pritom utopio. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. naziva tugom. neki su pod teškim tovarom.. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. ili u blagodati. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja). to znaĉi da će se utopiti u vlasti. ako je taj drugi umrla osoba. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri.. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro.Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. i val ih razdvoji. JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi. doţivjeće neki uţas.Nedugo zatim halifa je ubijen. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga.Vjerujem. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. Ako neko sanja da se kupa u moru. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. a ako snivaĉ nije bolestan. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. to znaĉi da će ga vla- 171 . uţas ili strah. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo.š. obilniji i trajniji. ako se u moru udavio. rekao je: . prekrije. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk.. ili kad je ono uzburkano. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. Neki vele: Ako neko sanja more. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak. Ako neko sanja da mokri u more.. ili će propasti u nekoj smutnji. Ko sanja da crpi morsku vodu .. to znaĉi da on ĉini prekršaje. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. kao oblak. nauku ili vlast. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad.. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. koji će ga omamiti.. Ako neko sanja da je popio cijelo more." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. ili da će nastradati halifin im etak. kao što je sluĉaj s morem i rijekom." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. to znaĉi da je on u Dţehennemu. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje.. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. preko koje neki prelaze s lahkoćom. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. . to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. u tom sluĉaju. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere." ili „. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi. umrijeće u svojoj bolesti. kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera. ili će oboljeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga.. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje.A kad ih talas. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. neki djelimiĉno nastradaju. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći. kao zatvor ili neka druga kazna. LaĊe. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio.

zavisno od toga koliko se udaljio od obale. opet. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. Ako je prilikom plivanja osjećao strah. ona simbolizira neki manji belaj..l kad je preĊoše. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. ukoliko se sanjaju da su presušili.. postaće ministar ako je toga dostojan 172 . a ako je pritom bio neustrašiv. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. ili narediti da ga izbatinaju. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna.. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. to znaĉi da će prebroditi brigu. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. Ako neko sanja da se utapa u moru.. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav. ako ta rijeka potekne nazad. i ako voda nosi posteljinu. Kad neko sanja da pliva u moru. to znaĉi da će se spasiti svih briga. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. ili će ga vladar zatvoriti. to znaĉi da će imati do bar urod.. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. ili da će mu u kuću ući vladar.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu.".".dar upropastiti.š.š. da će. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom.. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika.. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. ako voda nosi hra nu.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. Ako neko sanja da kopa rijeku. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. spasiće se od vladarovog zla. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ. to znaĉi da će ga zadesiti strah.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu.. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. bolest ili zatvor. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje. ako takav san sanja putnik. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. on i oni koji su s njim vjerovali. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako rijeka u snu plavi drveće. PLIVANJE. to mu moţe da znafibolest. oslanjajući se na Allaha dţ. ili će ga omes ti kiša. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. a ako more prepliva. Ako neko sanja da pliva na leĊima. RIJEKA TIGRIS. a neki. Ako neko sanja da pliva po kopnu. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. to znai da će se pribojavati vladara. hladnoću ili oskudicu vodom. ĉas uranjajući.. ukoliko se vo de bojao. uţas i strah. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. a ako je isplivao. to znaĉi da će povratiti vlast. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. carina ili nešto drugo. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. rijeka ili do lina. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. otići na neki opasan put. ili će ga zadesiti neka ţalost. to znaĉi da je vladar pravedan." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. taj san se odnosi na njegovu vjeru.. to znaĉi. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. tako. biće zatvoren. ugled i moć.. ako je ta rijeka bila ĉista. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. Svako more.

Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. dućan. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. ako je bogat ili ugledan. to znaĉi lijep ţivot. treba uzeti u obzir njegovo stanje. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. jer stvoreno je nosilac orgaizma. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. ili neki pokuĊeni imetak.s. to znaĉi da će se riješiti tuge. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. koju im on pruţa. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. bilo dopremom hrane u grad. zavisno od toga šta mu se dešava na javi. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. npr. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. ako je siromašan. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. spasiće se. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. i ako je voda potoka bila krvava. ili da će u grad stići haram plijen. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe.a. ako vlada glad. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. ako je neoţenjen. Allah dţ.v. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. zapašće u 173 . ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća.. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. to znaĉi lijep ţivot za ljude. tako da će moći vršiti kupoprodaju. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. da bi se to protu maĉilo. ako nije ni jedno ni drugo. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. će im d ati izobilje. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. ili ga ponijela. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. a šta će mu se desiti. to se odnosi na njega liĉno. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. bilo posredstvom kiše.š. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. predstavlja brigu. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim. ako u gradu vlada zaraza. trgovaĉko putovanje. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. a ako se zaĉepi i razlijeva. blud nazvao prljavštinom. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. NIL. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. a ako je u snu izašao iz vode. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. to znai da će zapasti u veliku tugu. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. ali ako se presipa lijevo i desno. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. da mu se prekine opskrba. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. razni zanati i sliĉno. Ako neko saja da je Eufrat presušio. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. Ako se sanja da potok teĉe silovito. imaće lah -koću i steći će imetak. kao npr. korist i blagodat. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. a ako to nije u pitanju. da bi mu se protumaĉio san. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. ako ima ţenu ili robinju. ali da se u njoj nije udavio. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. da ima smetnji u braku. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra.

To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. . a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. ţene iji nekoga drugog. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . riznicu. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek. Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. meda ili mlijeka. KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak.Nato mu je ĉovjek rekao: . Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci).. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu. a bunar .Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. krĉag . te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. Kofa se u njegovim rukama povećala.Ti zavodiš robinju. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. jako usluţnu. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe.brigu i nevolju zbog sluge. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. . hambar. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. prvakinju. i ako mu vrt dadne plod. pa je krĉag ispao i razbio se. ona moţe da simbolizira i valiju. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. Ako kroz cijev teĉe voda.pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. ako je popio manje ili više. TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. BAĈVA simbolizira dobru ţenu. korisnu. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu. voda — iskušenje. ono je puklo i krĉag je ispao. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ.a. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. a on će se okoristiti od svoje ţene. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab. Allahov Poslanik s. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. a crno stado se pomiješalo s bijelim.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke. koja ima poslugu. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. koja će ti roditi sina. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. meĊutim. slugu ili roba.Uţe mu simbolizira ugovor. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. Nato je Ibn Sirin rekao: . zavisno od toga koliko je napajao.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. vreće i veliku svotu novca. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. a voda mu je ostala na dlanu.ţenu. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. prošlo mu je pola ţivota.Nato mu je Ibn Abbas rekao: . Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. dućan. a dijete će ti ostati ţivo. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. srazmjerno tome koliko je napajao. Ako se sanja da je krĉag pun ulja.v. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. . odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. mahali i trgu gdje ţivi.s.s. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu.zamku." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. a ako kroz nju ne teĉe voda. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu .

a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. voda — spermu. a nekada s puno blata i malo vode. bunar joj simbolizira profesora. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. LaĊa simbolizira i zatvor. treba uzeti u obzir njegovo stanje. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. licemjer - 175 . a prije toga je mislio da će propasti. ako je zdrav i traţi znanje.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . to znaĉi da će u njemu dugo ostati. to znaĉi da će se oţeniti. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. shodno kazivanju o Junusu a. Nuha a. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. tako. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. ako to sanja duţnik. ako traţi nauku. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. ako je ugovorio brak.. na što nas podsjeća Musaovo a. i Musau a.s.". tako da će jedno drugo štititi od griješenja. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. ako to sanja bolesnik. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. takoĊe je i Junus a. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru. to znaĉi da će morati priĉekati. a ako nema trudnu ţenu. nekad ćeš je izvući punu vode. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom.. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno.s. da bi mu se protumaĉio san. i oni koji su s njim bili u njoj. ako je bolestan. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja.s. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „..s. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. opasnosti. ako je griješnik. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno..s. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. obogatiće se. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja.s. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. to znaĉi da će mu ona roditi sina. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. ako to sanja neko ko je na moru. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. pa ako je uz to uzeo abdest. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi.s.. u laĊi je bio spašen Nuh a. Tako. a koju je Hidr a.. putovanje u laĊi s Hidrom a.š. ako namjerava ići na put. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom.ţenu. Na osnovu kazivanja o Hidru a. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. . to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. ako Bog da. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas.. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. to znaĉi da će mu bolest potrajati.s. steći sigurnost i imati sretan brak.s. vratiće dug i riješiti se brige. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru.s. i on spusti kofu svoju. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. to znaĉi da će mu oskudica potrajati. pokajaće se za svoje grijehe. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. a bunar -r. Allah dţ. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. posustaće. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. primiće islam. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime. ako je bolestan. da bi mu protumaĉio san. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. već spuštaj u bunar kofu za kofom. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo.š. ako je siromah.s. zatim Hidr a. ako je u zatvoru. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora.š. i Musa a. ozdraviće. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla. a Allah dţ. ako ţivi u oskudici. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. MeĊutim.s.s. tako: ako je nemusliman.skim i svj'etskim stvarima.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. Ako se sanjaju brodska uţad. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI.)." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. ako je trgovac. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje.. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira.. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. brige. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar. islam. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe.š. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. Vatra moţe da simbolizira i 176 . ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. i ona ĉini osnovu za samoisticanje. ona mu simbolizira tabut. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. shodno Njegovim rijeĉima: . koja joj predstavlja spas i sigurnost. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo.. kaznu.s. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. to znaĉi da će da tone i na javi. greške.. znanje i Kur'an. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. a što je laĊa dalje od kopna. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto.A kada ih On do kopna dovede. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom .stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. a što je laĊa dalje od kopna. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. moţda.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. ona simboliziraju drugove u vjeri. i dobio je uputu. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. i nastavlja kretanje kopnom.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put.š. dimi se i ima plamene jezike.. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost. OGNJIŠTE. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću. LAMPA. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha. a ako sanja daje iz laĊe izašao. šeriatski pravnik. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". bilo prevozno sredstvo kojim putuje. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe. shodno Musaovim a.. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . ako je u snu izašao iz laĊe. a ako ne to.." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa. UGALJ.. a ako je u snu potonuo.. ako je upravitelj. NJ. onda je on. uĉenjak ili poglavar. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ. MANGALA. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode. haram i sve ono što vodi u Dţehennem.š. od rijeĉi ili od dijela. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom.Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe .. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. . PEĆ. to znaĉi da se je dalje od spasa. po kome je neprirodno da se ona kreće. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti.. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. 42. SVIJEĆA. bilo nešto drugo. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose. srazmjerno veliĉini mora. KANDILJ l DR. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. Vatra katkad simbolizira i uputu. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili .

zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. Kad neko sanja da je u peći. a ako su ga u vatru bacili. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. Iskre simboli- 177 . Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. ali ne i druge. mešetarenjem ili od predstavništva.— Raspali. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. raspali.s. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. pak. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. pojašnjavajući te sukobe. Ako ta vatra nije bila na putu.s.s.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. voćke i biljke. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. a ako je uzeo nešto peĉenja. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. na što ukazuje i kur'anski tekst. bez plamena. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu.a. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. kuga i dr. MeĊutim. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. to znaĉi da će to poskupiti. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. zahvaćala ih svojim iskrama. ili da će to traţiti nekim sporom.Taj ĉovjek će oslijepiti. svoga Gospodara. njive. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. koji je vladar na oba svijeta. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. a ako nema izgleda za rat. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. to znaĉi da on jede haram imetak. na ognjištu i si. ili ako je on dobar ĉovjek. kao što je bio spašen i Ibrahim a. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. ako profesionalno nije vezan za vatru. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. usjeve. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. ili. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom. a njom kaţnjava i Allah.v.s. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu.vladarovu kaznu. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. kao što su boginje. našto je on re kao: . Ako neko sanja da jede vatru. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. ugašena. ili kojeg će varati. a ukoliko nije. a ako u loncu nije bilo hrane. Ljudi će ubiti svog imama. svaĊom. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. pa će ga njegova djeca voditi. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. to znaĉi da će biti spašen. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha.

koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. pa je jedna papuĉa izgorjela. smutnju i trvenje. shodno kazivanju o Ibrahimu a. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. pretrpjeće gubitak u trgovini. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. a ako osjeti toplotu od dima. pretrpjeće poraz. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. to znaĉi da je on doušnik. nešto laţno i beskori sno. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. inaĉe. ako je u ratu. pobje du. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. to znaĉi da će postići iskre nost. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre.. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. — Tako je i bilo.ziraju zao govor. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje.s. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. a ako sanja da je baklja nasred kuće.s. postići će dobro. blagoslov i moć. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. ako vladar ima neki problem. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. Neki vele da on simbolizira haram imetak. ako mu vatra izbija iz usta. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. dućan će mu donositi obilje. nakon što je ranije trpio nestašicu. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila.. shodno kazivanju o Musau a.Tako se i desilo. a druga je samo nagorjela. pobijediće ih. a ako ima neprijatelja. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude. Pola stada ti je propalo. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. zahvaljujući vladaru. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. blagodat i vlast. veselje. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. UGALJ. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi.. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu . Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. a ako je trgovac. opet. postići će moć. koje će postati ĉuveno. U narodu se. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. to znaĉi da će otići na hadţ. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. Ako neko sanja da potpaljuje peć.. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. . dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja pepeo. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. siguran od njene opasnosti. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara.. riješiće ga. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko. Neki.

i ako je bogataš. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar.. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. to znaĉi da će roditi djeĉaka." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. izdrţavalac porodice ili dijete. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. potpalila i puhanjem raspirila vatru. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. izgubiće vlast. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. ţeljezo — jakog ĉovjeka. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. popularnost. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. ugled i spomen i koje će biti korisno. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. SVJETIONIK simbolizira slugu. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. Ako ţena sanja da je ukresala. kao što je uĉenjak. pretrpjeće gubitak. a ako je bolestan. ozdraviće. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. a ako zapali mushaf. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. oţeniće se. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". jer kad se takva dva ĉovjeka sastave. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. izmeĊu ostalog. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. Ako se sanja drvena mangala. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . simboliziraju i borbu sabljama. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. ĉasti ili tjelesnom zdravlju.. Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. ali mu to neće poći za rukom.. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. to znaĉi da će se on oţeniti. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. i oni će mu pruţiti pomoć. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice.. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. 179 . ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. a fenjer supruga. to simbolizira štetu u imetku. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. to znaĉi da će mu ţena roditi sina.gradi peć. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. a vatra — vladara. ako je trgovac. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. poboţne ljude i Kur'an. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast... ako je neoţenjen. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. izgubiće imetak. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. ako je vladar. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca.

to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. je li govorio. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. visina — njen ţivotni vijek. han.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. s ĉijeg drveća je opalo lišće. one simboliziraju prinos 180 . vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije.. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. rob. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. kao i njihovi plodovi. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. O NJIHOVIM PLODOVI MA. to znaĉi da će poginuti kao šehid. pio. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. a plodovi — njeno bogatstvo. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. Ako takav san sanja oţenjena osoba. VINOGRAD simbolizira ţenu. Isto tako. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. srazrnjerno broju palmi. tako da drveće simbolizira spfre. kao i to šta je radio u vrtu. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. nosi i raĊa plodovima. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. han. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. tako. VRTOVIMA. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. bilo da je u pitanju dobro. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. ili razne biljke koje rastu u vrtu. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. 43. javno kupatilo. gumno. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. a ukoliko je vrt bio njegov. jeo plodove ili ih je sakupljao. bruka ili bolest. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. kao što je već objašnjeno. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. ţenom ili robinjom. mudraca ili vladara. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. kao što je siromaštvo. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. simboliziraju ţeninu porodicu. a plodovi — hranu na soframa. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste.. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. Reĉeno je i to da vrt. ako pos toji u vrtu. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema.profesiju kao i on. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. bilo zlo i zavisno od vremena. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. kao što je du ćan.

to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. ili i jedni i drugi. a ako je stablo imalo loš izgled. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. napornog i teškog ne-Arapa.a. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. Ako neko sanja da posjeduje stablo. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. spasiće se. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. a sve je to u principu haram i pokvarenost. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. Ako takav san sanja bolesnik. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. s palmom. ali će se ipak spasiti. ako što su trapovi. ĉast i sliĉno. marljiv i plodonosan. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. muftija. pa ako je ono veliko. Isto tako. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. Ako s oraha padne i umre. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. sluge. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. koji je ugledan. napravili drugaĉiju usporedbu.s. sudija. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. crno i smrdljivo. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. a Allahov Poslanik s. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. koja je u Kući istine. Ako je u snu sišao s oraha. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. kapetan broda. sofre. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. da se bori sa svojim slabostima. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. njegovu braću i njegova uvjerenja. obraslo trnjem. zavisno od samog stabla. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. Ako se orah pod njim slomio. povodom nekog dobra ili nekog zla. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. Ako je tako sanjana umrla osoba. pa ako je stablo bilo u napretku. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. hambari i si. npr. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). je palmu uporedio s muslimanom. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. imam u mihrabu. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. ljepotu i odijevanje. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. da će biti zapovjednik. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. voĊa puta. Ako neko sanja da je neko stablo palo. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. poboţnost i ţivot. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. lijepo i krasno. da bi se san protumaĉio. majstor i si. to znaĉi da je u pitanju neko dobro.v. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek. šef. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). Drugi tumaĉi snova su. robove. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. a ako nije. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. boju koţe i posl ove kojima se kiti. poredeći ĉovjeka i stablo. da ih posjeduje ili da ih jede.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. na kojem 181 . to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. a ako su sanjani van sezona. a ako je to stablo ruţno.

blagoslovljenog stabla maslinovog. a ako se ne primi. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. dareţljivog i korisnog ĉovjeka.. Tako. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. (Rijeĉ „šedţereh" tj. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. a ako je trudna." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. zavisno od samih plodova. ustanovio je da mu je ona majka... vaiz. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. ako je neoţenjen. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti. rodice 182 . uzmi i jedi . utvrdio je da je to istina. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline. iscijedio iz njega sok i popio ga. a prihvata svoje neprijatelje. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. a on je rekao: — Nisam. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: . to simbolizira smrt te bolesne osobe. stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. Ako je to stablo bilo maslina.. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom.fi ma šedţere bejnehum". veliĉine. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda.. kao što je vladar. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. iz koje je porodice i kakve je prirode. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta. kao što su ĉempresi i platane. Osim toga. to znaĉi da on kida rodbinske veze. ali sam kupio robinju. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra.. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. to onda simbolizira brigu. sporiti se. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu.) Veliko drveće koje ne daje plodove. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu. ni istoĉnog ni zapadnog .ne i ne".... sudija ili Ijekar. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu.. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara.. Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka.. van sezone. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. njiho ve koliĉine. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. boja njenog ploda. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom.. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. tumaĉ snova. Ako je u pitanju neko drugo stablo. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. — Kada je to taj ĉovjek provjerio.. hranljivosti i drugog. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate". Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara.

ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. ako se sanjaju van sezone. simbolizira brigu i ţalost. Ako je neko uobiĉajio. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. imaju lijepo znaĉenje.s. simbolizira bolest. Ako bolesnik sanja da jede krušku. tugu ili bolest. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. a Zekerija a. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd.djevojĉicu. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak.s. i kada je Nu-hov a. lišće i plodovi. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. vlast i sreću. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. to simbolizira jaku hladnoću i strah. njeno stablo. ako se sanjaju u sezoni. a ako se sanja u sezoni. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. simboliziraju brigu i tugu. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. Ako je. simboliziraju dobro i imetak. simbolizira bolest i strah. i tako je.s. ako se sanja van sezone.noći. a ako se sanjaju van sezone. bivši pritom u brizi i kajući se. na osnovu prethodnih snova. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. a crne smokve i crno groţĊe — grad. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. da bi mu se protumaĉio san. GROŢĐICE (suho groţĊe). pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla.s. OSKORUŠA. pak. a crne smokve i crno groţĊe . Zelene smokve i bijelo groţĊe. Kazuje se da je oko Nuhovog a. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. a zelene — brigu. to znaĉi da će ozdraviti. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. obzirom da se Adem a. Ako je nje - 183 . a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. a ako je ţuta. po krovovima i trgovima. s tim što to obavezno prati briga. nastalo crno groţĊe. imetak ili nešto drugo od vladara. srazmjerno broju zrna. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. SMOKVA. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak.s. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. oni nemaju lijepo znaĉenje. a ako se sanja van sezone. ako se sanjaju u zimskom periodu. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. kao što su hurme. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema.. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. suho groţĊe i si. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje.. sestra ili supruga. smokva. jer to predstavlja suštinu. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. Ako snivaĉ traţi pomoć. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. to znaĉi da će biti biĉevan. Ako je bogat. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. sudije ili od neke ţene kao što je majka. Ako je ugovorio brak. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. simbolizira brigu. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. treba uzeti u obzir njegovo stanje. kao što je npr. kao npr. s rogaĉem. osiromašiće. simbolizira nešto neţeljeno. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. Kad neko sanja da cijedi sok. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone.. sin promijenio boju. dinja i dr. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". ako se sanja van sezone. Ţute kruške simboliziraju bolest. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. imaju lijepo znaĉenje. simbolizira bolest. tako će se i tumaĉiti. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. crvene ili bijele. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. simboliziraju brigu ili ţalost. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. Ako je siromašan. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. vele. CRNO GROŢĐE. ako se sanjaju u toku svoje sezone. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. simboliziraju bolest. crne. shodno rijeĉima Uzvišenog: . nepoţeljno i ruţno. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. ili zelena šljiva. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. a ako je ţuta. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. koji u svom nazivu (u ar. Isto tako. simboliziraju bolest. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. rogaĉ. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. imaće poteškoća dok se ne oţeni. kao što je poslovni partner i si. KRUŠKA. kao npr. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. obogatiće se. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. da bi mu se protumaĉio san. koje je poprimilo crnu boju.

to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. to znaĉi da će se oţeniti. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. . a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra.s. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. NARANDŢA. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu.v. posjeduje ili jede jabuke. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. ako ukazuje na dobro.. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok. one mu sim boliziraju njegovu vlast.„vatra"). ima nešto slabije znaĉenje. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek.. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. Jedna narandţa simbolizira dijete. a ako ih sanja poljoprivrednik. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. 184 . Ako to sanja osoba koja traţi znanje. simboliziraju jaku bolest. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima.će naslijediti neki imetak. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom.gov san bio opšti tj. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve.Ne pribliţujte se ovom stablu". rekao: . Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. ako ih sanja trgovac. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. a kisele jabuke ha ram imetak. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. koja ima i lijep miris i lijep okus". Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. shodno kazivanju o Jusufu a. Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). SMOKVA simbolizira veliki imetak. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. prije nego je postao halifa. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno.s.. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. zadovoljstva i uspjeha. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino. i hazreti Havi: . one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. Ako neko sanja da grize jabuku. to znaĉi da. jeziku) ukazuje na obilje. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. ima intenzivnije znaĉenje. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. KRUŠKA. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan. one mu simboliziraju ţalost i kajanje. Ako jabuke sanja vladar. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. vino ili mlijeko simbolizira vlast. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. to znaĉi da će se ona proĉuti. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. Ako neko sanja da je ubrao jabuku. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu).a. s tim. Ako neko sanja da je dobio. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah.s. to znaĉi da će mu roditi sina. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. odnosno njegovom tamniĉnom drugu.

Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. ako su plodovi na njoj ţuti. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. Uglavnom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ţuto voće simbolizira bolest. BANANA. DUD.. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. da ostavlja namaz ili post. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. Ako banane sanja dunjaluĉar. Svaki slatki plod. a ako su kajsije zelene.. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. Stablo lotosa. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. a ako ga sanjaju ljudi vjere. oni mu simboliziraju znanje i vjeru. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. to 185 . to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. njegovog slugu. i simboliziraju sakupljeni imetak. imetak ili znanje. one mu simboliziraju uspon u vlasti. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. on joj je rekao: . BADEM simbolizira imetak. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. Plodovi oskoruše. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . a kad je ona potvrdno odgovorila. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. Ako neko sanja da cijedi dunju. a ako ih sanja upravitelj. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. LOTOS. simbolizira opskrbu. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. ako se sanjaju. to znaĉi da će mu se roditi sin. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. imetak i dobro. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. a bijeli — srebrenjake. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. pak. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje.. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. simboliziraju dobijanje imetka. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša.KAJSIJA simbolizira bolest. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao. OSKORUŠA. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. one mu simboliziraju profit. beskorisno putovanje. kiselo — brigu i ţalost. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. a zeleno ne simbolizira bolest. DUNJA. izuzev crnog groţĊa i smokava. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. on im simbolizira imetak. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. izuzev već opisanih.. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. a neki. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. suprugu ili kćer. opet. to simbolizira neko dobro. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka.nekog spora. i meĊu bananama plodovima nanizanim. ili. a ako ih sanja ĉovjek vjere. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. Ako dunje sanja trgovac. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. Kajsija koja se savija od roda.

Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi.znaĉi da će dobiti odjeću. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. kako kaţe Uzvišeni: . Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. za trgovca — trgovinu.a. Ako neko sanja da po njemu pada voće. pa ga je Allahov Paslanik s. Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. a kad sam se probudio.. Ako neko sanja da jede zrele hurme. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. a za bogataše — povećanje bogatstva. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara.a. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo. Ako neko sanja da jede kokosov orah. to znaĉi da će naći lijek. KOKOSOV ORAH. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. uprava. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. shodno kazivanju o hazreti Merjemi.. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. i po stablima palmi vas razapeti". shodno rijeĉima Uzvišenog: . uĉenog. putovanje i dr. Ako neko sanja da s palme ubire hurme. blagoslov i radost.v." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća.v. Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu. ili će ozakoniti neku nepravdu.. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. shod no rijeĉima Uzvišenog: . Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa.s. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. napornog i škrtog bogataša. . on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. FUSTUK (vrsta badema). a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. kao hranu robovi ma . Ako neko sanja da jede fustuk. Palmino lišće simbolizira ţenske kose. Suha palma simbolizira munafika. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. lijek i utjehu. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. . dobru i ĉuvenu ţenu... to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete.. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san.. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka. Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu.s. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. to znaĉi da je on preokupiran haramom. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja.a. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula. priĉa Humejri.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. i voće i piće.U njima će moći. Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova.. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. koju hoće vrstu voća traţiti .v. stablo palme simbolizira prijetnju. Pupoljci palme simboliziraju imetak. Jedne prilike je Allahov Poslanik s. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima.. kao što je spor..s." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru.. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu. HRAST. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu.. bezbjedno.. Isto tako. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. na uţivanje vama i stoci vašoj".. Ako neko sanja da je posjekao palmu.

a da. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. brigu i ţalost.ruţe simboliziraju plaĉ. dijete koje će brzo umrijeti. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. BOSIOK. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. a ako si ga pojeo. a neubrani bosiok simbolizira dijete. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. dobiće je. uzeće se da je sladak. ĈEMPRES simbolizira djecu. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. JASMIN.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. on ti simbolizira neko dobro. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati.. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. 187 . Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. zavisno od toga kako se bor sanja. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. Ako neko sanja da je prodao šip. to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. jeziku).— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. TRSKA. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. mirodije i ostale mirisne biljke. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . izlijeĉiće se od bolesti. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. dobiće 1000 zlatnika. a ĉini korist siromasima. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot.naseljeno mjesto ili neki posjed. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. Ubiranje ruţe simbolizira radost. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. ŠEĆERNA TRSKA. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. mirta.Sanjao sam da u ruci imam šip. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar.

KRASTAVCIMA l SL. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju.. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. ĉast. svaĊu i sporenje. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. tada ćeš se kajati. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. to znaĉi da on radi neki dobar posao. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. to znaĉi dobra djela. a ako je klasje ze leno.s. BAŠTAMA. ako je dostojan vlasti — dobiće je.) simboliziraju sitan novac. POVRĆU. postići će.zaradiće koliko mu je dovoljno. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. to simbolizira smrt starijih ljudi. DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. sticanje znanja. i ako je poţnjeo ono što je posijao . Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. a ako mu stomak. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. to simbolizira smrt omladine. ili kako to kaţe poslovica: . EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. BOS TANU. a suhi klasovi nerodne godine. shodno kazivanju o Jusufu a. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. vrijednog. to simbolizira loša djela. Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. jagorĉevina itd. to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. ako je trgovac — prosperiraće. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. ŠTAP simbolizira poštenog.. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. a ako sjeme nije niklo. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. jakog. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. . to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. Sijanje sjemena simbolizira dijete. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku. ako je posijani usjev ponikao. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. BILJU. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. sirovo ili suho. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. pak. onda to znaĉi suprotno. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. zapašće u brigu. ako je klasje ţuto. 44. koţa ili usta nisu potpuno puna. Kada oni požanju. ako je obiĉni radnik . a ako se sije nešto loše. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. to znaĉi da on jede kamatu. braće i rodbine. Ogrevno drvo. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: . Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. pjesnika ili astrologa. simbolizira prenošenje rijeĉi. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. TIKOVO DRVO simbolizira vladara.Ko posije dobro poţnjeće spas.. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno.. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. USJEVIMA. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. uĉenjaka. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". pa ako se sije nešto dobro. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog.

to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. meso i jaja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. kao ni zelje i soĉivica. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. prţeno ili kuhano. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu.s. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. Brašno ima još ljepše znaĉenje. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara.s. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. Ako bolesnik sanja tikvu. ako se sanja van sezone. a taj imetak je koliĉinski velik. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku.s. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. svjeţe ili suho. za koji se treba dati propisani zekat. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. KRASTAVAC. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. trudom i brigom.njenje.a. CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. Neki. i on ojaĉa. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. a suhi — imetak i radost. SOĈIVICA. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. BOB. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. Priĉa se da je Ibn Sirin.. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. Ko sanja da je posijao dobar usjev. i ispravi se na svojoj stabljici". ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. vidjevši jedne prilike slamu. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. Ko sanja da u 189 . neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. simbolizira s mukom steĉeni imetak. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. opet. CRVENI LUK. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno.. DINJA simbolizira bolest. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. BIJELI LUK simbolizira loš glas. TIKVA. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. koristi i zarade. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. i on ima bolje znaĉenje od pšenice.v. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. NOHUT. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. vele da crveni luk simbolizira imetak. ili će steći znanje. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". PATLIDŢAN. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. ona mu simbolizira lijek. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba.

pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ili će nekome nešto pozajmiti. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo. sezama. da nosi.s. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. po mahalama ili izmeĊu kuća. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. simbolizira islam. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. a za bolesnike — da će umrijeti. tegobu i gorĉinu. ili brigu.. kao što je zao govor i drugo.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. zikir-halka. krastavci. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. napor i umor prilikom sticanja imetka. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. ako se sanjaju. kaznu u vidu zaraznih bolesti. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. kap ukrasima..a. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. soĉivica i dr. bijeli i crni luk. mudrost i pouku.s. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. GORUŠICA simbolizira otrov. simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. Maslaĉak. kao što su gljive i si. kao što su: kopar (komoraĉ).. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. novotariju u vjeri. razni zanati i poslovi i si. ţalost i haram imetak. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. napaja. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude.. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. raĊa itd. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu... Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. jeziku). Vjerovjesnik s. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". zlatarske radnje i si. Sva zelen. tekija. nana.. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. stvoreni iz zemlje. vijest o smrti i naricanje. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. djecu i starce. pa ako mu usjev nikne. prohe i boba. Ljekovito bilje simbolizira znanje.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji. protumaĉio godinama. a ako se odnose na stva- 190 . ili će sakupljati sredstva za rat. Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. bilo u velikim koliĉinama. vilina kosa. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe.š. uzimanje kamate. ako se odnose na ljude. kao što je dţamija. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. u ĉijem nazivu se (u ar. onda klasje moţe da simbolizira i godine. bilo da se sanja u malim. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice. mjesto gdje se daje sadaka . jeĉma. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. ili mrkva. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. kao što je npr. ili nešto gorko. izuzev pšenice. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. koji su. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . imaju negativno zna ĉenje. mjesece ili dane. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. kao i usjevi. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". kao što je dućan. banke.v. PACUA TRAVA (Ijutak). Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. ali će mu biti olakšano. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. to simbolizira dobro i korist. zasijava. Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. SLAMA simbolizira imetak. ţene. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. Kad neko sanja ţetvu. tj." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. trapovi i dr. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. Njiva moţe da simbolizira i bojno polje.

Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. ako je bogat. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. klanjanje dţenaze. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. Ako neko sanja da jede prasu. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro. ili novotarije. ako je siromašan. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. ili meĊu zmije i škorpije. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. Ako takav san sanja nemusliman. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. zikir-halke. a ako je asketa. Ako je tako sanjana ţiva osoba. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost.ri. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. Muhammed a. sadaku i si. to simbolizira raĊanje nove djece. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ.a. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja.s. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama".š. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. ROTKVA simbolizira halal opskrbu. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. primiće islam. ako to sanja u vrijeme hadţa. a blagodat — kaznom. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. „Bašĉa mudraca". Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. poklone. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital.s. KOPAR. povećaće mu se bogatstvo. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. ili na pepeo. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. simbolizira pokajanje. simboliziraju naĊeno blago. ili na sprţenu zemlju. obogatiće se.a. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. kao npr. ali ovo nije opšte prihvaćeno. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. KRAVLJA REPA. ako se tako sanja umr la osoba. 191 .v. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. ili u more. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. ako se sanja da se jede. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. Kuhana prasa. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. gar i smetlje. BAŠTA. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa". Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje. Ako se sanja da je repa iznikla. to znaĉi da će otići na hadţ. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. to znaĉi da će ga i posjetiti..v. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja.s. dvije ili tri. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. da jede i sakuplja njene plodove.. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. Ako takav san sanja griješnik. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. a ukoliko ih se sanja više. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću.

Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. jeziku). s tri ćeš se razvesti. ona simbolizira ĉovjeka. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. dijete koje neće dugo ţivjeti. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu.. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. kao što je uprava. pospanac) simbolizira Ijekara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kao npr. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. trgovina. u dţamiji ili kući. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. jeziku). — Tako se i desilo. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. LEBLEB (slak. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. ţalost itd. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. 192 . sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. NARCIS. poloţaja ili trgovine. ili će umrijeti. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. Ako ţena sanja da miriše maţuran. a bijeli — srebrenjake. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. a o ĉemu se konkretno radi. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća.. djeteta. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova.. upravu koja će se brzo izgubiti. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". to znaĉi da je on dobar planer. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. koji je imao ĉetiri ţene. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore .. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. a ukoliko se sanja neubran. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. to im simbolizira dugotrajan brak. koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. bilo u pitanju dobro ili zlo. Ko sanja da sadi mirtu. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. to znaĉi da je umro EIEvza'i. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. a s ĉetvrtom nećeš. SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost.. on simbolizira roĊenje djeteta. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. Ako takav san sanja ţena. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. radost koja neće dugo trajati. LJILJAN. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. dijete. KAMILICA. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. Priĉa se da je neki ĉovjek. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu.. kao npr. BOSILJAK. muţ će joj se s njom razvesti. MIRTA. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja.

to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. a hartija — ţenu. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. prepirku i ţalost. Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. TINTI. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. zbog Esrpe. sudija. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. a dasku nije. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. a kad je on rekao da ima. to znaĉi da će. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. MASTIONICI. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. Isto tako." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali. jezik. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo). 45. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana".v. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. zahvaljujući svom poslu. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte. kao što su vladar. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. viku.. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. pogotovu ako su krastavci bili ţuti. Neki. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. opet. PISANJU. bez bjedan od siromaštva. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati. uĉenjak. — Tako je i bilo. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. POEZIJI l SL.a. zahvaljujući svom poslu. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. LISTOVIMA. biti siguran od siromaštva. što je on i uradio.. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Neki vele da Iješnici. SMOLA simbolizira izvrstan imetak. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde.. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. Pero moţe da simbolizira i plug. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. sablja ili muško dijete.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. to znaĉi da je. a tinta sjeme. SJEMENJE. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. a van sezone — bolest. zavisno od toga šta i koliko je pisao.

Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo. Ko sanja da piše i da umaĉe pero u tintarnicu — to znaĉi da će kupiti robinju i s njom imati braĉne odnose.O Jahja.imbol'zira radost i ĉast. Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro. U tom sluĉaju pero simbolizira noţ. situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući. a primanje knjige u lijevu ru ku simbolizira kajanje za poĉinjena djela. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. Pismo u ruci ţene simbolizira radosno išĉeki vanje. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku TINTARNICA simbolizira robinju. radosnu vijest i veselje. shodno rijeĉima Uzviše nog: . pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.. stvari će mu izaći na ĉistac. KNJIG A simbolizira moć i snagu.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. prihvati knjigu snaţno". sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan. pa je njegov san ispriĉan tu maĉu snova.. a pero muţa.ju... ali da nije proĉitao šta na njemu piše. smutnje i zl a i da će postići neko dobro. Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć. stranicama Ibrahima i Musaa". to mu je neko dobro u neĉemu što je ruţno. shodno rijeĉima Uzvišenog: . iz nje će se izbaviti. da će ga spopasti briga i tuga ili da će doţivjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio pero.. tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost. Ko sanja da je od imama (voĊe) dobio dekret . Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom. a ako je u muci. vojska će mu pretrpjeti poraz. ako je vladar. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir. neku korist od strane ţen e ili djeteta. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu. simbolizira 194 . Ko sanja da mu je imam (voĊa) dao papir — to znaĉi da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši poloţaj. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. a tinta — krv i sukrvicu. a zapeĉaćeno pismo sim bolizira skriveno dobro. to znaĉi da će on dobiti neko nasljedstvo.. to znaĉi da će se oţeniti. Listovi papira takoĊe simboliziraju neizvjesnost. ali ona neće dugo kod njega ostati." TUŠ : . ili pak njene brige i belaje ukoliko snivaĉ sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću.. Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro. Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro. U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. ako je pismo otvoreno i ako je ţena pod nikahom. kako kaţe Uzvišeni: . Pero simbolizira i izdrţavaoca. a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da LI njih umaĉe pero. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću. Pismo u ruci robinje simbolizira dobro. ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost. a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio".. Ko sanja da je pogledao u neki list papira.. kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo. ako je ţena lijepa i namirisana.. Kad neko sanja da mu je zapeĉaćeno pismo koje je poslao vraćeno. Reĉeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar. to znaĉi da će cj<i taj obijediti. pretrpje će gubitak u trgovini. Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom. a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada.. onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje". a potom primila islam. shodno rijeĉima Uzvišenog:'' … I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu I teško njima što na taj naĉin zaraĊuj!'' TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poniţenje. Pero moţe da simbolizira i nareĊenje ili zabranu. ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje i da će zapasti u nevolju. Tintarnica moţe da simbolizira i ĉir. to simbolizira neko dobro i pohvalu. PISMO (knjiga). TiNTA simbolizira gospodstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ na javi uprljati svoju odjeću. Ono takoĊe moţe da simbolizira upravu nad nekim zanimanjem. ako neko sanja da piše knjigu. Ko sanja da je dobio zapeĉaćeno pismo to znaĉi da će se potĉiniti vlada ru ohzirom da se je i Belkisa potĉinila Sulejmanu a. Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe. Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znaĉi da se on pridrţava Kur'ana. a ako je ţena ruţna. i ako se zaruĉio. to znaĉi da će se riješiti briga. — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni.da ne moţe biti oţivljeno. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba.. to znaĉi da je njegova zarada haram. — Većina tumaĉa snova vele da tintarnica simbolizira ţenu.to znaĉi da će dobiti vlast.. koji je rekao: — Taj ĉovjek je homoseksualac. Ako neko sanja da piše po har-tiji. visok ugled i uţivanje podrške. !bn Sirin je rekao da. koju na listove stavljate i pokazujete. to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan.s.Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu.. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu. Pisanje lijevom rukom u snu. neće se oţeniti. Pismo u ruci djeĉaka simbolizira radosnu vijest. ako je trgovac...

shodno rijeĉima Uzvišenog: .. ako je pametna. Po istom pravilu se tumaĉi i ako je krojaĉu dao nešto da mu skroji i šasije. ako neko sanja da je prošao pored pisara i da mu je pisar dao jedan. On moţe da simbolizira i