Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

. odjenuo nekim predmetom. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. na njega rasrdio — past će sa neke visine.š. pretpostavljajući da je to istina. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ..rost i milost..š. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog. haljinke i on ih odmah obukao. Ako neko sanja da mu AIlah dţ.š. prijestolje (Kjurs). daje nešto od dunjaluĉkih dobara. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost...š. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ.š. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti.š. tu osobu. bilo izdrţavanje. a Allahova dţ. nije zadovoljan.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. ne krši obećanja. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega.š." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ.. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy. postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje. naljutio na njega. ili iz vazduha ili sa brda. ta oso-ba je ogrezla u laţima. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. . pa je za san pitao Ibn Širina.). a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno. dok god je ţiv.š.š. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje. Ako neko sanja neki lik ili sliku. to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost.š. to mu je briga i bolest dok je Ţiv. to ukazuje na to da se AIlah dţ. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ. koja to sanja. ili on bude mislio da je to njegov bog." U predaji jednog hatara stoji: .. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!. naljutio na njega. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. to ukazuje da se Allah dţ.š.odjenuo sa dvije. 5 . Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ. na nekom mjestu koje mu je poznato.š. bilo da je u pitanju zdravlje. na njega rasrdio.š.š. MeĊutim. savjetuje.. Ako neko sanja da ga AIlah dţ. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ. zadesiće belaji.š." Ako pak sanja da pada sa nekog zida. jer AIlah dţ. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom. Ako neko sanja da se AIlah dţ. ljutnja je u ljutnji roditelja. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja.Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. shodno Njegovim rijeĉima: .š.Allahovo dţ.

prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja.Taj je došao do jedne velike kapije. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra.s. dugo će ţivjeti. steći će znanje. ona je zaspala. Allah mu se smilovao. pa su mi rekli: — To je Muhammed s. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a.s.l poduĉi On Adema svim imenima. Upitala sam ko je ovaj.š. Poznati uĉitelj Ebu Sad. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. A ako se neki od njih posebno sanja.. shodno rijeĉima Uzvišenog. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE. Kad se probudila. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja. Pokucale smo na kapiju. znaĉi biti neposlušan prema ocu.veli EI-Mekarri. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S. koje će na kraju pobijediti.S. odmah je umrla. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu.s. kako ide ispred mase svijeta.. To isto vaţi ako se sanja Salih a. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni.On je doista bio zahvalni". iz toga izbaviti. jednog dana. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti.s. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. koji će mu ĉiniti na-silje. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike. Kad bi mi šta zatrebalo. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja. Ona nije znala moj. ali će je na kraju Allah dţ. veli: — Sanjati vjerovjesnike.š. u njegovom pravom liku taj će.š. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika. namrštena lica..s. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno.š.. tako da sam ja jedina ostala.V. a neće njime sa mnom da govori.v.s. Upitala sam ko je ovaj.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. ali će na kraju od toga biti osloboĊen.A. ići će na hadţ. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik.š. ako je dostojan toga. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte.s.s. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju.s. mislim da je bila Turkinja. koji je bio ljepši od njega. koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta. pa je sanjao da mu je Ibrahim a. povratiti vid. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. Ako neko sanja Šita a. vrišti i da me moli: — Gospodaru. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid.s.. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja.s.. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. Bila je to dţennetska kapija." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a.2. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu.s. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. Kad se probudio iz sna. inšaallah.a. pa su mi rekli: — To je Musa a.. neka je Allahov blagoslov na sve njih. Ko sanja Ibrahima a. Ako neko sanja Adema a. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja.. da će je Allah dţ. oni su ušli. onda: Ko sanja Adema a.s. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi . poĉela je da plaĉe. dobiti upravu nad ve-likim sektorom. i tako. Ko sanja Idrisa a. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — i ĉim je nauĉila Fatihu.s. niti sam ja znao njen jezik. ali će ih on na kraju pobijediti.s. da će mu Allah dţ. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto. i što su porekli Allahove znakove. 6 . Ko sanja Huda a. ona se otvorila. pa će ti Allah dţ. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. Ko sanja Nuha a. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe.

ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina. pobijediće.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće.s. Ko sanja Musaa i Haruna. imetak.Ugraviraj: . On joj je rekao: . — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce. a pri tom bude trudna. rodiće pametno dijete. idući po vodi. kasnije olakšati.s.š. Kada je upitan: . TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ugled. koji mu je dao jednu svoju papuĉu. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. sina Merjeminog.š. Allah ti se smilovao? .Rekao je: — Ja sam Jusuf (a...Zatim sam mu rekao: . TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a. ili namj esnik. od toga osloboditi i postići će ĉast.Ko si ti. biće pritvoren (zatvoren). To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju.s. da uništava silnike.s. Ko sanja Jakuba a.s. dobiće vlast. moć i vlast. njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba.s. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid. Ko sanja Šuajba a.š. Ko sanja Jahjaa a. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe. Kada se probudio. Sanjati Sulejmana a.upitao sam ga.l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe).s.Ako je istina to što si sanjala. rekao: — Vidio sam na snu Isaa. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat..s. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu.š. moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. 7 . prijatelje i djecu.s. od toga saĉuva. ali će ga Allah dţ.O Allahov duše. Ko sanja Jusufa a. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti.. alejhim-s-selam. Sanjati Suajba a. a zatim će ga Allah dţ. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije. leţi mrtav na minberu ili na krevetu. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu. ili poglavar. Ko sanja Ismaila a. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? ..velikana i dobrih ljudi.š. Ishak i Jakub. biti izloţen tegobi od strane svog oca. on će poţuriti sa nekim poslom. znanje i razboritost. neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu. sa svojim štapom. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora." Ko sanja Davuda a. i to dvostruko više. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. najednom je znao da tumaĉi snove.s. pa sam mu rekao: . — Kasnije se obistinilo ono što je rekao.s. neka nas Allah dţ.s.š. ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim.š. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a. Kad se taj ĉovjek probudio. Upitao sam mladića: .l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih.s.. — A ko su ovi starci? . Ko sanja Junusa a. izgubiće zdravlje.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj. spasiti iz toga. alejhimu-s-selam. za ĉiju se smrt neće odmah znati.s.Ko sanja Ishaka a. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli.š.š. pak.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik.s. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a.. zatim će mu to Allah dţ. Ibn Sirin kazuje sljedeće.). poslao Musaa a. . da mnogo ĉini dobra djela.. ali će mu to Allah dţ. nakon ĉega će ih on pokoriti. l udijeli nam milostinju. a zatim će mu to Allah dţ. jer to odgoni brige i tuge.." Isto tako. U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja..s. to znaĉi da će umrijeti neki vladar. Ko sanja Sulejmana a. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke.. Sanjanje Junusa a. postići će autoritet. i biće potvoren. radost. izgubiće vid. shodno rijeĉima Uzvišeog: .s.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin". i taj san je ispriĉala Seidu. radijallahu anhuma. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a.s. pojavio u Siriji. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a. odjednom je znao da tumaĉi snove. ponovo dati.. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan. shodno rijeĉima Uzvišenog: . .s. Ako ga. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih. sanja u izmijenjenom stanju. a isto tako vrlo brzo zadovoljava. onakvog kakav on jeste. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: .s. Ko sanja Ejjuba a. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju. Ako neko sanja da Sulejman a.s.s. odvojen od svojih bliţnjih.

š. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura.. pa kao da poslije toga ozdravlja. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice.A. da je rekao: . da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. roditelj. Stoga.s. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom. Allah dţ. MeĊutim. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ. nakon što su bili smutljivci. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala. iman. Ako ga.š.sanjao je Hakka. a ako ga sanja da ide pješke. Ako ga neko sanja bolesnog. pak. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje.Ko me vidi na snu. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći.S.s. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane. u tom mjestu će zavladati bezbjednost.s. Ko sanja Danijala Mudrog a. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. neka je mir s njim. rekao: Ko sanja mene . Kad neko sanja Allahovog Poslanika s. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s. put.. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti. iz milosti prema svjetovima. će mu dati ozdravljenje. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a. ako ga sanja bolesnik.a. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje.š.a. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika. Allah dţ. . Allah dţ. pak. će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost. putu.š.a. Ko sanja Hidra a s . u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. a blago li se i onome ko ga sanja na snu.v.a. to mjesto će se izgraditi. rekao: . je poslao Muhammeda s.s.v. ta osoba će dobiti veliki imetak. obaviće ga.. a sam ne bude od njegove loze. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima). Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste.a. Ako ovakav san sanja trudnica. ako ga sanja ratnik. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina. Imranovu kćer. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove. umro. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese. će ga pomoći. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). 8 . blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. Fatima će.s. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to.v. neko sanja da jaše.v. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio.a.š. klanja dţenaza u nekom mjestu.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost.s. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. taj predio će postati plodan. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera.s. A ako bude potvorena. to mjesto će zadesiti velika nesreća. na svojim plećima.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S.v. ako ga neko sanja blijedog. Ako. i da nema ĉvrstog uvjerenja.š. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. to će se demantovati i Allah dţ.s.a. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo. to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe. biće izuzetno sretan. inšaallah.Allah dţ. će ga kutarisati njegovog duga. imaće u ţivotu poteškoća.v. jer: ako ga sanja duţnik. pa mu je on tekao: Raduj se. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo.a. da ga je stavio na neki zid.š. je rekao: .v. kao i imam njegovog vremena. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur.v. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ. rodice pametno dijete. alejhim-s-selam. Ako ga neko sanja da stoji uspravno.s. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob.s.Ko sanja hazreti Merjemu. kao da me je vidio na javi.a.V. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak. Ako. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu.v.a.s.

.Ako to potrošiš. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s. rekao: .ni i ni" znaĉe: maslina.. kao npr.a.v. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? . našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera.s. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne..š. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj.š.s.s.a. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik.v.. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru). tijela. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja.š. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi . Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao. obzirom da je Vjerovjesnik s. i rekao mu: — Allahov poslanice. ja sam u oskudici. rekavši mu: . ili piće. ridvanul - 9 . ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu. — a on je upitao: — Allahov poslanice. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh. i ispriĉao mu svoju priĉu. ili mu je dao hranu.. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa. — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila.š. prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje.a. jezik mi se bio odvezao. a to je izuzimanje.. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro.s.ni i ni"! — Kad se probudio.a.š. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući.s. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura.. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s. dinja i si. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh.a. koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana. a zatim rekao: — Allahov poslanice..s.a.v. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik. Ako mi je nešto bilo potrebno. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali.v. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice. Allahov poslanice! — a on je rekao: .. je dao da on ozdravi. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio. Usnio sam Allahovog dţ. će mu primiti pokajanje..blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ.š.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao.a.v. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe.a.s.v. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360. pisao sam to na komadu papira. Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s.a. neka je hvala Allahu dţ. Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti.š. na njegovim blagodatima. i usnio sam Vjerovjesnika s. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari.a.v. jer ju je Allah dţ. Ebul Vefa. a tvoj sam gost. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci.s. Vjerovjesnika s. u svojoj knjizi spomenuo sa .s. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. uzmi ..v. koji je tada ponovo bio ministar. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. a ti na jednoj uzvišici. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici. ridvanullahi alejhima.. nisam ja tako rekao. otišao je kod Alija ibn Isaa.s. godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s. pa si ti sišao i prišao mi.a. — Kad se ĉovjek pro budio iz sna.s.v. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju. Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme... poslao je Sufjanu es-Sevriju r." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji. ni istoĉnog ni zapadnog.a. kome se boja lica promijenila.Izuzev ako ti Allah dozvoli". Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s.v.v.Ko se pokaje Allah dţ.s.. karija iz grada Herata u Horosanu. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna. da se i oni malo od tebe okoriste.

izbaviti. ali sam otišao od njega. Kad su došli do mene. ridvanullahi alejhima. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan.s.a.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. Na to je Vjerovjesnik s.s.v. — Dovedi mi ga! . to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. Ako ga.s. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. taj će postići ono što ţeli.a. da ti poklonim ĉista djeĉaka. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu. kazna. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: .a. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge.a. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail.v.. — On mi je rekao.. a i da se on bori sa snivaĉem.. ukoliko bude bogobojazan. A ukoliko nije bogobojazan. ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem.v.Bilo mi je teško da ga za koljem. pak. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja.ViĊenje meleka na snu. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti. a on mi je rekao: — Zakolji ga! . i kad sam tamo sti g ao. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. Ko sanja da se bori sa njim.v.Muhammed. veli: . ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret. Ko sanja Mikaila a. snage. ĉuo sam jadikovanje.v.i ja sam ga povalio. ili olakšanje nakon tegobe. i na ovom i na onom svijetu." 3. tuţnog i kako puše u sur. ako ja nisam od njih.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. ja ih volim.s. Kad sam se probudio iz sna. — l desilo se da je umro u Hulvanu. On ga je upitao: . a on mi je rekao: . ili sigurnost nakon nesigurnosti. pak. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti.Allah ti javlja radosnu vijest. sanja tuţnog i briţnog. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera. pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe.neko.. kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi. inšaallah. 10 .v. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu. ili toj osobi nešto da. Nisam mogao na to da mu uzvratim. prijatan i ugledan. Ako. ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid. Sa njim su bili i drugi meleki.a. kao npr. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje. ili ozdravljenje nakon bolesti.s. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: ..š. Allahov poslanik s. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane. ili pobjeda nakon potĉinjenosti. ili bogatstvo nakon siromaštva. od Njega Rijeĉ. tu osobu zadesiće tegoba i kazna. ili izbavljenje nakon patnje. ili se sa njima prepirao. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem.Jesi li spavao u obući? . postizanje ugleda. biti dţennetlija.š. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ. onako sav zbrinut. Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina.i ja sam ga doveo. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali.s.a. kome sam rekao: — Allahov poslanice. zar da ga zakoljem? . shodno rijeĉima Uzvišenoga: .Povali ga! . Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s. rekao sam: .s. snivaĉ će umrijeti.lahi ulejhima. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara.a. Ko sanja Israfila a.. Rekli su mi da je on umro.. pa sam ja uzeo noţ.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta. dobijanje radosnih vijesti. neuzubillah. on će. obzirom da je bio priliĉno krupan. Krenuo sam njegovoj kući. to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena.s. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. O SANJANJU MELEKA. jer on je melek milosti. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom.

a ako nije. nadunja luku će postići ĉast. Ko sanja hazreti Omera r.. 11 . umrijeće. u liku mladića — na sadašnjost. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled.a. ili sve njih. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. biće mu podarena snaga u vjeri.s.š. 4. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. SANJANJE ASHABA l TABIINA.. Ako ih neko ĉešće puta sanja. ga je uputio na pravi put. ta osoba će pobijediti neprijatelje. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. ili će biti ubijena nevina osoba. ako je u teškoj situaciji. a da se ne vraća. desiće mu se neka nesreća. onakve kakvi su. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . shodno rijeĉima Uzvišenoga: . meleke uzeo? Vi. neka se priĉuva. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. cijenjeni pisari. Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ. Ako neko sanja meleke u likovima ţena.. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo.a. Ako neko sanja meleke. a Sebi. on će imati dobre koristi od svog posla. da se spuštaju sa neba na Zemlju. ili se sa njima uzdiţe na nebo.a. ako je u r opstvu. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. on će iznositi laţi o Allahu dţ.š. ako je od dobrih ljudi. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. ali će na kraju izaći kao pobjednik. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. putu. Ako neko sanja da promatra meleke. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. dobiće neki poloţaj.Ĉitaj svoju knjigu.. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu.. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak. postići ge ĉast. a u liku djeteta — na budućnost. neće tada biti radosti zlikovcima. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio.. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu..š.. mahali ili selu. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost.Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario. Ko sanja da je poprimio lik meleka. koj iznaju ono što radite. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. shodno rijeĉima uzvišenog: .š. a moţda će se rastaviti sa ţenom. ili će se na nekoga srušiti kuća. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci). znaĉi da mu je blizu smrt.š. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih." Ako neko sanja da ga meleki proklinju. i to tako kao da je on ţiv. kao kćeri.. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. zaista.a. i ako je bolesnik. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. tu će biti uništen neki nasilnik. to su meleki. robovima.v. neka se pripazi. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju.š. Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. doţivjeće radost.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi. biće osloboĊen.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici. imaće poteškoća. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja hazreti Osmana r. ako je ugledna osoba. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje.š. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan). i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću.

Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. koje djelo ste našli da je najbolje? . Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. a zatvoriti vrata šerra.Ko sanja emirul-muminina. imaće slobodnih ţena. i to tako kao da je on ţiv. hrabrošću i poboţnošću. i pobijediće svoje neprijatelje. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. — Ima li nade za ljude? . Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. a ako bude bolestan. da se je opasao vunenim pašom.kursi. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. inšaallah. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost. a ne znate. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. i kod ljudi. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. """ Hasan el-Basri.Kur'an. ozdraviće.š. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu. kerremellahu vedţehehu.š. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan.š. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul .š. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. uĉino da mu bude pod nogama. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. biće nadaren znanjem. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. 12 . Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. da na nogama ima okove. nakon što bude dugo ţivio. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. nasljeĊivaće njihovu imovinu i. kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. a ne radimo. Allah mu se smilovao.š. veleposjednici i nauĉnici. da se je ogrnuo plastom boje meda. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba.Dal Vi radite. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu. da stoji na smetIjištu.Š. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. 5. i na njega će se lagati. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ.š.š. a mi znamo. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. a i robinja. biti prihvaćeni kao dobri. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. ostaće da se naslijedi njegova imovina. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje. Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ.

Ko sanja da uĉi suru Muhammed s. 13 . Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. putu.š. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti.a. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro.š. Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ.š. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ.s. biće dobrog vladanja.š. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo.. će mu sakupiti bogatstvo. Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima.š.a. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu.š.š. biće od onih koji su uspjeli. će uništiti njegove neprijatelje. a na Ahiretu milošću. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ.s. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima.v. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru.š. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). će ga ĉuvati i štititi sve do smrti.v. zahvalan i imaće lijep ţivot. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv. će mu otvoriti kapiju blagodati.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. ali mu oni neće naškoditi. će mu dati obilje nafake. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ.

Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu. kao i zlo od ološa i zavidljivaca.a.š. da će udobno ţivjeti. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela.v. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima.š.š. blagodatima. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja.a.š.š.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. popularan i uĉevan. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman.š. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. kur'anskim surama i ajetima). Ovom surom je Vjerovjesniku (s. Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. (da ga tesbih ĉini). snivaĉa treba da obraduje milošću. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima. njegove vojske i njegovih vesvesa. to znaĉi da ti se primakla smrt. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. kada joj se ispriĉa neki san. si - 14 .š. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. pouzdan i pravedan. A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ. dobro razmisli o snu i. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. Kasnije se i desilo kao što je rekao. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. će ju raširiti grudi za islam.š. Ebu Sa'd r. Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom.š. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen. na kraju uništiti.š. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt.

on će bi ti povjerljiva osoba. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an. ili da klanja prema Kibli. rekao: „Allah dţ. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. ugledom.." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti.." Ako mušrik sanja da je primio islam. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro. uskoro će umrijeti. Allah mu se smilovao. ne mogavši ga prouĉiti. koje će donositi hajr. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova." pa sve do njegovih rijeĉi: „. Prenosi se da je Hasan el-Basri. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. rijeĉima: .a. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla. desiće mu se neko olakšanje.. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —.. bilo od strane Allaha dţ. a zabranjivaće da se ĉine loša djela. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ.. on će dobiti vlast. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. rekao je: — Koji god mušrik sanja. — Kasnije se tako i desilo. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere. ili da ima srebrene narukvice... jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). shodno Poslanikovim s. slavom i dobrim vjerovanjem. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet. da je u Dţennetu. Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre. Ĉitajući Allahove ajete. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno. neka je uzvišena moja tvrĊava.v. Ako su.. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama.š. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom. i kad ga je prihvatila i otvorila. bilo od strane vladara.." 6. biće obdaren mudrošću. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti. prenosi se da je Vjerovjesnik s. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. on će primiti islam.s. nareĊuju da se ĉine dobra djela.. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat.š.." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi. Allah mu se smilovao. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet.. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela. biće upućen u islam. Naime. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano.l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali. nakićeni narukvicama od srebra. 15 . biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra.". a u stvarnosti nije hafiz. ili ako neko drugi njega sanja. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu..a. pak.v. — Kasnije se tako i desilo.gurnošću i blagostanjem. Ako neko sanja da je kupio Mushaf. veli: „Nema Boga osim Mene. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet. jer tvoj san ukazuje na to.š. Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. pojavilo se dvoje piladi. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći... koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana. shodno rijeĉima Uzvišenog: — . Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu..s.Ja sam zaista ĉuvaran i znan. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu.." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu. ili da zahvaljuje Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.š. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost. koji joj je rekao: .. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju.Ne stavljajte Kur'an pod glavu!". Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana.

Ako je. neće mu je dati.a. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s.a.š. u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. Allah dţj>. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog.š.s. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman. kazne.s. a ako mu ne odgovori. ozdraviće. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje. analogno Ej u bovom a.. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. Ako neko sanja da uzima abdest. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. ako je u zatvoru.. Allah dţ. 16 . Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. obaviće ga. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem.. zaimaće i zabogatiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). ako je bolestan.š. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide.v. Allah dţ. ali to ne ĉini u potpunosti.š. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu. pak.š. u njemu ćete imati voća. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. ako nije obavio hadţ. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi. naredbe. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. Isto tako.. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća. pak. ako je u brigama. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću. biće ponovo postavljen na taj poloţaj. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. ĉuvati. Ako neko. to znaĉi da će ga Allah dţ. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se). mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih.: — Rukovanje povraća ljubav. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. biće osloboĊen. to znaĉi da on traţi pomirenje. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe. ako je siromašan. će ga osloboditi dugova. Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s. ti odnosi će biti dobri. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam.. sluĉaju koji. Ako neko sanja da je dţunup.s. Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. daće mu svoju kćer za ţenu. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje). To je sastavni dio vjere. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. kad se okupao i obukao novu odjeću.v. 7.š. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad..Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. a ako mu ne odgovori na selam. će ga osloboditi briga. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. ako je skinut s poloţaja. neće! 8. meĊu njima neprijateljstvo. Allah mu se smilovao. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla. i ono što budete ţeljeli. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. primiĉe islam. ako je u dugovima.

v. neće se dugo zadrţati u tom poslu. Kad sam se probudio iz sna.a. i sve mu ispriĉao. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. otišao sam kod Vjerovjesnika s.. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje . imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. i rekao: — Allahov poslanice.. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. na izbavljenju. Ko sanja da uzima tejemum .v. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari. — Hoću! — rekao sam ja. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze).š. a ako nema predispozicija za neki poloţaj. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana. uz Allahovu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: .Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan.Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz.s. . ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana.rekao sam ja. a u stvari. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on. — Tada sam ja izašao.v. OtiĊi sa Bilalom do dţamije. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r. Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono. ha.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas. a ako je on smutljivac.v. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. došao Allahovom Poslaniku s. veli dalje Abdullah ibn Zejd. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. Ko sanja da je mujezin. koji ga je (jakim glasom) uĉio.s. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela.s.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s.š.a. to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti. to znaĉi da će poslovati bez kapitala. . najavi nije mujezin. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. je rekao: .s. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti.a.a.Neka su prokleti nasilnici.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. ili vraćanje duga.!" 17 . Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući.. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik.l pozovi ljude na hadţ". to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku.. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . . Tada je Omer ibnil-Hattab r. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka. to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. Ako ovakav san sanja vojskovoĊa. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom.s. izašao je (iz kuće). pomoć. to znaĉi da će nekoga potvoriti. ako je on osoba koja ĉini dobro. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje. ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno.a. ali ga neće postići.Hvala Allahu. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. ĉuo Bilalov glas. i obavijestio ga da sam sanjao ezan. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje.v. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju. Tada je Poslanik alejhi-s-selam.a. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta. i tako mi prouĉio cijeli ezan.pa sam ja tako i postupio. Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici.. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. Prenosi se da je Vjerovjesnik s.upitao je on. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. 9. Ja sam mu rekao: — Allahov robe. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan.a.

taj san je pokuĊen. pak.š.. da im ĉini dobro..".. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan..Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. ezan uĉi na neprikladnom mjestu. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu. Namaza ima tri vrste: farz-namazi. Allah mu se smilovao. Ako. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom.. — Ibn Sirin mu je rekao: .. Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: . ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu.. biće pušten iz zatvora. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. vi ste.l pozovi ljude na hadţ. taj san je pohvalan. da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima. ili kao da stoji u namazu.. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti.. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet..Vidio sam da prvi ima finu ĉehru. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta.A kada pozivate na namaz. 18 . to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. oni to uzimaju za zabavu i igru. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. stvorenjima. propisao. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. na dan velikog hadţa. to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se.Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. treba se imati u vidu osnova da. da je samilosna prema Allahovim dţ. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. doista. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana. vi ste doista kradljivci!" 10. ili misiju. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan.. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi. pa sam njegov san povezao sa ajetom: . pa sam njegov san povezao sa ajetom . a napustiti bio" at (novotariju)." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. u tom dijelu grada će neko umri jeti." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. ali budala to ne prihvata.l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu.O karava no. Neki vele da ovakav san sanja svodnik. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan. shodno sluĉaju Isaa a. što mu diţe ugled. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!.š. da pomaţe svojim prijat eljima. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu.s." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća.l povika jedan glasnik: — O karavano. Prenosi se da je Ibn Sirin. to znaĉi da će obljubiti ţenu. Allah mu se smilovao.. ili da će vrati ti dug. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu.

. izvojevaće pobjedu.l mi smo oni koji stoje u redovima. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi. Ako preda selam na desnu. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. tj. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu.to znaĉi da će se razboljeti. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da klanja u bašĉi. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. Ako. zabacio islam za leĊa. zbog velikih grijeha koje je uĉinio. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. a oni su se usudili da love ribu subotom.. pak. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. l mi smo oni koji Ga slave. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla.š. t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj.š. Ako neko sanja da klanja jaciju. ili dug ţivot. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ.š. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ako taj san sanja ţena. ili polovice mehra. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. a da nije predao na desnu. ili pokajanje za uĉinjene grijehe. to znaĉi da će on od Allaha dţ. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to moţe da znaĉi: pobjeda. ikindijskih ili jacijskih far zova. Ako neko sanja da klanja ikindiju. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi. pak. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku.š. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. preda na lijevu stranu selam. traţiti oprosta. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. što će mu podići ugled. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga. to znaĉi da će negdje otputovati. Ako je.š. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ.. to znaĉi da je na istikametu. Ako neko sanja da hoće da klanja. to znaĉi da će on . Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. rijeĉima „Subhanallah" i . na nekom brdu. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz). Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. i ako je trgovac. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. ali ne i na lijevu stranu. to znaĉi da će mu Allah dţ. ili materijalni dobitak. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza.pola od onoga što ste odredili. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. to znaĉi da će se r iješiti briga. ako je u ratu biće poraţen. to znaĉi da je on. Ako neko sanja da klanja leţeći. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise.. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. to znaĉi da će se riješiti polovice duga. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka. tako da istekne vrijeme nama za. pretrpjeće gubitak. Ako neko sanja da klanja sabahske farze. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. vrijeme bilo oblaĉno. to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli..izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao.La ilahe illallah". jer je istok smjer okretanja kršćana.

to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju. pa je dozivao iz tmina.. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti. mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda.. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći. shodno rije ĉima Uzvišenog: .." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ. Ako sanja da za njim klanjaju ţene. dok im je imamio." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje... to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno." Ako neko sanja da izgovara . Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja.. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu. Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ. shodno kazivanju o Zulejhi.. 20 . Isto tako. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je podoban za takvo nešto. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu). Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ. Ako sanja da sam klanja. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom.š. to znaĉi da će dobiti sina.) simbolizira pobjedu.š.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima. a ako ne izgovori istigfar. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. Ako sanja da je prekinuo namaz. Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. a dţemat stojeći." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata. bilo da su nešto dodavali. ili siromaštvom. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. to ukazuje na njegov munafikluk. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena. Ako je on klanjao stojeći. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza.. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju. ali oni uskraćuju njegova prava. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. ako ima spremu za tu funkciju. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu. ime.. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva.. a drugi dio sjedeći.. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š.".. to znaĉi da on klanja farz-namaze. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata. pak.š. traţi oprost od Allaha dţ.. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima.. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja. a oni sjedeći. to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada.. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. dopašće zatvora ili briga. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ. Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama. bilo oduzimali. ili kraĊom odjeće." Ko sanja da uĉi istigfare (tj.š. tamo je Allahova strana. bilo da to ĉini iz samilosti. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. Ako je. a ako nema. to mu je opozicija. Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah".La ilahe illallah". mijenjali. Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku. Ako. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom. bilo da je to obavezan ĉiniti. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. to znaĉi da će obaviti hadţ. kao imam klanja sjedeći. a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob..) — imaće halal opskrbu i dobiće sina. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći. bilo..an." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi.. pak. pa na koju se god stranu okrenete.A kada im se rekne: — DoĊite. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja....." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud. bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz. i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine.). pa ne zna dobro uĉiti. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli.. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali.

Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo)." Ako ovo sanja ţena. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo. vjeru 21 .. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ.š. onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite.. nije dobar.š. pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha.. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti. dvije ili t ri kapi mokraće. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.Pa su ga pozivali meleki. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled." 1 1 . pa je za san upitao tumaĉa snova. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber". shodno rijeĉima Uzvišenog: . tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen. i budite Mu zahvalni. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI. Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje. da biste se spasili.. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim. Ako neko sanja da je u kući. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. a on.. na sedţdu." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši. MIHRABU. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu. ili radnji. u stvari. Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ.. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu. Kad god bi klanjao neki namaz. dok je on stigao u mihrab klanjajući..š. Ako ovo sanja namjesnik. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila. (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro. Ako neko sanja da gradi dţamiju.." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju. i oni koji ĉuvaju svoje namaze.. MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. kakav divan grad i Gospodar koji prašta.O kamenje. postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja. Ja sam usnio tog beduina. pa ako je imam te dţamije bolestan. to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti.A kada se namaz obavi. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama.š. obraćao se kamenju rijeĉima: . shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. on će umrijeti. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija... Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji... to mu je neka radosna vijest. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije. ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju. dobiće svjetlo i uputu u vjeri.. će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro. to znaĉi da će roditi muško dijete.

to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.s. — EI-Ka'ka' je pošao s njim. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. to znaĉi da će on izgubiti vlast.l opominji. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje. otići će na hadţ i steći sigurnost. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece. SADAKI. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju. to znaĉi da će otići na hadţ. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. riješiće se gubitka. ali ne prema Kibli. . i kad gaje ugledao. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan.to znaĉi da će ovladati pos lom. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete. dove i poboţne pjesme. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. a inaĉe nije pozvan za to. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. ţeleći Allahovo zadovoljstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka.. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr. — Jesam! — odgovorio je. otvorenom mjestu za klanjanje. 12.s.š. zovnuo ga je. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti.. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke..Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar.. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru. zaista opomena koristi vjernima. Kur'an. ako to sanja pripravnik. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi. otići će mu jedan dio imetka.Ali. ako to sanja vladar. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete. Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige... — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU. zove se Sa'dana.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . unaprijediti vaše imetke. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima. da ga toga oslobodi.v.v. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri). i kad su stigli tamo.. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. toga osloboditi.. ili da će. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ.a.. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija. Ko sanja da je na musalli..to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest. a onda mu je tumaĉ rekao: .a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost.š. ako to sajija trgovac. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa.a. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu.. to ukazuje na lošu upravu. — Allahov Poslanik s. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada. Tada se probudio iz sna. 22 . koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno.Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik".. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine.a. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke).. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja." Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. dok će zekat koji dajete.

to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ. i ako je zdrav. ZEMZEMU. ako je na putu. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta. Ako." Ako to sanja nepismena osoba. ako se od neĉega plašio." kao i to da će vratiti dug.š. ako je duţan. oduţiće se. na osloboĊenje od briga. — to znaĉi: ako je upravitelj. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . HAŢDER -UL-ESVEDU. Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ. Ako neko sanja da je nastupio Bajram. profitiraće. putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz.a.. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. Ako neko sanja da posti. biće bezbjedan. zadovoljan. ako je trgovac. ako je bolestan. biće siguran. pak. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. riješiće se briga. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. Ko sanja da se omrsip. biće smijenjen. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Drugi.. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot. lahnuće mu. jer je osnova posta — šutnja. ako neko sanja mjesec posta." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu.). pretrpjeće gubitak. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan. ako je trgovac. pak. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. ako u neĉemu dvoumi.. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. prekinuće putovanje.A ko od vas bude bolestan ili na putu. 13.. to znaĉi: ako nije išao na hadţ.. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. na ozdravljenje i vraćanje duga. Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi.š. Ako neko sanja da je podijelio vitre. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati..Ko sanja da je nahranio nekog siromaha.. KABI. stvar će mu se pojasniti. ozdraviće. Kad neko sanja da je postio i da je iftario. to znaĉi da on neće postići ono što traţi. ako se neĉega boji. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. pa danas ni s kim neću progovoriti. razboljeće se. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. Neki od njih vele da. ako je na putu. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. i ako je u brigama. Neki vele. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada.. ako je u nekoj tegobi. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. biće upućen.š. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz).a. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). neko sanja da je krenuo na hadţ. postaće hafiz. ako je duţan. ako je u zabludi. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi.. 14. UMRI. ako neko sanja da uz ramazan mrsi. to znaĉi da će on joboljeti.. Siromah simbolizira ispit (provjeru).Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. 23 . otići će. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r." ili je moţda.. obavezan da šuti. biće ponovo postavljen.

Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat. primiće islam ili će ubrzo umrijeti.š. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen.v. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. pa se minber slomi ili sruši. ugleda i popularnosti u narodu. ako je pozvan za takav govor. Ako. i unići.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. ne završi do kraja namaz. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). pak. princa ili ministra. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. on će. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.s. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. nakon što su ga ljudi izgubili. Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. taj san se odnosi na njegovog imenjaka. koji mu je rekao: . doţivjeće poznu starost.a. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja. ili će ga zadesiti neko iskušenje.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. Ako neko sanja da klanja na Kabi. vjera mu je manjkava. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. proslaviće se po dobru. on je dostojan slugu. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. umrijeće kao šehid. obaviće hadţ i postići će sigurnost. inšaallah. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. — Tako je i bilo. pak.pa mu je Ibn Sirin rekao: . ili njegovog premca. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. pak. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. Kaba na snu simbolizira halifu. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. postići visok poloţaj i vlast. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. a ljudi paţljivo slušali njegov govor.s. on odrţava i ĉuva šeriatske propise. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. ili sa minbera bude 24 .s. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. Ako. TakoĊe je reĉeno: . a ako nije pozvan da se penje na minber. pa ga stavili na njegovo mjesto. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete. to znaĉi da će on biti razapet. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima. nesreĊena i poremećena. sa hazreti Havom. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu. jer se prepustio razuzdanosti.š. A ako. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. vlasti. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća. ispravna mu je vjera. i ako ima nekog odsutnog. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. . sastavio Adema a. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. Ako neko sanja da klanja u Kabi. Minber simbolizira arapskog vladara. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. jer je Allah dţ. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata. ali ga ne obavlja.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. na Njegovim blagodatima. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama.to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav).

shodno rijeĉima Uzvišenog: . rekao: .s. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. oslobodiće se. udarajući njome i desno i lijevo. A ko sanja da on neće umrijeti. ako ga sanja ratnik.s. Ko sanja da ţrtvuje devu. postići će radost.. koji je rekao: . taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). pa zatim se proţivio. kad biste zavladali. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. GROBOVIMA." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi.a. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu. Ako ovaj san sanja zarobljenik. u snu. uspjeće u svojoj trgovini. 15. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog..s.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. otkupnina bila u ţrtvi. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta).š. otići će na hadţ. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu. njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. ako ga sanja duţnik. A neki. zadobiće pobjedu.v. UMRLIM. biće pomognut protiv svojih neprijatelja. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera.Tekija. 25 . pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. 16.. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. jer se on trudi za svoju porodicu. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad.skinut silom. postići će pobjedu i slavu. probudio iz sna. Ako rob sanja da kolje ţrtvu. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled. oslobodiće roba.a. rodice sina koji će biti dobar.s. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. neka je Allah zadovoljan njim. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani). kaţu da će naći lijek.v. biće osloboĊen. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. te priznajemo naše grijehe. poboţnjaka. TakoĊe.Rekao je: — Hamamdţija. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama. neka mu se Allah smiluje. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. postići će plijen." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija.. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom. i postići će obimno dobro." Ako ovo sanja trudnica. kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. vratite dug. pa će se zatim pokajati. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. kravu ili ovna. umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta. sallallahu alejhi ve sellem.v. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš. oslobodiće se straha. ako ga sanja siromah. moć i slavu ti koji idu. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa. pa ko vidi u snu da je umro.. kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. kako kaţe Uzvišeni: . opet. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik.a. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. opskrbu i ugled. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja. uĉiniće grijeh.A zar moţda ne biste i vi (licemjeri). — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? .. obogatiće se. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? . jer je l srnailova a. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede.a." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti.. a ako sanja da je pomognut u boju.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. dobrotu i ugled. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. pribliţio mu se smrtni ĉas. Neki kaţu. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s. i obradovali smo ga Ishakom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar. veselje. oslobodiće se briga. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. imam jedno pitanje.

Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. a grupa kao naricanje. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. stupice u brak.neko od njegova potomstva će se oţeniti. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt. a ako jede sa mrtvacima. Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. ako je na krevetu.Ko sanja u svom snu. rodice muško dijete i obradovaće se njime. A ako sliĉno sanja. jer smrću se cijepa braĉna veza. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. pa će plaĉ biti dokaz radosti. nije pohvalno. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena). doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. osiromašiće. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. a moţda će u toj brizi i umrijeti. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. Ako neko sanja da je našao mrtvaca. 26 . a kada se udruţi. to je znak njihova rastanka. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa." Ko sanja kao da se sastao sa njima. A što se tiĉe naricanja. Ako neko sanja da mu je umro drug. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. na kome će ga zadesiti veliko dobro. naći će kapital (novac). postići će kapital i veliko dobro. Ako neko sanja da je upravitelj umro. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. mrtvacima. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. doţivjeće od tog upravitelja radost. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). produţiće mu se ţivot. us pio je u dunjaluku. a pokvario je vjeru. on se nalazi meĊu munaficima. srušiće mu se kuća ili zid . neće popraviti ono što se srušilo. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. postići će uspon. a agonija mrtvaca nije dobro. a ako je na postelji. kao i skup pogrebne pratnje. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama.plakanje sa naricanjem i kretnjama. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. Ko sanja da je umro. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. nastupiće briga iznenada. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati.

to je pravo koje se daje onima kojima pripada. biće mu zahvalan kraj. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. ili da mu se izmiri dug. Balzam ukazuje na teobu griješnika. zaradiće haram imetak. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. udaće se. a ako sanja da je nošen." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. vjenĉanje). Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. oţivjeti. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. a što je više kefina. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. Što god je manje na mejtu kefina. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. a ako mu nije pokrivena glava i noge. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. on postupa po istini. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. a ako ima muţa. dalje je od pokajanja. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. 27 . Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. Ako sanja kao da prati dţenazu. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. a zatim ga ostavili u kući sama. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. pratiće vladara pokvarene vjere. njegov kraj neće biti po hvalan. to je on bliţe pokajanju. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. to znaĉi da on poziva na blud. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). to predstavlja njegovu smrt. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. ali mu se ne odziva. a vjera u tog nije bila u redu. pokvarila je din (vjeru). Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. Ako sanja dţenazu na pijaci. do kopaĉe se haram imetka. ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. tj. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. ili da se izvrši oporuka. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. uhvatiće miša. ili poglavar.

srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. zatim. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila.KOPANJE. i obratno. umrijeće u brizi. jer ţivot znaĉi olakšicu. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere). Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. a smrt poteškoću. ili da ima prstenje. jer se oni nalaze u kući istine.š. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela. a ako ih vidi ţalosne.. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni.a.v. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. kao da je umro taj ĉovjek.s. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno. Ako u kaburu ne doţivi smrt. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu. prema kojoj je on nemaran. Ako se umrla osoba sanja gola." Isto tako. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe. a ako je po njemu poravnana zemlja. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. proţivjeće ga (po slije smrti). ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. tj. a ako je sanja kao siromaha. spasiće se zatvora i nasilja. kao što i zatvor znaĉi grob. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. ko sanja ţivoga da je umro. osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti. nadati se njegovom kajanju. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). taj koji sanja. ili kao da hoće da ga udari. ĉini neposlušnost. to ukazuje da on. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. što se tiĉe pozna tog groblja. ili ga prepušta grobarima da to urade.. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. ili prljave odjeće. on kontaktira sa licemjerom. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna. bez dobrih djela. 28 . Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. kad htjedne. zadesiće stanovnike grobova milost." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe.š. ta osoba je siromašna dobrim djelima. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. ono predstavlja stvar istine. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku.

jer oni slijede mrtve. ili milostinja koju je uĉinio.. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. ako se tuţi na bol steg na. to se odnosi na vjerske stvari. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. znaĉi kao i gore navedeno. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. ili njegovom potomstvu. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. ako je crna na bogatstvo i moć. 29 . njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. a poslije toga zaplaĉe. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. to ukazuje na siromaštvo i brigu. a ako je odjeća prljava. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. to ukazuje na sretan i udoban ţivot.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. ako se tuţi na bol stomaka. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. a ako se tuţi na bol vrata. Ako se tuţi na bol svoje strane." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost. Ako se tuţi na bol ruke. familiju i imetak. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja). pod teretom je ispita za svog oca. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje. jer je dţamija mjesto sigurnosti. ako je njihova odjeća bijela.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. ili kao da je bolesna. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. ako su one pocijepane odjeće. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. to isto znaĉi. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. to ukazuje na griješne poslove. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. ako se tuţi za bol noge. ako je crvena. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. tj.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. pod teretom je ispita za svog brata. Ako je umrla osoba upravitelj. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. tim ţivima će biti kratak ţivot. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. ako se tuţi na bol po tklonjenice. ako se sanja kao da je otac oţivio. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. takoĊe. a ne za hakove prema ljudima. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. gušenje ili iznenadno umiranje. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. odnpsi se na dunjaluĉke stvari.

zadesiće ga opskrba. zatim se vrati. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. ta hrana ili roba će se slabo prodavati. ta će hrana biti skupocjena. a zatim će se vratiti. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. ili drugu mrtvu ţivotinju. udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. ta će se hrana ili roba pokvariti. 30 . dobiće neko dobro odakle se i ne nada. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. neće mu to naštetiti. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. A ako mu da pohabanu odjeću. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. Ako je braĉni partner neprijatelj. ĉini bezo brazluk. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. a ako mu da prljavu odjeću. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. ili ako uĊe. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. pak. Ako mu da hranu.Isto tako. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. umrijeće. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. ali izlijeĉiće se. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. ode od njega briga kako se i ne nada. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. on ĉini prostitu ciju. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. ili dovu. Ako. njegov san nije pohvalan. osiromašiće. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. ili miša. on će se nadnijeti nad smrt. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital.

" Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti. da su stvorenja sakupljena. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. Allahov Povjerenik. jer je to dan rasprave i pravde.l kad bi oni bili povraćeni. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to). i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. Isto tako.." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo.a. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. a Allah zna. pa sam i ja pozvat: — Ustaj. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. neće zadobiti kapital. neka mu se Allah smiluje. kako vjerski tako i ovosvjetski. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno." 31 ." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega. taj mu je san upozorenje. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju. i kako bi on išao tim putem. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. a i nji hove supruge. ili je ustrajan na laţi. pobijediće." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili.. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. Ebu Mejde! — Ustao sam. pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38.v. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili.. a sofra postavljenja. i 39. mudrost i dozvoljen imetak.s. poglavlju. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. izlazak Dabbetul-erda. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. time se odvra ća od takvog djela. Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. uistinu. ako naĊe umrlu osobu u grobu. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana. da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. kao što je izlazak Sunca sa zapada. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU. kad ga vidiš da radi ruţno djelo. Ko sanja da je jedino on proţivljen. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. lasci. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . 17. njegov san ukazuje na to da je on silnik. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. on radi djela za koja će'se kajati. ili namjerava biti neposlušan. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. tj. ako je u ratu. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. i obratno. Oni su. njegov mu je san nagovještaj radosti. neka mu se Allah smiluje. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. ili sa još nekim pojedincem. OBRAĈUNU.

neka je slavljen. HURIJAMA. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti .Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. ako Bog da." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita. 18. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. .— Vidio sam tu Hasana. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koji se zalagao i trudio. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu..š. ţalostan. a ako mu loša djela pretegnu dobra. post i cjelokupnu pokornost Bogu." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. oko njega su bile sluškinje. ako je. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti. postići će radost. NJEGOVIM VRATIMA. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. Ibn Širina i Mejmuna. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov.on od dobrih ljudi." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU. 19." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri. DVORCIMA. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati.biće obradovan od strane policije.l griješnici će vidjeti vatru. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. ozarenog osmijeha .Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih. a u njihovim rukama pehari. Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak.. i da su mu dobra djela pretegla loša. kako kaţe Uzvišeni: . dţehennemskog vratara. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. A ako vidi Malika. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu. stanje njegove vjere je zastrašujuće.Kad. uskraćen. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. O DŢENNETU. a ako nije. a njemu majka Abdullahova. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi. u tom momentu 32 . i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. da je dobra i dobrog vjerovanja. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. napušta namaz.zapašće u tuge ovoga svijeta. i umro. njegov sluĉaje je strašan.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:.

Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. pa je upitah: . Allah mu se smilovao.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. A ko usni da jede dţennetske plodove. onda razbij ĉašu.a ona reĉe — Ferkadova. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje. srazmjerno jelu koje je pojeo. TakoĊe." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca. znanje i bogatstvo. njegovi roditelji su se rasrdili na njega.A ĉija si ti? . Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. . Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a. nakon što smo klanjali ikindiju namaz.Ti ćeš unići u Dţennet! —.. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. postići će pravi put i znanje. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar." Ako sanja da mu je reĉeno: . pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama.Upitah sljedeću: — A ti? . i postići će zahvalnsot i nagradu. biće opskrbljen znanjem. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. Ako sanja da je ušao u Dţennet. uz oĉekivane poteškoće. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro. TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet.. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. vina i mlijeka. zikir ĉini. ili ga ţeli uĉiniti. — dok nije ostala samo jedna. taj mnogo Allaha dţ. u dţamiji sam ostao sam. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. umrijeće mu roditelji. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan. iz Damaska. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. njegovi roditelji su zadovoljni njim. — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana. a jede njegove plodove. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. zadobiće mudrost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu." 33 . a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. a spreĉava loše. ko usni da se napio dţennetske vode. zadobiće nasljedstvo. i one su pljeskale rukama. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. to ukazuje na poremećaj njegove vjere.š.postići će dobro na oba svijeta. ukoliko ju je poznavao. veli: — Ko sanja Dţennet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju.

" Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa. Uzvišeni kaţe: . a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. a drugo neće. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće.." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu. spletkaroš. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom. mir neka je vama. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. kako Uzvišeni kaţe: . Sto se tiĉe šejtana." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni.. dţennetskog vratara. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću). neka vas nipošto ne zavede šejtan. a bojte se Mene ako ste vjernici.. ne uspijevaju u tome. 20. 34 . zadobiće pomoć. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega.." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana. MeĊutim. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati.l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone. priĉa im o dobrim ljudima.. neće postići svoje cilje ve. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod)." Akoneko sanja da je svezao šejtana..." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan. izgubiće vlast ako je upravitelj." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se.. meĊutim.. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići.. on plete zamke i pravi podvale. pa Hadadţ uze jednu od njih. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. Ako neko sanja da je ubio Iblisa. a druga se vrati ka nebu. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine.Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni. i on ne preza ni od kakve spletke." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj. jedno će ga stići i zadesiti. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je. on je neprijatelj vjere i dunjaluka. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. Ko sanja Ridvana. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike.. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan. postići će radost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina.. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast.O sinovi Ademovi.". shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta. Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima. i ovaj će završiti hajirli smrću. kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata. griješniku. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji.

ako je mladić plav. a ako je zaogrnuta velom. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. srazmjerno njihovoj lje-poti. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. to je neprijatelj starac. neki. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. taj će ga postaviti za upravi-telja. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. 35 . Jedni vele: obnoviće mu se radost. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. Ako neko sanja robinju namrštena lica. l one imaju prednost nad drugim ţenama. a ako je taj drug musliman. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to znaĉi zavjet. to je prikri veni neprijatelj. vele da će umrijeti. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. to predstavlja sumnjivo dobro. slaba je marljivost tog koji sanja. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). Ko sanja nagu robinju. odjeći i mirisu. Robinja u snu predstavlja dobro. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. otići će mu ugled zbog ovog svijeta. ĉuće neku rijetku vijest. ako je mladić bijel. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. a zabavljaĉica nerodnoj godini. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. to predstavlja dobro djelo koje blista. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. DJECI. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. Ako sanja robinju koja zabavlja. obzirom da ga je on nadvisio. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. opet. to znaĉi skriveno vjersko dobro. ili od nekog ko mu je sliĉan. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. ako je od njega uzeo uţe. to je njena marljivost. a ako je taj mladić koji se sanja jak. Ako sanja jednog od njih slabim. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. to je on liĉno. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. STARCIMA. Ako je ona bila nemuslimanka. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. Allah mu se smilovao. a ako ga nadgleda mladić. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. ako je mladić crn. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. to je grub neprijatelj. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. Ako je robinja punih grudi. Ako je pokri vena. srazmjerno njenoj ljepoti. Ako je otkrivena robinja. on je povjerljiv neprijatelj. ako sanja staricu. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. Ako je sanja namrštenu. biće siguran od njegovog zla. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. to znaĉi neko poznato dobro. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa.21. ako je otkrivena robinja. onda je neprijatelj bogat. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. zadesiće ga briga i siromaštvo. jer je ljepota prolazna. a ako je poznat. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. tako npr. DJEVOJKAMA. to je snaga njegove marljivosti. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. Ako sanja mladića kojeg voli. Ko sanja starca je postao mladićem. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. MLADIĆIMA. Kada ţena usrtije mladu ţenu. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. ili od nekog njegovog imenjaka. dobiti nešto.

Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. i rodice mu se sin. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. a on je zainteresovan za nju. rekla je: „Subhanallah. Ako ţena sanja golobrada muškarca. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. i obrnuto. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. l ova ţena što je sanjala. Ona će te obavijestiti. to je naglašenije. spopašće ga hajr. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć." 22. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti." Utom sam se probudila. oţeniće se slobodnom ţenom. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. oţeniće se gospodaricom. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. naklonjen mu je ovaj svijet. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. promijeniće mu se stvari. a on ga ne dodiruje. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. a kad sanja da mu se rodila kćer. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: .znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. to znaĉi da će on umrijeti. to je stvar za koju će se kajati. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. napustiće ga blagodati ovog svijeta. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. a na njima raskošna odjeća. Ako to sanja majka. ako je u snu vidi pod velom. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti.Ako je vidi u snu ruţnu. tj. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. 36 . to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. to su dozvoljene stvari ovog svijeta. kad je vidjela ovaj prizor. i rodice mu se kćer. Allah mu se smilovao. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. ako sanja da mu se rodila curica. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. a ako kupi na snu robinju. a ĉas neprijateljstvo. A ako mu je pokorna. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. a ţena m u trudna. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. obrukaće se. Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. biće osloboĊen. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ako je muslimanka. a ako starac sanja ovakav san. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. Pa o tom pitaj prirodu. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. Ako je starica nemuslimanka. to mu znaĉi slavu i snagu. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. izgubiće svoju uljudnost. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. Ako je starica koja se sanja ruţna. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja.on napušta zakon vjere. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka. rodice veselo dijete. a ako ih ĉovjek ĉupa. koji ga pomaţe i podupire. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. Ako je jezik duţi. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem. to je bijes. bilo dobru. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . izbavljenja. ako njih nema. lijevi amidţu. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. i pored svojih argumenata. Ako se sanja da su usne vlaţne. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. Ako se sanja donja usna. ko sanja da nema nosa. — Ako taj san usnije neki zanatlija. obzirom da nos simbolizira porodicu. Ako to sanja trudna ţena. Kaţe se da nos predstavlja dijete. TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. oĉiju. zavisno od toga kakve se usne sanjaju. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu.Zadobićeš kapital od strane trgovine. Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. odgoju i savjetovanju. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak. On to sve prevodi svojim govorom. desni sjekutić predstavlja oca. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. to je zlo koje će se naknadno desiti. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. Obrazi su posao ĉovjekov. njegovog planera. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova. gornji zubi muške ĉlanove familije. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave. da se to odnosi na djecu ili imetak. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. bilo lošu. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. jer one štite oĉi više nego obrve. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. a kaţu i ĉast i srodstvo. nema rodbine. a ako ni njih nema. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. ako je dunjaluĉar. bilo od dobra. Ako je dlaka bijela. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. posredstvom svog tumaĉa. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. radosti. znanju . to znaĉi da će imati puno oruţja. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. ţivjeće u sjeni svoje vjere. Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. ušiju ili će imati zubobolju. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. bilo od zla. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. ako je vjernik i uĉen.a ovaj mu je rekao: . a donji ţenke ĉlanove familije. Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. Zubi u snu predstavljaju familiju. Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. a neki opet kaţu i roditelje. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. onda braću ili sinove. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. onda drage prijatelje.

s tim da od toga neće umrijeti. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. san mu nije pohvalan. tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. a pod lijevom stranom ţenskinje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Po nekima. a ako se koje i rodi. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. a ako time nije nadaren. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. Neki vele da velika većina ljudi. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt. Ukoli ko se pritom osjeti bol. to mu je imetak koji će mu stići. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. u krilu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. ko sanja da su mu zubi polomljeni. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. izuzev rijetkih izuzetaka. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. Po nekima opet na vraćanje duga. vratiće dug malo pomalo. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. Ako njih nema. Bijeli. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. 42 . Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. Ko ima crne. slobodne ili osobe koje su na putu. rodice mu se sin. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. lijevi strinu. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. neće dugo ţivjeti. donji kutnjaci dajdţiĉ ne.. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću. a pod zubima ukućane. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. To vaţi i za ostale zube. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu." tj. Ako mu zub ispadne na zemlju. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. Za zdrave. — Tako je i bilo. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije. Neki vele da.mjenjuju. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju.

Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. otići će mu imetak. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju. ako je bogat. steći će imetak i ĉast. Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave. . Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju.. Ako. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome. ako je bijeli rob. Ako ga usni bijeli rob." Ko sanja da mu se brada izduţila.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. kao npr. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti.š. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja. a ako je siromašan.. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . pa ih on sakupi. Ko sanja da mu se brada sa strana. san mu znaĉi da nije vjernik. tako da mu pada na stomak.. ali ne previše. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru. kao npr.. on se okreće od istine i ne prihva ća je. tuţilac. postići će neko veliko dobro. ali će biti cjholi nevjernik. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda. sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. ot ići će mu iz ruke neki imetak. Takvu bradu je imao (Musaov a.. sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti.Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu.) faraon. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu.s. tako da će ušima nadomještati vid. djecu ili poslugu. sanja da su mu uši ruţne i neskladne. ali mu se neće vratiti. ĉuće puno loših vijesti. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer. Ko sanja da ĉupa bradu. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci.Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši. sluţenje i pokornost će potrajati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . koja će mu roditi sina. a ako su uši ruţne i neskladne. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost.. a ako ih baci. ako sanja da ima lijepe i skladne uši. koji ima brojno potomstvo. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku.kada se obraćao hazreti Havi. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. suprugu.našto mu je Ibn Sirin rekao: . uskoro će umrijeti. znaĉi da rasipa imetak. to mu je neko olakšanje. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće. ako sanja da ima mnogobrojne uši. Ako ovakav san usni bogataš.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. ako se bude sporio pred sudom. i rastaviće se sa voljenim društvom. ĉuti lijepe i radosne vijesti. Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. i u nju ćemo vas povratiti. Ko sanja da mu je brada okraćala. ako je bogataš.. ako su uši lijepe i skladne. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. pak. ali ne i sa sredine. ĉuće neke radosne vijesti. ali ih ne baci. Uho simbolizira suprugu ili kćer. Ako sanja da mu je brada do zemlje. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. razrješenje duga i izbavljenje. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema). 43 . Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. koji će mu se kasnije vratiti. njegovo robovanje. pobijediće svoje oponente. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan.

kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. ali ne zadugo. ali ne i. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. biti odsutan. Ko sanja da je obojio kosu. ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. koji ima dobro znaĉenje. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. Ibrahim a. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. Ko sanja da mu je brada osijedila. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. izuzev govora. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. Ako mu kosa prihvati boju. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. priznatost i popularnost. ili imenjak. 44 . onda to simbolizira pridrţavanje sunneta. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. a ako mu je starac bio nepoznat. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. ugled će mu biti vraćen. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. ugled. ali ti to nije pošlo za rukom. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). ako mu je bradu obrijao neki starac. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. kao npr. da će roditi sina koji će odras ti. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. je imao bijelu bradu. ako je udata.brkovi. ali da ona ne prihvata boju. ugled i ljepotu. a ako je noseća. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu.s.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. povjerljivo) mjesto." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. osiromašiće i izgubiti ugled. Bojenje simbolizira prikrivanje. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . uznosi tost. ali će na kraju ipak biti postiĊen. ili neko ko mu je sliĉan. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . san treba tumaĉiti prema već spomenutom. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. neki da će joj suprug. Tako.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. Ako ţena sanja da ima bradu. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj. a njihovo smanjenje pohvaljenim. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo.

a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. Kada se sanja da se osjeća bol u laktu.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost.š. to je dunjaluk.Bićeš glup. brat ili punoljetni sin. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš.rodbina će mu biti zahvalna. srazmjerno povećanju mišice. a lijep. imetak i dobroĉinstvo. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. Ako se sanja da se ima duga ruka. postaćeš plemenit. Ko sanja da hoda na rukama . DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). ft ako sanja da mu je ruka mokra. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. postaćeš još hrabriji. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. to ukazuje na njegovu snagu. ako sj loše naravi. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. popraviće se. ako si hrabar ĉovjek. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge.a. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke. a ako je trgovac. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a i njemu se duţno. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. oćoraviti. Ko sanja da mu se mišica smanjila .v. ortaka ili najamnika. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. odlikovao.) u vezi sa miradţom. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. a rame — ukras. kao što je npr.Ako imam sanja da mu je krut vrat. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. ili da će mu se roditi sin. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. srazmjerno smanjenju mišice. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . ili da će mu se roditi brat. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju. jer ramena oznaĉavaju braću. prilikom rada. plećka simbolizira ţenu. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica). Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame. to ukazuje na tugu. to za upravitelja znaĉi uspjeh. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku.s. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot. a lijeva ţensku rodbinu. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka. 45 . to mu oznaĉava imetak. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. Isto tako. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. ljepotu i lahkoumnost. koji mu je rekao: . tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. profitiraće. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti. pa mu je san protumaĉen tako da će. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. steći će znanje ako je dostojan znanja.

ili bratiće. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. ali joj nokti ne prihvataju boju. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza. ako.O vladaru pravovjernih. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj.s. Isprepleteni prsti. predstavljaju siromaštvo ruke (brata). a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. koji ništa ne rade. koji mu je rekao: . Te stvari su nabrojane u ajetu: .. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku. Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah.podne namaz. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom. ili da će je on obradovati. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale. 46 . Ako ţena sanja da boji nokte.. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. Ako ţena sanja da je oknila nokte. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom. to ukazuje na porast njegove pohlepe. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. kaţiprst . a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. bilo od zla. kao i pripremanje oruţja. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. na njegovu nepravednost i pristrasnost.." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. pak. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. da bi mogao da se izdrţava. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara.š. Tako.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama.. srednji prst — ikindiju-namaz. koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti. bilo od dobra. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. to znaĉi da će raĊati djecu. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo.Š. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom. s mukom će zaraĊivati za ţivot. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro.š. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr)..

izgubiće skoro sav imetak. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. a neki vele da to znaĉi osijediti. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. ţalost će mu se povećati. .): „Dok sam bio na miradţu. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom. rodnost i snagu.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . moći će se riješiti duga." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju.a. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. povećaće mu se radost i bogatstvo. a ako to sanja siromah. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. tjeskoba u grudima škrtost. Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. a ako to sanja siromah. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. biće mu opljaĉkan imetak. trgovinom i sliĉno. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. njegov oslonac. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost). — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak.Ona je rodila vanbraĉno dijete. a za siromaha povećanje duga. to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje.v. pretrpjeće gubitak u imetku. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. Ko sanja da ima debeo rep. izaći će bijela bez mahane." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. ţalost će ga napustiti. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak. a neki vele jakim djetetom. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. njegovu vrijednost.s. Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . imetak i slavu. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug.. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom.. a ako sanja da mu dlake opadaju. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. npr. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti. tjelesnu i duhovnu snagu. da imam svjetlo i sjaj. lijepe ili ruţne. izgubiće bogatstvo. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. Kiĉma predstavlja postojanost. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. poloţajem. Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. kao u ovna. Ako ĉovjek sanja svoje sise.l stavi svoju ruku u svoja njedra. 47 . Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. a ako sanja da mu dlake otpadaju. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama.. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. pa sam upitao Dţibrila: . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak. Nedugo zatim otišao je u borbu. Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja.

Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. ozdraviće i spasiti se nevolje. nastupiće mu olakšanje. Ako se sanja mali stomak. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . ispravnosti. ili on liĉno. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. ako je siromašan. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. jer su pluća mjesto ruha (duha). djecu. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). A ako sanja da je gladan. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. jasnosti (objašnjenja) i greške. rodice ţensko dijete. za koga misli udati i kćer. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. to ukazuje na veliku ţalost. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. oţeniće se i dobiti dijete. Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. oštrina. Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. osiromašiće i izgubiti imetak. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. a malog stomaka na nedostatak navedenog.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. peĉenih ili nepeĉenih jetri.š. nije zadovoljan. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. i ako ga sanja djevojĉica. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh.Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. zatrudniće i roditi dijete. upornost. udaće se. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. a ako osoba koja to sanja nema djece. Ako ovakav san sanja mlada ţena. velikodušnost. u mri jeĉe. Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . postati glava porodice. dugo će ţivjeti. Ako ovakav san sanja ţena. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. tako da mu padaju po prsima. dareţljivost. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. Ako se sanja puno kuhanih. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. jer je ona oslonac tijela. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. ako je bolestan. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. i ako je mlad. ustrajnost. pa je napasnik popije. ako je neoţenjen. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. ako ga sanja djevojka. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. pa ovaj umre. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri. pa potom trbuh opran. ako ga sanja starica. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot. f 48 . pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. izuzev ako ima trudnu ţenu. itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. to predstavlja nedostatak kapitala. ili će neko iz njegove porodice. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. Ako pri tom poteĉe krv. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. a ne osjeća se glad. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja.

da je ruţan. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi. kao npr. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. a ima roditelje.š. inšaallah. to ukazuje na bolest roditelja. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. 49 . Allah dţ. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. odnosi se na ţenu. ako je u strahu. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. ako je bolestan. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. Ako se on sanja neprirodno velikim. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. snivaĉa će zadesiti briga.. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. Što se tiĉe muškog spolnog organa. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha.š. Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. to je inventar za kuću. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. osamljen. A onaj ko je na putu usamljen. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. Što je utroba za ĉovjeka. jer onaj ko nema djece imaće. ako na sebi nema ništa od odjeće. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. to joj je nesreća. njegov ugled ili njegovo dijete.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. a on se stidi toga. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. znaĉi u dţamiji. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. uzeće im imetak. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak. odnosi se na njih. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. zadobiće sigurnost. Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. a siromah će se obogatiti.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. lijep ili sliĉno. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. U ruci mu bijaše sablja. neće ih pobijediti. i kao daše stidi od toga. Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. — našto Ibn Sirin reĉe: . imaju pritom na sebi nešto odjeće. će ga izlijeĉiti. Ako im uzme ono što im je u stomacima. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. ili to uĉini svojom rukom. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. biće pokoren i pobjeći će od njih. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. otvoreno (otkriveno). i što se rebru dešava. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. Pupak predstavlja suprugu. vratiće se. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima.

ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom.ako ona ima već dijete ili je trudna. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. ako nema djece. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. strah. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. ali ne ukazuje na smrt. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. onda će iskoristiti nekog 50 . koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. Ako. pa će ih on doĉekati. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. pa će mu od koristi biti drugi sin. ţena nema djece niti je trudna. ona će biti na putu i vratiće mu se. dug. brige. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje . a ako ima djecu. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje.. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. pak. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ.. rodice mu se. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. biće poniţen i potĉinjen. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. a ako mu on nije potĉinjen. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. — Uskoro je sin te ţene umro. koji joj je rekao . tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. umrijeće mu sin.Njegov ţivot je prošao. Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. pa ga vrati na njegovo mjesto. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. umrijeće prije punoljetstva. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze. djeca im se neće više raĊati. kao što su npr. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. i pored spomena i ĉasti još jedan spomen. rodice sina. a ako im se koje i rodi.Ko sanja da ima dva muška spolna organa .pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima. umjesto na ţenu. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. bolest. biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro.

Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. to znaĉi njegovu smrt. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. Ibn Sirin mu je na to rekao: . da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. obzirom da bedro. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. BEDRO (but) simbolizira rod. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. ili pojava otoka na njemu. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. Gruba koţa na ko ljenu. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. rodice mu se vanbraĉno dijete. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati.njegovog imenjaka. Ako je to neki nepoznati starac. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. ako se sanja. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju. Ako je to neki poznati mu starac. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije. kad se otkine. ili će izgubiti jedan dio imetka. ako je osoba koju sanja mladić. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. jer se na nogu u 51 . KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. pa je san ispriĉao tumaĉu. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. koga simbolizira dotiĉna vena. ta promjena se odnosi na njega. Stoga.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. NOGA je ĉovjekov oslonac. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. jeziku) ţenskog roda. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. koje neće biti njegovo. taj mladić mu je dušmanin. tj. ne zarasta niti boli. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. u vezi sa venom. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. povjeriće mu upravu. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca.Ti imaš neki dug. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. pokretljivost i širinu poslovnosti. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu.

svemu tome i oslanja. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. KRV. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. ili će umrijeti. koje se odalo kocki. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati.a. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. ako je siromašan. ako je u pitanju poznata osoba. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. kada ih drţim na ţeravici. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. pod dugom. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. GLAS l DR. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. od koga će postići neko dobro.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. jednu s drugom. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. oboljeće. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. nego raspravlja o sudbini. postići će bogatstvo. Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi.s. ako je putnik. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. to znaĉi da će se oţeniti.v. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. a otići će mu i kapital i njegov oslonac. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. izgubice sav imetak i svoj oslonac. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. pa mu se ta noga na javi osušila.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek.. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. Muţenje horasanske deve sim- 52 . . a za ţenu smrt muţa. Sve će mu se to desiti ako sanja. ako je bogat. izgubiće pola imetka. ako je bogat. 23. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. a imao je duga 40. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. za muškarce i za ţenu. Muţenje simbolizira zamku. biće mu lagahan put i postići će dobro. a Ibn Sirin ustuknu. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama. Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. ĉovjeka ili ţenu. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. koji je rekao: . Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. onda bude onakva kavka je i bila. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene.000 zlatnika. oboljeće. rekao: . Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. Ko sanja da ima mnogo nogu. simbolizira imetak. a kada ih podignem. ona se ugasi. s tim što. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane. ĈLANAK noge simbolizira dijete. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. obzirom da drvo nije trajan materijal.

dok je bio u Taifu. Tada je donesena druga ĉaša.a... to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . Najvitalniji dio tijela kamile je glava. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. a ako ptoeĉe otrov. a u ma loj koliĉini — halal kapital. biti zavodoljan. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra. To što ste jeli i med. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. Ako trgovac sanja da muze devu. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak.s. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. Reĉeno je i to da će.!o isto simbolizira i topljeno maslo. biće oslo boĊen.v.. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare. ili sanja da je potegao jedan. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. znanje i mudrost. Neki. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine.š. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje.. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka.. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. koju smo jeli zajedno sa medom. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri.a. rodice mu se dijete. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. — Zatim je Allahov Poslanik s. shodno rijeĉima Uzvišekog: „. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. Ebu Bekr r.Allahov poslanice.bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. A neki opet. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo. koja se prosula. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka. postići izbavljenje i spas od belaja. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. a ako ga sanja siromah. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir.s. koje će biti njegov blagoslov. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: . opet. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. on odlazi baĉen. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. u koju je sasuto sve mlijeko. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva.a nije niĉim zaprljana. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. zaimaće. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah." Kamila simbolizira Arapa. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka.a. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. otputovao iz Ta-ifa. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. nema mu grijeha. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali. ko to sanja. a glava Arapa je vladar pravovjernih. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest. . posti i dijeli zekjat. Ko sanja da muze devu.v. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom.

zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina. postaće bogatiji. Kaţe se da sline simboliziraju dijete. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. osjetiće promjene na svome tijelu. koje je on u poĉetku odbijao.. ali na kraju ga je ipak uzeo. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor.. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. to mu je neka korist. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. Harun er-Rešid. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. i Mi smo je obradovali Ishakom. Priĉa se da je vladar pravovjernih. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga.. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv.". ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. prihvatio je. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. i nasmijala se. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće. Ko sanja da se oseknuo. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe. za koji ne ţeli da svako zna. koje će po njega imati štetne posljedice. ili će se riješiti briga.. dvije ili tri.. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu).. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao.on će od te osobe biti uznemiravan. a on je opet odbio. jako ili slabo krvarenje. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. koje je on odbio. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete.. Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. kao i to da i ne sluti da je prevaren..". osiromašiće. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu. to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. Ko sanja da mu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . . pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. oslobodiće se nekog grijeha. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. to dijete će biti krad ljivac. i spusti glas. Pošto se takvi kao ti ne hapse. Ako ovakav san sanja poglavar. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug.Pa neka se malo smiju. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . shodno rijeĉima Uzvišenog: . smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. ZIJEVANJE simbolizira bolest. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. a ako je to bila golubica. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih.u prodavnici.. to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. Tako. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. a smi janje simbolizira tugu. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo. vara ga sa njegovom sluškinjom. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. ili će malo dijete odbiti od dojenja. Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran. Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. a najruţniji glas je magareĉije revanje".sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. a ako mu suze poteku.Tako je i bilo. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. ali mu to ne polazi za rukom. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica. pa njegova ţena uzme sline. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina. ako je ta ţivotinja bila maĉka. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno.. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega. bez plakanja. a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „. dobiće protuotrov. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. to znaĉi da on govori istinu. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. a povratio med.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. oslabiće mu snaga. on odaje njegove tajne neprijatelju. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. Ko sanja malo sukrviĉe. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu.š.š. koji će kasnije otići od njega. dijete će ubrzo umri jeti. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi.. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje). ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. ako pri tom krv teĉe u posudu. kao jedan ispljuvak. on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. Ko sanja da umije da govori razne jezike . Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. Što se tiĉe sanjania dogo varanja. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. Uĉenje dove. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. Ko sanja da je pio mlijeko. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot..) — biće izbavljen iz brige. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. ţeli postići neko dobro. on je ĉovjek koji govori istinu. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. škrt je u širenju znanja. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. a ako je uĉenjak. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. a ako se osjeti neprijatan dah. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. kojeg će se na kraju osloboditi. Ako je osoba koja grdi vladar. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin. bilo upozorenje. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot. bilo radosna vijest. on izuĉava komentar Kur'ana. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. bilo zabrana. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi. Ko sanja da je iskihnuo sluz . Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). Ako se pri tom opio.on potajno troši neki imetak. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. dijete će poţivjeti.. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. treba to prihvatiti onako kako je. znanje i razumijevanje. 55 . a ako se dogovara sa ĉestitim.. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa.postići će veliku vlast (carstvo).neko njegovo pravo. bilo da je to nareĊenje. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio. kao i na neko zlo. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. ali je povratio. bez ikakvog tumaĉenja. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. imaće dug ţivot. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. biće razotkriven. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku.. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. a ako.krv padne na zemlju. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide).

shodno rijeĉima Uzvišenog: „. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev.. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. ispunjavaju tako svoje obećanje. a ako nije oţenjen. sin Babekov. ako je bogat. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. izgubiće imetak. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo.MOKRAĆA simbolizira haram imetak.Zato se i kaţe. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. — Nakon što mu je to on obećao. pa je kasnije postao trţišni inspektor. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). Bojte se Allaha i udajte je! . rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. Ko sanja da izbacuje spermu. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. uz kajanje. a ako je bogat. koji je bio pastir. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. oţeniće se. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. izgubiće jedan dio imetka. ili ga ona boli. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik. primijetiće da ju je stvarno izbacio. rodice boleţljivo dijete. Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće . Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa.. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost.: Ardešir. SPERMA simbolizira višak imetka. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. mada mu je otac bio Sasan. potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. — Tako je i bilo.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. Ko sanja da mokri. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. i On je najbolji darovalac". Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago.Tako je i bilo. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. jedan dio briga će mu nestati. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. a da toga nije svjestan. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak. Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva. a ako je u brizi. ako je siromašan.to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. kad se probudi. ako ima trudnu ţenu. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. riješiće se siromaštva. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. Ako trudnica sanja da 56 . ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. to znaĉi da će mu ţena poba citi. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. Nakon što se rodio Ardešir. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. Ko sanja da mokri u svoj nos . Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju.

Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. na njega će podijeliti zekat. a neki. on krije neki imetak. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. podi jeliće sav imetak. a sve to ĉini od svoje drage volje. a ako to nije. simbolizira imetak. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. on prebroĊuje neku brigu. Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac.je rodila ribu. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. ako je na putu. ako se time umaţe. nuţnik. a ako je prosjak. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. prljavštine ili uznemiravanja ljudi.". Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. Jedenje. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. biće klisti- 57 . Ako je to bilo u društvu.to znaĉi da će roditi dijete.. i Allahu dţ. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. i Mi smo je obradovali Ishakom. a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. zavisi od zadaha. ali koji se neće proĉuti u narodu. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. pak. Da li je to halal ili haram imetak. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu).doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. a ako su u nekoj poteškoći. srazmjerno smradu. pa je potom izmet zatrpao zemljom. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ.s. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage. rodice mu se ruţna kćer. a ako ime imetka.. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. opet. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. ako se sanja. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije. zbog kojih će ga biti loš glas. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. ali na nedoliĉan naĉin. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. on će ih toga osloboditi. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. on će im olakšati.š. i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. a ako je mjesto bilo nepoznato. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . srazmjerno koliĉini izmeta. oslobodiće se haram imetka. obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac.. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige.A njegova (Ibrahimova a. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. ĉini mu nasilje i velku štetu. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta. kao npr. Ako je.š. prekinute putova nje. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti.) ţena stajala je i nasmijala se. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. koji prati kajanje.

Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha. Ako ĉovjek sanja da je trudan. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. ili će zapasti u brigu. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zadešiće ga teška briga. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro.. a mala jaja ţensku djecu.. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama..To za neoţenjenog simbolizira ţendibu. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. odlazak na hadţ. Isto tako. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak. tako da. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi.." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije. dijete će umrijeti. Lajanje psa sirnbolizi- 58 . ili će poĉiniti grijeh. On izvodi ţivo iz mrtvoga. za poljoprivrednike predstavlja dobro. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete.. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige. dala na vaspitanje. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. Sanjanje goveĊe balege. ako se jaje pritom razbije. ako sanja da je rodila djevojĉicu. a ako sanja da je rodila djeĉaka. zapašće u tešku brigu. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo. a ako sanja da je kupio roba. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. ĉiju ljusku je bacio. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka. a ostatak pojeo.. ako sanja da je dobio djeĉaka. koji mu je rekao: . Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. kojeg mu je. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje. 24. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. npr..Neki gospodar će ti dati neki imetak.ran. kao da su one jaja pokrivena. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. po nareĊenju svog muţa.. i izvodi mrtvo iz ţivog. neće biti u stanju to uraditi. koji mu je re kao: .. Sve ovo vaţi za prijesna jaja.. opet. a za oţenjenog — djecu. iskljuĉivo grudaste. rodice djeĉaka. Neki je. Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. postići će neko dobro. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca.to znaĉi da on pljaĉka grobove... TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. postići će neko dobro. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. ŢIVOTINJSKI IZMET. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina.". jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje.. rodice djevojĉicu. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje.. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. Ko sanja da jede ljusku jajeta . poĉesto i skrivene stva ri. Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. rodice djevojĉicu. A moţda joj je priroda drugaĉija. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka. zapašće u tešku brigu.. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu.

ranjeni). da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka.. ako ga sanja siromah. ako sanja da mu drhti stegno (but).. 25. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. simboliziraju brojnost grijeha. Reĉeno je da svrab. zatvorenika i siromaha. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 ." („bolesni" tj. ako se sanja.. imaće poteškoća u vezi sa imetkom. BUBULJICE. Ako ovakav san sanja ratnik. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. biće ranjen. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. za koji se snivaĉ boji da će nestati. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. jer ako se to sanja na nekome drugom. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara. simboliziraju pobjedu. ako se sanjaju. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. imaće poteškoća od strane rodbine. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan. Ako neko sanja da mu podrhtava glava. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA. simbolizira veliki kapital. SVRAB.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. magarcu. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an. a rat simbolizira kugu. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. shodno rijeĉima Uzvišenog: . prekinuće kontakte s njim. a neki vele da ona simbolizira imetak.. kozicima (boginjama) i si. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. Gnoj u bu-buljicama. i ako mu drhte noge. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. PRISTOVI simboliziraju imetak. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom.š.ra kajanje za neko zlo." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan.. a ako ga sanja bogataš. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj. ako se sanja. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza). groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini. a ako se sanja da je sa teĉnošću. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. simboliziraju smrt. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. simbolizira rat. KUGA. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. da je širok. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. uz brigu i strah od propasti. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. dobiće neki upravni posao. imaće nekih poteškoća od strane vladara.. To simbolizira ijĉir. da je dobra vjernica). Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. uz obavezno tjelesno zdravlje. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. kao i ubrza vanje kazne.da je visok. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. kaznu. Ko sanja da je na samrti. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere.". — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. ako se sanjaju. SVRBEŢ po tijelu.. vladara ili uĉenjaka. simbolizira bogatstvo. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. svinji ili bi volu. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. svrabu. zapašće u brigu i ţalost.. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu.U njihovim srcima je bolest. ako se sanja da je bez teĉnosti.

to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno.š. Ko ţeli da ide na neki put. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote.š. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku. i potvara neduţnu osobu. ako ima trudnu ţenu. Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. opet. obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put. uho za uho. a ludilo ţene simbolizira rodnost godine. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu. dobrotu stanja i sticanje znanja. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja. u Kur'anu a. veli: . pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. Ko sanja da lijeĉi oĉi . Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine. milostinja ili kurban". sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom. nije zadovoljan da se troši. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. osjeća potrebu za pomoć od drugih).bolesnika. Ko sanja da navlaĉi surmu. vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara.š. obzirom da je bolesnik . Ko sanja da daje surmu dobiće imetak. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. sticanje vlasti. dok za bogataša to znai neku potrebu. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi.š. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan. a ako nema ţene.. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri. LUDILO simbolizira imetak. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. Neki.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ. kazna. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an.. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu). da na glavu stavlja krunu. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu).) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ.v. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 . U osnovi. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. za onoga ko je za to pozvan. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu.muhtać (tj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga). kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. za onoga ko je u brizi. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast. Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva.to predstavlja imetak koji traje. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa. otkup (m u) je post.Zaista nisu slijepe oĉi.a. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. opet. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. ili bude imao neprilika od glavobolje. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid. umrijeće mu. pobjedu i imetak. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. oko za oko. to je njegova ispravnost u vjeri. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. a ti si neduţan." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. Ko sanja da Vjerovjesnik s. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću...š.on poboljšava svoje vjerovaje.š.š. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. Allah dţ. TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. oduţiće se. on je potajno bolji nego javno. nos za nos.. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo.. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka. Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak.. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. a neki.

Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. ili njegovoj djeci. djeca. opet. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. obzirom da se stid pokazuje oĉima.. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao. i jezik i dvije usne.. ljepota lica simbolizira stid." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom.. tjelesno zdravlje. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos.... Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje. — a kad ode oko. lice postaje ruţno. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. shodno sluĉaju Jakuba a. dok neki.".. Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. da bi razumjeli moj govor. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti. trgovina će mu biti uspješna. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. kao i dobijanje imetka od neke bande. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. ili će se. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . ili njegovom ortaku.. biće smijenjen sa svog poloţaja. kao što su npr.Zar mu nismo dali dva oka. znanje. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere. pretrpjeće gubitak u trgovini. koju će strpljivo podnositi. dobiće bogatstvo. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. pa si ih zaboravio. ili. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. s tim da je nije potpuno izvukao. i razveţi uzao sa mog jezika. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos. imetak. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. ili njegovoj ţeni. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. moţda. ako je trgovac. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku.u onome u ĉemu oko uţiva. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. a ako to sanja griješnik. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. ili će izgubiti blagodati koje uţiva. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. a ako je svjedok. sanja da se taj vratio i da je slijep. a ako je upravitelj. Ako nevjernik sanja da je oslijepio.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće.".. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. a ako sanja da ţivi i posHije smrti. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi.. Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. nešto desiti njemu. došli su ti naši znaci. a ako je trgovac. obogatiće se nakon siromaštva. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. odu i blagodati.a.s.. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu. ne svjedoĉi istinito. snivaĉ će umrijeti. imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. jer kad se sa lica otkine nos. Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu.. zašto si me proţivio slijepim. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. ili njegovoj ruci. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna.Tako ti (je). Ako neko.

Ko sanja da mu se štuca . ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo.. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 .on se mnogo zaklinje.on se srdi.". ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija.š. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. ako mu je sasušen domali prst. ili nasilnik. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli. ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . a ako to sanja neko ko nema djece. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst. Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. ili da se povješaju. ili izdajnik. ili će se razvesti sa ţenom. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. — našto je Ibn Sirin rekao: .zaradiće neki imetak. a ako nisi. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. umrijeće mu brat. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće.. Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh.Ako je tvoj san istitinit.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. umrijeće mu brat ako ga ima. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete. stradaće mu kćer. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. ako mu je sasušen mali prst. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu". Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ. a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. stradaće mu mati i porodica. Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. ili sa ortakom. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. ili sa prijateljem. pa je on rekao: . nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. umanjiće mu se imetak. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. kazniti. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot.Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): . ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost.. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak. to znaĉi da on ispušta namaze. umri jeće mu sestra. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi.. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. biće mu nanesena nepravda od sudije. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj.. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve.Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. ako mu je sasušen srednji prst. dareţljiv i hrabar ĉovjek. a drugi je bio obješen. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik. kazna. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena . pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu. ili će se razići sa ortakom.š.

na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. simboli zira povećanje blagodati. kome odgovara organ koji ga boli. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. tako da će morati trošiti svoj imetak. otac. Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. poglavar ili prijatelj. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna. nije zadovoljan da se troši. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. ako ih sanja kod nekog drugog. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. elefantijazisa i kozica. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. i stoga je kaţnjen. Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. o njima je ranije bilo rijeĉi. bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. TakoĊe je reĉeno: . iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. a svakQ povećanje na tijelu. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna.s. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka.š. snalaţljivost i pokretljivost. pa sanja uškoplje nika (haduma). Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće.. tako da se bojao da će umrijeti.nog. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori.to mu predstavlja povećanje imetka. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha). sin. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. Ko sanja da ima kozice (boginje) . Što se tiĉe gube.. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba.Dugi nokti simboliziraju brigu. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. što je rugoba i sramota. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J.". Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt). što će ga dovesti do siromaštva. Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt. Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ. je rekao: „Naša djeca su naše jetre". Posjanik a. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. to ukazuje na njegovu smrt. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. kozice i bubuljice. Isto tako. ili da će mu umrijeti sin. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa.to ukazuje na osiromašenje i brigu. koju je doveo na rub propas ti. kao npr. on je nekim ljudima nanio zlo. a ako mu se bol u snu povećao. sukrvice ili gnoja. ili će izgubiti snagu. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine.. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. simbolizira imetak. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. svrab. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. Ko sanja 63 . Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla.š. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. a za ratnika — poraz. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. ili da više neće imati potomstva. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi. zbog duga prema njemu.

uspio je. a Ijekar — pomagaĉa. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. (od grada) Irema. Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine.. Neki vele da one simboliziraju klevetu. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad.a. ako na njoj ima rana. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ako sanja hroma ĉovjeka. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. Tako.". Ruţnoća u snu simboizira sramotu. Ko sanja hromog starca . imaće poteškoća od svoje rodbine. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. ako sanja da mu drhti stegno. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). KUGA u snu simbolizira tugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. kao što je bio uništen i narod Ad. imaće poteškoća sa imetkom. ili išĉašena. Prenosi se da je Ebu Bekr r. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen. rekao: — Allahov Poslanice. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. pa je za san pitao tumaĉa snova. Ovo je rekao Ibn Sirin. taj ĉovjek će ga. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri.. i ako se bude zaklinjao.a. oboljeće od kuge. na javi oslijepila. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. dobiće nešto nepotpuno (manjkavo).. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom.v. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu.š. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak.. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta.. oboljeće mu sin. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. ili će ih hapsiti. ona će se vjeriti. a ako nema kćeri.". u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. a ako mu nestane impotencije.".. pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio. Bolest simbolizira parniĉenje. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. ili slomljena. a ako sanja da je zapao u tugu. pa je. dobiće vlast i biti spominjan. a sramota — ruţnoću. obziromsda glava simbolizira oca. Ko sanja da je hrom. ili ga ne nose noge. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. rodice mu se. velikih stubova. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. ili će uznemiravati poštene osobe. a ako sanja da mu drhte noge. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. ta ko da se. Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude.s. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. da je umro. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". Tako. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. osramotiti..on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane. — našto mu je Allahov Poslanik s. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. iz zavisti. 64 . Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago. pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala.on je osoba koja posjeduje stid. ili ukoĉen (nepokretan). Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku.

ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. imaće koristi od nekog drugog vladara. a ako je na nekom poloţaju. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. ako umjesto krvi izaĊe kamen. o njemu će se govoriti istina. ako iz ve ne poteĉe krv. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. za bo gataše ima dobro znaĉenje. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. a ako ga ne dobije. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. koji se s lahkoćom uzimaju. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. ako mu je venu rasjekao poprijeko. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. shodno rijeĉima Uzvišenog: . PUŠTANJE KRVI iz vene. ako je boja krvi crna. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. ili će dobiti braĉni ugovor. biće smijenjen. a ako ima ţenu. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. a ako venu prosijeca poprijeko. a ako je to neki mladić. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. Jer. prestaće takav govor o njemu. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. a neki. da simbolizira umanjenje imetka. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. Ko sanja da pije neki lijek.. pokajaće se za grijehe. kao i ono što on ni je u stanju. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. Ako dobije braĉni ugovor. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. ona mu neće traţiti da je izdrţava. takav govor će se povećati i udvostruĉiti. ili će ona umrijeti. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. ili preuzeti neku obavezu. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. ali mu krv ne poteĉe. a ako mu krv poteĉe. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. jer krv simbolizira grijeh. on je dobar u svom vjerovanju. LIJEKOVIMA. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. rastaviće se sa ţenom. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. riješiće se brige. a oticanje krvi — pokajanje.26. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. koji se s mukom uzimaju. a ako se krupica slomi. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. imaće neku korist. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . koje on neće htjeti prihvatiti. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. to mu je prijatelj. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene.l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". vladar će ga pustiti na miru. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. opet. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. nagradiće ga.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. te godine neće im ati tjelesnih bolesti. i da mu taj lijek koristi. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . ili se oţeniti. to mu je neprijatelj. ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. kome dotiĉni organ odgovara. ako krv iz vene ne poteĉe.

u osnovi. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. ali ih ne jede. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. donosi brzu zaradu. postići će vlast i dobiti imetak. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju. ili neke laţi koje je izgovorio i si. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. ako se sanja da je tijesto nadošlo. a da se i oni tebi prikazuju blagim. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . da se peć ne bi ohladila. Ĉista. a jedenje mekinja — siromaštvo. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas.. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. ili će se oţeniti.. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. a za zanatliju — njegovo poštenje. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. za trgovca — njegovu praviĉnost. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. imetak će biti pred propašću. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji. u svrhu obilaska bliţe rodbine..". ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek). Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi. ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad . posti ĉitavog svog ţivota). simbolizira brigu. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat.l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu". Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. blagoslov.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. on je pohlepna osoba. dugo će ţivjeti. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu.ona mu simbolizira 1000 dirhema.Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. ako tijesto nije nadošlo. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. zapašće u brigu. JELIMA. Ko sanja da pije. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. a ako tijes to ukisne. ako je lepinja suha. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. uskoro će se sresti sa svojom braćom. rodnost godine. ako je lepinja od jeĉma. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. 27. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. A ako je uzeo zalogaj. KLISTIRANJE. Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. Lepinja za Arape simbolizira ţenu. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara.mu. 66 . a ako se normalno namazao. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). SLATKIŠIMA. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. Reĉeno je da ulje za mazanje. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. a koliko od lepinje u snu fali. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. obezbijeĊenu prehranu.

a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. a dizanje trpeze — gubitak plijena. oni se meĊusobno mnogo vole.. ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. opet.š. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. simboliziraju poslugu. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . a posebno zdjele. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda. — Tako je i bilo. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). njegov ţivot je pri kraju.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. a ako lepinja poĉne jesti. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. da te iz nje izbavi i da ti olakša. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). ţivjeće dugo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. spusti nam s neba trpezu. i On će udovoljiti tvojoj molbi. razbila se. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane). bilo u kući. kao što bjeţi ţivotinja. l kao što se lonac oslanja na sadţak.. ĉuvanje od harama. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. Sve srebrno posuĊe.š. pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. to znaĉi da se udruţio sa braćom. ako sa njim za trpezomsima još ljudi. blagodati. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. a neki. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. a lepinja — veliku zaradu." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti.. Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. a ako sanja da se trpeza digla. dobro i blagodat. moliš Allaha dţ. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. što je on mogao i oĉekivati. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. spusti nam s neba trpezu. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav.. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. Ako neko sanja da pije ulje. koji je rekao: — Ako ti je san istina. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 . jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka.". koji je porijeklom Slaven. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. koji jede zajedno sa njim. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. neprepuštanje zabavi i dug ţivot. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru.. vele da trpeza simbolizira ţenu. Neki. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. neće imati protivnika. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. Ako je za trpezom sam. O Allahu Gospodaru naš. uz raspravljanje i neznatnu korist. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.. i kada je stigla do vanjske kapije. ili nekog sela. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. Sirćetni umak simbolizira bolest. vele neki od tumaĉa snova. ili nekog objekta. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. Tako. bilo u trgovini. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim. malo lepinja — da se malo vole.... Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. koja se ĉini velikom. TRPEZA. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu. opet. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. on u veselju bratitimi ljude. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom.

Mir! . MESO simbolizira bolove i bolesti. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 .odgovori on. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. rodice mu se sin. tako. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. brige. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. obzirom na njihovo siromaštvo. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. koje dolazi nakon prijašnje nesreće. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike.. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. uĉenjak nije dobar. oboljeĉe i potom ozdraviti. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. i ubrzo im donese peĉeno tele. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. ako je ovĉetina sirova. ako neko sanja da jede meso peĉene deve. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti. ako se ljudsko meso ne jede. a ako je meso nedokuhano. a ako ga dotakne. Neki vele da to simbolizira opskrbu. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. izuzev pojedinih vrsta mesa. ako je meso kuhano. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak. Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede.š. kao i to da ona simbolizira neki gubitak. ona predstavlja brigu i prepirku. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. izobilje i spas od straha. o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. ako to sanja trudnica. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. ako je glavuša mršava. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. povezujući to sa ajetima: . nemir i bolest. a ako je nedpkuhana. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša. obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka.rekoše: . Slanik simbolizira prijatnu robinju. — Trudite se i budite zahvalni. ako je debela simbolizira veliki imetak. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. Ako je peĉenje debelo. a ako je peĉenje mršavo. a poslije Ishaka Jakubom. i Mi je obradovasmo Ishakom.. ako ga jede. Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. dobiće priznaje od nekog vladara. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. a ako je peĉenje od mršave ovce." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. ono simbolizira dobro za ukućane. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. razuz-danost i prepirku (sporenje). a grumenĉići soli — brigu i umor. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. obzirom na njeno kuhanje na vatri. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. svjeţe meso .. obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu.Mir! . Neki vele da ona.000 dirhema. dijete će mu biti vaspitano. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha. neće dobiti imetak u naslijeĊe. . dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja.v.simbol. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso. Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja.s. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. to mu simbolizira neko dobro.smrt. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. ako se glavuša pokvarila (istruhla). Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ. a ako su nedokuhane. — Ti se ne boj! — rekoše oni. trud. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. kupvanje mesa — nesreću. rodice muško dijete.a.

ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. imaće neke koristi od ţena. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 .. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu.. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. mora da je ona skliznula u more. baš ĉudnovato! — E. a što će kasnije imati vrijednosti. a brav — velikana u društvu.Daj nam uţinu našu. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica.s. dvi je noge i rep. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju. a ako nije.. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. ili sa njima ĉini razvrat. poslovi će mu se pomutiti. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s.v. shodno kazivanju o Isaovoj a. a ako to nije uradio. imaće neke koristi od zalagaĉa. to ukazuje na smrt. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. on ogovara vladarovu djecu. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. naroĉito prţenu. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. ili najĉasnije ljude u društvu. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. da ti je ne spomenem. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. dva krila. ukoliko nisu u pitanju male ribe. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. ili druţenje sa poglavarom. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. ako jede kokošije meso. neće mu biti niša. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. on se njoj obraduje. a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. RIBE. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu.a. Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. tugu i poteškoću. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt". shodno rijeĉima Uzvišenog: . Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. drago i što se lahko guta. ĉiji mu se ukus nije svidio. neka se pripremi za smrt. ako sanja da jede gušĉije meso. ukusa i ĉasti. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. A kada se udalji-še. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: .A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora.. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s. ili uslišanje dove. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene. valja ih u brašnu i prţi na ulju. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke.". zabovaiše na ribu svoju. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. zavisno od situacije. ja sam zaboravio onu ribu. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. trpezi. Musa reĉe momku svome: . Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. — Kada je ĉovjek provjerio slugu. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. prijatno.ka. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. paiona u more kliznu. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. a ako je meso nedokuhano..

Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. Med. ili upravu nad nekim bogatim ljudima. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. on prenosi ruţne rijeĉi. ako je uzima i dijeli drugima. koja simbolizira poteškoću. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. ako se sanja. U osjiovi. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. da ga ja protumaĉim. brašna. ali je ne jede. ako jede supu sa mesom od vrapca. ako jede supu sa goveĊim mesom.v. ili sa silnicima trguje. izuzev mlaćenice. i rekao mu. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. o nešto će se okoristiti. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje. svoj govor naziva lijekom. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. srazmjerno mas noći supe. ono simbolizira sreću i radost. bojeći se da je nestane. Ko sanja da pred sobom ima poparu. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. ako ona nije zaĉinjena šafranom. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. U osnovi. iz koje jede. i ljudi ih liţu. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. u tom poslovanju nema koristi. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. „Medira" (jelo od kiselog mlijeka. a ako nije bila masna. ako je ta popara bila masna. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. na toj blagodati. on se pribojava smrti.š. riješiće se briga.š. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala). Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. ako je pritom pojeo svu poparu. a ako je zaĉinjena šafranom.jeĉe u izobilju. snagu. — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. ako se sanja. koji su vrijedni spomena. Allahov poslanice. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. peciva i kaše. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. med (bez saća) simbolizira manji imetak.s. Veća koliĉina šećera. neko više a neko manje. ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med.a. dobiće vlast. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. mesom i lukom. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. to simbolizira trgovinu. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. a i med je lijek. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim. ako tu hranu okusi. oboljeće i zapasti u tugu. zarada od tog poslovanja je haram. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. . on je re- 70 . Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. oboljeće. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. koja donosi veliki profit. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. . izuzev jaja.. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja.

Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. — Na to mu je Vjerovjesnik s. rekao: — Dozvoli mi. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. opet. biće utješen a.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe.To ti je slast imana (vjerovanja). neki po dvije.. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave). Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati.". — i to je ponovio tri puta.000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put.njegovu slatkoću i njeţnost..s. ili će'dobiti blago iz neke riznice. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40. a med i maslo . shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet.Allahov poslanice.pa mu je on rekao: . Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana.l trehni sebe granom palme. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi. opet.a.s. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. i ljudi ga prihvataju. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. . rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige. koji je rekao: .a. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. Prenosi se da je hazreti Omer r.Tumaĉi! -. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje.a.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE)..s. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. — Na to je Vjerovjesnik s.v. On iz neţiva izvodi ţivot. koji će proći bez gubitaka.a.Oblak predstavlja Kur'an. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. da protumaĉim san. a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu.. To ti je slast imana (vjerovanja). sanjao da jede hurme.a..a. oţeniće se cijenjenom. Allahov poslanice.zakopaće neko blago. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati. Kasnije je zavolio nauku i mudrost.a.v. 71 . rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije.. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi. Hurmi inaĉe ima više vrsta. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. a neki ga piju. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme.v.a. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka.v. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana. past će po tebi svjeţe hurme". da simboliziraju ušteĊeni kapital. bogatom i blagoslovljenom ţenom.a. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. med koji silazi s neba — to je Kur'an. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete. Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu. Najslabije hurme.. — pa mu je Allahov Poslanik s. rekao: — Allahov poslanice. a hljeb bogatstvo. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. — pa je Ebu Bekr r.a. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu. a neko manje.s.s. Ko sanja da zakopava hurme . a neki. dozvoli da ja protumaĉim san! . Kad sam to poĉeo ţvakati. neki više od toga. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. ako se sanjaju. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam. pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s.s.kao: . rekao: — To isto mi je rekao i melek. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio. pa je za san upitao tumaĉa snova. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi.v. neko više. a neki. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. a iz ţiva neţivo. a sada je drveće oţivjelo.a. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta. — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. — Tada je Ebu Bekr r. a oni koji ga piju . Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. rekao: . Zatim ćeš poslati drugi odred.v. a Ebu Bekr r.

a neki. biće izbavljen iz neke teške situacije. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. on će postati njihov poglavar. zadovoljstvo i radost. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš. vika i ples to simbolizira nesreću. a ako nije. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. . Poznato je da je udaranje u def. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. Ko sanja da. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. kastanjete i si. ili slušanje svirke uda. masla i meda. u kojima će se odmarati. Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid.Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. shodno rijeĉima Uzvišenog: . riješiće se briga. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. ZABAVAMA. Udaranje u def simbolizira brigu. Ako se def sanja u rukama ţene. imetak i veselje uz igru i zabavu. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. a ako nije. ud. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. simboliziraju neprikosnovenost. otkrilo bi se kakva je ta ţena. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. kap npr. Kadaif simbolizira imetak. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". jede kašu (od brašna. pa se oni odazovu njegovom pozivu. on simbolizira vidljivo i poznato dobro. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. Frula simbolizira nahiju. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. IGRAMA. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. da će zapasti u brigu. on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. a ako ih vatra dotakne. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. a jedan njen zaloga. SVIRCI. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. Def u rukama muškarca simbolizira popularnost.umrijeće.s. — do-biće upravu i vlast. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra. simbolzira laţan govor. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja..pa mu je Ibn Sirin rekao: . Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . MIRISIMA. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. neki. masla i meda).simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti. frulu. po šeriatu. on je osoba koja izmišlja priĉe. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze. znaĉenjima njegovih ajeta. tamburu. dok je u namazu.Habisa je dozvoljeno jelo. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. Ko sanja da jede kašu od brašna. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. grijeh. MUZICI. i raznovrsno voće i piće traţiti".š. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. imaće briga sa muškom poslugom.pa mu je Ibn Sirin rekao: . srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. shodno Sulejmanovom a. i dobro će uĉiti Kur'an. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. Paluze simboliziraju brojan imetak. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. ako je toga dostojan. 28. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! . govor ili vlast. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram. pa ako struna uda pukne. Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . a ako bi se to poĉelo istraţivati. Sviranje na udu. opet. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. opet.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. Ako se def sanja u rukama robinje.

postići halal imetak. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. tako da će. Ali. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. u jednoj je bilo vino. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. obzirom da struna simbolizira ţenu. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. da mu je glava obrijana i da pije vino. a vino — da ćeš biti smijenjen. a oni nisu pijani. a drugi dio je haram." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. simbolizira zaradu u trgovini. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. to mu simbolizira neko dobro. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati... a ako nije lijepo. a i neku korist ljudima. na to ukazivati kretnja ma. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. sa kojim će dobiti vlast. vino mu ukazuje na pristanak. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. Ako neko sanja da loše pjeva. Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. Ako vladar sanja da sluša tamburu. Tako. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. Za bolesnika ples je simbol duge bolesti. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. suprotstavljanje i tuĉu. ĉasti i komoditeta. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. ako je lijepo. a ako sanja da je ušao u rijeku vina. Reci: — Oni donose veliku setu. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. i vidjećeš ljude (kao) pijane.. a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. hvalisavog siromaha. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). u osnovi.. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva. strah i uţas. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. naprotiv. ili ţeli da se oţeni. a u drugoj mlijeko. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji. simbolizira galamu i svaĊu. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. Ako neko ko se bavi pjevanjem. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. u osnovi. shodno rijeĉima Uzvišenog: .nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. komponovanjem i si. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. taj san je loš. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. Reĉeno je da pjevanje. Vino. srazmjerno jaĉini opije - 73 . zavisno od toga koliko ga je korio u snu. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. simbolizira gubitak u trgovini. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. obzirom na miješanje vina. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. Pjevanje. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. samo je šteta od njih veća od koristi". Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću.. ako nešto ţeli. koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). pašće u iskušenje. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. a neki tumaĉi vele da će.. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha.

Sanjanje igri sa kockicama. a iz drugog slana. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago. izmeĊu ostalog.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu).nosti u snu. Mirisi crne boje. obzirom da se one ne razbijaju.. Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris.lli. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. pa se ĉaša razbila. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . . zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete.. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom. ali da je voda ostala. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. Ako se pri tom sanja da se voda prosula. obzirom na njihovu providnost. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja.Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. simbolizira dobar glas o nekome. otkri vanje onog što je skriveno. Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete.Ako ti je san istinit. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). obzirom da su te igre. pa jedna od njih pobijedi. Ako sanja da se pehar razbio. koju sam stavio na dlan.š. u osnovi.Tako je i bilo. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. obzirom da je ona od stakla.. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze. — A je li ona trudna? . tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja. . — Tako je bilo. drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu. Sanjanje krĉaga sa vodom. ona simbolizira bolesnika. zabranjene. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. a da se ĉaša nije razbila. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. muškatnjak i dr. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. u osnovi. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu. a neki vele da one simboliziraju neko dobro. a ibrik simbolizira slugu. i simboliziraju nekakav sukob." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka. a dijete ostati ţivo. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. karanfil. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si.. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . ţena će mu poslije poroda umrijeti. obzirom na dim od kaĊenja. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. nisu pohvalne ako se sanjaju. simboliziraju gospodstvo i radost.. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu. razvešćeš se sa svojom ţenom. putu. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio.. Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce. ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ. pobjednik će u društvu biti istaknut. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. Miomiris. ako je u kući. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti.Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . a voda ostala na dlanu. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima.. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. kao što su misk. primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. po šeriatu. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu.. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. . Ako se sanja toĉionica sa vodom.

prostrana i gusto pletena. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva.š. pamuĉna i lanena. Puder simbolizira pohvalu. koja simbolizira pohvalu. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. njegov poglavar će zapasti u brigu. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. a ako ne nosi takvu kapu. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi. a ruţina vodica imetak. bilo na neki drugi naĉin. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . On je san ispriĉao tumaĉu snova. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. dobiće vlast. ali ga ne dotiĉe. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. a za muškarce nije. Najbolje odjeća je nova. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune.biće optuţen za obmanu i izdaju. ako u sebi nema svile. Maslinovo ulje. 29.v. simbolizira blagoslov. pohvalu i tjelesno zdravlje. a po nekima — gospodstvo. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. pije ili se njime maţe. to je njegova vjera po kojoj je poznat.š. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. a ako sanja da ga melje. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. ţenidbu ili kupovanje robinje. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ.š. Ko sanja šafran. postići će imetak i biće na dobrom glasu. brigu i iskvarenost vjere. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. tako da tada simboli zira radost i sreću. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava. ili. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. izuzev u ratu. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio. kostrijetna. Ako ţena sanja da na glavi 75 . Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. Kad se probudio. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat. ukoliko neko sanja da ga jede.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. izuzev ako je u pitanju posteljina. Odjeća od vune simbolizira imetak. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice.bi. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. Kapa simbolizira daleki put. uputio Allahu dţ. i za muškarca simbolizira snagu. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ.s. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. vunena. Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. krunu i dobijanje uprave.a. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. kada je dobra. oboljeće. je sanjao da mu je skinut turban. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. ai bez vatre. — Tako je i bilo. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. koje daju mirisni dim. robovi). Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s. biće hvaljen. i za njega ona simbolizira gospodstvo. Ishak a. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. moliti za njega. — Tako je i bilo. Puplin simbolizira veliki imetak.s. To isto simbolizira i vuna. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. pokrivaĉi. njegova ţena se ustezala od njega. po nekima — imetak. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. imetak i vlast. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka. Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. izuzev ţive.

Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. trgovina mu nije ĉista. što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. neki vele — dijete. Maramica (rubac) simbolizira slugu. ako je neudata. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. pored gospodstva. odnosi se na slugu. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom.on ne prih- 76 . izdrţavanja i vjere. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. oţeniće se. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. ĉija se košulja vukla po zemlji. lijepa. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. snagu. loše je vjere. vlast i utjehu. Ako ţena sanja da joj se veo leprša. Nove gaće simboliziraju djevicu. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. kao i stanje njenog muţa. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. odnosi se na navedeno. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje.ima kapu. obzirom da to nije muslimanska odjeća. Tunika simbolizira utjehu. udaće se. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. a kod nekih su sezale niţe. a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. a ukoliko nije udata. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. — Allaha nam. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro.. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. a ako sanja da ostavlja gaće. Kod nekih su bile do grudi. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". on je nasilnik i tiranin. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. Kaftan simbolizira silu. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. pravnik. Ko sanja kapu od krzna samura. a isto tako i dţubeta. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. kvalitetna. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. ako je njegov poglavar vladar. Oblaĉenje košulje. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. ako je trudna.a. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. a u ljetnom periodu dobro u brizi. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. izgubiće stid. samo ne recite da sam pomatušio. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. vjeverice ili lisice.v. kao i rukavi.s. Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). i ako mu je poglavar trgovac. ĉista i dr. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. a po nekima — na gospodstvo. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. Ako ţena sanja da je obukla novu. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. dobro i vlast. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. vjeverice ili lisice. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. ako je trudna. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. rodice sina. Pokazao mi se i Omer. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. Vjerovjesnik s. bilo da je prljava. a koţa od samura. rodice mu dvije djevojĉice. kada se ne smatra lošim. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. odnosi se na onoga koji to sanja. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. U svakom sluĉaju. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. Sve što se sanja u vezi sa košuljom. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. ili. a on ih nema. on će progledati. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima.

Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde. izuzev kod predmeta od puplina. Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. s tim da to nije otpalo od tajlasan. ukoliko je dostojan upravljanja. ako je dţube obojeno. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje.. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. biće optuţena da je sumnjiva. Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. obziorom da se odjeća drţi o vratu. svile i brokata. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. a ako pritom bude imala na nogama obuću. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. Zelena odjeća simbolizira snagu.bije ga ruţan glas. pretrpjeće neku štetu u imetku. ako je dostojan uprave. ĉiji po rub je bio pocijepao. ako sa njim izaĊe iz kuće. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. ako sanja da je lav obukao vunu. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu.dobro. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu. a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. ĉast. obzirom da 77 . hak (pravo). Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. a ako nije. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece.š. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu. Šal simbolizira ţenu. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. vjeru. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. Ogrtaĉ simbolizira vladara. Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). sin). — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. ĉast i ljudskost. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. kod kojih simbolizira radost. biće izloţena ruglu. a u toku zime . pokrivaĉa i prostirke. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. a zatim je to zaboravio.vata svoje dijete. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. vjeru i povjerenje. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. Dţube simbolizira ţenu. izuzev ĉaršafa. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost.š. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. kao i dunjaluĉko obilje.

to ukazuje na njegovu smrt.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. pored toga. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. Brokat. bez obzira da li je na odjeći. ako je odjeća i umazana. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. god ine. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti.rekao je ĉovjek. a treći — klanicu (pokolj). napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena. ili zapreku za neki naumljeni posao. Neki je. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. dobiti poglavarstvo. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. da će. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. ukazuje na rodnost. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. pa je o tome pitao tumaĉa snova. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. on je pod uticajem sihra (opsjene). a zaostale. rodice mu se dijete. upravu i poglavarstvo. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. i za ţene predstavlja dobro.š. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. postati poglavar. primijetio sam da je na sredini istruho. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. opet. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. koji je po tumaĉenju bolji od vune. ili je još bolja. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. lijepu i vrijednu djevojku. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. jednu preko druge. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. i kad sam ga razvio. putu i koji će. Jedni vele da ona simbolizira vatru. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. Jedenje 78 . tijelu ili glavi. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. ili brokata. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . Ko sanja da je dobio neki vez„. od kojih je jedan preko drugog. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka.š. jer ona ima bruh na stidnici. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti. Prljavština simbolizira brigu.bolest. kakvu je u stanju popraviti. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). — Kada se ĉovjek vratio kući. MeĊutim. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. Jedni vele da on nije pohvalan. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. kao npr. najbolje znaĉenje ima crni plašt. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. Pohabana odjeća simbolizira brigu. Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. koji se posvetio vjeri. Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. posebno za bogatašice i prostitutke. ili odlazak u zapadne krajeve. pored toga. posebno za poljoprivredni ke. drugi . ĉovjek sanjao da je obukao brokat.Ne. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat. koji se bori na Allahovom dţ. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri).neka nas Allah dţ. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak.Ĉovjek je odgovorio: .

Što se tiĉe obuvanja obuće.brigu. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. a ako odlijepljeni potplet otpadne. obuću svoju. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. ti si. kćer će mu umrijeti. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. ţena će mu umrijeti. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. obljubiće svoju ţenu. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. ili upala u vodu. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. u blagoslovljenoj dolini Tuva". simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. ako sandale nisu obuvane. Sandala sa kaišima simbolizira kćer. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. zatvor i okove. na put se ide radi imetka i gospodstva. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). ako ih je obuo. njegova ţena biće blizu propasti. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. ide se zbog bolesti i brige. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. Ko sanja da je izgubio nešto. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. ali uopšte neće nestati. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. oţeniće djevicu. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. kćer će mu poţivjeti. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. ide se iz vjerskih razloga. mada on to zna i zadovoljan je s tim. obljubiće ţenu.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. Ko sanja da je dobio sandale. a ako nema oruţja. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. oţeniće se. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. povećaće mu se broj neprijatelja. Ko sanja da je obukao novu. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita). Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. a u ljetnom periodu . ide se u potrazi za radostima. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. ako su crvene boje. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. ali će se spasiti. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. ali da ne ide u njima. . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. ako se odlijepljeni potplet ne otkine. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. a ako se zadnji dio sandale otkine. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. a ako obuću proda. Ko sanja da mu se izgubila sandala.sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. ţena će mu biti nerotkinja. zato. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. ako su zelene boje. pojavi-će mu se neprijatelj. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. doista. ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. a ako sandalu krpi neko drugi. a obuvena sandala simbolizira ţenu. ili se sandala raspadne. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. to simbolizira ţendibu puštenom ţenom. biće poniţen i rastuţen. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta). Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. a ako je obuća ispod stopala izderana.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. odustaće od puta. Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . ako su ţute boje. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ.

on će ga naslijediti. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje.. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi. Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. a ako to sanja zatvorenik. ako mu je dao platno od brokata. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. ako na njega bacaju kamenje. Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ.kornosti Allahu dţ. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. oni mu govore ono što je pokudeno. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. oni mu govore teške i grube rijeĉi. kao što se ni nad sultanom nema vlasti. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. ako ga strijela pogodi. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća.š. Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. koja se vidi u snu. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast. Neki vele: Ko ovo sanja. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj.) kazna. NJIHOVOJ PRATNJI. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. koji prolazi izmeĊu prsta. ili. poklonice mu kćer. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. zato što su im dani crni. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda.š. oni noću ĉine dove (Allahu dţ. bilo za imamova ţivota. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom). Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. Ako imam u snu podanike baca u 80 . pa se kaiš jedne sandale.rekao je ĉovjek. Ko sanja da spava sa imamom.. ako je bolestan.š. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. ili robinju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a nije dostojan tog poloţaja .. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. bilo poslije njegove smrti. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen. Ako ovo sanja rob. reĉe mu: . biće osloboĊen. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. ako to sanja neko ko je u sporu. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. Ako podanici na imama bacaju šećer. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. njegov imetak će ot ići imamu. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu.. ili u mahalu." Ako ovaj san sanja trgovac. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi.š. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. oni mu govore lijepe rijeĉi. zadovoljstvo. a imam ustane. biće osloboĊen. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio.) protiv njega. a ako on zaspi prije imama. gnjev. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. ili u selo. to znaĉi da će umrijeti. dobiće spor. a izmeĊu njih nema nikakav zastor. CAREVIMA. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. i da on zaspi.ubrzo će umrijeti. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice. a ako mu je postelja nepoznata. ako ga gaĊaju strijelama. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. stići će ga (Allahova dţJ.š. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. 30. l pošto porazgovara s njim. ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. a ti se vratio? — Jesam! . Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast. profitiraće u trgovini. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata.

ima će pobijediti nekog velikog vladara. usprotiviće mu se smutljivci.s. . iznenada će umrijeti. i njihove domove. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. suprotstavljanje će dugo trajatt. poloţaj će mu se uĉvrstiti. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. on je umo ran od vladavine. Ako je jelo slatko. u groblju ili na smet-tjišfu.. biće smijenjen sa duţnosti. te mu nešto prišaptao na uho.. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. a jaĉanje podanika.s. ako sanja da se razveo sa ţenom. suprotstavljanje će potrajati. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. a ako uradi suprotno..s. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. mladić. postići će ugled. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. doţivio ono što je doţivio. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave.vatru. ĉast. ako nema masnoće neće biti stabilnosti.. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. a ako porobljava neki narod.. štaviše—ojaĉaće. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. Ako vladar obuje novu obuću. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo. to mu simbolizira njegovu snagu. to znaĉi da on poziva u zabludu. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. ali da ne vidi trpezu. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. ali da nije smijenjen. shodno kazivanju o Junusu a. povešće dug rat i izgubiti vlast.. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. ili skine kaiš. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . ili raskopĉa svoj plašt. u snu. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. poslušavši svoju ţenu. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast. ime. lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto. ako jaše na pokornom orlu. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje.. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju. što znaĉi da će mu se roditi sin.. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. poveĉaće mu se vlast. kap npr. ako se jela budu dizala i donosila. izuzev ako oĉekuje dijete. ali će kasnije izgubiti carstvo. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj. Takode. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. Ako vladar leti pomoću krila u snu. Isto tako. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. to simbolizira slabljenje vladara. postići će imetak odakle ne oĉekuje. srio melek smrti u liku nekog podanika. postići će bogatstvo i radost. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. zavladaće istokom i zapadom. shodno rijeĉima Uzvišenog: . obzirom da je Adem a. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast.. to mu simbolizira poniţenje i prezir. Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika. koji se rasrdio i napustio svoj narod. nanijet i neku neprijatnost.) kada je srdit napustio svoj narod. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. koga je. ako je masno. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. doći će mu predstavnici opozocije. biće odmah smijenjen sa duţnosti. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. Uzdizanje sultanov. a ako je na njegov poloţaj došao neki. uĉiniće nešto za što će se kajati. a ako uĊe kod vladara. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. ono simbolizira radost. shodno kazivanju o Nimrudu. a jednu ste zarobili. spomen i vlast.s.a. on se kaje zbog nekog svog djela." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn).v.

Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. biće nepravedan prema suprotnoj strani. Tjelesna straţa. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. Sokolar simbolizira starješinu. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). to ukazuje na to da je Allah dţ. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. umrijeće. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. on u tom sporu neće izgubiti.govu upravu na javi. ako je u bijeloj uniformi. a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. lijep spomen. a ako se tas digao. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja. biće pozvan u rat ili na neku raspravu.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled.š. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. Jusuf a. ako je trgovac. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. a ako je u brigama. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. Nepoznati sudija. simbolizira meleka smrti. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. a ako se to sanja u bolesti. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. a ako ga sanja da je zadovoljan njim. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje.s. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. imati platu i nagradu. umrijeće. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. tugu i propadanje imetka svih ljudi. njim zadovoljan. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. ako je snivaĉ sa nekim u sporu.š. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. a na kraju će tugovati. simbolizira meleka pisara. simbolizira kri tiĉno stanje. riješiće ih se. ako se sanja. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. neće zakidati na mjerenju. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. ali će zatim biti saĉuvan. biće smijenjen. Allahpve dţ. Vladarev straţar.š. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. a ako toga nije dostojan. ako je upravitelj. je obavljao poslove drţavne ekonomije. Miliconer u snu.š. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. prekinuće mu se putovanje. pa od toga odustanu. Nosaĉ simbolizira poreznika.š. Glasonoša. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. simbolizira ubicu. ako je na putu. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. a nije za to pozvan (sposoban). a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. ako je u liku starca. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan.u snu simbolizira Allaha dţ. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. Tamniĉar simbolizira grobara. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. a ako je u crnoj uniformi. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. ili u nekog dobrog ĉovjeka. nadnijeće se na smrt. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. simbolizira radosnu vijest. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti. ali da to ne ĉini dobro. biće pravedan. sim bolizira bolest ili tugu. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. Os- 82 . Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. a ako je u liku mladića. Zastavnik simbolizira sudiju. Ko sanja da sudi ljudima. a ako nije nijedno od toga.

(a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta".. kao rat izmeĊu vladara i podanika. poteškoća i si.. bilo nepravedno postupanje. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. kao rat izmeĊu dvojice vladara.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. a neki vele — obogatiće se u ratu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine..lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put.. kao i snage i moći. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. patnju i opasnost. ukazuje na plijen (bogatstvo.on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje. Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. a da nije postao vojnik. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. tegobe. OKOVIMA l SL. kao rat izmeĊu podanika. od toga saĉuva. tugu. Milicionar. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. simbolizira imetak. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. obzirom da zemlja. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. TUMAĈENJE SNOVA O RATU. Ako ovo sanja trgovac. trgovina će mu se umnoţavati.". Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. to ukazuje na teškoće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad. povećaće mu se broj ĉeljadi. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. ispoljiće neprijateljstvo koje krije. Ako sanja da su mu noge od olova. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. Ako je starac od njega preuzeo komandu. obzirom da starac simbolizira sreću. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti. i zorom napadaju. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. RATNIM STANJIMA. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine. a ako su u crnoj uniformi. zaista.. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. ORUŢANIM SREDSTVIMA. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. imaće sina koji će ga hraniti.ĉovjek je. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. uţasa. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje. on će ga potpomagati i jaĉati. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). ORUŢJU. HAPŠENJU. strah. simbolizira uţas. tama će ih prekrivati. neka nas Allah dţ.. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. 31. Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. Ko 83 .. a ako ga to ne prati. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub ." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu.š. ispoljavaće plemenitost i pravednost. umrijeće. Ko sanja da bjeţi od patrole. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. Gospodaru svome nezahvalan. Ako sanja da mu se trbuh povećao. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. to mu ukazuje na bolest. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala. vladar će se pokazivati pravednim. Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. Ako neko sanja okupljenu voj sku. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala. bilo da je u pitanju pravedno. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. brigu ili uţas.š. gdje god se nade imaće mnogo imetka.. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. a smanjiti pravednost.. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. VJEŠANJU. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. UBIJANJU. i treće. postići ćeugled i ĉast. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. od koje nastaje prašina.".. a ako je bolestan. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem. drugo. ili kugu. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. povećaće mu se vlast. Ko sanja da je regrutovan. imetak). Allahovom voljom. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna. dok mladić simbolizira neprijatelja. vladar će biti okrutna srca. brigu. A na nekim licima to ga Dana biće prašina.

a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. postići će visok poloţaj. Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom. ako se korice slome. i drvena — sina munafika.sanja da jaše konja. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). — Tako je i bilo.Ako je istina da je to sanjala. ako je crvena. tako mi Allaha. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . izuzev vojskovoĊa. a neki vele— rodice mu kćer.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju.. preuzeće neku obavezu. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu.. sabljama. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. biće smijenjen sa poloţaja. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. a prašina smutnjom.. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. ako se remen sablje prekine. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. bijele zastave ukazuju na kišu. bio je to on! — rekao je ĉovjek. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). uznemiruju vas oštrim rijeĉima. tri puta će se razvesti sa ţenom. on će govoriti teške rijeĉi. pa se remenje pootkida. bronze i drveta. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. rodice mu se ĉetiri sina. on je u pravu. to mu je govor koji je pripremio. i putokaze. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. dţamije u Basri).s. a neki vele da simbolizira majku ili tetku. a ako se slomi i sablja i korice. umrijeće majka. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi.Rodice ti sina. a ţena mu ne bude trudna. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno.Zaista je on (Isa a. biće upućena. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju. a Ibn Sirin je rekao: . u koji nemojte nipošto sumnjati. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta.A kad (ih) proĊe strah. shodno rije>ima Uzvišenog: . Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine. rodice mu se sin. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika.da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri. a i po zvijezdama se oni upravljaju.. ako je sablja teška. ako je sablja krzava. koji 84 . a Ibn Sirin je dodao: ." tj. bronzana — sina koji će imati bogatstvo. ako je crna. zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. ali oni to ne ĉine. a dijete će biti zdravo.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Sablja simbolizira muško dijete i vlast.. a sablja isuĉe. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. olova. ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. da u ruci ima isukanu sablju. Ako se sanja da se sablja slomila u koricama. ali bez sablji. Crne zastave ukazuju na sušu. neće imati snage za voĊenje uprave. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. postaće obijestan. ukazuje na utjehu i radost.) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). da idem i poštapam se tom sabljom. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. od njega će dobiti gospodstvo.ta sablja mu simbolizira ţenu. Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. umrijeće i dijete i majka. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih. pa joj je on rekao: . rodice mu sina. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra). olovna — ţenstvenog sina. ako Bog da. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. Slijedite me (moj put). shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga). ako ima neki spor. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri. — On je. Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. a jabuka na balĉaku simbolizira dijete.

Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. a ako promaši cilj. ujela bi te zmija. pa mu se našao sin. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast.š. taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. simbolizira muško dijete. kome je dao ime — Rudejni. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. ako strijela pogodi cilj. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. putovanje ili ţenu. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. ako je koplje imalo vršak (šiljak). taj djeĉak će postati upravitelj. ako je omĉa od uţeta. ugled i imetak. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. tj. Debela strijela (koja udara pljoštimice. dobiće je. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. neće ga prihvatiti. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. ako se sanja. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. rijeĉi će biti prihvaećene. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela. tako. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi.). a ako je od lika. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu.Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. koji mu je 85 . ta strijela simbolizira izokrenuto pismo. ako se nada djetetu. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. rodice mu se muško dijete. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. sliĉne su sablji. a ako je strijela pogodila cilj. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. ako su snaţne. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. izaslanik je neodluĉan. Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. te rijeĉi su neistina. Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. taj ĉovjek je pouzdan. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje.mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. bez namjere da njom udari. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu . taj ĉovjek je dobar. Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo.to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). ali ne nalazi izaslanika. nakon što će prije toga biti pred propašću. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. izasla nik će izvršiti zadatak. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. ugled i visok poloţaj. Ruke. rodice mu se sin. Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. njen muţe se okrenuti od nje. ako takva strijela pogodi cilj. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . ako strijela pogodi cilj.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. dobiće radosnu vijest. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. a ako omĉa sklizne do pojasa. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak.

ili djeteta. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi. a ako ga ne mogne podići. kac iga. . Za Arape tobolac simbolizira ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. ili Allahovu dţ. Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. ili brata. putovaće se u nearapsku zemlju." kao i: .. Ko sanja da. simbolizira poteškoće u putu. ili sina. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim. nakon odnosa sa njim. ako ga sanja dijete — biće neposlušno. ili dijete. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. a ako se struna prekine. ili zastrašivanje neprijatelja. Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . pa je ĉuo jaku rijeĉ. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine .š. ako kamen podigne. dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. rodice mu sina. Ko sanja da pravi luk. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. koji je imao kćeri. nepobjedivim i okrutnim junakom. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen)... podreĊeni ga neće slušati. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno..rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije. ako ga sanja putnik. kao i na razvod sa ţenom.. pa je san ispriĉao Ibn Širinu. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri. — Tako je i bilo. Luk moţe da simbolizira i upravu. imaće dobre prihod. Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija. a ako je luk nearapske izrade.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem.zaradu. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke. Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja. Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. Neki siromašni ĉovjek. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. zani-jeti. a uĉinio vam je od brda skloništa. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. Ako neko sanja da je zategao luk. ona će mu roditi kćer. radi provjere vlastite snage. Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. PANCIR simbolizira tvrĊavu. ako je sanja ţena.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. ili ortaka.š.. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi.A onda se pribliţio i spustio se. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio. a ako ţena njemu daje luk. biće poraţen. veli: . koju je njegovo uho izbacilo. a za trgovca . Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu.".". Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca. a ako dobije poloţaj. oklo- 86 . izbacio strijelu. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. ili nekog od bliţe rodbine. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast. on je osoba koja druge potvara. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. kao što su: štit.postići će ono što ţeli.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk. ili putovanje. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. Strijela. Allah dţ. pobijediće. simbolizira njenog muţa. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. blizinu. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti. oţeniće se i ţena će mu. Teţak luk. pa je san ispriĉao tumaĉu snova.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao. TOPUZ simbolizira saglasnog brata. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene.

i sanjao sam da pratim ovna. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on namjerava nešto izgovoriti.. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. lijepom i bogatom ţenom. simboliziraju odjeću. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. putu. jaĉi i sigurniji. i sanjao sam zaklane krave. ili kod njegovih saradnika. Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. putu.pi za grudi. simbolizira ruţnu ţenu. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan. ĉasnom. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom . Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka.a. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. ali ga nije ubo. a ako nije skupocjena.. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika.t. sukob i borbu sa drugim. štapom ili kocem.postići će Allahovu dţ. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome.š. postići će se dunjaluĉka ĉast. crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje. obzirom da dvoboj prethodi borbi. i jedni pogaĊaju. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ.s. ili u njegovoj radnji. to ukazuje na to da će umrijeti. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. noge i si..š. Allahov Poslanik s. je rekao:. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. ako su ti ljudi starci. To isto simbolizira bodenje sabljom. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima. putu.v. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. Ako neko sanja da 87 . tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama.š. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. leĊa. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ. obziorom da je tvrĊi. a ako su mladići.š. pa sam ga protumaĉio Medinom. plemenit. i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. oni su mu prjatelji. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost. ili na razlaz. blizinu. poslušan. a drugi ne pogaĊaju. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. ali to ne izgovara. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)". ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. koji ih ĉuva. ŠLJEM i KACIGA. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom.š. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine.š. a ako nije skupocjen... njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. simbolizira ruţnu ţenu. postići će dunjaluĉku ĉas. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. oni su mu neprijatelji. Sto se tiĉe rana. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu.

" Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu.. ali da mu krv nije potekla . a ako mu je kost pukla. Neki. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala.on će poĉiniti nešto veliko. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). noţem i si. ako sanja da je ranjen u butinu. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. dobiće imetak od poljoprivrede. shodno rijeĉima Uzvišenog. a ako sanja da mu je krv potekla. Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. treba tumaĉiti da je ranjen u srce. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela. a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. ako sanja da je ranjen u stomak. ali ga nije dopekla. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. ako neko sanja da je ranjen u grudi. a ako iz rane teĉe krv. ili da je nazvan ubijenim (poginulim). ili njegove blagodati. Ko sanja da je ranio nemuslimana. a da je istina ono što se p djetetu govlri. Ko sanja da je zaklao oca. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". ali 88 . a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga. vojska će mu doţivjeti poraz. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). pa neka ne pretjeruje u ubijanju. UBISTVO. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). koju će platiti prijatelj ubijenog. bez glave. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. a nije ga zaklao. bogatstvo i vlast. U osnovi. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete.. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. Ako neko sanja da je ranjen u petu. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu. onda se odnosi na njegove roditelje. za što će biti nagraĊen.A ako je neko. kao npr. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha. ubijen. ni kriv ni duţan. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. Ko sanja da je zaklao malo dijete.je ranjen u lijevu nogu. onda je i to uistinu ta osoba. do biće imetak od sinova i potomaka. vatra bi mu potpuno ispekla meso. Ako ga krv pritom porpska.š.š. dugo će ţivjeti. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. Ko sanja da je nekoga ubio. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)".. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. ubijeni će postići neko dobro. povećaće se imetak njegove riznice. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. kojima će ljudi ĉiniti nasilje. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. shodno rijeĉima Uzvišenog: . imetak. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. kome je iz rana potekla krv. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im. povećaće mu se rod. ako sanja da je ranjen u stopalo. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). Ko sanja da je ubijen. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela. to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. a ako je ta osoba mladić. a ako je ta osoba nepoznati starac. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. stavio na rame snivaĉa. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. opet. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. to ima još intenzivnije znaĉenje. povećaće mu se vlast.. i u tome nema dobra." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac.. ppvećaće mu se boj vojske. pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. pravdu i sud.taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. Tako. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Isto tako.

ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. ozdraviće. bezbjedno će se vratiti s puta. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. a on ti je poslušan. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 .š. Isto tako. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. ona je postajala sve blistavija. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća. a pred njim je bio lavor pun krvi. to znaĉi da je on prema njima pravedan. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. a ako to sanja odsutna osoba. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. ako je duţan. bogat i moćan ĉovjek. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. putu.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar. na njega laţe ĉastan. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava.s. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak.v. MeĊutim. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. od kojih će biti potpuno odvojen.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. Kada je došao kući. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. Srdit. to znaĉi da će mu dati slobodu. ili bolesnik koji boluje od stomaka. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini. ako nije išao na hadţ. ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. Kada sam se probudio iz sna. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. iskušenja i poteškoća. shodno kazivanju o Jusufu a. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje.s. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom. izjutra je osvanuo slijep. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. riješiće se duga. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. koji je sjedio. biće toga osloboĊen.š. Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. i što sam više pokušavao da je sperem. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka .a.. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. . a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. a za putnika — da će se vratiti kući. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju. ako je u strahu i brizi. nisam mogao vidjeti ništa. otići će. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. oni će se sresti s Allahom dţ. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti.š. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. ako je bolestan. a njen muţ je bio odsutan.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog.Tako je oslijepio. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti.

je rekao: „Volim okove na nogama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. ako je bolesna. ako je u ţutoj odjeći. to mu simbolizira poloţaj u nauci.Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. a ako je to vojska koja ĉini nasilje. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 .. Ako neko sanja da je vezan za drvo. ako su od uţeta. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega.š. bićeš potvoren). a ne volim okove na vratu i rukama". dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. ako ga neprijatelj otkrije. ako su mu okovi tijesni.s.. Poraz. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara. simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet.imaće belaja sa svojom ţenom. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ.. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće.v. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!". od neprijatelja će pre trpjeti udar. Kasnije se to i obistinilo.. ako su od bronze. ako se sanja. OKOVI. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom". jer sam vas se prepao. ako bude drhtao. ako je pritom u bijeloj odjeći. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. a ako je zatvorenik. razboritosti. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost. Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. ako je u crvenoj odjeći. a jednu ste zarobili".Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. na njih će se spustiti kazna. kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. ugledu i ljepoti. Allahov Poslanik s. Strah u snu simbolizira sigurnost. biće osloboĊen. i ubacio u njihova srca strah. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog.Pa sam pobjegao od vas. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe.š. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako su noţni okovi od srebra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je to dunjaluĉar. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći .. postići će visok ugled. za bolesnika — da će dugo bolovati. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom... oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. simboliziraju ustrajnost u vjeri. ako su od olova . RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. dugo će ostati u zatvoru. za zabrinutu osobu . to mu je poloţaj u bolesti. Ako mu pritom bude tekla krv.. Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. ako su od krpe ili konca.a. ako su noţni okovi od drveta. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena. umrijeće u okovima. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje. Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati. simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom. a on od njega bjeţi. Kada sam na sabah pošao u dţamiju. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi.. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. tresao se i imao mlitave pokrete. Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju. njegovi podanici će se okoristiti nji me. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri.. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori.. a moje. Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt.da će joj briga potrajati.. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao.

Zidar koji zida ciglom. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu.l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. GRAVER. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. a iznutra od drveta. ponavljajte zajedno s njim hvalu.dobiće veliku vlast. U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet. RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat. ako su mu gravure crvene boje. u osnovi. ako je oţenjen.la . Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima). pa je njegov san stigao do tumaĉa snova. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . Priĉa se da je Imam-i Šafi r.a. a tvrdi da je musliman. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. . kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. a nije i§tina to što tvrdi. to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)". Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. shodno kazivanju o Davudu a.s. — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. ţena će mu biti dobra. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor.O brda. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. a ako je neoţenjen.Mi smo već pripremili nevjernicima lance. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra. kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. 32.. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. mijenjaju naĉin kretanja. N ako van j simbolizira carstvo. Ko sanja da pravi. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće . izmeĊu ostalog.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako je okov s vana od ţeljeza. Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu.on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. ako su na nogama. a ako je na putu. jer ono. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. i znaĉi mir. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". oţeniće se i zaimati djece. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. zadrţaće se zbog neke ţene. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu.. suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. Reĉeno je i to da okovi na nogama. a ţeljezo — vlast i moć.a.. Ko sanja da zida. kao npr. zatvor i si.

druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. ili ispala u klozetu. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . POGAĈA simbolizira Kur'an. a ako sanja mlinara mladića. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća.s. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. Pekar. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. shodno kazivanju 0 Ademu a. ako si sa njim. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . ili pala u smolu. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. koju ta osoba gubi i kvari. a vatra je ruţan gospodar. odakle se i ne nada. ako traţi znanje. ali da ne vidi da ga je platio. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima.s. ipak. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. obilje i bogatstvo.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. takva će mu biti i sredstva za ţivot. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. Ko sanja da ima pšenice. a to isto je i hljeb za tijelo. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). a ako je samljeo više nego što mu je potrebno.a. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. ona će mu umrijeti.lija.š. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. pogodiće te svojim varnicama (zlom). LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. loţi vatru od ĉije vreline. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. a ako je slabe vjere. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. Sunnet i imetak. jer je osnova njegovog posla vatra. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje. zavisno od snivaĉevih potreba. pokvariće je. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu. u sebi ima lošeg morala. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. KASAP simbolizira meleka smrti. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. 92 . TakoĊe. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. bilo od dobra ili zla. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. u tome će postići ono što ţeli. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. hljeb će poskupiti. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog. bilo da je trgovac bilo MLINAR. a ako sanja da ţudi za pšenicom. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. kao kovaĉ. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . a sadaka simbolizira prljavštinu. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. a ako je upravitelj. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. ako te ne sprţi svojom vatrom. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. da je traţi ili dotiĉe. a ako je vaiz.š. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana.v. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. zadesiće ga gubitak i poniţenje.pogodiće ga bolest. obzirom da je Vjerovjesmk s. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka. Prodavaĉ brašna i jeĉma.

Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. Osoba koja proizvodi ulje. ortopeda i dr. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. ako ga proizvodi od sezama. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. u vezi sa stvarima. jer ako je vidio krv. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. a neki. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . kupiĉara (puštaĉa krvi). a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. bolniĉara. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. a ako robu naplaćuje zlatnicima. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju.. Ako. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. VREĆA. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. simbolizira poglavara i bogataša. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. d lake i perje simboliziraju imetak. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. za tek stil uzima dirheme. opet. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. ali u tome ne uspijeva. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. njegov san nije pohvalan. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). da nareĊuje i zabranjuje. ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. kao što su vladarove sluge. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. koji se spor i. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. kao što to moţe biti npr. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. pak. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. simbolizira tajnu. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. TRGOVAC. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. koji ĉini grijehe i si. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. i u pitanju okova. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka.

OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. lijeĉnik ili pisar. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). simbolizira mnogo šta. nakon što se ukazala njena golotinja. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. ili će biti duţan i potraţivan za dug. kao npr. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. ili će mu biti vraćen dug. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima. kao i onoga ko je u nekakom sporu. a ukoliko naiĊe na vodu. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. ako je bolestan. ili pouĉavatelja djece. vladar. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. neće osiromašiti). Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral. ali ne razumije kur'anske poruke. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne.š. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. kao npr. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira.š. KOPLJA R simbolizira upravitelja. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. nešta će prodati. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. inaĉe. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. ime. kupiti. simbolizira postavljanje zamki. u osnovi. to onda simbolizira neko dobro. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. TELALA nije pohvalno sanjati. sudija. ako nije ništa od navedenog. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. vratiće ga posredstvom sudije. razmotri njegov sluĉaj. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. odredom. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. osjećajima i izgledima. dug ili nešto što mu je povjereno. simbolizira izbavljenje od briga. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. on će preuzeti neku odgovor nost. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. Kopanje. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. kantar. MAGARCIMA. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja.govini. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. a koristi siroma sima. Kupatilo. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. PASTIR simbolizira upravitelja. a ukoliko naplaćuje. koji ima haram imetak. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. mastionicu. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. ako ţeli da se oţeni. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu.

tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. ako dobije ono što prosi. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika.kuje" dimom i vatrom. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. kao npr.zeheb" = zlato. a njegova pomagala 95 . svoj sud i svoju pravdu. a ako je lovio u zabranu. Zatvorena knjiga (ili pismo). to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. kap što su dirhemi. Lovac na sokolove. koji uzima pitanja. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro..lovi" ugledne ljude. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. mjerila. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. razmišljanje. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. a po pravdi i mjeri daje odgovore.simbolizira skrivenu vijest. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. koji šteti i koristi kao vladar.i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. kao što su zlatnici. obmanjivaĉa. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. isto tako. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova.. ostati bez neĉega). ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. a vraćajući povezan i osmišljen govor. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje. ili: uzimajući nevezan govor. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. ako ima neku robu. krĉagu i dr. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. izgubiće ga. kao što razmjenjuje novac. a korist koju dobije biće neznatna. Tako. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. brigu.. bilo da su u pitanju slobodne ţene.hem" tj. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. da bi mu se protumaĉio san. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. kao i to da simbolizira parniĉara. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla. ĉiji utezi. postavljanje pitanja i davanje odgovora. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. prodaće je i više neće biti njen vlasnik.. ako nije ni jed no ni drugo. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. da bi mu se protumaĉio san. PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. a uzeo srebrnjake (sitni novac). NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje.. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. postići će znanje. Tako. a tinta sjemenu. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. robinje ili sluškinje. tako da pero odgovara ralu. Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. pravda. odnosno zamršen govor. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . ili poput ĉovjeka koji veze. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. Osoba koja nosi vodu u mješini. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. presude. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. ako je lovio u moru. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac).On. sitni novac (u ar. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. koji nareĊuje i zabranjuje. njegov lov je dobar. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. „zehebe" = izgubiti. diskusiju. jer on svoj govor . i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an. jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. mijenjajući ga u sitni novac. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku.

Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. a ako je u snu iz mora izvadio biser. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. pak. ako je dostojan uprave. BRAVAR simbolizira telala. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. kao npr. pobijediće brigu. ako sanja da premjerava put. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. PROIZVO. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. U osnovi. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put.simboliziraju njegove naredbe i zabrane. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. ptići će na put. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. i kotlove nepokretne". a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. jer medicna u snu. šeriatskog pravnika. ili. gospodina.. vaiza. i zdjele kao ĉatrnje. a imetak i duše tumaĉe se jednako. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. postaće poboţan i ispravan. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. a vatra — vladara. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. Ijekara. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. ako premjerava pustinju. vaiza. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. povećaće mu se spomen. ispituje stanje svoje ţene. Kradljivac 96 . Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao.. shodno rijeima Uzvišenog: „. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. sudiju. ako sanja da premjerava vinograd. a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. koji popravlja ţivotinjske koţe. ili šeriatski pravnik. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. odgajatelja.. zapašće u iskušenja.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. ako premjerava šumu. pak. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. otići će. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci.. šavioca. Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. simbolizira otrov. dobiće je. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. ako je pred odlaskom na hadţ. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju. ili. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima.

ako je iskopao imetak. ili vratiti dug. ili strigaĉ. postići će ono što ţeli. u osnoviĉ. onda je svodnik.krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ.. niti razutnije tumaĉenje sna. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. imaće štete. šeriatski pravnik. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. obućar.š. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. kotlar. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. šeriatskog pravnika. sudija. dobiće je. Ko sanja da je postao uĉitelj. on zaraĊuje (traţi) haram imetak.Milostivi pouĉava Kur'anu.. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. a ako osjeti bol. veterinar i si. ako iskopa mrtvaca. da je otišao kod namještaĉa kostiju. postaće hafiz. Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. zmiju ili vladara. ĉija rijeĉ se sluša. ako nije u pitanju ništa od navedenog. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. ako je dostojan uprave. kao i uĉaĉa Kur'ana. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da bi mu se protumaĉio san. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). pobijediće u sporu. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. šivaĉ. usavršiće je. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. a ako ništa ne uzme. vješti tumaĉ snova. ako je iskopana osoba ţiva. ako je sposoban za neki administrativni posao. toj potrebi će mu biti udovoljeno. ili uĉaĉ Kur'ana. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. sviraĉa. Namještaĉ kostiju. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. Tako. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. uĉi ga govoru". graĊevinar. ili bje lilac platna. na dobroĉin - 97 . stvara ĉovjeka. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. kao stoje vladar. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. gasala. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. taj imetak je halal. kao što ĉini pravedni sudija. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. a i upozo renja. ko nareĊuje i zabranjuje. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja). On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. u toj kući će neko umrijeti. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. ili je trebao ispuniti neki zavjet. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju.š. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti.moţe da simbolizira i zvijer. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. ili gasal. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja. postaće mjenjaĉ. ako se bavi medici nom. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. ili istraţivaĉ. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. a ako nije ĉovjek od nauke. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. ako traţi imetak. ako pucanje radi vješto. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. dobiće ga. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti.

mazgama. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara). Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. putovanje. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. bilo da je u pitanju ortakluk. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. koji na zidu kojeg zida. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. hvalisavac. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. koristeći svoj potrebni alat i materijal. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. ili vojne starješine. na osnovu boje. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. devama i si. kao što je npr. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. To isto simbolizira i BUBNJAR. bje -lioca. ili ţendiba. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. dvoliĉnjaka. a geometar . kakav je npr. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. ili oraĉa. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. UŢAR simbolizira geometra.. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. pak. ljudske tajne. 98 . PERADAR simbolizira trgovca robinjama. to je dobro.stvo i aktivnost. ili pisca. ili namjeravati. VRTLAR simbolizira supruga. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. varalica i dr. ili će to pokušati. ĉistaĉa odjeće i si. Neki. DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. Pobjeda simbolizira geometra. kao i peraĉa. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. kakav je npr. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. konjirna. ĉitanje ili pisanje. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. rasprava. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. to za njega ne znaĉi dobro. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . briga. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo.u tome nema nikakvog dobra. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. a kad je prisiljen. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. podsjeća na tkalca za stanom. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. Tkalac moţe da simbolizira i zidara. policija. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. koji kleveće i podbada. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. i ako se tkanje prekine. kao što je bolest. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. to za njega znaĉi neko dobro. PUŠTAC KRVI IZ VENA. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. Ako neko sanja da prodaje roba. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. sudija ili poglavar. to je loše. turistu. SVIRAĈ NA UDU. Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. opet. nemir i opasnost. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao. muftija. laskavac.pobjedu. a ako sanja da prodaje robinju. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. OSOBE KOJE TIMARE tj. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu.

Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. on je. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. kao i sreću i uspjeh u imetku. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. a krv haram.33. ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je .Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari.š. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. vlast. imaće mnogo sljedbenika. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. Rep kobile simbolizira sljedbenike. kao npr. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. koja ima spomen i koja je na glasu. U tom sluĉaju. Što se sanja više tovarnih konja. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. moţda. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. KOBILA simboizira ţenu. ili se. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. jer to simbolizi - 99 . Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. njegov spomen će se povećati. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. on je upitao prisutne: . Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. sanja da jaše tovarnog konja. mimo svoje ţene. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. a crni imetak i gospodstvo. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. od Ibn Širina. simbolizira tugu. pa je ona ušla u jednu kuću. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. ako se sanja da se jaše na zidu. u to mjesto će doći neki stranac. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. kojim je bocnuo moj stomak. zavisno od vrijednosti druge ja-halice. za njom se je. Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. koji ima vlas. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). ako je riĊ. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. koja je bogata. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. da je s njim imao spolni odnos).razvešće se sa svojom ţenom. imaće malo sljedbenika.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. ili slugu. prilikom spuštanja na zemlju. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. pomokrio krvlju. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. ili roba. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. a ako je konja opasao majmun. dobiće ĉast. ako kobila bude imala više repova. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. ili će se. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. sanja da jaše tovarnog konja. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge.

udaće se. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe.v. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. gospodstvo. postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Ako je magarac koji se sanja velik. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". postići će ono što ţeli. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. bilo da je roĊen vanbraĉno. a ako je obiĉni ĉovjek. tamnozelene . hvalu. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. ili napuštaje rodbine. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. ako je mirna. sa jedne strane — tugu. bilo da mu je otac rob. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. ako je trgovac. onda prekidanje veza s rodbinom.s. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. ili smrt 100 . lijepa odjeća — upravu i poloţaj.on se nada da će mu se imetak povećati. imetak. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti. vjersku i svjetsku ĉast.ra putovanje. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. Mulac simbolizira i dug ţivot.a. snivaĉ će postići visok ugled. a ako ne to. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. u lijepoj odjeći. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu. izuzev ako nije u nekom teškom sporu. Ko sanja da mazga. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. ako to sanja ţena. to je siromaštvo njegovog vlasnika. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. postići će dunjaluĉku dobit. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. ako je crn. gospodstvo. ţena će mu biti nepokorna. To isto simbolizira i jogunast konj. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. a i brige. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. ĉast i putovanje. slavu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. Neobuzdan konj simbolizira ludog. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. Konj moţe da simbolizira ĉast. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. a ako mazga rodi. ako je zelen. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. ako dobro ide. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. konj ili neka druga ţivotinja govori. ako je lijep. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. napašće ga njegov ortak. to je radost. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. a ako nije. Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. MAZGA (mula) sa sedlom. to je imetak njegova vlasnika. ako je mršav. ĉast. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla.imetak. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. MAGARAC simbolizira sreću. ako je bijel. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. riĊe. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. ako je debeo. pogotovo ako je magarac crn. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. kao i ţenu nerotkinju. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. ostvariće se ono ĉemu se nada. a konjski kas — uravnoteţenost.

negriješenje i drţanje pod kontrolom. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. a ako magarica ima magare. ili da će ga njegov gospodar prodati.. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. tako da će se tome drugi diviti. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem.. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. rastaviće se sa svojim prijateljem. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. izgubiće sve gore navedeno. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. postaće poznat. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. ali ih ne vidi." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. dati i kojom će ga usrećiti. ĉuvanje od harama. zbog svog glasa. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. ili izvor ljudske koristi. sticanju imetka i kretanja. simbolizira kišu i bujice. Magarac. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta.š. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. sliĉni su magarcu koji knjige nosi.roba koji ga je sluţio. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. ako je magare muško. Ako to sanja ţena. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika.. ili će umrijeti.s. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. oţeniće ţenu koja ima dijete. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova. ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. a ako je magarac pri tome natovaren. pa ne postupaju.š. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. to simbolizira kišu i bujice. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. ako se magarac pretvorio u zvijer. robinja ili sluškinja. njima se je sluţio i Sulejman a. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika.. to je još veće dobro. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega. ako se magarac pretvorio u ovna. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je ţensko. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu. njen muţe će se sa njom razvesti.. ili trgovinu. Utrkivanje konja izmeĊu kuća. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. imenjakom ili ortakom. ostaće nepoznat. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. a u govoru ne budi grlat. Ako neko sanja da nosi svog magarca. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. a ako magare ne bude jogunasto. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. Ko 101 . Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi.U hodu budi odmjeren. zatrudniće mu ţena. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. a ako nije nešto od navedenog.Pa zašto se oni okreću od opomene. Magarica simbolizira ţenu. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. a potom će ozdraviti. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. ili priprostu sluškinju.

one simboliziraju godine koje dolaze. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. 102 . izuzev ako su sve krave ţute boje. ako je sanja poljoprivrednik. ako su mršave — nerodne godine. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. njegova ţena će mu biti nedopuštena. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. ako je na njemu bilo sedlo.s. tj. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. ako su debele. ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. oţeniće blagoslovljenu ţenu. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh). shodno rijeĉima Uzvišenog: . a mršave krave nerodne godine. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. Ibn Sirin je rekao: .. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine. Ko sanja da jaše kravu. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom.. ona simbolizira imetak bez koristi. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad.on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. simboliziraju rodne godine. mladog roba ili robinju. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. one tada simboliziraju vojsku. Reĉeno je da krava. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". njegov nefs je ţivahan. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici.. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. KRAVA simbolizira godinu. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. zapašće u brigu i strah.. noć i dan. a taj grad bude na moru. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . — pojavu ili ispoljavanje. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si. ili će imati neku posjetu ili gozbu. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. a prije toga nije bila bezgriješna. shodno kazivanju o Jusufu a. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. ili se izdvoji ili zaluta. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer.on će oslabiti. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. sklon igri i zabavi. a ako ne to. Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. ili ako ljudi od njih bjeţe. ako nije ništa od navedenog. ubiće ga. njegovo stanje će se pokvariti.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . a krava s rogovima — prgavu ţenu. Jahanje simbolizira pobjedu. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. simbolizira neko dobro.. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. obzirom da krava simbolizira godinu. a ako na konju nije bilo sedla. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. u kuću će mu ući udata ţena.

VO (bik) simbolizira glupog radnika. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. udaće se. imetak i radost. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. Ako si sanjao da teĉe krv. zaimaće i postići ĉast i ugled. Bivolice simboliziraju isto što i krave. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. ako je vladar. ako to sanja trgovac. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. to je lakše. ali koja se više ne moţe povratiti. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. a ako nisi vido smrti. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. ako je vo bio debeo. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. ako ima dvije kćeri. Ko sanja da jede volovsku glavu. a ako je broj manji. Ko sanja da je zaklao vola. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. biće smijenjen s poloţaja. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. njen suprug će joj se potĉiniti. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. udaće ih. to je teţe. a takoĊe i balega.š. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. a ako je bogat. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. a ako je bio mršav. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. ili. dobiće neku upravu ili 103 . ako ga sanjaju muškarci. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. onda simbolizira beznaĉajnog. ako je pritom uzjahao vola. a ona sa površine — dolje. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. a ako nema rogove. nadvladaće nekog ĉovjeka. što u tom sluĉaju znaĉi. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega. Ako ţena sanja da je dobila vola. znaĉenje je još intenzivnije. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. ili će pobijediti nekoga koga se boji. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. obzirom da robovi. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. poniznog. GoveĊe meso. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. ili da ustavi njegovu koţu.Ako je tvoj san istina.š. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. ti postupci će donijeti profit. a isto tako i njihovo mlijeko. ili snagu. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). ako je siromašan. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. koju je on ţelio da povrati. ako nema supruga. simboliziraju bogatstvo. izmeĊu ostalog. meso. ili brata. Vo. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. koţa i pojedini organi. to simbolizira rat. pretrpjeće se gubitak. — pa joj je Mesruk rekao: . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. ako to sanja upravitelj. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. i bojim se da ne doĊe do smrti. ili da iskoristi njegov loj. će mu darovati dobru djecu. ako vo nije crvene boje. na njega rasrdio. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. ili oruţje ako ima rogove. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. obraĊuju zemlju. ako to sanja vladar. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka. ali nije mogao pošto je bila preuska. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. ili roba. oko tebe će biti neki pokolj. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. simbolizira dijete. — Tako se i desilo. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. to simbolizira spor. ili vlast ili imetak. Ko sanja da je kupio vola. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. dobiće poglavarstvo. Vo moţe da simbolizira i roba.

Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan.s. Kao stoka su oni. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. ili u neku drugu posudu. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. a ako joj je muţ odsutan. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. a ako je ţiva oguljena. Ako se kamila sanja usred grada. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. Kamila moţe da simbolizira ţenu. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. Jedna kamila simbolizira ĉovjeka.. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. simboliziraju oblake i kišu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. ili usred neke skupine ljudi. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. starca. ako je neoţenjen. Ko sanja da ĉuva arapske deve . kiriju i si. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. laĊu. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast.a. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. ili će se riješiti neka pravda. drvo. ili će biti smijenjen s poloţaja. a ako to nije. ali ga ne jede. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. što simbolizira ostavštinu umrlog. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. zaimaće kuću ili zemlju. simbolizira ne-Arapa. udaće se. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. ili njegov poglavar. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. simbolizira Arapa. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. biće uhvaćen i uništen. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli". ako je zaklana. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude. Ko sanja da su se dvije kamile pobile . ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru.dobiće upravu nad Arapima. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. ili će umrijeti njegov rob. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. slomi joj ili pojede neki dio tijela. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda. ako kamila progoni ljude.. otvoriće neko spremište. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. ţirafa ili noj. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika.. ako neko tu kamilu zakolje. godinu. Ko sanja ne- 104 . Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje.. oţeniće se. evnuha ili poznatog ĉovjeka. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. bez ikakve opreme na sebi. Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. sve to simbolizira ţene. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. ako je putnik. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. a ako je nearapskog porijekla. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. dobiće upravu nad ne-Arapima. ili u mješinu. umrijeće. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem.) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". krenuće na put. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. Ko sanja da je dobio kamilje meso. ili će mu biti otet imetak. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. da je istaknut. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. tom ĉovjeku je naneseno nasilje. ona simbolizira vladara. kao npr.v. ili će ubrati neki prihod.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio.

Bravlje glave i noge. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. zapovijednik. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. OVCE simboliziraju plijen. i tumaĉim da su to ne-Arapi. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. u bolesti ili zarobljeništvu. simboliziraju dug ţivot.ovna. to simbolizira izobilje i dobro. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. i tumaĉim da su to Arapi. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu. Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. Ako se sanja da koza govori. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. osim one koju je Israil sam sebi zabranio. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku.a. radost će mu trajati godinu dana. ime.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). Debela koza simbolizira bogatu. kao što je vladar. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu. osobu koja je skinuta s poloţaja. a da ne zna zašto ga je zaklao. ako je duţnik. ali da je nije sustigao. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. koga simbolizira dotiĉni ovan.v. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. Ko sanja da ide za ovcom. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. spasio (otkupio) Ishaka a. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. simbolizira prirodnu vjeru.. voĊa. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. zatim sam dobio i stado bijelih brava.s. izmeĊu ostalog. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko. a ako ga nije tako zaklao.š. vojskovoĊa ili komandir. a mršava siromašnu ţenu ili robinju. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta. ako to sanja neko ko je u strahu. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna. ili u strahu. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim.s. Ako je ovna zaklao radi mesa. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. ako se sanja da pose svoju majku. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . Bravi simboliziraju i ne-Arape. simbolizira tugu i brigu. ako je griješnik. one koji nemaju samilosti. Mlada koza simbolizira Arapkinju. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. opet. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. zbog njenog kratkog repa. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. ubiraće imetak od svojih podanika. pokajaće se. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak.š.š. vratiće dug. JARE simbolizira dijete. a ako sanja da ih muze i striţe. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ. ako se sanjaju. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. ono simbolizira ljude ţeljne plijena.s. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. u zatvoru. a ko sanja jednu ovcu. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze.š. Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka." Neki. svojim dobrim djelom i pokornošću. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. koji predstavljaju njegovu snagu. pobijediće nekog velikog neprijatelja. ovnom (kurbanom). otkri veno stidno mjesto. Ko sanja da je zaklao.

Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. ili će obljubiti robinju. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. shodno kazivanju o Davudu a. je ubio Talhu. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. dobiće imetak i neko dobro. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast. ako se sanja da su postale divlje.s. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor.s. a Allahov Poslanik s. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. — Pa je ubijen hazreti Hamza. rodice djeĉaka. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine. Crna ovca simbolizira Arapkinju. 34. simboliziraju zlo i štetu. ako se sanja da su pripitomljene. Reĉeno je da pitome ţivotinje. a bijela ovca ne-Arapkinju. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi.a. a divlje ţivotinje.a.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. . Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. kao i ovca koja u utrobi ima janje. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. vune ili koţe. u toj kući će neko umrijeti. Janje simbolizira dijete. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto.s. neka je Allah zadovoljan njim. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. simboliziraju dobro i korist. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio. a ako mu je ţena noseća. 106 . koji mu je rekao: . ili će je udariti. Vjerovjesnik s.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka.to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom. koji mu je rekao: . Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. a ako je u pitanju ista vrsta. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana.v. pa ako ga neko sanja. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. predvodnika mušrika. postići će liĉni i materijalni us pjeh. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka. doći će do imetka kojeg je izgubio. Ko sanja da je zaklao janje. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. npr. Kupovanje ovce. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna.v. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete.

a ako ga nije bacio poda se. vladar će mu nanijeti štetu. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. brigu i strah. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona. ako nije bolestan. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. ako je to grad na moru. veliku laĊu ili uništenje i propast. koji boravi u stepama. a u Nubiji vladara. pak. Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. a ako divlji magarac nije krotak. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal. ovna ili jarca. beduine.akoje u gradu bolestan vladar. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. dobiće neko veliko dobro od vladara. koji grabi ljude i ĉini im nasilje. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. hrabrost. ali ga ne jaše. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. kradljivca utajivaĉa. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. a ako slon za njim trĉi. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu.Divlja krava simbolizira ţenu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako u tom gradu hara kuga. Slon za ţenu. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. Ako to sanja trgovca. brdima i prevojima. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. Ako sanja da slona jaše po danu. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. iz grada isploviti laĊe. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. Koţa. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . epidemija ili neka druga poteškoća. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. ako je ĉovjek od vlasti. sluţbenika varalicu. Ili. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. seljake. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji. zapašće zbog griješenja u poteškoću. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. a moţda će biti i ubijen. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. Lav takoĊe simbolizira ratnika.njegova trgovina će se uvećati. 107 . a ako nije to. ili će. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca. dlaka. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. zadrţaće je. moţe da simbolizira smrt. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. nestati iz tog grada. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. to ukazuje na snivaĉevu smrt. umrijeće. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. a ako nije od vlasti. Lav simbolizira vladara. ili će. i nadmoćnog ne prijatelja. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju.. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. Bojim se da ti nisi musliman. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon. ĉija hrana je halal. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. to mu je bolest. ne predstavlja dobro. a tele divlje krave simbolizira dijete. ma kako ga sanjala. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka.

— pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. aN mu neće nanijeti štetu. ili će ga. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. a da s njim nema posla. tj. shodno kazivanju o Jusufu a. Ko sanja da je zaimao svinju. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. ili će ga dati izbatinati. zapašće u strah i brigu. silnik ili neprijatelj. ako sanja da ga je lav rastrgao. lazova. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. ili kršćanin. ako se sanja da se pije. dlaka. stanovništvo grada će napasti kuga. a ako ne to. . obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. — Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. koji je nevjernik. ili teškoća. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. Mladunĉe lava simbolizira dijete. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. ili posjeći. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. ili njeno mlijeko. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. ili prijatelja izdajicu. koji je prljavog imetka. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. a potom se toga riješiti. a zatim mu je rekao: . Jezid ibn Muheleb je. 108 . Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. vladar će ga na neki naĉin omesti. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. riješiće se svih ţalosti. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . Mladunĉad svinje. niskih preokupacija. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. vladar. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. sanjao da je u nosiljci na lavu. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. bilo da će se usprotiviti vladaru. ili skinuti mu glavu. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. ako ga je u snu duša napustila. lopova. dati ubiti. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. koji je naoruţan do zuba i koji je prostak. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. optuţiće neduţnog ĉovjeka.. Meso. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. lopova i ugnjetaĉa. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. . budalu. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. ţenskaroša. Ako se sanja da u grad ulazi lav. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. varalicu. izdajicu. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. salo. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. spletka ra i varalicu. ako u kući ima neko bolestan. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. ako se sanja.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku.s. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. pretvaranjem ţene u medvjeda. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

a ako nije. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. poboţnog i prisnog prijatelja. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. a naroĉito u zasaĊivanju drveća.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. na kuću će mu napasti lopovi. malo dijete. odgojenog. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. jer ako ima nekog svog bolesnog.nju).Na to je ĉovjek rekao: . ZIMOVKA simbolizira ţenu. lazova i nasilnika. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. imetak je halal.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va. GAVRAN (VRANA) . Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. VIVAK simbolizira robinju djevicu. a potom traţiti oprost od Allaha dţ. kurir ili oslar. Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen.Allah ti se. Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. robinju. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. a njena jaja simboliziraju kćeri. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga". on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. kakav je npr. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. koji mu je poljuljao vlast. bogatog ĉovjeka. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: .za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. smilovao. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. On je sišao s kreveta. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio... Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog.Paunica simbolizira robinju. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. a ako se on sanja u toku dana. lijepu ţenu prijatnog govora. 113 . koĉopernog i oholog ĉovjeka. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. Ako vladar sanja slavuja. simbolizira bolest. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika.dostojan vlasti. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu.š. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. uzeo kapu i stavio je na glavu. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. dijete ili imetak. . a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica. koje će se kasnije riješiti. Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu.

pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla.Ako ti hoćeš. Bio je vješt letaĉ. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. dvaput ili tri puta udario kljunom. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. je u laĊu ukrcao. a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ. ne leti i ţivi kao potĉinjeni. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca.s. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo.a. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. kao npr. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala. ispriĉao mu san koji je ĉuo. sirotu i slabašnu osobu. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. Nuh a. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. pijetla i tetrije-ba. pisara. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao. . Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . da lovim vrapce. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala. ja ci ti reći i koliko si uzeo. davio i bacao. ŠEVA simbolizira malo dijete. dobiće nagradu. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi.a. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. pa sam ja jednu po jednu vadio.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. pitom. Kada je voda prešahla.Ibn Sirin mu je rekao: . Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. i pored svoje veliĉine. kreste. pa je pijetao postao rob. . dobar orgaizator i planer. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. tetrijeb je molio Nuha a. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? .Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. pa je postao divlji. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. Omer Ibn el-Hattab r. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. a ako je na putu. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo. otići će na dalek put. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete. pa je postao pitomi zarobljenik. vratiće se zdrav svojoj porodici. Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. Ko sanja gavrana u svojoj kući . a ako sanja da ga je uzjahao. kritiĉara . Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. koji lukavo obavlja svoj posao. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. a tetrijeb je bio pitom. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. . U svakom sluĉaju. a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. izmeĊu ostalih ţivotinja. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu. a Ibn Sirin mu je rekao: . da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. — Na to mu je Ebu Bekr r.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu.s. koji je savršen u svom poglavarstvu.s. koji je pronicljiv.š.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. a t a kode i neku vijest. osiromašiće. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. podvpljka i perja.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću.

Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. KD sanja da je ulovio kokoš . Ko sanja da patka s njim razgovara . a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. moći. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. koja joj ne moţe dosaditi. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. Golubarnik sim bolizira skup ţena. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici. ili.s.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce. Ona mu se nije vratija. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. naĉina i visine letenja. ali da one nisu sastavljene u grupi. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude.. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. šarena — svakakve osobe. do zuba naoruţanog vladara.ići na put. Bijela golubica simbolizira vjeru. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. sanjajući da je drţi u ru ci.gospodu meĊu ţenama i ljudima. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. koji se ĉuvaju harama. one simboliziraju kradljivce. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. Ako to sanja neko ko ţeli .. tako da će te ezijetiti. ona će mu roditi sina. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. a on je rekao: . Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. Golubovi. ishrane. pa ih onda jedno vrijeme nestane. Arapa. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa. Poslije je poslao golubicu. robinje. jer ona tada simbolizira smrt.š. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. ako se rodi ţiv. robinje i njihovu djecu. ili će mu ţena roditi dijete. Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. koja ti se izuzetno sviĊa. ili će zatrudnjeti. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove. otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog..je dotada imao društvo sa kojim je pio. — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. presretaĉe. Golubica moţe da simbolizira i kćer. presretaĉe. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. crna . Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. To potiĉe otuda kada je Nuh a.to znaĉi da je on bludnik. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti.. golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. „oruţja". a drugo joj je imalo ţut kolut. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. on je svodnik. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu. Ko sanja da ima divlju lunju. KOKOŠ simbolizira lahkoumnu.dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak.dobiće prijatan halal imetak. ili ţenu. koji su poboţni i ĉestiti. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ. perja. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. Golubica simbolizira i brzu vijest. pri Ijeţnice ili sluškinje. neće dugo ţivjeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen.

simboliziraju novac. da mu je iz. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. pa je san ispriĉao svojim drugovima. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru.A ako bi im mušica nešto uzela. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. oni simboliziraju kaznu. ili hrabrost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. i što imaju podijeljene poslove. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti.. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. shodno rijeĉima Uzvišenog: . one simboliziraju meleke. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. neće moći (to) od nje uzeti". — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba. a i pĉelama ostavi njihov dio. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. Kaţe se i to da skakavci. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak.tak. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. kata-ptice. Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. . Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. uvredljivog i niskog ĉovjeka. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. SKAKAVCI simboliziraju vojsku. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. Ako neko sanja da ĉuva guske. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju. ako sanja da je ušao u košnicu. maticu. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. 116 . Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. ili da je od njih dobio meda. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. (kao) i ptice skupljene. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. ako pĉele pobije. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. predstavnika rulje i ološa. on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti. privreĊuje. MUHA simbolizira nejakog. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. a zatim ga protumaĉio rekavši: . ako uzme svoj dio meda. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot.

Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba.. a ako je promašio cilj. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. njegove rijeĉi će biti prihvaćene.š. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. .Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. dobiće haram imetak. ili neko dobro. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. jer ti ogovaraš ljude! 117 .s. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. za osobu koja je u brigama . od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. potvoru i ogovaranje. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. gvoţĊe — spletku i zamku. GVO2ĐA (KLOPKA). Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. riba mu simbolizira kaznu.. shodno kazivanju o Ejubu a. simbolizira obmanu i zamku. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom. spa sjće se i od miliconera. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. kao i sav ostali pribor za lov. simbolizira radost i sreću.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. a ako nije.š. spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu. Neki ljudi su takve prirode da. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu. a u nasljenom mjestu — laţ. dobijaju imetak i neko dobro. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. ali ako ne ĉine štetu. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka.da će joj se brige povećati i pojaĉati. a vrabac — ĉovjeka. BUHE simboliziraju Allahovu dţ. miriše i pokazuje ljudima. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. a ako se spasi od korokodila. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna. l on je pretvoren u ţivotinju. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. kad sanjaju usoljenu ribu. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi. 36. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. ta ţena će mu roditi djeĉaka. On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. K. i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. dok za lovca simbolizira dobro i korist. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . ako u ribi naĊe loj. otkrio je da ga on vara sa ţenom.. ako se sanja da se drţi u ruci. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. shodno kazivanju o Isaovoj a. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. ako u ribi naĊe biser. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka. trpezi. KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. ako je strijela pogodila cilj. UDICA. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva..s. rodice mu se kćer. za putnika simbolizira povratak s puta. zabora više na ribu svoju. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.

Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. a ako ih sanja izvan kuće. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ.. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju. tako da. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana.O vjernici. rodice mu se dijete. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. dbţivjeće strah. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. a ako ga je zmija ujela. radost i sreću. ona mu znaĉi njegovu sreću.ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. imate/neprijatelja. ako se sanjaju. koja ne nanosi zlo. koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj. koji mu je rekao: . Zmija ponekad simbolizira vladara. ne ujeda i ne uznemirava. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu. Ko sanja da za njim ide zmija -. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija. 37. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija . veliĉini i otrovnosti. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. umrijeće poglavar toga mjesta. ili da kruţe oko njega. Ko sanja da su zmije ispred njega. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. Ovakva zmija simbolizira i sreću. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. pa se ona zavukla u jednu rupu. kojih se on ne boji. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. rekao mu je: . BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim.s. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. biće ubijen vladarov vojnik. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. Vodene zmije simboliziraju imetak. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. zadovoljstvo i sreću. doista. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. pa bude ubijena velika zmija. biće siguran od neprijatelja. koje se ne boji. to mjesto će zadesiti nesreća. dobiće kraljevsko blago. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. a on neće koristiti svoju snagu i moć. pobijediće neprijatelja. pa ako je zmiju ubio. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete.. biće ubijen vladar toga mjesta. već daje otrov. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti.š. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. vladar ga obmanjuje. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov. a ponekad ţenu ili dijete. Zmijske noge i zubi.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. neprijatelji su mu strane osobe. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera). ali ne mogu da mu nanesu zlo. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. radijallahu anhuma. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju.

on će joj nani jeti neku sramotu. MIŠ simbolizira griješnicu. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. simboliziraju povećanje vjere. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. UŠI (VAŠI). JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. pobijediće takvog ĉovjeka. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. posjeduje haram imetak. Skupina miševa. Re- 119 . Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. ako neko sanja da gmiţu oko njega. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. ješće imetak takvog ĉovjeka. TERMIT u snu simbolizira najamnika. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. l on je postao od ĉovjeka. Velike uši simbolizira ju patnju. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. ako ga sanja vladar. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. ako aţdaha ima više glava. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast. on ima pokvarenu ţenu. l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. Ako neko sanja da je ubio dromedra. pokvarenosti i zla.s. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. KAMELEON. dokaza. ako aţdaha ima sedam glava. ogovaraće takvog ĉovjeka. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. Ako ĉovjek. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari.AŢDAHA (ZMAJ). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. zbog razuzdanosti njegovog jezika. zatvor i povećanje bolesti. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. ako su na zemlji — nejake ljude. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

MUNJI. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. tako. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. DUGI. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. VJETRU. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. a ako vlada suša. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. rulju i zlikovce. tako. blagodati. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. ili da si lazi s neba. kao npr. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac. LEDU. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob.. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. ljudi će trpjeti patnju. umnoţiće se dobro njegove kuće. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. one simboliziraju Allahove dţ. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. KIŠI. bojati se je za njega. u to mjesto će ući vojska. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. ako se potom vratio na zemlju. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće. kapije simboliziraju kišu. on je u nekom poslu došao do vrhunca. šator ili riznicu. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. opskrbu i imetak.. izravne intervencije. a mnogo mrava simbolizira vojsku. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. shodno kazivanju o Sulejmanu a.s. GROMU. gumnima i mjestima obraslim biljem.š. kao npr. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. i vojska će ga napustiti. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. rezidenciju. posla.l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. umrijeće kao šehid. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. BUJICI. prirode. umrijeće. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. njegov ruh (duša) će otići na nebo. ali će on to ipak preboljeti. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. djecu. SNIJEGU. GRADU. kao npr.. VAZDUHU. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara. Ako sanja da se uspeo na nebo. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja da vatra pada po njivama. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele. Ako neko sanja da mu iz nosa.".š. u lje. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. med. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi. ukoliko nikome ne nanose štetu. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. SUNCU. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. DANU. MJESECU. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. smokve. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . jeĉam i si. ako Allah htjedne. osiromašiće. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. njegova bo lest će dostići vrhunac. NOĆI. BLATU. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. imetak ili dug ţivot. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. OBLACIMA. spasiće se od onoga u šta se upustio.. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. vrapci ili nešto sliĉno. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. 38. ZVIJEZDAMA. doţivjeće propast. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. štetnosti ili neprijateljstva. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo.

. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. kata-ptice. steći će blagodat. ortaka ili imenjaka. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer. ukrasa. to znaĉi da će biti kiše. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba.š. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. nasljednika. s uĉenjakom. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. poljima. blizinu. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara.. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. ĉast i Njegovu blizinu. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. rodnost i ime tak. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. vladar silnik će im nanositi nepravdu. ako neko sanja da je na sedmom nebu. steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo .š. ljudi će zadobiti plijen. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist.siguran od neprijateljskih spletki. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. ako neko sanja da je na petom nebu.. To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha.š. muţa. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. znanje.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. ako je iz neba izašla kamila. s roditeljem. kao npr.š. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. ţena. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. steći će carstvo. jedna od njih je bila dignuta na nebo. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen. Ako neko sanja da gleda u nebo. — to znaĉi da neće biti kiše. ako je iz neba izašao ovan.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. postići će izuzetno visok poloţaj. ako neko sanja da je na drugom nebu. to znaĉi da će biti malo kiše. ako neko sanja da je na šestom nebu. ako neko sanja da je na trećem nebu. imaće robinja. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. ali će doţivjeti i propast.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera. na oca. putu i si. gospodara i si. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju.š. Pored toga. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. biće obilne kiše i bujica. oštroumnost. steći će odgoj. a Mje sec simbolizira ministra. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. ako je iz neba izašao mladić. voćnjacima i si. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje.š. simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. pokućstva.skakavci ili razne vrste ptica kao npr. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. Ako se sanja da se nebo spojilo. s muţem. Ako neko sanja da se bacio s neba. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. vrapci. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. sreću. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ.š. prepelice i si. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. a ako se sanja da se rastvorilo.. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu.

. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. ako je na javi bolestan. koja posmatraĉu liĉi na dim. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. Ako neko sanja da leti po vazduhu. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. ako to sanja griješnik. bojati se je da će doţivjeti brodolom. umrijeće kao šehid.š. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. putu. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. tako. a ako je u pitanju magla. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. bilo novotarija u vjeri. prestaće im se nanositi. ako je on novator u vjeri. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. bilo briga. pokajaće se. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. i si. ako to sanja siromah. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . biti na rubu propasti. a dan — umor i trud. bilo ubistvo i si. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. VAZDUH simbolizira niske ţelje. biće na rubu smrti. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. ako vlada suša. ako to sanja vladar. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. onda se je bojati za njegovu dušu. ako se druţi s vladarom nevjernikom. i plaću ili ponizno mole.vati. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. Ako ovakav san sanja nemusliman. bilo da je u pitanju smrt. ili će. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". ili s jednog posla na drugi. putovaće morem ili kopnom. sa svojom tminom. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. a dan — rastavu. zaimaće. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. a ako je pritom letio pomoću krila. ili. 124 . znaĉi da će biti upućeni. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. ili će ga zarobiti neprijatelj. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. zadesiće ga nešto strašno. kretanje na put u nevrijeme. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. pak. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao. onemogućava kretanje. kopnom ili morem. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. Noć moţe da simbolizira i odmor. ako je u laĊi i putuje morem. bilo suša i nerodnost. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. doţivjeće brodolom. Arapi. to za obiĉne ljude. njegove nade najavi. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. tako. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. ona simbolizira zbrku. sjedi ili hoda. to za njega znaĉi da će primiti islam. ili iz kuće u mahalu. ako im se nanosi nepravda. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. bilo da je u pitanju smutnja. kao npr. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. zapašće u tegobu. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. umrijeće. onda to znaĉi suprotno. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep. kao npr. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. ako su u smutnji i pometnji. ministar ili sudija. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. ako to sanja trudnica. boju prašine). odlazak u borbu na Allahovom dţ. a dan muslimana. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". uz njega će pokvariti svoju vjeru. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. a ako nije to. na ovaj ili onaj naĉin. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). s trga na trg. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. ako je bolestan. koji jedan drugog traţe. Tako. inaĉe. Noć moţe da simboolizira nevjernika. ona će prestati i nastupiće kišni period. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. to je za njega bolje. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. oţeniće se. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. ako se sanja da se leti bez krila. a dan — dobru proĊu robe. Let po vazduhu. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. razapinje šator. ako to sanja neko ko je na moru. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu.š. obzirom da Allah dţ. ako putuje kopnom. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega.

a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna.. veĉe nagore. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. riješiće se bolesti. bez zalaska. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. a ako sanja da noć traje vjeĉno.v. bilo morem bilo kopnom. gospodara. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. majka Vjerovjesnika s. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. u tumaĉenju. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)".s. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. poglavara. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. ţenu vladara. a Mjesec muškog roda. bez smiraja. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. po tumaĉenju. da je palo u more. njegovog zapovjednika. ili pak snivaĉevu robinju. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja.s. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. snu simboliziralo njegovu majku. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). tuzi. Sunce moţe da simbolizira. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce. obzirom da Allah dţ.s. Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. a Mjesec — njegovu majku. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine.v. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. treperi na nebu. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. i slijedi niske ţelje. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. neki vele — tetku. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put. gospodarovu kćer. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. izaći će iz zatvora. a sve to.. ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. podne sredinu. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. vladar nad vladarima. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. prašina ili dim. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. umrijeće. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. ili im se nanosi nepravda. u njoj. sigurnost i izbavljenje iz briga. Ako se. tako da se njegova svjetlos smanjila. da je imam dţematu. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. ili da je pošao na hadţ. suprugu njegovog oca. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. kao npr. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. njegovog oca. ima su protno znaĉenje od mraka.a. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju. da ga je progutala ptica. ako to sanja zatvorenik. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. shodno rijeĉima Uzvišenog: . odnosno u snu. opasnosti ili neĉem sliĉnom. pak. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ.. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. ako to sanja griješnik. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. bilo da je bolesna. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. usmrćuje duše.š. ili da.. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. a dan — kopno. poĉetak dana simbolizira poĉetak. bilo da je u brizi. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. Ako neko sanja da je svanulo jutro. ako pritom sanja da traţi vodu.. umrijeće. suprugu. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. Amina. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. opet. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. i da ga je zaklonio oblak. a jutro — nabolje. glad i umiranje.a. kao npr. ili da je ušao u bašĉu. Noć moţe da simbolizira i smrt. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga.š. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. prvopretpostavljenog. neki vele — njegovu nanu. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . kruţi nebom. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. ako je bolestan. a neki.š. profesora.

Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. da će je vratiti. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. ali ne i ostali dio tijela. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. vraća sa zapada. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. ili pere. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. da ga ima u krilu ili daje ono. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće. ako je zapovjednik. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. ako je trudna. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. To moţe da znaĉi. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. ko je bolestan.s. djeĉak ili djevojĉica. profitiraće u trgovini. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. ili će roditi djeĉaka.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta.š. nakon što je izašlo. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. da ne vjeruje u Allaha dţ.dobiće blagodat od vladara. ili da se. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. njen muţ će je neĉim obradovati. tako. ako je trgovac. ako je upravitelj. a da to ljudi ne znaju. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. ako je obiĉni podanik.. u zimskom periodu. to znaĉi da će umrijeti. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. i ako to sanja ţe na. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. bolest. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti.tanju pomraĉenje Sunca. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan. ili će mu ţena. sa svojom svjetlošću i sjajem. ili da je odlutala s prvog puta. vrućicu ili upalu oka. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. nakon zalaska. a u ljetnom periodu — brigu. Ako to sanja osoba koja radi neke. i to dijete će. naći će lijepu ţenu. ali ne i ostali dio tijela. Zalazak Sunca na istok. ili da će mu neko. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. takoĊe moţe da znaĉi. dobiće od poljoprivrede halal imetak. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. koja je siĉna ĉovjeku. ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. To moţe da znaĉi. i ako to sanja neudata ţena. dobiće snagu u svojoj upravi. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. dijete će biti ţen sko. vraća odakle je i izašlo. ili će trudnica pobaciti dijete. dobre ili loše. vladar će se na njega rasrditi. kao npr. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. To moţe da znaĉi.š. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. za onoga ko se razveo sa ţenom. dok za siromaha. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. nakon što je zašlo. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. zatim smo je polagano Sebi potezali". biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. da će mu se bolest povratiti. nakon što je izašlo sa istoka. oboljeće od gube. ako bijeli platno. bilo da je u pitanju putovanje. bilo pravda. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. Izlazak Sunca sa zapada. sišlo u njegovu kuću. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. simbolizira odjeću i bogatstvo. ili kupio robinju. a ako je nije dostojan. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. a ako ne to. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. dobiće halal imetak. bilo nepravda. ili pravi ćerpiĉ i si. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. To moţe da znaĉi. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. da će beba umrijeti. umrijeti. skrivene poslove. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje.

Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju. da pravedno vlada. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću.. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. to moţe da ukazuje na neku štetu. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. ako su obje polovine postale zasebna Sunca. Ako neko sanja da je progutao Sunce. vladar će umrijeti. Allah dţ. to znaĉi da će on umrijeti.. dobiće obilje i lagodnost. će mu dati veliko blago i imetak. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. ispred ili iza njega. koji ga je upitao: . Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. a ako nemaju sjaja. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. Ako neko sanja da su Sunce.. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. protiv vladara će se dići neki odmetnik. njegovi roditelji su zadovoljni njim. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. pa su jedne pristale uz Sunce. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu.Na ĉijoj si ti strani bio? ..a. zajedno s vladarom. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast. pa smo sklonili (zbrisali) znak noći. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. on će se riješiti briga u koje je zapao. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. izmaći će mu se ono što traţi. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. a druge uz Mjesec. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. to znaĉi da će vladar oboljeti. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. muţa. U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka.. umrijeće. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika.. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro.ako sanja da je Sunce poţutjelo. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. a ako se preobrazilo u mladica. stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo.. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. Ako neko sanja da prati Sunce... ĉast i bogatstvo. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja.š. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla. Ako neko sanja da je Sunce palo. ili vladara koji nije vrhovni. a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. gospodara. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. oboljeće vladar. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka. Ako takav san sanja vladar. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. biti zarobljen.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca. ţivjeće briţnim ţivotom. udaće se za vladara. ministra i ostalih po glavara. a ako se pritom oblaci raziĊu. 127 . koje se kreće ali ne zalazi. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. u druţavi će zavladati nered. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara.š. on će. to znaĉi da ona ĉini blud. ako sanja da je Sunce zašlo. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. i tu je bio ubijen..

predvodnika. ustao i uhvatio se za stomak. i spominju Njegovu svetost.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. poslu. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. to znaĉi da će on umrijeti. a ako to sanja krajem mjeseca. postići će od vladara neko dobro.v. u svom krilu ili u svojoj ruci. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. zdravlju i dr. kao što je već ranije spomenuto. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. umrijeće. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. voĊu. a on je posivio u licu.). pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. a ako sanja da Mjesec izlazi. vremenski (mjeseĉev) period.Šta ti je? — a on joj je rekao: . obzirom da se Mjesec (tj. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. predstavlja neko zlo. mimoići će ga i neće postići ono što traţi. ili. bilo u pitanju dobro bilo zlo. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. to simbolizira dobro. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. Pritom treba imati u vidu. stupice u brak.s. sedmice.a. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. koji je ruĉao. Tako. pa ga je sestra upitala: . MlaĊak simbolizira vladara. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s. dane. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. ako nema imetka. kao npr. zarobljenika. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. ali da kiša ne pada. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. u imetku. mjesece ili godine.š. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga. Ako nekosanja da visi o Mjesecu. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca. pa kad ga nije primijetio. to znaĉi neki poĉetak. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom.. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 .Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. a ako je to sanjala ţena. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. postići će neko dobro. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. muţ će joj poginuti. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. bio to muškarac ili ţena. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ.a. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. pak. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu.

kao npr. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik).. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. veli: 129 . Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. ili ako sa zemlje ili ne ba. neki veliki dogaĊaj. djecu ili robove. ljepote i veliĉine zvijezde. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara.. ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. Ako to sanja trudna ţena. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. one simboliziraju negove svatove. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. prisjećajući se dana rata. to znaĉi da će on umrijeti. doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca. ili u more. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka..s. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. umrijeće. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. stvorenjima. ako ima nekog odsutnog. ili će dobiti veliku upravu. koje mu se pribliţilo. ili da ih uzimaju ptice.v. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede. a ako to sanja trgovac. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. ili dvije kćeri. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. dobiće je. dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. baviće se naukom o zvijezdama. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. a male zvijezde — obiĉne ljude. nešto nesvakidašnje. Ako neko sanja mlaĊak. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. uĉenjake ili šeriatske pravnike. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima.se nebom. i ako sanja mlaĊak. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog. ako je dostojan vlasti. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. ako ih sanja mlada. ţena će mu pobaciti dijete. vratiće se. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu.s. ili njenog oca i majke.š. ili njihovo sagorijevanje u vatri. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba.a. a ako nije dostojan navedenog. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. Velika ili Mala kola ili Veneru. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. Ako to sanja ţena ili rob. završno od samog sna. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. to zlo će se proširiti i potrajati.. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. a ako je duţan. njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda.š. to simbolizira bruku. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. shodno Poslanikovim a. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. nesreću ili propast. zvijezde ţenskog roda — ţene. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. one simboliziraju njenu ţensku pratnju. to zlo će uskoro nestati. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. ili u njegovoj kući. dva ministra ili dva velikana. ili će dobiti up ravu nad ljudima. profitiraće u svojoj trgovini. da se nalazi u njegovoj kući. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge. da se spustio na njega. uzme zvijezde. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. ako ih sanja mladoţenja. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. Ako vladar sanja zvijezde.

Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi. a ako su zvijezde bile bez sjaja. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s.š. da se u tmini orijentira prema njoj). Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu.v. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. nastala je zima.A njegove zvijezde. njegovu vojsku. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. kad već sunce sine.š.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. a ako se pojave naveĉe. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar.a. to znaĉi da je nastalo ljeto. Venera — vladarovu ţenu. dobiće vlast. Allah dţ. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. 130 . To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. opskrbu. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga". Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. ako je bogat. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. pomoć. ako se ujutro pojave na zenitu. i njegovih drugova i da je na putu istine. je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. upravu. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru.s. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle.s.v. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca. nesreću i štetu. nastala je polovina ljeta. a Merkur — vladarovog pisara. Vjerovjesnik s. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. dobiće ugled i visok poloţaj. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). da obara drveće i potapa laĊe. njegove zapovijedi. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. postići će vlast i ugled. Vjetar moţe da simbolizira i bolest. Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. Ako neko sanja da jede zvijezde. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. ako se one pojave rano ujutro. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. to bi bilo dovoljno (u ar. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom".s. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. izgubiće imetak. ovaj svijet će mu biti naklonjen. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. a ako je siromašan. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. on uzima i jede tuĊi imetak. slabost i komešanje u narodu. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu. Jupiter . urmijeće. daje i neke bolesti i slabosti. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. ali je nije jeo. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi. Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda.a. on će od uĉenjaka sticati znanje. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. a s takvim vjetrom.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. Ako neko sanja da su Vlašići pali. dobiće vlast i spomen u narodu. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega.

A ako vam bude smetala kiša. kao npr. i li će biti pritvorena u zatvoru. selo ili nepoznatu mahalu. ako su u ratu. milost. porobljavanje. uza sve navedeno. izobilje. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću. osjećajući pritom strah.š. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)".. uţas i paniku. dozi vjeće zemljotres. simboliziraju dobro i blagoslov. Vjetar popraćen grmlja vinom. znanje. ili će ga neko napasti. to simbolizira opšteljudsku patnju. grad ili vjetar.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. ako je bolestan. ili jeĉam. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno.š. zbog bolesti ili siromaštva. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. napad neprijatelja. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. ţivotinje i hranu. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. ili hurme. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. ako se stanovništvu nanosi nepravda. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. teškoća ili zaraza. smutnja. a ako nije nijedno od toga. ako se sanja. postaće vladar nad ljudima. oduzimanje imovine. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. to šteti i ljudskim tijelima. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. laĊa će stradati. med ili mast.. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. olakšanje. ako je snivaĉ na laĊi. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. prašinom i hukom. ili neku nesreću. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. ili su opsjednuti od strane neprijatelja.. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. jer navedeno znaĉi. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. nakon zastoja. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. ili će biti uznemiren. ili će steći imetak ako je siromašan. biće uništeni. ako je snivaĉ 131 . Ako je u snu vidio da vjetar.. da je uzeo abdest. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu. Kiša moţe da simbolizira i bolest. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. Vrući vjetar.. Blagi i ĉisti vjetrovi. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. ako se sanjaju. ili će dobiti batine. pomoć. kao što je najezda skakavaca. ili će mu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ili ulje. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. ako je toga dostojan. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu.. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. simbolizira vruće bolesti. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. rat. pogotovo ako je popraćena vatrom. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. ili groţĊe. Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put.. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. i ako je vjetar popraćen tminom. ĉupa drveće. kao što je kuga.. a ukoliko je nanijela štetu. bolest će mu se pojaĉati. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv. zavisno od toga koliko je pokisnuo. kao npr. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. Njegovu vjeru. ako se sanja.. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna.: „. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. KIŠA simbolizira Allahovu dţ.

ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju. razboritost. meĊu njima će zavladati bolesti. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. karavane ili neĉeg sliĉnog. oni simboliziraju k iše i bujice. a isto tako i „oblak"). on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu.. steći će znanje i mudrost. postići će mudrost. oţeniće dobru ţenu. kao što su sijevanje munja i grmljavina. ako sanja da sakuplja oblake. i ako ima d evu ili laĊu na putu. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. kada su ga ugledali. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje.. ili vrapce. Beskišni oblak. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu. a ako je oţenjen. otići će na put. Allah dţ..kamenjem.š. ukoliko se dovodi u vezu s upravom. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. ako je neoţenjen. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju. ako je siromašan.. će mu dati bogatstvo. ili kata-ptice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na. Ako neko sanja da jaše na oblaku. ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. ţena će mu zatrudnjeti. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude." ili: „. zmijama ili škorpijama. primiĉe islam. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili". jeziku znaĉi „deva". a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. ali nije aţuran. livade i drveće.š. Takav oblak je uništio narod Ad. ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. ili da su popraćeni vatrom.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov. bilo da je u pitanju povratak vojnika.: . ili skakavce. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. da im donosi kišu. pokajaće se. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. primiće islam. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba.nemusliman. zapašće u nevolju. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. koristeći mudrost koju će zadobiti. kao npr. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". ili da ga oblak nosi.. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. dobiće mudrost i vlast. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. kao npr.. ili ĉovjeka od vlasti. kao što i karavana simbolizira kišu. od takvih ljudi će ubrati mudrost. on će se. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. a donio im je kaznu. za koji su oni mislili. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. ako sanja da posjeduje oblake. ili se spustili na kuće. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ.: „. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. ako je nemusliman. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost.. Oblaci 132 .. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne.š. to simbolizira neprijateljski napad. a ako se sanja da padaju dinje. ili na njive. ako sanja da jede oblake. ili u njegovom krilu.. visok poloţaj i solidan i halal imetak. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra. ako ima ţelju za djetetom. dobiće to. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. kao npr." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. vratiće se s puta. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. ako je musliman.

simbolizira strah od vladara. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu. Drugi. vratiće dug. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. ili istovremeno i jedno i drugo. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. vladarovo nareĊenje. inaĉe.mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. obustaviće putovanje. iz oĉiju će mu teći suze. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. npr. udarac biĉem. najezdu skakavaca. shodno rijeĉima Uzvišenog: ... Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. ako se sanja. ili najavu kiše. a ako to sanja nepoštena osoba. da ga je munja ošinula. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. Oblak crvene boje. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. ţetelac i si. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. biće obradovan kišom i milošću. putnik ili bjelilac platna. lijepo vladarovo obećanje. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše. da se pobojite i ponadate. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. kao npr. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. postići će zlo za kojim teţi. iz kojih posuvda pada kiša.epidemiju i haranje smrti. MUNJA. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. otići će na put i sretno se vratiti s puta. i kiša. Ako munju prati kiša. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. radost. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. koja simbolizira mi lost. biće osloboĊen. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. isukivanje sablje. vjetar. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. njegovu prijetnju i upozorenje. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. zamku. grad. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. pogled će mu se ukoĉiti. zidar. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. ako neko sanja grmljavinu.. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi. ili pak. ili. munju popraćena kišom) bolesna. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. tako da se za nju moţe pripremiti. U narodu se. a ako je u zatvoru. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. osjećaju potrebu za kišom. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. ako je na putu. oblaci — vojsku. bilo zbog kiše.. ako je duţan. smijeh. bilo zbog neke vladarove naredbe. za onoga ko prije kaţe da grmi. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. Ako to sanja neko koga kiša ometa. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. a gromovi — smrt. otac ili vladar srdit na njega. oni simboliziraju dobro i blagoslov. a da je grom njegov fijuk. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. Tamni oblak simbolizira brigu. to moţe da simb olizira nepogodu. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. kiša — prolivenu krv. pak. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. ako je njegov gospodar. ako to sanja neko ko ţeli ići na put.. koji simboliziraju patnju i kaznu. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi.. smutnju ili bolest. opet. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati.. da vidi njenu svjetlost. kao npr. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja.na javi. simboli ţira nevolju. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija.

a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. a neprijateljski napad. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. rušenje ili kraĊa. neugodnost i brigu. to simbolizira nepogodu. gromovi. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. simbolizira nadolazak bujice. opet. grijeh i namjera. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. u ovom sluĉaju. ako je bolestan. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. a ako voda iz oluka ne otiĉe. ali da nije bilo kiše. rušenje ili ubijanje. kao što su strašna smrt. vjetar. poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. kao npr. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. ili da će se srušiti. zavisno od veliĉine oluka. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. ili vladara koji ĉini nasilje. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. to je veći snivaĉev haram. ili. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. ako je u snu izašao iz blata. ne simboliziraju nikakvo dobro. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. Ako bolesnik sanja bla to. to je situacija u koju će zapsti teţa. ulijevaju strah stvorenjima. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. zapašće u smutnju. oduzimanje imovine. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. a što je blato na snu crnje. dugo će bolovati. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. umrijeće mu ţena ako je bolesna. simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. ili ako se je ublatio. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. ona simbolizira neprijateja koji napada. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. umrijeće. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. zapašće u patnju.Sanjao sam da su potekli izvori. kao što su skakavci. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. grad. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. stići će vijest o njegovoj smrti. ako se sanjaju. ako je neko iz te kuće odsutan. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. uzdrmavaju ih. ili da će je zadesiti nešto drugo. pa stoga izbacuje sjeme van. poţar. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . To se tumaĉi time što otvori oluka. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. MULJ i GLIB. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. u zatvor ili u ruke vlasti. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. to simbolizira smutnju i haram imetak. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. ako su ljudi u nevolji i brigama. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). razrezivanje nameta. ali da nije bilo kiše. ili da će u njoj izbiti poţar. BLATO. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta. pogaĊaju i uništavaju. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. ali da nije bilo kiše. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed.dobio munju ili munjom obasjani oblak. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. ako taj ĉovjek prati vladara. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. p ak.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. Ukoliko se sanja da bujica plavi. ili da se zaglibila u blato. ubiranje desetine ili poreza. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. Sa- 134 . a ako u snu nije izašao iz blata.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

PIJESAK simbolizira isto što i prašina. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. mujezin ili hatib. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. i ako je pored svoje 139 . ili se valja u prašini. zavisno od napora hodanja po pijesku. desiće mu se neka poteškoća. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. oţeniće se. primiĉe islam. ali će na kraju ipak dobiti utjehu. to simbolizira neko dobro. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. ako je bogat. izgubiće imetak. BREŢULJAK l HUM. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. bilo pješice. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. dobiće je. on moţe da simbolizira Dţennet. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. ili bezbjednost i sigurnost. siromašan i potcijenjen. Ako neko sa nja da gomila prašinu. to znaĉi da će obrtati neki imetak. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. ako je dostojan vlasti. zadesiće ga neka briga i tuga. biće saĉuvan i bezbjedan. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. bilo na konju. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom. pravni savjetnik. rekao: „Ne boj se. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. spasio si se. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra.. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. da su stanovi veći itd. a stanovništvo sela teško. da ga sakuplja ili da ga nosi. a ako se sanja crno i ruţno selo. ako je duţan. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. shodno rijeĉima Suajba a. ta uzvišica mu simbolizira tabut. da se uhvatio ili oslonio na njega. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. imetka ili vlasti. da su uţivanja trajnija. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša. to simbolizira neku kaznu. koji je Musau a. ako je bolestan. bogatstvo ili siromašt vo itd. ako ima konkubinu. Ko sanja da sjedi na breţuljku. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. ili će postati sudija. ako je griješnik . nakon stoje ovaj došao u Mejdan. biće poniţen i dove den u nevolju. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. a nepoznati grad — budući svijet. ako je dobar.s. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta.. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. neku vezanost. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. steći će bogatstvo i ugled. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. umjesto kiše. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. vratiće dug ili zalog. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro.. ostvariće neku korist. pokajaće se. ako su od zemlje.uprašio ruke ili odjeću. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu.s. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan.to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu.. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. u pogledu roda. Ko sanja da guta pijesak. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. taj imetak je haram. Ako neko sanja da hoda po pijesku. i ako je bolestan. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. pada prašina. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. Ako neko sanja da iz neba. Ako neko sanja da nosi prašinu. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. a potom zapasti u nevolju. znanja. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. opsadu i si..". svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti.

ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. kaţu i selo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da selo simbolizira seosko stanovništvo.. ili da ga plavi bujica. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. Allah dţ. umrijeće. svakog straha. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. ili da je u njemu napravio smutnju.. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje." tj. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja. Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. a izlazak iz grada simbolizira strah. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak. Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada. ili ga sanja porušenim i napuštenim. postići će izobilje.. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. a ako sanja da se taj grad obnavlja. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. a mravinjak — selo. shodno rijeĉima Uzvišenog: . vlašću. sprovode novotarije u vjeri. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. simbolizira uĉenog ĉovjeka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru.. Neki vele: POKRAJINU. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. ako je to selo poz nato.. to jest da se seli iz jednog u drugo. izaziva smutnja. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora).. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. Ako neko sanja da je porušio selo. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. neimaštinu. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru. a ako je u neimaštini. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres.0 vjernici. obzirom da Arapi za mravinjak. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. ako Bog da. tj. Neki vele da grad. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. nevolju ili epidemiju. Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. zna njem i imetkom. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. ili da u toj pokrajini vlada suša. ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. pitaj stanovništvo sela. Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. Rodni grad simbolizira roditelje. uĊite u grad mira. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. izmeĊu ostalog. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. osloboĊeni". da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo . Ili. ako Boga da. Isto tako. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine. To.dobrote i bolestan. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. 140 .. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti". ako se sanja da se posmatra iz daljine. on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci)." Ko sanja da ulazi u grad . ili grad. — Tako se i desilo. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. ili će odseliti iz tog mjesta. ili da gori u vatri. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem. da bi se to protumaĉilo. Tako npr. Tako. koji će nastaviti put svojih predaka.š. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. ako je na javi u izobilju.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada. kad se sanja da je tiha i mirna. Ili. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. Kad je tumaĉa snova upitao za san. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. zadesiće neimašina.

to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. i tome sliĉno. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. kao i psovku. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. nakon što 141 . što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. pa je to napustio misleći da to nije dobro. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. a ako sanja da je izašao iz sela. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. ili da ga guta. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. neku korist od mora. to znaĉi da on. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji.. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. ulje i teme sliĉno. nemarne i ljude neznalice. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. da ga je kupio ili da stoji na njemu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. Allah dţ. srazmjsrno koliĉni šljunka. odabire bezvrijednu stvar. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. to znaĉi da će steći znanje. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. shodno rijeĉima. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. napad. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. namet. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. vjetar. na ljude ili na dţamiju pao kamen. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni.š. ili. !sva. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a.s. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. majmuna. najezdu skakavaca. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. Ako neko sanja da šljunak baca u more. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr. sraz -mjerno veliĉini kamena. ako je u njegovoj sluţbi. ŠLJUNAK simbolizira ljude. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo. Ako neko sanja da posjeduje kamen. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje. Stijene takoĊe simboliziraju grube. od djeteta ako ga snivaĉ ima. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve.š. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. pak. ili pljaĉku i tome sliĉno. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar.š. ruganje i vrijeĊanje. ako to sanja u danima hodoĉašća. u pogledu svoje prirode. Ako to sanja bolesnik. npr. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. vranu i si. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. Obiĉni svijet kaţe: . to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. Ako neko sanja da je ušao u selo. da kamenĉićima gaĊa šejtana. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. grad (tuĉu). simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. skakavca. pored vrijedne stvari.

Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. simbolizira haram. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. Kuća oblijepljena blatom. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. ako je bogataš. i ako je Bogu neposlušan. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. znan."). to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre.mu se šejtan ukazao. moţe da simbolizira Ahiret. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. 142 . sve se to odnosi na kućevlasnika. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. da će biti asketa. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. porodicu i ono ĉime se zklanja. braću ili pomoćnike. dvojicu suvlasnika te kuće. tako. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru.. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata. simbolizira halal. ako je kuću gradio od cigle. njegovo biće. pokajaće se. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. to mu simbolizira hala) imetak. pak.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). Tako. ili prostran. bilo da je pitanju neko dobro. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat. a ako to sanja zdrava osoba. a ako je okre ĉena kreĉom. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat.To je ahiretska kuća. simbolizira budući svijet. . što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. onda kapija simbolizira njegovo lice. da bi mu se protumaĉio san. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. bilo zlo. Ako neko sanja da se dom ruši. ili. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. izmeĊu ostalog. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. svjedoĉenje protiv takvih osoba. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ukoliko se sanjaju zasebno.. ali će se ipak spasiti.. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. to će postići dţihadom itd. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan.. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. ako se sanja. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. robove. ako je obavljao namaz. Kad neko sanja da je ušao u novu. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. npr. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. koja ima svoj naziv. npr. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. njegovog ĉuvara ili slugu. npr. kuća mu simbolizira ovaj svijet. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. da će ĉuvati krvne i druge veze. ako kuću pravi od cigle. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot.. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. naziva i kućom (. dareţljiv. njegovu dvojicu braće ili. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. to dobro će postići namazom. ako je snivać siromah. ime. maltera i krefca. spomen. koji će iskoristiti. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. da će otići na hadţ ili u dţihad. da će biti strpljiv u nedaćama itd. golubove ili muslimane. ako je u brizi. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. riješiće se brige. kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. da je tijesan. ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive.. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje. zajedno s halkom. povećaće mu se bogatstvo. ako je uza se imao konja i sablju. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. TakoĊe i poznata „kuća". poboţan. simboliziraju njenog vlasnika. obogatiće. pak. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću.

to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. a isto tako i dovratak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja kuća 143 . Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. ako ima nekog bolesnog u kući. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Kućna vrata. ako je bolestan. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. mogu da simboliziraju ţenu. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću.l Zun-nun se. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. biće izuzetno zdrav.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. ili će kupiti konkubinu. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit.. postići će veliko dobro. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. koje zadugo neće dobiti. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. da će napustiti ono što pos jeduje. kada srdit ode.". ili neki stub. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. to znaĉi da će se riješiti briga. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. Ako neko sanja da ruši novu kuću. ta mu kuća simbolizira njegov grob.. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. to znaĉi da će se oţeniti. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. ali će ona ubrzo umrijeti. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj.. koji mu je rekao: . oţeniće se. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom. bilo da se ruši ili popravlja. — Tako se kasnije i desilo. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. Ako neko sanja neku kuću u daljini. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću.. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. Sve što se sanja u vezi s kućom. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata.. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi.. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako je u tu kuću ušao. ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. a ako to sanja griješnik. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće.. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira.. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. pa pozakljuĉa sva vrata. neka ţena će nositi njegov teret. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. pak. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake. ili.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. nosiće teret neke ţene.š. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. a Allah najbolje zna šta je ispravno. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.to znaĉi daće biti zatvoren. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo... koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu. ozdraviće. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene.

simbolizira ovaj svijet. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. za koje će biti kaţnjen. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. simbolizira ĉast. KUBE (kupola) simbolizira snagu. ako hoće. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe.bez stropa. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. a to je bio i faraonski posao. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. ta kuća simbolizira muškarca.v. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika.. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću.v. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. a ako taj dvorac nije njegov. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. stanje će mu se pogoršati.Ako neko sanja stare zidove. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara.a. ĉvrstini. ZID simbolizira ĉovjeka.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". on tada moţe da simbolizira vladara. ako ga sanja griješnik. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. a ako je od cigle. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec.s. Ako neko sanja da je ušao u dvorac. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. simbolizira zatvor. Strop od daske simbolizira munafika. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. simbolizira dobijanje haram imetka. ako je omaltan. ako je ispod te kućice bilo skrovište. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. postići će izuzetno visok ugled. a ako sanja da je pao sa zida. on će nakon straha dobiti neki imetak. je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu .s. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice.Neka je uzvišen Onaj koji ti. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. tjeskobu i smanjenje imetka. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene.. a ako je neko te zidove u snu renovirao. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . ugled i vraćanje duga. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove. a ako takvu kuću sanja ţena. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. on u tom sluĉaju simbolizira novac. dostojanstvo i moć. DVORAC. srazmjerno debljini. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka.a. Vjerovjesnik s.

bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. to z naĉi da će steći znanje. daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu.. tri ili više ĉardaka. a ako ide radi neĉeg drugog. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom. postići će radost i visok poloţaj. ispuniće ga. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira. ona simbolizira upravu i znanje. umrijeće. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. riješiće se nevolje. simbolizira hranitelja porodi ce. Ako neko sanja da ima dva. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. a ako to sanja trgovac. otići će na put. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . a ako je taj broj bio 30. Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun.š. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. Ako trgovac sanja verandu. npr. ako to sanja osoba koja je u nevolji. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. ušao u ĉardak. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan. ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. a 40 potpun. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. to mu simbolizira halal zaradu.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni".graditi graĊevinu. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni . Ako se sanjaju poznate stepenice. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. do -biće upravu. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. biće bezbjedan. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. on će se tu i oţeniti. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara.. Ako se sanja ukrašena graĊevina. to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. ako to sanja bolesnik. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. to je istinito obećanje". Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. uspevši se uz stepenice.s. to znaĉi da će se on. DULAF (udubljenje u zidu). ako je bolestan. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. otići će u Dţennet. kome je Allah dţ. ako je. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. ozidao je i uĉvrstio. ozdraviće. odsutni će sa sobom donijeti i imetak. ako to sanja neoţenjeni. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. ako na put ide radi nekog imetka. jer ga Arapi i tako nazivaju. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan.. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. roba ili jahalicu. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. postići će ga. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. ako je u strahu. koje prati igra i zabava. njegova duša će otići u Dţennet. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. Kad se sanja da se pravi veranda. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice. pored nje. vesela i namirisana. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. udaće se. shodno rijeĉima Uzvišenog: . oţeniće se. STUB: od drveta. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. pobi jediće svoje neprijatelje. da je iskopao njene temelje. zato što su trpjeli.Oni će biti.Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". kako na ovom tako i na onom svijetu. ugleda i lijepog prijema. shodno kazivanju o Musau a. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena. bilo da se radi o dobru ili zlu. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha.. biće spašen od onoga ĉega se boji. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. i ako to sanja neudata ţena. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice.

to znaĉi da će dobiti moć. mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka. njegovo uĉenje i primjenjivanje). peta — hadţ. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. vele da to znaĉi od lazak na put. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao.v. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo".Ti prisluškuješ ljude. Ako je.dţa. Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri). VRATA. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom. simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom. ako su od zlata. trap. ĉetvrta — sadaku. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. ako su nova. hatibskoj. bašĉa. druga — post. u svoju kuću. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. ako su od srebra. simboliziraju postizanje vlasti. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje".Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru.dţihad i sedma — Kur'an (tj. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. pred lava koji ga je šĉepao. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz. na veliku i strašnu vatru. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha.. na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra.. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. blagostanja i svakog dobra. ako su od daske. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu. Neki. da će se pokajati.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti. strašne stvari i nevjerovanje. ako moţeš. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. a za trgovca . a ako to sanja bolesnik. LUK. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. bilo o muftiluku. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. da je pao na neplodnu zemlju. kao npr. to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. meĊu lavove ili zmije. islam. treća — zekat. sa ţenom će se trajno razvesti. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. opet. Ako neko sanja da se penje uz stepenice.s. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. to znaĉi da će se prihvatiti islama.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere. postići će vlast i ugled. pak. 146 . pa im donosi jedno ĉudo". to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. Sanjanje silaţenja niz stepenice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. bunar. a mali luk — ţenu loše ĉudi. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli. Ako su stepenice od kamena. rodno zemljište. i ak o su od bronze. pred pticu koja ga je zgrabila. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. kao što je dţamija.a. za jahaĉa — da će ići pješice. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik. šesta . LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. one simboliziraju uspon sa grubim srcem.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. bilo da se radi o upravi. za poglavara . taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni.da će sići s vlasti. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. meĊu svoju ĉeljad.: . onda. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: .

to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. da je pokorna Allahu dţ. rastavio se s njom. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. simbolizira neku zamku.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova.s. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. KLOZET simbolizira ţenu. Neki vele da štala simbolizira suprugu. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. shodno njegovim mogućnostima. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. izvalila se na van. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. Ako je kapija velika i jaka. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. ako je s nekim u sporu. to znaĉi da mu je ţena trudna. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane.simboliziraju neudate. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. to zna- 147 . simboliziraju udovice. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. pa kad kroz nju proĊete. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. pobijediće. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. on ju je pustio tj. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. MANDAL (reza) od drveta. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. — Kada je to ona njemu rekla. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. to znaĉi da će mu neki ljudi. a ako je otvorena prema kući. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. bićete sigurno pobjednici". to znaĉi da se on odao novotariji. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. da je ispravna. bez njegove dozvole. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. a ako nemaju mandala. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. nadboj iznad vrata — ţenu. Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. KUHINJA simbolizira kuharicu. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom. ako se sanja da je otvoren. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata.s. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. PRAG simbolizira ţenu. to znaĉi da će umrijeti. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. zapalila se ili slomila. a drugo vani. a ako je uz to i zakljuĉan. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. jedno krilo je palo unutra. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. i da je lijepog izgleda. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti.š. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe.u kojem se ne osjeća neugodan zadah.

koja se ne moţe povratiti. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja.rekao je ĉovjek. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. ako mu je ţena trudna. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. tako npr. okove i tome sliĉno. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. — Ibn Sirin ga je upitao: . jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. ako mu je majka bolesna.ci da njegova ţena. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu.Ne znam . koja svoje dijete hrani. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. a ako je duţan. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. Bunar takoĊe moţe da 148 . izmeĊu ostalog. tako. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. javne kuće. prodaće ono što mu je u trapu. TRAP simbolizira majku. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva.Je li ona bila robinja? . to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. ako se sanjaju da su pored puta. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. Ako neko sanja da je upao u rov. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi. zamke. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće. simboliziraju trţnice i prodavnice. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. Nepoznati bunarovi. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. upašće u zamku. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. pa sam se kasnije udala za tvog oca. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. Ako neko sanja da se hrana zapalila. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. ROV simbolizira zmaku. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. ako to sanja putnik. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. simbolizira i putovanje. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. roba. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. kontaktira sa dvojicom muškaraca. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. a koji je inaĉe siromašan. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. na putu će ga presresti banda. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. tj. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. riješiće se duga. umrjjeće. a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće. zatvore. a on ga je ponovo upitao: . prevare. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je.

. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar.). umrijeće. to znaĉi da je ona u Dţehennemu. a ako je bunar bio prepun. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode. ako se u snu iz tog bunara napio vode. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. a ako u bunaru nema vode. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. ali se nije razlijevao.l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. bolest ili Oţehennem. ako ima nekog svog u zatvoru. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor.. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. Ako neko sanja da je pošao na bunar.. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. ukoliko u bunaru nije bilo vode. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. taj će mu ozdraviti. Kupatilo moţe da simbolizira more.Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. a ukoliko nije. a ako je trgovac. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. ili zatvor. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode.. izaći će iz zatvora. reĉe: . ako ima nekog svog bolesnog. otići će na neki put.s. kuću velikog griješnika ili bludnika. biće smijenjen s poloţaja. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. (Dţehennema ima 149 . to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica.. ako putuje kopnom. ako ima nekog svog na putu. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. pretrpjeće gubitak u trgovini. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. nekad ćeš je izvući punu vode. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. doţivjeće brodolom i naći se u moru.a ako je bunarska voda bila ĉista.O radosti. to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. shodno kazivanju o Jusufu a. dobiće neki veliki imetak. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. kojoj će mu biti udovoljeno. Neki vele: Ako neko sanja bunar. a ukoliko ga je kopao neko drugi. otići će na nekakav put. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. shodno rijeĉima Uzvišenog: . dvorišu ili selu. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom.Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot. ovo je djeĉak". ako je upravitelj. ako je u sporu s nekim. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. taj će mu se vratiti s puta. npr. oţeniće se. ako ima trudnu ţenu. a ako to sanja ţena. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. ona će mu roditi djeĉaka.s. Jedan od pjesnika je rekao: . srazmjerno koliĉini vode u bunaru. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. a ako nije u pitanju ni to. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje. ako je na moru. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom. ta roba će mu doći. a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. ako je bolestan. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. a nekad punu blata i s malo vode". to nema neko naroĉito loše znaĉenje. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno.simbolizira more. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena. kupatilo. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. biće pritvoren.

. obukao bijelu odjeću. oţeniće se. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. simbolizira neki nemir. blizak. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. ako seje saprao i. PEKARA simbolizira radost i sreću. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. srazmjerno vrelini vode. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. bolest ili nešto sliĉno. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta. ime koje znaĉi. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku.to znaĉi da on ĉini nemoral. koji simboliziraju imetak. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot. topao. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. bojati se je da će postati nepokretan. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. ako na javi ima spor s nekim. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. orgijanja i griješenja. npr. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. to znaĉi da ga njegova porodica. prisan i si. Ako nije u pitanju ni to. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. ako je kupatilo toplo i prijatno. koja će krenuti nabolje ili nagore. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. riješiće se nje. koji će mu donijeti radost i sreću. zahvatiće ga drhtavica. neke ţene će mu za>Jati brigu. potpuno će ozdraviti. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. Ako neko san ja da gradi kupatilo. ako on na javi boluje od vrućice. Neki vele da kupatilo. umrijeće. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. Ako neko sanja poznatu pekaru. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. protivno svom obiĉaju. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. neće je dobiti. a ako nije. udovoljiće nekoj svojoj potrebi.). to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. brigu. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. ako se saprao i izašao iz te prostorije. Ako neko sanja da gradi pekaru. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene.ako to sanja u zim skom periodu. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. biće okupan i zamotan u kefine. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom.š.ako sanja da je u sauni potpuno go. vrane ili zmije. ili sahrani. i u kupatilu vidi lava.više. ako zamole pomoć. ili neku potrebu kod sudije. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. obzi - 150 . dobiće upalu porebrice. ako je kupatilo pretopio.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. okupiraće ljude neĉim izuzetnim. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. kćerka. to znaĉi da će ga zadesiti briga. ali mu to ne polazi za rukom.. ako je u sauni bio odjeven. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. kao što je majka. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije. trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. ako je hladno. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu.. da bi mu se to protumaĉilo. ako boluje od drhtavice. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. sestra i dr." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu.. ako se sanja. riješiće se briga. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati. neki mali otvor u vratima. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. ţalost.

pre kršiće neku od hadţskih zabrana. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. Allah dţ. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. ili kupiti robinju. nepravilno okreće. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. VJETRENJAĈA: ako se sanja. simbolizira spor koji neće dugo trajati. Ako se sanja da vodenica melje prazna. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. Ako se sanja nepoznata pekara. ako izuĉava neku nauku. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. zakasniće ili će pokvariti hadţ.ma koji se u njima obavljaju. ili na vjetar. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. ili to moţe da simbolizira kugu. ako je kanio otići na hadţ. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. ili oţeniti sina.rom da se u pekari peĉe hrana. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. otići će na put. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. postići će neko dobro. ako je neoţenjen. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija.š. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo.. to se razliĉito tumaĉi. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. to će i uĉiniti.. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. prilikom mljevenja. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju. ili da će uzeti konkubinu. hoćete li da vam ukazem na trgovinu. da bi radio kao mlinar. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike.". tekija ili sezona hadţa. ili. kao što je nauĉna ustanova. vodu. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. nauĉnih ustanova. ako je u dţihadu. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. Ako se sanja da se mlin slomio. Ako se sanja da se kamen mlina. ili će udati kćer. al o je snivaĉ od onih koji putuju. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. ako je mlin bio bez osovine. na kome jedni dobijaju a drugi gube. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. blato ili ţivo meso.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. ako je u borbi. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. ona će vas spasiti. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv.. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „. to simbolizira nekakvu svaĊu. pak. to znaĉi da će poskupiti hrana. Ako neko sanja mlin kako melje. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. oţeniće se. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje.. Ako neko sanja da melje ţito. bilo od zla.š. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka. i to će mu biti izvor prihoda. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje. bilo od dobra. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. ako je siromašan. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. Kad neko sanja da je ku pio mlin. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. biće prevaren. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. ako je bolestan. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. Ako nije ni jedno ni drugo. ako je uĉenjak. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. ime. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom.

a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. ako se sanja. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. ime. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. da je na njoj izbio poţar. otići će na put i izmjenjivati konake. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. braĉni drug. npr.š. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. da bi joj se protumaĉio san. da bi mu se protumaĉio san. knjiga i dr. vjetar. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika.. javna kuća ili krĉma. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. a ako je musliman. peć ili javni posao. javno kupatilo. a ako je zdrav. to znaĉi da je u Dţehennemu. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. ako ima bolesnog roditelja. a ako je bila mirna i s malo svijeta. a Dţennet (raj)za nevjernika. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. a ako se u njima prodavalo posuĊe. rat ili neka vladarova zapovijed. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. a njena utroba simbolizira imetak. kao što je crkva. ako ne klanja u dţematu. simbolizira isto što i kuća tj. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. to znaĉi da će napustiti tu radnju. snivaĉevo tijelo. kao što su kiša. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. kako se navodi u jednom haberu. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. nevjerniĉka kuća.. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. u njima će se prestati prodavati. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. umrijeće i biće nošen. a ako je zdrav i ako je na putu. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. ako je bolestan. simbolizira udobnost na ovom svijetu. ako nije u pitanju ništa od navedenog. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. a sve to zavisno od sko - 152 . neprijatelj. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. ako se u njima prodavala grnĉarija. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. HAN (konaĉište). umrijeće. da kroz nju teĉe ĉist potok. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. kao što su bašĉa. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. kuća inovatora u vjeri. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. spomen. ako je bolestan. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. jako je bolesnik zloĉinac. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. ili će biti srušene. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. slavu.ići na rukju' ili sedţdu ili će. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. produţiće svoje putovanje. i ako se sanja da je prostrana. roditelji. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. njiva. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. a ako nije putnik. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. ako je umrla osoba nemusliman. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. voćke. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro.

. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik.a. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. ako je neoţenjen. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu. ovaj svijet uporedio sa smetljištem. pak. to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. antikvarnicu. ili je sanjao da se sama ispraznila. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. pa je za san upito tumaĉa snova. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. i s njim Ebu Bekr r. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i ako je neko sanja." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. drţe pouĉna predavanja. naišavši jedne prilike pored smetljišta. pa su svi oni nestali izuzev jednog. a ako ga sanja sudija. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. Smetljište.s. je jedne prilike.Sanjao sam da slijedim više puteva. a Vjerovjesnik s.a. još više će osiromašiti. biće smijenjen s poloţaja.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. a sve to simbolizira imetak.. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. ako se nada nekom nasljedstvu. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur. smrt. a ako je siromah. groblje nazvao 'kućom vjernika'. a ako je dunjaluĉar.a. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. ili. to znaĉi da je on u zabludi. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih.. ili ako mu prije ti neka propast. sin Ardešira.a. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima. a ako je siromašan. pak.. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". FATAMORGANA: ako je neko sanja. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. ako je. to znaĉi da će se riješiti duga. krĉmu. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu. izgubiće imetak i osiromašiće.š. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. kao fatamorgana u ravnici. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište.v. ako je bolesnik. ako nije u pitanju ništa od navedenog. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. ako je upravitelj. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. steći će bogatstvo.v.. to znaĉi da on ţudi za neĉim. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug.. da bi mu se protumaĉio san. jer je smetlje puno prljavštine. PUT simbolizira pravi put u vjeri. a ako sa stranputice izaĊe na put. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. ali će ga Allah dţ. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri.to znaĉi da će se povratiti isti ni.s. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih. simbolizira drţavnu blagajnu. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. koja sliĉe smetljištu. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. — Kasnije se tako i desilo. skladište za hranu ili sakupljeni novac. Ako neko sanja da je na stranputi ci. ako ga sanja vladar. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama. Ebu Musa el Eš'ari r. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. umrijeće. a poivijprije mjenjaĉnicu. pekaru ili nešto sliĉno.. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. je rekao: . ako je siromašan. Ako neko sanja da ide sredinom puta.

to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu. ili mu prijeti. umrijeće. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio.š. umrijeće od svoje bolesti. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. te da će mu ţivot biti teţak. to mu je radosna vijest. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. pak. Ako neko sanja da je zakopan u grob. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale.. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. zapao u grijehe prema Allahu dţš. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra).s. ako ga sanja putnik. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. a moţe da znaĉi da će se oţeniti. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. bilo da je u pitanju dobro.v. to mu znaĉi suprotno navedenom. ili je plakala. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo. ili uĉila Kur'an. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. Kad neko sanja da je ukopan. da mu naziva selam i da se s njim grli. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. ili ne ţeli da mu nazove selam. ili da će nemuslimani primiti islam. bilo zlo. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove.. pak. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. Ako neko sanja da je u grobu. bilo da je u pitanju dobro. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. ili se na njega namrštila. bilo zlo. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. ili je. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. ukoliko je pokvario svoju vjeru. niti spominju Uzvišenog Allaha. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. koja je suprotnost gore navedenom. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. ako je bolestan. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. a ako je uĉenjak. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu.. ako se prilikom ulaska u groblje smijao. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. to znaĉi da će dugo ţivjeti. ta stvar će ti nestati". Takav san. zagubljeno i zastarjelo. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe.a. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi.

155 .

156 .

ako Bog da.. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. Ako neko sanja da ruši dţamiju. ili će raskinuti neki ugovor o braku. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji.. npr. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. ili od nekog dbora. pokajaće se za grijehe. trgovaĉka laĊa. ako je to sanjao u danima hadţa. kao što je javno ku patilo. uzi manje kamate i dr. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo.njaluĉar. ako je snivaĉ griješnik. 157 . ili od nekog hajirli posla. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao. Kad neko sanja da gradi dţamiju. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. ugostiteljski objekat i si. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. otići će na hadţ. a ako je poboţnjak. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. ako je tome sklon.š. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. ako je na njenom mjestu iskopao jamu. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka.

javnu kuću. primiće islam. ako je bolestan. savjeti i nareĊenja izvršavaju. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi. oţeniće se. Kur'an.š. sudija. uvaţenog uĉenjaka. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu.š. pored njega. nariĉe ili plaĉe. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna.EL MESDŢIDUL-HARAM. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. postaće im poslušan. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. ako Bog da. bilo zlo. bilo da se radi o pojedincima. ili će. simbolizira. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. CRKVA simbolizira groblje. suprug ili supruga. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. znanja koje širi.š. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. minber simbolizira vladara ili hatiba. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. ili zatvor. ili veliku trţnicu. pjeva.. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. ili kuću u kojoj se svira. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku. pak. Ako takav san sanja rob. a ako nije u ratu. glasnika i.š. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. dţihadu ili ĉuvanju domovine. ako je u snu. donji dio simbolizira obiĉni svijet. vladar. banke i si. Sunnet Allahova Poslanika. unići u Dţennet. uĉenjaka. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi. oslobdio Kabu iz ruku silnika. ako je u ratu. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. ako je zapostavio ibadete. mushaf. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. poboţnog ĉovjeka. ili Dţehennem. koji su 158 . to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. tako da će napustiti ovaj svijet. to znaĉi da će ući u kuću vladara. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. kao što su zlatarski trgovi. ili dţamija u cjelini. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. oca. upućuje. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće.š. kao što je islam. to znaĉi da će on biti zatvoren. sudija. a i Dţennet je Njegova kuća. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. biće siguran i riješiće se straha. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada. otac. to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. nareĊuje i si.. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. majke. uĉenjak. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. ili kuću nekog uĉenjaka. na trgovima i ptvrenim prostorima. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. da bi mu se protumaĉio san. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. spominjući pritom Allaha dţ. majka. mjenjaĉnice. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. uĉenjak ili poznati imam. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. ali svoju obavezu zanemaruje. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada.. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. gospodar. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. dţamijski mihrab simbolizira imama. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. ili glavnu gradsku dţamiju. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. bilo dobro. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. ĉinjenju dobra. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. ako je nemusliman. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. ako je neoţenjen.

ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem.š. zavisno od toga kako je graĊena. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu. na groblju ili negdje u prirodi. da li je bila u ruševnom stanju. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. piju alkohol i ĉine velike grijehe. upućivati i iznositi Allahove dţ. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. potpuno razrušena ih ĉitava. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. ili s onima koji su inova tori u vjeri. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. koji ĉine nemoral. dokaze protiv njih. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. ili da u njoj ţive svinje. 159 . Ako takav san sanja ţena. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. Na kojoj etapi puta je snivaĉ. kakve je boje i dr. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju.

Turbe Hajdar ef.Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo). Katib-Baša 160 .

Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. i Allah dţ. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. srebra. ono simboizira neki gubitak. sraz mjerno koliĉini zlata. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. da bi mu se protumaĉio san. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita. Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. Reĉeno je da ţenski nakit. ako ga sanja ţena. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". stoke i nekretnina. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. STAKLU. mrtvi kapital. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze.l ta- 40. nisam je našla. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. SURMI. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. to znaĉi da će steći blago. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. OLOVU. a ako je taj komad veliki. NAFTI. pa kad sam je kasnije potraţila.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima.. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. prstena ili minĊuša. izuzev ogrlice. Ko sanja da je našao jedan. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. 161 . one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. koju sam skršila i bacila na zemlju. Dobri. BAKRU. pa sam u njih puhnuo i one su spale. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. on joj je rekao da će umrijeti. Ako neko sanja da topi srebro. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. DRAGULJIMA.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata.v. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. znanje ili veliku zaradu. Allahov Poslanik s. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe.š. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako se sanja obraĊeno. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu. stari. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. NAKITU. simbolizira njenu djecu. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. KATRANU l DR. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. bisera ili dragulja. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu.. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. ZLATNICI. upravu ili svjedoĉenje istine. BRONZI. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. Ako se sanja neobraĊeno zlato. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. izmeĊu ostalog. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. mudrost. to im simboizira njihov ukras. ŢELJEZU. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik.s. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. dva ili više rudnika. Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: .a. SREBRU. nestati i si. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. nazvao i iskušenjem. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove.

Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku.Ti ćeš dobiti batine! . a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. ako ih sanjaju ţene. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. oponiranje. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro. poĊe u dţihad (borbu 162 . Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. pa sam poĉeo da ih traţim. ako su od ĉistog srebra. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. Sav nakit.san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. ako ih sanja dunjaluĉar. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. simboliziraju njegovu dobru vjeru. a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. simbo lizira znanje.upitao ga je Ibn Sirin. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem.s. jer davanje dirhema simbolizira brigu. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. Muhamed je Allahov poslanik". Nakit.v. Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. ako ga sanjaju ţene. — Nato mu je Vjerovjesnik s. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika. Sve vrste nakita. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan.a. pa je svoj. treba ga kovati. to znaĉi da će mu se povećati imetak. oni simboli ziraju pet namaza. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. a ako ih sanja ţena. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika. Jedan zlatnik simbolizira dijete. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali.Kad je to ĉovjek provjerio. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. ako ih sanja poboţan ĉovjek.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. biće pristrasan u svjedoĉenju. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje.. ako ih od njega potraţuje. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina. Dirhemi. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra.ko mi onih koji terete (tovare) nose.v.a. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete. moţe da simbolizira i njihovu djecu. ako ga sanja muškarac. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. nakit muškog roda — mušku. Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost. — Da ti nisi pjesnik? . ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari.Ibn Sirin mu je rekao: . posvjedoĉiće istinu. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. Ako se sanja pet zlatnika. ." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. laţ. srebrnjak). to znaĉi da on povjerava neku tajnu. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni.. ima negativno znaĉenje.s. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. . Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima. ako mu ih vrati. ako se sanja. Veliki dirhem. koji mu je rekao: . simboliziraju prepirku. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. a ne klanjaš u dţematu.To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige. . svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. rekao: — Ti klanjaš po sebi.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. a nakit ţenskog roda — ţensku djecu.

rekao je ĉovjek. koji jeizgubio vid. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi.s. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem.na Allahovom putu).Kada je to ţena ĉula. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. Kad mladić pogleda u defter.Kćeri moja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. KRUNA. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. — Ibn Sirin ga je upitao: .a srebro djevojĉice. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. Pogleda u nj. Ako ţena sanja vijenac. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta). ili. ako ima trudnu ţenu ili kćerku.s. . On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. ispisano i Allahovo dţ. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. znanje ili dijete. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. njegov vid. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu. i kad ju je on skinuo. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti.a. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. a ako je noseća. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. oca). a ako su bile od srebra. Kada je došao u Basru. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu. u kontekstu šehadeta. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. ali ništa nije razumio. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima. sve dok on nije napus tio svoju vjeru.). to znaĉi da će izgubiti vlast. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. . Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. to znaĉi da će kupiti slugu.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. ako se sanja. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. MINĐUŠE.. od krune koja je od samog zlata. Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru. a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. ibrik ili vrĉ s ruĉkom.š. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo.v. Ako muškarac sanja da ima minĊuše. tj. pa ga ponesi.Traţim oprosta od Allaha. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću.. — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. a na dirhemu je. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . rekla je: . jer u Basri imaš blago. ime. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga.. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima. ona će roditi kćer. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna. to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. a ako ga sanja muškarac. to znaĉi da on ĉini grijehe. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. rodice djeĉaka. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a. to znaĉi da će izgubiti neki imetak.. zatraţi da mu ga proda.

". to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. Ako takav prsten sanja trgovac. i ako je pripadnik sekte haridţija.minĊuše.s. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek. ako nema oca. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. ili ako ima oca. Ako takav san sanja trudna ţena. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. desiće mu se nešto neţeljno. to znaĉi da se bavi pjevanjem. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. ţenu. kao i ako je u pitanju prsten od bakra. jeziku ) aludira na nesreću. to mu je radosna vijest da će postići znanje. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. Ako neko sanja da je našao prsten. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini.njegovu ţelju i cilj. ili će se oţeniti.. dobiće veliĉanstvenu upravu. kupovinu robinje. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife. Ako takav san sanja ţena. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti.je. imetak ili upravu.š. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat.a. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. ako je rob. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. onda to nema pohvalno znaĉenje. dobio prsten. to znaĉi da će mu Allah dţ. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. on mu simbolizira poniţenje. a ako je u pitanju zlatni prsten. ili da će se razvesti sa ţenom. dobiće imetak od ne-Arapa. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine. Ako muškarac sanja prsten od zlata. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima. a da mu je ostao samo dragi kamen. obzirom da je vlast Su lejmana a. to znaĉi da će profitirati u trgovini . Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. vjerom. to znaĉi da će dobiti vlast. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten.š. ili od nekog uĉenjaka. Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. koji (u ar. koji na sebi ima dragi kamen. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. bila u prstenu. jer je ljepota svake stvari njen „biser". to znaĉi da će zaimati ne - 164 . to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. rodice sina.s. Ako neko sanja da je pozajmio prsten.v. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema. to mu simbolizira neku sreću. dati sigurnost pri kraju ţivota. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. to znaĉi da će mu se roditi kćer. i gravura na prstenu . a minĊuša u ušima — ţene i robinje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. zbog samog naziva bakra. ili da će izgubiti vlast. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće. . Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa.'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti. ono što je vjerom pcfkuĊeno. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. kuće. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. a ako ga sanja uĉenjak. kao i ĉasni ljudi svoje riznice. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. jahaće ţivoti. halka prstena — osnovu njegove vlasti. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao. a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. ili će mu se roditi dijete. i biće obdaren Kur'anom. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. ono za njih ima pohvalno znaĉenje.

ako je ĉvrsta. Prodavanje prstena. ona simbolizira bogatstvo. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. propise i rijeĉi velikana u vjeri. ako je od ţe ljeza. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. simbolizira rastavu. ako je s dragim kamenom od topaza. zaboraviće ga. spomen. sezam. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. krupnog biserja i safira. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. a ako je nije dostojan. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. ako se bavi fikhom. brašno. ukras i ţelju. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. udaće se za muţa visokog ugleda. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. ako je dostojan vlasti. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. ogrlica prekine i prospe. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. simbolizira znanje. ona će roditi sina. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. nauĉiće ga napamet. robinju. onda je dijete od muţa ne-Arapa. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. ako je od bisera. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. ako je zapamtio nešto od znanja. Ako se. ţenu ili dijete. ispuniće je. znaĉi da je ta ţena prostakuša. zaboraviće ga. ĉast i dr.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. Ako je ogrlica velika. Ogrlica koja simbolizira ţenu. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. ako je preuzeo kakvu obavezu. Ako neko sanja da s neba. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. ona joj simbolizira muţa ili dijete. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. dpbiće je. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. Ako te ukrase sanja muškarac. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. na ime kiše. to znaĉi da ga njegova ţena vara. simbolizira snagu i moć. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. simbolizira lice - 165 . Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. radost i imetak. ako se sanja. to znaĉi da će dobiti vlast. ugl-led. ako je od bisera. on mu simbolizira njegovu hrabrost. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. Prsten koji simbolizira dijete. jaĉinu i moć. biseri — Sunnet. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. kuću. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. jahalicu. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. ako je ogrlica od bronze. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. ovladaće njim. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. ako je nauĉio Kur'an napamet. kao npr. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. ţanje i Kur'an. ako je neoţenjen. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. a ostali dragulji — fikh. pak. pada prstenje. neće je ispuniti. Ako ogrlicu sanja ţena.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. Ako ţena sanja orglicu. Ako ţena sanja da je dobila prsten. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. ako ući Kur'an. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. a zapostavlja suštinu. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. ogroman imetak. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. bisera i topaza.

da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu." POJAS simbolizira oca. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. . a ako je taj pojas ukrašen draguljima.-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini. simbolizira pokvarenost vjere. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. za visno od toga kakvu je robinju kupio. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. će ga pomoći protiv njega. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. tako da ne moţe da ih nosi. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. HALHALE od srebra simboliziraju sina. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. Ako neko sanja da ispravno buši biser.mjerstvo. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. da je škrtac. one su odjeća vaša. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu. NARUKVICA. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. BISER. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an.š. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. tj. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. Allah dţ.. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost. opasao zmijom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga. to znaĉi da će on. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete.. ona joj simbolizira njenu ljepotu.. to znaĉi da će dobiti vlast.da ih vidiš. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Ako to sanja bogataš. to znaĉ i da će dobiti upravu.". Reĉeno je i to da ogrlica. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. ukras i ono ĉime se ponosi. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. Ako ţena sanja da ima narukvicu. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota.. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. Ako ţena sanja da ima više narukvica. ali ga on ne uzima. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. brata. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao.. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras.. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. a ako je ta narukvica od biserja. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. to mu simbolizira njegovu snagu. pomislio bi da su biser pro- 166 . pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. ako to sanja poboţan ĉovjek. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. Ako halhale sanja ţena. ma kakva ona bila. amidţu... Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. ali da se njime nije opasao. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. to znaĉi da je on škrtac. ili vlast. a ako je neudata. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. i ako to sanja uĉenjak. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige. to znaĉi da on nije pruţene ruke. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. a za trgovca — zaradu u trgovini. koji ljudi uzimaju. opasao koncem.

drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. za upravitelja . Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. jedno duţe a jedno kraće. Nenanizani biser simbolizira dijete. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. pak. simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara. popularnu i veselu robinju. a ako ţeli da se oţeni.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti. ni sveti mjesec. Ako se uzme da koral 167 . PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser. to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. za uĉenjaka -sticanje znanja.Nato joj je Ibn Sirin rekao: .. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. na ime minĊuše. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . Ako neko sanja da gleda u dragulj. i da to nema sjaja. a pitanje simbolizira kljuĉ. Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. . shodno rijeĉima Uzv išenog: „. Ako neko sanja da drvetom buši biser. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. Pro suti biser simbolizira lijep govor. to znaĉi da on ogovara ljude. a Ibn Sirin mu je tada rekao: .Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka.šuti". Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali". Ako neko sanja da ţvaće biser.. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. ni kurbane. Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. imam biser. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir.š. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. koji govore više od onoga što ĉuju. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. jedan veći a jedan manji. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. i za trgovca — zaradu. i sve što nauĉiš. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. Ako neko sanja da broji biser. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. da uzima školjke a baca bisere.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an.a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea.dobijanje uprave. . to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. Neki. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. ali ga ne uĉiš. ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. zabranio. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam. jer ja govorimono što ĉujem. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet. rodice mu se kćer.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. to zaboraviš i zapustiš. a ja nisam. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. — Istinu si rekao — rekla je ţena. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. KORAL.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. koje su ljudi kupili. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. Ako neko sanja da je progutao biser. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu. . Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Veliki biser. to znaĉi da on pljaĉka grobove. — Jesam — rekao je ĉovjek.upitao je Ibn Sirin. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. ima bolje znaĉenje od malog bisera. Bušeni biser simbolizira robinje. ako se sanja. biser ili kristal. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš.

s.a. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat.a. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. to znaĉi da će mu se poboljšati vid. pobjedu.Šta je to. a ako takav san sanja griješnik. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. SURMA simbolizira imetak. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. a ako se sanja otkriven i da se obrće. Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 .simbolizira prijatelja. Tele nije bilo od zlata niti srebra..sanja da u ruci ima nešto od bakra. to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju. koja će se povećati. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi.v. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". GvoţĊe simbolizira imetak. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu.v. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje.. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka. TIRKIZ simbolizira osvojenje. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. OLOVO simbolizira svjetinu (puk). Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak.. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. i to je ţenski ukras. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena). simbolizira zadovoljenje potreba. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv.a. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. Ako neko sanja da je posut naftom. što je bio zanat Davuda a. Uzvišeni Allah je rekao: „. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem.s.s. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). izdaju. pa ju je neko upitao za to. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. to simbolizira manju štetu. Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. NAFTA simbolizira haram imetak. taj san mu ima dobro znaĉenje. već od bakra. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna. Ako neko sanja da topi olovo. O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja. u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" . Ako neko sanja da topi bronzu. kako u ruci drţi bocu. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom.Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. U jednom haberu od Ummi Seleme r. ŢELJEZO. Ako neko sanja bronzu i bakar. svoga Gospodara. Ako neko. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. naklonost i dug ţivot. dobar i halal imetak. takav san mu nema dobro znaĉenje. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. Kada sam ga ja upitala: . . Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. s/iagu i ugled.s. a surmedan — ţenu.

Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. to znaĉi da će on oboljeti. zaraĊivati na ruţan naĉin. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. Isto tako. globu. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. zadesiće ga neka tuga. VODI. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. padanje u ropstvo. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on." Voda moţe da simbolizira i spermu. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. gorka ili smrdljiva.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. ako je oţenjen. znanje. onda: ako u njoj ima neko bolestan. Ako neko sanja da je voda bila pogana. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. ako je bolestan. RIJECI. TUMAĈENJE SNOVA O MORU. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka. ili da će dobiti lijepu robinju. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. zet. to znaĉi da će kupiti robinju. njegova ţena.. ako je siromašan. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. to znaĉi 169 . Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. ako je neoţenjen. iznenada će se obradovati. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode.š. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. LAĐI. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. Ako je voda bila mutna. ali ako nije ništa od toga. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. BUNARU. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. na kojoj će biti plaĉa i suza. a ako otiĉe iz kuće. njegova ţena ili robinja će zanijeti..koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. Ako je u pitanju samo jedna kuća. a voda simbolizira plod djeteta. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. a ako voda ostane u kući. dobiće neki imetak. ona mu simbolizira ţalost. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode. ţivot. srazmj erno nakitu jahalice. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. jer je ţivot svake stvari vezan za nju. pak od posude u kojoj je bila voda. ili. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. VODA simbolizira islam. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. bliski prijatelj i si. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. a ako ne to. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: . spavaće i okusiti njenu slast. kao što su kuga. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. to mu simbolizira haram i grijeh. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. npr. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). pomor ili sablja koja masovno ubija.. primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. to znaĉi da će mu se roditi dijete. nevjerovanje i zabludu. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. uglednijim i dostojnijim uprave. kao što je brat. ropstvo ili kugu. povodom ispraćanja nekog na put.govor i beskorisnu raspravu. riješiće se svih briga. oţeniće se. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. 41. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. rodnost i izobilje. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. to simbolizira rodnost.U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. od mjesta na kojem je pid vodu. ili pak umrlog (vlasnika kuće). a sitni novac obmanu. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. oţeniće se. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše. biće u stalnoj brizi". to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu.

opasno. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. nesreće. ljude. mor- 170 . Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. ako sanja da pije iz rijeke. vjersku i drugu literaturu. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. ili. ţene. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. to znaĉi da će se izgubiti vid. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu. gospoda i duhovna bića. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. vladare i kradljivce. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. sugraĊane. danas ih ljulja u kolijevci. poniţenje i gubitak blago dati. vašare i putovanja. ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. kapital. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. ekonomsku moć i pravni sistem. dobiće imetak od vladara. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. to mu simbolizira dug ţivot. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. ribe — njegove podanike. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. i ako sanja da vodu pije iz bunara. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. ako se ĉaša razbije a voda ostane. ta ko. vraćanje duga ili sigurnost od straha. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. njegova nareĊenja i dekrete. pak. a ako se sanja da se ona pije. trgovinu. Morske laĊe. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. nesreće. Ako se sanja STAJAĆA VODA.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. više nego što je inaĉe pije na javi. a druge siromasi. zaštitu od smutnje. izlazak iz zatvora. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. u tom sluĉaju. a druge osiromašuje ili ubija. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. na prevaru će dobiti neki imetak. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. poreznici. jednima danas daje vlast. povjerenike. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. to znaĉi da će voda presušiti. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. što jedne bogati. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu. bolesti i propast. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. kao što su kraljevi. toplom ili hladnom vodom. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. sudije. SLANA VODA simbolizira tugu. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. ali od koje neće imati hajra. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. a ako sanja da je koristi samo noću. — Ibn Sirin mu je rekao: .š. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. a sutra ih ubija. carevi. to znaĉi da će dugo ţivjeti. talasi — vladarove ljude. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. simboliziraju Allahovo dţ. oporavak od bolesti. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. obzirom da je more jako. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. moć. ogromno. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. to znaĉi da će postići obil no dobro. Morska voda simbolizira imetak i znanje. a sutra ih ubija i napada. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. uĉenjaci. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. vladar će mu zadati neku brigu. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. trgovaĉke radnje i pravnu. uzima i daje. a ako su njiva ili vrt dali plodove. laĊe — njegovu vojsku. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje.

Neki vele: Ako neko sanja more. ili će oboljeti.. koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine. u tom sluĉaju. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga. kao zatvor ili neka druga kazna. nauku ili vlast... to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada.Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra.. ili da će nastradati halifin im etak. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. i val ih razdvoji. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. kao što je sluĉaj s morem i rijekom. to znaĉi da je on u Dţehennemu.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. Ako neko sanja da je popio cijelo more. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara.. More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. naziva tugom. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. . to znaĉi da će se utopiti u vlasti. neki su pod teškim tovarom. to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna. ili će propasti u nekoj smutnji." ili „. ili će ga zahvatiti štetan vjetar.. to znaĉi da on ĉini prekršaje. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. kao oblak. kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. Ako neko sanja da vidi more izdaleka.. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći.. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu. a ako snivaĉ nije bolestan. umrijeće u svojoj bolesti." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je taj drugi umrla osoba. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more.A kad ih talas. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu.Vjerujem. ili kad je ono uzburkano. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. uţas ili strah. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi. LaĊe. preko koje neki prelaze s lahkoćom. a ako se pritom utopio." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti. obilniji i trajniji. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu. doţivjeće neki uţas. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ako se u moru udavio. JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. prekrije. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja).Nedugo zatim halifa je ubijen. Ko sanja da crpi morsku vodu . da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. Ako neko sanja da mokri u more. koji će ga omamiti. zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro. Ako neko sanja da se kupa u moru. rekao je: . neki djelimiĉno nastradaju.. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje.š. to znaĉi da će ga vla- 171 . ili u blagodati.

to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). to mu moţe da znafibolest. ako je ta rijeka bila ĉista. Kad neko sanja da pliva u moru. opet. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. to znai da će se pribojavati vladara. to znaĉi da će imati do bar urod. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav.š. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke.l kad je preĊoše. Ako je prilikom plivanja osjećao strah. on i oni koji su s njim vjerovali. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor. ugled i moć. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. to znaĉi da će ga zadesiti strah. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje. ili narediti da ga izbatinaju. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku. postaće ministar ako je toga dostojan 172 . to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo... carina ili nešto drugo. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao.. to znaĉi da će se spasiti svih briga. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu. ako takav san sanja putnik. ako voda nosi hra nu. Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „..dar upropastiti. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu.. Ako neko sanja da kopa rijeku. oslanjajući se na Allaha dţ. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. tako. a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti.. Ako neko sanja da pliva po kopnu. a ako more prepliva.. ili će ga zadesiti neka ţalost. taj san se odnosi na njegovu vjeru. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini. to znaĉi da će prebroditi brigu.. ili će ga omes ti kiša. hladnoću ili oskudicu vodom. uţas i strah. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. to znaĉi da je vladar pravedan. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti. ako ta rijeka potekne nazad. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. ukoliko se vo de bojao. spasiće se od vladarovog zla. ukoliko se sanjaju da su presušili. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe. a ako je pritom bio neustrašiv. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ. a ako je isplivao. Ako neko sanja da se utapa u moru. Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. ĉas uranjajući. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. bolest ili zatvor. rijeka ili do lina. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). zavisno od toga koliko se udaljio od obale.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću.". otići na neki opasan put. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. a neki. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. PLIVANJE.. to znaĉi da će povratiti vlast. ili će ga vladar zatvoriti. RIJEKA TIGRIS. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. ili da će mu u kuću ući vladar. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika. Svako more. ona simbolizira neki manji belaj. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. da će. to znaĉi. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. biće zatvoren. i ako voda nosi posteljinu. Ako rijeka u snu plavi drveće. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda. Ako neko sanja da pliva na leĊima.š."..

Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. ako je neoţenjen. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. će im d ati izobilje. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. i ako je voda potoka bila krvava. to znaĉi lijep ţivot. predstavlja brigu.. dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode.s. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. ili ga ponijela. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. korist i blagodat. ako nije ni jedno ni drugo. NIL. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. spasiće se. blud nazvao prljavštinom. jer stvoreno je nosilac orgaizma. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. da bi se to protu maĉilo. da mu se prekine opskrba. ako vlada glad. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. ili neki pokuĊeni imetak.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. da ima smetnji u braku. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. trgovaĉko putovanje. a ako to nije u pitanju. npr. tako da će moći vršiti kupoprodaju.a. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. ako je bogat ili ugledan. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. ali ako se presipa lijevo i desno. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. ali da se u njoj nije udavio. Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. ili da će u grad stići haram plijen. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. Ako se sanja da potok teĉe silovito. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. zapašće u 173 . Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. dućan. ako ima ţenu ili robinju. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. to znaĉi da će se riješiti tuge. a šta će mu se desiti. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. treba uzeti u obzir njegovo stanje. bilo dopremom hrane u grad. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. koju im on pruţa. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. Allah dţ. a ako se zaĉepi i razlijeva. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje.v. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. a ako je u snu izašao iz vode. to znai da će zapasti u veliku tugu. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. to se odnosi na njega liĉno. kao npr. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. ako je siromašan. ako u gradu vlada zaraza. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. Ako neko saja da je Eufrat presušio. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega.š. imaće lah -koću i steći će imetak. da bi mu se protumaĉio san. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. zavisno od toga šta mu se dešava na javi. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. to znaĉi lijep ţivot za ljude. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. razni zanati i sliĉno. bilo posredstvom kiše.

krĉag . to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu.s.Uţe mu simbolizira ugovor. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . a bunar . meda ili mlijeka. srazmjerno tome koliko je napajao. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. korisnu. a dijete će ti ostati ţivo. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. Nato je Ibn Sirin rekao: . to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek. a crno stado se pomiješalo s bijelim. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude.. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak. Ako kroz cijev teĉe voda. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe. MJESINA simbolizira isto što i vrĉ. dućan. . Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega.Nato mu je ĉovjek rekao: . da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. Kofa se u njegovim rukama povećala.v. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci)." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. koja će ti roditi sina. TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. meĊutim.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. a ako kroz nju ne teĉe voda.brigu i nevolju zbog sluge. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. . vreće i veliku svotu novca.a. voda — iskušenje. mahali i trgu gdje ţivi. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. ţene iji nekoga drugog.zamku.Nato mu je Ibn Abbas rekao: . prošlo mu je pola ţivota. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. ono je puklo i krĉag je ispao.Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke. a voda mu je ostala na dlanu. odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp. . i ako mu vrt dadne plod. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio.pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete.Ti zavodiš robinju. a on će se okoristiti od svoje ţene. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. hambar. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. Allahov Poslanik s. prvakinju. slugu ili roba. ako je popio manje ili više. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . koja ima poslugu. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi.ţenu. BAĈVA simbolizira dobru ţenu. zavisno od toga koliko je napajao. Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude.s. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene. pa je krĉag ispao i razbio se. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće. te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. ona moţe da simbolizira i valiju. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. jako usluţnu. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. riznicu.

s. i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu. tako. pa ako je uz to uzeo abdest. i Musa a. putovanje u laĊi s Hidrom a. u laĊi je bio spašen Nuh a. već spuštaj u bunar kofu za kofom. da bi mu protumaĉio san. a nekada s puno blata i malo vode.s. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom.s. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. Na osnovu kazivanja o Hidru a. opasnosti. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu.s. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. ako je u zatvoru. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. tako da će jedno drugo štititi od griješenja.s. ako namjerava ići na put. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. treba uzeti u obzir njegovo stanje. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike. MeĊutim.skim i svj'etskim stvarima. to znaĉi da će mu bolest potrajati. posustaće. to znaĉi da će u njemu dugo ostati. ako traţi nauku. i oni koji su s njim bili u njoj. a bunar -r. a prije toga je mislio da će propasti. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. LaĊa simbolizira i zatvor. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju.s. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. Allah dţ. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. ako je siromah. ako to sanja bolesnik. na što nas podsjeća Musaovo a. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. ako je bolestan. nekad ćeš je izvući punu vode.s. takoĊe je i Junus a. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem. pokajaće se za svoje grijehe. ako Bog da.š. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt.š. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. tako: ako je nemusliman. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi. ako je griješnik.. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru.s. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno. a Allah dţ. voda — spermu. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. ako ţivi u oskudici. neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja.. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. steći sigurnost i imati sretan brak. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje.". Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. Tako.s. obogatiće se.ţenu. primiće islam. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu..s. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a.s. a ako nema trudnu ţenu.s. a koju je Hidr a. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. ako je zdrav i traţi znanje. bunar joj simbolizira profesora.. to znaĉi da će mu ona roditi sina. ako to sanja neko ko je na moru. i on spusti kofu svoju. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. shodno kazivanju o Junusu a. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. zatim Hidr a. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime.. da bi mu se protumaĉio san. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. vratiće dug i riješiti se brige. i Musau a. ako je bolestan. ako je ugovorio brak.s. to znaĉi da će morati priĉekati. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama.. . to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora..š. ako to sanja duţnik. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja. licemjer - 175 . to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. ozdraviće. Nuha a. to znaĉi da će mu oskudica potrajati. to znaĉi da će se oţeniti. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo.

srazmjerno veliĉini mora. shodno Musaovim a. a što je laĊa dalje od kopna. a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. Vatra moţe da simbolizira i 176 . to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. a ako ne to. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen. PEĆ. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe.. islam. a ako sanja daje iz laĊe izašao. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. Vatra katkad simbolizira i uputu. sho dno rijeĉima Uzvišenog: ... shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. ako je upravitelj. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom.š. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". znanje i Kur'an. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji.. ona mu simbolizira tabut.. pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. UGALJ. Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze.) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. OGNJIŠTE.). Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put. onda je on. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar.stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. to znaĉi da se je dalje od spasa. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom . a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. to znaĉi da će da tone i na javi. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. SVIJEĆA. NJ. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe. LAMPA..Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe . ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili . shodno Njegovim rijeĉima: . moţda. od rijeĉi ili od dijela. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti. i dobio je uputu. i nastavlja kretanje kopnom. ako je trgovac.A kada ih On do kopna dovede. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa.. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara. 42. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode. Ako se sanjaju brodska uţad. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru.. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću. bilo prevozno sredstvo kojim putuje. uĉenjak ili poglavar. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. greške. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo. kaznu. i ona ĉini osnovu za samoisticanje. a što je laĊa dalje od kopna. MANGALA.. a ako je u snu potonuo." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. koja joj predstavlja spas i sigurnost.. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. bilo nešto drugo.š. to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini. koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha. dimi se i ima plamene jezike. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. KANDILJ l DR. brige.s.. šeriatski pravnik. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. ona simboliziraju drugove u vjeri. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu. bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi. po kome je neprirodno da se ona kreće.. ako je u snu izašao iz laĊe. .š.

voćke i biljke.s. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. mešetarenjem ili od predstavništva. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. njive. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu.v. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a.— Raspali. svaĊom. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji. to znaĉi da će to poskupiti. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. koji je vladar na oba svijeta. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega.s. Ako neko sanja da jede vatru. na ognjištu i si. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. kao što su boginje. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. usjeve. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. ugašena. Kad neko sanja da je u peći. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. na što ukazuje i kur'anski tekst. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. svoga Gospodara. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. ili da će to traţiti nekim sporom. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. to znaĉi da on jede haram imetak. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. a ako je uzeo nešto peĉenja. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć. kuga i dr. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. pak. a ako u loncu nije bilo hrane. ako profesionalno nije vezan za vatru. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi. našto je on re kao: . bez plamena. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. ili. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. a ako nema izgleda za rat. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. pa će ga njegova djeca voditi. a njom kaţnjava i Allah. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. Ljudi će ubiti svog imama. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom. MeĊutim. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. pojašnjavajući te sukobe. zahvaćala ih svojim iskrama. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote).s. to znaĉi da će biti spašen.Taj ĉovjek će oslijepiti. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. ili kojeg će varati.a. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. a ukoliko nije. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. ali ne i druge. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. kao što je bio spašen i Ibrahim a. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. Ako ta vatra nije bila na putu. a ako su ga u vatru bacili. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s.vladarovu kaznu. Iskre simboli- 177 . raspali. ili ako je on dobar ĉovjek. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti.s. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo.

s. a ako osjeti toplotu od dima. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude.. a druga je samo nagorjela. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća. blagodat i vlast. veselje. — Tako je i bilo. pobijediće ih. pretrpjeće gubitak u trgovini. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara.. UGALJ. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. to znaĉi da će postići iskre nost. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre.Tako se i desilo. zahvaljujući vladaru. ako mu vatra izbija iz usta. Pola stada ti je propalo. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. to znaĉi da je on doušnik. nakon što je ranije trpio nestašicu. nešto laţno i beskori sno. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. pobje du. dućan će mu donositi obilje. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. postići će moć. to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. pretrpjeće poraz. vele da on simbolizira opskrbu od vladara. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. blagoslov i moć.. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu . Ako neko sanja da potpaljuje peć. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. siguran od njene opasnosti. Neki vele da on simbolizira haram imetak. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada.. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. shodno kazivanju o Musau a. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. postići će dobro. smutnju i trvenje. Ako neko sanja pepeo. to znaĉi da će dobiti vlast i moć. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. a ako sanja da je baklja nasred kuće. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. a ako ima neprijatelja. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. ako je u ratu. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. koje će postati ĉuveno. to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. ako vladar ima neki problem.. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. Neki. opet. pa je jedna papuĉa izgorjela. riješiće ga. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. inaĉe. shodno kazivanju o Ibrahimu a. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju.s. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila.ziraju zao govor. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. to znaĉi da će otići na hadţ. a ako je trgovac. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. U narodu se. .

a ako zapali mushaf. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. potpalila i puhanjem raspirila vatru. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". to znaĉi da će mu ţena roditi sina. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. ali mu to neće poći za rukom. Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. popularnost. Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom.gradi peć. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. SVJETIONIK simbolizira slugu. Ako ţena sanja da je ukresala. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. to znaĉi da će roditi djeĉaka.. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu. to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. izdrţavalac porodice ili dijete. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. ugled i spomen i koje će biti korisno. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. poboţne ljude i Kur'an. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca... Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. ako je neoţenjen. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice. i ako je bogataš. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. pretrpjeće gubitak. a fenjer supruga. i oni će mu pruţiti pomoć. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. a ako je bolestan. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. to znaĉi da će se on oţeniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i kada ona osvijetli njihovu okolinu. oţeniće se. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. kao što je uĉenjak. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. ako je trgovac. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. 179 . izmeĊu ostalog. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. Ako se sanja drvena mangala. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. a vatra — vladara. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. izgubiće vlast. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka.. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. izgubiće imetak. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. simboliziraju i borbu sabljama." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast. ako je vladar.. ţeljezo — jakog ĉovjeka. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice. Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). ozdraviće. to simbolizira štetu u imetku. Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice..

Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. mudraca ili vladara. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. Isto tako. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. kao što je već objašnjeno.. tako. Ako takav san sanja oţenjena osoba. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. bilo da je u pitanju dobro. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. javno kupatilo. gumno. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom.. ili razne biljke koje rastu u vrtu.profesiju kao i on. visina — njen ţivotni vijek. kao što je du ćan. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. kao i njihovi plodovi. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. 43. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo. han. VRTOVIMA. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. Reĉeno je i to da vrt. nosi i raĊa plodovima. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. simboliziraju ţeninu porodicu. tako da drveće simbolizira spfre. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. rob. O NJIHOVIM PLODOVI MA. je li govorio. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. ţenom ili robinjom. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. a plodovi — njeno bogatstvo. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. bilo zlo i zavisno od vremena. jeo plodove ili ih je sakupljao. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. Drveće i biljke koje rastu u vrtu. VINOGRAD simbolizira ţenu. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. pio. a ukoliko je vrt bio njegov.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. bruka ili bolest. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. a plodovi — hranu na soframa. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. han. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. kao što je siromaštvo. to znaĉi da će poginuti kao šehid. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. srazrnjerno broju palmi. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. kao i to šta je radio u vrtu. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. s ĉijeg drveća je opalo lišće. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. one simboliziraju prinos 180 . Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. ako pos toji u vrtu.

a ako je to stablo ruţno. povodom nekog dobra ili nekog zla. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. Ako je u snu sišao s oraha. da se bori sa svojim slabostima. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. s palmom. hambari i si. Ako neko sanja da posjeduje stablo. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. majstor i si. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. koji je ugledan. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. boju koţe i posl ove kojima se kiti. da bi se san protumaĉio. Ako takav san sanja bolesnik. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. lijepo i krasno. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. npr. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. a ako je stablo imalo loš izgled. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. a ako nije. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. sofre. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. Ako neko sanja da je neko stablo palo. imam u mihrabu.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. da ih posjeduje ili da ih jede. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. obraslo trnjem. zavisno od samog stabla. pa ako je stablo bilo u napretku. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. a ako su sanjani van sezona. ili i jedni i drugi. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. robove. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. voĊa puta.s. Isto tako. sudija. napornog i teškog ne-Arapa. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. ako što su trapovi. Ako je tako sanjana umrla osoba. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. poredeći ĉovjeka i stablo. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. marljiv i plodonosan. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. a sve je to u principu haram i pokvarenost. koja je u Kući istine. kapetan broda. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. je palmu uporedio s muslimanom. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. napravili drugaĉiju usporedbu. muftija. crno i smrdljivo. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. da će biti zapovjednik. ljepotu i odijevanje.a. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom.v. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. Drugi tumaĉi snova su. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. Ako s oraha padne i umre. spasiće se. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. ĉast i sliĉno. poboţnost i ţivot. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. Ako se orah pod njim slomio. na kojem 181 . i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. pa ako je ono veliko. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. a Allahov Poslanik s. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima. sluge. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. njegovu braću i njegova uvjerenja. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. šef. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. ali će se ipak spasiti.

zavisno od samih plodova. to znaĉi da on kida rodbinske veze. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. Ako je u pitanju neko drugo stablo. ako je neoţenjen. a on je rekao: — Nisam. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. sudija ili Ijekar. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. — Kada je to taj ĉovjek provjerio. Ako je to stablo bilo maslina..) Veliko drveće koje ne daje plodove. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo.. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. a ako je trudna.. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu.. to onda simbolizira brigu. vaiz. Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. ustanovio je da mu je ona majka.. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. sporiti se. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. van sezone. hranljivosti i drugog. a ako se ne primi. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara.. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. Tako. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. ali sam kupio robinju. dareţljivog i korisnog ĉovjeka.. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi.. to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude. iz koje je porodice i kakve je prirode. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. njiho ve koliĉine. a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda.. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. tumaĉ snova. boja njenog ploda. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. Osim toga. to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. kao što su ĉempresi i platane. simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra.ne i ne". Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka. to simbolizira smrt te bolesne osobe. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: . to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta. (Rijeĉ „šedţereh" tj. blagoslovljenog stabla maslinovog.mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate". stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. uzmi i jedi . Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. ni istoĉnog ni zapadnog . shodno rijeĉima Uzvišenog: .. iscijedio iz njega sok i popio ga. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo.. utvrdio je da je to istina. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. a prihvata svoje neprijatelje. kao što je vladar..fi ma šedţere bejnehum". — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. veliĉine.. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak.. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . groţĊe umnogome podsjeća na spermu. rodice 182 . Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu.

jer to predstavlja suštinu. ako se sanja van sezone. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. Ţute kruške simboliziraju bolest. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. sin promijenio boju. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. simbolizira brigu. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. simboliziraju bolest. da bi mu se protumaĉio san. nepoţeljno i ruţno. osiromašiće. simbolizira bolest. Ako je ugovorio brak. a crne smokve i crno groţĊe — grad.noći. oni nemaju lijepo znaĉenje. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. OSKORUŠA. lišće i plodovi. Ako je siromašan. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. Zelene smokve i bijelo groţĊe. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. pak. obogatiće se. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje. a Zekerija a. koje je poprimilo crnu boju. i kada je Nu-hov a. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata. crvene ili bijele. s rogaĉem. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. a ako se sanja van sezone. kao što je poslovni partner i si. Ako je nje - 183 . vele.s. ako se sanjaju u toku svoje sezone. Ako je bogat. to znaĉi da će biti biĉevan. nastalo crno groţĊe. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. kao što su hurme. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. Ako je neko uobiĉajio. treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. a ako se sanja u sezoni. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe. GROŢĐICE (suho groţĊe). a ako se sanjaju van sezone. na osnovu prethodnih snova. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. imaju lijepo znaĉenje. imaće poteškoća dok se ne oţeni. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. ako se sanjaju u sezoni.s. ako se sanjaju u zimskom periodu. rogaĉ. crne. imaju lijepo znaĉenje. pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. ili zelena šljiva. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. po krovovima i trgovima. simbolizira bolest.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". sudije ili od neke ţene kao što je majka. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. KRUŠKA. kao što je npr. Kad neko sanja da cijedi sok. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. Kad neko sanja da cijedi groţĊe. da bi mu se protumaĉio san.s. simboliziraju bolest. Kazuje se da je oko Nuhovog a. Ako je. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. tugu ili bolest. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu..s. vlast i sreću. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. srazmjerno broju zrna.s. tako će se i tumaĉiti. ako se sanja van sezone. njeno stablo. SMOKVA. smokva. a ako je ţuta. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine. suho groţĊe i si. sestra ili supruga. s tim što to obavezno prati briga. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. koji u svom nazivu (u ar. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. to simbolizira jaku hladnoću i strah. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. i tako je.. ako se sanjaju van sezone. Ako snivaĉ traţi pomoć. bivši pritom u brizi i kajući se. Ako bolesnik sanja da jede krušku. to znaĉi da će ozdraviti. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. kao npr. simboliziraju brigu i tugu. takoĊe mogu da simboliziraju padavine.. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu.djevojĉicu. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. a ako je ţuta. kao npr. simboliziraju dobro i imetak. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. imetak ili nešto drugo od vladara. simboliziraju brigu ili ţalost. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. a crne smokve i crno groţĊe . simbolizira nešto neţeljeno. dinja i dr. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. simbolizira bolest i strah. CRNO GROŢĐE. simbolizira brigu i ţalost. Isto tako. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. a zelene — brigu. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. treba uzeti u obzir njegovo stanje. obzirom da se Adem a. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone.

vino ili mlijeko simbolizira vlast. . NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. s tim. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. Ako neko sanja da je dobio. shodno kazivanju o Jusufu a. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. ima nešto slabije znaĉenje. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. a kisele jabuke ha ram imetak.. Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. NARANDŢA. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. Jedna narandţa simbolizira dijete. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. odnosno njegovom tamniĉnom drugu. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu).Ne pribliţujte se ovom stablu". Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok. to znaĉi da će mu roditi sina. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. a ako ih sanja poljoprivrednik. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. simboliziraju jaku bolest. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. Ako neko sanja da grize jabuku. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima. to znaĉi da će se oţeniti. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. ima intenzivnije znaĉenje. Ako to sanja osoba koja traţi znanje. one mu sim boliziraju njegovu vlast. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. jeziku) ukazuje na obilje. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. 184 . Ako neko sanja da je ubrao jabuku.. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine.s. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. one mu simboliziraju ţalost i kajanje. ako ih sanja trgovac. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. rekao: . Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti. to znaĉi da će se ona proĉuti.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. prije nego je postao halifa. posjeduje ili jede jabuke. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka.v. koja ima i lijep miris i lijep okus". to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu.s.. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. to znaĉi da.s. KRUŠKA.a. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. zadovoljstva i uspjeha. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. a ako ukazuje na nešto neţeljeno. to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. Ako jabuke sanja vladar. JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino.će naslijediti neki imetak. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. ako ukazuje na dobro. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal.„vatra"). one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana.gov san bio opšti tj. i hazreti Havi: . SMOKVA simbolizira veliki imetak.

simbolizira opskrbu. izuzev crnog groţĊa i smokava. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. to znaĉi da će mu se roditi sin. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. i simboliziraju sakupljeni imetak. beskorisno putovanje. DUNJA. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. ako su plodovi na njoj ţuti. a ako ih sanja upravitelj. a zeleno ne simbolizira bolest. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. on joj je rekao: . a ako ih sanja ĉovjek vjere. one mu simboliziraju profit. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. ţuto voće simbolizira bolest. ako se sanjaju. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. Kajsija koja se savija od roda. BANANA. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. to 185 . ili da se razbacuje tuĊim imetkom. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. simboliziraju dobijanje imetka. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. OSKORUŠA. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka. to simbolizira neko dobro. a kad je ona potvrdno odgovorila. opet. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice. Ako banane sanja dunjaluĉar. kiselo — brigu i ţalost. imetak i dobro. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. Ako neko sanja da cijedi dunju. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. imetak ili znanje. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. Svaki slatki plod.. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. pak. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. Uglavnom. Crni dudovi simboliziraju zlatnike. BADEM simbolizira imetak. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao. on im simbolizira imetak. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put.. Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. LOTOS. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece.. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. Ako dunje sanja trgovac. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. izuzev već opisanih. suprugu ili kćer. a ako ga sanjaju ljudi vjere. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. i meĊu bananama plodovima nanizanim. oni mu simboliziraju znanje i vjeru.. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. njegovog slugu. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. ili.nekog spora. a ako su kajsije zelene. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. Plodovi oskoruše. da ostavlja namaz ili post. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. DUD.KAJSIJA simbolizira bolest. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. a bijeli — srebrenjake. Stablo lotosa. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. one mu simboliziraju uspon u vlasti. a neki. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane.

s. ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima.. Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. blagoslov i radost. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa. putovanje i dr.a. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. shod no rijeĉima Uzvišenog: . dobru i ĉuvenu ţenu.. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo. Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost.. ili će ozakoniti neku nepravdu. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru. Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova.. Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu.a. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. i voće i piće. Palmino lišće simbolizira ţenske kose. kao hranu robovi ma ." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća.U njima će moći. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. uĉenog.." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti.. HRAST. rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama.v. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. stablo palme simbolizira prijetnju. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. a za bogataše — povećanje bogatstva. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja.a.. Ako neko sanja da jede kokosov orah. priĉa Humejri. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. Isto tako. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. Ako neko sanja da jede zrele hurme.v. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. uprava. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku.. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara. na uţivanje vama i stoci vašoj". za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs. pa ga je Allahov Paslanik s. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje. to znaĉi da je on preokupiran haramom. Ako neko sanja da je posjekao palmu. pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. FUSTUK (vrsta badema). Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. Ako neko sanja da po njemu pada voće. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. kao što je spor.. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. . a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin. . Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . Jedne prilike je Allahov Poslanik s. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu. a kad sam se probudio. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa. lijek i utjehu. i po stablima palmi vas razapeti". kako kaţe Uzvišeni: . ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri.. Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu.. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti..v.znaĉi da će dobiti odjeću. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. koju hoće vrstu voća traţiti . U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. to znaĉi da će naći lijek... Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu. bezbjedno. napornog i škrtog bogataša.s. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom.. Ako neko sanja da s palme ubire hurme.s. Suha palma simbolizira munafika. shodno kazivanju o hazreti Merjemi. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. Ako neko sanja da jede fustuk. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. Pupoljci palme simboliziraju imetak. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. za trgovca — trgovinu. KOKOSOV ORAH. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka.

naseljeno mjesto ili neki posjed. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. ŠEĆERNA TRSKA. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. Ako šip sanja osoba dostojna uprave. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. zavisno od toga kako se bor sanja. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. dobiće je. mirodije i ostale mirisne biljke. TRSKA. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. a ako si ga pojeo. izlijeĉiće se od bolesti. ĈEMPRES simbolizira djecu. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . 187 . Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. a ĉini korist siromasima. JASMIN. brigu i ţalost. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. Ako neko sanja da je prodao šip. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru.ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. on ti simbolizira neko dobro. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. jeziku). a da. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. dobiće 1000 zlatnika. BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. a neubrani bosiok simbolizira dijete.. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. dijete koje će brzo umrijeti. NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. Ubiranje ruţe simbolizira radost. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. uzeće se da je sladak. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar.ruţe simboliziraju plaĉ. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. BOSIOK. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću.Sanjao sam da u ruci imam šip. mirta. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa.

a ako sjeme nije niklo.. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. ako je posijani usjev ponikao. ako je obiĉni radnik . dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka.zaradiće koliko mu je dovoljno. a suhi klasovi nerodne godine. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. koţa ili usta nisu potpuno puna. sirovo ili suho. ako je trgovac — prosperiraće. tada ćeš se kajati.Ko posije dobro poţnjeće spas. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. KRASTAVCIMA l SL. braće i rodbine. to znaĉi da on radi neki dobar posao. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti.. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. Ogrevno drvo.s. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku. i ako je poţnjeo ono što je posijao . to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. onda to znaĉi suprotno. a ako se sije nešto loše. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. sticanje znanja. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. a ako mu stomak. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. zapašće u brigu. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. jagorĉevina itd. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. shodno kazivanju o Jusufu a. pjesnika ili astrologa. to znaĉi da on jede kamatu. to simbolizira smrt omladine. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. svaĊu i sporenje. ili kako to kaţe poslovica: . postići će. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. BOS TANU.) simboliziraju sitan novac. jakog.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. TIKOVO DRVO simbolizira vladara.. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. to simbolizira loša djela. a ako je klasje ze leno. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. USJEVIMA. pak. ako je dostojan vlasti — dobiće je. . ako je klasje ţuto. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. Kada oni požanju. Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću. Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: .. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. uĉenjaka. 44. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. to znaĉi dobra djela. ĉast. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. to simbolizira smrt starijih ljudi. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. POVRĆU. vrijednog. BILJU. pa ako se sije nešto dobro. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". ŠTAP simbolizira poštenog. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. Sijanje sjemena simbolizira dijete. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. BAŠTAMA. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. simbolizira prenošenje rijeĉi.

simbolizira s mukom steĉeni imetak. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. koristi i zarade. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. NOHUT. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. KRASTAVAC. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek. Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. a taj imetak je koliĉinski velik. Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. trudom i brigom. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena.. Priĉa se da je Ibn Sirin. a suhi — imetak i radost. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. kao ni zelje i soĉivica. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću.s. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. meso i jaja. ili će steći znanje. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje.s. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. Ko sanja da je posijao dobar usjev.s. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. vele da crveni luk simbolizira imetak. Ako bolesnik sanja tikvu. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. i on ojaĉa. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali.v. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. za koji se treba dati propisani zekat.a. SOĈIVICA. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. vidjevši jedne prilike slamu. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. i ispravi se na svojoj stabljici". simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. svjeţe ili suho. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . opet. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. Ko sanja da u 189 . A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje.njenje. DINJA simbolizira bolest. Brašno ima još ljepše znaĉenje. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. CRVENI LUK. TIKVA.. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. ako se sanja van sezone. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. prţeno ili kuhano. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. ona mu simbolizira lijek. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. BIJELI LUK simbolizira loš glas. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba. PATLIDŢAN. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". koji je u oĉima ljudi hladna osoba. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. Neki. BOB.

ili mrkva. ţene. kao što su gljive i si. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice.s. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. da nosi. Vjerovjesnik s. razni zanati i poslovi i si. tekija. mudrost i pouku. protumaĉio godinama. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. ili će nekome nešto pozajmiti. kao što je npr. ili će sakupljati sredstva za rat. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. novotariju u vjeri. banke. simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. ili brigu.v. tj. GORUŠICA simbolizira otrov. soĉivica i dr.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade.a. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. raĊa itd. vijest o smrti i naricanje. stvoreni iz zemlje. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore... PACUA TRAVA (Ijutak). u ĉijem nazivu se (u ar. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . ţalost i haram imetak. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. trapovi i dr. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. mjesto gdje se daje sadaka .š. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude.s. jeĉma. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava. tegobu i gorĉinu. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu.. SLAMA simbolizira imetak. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. ako se odnose na ljude. mjesece ili dane. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. imaju negativno zna ĉenje. kap ukrasima. Kad neko sanja ţetvu. to simbolizira dobro i korist. Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. koji su. Maslaĉak. uzimanje kamate.. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. ako se sanjaju. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. krastavci." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. zikir-halka. bijeli i crni luk.. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. kao što su: kopar (komoraĉ). to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. bilo da se sanja u malim. simbolizira islam. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. prohe i boba. napor i umor prilikom sticanja imetka. Ljekovito bilje simbolizira znanje. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. kao što je zao govor i drugo. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak. onda klasje moţe da simbolizira i godine. kaznu u vidu zaraznih bolesti. vilina kosa. ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. kao što je dućan. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju. Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. zasijava.. kao i usjevi. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen.. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. ili nešto gorko. pa ako mu usjev nikne. zlatarske radnje i si. a ako se odnose na stva- 190 . a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. napaja. Sva zelen. a za bolesnike — da će umrijeti. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak. sezama. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. kao što je dţamija. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". po mahalama ili izmeĊu kuća. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. jeziku). Njiva moţe da simbolizira i bojno polje. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. djecu i starce. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. bilo u velikim koliĉinama. ali će mu biti olakšano. izuzev pšenice. nana. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo".

Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. ako je bogat. 191 . Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. a ako je asketa.s. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. Ako takav san sanja griješnik. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. posjeta grobovima dobrih ljudi i si. ili u more.. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje.. Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. to znaĉi da će ga i posjetiti. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi. da jede i sakuplja njene plodove. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu.s. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. ali ovo nije opšte prihvaćeno. Ako takav san sanja nemusliman. BAŠTA. a ukoliko ih se sanja više. to simbolizira raĊanje nove djece. ROTKVA simbolizira halal opskrbu.ri. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. Muhammed a. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. ako se sanja da se jede. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela. „Bašĉa mudraca". Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. zikir-halke. simboliziraju naĊeno blago. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. ili meĊu zmije i škorpije. ako to sanja u vrijeme hadţa. ili na pepeo. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. Ako neko sanja da jede prasu. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ.a. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. gar i smetlje. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. Ako je tako sanjana ţiva osoba. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa". obogatiće se. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje.a. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. kao npr. to znaĉi da će otići na hadţ. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. primiće islam. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. Kuhana prasa. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom. ako je siromašan. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. klanjanje dţenaze.š. sadaku i si. ili novotarije. a blagodat — kaznom. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. dvije ili tri. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište.s. simbolizira pokajanje. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf.v. ako se tako sanja umr la osoba. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. ili na sprţenu zemlju. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. Ako se sanja da je repa iznikla. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. KOPAR. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom.v. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. KRAVLJA REPA. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. poklone. povećaće mu se bogatstvo. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost.

a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas.. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. Ako takav san sanja ţena. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. to im simbolizira dugotrajan brak. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. KAMILICA. u dţamiji ili kući. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. ili će umrijeti. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu.. trgovina. a s ĉetvrtom nećeš. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu). Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu. ona simbolizira ĉovjeka. kao npr. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. kao npr. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. kao što je uprava. bilo u pitanju dobro ili zlo. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak. Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Priĉa se da je neki ĉovjek.. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu. MIRTA. on simbolizira roĊenje djeteta. koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. s tri ćeš se razvesti. NARCIS. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. — Tako se i desilo.. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. dijete koje neće dugo ţivjeti. 192 . SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. upravu koja će se brzo izgubiti. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. pospanac) simbolizira Ijekara. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte.. a ukoliko se sanja neubran. a bijeli — srebrenjake. Ako ţena sanja da miriše maţuran. to znaĉi da je umro EIEvza'i.. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. LEBLEB (slak. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. Ko sanja da sadi mirtu. muţ će joj se s njom razvesti. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. djeteta. koji je imao ĉetiri ţene. dijete. a o ĉemu se konkretno radi. to znaĉi da je on dobar planer. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. radost koja neće dugo trajati. BOSILJAK. Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. jeziku). Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. ţalost itd. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. jeziku). simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. poloţaja ili trgovine. LJILJAN. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar. udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost.

Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. zahvaljujući svom poslu. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. to znaĉi da je. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. LISTOVIMA.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. 45. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. pa ga je zaduţio da se s njom razvede.. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. uĉenjak. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. prepirku i ţalost. a kad je on rekao da ima. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. Neki vele da Iješnici. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. SMOLA simbolizira izvrstan imetak. sablja ili muško dijete. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. zavisno od toga šta i koliko je pisao. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce. viku. Pero moţe da simbolizira i plug. sudija. bez bjedan od siromaštva. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . biti siguran od siromaštva. MASTIONICI. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. Neki. vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. opet.s. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. zbog Esrpe. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. a tinta sjeme. a hartija — ţenu. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pogotovu ako su krastavci bili ţuti. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo). Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. zahvaljujući svom poslu.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. TINTI. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte.. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. SJEMENJE.a. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. kao što su vladar. Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. to znaĉi da će. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. — Tako je i bilo. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. a van sezone — bolest. POEZIJI l SL. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. a dasku nije.v. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. PISANJU. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. Isto tako. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. što je on i uradio. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. jezik.

koji mu je rekao: — Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku TINTARNICA simbolizira robinju. shodno rijeĉima Uzvišenog:'' … I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu I teško njima što na taj naĉin zaraĊuj!'' TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poniţenje.. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje. — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni. kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo. a pero muţa. a ako je u muci. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . a zapeĉaćeno pismo sim bolizira skriveno dobro. Ko sanja da mu je imam (voĊa) dao papir — to znaĉi da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši poloţaj. tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost. ako je vladar.to znaĉi da će dobiti vlast... Reĉeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar. Listovi papira takoĊe simboliziraju neizvjesnost. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. to mu je neko dobro u neĉemu što je ruţno. Ko sanja da je dobio zapeĉaćeno pismo to znaĉi da će se potĉiniti vlada ru ohzirom da se je i Belkisa potĉinila Sulejmanu a.. Pismo u ruci ţene simbolizira radosno išĉeki vanje. Ko sanja da piše i da umaĉe pero u tintarnicu — to znaĉi da će kupiti robinju i s njom imati braĉne odnose. a primanje knjige u lijevu ru ku simbolizira kajanje za poĉinjena djela. a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da LI njih umaĉe pero. ali da nije proĉitao šta na njemu piše. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a ako je ţena ruţna. shodno rijeĉima Uzviše nog: . pretrpje će gubitak u trgovini... Ko sanja da je od imama (voĊe) dobio dekret . to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan.. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo.. Ako neko sanja da piše po har-tiji. Pismo u ruci robinje simbolizira dobro. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje i da će zapasti u nevolju. Pisanje lijevom rukom u snu. neće se oţeniti.da ne moţe biti oţivljeno. neku korist od strane ţen e ili djeteta.. ali ona neće dugo kod njega ostati.imbol'zira radost i ĉast. sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan.Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu. Kad neko sanja da mu je zapeĉaćeno pismo koje je poslao vraćeno. Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob. kako kaţe Uzvišeni: . ako je ţena lijepa i namirisana. koju na listove stavljate i pokazujete. KNJIG A simbolizira moć i snagu. i ako se zaruĉio. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim. Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znaĉi da se on pridrţava Kur'ana.. pa je njegov san ispriĉan tu maĉu snova. iz nje će se izbaviti. Pismo u ruci djeĉaka simbolizira radosnu vijest.. to simbolizira neko dobro i pohvalu. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio pero. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu. to znaĉi da će cj<i taj obijediti. koji je rekao: — Taj ĉovjek je homoseksualac. Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro. da će ga spopasti briga i tuga ili da će doţivjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju. Ono takoĊe moţe da simbolizira upravu nad nekim zanimanjem." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. ako je trgovac. Ako vjernik sanja da u ruci ima perzijsku knjigu. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću. stranicama Ibrahima i Musaa". ili pak njene brige i belaje ukoliko snivaĉ sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću. smutnje i zl a i da će postići neko dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost.s. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ na javi uprljati svoju odjeću. simbolizira 194 . a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio". Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro. stvari će mu izaći na ĉistac. a potom primila islam. to znaĉi da je njegova zarada haram. — Većina tumaĉa snova vele da tintarnica simbolizira ţenu.. TiNTA simbolizira gospodstvo. a tinta — krv i sukrvicu.. ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba.. Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom. a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada. radosnu vijest i veselje. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. Ko sanja da je pogledao u neki list papira. U tom sluĉaju pero simbolizira noţ. to znaĉi da će on dobiti neko nasljedstvo." TUŠ : . U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu. prihvati knjigu snaţno". ako je pismo otvoreno i ako je ţena pod nikahom. Pero moţe da simbolizira i nareĊenje ili zabranu. situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu. visok ugled i uţivanje podrške. to znaĉi da će se riješiti briga. Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe. ako neko sanja da piše knjigu. Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro. PISMO (knjiga).ju.. !bn Sirin je rekao da.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć. Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir. onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje".. to znaĉi da će se oţeniti..O Jahja. vojska će mu pretrpjeti poraz. Pero simbolizira i izdrţavaoca. Tintarnica moţe da simbolizira i ĉir.

krpedţiju i