Ibn Sirin

VELIKI TUMAČ SNOVA

Sarajevo, marta 1989.god

1

UVOD
Zna se da nema skoro nijednog covjeka na zemlji koji ne sanja.Svjedoci smo da se u vremenu u kojem ţivimo koriste razni mediji da se o snu ill sliĉnim temama nešto kaţe. Mnogi su i te kako razumjeli, osluhnuli ljudsku dušu pa joj pokušavaju udovoljiti iz svojih razloga. Takode je poznato da je jedan dio objave Boţije rijeĉi (Kur'an) posvecen torn problemu. Evo nekoliko primjera u slobodnoj interpretaciji kur'anskog kazivanja o snovima: Poznat je sluĉaj Jusufa a.s. koji je sanjao da mu je jedanaest zvijezda, sunce i mjesec palo na sed ţdu. San je ispricao svom ocu koji je takode bio Boţiji poslanik... Slijede snovi dvojice njegovih zatvorskih drugova, a zatim i san vladara tadašnjeg Egipta (sura Jusuf). Pored ovih snova spominje se san Ibrahima a.s. u kome mu je nareĊeno da ţrtvuje sina kao kurban (sura Es-Saffat). Spominje se i san u suri EI-Feth. Muhammed a.s. se u brojnim hadisima osvrnuo na snove. U jednom hadisu je rekao ovako: ,,Nije ostalo od vjerovjesništva osim mubesirati." a kada je upitan što su to mubesirati odgovorio je: ,,Dobar san koji musliman usnije". Poznat je takode hadis u kome je rekao ovo: ,,San vjernika je ĉetrdeset i šesti dio vjerovjesništva". I recimo ovakav jedan njegov hadis u kome kaţe: ,,Najiskreniji meĊu vama imaju najtaĉnije snove". Hazreti Aiša, majka vjernika, r.a. nam priĉa: ,,Prvo sto je od Objave poĉelo Allahovom Poslaniku, s.a.v.s. je dobar san. Nije ništa sanjao a da se to nije desilo sljedećeg dana". Bilo bi interesantno spomenuti i san Ebu Beklra es-Sidika kojeg je sanjao prije pojave islama. Naime, on je sanjao sunce i mjesec kako mu se spustiše u sobu i on ih prigrli u svoja njedra. Taj je san ispriĉao putujuci kao trgovac jednom svešteniku koji mu ga je protumaĉio ovim rijeĉima: ,,U tvom će se narodu pojaviti vjerovjesnik kome ćeš ti biti pristaša, a i njegov zamjenik poslije njega". Kada je Muhammed, a.s. poĉeo širiti islam i pozvao Ebu Bekra u islam on mu je traţio (t j. traţio je da mu pokaţe) ĉudo, na što mu Muhammed a.s. reĉe: ,,Zar ti nije dovoljno ĉudo kako ti je onaj sveštenik protumaĉio san". Ebu Bekir na to potvrdno odgovori. Priĉa se da je hazreti Omer, r.a. rekao: ,,Hoćete li da vas obavijestim o ĉovjekovom snu kada zaspe. Tada se podigne njegov duh prema nebesima, pa sve što vidi prije nego stigne do neba to je netaĉan san, a što vidi kad stigne na nebo to je to što će biti." Ĉuveni tumaĉ snova Muhammed ibn Sirin, jedan od tabiina, rekao je ovako: ,,Ne mora sve što ĉovjek sanja biti taĉno, taĉno je samo ono što ti doĊe od Uzvišenog Allaha preko meleka koji je zaduţen za san koji se zove Ruhail, a on to donosi iz Levhi Mahfuza." Neki tumaĉi snova kaţu da se melek koji je zaduţen za san zove Sidikun. Ovdje bi bilo lijepo prenijeti rijeĉi ashaba Muhammeda, a.s. koji je zvao Ebu Derda. On kaţe ,,Kada zaspe ĉovjek uzdigne se njegov duh prema nebesima sve dok ne stigne do Arša (prijesto Svemoćnog), pa ako je ta osoba ĉista po šeriatsko-pravnim propisima dozvoli joj se da uĉini sedţdu Uzvišenom, a ako je neĉista sedţda joj se ne dozvoljava. Na kraju, ne smije se smetnuti s uma da su neki poslanici primali Objavu iskljuĉivo putem sna.

2

Kroz istoriju muslimanskih naroda mnogi su se uĉenjaci bavili ovom problematikom. Tako su napisana mnoga djela iz ove oblasti. To se vidi i izjave jednog od njih koji se zvao Halil bin Šahin (9. vijek po Hidţri). Ovaj islamski uĉenjak kaţe da se, dok je pisao svoj tumaĉ snova, oslanjao na dvadeset i dva djela ranije napisana o snovima. Pošto je ţivio u 9. vijeku,znaĉi prije 500 i više godina, vidimo da su se ranije generacije i te kako bavile ovom problematikom. Poslije njega se pojavljuje Abdul Gani Nablusi sa svojim tumaĉem snova. Ovaj uĉenjak je poznat i po tome što se bavio raznim islamskim disciplinama. On nam izmeĊu ostalog o snovima kaţe i ovo: ,,Snovi se dijele na laţne i istinite. Laţnih je sedam grupa, i te su: 1. govor duše (nefs), njene ambicije i preokupacije, 2. san zvani hulm. To je onaj san koji se sanja kada ĉovjek zaspi neĉist.Takav san se ne komentariše, 3. san koji dolazi kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 4. snovi koji dolaze kao zastrašivanje i si. od strane šejtana, 5. laţni san kojeg šejtan pokazuje. Takav se san i ne treba ubrajati u snove 6. snovi koji nastaju zbog poremećaja u ljudskom tijelu, npr. visoke temperature i dr. 7. snovi koje izazivaju bolovi, tjkoji su rezultat ljudskih bolova. Posljednje dvije grupe su formalno sliĉne, meĊutim one se veoma razlikuju. Naime, govori se o dvije razliĉite boli. Istiniti snovi se dijele na pet grupa: 1. san koji je jasno istinit i on je dio vjerovjesništva,kako kaţe Uzvišeni: ,,Allah je obistinio san Svoga Poslanika da će ući u Sveti Mesdţid. " Ovo se odnosi na san Muhammeda a.s. kojeg je sanjao na Hudejbiji. Naime, usnio je da će osvojiti Mekku i ući u nju sa ashabima, sigurni, obrijanih glava ili skraćene kose. Taj je san ispriĉao ashabima. Pošto te godine nije mogao ući u Mekku, licemjeri su se obradovali što mu se san nije obistinio. MeĊutim, do naredne godine san mu se obistinio taĉno onako kako je sanjao. Na taj se san ukazuje u suri EI-Feth. Ovakav se san ne tumaĉi. Takav je bio i san Ibrahima a.s. u kome je vidio da treba sina da ţrtvuje. 2. dobar san koji je radost od Uzvišenog Allaha kao što kaţe vjerovjesnik Muhammed, a.s.: ,,Najbolje što od vas neko moţe usniti je da sanja svoga Gospodara, Njegova Vjerovjesnika ili svoje roditelje muslimane". 3. san kojeg ti pokaţe melek koji se zove Sidikun prema onome kako meleka Allah poduĉi iz „Majke knjige". On pomoću mudrih primjera za svaku stvar pokazuje to znanje. 4. san koji se zove mermezeh, tj. onaj san kojim se alaudira. On ide preko duša (Ervah). Npr kad ĉovjek u snu vidi jednog meleka koji mu kaţe: „Ţena hoće da ti naspe otrova preko ruke tog i tog tvog prijatelja." S tim mu duh tog meleka aludira da taj njegov prijatelj ĉini prostituciju s njegovom ţenom, tako da se taj san tumaĉi, jer je prostitucija skrivena kao i otrov. 5. san kojeg treba tumaĉiti potpuno suprotno. Npr. ako neko sanja da uz neki instrument (mu ziĉki) svira u dţamiji, taj će se pokajati Uzvišenom Allahu od pokvarenog i negativnog te će se tako raširiti njegov spomen i ako neko sanja da uĉi Kur'an u kupatilu,biće poznat po pokvarenosti. Jasno je da se ovdje misli na pojedine snove. Iz kur'anskog teksta se vidi kako smo rekli da da ima snova direktnih i indirektnih. Direktni su već spomenuti (Ibrahim a.s.), a takoĊe i oni drugi (Jusuf a.s.) TakoĊe se iz kur'anskog teksta vidi da i nemusliman moţe usniti taĉan san (dva zatvorenika sa Jusufom a.s., san egipatskog vladara — svi su oni bili nemuslimani). Ovi posljednji snovi nisu bili direktni, a protumaĉio ih je Jusuf a.s. Treba primijetiti koliko Jakub a.s. drţi do sna Jusufa, a.s. kao djeteta kada mu kaţe: „Ne priĉaj svoj san braći. „Nije li to nama pouka da i mi ne priĉamo svoje snove svojoj braći. Muhammed a.s. je rekao: „Ispriĉaj san svojoj dragoj osobi ili lebibu (struĉnjaku za snove)". Ĉesto je Muhammed, a.s. pitao ashabe je li ko šta lijepo sanjao, l sam je ispriĉao mnoge svoje snove. Zar smo zaboravili na dogaĊaj koji se desio onda kada se Muhammed a.s. dogovarao sa ashabima o tome na koji naĉin da se muslimani pozivaju na namaz. Naime, zaveo je uĉenje ezana u šeriatu na osnovu sna hazreti Omera, r.a. i još jednog ashaba. Iz toga se vidi koliko je drţao do pravog sna budući da je nešto uzakonio na osnovu sna. O fenomenu sna bi se moglo veoma dugo govoriti. MeĊutim, skrenuću paţnju na to da se preko sna i u akaidskom smislu moţe mnogo nauĉiti. Tako npr. kad sanjamo bilo šta,tada smo sa svojim razumom uvjereni da je to realnost, a kada se probudimo vidimo da nije tako. Nije li razum tada u zabuni za vrijeme sna. Šta ako je ovaj svijet u budnom stanju sliĉan snu ili je moţda vrsta sna pa je takoĊe razum zbunjen i misli da je ovo što vidi realnost. Neće li se moţda desiti istin sko buĊenje na smrtnom ĉasu, pa će se onda pojaviti stvarna realnost. Na to nas upozorava Ibn Arebi citirajući jedan hadis koji glasi: „Svijet spava, a kad umre probudiće se." Ibn Arebi u „Futuhatu" spominje izmeĊu ostalog i ovaj ajet: ,,Ve min ajatihi menamukum bi-l-lejli ve-n-nehar." On kaţe da.se u ovom ajetu krije objašnjenje toga. Dalje nam Ibn Arebi objašnjavajući odnos jave (prividne realnosti), sna i istinske realnosti i kaţe da je to sliĉno ĉovjeku koji spava i u snu sanja da se probudio i priĉa kako je sanjao neki san. Ovdje bi trebalo zastati i dobro razmisliti o tome. Tako mi mnogi mislimo dok smo na javi da

3

smo moćni ili bogati i sl. ili moţda mislimo da ispravno rezonujemo, a šta kad doĊe smrt pa nas probudi. Tada će se potvrditi kur'anska maksima: ,,Ko je moćan, a ko nemoćan, ko je ţiv, ko je istinski ţiv, a kome se priĉinjavaio da je ţiv." Ibn Arebi, u svojoj brošuri ,,Stablo bitka", navodi san kao primjer za nagradu ili kaznu na dru gom svijetu, poslije proţivljenja. Naime, ako se ne ĉuje i ne vidi kazna ili nagrada ljudi koji su umrli, isto se tako ne ĉuje i ne vidi patnja i nagrada ĉovjeka koji sanja. Kako lijepo Allah kaţe: ,,Malo se vi dosjećate!" Na osnovu dosad ukazanog smatramo da ne bismo trebali potcjenjivati fenomen sna pogotovo ako se zna da se to i te kako tiĉe ĉovjeka. Trebalo bi o ovoj temi daleko opširnije pisati i ponu diti islamski pogled na nju. Stoga bismo preporuĉili svima onima koji mogu doprinijeti na ovom polju da se pozabave ovom oblašću. Smatramo da bi bio grijeh pustiti mu'mine da na pitanja o snu traţe odgovore u neispravnim tumaĉenjima. Salih Ibrišević 1. TUMAĈENJE SNOVA U KOJIMA ROB (ĈOVJEK) SANJA DA STOJI PRED SVOJIM GOSPODAROM (ALLAHOM DŢ.Š.) Obavijesti nas je Ebu-l-Kasim el-Husein ibn Harun, u Akki, da mu je kazivao Ebu Jakub Ishak ibn Ibrahim el-Evzai, ovome Abdurraman ibn Vasil Ebu Zerate el-Hadiri, a njemu Ebu Abdullah et-Tusteri, koji je rekao:-Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan, kao da sam ustao iz kabura i kao da mi je dovedena neka jahaća ţivotinja, koju sam uzjahao. Zatim sam se digao na nebo, a kad tamo - Dţennet. Htio sam da sjašem ţivotinju, ali mi je reĉeno: — Ovo nije tvoje mjesto! — Zatim sam bio uzdizan na jedno po jedno nebo, a na svakom nebu je bio Dţennet, sve dok se nisam našao u najvišim visinama. Tu sam sjahao, i htio sam da sjednem, pa mi je reĉeno: — Zar ćeš sjesti prije nego vidiš svog Gospodara, azze ve dţelle? — Rekao sam: — Ne! — pa sam ustao, i pošli smo dok nisam stigao pred Slavljenog i Uzvišenog Allaha. Pred njim je sjedio Adem a.s. Kada me Adem a.s. vidio, posadio me je sa svoje desne strane, i to tako kao da traţi pomoć. Rekao sam: — Gospodaru, hoćeš li oprostiti ovome starcu? — Tada sam ĉuo da je Uzvišeni Allah rekao: — Ustani, Ademe! Oprostili smo ti." Obavijestio nas je Ebu Ali el-Hasan ibn Muhammed ez-Zubjeri da mu je kazivao Muhammed ibn Musejjib, kome je kazivao Abdullah ibn Hanif, ovome sestrić Bišra ibn el-Harsa, koji je rekao: — Došao mi je neki ĉovjek i upitao me: — Jesi li ti Bišr ibn el-Hars? — Rekao sam mu: — Da! — On je rekao: - U snu sam vidio Gospodara, azze ve dţelle, pa mi je On rekao: — OtiĊi kod Bišra pa mu reci: — Kad bi Mi ti sedţdu ĉinio na ţeravici, ne bi Mi se mogao nazahvaljivati za ono što sam uĉinio da tvoje ime bude poznato meĊu svijetom. Obavijestio nas je Ahmed ibn Ebi Imran es-Sufi u Mekki-neka je Allah ĉuva — koga je obavijestio Ebu Bekr et-Tarsusi, koji veli da je Osman el-Ahval, EI-Harrazov uĉenik, rekao: — Kod mene je zanoćio Ebu Seid. Kada je prošla jedna trećina noći, poĉeo je da me doziva: — Osmane! Ustaj i upali svjetlo! — pa sam ja ustao i upalio svjetlo, kad on veli: — Teško tebi! Evo sad sam sanjao kao da sam na Ahiretu, i kao da je nastupio Kijametski dan, pa su me pozvali i doveli pred Gos-podara. Ja sam se sav tresao od straha. Nije bilo dlake na meni a da nije umrla. Tada mi je on rekao: — Ti si taj što, kad slušaš o Selmi i Busejni aludiraš na Mene! Da ja zasigurno ne znam da si ti iskren u tome, kaznio bih te kaznom kakvom nikog od svih svjetova nisam kaznio! Poznati uĉitelj Ebu Sad, radijallahu anhu, rekao je: - Ko sanja da je stao pred Uzvišenog Allaha dţ.š. i da ga Allah dţ.š. posmatra, ako je taj što sanja dobra osoba, njegov san je san milosti, a ako nije dobar, treba da se pripazi obzirom da je Uzvišeni rekao: „... na dan kada će ljudi stati pred Gospodarom sjetova..." Ako pak osoba sanja da je Allah dţ.š. doziva, to znaĉi da će je On poĉastiti svojom blizinom i da će uĉiniti da je ljudi zavole. (,,l mi smo ga Sebi pribliţili da ĉuje naše rijeĉi"). To isto vaţi i za osobu koja sanja da pred Uzvišenim Allahom ĉini sedţdu (,,Uĉini sedţdu i pribliţi se (Allahu dţ.š.)"). Ako neko sanja da Allah dţ.š. s njim razgovara iza zastora, to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro, da je povjerljiv i da će mu ojaĉati ugled. A ako neko sa-nja da Allah dţ.š. s njim razgovara, bez ikakvog zastora izmeĊu sanjaĉa i Allaha dţ.š., to znaĉi da on u svom vjerovanju ima nekakvu grešku, shodno kur'anskom ajetu:,,Ĉovjeku nije dato da Allah govori s njim osim putem objave ili iza zastora../'. Ko sanja da srcem vidi Njegovu veliĉi-nu, i da ga je On - neka je Uzvišen — pribliţio sebi i ukazao mu poĉast i oprostio mu, ili da mu je vršio obraĉun i obradovao ga, bez da pred oĉima ima ikakav lik, to znaĉi da će on na Kija -metskom danu sresti Uzvišenog Allaha. Isto tako, ako neko sanja da mu Allah dţ.š.obećava opx) Ovdje se, naime, misli na objavljivanje hadiskih znaĉenja ili objavu hadis-kudsijja, i si. Ne misli se na objavljivanje Kur'ana, jer je on objavljivan u budnom Poslanikovom stanju (op. ur.).

4

š. daje nešto od dunjaluĉkih dobara. Ako neko sanja da mu AIlah dţ. 5 ." TakoĊe se veli: Ko sanja da se AIlah dţ. nije zadovoljan. postići će blagodat i milost (od Allaha dţ. ta osoba ne priznaje blagodati koje mu Silni i Uzvišeni Gospodar daje i ona nije zadovoljna sudbinom koju joj je On odredio. Ako neko sanja da ga je AIlah dţ.a koga snaĊe moja srdţba nastradao jy. dok god je ţiv. naljutio na njega. shodno rijeĉima Uzvišenog. to ukazuje na to da se AIlah dţ. haljinke i on ih odmah obukao.On vas savjetuje da biste prihvatili pouku". Ako neko sanja da ga AIlah dţ. koja to sanja. ljutnja je u ljutnji roditelja. to ukazuje na to da su njegovi roditelji ljuti na njega." U predaji jednog hatara stoji: . prijestolje (Kjurs). to su mu belaji koje će imati i kojima će zasluţiti Njegovu milost. Ko sanja da je zapao u neopisivu svjetlost.š.Allahovo dţ. pa mu bude reĉeno: — To je tvoj bog!. Ako neko sanja da gleda u Allahovo dţ.š.. u tom mjestu će zavladati pravda i izobilje i propašće nasilnici tog mjesta. na njega rasrdio — past će sa neke visine.š. savjetuje. pa ga poĉne oboţavati i sedţdu mu ĉiniti. pa je za san pitao Ibn Širina. Ovakav san je san osobe koja izmišlja laţi o Allahu dţ. Ako neko sanja da je pred AIlahom dţ. Ako neko sanja da ga AIlah dţ.š.. zadesiće belaji. ali je obavezan da na tome puno zahvaljuje. Kazuje se da je neki ĉovjek sanjao da ga je Allah dţ. prestaće da ĉini ono ĉime AIlah dţ. bilo da je u pitanju zdravlje. na njega rasrdio.š. koji mu je rekao: — Pripremi se za belaje! — Uskoro je taj ĉovjek obolio od gube i bolovao je od nje sve do svoje smrti. ne krši obećanja.š. to obećanje je ispravno i u to nema nikakve sumnje. ta oso-ba je ogrezla u laţima. zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja.š. a Allahova dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pretpostavljajući da je to istina.š. neće imati koristi od svojih ruku dok god je ţiv. a ako sanja da su mu se roditelji naljutili na njega. na nekom mjestu koje mu je poznato. bilo izdrţavanje.rost i milost. ili on bude mislio da je to njegov bog. Ako neko sanja da se AIlah dţ.š..š.š.odjenuo sa dvije..š.. oslovljava njegovim ili neĉijim drugim imenom. shodno Njegovim rijeĉima: . postići će napre dak i pobijediće svoje neprijatelje. Ako neko sanja da huli na Allaha dţ.š..š.š. odjenuo nekim predmetom." Ako pak sanja da pada sa nekog zida. ili iz vazduha ili sa brda.). jer AIlah dţ. . tu osobu.š. Ako neko sanja neki lik ili sliku. naljutio na njega. to ukazuje da se Allah dţ. to mu je briga i bolest dok je Ţiv. MeĊutim...Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim.š. a biće potpomognuti oni kojima je na-silje uĉinjeno.

neka je Allahov blagoslov na sve njih.v. i to tako da su mu njegova boja i njegovo stanje izmijenjeni." Ako neko sanja da razgovara sa Ademom a. namrštena lica. u njegovom pravom liku taj će. — i ĉim je nauĉila Fatihu. iz toga izbaviti.š. Kad se probudila. Ko sanja Huda a.On je doista bio zahvalni". koje su joj rekle: — Kako moţeš da mu se obraćaš na njegovom jeziku kad ga ranije nisi znala? — ! tada ona poĉe da priĉi:— Na snu vidjela jednog srditog Ĉovjeka koji je išao ispred mase svijeta. tako da sam ja jedina ostala.s. biće od onih koji mnogo zahvaljuju Allahu dţ. kako ide ispred mase svijeta. Isto se tako kazuje da sanjati Ibrahima a. niti sam ja znao njen jezik. shodno rijeĉima Uzvi šenog: .. „Ja ću na zemlji namjesnika postaviti. mislim da je bila Turkinja.s. i tako. ali će je na kraju Allah dţ. ako je dostojan toga. vrišti i da me moli: — Gospodaru. Pokucale smo na kapiju. znaĉi biti neposlušan prema ocu.2.s. Ko sanja Nuha a. Upitala sam ko je ovaj. veli: — Sanjati vjerovjesnike. biće poboţnjak koji se ĉuva svega što je haram i njegov svršetak će biti hajirli.s. povratiti vid. A ako se neki od njih posebno sanja. to uka-zuje na to da će ta osoba seliti iz mjesta u mjesto.s. i oţeniće priprostu ţenu koja će mu izroditi djecu. biće izloţen teš-kim rijeĉima od strane nekog od svojih neprijatelja..š. — Zatim sam je uz tešku muku poduĉio Fatihi .š. Ostala sam jedino ja sa još dvije ţene.s. Kad bi mi šta zatrebalo. Ko sanja Idrisa a. Allah mu se smilovao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „(Mi smo ih kaznili) zbog toga što su prekršili obavezu.š. ona se otvorila.A.s. 6 . onda: Ko sanja Adema a.. ona je zaspala. Zato te molim da me nauĉiš da znam Fatihu. ići će na hadţ. O SANJANJU VJEROVJESNIKA l POSLANIKA UOPŠTE.." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja Adema a. uradio je kao što mu je reĉeno — i progledao je. pa su mi rekli: — To je Musa a.— to ukazuje na to da ta osoba iznevjerava ono što joj se povjeri i da krši obećanja.Taj je došao do jedne velike kapije. steći će znanje. ali da će se na kraju vratiti u prvobitno mjesto. postići će imetak i djecu i ţivjeće udobno. poduĉi me suri Fatihi! — Ja sam u sebi pomislio: Vidi ti njene pokvarenosti! Zna moj jezik. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. mesh uĉinio oĉne kapke i rekao mu: — OtiĊi na Eufrat i okupaj se u njemu. pa će ti Allah dţ.s. prevodile su mi sluškinje mojih prijatelja. što ukazuje na to da je osoba koja to sanja dobra. Ti se snovi opet dijele na dvije vrste. Kazuje se i to da će osoba koja sanja Ibrahima a. Poznati uĉitelj Ebu Sad.a. POSEBNO O SANJANJU MUHAMMEDA S. pa su mi rekli: — To je Muhammed s. a neće njime sa mnom da govori. shodno rijeĉima Uzvišenog.s. To isto vaţi ako se sanja Salih a.s. i što su bespravno ubijali Allahove vjerovjesnike. znaĉi jednu od dvije stvari: radosnu vijest ili upozorenje. da će je Allah dţ. ali će na kraju od toga biti osloboĊen. koji će mu ĉiniti na-silje. poĉela je da plaĉe. Upitala sam ko je ovaj. odmah je umrla." To je što se tiĉe snova o poslanicima uopšte. Ĉuo sam Ebu Bekra Ahtneda ibnil-Husejna ibn Mehrana el-Mekarrija kako je rekao: — Kupio sam jednu robinju. Bila je to dţennetska kapija. što ukazuje na to da je stanje te osobe loše i da je ona u teškoj nesreći. biti izloţena uvredama od strane vladara silnika.! — Zatim sam vidjela drugog ĉovjeka. da će mu Allah dţ.l poduĉi On Adema svim imenima. biće izloţen poniţavanju od strane svojih neprijatelja. inšaallah.veli EI-Mekarri.S. oni su ušli. jednog dana. Jedna od njih je da neko sanja vjerovjesnika u njegovom pravom stanju i liku.š. dobiti upravu nad ve-likim sektorom. Predaja kazuje da je Semmak ibn Harb izgubio vid. ĉestita i poštena i da će pobijediti svoje neprijatelje. ali će ih on na kraju pobijediti. koji je bio ljepši od njega. pa sam ja rekla: Ja ću poći za ovim. Ko sanja Ibrahima a. koje će na kraju pobijediti.s. Druga vrsta je da neko sanja vjerovjesnika u nestvarnom (izmijenjenom) stanju. Tada su se sakupile robinje mojih prijatelja.s. i tada je neko rekao: — Ko zna lijepo da prouĉi Fatihu biće mu dozvoljeno da uĊe. Ako neko sanja da je ubio vjerovjesnika. Kad se probudio iz sna. dugo će ţivjeti. doţivjeće puno belaja od strane svojih neprijatelja. — Njih dvije su prouĉile i bilo im je dozvoljeno da uĊu...V. pa je sanjao da mu je Ibrahim a. dati mnoge blagodati i da će oţeniti dobru ţenu. Ako neko sanja Adema a.. i što su porekli Allahove znakove.s. Ona nije znala moj.s. Pokucao je na kapiju pa se ona otvorila za njega i one koji su bili sa njima. pomoći i protv tog silnika i protiv njegovih neprijatelja. Ako neko sanja Šita a.s.

rekao: — Vidio sam na snu Isaa.s. ugled. rodiće pametno dijete. sina Merjeminog. ali će ga Allah dţ. Kada je upitan: .l Mi smo mu iz milosti naše ĉeljad njegovu darovali i još toliko uz njih. prema njemu će biti uĉinjeno nasilje. To ukoliko ga sanja u svoj njegovoj ljepoti i u njegovom savršenom stanju. da mnogo ĉini dobra djela. ili poglavar.s. od toga osloboditi i postići će ĉast.s. biće pritvoren (zatvoren). Ishak i Jakub.š. pojavio u Siriji.s.š. — Kasnije se obistinilo ono što je rekao. da uništava silnike. a zatim će ga Allah dţ. On je rekao: — Ovo su moji preci: Ibrahim. neko od velikana ili od njegove rodbine će mu zadavati poteškoće.š.s.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. a isto tako vrlo brzo zadovoljava.velikana i dobrih ljudi.s. Ko sanja Jusufa a. dobiće vlast." Isto tako. izgubiće vid. pobijediće. Ibn Sirin kazuje sljedeće. najednom je znao da tumaĉi snove. Sanjati Sulejmana a. — Zatim je još jednom otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoje srce. ukazuje na to da se dotiĉna osoba vrlo brzo rasrdi.š. da će puno putovati i da će biti upućen u medicinu i druge nauke.O Allahov duše.s. rekavši mu — Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah dţ. On joj je rekao: . Ko sanja Šuajba a.Zatim sam mu rekao: . pa sam mu rekao: . od toga saĉuva. Ko sanja Sulejmana a. Ko sanja Musaa i Haruna. i to dvostruko više. Prenosi se da je hazreti Hasan sin hazreti Alije. znanje i razboritost. sa svojim štapom. spasiti iz toga. TakoĊe se prenosi da je Ibrahim ibn Abdullah el-Kermani sanjao da je razgovarao sa Jusufom a. Kada se probudio. Allah ti se smilovao? . U tumaĉenju snova smatra se da brat simbolizira neprijatelja. i taj san je ispriĉala Seidu.na osnovu ĉega si to mogao znati? rekao je: — Na osnovu toga što je Allah dţ. radost. A ako ga sanja u drugaĉijem stanju od toga. l udijeli nam milostinju. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. poslao Musaa a.. i biće potvoren.š. pak.s." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao Jusufa a. pa šta bih ugravirao? — Rekao je: . idući po vodi. ponovo dati. zatim će mu to Allah dţ. biti izloţen tegobi od strane svog oca. TakoĊe se kazuje da će onaj ko sanja Ismaila a. Ukoliko ih neko sanja pri polasku u rat.Ko si ti. pouĉio! — pa mi je on obukao svoju košulju. Ako neko sanja da Sulejman a. postići će autoritet.. i to tako kao da on drhti — to znaĉi da će ta osoba izgubiti vid. odjednom je znao da tumaĉi snove.Rekao sam: — Vidim tvoj jezik. nakon ĉega će ih on pokoriti.. radijallahu anhuma. on će poţuriti sa nekim poslom. uslijed koga će biti pritvoren i doveden u tjeskoban poloţaj.). onakvog kakav on jeste. odvojen od svojih bliţnjih. shodno rijeĉima Uzvišeog: .l kada su Ibrahim i Ismail podigli temelje kuće (Kabe).š.. Sanjanje Junusa a. Ko sanja Ejjuba a.s. kasnije olakšati. a pri tom bude trudna. 7 . neki ljudi će ga neopravdano oštetiti i nanijeti mu nepravdu.s.. leţi mrtav na minberu ili na krevetu. jer to odgoni brige i tuge.š.s. kazuje se da će onaj ko sanja Ismaila a. za ĉiju se smrt neće odmah znati.s. otkloniti i sastaviti ga sa onim koga voli. veselje i u njegovom potomstvu biće mnogo vladara. Ako ga.Ko sanja Ishaka a.Ako je istina to što si sanjala. neko od njegove djece će mu prouzrokovati veliku tugu. alejhimu-s-selam. Ko sanja Jahjaa a. a ja tamo ne nalazim drugog silnika osim Abdul-Melika ibn Mervana. pouĉio! — On je otvorio usta i rekao mi: — Pogledaj! Štawvidiš? . njegov san ukazuje na to da je on vrlo korisna i blagoslovljena osoba.La ilahe illallahu-Hakkul-mubin". neka nas Allah dţ. Ko sanja Ismaila a.s.. Kad se taj ĉovjek probudio. ili namj esnik. ili jednog od njih dvojice — njegova ruka će uništiti nekog silnika i tiranina.upitao sam ga.s. . Ko sanja Junusa a.. Upitao sam mladića: . kao i to da će imati posla sa nepouzdanim ljudima. to znaĉi da će umrijeti neki vladar.. — A ko su ovi starci? .s. izgubiće zdravlje.Ugraviraj: .. sanja u izmijenjenom stanju.s.Pouĉi me onome ĉemu je tebe Allah d. — Zatim je ponovo otvorio usta i rekao: — Pogledaj! Šta vidiš? — Rekao sam: — Vidim tvoju resicu. — Sanjao sam kao da sam ušao u neku dţamiju i u njoj našao trojicu staraca i jednog lijepog mladića pored njih.Nakon tog mog sna nije mi ispriĉan nijedan san a da mi on nije bio jasan kao na dlanu. htio bih da na ovome svom prstenu napravim grafuru. Ko sanja Jakuba a. Zatim će mu biti data vlast i njegovi će mu se neprijatelji potĉi niti.s. ali će mu to Allah dţ. prijatelje i djecu. imetak. TakoĊe je reĉeno: Ako ţena sanja Isaa a.š. moć i vlast." Ko sanja Davuda a. a zatim će mu to Allah dţ.s.Rekao je: — Ja sam Jusuf (a.. Sanjati Suajba a.. To se potvrĊuje time što on traţi da mu se puno materijalno pomaţe.s. . koji mu je dao jednu svoju papuĉu. moţe da znaĉi i to da će se dotiĉnoj osobi povinovati i prijatelji i naprijatelji te da će puno putovati. alejhim-s-selam. moţe da znaĉi i to da će osoba koja ga sanja ima-ti ţenske djece.s. prihvatiti dţamiju ili će uĉestvovati u njenom graĊenju. biće mu povjerena uprava i imaće izuzetan dar govora. onda će umrijeti Abdul Melik ibn Mervan.s. Priĉa se da je robinja Seida ibnil-Musejjiba sanjala da se Musa a.

će dati da izaĊe na vidjelo njena neduţnost. umro. A ako bude potvorena. Priĉa se da je Ebu Abdullah el-Bahili sanjao da nosi Danijala a s. to znaĉi da će ta osoba poginuti u borbi na Allahovom dţ. to znaĉi da će se stanovništvo toga kraja popraviti. i da nema ĉvrstog uvjerenja.. neko sanja da jaše. Ko sanja da ĉim sedţdu nazreti Merjemi taj će sjediti i razgovarati sa vladarom. Na kraju će ipak trijumfovati i pozivaće na Allahov dţ. Ako neko sanja da posjećuje njegov kabur.s.s. ta osoba će dobiti veliki imetak. Ako. iz milosti prema svjetovima. a ako ga sanja da ide pješke. a sam ne bude od njegove loze. to ukazuje na to da je vjera u tom mjestu oslabila i da su se pojavile novotarije (bid'ati). obaviće ga. jer: ako ga sanja duţnik. Ako neko sanja da prati njegovu dţenazu sve do kabura. ako ga neko sanja u mjestu gdje je raši-reno nasilje.s.v. i od vjerskih i od dunjaluĉkih ţelja. pa kao da poslije toga ozdravlja. oţivio ga i poveo sa njim razgovor. rekao: Ko sanja mene .a. alejhim-s-selam. pa mu je on tekao: Raduj se. ako ga neko sa-nja u neplodnom predjelu. Isto to znaĉi ako ga neko sanja u otrcanoj odjeći. Ako ga neko sanja da stoji uspravno. .š. put. ako ga sanja onaj ko nije obavio hadţ.. Allah dţ.A.v. i on je bio dat Ummul-Fadli da ga prihvati u krilo.a.. da je rekao: . inšaallah. to mu je nareĊenje od njega da treba da podijeli zekjat od svog imetka. Ko sanja Hidra a s . neka je mir s njim.s.v. to znaĉi da će dotiĉnoj osobi umrijeti neki od potomaka.s. Allah dţ.š. mršavog ili bez nekog od tjelesnih organa. Ako ga neko sanja bolesnog. rekao: . Imranovu kćer. će ga kutarisati njegovog duga. Ako neko sanja da je Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da je on Vjerovjesnikov a. znaĉe tumaĉiti snove i pobijedice nekog silnika. ako ga sanja ratnik. to će se demantovati i Allah dţ. kao i imam njegovog vremena. pak. putu. je rekao: .a.s.V.a. klanja dţenaza u nekom mjestu.a. na svojim plećima. rodice pametno dijete. roditelj.Neće unići u Dţehen-nem onaj ko me vidi na snu. Ako neko sanja da je Vjerovjesnikov potomak.v. Poznati uĉitelj Ebu Sad r. rekao: — Ko me vidi na snu neće unići u Dţehennem. MeĊutim. zavisno od toga koliko je poteškoća imao pejgamber kojeg je sanjao da se u nj preobratio.Ko me vidi na snu. osoba koja to sanja naginje novotarijama (bid'atima).š.a. sanjaĉ će otići pješice da posjeti njegov grob. biće izuzetno sretan. roditi sina i daće ti ga da ga staviš u svoje krilo. Ako.s. Prenosi se da je Ummul-Fadl rekla Allahovom Poslaniku s. a blago li se i onome ko ga sanja na snu. imaće u ţivotu poteškoća. Seid ibn Kajs prenosi od svog oca da je Allahov Poslanik s. — On joj je rekao: — Dobro si sanjala.a. neko sanja da pije njegovu krv ne krijući to. Fatima će. Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da ga je neki od pejgambera udario postići će na dunjaluku ono što ţeli.Ko sanja hazreti Merjemu. Ovo je ovako ako se on sanja onakav kakav on jeste. taj san se ne odnosi iskljuĉivo na njega već obuhva-ta sve muslimane. taj predio će postati plodan. Ako ga.): — Sanjala sam da je jedan dio tvog tijela otkinut i stavljen u moje krilo.a.š. Prenosi se od Enesa ibn Malika da je Vjerovjesnik s. kao da me je vidio na javi. sanjaĉ će njegov grob posjetiti jašući. pak. blago li se onome ko ga za ţivota vidi i slijedi ga. to ukazuje na to da je ta osoba munafik. Ako neko sanja da se Pejgamberu s. TakoĊe se kaţe da će osoba koja ga sanja pos-tati vladar ili vladarov ministar. iman.v. to znaĉi da će nakon suše nastupiti rodnost i plodnost i nakon straha sigurnost.v. Kad neko sanja Allahovog Poslanika s. to ukazuje na to da je kod dotiĉne osobe oslabio din. će ga pomoći.v. to znaĉi da će dotiĉna osoba biti na istikametu.Allah dţ. 8 . to mjesto će se izgraditi. Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseina.S. Ako ovakav san sanja trudnica. jer sada pripadaš skupini nasljednika pejgambera i sad si imam onima koji tumaĉe snove. nakon što mu ovaj nanese velike tegobe.s. neko sanja da se on liĉno preobratio u nekog od poznatih pejgambera.s. ako ga neko sanja u nekom mjestu gdje vlada strah. Prenosi se od Ebu Hurejrea da je rekao: — Ĉuo sam Allahovog Poslanika s. jer šejtan ne moţe poprimiti moj lik.Rekao je Ebu Seleme da je rekao Ebu Katade da je Allahov Poslanik s. to mjesto će zadesiti velika nesreća.v. kod svijeta će postići ugled i visok poloţaj i ispuni će mu se sve njegovi! ţeljje.a. Ko sanja Danijala Mudrog a.s. u tom mjestu će se nasilje promijeniti u pravednost. SANJANJE MUHAMMEDA EL MUSTAFE S.š. da se upustio u borbu protiv njegovog Ehli -bejta i da potpomaţe njihovo ubijanje. u tom mjestu će zavladati bezbjednost. nakon što su bili smutljivci. Ako ga neko sanja da uĉi ezan za nekom ruševnom mjestu.s. ako ga sanja bolesnik.š. ako ga neko sanja blijedog.v. Allah dţ.š. to ukazuje na to da je iman te osobe ĉist od bilo kakve primjese.a. Stoga. je poslao Muhammeda s. Ako neko sanja da jede zajedno sa njim. da ga je stavio na neki zid. će mu dati ozdravljenje.sanjao je Hakka. Ako neko sanja da pije njegovu krv iz ljubavi prema njemu i kriomice.

koji je tada ponovo bio ministar..š. otišao je kod Alija ibn Isaa.s. Otišao sam u Medinu i prenoćio izmeĊu Pejgamberovog kabura i minbera. obzirom da je Vjerovjesnik s.a on je rekao: — Allah ti zdravlje dao. već sam rekao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik kod Allaha dţ. Prisutni nisu slušali već su izmeĊu sebe priĉali.š.a. a to je izuzimanje.a. i usnio sam Vjerovjesnika s. Vjerovjesnika s.v. izuzev ako ti Allah dozvoli! — Probudio sam se i nisam mogao da govorim ĉetiri mjese ĉa. ĉije liceje bilo ozareno i koji mi je rekao: — Ostaješ li ĉvrsto pri tome? — Rekao sam: — Svakako. će mu primiti pokajanje. zaduţio me je da mu ja budem zagovornik.a. pisao sam to na komadu papira. blagoslovom izvršenja emra Allahovog Vje-rovjesnika i poštivanjem toga što je usnio. jesi li ti re-kao: — Ko bude molio da mu ja budem posrednik zaduţio me je da mu ja budem zagovornik? .a..s. i oni su stali na stajalištu da ću ja na kraju progovoriti..s.a. Izvuci jezik! — Kada sam izvukao jezik. — On joj je rekao: — Fatima će roditi dijete i ti ćeš ga podojiti. Ako je to što mu je Vjerovjesnik dao pokvarene sadrţi ne. nisam ja tako rekao. pa si ti sišao i prišao mi.a..Ako to potrošiš. a ja ti rekao: Vrati se na svoje mjesto! Ali ibni Isa je bio skinut sa ministarskog poloţaja pa sam ga ja vratio na isti poloţaj.š.s. to znaĉi da je osoba koja je to sanjala inovator u vjeri i da se ĉvršće drţi te novotarije (bid'ata) nego ostalih islamskih propisa. on ga je dotakao svojim kaţiprstom i rekao: — Kad budeš uĉio Allahovu knjigu u nekom društvu.Ko se pokaje Allah dţ. u svojoj knjizi spomenuo sa . godina po Hidţri sanjao sam Mustafu s. kazuje sljedeće: — U Fergani (u Turkestanu) 360. a ti na jednoj uzvišici.Izuzev ako ti Allah dozvoli". koji je ţivio u Basri i bavio se prodajom tajlasana. ridvanul - 9 . Bogataš se poĉeo lijeĉiti maslinom i Allah dţ.. je dao da on ozdravi. da se i oni malo od tebe okoriste. Ebul Vefa. kome se boja lica promijenila.s. ridvanullahi alejhima.. ili mu je dao hranu. Pojeo sam nešto pogaĉe i kad sam se probudio — ostatak pogaĉe je i dalje bio u mojoj ruci.š. Usnio sam Allahovog dţ. a tvoj sam gost. i rekao mu: — Allahov poslanice.v. — Zatim sam se izmakao i zaspao podalje od Poslanikovog kabura. i ispriĉao mu svoju priĉu. — a on je upitao: — Allahov poslanice. Do nas je dospjela predaja da je neki ĉovjek sanjao Allahovog Poslanika s.ni i ni"! — Kad se probudio.s.a. pa se nismo mo-gli pogoditi za cijenu.s. pa mi je on rekao: — Zar uĉiš Allahov dţ. dinja i si. a da kod sebe nisam imao sredstava za ţivot. kao npr.." A ovaj tvoj imetak neka posluţi sirotinji. našto mu je on rekao: — OtiĊi kod Alija ibn Isaa i reci mu da ti da para da moţeš riješiti svoje probleme. Rekao mu je (Sufjan es-Sevri): — Njegove rijeĉi . na njegovim blagodatima.v..v... — Kasnije je hazreti Fatima rodila hazreti Huseirra pa ga je spomenuta ţena podojila.v.s. našto je ovaj rekao: — Rekao si istinu! — l dao mu je 400 zlatnika da vrati dugove i još 400 da ima kapitala za sebe. Ebul Hasan Ali ibnil-Bagdadi prenosi da mu je Ibn Ebi Tajjib el-Fakiri rekao sljedeće: — Deset godina sam bio gluh.v.š. govor pred ljudima koji priĉaju i ne slušaju tvoje uĉenje? Odsad to nemoj nikada ĉiniti.v. te da napušta islamske propise koje ostali muslimani ne napuštaju.v. to ukazuje na to da će se ta osoba spasiti od neĉeg ogromnog što joj prijeti. ili piće. — Kad se ĉovjek pro budio iz sna. jezik mi se bio odvezao.š. Prišao sam kaburu Allahovog Poslanika s.. ali će pretrpjeti uvrede i zamoriti se. doĊi opet meni! Neki ĉovjek po imenu Meradik.a. jer ju je Allah dţ.s. ja sam sanjala da je jedan dio tvog tijela u mome krilu.blagoslovom njegovih rijeĉi: Allah ti zdrav-lje dao! Abdullah ibnil Dţela kazuje sljedeće: — Ušao sam u grad Allahovog Poslanika s.Prenosi se da je neka ţena došla Pejgamberu i rekla: — Allahov poslanice.ni i ni" znaĉe: maslina. Ako mi je nešto bilo potrebno. Bio sam kod vladara i uĉio Kur'an.s. ni istoĉnog ni zapadnog. nazvao selam njemu i dvojici njegovih ashaba (hazreti Ebu Bekru i hazreti Omeru). Ako neko sanja da kod sebe briţljivo ĉuva jedan dio Poslanikovog a. Ako neko sanja da mu je Vjerovjesnik s. Napustio sam društvo i zabrinut otišao kući.s. kazivao je sljedeći doţivljaj: — Kupovao sam tikovo drvo od nekog namjesnika iz Ahvaza. našto je on poĉeo da psuje hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera. u srazmjeri s onim što mu je Vjerovjesnik dao. ja sam u oskudici.. to ukazuje da će ga zadesiti neko dobro.v. — Za-tim mi se — kazuje dalje Ibn Ebi Tajjib-povratio sluh.. uzmi .š. poslao je Sufjanu es-Sevriju r.. pitajući ga uz to za tumaĉenje sna. deset hiljada dirhema i rekao mu da ih on podijeli siromasima. rekao: . Nakon ĉetiri mjeseca zaspao sam na onom istom mjestu na kome sam i prvi put spavao. koji mu je rekao: Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. prekini uĉenje i ne uĉi dok oni ne poĉnu slušati Allahov govor! Kad sam se probudio iz sna. na koji naĉin da mu zatraţim? — našto mu je Poslanik rekao: — Reci mu da si me usnio kao da sam ja u ravnici. Allahov poslanice! — a on je rekao: . prišao mu i poţalio se na svoje teško stanje. Usnio sam da mi Vjerovjesnik s.a. dao nešto što je dozvoljeno od dunjaluĉkih stvari.s. karija iz grada Herata u Horosanu..a. rekavši mu: . Priĉa se da se je neki bogataš razbolio da je jedne noći usnio Allahovog Poslanika s. a zatim rekao: — Allahov poslanice. Zaspao sam i u snu vidio Vjerovjesnika s. Jednog dana kod men e su došli poznavaoci hadisa i poznavaoci individualnog donošenja mišljenja.v.a. tijela. prilazi pa sam ja (u snu) ustao i on mi je dao pogaĉu. neka je hvala Allahu dţ.v.a.

kao i to da on ima stav (mišljenje) kao i Ţidovi. dobijanje radosnih vijesti. prijatan i ugledan. to znaĉi da će ta osoba dobiti sina koji će biti uĉen.. — l desilo se da je umro u Hulvanu.neko. a on mi je rekao: — Zakolji ga! .š.a. snivaĉ će umrijeti.i ja sam ga povalio. u jednoj papuĉi je bio dirhem na kome je stajalo: . ili toj osobi nešto da.i ja sam ga doveo.a. ili izbavljenje nakon patnje. a moţe da znaĉi i to da će onaj ko ih sanja otići na hadţ.v. a i da se on bori sa snivaĉem. ili sigurnost nakon nesigurnosti.lahi ulejhima. pak. ili se sa njima prepirao. ili ozdravljenje nakon bolesti. ALEjHIMU-S-SELAM Priĉa se da je neki starac dobriĉina.a. O SANJANJU MELEKA.š. taj će postići ono što ţeli. ukazuje na to da će se kod osobe koja ih sanja dogoditi pozitivan preokret. — On mi je rekao.v. rekao: — Vjernik je sa onim koga voli — pa su mi posuli vodu i ja sam oprao ruke. A ako se sanja da se on (melek smrti) ne bori sa snivaĉem. tuţnog i kako puše u sur. to ukazuje na to da ta osoba ĉini neko djelo u kome ga svakog momenta moţe stići Allahova dţ. rekao sam: . jer on je melek milosti. rekao sljedeće: Vidio sam na snu Vjerovjesnika s. snage. Rekli su mi da je on umro. i na ovom i na onom svijetu.a.s. Kad su došli do mene. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . ta osoba će napustiti dunjaluk kao šehid. Ako neko sanja da je od Dţibrila uzeo hrane. Sa njim su bili i drugi meleki. ja sam ispruţio ruke pa je jedan meĊu njima drugome rekao: — Nemojte njemu posipati na ruke. obzirom da je bio priliĉno krupan.a. Kad sam se probudio iz sna. reci mi imam li ja kod Allaha ikakvo dobro? Rekao mi je: — Da! A kao pokazatelj toga biće to što ćeš urmijeti u Hulvanu. Ako neko sanja da mu neki od meleka donosi radosnu vijest o tome da će mu se roditi sin.Otići ću mu da ga postavjetujem i da mu kaţem kako sam sanjao Allahovog Poslanika s. — Kod Ibn Širina je došao neki ĉovjek koji je bio takav vjernik da mu niko u vezi sa nje govom vjerom nije nikad prigovorio.s. to znaĉi da će ta osoba umrijeti kao še hid. snivaĉ će biti na samrti pa će ga Allah dţ. ta osoba misli da ga je ĉuo još neko iz tog mjesta. Prenosi se da je Hamza ez Zejjat rekao: . neka se pripazi! Ako ga neko sanja u nekom mjestu. TakoĊe se kaţe: — Ko sanja meleka smrti — dugo će ţivjeti. Allahov poslanik s.a. ukoliko bude bogobojazan. — Dovedi mi ga! . kazna.a on je rekao: — Zakolji ga! (dok to nije rekao tri puta.v. ridvanullahi alejhima.Povali ga! . Poznati uĉitelj Ebu Sad r. ili pobjeda nakon potĉinjenosti. i kad sam tamo sti g ao. to znaĉi da će ta osoba umrijeti bez pokajanja. Na to je Vjerovjesnik s. Krenuo sam njegovoj kući. Oni su na svojim rukama nosili leĊene i ibrike i posipali vodu na ruke sufijama i prali im noge. on će. pa sam ja uzeo noţ.Allah ti javlja radosnu vijest. A ukoliko nije bogobojazan. ĉuo sam jadikovanje. Ko sanja Israfila a.. sanja tuţnog i briţnog.s. biti dţennetlija.. ja ih volim.v. pak. Ako neko sanja da se zavadio sa Dţibrilom i Mikailom.s. Ko sanja Mikaila a.Odgovo1 no j e : Da — Rekao mu je: Skini obuću! — Kad je skinuo obuću. 10 . Najednom se nebo rastvorilo i spustio se melek Dţebrail." 3.. kome sam rekao: — Allahov poslanice.ViĊenje meleka na snu..s. kako sjedi sa jednom skupinom sufija. Ko sanja meleka smrti i to tako da je melek nasmijan. to znaĉi da će osoba koja ga tako sanja umrijeti.s. TakoĊe se kaţe da ovi snovi ukazuju na to da će u tom podruĉju nakon nasilja zavladati pravda i da će nasilnici tog podruĉja propasti. da ti poklonim ĉista djeĉaka.s. od Njega Rijeĉ. Ĉovjek je bio uplašen i rekao je: — Juĉe sam sanjao kao da sam stavio nogu na Allahovog Poslanika s. Tako sam i zaspao i na snu vidio Vjerovjesnika s. kao npr. On ga je upitao: . pa sam tekao: — Allahov poslaniĉe. po imenu Ebu Bekr Dţafer ibnil Hajjah. neuzubillah. zar da ga zakoljem? . ali sam otišao od njega.v.." kao i: „Ja sam izaslanik tvoga Gospodara. to znaĉi da će neko iz tog mjesta iznenada umrijeti. onako sav zbrinut.s. jer on nije od njih! — Tada sam ja rekao — Allahov poslanice. ako su to poznati i meleki koji donose radosne vijesti. postizanje ugleda. izbaviti.Muhammed.Na snu sam vidio meleka smrti pa sam mu rekao: Zaklinjem te Allahom. obzirom da je on (Dţibril) melek koji je zaduţen za kaţnjavanje. u tom mjestu će biti padavina i doći će do pada cijena. a on mi je rekao: . ili bogatstvo nakon siromaštva. ako ja nisam od njih. tu osobu zadesiće tegoba i kazna.v. misleći pri tome da ga je ĉuo samo on a ne i ostali. Nisam mogao na to da mu uzvratim. veli: . Ako ga neko sanja namrgoĊenog i srditog.a. ta osoba će dobiti veliku blagodat i postići će sreću. taj i taj je psovao hazreti Ehu Bekra i hazreti Omera.Jesi li spavao u obući? . ili da će poći u osvajanje (rat) i da će poginuti kao šehid.. inšaallah. Ako ga.Bilo mi je teško da ga za koljem. Ako on bude razgovarao sa osobom koja ga sanja. ili olakšanje nakon tegobe. Ko sanja da se bori sa njim." Ako neko sanja meleke da u rukama nose posude sa voćem. prevukao ga preko njegovog grla i tako ga za klao. Ako.

Ako neko sanja da su se meleki sakupili u nekom gradu. RADIJALLAHU ANHUM VE ERDAHUM Ko sanja jednog od njih. da bi vas iz tmina izveo na svjetlo. ako je u r opstvu. neka se priĉuva. Ako neko sanja da se meleki pred njim klanjaju i padaju pred njim niĉice (ĉine mu sedţdu) pos tići će ono što ţeli i postaće popularan. Ako neko sanja da meleki rade posao sliĉan njegovom poslu (struci).. i to tako kao da su oni ţivi — to upućuje na jaĉinu njegove vjere i na njegovu porodicu. Ako neko sanja da su meleki digli galamu. cijenjeni pisari. knjigu! — ako je sanjaĉ osoba koja ĉini dobra djela. i ako je bolesnik. ga je uputio na pravi put. ali će na kraju izaći kao pobjednik. meleke uzeo? Vi. 11 . Ako neko sanja meleke na nekom mjestu. i to tako kao da je on ţiv.a. imaće poteškoća. ako je od dobrih ljudi. srušiće mu se kuća ili mjesto gdje stanuje (stan). u liku mladića — na sadašnjost. zaista. ta osoba će izgubiti snagu i blagodati. doţivjeće radost. Ako neko sanja sasvim nepoznate ptice kako lete. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je ugledna osoba. Ako neko sanja da promatra meleke... Ko sanja da mu meleki nazivaju selam Allah dţ. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . kao kćeri. shodno rijeĉima uzvišenog: . ili sve njih. 4.š. izgovarate krupne rijeĉi!" Ako neko sanja da leti sa melekima. i to tako kao da je on ţiv biće obdaren stidljivošću i poštovanjem i imaće puno zavidnika. mahali ili selu. koji mu je rekao: — Ti ćeš prihvatiti Allahovu dţ.š. a ako nije. biće mu podarena snaga u vjeri. to znaĉi da će se na tom mjestu desiti neka smutnja i da će se zapodjenuti rat. znaĉi da mu je blizu smrt. ta osoba treba da pripazi da joj lopovi ne uĊu u kuću." Kasnije je taj trgovac primio islam i Allah dţ. a ako on nije osoba koja ĉini dobra djela. Ako neko sanja nazreti Ebu Bekra r. Ako neko sanja da melek od njega uzima njegovo oruţje. da se spuštaju sa neba na Zemlju. a Sebi. desiće mu se neka nesreća.0n vas blagosilja a i meleki Njegovi." Ako neko sanja da ga meleki proklinju. Ako neko sanja da se bori sa nekim od meleka. Ako neko sanja meleke u likovima ţena.Zar vas je vaš Gospodar sinovima obdario. a da se ne vraća. Za san je upitao jednog od tumaĉa snova.š. TakoĊe moţe da upućuje na to da će ta osoba postići ĉast i ugled.. Ko sanja hazreti Omera r.š. dovoljno je da ti danas sam protiv sebe raĉun sviĊaš" Ako se sanja da su se meleki na konjima sakupili na nekom mjestu.a. pravednost u govoru i lijepo pstupanje prema onima koji su mu podreĊeni. ako je u teškoj situaciji. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .š. SANJANJE ASHABA l TABIINA. Ako neka osoba sanja meleke na ratištu. biće osloboĊen. to znaĉi da će u tom mjestu biti kaţnjeni nasilnici.. tu će biti uništen neki nasilnik. umrijeće. Ako neko sanja meleke. Ko sanja Kiramen-katibine (meleke pisare) pratiće ga radost i veselje i nadunjaluku i na ahiretu i umrijeće lijepom smrću.. a u liku djeteta — na budućnost. on će imati dobre koristi od svog posla.š.s. zadesiće ga brige i biće nakon uzvišenosti uniţen Ako bolesnik sanja da se dva meleka meĊusobno bore. a potpomognuti oni kojima se nasilje ĉini. to znaĉi da će tu umrijeti neki poboţnjak. postići ge ĉast.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onoga Dana kada oni vide meleke. Kada se sanja da melek sanjaĉu kaţe: — Uĉi Allahovu dţ. Ko sanja da je poprimio lik meleka. koj iznaju ono što radite." Jedan od uĉenjaka u ovoj oblasti (tumaĉenju snova) je rekao: — Sanjanje meleka u liku starca ukazuje na prošlost. putu. dobiće neki poloţaj. Ko sanja hazreti Osmana r..v. to znaĉi da će ljudi od istine biti uzdignuti. Kazuje se da je jevrejski trogac Šemvil sanjao kao da putuje i kao da ga meleki blagosiljaju.Ako neko sanja da mu je neki od meleka ušao u kuću. ili će biti ubijena nevina osoba.. neka se pripazi.Ĉitaj svoju knjigu. a zatim će preseliti na drugi svijet kao šehid. to su meleki. vjeru i šeriat Njegovog Poslanika s. Ako neko sanja da je on postao jedan od njih. Povod njegovog primanja islama je bio taj što je jednog siromašnog duţnika sakrio od povjerioca koji ga je traţio. ili će se na nekoga srušiti kuća. neće tada biti radosti zlikovcima. Ako ih neko ĉešće puta sanja.a. biće nadaren samilošću i saţa-Ijivošću prema Allahovim dţ. će mu dati poseban (srĉani) vid za ţivota i imaće hajirli smrt.. onakve kakvi su. ili se sa njima uzdiţe na nebo. to ukazuje na to da je njegova vjera slaba. ta osoba će pobijediti neprijatelje. to upućuje na to da on ţivi ispravnim ţivotom. Ako neko sanja meleka na nekom odreĊenom mjestu i da ih se pri tome boji. da će ljudi od neistine biti uniţeni i da će biti potpomognuti oni koji se bore na Allahovom dţ. nadunja luku će postići ĉast. robovima. on će iznositi laţi o Allahu dţ. a moţda će se rastaviti sa ţenom.a.

kao i to da će se poboljšati stanje njihovog vladara. Allah mu se smilovao. biće pošten i boriće se protiv onih koji slijede neistinu. Ko sanja da uĉi suru Et-Tevbe biće hvaljen meĊu ljudima i umrijeće sa pokajanjem. sanjao je kao da je obukao vunenu odjeću.Kur'an. radost i pravda od strane osobe koja upravlja tim mjestom. Kp sanja da uĉi suru EI-Kehf ispuniće mu se ţelje i dugo će ţivjeti tako da će mu ţivot dosaditi i ţeljeće da umre. a mi znamo. a i robinja. Ko sanja da uĉi suru Er-Ra'd znaće napamet dosta dova i brzo će osijediti. uĉino da mu bude pod nogama. će mu osvijetliti njegovo srce i njegov kabur. Ko sanja dauĉi suru Taha neće mu moći naškoditi sihir i shirbaza. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadţ više puta će obaviti hadţ. nakon što bude dugo ţivio. ostaće da se naslijedi njegova imovina. Ko sanja da uĉi suru Jusuf u poĉetku će mu biti naneseno nasilje.Dal Vi radite. Ko saja da uĉi suru Merjem oţivjeće sunnete vjerovjesnika. 5. pa ga je njegov brat vidio na snu i sa njim vodio ovakav razgovor: — Brate moj. imaće slobodnih ţena. Ko sanja da uĉi suru EI-Maide biće veliĉan. biće nadaren znanjem.š. a zatvoriti vrata šerra. Prenosi se od H asa na (el-Basrija) koji je rekao: — Umro je neki ĉovjek. ali će kasnije dobiti vlast i otići će na put i tamo ostati da ţivi. Kp sanja da uĉi suru En-Nisa dijeliće naslijeĊe. veleposjednici i nauĉnici. kerremellahu vedţehehu.š. biti prihvaćeni kao dobri. da u rukama drţi tamburu uz koju svira i da se je oslonio na Kabu.Š.š. i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi Fatihu otvoriće mu se vrata hajra. Ako neko sanja da su se na nekom mjestu sakupili uĉaĉi Kur'ana. Ko sanja da uĉi suru EI-Hidţr biće hvaljen i kod Allaha dţ.kursi. Ko sanja da uĉi suru El-lsra biće cijenjen kod Allaha dţ. inšaallah. nasljeĊivaće njihovu imovinu i. ozdraviće. koje djelo ste našli da je najbolje? . Ko sanja da uĉi suru EI-'Araf neće otići sa ovoga svijeta dok ne stane stopalom na Sinajsko brdo Ko sanja da uĉi suru EI-Enfal Allah dţ. Ako neko sanja da je neko od dobrih ljudi ko je već umro ponovo oţivio u nekom mjestu. Ko sanja da uĉi suru EnNahl steći će znanje. — A koji ajet iz Kur'ana? — Ajetul . njegovi okovi — to je njegova staiblnost u suzdrţavanju od svega što je zabranjeno. Ko sanja da uĉi suru Ibrahim on i njegova vjera će od strane Allaha dţ. a ne radimo. i to što se oslonio na Kabu — znaĉi da je on našao utoĉišće kod Allaha dţ. """ Hasan el-Basri.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Enbija doći će mu olakšanje nakon tegoba i olakšica nakon poteškoće i biće nadaren znanjem i skrušenošću. Ko sanja da uĉi suru EI-En'am imaće obilje imovine i biće dareţljiv. i to tako kao da je on ţiv.š. Ko sanja da uĉi suru En-Nur Allah dţ. i kod ljudi. hrabrošću i poboţnošću. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati izobilje. da na nogama ima okove.š. — Ima li nade za ljude? .Ko sanja emirul-muminina. 12 . da se je opasao vunenim pašom. koji je rekao: — To što je obukao vunu — to je njegova poboţnost. ali će kasnije njegova neduţnsot izaći na vidjelo. i na njega će se lagati. će mu dati da pobijedi neprijatelje i da ubere ratni plijen. Ko sanja da uĉi suru Junus njegov ibadet će biti dobar i neće mu moći naškoditi ni intrige ni si -hir.š. Kp sanja da uĉi suru Ali Imran imaće ĉist razum. alejhimu-s-salatu ve-s-selamu. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti drţavni velikani. to što svira uz tamburu — to je njegova mudrost koju on širi u narodu. to što stoji na smetljištu — to je njegov dunjaluk koji je Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'minun ojaĉaće mu se iman i na drugi svijet preseliće sa imanom. hazreti Aliju ibn Ebi Taliba. a ne znate. Ko sanja da uĉi suru EI-Furkan biće od onih koji rastavljaju istinu od neistine. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šu'ara Allah dţJ će ga saĉuvati od razvrata. Ko sanja da uĉi suru Hud rodice mu usjevi i mnoţiti se stoka. a ako bude bolestan. Ko sanja da uĉi suru EI-Bekare imaće dug ţivot i vjerovanje će mu biti dobro. ĉvrstog uvjerenja i lijepe poboţnost i. SANJANJE SURA IZ KUR'ANA A. da stoji na smetIjištu. njegov pojas «to je njegova ljubav prema Kur'anu i tumaĉenje Kur'ana ljudima. da se je ogrnuo plastom boje meda. Taj njegov san ispriĉan •je Ibn Širinu.

Ko sanja da uĉi suru En-Nedţm dobiće dijete koje će biti lijepo i poštovano. Ko sanja da uĉi suru EtTegebun ustaliće se na pravom putu. Ko sanja da uĉi suru EI-Hadid djela će mu biti pohvalna i imaće dobro zdravlje. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zumer njegovo vjerovanje će biti ĉisto od bilo kakvih primjesa i na budućem svijetu ga ĉeka dobro. Ko sanja da uĉi suru Lukman biće nadaren mudrošću. Ko saja da uĉi suru Et-Talak — to ukazuje na to da će doći do sukoba izmeĊu snivaĉa i njegove ţene te da će to dovesti do razvoda. Ko sanja da uĉi suru EIMumtehane desiće mu se nešto za šta će morati da plati.v. Ko sanja da uĉi suru Fatir Allah dţ. će uništiti njegove neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru E l-Kasaš steći će halal blago. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahkaf na dunjaluku će vidjeti razna ĉuda.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Mu'min dobiće visok poloţaj i na dunjaluku i na Ahiretu i ĉiniće dobra djela.š. Ko sanja o a uĉi suru Es-Sedţde umrijeće na sedţdi i kod Allahadţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Hakka biće na strani istine. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţinn biće saĉuvan od dţinskog zla.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Hašr Allah dţ..š. Ko sanja da uĉi suru Es-Saff poginuće kao šehid. Ko sanja da uĉi suru Muhammed s.š. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zarijat dobro će mu roditi usjevi.a. će mu omogućiti da osvoji jedan idolopokloniĉki grad i da jedan narod izvede na pravi put.š.s. Ko sanja da uĉi suru EI-Kijame izbjegavaće zaklinjanje pa će prestati da se ikako zaklinje. Ko samka da uĉi suru EI-Feth — imaće uspjeha u borbi na Allahovom dţ. Ko sanja da uĉi suru EI-Ankebut Allah dţ. putu. ali mu oni neće naškoditi. Ko sanja da uĉi suru EI-Me'aridţ biće štićen i potpomognut. Ko sanja da uĉi suru Er-Rahman na dunjaluku će biti obasut blagodatima. Ko sanja da uĉi suru El-Vaki'a prednjaĉiće u pokornosti Allahu dţ.a.Ko sanja da uĉi suoi En-Neml dobiće vlast. Ko saja da uĉi suru Kaf obogatiće se. Ko sanja da uĉi suru Sebe' ţivjeće isposniĉki i voljeće povuĉenost. biće dobrog vladanja. Ko sanja da uĉi suru Sad umnoţavaće mu se imetak i dobro će zaraţivati u svom poslu. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šura ţivjeće izuzetno dugo. Ko sanja da uĉi suru EI-Muddessir biće dobrodušan i strpljiv.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Munafikun oslobodiće se munafikluka (dvoliĉnjaštva). Ko sanja da uĉi suru EI-Mudţadele vodice rasprave sa sljedbenicima neistine i pobijaće ih jakim argumentima. Ko sanja da uĉi suru EI-Mulk imaće puno imetka. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zuhruf biće od onih koji govore istinu. Ko saja da uĉi suru Nuh nareĊivaće da se ĉini dobro. Ko sanja da uĉi suru Ed-Dehr biće dareţljiv.š. Ko sanja da uĉi suru El-lnfitar vladari će ga pozvati u svoju blizinu i ukazivaće mu poĉasti. će mu otvoriti kapiju blagodati. Ko sanja da uĉi suru Ja-sin biće obdaren Ijubalvju prema porodici Allahovog Poslanika s. će mu dati obilje nafake. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekvir ĉesto će putovati na Istok i pritom će zaraĊivati dobru zaradu. Ko sanja da uĉi suru En-Nazi'at iz srca će mu nestati briga i obmana. Ko sanja da uĉi suru Et-Tur san mu ukazuje na to da će se nastaniti u blizini Mekke. Ko sanja da uĉi suru EI-Kalem biće vješt u pisanoj i govornoj rijeĉi.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţumu'a Allah dţ. a na Ahiretu milošću. Ko sanja da uĉi suru EI-Kamer biće mu nabacivani sihrovi.v.š. biće od onih koji su uspjeli. Ko sanja da uĉi suru EI-Ahzab biće od onih koji su bogobojazni i slijediće istinu. Ko sanja da uĉi suru EI-Hudţurat biće paţljiv prema svojoj rodbini. Ko sanja da uĉi suru 'Amme (En-Nebe') biće veliĉan i spominjan po dobru. Ko sanja da uĉi suru Es-Saffat Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Er-Rum Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duhan biće obdaren bogatstvom. 13 . Ko sanja da uĉi suru Abese mnogo će dijeliti zekat i sadaku. Ko sanja da uĉi suru EIMurselat Allah dţ. zahvalan i imaće lijep ţivot. Ko sanja da uĉi suru EI-Dţasije bojaće se svog Gospodara tokom ĉitavog ţivota. će mu sakupiti bogatstvo. će mu dati sina koji će ĉvrsto vjerovati i biti mu poslušan. Ko sanja da uĉi suru EI-Muzzemmil obnoć će puno ĉiniti ibadet. će ga ĉuvati i štititi sve do smrti. zabranjivaće da se ĉini zlo i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da uĉi suru Ha-mim (Fussilet) pozivaće istini i imaće mnogo onih koji ga vole.s.

Ko sanja da uĉi suru Et-Tarik biće nadahnut da mnogo veliĉa Allaha dţ. kur'anskim surama i ajetima). Ko sanja da uĉi suru EI-Kafirun imaće uspjeha u borbi sa nemuslimanima.š. će od njega otkloniti i ljudsko i dţinsko zlo.š.a. Ko sanja da uĉi suru Ere'ejte (EI-Ma'un) on će pobijediti one koji mu se suprotstavljaju i protive. Ko sanja da uĉi suru Ez-Zilzal Allah dţ.š. TakoĊe je reĉeno da će onaj ko sanja da uĉi ovu suru imati malobrojnu porodicu.š. Ko sanja da uĉi suru EI-Felek Allah dţ. potpomognut u istini i u trgovini će pretrpjeti gubitak. Ko sanja da uĉi suru EI-Humeze sakupiće imetak i koristiće ga u ĉinjenju dobrih djela. kao i to da njeno uĉenje na snu ukazuje na skoru smrt. Ko sanja da uĉi suru En-ISlasr Allah dţ. na kraju uništiti. Ko sanja da uĉi suru EI-Fedţr nosiće se otmjeno i dostojanstveno. Ko sanja da uĉi suru Tebbet jeda neki dvoliĉnjak se priprema da ga napadne i da mu preprijeĉi put. Ko sanja da uĉi suru EI-Bejjine Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Et-Tin Allah dţ.š. Ko sanja da uĉi suru El-lhlas postići će ono što ţeli. — Rekao mu je: — Zašto je tako? — a on je obrazloţio: — Zato jer je to posljednja objavljena sura. pa će tog dvoliĉnjaka Allah dţ. osoba koja ih tumaĉi treba da ima na umu pravilo da. je rekao: — Prilikom tumaĉenja ove vrste snova (snova o Kur'anu.s) nagoviješteno da će uskoro umrijeti. olakšaće mu poslove i otkloniti mu brige.š.Ko sanja da uĉi suru EI-Mutaffifin biće vjeran. Ovaj san ukazuje takoĊe na to da se onome ko ga sanja pribliţila smrt. Ko sanja da uĉi suru Kurejš hraniće siromahe i Allah dţ. Ebu Sa'd r. će ga saĉuvati od belaja i zaštititi ga od šejtana. koji mu je rekao da to znaĉi da mu se primakao edţel. Svoj sanje ispriĉao Ibnil—Musejjibu. (da ga tesbih ĉini). Ko sanja da uĉi suru EI-Kevser imaće puno hajra i na dunjaluku i na Ahiretu. će njegovim posredstvom uputiti jedan narod (skupinu ljudi) koji su zalutali s pravog puta. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da u snu uĉim suru EIFeth (En-Nasr) — našto mu je on odgovorio: — Treba da napraviš oporuku jer ti se pribliţila smrt.š. nakon koga će slijediti dobitak za dobitkom. Ko sanja da uĉi suru EI :Beled hraniće i ukazivati ĉast sirotinji i biti milostiv prema nemoćnima. će mu ubrzati zadovoljenje njegovih potreba i olakšaće mu opskrbu. ako su ajeti koje je snivaĉ uĉio u snu ajeti koji govore o milosti i radosnim vijestima. Ovom surom je Vjerovjesniku (s. Ko sanja da uĉi suru EI-Kari'a biće nadaren poboţnošću i bogobojaznošću. kao i zlo od ološa i zavidljivaca. si - 14 . Kasnije se i desilo kao što je rekao. pouzdan i pravedan. će ljubavlju povezati njegovo srce sa srcima Njegovih robova. Ko sanja da uĉi suru EI-E'ala biće mu olakšani poslovi. Sutradan je ĉovjek iz Ulvije umro. Ko sanja da uĉi suru EI-Burudţ nadvladaće brige i biće upućen u neku od nauka (neki vele biće upućen u astrologiju). A on mu je rekao: — Ako je istina da si to sanjao.š. to znaĉi da ti se primakla smrt. će ga pomoći protiv njegovih neprijatelja. će njegovim posredstvom uzdrmati tlo pod nogama nevjernika. dobro razmisli o snu i. Ko sanja da uĉi suru El-lnšikak imaće brojno potomstvo. da će udobno ţivjeti. će ju raširiti grudi za islam.š. Ko sanja da uĉi suru EI-'Asr biće nadaren strpljivošću. snivaĉa treba da obraduje milošću. Ko sanja da uĉi suru EI'Adijat ići će mu od ruke uzgoj konja. Ko sanja da uĉi suru El Inširah Allah dţ. Ko sanja da uĉi suru Eš-Šems biće razuman. kada joj se ispriĉa neki san. njegove vojske i njegovih vesvesa. Ko sanja da uĉi suru En-Nas Allah dţ.a. Ko sanja da uĉi suru Ikre' (EI-Alek) biće darovit u pisanju i govoru i biće ponizan. razborit i dovitljiv u mnogim stvarima. Ko sanja da uĉi suru El Gašije biće cijenjen.š. blagodatima. biće veliĉan i saĉuvan od pokliznuća u monoteizmu (tevhidu). Ko sanja da uĉi suru EI-Fil pobijediće neprijatelja i njegovim sevapom će doći do islamskih osvajanja. Ko sanja da uĉi suru EI-Kadr imaće dug ţivot i biće veliĉan i cijenjen. Ko sanja da uĉi suru Ed-Duha ukazivaće poĉast siromasima i sirotinji. popularan i uĉevan. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Ulvije sanjao da mu je na ĉelu ispisana sura Ed-Duha. Priĉa se da je neki dobri ĉovjek sanjao da mu je sura El-lhlas napisana izmeĊu oĉiju i on je taj san ispriĉao Saidu ibnil-Musejjibu. Ko sanja da uĉi suru Et-Tekasur suzdrţavaće se od imetka i napustiće njegovo sabiranje.v. Ko sanja da uĉi suru El-Lejl biće od onih koji bdiju noću (ĉineći ibadet) i biće saĉuvan od pov rede ĉasti.

shodno rijeĉima Uzvišenoga: .š. U tumaĉenju snova Mushaf simbolizira mudrost. to znaĉi da će mu postupci biti ispravni i da će se uĉvrstiti u odanosti Allahu dţ. ugledom. Ko sanja da uĉi Kur'a nezainteresirano on je osoba koja je prepuštena niskim ţeljama. a zabranjivaće da se ĉine loša djela. Allah mu se smilovao. slavom i dobrim vjerovanjem. shodno Poslanikovim s. Ko sanja kao da jede Kur'an on će zaraĊivati opskrbu Kur'anom...gurnošću i blagostanjem. Priĉa se da je neki karija sanjao da otkida listove Mushafa i stavlja ih na vatru te da se od listova smirivao plamen vatre. koje će donositi hajr. shodno rijeĉima Uzvišenog: — . i kad ga je prihvatila i otvorila. ili da ima srebrene narukvice. veli: „Nema Boga osim Mene. On je taj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. pak.Rodićeš dva sina koji će postati hafizi. nareĊuju da se ĉine dobra djela. TUMAĈENJE SNOVA O ISLAMU Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ko sanja da je stavio Mushaf pod glavu (na ime jastuka) on je osoba koja ne postupa prema onome što zna iz Kur'ana.. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . Ako neko sanja da javno uĉi Kur'an. — Kasnije se tako i desilo. pa ako je u uĉenju stigao do ajeta o kaţnjavanju. prenosi se da je Vjerovjesnik s." 6. rijeĉima: .l reći će: — Da smo mi slušali i shvaćali..s. Ko sanja da je prouĉio sav Kur'an postići će ono što ţeli i imaće svako dobro. Ko sanja da je prodao Mushaf taj ĉini razvrat. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Mi postavimo skriven zastor izmeĊu tebe i onih koji ne vjeruju u budući svijet." Ako mušrik sanja da je primio islam. Ako musliman sanja da u snu kaţe: — Primio sam islam —.. Ko sanja da spaljuje Mushaf njegovo vjerovanje je iskvareno. Ako neko sanja da u ruci drţi neku knjigi ili Mushaf pa ga otvori i ustanovi da u njemu nije niš ta napisano.. bilo od strane Allaha dţ. — Kasnije se tako i desilo." Ko sanja da uĉi ajet koji govori o milosti. Naime. Ko sanja da uĉi neki ajet koji govori o kazni." pa sve do njegovih rijeĉi: „.š. mi ne bismo bili sa stanovnicima pakla. rekao: „Allah dţ.. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ne razumijevajući ono što se uĉi zadesiće ga neka neugodnost. upozoriće snivaĉa kakve posljedice za sobom povlaĉi neposlušnost i ukazaće mu na to da treba da se kani neposlušnosti koju ĉini i koju je namjeravao ĉiniti. u pitanju ajeti koji govore o kaţnjavanju. on će bi ti povjerljiva osoba.š.. proĉuće se meĊu svijetom njegovo dobro poznavanje vjere. koja su pozobala i progutala sva slova iz Mushafa.. biće potpuno ispravan u istini i nareĊivaće da se ĉine dobra. Priĉa se da je neka ţena sanjala da u krilu drţi Kur'an. da je u Dţennetu.a. jer je darul-islam — kuća na budućem svijetu (darul Hakk). Ako neko sanja da je kupio Mushaf. neka je uzvišena moja tvrĊava. Ko sanja da ljubi Mushaf taj ne ĉini propuste u obavljanju duţnosti.. Ako neko sanja da uĉi u Mushafu.. Ako su. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. jer tvoj san ukazuje na to. Ko sanja da krade Mushaf zaboravlja na namaz. ne mogavši ga prouĉiti. nakićeni narukvicama od srebra.. koji mu je rekao: — Boj se Allaha i ne tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. imaće pohvalan svršetak na ovome svijetu i biće saĉuvan od intrigantskih spletki.. Ko sanja da je nauĉio Kur'an napamet." To isto vaţi i ako sanja da ulazi u nekut vrĊavu. Prenosi se da je Hasan el-Basri. ili da zahvaljuje Allahu dţ.Ne stavljajte Kur'an pod glavu!".. to znaĉi da ta osoba prepisuje Mushafe za pare i da bespravno traţi opskrbu. Ko u nju uĊe biće zaštićen od moje kazne. koji mu je rekao: Vladar će izazvati neki nered koji ćeš ti smiriti uĉenjem Kur'ana. desiće mu se neko olakšanje..v. koji joj je rekao: . biće upućen u islam. bilo od strane vladara.Ja sam zaista ĉuvaran i znan.š. uskoro će umrijeti. Ta ţena je svoj san ispriĉala Ibn Širinu. Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet. ili da klanja prema Kibli. Ko sanja da ispisuje Kur'an po zemlji on je nevjernik. Ako neka sanja da jede listove iz Mushafa. sanjao da ispisuje Kur'an na odjeći. rekao je: — Koji god mušrik sanja. Allah mu se smilovao. to ukazuje na to da je vanjština te osobe suprotna njegovoj nutrini.a.".. on će primiti islam. a zabranjuju da se ĉine ruţna djela. a u stvarnosti nije hafiz. 15 .v. Ĉitajući Allahove ajete. Ko sanja da je od njega neko uzeo Mushaf taj će izgubiti znanje i prestaće da radi. Ako ţivi u neislamskoj drţavi i usni da je prešao u islamsku drţavu. on će i dalje ostati u teškom stanju u kojem se nalazi.. ili ako neko drugi njega sanja. biće obdaren mudrošću." Ko sanja da sluša uĉenje Kur'ana ojaĉaće mu autoritet i imaće lijep svršetak na ovome svijetu.s. on će dobiti vlast. ne mogavši preći na sljedeći ajet ko ji govori o milosti.. Ko sanja da piše Kur'an na porculanu ili na sedefu taj tumaĉi Kur'an po vlastitom mišljenju. pojavilo se dvoje piladi. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Kada ti uĉiš Kur'an..

biće ponovo postavljen na taj poloţaj.š. ako je u zatvoru. taj će ga pobijediti i biće siguran od njegovog zla. ali to ne ĉini u potpunosti. obaviće ga. jer neobrezivanje znaĉi povećanje imetka a slabljenje vjere.a. Ako neko sanja da uzima abdest ili ĉini gusul na potoĉiću. to znaĉi da će se ri ješiti briga i da će osiromašiti.. biće osloboĊen. Ako neko sanja da je dţunup. i ono što budete ţeljeli. Ko sanja da ĉini gusul (kupa se). kazne. ako nije obavio hadţ. „Mir vama!" — biće rijeĉi Gospodara Milostivog. oĉistiti od grijeha i na najbolji naĉin će izvršavati Allahove dţ. to znaĉi da će dobiti nešto što mu je bilo ukradeno. Gusul (vjersko kupanje) simbolizira ĉišćenje od grijeha i rasterećenje od briga. Ako neko sanja da je izvršio gušu l (vjersko kupanje). Ko sanja da je osunnećen i da mu mnogo teĉe krv — on će napustiti grijehe i prihvatiće se sunneta Allahovog Poslanika s. Ako neko sanja da ĉisti zube nekim prljavim predmetom. Ko sanja da mu njegov neprijatelj naziva selam. sanja da naziva selam starcu kojeg poznaje.s. To je sastavni dio vjere. TUMAĈENJE SNOVA O NAZIVANJU SELAMA l RUKOVANJU Ako neko sanja da se rukuje i grli sa neprijateljem. a) sanja da osjeća neku širinu u grudima. Ko sanja da naziva selam nekome s kim nije u neprijateljstvu—to znaĉi da će on onoga kome je nazvao selam obveseliti. TakoĊe će primiti islam i onaj ko (nije musliman. ako neko sa nekim ĉovjekom uspostavi trgovinske odnose i ako sanja da u snu naziva selam tom ĉovjeku pa ako mu odgovori na selam. Isto tako. pak. TUMAĈENJE SNOVA O TAHARETU (VJERSKOJ ĈISTOĆI) Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad.s. Primiĉe islam i onaj ko (nije musliman. ako je u dugovima. to znaĉi da će ići negdje na put i da će traţiti nešto što neće naći. to znaĉi da će biti saĉuvan od nepriajteljskog zla. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. Ko sanja da je izvršio gusul i obukao novu odjeću..v. zaimaće i zabogatiti. ozdraviće. a ako mu ne odgovori na selam. naredbe. to znaĉi da će ga Allah dţ. l ĉišćenje zuba misvakom je sastavni dio vjere. rekao je: — Od sve vjerom propisane ĉistoće muškarcu je najpreĉe sunnećenje (obrezivanje). Allah dţ. ako je skinut s poloţaja.: — Rukovanje povraća ljubav. 16 . Ako neko. ĉuvati." Ako neko sanja da mu selam naziva neki njemu nepoznati mladić. a ako mu ne odgovori. to znaĉi da će oţeniti ljepoticu i da će dobiti raznog voća. ako je u brigama. ti odnosi će biti dobri. Allah dţ. Ko sanja da je osunnećen on će ĉiniti dobra djela kojim će ga Allah dţ. analogno Ej u bovom a.a. pak....v. to znaĉi da on traţi pomirenje. neće mu je dati. to znaĉi da on haram pare dijeli u dobrotvorne svrhe.š. u poslu će mu doći do promjene i velikog poboljšanja. to znaĉi da će meĊu njima nestati neprijateljstva i da će se uĉvrstiti prijateljstvo. oslobodio ga briga i dao mu tjelesno zdravlje. u njemu ćete imati voća. 7. Ako je neko od nekog ĉovjeka zaprosio (kćer) pa usnije tog ĉovjeka i u snu mu nazove selam i ako mu on odgovori na selam. primiĉe islam. sluĉaju koji. a) sanja da ulazi u neku morsku laĊu. neće! 8. kad se okupao i obukao novu odjeću. to znaĉi da će udovoljiti nekoj potrebi. ako je siromašan. meĊu njima neprijateljstvo. ako je trgovac i slabo posluje ili neki zanatlija pa mu posao ne ide.Ako musliman sanja da je nanovo primio islam. Ko sanja da ĉisti zube misvakom — znaĉi da on pazi na svoju rodbinu i da im ĉini dobro. znaĉi da neće završiti neki svoj posao i da neće dobiti ono što traţi. će ga osloboditi briga.š. Ako neko kaţe da sunnećenje otklanja brige. će ga osloboditi dugova. mu je iz milosti svoje darova ĉeljad i još toliko uz njih. Ako je.s. Allah mu se smilovao. to znaĉi da će biti saĉuvan od nesreće. ako je bolestan.š. Ako neko sanja da uzima abdest.. nije daleko od istine! Ko sanja da nije osunnećen — to znaĉi da on napušta vjeru zbog dunjaluka. Allah dţj>. Ko sanja da naziva selam starcu kojeg ne poznaje — to znaĉi da će biti saĉuvan od Allahove dţ.š. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neki od mušrika sanja da je umro pa onda oţivio. Ako neko sanja da je uĉinio gusul (okupao se) i obukao pohabanu odjeću. daće mu svoju kćer za ţenu.š. Ove snove sanjaju oni koji pripadaju ehl-i sunnetu.

ja sam sanjao isti san kao i on (Abdullah ibn Zejd). i sve mu ispriĉao.Kp sanja da je jedanput ili dvaput prouĉio ezan. to znaĉi da će nekoga potvoriti. Ko sanja da uĉi ezan na kući svoga komšije to znaĉi da će on prevariti nekoga iz komšijske kuće Ko sanja da uĉi ezan meĊu svijetom. — Hoću! — rekao sam ja. ili izvršenje onoga za šta se neko zakleo da će izvršiti. to je još sigurnije! — rekao je Allahov Poslanik. Uĉenje ezana unutar Kabe nije pohvaljeno. rekao: — Vaš brat je sanjao dobar san. zavisno od toga koliko je dodao ili izostavio rijeĉi prilikom uĉenja ezana. na izbavljenju. A ako to sanja neko ko ima neku profesiju. jer on ima ljepši i jaĉi glas od tebe. pa je on rekao: — Reci: Allahu ekber.. Ako neko sanja da uĉi ezan na nekoj kući. ako je on osoba koja ĉini dobro. Ko sanja da uĉi ezan u bunaru on će podsticati ljude na neko dugo putovanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Tada sam ja zaspao i sanjao nekog ĉovjeka koji je na sebi imao dva odjevna predmeta zelene boje i koji je nosio zvono.v. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Ako trgovac sanja da klanja bez abdesta. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj od strane nekog iz druge drţave. a potom ikamet i klanjao farz namaz — to znaĉi da će obaviti hadţ i umru. je razmišljao o mogućnosti korištenja trube ili zvona za poziv na namaz. — NjJm bismo mogli da pozivamo na namaz. — Tada sam ja izašao. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad r.. poduĉi ga ezanu i neka nas on pozove na namaz. i tako mi prouĉio cijeli ezan. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa će glasnik izmeĊu njih poviknuti: . Ako ovakav san sanja vojskovoĊa. nareĊivaće drugima da ĉine dobra djela i zabranjivaće im da Ĉine loša djela. ali ga neće postići. ha. Kad je ĉuo da Bilal uĉi ezan. Reĉeno je da sanjanje abdesta simbolozira izvršavanje preuzete obaveze. Ko sanja da uĉi ezan na nekom zidu to znaĉi da će se sa nekim pokušati izmiriti. OtiĊi sa Bilalom do dţamije. . i rekao: — Allahov poslanice.zreti Omer je otišao kod Allahovog ' Poslanika i rekao mu: — Allahov poslanice. rekao: — Vidio sam jednog ĉovjeka od mog ummeta kako se u kaburu nad njega nanijela kazna. Kad sam se probudio iz sna. — Hoćeš li da ti pokaţem nešto što je bolje od toga? — upitao je on.a. pa mi je on rekao: — Ovaj san je istina! Ustani..Ko sanja kao da je uzeo abdest i stupio u namaz riješiće se briga i biće zahvalan Allahu dţ.to znaĉi da će uskoro od neĉeg biti osloboĊen i rasterećen. ili vraćanje duga.a.s.a.!" 17 . to znaĉi da će neko iz te kuće umrijeti.upitao je on. Ako neko sanja da uĉi ezan sa nekog breţuljka.l pozovi ljude na hadţ". pomoć. Ko sanja da uĉi ezan na Kabi uvešće neku novotariju (bid'at) u vjeru. Kad neko sanja da uĉi ezan na ulici. Ko sanja da uzima abdest sa neĉim ĉime nije dozvoljeno uzimati abdest biće u brigama i išĉekivaće izbavljenje. koji ga je (jakim glasom) uĉio.pa sam ja tako i postupio. Tada je Poslanik alejhi-s-selam.v. Kp sanja da klanja bez abdesta na mjestu na kome nije dozvoljeno klanjati zapašće u neku situaciju iz koje neće znati kako da izaĊe.v. i to ukoliko ima predispozicija za taj poloţaj. uz Allahovu dţ. izašao je (iz kuće). Tada je Omer ibnil-Hattab r. On ima jaĉi i ljepši glas od tebe. ĉuo Bilalov glas. a ako je on smutljivac.s.v. to znaĉi da će poslovati bez kapitala. veli dalje Abdullah ibn Zejd. ili izostavlja neke rijeĉi iz ezana.s. prodaješ li zvono? — Šta će ti zvono? . Ko sanja da je mujezin. .a.Neka su prokleti nasilnici. jer tejemum ukazuje na skoro izbavljenje. to znaĉi da će on svijet pozivati istini i nadati se je da će on otići na hadţ.to znaĉi da ta osoba ţivi meĊu nasilnicima.rekao sam ja. Zatim je malo saĉekao i prouĉio mi ikamet. otiĊi kod Bilala i izrecituj mu ezan. a ako nema predispozicija za neki poloţaj. ja sam sanjao isti san kao Abdullah ibn Zejd.s. a u stvari. Prenosti se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Allahov Poslanik s.s. a da svijet pri tom ne obraća paţnju na uĉenje . neće se dugo zadrţati u tom poslu. Ako neko sanja da uĉeći ezan dodaje nešto više. došao Allahovom Poslaniku s. je rekao: . to znaĉi da on ĉini nasilje drugima. Ako neko sanja da uĉi ezan na munari.š. otišao sam kod Vjerovjesnika s. a i zato što se na Arefatu uĉe dva ezana i dva ikameta (za spojene namaze).a. Ko sanja da uzima tejemum .Hvala Allahu.a.š. to znaĉi da neće moći sakupiti vojsku. dobiće neki poloţaj (namjesništvo) zavisno od toga dokle mu je dopirao glas.v.. 9. TUMAĈENJE SNOVA O EZANU l IKAMETU Prenosi se od Abdullaha ibn Zejda el-Ensarije koji je rekao: — Otišao sam kod Vjerovjesnika s. — veli dalje Abdullah i recitpvap ga Bilalu. Ja sam mu rekao: — Allahov robe.a. pa se pojavio njegov abdest i spasio ga od nje. .. najavi nije mujezin. imaće uspjeha u trgovini ili u nekom drugom dobrom poslu. i obavijestio ga da sam sanjao ezan.

. Ako neko sanja da uĉi ezan pod prisilom.. biće pušten iz zatvora. rekao: — Ezan simbolizira razlaz sa suvlasnikom.A kada pozivate na namaz. kada neko ko je dostojan uĉenja ezana. kao i to da će onaj ko sanja da ga obavlja obaviti hadţ i kloniti se ruţnih djela. Ko bude u zatvoru i sanja da uĉi ikamet. Allah mu se smilovao. Ko sanja da uĉi ikamet u svojoj kući povrh postelje — to znaĉi da će uskoro umrijeti. vi ste doista kradljivci!" 10. pak. ili da će izvršiti neku od obaveza koju je Allah dţ. treba se imati u vidu osnova da. shodno sluĉaju Isaa a. rekao je: — Snovi o namazu su u osnovi dobri snovi i oni ukazuju na to da će osoba koja ih sanja dobiti neki poloţaj. Sanjati uĉenje ezana u kupatilu nije pohvaljeno ni sa vjerskog ni sa dunjaluĉkog aspekta. ali budala to ne prihvata.. sanja da uĉi ezan na mjestu na kome se inaĉe uĉi ezan.. — Ibn Sirin mu je rekao: . doista. desiće mu se nešto veliĉanstveno o ĉemu će se sa pohvalom kazivati. Ako neko sanja da ĉuje da se u nekom dijelu grada uĉi ezan. ili misiju. — Ibn Sirin mu je rekao: — Tebi će odsjeći ruku!. a ko sanja da uĉi ezan u hladnoj kući dobiće vrućicu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor". taj san je pohvalan. da im ĉini dobro. Ko sanja da uĉi ezan u toploj kući dobiće drhtavicu.. Ako neko sanja da uĉi ezan u (svojoj) kući. a vidio sam da drugi nema dobru ĉehru. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Sanjanje obavljanja farz-namaza ukazuje na ono što smo gore naveli. oni to uzimaju za zabavu i igru.. to znaĉi da će on prihvatiti sunnet. hrani ih i odijeva bolje i više nego što je obavezan.O karava no. što mu diţe ugled." Sanjanje obavljanja sunnet namaza ukazuje na to da je osoba koja ih sanja ĉista osoba." Ko sanja da uĉi ezan u nekoj povorci on je kradljivac. Kada je kasnije Ibn Sirin upitan: — Kako to da si im rekao suprotno za isti san? — on je odgovorio: .Ti ćeš otići na hadţ! Zatim je došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da uĉim ezan. pa sam njegov san povezao sa ajetom .s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista namaz spreĉava ĉinjenje sramotnih i pokuĊenih djela.Ako neko sanja da je prouĉio ezan i ikamet. Sanjanje obavljanja dobrovoljnih namaza ukazuje na savršenu ljudskost i nestajanje briga osobe koja sanja da ih obavlja. Prenosi se da je Ibn Sirin.. Ko sanja da uĉi ezan pred vladarovom kapijom on govori istinu. da plemenito postupa sa svojom porodicom i onima koji su mu podreĊeni. propisao. Namaza ima tri vrste: farz-namazi. a napustiti bio" at (novotariju).Vidio sam da prvi ima finu ĉehru..š.". Allah mu se smilovao. Neki vele da ovakav san sanja svodnik. pa sam njegov san povezao sa ajetom: . to sanja neko ko nije dostojan uĉenja ezana ili se. sunnet-namazi i dobrovoljni namazi. stvorenjima. ili da će oĉuvati ono što joj je povjereno. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . da je samilosna prema Allahovim dţ. (a to je) zašto što su oni narod koji ne shvaća. 18 . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pa ako se pokaju i budu klanjali namaz. kradljivci!" Ko sanja da uĉi ezan u masi svijeta ili u logoru to znaĉi da će on uhvatiti kradljivce. to znaĉi da on ţeli da se izmiri sa nekom budalom. TUMAĈENJE SNOVA O NAMAZU l NJEGOVIM SASTAVNIM DIJELOVIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. to znaĉi da će nastojati da se izmiri sa svojom ţe nom.l najava je od Allaha i Njegova Poslanika svijetu.. u tom dijelu grada će neko umri jeti. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da uĉim ezan..š. ili da će vrati ti dug. Ako neko sanja da neko dijete uĉi ezan. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad veli: — Kada je rijeĉ o snovima o ezanu i ikametu... na dan velikog hadţa.l pozovi ljude na hadţ. Ako neko sanja da uĉi ezan na smetljištu.l povika jedan glasnik: — O karavano." Ako neko ko nije u zatvoru sanja da uĉi ikamet. Ko sanja da sluša ezan i da mu to uĉenje ne godi biće prozvan za neko svoje prezreno djelo. taj san je pokuĊen. Ako. Ko sanja da šaleći se i izigravajući se uĉi ezan — to znaĉi da je on osoba bez pameti. ezan uĉi na neprikladnom mjestu. vi ste. ili kao da stoji u namazu. to znaĉi da će roditelji tog djeteta biti odbranjeni od laţi i klevete.." Priĉa se da je Danijal MlaĊi rekao: — Ko sanja da je prouĉio ezan i ikamet i da je klanjao — to znaĉi da je on svoje završio i da će umrijeti. to znaĉi da će obljubiti ţenu. da pomaţe svojim prijat eljima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . da strpljivo podnosi neprijatnosti koje joj se nanose i da je ona uzor drugima.

t Ako neko sanja da klanja prema Kibli. Ako." Ako neko sanja da klanja akšamske farze. da u vjerovanju ne naginje ni desno ni lijevo. Ako neko sanja da klanja ikindiju. to znaĉi da je na istikametu.izvršiti neku svoju obavezu prema porodici. to znaĉi da će negdje otputovati. to znaĉi da neće moći postići ono što traţi. tako da istekne vrijeme nama za. l mi smo oni koji Ga slave. tj. to znaĉi da će mu Allah dţ.Ako neko sanja da klanja podnevske farze po vedrom vremenu. Ako neko sanja da klanja u dijelu kupatila gdje se skida odjeća. to znaĉi da će doţiv jeti neki poremećaj. ikindijskih ili jacijskih far zova. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema zapadu. to moţe da znaĉi: pobjeda. ili izbavljenje iz neke opasne situacije. Ako neko sanja da je prekinuo neki (farz) namaz. jer je istok smjer okretanja kršćana. Ako neko sanja da ne klanja prema Kibli. Ako neko sanja da klanja u (ili na) prevoznom sredstvu. a oni su se usudili da love ribu subotom. rijeĉima „Subhanallah" i . zbog velikih grijeha koje je uĉinio. Ako neko sanja da ĉini sedţdu Allahu dţ. Ako neko sanja da klanja na zasijanoj zemlji. Ako neko sanja da klanja sjedeći bez opravdanog razloga. to znaĉi da će ta osoba preuzeti neĉije brige. Ako neko sanja da klanja sabahske farze. to znaĉi da će se riješiti briga i da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. i ako je trgovac. Neki vele da će on vršiti blud sa nekim djeĉakom. to znaĉi da taj dţemat puno spominje Allaha dţ. Ako neko sanja da klanja leĊima okrenut prema Kibli. Ako taj san sanja ţena. to znaĉi da će on zapoĉeti neki posao koji je od koris ti za njegov i ţivot njegove porodice. to znaĉi da on zadrţava zekat i da ga ne dijeli. to znaĉi da će se on kolebati u vezi sa nekim svojim poslom.. to znaĉi da će u nekim poslovima imati na pretka..š.š. Ako preda selam na desnu. Ko sanja da klanja namaz i da jede med — to znaĉi da se sastaje sa ţenom dok posti. to znaĉi da neki njegov posao neće bi ti uvaţen. Ako neko sanja da mu prolazi neki obavezni namaz. ali ne i na lijevu stranu. Kad neko sanja da klanja u dţematu i da su pri tom i imam i dţemat u (ili na) prevoznom sred stvu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da je posao u kojem je ta osoba pri kraju. ako je u ratu biće poraţen. Ako se sanja da se ĉini s'edţda. to znaĉi da će on u neĉemu biti posrednik. Ako neko sanja da je na tešehhudu u namazu. ili materijalni dobitak. Ako neko sanja da je klanjao samo dva rekjata podnevskih. zavisno od toga koliko je vrijeme bilo vedro. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. omogućiti da od plodova te zemlje vrati dug. vrijeme bilo oblaĉno. Ako neko sanja da klanja u pravilno usafljenom dţematu. na nekom brdu. ili pokajanje za uĉinjene grijehe.. zabacio islam za leĊa. izvojevaće pobjedu. preda na lijevu stranu selam. traţiti oprosta. to znaĉi da neće udovoljiti ne koj svojoj potrebi." Ako neko sanja da je propustio neki od obaveznih (farz) namaza. a da nije predao na desnu. Ako neko sanja da hoće da klanja. to znaĉi da će on pobijediti nekog izuzetno jakog ĉovjeka. Ako neko sanja da se u namazu okrenuo prema istoku. Ako neko sanja da je u namazu na kijamu i da ne pada na rukju'. to znaĉi da će on od Allaha dţ. pretrpjeće gubitak.. to znaĉi da će se ta osoba riješiti duga. Ako neko sanja da klanja podne u ikindijskom vremenu. Ako neko sanja da klanja jaciju. Ako neko sanja da ĉini sedţdu nekome mimo Allaha dţ. to znaĉi da će se r iješiti briga. Ako neko sanja da klanja leţeći. to znaĉi da se on prihvatio novotarija u vjeri (bid'ata) i da se zabavio neistinom. jer je to smjer kojim se okreću Ţidovi. Ako neko sanja da je u namazu predao selam i završio namaz. a ne nalazi mjesta gdje bi ga klanjao.š. to ukazuje na to da će on izaz vati neki nered. pak. pak. to znaĉi da njegov pravac u vjeri (mez-heb) ne valja i da se je osmjelio na neposlušnost. to znaĉi da se on ophodi prema svojoj porodici na naĉin koji im veseli srca i daje im smirenost. ili dug ţivot.š. pa ako je na javi s tim dţematom krenuo u borbu. ili polovice mehra.La ilahe illallah". to znaĉi da će se riješiti polovice duga. to znaĉi da će on . to znaĉi da on omalovaţava šeriatske propise. to znaĉi da će se od neĉega prestraviti.to znaĉi da će se razboljeti. što će mu podići ugled. ali da na sebi ima bijelu odjeću i da pravilno uĉi Kur'- 19 . ali ne moţe da odredi u kom je pravcu Kibla.š. ona će taj isti dan dobiti mjeseĉno pranje (hajz).pola od onoga što ste odredili. Ako je. to znaĉi da je on.l mi smo oni koji stoje u redovima.. Ako neko sanja da klanja u bašĉi.

.. a drugi dio sjedeći. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. bilo da je to obavezan ĉiniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da on ne uskraćuje prava onih koji su mu podreĊeni. Ako neko sanja da ga je dţemat odredio za imama.. bilo oduzimali. Ko sanja da imami svijetu na nekoj površini — to znaĉi da on ĉini neko dobro ljudima. to znaĉi da on klanja farz-namaze. obzirom da ţena ne smije u namazu biti ispred muškarca izuzev ako je mrtva.. shodno rije ĉima Uzvišenog: . mnogo spominju Allaha pa budu potpomognuti nakon što im je uĉinjena nepravda. ako ima spremu za tu funkciju. Allahov Poslanik će moliti da vam se oprosti. to znaĉi da on štiti interese nejakih ljudi. a dţemat stojeći. to znaĉi da će nepravedno postupati na poloţaju.. ako mu lice nije okrenuto prema Kibli. za oprost — to znaĉi da će mu dova biti primljena. Ako za njim jedan dio dţemata klanja stojeći.. pa je dozivao iz tmina. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj moli samo za sebe.La ilahe illallah". pa ne zna dobro uĉiti. to znaĉi da će uskoro umrijeti i da će mu biti klanjana dţenaza.. ali oni uskraćuju njegova prava. to znaĉi da će mu se riješiti brige odakle se i ne nada. Ako.. to ukazuje na njegov munafikluk. to znaĉi da štiti interese i bogatih i siromašnih.. to znaĉi da on griješi u poslu koji obavlja. Ako namjesnik sanja da je sa dţematom klanjao namaz do kraja.š. a ako ne izgovori istigfar. to mu je opozicija. to znaĉi da će biti osiguran od bilo kakve štete. Ako sanja da sam klanja. ili kraĊom odjeće.) — imaće halal opskrbu i dobiće sina.... a ako nema. bilo da to ĉini iz samilosti. to znaĉi da će na tom poloţaju postupati pravedno. shodno rijeĉima Uzvišenog: ." Ako neko sanja da uĉi dovu u mraku." Ako neko sanja da klanja ispred dţemata.. 20 . a da ljudi iza njega klanjaju ponaosob.. umrijeće i ţena koja sanja da klanja kao imam ispred dţemata. Ako on kao imam klanja sjedeći a i dţemat sjedeći. Ako sanja da je prekinuo namaz. dok im je imamio." Ko sanja da uĉi istigfare (tj. to znaĉi da će traţiti nešto što neće naći.. Ko sanja da kao imam klanja pred dţematom u kome ima i muškaraca i ţena — biće postavljen za sud iju. da će osiromašiti i da će ga pokrasti lopovi. to znaĉi da je okonĉao svoju sluţbu. bio okrenut prema Kibli i ako je do kraja završio namaz. Ako je. Ako neko ko na javi nije imam sanja da predvodi dţemat u namazu. kada je zamolio svoga Gospodara skrivenom molbom. pak. Ako sanja da za njim klanjaju ţene.. to znaĉi da će dobiti neĉiju ostavštinu." Ako neko sanja da izgovara . i da nije bio od onih koji Allaha tesbih ĉine.. Ako neko sanja da uĉi neku poznatu dovu.. Ako sanja da predvodi dţemat u namazu nafili. izmirivaće ljude i pos redovati meĊu njima. to znaĉi da će on biti stavljen na iskušenje sa potopom. Isto tako. da ih uĉinimo voĊama i da ih uĉinimo nasljednicima.an. biće izbavljen iz briga u koje je zapao i umrijeće sa šehadetom. pak. Ako neko sanja da uĉi dovu u kojoj se ne spominje Allahovo dţ.". a oni sjedeći. kao imam klanja sjedeći." Ko sanja da je završio neki namaz i licem okrenut prema Kibli zamolio Allaha dţ. Ovo takoĊe moţe da znaĉi da će dobiti nadzor nad bolesnicima. te da će mu oni kojima upravlja biti pokorni. bilo. Ĉesto ĉinjenje zikra (spominjanja Allaha dţ. odjeven u bijelo i osjećajući nelagodnost zbog takvog poloţaja. pa na koju se god stranu okrenete. to znaĉi da će dobiti neki poloţaj (upravu). Ako neko sanja kao da je zaboravio prouĉiti „Subhanallah".).. to znaĉi da će dobiti sina.š." Dobra dova simbolizira dobro vjerovanje..š.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Traţite oprosta od svoga Gospodara! Zaista On mnogo prašta. Ako je on klanjao stojeći. shodno rijeĉima Uzvišenoga: .. mijenjali. dopašće zatvora ili briga.) simbolizira pobjedu. to znaĉi da će uĉiniti neki grijeh i od njega umrijeti." Ako ţena sanja kao da joj neko kaţe: — Traţi oprosta za svoj grijeh! — to znaĉi da će ona biti optuţena za grijeh i blud.. shodno kazivanju o Zulejhi. ako je podoban za takvo nešto.š. to znaĉi da će obaviti hadţ. Poslušnost simbolizira pokornost (Allahu dţ. to znaĉi da će se riješiti brige shodno rijeĉima Uzviše nog: . Ako neko sanja da predvodi dţemat leţeći pri tom na boku. tamo je Allahova strana.š. to znaĉi da on klanja samo radi toga da bi ga drugi vidjeli. Ako namjesnik sanja da kao imam klanja pred svijetom.A kada im se rekne: — DoĊite. Ako je primijetio neki nedostatak u namazu onih koji su za njim klanjali. to znaĉi da će biti smijenjen sa poloţaja i da će izgubiti imetak. to znaĉi da će biti razriješen duţnosti i da se njegove naredbe neće izvršavati niti rijeĉi slušati.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da izgovara „Subhanallah". bilo da su nešto dodavali. traţi oprost od Allaha dţ.. ili siromaštvom.. ime.

kakav divan grad i Gospodar koji prašta. Ako neko sanja da u mihrabu klanja neki namaz ĉije vrijeme nije još nastupilo. Prenosi se da je neki ĉovjek sanjao da mokri u mihrabu.O kamenje.. to znaĉi da će tu umrijeti vjerski poglavar. Ko sanja kao da je on od onih koji redovno klanjaju namaz postići će ĉast i ugled. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . pa ako je imam te dţamije bolestan. dobiće svjetlo i uputu u vjeri. Tada sam vidio da je jedan od onih kamenova narastao toliko da je preda mnom zaĉepio jednu od dţehennemskih kapija. to mu je neka radosna vijest. Ako neko sanja da Allahu šukur ĉini." Ko sanja da petkom klanja neki namaz otići će na put na kojem će postići svako dobro. Ako neko sanja da gradi dţamiju. to znaĉi da će taj ĉovjek umrijeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin i on će postati imam. Ako neko sanja kao da on klanja u mihrabu. Ja sam usnio tog beduina.š. pozivam vas za svjedoke da ja vjerujem da nema Boga osim Allaha.." Ako neko sanja da se neka dţamija ruši.Ako neko saja da uĉi „Allahu ekber".. MIHRABU. to znaĉi da će roditi muško dijete. dvije ili t ri kapi mokraće. ili na selu i pri tom ĉuje da ljudi u dţamiji kla njaju dţumu namaz. TUMAĈENJE SNOVA O DŢAMIJI. Kad god bi klanjao neki namaz. to znaĉi da on dobro postupa prema svojoj rodbini i da objedinjuje svijet u ĉinjenju dobra. postići će ono što ţeli i pobijediće neprijatelja. da će pasti u zaborav i da će se dţemat te dţamije razjediniti. na sedţdu.. U osnovi mihrab simbolizira glavnog imama. — Sanjanje munare simbolizira ĉovjeka koji okuplja svijet u dobru.Pa su ga pozivali meleki. da biste se spasili. Ko sanja da petkom klanja dţumu namaz njegova nesreĊena situacija će se srediti i nakon poteškoće će doţivjeti olakšanje." Ako ovo sanja ţena.... Ko sanja kao da sa nekim narodom ulazi u dţamiju i kao da mu oni kopaju jamu — to znaĉi da će se on oţeniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š." Ako neko sanja da neki nepoznati ĉovjek imami u dţamiji. biće odreĊen za namjesnika u lijepom gradu. Ako neko sanja kao da je dţamija pretvorena u kupatilo.. i oni koji ĉuvaju svoje namaze. i budite Mu zahvalni. Ko sanja da se njegova kuća preobrazila u dţamiju postići će ugled i pozivaće ljude iz neistine ka istini. Ako neko sanja kao da je u mihrabu ispustio jednu. to znaĉi da neki prikriveni ĉovjek ĉini pokvarenost. on će umrijeti. Zatim se taj beduin razbolio i umro i njegov ruh je uzdignut (na nebo).. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja dobro utemeljenu i dobro napravljenu dţamiju — ta dţamija je simbol nekog uĉenjaka kod kojeg se okupljaju ljudi u svrhu dobra i spominjanja Allaha dţ." TakoĊe je reĉeno: — Ko sanja da zahvaljuje Allahu dţ. vjeru 21 . MUNARI l ZAJEDNIĈKIM ZIKROVIMA Prenosi se od AbdukAziza ibn Ebi Davuda koji je rekao: — Neki beduin je napravio sebi dţamiju u kojoj je klanjao i na sred nje postavio sedam kamenova. to je neko dobro nekom od njegovih potomaka.A kada se namaz obavi. dobiće snagu i povećaće mu se blagodati. obraćao se kamenju rijeĉima: .š. dok je on stigao u mihrab klanjajući. a on. nije dobar.. pa je za san upitao tumaĉa snova. u stvari. koji mi je u snu rekao: — Bilo je nareĊeno da me vode u Dţehennem. Tako su i ostali kamenovi pozaĉepljali dţehennemske kapije.. Munara glavne dţamije simbolizira šefa pošte ili ĉovjeka koji poziva ljude u Allahovu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila. ili radnji. tešehud i predavanje selama i misleći da se već vraćaju iz dţamije — to znaĉi da će namjesnik tog mjesta biti smijenjen. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rekoše oni ĉije je mišljenje o njima bilo jaĉe: — Napravite na ulazu u nju dţamiju.. Ako ovo sanja namjesnik. shodno rijeĉima Uzvišenog: . će mu dati obilnu opskrbu i drugo dobro. to znaĉi da će mu se roditi onoliko plemenitih i viĊenih sinova koliko je kapi ispustio.. a ako se sanja da se dţamijska munara srušila.. u kojima se mnogo spominje Allahovo ime.." 1 1 . Ko sanja da je ustao sa namaza koji je obavio Allah dţ." Ko sanja da je obavio namaz i izašao iz dţamije postići će blagodat i svako dobro.š. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „. Ako neko sanja da uĉi „Elhamdu lillahi". (hamd Ga ĉini) — dobiće dijete. ĉuvši pri tom izgovaranje tekbira prilikom padanja na rukju. onda se po zemlji raziĊite i Allahovu blagodat traţite i Allaha mnogo spominjite. GraĊenje dţamije u snu simbolizira i pobjedu nad neprijateljem. Ako neko sanja da je u kući. TakoĊe je reĉeno da osobakoja sanja ovaj san neki posao smatra dobrim.

" Sanjanje dijeljenja sadake moţe da ima razliĉita znaĉenja. ţeleći Allahovo zadovoljstvo. riješiće se gubitka. pa je dozi vao iz tmina: — Nema Boga osim Tebe! Ti si iznad svega! Ja sam zaista silnik". a inaĉe nije pozvan za to. sanjao da mu je tri puta reĉeno: — Podijeli svoju zemlju na ime sadake! — pa je došao kod Vjerovjesnika s. dok će zekat koji dajete.. — Nije zatim dugo potrajalo kad mu doĊe neki ĉovjek. to znaĉi da će na tom mjestu biti utemeljena i napravljena neka zgrada. Ona sastavlja oporuku pa zove i tebe. to znaĉi da će ojriraviti ili se riješiti duga ako ga ima.š. on mu je rekao: — Ta munara ukazuje na to da će tvoj otac steći ugled i popularnost. i da će biti potpomognut protiv onoga ko mu ĉini nasilje. Kur'an.. — Jesi li ti njegov sin? — upitao je tumaĉ.to znaĉi da će biti saĉuvan od onoga od ĉe_ga strahuje.. 22 .Ako neko sanja kao da je sa munare pao u bunar. ako uĉenjak sanja da dijeli sadaku. .. ispriĉao mu san i rekao: — Allahov poslanice. Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu dobiće neko nasljedstvo ili će se prihvatiti dobroĉinstva. zovnuo ga je. pored lijepe i poboţne ţene koju ima oţeniti neku jeziĉaru.s. i kad gaje ugledao. dove i poboţne pjesme. SADAKI. TUMAĈENJE SNOVA O ZEKATU. Ako su prilikom uĉenja Kur'ana pravljene greške. otvorenom mjestu za klanjanje. da ga toga oslobodi. reĉe: — Ne boj se!" Ako ovakav san sanja trgovac.v. mu je rekao: „Podijeli je i ispuni uvjet!" Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r.a. to znaĉi da će imati poteškoća i da će postati predmetom podsmijeha i omalovaţavanja. koji mu je rekao da će biti postavljen za namjesnika. — Allahov Poslanik s. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. ili da će. pa je sanjao svog oca kao da na šerefi munare tespiha i ilaĉe. ili je duţan da ispuni neki zavjet koji se zavjetovao za neko svoje dijete. Tada se probudio iz sna. Ako neko sanja da izgovara nepristojne rijeĉi. unaprijediti vaše imetke. otići će mu jedan dio imetka. To što ti je otac tespihao znaĉi da si u brizi i tuzi i da će te Allah dţ.l opominji. — EI-Ka'ka' je pošao s njim. ali ne prema Kibli." Ako neko sanja da opominje druge (u vjeri).a.. da će dobiti moć i da će postati ĉuven po dareţljivosti.A kada mu je došao i ispriĉao priĉu. — Jesam! — odgovorio je.v. Tada mu je taj ĉovjek rekao: — Ima tu jedna ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako to sajija trgovac. to znaĉi da se on ţrtvuje na prenošenju svog znanja ljudima.. to znaĉi da će izvući korist iz trgovaĉkih transakcija. Alim simbolizira vjerskog lijeĉnika.Ti bi mogao biti uĉenjak ili zapovijednik. to znaĉi da će otići na neko putovanje i da će izgubiti nasljedstvo ukoliko ga posjeduje. Ko sanja da je na musalli. to znaĉi da se ta zgrada neće dovršiti..a. toga osloboditi. ako to sanja pripravnik. već su se bili okupili stariji i uĉeniji ljudi. MILOSTINJI l VITRAMA Prenosi se da je Omer ibnil-Hattab r.a. a onda mu je tumaĉ rekao: .. shodno rijeĉima Uzvišenoga: . i kad su stigli tamo. to ukazuje na lošu upravu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga će te obavljati namaz!" Ko sanja da klanja u Kudus-i šerifu. uhvati ga za ruku i upita: — Jesi li ti EI-Ka'ka'? — On je u sebi pomislio da to nije niko drugi nego ugonitelj duga. Ako neko sanja da izgovara mudre rijeĉi. zavisno od toga koliko je uĉenje bilo is pravno. ako to sanja vladar. Kada je tumaĉa upitao za svoj san. otići će na hadţ i steći sigurnost..to znaĉi da će ovladati pos lom. moj otac je umro! — rekao je AI-Ka'ka. Ako neko sanja da izlazi iz Kudus-i šerifa. to znaĉi da će on izgubiti vlast. Priĉa se da je neki graditelj sanjao kao da se popeo na visoku drvenu munaru i prouĉio ezan. Ako neko sanja da je u Kudus-i šerifu upalio svjetiljku. zavisno od razlike u osobama koje sanjaju.. i bila je napisana oporuka kojom Sa'dana trećinu svog imetka ostavlja EI-Ka'ka'u. Kasnije je on postavljen za namjesnika Belha.š. zove se Sa'dana. Ako neko sanja da je negdje gdje se uĉi zikr. zaista opomena koristi vjernima. 12. a ako su umjesto poboţnih pjevane ljubavne pjesme. to znaĉi da će mu se drţava proširiti. shodno rijeĉima Uzvišenog: .Ali. Ta ţena je umra tri dana poslije sastavljanja oporuke. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova." Ako neko sanja da priĉa neku priĉu. Pripovjedaĉ simbolizira ĉovjeka lijepe vanjštine. mi nemamo zdravijeg imetka od zemlje. to znaĉi da će otići na hadţ. (Oni koji daju zekat) to su oni koji umnogostruĉavaju (svoje imetke). Priĉa se da je (poznati vojskovoĊa) EI-Ka'ka' bio duţan deset hiljada dirhema i da mu je dug zadavao brige.. je rekao: — Ko sanja da je podijelio zekat na sve ono na što je duţan da ga podijeli — to znaĉi da će on dobiti neki imetak i bogatstvo. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Mi ti priĉamo najljepšu priĉu.. to znaĉi da će mu se nešto dogoditi nekom od djece.s. Ako neko sanja da u Kudus-i šerifu uzima abdest. to znaĉi da je on u brizi ili bolesti i da moli Allaha dţ. a onaj koji opominje simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete.

a. Ako neko sanja da je obavio hadţ ili umru. pretrpjeće gubitak. veli: — Ako neko sanja da je na vrijeme pošao na hadţ. Ko sanja da dobrovoljno posti — to znaĉi da te godine neće oboljeti. je rekao: — Tumaĉi snova su se razišli u tumaĉenju snova o postu. Ko sanja da je nahranio nekog nemuslimana — to znaĉi da ojaĉava neprijatelja. Ako neko sanja da posti. zadovoljan." kao i to da će vratiti dug. pak. i ako je u brigama. to znaĉi da je on duţan ispuni ti neki zavjet. biće smijenjen. profitiraće. prekinuće putovanje. Siromah simbolizira ispit (provjeru). HAŢDER -UL-ESVEDU. Ko sanja da je hotimice ubio nekog vjernika — to znaĉi da on uz ramazan namjerno mrsi. biće ponovo postavljen. ili da će otići na neki put kojim je Allah dţ. ako je duţan. postaće hafiz. ako je bolestan. Ko sanja da se omrsip. to znaĉi da ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe vjenĉati po šeriatskom pravu. PRINOŠENJU ŢRTAVA l KLANJU KURBANA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. i ako je zdrav. to znaĉi da ta osoba omalovaţava neke šeriatske propise. neko sanja da je krenuo na hadţ.. ako je trgovac. ZEMZEMU.a." ili je moţda. shodno rijeĉima Uzvišenog: . oduţiće se. ako je smijenjen sa nekog poloţaja. već da bi se drugima pokazao i da bi stekao popularnost. to znaĉi da on puno klanja i tesbih ĉini Allahu d ţ.Ja sam se zavjetovala Milostivom da ću postiti. ali ga na vrijeme ne stigne obaviti. to znaĉi da će se riješiti briga i steći će sigurnost. Ako. biće upućen. pak. jer je osnova posta — šutnja." TakoĊe je reĉeno: — Ako neko sanja da se uz ramazan namjerno mrsi. to znaĉi da on ţivi i shvata islam kakav je on po svojoj prirodi. Ako neko sanja da ĉini tavaf oko Kabe.). biće siguran. KABI.Ko sanja da je nahranio nekog siromaha. ako se od neĉega plašio. Ako osoba koja se zavjetovala da će postiti ĉitavog svog ţivota sanja da se omrsila. biće bezbjedan. ali pri tom priznaje istinu posta i ţeli da posti. to znaĉi da će poskupljati cijene i da će se teţe prehranjivati. to znaĉi da ta osoba nekoga ogovara ili da će oboljeti od neke teške bolesti. lahnuće mu.A ko od vas bude bolestan ili na putu.š. to znaĉi da će on joboljeti. ako u neĉemu dvoumi. TUMAĈENJE SNOVA O POSTU l MRŠENJU Poznati uĉitelj Ebu Sa'd r. Ako neko sanja da je podijelio vitre. 14.. Ako neko sanja da namjerno i nijeĉući mrsi post uz ramazan. pa danas ni s kim neću progovoriti. ako je u nekoj tegobi..š. Ako neko sanja da posti dva uzastopna mjeseca na ime kefareta. Drugi. to znaĉi da će se on riješiti briga i da će mu se vratiti radost i olakšanje. to znaĉi da će uskoro dobiti nafaku odakle se i ne nada. ako je trgovac. ako je na putu. obavezan da šuti... putokaz ĉovjeĉanstvu i jasan dokaz. to znaĉi da će se on pokajati za grijeh koji je poĉinio. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je na putu.š. shod no rijeĉima Uzvišenog: „Uistinu je postigao spas onaj ko se oĉisti (od mnogoboštva). UMRI. to znaĉi da će onaj ko to sanja hotimice ubiti neku osobu. stvar će mu se pojasniti. to znaĉi: ako nije išao na hadţ.. ako neko sanja mjesec posta. Ako neko sanja da ĉini tavaf (kruţi) oko Kabe i Mekke... Ako neko sanja da je nastupio Bajram. to znaĉi da će imati dug i ispravan ţivot.. ako neko sanja da uz ramazan mrsi. otići će. na ozdravljenje i vraćanje duga. 23 .š. ali ne zna da li je taj post farz ili nafila. ako je u zabludi. ozdraviće. to znaĉi da on neće postići ono što traţi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da ne posti u ime Allaha dţ. TUMAĈENJE SNOVA O HADŢU. riješiće se briga. vele da ovakav san ukazuje na ispravnost vjerovanja onoga ko sanja da posti. te da tu godinu neće biti slab niti bolestan. ako je duţan. shodno haberu: „Postite pa će te biti zdravi!" Ako neko sanja da posti ĉitavog svog ţivota. razboljeće se. Ako neko sanja da poslije ramazana napašta dane koje nije postio uz ramazan. Neki od njih vele da. 13." Ako to sanja nepismena osoba. Neki vele. — to znaĉi: ako je upravitelj. to znaĉi da će mu neki od poglavara (imama) povjeriti neki ĉasni zadatak.. na osloboĊenje od briga. Kad neko sanja da je postio i da je iftario. to znaĉi da se klonio neposlušnosti (prema Allahu dţ.. i spominje ime svog Gospodara i klanja (namaz). ako se neĉega boji.

i ako ima nekog odsutnog. Ako neko sanja da je Kaba u Mekki njegova kuća.š. princa ili ministra. i hazreti Havu u tom danu i upoznao Adema a. da se lijepo ponaša prema onome ko mu se suprotstavlja. koji je rekao: — Dobićeš siugrnost i upravu i ubiraćeš porez sa svih strana ruţnim metodom i opreĉno sunnetu. obaviće hadţ i postići će sigurnost. Ko sanja da drţi govor (hutbu) hadţijama u Mekki. vratiće mu se sa najradosnijim stanjima. sanja da uĉi telbiju van harem -i šerifa. koji mu je rekao: .to znaĉi da nema u njemu dobra (dok je takav). on će postati upravitelj kome će oni koji su pod njegovom upravom biti poslušni. to znaĉi da ta osoba ima nepriliĉan odnos sa osobom sa kojom se ne moţe po šeriatu vjenĉati. Ako neko sanja da klanja u Kabi. Neki graditelj je sanjao da je ušao u harem Kabe i klanjao namaz na Kabi (iznad Kabe). taj san se odnosi na njegovog imenjaka. znaĉi da mu je voĊa (imam) naklonjen i da mu ukazuje poĉasti.Ako neko sanja da u harem-i šerifu uĉi telbiju. a ako nije pozvan da se penje na minber. TakoĊe je reĉeno: . ili njegovog premca. to znaĉi da će on biti razapet. to je njena snaga koja dolazi od njenih vrlina. ili će ga zadesiti neko iskušenje. — Tako je i bilo. ali ga ne obavlja.pa mu je Ibn Sirin rekao: . nakon što su ga ljudi izgubili. pak. Ako neko sanja da je u Kabi izvršena neka i novaci ja.Ovo je ĉovjek koji oponira sunnetu Allahovog Poslanika s. pa se minber slomi ili sruši. ona će se obrukati i proĉuti po nedoliĉnim ţenskim rabotama. pak. biće smijenjen sa poloţaja na koji je postavljen. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. on će. Ako ţena sanja da drţi hutbu i daje savjete. Ako njen govor ne bude sadrţavao mudrost i savjete.s. Ako. postići visok poloţaj i vlast. on odrţava i ĉuva šeriatske propise.s. taj misli da je on na pravom putu a da su ostali ljudi zalutali. vjera mu je manjkava. Ako neko sanja da je postao upravitelj Mekke. Ako neko sanja da je našao hadţeru-l-esved. Ako neko sanja da je izvadio i prisvojio hadţeru-l-esved. Ako neko sanja da je iz Kabe ukrao šip. halifa će ga odlikovati za neke njegove zasluge. nesreĊena i poremećena. Kp sanja da je dotakao hadţeru-l-esved kaţe se da će on biti muktedija (pristaša) imamu od ljudi Hidţaza. Pad jednog zida Kabe znaĉi smrt halife. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. i unići.s. Neki ĉovjek je sanjao kao da je prešao preko Kabe. na Njegovim blagodatima. A ako. Ako neko sanja da se nastanio blizu Mekke. Ko sanja da je uzeo od Kabe neku stvar dobiće od halife neku stvar. Ko sanja da sa minbera drţi hutbu o dobroĉinstvima. umrijeće kao šehid. ViĊenje Kabe u snu je radosna vijest za ranije uĉinjeno dobro ili upozorenje za zlo koje se nanamjerava uĉiniti. Ako neko sanja da se usmjerio prema Kabi. i slijedi niske ţelje! Zar ne vidiš da je on prešao preko Kabe? — Tako je i bilo. ili sa minbera bude 24 . sa hazreti Havom.Boj se Allaha! Ja te vidim kako si izašao iz islama.v. Ako neko sanja da klanja na Kabi. vlasti. pak. poĉasni poloţaj ili islamski dţemat. ne završi do kraja namaz. pa ga stavili na njegovo mjesto. Ako nek sanja da je njegova kuća Kaba. nije pozvan da se penje na minber i sanja kao da na minberu uopšte ne govori ili kao da govori ruţne rijeĉi. to znaĉi da ima pravilan odnos prema rodbini. to znaĉi da će pobijediti svog neprijatelja i da će se osloboditi straha koji ga je ovladao.š. Ako nemusliman sanja da drţi hutbu. obzirom da minber ima sliĉnost sa stubom. . a ljudi paţljivo slušali njegov govor.to ukazuje na to da će halifu snaći neka nesreća. Ako neko sanja da je duţan obaviti hadţ. Ako neko sanja da je u Mekki sa umrlima koji ga pitaju. Neki vele da ovakav san znaĉi da će ući kod halife. ako on ili bilo ko od njegove porodice nije pozvan da drţi hutbu. Ko sanja da se napio vode Zemzema snaći će ga dobro i postići će ono što ţeli na doliĉan naĉin. Ako upravitelj ili vladar sanja da je na minberu. domoći će se vlsti od uglednih ljudi i poglavara i postići će sigurnost i dobro. ako je pozvan za takav govor. Ko sanja da je na najbolji naĉin odrţao hutbu i klanjao namaz do kraja. to znaĉi da će ga neko nadvladati i ulivati mu strah. ili će njegovo ime postati poznato po dobroti. Ako neko sanja da je došao do mekam-i Ibrahima ili da je klanjao prema njemu.a. proslaviće se po dobru. Ako. ugleda i popularnosti u narodu. Ako neko sanja Kabu u ruţnom izgledu. jer se prepustio razuzdanosti. on je dostojan slugu. jer je Allah dţ. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . ispravna mu je vjera. doţivjeće poznu starost. to znaĉi da on iznevjerava ono što mu je povjereno i da nije zahvalan Allahu dţ. primiće islam ili će ubrzo umrijeti. Minber simbolizira arapskog vladara.Ko sanja da je ušao u Kabu on će u nju.Sanjao sam kao da klanjam na Kabi (iznad Kabe). inšaallah. Kaba na snu simbolizira halifu. usamio se u svojoj vjeri s novotarijama. sastavio Adema a. Ako neko sanja da je na Arefatu na Dan Arefata.

shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Dţafera es-Sadika r. uspjeće u svojoj trgovini. udarajući njome i desno i lijevo. neka je Allah zadovoljan njim. ako ga sanja siromah. ako ga sanja ratnik. shodno rijeĉima Uzvišenog: .š. da je rekao: — Trudbenik je za svoju porodicu kao borac na Boţijem putu. njegov san upućuje na to da će uskoro umrijeti. jer se on trudi za svoju porodicu. pravili nered (nasilja) na Zemlji i kršili rodbinske veze?!" A ko sanja da ide u borbu. — Tebe će privesti vladaru i bićeš razapet — rekao mu je Dţafer es-Sadik." Ako ovo sanja trudnica. a ako sanja da je poginuo na Al -lahovom putu. a ako sanja da je pomognut u boju. rodice sina koji će biti dobar.Vidio sam Aziza ibn Sulejmana. UMRLIM. obogatiće se." Ako neko sanja da je na bojnom polju okrenut licem ka borbi. pa ko vidi u snu da je umro. Uzvišeni kaţe: „Odliko vao je Allah borce nad neborcima velikom nagradom!" Ako neko sanja da ljudi <du u dţihad. ne pitaj za ţestinu nevolje i njene tuge. Ako ovaj san sanja zarobljenik.a. kad biste zavladali. oslobodiće se straha. 16. u snu. Uzvišeni kaţe: „Naprotiv (oni su) kod Allaha ţivi i nagraĊeni su (njegovim obiljem). Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. te priznajemo naše grijehe. ali Allahova milost je sakrila od nas savku mahanu. Ko sanja da dijeli svijetu kurbansko meso riješiće se briga i postići će ĉast i ugled.a.s.. a na njemu zelena odjeća i na glavi kruna od bisera. oslobodiće roba." Sanjanje osvojenja u borbi znaĉi osvojenje ovosvjetskih kapija.. TUMAĈENJE SNOVA O SMRTI. rekao je: — Saznali smo od Allahovog Poslanika s. moć i slavu ti koji idu. GROBOVIMA.v.. postići će plijen. kako kaţe Uzvišeni: . njegov san se odnosi na nekog njegovog imenjaka ili na nekog iz njegovog roda ko ima neku vlast. ko sanja da ubija nevjernike sam sabljom.a. ako ga sanja duţnik. kaţe: -Smrt u snu znaĉi kajanje za neku veliku stvar. pribliţio mu se smrtni ĉas. rekao: . jer je l srnailova a. neka mu se Allah smiluje. — Kasnije je i bilo kako je sanjao Poslanik. tekija dan i noć bolja je od hiljadu godina ibadeta. Tu milost ne bismo dobili nikako osim dobrotom Uzvišenog. i blagoslovili smo i njega i Ishaka. Kasnije se tako i desilo Prenosi se da se jednom Vjerovjesnik s. otići će na hadţ. to znaĉi da će on biti skinut sa poloţaja i ostaviće vlast. Što se tiĉe sanjarija Kurban bajrama.Rekao je: — Hamamdţija. Radosni su zbog onoga što im je Allah dao iz svog obilja. veselje.Pa je Poslanik alejhi-s-selam. TakoĊe. 25 ." Ko umre bez bolesti bez izgleda smrti ţivot će mu se produţiti. pa će se zatim pokajati. — On je rekao: — Da ĉujemo! — Ja mu rekoh: — Ili je bolji dţihad ili tekija? .. zadobiće pobjedu. postići će pobjedu i slavu. A neki.s.v. pa zatim se proţivio. ako ga sanja osoba koja je u nekom strahu.Tekija.v. A ko sanja da on neće umrijeti. pa mu rekoh: — O ebu Muhammede. Ko sanja da je ukrao nešto od kurbana on laţe na Allaha dţ. biće osloboĊen. to je povratak bivše radosti i spas od stradanja. biće pomognut protiv svojih neprijatelja. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. oslobodiće se. kaţu da će naći lijek. izvojevaće pobjedu i ako ga sanja neko ko je u brigama. — Upitao ga je: — Šta si ti po zanimanju? . koji je rekao: . Ako rob sanja da kolje ţrtvu. i rekao mu: — Sanjao sam kao da sa minbera drţim hutbu. poboţnjaka. 15. koji je rekao: — Vidio sam u snu Vjerovjesnika s. vjero vjesnikom i ĉovjekom dobrim. KEFINIMA (MRTVAĈKOJ ODJEĆI) l ONOME ŠTO JE S TIM U VEZI:PLAĈ. pa sam mu rekao: — Allahov poslanice. Ko sanja da ţrtvuje devu. opet. imam jedno pitanje. postići će radost. Ako vidi gazija (junak) da je platio krvarinu. opskrbu i ugled. Uzvišeni kaţe: „Gospodaru naš. Neki kaţu. vratite dug. dobrotu i ugled.s. bilo da će umrijeti bilo na drugi naĉin.. Ţrva u snu simbolizira radosnu vijest o izbavljenju od svih briga i pojavu blagoslova (berićeta).a. sallallahu alejhi ve sellem. ako ga sanja neko ko nije išao na hadţ. Ako osoba koja to sanja nije upravitelj ni vladar. osmjehnuo se i rekao: — Sanjao sam da se Benu Mervan (Mervanovi potomci) izmjenjuju na mojoj minberi. TUMAĈENJE SNOVA O DŢIHADU (BORBI) Prenosi od Ataa.. probudio iz sna.. kako ti bijaše poslije našeg rastanka i kako si našao okus smrti i kako si vidio da tamo stvari stoje? — A on mu odgovori: — Što se tiĉe smrti. oslobodiće se briga. i obradovali smo ga Ishakom. i postići će obimno dobro. naći će se na zemlji mnogo mjesta i obilje (u ishrani).skinut silom.A zar moţda ne biste i vi (licemjeri). umorio si nas dva puta i oţivio sj nas dva puta.s. kada bolesnik sanja da kolje ţrtvu. taj napušta trud za svoju porodi cu i kida rodbinske veze i kvari din (svoju vjeru). otkupnina bila u ţrtvi. uĉiniće grijeh. kravu ili ovna. NARICANJE l DRUGO Prenosi se od Omera ibn Sabiha es-Sadija.

a kada se udruţi. nastupiće briga iznenada. Ako neko sanja da se dogodila prijeka smrt na jednom mjestu. Ko sanja kao da mu je umro sin riješiće se svog neprijatelja. mrtav — umrijeće kao inovator (sa bid'atima) ili će otputovati na put sa kojeg se neće vratiti. a ljudi ga spominju po dobru — on će biti pohvale vrijedan u svom upravljanju. jer smrću se cijepa braĉna veza. a smrt oţenjene osobe pokazuje na razvod braka. Priĉa se da je neko rekao: Ko sanja da se druţi sa mrtvacima otputovaće na dalek put. rodice muško dijete i obradovaće se njime. Ako noseća ţena sanja da je umrla i da je ljudi nose i plaĉu za njom bez naricanja. to je znak da taj upravitelj jako griješi u svom upravljanju. to je dokaz da će se tu dogoditi poţar. mrtvacima. doţivjeće od tog upravitelja radost. na kome će ga zadesiti veliko dobro. Ako neko sanja da nosi mrtvaca o svom vratu. us pio je u dunjaluku. a taj misli u snu da neće nikad umrijeti. pa će plaĉ biti dokaz radosti. naći će kapital (novac). Ko sanja da mu je umrla kćerka riješiće se oĉaja sramnog mjesta. Ko sanja poznatog mrtvaca da je umro drugi put i da plaĉu za njim bez naricanja i puštanja glasa . postići će uspon. Ako neko sanja da mu je umro drug. Ako neko ĉuje u snu o smrti odsutne osobe. i kao da je ukopan u ovome stanju bez opreme i plaĉa. Ako neko sanja upravitelja da je umro i da narod u pratnji njegove dţenaze plaće ne puštajući glas. to znaĉi da će njegovi potomci izaći iz briga i da će se njihov imetak povećati. neće popraviti ono što se srušilo. osiromašiće. prostrijeće mu se ovaj svijet (imaće uspjeha u ovome svijetu). stupice u brak. postići će kapital i veliko dobro. kao i skup pogrebne pratnje.neko od njegova potomstva će se oţeniti. a pokvario je vjeru. doći će mu vijest o kvarenju njegove vjere. KUPANJE MRTVACA Ako neko sanja da mejt sam sebe kupa. kap što je rušenje grada dokaz smrti imama. Sanjanje smrti upravitelja znaĉi da će on biti smijenjen. Ko sanja da je imam umro srušiće se grad. Isto tako reĉeno je: Ko sanja mrtvaca da je umro novom smrću — to je smrt ĉovjeka iz njegova potomstva (toga mejta i njegove porodice) tako da ispadne da je taj mrtvac dva puta umirao (ta porodica dva puta oţalošćena)." Ko sanja kao da se sastao sa njima. produţiće mu se ţivot. jer je Uzvišeni Allah rekao: „Zaista ti nećeš ĉuti (dozvati) mrtvace. poginuće na putu Uzvišenog Alla ha. PLAKANJE Priĉa se za Ibn Širina da je rekao: — Plakanje u snu je radost oĉne. A ako sliĉno sanja. Neki vele da ako osoba koja nije stupila u brak sanja smrt. srušiće mu se kuća ili zid . on se nalazi meĊu munaficima. a niko ne slijedi njegovu dţenazu. a moţda će u toj brizi i umrijeti. ko sanja mjesto gdje se nariĉe — desiće se na tom mjestu neprijatna rasprava zbog koje će se društvo razići. Ako neko sanja da je našao mrtvaca. Ako neko sanja da ljudi plaĉu za upraviteljem koji je umro i plaĉući cijepaju svoju odjeću i ba caju prašinu po svojim glavama. to je znak njihova rastanka. a o us pjehu ovoga svijeta (te osobe koja je odsutna). Ko sanja da je umro i vidi da ga kupaju i zamotavaju u kefine. zadesiće ga neko dobro od njegove porodice. Ako neko sanja da je upravitelj umro. a grupa kao naricanje. a ako jede sa mrtvacima. a ako je na postelji. izuzev ako to ne preĊe u tuĊe vlasništvo. Ako neko sanja da je umro neki poznati mu ĉovjek i da on za njim nariĉe i javno jadikuje.Ko sanja u svom snu. Ako neko sanja da se nalazi meĊu umrlim ljudima. Ako neko sanja da je umro i leţi nag na zemlji. ako je na krevetu. a agonija mrtvaca nije dobro. Ako neko sanja da neki ĉovjek kaţe drugom ĉovjeku da je taj i taj iznenada umro. 26 . Ako neko sanja da je na nekoj prostirci. nareĊuje im (munaficima) da ĉine ono što je dobro. a oni ne prihvataju njegova nareĊenja. Ko sanja da se s mrtvacima miješa ili ih dotiĉe zadesiće ga nepoţeljna sramota. on će zapasti u ţivotnu situaciju umrle osobe ili će nekog od njegovih potomaka zadesiti teška briga. Reĉeno je: Naricanje se tumaĉi kao grupa. a ne vidi izgled mrtvih niti njihovu opremu. nije pohvalno. A što se tiĉe naricanja.plakanje sa naricanjem i kretnjama. Ko sanja da je umro.

biće mu zahvalan kraj. to je pravo koje se daje onima kojima pripada. Ako neko sanja nekog mrtvaca koji traţi da mu se opere odjeća. ili da se izvrši oporuka. Ako neko sanja kao da neki ĉovjek pere odjeću dotiĉnog mrtvaca. Ko sanja da je podignut iznad povorke i da ga ljudi nose sa svojim ramenima — dobiće vlast t uspon i poniziće ljudske vratove i slijediće ga u njegovoj vlasti onoliko koliko ih je pratilo dţe nazu. Ako neko sanja mnogo dţenaza na jednom mjestu. to je znak munafikluka te ĉaršije u kojoj se nalazi pijaca. Ko sanja da je zamotan u kefine kao što se zamotavaju mrtvi — njegov san ukazuje na njegovu smrt. zaradiće haram imetak. pokvarila je din (vjeru). Balzam ukazuje na teobu griješnika. znaĉi da slijedi onoga ko ima vlast i da od njega ima materijalne koristi. to je on bliţe pokajanju. to znaĉi da je on ovisan o do-vi. 27 . stanovnici tog mjesta mnogo ĉine bezobrazluk. Ko sanja da je dţenaza odnesena na poznato groblje. Ako neko sanja da mu se klanja dţenaza i da imam stoji na njemu prilikom klanjanja. Ko sanja da ga nose na nosilima uzdići će se njegov sluĉaj i umnoţiće se kapital. tj. Ko sanja da je stavljen ili pripremljen za dţenazu i da ga niko ne nosi — biće pritvoren. Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na groblje. oţivjeti. a ako mu nije pokrivena glava i noge. doći će tobe pod rukovodstvom ĉovjeka koji ga kupa. Ko sanja sebe na dţenazi on će se pobratiti sa izvjesnim ljudima u ime Uzvišenog Allaha. ili poglavar. ili da se traţi zadovoljstvo od onih sa kojima se sporio. prisustvovaće skupu na kome se ĉine dove za umrle. Ako sanja da oni plaĉu za njegovom povorkom. a zatim ga ostavili u kući sama. Ako neko sanja da stoji iza imama koji klanja namaz za umrlu osobu. a ako ima muţa. ali mu se ne odziva. njegov kraj neće biti po hvalan. Ako neko sanja da nije posve obukao kefine. Kp sanja kao da dţenaza ide po zraku umrijeće ĉovjek poznat po osamljenosti. ili da mu se izmiri dug. Nova bijela odjeća je obnova njegove ţivotne stvari. a što je više kefina. riješiće neku potrebu i njegova trgovina će profitirati (zaradiće). KEFINI (MRTVAĈKA ODJEĆA) NOSILA NAMAZ (MOLITVA) ZA MRTVACA Ako neko sanja da se nekom umrlom klanja dţenaza namaz. on postupa po istini. Ko sanja da je u gasulhani (mjestu gdje se kupa) — postići će uspjeh i riješiće se briga. Ako sanja da ga kude i ne plaĉu za njim. vjenĉanje). Ako neko sanja da je prenio mrtvaca na pijacu. Rijeĉ nosila u arapskom jeziku su od istog korijena kao i rijeĉ preporoditi se. Ko sanja da je na povorci koja ide po zemlji ukrcaće se na laĊu. Ako neko sanja da nosi mrtvaca. pod ĉijim rukovodstvom pokvareni ljudi dolaze tobe (pokajanja). ili alim (uĉenjak) koji je priznat kod svijeta. dobiće upravu od strane vladara munaf ika. izbavljenje od briga i pohvala za dobro. to ukazuje na neispravnost njegove vjere. Ko sanja da traţi pomoć od nekoga da mu kupi balzam — to znaci da traţi pomoć pomoću koje će postati ljepši. Osoba koja kupa u osnovi predstavlja trgovca vrlo korisna ĉijim će se uzrokom ljudi spasiti od briga. Što god je manje na mejtu kefina. Ako neko sanja da su ga neki nepoznati ljudi nakitili i obukli mu krasnu odjeću bez nekog pot rebnog razloga za to (kao praznik. Ako sanja kao da prati dţenazu. pratiće vladara pokvarene vjere. uhvatiće miša. Uzvišeni je rekao: „Kao braća (koji će sjediti) na leţajima. Ako ţena sanja da je umrla i da je nosi povorka — ako nema muţa. Reĉeno je da oni naginju ka prostituciji. Isto je ako ga budu hvalili i uĉili mu dove. tome treba uĉiti mnogo dova i traţiti oprosta za njega. a vjera u tog nije bila u redu." Reĉeno je da dţenaza predstavlja korisnog ĉovjeka ĉije ruke će upropastiti loše ljude. to znaĉi da on poziva na blud. a ako sanja da je nošen. udaće se. to predstavlja njegovu smrt. traţi dovu da mu se uĉini ili da se da sadaka za njega. to znaĉi da će tom mrtvacu stići neko dobro od tog ĉovjeka.Ako neko sanja da ga kupa neki ĉovjek. Ako sanja dţenazu na pijaci. a to je zato jer balzam uklanja smrad mejta. dalje je od pokajanja. Ako neko sanja da se o mejtu govori ruţno. Ako neko sanja da vuĉe mrtvaca po zemlji. do kopaĉe se haram imetka.

osiromašiće i ĉiniće bezobrazluk (nepristojnost). srazmjerno toj zemlji povećaće mu se kapital. Ko sanja da je stavljen u grob — steći će kuću. ili da ga vidi da sjedi na poste lji ili na krevetu.a. zadesiće ga poteškoća u njegovoj stvari. oni su ţivi kod njihovih Gospodara i opskrbljeni su. Ako sanja da je izašao iz groba nakon što je bio sahranjen. ili prljave odjeće. ili kao da hoće da ga udari. Reĉeno je takoĊe da golotinja tijela mejta moţe znaĉiti njegovu udobnost. Sliĉni snovi ukazuju na to da je umrla osoba na Ahiretu u dobrom stanju.š." Ako neko sanja da je zatrpan u kabur (grob) a nije umro. slijedi im lijepo stanje i lijep uspon i udobnost. Ako u kaburu ne doţivi smrt. kao da je umro taj ĉovjek. Ko sanja da stoji na grobu odaje se grijehu. ' Ko sanja da sam sebi gradi grob sagradiće sam sebi kuću. Reĉeno je: Ko sanja da ga udara umrla osoba — on će vratiti dug te umrle osobe.š. a smrt poteškoću. a ko ih vidi da nisu veseli i da se zaokreću od njega to ukazuje na njegovo loše stanje kod Allaha dţ. kao što i zatvor znaĉi grob. Ko sanja da je neki ĉovjek zarobljen u groblju i obilazi groblje nazivajući selam mrtvima. ili ga prepušta grobarima da to urade. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Naprotiv. to ukazuje na to da je njegova smrt bila šeriatska smrt. Ako neko sanja da po grobovima pada kiša. ako bi na umrloj osobi vidio krunu. jer ţivot znaĉi olakšicu. prema kojoj je on nemaran. kaţe se da će on bankrotirati i da će prositi od svijeta. shodno ri jeĉima Uzvišenog: „Zatim ga je usmrtio i poloţio u grob. umrijeće u brizi." Ko sanja umrlu osobu vedra lica koja-niti mu šta govori niti ga dotiĉe — ta umrla osoba je zadovoljna od njega zbog pristizanja dobroĉinstava koja mu pristiţu od njega poslije smrti te osobe. zadesiće tog ĉovjeka kojeg je sanjao propast od njegove strane. spasiće se zatvora i nasilja." Ko sanja umrlu osobu koja kao da ga je poznala i rekla mu da nije umrla — to je znak lijepog stanja te umrle osobe na Ahiretu. tj. on kontaktira sa licemjerom. jer se oni nalaze u kući istine. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka lica će tog dana biti nasmijana i vesela. Ako neko sanja da baca zemlju na nekog ĉovjeka. takav san ukazuje na to da su njegovi potomci u dobrom stanju na dunjaluku. Ko sanja umrle osobe da su vesele to upućuje na ljepotu njegova stanja kod Allaha dţ. Uzvišeni je rekao: „Ne stoj na njegovom grobu" (odnosi se na munafika). zatim. UKOPAVANJE Ko sanja da je umro i ukopan otputovaće na dalek put na kome će zadobiti kapital. Ko sanja da je napravio grob na krovu (stropu) ţivjeće dug ţivot. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. to je znak da je ta osoba sa ovoga svijeta izašla razgolišena. Po pravilu iskopani grob znaĉi zatvor u osnovi. a ako je po njemu poravnana zemlja. ono predstavlja stvar istine. Ko sanja da se umrla osoba smije — to ukazuje na to da je toj osobi oprošteno.: „Dosta je nekom od vas da bude posavjetovan putem svog sna.. Ako neko sanja umrlu osobu da se okreće od njega i da mu se protivi.. Ko sanja da ţeli da posjeti groblje posjetiće zatvorenike. Ako se umrla osoba sanja gola. Mnogo grobova na jednom mjestu ukazuje na ljude munafike (licemjere).KOPANJE. Ako neko sanja umrlog mrtvaca kao da je ţiv. Ko sanja da je ušao u grob bez pratnje dţenaze kupice nenastanjenu kuću. ili da ima prstenje. proţivjeće ga (po slije smrti). ĉini neposlušnost. i ako na umrloj osobi vidi zeleni plašt. to ukazuje da on. jer je groblje mjesto onih koji oĉekuju da im se udijeli. Ko sanja umrlu osobu da je bogatija nego za ţivota na ovom svijetu — to je znak dobra stanja te osobe na Ahiretu. i obratno. Neki vele: Ko sanja da je zakopan njegova vjera se pokvarila. mahalu ili grad — njegovi potomci će tu napraviti kuću. što se tiĉe pozna tog groblja. a ako je sanja kao siromaha. ta osoba je siromašna dobrim djelima. Ako sanja grob na nekom nepoznatom mjestu. ako sanja da je kasnije u kaburu umro. a ako ih vidi ţalosne.s. desiće se tome koji je sanjao da će mu se popraviti stvar nakon lošeg stanja. i slijedi mu poslije poteškoće olakšica odakle se i ne nada." Isto tako. ko sanja ţivoga da je umro.v. 28 . Ako se sanjaju neki poznati ljudi kako su ustali sa nekog mjesta odjeveni u novu odjeću i kako su radosni. taj koji sanja. nadati se njegovom kajanju. zadesiće stanovnike grobova milost. kad htjedne. Ko sanja da se grob nekog mrtvaca pretvorio u njegovu kuću. bez dobrih djela. njegov san ukazuje na to da će ga osoba koja ga je ukopala rastuţiti ili uhapsiti.

. to ukazuje na siromaštvo i brigu. ako je njihova odjeća bijela. 29 . ili nagrada vakufa kojeg je uvakutio. to znaĉi daje ta osoba za okupljena svojim stanjem. obzirom da umrla osoba nema mogućnosti da ĉini dobra djela za sebe. njegovi nasljednici će dobiti poloţaj sliĉan njegovom poloţaju. Ako se sanja kao da je umrla osoba imam ţivima. ako je crvena. ili znaĉi da odgovara za mehr ko ji nije dao ţeni. ili milostinja koju je uĉinio. to isto znaĉi. Ako neko sanja da su mu djed i nana oţivjeli. ta se umrla oso ba nalazi u stanju polaganja ispita za svoju vjeru. srazmjerno njihovoj ljepoti i okićenosti. Ko sanja u svojoj mahali poznate mrtve ţene kao da su ustale iz grobova okićene — to znaĉi da će se onome ko sanja. Ako neko sanja da se neka umrla osoba smije. jer oni slijede mrtve. gušenje ili iznenadno umiranje. pod teretom je ispita za svog oca. a ako se tuţi na bol vrata. Ko sanja da mu je umrli brat oţivio on će ojaĉati nakog svog slabog stanja. Ako se sanja da se umrla osoba tuţi na glavobolju. pod teretom je ispita za svoj rad i cijepanje rodbinskih veza. Ako se tuţi na bol ruke. ako se tuţi za bol noge. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ojaĉaj s njim moju snagu. Ko sanja da je umrla osoba u dţamiji — to znaĉi da ta osoba nije u kazni. ako se sanja kao da je otac oţivio. a ako je odjeća prljava. ako se tuţi na bol stomaka. Ko sanja da je zaspao sa umrlim na istoj postelji od u ţice mu se ţivot. ' Ako neko sanja da je umrla osoba u nekom poslu ili da je umorna. to je znak da ta osoba nije umrla kao musliman. pod teretom je ispita za prolazak ţivota u zabludi.l reĉe (Musaova majka) njegovoj sestri: Slijedi ga! Pa ga ona ugleda iz daleka. tj. te izaĊe s njom a da nije to mogao sprijeĉiti i nije se odupirao — umrijeće u sliĉnoj bolesti kao ta umrla osoba koja ga je zovnula. a nije dokaz da mu je lijepo stanje kod Allaha. znaĉi kao i gore navedeno. a ne za hakove prema ljudima. Ko sanja da mu je sin oţivio pojaviće mu se neprijatelj odakle se i ne nada. Ko sanja umrlu osobu kao da spava — san te osobe znaĉi njegovu rasterećenost na Ahiretu. ako se sanja da je crno lice u umrle osobe ĉisto. ako je crna na bogatstvo i moć. pod teretom je ispita za pravo svoje ţene. zar ste postali nevjernici poslije vjerova nja?" Ako se umrla osoba sanja kao da je na njoj prljava odjeća. Ko sanja da je oţivio umrlu osobu njegovim posredstvom . Ako je umrla osoba upravitelj. ili njegovom potomstvu. odnpsi se na dunjaluĉke stvari. Ko sanja da mu je kćerka oţivjela doći će mu neko olakšanje. ako se tuţi na bol steg na. a poslije toga zaplaĉe. familiju i imetak. ta je osoba u stanju ispita za nedostatke vjerske u vezi sa svojim roditeljima ili svojim pretpostavljenim. to se odnosi na vjerske stvari. jer je dţamija mjesto sigurnosti. za hakove (obaveze) koje su izmeĊu nje i Al laha. ili će mu biti neki drugi sliĉan uzrok kao što je rušenje.to znaĉi da će nemusliman primiti islam. polaţe raĉun za svoj kapital kojeg je utrošio na nedozvoljena mjesta. to ukazuje na uspon nekog njegovog potomka. Ko sanja kao da mu je majka oţivjela — riješiće se brige u koju je zapao. Ko sanja da ga je umrla osoba zovnula a on je ne vidi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili kao da je bolesna. pod teretom je ispita za svog brata.Ko sanja da su u poznatom groblju ustale umrle osobe — stanovnike tog mjesta snaći će nevolja i pojaviće se u tom mjestu licemjeri. ili će neki griješnik doći teobe (pokajanja)." Ko sanja da mu je oţivio tetak ili tetka biće vraćeno ono što mu je pripadalo. to ukazuje na griješne poslove. sestre ili druga ili zakletve koju je laţno dao. pod teretom je ispita za imetak koji je potrošio na mjestu gdje Allah nije zadovoljan. takoĊe. ĉak će se daleko brţe riješiti brige. povećati i uljepšati vjerske i dunjaluĉke stvari. ako se tuţi na bol po tklonjenice. Uzvišeni kaţe: „Što se tiĉe onih ĉija su lica pocrnila. Ako se tuţi na bol svoje strane. ako su one pocijepane odjeće. Ako tu osobu sanja da klanja na mjestu na kojem je za ţivota klanjala na ovome svijetu — to ukazuje na ispravnost vjere nekog njegovog nasljednika poslije njega. to ukazuje na sretan i udoban ţivot. Ko sanja da slijedi trag da ide za umrlom osobom on će se ponašati u ţivotu kao ta osoba bilo da je u pitanju dobro ili loše. Ko sanja umrlu osobu kao da klanja na nekom mjestu na kome nije klanjao na ovom svijetu — to znaĉi da mu je stigla nagrada za djelo koje je radio na ovom svijetu. Ako se umrla osoba koja je nevjernik sanja u lijepom stanju i izgledu. tim ţivima će biti kratak ţivot." Ko sanja da mu je umrla sestra oţivjela — to znaĉi da će mu se neko odsutan vratiti sa puta i da će mu stići radost.

to ukazuje na njegovo lijepo stanje kod Uzvišenog Allaha. ili miša. bilo da je u pitanju muško ili ţe na. taj koji je stupio u braĉni odnos sa umrlom osobom ĉini sadaku. Ko usni da mu je umrla osoba dala dinju zadesiće ga briga koju ne oĉekuje. ili drugu mrtvu ţivotinju. Ako sanja da ga je umrla zagrlila na silu i kao da hoće da se hrve sa njim. on ĉini prostitu ciju. Ako mu umrla osoba da novu ili ĉistu košulju. — kad usni da to što daje umrlom amidţi ili amidţihici. A ko sanja da ga je umrla osoba uzela za ruku — to znaĉi da će mu rukama dopasti neki imetak za koji je bio izgubio nadu da će dobiti. Ako sanja da ga je poljubila neka nepoznata umrla osoba. pa se s njom uĊe u nepoznatu kuću i ne izaĊe se odatle. ako se sanja da se umrla osoba slijedi. on kontaktira sa zlim ĉovjekom koji je licemjer i koji mu prisvaja kapital. zatim se vrati. Ko sanja da putuje sa umrlom osobom — zadesiće ga stvar tog umrlog. ta će hrana biti skupocjena. Ako sanja da je poljubio poznatu umrlu osobu. ĉini bezo brazluk. ili ako uĊe. Ko sanja kao da slijedi umrlu osobu a ne uĊe s njom u kuću. Ko usni da mu je umrla osoba dala med — postići će kapital odakle se i ne nada. Ko sanja kao da razgovara sa umrlom osobom ţivjeće dugo. A ako ţivi naĊe u hrani ili robi mrtvaca. umrijeće. Ako je braĉni partner neprijatelj. od njegovog potomka zadobiće neko dobro. Ako sanja da je skinuo svoju odjeću kako bi obukao umrlu osobu i ta odjeća preĊe u vlasništvo umrle osobe. a zatim će se vratiti. ta će se hrana ili roba pokvariti. Ako. Ko sanja da je stupio u braĉni odnos sa osobom sa kojom po šeriatu nema pravo. Ako mu da hranu. ili će uĉiniti dobro nasljedniku te osobe. zadobiće korist od nje u pogledu znanja i kapitala. a moguće je da znaĉi da se sprema na haram (zabranjeno). udovoljiće nekoj potrebi za koju nije imao nade. Ako neko sanja da mu umrla osoba naziva selam. Ako sanja kao da ga je neka poznata umrla osoba poljubila. zadobiće ĉasnu opskrbu odakle se i ne nada. zadesiće ga opskrba. Ko usni da ga umrla osoba savjetuje ili poduĉava znanju — postići će dobro u svojoj vjeri sraz-mjerno tome. njegov san nije pohvalan. Ko sanja da ima braĉni odnos sa poznatom umrlom osobom. A ko sanja da mu je umrla osoba dala neku omiljenu stvar — zadesiće ga dobro odakle se i ne nada. odjeća ne prestane biti njegovo vlasništvo i uzme da bi je zašio ili nešto drugo radio s njom. osiromašiće. ali izlijeĉiće se. pak. on će se nadnijeti nad smrt. dobiće neko dobro odakle se i ne nada. on će imati koristi od znanja ili imetka od umrle osobe. Ko sanja da ga je umrla osoba zagrlila u znak ljubavi — odvijaĉe mu se ţivot. biće mu ţivot sliĉan ţivotu umrle osobe. a ako mu da prljavu odjeću. A ako usni da mu je umrla osoba dala tajlasan. A ako mu da pohabanu odjeću. Ko sanja da je umrloj osobi dao odjeću koju nije upotrebljavao niti oblaĉio — to je znak štete u njegovom kapitalu ili bolesti.Isto tako. ili dovu. to znaĉi da će ta osoba umrijeti. ode od njega briga kako se i ne nada. Ko sanja da je poljubio nepoznatu umrlu osobu dobiće imetak odakle se i ne nada. Ovaj san znaĉi i to da će vlasnik toga sna uspostaviti dobar odnos s ljudima nakon sukoba. Ko sanja kao da mu umrla osoba kaţe: — Ti ćeš umrijeti u to i to vrijeme — istinu mu je rekla ta umrla osoba. 30 . Ako neko sanja da je neka umrla osoba kupila neke hrane. Ako neko sanja da ima braĉni odnos sa nepoznatom mrtvom osobom u grobu. taj koji ima inicijativu pobijediće potomka te umrle osobe. zadobiće ĉast sliĉno ĉasti koju je imala umrla osoba. Ako to isto sanja i bude imao poluciju. neće mu to naštetiti. Ako neko sanja da umrle osobe prodaju neku hranu ili robu. Ko sanja da je sa njim spolno općila poznata umrla osoba. Ko sanja da je imao braĉni odnos sa iskrenom osobom — njemu će se desiti dobro od inicijatora tog braĉnog odnosa. Sve što ţivi vidi da da umrloj osobi — nije lijepo osim u dva sluĉaja: — Kad usni da umrloj osobi da dinju. ta hrana ili roba će se slabo prodavati.

da će pravda smijeniti nasilje od strane ljudi. a ako je taj koji sanja neposlušan Allahu. i reĉe meni: — ProĊi pred ljude! — Promatrao sam njegovo lice. lasci. Allahov Povjerenik. SIRAT-ĆUPRIJI l ONOGA STO JE S TIM U VEZI Prenosi se da je Ebu Mejd et-Tusteri sanjao kao da je nastupio Kijametski dan. Ko sanja nastupanje Kijametskog dana.s. kad viknu vikaĉ na naĉin na koji se zove u namaz. san mu ukazuje na njegovu skoru smrt. taj mu je san upozorenje. a umrli izlaze iz njih njegov san ukazuje na širenje pravde. kad ga vidiš da radi ruţno djelo. neće zadobiti kapital. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neka se proţive i sakupe oni koji su nasilje ĉinili. njegov mu je san nagovještaj radosti.? — a on mi odgovori: — Zaokupljen je postavljanjem sofre svojoj braći sufijskoj. TUMAĈENJE SNOVA O KIJAMETSKOM DANU." Ko sanja da je Kijametski dan nastao na jednom odreĊenom mjestu stanovnicima toga mjesta će se spustiti pravda pa će silnici bit kaţnjeni. oni bi se povratili onome što im je bilo zabra njeno. pa sam i ja pozvat: — Ustaj.v. a i nji hove supruge. a na kraju će se ipak pohvalno završiti i naći će ga dobro srazmjerno onoj sluzi. Ko sanja da je umrla osoba ţiva u svom grobu — postići će dobroĉinstvo. MJERENJU DJELA l DAVANJU ZAPISANIH DJELA U DESNU l LIJEVU RUKU. a oni kojima je uĉinjeno nasilje biće pomognut!. shodno haberu u kome stoji: „Ko umre nastupio je njegov Kijametski dan.a. ko je gladovao na dunjaluku neka ustane i doĊe za sofru! — pa se ljudi jedan po jedan poĉeli da ustaju.." Ko sanja da je Kijametski dan nastupio samo za njega. on radi djela za koja će'se kajati. pa ko ţeli neka to tamo potraţi. jer je to dan rasprave i pravde.Ko sanja umrlu ţenu da se proţivila. neka mu se Allah smiluje. osnova za tumaĉenje snova o mejtu — a ALLAH zna — je kada vidiš mejta u svom snu da radi nešto lijepo. Postrpjiše se ljudi pa doĊe melek lica vesela i široka kao milja i duga isto toliko. i 39. Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i da je stao pred Uzvišenog Allaha. Reĉeno je i to da ovaj san znaĉi da je onaj ko ga sanja preokupiran ne-poslušnoću prema Bogu i traţenjem nemogućeg odgaĊajući tevbu. kao što je izlazak Sunca sa zapada. i kako bi on išao tim putem. Ko usni da je iskopao iz groba umrlu osobu on istraţuje ţivotni put te umrle osobe. Za ovo poglavlje su vezana mnoga pitanja koja će doći u 38. time se odvra ća od takvog djela. Prenosi se da je Ahmed ibn Mesruk rekao: — Sanjao sam kao da je nastupio Kijametski dan. rekoh u sebi: — Došlo je ono ĉemu sam se radovao. ako naĊe umrlu osobu u grobu. ili namjerava biti neposlušan." Ko sanja da se pribliţio obraĉun Kijametskog dana — njegov mu san ukazuje na nemarnost za dobra djela i njegovo okretanje od istine. OBRAĈUNU. ako sanja kao da su se grobovi rastvorili. ako je od onih koji se pokoravaju Uzvišenom Allahu. Kosanja da je naKijametskom danu treba da njegov san znaĉi putovanje. kako kaţe Uzvišeni: „Pribliţio se ljudima njihov obraĉun (njihovih djela). Ko sanja da se oţenio umrlom ţenom i vidi da je ona ţiva. Ebu Mejde! — Ustao sam. zatim vidi da se to smirilo i vratilo u prijašnje stanje — taj san ukazuje na smjenjivanje. a sofra postavljenja. Oni su. Isto se odnosi ako ţene sanjaju muškarce u svim navedenim sluĉajevima. a pojava pravde je brţa i vjerovatnija. i neće se uĉiniti nikakvo nasilje osobi. Isto tako. mudrost i dozvoljen imetak. Ko sanja da se pojavio jedan od uslova Kijametskog dana na nekom mjestu. A ako bude sa njom imao spolni odnos i uprlja se njenom sluzi. tj. da su ljudi bili sakupljeni i da je vikaĉ dozivao: — O ljudi. njegov san ukazuje na to da je on silnik. to znaĉi da te on time bod ri na takvo djelo. te ga pri tom pokvasila voda od ţene — on će udovoljiti nekoj svojoj potrebi i trošiće na nju bogatstvo na doliĉan naĉin i postići će neki novi poloţaj i trgovinu kojom će profitirati. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. taj san je još ubjed-Ijiviji i jaĉi.." 31 . kako vjerski tako i ovosvjetski. i obratno. 17. izlazak Dabbetul-erda. ili je ustrajan na laţi. poglavlju. a ako vjenĉa umrlu ţenu i vidi u snu da je ţiva i odvede je do svog stana. a oni se u svojoj nemarnosti okreću (da vjeruju i da se pripreme za to)." Ko sanja da je nastupio Kijametski dan i vidi oĉevidno strahote tog dana. pobijediće. Ko sanja da je jedino on proţivljen. pojava Dedţala ili pojava Je'dţudţa i Me'dţudţa. i uĊe s njom a ne dohvati je nego se vrati njenoj kući i tu je ostavi — to znaĉi da će umrijeti. da su stvorenja sakupljena.. neka mu se Allah smiluje. Neki kaţu: Ko je otišao u groblje da iskopava grobove i naĊe neke ţive ili mrtve — to je znak da će se desiti grozna smrt u toj pokrajini ili gradu. kaţe: — Uzvišeni Allah je rekao: „Postavićemo vage ispravne mjere za Dan kijameta. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pa je vjenĉao i spolno općio sa njom. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. a Allah zna. uistinu.l kad bi oni bili povraćeni. kad meĊu njegovim oĉima piše: Dţibril. Ja rekoh: — Gdje je Vjerovjesnik s. on će se u svojoj nevolji i brizi strašno pokaja -ti za svoje djelo. ili sa još nekim pojedincem. ako je u ratu.

19.Zatim sam rekla: — Šta je bilo dalje? — a on mi odgovori: — Podignut sam do Bogu bliskih." Ko sanja da ga Uzvišeni Allah. a ako nije. dţelata ili zaduţene osobe od strane vlasti za kaţnjavanje. njegov sluĉaje je strašan. Našla sam ga pri smrti u ţestokom drhtanju tijela. a njemu majka Abdullahova. shodno rijeĉima Uzvišenog: .l griješnici će vidjeti vatru. — Rekoh mu: — Jesi li vidio koga od svoje (dinske) braće? — a on mi odgovori:. Ko sanja da je zatvoren u Dţehennemu ne znajući kada je ušao u njega — to znaĉi daje on na dunjaluku siromašan. da je dobra i dobrog vjerovanja. RIJEKAMA l PLODOVIMA Prenosi se od Havse bint Rašid da je rekla: — Imali smo komšiju koji se zvao Mervan Muhlemi. kako kaţe Uzvišeni: „Ĉitaj svoju knjigu. Ko sanja da mu je Dţehennem pocrnio lice — to ukazuje na to da se druţi sa osobom koja je Allahu dţ. a u njihovim rukama pehari. a ovaj prenosi od njegovog djeda da je rekao: — Ko sanja da gori u vatri. koji se zalagao i trudio. taj ko ga uvodi u Dţehennem zavodi ga s pravog puta i navodi ga na ĉinjenje velikih grijeha. i vidjeće da će u nju pasti i neće naći povratka iz nje". TakoĊe je reĉeno da će mu se poslovi komplikovati. i da nejgov san ukazuje da će proliti krv. Priĉa Hammad da mu je priĉao THišam ibn Hissan. takav griješi i raduje se blagodatima ovosvjetskim. ţalostan. obraĉunava i da su mu djela stavjena na vagu.biće obradovan od strane policije. i zasluţuje kod Allaha veliku nagradu.š. DVORCIMA. i kaţe se da će biti odstranjen izmeĊu ljudi.Kad. Ko sanja da je imao teţak obraĉun desiće mu se neki gubitak. i da su mu dobra djela pretegla loša. mjerenje djela na vagi i primanje knjige. i umro. Ko vidi u snu da pije topli napitak Dţehennema i jede hranu Dţehennema od zekuma — on je okupiran traţenjem nauke. Ko sanja da je izašao iz Dţehennema a da ga nisu snašle neugodnosti . TUMAĈENJE SNOVA O DŢEHENNEMU.on od dobrih ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kušajte svoju kaznu! Ovo je ono što ste vi poţurivali. NJEGOVIM VRATIMA. HURIJAMA. Ko sanja da je prešao preko ţeravice — on gazi namjerno ljudske vratove na raznim zabavama i sijelima.zapašće u tuge ovoga svijeta. uz to će ga snaći nesreća i bruka i neĉuvena propast. i ta nauka će imati loše posljedice po njega. i na jednom ugledah nekog ĉovjeka usturenog na krevetu od zlata. njegov san mu ukazuje da mora biti ponizan. kako kaţe Uzvišeni: „Zaista je kazna Dţehennema (neminovno) upropaštenje. kako kaţe Uzvišeni: „Mi smo im spustili knjigu i vagu. dţehennemskog vratara. pa sam ga vidjela u snu i pitala ga: — O Oĉe Abdullahov. uskraćen. Ko sanja da je blizu Dţehennema zapašće u poteškoću i nevolju iz koje se neće spasiti. Ko sanja da je prešao Sirat-ćupriju.Ko sanja da je imao lahak obraĉun njegov san ukazuje da je njegova supruga samilosna prema njemu. neprijatelj i koja je zadovoljna njegovim lošim postupcima.Mi ćemo ih pdvrći strogom obraĉunu. u tom momentu 32 . ako je. on je u velikoj pokornosti Allahu dţ. Ako sanja da je u Dţehennem ušao smijući se. 18. a ako mu loša djela pretegnu dobra. ako Bog da. ozarenog osmijeha . O DŢENNETU. koja je od dob rih ţena meĊu stanovnicima Basre. Ko sanja kao da je ušao u Dţehennem — taj ĉini velike grijehe za koje je predviĊena kazna. napušta namaz.. a zatim sam ušla u vrt i vidjela od ljepote tog vrta onoliko koliko je Allah htio da vidim. SAĈUVAO NAS ALLAH NJEGA Abdullah ibn Bekr priĉa da mu je priĉao otac. i još ako vidi da ga je melek uzeo za perĉin i bacio u vatru." Ko sanja da mu je melek uruĉio knjigu i rekao mu da je ĉita.š." Ko usni da je isukao sablju i ušao u Dţehennem — on govori ruţan i bezobrazan govor. pa sam bila zadivljena prizorom koji sam vidjela. A ako vidi Malika." takav san mu je upozorenje za kajanje od grijeha u kome se nalazi.— Vidio sam tu Hasana. postići će radost.." Ko sanja da je na Sirat-ćupriji on je na ispravnom putu u vjeri. šta je uradio Gospodar s tobom? — On mi odgovorio: — Uveo me u Dţennet. neka je slavljen. . post i cjelokupnu pokornost Bogu. — Ja sam mu rekla: — A Jta je bilo dalje? — On je rekao: — Bio sam uzdignut u društvo desnih. tako da on kod ljudi gubi ugled i ima crno lice i njegov kraj nije pohvalan. koja kazuje: — Sanjala sam kao da sam ušla u neku lijepu kuću. a još uvijek plaĉe — nadati se za takvog olakšavajućim okolnostima za njega na onom svijetu. Ako sanja da je vaga u njegovoj ruci on je na ispravnom putu. Ibn Širina i Mejmuna. oko njega su bile sluškinje. stanje njegove vjere je zastrašujuće. kako kaţe Uzvišeni: . Svaki san o Dţehennemu ukazuje na skoro dogaĊanje kazne. A ko vidi u snu kao da ga neko uvodi u Dţehennem.

pa bude sprijeĉen — on neće moći otići na hadţ niti poći u borbu nakon što je to namjeravao. uz oĉekivane poteškoće. Allah mu se smilovao." A ako sanja da je u Dţennetu Firdevsu. to ukazuje na poremećaj njegove vjere. Ko se usni da sjedi pod blagoslovljenim drvetom (šedţeretu-l-tuba) . Ko sanja da se pred njim zatvorila jedna dţennetska kapija — umrijeće mu jedan od roditelja. shodno govoru Uzvišenog: „Zaista smo ti dali najveće dobro — Kevser. obzirom da je Dţennet okruţen neprijatnostima. pa sam stavio u otvor u zidu ĉašu vode da se ohladi za iftara. — Upitah sljedeću: — A ti? — Ona reĉe: Atabetova. postići će radost i sigurnost na oba svijeta. — Ja joj rekoh: — Ako govoriš istinu.A ĉija si ti? . • Priĉa nam Ebu Husejin Abdul-Vehab ibn Dţafer el-Mejdan. Ko sanja kao da mu je reĉeno da uĊe u Dţennet.a ona reĉe — Ferkadova. vina i mlijeka. Reĉeno je i to da će onaj ko to sanja prihvatiti savjete i pokajali se za grijehe posredstvom osobe koja ga je uvela u Dţennet. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Rajske djevice skrivene u šatorima. potrajaće mu ugled i blagodat dok je god ţiv na ovome svijetu. postići će karijeru i pobjedu nad neprijateljem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Blago njima. Ko sanja da je Dţennet odbacio u Dţehennem — on je prodao vrt. postići će pravi put i znanje. i postići će zahvalnsot i nagradu.Upitah sljedeću: — A ti? . — Upitah drugu: — A ti? — Ona reĉe: — Abdurahmana ibn Zejdova. i one su pljeskale rukama.doĊe ĉovjek! Neko upita: — Ko je ovo? — a neko odgovori: — Ovo je Mervan Muhelmi. A ko usni da jede dţennetske plodove. ukoliko ju je poznavao. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ko Allahu pripisuje druga Allah mu je zabranio Dţennet. Ako sanja da su se pred njim zatvorile sve dţennetske kapije i da se ne otvaraju. Ako ne zna kada je ušao u Dţennet. a jede njegove plodove. a taj koji savjetuje ne primjenjuje ih i ne koriste mu. — dok nije ostala samo jedna. zikir ĉini." Ako neko sanja da je u jednom od dţennetskih dvoraca. Ko sanja da je ušao u Dţennet nasmijan.š. Tad me savladao san i sanjao sam kao da je jedna skupina hurija ušla u dţamiju. sigurni!" Ko sanja kao da je uveden u Dţennet pribliţila mu se smrt. veli: — Ko sanja Dţennet. biće opskrbljen znanjem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „UĊite u njeg (Dţennet) sa selamom. lijep im je svršetak!" Ako usni da se nalazi u dţennetskim bašĉama. Probudila sam se iz sna i primijetih kako prolazi dţenaza Mervanova u tom ĉasu. njegovi roditelji su zadovoljni njim. Ako sanja da su kapije otvorene i da moţe da uĊe na koju hoće.Ona reĉe: — Ja sam onoga ko ne hladi vodu za iftar." Ako sanja da mu je reĉeno: . — PriĊi! — i usloni se na naslonjaĉ sjedeći. zadobiće mudrost. Ovakav san sanja onaj ko ne ĉini nasilje drugima. TakoĊe. njegovi roditelji su se rasrdili na njega. pa sam jednoj od njih rekao: — Ĉija si ti? — Rekla je: — Ja sam Sabita el-Benanija. Uzvišeni kaţe: „Neće ući u Dţennet dok deva ne proĊe kroz iglene uši. a ne sanja da je u njega ušao — taj san mu je radosna vijeset za dobro djelo koje ĉini. Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ako neko sanja da pije vodu sa Kevser-vrela. znanje i bogatstvo. nakon što smo klanjali ikindiju namaz. ko usni da se napio dţennetske vode. da lijepo postupa sa svijetom i da izvršava obaveze Uzvišenog Allaha. srazmjerno jelu koje je pojeo. — Tada je ĉaša pala iz udubine u zidu i ja sam se od toga probudio. iz Damaska.postići će dobro na oba svijeta. koji prenosi od Ahmeda el-Bezzara koji je rekao: Ĉuo sam od Ibrahima ibn Sirija el-Muglesa koji je rekao da je ĉuo od svog oca kako je rekao: — Jednog dana. Kaţe se: Ko sanja da je svojim oĉima vidio Dţennet — postići će ono što ţeli i njegove brige biće uklonjene. shodno rijeĉima Uzvišenog: „To je Dţennet koji vam je dat u naslijeĊe. zadobiće ĉistotu i savršenstvo vjere. Ko sanja da je isukao sablju i ušao u Dţennet — taj nareĊuje dobro.. Reĉeno je i to da onaj ko sanja ovakav san druţi se sa velikim i uglednim ljudim a." 33 . TakoĊe je reĉeno ko sanja ulazak u Dţennet — postići će ono što ţeli. Ko usni da je naslonjen na dţennetsku postelju — to ukazuje na dobrotu i ĉednost njegove ţene. umrijeće mu roditelji. . a on ne uĊe — njegov san ukazuje da je napustio vjeru. pa je upitah: . u dţamiji sam ostao sam. zadobiće nasljedstvo. a spreĉava loše.Ti ćeš unići u Dţennet! —. ili će biti sprijeĉen od pokajanja za grijeh u koji je zapao i za koji ţeli da se pokaje." Ko sanja da kida dţennetske plodove i hrani drugoga njima — on će drugome koristiti u znanju koje će ovaj primijeniti. ili ga ţeli uĉiniti. Ko sanja kao da hoće da uĊe u Dţennet. onda razbij ĉašu. Ako sanja da je ušao u Dţennet.. postići će karijeru ili će oţeniti lijepu robinju. Ako neko sanja da su se pred njim zatvorile dvije kapije. taj mnogo Allaha dţ. Ako sanja kao da su mu zabranjeni dţennetski plodovi.

postići će radost.". meĊutim. a drugo neće. njegov san ukazuje na ispravnost njegove vjere. dţennetskog vratara. neće postići svoje cilje ve. on konsultuje svoje neprijatelje i upoznaje ih tj.." Ako neko sanja kao da se šejtan spušta na njega. Ko sanja Ridvana...l (Mi smo potĉinili njemu) od šejtaja koji rone. a bojte se Mene ako ste vjernici.. Uzvišeni kaţe: . Uzvišeni kaţe: „Koji su vezani u okovima. MeĊutim. ima neprijatelja koji mu šuruje sa ţenom i zavodi je. a druga se vrati ka nebu. Uzvišeni kaţe: „Tajno dogovaranje (o grijehu i neprijateljstvu) potiĉe od šejtana da bi rastuţio vjernike.O sinovi Ademovi." Ko sanja da ga šejtan slijedi ima neprijatelja koji mu podvaljuje i zavodi ga te mu umanjuje njegova djela i ĉast. Kada ĉovjek usnije dţina da stoji blizu njegove kuće. zadobiće pomoć. kada šejtanska sablast dotakne one koji su bogobojaz ni." Ako neko sanja da ga šejtan pouĉava govoru. on je neprijatelj vjere i dunjaluka. Sto se tiĉe šejtana. griješniku. — pa je zadesilo Haţdţadţa iskušenje koje je izazvao Ibn Eš-as. ne uspijevaju u tome. Ko sanja da poduĉava dţina Kur'anu ili ga slušaju od njega — zadobiće karijeru i vlast. Uzvišeni kaţe: „Dolaze svakom lašcu. i taj san je neko ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Njih dvije su dva iskušenja. Osnovno u tumaĉenju snova o dţinima je da su oni društvo koje podvaljuje i vara i obmanjuje u Stvarima ovoga svijeta. Ko sanja da ga šejtan prepada — to znaĉi da je on besprijekorno ĉista vjerovanja i da je siguran od straha u kojem se nalazi." Ko usni šejtana da je veseo i radostan — taj je preokupiran svojim strastima. taj govori govorom podvale i spletkari ljudima ili laţne stihove sastavlja. on plete zamke i pravi podvale. i ovaj će završiti hajirli smrću. prezir i obavezu zavjeta kojeg nije ispunio. 20." Ako neko sanja da razgovara u znak molbe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Spomei našeg roba Ejuba kada je zamolio svog Gospodara: — Zaista me spopao šejtan.. Sanjanje sihribaza dţinskih ukazuje na zlobu. Ko usni grupu šejtana da ga dotiĉu dok je zauzet spominjanjem Uzvišenog Allaha — to se tumaĉi da ima mnogo neprijateja koji ţele njegovu propast. sjete se (Boţijih zapovjedi) i tada ugledaju pravi put.. postići će karije ru i moć i pobijediće svoje neprijatelje. spletkaroš." Ako neko sanja kometu kako progoni šejtana.." Akoneko sanja da je svezao šejtana. našto aludira govor Uzvišenog: „Obilaziće oko njih vjeĉni mladići. izgubiće vlast ako je upravitelj. priĉa im o dobrim ljudima. Kaţe se da ovaj san ukazuje na osloboĊenje sanjaĉa od tuge ili lijek od bolesti.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉeno im je: Ĉuvari Dţenneta. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista. blagodat i jijep ţivot sve dok je ţiv i biće siguran od belaja. TUMAĈENJE SNOVA O DŢINIMA l ŠEJTANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad je rekao: — Ko sanja da se pretvorio u dţina — ojaĉaće mu spletka. Dedţal je simbol ĉovjeka koji podvaljuje i sije smutnju meĊu svijetom.. taj ĉini grijehe i izmišlja laţi. a dokaz za to su rijeĉi Uzvišenog: „Ne bojte ih se. 34 .Ko sanja da je oţenio neku od dţennetskih ţena. a nije ga zadesilo iskušenje IbnulMehbeba. a Uzvišeni kaţe: „Meleki će im ulaziti na svaka vrata. neka vas nipošto ne zavede šejtan. kako kaţe Uzvišeni: „Pa ga je šejtan za sobom poveo i postao je (jedan) od zavederih. Ako neko sanja da je ubio Iblisa." Ko sanja da su mu dţini ušli u kuću i rade neki posao — ući će u njegovu kuću lopovi koji će mu nanijeti štetu ili će mu na kuću navaliti neprijatelji." Priĉa se da je Hadţadţ ibn Jusuf vidio u snu kao da se dvije djevojke ljepotice dţennetske spuš-taju iz nebesa. taj san ukazuje na jednu od tri stvari: propast (nesreću). kako Uzvišeni kaţe: . jedno će ga stići i zadesiti. i on ne preza ni od kakve spletke. kako kaţe Uzvišeni: „Objavljeno mi je da je prisluškivala grupa dţina. a nekad se objašnjava i kao vlast i kao puk (narod).. mir neka je vama. a dţennetski mladići obilaze oko njega — pos-tići će carstvo i blagodati." Ako neko sanja da je kralj šejtanima i da ga oni slijede i da su mu naklonjeni.. ili će ga zadesiti šte-ta u nekretninama imovine.." Ako neko sanja da ga dohvaća šejtan." Ko sanja da je u Dţennetu i da mu prilaze meleki nazivajući mu selam — taj će se strpiti na nekoj stvari ili iskušenju koje će ga dovesti u Dţennet. A ako sanja da šejtan skida odjeću sa njega. pa Hadadţ uze jednu od njih.

MLADIĆIMA. Najodabranije ţene predstavljaju Arapke lijepog tena u tumaĉenju. Ako sanja robinju koja zabavlja. odjeći i mirisu. obzirom da ga je on nadvisio. Neki vele da njegov san ukazuje na njegovu pohlepu. Ako je robinja punih grudi. Ako je otkrivena robinja. ĉuće radosnu vijest odakle je i ne oĉekuje. a ako je zaogrnuta velom. to je grub neprijatelj. to znaĉi zavjet.21. tako npr. to u snu predstavlja dobro kojem se nada. Ko sanja da je zadobio djevicu dobiće u vlasništvo skupocjenu nekretninu i imaće uspješnu trgovinu. STARCIMA. a zabavljaĉica nerodnoj godini. to je on liĉno. a nepoznate Arapke imaju bolje tumaĉenje od poznatih. Ko sanja starca Rustakija (stanovnici pokrajine u Iranu) uzeće za prijatelja gruba ĉovjeka. ako je mladić bijel. ako je mladić plav. pojaviće mu se omiljen neprijatelj. razoĉaraće se od njega i izmeĊu njih će doći do neprijateljstva i mrţnje. Sanjanje starca i relativno mladog i nepoznatog ĉovjeka ukazuje na snagu ili trud i marljivost snivaĉa. One koje su nagizdane imaju ljepše znaĉenje od onih koje to nisu. Ko sanja starca je postao mladićem. onda je neprijatelj bogat. taj će ga postaviti za upravi-telja. Ko sanja Turĉina naći će nekog druga. a ako ga nadgleda mladić. a ako je taj mladić koji se sanja jak. to znaĉi neko poznato dobro. Sve zgodne i lijepe Arapke kao i njihovi postupci tumaĉe se dobrom. Ko sanja da ga slijedi mladić — to je neprijatelj koga će pobijediti. jer je srce starca mlado kad je u pitanju pohlepa i nada. ako je mladić crn. Lijepa ţena u snu predstavlja kapital koji nije dugovjeĉan. Robinja u snu predstavlja dobro. opet. a ako je poznat. ili od nekog ko mu je sliĉan. ako je neko sanja lijepom i otkrivenom. Ako je ona bila nemuslimanka. Starica u tumaĉenju znaĉi dunjaluk. Ko sanja da ga starac nadgleda — on će mu omogućiti neko dobro. Ko sanja mladića da se pretvorio u starca postići će znanje i odgoj. to je ţestina njegovog neprijateljstva ako je nepoznat. srazmjerno njihovoj lje-poti. ili od nekog njegovog imenjaka. a ako sanja da je od njega uzeo imetak koji je vrijedan po svom kvalitetu. Ko sanja nagu robinju. ako je iz Dejlema (oblasti u Iraku). DJECI. Ako je pokri vena. okićena i neopisive dobrote i koristi — to je neopisiva dobrota i korist za onog ko sanja takvu arapku. doţivjeće gubitak u trgovini i time se obrukati. srazmjerno njenoj ljepoti. slaba je marljivost tog koji sanja. Ko sanja da slijedi starca slijedi dobro i obilje. Ako sanja mladića kojeg voli. tu su podijeljena mišljenja u tumaĉenju. on je povjerljiv neprijatelj. ĉuće neku rijetku vijest. Kp sanja da mu je lijepa ţenaušla u kuću postići će radost i veselje. Ako sanja da je neka mlada ţena lice okrenula prema njemu. jer je ljepota prolazna. postići će svoj dunjaluĉki udio brzo i sa radošću. Mlada nepoznata Arapkinja zagasite boje lica. Ko sanja da je neko od njega uzeo dragulj koji voli dobiće od toga ono ĉemu se nada. rekao je: — Ko sanja da sanja nekog poznatog ĉovjeka njegov san znaĉi da će on od tog ĉovjeka. njegov posao će biti prihvaćen na-kon odbijanja. DJEVOJKAMA. Mladić u tumaĉenju predstavlja ĉovjeka neprijatelja. vele da će umrijeti. ĉuće radosnu vijest pomiješanu sa bestidnim govorom. ako sanja staricu. to je neprijatelj koji će ga se dokopati. Ako sanja jednog od njih slabim. Ako je sanja namrštenu. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDIMA: STARCIMA. neki. zadesiće ga briga i siromaštvo. ona joj je neprijatelj ma kako je ona sanjala. Ako usni djevojku ili robinju ukrašenu muslimanku. to je neprijatelj starac. ako je od njega uzeo uţe. A ako je pozvan za vlast i sanja da je uzeo od nekog novu košulju. to predstavlja sumnjivo dobro. drugi vele: u pitanju njegove vjere ili dunjaluka desiće mu se velika manjkavost. to predstavlja dobro djelo koje blista. POZNATIM l NEPOZNATIM Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Ako sanja jednog od njih ili obojicu jakim. dobiti nešto. Kada ţena usrtije mladu ţenu. to je snaga njegove marljivosti. Ko sanja nepoznatog mladića kojeg ne podnosi — pojaviće mu se neprijatelj koji će biti omraţen kod ljudi. l one imaju prednost nad drugim ţenama. Jedni vele: obnoviće mu se radost. to je njena marljivost. to znaĉi skriveno vjersko dobro. Ako je mladić Rustakija (stanovnik pokrajine u Iranu). Ako neko sanja robinju namrštena lica. ako je otkrivena robinja. Debela ţena u tumaĉenju odgovara rodnoj godini. biće siguran od njegovog zla. 35 . Allah mu se smilovao. to je prikri veni neprijatelj. a ako je taj drug musliman. otići će mu ugled zbog ovog svijeta.

Ako rob sanja da je postigao punoljetnost i da ga je neko ogrnuo bijelim ogrtaĉem." 22. a ako kupi na snu robinju. Ko sanja da mu se rodilo više djece njegov san ukazuje na brigu. Ako ţena sanja golobrada muškarca. njen san ukazuje na ljepotu njene vjere. oţeniće se gospodaricom. a on je zainteresovan za nju. a na njima raskošna odjeća. Reĉeno je: Ako je neko od djece postiglo punoljetnost i pridruţilo se odraslim osobama — to ukazuje na ojaĉanje i pomoć. i rodice mu se kćer. ako je u snu vidi pod velom. Kada rob koji nije punoljetan usni da je postigaoounoljetstvo. to znaĉi da će on umrijeti. oţeniće se slobodnom ţenom. Djevojĉica u snu tumaĉi se obiljem i izbavljenjem i olakšicom nakon poteškoće koja raste i povećava se. Ako je muslimanka. Ko sanja da je kupio djeĉaka spopašće ga brige. Ako neki rob sanja da je neko stavio na njega plašt boje jorgovana. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKOM TIJELU l POJEDINIM NJEGOVIM ORGANIMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'ad. Djevojĉica koja posluţuje tumaĉi se kao dobro koje će se desiti i kome je samo lijepa pohvala i dobra nada. i obrnuto. to je povećanje koje će zadobiti ili pli jen. kad je vidjela ovaj prizor. 36 . a ako je vidi (nagu) to znaĉi bruku. to mu znaĉi slavu i snagu. tj. rekla je: „Subhanallah. to je naglašenije. jer nemoguće je odgojiti djecu bez teške brige. Ako neko sanja da je odnekud dobio punoljetna sina. Ako sanja da je izašla iz njegove kuće. Nepoznata starica u tumaĉenju ima naglašenije znaĉenje. i rodice mu se sin. ako sanja da mu se rodila curica. Ko sanja da iz knjiga uĉi o Kur'anu i odgoju on će uĉiniti pokajanje od grijeha. Ona će te obavijestiti. a on ga ne dodiruje." Utom sam se probudila. Ko sanja da nosi dijete on snuje o vlasti. Crna boja koţe se tumaĉi kao napuštanje vjere. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: . Reĉeno je da posluţitelj predstavlja dobro. to je stvar za koju će se kajati.znaĉenje takvog sna je da je njegov sin stigao u punoljetnost. a ţena mu trudna — to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. A ako sanja ovakav san onaj koji tajno ĉini velike grijehe. l ova ţena što je sanjala. to znaĉi da će dobiti od dunjaluka prema nje noj pokornosti. Ima ljudi koji'sanjaju da im se rodilo muško dijete. zar se ovo dešava oko Kabe?" Tada joj se reklo: „Pa znaš li da se Abdul-Aziz ibn Ebi Davud oţenio noćas. A moţda tu postoji i prirodna razlika pa kad sanja da mu se rodio sin. znaĉi da će mu se roditi muško dijete. Priĉa se da je neka ţena u Meki uĉila Kur'an i usnila oko Kabe dvorkinje koje su u rukama no sile mirisno cvijeće (bosiljak). Ako je starica koja se sanja ruţna. a ako ga je neko ogrnuo crnim plastom. promijeniće mu se stvari. to su dozvoljene stvari ovog svijeta. Ako ĉovjek sanja da je postao dijete. Ako je starica nemuslimanka. to su nedozvoljene stvari ovoga svijeta. Ako mlada ţena sanja da se preobrazila u staricu. Ako ovakav san sanja slobodan ĉovjek. a ĉas neprijateljstvo. naklonjen mu je ovaj svijet. napustiće ga blagodati ovog svijeta. Allah mu se smilovao. Mada njegov san upućuje i na izbavljenje iz briga u kojima se nalazi. obrukaće se. — pa mu je rekao: — Boj se Allaha. Dijete u tumaĉenju predstavlja nejakog neprijatelja koji ĉas pokazuje prijateljstvo. a kad sanja da mu se rodila kćer. onda će se oţeniti ţenom lijepe ĉasti. Ako sanja da mu je starica ušla u kuću. to je njegov dunjaluk koji mu je nedostupan. Ako to sanja majka. Ako ĉovjek sanja staricu koja mu nije pokorna. Reĉeno je da se mala djeca u snu tumaĉe kao lagane brige. izgubiće svoju uljudnost. kad ĉujem: Abdul--Aziz ibni Ebi Davud umro. rekao je: — Boja koţe i njegova koţa ĉovjeka sakrivaju. biće osloboĊen.Ako je vidi u snu ruţnu.Sanjao sam da u mojoj sobi vrišti dijete. a ako starac sanja ovakav san. spopašće ga hajr. a ţena m u trudna. Reĉeno je: Ko ima malo muško dijete i sanja da je to dijete postalo odraslom osobom — to ukazuje da će ono umrijeti. Pa o tom pitaj prirodu. to znaĉi da nema puno koristi od ovoga svijeta. to je dobro koje će je snaći srazmjern njegovoj ljepoti ili ruţnoći. nemoj se baviti svirkom! Ko sanja da ima malo muško dijete. A ako mu je pokorna.

Ko sanja da mu je pocrnilo lice a da na sebi ima bijelu odjeću — to znaĉi da će mu se roditi kćer, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kada bude neko od njih obradovan sa ţenskom, pocrni mu lice..." Vladar pravovjernih EI-Mehdi, neka mu se Allah smiluje, sanjao je da mu je lice pocrnilo pa se iz sna probudio uznemiren. Pozvao je Ibrahima ibn Abdullaha el-Kermanija, pa mu je on došao iz mjesta Sirdţana pa mu ispriĉa svoj san. A ovaj mu reĉe: — Rodice ti se kćer, — i citirao mu prethodni ajet. Sljedeće noći mu se našla kćer, ĉemu se on obradovao i lijepo ga nagradio. Ko sanja da mu je lice pocrnilo i da mu je odjeća prljava — to znaĉi da on laţe na Allaha dţ.š. Ko sanja da mu je lice boje crne prašine — njegov san ukazuje na njegovu smrt. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam umrlog ĉovjeka koji je crn, i kupa ga jedan ĉovjek koji stoji na njemu. Ibn Sirin je odgovorio: — Što se tiĉe njegove smrti, to je napuštanje islama, a njegova crnina predstavlja njegov kapital, a onaj što ga kupa, to je neko ko mu podvaljuje u vezi sa njegovim imetkom. Priĉa se da je neki drugi ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanja sam kao da je neki ĉovjek obješen lancem s neba i da je pola njegova tijela c/no, a pola bijelo, i da ima rep kao u magarca. — Pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ja sam taj ĉovjek. Što se tiĉe bijele polovine mog tijela, to je moj vird koji uĉim u danu, a crna polovina je moj noćni vird, lanac na kojem visim, to je moj zikr koji se trajno diţe od mene u nebo, a što se tiĉe repa, to je moj dug koji sam nasakupljao, i umrijeću duţan. — l desilo se tako kako je protumaĉio. Reĉeno je: Ako hrabra osoba sanja da joj je lice pocrnilo,to znaĉidaće ta osoba postati strašljivac, kukavica. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Zaruĉio sam se sa jednom ţenom, pa je sanjam u snu kao da je crna i poniska - a on mu reĉe: - Njena crnina je njen kapital, a njen nizak rast je njen kratak ţivot, te nije prošlo malo vremena, zaista je umrla i on ju je naslijedio. Prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. sanjao crnu ţenu bujne rašĉupane kose koja kao da je izašla iz Medine i nastanila se u Dţuhfi (mjestu izmeĊu Meke i Medine). To je Vjerovjesnik protumaĉio da će se zaraza iz Medine prenijeti u to mjesto. Priĉa se da je neki ĉovjek usnio da je dobio na poklon nubijskog djeĉaka; kada je osvanuo, do bio je na poklon izvjesnu koliĉinu uglja. Ko sanja da ga nadziru abesinske ţene (crnkinje), to znaĉi da će se nad njim nadviti neko dobro ili ĉast, zbog toga što ih je vidio, ali — od strane neprijatelja. Qrvena boja je ugled i radost, ako u crvenoj ima i bijele boje, sanjaĉ će postići ugled i slavu. Ţuta boja je bolest. Ko sanja da mu je lice jako ţute boje, biće odlikovan na Ahiretu i biće od Bogu bliskih. BI JELA BOJA Ko sanja da mu je lice bjelje nego što je bilo poboljšaće mu se vjera i zauzeće pravilan poloţaj u vjeri. Ko sanja da mu je boja obraza bijela — postići će slavu i poštovanje. Priĉa se da je neki mlaĊi ĉovjek sanjao da mu je lice zamazano crvenom bojom kao u ţene, i kao da sjedi u društvu ţena. Objašnjeno mu je da se on bavi prostitucijom i da će se obrukati. Glava ĉovjeka se u snovima obiĉno tumaĉi pretpostavljenom osobom ili njegovim liĉnim kapitalom. Ko sanja da mu je glava veća nego što je bila povećaće mu se ugled. Ko sanja da mu je glava manja nego što je bila smanjiće mu se ugled. Ko sanja da ima dvije ili tri glave — pobijediće neprijatelje ako je u borbi s njima, ako je siromašan, obogatiće se, ako je bogat, imaće poboţne djece, ako je neoţenjen, oţeniće se i postići će ono što ţeli. Ako trgovac sanja kao da je oborene glave, pretrpjeće štetu u trgovini. Ko sanja nekog ĉovjeka da je oborene glave i kao da visi — oduljiće mu se ţivot u trudu i prijekoru, našto aludira priĉa o Harutu i Marutu. Ko sanja da je oborene, tj. savijene glave u nekoj skupini - taj ĉini greške za koje se kori i pokajaće se zbog toga. Osnova ovakvog tumaĉenja za dug ţivot se nalazi u rijeĉima Uzvišenog: ,,A slavimo lik onome kome smo dali dug ţivot." Ko sanja da mu je glava okrenuta — to znaĉi za onog ko ţeli ići na put da će imati neku smetnju koja će ga sprijeĉiti, i ono što on ţeli neće ubrzo dobiti, trebaće saĉekati do odreĊenog roka. A ko je već na putu usamljen, takav san mu ukazuje na to da će se vratiti u svoje mjesto nakon sprijeĉenosti mimo njegove volje. Kada ĉovjek sanja glavu i vrat, ako na sebi imaju ĉir ili neki bol, to ukazuje na neku bolest koja će zadesiti ljude bez razlike. Ko sanja da mu je glava kao u psa, magarca ili konja, ili neke druge domaće ţivotinje, slijedi ga napor, umor i robovanje.

37

Ko sanja da mu se glava pretvorila u glavu slona, lava, tigra ili vuka, reĉeno je da će on zapoĉeti neke poslove iznad svojih mogućnosti, od kojih će imati korist i postići će karijeru i pobijediće svoje neprijatelje. Ko sanja da mu se glava pretvorila u ptiĉiju — to znaĉi da će mnogo putovati. Ko sanja da rnu je glava namirisana i namazana uljem — to znaĉi lijepo stanje njegovog djeda. Ko sanja isjeĉene glave — to znaĉi da će mu ljudi biti poslušni. Ako neko sanja da jede sirovu ljudsku glavu, on ogovara poglavara i dobiće imetak od nekog starješine, a ako sanja da je jede peĉenu glavu, to je glavnica kapitala tog ĉovjeka ako je poznat, a ako nije poznat, to je njegov liĉni imetak. Ko sanja da je uzeo svoju glavu u ruku — to je imetak koji će mu doći i koji će biti veći od hiljadu dirhema. Ovaj san ukazuje na to da će se nagoditi sa ĉovjekom kojem je bio duţan, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako se pokajete, pripada vam glavnica vašeg imetka." Ko sanja da ga napusti glava bez udarca — rastaviće se sa jednim prvakom, a ako odnese glavu sa tog mjesta, ode mu karijera; ako mu je glava odsjeĉena te je uzme i stavi na njeno mjesto kao da je zdrava kakva je i bila, biće ubijen u ratu. Ko sanja da mu je otišla glava pa je uzme i zaštiti zadobiće kapital veći od hiljadu dirhema i izlijeĉiće se ako je bolestan. Glava na koplju ili štapu je neki visoki poglavar. Ko sanja da je nećija glavau posudi u krvi — to predstavlja poglavara na kojeg se laţe. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je otišla glava s vrata, ako je bolestan, ozdraviće; ako je duţan, riješiće se duga; ako nije išao na hadţ, otići će; ako je u nevolji ili ratu, biće izbavljen od toga. Ako je poznavao onoga ko mu je odsjekao glavu, taj će biti uzrokom da mu se desi gore navedeno. Ako je osoba koja mu je odsjekla glavu maloljetno dijete, to je njegov komoditet i izbavlje nje iz nevolje ili bolesti, a ipak će ga smrt zadesiti u jednom takvom stanju; ako to sanja dok je bolestan, oduţiće mu se bolest, spašće s njega grijesi, ako je poznat po svojoj dobroti, srešće Allaha u najljepšem stanju. Tako isto ţena poslije poroda, ili ĉovjek koji boluje od stomaka, ili ko je na umoru — to za njih predstavlja neprijatelja i to se tumaĉi šehidskom deredţom. Ko sanja da mu je odsjeĉena glava, a ne nalazi se u nevolji, niti u ĉemu što je gore opisano — biće lišen blagodati u kojima se nalazi i rastaviće se sa poglavarom, izgubiće vlast, izmijeniće mu se kompletno stanje. Ko sanja da mu je odsjekao glavu vladar ili upravitelj — upravitelj u snu predstavlja Allaha koji će ga spasiti njegovih briga i pomoći će ga u njegovim ţivotnim stvarima. Ko sanja da vladar skida glave svojim podanicima — on će uĉiniti amnestiju i puštati one koji su zgriješili na slobodu. Od sjecanje glave na nekom podaniku ukazuje na njegovo osloboĊenje. Reĉeno je još: Ko sanja da mu je smaknuta glava bilo presudom suca, bilo da su ga napali razbojnici, bilo da je to u ratu ili negdje drugdje — takav san nije lijep za onog ko ima ţive rodite^ Ije, a ţivo mu je i dijete. To je zato jer glava predstavlja roditelje koji su uzrok našem ovom/ii votu, kao što predstavlja djecu sa stajališta lika. Ako ovaj san sanja osoba koja je u strahu ili osuĊenik, taj san je pohvalan jer iskušenje zadesi ĉovjeka samo jedanput i nikad se takvo iskušenje ne ponavlja. Ako to sanja neki pehlivan mjenjaĉ ili neki bogataš, to znaĉi da će on izgubiti svoj kapital. Ovakav san za putnike znaĉi povratak sa puta. A za one koji se spore znaĉi pobjedu u sporu, jer je tijelo takvo, kada mu se odsijeĉe glava, nema mu lijeka. Ko sanja da mu je njegova glava u njegovoj ruci — to je dobro za onoga ko nema djece i on neće moći otići na put. Ko sanja da mu je vlastita glava u ruci, a ima glavu na ramenu — to znaĉi da se on bavi nekim svojim nedostatkom koji ga je obuzeo i da će uljepšati svoje ruţne ţivotne stvari u svom djelovanju. Prenosi se da je neki ĉovjek došao kod Vjerovjesnika s.a.v.s. i rekao mu: — Allahov poslanice, sanjao sam da mi je otkinuta glava, a ja gledam jednim okom u nju. Poslanik s.a.v.s. se osmjehnuo i upitao: — A kojim okom si gledao glavu? — Poslije tog susreta Allahov Poslanik je ostao na ovom svijetu onoliko koliko je Allah dţ.š. htio da ostane. Gledanje u poslanika je slijeĊenje Suhneta, a glava predstavlja imama. Usnio je Ibn Merjem 60 djevojaka da ulaze u njegovu kuću, a svaka djevojka nosi u ruci tasnu na kojoj se nalazi jedna ljudska glava oprana i oĉešljana, i u tom momentu kao da se ĉuje da neko uĉi rijeĉi Uzvišenog: „Nema ĉovjeka da mu Allah govori osim objavom ili iza zastora..." On je ispriĉao svoj san koji mu je protumaĉen: — Odlikovaće te halifa i od njega ćeš dobiti nagradu od 60 000 zlatnika. - Kasnije se to i obistinilo. Ako neko sanja da je ljudima u svojoj mahali poodsjecao glave, to znaĉi da će se ti ljudi staviti pod njegovu komandu ili će se skupiti u toj mahali. Ko sanja da je u posjed dobio glavu — to je kapital koji će on dobiti u vrijednosti od hiljadu dirhema do hiljadu zlatnika.

38

Ako imam usni na svojoj glavi izraslu kost, to je povećanje njegove moći i ĉasti, a ako sanja da je njegova glava kao u ovna, to znaĉi da će zadobiti polovinu od gore navedenog. Ko sanja da mu je glava ko u psa griješi i glupo upravlja svojim podanicima. Kosa glave predstavlja imetak i dug ţivot; kosa se razlikuje u tumaĉenju ovisno o onome ko sanja. Ako ratnik sanja bujnu kosu na glavi, to znaĉi povećanje, uspjeh, zaštitu i krupnoću njegovu. Ako to sanja bogataš, to mu predstavlja kapital, a ako to sanja siromah, to su njegovi grijesi. Lijepa kosa na glavi predstavlja ĉast i ugled. Ko sanja da je jedan dio njegove kose kovrdţav, a drugi ravan, postići će uspjeh i slavu. Ako neko sanja da mu je kovrdţava kosa postala ravna (ispravljena), spustiće se na niţi nivo od onog na kojem je bio. Ako neko sanja dugu ravnu kosu rastavljenu, to znaĉi da se kapital njegovog poglavara dijeli. Ako je kosa bila mehkana i fina, to znaĉi povećanje kapitala njegovog poglavara. Ko sanja da ima dugu kosu a on na snu veseo zbog toga, znaĉenje toga je pohvalno, a naroĉito kod ţena jer se one bave ukrašavanjem kose drugih. Ibn Širinu se nije sviĊala bijela kosa u mladića u snu. Govorio bi: — Osijediti — to znaĉi osiromašiti, a duga takva kosa znaĉi brigu. Ako to usni siromah, on će pored svog siromaštva zapasti u dugove ili će biti pritvoren. Ako sanja da ĉupa svoje sijede dlake, taj radi opreĉno Sunnetu i smatra glupim visoke uĉitelje u vjeri. Ako mladić sanja da u kosi ima sijedih dlaka, znaĉi da će neko odsutan doći. Kaţu da se sijedost tumaĉi kao povećanje dostojanstva i vjera. A kaţe se da to znaĉi i povećanje ţivota, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim da doţivite starost." TakoĊe je reĉeno da ko sanja da mu je osijedila glava — rodice mu se dijete, kako kaţe Uzvišeni: ,,A glava mu plamti starošću (obijelio sam)." Priĉa se da je Hadadţ ibn Jusuf sanjao da su mu glava i brada obijeljele. Znaĉenje toga je bilo da je vladar Abdulmelik ibn Mervan zapao u brige i tugu i pogoršala mu se situacija. Što se tiĉe ţene, kad ona usni da joj je cijela glava osijedila, to znaĉi da joj muţ griješi, ako joj je muţ dobar ĉovjek,pn joj izaziva ljubomoru drugom ţenom ili robinjom, a ako to nije tako, on će zbog nje zapasti u brigu i tugu. Kad muškarac sanja da ima pletenicu — to znaĉi da će dobiti ĉasna sina ako je oţenjen, ako je neoţenjen, kupice lijepu robinju ili više njih, shodno broju pletenica. Kod ţene pletenica znaĉi najstarijeg sina, a isto tako znaĉi i rodnu godinu. Sto se tiĉe sanjarija crne kose ţene, ona moţe da znaĉi dvoje: ljubav njenog muţa prema njoj i da će se stabilizovati stanje njenog muţa. Ako ţena sanja da je otkrila kosu, njen muţ će otići od nje. Ako sanja da joj je trajno otkrive na kosa, muţ joj se neće vratiti. Ako nije uda ta, neće se nikad udati. Ako sanja da joj je kosa gusta i da to svijet primjećuje, doţivjeće neku bruku. Ako ĉovjek sanja da na glavi ima rogove, to je nesavladiv ĉovjek. Ako neko sanja da mu se razbarušila kosa, i to sprijeda, biće potlaĉen. Ko sanja da mu se razbarušila kosa otpozadi — to je dokaz da će biti prezren kad psi jedi. Ko sanja da mu se kosa razbarušila sa desne strane — to znaĉi da će mu se u familiji raĊati muška djeca. Ako sanja da mu je kosa razbarušena sa lijeve strane — to znaĉi da će mu se raĊati ţenska djeca u familiji. Ko nema familije sa muške i ţenske strane, ta nezgoda će zadesiti njega. Što se tiĉe obrijane glave muškarca na hadţu ili skraćenja njegove kose, to se tumaĉi kao sigurnost, o svoje nj e, vraćanje duga i izbavljenje, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ući ćete u Sveti mesdţid ako Allah bude htio, sigurni, obrijanih glava ili potkraćene kose bez straha..." Ako se to sanja izvan hadţa, ima isto znaĉenje, samo što je sanjanje na hadţu preĉe ako vlasnik sna nije poglavar, a ako je poglavar i obrije se na mjestu koje nije za to predviĊeno na hadţu, njegov san mu znaĉi da će osiromašiti ili će izgubiti poloţaj ili će mu biti pocijepana njegova zavjesa. Ovakav san za siromaha znaĉi da će se osloboditi duga, a za bogataša da će mu se smanjiti kapital. Ako je sanjaĉ od dobrih ljudi, oslabiće snaga njegove dobrote. Ko ne vidi u snu ĉin brijanja glave svoje nego samo vidi obrijanu glavu — pobijedite neprijatelja' i postići će moć i slavu. Neki kaţu da je dobro sanjati brijanje glave ko ima obiĉaj da se brije, a nije dobro onome ko nema obiĉaj da brije glavu. Kaţe se da brijanje glave za ratnika znaĉi da će umrijeti kap šehid. Neki ĉovjek je priĉao: — Vidio sam svoju glavu da je obrijana i izaĊe iz mojih usta ptica i sretne

39

me jedna ţena i uvede me u svoju maternicu i vidjeh svoga oca kako me traţi uţurbano i zadrţa se na distanci od mene. Pa sam ispriĉao san svome društvu i protumaĉio sam im ovako: Što se tiĉe moje obrijane glave, poloţiću je (umrijeću), ptica koja mi je izašla iz usta je moj ruh, a ţena koma me je uvela u svoju utrobu, to mi je grob u zemlji u kome ću se izgubiti. A to što moj otac traţi mene, zatim njegovo zadrţavanje od mene na distanci, on će se truditi da ga'zadesi ono što će mene zadesiti. — l vlasnik ovog sna je bio ubijen kao šehid. (Poslije sinove pogibije, otac se trudio da postane šehid kao sin, ali nije uspio u tome.) Drugi neko je usnio da svojom rukom brije glavu i to je ispriĉao tumaĉu snova, a on mu je re* kao da će vratiti svoj dug. Ako ţena sanja da joj je obrijana kosa, pustiće je muţ ili će umrijeti, a ako sanja da je njen muţ obrijao njenu glavu ili podrezivao njenu kosu u haremu, to znaĉi da će ona vratiti svoj dug i is puniti svoj emanet (što joj je povjereno). Ako sanja da joj je muţ obrijao glavu izvan harema na bilo kom mjestu, njen san znaĉi da će je muţ zatvoriti u stanu, jer ptica ostaje u gnijezdu kada joj se odreţu krila. Reĉeno je: Ako je on brije, to znaĉi kidanje njenog zastora (pokrivaĉa). Ako ţena usni da je zove neki ĉovjek da joj ošiša kosu, to znaĉi da on njenog muţa zove drugoj ţeni u tajnosti od nje, i desiće se izmeĊu nje i tog ĉovjeka koji je zove neprijateljstvo i mrţnja. Ko sanja da su mu u ţene odsjeĉene pletenice — neće mu nikada roditi dijete. MOZAK PREDSTAVLJA RAZUM Ako neko sanja da ima veliki mozak, to ukazuje da je mnogo pametan, a kp sanja da nema mozga, to ukazuje na njegovo neznanje i malenkost njegovog razuma. Ta kode je reĉeno da mozak znaĉi ušteĊen, ĉist, ali mali imetak. Ko sanja da jede svoj mozak ili srţ kostiju — to znaĉi da on jede svoj imetak. Neki vele da sanjanje jedenja mozga umrle osobe znaĉi skoru smrt. Lijep uvojak kose znaĉi imetak i slavu. Reĉeno je, ko ga sanja da će oţeniti lijepu ţenu, srazmjerno ljepoti uvojka kojeg je vidio. Ĉelo u snu predstavlja ĉovjeka i njegovu krupnoću, a mahana na ĉelu znaĉi manjkavost u ĉasti i veliĉini, a povećanje te manjkavosti na ĉelu znaĉi da će mu se roditi sin koji će ocrniti njegovu porodicu. Ko sanja da mu je ĉelo od ţeljeza, bakra ili kamena - to je pohvalno ako to sanja policajac ili vozaĉ ili neko ko s mukom zaraĊuje za ţivot, dok za ostale to znaĉi da će biti omrznut kod ljudi. Dvije sljepoĉnice su dva ĉasna blagoslovljena sina, a obrve znaĉe lijep postupak ĉovjekov, zatim njegovu lijepu vjeru i njegovu ĉast, a nedostatak u obrvama predstavlja nedostatak tih kvaliteta. Kaţe se: Ako su obrve naglašenih dlaka tj. guste, to je pohvalno zbog toga što i ţene crne svoje obrve traţeći time ukras. Što se tiĉe oka, to se tumaĉi kao vjera ĉovjekova i vid kojim raspoznaje pravi put od zab lude. Ko sanja da na svom tijelu ima mnogo oĉiju — to znaĉi povećanje dobra u njegovoj vjeri. Ko sanja da mu je raspukao trbuh (stomak) i vidi u trbuhu oĉi — on je zindik (otpadnik), kako kaţe Uzvišeni: „Nije dao Allah ĉovjeku dva srca u utrobi." Ko sanja da su njegove oĉi oĉi neke druge nepoznate osobe — njegov san znaĉi, da će izgubiti vid i da će mu drugi pokazivati put. Ako je osoba poznata, onaj koji sanja će vjenĉati njegovu kćerku i zadobiće od njega dobro. Ko sanja da je izgubio oĉi — umrijeće mu djeca. Ko sanja da je slijep u oba oka, a usamljen je, produţiće mu se njegova usamljenost do smrti. Ko sanja da su mu oĉi od ţeljeza snaći će ga teška briga,koja će ga dovesti u situaciji da mu se skine veo. Ko sanja da je otvorio oĉi prema nekom ĉovjeku on će obratiti paţnju na njegov sluĉaj i pomoći mu. Ko sanja da gleda u nekog poprijeko pakostan mu je. Ko sanja da okom ĉuje i da gleda uhom taj navodi svoju porodicu i kćerku na griješenje. Ko sanja da mu je na dlanu ljudsko ili ţivotinjske oko postići će kapital oĉevidno. Ko sanja da gleda u oko pa ga je ono zadivilo, a on ga uljepšava, on radi neku stvar koja šteti njegovoj vjeri. Crno oko predstavlja din, plavo oko predstavlja novotariju. Crvenkasto oko znaĉi oponiranje vjeri, a zeleno oko predstavlja vj eru koja se razlikuje od ostalih vjera. Ko sanja da njegovo srce ima oko ili oĉi — to je dobro u vjeri, srazmjerno svjetlu tog oka. Ko sanja da ĉini prostituciju okom — on gleda ţene. • Ko sanja da mu je oko smeĊe — on gleda sumnjivo ţenu prijatelja. Oštrina vida u snu ima fino znaĉenje za sve koji sanjaju, a slab vid ukazuje da će biti ovisan o ljudima i da će doći u oskudicu jer je kapital na poloţaju oka.

40

Ponekad dug jezik (fiziĉki) znaĉi pobjedu onoga ĉiji je u retorici dokazivanju. — Ako taj san usnije neki zanatlija. oĉiju. Ako se sanja da su usne vlaţne.Zadobićeš kapital od strane trgovine. i pored svojih argumenata. Ko sanja da ima dva nosa — to znaĉi da će doći do razmimoilaţenja izmeĊu njega i njegove porodice. ako je dunjaluĉar. širi ili slobodniji u govoru prilikom navoĊenja argumenata.on napušta zakon vjere. TakoĊe je reĉeno da usna u tumaĉenju oznaĉava srodstvo. a neki opet kaţu i roditelje. Ko sanja da mu je na jeziku izrasla crna dlaka — uskoro će ga zadesiti neko zlo. Ako se sanja donja usna. Sanjanje usta predstavlja poĉetak i kraj neĉega za onoga ko sanja. Ko sanja da mu iz usta izlazi nešto — to ukazuje na opskrbu. Obrazi su posao ĉovjekov. Ako neko sanja da mu u nos uĊe nešto nepoţeljno. izbavljenja. to je povećanje njegove ĉasti (dostojanstva) . Ko sanja da ima surlu to znaĉi da potiĉe od jakog roda. a njihova ruţnoća znak je bo lesti i štete. Ko sanja da sjedi u hladu u sjeni svojih trepavica. zavisno od toga kakve se usne sanjaju. nema rodbine. Ako imam (voĊa) sanja da mu se jezik izduţio. Jezik predstavlja tumaĉa onoga ĉiji je. a ako ih ĉovjek ĉupa. bilo od zla. i dodatne argumente i pobjedu nad svojim neprijateljem.a ovaj mu je rekao: . Zubi u snu predstavljaju familiju. radosti. gornji zubi muške ĉlanove familije. desni sjekutić predstavlja oca. Ko sanja da su mu oĉne trepavice mnogo lijepe — vjera mu je sigurna (utvrĊena). Neki vele da one znaĉe dobro ili loše. njegov ga neprijatelj savjetuje u njegovoj vjeri. da se to odnosi na djecu ili imetak. to znaĉi da će imati puno oruţja. Kutnjaci predstavljaju dajdţe i tetke ili one kojih ih u savjetovanju za - 41 . koji ga pomaţe i podupire. Kaţe se da nos znaĉi ljepotu za ĉovjeka. Vezan jezik se tumaĉi siromaštvom i bolešću. Ako usni imam da su mu oĉne jagodice iznad normale. znanju . Oĉne trepavice se tumaĉe kao štićenje vjere. ako je vjernik i uĉen. znaĉenje je jaĉe nego kiti se sanja gornja usna. ko sanja da nema nosa. kao i to da gornja usna predstavlja prijatelja na koga se onaj koji sanja oslanja u svemu. jer one štite oĉi više nego obrve. a ako ni njih nema. ţivjeće u sjeni svoje vjere. Ljepota oĉnih jagodica u snu znak je obilja. To takoĊe znaĉi i da će postići imetak.Ako ima djece i usnije ovakav san — to znaĉi da će mu oboljeti jer djeca su na nivou dragih oĉiju. Resica: Ko sanja da mu se resica povećala tako kao da će mu zaĉepiti grlo . to je bijes. Ko sanja da su mu usta obješena i da je na njih stavljen katanac — njegov san ukazuje na nevjerovanje. Ko sanja da ima dva jezika — pored svog znanja steći će još jedno znanje. Ako to sanja trudna ţena. a kaţe se i to da je familija ĉovjekova. bilo dobru. bilo od dobra. Ko sanja da mu oĉi nemaju trepavica . onda drage prijatelje. rodice veselo dijete. Usna oznaĉava prijatelja koji se lijepo ophodi sa njim. Hadţadţ ibn Jusuf je sanjao da su mu ispale oĉi u sobi i umro mu je brat Muhamed i sin Muhamed. Ko sanja da ima dug jezik (fiziĉki) — to znaĉi da on ima dug jezik (govori prostaĉki). Ako je jezik duţi. ako njih nema. njegovog planera. štednju na vlastitoj koţi i da mu se primakla smrt. to treba protumaĉiti prema već gore opisanom. to znaĉi jaĉinu i pobjedu. to znaĉi da sa prijateljem nije sve u najboljem redu. desiće mu se izbavljenje iz neĉega. Ako je dlaka bijela. i on će zadobiti kapital iz svog zanata. on uzima kapital od ljudi i vara (obmanjuje). Sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiće. Reĉeno je da jezik normalne veliĉine u zdravim ustima ima pohvalno znaĉenje ma ko to sanjao. posredstvom svog tumaĉa. On to sve prevodi svojim govorom. Ko sanja da su mu dlake od trepavica obijeljele — dokaz mu je da će ga zadesiti bolest od strane glave.to ukazuje na njegovu pohlepu za sticanjem imetka. bilo lošu. a kaţu i ĉast i srodstvo. onoga koji izvršava ono što je u njegovom srcu i njegovim organima. ušiju ili će imati zubobolju. Ako neko sanja da osjeća lijep miris. a donji ţenke ĉlanove familije. to je zlo koje će se naknadno desiti. lijevi amidţu. Kaţe se da nos predstavlja dijete. Sanjao neki Ţidov robinju u nebesima ili oko robinje i ispriĉao svoj san Berhemi. onda braću ili sinove. obzirom da nos simbolizira porodicu. odgoju i savjetovanju. Oĉnjaci predstavljaju domaćina. Tumaĉenje onoga što uĊe u nos je uzimanje lijeka.

Ako neko sanja da su mu gornji zubi ispali u ruku. donji kutnjaci dajdţiĉ ne. Ako se sanja da se neki zub klima — to ukazuje na bolest ĉlana familije kome taj zub odgovara. To vaţi i za ostale zube. Ko sanja da su mu prednji zubi poispadali i umjesto njih iznikli novi — izmijeniće svoje poslove i planove. slobodne ili osobe koje su na putu. Po nekima. Ako ga iznikli sjekutić vrijeĊa. svojim govorom će poremetiti stanje u svojoj familiji . jer njegov san ukazuje na to da će brzo ozdraviti. Donji sjekutići do oĉnjaka predstavljaju amidţiĉne. ĉlan kojim je povećan broj familije sramiće je i brukati. ko sanja da su mu zubi polomljeni. Ispadanje prednjih zuba simbolizira spreĉavanje ĉovjeka u nekom od govornih poslova. Stoga se smatra dobrim ako bolesnik sanja da su mu poispadali zubi. Pokvareni zubi predstavljaju kuĊenje familije. Cvokotanje zuba ukazuje na svaĊu u porodici. ali zato moţe koristiti kašastu i teĉnu. san mu nije pohvalan." tj. a pod lijevom stranom ţenskinje. Umnjaci predstavljaju djedove i malu djecu. a sanjanje bolnog ispadanja zuba ukazuje na gubljenje neke od kućnih stvari. Ko sanja da ga ljudi stiskaiu ili ujedaju kutnjacima — to znaĉi da on nije ponizan u ophoĊenju sa ljudima iako bi to mogao biti. Ako njih nema. umrijeće mu onaj kome taj zub odgovara. vratiće dug malo pomalo. s tim da od toga neće umrijeti. Neki vele da. Po nekima opet na vraćanje duga. shodno rijeĉima Uzvišenog: . lijevi strinu. Ko sanja da mu je pored sjekutića ponikao drugi sjekutić. Za zdrave. Ukoli ko se pritom osjeti bol. Ako ispali zub nije zatrpao zemljom već ga je uzeo u ruku. onda sestre i kćeri ili onoga ko ih zamjenjuje. Donji oĉnjaci predstavljaju domaćicu. a ako se koje i rodi. u krilu. ispadanje svih zuba na snu moţe da znaĉi i dugu bolest ili mršavost. Ovaj san se moţe odnositi i na njegove vršnjake umjesto na njegovu porodicu. l to tako što se pod desnom stranom usta podrazumijeva muškinje. Donji desni sjekutići predstavljaju majku. pa je zapao u tešku brigu i svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da su mu zubi ispali u bradu ili u krilo pa ih on uzima u ruku — prestaće mu se raĊati djeca. Ĉiš ćenje zuba od ţutila predstavlja ulaganje imetka radi smanjenja briga familije.l raz-govaraće (Isa) sa ljudima (kad bude) u kolijevci. nagrizene i iskrivljene zube pa sanja da su mu poispadali — riješiće se svih poteškoća. Ko sanja da je povadio zube znaĉi da on kida rodbinske veze ili da troši imetak na naĉin na koji oni nisu zadovoljni. Za trgovce putnike ovaj san znaĉi da neće imati poteškoće sa transportom robe. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali i da su mu se izgubili iz vida — ĉlanovi njegove porodice će poumirati prije njega. Ko sanja da jezikom izbacuje zube. to ne znaĉi da time ne moţemo ponuditi bolesnika. Bijeli. koji mu je rekao: — Svi tvoji vršnjaci će poumirati prije tebe. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su mu poispadali svi zubi. a ako time nije nadaren. jer on u tom sluĉaju ukazuje na bolest ili poţar. izuzev rijetkih izuzetaka. Tupi zubi predstavljaju slabo stanje familije. a pod zubima ukućane. Sanjanje staklenih ili drvenih zuba ukazuje na smrt. Ko ima crne. Sanjanje izduţenih i povećanih zuba ukazuje na raspravu i prepirku u kući. donji umnjaci dalje ţenske ĉlanove familije.mjenjuju. To se objašnjava time što ĉovjek bez zuba ne moţe uzimati tvrdu hranu. broj ĉlanova njegove familije će se povećati. naroĉito ako sanjaju da im se zubi klimaju. to mu je imetak koji će mu stići. dugi i lijepi zubi predstavljaju povećanje snage imetka i ugleda familije. Neki vele da velika većina ljudi. Sanjanje srebrenih zuba ukazuje na gubitak imetka. Ko sanja da mu je u srcu iznikao zub uskoro će umrijeti. ispadanje zuba ukazuje na ometanje snivaĉa u neĉemu što ţeli. rodice mu se sin. Ko sanja da ima zlatne zube — san mu je pohvalan ako je nadaren znanjem i govorljivošću.. 42 . tumaĉe nju snova o zubima pod ustima podrazumijeva stan ili kuću u kojoj se ţivi. Ako neko sanja da mu je zub ispao u krilo. Ko sanja da su mu svi zubi poispadali imaće brojnu porodicu. Sanjanje bezbolnog ispadanja zuba ukazuje na nevaljale poslove. Ko sanja da su mu zubi poţutjeli — to znaĉi neku mahanu u njegovoj familiji za koju je on kriv. — Tako je i bilo. neće dugo ţivjeti. poteĉe krv ili se otkine dio desni — to znaĉi da će se poremetiti ili pokvariti nešto što se ţeljelo. neko će mu nadomjestiti osobu kojoj taj zub odgovara. Ko sanja da mu je ispao ili izgubio se neki zub — znaĉi da će mu umrijeti odgovarajući ĉlan familije ili će biti u odsustvu iz koga se neće vratiti. ako nešto ne moţemo ponuditi umrloj osobi. Ako mu zub ispadne na zemlju. što umrlim osobama ne ispadaju zubi i time.

Ko sanja da ima tri uha — to su mu supruga i dvije kćeri. Ko sanja da su mu se dlake od brade raspršile po ruci. ako je bogat. Ko sanja da mu neka osoba rijetke brade razgovara sa ţenom situacija će mu se pomutiti srazmjerno tome. djecu ili poslugu.. to znaĉi da će ono naslijediti i jesti imetak onoga kome je vuklo bradu. Ko sanja da ima samo jedno uho neko od njegovih bliţih neće dugo poţivjeti. Tamnocrna brada simbolizira neovisnost. . sluţenje i pokornost će potrajati.. znaĉi da rasipa imetak. Ko sanja da ima pola uha umrijeće mu ţena i on će dovesti drugu. ako sanja da ima lijepe i skladne uši. Ko sanja da mu se brada sa strana. sanja da su mu uši ruţne i neskladne. a ako ih baci. tako da onaj ko sanja da je nešto natrpao u uši." Ko sanja da mu se brada izduţila. Došao neki ĉovjek Ibn Širinu i rekao: . sud ga neće talo lahko pustiti iz sluţbe. Ko sanja da mu je brada okraćala. ali ih ne baci. Ko sanja da u ušima ima oĉi oslijepiće. suprugu. pobijediće svoje oponente. a ako je siromašan. Ţuta brada simbolizira siromaštvo i oskudicu. ako je bijeli rob.. kao npr. san mu znaĉi da nije vjernik. ako su uši lijepe i skladne. srazmjerno broju ušiju ĉuće vijesti sa raznih strana u vezi sa prihodima. koja će mu roditi sina. to mu je neko olakšanje. ĉuće neke radosne vijesti. steći će imetak i ĉast. ĉuće neke ruţne (pokuĊene) vijesti. zapašće u dvostruku brigu ili će doći u situaciju da pozajmljuje od nekoga da bi nekome drugome dao pozajmicu. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je brada do pupka — to znaĉi da on nije pokoran Allahu dţ.Neki drugi ĉovjek je sanjao kao da je iz usta uzeo tri zuba u šaku i potom je zatvorio šaku. Ako ga usni neko ko je profesionalno vezan za rasprave.kada se obraćao hazreti Havi. ako je bogataš. Sanjati da se imaju mnogobrojne uši moţe biti i dobar san. Ko sanja da mu je duţina brade prikladna i lijepa — postići će imetak i ĉast i udobno će ţivjeti. ot ići će mu iz ruke neki imetak.) faraon. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da ima više od šest pari ušiju. pojavio uTiku osobe sa rijetkom bradom. koji će mu se kasnije vratiti. Ako sanja da mu je brada do zemlje. Ako sanja da je rukom uzelo i vuĉe neĉiju bradu. pak. i rastaviće se sa voljenim društvom. a ako su uši ruţne i neskladne. ĉuti lijepe i radosne vijesti.š. TakoĊe se kaţe da uho simbolizira vjeru. i ako uĉestvuje u raspravi o nekom pitanju. Brada: Ko sanja da mu je brada nenormalno duga — to mu je dug ili briga. ali mu se neće vratiti. ali ne previše. kao npr.. Ko sanja da je ostao bez jednoga uha — ili će mu umrijeti kćer ili će se rastaviti sa ţenom. ukoliko to sanja neko ko ţeli imati nekoga ko bi mu bio poslušan.našto mu je Ibn Sirin rekao: . sud će ga višestruko osuditi i biće izgrĊen..s. ako sanja da ima mnogobrojne uši. prema njemu će se ruţno postupati i imaće briga. ali će biti cjholi nevjernik. ĉuće puno loših vijesti. izduţila — dobiće nešto u ĉemu niko osim njega ne nalazi zadovoljstvo.. Ako ga usni bijeli rob. pa je taj san stigao do nekog od tumaĉa snova. ako se bude sporio pred sudom. koji je rekao: — Ako ima robova ili posluge. tako da će ušima nadomještati vid. jer se Iblis — Allah ga prokleo! . koji ima brojno potomstvo.. i u nju ćemo vas povratiti. Ako ovakav san usni bogataš. Ko sanja da ima biadu na prelasku izmeĊu crne i zelene steći će vlast i brojan imetak. Uho simbolizira suprugu ili kćer. Takvu bradu je imao (Musaov a. otići će mu imetak. njegovo robovanje. Ako. Crvena brada simbolizira ĉuvanje od harama. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da mu je brada previše okraćala izgubiće imetak i ugled i biće poniţen. San mu je protumaĉen tako da će naći dirhem i po (tri polovine dirhema). Ko sanja da ima ĉetiri uha —to moţe da znaĉi da ima ĉetiri supruge ili ĉetiri kćeri koje su ostale bez majke.Mi srno vas od nje (zemlje) stvorili. Brada simbolizira starješinu roda kome pripada osoba koja sanja. Ko sanja da mu na uhu visi prsten udaće kćer.. tuţilac. pa ih on sakupi. imaju li uši kojima slušaju?" Kaţe se da će trgovac. on se okreće od istine i ne prihva ća je. tako da mu pada na stomak. Ko sanja da ĉupa bradu. 43 . postići će neko veliko dobro. shodno rijeĉima Uzvišenog: . razrješenje duga i izbavljenje.Sanjao sam da mi je brada do pupka i da ja gledam u nju. uskoro će umrijeti. ali ne i sa sredine.Ti kad mujeziniš sa munare gledaš u susjedske kuće! Nije pohvalno ako dijete koje nije dostiglo zrelost sanja da ima bradu. Sanjanje brijanja brade simbolizira gubljenje imetka i ugleda. koji će ga opteretiti srazmjerno koliĉini brade na stomaku.

ako mu lice poslije brijanja nije smeţurano. — Ibn Sirin mu je rekao: — Imao si neki gubitak u imetku pa si to htio da prikriješ. Ko sanja da mu je brada osijedila. biti odsutan. Ko sanja da mu se oko vrata obavila zmija — on ne dijeli zekat na svoj imetak. Ko sanja da mu je brada obrijana izgubiće finansijsku moć i ugled u svom rodu. Ko sanja da ima ljepšu i tamniju bradu nego što ima na javi steći će strahopoštovanje. Brijanje brade u snu ima blaţe znaĉanje nego ĉupanje. toliko će ti njegove ostavštine i pripasti. ali će oko tog svog dobra da se namuĉi. Ako mu brada nije zadrţala nimalo crnine. ugled će mu uzeti neki poglavar koji izrabljuje i potĉinjava i koji nema porijekla. Ko sanja da je obojio i kosu i bradu — to znaĉi da se on trudi da pri krije svoje siromaštvo ĉuvajući tako svoj ugled kod ljudi. onda to simbolizira pridrţavanje sunneta.Sanjao sam da sam svoga amidţu uhvatio za bradu. a ako je noseća. ali da je zadrţala nešto od svoje crnine — to mu je dostojanstvo. ako je udata. Ako mu kosa prihvati boju. Ako je u pitanju bojenje knom (knivanje). ugled i ljepotu. osiromašiće i izgubiti ugled. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš jesti nasljedstvo svoga amidţe i bićeš njegov jedini nasljednik. a ako mu je starac bio nepoznat. ako dijete koje nije dostiglo zrelost (punoljetnost) sanja da ima bradu.Ko sanja da je odsjekao dio brade koji mu je prelazio preko šake — to znaĉi da on dijeli zekat na svoj imetak. To vaţi za sve što dolazi prije vremena. ugled će mu biti sveden na odreĊenu mjeru. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je brada duţa." Ko sanja da mu je iz vratnih ţila potekla krv uskoro će umrijeti. izuzev govora. kao npr. da sam mu je potegao i išĉupao iz korjena. da će roditi sina koji će odras ti. to moţe da znaĉi i neko dobro po njega. Bojenje simbolizira prikrivanje. ili neko ko mu je sliĉan. Neki mlaĊi ĉovjek crne brade došao je Ibn Širinu i rekao mu: . umrijeće prije nego dostigne punoljetstvo. priznatost i popularnost. Zatim će svoju situaciju pokušati zadovoljiti onim što ima. Sanjanje povećanja vrata ukazuje na povećanje vjere i ĉuvanje povjerenja. ugled će mu oduzeti neki poznati mu neprijate lj.Sanjao sam da mi je brada obijeljela i da je ja bojim. ali ne i. ugled će mu biti vraćen. Ko sanja da bojenje ĉiniblatom (ilovaĉom) ili malterom — to znaĉi da on traţi nemoguće i da će se za njegov sluĉaj proĉuti. Povećanje brkova u snu se smatra pokuĊenim. Sijeda brada simbolizira dostojanstvo i veliĉanstvenost. Zavisno od toga koliko si njegove brade zahvatio rukom. ili imenjak. ili kad djevojĉica sanja da se udaje ili da je rodila dijete. neki da će joj suprug. koji ima dobro znaĉenje. 44 . Ko sanja da je obojio kosu. ali ne i bradu — to znaĉi da on ĉuva tajnu svog poglavara. — našto mu je on rekao: — Dobićeš neki imetak koji nećeš koristiti ti već neko drugi. Ako se ĉuperak brade pod usnom sanja ovakav ili onakav. ako mu je bradu obrijao neki nepoznati mladić. Ako djeĉak kome uskoro treba da poĉne nicati brada sanja da ima bradu. Ko sanja da mu je pola brade obrijano — osiromašiće i izgubiti ugled. to znaĉi da ona neće više raĊati djecu. Ako nekosanja da mu je brada poĉupana. obzirom da je ĉovjek po prirodi ţivotinja koja govori. Ako ţena sanja da ima bradu. je imao bijelu bradu. kad muško dijete sanja da ima bradu i da mu je obijeljela kosa. Neki vele da to znaĉi da će oboljeti. ugled. ali da ona ne prihvata boju. obzirom da ono po svojoj dobi još nije doraslo da ima bradu. ţivjeće izdvojeno i sam će se brinuti o sebi. Ko sanja da ima prosijedu bradu steći će ugled i dostojanstvo. Ibrahim a. a njihovo smanjenje pohvaljenim. Kaţe se da će onaj ko sanja da ima dugu bradu i bujnu kosu dugo ţivjeti i da će mu se imetak povećati.brkovi. povjerljivo) mjesto.s. san treba tumaĉiti prema već spomenutom. shodno rijeĉima Uzvišenoga: „Ono ĉime su škrtarili biće im obješeno o vratu na Sudnjem danu. Tako. Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: . VRAT simbolizira sigurno (bezbjedno. ako mu je bradu obrijao neki starac. ali će na kraju ipak biti postiĊen. Ko sanja da mu je brada odsjeĉena izgubiće na imetku i ugledu srazmjerno odsjeĉenoj bradi. Ĉuperak brade ispod usne simbolizira pomoć koju neko uţiva i kojom se ponosi meĊu svijetom. Kaţe se da ono što dolazi prije vremena ukazuje na zlo. Ko sanja da ima svijetlobijelu bradu — postići će ĉast. uznosi tost. — Tada mu je ĉovjek rekao: — Upravo je tako bilo. ali ne zadugo. a sanjanje smanjenja vrata ukazuje na nedostatak ĉuvanja povjerenja. neki da će se povećati imetak njenog muţa i sina i da će porasti ugled njene djece. ali ti to nije pošlo za rukom.

PLEĆA simboliziraju iskrenog prijatelja. od koga će imati koristi i na koga se moţe osloniti. to je dunjaluk. Ako ĉovjek sanja ţenu otkrivenih podlaktica. a ako je trgovac. postaćeš još hrabriji. to ukazuje na snagu njegovih pomoćnika i da će dugo ţivjeti. Neki ĉovjek je sanjao da mu se smanjila mišica (nadlaktica). Kada se sanja da se osjeća bol u laktu.š. Ko sanja da mu je desna ruka od zlata — umrijeće mu sudrug ili supruga. Ko sanja da hoda na rukama . plećka simbolizira ţenu. a i njemu se duţno. Krutost potiljka oznaĉava snagu kojom ga je Allah dţ. ili da će se neko njegov vratiti iz odsustva. srazmjerno povećanju mišice. koji mu je rekao: — Ako ti je moral loš. ko sanja da mu je ruka svijetla kad je izvadi ispod pazuha — postići će snagu. bez obzira da li se radi o pravednom ili nepravednom postupanju. imetak i dobroĉinstvo. Ko sanja kao da su mu ruke od mermera ţivjeće dugo i sretno. ako si hrabar ĉovjek. ljepotu i lahkoumnost. Kaţe se i to da desna ruka oznaĉava mušku.postići će vlast i postupaće isto kao taj vladar. Ko sanja da na potiljku ima dlaku — on je duţan neki imetak.v. Brijanje potiljka oznaĉava ĉuvanje povjerenja i vraćanje duga. tako ako neko sanja da je izgubio jednu ruku. srazmjerno smanjenju mišice. Reĉeno je da krut potiljak lijepog oblika oznaĉava putovanje i snagu u radu. Ko sanja da je dobio krila — rodice mu se dva sina. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku njegovog vladara . Isto tako. odlikovao. a lijeva ţensku rodbinu. postaćeš plemenit. jer ramena oznaĉavaju braću. to mu oznaĉava imetak. na ništavost poslova koji se rade rukom i na nedostatak posluge. to za upravitelja znaĉi uspjeh. to ukazuje na tugu. Neki ĉovjek je sanjao kao da mu vrat nije ni duţi ni kraći. prilikom rada. pravednost i nadmoć u odnosu na njegove neprijatelje. PODLAKTICA simbolizira iskrenog prijatelja. MIŠICA (NADLAKTICA) simbolizira brata. ortaka ili najamnika. ft ako sanja da mu je ruka mokra. za trgovca profit i za obiĉnog ĉovjeka iz naroda vještinu.Bićeš glup. Ko sanja da je stavio ruku pod pazuho i da je na njoj vidio svjetlo kada je izvadio ispod pazuha. brat ili punoljetni sin. kao što je npr. shodno hadisu Vjerovjesnika (s. obzirom da onaj ko je ćorav ne vidi ono rame koje mu je sa stra ne ćoravog oka.rodbina će mu biti zahvalna. pa mu je san protumaĉen tako da će. Sanjanje razliĉitih promjena kod tih organa treba tumaĉiti u već datim okvirima. Ispruţene ruke simboliziraju dareţljivost. Ko sanja da mu lijeva ruka govori o dobru . popraviće se. 45 . ili da će mu se roditi sin. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. DESNA RUKA simbolizira izdrţavanje (prehranjivanje). a lijep. profitiraće.a. to ukazuje na njegovu snagu. steći će znanje ako je dostojan znanja. Ko sanja da su mu ruke debele povećaće mu se imetak. ako sj loše naravi. ili da će mu se roditi brat. a finoća potiljka ukazuje na kukaviĉluk i bjeţanje. koji mu je rekao: . Ko sanja da rukama vidi isto kao i oĉima — on ima ĉestih kontakata sa osobom sa kojom mu to po šeriatu nije dozvoljeno. to znaĉi da će izgubiti nekog od bliţnjih. Neki ĉovjek je sanjao kao da ne moţe da vidi jedno svoje rame. bilo da će taj biti odsutan bilo da će umrijeti.Ako imam sanja da mu je krut vrat. oćoraviti. Ko sanja da je ljevoruk imaće poteškoća u svom poslu. Ko sanja da sasvim lijepo priĉa svojom desnom rukom — poboljšaće mu se ţivot.s. a za zatvorenike da će ostati u zatvoru dok god mogu vući lance. pobjedu i dostojanstvo u onome ĉemu se posvetio. Ko sanja da na potiljku nema dlaku — to ukazuje na njegovo bankrotstvo.on će se u nekom svom poslu oslanjati na nekog od svojih bliţih. Ko sanja da mu se mišica (nadlaktica) povećala — to je neko dobro koje će se desiti njegovom bratu ili njegovom punoljetnom sinu. Ko sanja da s poteškoćom radi lijevom rukom na kraju će ipak udovoljiti nekoj svojoj potrebi. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Kaţe se da zdrave i lijepe ruke oznaĉavaju dobrotu u uzimanju i davanju. Ko sanja da ga jedna ili obje ruke kore (grde) — radi ruţne postupke. Ko sanja da mu se mišica smanjila . Ko sanja da je pored svoje dvije ruke dobio još jednu — to mu znaĉi povećanje moći i snage.to je neka nezgoda koja će se desiti njegovom bratu ili sinu. Ko sanja da na ramenu ima neku mahanu — to ukazuje na to da će mu oboljeti ili umrijeti brat. Ako se sanja da se ima duga ruka. Ako imam sanja da ima duge i jake ruke.) u vezi sa miradţom. a rame — ukras.

ili da će je on obradovati. kao i pripremanje oruţja. ako sanja da joj je ruka obojena ili išarana zlatom.. Priĉa se da je Harun er-Rešid sanjao meleka smrti a. koji su zaposleni nekim poslom koji im je zadao a ko ji oni nerado obavljaju izraţavajući prema njemu odbojnost i smatrajući da on moţe taj posao i sam obaviti. Ako ţena sanja da su joj ruke išarane knom. Ko sanja da mu je neki prst na mjestu nekog drugog prsta — on namaz koji odgovara prvom prstu obavlja u vremenu namaza kojem odgovara drugi prst. Otpadanje nekog prsta predstavlja ostavljanje nekog namaza koji mu odgovara. to znaĉi da će zbog slabih prihoda biti prinuĊen da proda nešto od pokućstva. Ako sanja da su joj ruke išarane ilovaĉom. što će biti povod da mu njegov neprijatelj pakosti i poniţava ga. pa je kasnije san ispriĉao kupiraĉu (osoba koja pušta krv kupicom ili rogom) za koga se govorilo da tumaĉi snove.. a da dlake na poleĊini šake znaĉe gubitak imetka. Isprepleteni prsti. on te je obavijestio da pet stvari zna samo Allahdţ. bilo od njegovog imetka ili zarade ili posla koji obavlja. Ako ţena sanja da je oknila nokte. Ko sanja da mu neki starac nareĊuje da podsijeĉe nokte — to mu njegov djed nareĊuje da treba da stoji iza prisege koju je dao i da ĉuva svoju ĉast. predstavljaju siromaštvo ruke (brata). ali joj nokti ne prihvataju boju. Ako imam sanja da su mu se prsti produljili. kojeg je upitao: — Koliko mi je još ostalo od ţivota? — pa mu je melek pokazao ruku sa pet ispruţenih prsta. a skupljena šaka — dunjaluĉku nemaštinu. Ko sanja da je nekog ugrizao za jagodice — to znaĉi da je ugrizena osoba nevaspitana. TakoĊe je reĉeno da prsti desne ruke predstavljaju pet dnevnih namaza: palac — sabah. srednji prst — ikindiju-namaz.. Pruţena šaka simbolizira dunjaluĉko bogatstvo. Pucketanje prstima u snu ukazuje na nekakav ruţan govor u rodbini onoga ko sanja. to znaĉi da njen suprug ne pokazuje ljubav prema njoj. Ko sanja da mu iz palca izlazi mlijeko a iz kaţiprsta krv i on to dvoje pije — to znaĉi da on ima spolne odnose sa majkom ili sestrom svoje supruge. samo on spušta kišu i samo on zna šta je u maternicama. ako. Ako ĉovjek sanja da su mu ruke išarane knom. Harun er-Rešid se prestravljen probudio i poĉeo da plaĉe zbog onog što je usnio. ona će prodavati svoj nakit da bi uĉinila neko dobro djelo. ili bratiće. Bjelina nokta predstavlja brzo pamćenje i razumi jevanje. Ko sanja da podsijeca nokte — to znaĉi da daje vitre (sadekatu-l-fitr). 46 . koji će zloupotrebom svoje moći pokvariti.š. Ako ţena sanja da boji nokte. a ko sanja da su mu prsti dugi — znaĉi da ĉuva pet dnevnih namaza.s. ako sanja da su joj se šake meĊusobno pomiješale. Te stvari su nabrojane u ajetu: . bilo od zla. Ko sanja da su mu obje ruke pknivene — izaći će na vidjelo ono što je u njegovim rukama. Zaposlenost prstiju nekim poslom predstavlja ukućane. to znaĉi da će raĊati djecu.O vladaru pravovjernih. a ĉovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna ĉovjek u kojoj će zemlji umrijeti. ko sanja da su mu prsti kratki — to znaĉi da nepotpuno i lijeno obavlja namaze. koji mu je rekao: . to ukazuje na porast njegove pohlepe.Š.. to znaĉi da ona puno tesbih ĉini Allaha dţ. Baratanje noktima predstavlja vještinu skupljanja dunjaluĉkih dobara. kaţiprst . Ako neko sanja da su mu nokti toliko dugi da se boji da će ih polomiti. to znaĉi da njen suprug dobro postupa prema njoj. argumenata i imetka iz bojazni od neprijateljskog zla. domali prst — akšam-namaz i mali prst — jaciju namaz." Tada se Harun er Rešid nasmijao i razveselio. Ako ĉovjek sanja da su mu šake obojene nekom ruţnom bojom. Ako ĉovjek sanja da je oknio svoje nokte. sanja da mu je lijeva ruka obojena ruţnom bojom.š. pak. to ukazuje na to da bi on mo gao ubiti nekog ĉovjeka. na njegovu nepravednost i pristrasnost. Dugi i lijepi nokti predstavljaju imetak i odijevanje. Dlake na dlanu simboliziraju dug i tugu. Neki vele da je to imetak koji izvire iz dlana.Sanjanje dlaka na laktu simbolizira dug. s mukom će zaraĊivati za ţivot. Tako.Samo Allah zna kad će Smak svijeta nastupiti. koji ništa ne rade. to znaĉi da ona svoj imetak daje svom ĉovjeku.. a da ova druga pretjeruje sa vaspitnim metodama. bilo od dobra. da bi mogao da se izdrţava. Prsti lijeve ruke predstavljaju bratiće i sestriće. Prsti predstavljaju bratiće (prema onima koji vele da ruka predstavlja brata). Ko sanja da su mu nokti normalni — to mu ukazuje na njegovo ovosvjetsko i vjersko dobro. Nokti predstavljaju dunjaluĉku ljudsku moć.podne namaz. to ukazuje da će mu neko preuzeti posao. to znaĉi da on puno tesbih ĉini A!!aha~dţ.

to znaĉi da će on traţiti naĉin da obezbijedi imetak za izdrţavanje. pa se ovakav san tumaĉi nedozvoljenim (haram) brakom. LEĐA predstavljaju ĉovjekovu suprugu. Ako ţalosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. lijepe ili ruţne. a ako sanja da mu dlake opadaju. Ko sanja da ima debeo rep. Ko sanja da su mu grudi od kamena — to znaĉi da je on nemilosrdan." Dlake pod pazuhom ukazuju i na vjeru i ĉast onoga koji sanja. Ako bogataš sanja da se namazao sredstvom za opadanje dlaka. 47 . to znaĉi da mu je ţena u drugom stanju... Sanjanje leĊa neke starice predstavlja zalazak i nestajanje dunjaluka. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam kao da mi je na prsima izniklo puno dlaka i kao da ih ja veţem — našto mu je Ibn Širih rekao: — Dato ti je povjerenje i ti si ga oĉuvao.pa mu je tumaĉ snova rekao: — Bićeš od takvih i dobićeš vlast. da sam se produhovio i da hodam po brdima i dolinama. tjeskoba u grudima škrtost. poloţajem. Kiĉma predstavlja postojanost. Ako neko sanja da pod pazuhom ima bujne dlake. Sanjanje tjeskobe u grudima predstavlja zabludu (zalutalost).l stavi svoju ruku u svoja njedra. trgovinom i sliĉno. vidio sam jednu ţenu obješenu za sise. a bujnost dlaka na grudima — dug osobe koja to sanja. tjelesnu i duhovnu snagu. Ko sanja da ima neki tjelesni dodatak koji mu ne smeta — povećaće mu se blagodati. Sanjanje velikog broja ušiju pod pazuhom simbolizira brojnost porodice. njegovo utoĉište u kojem traţi pomoć i mjesto njegove snage. sa mukom i naporom i uz potraţivanje vratiće dug.a. Nedugo zatim otišao je u borbu. a ako sanja da mu dlake otpadaju. a za siromaha povećanje duga. Ako radosna osoba sanja da po tijelu ima puno dlaka. Ko sanja da su mu po tijelu dlake neke domaće ili divlje ţivotinje — zapašće u teškoće. Sanjanje kiĉme dulje od normalne ukazuje na skoru smrt i prestanak ţivota. njegov oslonac. iza sebe će ostaviti sina koji će biti dobro situiran. Neki nepoznati siromah je došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da mi se tijelo dvostruko povećalo. pretrpjeće gubitak u imetku. Ko sanja da su mu dlake ispod pazuha duge — to znaĉi da će udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ko sanja da mu je tijelo od ţeljeza ili od kamena — uskoro će umrijeti. Širina u grudima moţe da predstavlja i punoljetstvo. moći će se riješiti duga. to znaĉi da ona ĉini blud i da će roditi vanbraĉnp dijete. a sanjanje kratke kiĉme takoĊe ukazuje na kratkoću ţivota i znaĉaja (ugleda) kao i na gojaznost. ţalost će mu se povećati. Kaţe se i to da širina u grudima predstavlja dareţljivost. imetak i slavu. ţalost će ga napustiti.Ona je rodila vanbraĉno dijete. rodnost i snagu. kao u ovna. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ĉiniš blud sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak! — obzirom da je njegova sisa od njegove krvi i mesa kao i osoba sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. izgubiće bogatstvo. izaći će bijela bez mahane. Sanjanje povećanja dlaka po tijelu za bogataša predstavlja imetak." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ogromnu sisu. a neki vele jakim djetetom. . Ko sanja da ima zmijsko tijelo ispoljiće prikriveno neprijateljstvo. Ako zimija (slobodni nemusliman pod zaštitom islamske drţave) sanja tjeskobu u grudima. izgubiće skoro sav imetak.Ko je ova? — pa mi je on rekao: . da imam svjetlo i sjaj. u kojoj je pokazao hrabrost i junaštvo spram idolopoklonika..s. Sanjanje djevojaĉkih leĊa predstavlja neznatno odlaganje postizanja onoga što ţeli. i to se ne dovodi u vezi sa njegovom Ijudskošću niti vjerom.v. njegovu vrijednost.Ako ĉovjek sanja da mu je ruka obojena ili išara zlatom. Ko sanja da je neka ţena obješena za sise. npr. stekao ratni plijen i zadobio ratni imetak.): „Dok sam bio na miradţu. to znaĉi da se on sav predao skupljanju imetka koristeći se naukom. Sanjanje kiĉme normalne duţine je pohvalno. shodno rijeĉima Vjerovjesnika (s. povećaće mu se radost i bogatstvo. Ko sanja da ima jaku kiĉmu biće nadaren pameću. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila pogodiće ga neka nesreća. Ako bogataš sanja da su mu malje (dlake) po tijelu bijele. pa sam upitao Dţibrila: . a neki vele da to znaĉi osijediti. a ako to sanja siromah. one mu predstavljaju ţenu ili kćer i zavisno od toga kakve ih sanja. ta ljepota ili ruţnoća se odnosi na ţenu ili na kćer. Sanjanje leĊa sredovjeĉne ţene predstavlja neki pokušaj i odustajanje od njega zbog poteškoća. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja leĊa prijatelja — to znaĉi da će mu se on usprotiviti i napustiti ga. a ako to sanja siromah. Ako ĉovjek sanja svoje sise. ' Ako ĉovjek sanja da su mu po tijelu izrasle dlake. Sanjanje leĊa neprijatelja predstavlja sigurnost od njegovog zla. biće mu opljaĉkan imetak.

itost u snu predstavlja zasićenost imetkom. Jetra predstavlja mjesto srdţbe i milosti. velikodušnost. jer je ona ta koja kreira njegove stvari (poslove). Sanjanje velikog stomaka ukazuje na brojnost. što znaĉi da će ona roditi muško dijete. ako je siromašan. obzirom da se ţene u velikoj ţalosti ĉupaju za dojke i grebu ih. Stomak vanjštinom i unutrinom predstavlja imetak. oţeniće se i dobiti dijete.š. Izlazak srca iz utrobe predstavlja ljepotu i ĉistoću vjere. osiromašiće i izgubiti imetak. jer je ona oslonac tijela.Kad muško sanja da su mu sise nadojene mlijekom. A ako sanja da je gladan. to predstavlja nedostatak kapitala. Reĉeno je da veliĉina stomaka u snu znaĉi jedenje kamate. izuzev ako ima trudnu ţenu. udaće se. obzirom da je ono vladar u tijelu i nosilac upravljanja tijelom. ostavu i sklonište p orodice osobe koja ga sanja. jer su pluća mjesto ruha (duha). djecu.oporuĉio je dio imetka nekom ĉovjeku. Ko sanja da mu je stomak postao malen imaće mnogo sredstava za ţivot. to ukazuje na siromaštvo i ţalost. Bubrezi u snu predstavljaju mjesto bogatstva. ako ga sanja djevojka. dobrota i pokvarenost — što se sve prenosi na tijelo. Sanjanje mršavih bubrega predstavlja siromaštvo i griješenje u mišljenju osobe koja sanja. Ko sanja da neki ĉovjek zubima kida ţuĉnu kesu nekom drugom ĉovjeku. Ko sanja da mu je presjeĉeno srce. Izlazak jetre iz utrobe predstavlja u snu otkrivanje zakopanog kapitala. nije zadovoljan. ako je bolestan. Ko sanja da su mu crijeva i ostala utroba izvaĊena iz trbuha. postati glava porodice. to ukazuje na veliku ţalost. Reĉeno je da izlazak crijeva vani ukazuje na zaruku kćeri osobe koja sanja. Ako se sanja mali stomak. Ako se sanja puno kuhanih. Kaţe se da srce u snu predstavlja ţenu onoga koji sanja. Ako neko sanja da su mu se iz stomaka pojavila crijeva ili nešto drugo. Ako ovakav san sanja mlada ţena. zatrudniće i roditi dijete. on iz svog neznanja i zla smatra da mu je imetak ovog drugog dozvoljen. Ko sanja da se ogleda u jetri kao u ogledalu — umrijeće. a ako osoba koja to sanja nema djece. Jedenje jetre poznatog ĉovjeka predstavlja jedenje njegovog imetka. Sanjanje bubrega u loju predstavlja bogatstvo. Ako ĉovjek sanja da ima duge sise. ili on liĉno. Reĉeno je da izlazak neĉega iz utrobe ukazuje na otkrivanje prikrivenog. Ako ţena sanja da ima prekomjerno duge dojke. i ako je mlad. eĊ znaĉi loše stanje u vjeri onoga koji sanja. Ispraţnjivanje srca predstavlja uputu ka istini. peĉenih ili nepeĉenih jetri. a zdravlje ili bolest bubrega ukazuje na zdravlje ili bolest u rodbini. Napojenost predstavlja dobro stanje u vjeri.zadobiće ušteĊeni kapital te osobe i ješće ga (trosice ga). oštrina. Ko sanja da ga doji neka ţena — oboliće. upornost. ako je neoţenjen. Ko sanja da jede crijeva ili nešto drugo iz utrobe duroga . Ko sanja da mu je iz utrobe izašlo nešto . Kaţe se i to da bubrezi predstavljaju rodbinu. pa je napasnik popije. ustrajnost. Ko sanja da jede ljudsku jetru ili ju je dobio — zadobiće i jesti zakopani kapital. Srce (u snu) je ĉovjekova hrabrost. govorljivost i ispravnost osobe koja sanja. dareţljivost. rodice ţensko dijete. ako ga sanja starica. Zdrava pluća u snu predstavljaju dug ţivot. to znaĉi otkrivanje nekog blaga koje će se zadobiti. ispravnosti. i ako ga sanja djevojĉica. Velika jaka slezena predstavlja izbavljenje. to znaĉi da se on povodi za nekom ţudnjom sa kojom Allah dţ. a puzanje na stomaku znaĉioslanjanje na imetak. osoba koja je kidala ţuĉ ĉini drugoj osobi jako veliku zlobu i upropaštava je. pa ovaj umre. u mri jeĉe. dugo će ţivjeti. Reĉeno je i to da jetra predstavlja djecu i ţivot. Jetre ljudi i ţivotinja tumaĉe se jednako. pa potom trbuh opran. a ne osjeća se glad. Ako pri tom poteĉe krv. Ko sanja da jede vlastita crijeva — to znaĉi da on jede vlastiti imetak. a malog stomaka na nedostatak navedenog. to znaĉi da će on poĉeti da troši neku ušteĊevinu. tako da mu padaju po prsima. vratilo se ili se ne vratilo utrbuh. nastupiće mu olakšanje. pohlepan je i zadobiće imetak srazmjerno jaĉini njegove gladi. znaĉi da će umrijeti u zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. ozdraviće i spasiti se nevolje. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na umiranje djece. Ako ovakav san sanja ţena. f 48 . ili će neko iz njegove porodice. jasnosti (objašnjenja) i greške. za koga misli udati i kćer. a nezdrava pluća predstavljaju kratak ţivot.

Kada ĉovjek sanja da mu je neko otkrio utrobu i pokazuje je — to je loš znak koji ukazuje da će mu on postati parniĉar i otkrivati njegove skrivene stvari. 49 . Priĉa se da je neki ĉovjek došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam nekog ĉovjeka da stoji usred dţamije u Basri. Trbušni mišići iznad i ispod pupka ukazuju na sangu tijela i na vlast. ko nema roditelja — to se odnosi na njihov dom u kome su se rodili. zadobiće sigurnost. njegov ugled ili njegovo dijete. on je! — Ibn Sirin na to reĉe: — Znao sam da se on izdvojio u vjeri. Ako je njegovo izdvajanje kao što je već opisano. biće smijenjen sa duţnosti na kojoj je bio i srušiće mu se stvar za koju se drţao. on u snu moţe znaĉiti spomen ĉovjekov meĊu ljudima. Ako je to u ĉemu pretjeruju u vezi sa vjerom. Ako ĉovjek sanja da na sebi ima toliko odjeće da njome pokriva samo stidno mjesto. imaju pritom na sebi nešto odjeće. a siromah će se obogatiti. Reĉeno je i to da onaj ko sanja svoj pupak bolesnim. Što je utroba za ĉovjeka. to znaĉi da on nadzire kako oni troše svoj imetak.Ko sanja da je vladar izrasjecao stomake svojih podanika. Ko sanja da je sramno mjesto otkrio ili skinuo odjeću sa njega ili nekog njegovog dijela desiće mu se gore navedeno. Srazmjerno njegovu povećanju ili smanjenju. neće ih pobijediti. U ruci mu bijaše sablja. biće pokoren i pobjeći će od njih. Što se tiĉe muškog spolnog organa. Sve što se u snu vidi u vezi sa pupkom. a sramno mjesto mu otkriveno da ga on vidi. Allah dţ. Ko sanja da na sebi nema uopšte odjeće — ima neprijatelje koji će pobijediti na onom mjestu na kome se sanjao. da je ruţan. izgubiće nadu od onoga u koga se nadao. on će dostići takvu neposlušnost u kojoj će pretjerati. ako na sebi nema ništa od odjeće. a ima roditelje. ili to uĉini svojom rukom. Ko sanja da otvara svoj trbuh pa vidi da mu je sva utroba na svom mjestu — to je pohvalno za onoga ko nema djece ili za siromaha. i što se rebru dešava. inšaallah. ostavljanje pokornosti i otkrivanje prikrivenog. — našto Ibn Sirin reĉe: . kojom udaraše po kamenu kako bi ga rascijepio. da će mu poumirati djeca i da će ostati sam.. uzeće im imetak. znaĉi u dţamiji. vratiće se.š. osamljen. ako je u strahu. to ukazuje na bolest roditelja. i kao daše stidi od toga. Ko sanja da mu je utroba raspukla (otvorena) i da je potpuno prazna — to je znak da će mu kuća biti potpuno srušena. Ako mu stidno mjesto nije otkriveno. Za bolesnika ovakav san • znaĉi da će umrijeti. jer onaj ko nema djece imaće. jer djeca predstavljaju (zauzimaju) poloţaj utrobe. to znaĉi da on pretjeruje u neĉemu u ĉemu drugi ne pretjeruju. Otkrivanje stidnih mjesta od (pupka do kolenja) simbolizira otkrivanje prikrivenog i zluradog neprijatelja. Ako u snu naga osoba nije preokupirana nekim postom.Taj ĉovjek treba da bude Hasan el-Basri. kao npr. Ako stidno mjesto neĉim pokrije. ako je bolestan. otvoreno (otkriveno). Sve to će se desiti ko bude vidio svoje stidno mjesto javno. Ko usni da se usamio (izdvojio) u traţenju neĉega — postići će to srazmjerno njegovoj izdvojenosti.š. Ko sanja na svojoj sredini samo kecelju biće uporan u ibadetu. srazmjerno veliĉini otkrivenosti stidnog mjesta. Ako se on sanja neprirodno velikim. Ĉovjek koji je sanjao uzviknu: — Tako mi Allaha. a on se stidi toga. on će u vjeri i dobru postići takav stepen u kome će biti jedinstven. Ako stidno mjesto nije otkriveno javno niti se stidi njega. a ne vidi svoje sramno mjesto niti se stidi toga. lijep ili sliĉno.ovakav otkriva svoje pokriveno i nema dobra u njemu. Pupak predstavlja suprugu. omiljenu robinju ili ambiciju ĉovjeka. odnosi se na njih. odnosi se na ţenu. Ko u snu ne zna da li se izdvaja u pitanju vjere ili grijeha i pritom se nalazi na pijaci ili meĊu lju dima. to je inventar za kuću. Ako im uzme ono što im je u stomacima. Rebro simbolizira ţenu jer je ona stvorena od njega. ako je zaduţen (vratiće) svoj dug. to joj je nesreća. Ako u snu na nekom njihovom dijelu osjeti bol — to simbolizira bolest i siromaštvo osobe koja sanja. a pored toga ne vidi nešto što upućuje na dobro djelo . Sanjanje izdvajanja u svrhu vršenja nekog posla ukazuje na upornost snivaĉa u tom poslu i njegovo postizanje onog što ţeli. kod snivaĉa će se smanjivati ili povećavati navedeno. Sablja kojom udara je njegov jezik ĉijim istitinitim govorom puca kamen. Ako je to u vezi sa neposlušnoću Allahu dţ. promjena njegovog stanja koje sam opisao ukazuje na stanje spasa i njegov neprijatelj ga neće ismijavati. snivaĉa će zadesiti briga. A onaj ko je na putu usamljen. će ga izlijeĉiti. nemajući pritom na sebi odjeću — spasiće se teške situacije u kojoj se nalazi.

kao što su npr. to dijete će odrasti i zagospodariti u porodici. Ako. ţena nema djece niti je trudna. Ako sanja da joj je spolni organ od ţeljeza ili bronze. Ako ĉovjek sanja da je prodro u svoju suprugu neĉim drugim umjesto spolnim organom. Sanjanje uspravljenog muškog organa simbolizira izuzetnu marljivost snivaĉa. ali ne ukazuje na smrt. onda će iskoristiti nekog 50 . Ko sanja spolni organ svoje robinje — steći će neko dobro i doţivjeće olakšanje. Ko sanja da je spolni organ vezao u ĉvor — ţivot će ga pritisnuti. Neka ţena je sanjala da je otvor spolnog organa njenog sina obrastao dlakama. da on u njega ne gleda i ne stidi se zbog toga te da se niko ne osvrće na njegovu otkrivenost. pa je san ispriĉala tumaĉu snova. to znaĉi da će on biti saĉuvan od nezgode u kojoj se nalazi. umrijeće prije punoljetstva. rodice sina. Ko sanja da sije spolni organ nekog ĉovjeka ili neke ţivotinje .ako ona ima već dijete ili je trudna. Ko sanja da mu je spolni organ ušao u njegovu unutrinu — to znaĉi da on ne posvjedoĉuje istinu. Neki drugi ĉovjek je sanjao da u mokraćni Otvor spolnog organa stavlja hranu. a on je postupio kao da nema ni lice ni usta. Kad ĉovjek sanja da mu se spolni organ razgranao na manje ili vrše organa — to se uglavnom tumaĉi njegovom ĉašću i spominjanjem njegovog imena meĊu ljudima. to znaĉ'i da će onemoćati nakon što je bio moćan. Ako sanja da mu je otkinut i udaljen od njega. Tumaĉenje ovog sna moţe da se odnosi i na muţa. Ako ţena sanja da joj je u spolni organ ušla voda. Ţenski spolni organ predstavlja olakšanje. Ko sanja da ljubi otvor spolnog organa. ako nema djece. koji mu je rekao: — Tvoj san ukazuje na to da si ti razvratnik i da si ogrezao u pokvarenosti. biće poniţen i potĉinjen. pa će ih on doĉekati.to znaĉi da će njegovo ime ţivjeti i spominjati se uz ime osobe ili ţivotinje ĉiji spolni organ je sanjao da sije. Ko sanja kao da hoće da ima spolni odnos sa svojom ţenom. Izbacivanje sperme simbolizira postizanje ţeljenog cilja. to znaĉi da će ga ĉovjek kojeg je sanjao iskoristiti. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ i da neki ĉovjek ima s njim spolni odnos. Neki ĉovjek je sanjao da mu je otvor spolnog organa obrastao dlakama koje su bile okrenute prema njemu. obzirom da se hrana treba da uzima na usta. a ako im se koje i rodi. i otići će mu imetak koji će mu se ponovo vratiti. a ako ima djecu. ĉiji ogranci simboliziraju širenje njegovog spomena.Njegov ţivot je prošao. Sanjanje otkinutog muškog spolnog organa moţe da znaĉi i odlazak i prestanak spominjanja snivaĉa u tom mjestu ili mahali. umrijeće mu sin. umjesto na ţenu. Ako ga išĉupa svojom rukom ili dio njega. strah. Ako ĉovjek sanja da ima ţenski spolni organ. — Uskoro je sin te ţene umro. Ko sanja da je spolni organ njegove supruge otpozadi — od se nada dobru i ljubavi koje bi moglo otići njegovu neprijatelju. to zna ĉi da će od nje postići neku nepotpunu i slabu utjehu. a ako mu on nije potĉinjen. ali ustanovi da je njen spolni organ neprobojan — to znaĉi da on od svoje supruge traţi utjehu koju mu ona ne moţe pruţiti. bolest. Nejakost muškog spolnog organa simbolizira bolest djeteta snivaĉa ili skori pad njegovog dostojanstva. Kad ĉovjek sanja da njegova supruga ima muški spolni organ. brige.Ko sanja da ima dva muška spolna organa .. tako da takav san moţe da ukazuje i na sigurnost i dobro. pa će mu od koristi biti drugi sin. srazmjerno razgranatosti njegovog spoljnog organa u snu. a sanjanje njegovog pokretanja simbolizira aktivnost snivaĉa i njegovo dunjaluĉko izobilje. Ko sanja da je ugrizao spolni organ neke nepoznate ţene — dobiće neko olakšanje u vezi sa njegovim dunjalukom. što mu je protumaĉeno da će umrijeti nedoliĉnom smrću. izgubiće nadu u postizanje onog što ţeli. pa ako je spolni organ njegove supruge bio mali — nadjaĉaće neprijatelja.. i pored spomena i ĉasti još jedan spomen.pored postojećeg djeteta zaimaće i drugo dijete. djeca im se neće više raĊati. a ako je bio veliki — neprrijatelj će nadjaĉati njega. koji joj je rekao . biće u teškoj situaciji i djeca će mu biti ismijavana. Ko sanja da je dvpspolac (hermofrodit) to znaĉi da je njegovo vjerovanje dobro. rodice mu se. Sanjanje promjena na muškom spolnom organu u odnosu na njegovo stvarno stanje uglavnom se tumaĉe promjenama koje se odnose na djecu i potomstvo. ona će biti na putu i vratiće mu se. tako da on znaĉi da će muţevljevo ime i ĉast biti spominjani meĊu ljudima srazmjerno veliĉini spolnog organa kojeg je sanjao da mu ţena ima. Ako ĉovjek sanja da njegov spolni organ ne moţe prodrijeti u ţenski spolni organ. pak. dug. Ko sanja da mu je njegovo stidno mjesto otkriveno. obzirom da se smrću osobe prekida spomen na nju. to ukazuje na njegovu smrt ili smrt njegovog sina. pa ga vrati na njegovo mjesto.

Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa duge — postići će imetak i autoriret kod nekog stranca. taj starac će snivaĉu vratiti upravu. koga simbolizira dotiĉna vena. tako da će ga i smrt snaći u tom njegovom stranstvovanju. Neki ĉovjek te sanjao da ima deset spolnih udova a da nema nijenog jajca. NOGA je ĉovjekov oslonac. BEDRO (but) simbolizira rod. to znaĉi da on tog ĉovjeka hrani i upošljava i da će mu kasnije prepustiti upravu nad poslom. Muška jajca u snu simboliziraju stranu sa koje neprijatelj napada. snivaĉ će dobiti upravu odakle se i ne nada. srzamjerno oštećenosti njegovih jajaca. ta promjena se odnosi na njega. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu kako je vidio u snu da mu je bedro crveno. koji mu je rekao: — Rodice ti se deset sinova. Jaĉina koţe na koljenu simbolizira solidnu ţivot nu opskrbu. ako se sanja. povjeriće mu upravu. Zguljenost koţe koljena simbolizira povećanje truda i umora. Ko sanja da je njegova straţnjica velika zagospodariće imetkom svoje supruge i u tome vidjeti svoje dobro. da su po njemu narasle dlake i da je nekom ĉovjeku naredio da ih skrati. s tim što će upropastiti svoju vjeru i zanemariti Sunnet i ĉovjeĉnost. kad se otkine. taj mladić mu je dušmanin. te se stoga uzima da se uopšte neće vratiti svom narodu. ili pojava otoka na njemu. Ko sanja otkrivenu straţnjicu neke ţene — to znaĉi da će njegov posao doći pod neĉiju upravu i zapašć eu dugove u trgovini ili na poloţaju. Kaţe se: Kad bolesnik sanja u svom koljenu vodu ili bolest. Ko sanja da su mu koljena bolesna ili da ga bole. Ko sanja da su mu jajca raskinuta. Lijevo jajce simbolizira mušku djecu. ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na dobro. VENE nekog organa simboliziraju kućnu ĉeljad onoga koga simbolizira dotiĉni organ. ne zarasta niti boli. Ko sanja da mu je bedro otkinuto i da je otišlo od njega — napustiće svoj narod i svoj rod. obzirom da bedro. Ko sanja da su mu dlake oko spolnog organa kratke — toz naći da on ima pravilan odnos prema Sunnetu.Kosanja da su mu dlake oko spolnog organa toliko duge da se vuku po zemlji — dobiće ogroman imetak. Ko sanja da siše ţenski spolni organ — postići će malu i slabu utjehu. Ibn Sirin mu je na to rekao: . pokretljivost i širinu poslovnosti. Ako je to neki poznati mu starac. tj. pa ako ĉvojek sanja da mu je ono otkinuto. Ko sanja da sa ţenom ima odnos u straţnjicu — to znaĉi da on ono što traţi — traţi na naopak naĉin i da od toga neće imati koristi. to ukazuje na putovanja ili neka druga kretanja. To takoĊe moţe da se odnosi na samog snivaĉa. da će ga smrt odvojiti od njegove fame-lije. Ukoliko je u snu bilo nešto što ukazuje na nešto neţeljeno i strašno. a neće ti se roditi nijedno ţensko dijete. ljepota vena simbolizira njihovo lijepo stanje. ŢIVAC simbolizira prvaka svog naroda i onoga koji povezuje svoju rodbinu. ili će izgubiti jedan dio imetka. a loš izgled vena simbolizira njihovo loše stanje. Ako sanja da na koljenu ima neku promjenu. jeziku) ţenskog roda. Ko sanja da je kilav — postići će neki imetak koji neće biti zaštićen od njegovih neprijatelja. Ako je to neki nepoznati starac. STRAŢNJICA simbolizira ţenino bogatstvo. Ko sanja da su mu jajca u ruci nekog poznatog mu ĉovjeka — taj ĉovjek će ga nadvladati. koji će vratiti neki muškarac iz tvoje familije. zbog dobrog zdravstvenog staja tijela. a da se pritom nisu usmrdje-la niti pokvarila. Ko sanja da mu je bedro od bakra — to znaĉi da je njegova porodica sklona griješenju. jer se na nogu u 51 . koje neće biti njegovo. Ako je osoba kojoj je u snu vidio straţnjicu neki mladić. Gruba koţa na ko ljenu. kao i na poslove koje će snivaĉ raditi. Stoga. to moţe da znaĉi rastanak smrću ili na neki drugi naĉin. Kaţe se i to da preobraţavanje u snu s ţenskog polnog organa u muški ukazuje na prostakluk ţene u govoru i njeno nadvladavanje svoga supruga. ako je osoba koju sanja mladić. Ako ĉovjek sanja da je svoje jajce dragovoljno poklonio nekom drugom i ono ode od njega. u vezi sa venom. Ko sanja da gleda ili dotiĉe spolni organ svoje ili neke druge ţene sa strašću — baviće se nepoţeljnom trgovinom. Ko sanja da ga neko vuće za straţnjicu zapašće u neku nevolju.Ti imaš neki dug. Ko sanja da je neka osoba otkrila njegovu (snivaĉevu) straţnjicu — to znaĉi da ta osoba ţeli nanijeti sramotu njegovoj porodici. njegovi neprijatelji će imati uspjeha. TakoĊe je reĉeno da dva koljena simboliziraju snagu. pa je san ispriĉao tumaĉu. Ko sanja da mu je otvorena vena — umrijeće mu neko od njegove bliţe familije.njegovog imenjaka. simbolizira njegov imetak i njegovo izdrţavanje. ako se ona sanjaju zdrava i jaka. Ko sanja da mu oko spolnog organa uopšte nisu ponikle dlake — njegov imetak će biti stavljen pod skrbništvo. Raskidanje jajaca u snu moţe da znaĉi i razdvajanje ţenske od muške djece. Ko sanja da su mu se jajca povećala ili postala jaĉa nego inaĉe — biće nesavladiv za svoje neprijatelje i oni mu neće moći nauditi. rodice mu se vanbraĉno dijete. to znaĉi njegovu smrt. obzirom da je rijeĉ jajca (u ar. simbolizira sticanje imetka sa poteškoćom. obzirom da takav odnos sa ţenom ne moţe dati ploda (poroda). KOLJENO simbolizira ĉovjekov trud i njegov oslonac u ţivotu. to ukazuje na posrtanje koljena u poslovima koje obavlja. Ko sanja nekog ĉovjeka otkrivene straţnjice. Ko sanja veliku straţnjicu — to znaĉi da mu ţena ima veliko bogatstvo. umrijeće mu muška djeca i neće mu se više raĊati muška djeca.

a za ţenu smrt muţa.Ko sanja da pije mlijeko — njegovo vjerovanje je prirodno „ĉisto". Ko sanja da su mu obje noge obojene ili istetovirane.. Ako neko sanja da mu je cjevanica od drveta. Ako muškarac sanja ţensku potkoljenicu. za muškarce i za ţenu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam jednog ĉovjeka na ĉijim sam nogama ispod koljena vidio mnogo dlaka. obzirom da drvo nije trajan materijal. poslije Ibn Sirinove smrti je vratio njegov dug. Kasnije se ispostavilo da je imao novĉić s likom vladara u svojoj obući. to znaĉi da joj je lijepa vjera i da će postići nešto bolje od onoga što ima. pa mu se ta noga na javi osušila. Reĉeno je: Ko sanja da ima mnogo nogu. Nekiĉovjek je sanjao da mu je sve carstvo pod njegovom nogom. Neki ĉovjek je sanjao da mu je ispravljena potkoljenica. a imao je duga 40. ĈLANAK noge simbolizira dijete. to znaĉi da će se oţeniti. postići će bogatstvo. ako je u pitanju poznata osoba. s tim što. Muţenje horasanske deve sim- 52 . Ovaj san za zlikovce simbolizira zatvor.Uspostaviće dobre odnose s nekim s kime si ih bila prekinula. oboljeće. onda bude onakva kavka je i bila. rekao: . — Na to Ibn Sirin reĉe: — A staje opasnije od raspravljanja o sudbini? Neka ţena je sanjala da joj je odsjeĉen veliki prst na nozi. ako je putnik. izgubiće pola imetka. Ibn Sirin je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao niskim ţeljama. a otići će mu i kapital i njegov oslonac. jednu s drugom. — Kasnije je taj ĉovjek uhvaćen sa nekom ţenom. pa mu je tumaĉ snova rekao sljedeće: — Ti ćeš postati bludnik. a ako sanja da su mu obje noge odsjeĉene. jer će imati ĉuvare i neće moći samostalno hodati. koje se odalo kocki. ona se ugasi. Neki ĉovjek je sanjao da mu se jedna noga pretvorila u kamen. a obilno teĉenje mlijeka iz sisa ili dojki simbolizira obilje imetka. ako je siromašan. simbolizira imetak. Ko sanja da prostituciju ĉini nogom — to znaĉi da na nedozvoljen naĉin pristaje za ţenama.svemu tome i oslanja. pribliţio mu seje njegov edţel (smrt) i oĉekuje ga nešto teško. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da su prsti moje noge na ţeravici. Hodanje bosih nogu simboli zira umor i poteškoće. pod dugom. Kosti stopala simboliziraju imetak na koji se ĉovjek oslanja i od kojeg se izdrţava. Kad ţena koja na javi nema mlijeka sanja da doji poznato dijete. Ako ţena sanja da je otkrila nogu do koljena. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Ko sanja da ima mnogo nogu. nego raspravlja o sudbini. koji je rekao: . Ĉovjek koji je sanjao navedeni san. — našto je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je u velikom dugu i umrijeće u zatvoru. Ko sanja da mu se je neki prst ispeo na nebo — umrijeće mu neko od njegove posluge. Ko sanja da je spetljao noge ispod ko ljenja. . ĉovjeka ili ţenu. kada ih drţim na ţeravici.v. Poznati uĉitelj Ibn Sa'ad je rekao: — Sanjanje mlijeka u sisama ili dojkama. to znaĉi da će se kapija ovog svijeta (dunjaluka) zatvoriti i pred njom i pred njima. ili će umrijeti. a prsti stopala simboliziraju sluškinje i sluge. jer mu je tada potrebno mnogo tuĊih no gu da ga zamijene. Ko sanja da pose konja ili kobilu — zavoljeće ga vladar.a. da su mu odsjeĉ ene noge odstranjene od njega.000 zlatnika. za muškarca to predstavlja smrt ĉeljadi. a kada ih podignem. Mlijeko domaćih ţivotinja simbolizira dozvoljeni imetak od strane vladara. biće mu lagahan put i postići će dobro. 23. KRV. Ko sanja da ima slomljenu petu — to znaĉi da ţuri za neĉim što za sobom povlaĉi kajanje. — Ibn Širinu je reĉeno: — Nije se odao niskim ţeljama. oboljeće. Ko sanja da su mu se ispele na nebo i nestale — umrijeće mu dvoje djece. a Ibn Sirin ustuknu. Muţenje arapske deve simbolizira neko predstavništvo u zemlji (arapskoj). Jedan od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja da doji ţenu — postići će imetak i zaradu. to znaĉi da mu nije dugo ostalo do smrti. Stopalo simbolizira ukras ĉovjeka i njegov imetak. Ko sanja da je po njemu posuto mlijeko ţene — to simbolizira tjeskobu i zatvor. izgubice sav imetak i svoj oslonac. cjevanica moţe da simbolizira ţivotnu dob snivaĉa. Muţenje simbolizira zamku.s. Ovaj san takoĊe moţe da znaĉi da je onaj ko ga sanja laţac. Isto znaĉenje ima i san ako neko sanja da doji ili pose neku poznatu ili nepoznatu osobu. Ako neko sanja da mu je odsjeĉena no ga. od koga će postići neko dobro. Reĉeno je i to da dvije noge simboliziraju dva roditelja. Prsti stopala simboliziraju ukras imetka onoga ko ih sanja i njegova dobra djela. Ibn Sirin je kasnije umro u zatvoru.Taj ĉovjek koga sam sanjao bio si ti! — reĉe Ĉovjek. TUMAĈENJE SNOVA O STVARIMA KOJE IZLAZE IZ ĈOVJEKA l IZ ŢIVOTINJA KAO ŠTO SU: MLIJEKO. Dlake na stopalima uglavnom simboliziraju dug. ako je bogat. to predstavlja izrazitiju tjeskobu ili teţi zatvor. a moguće je da takav san moţe da znaĉi i gubljenje vida i da će mu biti potreban neko ko će da ga vodi. pa ako sanja da mu je cjevanica od ţeljeza. Kaţe se da lomljenje noţnog ĉlanka simbolizira smrt ili tugu. to znaĉi da će imati dug ţivot i trajaće mu njegov kapital. ako je bogat. GLAS l DR. Sve će mu se to desiti ako sanja. pa je svoj san ispriĉala Ibn Širinu.

a. koje radi u skladu sa Sunnetom i prirodnom (ĉistom) vjerom. mislim da ove godine više nemaš šta dobiti u Taifu.a nije niĉim zaprljana. a ako bude prisiljen ne traţeći i ne prelazeći (granice dozvoljenog). Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je neko preda me i pred moje drugove donio ĉašu mlijeka. znaĉi da on na nedozvoljen naĉin ubire poreze. rodice mu se dijete. to znaĉi da on u skladu sa prirodnom (istinskom) vjerom klanja. a neki vele da će dobiti neki imetak od vladara silnika.v. znaĉi da ste svoj govor neĉim uljepšavali.v. Grušalina simbolizira slušanje onoga što ţene govore. a vi jedete njegovo meso ogovarajući ga." Tigrovo mlijeko simbolizira ispoljavanje ne prijateljstva.a. Maĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest i parniĉenje. Ako trgovac sanja da muze devu. Reĉeno je i to da će.s. koje će biti njegov blagoslov. Ko sanja da pije kobilje mlijeko imaće dobar glas u narodu. a ako je snivaĉ ĉestita osoba. Bravlje i bivolje mlijeko simbolizira dobro i prirodnost (ispravnost) u vjeri. Ko sanja da jede hljeb i sir — to znaĉi da on ţivi umjereno. Reĉeno je: Ko sanja da muze devu i njeno mlijeko — oţeniće se dobrom ţenom. znanje i mudrost. vele: Onaj ko sanja da pije mlaćenicu poziva na dobro nekoga od koga nema nikakvog dobra. Topljeni sir simbolizira vrijedan i ukusan imetak. Ako se sanja da se iz zemlje pojavilo mlijeko. obzirom da se mlaćenica dobija odvajanjem masla iz kajmaka. Ovĉije i kozije slatko mlijeko simboliziraju dozvoljeni (halal) imetak.a. na dozvoljen naĉin će ostvariti zaradu u trgovini i poteći će mu ovosvjetska dobra.. Ko sanja da pije lavlje mlijeko pobijediće svog neprijatelja. Neki vele da svinjsko mlijeko u velikoj koliĉini simbolizira haram kapital. a po nekima — skromni imetak koji nadomješta veći iemtak koji će biti postignut nakon velikog napora. Gazelino mlijeko simbolizira opreznost. koju smo jeli zajedno sa medom. Ebu Bekr r. Neki vele da ono simbolizira zaradu na puto vanju. a ako ptoeĉe otrov. posti i dijeli zekjat. Najvitalniji dio tijela kamile je glava.bolizira neko predstavništvo van arapskih zemalja.!o isto simbolizira i topljeno maslo. otputovao iz Ta-ifa. postići izbavljenje i spas od belaja. Druga ĉaša u koju je sasuto sve mlijeko znaĉi da prirodna (istinska) vjer. a glava Arapa je vladar pravovjernih. on odlazi baĉen. Kravlje mlijeko simbolizira rodnost godinedozvoljeni (halal) imetak i prirodnost (ispravnost) vjerovanja.. Sir simbolizira imetak steĉen na komotan naĉin. to ukazuje na pojavu nasilja (tiranije). Prenosi se da je Vjerovjesnik s.. Sanjanje mlijeka neĉega što po prirodi ne daje mlijeko simbolizira postizanje ţeljenog odakle se i ne nada. ili sanja da je potegao jedan. Mlijeko divljih ţivotinja koje pasu simbolizira snagu u vjeri. to'znaĉi da on zlou potrebljava povjerenu mu vlast. biće oslo boĊen. To što ste vi pili pjenu mlijeka treba povezati sa rijeĉima Uzvišenog: „Sto se tiĉe otpada (pjene). zaimaće. To isto simbolizira i vuĉije mlijeko. Lisiĉije mlijeko simbolizira lakšu bolest. s tim što ono u sebi ima ţestinu vatre koja ga je dohvatila. vele da će onoga ko sanja da jede hljeb i sir zadesiti neka iznenadna slabost. opet. s tim što je bolje sanjati mladi nego suhi sir. pa umjesto mlijeka poteĉe krv. Tada se to pretvorilo u kamilju glavu.. Pseće mlijeko simbolizira veliki strah. u koju je sasuto sve mlijeko.š. — Ibn Sirin mu je tada rekao: — Mlijeko u tvom snu predstavlja prirodnu (istinsku) vjeru. a u ma loj koliĉini — halal kapital." Kamila simbolizira Arapa. To što ste jeli i med. dva ili tri gutljaja njenog mlijeka. srazmjerno obilnosti teĉenja mlijeka prilikom muţenja na snu. Neki. Ko sanja da muze devu.našto je Poslanik rekao: — Da! Nije mi više dozvoljeno da ostanem u Taifu. Reĉeno je: Ako kravlje mlijeko sanja rob.Sanjao sam kao da jedem jednu svoju dojku. koja se prosula. Mlado maslo simbolizira koristan i sabran kapital i bogatstvo.. Reĉeno je i to suhi sir simbolizira puto vanje. je san protumaĉio sljedećim rijeĉima: . Ja i moji drugovi smo poĉeli da pijemo pjenu mlijeka. Mlijeko gmizavca simbolizira izmirenje sa neprijateljima. Magareće mlijeko simbolizira postizanje nekog dobra. a ako ga sanja siromah. . Tada je donesena druga ĉaša. nema mu grijeha. kao i to da će steći dozvoljeni (halal) imetak. Ko sanja da pije mlijeko zmije radi -će neki posao kojim će Allah dţ. Mlaćenica simbolizira neku zaradu nakon brige i bola. Ko sanja da pije mlijeko deve muzare. sanjao da je pred njega stavljena ĉaša mlijeka. — našto je Ibn Sirin upitao: — A šta ti radiš? — On je rekao: — Radim sa svojim gospodarom 53 . dok je bio u Taifu. shodno rijeĉima Uzvišekog: „. A neki opet. MedvjeĊe mlijeko simbolizira štetu i tugu ko ja će uskoro nastupiti. Neki vele da mlaćenica simbolizira nedozvoljen (haram) imetak i poslovanje sa ljudima koji su bankrotirali. Svinjsko mlijeko simboli zira ludost. Varenika simbolizira imetak postignut u poboţnosti i suzdrţavanju od harama. ko to sanja. koji simbolizira posjedovanje zalihe i pored rodne godine. Za surutku se moţe reći da simbolizira teški dug.Allahov poslanice. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: .s. Provareno mlijeko simbolizira nešto u ĉemu nema dobra. Deva muzara simboliziraprirodno (istinsko) vjerovanje. — Zatim je Allahov Poslanik s. koje moţe da simbolizira i primanje imetka od nekog ko ĉini nasilje. TakoĊe je reĉno da komad sira simbolizira pozamašnu koliĉinu imetka. Mlijeko domaćeg magareta simbolizira lakšu bolest. — To je bilo u vrijeme Omera ibn Abdulaziza. biti zavodoljan.

Ko sanja da je obrisao nos vratiće dug. pa mu je ponuĊeno njeno mlijeko. to znaĉi da on dijeli sadaku i zekat na svoj imetak tako što izaĊe na put i daje onome ko naiĊe.Pa neka se malo smiju. Ko sanja da mu je prilikom krvarenja iz nosa krv poprskala i obojila odjeću — zapašće u neki grijeh i postići na nepohvalan naĉin neki imetak. a smi janje simbolizira tugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . imajući pritom osjećaj da to koristi njegovom tijelu. a ako mu prilikom krvarenja odjeća ne bude poprskana i obojena krvlju. to mu je neka korist. ako je ta ţivotinja bila maĉka. Ko sanja da se oseknuo. pa je od EI-Kermanija zatraţio tumaĉenje sna. a ako sanja da jede neĉije tuĊe sline — jede imetak tuĊe djece. Ibn Sirin je taj san protumaĉio ovako: — To znaĉi da mu je nuĊeno mito.Tako je i bilo. Ko sanja da u nosu ima slina — ţena mu je trudna. Sanjanje hladnih suza simbolizira radost. jako ili slabo krvarenje. Ko sanja da je zaspao i da u snu hrĉe — to znaĉi da je on nemaran.". Ko sanja da se je oseknuo na svoju ţenu — ona će zamijeti i pobaciti muško dijete. Harun er-Rešid.sa tim ĉovjekom će stupiti u rod putem ţenidbe. sanjao da u ţenskim odajama pose neku gazelu. bez plakanja.u prodavnici. a ako mu suze poteku.on će od te osobe biti uznemiravan. Sanjanje jakog krvarenja iz nosa simbolizira poloţaj. osiromašiće. oslobodiće se grijeha i vjerovanje će mu se popraviti. neka nas Allah saĉuva Njegove srdţbe! SLINE. vara ga sa njegovom sluškinjom. Ko sanja da se oseknuo na postelju nekog ĉovjeka — on tog ĉovjeka vara sa njegovom ţenom. a ako ima osjećaj da mu krvarenje škodi od njegovog poglavara će ga zadesiti neko zlo. prihvatio je. i Mi smo je obradovali Ishakom. Ko sanja da se oseknuo u kući nekog ĉovjeka — stupice u dozvoljeni ili nedozvoljeni braĉni odnos sa nekom ţenskom osobom iz te kuće.. zadesiće ga neko dobro od strane njegovog poglavara. oslobodiće se nekog grijeha. pa njegova ţena uzme sline. Neki vele da to znaĉi da mu je osoba koja ga vrijeĊa povrijedila 54 . to slabljenje tijela simbolizira slabljenje vjere i zapadanje u grijeh. Zatim mu je mlijeko ponuĊeno po drugi put. to dijete će biti krad ljivac. pošto zdravlje tijela sim bolizira zdravlje vjere. koje je on u poĉetku odbijao. koje će po njega imati štetne posljedice. kao i to da i ne sluti da je prevaren. Ko sanja da ga neko vrijeĊa rijeĉima . Priĉa se da je vladar pravovjernih. ako je nakon krvarenja osjetio gubljenje snage.. Sanjati smješkanje (osmjehivanje) je pohvalno. a ako je to bila golubica. Ko sanja da se oseknuo na zemlju rodice mu se kćer. koji se pokoravaju njegovim rijeĉima.. Ako ovakav san sanja poglavar. ako pritom ima osjećaj da mu krvarenje koristi. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha u pitanju tvog odnosa prema imetku vog gospodara! Adijj ibn Ertae je sanjao da stoji na svojim vratima dok je ispred njega prolazila deva-muzara. i nasmijala se. Pošto se takvi kao ti ne hapse. prijatan dah iz usta simbolizira vanjsku (fiziĉku) ljepotu. dojenje nakon odbijanja od mlijeka znaĉi pritvaranje u zatvor. a da krvarenje simbolizira pouzdano znanje u vjeri sa neĉim u šta se sumnjalo. . ZIJEVANJE simbolizira bolest. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Kaţe se i to da krvarenje iz nosa simbolizira dobijanje nekog blaga. Ko sanja da je ĉuo lijep i ĉist glas — dobiće neki poloţaj (upravu). a sanjanje vrelih suza simbolizira brigu. a ako sanja da se oseknuo u njegovu maramicu. ali mu to ne polazi za rukom. a on je opet odbio. Ko sanja da pere neĉije sline — taj neko ga vara sa njegovom ţenom i on se trudi da ga prikrije. na licu ima suza — on kritikuje svoje potomke. Ko sanja da su mu u oĉima navrle suze. ili će se riješiti briga.. osjetiće promjene na svome tijelu.. a ako je imao osjećaj da je ojaĉao. Ko sanja da mu suze iz njegovog desnog oka ulaze u njegovo lijevo oko — to znaĉi da on ţeli da uda svoju kćer za svoga sina.. Sanjanje dizanja glasa simbolizira ruţan govor. ili će nekoga nagraditi za uĉinjeni mu posao. ako je sanjao da mu je isteklo pola decilit ra ili decilitar krvi. onda ćeš biti uhapšen ljubavlju prema nekoj ţeni. Ko sanja da se nalazi na nekom putu dok mu iz nosa kaplje krv. i spusti glas. Ko sanja da mu se neki ĉovjek oseknuo u postelju . to znaĉi da ga ţerva vara i da je zanijela sa drugim. Sanjanje dugog i lagahnog krvarenja iz nosa simbolizira dobijanje trajnog imetka. Kada mu je ponuĊeno i po treći put. Ko sanja da jede vlastite sline — on jede imetak svoje djece. ali će ga na kraju pobijediti i biti potpomognut protiv njega. a najruţniji glas je magareĉije revanje". Ko sanja da mu iz nosa teĉe krv. obzirom da ĉovjeĉija snaga simbolizira njegovo bogatstvo... Kaţe se da sline simboliziraju dijete.. Ko sanja da je kihnuo i kao da mu je iz nosa izašla neka ţivotinja — pripisivaće mu se neĉije tuĊe dijete. Tako. on razgaljuje svome srcu dijeljenjem tog imetka. ako je sanjao da mu je iz nosa kanula kap. ili će malo dijete odbiti od dojenja. sa kojom po šeriatu ne moţeš stupiti u brak. to dijete će biti simpatiĉna djevojĉica.. smijanje takoĊe moţe da simbolizira i radosnu vijest. koje je on odbio. neka je Allah zadovoljan njim i njegovim precima. zavisno od toga da li je u snu osjetio jaĉinu ili slabost. shodno kazivanju daje maĉka nastala od lavljih slina. to znaĉi da on u vjerske svrhe prikuplja neki halal imetak. koji mu je rekao: — Vladaru pravovjernih. Ko sanja da mu cure sline i ma ce djece koja će liĉiti na njega.".. ali na kraju ga je ipak uzeo. postaće bogatiji. za koji ne ţeli da svako zna. dvije ili tri. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da mu. a ako je pritom imao osjećaj da mu krvarenje šteti tijelu. Ko sanja da se njegova ţena oseknula na njega — ţena će mu roditi sina.

Ko sanja malo sukrviĉe. kao i na neko zlo. jer oni kojima se nanosi uvreda -bivaju potpomognuti od strane Allaha dţ. 55 . dijete će poţivjeti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. a suha pljuvaĉka simbolizira siromaštvo. Ko sanja da je pio mlijeko. Ko sanja da mu na usta izlaze crijeva. bilo radosna vijest. Znoj simbolizira neki ovosvjetski gubitak. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka koja se ne dotiĉe ni jednog njegovog dijela tijela i kao da ljudi rukama prihvataju njegovu pljuvaĉku — to ukazuje na to da on meĊu ljudima širi znanje. Reĉeno je: Ko sanja da povraća krv i da njegovo povraćanje ima lijepu boju — rodice mu se dijete. Što se tiĉe sanjania dogo varanja. Ako neko sanja da ĉuje neki udaljeni glas. Ko sanja da u mraku (tmini) ĉini dovu svome Gospodaru (Allahu dţ. Ko sanja da mu iz usta izlazi dlaka. ako se dogovara griješnik sa griješnikom. Ko sanja da pljuje — potvoriće nekoga.. znanje i razumijevanje. a ako se osjeti neprijatan dah. Ko sanja da povraća mlijeko — odmetnuće se od islama. ali je povratio. Isti sluĉaj je i kad se ĉuje da umrla osoba nešto govori.postići će veliku vlast (carstvo). imaće dug ţivot. uskoro će doći teobe (pokajaće se za svoje grijehe). a ako je uĉenjak. a ako sa pljuvaĉkom bude i krvi. kap i to da on moţe traţiti da se'osoba koja ga vrijeĊa kazni odreĊenim brojem udaraca za kršenje nekog od pravnih propisa. ne diţite svoje glasove iznad glasa Vjerovjesnika. Ako ovaj san sanja neko ko ţeli iznevjeriti nekog ĉovjeka. Topla pljuvaĉka simbolizira dug ţivot. koji će kasnije otići od njega. Sukrvica za sve one koji je sanjaju simbolizira bolest. Uĉenje dove. Ko sanja da posti i da je povratio pa nakon povraćanja nastavio postiti — on je duţan i u stanju je da vrati dug. on izuĉava komentar Kur'ana. a povratio med. biće razotkriven. a ako.on potajno troši neki imetak. Ko sanja da je sam i da pri tom viĉe. Ko sanja da izbacuje sluz — doţivjeće izbavljenje i ozdravljenje ako je bolestan. Ko sanja da je iskihnuo sluz . Ako je osoba koja grdi vladar. Ako trgovcu u snu teĉe voda iz usta. hladna pljuvaĉka simbolizira smrt. ako ĉestit ĉovjek sanja da se dogovara sa griješnikom. uzeće neki haram imetak pa će ga potom vratiti. Ko sanja da mu iz usta teĉe pljuvaĉka — dobiće neki imetak. on ĉini neko djelo koje predstavlja neposlušnost Allahu dţi. on je ĉovjek koji govori istinu. bilo da je to nareĊenje. Ko sanja da je progutao biser a povratio med. Ko sanja da mu iz usta obilno teĉe voda — imaće obilje imetka za ţivot.š. Ko sanja da jede prljavštinu iz svog uha —to znaĉi da je on homoseksualac ili bludnik. uskoro će prihvatiti neku novotari ju u vjeri. Ovakav san za siromaha znaĉi imetak i veliko imanje. Ko sanja da je pio alkoholno piće i da se nije opio.) — biće izbavljen iz brige. Ko sanja govor ptica to mu je radosna vijest da će dobiti veliku vlast. ali ga ne vraća i tako ĉini grijeh. Ako mu iz usta poteĉe pljuvaĉka i padne pred nekog mlaĊeg ĉovjeka. bilo zabrana. konac ili neka nit koja nije gadljiva. Kaţe se i to da teĉenje vode iz neĉijih usta simbolizira vaz (pouĉno savjetovanje) od koga ljudi imaju koristi.!" a uĉenjaci su nasljednici vjerovijesnika. Ako se pri tom opio. Ko sanja da umije da govori razne jezike . bez ikakvog tumaĉenja.. Ko sanja da povraća hranu — poklonice nešto nekom ĉovjeku. to ukazuje na nepristajanje na teobu (pokajanje). a za upravitelja znaĉi postizanje imetka na nepohvalan naĉin. Reĉeno je i to: Ko sanja da povraća krv po kajaće se za grijehe i haram imetak i odrţaće povjerenje koje mu je na vratu. ako pri tom krv teĉe u posudu. oslabiće mu snaga. Ko sanja da ĉisti uši od prljavštine — ĉuće neke radosne vijesti. škrt je u širenju znanja. on laţe u onome što se tajno dogovaraju. Reĉeno je i to: Ko sanja da je obliven znojem — biće mu udovoljeno nekoj njegovoj potrebi.. a ako ponovo povrati — darovaće mu još nešto. Povraćanje simbolizira teobu (pokajanje) ako se nakon povraćanja osjeti prijatan dah. Sluz (balgam) simbolizira prikupljeni imetak koji ne raste. on odaje njegove tajne neprijatelju. Ko sanja da se dovom obraća nekom ĉovjeku — znaĉi da je on prema tom ĉovjeku ponizan iz straha od njega. Ko sanja da je pljunuo na zemlju — kupice zemlje ili nešto od nekretnina.neko njegovo pravo. to ukazuje na to da će mu pomrijeti djeca.. ako griješnik sanja da se dogovara sa ĉestitim ĉovjekom. i mlijeko — doći će teobe (pokajaće se). on je škrtica koji škrtari na izdrţavanju svoje porodice i koji se kaje za ono što je dao na izdrţavanje svoje porodice. to znaĉi da on govori istinu.krv padne na zemlju. Pljuvaĉ-' ka simbolizira imetak i snagu ĉovjeka. kojeg će se na kraju osloboditi. to znaĉi da je onaj koji je uvrijeĊen bolji od onoga koji vrijeĊa. to ukazuje na njegovu porodicu i bliţu rodbinu. Ko sanja da je pljunuo u ĉovjeka — potvara ga. treba to prihvatiti onako kako je. ili će svoj imetak uloţiti u trgovinu.. Ko sanja da je pljunuo na drvo — krši zavjet ili zakletvu. Ako voda teĉe iz usta nekog trgovca. Ko sanja da je svoj glas digao iznad glasa nekog uĉenjaka. bilo upozorenje. Ko sanja da je pljunuo na zid — trošiće svoj imetak na dţihad. Ko sanja da mu se podriguje i da ima teško povraćanje — to ukazuje na njegovu smrt. ţeli postići neko dobro. kao jedan ispljuvak. dobiće protuotrov. a ako se dogovara sa ĉestitim.š. Sanjanje zadaha znoja ispod pazuha za podanika znaĉi rijaluk (isticanje svojih dobrih dijela da ih drugi vide). dijete će ubrzo umri jeti. Ako je pri tom pjjuvaĉka bila pomiješana sa krvlju — to znaĉi da on miješa nauku i laţ. a ako je u pljuvaĉki bilo krvi — to je zarada na nedozvoljen (haram) naĉin.

Ko sanja da je umazao svoju ţenu spermom kupice joj nešto od nakita ili garderobe. to znaĉi da on ţeli da zakopa neki imetak. Ko sanja da po njemu mokri neki nepoznati ĉovjek — to znaĉi da ga taj ĉovjek izdrţava. a da toga nije svjestan. riješiće se siromaštva. koji je rekao: — Neću ti protumaĉiti san dok mi ne daš obećanje da ćeš svoga sina koji će ti se roditi pripisati meni. Ko sanja da mokri šafranom rodice mu se bolešljivo muško dijete. to znaĉi da će mu ţena poba citi. ako sanja da joj izlazi crvenkasta teĉnost. ako ima trudnu ţenu.Ko sanja da se ljudi potiru njegovom mokraćom — rodice mu se sin kojeg će ljudi slijediti. ali ona strasno ţeli muškarc e i gleda za njima. — Tako je i bilo. Ko sanja da mokri u svoju košulju rodice mu se sin. Ko sanja da mu krv peĉe mokraćnu cijev. Ko sanja da mokri u svoj nos . Ko sanja da pati od zadrţavanja mokraće .to znaĉi da se on srdi na svoju ţenu. ali ne nalazi mjesta gdje bi mogao da se pomokri. Ko sanja da mokri stojećki on svoj imetak dijeli kao neznalica. ili ga ona boli.sastaje se sa osobom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. Ako neko sanja da mokri zajedno sa nekom drugom osobom i da im se mokraća miješa. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. uz kajanje. Neki ĉovjek je sanjao da mokri na nekom trţišnom skupu. biće jedan drugom privrţeni i imaće zajedniĉkih tajni. Ko sanja da je mnogo imokrio na mjestu predviĊenom za mokrenje. Ko sanja da izbacuje spermu. to znaĉi da ta ţena ima strast za muškarcem. Reĉeno je: Ko sanja da mokri — on dijeli imetak koji će mu biti vraćen. ispunjavaju tako svoje obećanje. Bojte se Allaha i udajte je! . potjerala ju je mokraća te je otišla da se pomokri. mada mu je otac bio Sasan. Ko sanja da se umazao spermom ţene — od nje će imati neke koristi. rodice dijete koje će dobiti vlast i koje će biti tiranin i nasilnik.. a nadpknadiće vam ono što god vi udijelite. Ko sanja da mokri na nekom nepoznatom mjestu — oţeniće se iz tog mjesta. sin Babekov. Ko sanja da mokri mlijekom — to znaĉi da je on izgubio prirodno (istinsko) vjerovanje. Ko sanja da mokri po nekoj robi — to znaĉi da ta roba nije ĉista. Ako neko sanja da je neka ţena izrnokrila mnogo mokraće. jedan dio briga će mu nestati. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova Babeku.: Ardešir. Ko sanja da mokri u mihrabu rodice mu se dijete koje će postati uĉenjak.Tako je i bilo. — Nakon što mu je to on obećao. izgubiće jedan dio imetka. Ko sanja da mokri sokom on rasipa svoj imetak. i ako sanja da joj iz spolnog organa izlazi vatra. to znaĉi da on ima spolne odnose sa razvedenom ţenom ili sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. a ako je bogat. Ko sanja da je izmokrio pticu rodice mu se dijete koje će po naravi biti nalik toj ptici. Ko sanja da mokri zemljom ili ilovaĉom — on ne uzima valjano abdest niti ga ĉuva. pa je svoj san ispriĉao Seidu ibn el-Musejjibu. Ako trudnica sanja da 56 . Ko sanja da je izmokrio ribu porodice mu se robinja koju je doveo sa obala istoĉnih mora. Nakon što se rodio Ardešir. oţeniće se. Otac perzijskog kralja Ardešira sina Sasanpvog. koji mu je rekao: — Ti ćeš izroditi halife. Ko sanja da ne moţe da zadrţi mokraću. jer starješine uvijek bivaju omalovaţavani od strane podreĊenih.. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena je dobra muslimanka i njena vjera je prirodna (istinska). Ko sanja vrĉ sa spermom dobiće neko blago. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mokrim krvlju. Ko sanja da mokri po gljivama — on dijeli svoj imetak tamo gdje nije pohvalno. Reĉeno je i to: Ko sanja da mokri krvlju. Ko sanja da je izmokrio neku grabeţljivu ţivotinju rodice mu se dijete koje će ĉiniti nasilje. rodice boleţljivo dijete. kad se probudi. sanjao je da mokri i da se od njegove mokraće digla para koja je zaklonila nebo. ali ne nalazi mjesta gdje bi ga zakopao. njegov otac ga je pripisao tumaĉu snova Babeku. primijetiće da ju je stvarno izbacio. rodice dijete koje će imati kratak ţivotni vijek. ako je bogat. nakon tajnog dogovaranja sa nekim iz tog mjesta ili sa svojim susjedom. izgubiće imetak. Babek je rekao: — Rodice ti se sin koji će zavladati horizontima. ako sanja da joj izlazi crna teĉnost. a ako nije oţenjen. Ko sanja da mokri u bunar dijeliće imetak zaraĊen na halal naĉin. Ko sanja da ima tuĊu spermu dobiće neĉiji imetak. — To je istina! — potvrdio je ĉovjek. a ako je u brizi. SLUZ iz spolnog uda simbolizira imetak koji ne traje dugo. Ko sanja da mokri krvlju — to znaĉi da on stupa u odnos sa ţenom dok ona ima menstruaciju. Ko sanja da mokri vatrom rodice mu se dijete koje će biti kradljivac. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam ţensku osobu iz moje familije tako kao da meĊu dojkama ima posudu sa mlijekom. ako je siromašan. Ko sanja da mokri na mushaf rodice mu se dijete koje će postati hafiz Kur'ana. Ko sanja da mu mokraću pije neki poznati ĉovjek — to znaĉi da snivaĉ tom ĉovjeku udjeljuje halal imetak. Priĉa se da je Mervan ibn Hakem sanjao da mokri u mihrabu. i kad je htjela da je digne do usta i da pije. pa jedan dio mokraće zadrţi (ne izmokri je). pa je kasnije postao trţišni inspektor. koji je bio pastir.MOKRAĆA simbolizira haram imetak. i On je najbolji darovalac".Zato se i kaţe. Ko sanja da mokri. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Ti se sastaješ sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. rodice dijete koje će zagospodariti porodicom. Kad ţena sanja da joj iz spolnog organa izlazi ţućkasta teĉnost. SPERMA simbolizira višak imetka.

Ako ţena koja je izbila nadu da će dobiti menstruaciju sanja da ju je dobila. Ko sanja da je u nekom društvu nehotice i glasno pustio vjetar biće izbavljen iz neke brige i poteškoće. pa je potom izmet zatrpao zemljom. podi jeliće sav imetak. dobij a n je i pohranjivanje izmeta na snu simbolizira haram imetak. Ko sanja da je obavio nuţdu na nekom mjestu. on će ih toga osloboditi. Ko sanja da sa naporom glasno pušta vjetar — to znaĉi da on obavlja neki posao za koji nema snage.s. a sve to ĉini od svoje drage volje. Ko sanja da je nehotice izbacio izmet i da ga je uzeo u ruku i ponio — dobiće haram novac. da će doţivjeti veiki gubitak i da će biti otkriveno ono što ta osoba taji. srazmjerno smradu. neki vele da će roditi dijete koje će dugo ţivjeti. Neki vele da sanjanje izlaţenja krvi iz straţnjice simbolizira unuĉad. on krije neki imetak. kao npr. Ako neko sanja da je glasno pustio vjetar u društvu. a neki. da će roditi dijete koje neće dugo ţivjeti.š. Ko sanja da obavljanuţdu oslobodiće se brige. To takoĊe znaĉi da će tu osobu zadesiti neki manjak (ne dostatak). a ako je prosjak. simbolizira imetak. ali Mu se obraća nepristojnim rijeĉima i teško da će mu biti udovoljeno. ali da je on to osjetio ĉulom mirisa. na njega će podijeliti zekat. oslobodiće se haram imetka. zbog kojih će ga biti loš glas. Ako je to bilo u društvu. ako sanja da mu je iz straţnjice izašao crv . i koji će se raširiti srazmjerno jaĉini (glasnosti) puštanja vjetra u snu. a ako to nije. a neki vele da to znaĉi da se suprotstavlja Sunnetu. on udjeljuje imetak tamo gdje ne zna da li je dozvoljeno udjeljivati. on će im olakšati. a ako ime imetka. i Allahu dţ. koji prati kajanje. on prebroĊuje neku brigu. Svaki ljudski ili ţivotinjski izmet. to mu je u svakom sluĉaju rodbina. na to da ta osoba ĉini veliku sramotu. pak. Ako je mjesto na kojem je obavio nuţdu neko poznato mjesto. srazmjerno koliĉini izmeta.je rodila ribu. ona je zapala u grijeh iz kojeg ţeli da se izbavi ali to nije u stanju. Ako mlaĊa ţena sanja da se okupala nakon menstruacije. a ako su u nekoj poteškoći. Ko sanja da je obavio nuţdu na svoje tijelo zapašće u neki grijeh. ĉini mu nasilje i velku štetu. Izuzetak ĉini ako se ljudski izmet sanja u prevelikim koliĉinama i ako je kašast. Smijeh u ovom sluĉaju simbolizira menstruaciju. ako se sanja. Ako muškarac sanja da ima menstruaciju. nuţnik. ĉini dovu da mu se toj potrebi udovolji. razići će se sa nekim iz svoje bliţe rodbine. ako sanja da mu je iz straţnjice izašla riba. Ko sanja da je obavio nuţdu u svoju odjeću — to znaĉi da je poĉinio neku sramotu. uš ili neki parazit koji se hrani u njegovoj utrobi. on govori ruţne rijeĉi i ĉini ruţna djela. a ako je mjesto bilo nepoznato. da li to mjesto zasluţuje da mu se udijeli i da li će biti zahvalno na udjeljivanju. biće klisti- 57 . i Njegovih meleka prema toj osobi (snivaĉu). obzirom da to na javi ne radi niko izuzev nepokretnih osoba. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar zapašće u brigu. Kad neko sanja da je prilikom obavljanja nuţde izbacio mnogo izmeta. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće rasrdiće se na svoju ţenu i isplatiti joj mehr. prljavštine ili uznemiravanja ljudi. ali koji se neće proĉuti u narodu. Ko sanja da vrši nuţdu u prometnom i naseljenom mjestu.A njegova (Ibrahimova a.. Ko sanja da je neko drugi neĉujno pustio vjetar. To takoĊe moţe da znaĉi i dobro za onoga ĉiji postupci su ruţni i koje izvukao pouku iz svojih ruţnih postupaka. Da li je to halal ili haram imetak. opet. što u tom sluĉaju simbolizira brigu i strah od vladara. ako je na putu. Uprljanost ljudskim izmetom simbo lizira bolest ili strah. zavisi od zadaha. Ko sanja da je neĉujno pustio vjetar biće ga ruţan glas srazmjerno smradu. Ko sanja da mu iz straţnjice izlazi krv oslobodiće se grijeha. Velika koliĉina ljudskog izmeta takoĊe simbolizira nepokretnost ili okretanje neĉemu što ima brojne štetne posljedice. Ko sanja da mu je iz straţnjice izašao pauk rodice mu se lijepa kćer.to znaĉi da će roditi dijete. zapašće u brigu za koju će se proĉuti. Reĉeno je: Ko sanja da jede hljeb sa izmetom — on na javi jede hljeb sa medom. Neĉujno puštanje vjetra (u snu) simbolizira prezren govor. Ko sanja da obavlja namaz i da je pritom pustio vjetar bez neugodnog mirisa — on ţeli udovoljiti nekoj svojoj potrebi. Ako ţena sanja da ima krvarenje i nakon menstruacije. Ko sanja da obavlja nuţdu na smetljištu. to znaĉi da ima nedozvoljene odnose sa ţenom sa kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. prekinute putova nje. na obali mora ili na nekom mjestu na kojem to nije pokuĊeno — to ukazuje na neko dobro i nestanak brige i boli. on je poznat po tome da ima silnu ţelju za udjeljivanjem.. Ko sanja da prilikom nuţde izbacuje tvrd izmet podijeliće jedan dio imetka na ime zdravlja.". a ako sanja da sa lahkoćom glasno pušta vjetar. shodno rijeĉima Uzvišenog: . rodice mu se ruţna kćer. ako se time umaţe.) ţena stajala je i nasmijala se. to uĉinio svjesno i na sav glas i ako je to pratio smrad. Ko sanja da je obavio nuţdu u svojoj posteljidugo će bolovati. ako je to društvo u nekoj brizi i tegobi. to ukazuje na srdţbu Allaha dţ.. Ko sanja da ga neka poznata mu osoba gaĊa ljudskim izmetom — ta osoba mu se protivi i suprotstavlja mu se u mišljenju. neki od dalje rodbine koji su se otuĊili. Ko sanja da pije na ĉmar — on je pasivni homoseksualac. to znaĉi da obavlja posao za koji ima snage.š. Kaţe se da sanjanje IZMETA simbolizira imetak od nasilja. u javnom kupatilu ili na nekom skupu. ako sanja da je iz njega izašlo nešto poput neke zmije.doći će teobe (pokajaće se) i doţivjeti neku utjehu. i Mi smo je obradovali Ishakom. Ovaj san moţe da ukazuje i na to da će se ĉovjek razvesti sa ţenom. Ako je. ali na nedoliĉan naĉin. To ponekad znaĉi i govor za koji se neko kaje zbog pohlepe. Jedenje.

koji mu je rekao: . pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Sanjanje goveĊe balege.. obzirom da se jaja jedu u malim koliĉinama. Ko sanja da je udario jaje a pritom ima trudnu ţenu — on od nje zahtijeva da pobaci. a velika koliĉina predstavlja probleme i brige. postići će neko dobro uskoro će se riješiti problema i rodice mu se potomak koji će biti gospodar njegove porodice. A moţda joj je priroda drugaĉija. Lavlja rika simbolizira strah od vladara silnika. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja kuhana jaja izaći će mu na dobro neki posao koji se bio otegao i koji mu je zadavao poteškoće. Blejanje ovce simbolizira dobroĉinstvo od strane nekog ĉasnog ĉovjeka. On izvodi ţivo iz mrtvoga. po nekima to znaĉi povećanje dunjaluĉkih dobara.. Blejanje ovna ili jarca simbolizira radost i izobilje. a za oţenjenog — djecu. a mala jaja ţensku djecu. a ako sanja da je kupio roba. Ko sanja da mu se podriguje od kuhanih jaja — on jede i rasipa ţenin imetak. Ko sanja da je neko drugi razbio jaje i vratio mu ga — neko će oduzeti nevinost njegovoj kćeri. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zadešiće ga teška briga. Ako ĉovjek sanja da je trudan.. ili će poĉiniti grijeh." Ko sanja da je pod kvoĉku stavio jaje i iz njih se izlegla pilad — oţivjeće mu neki zamrli posao. TakoĊe je reĉno da sanjanja jaja za ţivinare i za osobe koje ţive od jaja simbolizira neko dobro. a moţda će mu se roditi onoliko sinova koliko je bilo piladi.. tako da. Ko sanja da pije sirovo (nekuhano) jaje — to znaĉi da on jede haram imetak.. 24. Ko sanja da je razbio jaje oduzeće nevinost nekoj djevojci.. Ko sanja da je sjeo na balegu dobiće neki imetak od nekog iz svoje bliţe rodbine. ako se jaje pritom razbije. Ko sanja da mu je ţena snijela jaje rodice mu se dijete koje će biti nevjernik. jer ti otkopavaš grobove i kradeš mrtve! Neki neoţenjeni ĉovjek je sanjao da je našao mnogo jaja. a po nekima — ţalost zbog tajnog ubfstva. Ko sanja da je imao spolni odnos sa svojim rukavom i da je iz rukava izašlo jaje — to znaĉi da on ima spolni odnos sa svojom sluškinjom (ili robinjom) koja će mu roditi dijete. iskljuĉivo grudaste.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.. odlazak na hadţ. Ko sanja da jede ljusku jajeta . Reĉeno je da će onaj ko sanja da daje jaje dobiti ĉestito dijete. ako ĉovjek sanja da je kupio robinju.".. poĉesto i skrivene stva ri. Ako ĉovjek sanja da je dobio djevojĉicu. Sanjanje jaja u nekoj posudi simbolizira sluškinje. Ko sanja da je stavio jaja pod pijetla i da su mu se izlegli pilići — sastaće se sa muallimom koji obuĉava djecu.. a ostatak pojeo. Isto tako je reĉeno da krupno jaje simboliziraju mušku. rodice djevojĉicu." Ko sanja da mu je kokoš snijela jaje rodice mu se dijete. rodice djeĉaka. Ko sanja da mete konjsku balegu dobiće imetak od nekog uglednog ĉovjeka. Revanje magarca simbolizira vrijeĊanje od strane nekog glupog neprijatelja. zapašće u tešku brigu.ran. TUMAĈENJE SNOVA O ŢIVOTINJSKIM GLASOVIMA l RAZGOVARANJU SA ŢIVOTINJAMA Rzanje konja u snu simbolizira uvaţavanje od strane nekog ĉasnog ĉovjeka sa kojim će razgovarati kao što je u snu razgovarao sa konjem.. zapašće u tešku brigu. a ako sanja da je rodila djeĉaka. Isto tako. ĉovjek sajao da guli kuhano jaje. u borbu ili uspješno trgovaĉko putovanje. postići će neko dobro. Mijaukanje maĉke simbolizira korenje sluge kradljivca. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da jedem ljuske jaja — našto mu je on rekao: — Boj se Allaha.. dijete će umrijeti. Neki bijeli rob je sanjao da je od svoje gospodarice uzeo kuhano jaje. Ko sanja da jede kuhana jaja oţeniće ţenu koja ima imetak. koji mu je re kao: . Oguljeno kuhano jaje simbolizira lahku zaradu. Ţdralovo jaje simbolizira siromašno dijete. ako sanja da je rodila djevojĉicu. rodice djevojĉicu. Oglašavanje lisice simbolizira lukavstvo od strane nekog laţljivca.. postići će neko dobro. Neki je. Trudnoća ţene u snu simbolizira povećanje imetka. uz to će dobiti imetak i oţivjeće mu nešto što je bilo zamrlo. dala na vaspitanje. ili će mu se roditi sin koji će biti vjernik. tako da je zahvaljujući tom djetetu obezbijedio sebi izdrţavanje. ako sanja da je dobio djeĉaka. Lajanje psa sirnbolizi- 58 . Ako ĉovjek sanja da mu je ţena ili robinja rodila djevojĉicu. po nareĊenju svog muţa. Rikanje deve simbolizira dugo putovaje. Oglašavanje gazele simbolizira dobijanjelijepe robinje ne-Arapke.. npr. za poljoprivrednike predstavlja dobro. ali ne i za one koji nisu poljoprivrednici. ŢIVOTINJSKI IZMET. opet. i izvodi mrtvo iz ţivog. ĉiju ljusku je bacio. obzirom da ţivotinje u snu ne laţu.. Ko sanja da jede kuhano jaje sa ljuskom — on pljaĉka grobove. ili će zapasti u brigu. a ako sanja da je neka od njih rodila djeĉaka. kojeg mu je. a za ostale — mala koliĉina jaja simbolizira korist. Ko sanja da ima mnogo jaja — on posjeduje imetka i robe za koju se boji da će se pokvariti. a papigino jaje simbolizira robinju koja se ĉuva od harama.Neki gospodar će ti dati neki imetak. Sve ovo vaţi za prijesna jaja. Rikanje vola simbolizira padanje u iskušenje.To za neoţenjenog simbolizira ţendibu.to znaĉi da on pljaĉka grobove. kao da su one jaja pokrivena. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a ako pokuša razbiti jaje pa ga ne razbije. Ako ţena sanja da je rodila djeĉaka. Kasnije je njegova gospodarica rodila sina. neće biti u stanju to uraditi. Revanje mazge simbolizira poteškoću koja će doći od nekog teškog ĉovjeka.

Kaţe se i to da će onaj ko sanja da ima groznicu dugo ţivjeti. kao i ubrza vanje kazne. koje za sobom povlaĉe Allahovu dţ. ako se sanjaju. Drhtanje pojedinih organa simbolizira poteškoće. simbolizira brige i poteškoće koje dolaze od strane bliţe rodbine. Reĉeno je i to da smrtonosni otrovi. Opadanje dlaka sa tijela simbolizira gubitak imetka. Reĉeno je da svrab. jer ako se to sanja na nekome drugom. zapašće u brigu i ţalost.da je visok.U njihovim srcima je bolest. simbolizira bogatstvo. kaznu. Za bolesnika je pohvalno ako sanja d n je debeo. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam kao da razgovaram sa nekom ţivotinjom. simboliziraju brojnost grijeha. Šuškanje zmije simbolizira udaljavanje od neprijatelja koji skriva neprijateljstvo i konaĉnu pobjedu nad njim. naduhlo se i podgnojilo — dobiće imetka srazmjerno tome. za koji se snivaĉ boji da će nestati. OSPICE simboliziraju zaraĊivanje imetka od vladara. Ko sanja kao da mu je ţena bolesna — to znaĉi da je njeno vjerovanje dobro (tj. da je umro i da mu se ţena potom udala — umrijeće kao nevjernik. Gnoj u bu-buljicama. SVRBEŢ po tijelu. Ko sanja da po tijelu ima ciste (mjehuriće) dobiće neki imetak. zatvorenika i siromaha. ako mu drhte listovi (potkoljenice) imaće poteškoća u ţivotu. Neprestana groznica u snu simbolizira ustrajnost u u griješenju. 25.A kada se obistini rijeĉ (kazna) na njima. biće ranjen. obzirom da ona opominje smrću i njen je glasnik. Zavijanje kojota simbolizira viku ţena. drhtavica simbolizira omalovaţavanje vjere i ljudi od vjere. BUBULJICE. Nije pohvalno za bolesnika ako sanja da mu je tijelo zamašćeno ili da jaše na devi. ako ga sanja siromah. ako sanja da mu podrhtava desna ruka. Paraliza lica simbolizira ispoljavanje novotarija u vjeri. ako se sanja da je bez teĉnosti. Nije pohvalno ako neko sanja da je izujedan.. simbolizira veliki kapital. BRADAVICE simboliziraju imetak koji neprestano raste. Oglašavanje leoparda simbolizira govor pohlepnog ĉovjeka. prekinuće kontakte s njim. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Neće biti griješni ako vas kiša uznemiri ili budete bolesti pa odloţite svoje oruţje. ako se sanja. SVRAB. svrabu.. trodnevna povratna groznica simbolizira grijeh za koji se neko pokajao nakon što je bio kaţnjen. dobiće neki upravni posao.. Ko sanja da se napio otrova i da mu je tijelo oteklo. da je širok. KUGA. svrab simbolizira postizanje imetka napornim poslom. da izdaleka posmatra ovce ili goveda ili da se kupa vodom. Neki vele da opšta bolest simbolizira bolest vjere. simbolizira traţenje rodbine i osjećaj praznine bez njih. i ako mu drhte noge. Kreketanje ţaba simbolizira upošljavanje kod poglavara. Mi ćemo im izvesti ţivotinju iz zemlje koja će im govoriti. a rat simbolizira kugu. OSIP simbolizira sticanje imetka na brzu ruku i radost. Oglašvanje noja simbolizira dobijanje hrabrog sluge. Reĉeno je da je sanjanje oglašavanja bilo koje ptice dobro i da to ukazuje na uzvišenost osobe koja sanja ptice. a ako mu se tijelo nije podgnojilo. da će biti dobrog fiziĉkog zdravlja i da će imati mnogo imetka. a ako se sanja da je sa teĉnošću. Laveţ lovaĉkog psa simbolizira pouĉni govor govorni ka (vaiza).". imaće poteškoća u izdrţavanju sebe i svoje porodice. shodno rijeĉima Uzvišenog: . simbolizira rat. Ko sanja da je u nesvijesti -to ne znaĉi nikakvo dobro i takvi snovi nisu pohvalni. uz brigu i strah od propasti." („bolesni" tj. TakoĊe je reĉeno da je svrab ili gubu bolje sanjati na sebi nego na nekome drugom. — riašto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti ćeš umrijeti! — i izrecitovao mu je rijeĉi Uzvišenog: . KOZICE (boginje) simboliziraju povećanje imetka. Ako se sanjaju da pucaju i da iz njih teĉe gnoj. imaće nekih poteškoća od strane vladara. simboliziraju smrt. a ako ga sanja bogataš. ako se sanjaju. Ko sanja da je prošaran pjegama — to znaĉi da će oboljeti od gube. ranjeni). PRISTOVI simboliziraju imetak... Ako ovakav san sanja ratnik. ako sanja da mu drhti stegno (but).. ĉetverodnevna povratna groznica sim bolizira da će osobu koja je sanja stići kazna za grijeh za koji se više puta kajala pa se ponovo vraćala na isti grijeh. ako se sanja. Gukanje golubice simbolizira ĉasnu muslimanku koja uĉi Kur'an. Ako neko sanja da mu podrhtava glava.ra kajanje za neko zlo. imaće poteškoća u vezi sa imetkom. srazmjerno koliĉni gnoja koji imaju u sebi. Ko sanja da je na samrti. To simbolizira ijĉir. vladara ili uĉenjaka. uz mogućnost nanošenja tegobe od njihove strane. uz obavezno tjelesno zdravlje.. a neki vele da ona simbolizira imetak. TUMAĈENJE SNOVA O LJUDSKIM BOLESTIMA." Dotiĉni ĉovjek je umro isti dan. Cijukanje miša simbolizira štetu od strane maskiranog lopova i griješnika. jer sve ovo znaĉi oporavak i ozdravljenje 59 . groznica popraćena visokom temperaturom simbolzira natjecanje u neistini.š. što u tumaĉenju snova nije pohvalno. BOLOVIMA l ZARAZAMA Poznati uĉitelj Ebu Sa'd — Allah mu se smilovao — rekao je: — Nije pohvalno sanjati groznicu. Koga god sanjaš da je u groznici poĉeće neki posao koji vodi u iskvarenost njegove vjere. da je dobra vjernica). kozicima (boginjama) i si. Upalni ĉvorići po tijelu i l icu. svinji ili bi volu. magarcu. imaće poteškoća od strane rodbine. simboliziraju pobjedu. GUBA simbolizira dobijanje odjeće bez ukrasa. Hroktanje svinje simbolizira pobjedu nad neukim neprijateljima i njihov imetak..

a ludilo ţene simbolizira rodnost godine. Ko sanja da Vjerovjesnik s. s tim što će se taj imetak sa lošim društvom rasipati tamo gdje ne treba. Ako mu se je uslijed te bolesti tijelo povećalo i oteklo. obzirom da krmeljivost ukazuje na sljepoću. da na glavu stavlja krunu. Ko sanja da ima mnogo oĉiju — to mu je povećanje u vjeri. a neki. Ko sanja da ima alefantijazis (vrsta gube) . GLUHOĆA simbolizira pokvarenost vjere. to znaĉi da on u svom vjerovanju potajno nije onakav kakav je javno. nije zadovoljan da se troši. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam obolio od elefantijazisa — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Na tebe se upire prstom za neko ruţno djelo. Sanjanje otekline simbolizira povećanje bogatstva. sanjanje bolesti glave treba prilikom tumaĉenja dovoditi u vezu sa poglavarom. pobjedu i imetak. a ti si neduţan. Ko sanja da je obolio od neke hladne bolesti — on je nemaran prema farzovima i vadţibima (strogim i obaveznim duţnostima koje predstavljaju iskazivanje pokornosti prema Allahu dţ. a ako sanja da mu srce ima oko kojim gleda. veli: . otkup (m u) je post. Svaka manjkavost vida simbolizira manjkavost u vjeri. umrijeće neka ţenska osoba u njegovoj porodici. sticanje vlasti.muhtać (tj. LUDILO simbolizira imetak." Ko sanja da mu je neki nepoznati starac odrezao uši dobiće dvije odštete za tjelesnu povredu.š. Mršavost simbolizira nedostatak imetka i slabost stanja. on je potplaćen da se po vjeri veţe za nekog pretka koji sa njim nema ništa.s. srazmjerno tome koliko je snivaĉ u snu bio lud. da je oslabio i pomutio se a da to ljudi ne znaju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo im u njemu (Tevratu) odredili da je: osoba za osobu (da se ubije onaj ko ubije drugoga). TakoĊe je reĉeno da krmeljivost simbolizira brigu koja dolazi od djece. dok za bogataša to znai neku potrebu.š. Reĉeno je i to da krmeljivost ukazuje na to da onaj ko je (u snu) ima izgleda da dobije neko bogatstvo. on je potajno bolji nego javno. Reĉeno je: Ko sanja da su mu uši osakaćene. on vodi raĉuna o ispravnosti svog vjerovanja. shodno rijeĉima Uzvišenog: ..) i stoga je kaţnjen od strane AIlaha dţ. u Kur'anu a.v. on u svom vjerovanju poseţe za neĉim ĉime će ga uljepšati. Sakaćenje nosa i iskopavanje oka u snu znaĉe da onaj ko je osakatio nos ili iskopao oko vraća dug onome kome je to uraĊeno. Ko sanja da je krmeljiv — on okreće leĊa istini i ima pokvareno vjerovanje srazmjerno koliĉini krmelja. ako ima trudnu ţenu. kojim se neće okoristiti i koji neće dobiti osim s mukom. uho za uho. Ko sanja da mu vid nije onakav kao što ljudi misle. da se penje na drvo sa plodovima ili da se uspinje na vrh brda. Neki vele da ludilo simbolizira miraz (otpremninu). za onoga ko je za to pozvan. Ko sanja da daje surmu dobiće imetak. obzirom da je bolesnik . Ko sanja da je oćelavio — on od svog poglavara ište imetak. Ko sanja da ima glavobolju treba da se pokaje za neki grijeh i da uĉini neko dobro djelo... obzirom da za bolesnike nije karakteristiĉno da idu na put. kazna. U osnovi. ili će snivaĉ zbog poglavara ili nekoga drugog izgubiti jedan dio imetka. opet. Ko sanja da mu opada kosa i da je sprijeda oćelavio — bojati se da će izgubiti imetak i ugled kod ljudi. da je pozajmljivao i trošio novac ne vraćajući dugove i da ga je snašla Allahova dţ.š. TakoĊe je pohvalno ako sanja da pije ĉistu vodu.on poboljšava svoje vjerovaje.bolesnika.š. Ko sanja da lijeĉi oĉi . to je njegova ispravnost u vjeri. za onoga ko je u brizi. nekome trlja uši — to znaĉi da taj iznevjerava Vjerovjesnikovu porodicu i potomke i da će uskoro izgubiti vlast.. pa sanja da je bolestan — nešto će ga spreĉavati da ode na put. oduţiće se. Tople bolesti simboliziraju brigu od strane vlasti. i potvara neduţnu osobu. nego su (im) slijepa srca koja su u grudima". Muĉnina u stomaku simbolizira jedenje kamate. Neki. osjeća potrebu za pomoć od drugih).to predstavlja imetak koji traje. oko za oko. Sanjanje ćelave ţene simbolizira nerodnost godine.. a ako nema ţene. Reĉeno je da sanjanje bolesne osobe ukazuje na izbavlje nje.a. Ko sanja da boluje neku od suhih bolesti — to znaĉi da on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ.š. Neki vele da oteklina simbolizira sticaje imetka nakon brige i nekih rijeĉi... Ko sanja da navlaĉi surmu. milostinja ili kurban". vele da ona simbolizira zatvor ili uznemiravanje od strane vladara. Ko sanja da je u namazu i da boluje od ove bolesti — to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. ako pri tom ima osjećaj da mu to popravlja vid. Bolest sljepooĉnice simbolizira štetu u imetku. Ko sanja da na sljepooĉnicama nema kose njegov poglavar će izgubiti jedan dio imetka. Sanjanje ţene ćelave sprijeda simbolizira neku sumnjivu rabotu. opet. a ako mu krmeljivost ne umanjuje vid.š. Reĉeno je da se ispravnost ili neispravnost oka ogleda 60 . Ko sanja da ima neki nedostatak na nekom od tjelesnih organa — biće mu umanjen imetak i blagodati koje uţiva. Neki ve le da to simbolizira miraz (otpremninu). dobrotu stanja i sticanje znanja. a ako sanja da mu je vid oštriji i jaĉi nego što ijudi misle. a bolest ĉela — gubljenje ugleda. umrijeće mu. a ako pri tom ima osjećaj da to radi samo radi ljepote. nos za nos.š. Reĉeno je: Ako ovakav san sanja duţnik.upropastio je svoja djela svojom drskošću prema Allahu dţ. Allah dţ. Ko ţeli da ide na neki put. Sanjanje nekog nedostatka na tijelu usljed bolesti simbolizira slabo vjerovanje. Ludilo djeteta u snu simbolizira imetak ocu od djeteta. Vodene bolesti simboliziraju poteškoće i nemoć za rad. LIŠAJ simbolizira imetak za koji se ĉovjek bori da će biti potraţivan.Zaista nisu slijepe oĉi. ili da neko nekome plaća ranije uraĊeni posao. ili bude imao neprilika od glavobolje.

imaće neku dugu parnicu i raspravu sa svojim poglavarom. Ko sanja da je slijep i da je odjeven u novu odjeći! — umrijeće. Ko sanja da neko drugi ima zadah iz usta — on će od te osobe ĉuti ruţne rijeĉi. Jezik simbolizira ĉovjekovog tumaĉa i sredstvo njegovog potvrĊivanja.. Ko sanja da sam sebe guši — sam sebe dovodi u brigu i tugu. Ko sanja da neki ĉovjek ima osakaćen nos — on tom ĉovjeku govori rijeĉi kojima ga poniţava. ili je kod njega nešto što mu je povjereno. ljepota lica simbolizira stid. biće opovrgnut i zapasti u teške muke. Ko sanja da ga boli neki zub ĉuće nešto ruţno od nekoga iz svoje bliţe rodbine kome dotiĉni zub odgovara i taj će mu svojim pustupcima nanijeti veću bol od boli zuba koju je osjećao u snu. Ko sanja da kašlje zbog neke smetnje u grlu — on se ţali nekome ko je povezan sa vladarom.. i dobiće rukovodstvo i pobijediti neprijatelje. biće smijenjen sa svog poloţaja. opet. trgovina će mu biti uspješna. Ko sanja da na oku ima mrenu ili nešto sliĉno — zapašće u veliku tugu. drugi vele da to simbolizira smrt ţene osakaćenog ako mu je ţena trudna. lice postaje ruţno. i razveţi uzao sa mog jezika. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu Sadiku r. znanje. Ako nevjernik sanja da je oslijepio.to znaĉi da on govori rijeĉi koje će po njega imati loše posljedice i biće mu nanesena šteta srazmjerno oštecenosti jezika u snu.. Ko sanja da mu je jedna strana jezika otkinuta — on ne iznalazi argumenata u raspravi. ne svjedoĉi istinito. Sljepilo simbolizira zalutalost u pitanju vjere.a. ili će zapasti u brigu i bolest i nadnijeti se nad smrt.Tako ti (je). Ko sanja da ima zadah iz usta — on sam sebe hvali. shodno sluĉaju Jakuba a. kao što su npr. dobiće bogatstvo. vele da osakaćenost nosa ukazuje na njegovo stvarno osakaćenje.s. Sljepilo takoĊe simbolizira zaboravljanje Kur'ana. otići će mu pola vjere ili će poĉiniti veliki grijeh. obogatiće se nakon siromaštva. jer njegov san ukazuje na to da je taj njegov bliţi došao da ga posjeti na grobu i nemoţe ga vidjeti. Ko sanja da mu je iz oĉiju potekla crna teĉnost i da od nje ništa ne vidi — on ima vrlo malo stida.. nešto desiti njemu. jer kad se sa lica otkine nos. Reĉeno je: Ako siromah sanja da je oslijepio. Ako ĉestit ĉovjek sanja da je ćorav. Sljepilo ponekad simbolizira i gubljenje spomena. a pjegavost lica simbolizira mnoštvo grijeha. taj ĉovjek ga vodi onome što će mu koristiti i podstiĉe ga na pokajanje. ili njegovoj ţeni. utiĉe na njega da mijenja mišljenje. ţuta boja lica simbolizira tugu onoga ko u snu ima takvo lice. i jezik i dvije usne. a ukazuje i na vrijeĊanje As haba i omalovaţavanje ĉasnih osoba. To takoĊe ukazuje i na to da osoba koja to sanja — laţe. ili njegovoj djeci.. kao i dobijanje imetka od neke bande."." Ko sanja da ga je neki ĉovjek oslijepio — taj ga zavodi sa pravog puta (u vjeri). Ko sanja da mu zadah iz usta ne prestaje — on mnogo ĉini nemoral i raţ vrat. ako je trgovac. shod no rijeĉima Uzvišenog: „On će reći: — Moj Gospodaru. da bi razumjeli moj govor.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako slijepac sanja da ga neki ĉovjek lijeĉi i da je progledao. Reĉeno je da kašljanje simbolizira i namjeru ţaljenja na nekoga i odustajanje od toga. Ko sanja da mu je iz grla izašla dlaka ili nit i on je povukao a da je nije prek' nuo. Neki vele da osakaćenost nosa u osnovi oznaĉava smrt ko na snu ima takav nos. pa si ih zaboravio. — a kad ode oko. Ko saja da su mu odsjeĉene usne — on je potkazivaĉ... Ko sanja da je od silnog kašlja pocrvenio — umrijeće. tjelesno zdravlje. ili njegovom ortaku. i rekao: — Sanjao sam da su mi oĉi pobijeljele. koju će strpljivo podnositi. Ko sanja da mu je jezik zalijepljen za nepce — on poriĉe svoj dug. Ruţnoća i ispucalost lica u snu simboliziraju nedostatak stida. Ako trgovac sanja da mu je otkinut nos. Ko sanja da su mu oĉi iskopane dobiće nešto ĉemu će se njegovi oĉi obradovati. ili se njegovo svjedoĉenje ne prihvata. s tim da je nije potpuno izvukao.. dok neki. Nijemost simbolizira iskvarenost vjere i potvaranje. ili će se. Ko sanja da ga boli vrat — njegovo ophoĊenje sa drugima 61 . a ako je trgovac. — pa mu je Dţafer Sadik rekao: — Izgubićeš jedan dio imetka i izmaći će ti se ono ĉemu se nadaš. obzirom da se stid pokazuje oĉima. to znaĉi da je on vjernik koji je iskren u svjedoĉenju. a ako sanja da ţivi i posHije smrti. ili. pretrpjeće gubitak u trgovini. Ko sanja da mu je jezik raspolovljen i da ne moţe da govori . Ko sanja da mu je odsjeĉena gornja usna biće rastavljen od nekoga ko mu pomaţe u njegovim poslovima. Ko sanja da je ţeni otkinuo jezik — to ukazuje na njenu ĉestitost i dobrotu. djeca. a ako je upravitelj. Neki vele da prilikom tumaĉenja usne treba dovoditi u vezu sa ţenom. a ako to sanja griješnik. sanja da se taj vratio i da je slijep. Neki vele: Ko sanja da mu je jezik otkinut — on je dobrodušan (blag) ĉovjek. a ja sam imao vid? — Reći će (Allah): . zašto si me proţivio slijepim.u onome u ĉemu oko uţiva. a ako je svjedok. dpţivjeće neki gubitak ili će zapasti u brigu i tugu. Ko sanja da je otkinuo jezik nekom siro mahu to znaĉi da nešto daje nekom glupaku..".. došli su ti naši znaci.. Ko sanja da je od gušenja umro — osiromašiće. moţda. snivaĉ će umrijeti. Ko sanja da mu je jezik zavezan biće nadaren rjeĉitošću i razumnošću. shodno rijeĉima Uzvi šenog: . ili njegovoj ruci. da će pretrpjeti gubitak u trgovini. Ko sanja da mu je njegova ţena otkinula jezik — to znaĉi da je on prema njoj ljubazan i fin..Zar mu nismo dali dva oka. ili će izgubiti blagodati koje uţiva. Ako neko. imetak. odu i blagodati. Ko sanja da mu je crnina u oku pobijeljela zapašće u brigu i tugu. kome je neko od njegove bliţe rodbine odsutan.

— našto je Ibn Sirin rekao: . kazniti. ili nasilnik. a drugi je bio obješen. KO sanja da su mu ruke paralizirane (ukoĉene) — on ĉini izuzetno veliki grijeh. Ko sanja da mu je paralizirana (oduzeta) desna ruka — on napada neduţ nog i ĉini nasilje nemoćnom.". Ovakav san ponekad znaĉi i to da onaj ko ga sanja iznevjerava ono što mu se povjeri i da ga je stigla Allahova dţ.š. Ko sanja da se rukuje sa nekim muslimanom i da mu je on išĉupao ruku — to znaĉi da će on tom muslimanu povjeriti nešto što će ovaj iznevjeriti. a ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u ramenu i da je nestala. a ako nema brata ili nekog ko mu zamjenjuje brata. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da je nekom ĉovjeku odsjekao prst nanio je neku štetu njegovom imetku. Ko sanja da mu je oduzeta lijeva ruka — umrijeće mu brat ili sestra Ko sanja da mu je sasušen palac umrijeće mu roditelj. Ko sanja da su mu podlaktice i nadlaktice duţe nego što su na javi — on je snalaţljiv.Mi ćemo ojaĉati tvoju mišicu (ruku) tvojim bratom. umrijeće mu brat ako ga ima. pa je njegov san ispriĉan tumaĉu.on se srdi. Kratka ruka u snu simbolizira izmicanje onog što se ţeli.on se mnogo zaklinje. Ko sanja da su mu kratke podlaktice i nadlaktice.zaradiće neki imetak. ili izdajnik. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena i stavljena pred njega . Ko sanja da mu je odsjeĉena lijeva ruka — to znaĉi da će mu umrijeti brat ili sestra. Sanjanje boli u ramenu simbolizira nanošenje zla u teškom poslu i privreĊivanju.Taj ĉovjek mnogo ĉini ono što je pozitivno i odrţava dobre odnose sa svojom rodbinom. ili će se razvesti sa ţenom. Ko sa nja da neki upravitelj odsijeca ruke i noge onih koji su pod njegovom upravom — on uzima njihove imetke i upropaštava im ono što zaraĊuju i privreĊuju za ţivot. kazna. ako mu je sasušen mali prst. Odsjeĉena ruka ponekad znaĉi i prekidanje posla kojim se ĉovjek upravo bavi. Ko sanja da mu je sudija odsjekao desnu ruku biće prisiljen krivo se zakleti. govori ono što mu ne dolikuje i teško će oboljeti. Manjkavost ruke simbolizira nedostatak snage i pomoći. — pa mu je reĉeno da je snivaću umro prijatelj. dareţljiv i hrabar ĉovjek. stradaće mu kćer. pa je Ibn Sirin re kao: — Taj ĉovjek radi neki posao koji će promijeniti. ko sanja da mu je otkinut domali prst rodice mu se dijete.A kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke za kaznu zbog onoga što su zasluţili (primjenjujući na njima) Allahovu kaznu". Ko sanja da mu se štuca . pa je on rekao: . a ako nisi. biće mu nanesena nepravda od sudije. ako sanja da mu je sasušen kaţiprst. umri jeće mu sestra. a bolest prstiju — neku patnju kod bratića. a ako to sanja neko ko nema djece. Bolest ruke simbolizira neku patnju kod braće. ili će prekinuti odnose sa njima ili sa rodbinom. njegovom zaslugom ćeš prestati ĉiniti ruţna djela. to znaĉi da on ispušta namaze. Ibn Sirin je upitan za ĉovjeka koji je sanjao da mu je desna ruka duţa od lijeve. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili će se razići sa ortakom.on pravi smutnju i diţe se protiv vladara. sisanje prstiju simbolizira nestanak imetka. Ko sanja da nema ruku traţi nešto što neće dobiti. Bolest pristuju simbolizira neku mahanu kod djece. nemogućnost postizanja toga i ostavljanje na cjedilu od strane pomagaĉa i braće. Neki vele: Poĉiniće izuzetno veliki grijeh za koji će ga Allah dţ.je tako loše da ono za sobom povlaĉi prituţbe. koji je rekao: — Rastaviće se sa svojim bratom. umanjiće mu se imetak. ako mu je sasušen srednji prst.. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam dvojicu ljudi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je kazna onima koji ratuju protiv Allaha i Njegova Poslanika i (koji) po zemlji ĉi ne smutnju da se smaknu.. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena u zglobu šake — dobiće neki imetak. Ko sanja da su mu ruke i noge odrezane unakrst . ili da im se ruke i noge unakrst odsijeku ili da budu protjerani iz zemlje. Ibn Širina su pitali za nekog ĉovjeka koji je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Neki ĉovjek je sanjao da mu je odsjeĉena ruka. Ko sanja da su mu prsti savijeni unazad — on izbjegava djela koja predstavljaju neposlušnost. — Bio je to neki stolar koji se kasnije posvetio nekom drugom poslu. pa mu je tumaĉ rekao: — Njegovom zaslugom ćeš dobiti pet hiljada dirhema ako si ĉestita osoba. umrijeće mu brat. ako mu je sasušen domali prst. ko sanja da su mu otkinuta ĉetiri prsa oţeniće ĉetiri ţene i sve će pomrijeti. skupljanje prstiju — napuštanje nedozvolje- 62 . a njegovo mjesto je zaposjeo EI -Dţerrah ibn Abdullah. ko sanja da mu je otkinut srednji prst — u njegovom mjestu umrijeće neki uĉen ĉovjek ili sudija. Reĉeno je: Ko sanja da mu je otkinut mali prst izgubiće dijete.Ako je tvoj san istitinit. ovaj emir (zapovijednik) će biti smijenjen i na njegovo mjesto će doći drugo." Reĉeno je: Ko sanja da mu je odsjeĉena desna ruka — on je kradljivac.. Reĉeno je i to da gubljenje prstiju simbolizira gubljenje posluge. stradaće mu mati i porodica.. ili da se povješaju. Ko sanja da mu je ruka odsjeĉena pred vladarovom kapijom — izgubiće imetak koji posjeduje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reĉe (Allah): . ili sa ortakom. Ko sanja da mu je desna ruka odsjeĉena . njegov san ukazuje na to da je on kradljivac. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je ruku odsjekao neki poznati mu ĉovjek. ako sanja da mu je ruka odsjeĉena u laktu. Ko sanja da je grbav dobiće veliki imetak i vlast od nekoga iz svoje bliţe rodbine ko ima jaka leĊa. jednom su bile odsjeĉene i ruke i noge.š. — Isti dan je razvlašten Fatin ibn Mudrik.. ili sa prijateljem.

Ko sanja da osjeća bol u grudima — on rasipa imetak tamo gdje Allah dţ.". Ko sanja da mu je odsjeĉena jedna noga izgubiće polovinu imetka. Ko sanja da mu je neki ĉovjek odsjekao noţni palac — taj ĉovjek će dati da se on pritvori.. za to ga grize savjest i ţeli se pokajali.Dugi nokti simboliziraju brigu. Što se tiĉe gube. simbolizira imetak. Isto tako. Ko sanja kao da je uškopljen ili da je sam sebe uškopio — biće poniţen. sin.to ukazuje na osiromašenje i brigu. otac. ako ih sanja kod nekog drugog. Bol u nozi u snu ukazuje na mnoštvo imetka. a tuga u srcu ukazuje na pokajanje. tako da će morati trošiti svoj imetak. od toga saĉuva! Ko sanja da mu se pluća raspadaju — primakao mu se edţel (smrt).. Reĉeno je: Sanjanje bolova u stomaku ukazuje na zdravlje porodice i bliţe rodbine. ili da više neće imati potomstva. Ko sanja da ne moţe da mokri zatvoriće mu se ţivotne kapije kao što mu se i mokraćna cijev u snu zatvorila za mokraću. Ko sanja da mu je izgrebano ĉelo uskoro će umrijeti. bolest srca ukazuje na munafikluk i sumnju. o njima je ranije bilo rijeĉi. ili će izgubiti snagu. on će od tog ĉovjeka nešto ĉuti i potom dobiti neki imetak. Ko sanja da ga boli but — on loše postupa prema svojoj rodbini. nije zadovoljan da se troši. Ko sanja da osjeća bol u jetri — on loše postupa prema djeci. kb sanja da su mu nokti zeleni i da mu ne polazi za rukom da skine tu boju — umrijeće. A ako sanja da mu je ud odsjeĉen i baĉen. Ko sanja da su mu se leĊa iskrivila od bola . on je nekim ljudima nanio zlo. oni ga spominju po zlu i uĉe dove protiv njega. a svakQ povećanje na tijelu.nog. osiromašiće i biti doveden u situaciju da prosi od ljudi. Ko sanja 63 . njegova kćer će roditi vanbraĉno dijete. pa sanja uškoplje nika (haduma). što znaĉi da taj u svom sluţenju ništa ne radi kako treba. kao npr. koju je doveo na rub propas ti. poglavar ili prijatelj. i stoga je kaţnjen. Kaţe se i to da sanjanje bola u leĊima prilikom tumaĉenja treba dovesti u vezu sa osobom koja ojaĉava snivaĉa u ţivotu. kome odgovara organ koji ga boli. Ako ĉovjek sanja da osjeća bol u spolnom udu.s. to ukazuje na njegovu smrt. na stranstvovanje i ostajanje bez ikoga. neka odustane od svoje namjere! Reĉeno je i to: Ko sanja da se preobrazio u uškopljenika (haduma) — postići će ĉast. Ko sanja da nema nokata ostaće bez igdje išta. Posjanik a. što će ga dovesti do siromaštva. Ko sanja nekog nepoznatoghaduma. Najbolje je da ĉovjek sanja da je on taj koji ima gubu. Ko sanja da je kilav postići će neki imetak. Odsijecanje spolnog uda u snu za upravitelja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. obzirom na izreku: Smrt brata je smrtonosni udarac. obzirom da ĉovjek bjeţi od svega onoga što je ruţno. iza koje slijedi ozdravljenje i blagostanje. Ko sanja da su mu svi nokti presvuĉeni (odjeveni) — umrijeće. Bol u leĊima u snu ukazuje na smrt brata. snalaţljivost i pokretljivost. Prehlada u snu simbolizira neku laganu bolest. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ogrebao po nekom od tjelesnih organa — taj ĉovjek će nanijeti zlo njemu i nekome od njegove bliţe rodbine. ili će mu uzeti dio imetka koji mu predstavlja oslonac. ako pri tom ogrebotina bude imala krvi.š. kozice i bubuljice. Ko ţeli da nekome da nešto na ĉuvanje ili da mu povjeri neku svoju tajnu.. ako sanja da mu se koţa na stomaku zgulila od puzanja i da više ne moţe da puţe te da traţi od ljudi da ga ponesu. Otkinuto stopalo u snu simbolizira nemoć. a za ratnika — poraz.to mu predstavlja povećanje imetka. ili da će mu umrijeti sin. što je rugoba i sramota. TakoĊe je reĉeno: . Ovaj san moţe da znaĉi i to da je osoba koja ga sanja duţna i da ne moţe da vrati dug. one ukazuju na tugu i gubljenje ĉasti snivaĉa. Ko sanja da u nekom od tjelesnih organa osjeća nepodnošljivu bol — ĉuĉe neke ruţne rijeĉi o nekom iz svoje btiţe rodbine. obzirom da pluća predstavljaju mjesto ruha (duha). Ko sanja da ga boli stomak — on svoj imetak troši u neposlušnosti prema Allahu dţ.š. Ko sanja da puţe na stomaku pogodiće ga neka bolest koja će ga spreĉavati od posla. Ovo vaţi za sve one sa kojima ima kontakt. Bolest noktiju u snu ukazuje na slabljenje snage i iskvarenost u vjerskim i drugim poslovi ma. a ako mu se bol u snu povećao. Svaka ogrebotina koja se sanja na tijelu i koja ima gnoja ili sukrvice. Ko sanja da ima kozice (boginje) . je rekao: „Naša djeca su naše jetre". sukrvice ili gnoja. Ko sanja da ima upalu porebrice — on se usuĊuje na nepokornost i od vladara će ga stići kazna. Ĉir na jetri simbolizira obuze-tost niskim ţeljama i strasnom ljubavlju. svrab. Bol u srcu ukazuje na loš ţivotni put u pitanju vjere. Ko sanja da ima grĉeve u ţelucu — on oskudno hrani djecu i porodicu i na njega će se spustiti kazna. ukoliko ne smeta onome ko ga sanja. Bol u slezeni u snu ukazuje na upropaštavanje velikog imetka koji je ĉinio snivaĉev oslonac i oslonac njegove porodice. shodno rijeima Uzvišenog: „Njihova srca su bolesna. Smanjenje butine ukazuje na malobrojnost roda. koji mu neće biti siguran od njegovih neprijatelja. koji se vlada kao što se vladaju dobri ljudi i koji govori mudre rijeĉi — to je neki od meleka koji ţeli da ga upozori ili obraduje. Ko sanja da je nepokretan oslabiće mu moć i u dunjaluĉkim i vjerskim poslovima. Ko sanja da su mu u snu noge odsjeĉene i nestale — izgubiće imetak ili će umrijeti. tako da se bojao da će umrijeti. to ukazuje na gubljenje vjere — neka nas Allah dţ J. zbog duga prema njemu. Kp sanja da ga boli pupak — on loše postupa prema svojoj ţeni. simboli zira povećanje blagodati. elefantijazisa i kozica. Otkidanje jetre u snu ukazuje na smrt djeteta. Ako ĉovjek ima kćer i sanja da mu je spolni ud otkinut i stavljen za uho. To naroĉito vaţi ako ih ĉovjek sanja kod svog sluge.

dobiće nešto nepotpuno (manjkavo). Bolest simbolizira parniĉenje.. 64 . Reĉeno je: Ko sanja da je hrom biće dobar i uĉevan u vjeri.on je osoba koja posjeduje stid. suzdrţava se od dunjaluka t dunjaluĉ-kih stvari i potpuno je nepoznat. imaće poteškoća od svoje rodbine. i ona će dobiti nešto nepotpuno (manjkavo). da je umro. ili ukoĉen (nepokretan).a. KUGA u snu simbolizira tugu. Opekotina u snu se tumaĉi sa raznih aspekata. imaće poteškoća sa imetkom. ili će ih hapsiti. koji mu je rekao: — Vladar će biti uništen.. a Ijekar — pomagaĉa. Ako ĉovjek sanja da ide na jednoj nozi i da mu je druga noga na toj na kojoj ide. Ko sanja da je impotentan — on je još uvijek saĉuvan od grijeha. pa ako ga bude koristio u pokornosti prema Allahu dţ. ko sanja da je obolio od kuge — zapašte u tugu. Ko sanja da u ruci ima ĉireva iz kojih teĉe gnoj — to mu je imetak od koga će imati koristi i koji mu neće nanijeti štetu. ili ga ne nose noge. Ruţnoća u snu simboizira sramotu. uspio je. Ko sanja hromog starca . Ospice (male boginje) simboliziraju imetak koji se dobija od vladara. — Dvadeset dana poslije toga vladar je izgubio vlast i imetak i Allah ga je uništo saĉuvavši narod od njegovog zla. Ko sanja da mu je jedna noga duţa od druge otići će na nekakav put. da su mu odsjeĉene i ruke i noge i da je neko poĉeo da recituje: „Zar ti nisi vidio što je tvoj Gospodar uradio od (naroda) Ad. kao što je bio uništen i narod Ad. ako sanja da mu drhti stegno. obziromsda glava simbolizira oca.". Ko sanja da ima otok na koţi od stare ili nedavne opekotine — on će na dunjaluku dobiti blago. Priĉa se da je neka ţena sanjala da su joj se razboljela dvojica sinova. rodice mu se. ili će uznemiravati poštene osobe. a ako sanja hroma ĉovjeka.. Ako neko sanja da mu drhti desna ruka. oboljeće od kuge. l sanjanje ĉireva po tijelu takoĊe predstavlja imetak. Drhtanje pojedinih tjelesnih organa u snu simbolizira poteškoće u poslovima osobe na koju se dotiĉni organodnosi. Ko sanja da mu je desna noga oboljela. Reĉeno je i to da okrugla opekotina simbolizira stabilnost u odnosu na vladara ili cara koji se ne vlada po Sunnetu. pa je. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. koji mu je rekao: — Vladar našeg vijeka će ubijati ljude.".on ima djeda ili prijatelja kojem nešto nedostaje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onima koji srebro i zlato gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu — navijesti bolnu patnju na Dan kada se ono u vatri dţehennemskoj bude usijalo. Ko ima namjeru da krene na put i pritom sanja da mu je noga slomljena — neka ide na put i nek ništa ne ĉeka! Ko sanja da mu je išĉašena noga — oboljeće mu ţena. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo ih po Zemlji razasuti u skupine. ta ko da se. a ako sanja da je zapao u tugu. on će se upustiti u trgovinu bez kapitala i bez izdrţljivosti. Njegov san je protuma ĉen tako da ga je taj sa kojim se parniĉi pobijedio. Tako. rekao: — Bićeš (poslije mene) zapovjednik (vladar pravovjernih) dvije godine". a ako sanja da mu drhte noge. Reĉeno je: Trag stare ili nedavne opekotine. to znaĉi da on nema snage za ono što traţi i da će ga ostaviti na cjedilu neko od njegove bliţe rodbine na koga se odnosi njegov oboljeli organ. ili kupio robinju pa sa njom ne moţe da ima spolni odnos zbog impotencije. taj ĉovjek će ga..s. na javi oslijepila. Neki vele da one simboliziraju klevetu. sanjao sam da na grudima imam dvije opekotine. da mu se lice pretvorilo u straţnjicu. ili išĉašena. Hroma osoba ne moţe najbolje obavljati neki zanat i ne moţe se u svom izdrţavanju osloniti na neki neznatni imetak. ona će se vjeriti. Ako neko sanja da je neplodan zbog godina. Ovo je rekao Ibn Sirin. a ako mu nestane impotencije. on je pola svog imetka pokrio i posluje samo sa drugom njegovom polovinom. a sramota — ruţnoću. imaće poteškoća u svom izdrţavanju. Tako.v. Prenosi se da je Ebu Bekr r. — našto mu je Allahov Poslanik s. ko sanja da mu je lice mehko i svjeţe . Umorno i ispucalo lice u snu simbolizira nedostatak stida i nedostatak voĊe. Taj ĉovjek se parniĉio sa nekim ĉovjekom. Neki ĉovjek je sanjao daje bolestan i da nema lijeĉnika koji bi ga izlijeĉio. Ako ĉovjek sanja hromu ţenu. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu se razbolio otac. rekao: — Allahov Poslanice. Reĉeno je i to da opekotina simbolizira stupanje u brak ili raĊanje djeteta. iz zavisti.da mu dijete ima kozice — to mu je neko dobro koje dolazi njemu i njegovom sinu. zapašće u brigu koja će prerasti u sramotu. (od grada) Irema. a ako sanja da gaje neki ĉovjek uĉinio neplodnim. ako na njoj ima rana. velikih stubova. a ako ga bude koristio u nepokornosti prema Allahu dţ4-. simbolizira najveći najbolji i najjaĉi lijek. njegovo zaklinjanje neće biti nešto loše.. Ko sanja da su mu tjelesni organi pootkidani — on će otići na put i njegova rodbina će se razići na razne strane.. a ako nema kćeri. TakoĊe je reĉeno: Opekotina simbolizira bolne rijeĉi. ili slomljena. u ovom sluĉaju opekotina smatra lijekom. osramotiti.a. To mu se na javi pokazalo kao bolest glave. ako to sanja na lijevoj nozi i ako ima kćer. dobiće vlast i biti spominjan. ako je na njoj ispucala kora i ako to osobu ne boli. Reĉeno je: Ko sanja da se oţenio. oboljeće mu sin. i ako se bude zaklinjao. Neki vladar je bio tiranin i nasilnik. pa se njime ĉela njihova i slabine njihove i leĊa njihova budu ţigosala. Ko sanja da je hrom. Neki ĉovjek je sanjao da je epidemija zahvatila ljude i stoku. pa ga je neki od dobrih ljudi sanjao kao daje poruţnio.š. pa je za san pitao tumaĉa snova.. tim blagom koje je sakupio ha dunjaluku biće prţen na Ahiretu.".

ako je pritom imao osjećaj da mu puštanje krvi koristi te da mu je iz tijela istekla odgovarajuća koliĉina krvi. rastaviće se sa ţenom. Ko sanja da pušta ili traţi da mu se pusti krv iz potiljka — dobiće neku upravu. Ko sanja da namjerava pustiti krv iz vene — on namjerava da se pokaje za grijehe. ako mu mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene i iz vene poteĉe krv. a ako ga ne dobije. obzirom da oni sebi mogu priuštiti provod. vladar će ga pustiti na miru. oboljeće i pretrpjeti štetu u imetku. ako taj pusti da mu krv polahko otiĉe iz vene. pogodiće ga rijeĉi nekog od njegove bliţe rodbine. i da mu taj lijek koristi. kao i ono što on ni je u stanju. TUMAĈENJE SNOVA O LIJEĈENJU. TakoĊe je reĉeno da puštanje krvi iz potiljka u snu simbolizira usaglašavanje sa Sunnetom. o njemu će se govoriti istina. Ko sanja da mu neki starac pušta krv iz vene ĉuće nešto od svog prijatelja. a iz lijeve ruke — povećanje broja prijatelja. riješiće se brige. Ako dobije braĉni ugovor. ako mu je venu rasjekao poprijeko. pokajaće se za grijehe. Neki vele da puštanje krvi iz potiljka simbolizira nestanak bolesti. biće smijenjen. on je dobar u svom vjerovanju. ali je nekome nešto dao pa mu taj to ne vraća. a ako se krupica slomi. Ko sanja da mu neki uĉenjak (alim) pušta krv i da mu je isteklo mnogo krvi u posudu ili tanjir — oboljeće i potrošiti imetak na porodicu i lijeĉnike. kome dotiĉni organ odgovara. on će prekinuti odnose izmeĊu nje i njene/odbine. Priĉa se da je Jezid ibn el-Muhelleb bio pritvoren od strane Hadţadţa. pa je sanjao da je pustio krv iz potiljka. njegovo vjerovanje je dobro i te godine uopšte neće imati tjelesnih oboljenja. oţeniće robinju koja će od njega traţiti da je izdrţava. potiljak simbolizira preuzimanje obaveze. ali mu krv ne poteĉe. Ako je osoba koja mu je puštala krv iz potiljka neki poznati starac. LIJEKOVIMA. Svaki lijek koji se u snu s lahkoćom pije ili jede za bolesnika znaĉi ozdravljenje. obzirom da tanjir simbo lizira lijeĉnika. ona će se puno ugojiti i imaće obilje dunjaluĉkih dobara. Sutra dan su kod njega ušla dvojica crnaca koji su ga ubili. opet. ako je boja krvi crna. imaće neku korist. ako umjesto krvi izaĊe kamen. Ko sanja da pušta krv iz potiljka. a ako je na nekom poloţaju..l opskrbite se (onim što vam je potrebno za put)! A najbolja op skrba je bogobojaznost". ili će ona umrijeti. nagradiće ga. Ko sanja da lijeĉi oko — to znaĉi da se njegovo vjerovanje popravlja. Ako gospodar sanja da ga je rob napojio pićem. ona mu neće traţiti da je izdrţava. Ko sanja da pije neki lijek. ili preuzeti neku obavezu. obzirom da oni sebi ne priušćuju napitke izuzev ako su bolesni i primorani da ih piju. Jer.daće svoj imetak u dobrotvorne svhe. ali on n e vidi krvi ni posjekotine. ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. on je zakopao neko blago koje ne moţe da pronaĊe. PUŠTANJE KRVI IZ POTILJKA. dok za siromaha takav san nema dobro znaĉenje. za bo gataše ima dobro znaĉenje. jer krv simbolizira grijeh. NAPICIMA l PUŠTANJU KRVI Svaki napitak ţute boje u snu snimbolizira bolest. Ko sanja da nekom drugom ĉovjeku pušta krv — taj će prestati griješiti. Puštanje krvi iz desne ruke simbolizira povećanje imetka. ako mu pušta krv iz nekog od tjelesnih organa. PUŠTANJE KRVI iz vene. obzi rom da oticanje krvi simbolizira pokajanje. umrijeće mu neko od bliţe rodbine. Reĉeno je da sanjanje ukusnih napitaka. Reĉeno je: Ko sanja da mu krupiĉar (osoba koja krupicom ili rogom pušta krv iz potiljka) pušta krv iz potiljka . kao i to da to simbolizira izbavljenje od brige. imaće koristi od nekog drugog vladara. a ako ima ţenu. ako mu venu rasjeĉe uzduţ. a ako rob sanja da ga je neki osorni ĉovjek napojio pićem. Reĉeno je i to: Ko sanja da pušta krv iz potiljka — dobiće neku zaradu i imetak. ako krv iz vene ne poteĉe. to mu je neprijatelj. srazmjerno bolu koji je osjetio u tom organu. a ako mu iz vene ne poteĉe krv. Ko sanja da podvlaĉi sur- 65 . o njemu će se kazivati istina i prestaće griješiti. Ako ĉovjek sanja da pušta krv iz vratne vene. ţena će mu roditi dijete od nekoga drugog. i ako mu krv pusti popreĉnim rasijecanjem vene. a za zdravu osobu znaĉi izbjegavanje onoga što joj šteti. Miann ibn Zaide je sanjao da je pustio krv iz potiljka i da je njegova krv poprskala šator. koji se s lahkoćom uzimaju. to mu je prijatelj. on je ustrajan u nekom velikom grijehu. Ko sanja daje sa skalpelom uzduţnim presijecanjem vene pustio krv svojoj ţeni — ona će roditi kćer. prestaće takav govor o njemu. a ako mu krv poteĉe. a ako je to neki mladić. simbolizira lakšu bolest iza koje slijedi ozdravljenje. a oticanje krvi — pokajanje. Poslije toga bio je pušten iz zatvora. shodno rijeĉima Uzvišenog: . takav govor će se povećati i udvostruĉiti. koje on neće htjeti prihvatiti. vladar će ga pporezovati i uzeti mu imetka srazmjerno istekloj krvi. Ko sanja da pušta krv iz potiljka ne kom mladiću — pobijedićenekog svog neprijatelja. a ako venu prosijeca poprijeko. Sanjanje prekrupe simbolizira dobru vjeru i putovanje u svrhu ĉinjenja dobra. koji će mu nešto uslovljavati ili traţiti neki dug. a neki. te godine neće im ati tjelesnih bolesti.26. Sanjanje lijekova neprijatnog ukusa. da simbolizira umanjenje imetka. Ako neko sanja da mu je otvorena vena ali da pritom osje ća neugodnost od oticanja krvi. ili će dobiti braĉni ugovor. Ko sanja da mu neki mladić pušta krv uzduţnim rasijecanjem vene — ĉuće od svojih neprijatelja klevetu i povećaće mu se imetak. ako iz ve ne poteĉe krv. Ono što iz ĉovjeka izaĊe posredst vom djelovanja lijeka ne tumaĉi se isto kao ono što izaĊe bez djelovanja lijeka. ili se oţeniti. koji se s mukom uzimaju.

Ko sanja da pije. Ko sanja da mu je lice namazano mirisnim uljem — on je osoba koja posti sijamud-dehr (tj. on je pohlepna osoba. u osnovi. osoba kojoj je namazana glava treba da se priĉuva od laskanja i zamki osobe koja joj je namazala glavu. jedna lepinja simbolizira 40 cjodina ţivota.on se toliko srdi da mu to oteţava iznalaţenje izlaza iz odreĊene situacije. dugo će ţivjeti. Mazanje mirisnim uljem u snu simbolizira lijep glas o onome ko se maţe mirisnim uljem. Reĉeno je: Ako nekom u snu namaze glavu uljem na nekom neugodnom mjestu. Neki vele da ovakav san simbolizira prijatan ţivot. u svrhu obilaska bliţe rodbine. ili neke laţi koje je izgovorio i si. ili će mu ţenu vidjeti stranac (nepoznati ĉovjek).Miješanje pšeiĉnog tijesna simbolizira odlazak na put osobe koja sanja da ga mijesi. Ko sanja da mu sa ĉela visi lepinja — osiromašiće. UZIMANJE LIJEKA KROZ NOS. on ĉini nešto ĉime pokušava da uljepša i svoju vjeru i svoj dunjaluk. A ako je uzeo zalogaj. Lepinja za Arape simbolizira ţenu. a ulje neugodnog mirisa ruţan glas. Ko sanja da jede hljeb bez kore — bolovaće i umrijeti u osami.mu. Ko sanja da mu je data kriška hljeba i da ju je on pojeo — bliţi mu se kraj ţivota i smrt. za trgovca — njegovu praviĉnost. Pljesnivi hljeb simbolizira veliki imetak. Ko sanja da uzima lijek kroz nos . ako tijesto nije nadošlo. SLATKIŠIMA. a koliko od lepinje u snu fali. Sanjanje okrugle opekotine simbolizira stabilnost spram vladara u stvarima u kojima vladar postupa opreĉno Sunnetu.l oni će govoriti: — Hvala Allahu koji je od nas odstranio tugu". imetak će biti pred propašću. TUMAĈENJE SNOVA O HRANI. rodnost godine. Neki vele da ulje neugodnog mirisa simbolizira prostitutku ili gri-ješnika. Ibn Sirin je govorio da sanjanje protuotrova nije pohvalno. Ĉista. Ko sanja da peĉe hljeb — on se dao u trku za sredstvima za ţivot ţudeći za trajnom dobrobiti. Tijesto simbolizira ĉestit imetak u trgovini koji.ţivotna sredstva će mu bitioskudna. a jedenje mekinja — siromaštvo.. a ako sanja da se klistira ne zbog neke bolesti. KLISTIRANJE. uskoro će se sresti sa svojom braćom. a ako se normalno namazao. ispu niĉe obećanje koje je nekome dao. Reĉeno je i to: Ko sanja da je sprţio neku svoju venu — rodice mu se kćer. Ĉistoća lepinje simbolizira ĉistotu vjere.". 27. a ako ima osjećaj da to ĉini samo radi ljepšeg izgleda. blagoslov. Ko sanja da u ruci ima lepinju od neprosijanog brašna — imaće dobar ţivot i pravednu vjeru. a da se i oni tebi prikazuju blagim. da će drugi biti ovisni o njemu i da će se riješiti tuge. Reĉeno je: Kp sanja jednu lepininju . Reĉeno je da nedopeĉen hljeb simbolizira jaku groznicu.ona mu simbolizira 1000 dirhema. ili da mu je neko drugi dao da popije teĉnost na koju je nešto prouĉeno.. Ko sanja da je mirisnim uljem namazao glavu. a ako tijes to ukisne. ali ih ne jede. ako je lepinja od jeĉma. srazmjerno hljebu izvaĊenom iz peći. Ko sanja da se klistira zbog neke bolesti — on će se prihvatiti nekog posla u kome je neko dobro po njegovu vjeru. Ko sanja da ga neko prţi — taj ga pecka istinitim ali bolnim rijeĉima. postići će vlast i dobiti imetak. Reĉeno je da ulje za mazanje. Ko sanja da miješa jeĉmeno tijesto. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . ako pri tom ima osjećaj da mu surma popravlja vid. donosi brzu zaradu. Ko sanja da je uzeo bocu sa mirisom i namirisap sebe ili nekoga drugoga — on je las-kavac ili se krivo zaklinje ili ogovara. ţivjeće oskudno i štedljivo i ĉuvaće se grijeha. posti ĉitavog svog ţivota). Ko sanja da jede hljeb iz popreta (vrućeg pepela u ţaru) — teško će se izdrţavati. obzirom da takav hljeb treba ponovo staviti u vatru da se ispeĉe. Mekinje simboliziraju teškoću u izdrţavanju. VRSTAMA MESA l PRIBORU ZA PRIPREMANJE l SERVIRANJE JELA Tumaĉi snova su rekli: Pšeniĉno brašno simbolizira zbirni kapital i ĉeljad . ako se sanja da je tijesto nadošlo. l ne budi poslušan svakome koji se mnogo zaklinje (i onome koji je) prezren (koji zasluţuje prezir). koji istraţuje (ljudske) mahane Ti) raznosi ogovaranja. to ukazuje na njegovo voĊenje raĉuna o svom uljepšavanju. koji njegov vlasnik ne koristi i na koji ne daje zekat. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da im se prikazuješ blagim. a moţda će biti stavljen na iskušenje zbog teške srdţbe. simbolizira brigu. Lepinja simbo lizira ţivotnu dob. da se peć ne bi ohladila. ili će se oţeniti. ako se namazao previše tako da mu ulje curi niz lice. Ulje lijepog mirisa simbolizira lijep glas o nekome. obzirom da takav hljeb jede samo onaj ko je na to prinuĊen. ili neke rijeĉi koje je izgovorio. Za tugu tumaĉi snova kaţu da simbolizira hljeb. to liko treba oduzeti od spomenute ţivotne dobi.. ili neki zavjet kojim se zavjetovao. zapašće u brigu. Ko sanja da nekoga bolno prţi na vatri — to znaĉi da ga on prţi ruţnim rijeĉima i da se boji vladara. on se brine da poboljša ili uljepša svo je vjerovanje. ako je lepinja suha. imetak će propadati i sa njime će imati poteškoća. a za zanatliju — njegovo poštenje. biće dobar vjernik i dobiće poloţaj u društvu i bogatstvo i pobijediće neprijatelje. obezbijeĊenu prehranu. s tim što jaĉina srdţbe zavisi od koliĉine lijeka uzetog kroz nos. a mazanje uljem neugodnog mirisa simbolizira ruţan glas. JELIMA. Vrel hljeb simbolizira traţenost i nepristupaĉnost (nedostupnost). dobro peĉena lepinja za vladara simbolizira njegovu pravednost. Ko sanja da ţuri sa peĉenjem hljeba. Ko sanja da u ruci ima mnogo lepinja. 66 .

Neki vele da takav hljeb simbolizira kratak ţivotni vijek. obzirom da se trpeza koju je on sanjao prije toga razbila.. koji je rekao: — Ako ti je san istina. opet. uz raspravljanje i neznatnu korist. i ako na trpezi ima mnogo ĉistih (lijepih) lepinja i dobrog jela. bilo u kući. Reĉeno je: Trpeza simbolizira ishranu i izdrţavanje onoga ĉija je trpeza i ko sa nje jede. Meso i mesna juha u loncu simboliziraju ĉestitu opskrbu uz govor i piće. to znaĉi da se udruţio sa braćom. Sitne usoljene ribe simboliziraju brigu i tugu. Ako je za trpezom sam. Kaţe se i to da drveni ĉanci i zdjele ukazuju na dobro ekonomisanje u ţivotu. on u veselju bratitimi ljude. dobro i blagodat. a ko ih sanja ali ih ne jede — imaće neki gubitak u imetku. što se povezuje sa rijeĉima Uzvišenog: . sukobiće se sa tim svojim neprijateljem. tvoju ţenu sa tobom dijeli neki sluga. Ako za njom ima još neko pored njega (snivaĉa). SOFRA simbolizira neko vaţno putovanje na kome osobu koja je sanja ĉeka neko bogatstvo. Za Ibn Širina ona nije bila dobar 67 ... Neki vele da bijela so simbolizira asketizam. O Allahu Gospodaru naš. ko sanja da nešto kuha u loncu — dobiće neki veliki imetak od nekog stranog vladara. Tako. Jedenje hljeba sa sirćetom i sirćetnim talogom simbolizira neki neznatni i malo korisni imetak u opadanju. Jela ukiseljena u sirćetu simboliziraju brige i rasprave (svaĊe). Neki vele da lonac simbolizira ţenu strankinju. Priĉa se da je neki ĉovjek sanajo da jede za trpezom i da. Sirćetni umak simbolizira bolest. simboliziraju poslugu. ako sa njim za trpezomsima još ljudi.. a koja je recitovala sljedeći ajet: „. Neki vele da trpeza simbolizira vjeru. blagodati. Neki vele da trpeza simbolizira ĉasnog i dareţlji vog ĉovjeka. njegov ţivot je pri kraju. kao što bjeţi ţivotinja. a ako sanja da se trpeza digla. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u isto vrijeme za ţene imaš dvije sestre! (To po šeriatu nije dozvoljeno. Kutljaĉa simbolizira dobrog ekonoma koji radom svojih ruku ishranuje svoju porodicu. TRPEZA. i On će udovoljiti tvojoj molbi. što je on mogao i oĉekivati. a neki. Ko sanja da ih jede — zapašće u brige. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe pojam trpeze. Sirce simbolizira blagoslovljen imetak. a dizanje trpeze — gubitak plijena. — Taj ĉovjek je to provjerio i ispostavilo se da je to istina. spusti nam s neba trpezu. jedenje sa trpeze — okorištavanje o tog ĉovjeka. razbila se. Neki vele da trpeza simbolizira savjet koji se saziva u svrhu dogovora o izgradnji grada. a posebno zdjele. ili nekog sela.) Okrugli sasvim tanki hljeb simbolizira malu. obzirom da sofra predstavlja nalazište hrane i jela. Sjedenje za trpezom — druţenje sa tim ĉovjekom.Reĉeno je i to da vrući hljeb od bijelog brašna simbolizira dijete. Sadţak (tronoţac za lonac) simbolizira ĉovjeĉiji ţivot. i kada je stigla do vanjske kapije. kad god pruţi ruku da uzme nešto sa nje. obzirom da sirce izaziva skupljanje usta. ispod trpeze izlazi šapa riĊeg psa. Neki. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da do njega dopire glas osobe koju ne vidi. opet. da mehka sredina hljeba simbolizira neznatnu zaradu. Drveni ĉanak simbolizira postizanje imetka na nekom putovanju. Reĉeno je i to da sof ra simbolizira odlazak kod nekog izuzetno velikog vladara i da će onaj ko je sanja postići bogatstvo i komoditet. Mnoštvo lepinja predstavlja njihovu veliku meĊusobnu ljubav. tako se i ljudski ţivot oslanja na imetak. neprepuštanje zabavi i dug ţivot.š. Ko sanja da hranu stavlja na ime postelje — on omalovaţava Allahove dţ. to ukazuje na sihr (vradţbinu) ili bolest. koji mu je rekao: — Ti si u nekoj poteškoći. l kao što se lonac oslanja na sadţak.". pa je svoj san sipriĉao tumaĉu snova. vele da trpeza simbolizira ţenu. da će izmeĊu tog ĉovjeka (koji simbolizira trpezu) i ostalih za trpezomsdoći do prepirke u pitanju nje govog izdrţavanja (ishrane).. koji jede zajedno sa njim..š. srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. Lonac simbolizira staratelja kuće koji se brine da izdrţavanje porodice bude što obilnije. ţivjeće dugo. Zemljani lonci simboliziraju postizanje imetka bez putovanja. malo lepinja — da se malo vole. Posuda za sirce simbolizira samilosnu sluţavku (ili robinju). a ako lepinja poĉne jesti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da u ruci imam dvije lepinje i da jedem i jednu i drugu. Reĉeno je to: Ko saja da na trpezi ima jedna ili dvije vrste jela — to je opskrba koja stiţe njemu i njegovoj djeci. Ako neko sanja da pije ulje. vele neki od tumaĉa snova. Sve srebrno posuĊe. da te iz nje izbavi i da ti olakša. Neki bijeli rob je sanjao da je trpeza njegovog gospodara izašla iz kuće i poĉela da bjeţi. bilo u trgovini. koja se ĉini velikom. spusti nam s neba trpezu. — Tako je i bilo. Reĉeno je: Ako neko sanja da za trpezom jede više nego što ima obiĉaj. Ko sanja trpezu po kojoj su raširene lepinje — pojaviće mu se neki njegov neprijatelj. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Taj san mu je naumpao kada su mu tog dana saopštili da je umrla njegova gospodarica i da je propalo sve što je bilo njeno. oni se meĊusobno mnogo vole. moliš Allaha dţ. koji je porijeklom Slaven. Jedna lepinja predstavlja jednogodišnji ţivot i ljubav.. Podijeljena su mišljenja u vezi sa tim šta simbolizira so. Neki vele da jedenje mehkog hljeba simbolizira opskrbu. „Bezmaverd" (vrsta jela) simbolizira prijatan i ukusan imetak sakupljen bez velikog truda." Reĉeno je: Trpeza sim bolizira neki plijen koji je u opasnosti. Reĉeno je i to: Ko sanja da pije sirce posvaĊaće se sa ukucanim... ili nekog objekta. a lepinja — veliku zaradu. ĉuvanje od harama. neće imati protivnika.

ako to sanja trudnica. od neke umrle osobe će naslijediti neki imetak. Ko sanja da jede meso nepeĉene glavuše — on ogovara poglavara kojeg simbolizira ţivotinja ĉija je glavuša. rodice muško dijete. ako ga jede. s tim što se to dobro pored! sa koliĉinom unesenog mesa.. ili će imati koristi i sreće od svoje braće. ako je debela simbolizira veliki imetak. obzirom na njeno kuhanje na vatri. Neki vele da to simbolizira opskrbu. a ako je peĉenje mršavo. ono predstavlja neki imetak koji se prestao spominjati. a ako sanja da ga jede zajedno sa nekim starcem.000 dirhema. a ako je meso nedokuhano.Mir! . ako je ovĉetina sirova. oboljeĉe i potom ozdraviti. kupvanje mesa — nesreću. dijete će mu biti vaspitano. dobio je imetak od velikog i jakog neprijatelja. dobiće priznaje od nekog vladara. a grumenĉići soli — brigu i umor. Kaţe se da peĉene bravlje noge simboliziraju radosnu vijest. Neki tumaĉi snova vele da će onaj ko sanja da jede bravlju glavušu i noge postići ugled od nasljeĊa ili neĉega drugog. Neki vele da će onaj ko sanja da jede kamilje meso postići neku dobit od vladara.v. obzirom na njihovo siromaštvo. ona predstavlja brigu i prepirku. Reĉeno je: Ko sanja da je našao so zapašće u teškoće ili će se teško razboljeti. Ko sanja kamilje meso a da ga ne dotiĉe — zadpbiće neki imetak od velikog i jakog neprijatelja. razuz-danost i prepirku (sporenje). — Ti se ne boj! — rekoše oni. i zdjele kao ĉatrnje i kotlove nepokretne. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sigurnost od straha. o ĉeljadi Davudova!" Ko sanja da u svojoj kući ima ovĉije peĉenje — kontaktiraće sa nekom nepoznatom osobom i pripremiće joj gozbu (zijafet). Reĉeno je i to da bravĉe sa raţnja (bez glave) ukazuje na tugu koja će se desiti u kući onoga ko to sanja. a poslije Ishaka Jakubom.š. Neki vele da ona. a mozak bilo koje ţivotinje simbolizira ušteĊenu ostavštinu imetka u koji ĉovjek polaţe nadu. povezujući to sa ajetima: . Tumaĉi snova se razilaze u tome šta simbolizira peĉena kamila. ako se ljudsko meso ne jede. ono simbolizira dobro za ukućane. Reĉeno je i to da mršava ovca simbolizira siromašnu osobu. Ako je u pitanju unošenje mesa koje nije ovĉije. Kosti svih ţivotinja i mboliziraju okosnicu imetka. to znaĉi da kontakti sa braćom neće donijeti neku naroĉitu korist. . obzirom da ono podsjeća na ĉovjeka. Reĉeno je i to da ovĉija glava simbolizira imetak od 1000 do 10. Debelo peĉeno tele simbolizira vijest o nekoj brzoj radosti.Mir! . a ako je peĉenje od mršave ovce. trud. Ko sanja da jede kuhano meso po-većaće mu se imetak. ako se glavuša pokvarila (istruhla). obzirom da se ono sporo probavlja i da je grubo. simbolizira ju zapadanje u tugu zbog djeteta. koje dolazi nakon prijašnje nesreće. Glavuša peĉena u peći simbolizira poglavara. izobilje i spas od straha. izuzev pojedinih vrsta mesa. brige. — mi smo Lutovu narodu poslani! — A ţena njegova stajaše tu. shodno sluĉaju kad je otrovana peĉena bravlja noga govorila sa Allahovim Poslani kom s. a ako je nedpkuhana. na kojoj treba biti zahvalan Allahu dţ.l Ibrahimu smo izaslanike Naše poslali da mu donesu radosnu vijest. Reĉeno je: Ko sanja da jede mršavu pastrmu (sušeno meso) pretrpjeće gubitak imetka. Neki vele da peĉena kamila simbolizira sina. Ko sanja da jede hljeb i so — biće zadovoljan i sa malo ovosvjetskih dobara. obzirom da ljudski organizam nije u stanju probaviti ţivo meso. on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zeNja od njih.smrt. Reĉeno je: Kuhana ovĉetina simbolizira i mukom steĉeni imetak.odgovori on.s.a. Slanik simbolizira prijatnu robinju. to mu simbolizira neko dobro. jer to ukazuje da će mu propasti jedan dio imetka. Ko sanja da u svojoj kući ima neizrezano peĉenje iznenadiće ga neka nesreća. i Mi je obradovasmo Ishakom. rodice mu se sin. i ubrzo im donese peĉeno tele. ako je glavuša mršava. a jedenje mesa — ogovaranje neke osobe. on o uĉenjaku govori ruţne rijeĉi. koji će odrasti i sam zaraĊivati za ţivot. Uopšte nije lijepo ako ĉovjek sanja da jede ţivo meso. — Trudite se i budite zahvalni. Kuhano kravlje meso simbolizira neku lahku dobit za onoga ko ga sanja. kao i to da ona simbolizira neki gubitak.. Ko sanja da je kupio veliku debelu glavušu imaće koristi od nekog dobrog uĉenjaka. dijete mu neće biti snalaţljivo u svom poslu. Ako je peĉenje debelo. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ovce. Jedenje oĉiju peĉene glavuše simbolizira trošenje gotovine poglavarovog imet- 68 .simbol. Pastrma simbolizira plijen (za radu) od ogovaranja umrlih. Sanjanje jedenja kuhane ili peĉene glavuše simbolizira dobijanje imetka od nekog poglavara. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali što god je on htio: hramove i spomenike. uĉenjak nije dobar." Sve ono što na javi dotiĉe vatra u snu simbolizira imetak u kome ima grijeha. a ako ga dotakne. svjeţe meso . MESO simbolizira bolove i bolesti. Ko sanja da jede meso bika — biće izveden pred sudiju. A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiĉu. s tim što će radost biti srazmjerna debljini teleta. nemir i bolest. ako je meso kuhano. Ko sanja da mu peĉena bravlja noga govori — spasiće se od propasti. Ako se sanja da se u kuću unosi usoljeno ovĉije meso.rekoše: . Neki tumaĉi snova kaţu da nije lijepo sanjati ţivo meso ako ga onaj ko ga sanja ne jede. a ako su nedokuhane. ako neko sanja da jede meso peĉene deve. tako.. Kravlje meso simbolizira slabo napredovanje posla. Neki vele da prţeno kravlje meso simbolizira sigurnost od straha. neće dobiti imetak u naslijeĊe. ako je mršava — mali imetak i teško zaraĊenu opskrbu. Reĉeno je: Krupa so simbolizira brigu. Ko sa nja da jede kuhano kamilje meso — on jede imetak nekog ĉovjeka. Sanjati da se jede meso ima dobro znaĉenje.

Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉinilo ukusnim i prijatnim — dobiće neko olakšanje i blagodat. ili druţenje sa poglavarom. Ko sanja da je okusio nešto nepoznato. baš ĉudnovato! — E. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. mora da je ona skliznula u more.A kada Mi damo da ĉovjek osjeti Našu milost. a ako nije. Ko sanja da je nešto okusio i da mu se nije uĉinilo ni ukusnim ni neukusnim ţivjeće u siromaštvu i strahu. a ako je meso nedokuhano. Ko sanja da jede ptiĉad grabeţljivih ptica. Ko sanja da male ribe umaĉe u sos.Daj nam uţinu našu. to je ono što traţimo! — reĉe Musa. to ukazuje na smrt. koje po šeriatu nisu dozvoljene jesti. a brav — velikana u društvu. Ako pritom sanja da je hranu saţvakao i progutao.s. prijatno.Sanjao sam da za trpezom ja i moj sluga zajedno jedemo leĊa i stomak neke ribe. Musa reĉe momku svome: . — Mogu li da te pratim — upita ga Musa — ali da me pouĉiš onome ĉemu si ti ispravno pouĉen?" Ko sanja da je dobio svjeţe prţenu ribu — dobiće neku korist i neko dobro. dvi je noge i rep.". Kušanje hrane tumaĉi se razliĉito. a neki vele da to simbolizira jede nje imetka velikana u društvu. da ti je ne spomenem. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka duša (osoba) će okusiti smrt".a. Sanjanje dlake u zalogaju simbolizira brigu. i naĊoše jednog našeg roba kojem smo milost našu darovali i onome što samo Mi znademo nauĉili.. Ko sanja da jede nešto ukusno — ţivot i ţivotno izdrţavanje će mu biti prijatni. Jedenje mozga simbolizira jedenje (trošenje) vlastitog ili pohranjenog imetka. Ko sanja da jede meso od ptice ĉije meso po šeriatu nije dozvoljeno — on jede imetak nasilnika i varalica. Ko sanja da jede srţ svoje noge — on jede najbolji dio svog imetka.s. ja sam zaboravio onu ribu. on se njoj obraduje. Jedenje zguljene kamilje koţe simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . neka se pripremi za smrt.. obzirom da ptice ima šest dijelova: glavu. Ko sanja da jede nešto smrdljivo biće ga ruţan glas. ili ću dugo dugo ići! — l kad njih dvojica stigoše do mjesta na kome se ona sastaju. Ko sanja da jede svoj ili neĉiji tuĊi mozak — to znaĉi da on jede svoj vlastiti imetak ili neušteĊeni imetak. ustanovio je da on ĉini nemoral u njegovoj porodici. ukoliko nisu u pitanju male ribe. Ko sanja da je u usta stavio nešto mehko. ili sa njima ĉini razvrat. kao i na nadanje neĉemu što se neće postići. to znaĉi da on ulaţe svoj imetak u nešto što nema vrijednosti. A kada se udalji-še.ka. i njegov san ukazuje na to da mu je od ţivota prošlo srazmjerno koliĉini hrane u ustima. Jedenje droba simbolizira tjelesno zdravlje i dobro. ili uslišanje dove. Reĉeno je: Ko god sanja da jede kokošije ili gušĉije meso — to mu je neko dobro. naroĉito prţenu. Ko sanja da jezikom ĉisti zube — on je dobrodušna osoba. Ko sanja da hranu pije kao vodu ţiv- 69 . a da mu je ostalo još da ţivi srazmjerno praznini u ustima. Kaţe se da je pohvalno sanjati ribu. to simbolizira kaznu kja će se na njega spustiti. shodno kazivanju o Isaovoj a. taj ĉovjek ogovara ţenu i ĉini joj nasilje. Soljena prţena riba simbolizira odlazak na put u svrhu traţenja nauke. obzirom da bravlja noga predstavlja imetak. Ko sanja da jede ptiĉac ptica ĉije meso je po šeriatu dozvoljeno — imaće koristi od nekog izgubljenog imetka. on ogovara vladarovu djecu. a što će kasnije imati vrijednosti. valja ih u brašnu i prţi na ulju..A kada Musa reĉe momku svome: — Sve ću ići dok ne stignem do mjesta gdje se sastaju dva mora. u iznosu od jedne do šest hiljada dirhema. imaće neke koristi od zalagaĉa. Ko sanja da je u usta stavio nešto oporog ukusa osjetiće oporpst teškog ţivota. — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu! On iskorištava tvoju porodicu. koje imaju više kostiju nego mesa i koje simboliziraju zategnute odnose izmeĊu osobe koja ih sanja i njene porodice. neće mu biti niša.. ĉiji mu se ukus nije svidio. Jednje sudţuke — jednje (trošenje) ušteĊenog imetka ili imetka ţene. ukusa i ĉasti. Jedenje usoljene ribe ukazuje na dobro i korist u datom trenutku. Kuhano ili peĉeno ptiĉije meso simbolizira opskrbu i imetak ţene postignut varkom i prevarom. jer smo se od ovoga našeg putovanja umorili. zabovaiše na ribu svoju. Ko sanja da je nešto okusio i to mu se uĉini gorkim — on će traţiti nešto zbog ĉega će biti uznemiravan. i njih dvojica se vratiše putem kojim su došli. Peĉena ili kuhana ptiĉad simboliziraju imetak steĉen s mukom. ţivjeće prijatnim ţivotom i imaće lagahan posao. poslovi će mu se pomutiti. Za sanjanje jedenja bravljih nogu neki vele da to simbolizira jedenje sirotinjskog imetka. tugu i poteškoću. ili najĉasnije ljude u društvu. Ko sanja da u ustima ima mnogo hrane. imaće neke koristi od ţena. zavisno od situacije. trpezi. ako jede kokošije meso. ako sanja da jede gušĉije meso. RIBE. — Kada je ĉovjek provjerio slugu. ili obilnu opskrbu ako je osoba koja to sanja bogobojazna. Ko sanja da je progutao vruć i tvrd zalogaj — to ukazuje na to da će mu ţivot i ţivotno izdrţavaje biti gorki. — Vidi! — reĉe on — kad smo se kod one stijene svratili. ali da mu u ustima ima mjesta za još toliko hrane. Prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj ptorebi. a ako to nije uradio. Ko sanja da oblizuje prste dobiće neku neznatnu korist od hrane od koje se oblizivao. dva krila. drago i što se lahko guta. paiona u more kliznu. sam šejtan je uĉinio da je zaboravim. Jednje jetre simbolizira postizanje snage i koristi od djeteta. obzirom da kokoš po svome hodu i drugom umnogome liĉi na ţenu. Ko sanja da jede nepeĉeno ptice — on ogovara (gibeti) porodicu Allahovog Poslanika s.v.

„Medira" (jelo od kiselog mlijeka. Ko sanja da jede poparu sa sosom od psećeg mesa — dobiće neku bijednu upravu nad nekim glupacima. izuzev jaja. i ljudi ih liţu. imaće ĉist ţivot i tjelesno zdravlje. Ako se sanja da se jede neko ponza-to ili nepoznato jelo bijele boje. SLATKIŠI l ĐAKONIJE. obziromsda je iz nje odstranjeno maslo. Medno saće i med simboliziraju imetak od dozvoljenog (halal) miraza. svoj govor naziva lijekom. mesom i lukom. oboljeće i zapasti u tugu. to simbolizira trgovinu.jeĉe u izobilju.. simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi (rekla-kazala).š. U osjiovi. Ko sanja da od nekog ĉovjeka uzima kiselu hranu — on sluša ruţan govor. ţivjeće prijatnim ţivotom i od radne snage će postići ono što ţeli. da ga ja protumaĉim. doţivjeće i smrt u navedenoj situaciji. . izuzev mlaćenice. ako je supa sa mesom nekih drugih ptica. . — Ebu Bekr je tada rekao: — Dozvoli mi. a ako nije bila masna. Ko sanja da je pred njega stavljen satina meda — to znaĉi da on posjeduje ĉasno znanje. ako jede supu sa mesom od vrapca. zarada od tog poslovanja je haram. koja simbolizira poteškoću. mesa i zaĉina) simbolizira neznatnu štetu. Ko sanja da pred sobom ima toliko masnu poparu da je ona izgubila svoj dobar ukus i da je on brzo jede da bi je što prije pojeo — to znaĉi da on zbog teškoće stanja u kome se nalazi priţeljkuje smrt. ĉak je rekao da on simbolizira braĉni odnos sa majkom. Mi kaţemo da med simbolizira Kur'an obzirom da Allah dţ. „Eruzija" (vrsta jela) simbolizira brigu i imetak dobijen od suprotne stra ne u sporu. ako je uzima i dijeli drugima. Ko sanja da jede „zurbadţu" (vrsta jela). ili upravu nad nekim bogatim ljudima. i da nekoga drugog poziva da s njim jede — on od te osobe traţi da mu pomogne da nekoga nadvladaju. pored velikog bogatstva i blagodati koje uţiva. Ko sanja da (takav) ĉimbur dijeli ljudima — on dijeli imetak da bi se zaposlio u trgovini ili da bi nauĉio neki zanat. brašna. Ko sanja da kla nja i da u namazu jede kašu — on ljubi ţenu dok posti. ako se sanja. ko sanja da ih jede doţivjeće dobar ugled. on prenosi ruţne rijeĉi. Ko sanja da jede posirćećenu i zaĉinjenu supu sa bravljim mesom — on je dobrodušna osoba kojoj gospoda ukazuje punu ĉast i poštovanje. a za ljude okrenute ovosvjetskim dobrima simbolizira zara du bez poteškoća. med (bez saća) simbolizira manji imetak.v. Šećerna trska simbolizira ponavljanje slatkih i ugodnih rijeĉi. i rekao mu. snagu. ono simbolizira sreću i radost. za ljude od vjere simbolizira slast vjerovanja. koja donosi veliki profit. Ko sanja da saće s medom dijeli ljudima — to znaĉi da on na skupovima lijepim glasom uĉi Kur'an. iz koje jede. koji su vrijedni spomena. Ko sanja da je pred njim ĉimbur sa jajima.Sanjao sam oblak iz kojeg kaplje maslo i med. ako je ta popara bila masna. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke zvijeri — on iz straha i sa prezirom slijedi neke silnike. srazmjerno mas noći supe. Sanjanje jela koje je toliko kiselo da se ne moţe jesti simbolizira bolest ili bol koja ĉovje ku ne da jesti. ili će se baviti nekom bijednom trgovinom ili zanatom imaj'ući posla sa glupacima. Ko sanja da jede poparu sa sosom od mesa neke ptice grabljivice — imaće uĉešća sa nekim silnicima i spletkarima u nekom nedozvoljenom (haram) imetku. ĉija vrijednost zavisi od koliĉine masnoće tija dozvoljenost i nedozvoljenost (halal i haram) zavisi od koliĉine ĉistog me sa. peciva i kaše. imetak od plijena ili od udruţivanja sredstava i rada. Popara u osnovi simbolizira ljudski ţivot. ako se sanja. Ibn Sirin je rekao: — Saće s medom simbolizira veći imetak koji se postiţe bez teškoća obzirom da se saće ne stavlja na vatru. Masno keške simbolizira trgovinu neĉim bezvrijednim.s. Ko sanja da pred sobom ima posudu sa poparom. spasiće se od opasnosti i postići radost i utjehu. a jedna trska simbolizira poljubac drage osobe ili djeteta. na toj blagodati. U osnovi. a ostalo mu je onoliko koliko je nepojedene popare u posudi. popara simbolizira ljudski ţivot i sredstva za ţivot. ako ona nije zaĉinjena šafranom.Kišk" (rezanci od jeĉmene prekrupe i kiselog mli jeka) simbolizira u muci i bolesti steĉeni imetak. on se pribojava smrti. koji ukazu ju na to da će mu neko od njegovog potomstva ko se time bavi zadavati brigu. a prijesna simbolizira gubitak (spora) i bolest. Izlozi sa slatkišima u snu simboliziraju slatke razgovore. od ţivota mu je prošlo onoliko koliko je pojeo popare. — Ko sanja da iz neba (umjesto kiše) pada med — on ima ispravno vjerovaje i opšti blagoslov. — Pa kada mu je to Allahov Poslanik dozvolio. jedan od tumaĉa snova kaţe da je takav san ruţan. Isto je i ako se sanja bilo koj'a hrana u kojoj ima ţute boje. a ako je zaĉinjena šafranom. Svako jelo u snu simbolizira neku opskrbu. u tom poslovanju nema koristi. dobiće vlast. ali je ne jede. Allahov poslanice. Potpuno nemasna popara simbolizira neki neugledan posao i siromaštvo. uĉenje Kur'ana i ĉinjenje dobrih djela. Veća koliĉina šećera. Ko sanja da pred sobom ima posudu toliko masne popare da ne moţe da je jede — to znaĉi da on sakuplja imetak koji jedu (troše) drugi. a ako se strpi pa je ne okusi i bude zahvalan Allahudţ. Med. neko više a neko manje. Nemasna popara bez mesa simbolizira neki ĉestiti posao i ĉuvanje od grijeha. Masna popara simbolizira neku upravu koja donosi veliku korist i ovosvjetsko izobilje.a. bojeći se da je nestane. riješiće se briga. koji se postiţe uz odreĊene poteškoće. a nemasna popara simbolizira upravu koja ne don osi neku naroĉitu korist. Neki ĉovjek je došao Vjerovjesniku s. Ako neko sanja da jede mednu satinu premazan medom. ako je pritom pojeo svu poparu. a i med je lijek.š. ako tu hranu okusi. ili sa silnicima trguje. on je re- 70 . oboljeće. Ko sanja da pred sobom ima poparu. ako jede supu sa goveĊim mesom. o nešto će se okoristiti.

a.a. a neki ga piju. Re ĉeno je da opale hurme simboliziraju novac koji neće dugo trajati. Priĉa se da je neki siromašni ĉovjek sanjao pune sepete nezrelih hurmi obješenih niz svinjske slabine. rekao: — Ti ĉitaš dvije knjige. Prosipanje hurmi simboliziranamjeru odlaska na put. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. koji će im spomenuti tvoj ugovor o zaštiti i oni će ga osloboditi. dozvoli da ja protumaĉim san! . On iz neţiva izvodi ţivot.Oblak predstavlja Kur'an. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam našao 40 hurmi — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Bićeš kaţnjen sa 40 batina! — Za jedno duţe vrijeme taj isti ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na vladarevoj kapiji našao 40 hurmi. rekao: — Rekao si istinu! Prenosi se da je Abdullah ibn Omer r. — pa je Ebu Bekr r.. a ako je osoba koja 19 sanja u brigama. Sanjanje jedenja hurmi sa smolom simbolizira tajni raz vod braka. Ko sanja da je sa palme ubrao crni grozd — ţena će mu roditi dijete od cr nog roba..l trehni sebe granom palme.a. pa mu je u pismu rekao: —Sanjao sam te da jedeš nezrele hurme. jedne prilike rekao: —Sanjao sam da mi je došao neki ĉovjek i dao zalogaj hurmi.a.a. Mana (hrana koju su Israilovi sinovi dobijali s neba) simbolizira prijatnu opskrbu.s. — Tada je Ebu Bekr r. neki po dvije.v. Zatim mi je dao i treći zaloga i ja sam ga poĉeo ţvakati. rekao: — Sanjao sam da sam pod kubetom (kupolom) od ţeljeza. rekao: — Dozvoli mi. Kad sam to poĉeo ţvakati. ili će'dobiti blago iz neke riznice.a.v.000 dirhema! — Tada mu je ĉovjek rekao: — Sad mi san tumaĉiš drugaĉije nego prvi put. koji će proći bez gubitaka.v. pa su muslimani pobijedili i zadobili ratni plijen. a Ebu Bekr r. a neko manje. od kojih je imao mnogo koristi i mnogo imetka obzirom da med simbolizira znanje. Ko sanja da sa suhe palme ubire svjeţe hurme — od nekog griješnika će nauĉiti nešto što će mu koristiti. a iz ţiva neţivo. a ako to bude sanjao da radi u vrijeme kad sezona berbe hurmi proĊe. a neki. simboliziraju zi-mije (slobodne nemuslimane pod zaštitom islamske drţave).a. da protumaĉim san. Reĉeno je: Ko sanja da jede kvalitetne hurme ĉuĉe dobrih i korisnih rijeĉi. rekao: . bogatom i blagoslovljenom ţenom. zadobiti plijen i zarobiti jednog ĉovjeka. past će po tebi svjeţe hurme". Najslabije hurme.s.Tom ĉovjeku su se oba sna obistinila onako kako mu ih je protumaĉio Ibn Sirin. a sada je drveće oţivjelo. — Na to mu je Vjerovjesnik s. Neki ĉovjek je sanjao da umaĉe hljeb u med i da ga jede. Allahov poslanice.To ti je slast imana (vjerovanja). — a Ibn Sirin mu reĉe: — Prvi san si mi ispriĉao u vrijeme kad je drveće bilo ogoljelo i kad je godina već bila na izmaku. Neki vele da hurme simboliziraju uĉenje Kur'ana. neki više od toga. oţeniće se cijenjenom. Enes ibn Malik je sanjao hazreti Omerovog sina da jede nezrele hurme. Neki vele da će dobiti bez muke neki imetak od ĉestitih lju di ili sa svog imanja. steći će korisno znanje koje će primjenjivati u praksi. shodno kur'anskom kazivanju o hazreti Merjemi: .pa mu je on rekao: . . opet. ako se sanjaju.to su oni koji ga cijelog uĉe napamet.v. a hljeb bogatstvo. Mjerica hurmi simbolizira pli jen. i ljudi ga prihvataju. od koga je jedan dio pripao i tom ĉovjeku. — Kada mu je Allahov Poslanik to dozvolio.njegovu slatkoću i njeţnost. Hurmi inaĉe ima više vrsta. med koji silazi s neba — to je Kur'an. pa sam osjetio košpcu i izbacio je iz usta. rekao: — To isto mi je rekao i melek.a. da sa neba silazi med i da neki ljudi uzimaju po jednu kašiku meda. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobićeš 40.. a med i maslo . koji mu je rekao: — To ti je neki ratni plijen od nemuslimana.Allahov poslanice. što se povezuje sa ajetom: „Allah ĉini da zrnje i košpice proklijaju. oni koji uzimaju po jednu ili dvije kašike — to su oni koji nauĉe po jednu ili dvije kur'anske sure. biće utješen a.s.a. — pa mu je Allahov Poslanik s. pa sam opet osjetio košpicu i izbacio je iz usta. sanjao sam da iz ova moja dva prsta curi med i da ih ja liţem. Zatim mi je dao drugi zalogaj i ja sam ga poĉeo ţvakati. sanjao da jede hurme.. je rekao: Poslaćeš jedan odred vojske. rekao: — Allahov poslanice. koji je rekao: . pa je to spomenuo Allahovom Poslaniku s. Prenosi se da je Allahov Poslanik s. — Na to je Vjerovjesnik s.l Mi smo vam od oblaka hladovinu naĉinili i manu i prepelice vam slali: — Jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo!" HURME (DATULE).Tumaĉi! -. — i to je ponovio tri puta.kao: .. — Nedugo zatim došlo je do borbi izmeĊu islamske drţave i Vizantije.zakopaće neko blago. on je rekao: — Ţeljezno kube predstavlja islam. da simboliziraju ušteĊeni kapital. Ko sanja da je rasprsnuo hurmu i iz nje izvadio košpicu —rodice mu se dijete. Prenosi se da je hazreti Omer r. Ko sanja da ubire hurme ubiraće imetak od nekih opasnih ljudi koji su pod njegovom upravom. steći će znanje koje neće pri mjenjivati u praksi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Zatim ćeš poslati drugi odred.a.s. pa je za san upitao tumaĉa snova... To ti je slast imana (vjerovanja).s. osjetio sam košpicu i izbacio je iz usta.a.s. Ko sanja da gleda hurme — to ukazuje na kišu. opet. koja nije da rovana ni od kojeg stvorenja. 71 . Ako neko sanja da sa palme ubire hurme u vrijeme kad su one zrele. a oni koji ga piju .v.". a ko sanja da jede hurme — dobiće ĉistu i veliku opskrbu. a neki. Ko sanja da zakopava hurme . Kasnije je zavolio nauku i mudrost.v. neko više.

simboliziraju neprikosnovenost.pa mu je Ibn Sirin rekao: . Reĉeno je da ako bolesnik sanja da svira uz frulu . kap npr. Ti ljubiš svoju ţenu dok postiš.pa mu je Ibn Sirin rekao: . Ko sanja da je kod nekoga nepoznatog pozvan na voće i piće — on će biti pozvan u borbu i poginuće kao šehid. MIRISIMA. masla i meda). on će postati njihov poglavar. a udaranje kastanjete jedne o drugu simbolizira hvalisanje ovosvjetskim dobrima. Ko sanja da mu je vladar dao frulu dobiće neku upravu ako je podoban za to. ona uzima nasljedstvo svoga muţa mada je od njega razvedena. znaĉenjima njegovih ajeta. a za onoga ko je u društvu u kome se udara u def to simbolizirapopulatnost. neki. a za nasilnika — da će narodu nanijeti nasilje od kojeg će im se kidati crijeva. otkrilo bi se kakva je ta ţena. Paluze simboliziraju brojan imetak.š.Ibn Širina su pitali za neku ţenu koja je sanjala da siše hurmu i da je daje svom komšiji da je i on siše. simbolzira laţan govor. — Kasnije se ispostavilo da mu ona pere haljine. Ako se sanja da ţene udaraju u bubnjeve. Reĉeno je i to da pripremanje gozbe simbolizira povratak kući nekoga ko je bio odsutan. Ko sanja da u svom stanu svira uz ud doţivjeće neku nezgodu. Ko sanja da poziva ljude kod sebe na gozbu.. on je osoba koja izmišlja priĉe. u kojima će se odmarati. a o vlaţnoj „habisi" su podijeljena mišljenja. IGRAMA. opet. Neki vele da je nije lijepo sanjati zbog njene ţute boje koja ukazuje na bolest. a ako bi se to poĉelo istraţivati. — do-biće upravu i vlast. SVIRCI. ili slušanje svirke uda. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u rukama drţim mješinu u kojoj su hurme. sluĉaju kada je traţio od Allaha dţ. TUMAĈENJE SNOVA O PIJANKAMA. pa sam zavukao glavu u mješinu i poĉeo da jedem hurme govoreći: — Kako su samo kisele! . shodno Sulejmanovom a. drugi vele da ona simbolizira brojan imetak i ĉistu vjeru. da mu dozvoli da on jedan dan hrani Njegova stvorenja. a ako mu se pridruţi zvuk drugog instrumenta. srazmjerno ljepoti i gizdavosti robinje. pa ako struna uda pukne. Neki vele da će onaj ko sanja da svira na udu postati poglavar. shodno rijeĉima Uzvišenog: . on simbolizira neki vaţan dogaĊaj i godinu koja je po neĉemu vaţnija od ostalih godina. ali je nije dozvoljeno jesti dok se je u namazu. imaće briga sa muškom poslugom. Njeţno udaranje u bubanj simbolizira ţenu koja ima mahana koje krije da se ne bi obrukala i osramotila. ili „habisu" (slatko od hurmi sa maslom i škrobom) ili paluze.Ti si se sav predao zaraĊivanju imetka. Ko sanja da svira uz frulu i da prste stavlja na njene rupe — on se pouĉava Kur'anu. a jedan njen zaloga. Kastanjete simboliziraju ovosvjet-ska dobra.umrijeće. a ako nije. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da klanjam i da u namazu jedem „habisu". a ako ih vatra dotakne. Ako ţena sanja da jede hurme sa smolom. Ako se def sanja u rukama robinje. vika i ples to simbolizira nesreću. frulu. MUZICI. jede kašu (od brašna. PosuĊe ili izlozi sa slatkišima simboliziraju lijep i prijatan komšiluk. Ako se def sanja u rukama ţene. Bubnjar simbolizira dokoliĉara koji se ponosi svojom dokolicom. a što mu nije u potpunosti pošlo za rukom. našto je Ibn Sirin rekao: — Ta ţena tom svom komšiji ĉini neko neznatno dobro djelo. a bubanj simbolizira ĉovjeka kojeg mnogo tuku. dok je u namazu. grijeh. ĉije će kapi je za njih biti otvorene. Ko sanja da ljude poziva kod sebe na gozbu — on će uraditi neki posao za koji će se kajati i koriti.Habisa je dozvoljeno jelo. kastanjete i si. Ko sanja da se pretvorio u bubanj dobiće mnogo batina. GOZBAMA l BANKETIMA Gozba (zijafet) simbolizira okupljanje u svrhu nekog dobra. Sviranje na udu. on simbolizira vidljivo i poznato dobro. Ko sanja da. ud. riješiće se briga. snagu i vlast ukoliko ih ne dotakne vatra. Udaranje u def simbolizira brigu. ako je toga dostojan.s. Ko sanja da jede kašu od brašna. Kadaif simbolizira imetak. to znaĉi da se on ljubi sa svojom ţenom dok posti. za griješnika — da će u narodu izazvati smutnju od koje će im se crijeva prevrtati. imetak i veselje uz igru i zabavu. masla i meda. Poznato je da je udaranje u def. a ako nije. Reĉeno je: Ko sanja da udara u ud biće mu povraćeno neko ĉestito imanje koje mu je bilo oduzeto i od ĉijeg prisjećanja su mu se prevrtala crijeva. zadovoljstvo i radost. i raznovrsno voće i piće traţiti". Def u rukama muškarca simbolizira popularnost. i dobro će uĉiti Kur'an. tamburu. po šeriatu. Frula simbolizira nahiju. Varenika simbolizira s naporom steĉeni imetak. Sviranje na udu za ĉestita ĉovjeka simbolizira dijeljenje savjeta.simbolizira poljubac djeteta ili drage osobe. tugu i nezgodu za onoga ko sanja da udara u def. pa se oni odazovu njegovom pozivu. vele da „habisa" simbolizira lijepe i prijatne rijeĉi u vezi sa poslom od kojeg se ĉovjek izdrţava. i nemoj to više ĉiniti! Suha „habisa" simbolizira imetak postignut sa naukom. da će zapasti u brigu. ideš i desno i lijevo i ne obraćaš paţnju na to da li je taj imetak halal ili haram mada ja zasigurno znam da je haram.A one koji se grijeha budu klonili ĉeka divno prebivalište: edenski vrtovi. ZABAVAMA. a neki. 28. Ko sanja da na kapiji imama (voĊe) svira uz neki muziĉki instrument. opet. govor ili vlast. Zulabije (vrsta kolaĉa) simboliziraju izbavljenje iz briga. biće izbavljen iz neke teške situacije. Zvuk bubnja simbolizira neistinit glas. to simbolizira negativnu trgovinu koja donosi malo koristi a mnogo štete. Sanjanje svirke uz ţiĉane instrumente i pjevanje robinja na 72 . .

Sviranje uz tamburu simolizira nesreću i tugu od kojih se motaju i krive crijeva (utroba). obzirom da ples podrazumijeva kretanje i l a h kocu tijela. postići halal imetak.. obzirom da struna simbolizira ţenu. a ako sanja da je ušao u rijeku vina.. zavisno od toga koliko ga je korio u snu. srazmjerno tome koliko je zagazio u rijeku. Ples za zatvorenika znaĉi da će biti pušten iz zatvora i da će mu se skinuti okovi.. simbolizira haram imetak postignut bez poteškoća. Ako neko sanja da loše pjeva. to mu simbolizira besposlicu i siromaštvo. Pjevanje na trgu za bogataša simbolizira bruku i ruţna djela koja ĉini. Reĉeno je i to da pjevanje simbolizira viku i svaĊu obzirom da ono mami pokrete za ples. Neki tumaĉi snova vele da pjevaĉ simbolizira uĉenjaka. pašće u iskušenje. a ako nije lijepo. Opijenost bez pijenja u snu simbolizira brigu. Ako vladar sanja da sluša tamburu. sa kojim će dobiti vlast. Vino.. Reĉeno je da pjevanje. a oni nisu pijani. ako ĉovjek sanja da pije vino u brojnom društvu. — Taj ĉovjek je bio upravitelj i nije dugo prošlo a bio je smijenjen. pogotovu ako se taj bavi prodajom muziĉkih instrumenata. u osnovi. simbolizira gubitak u trgovini. u jednoj je bilo vino. Ko sanja da pije vino i da ga neko za to kori — taj neko će mu se protiviti u govoru i raspravi. Ko sanja da pije vino a da mu to niko ne brani — postići će neki haram imetak. Opijenost od pića u snu moţe da simbolizira i sigurnost od straha. Drugi vele: Ko to sanja profitiraće u nekom zajedniĉkom poslu. a za siromaha simbolizira gubljenje pameti Ako neko sanja da se na nekom mjestu pjeva. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Mlijeko ti oznaĉava pravdu. Reci: — Oni donose veliku setu. naprotiv. koje su sliĉne kretnjama pri plesu. Pijenje vina u snu za upraviteja znaĉi smjenjivanje sa poloţaja. i vidjećeš ljude (kao) pijane. Treći vele: Ko to sanja uzeće od ţene imetak i pasti u iskušenje. ĉasti i komoditeta. Za djeĉaka ples znaĉi da će biti gluhonijem. a to što si pio vino znaĉi da ćeš obljubiti neku ţenu. Ko sanja da je dobio rijeku vina biće na ovom svijetu doveden u iskušenje. sanja da jakim glasom pjeva neku skladnu pjesmu. Ko sanja da pije vino i da se opio steći će haram imetak. to mu simbolizira neko dobro. a drugi dio je haram. obzirom da pijenje vina u velikim koliĉina ma izaziva opijenost. koji mu je rekao: — Crno lice ti znaĉi da ćeš zagospodariti meĊu svojim svijetom. Ako neko ko se bavi pjevanjem. Ko sanja da cijedi vino sluţiće vladara i njegovim posredstvom će se odigrati krupni dogaĊaji.. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je lice pocrnilo. ako je lijepo. Ako neko sanja da pleše nekom ĉovjeku. ili ţeli da se oţeni. na to ukazivati kretnja ma. simbolizira zaradu u trgovini. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pred sobom imam dvije posude. a vino — da ćeš biti smijenjen. simbolizira galamu i svaĊu. koja ne moţe podnijeti blagodati i koja se ne moţe kontrolisati. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. a u drugoj mlijeko. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o vinu i kocki. Reĉeno je da za siromaha ples simbolizira bogatstvo koje neće dugo trajati. ako vino sanja neko ko ţeli da se sa nekim udruţi u nekom poslu. Ples za onoga ko putuje morem loš je znak i simbolizira teškoću u koju će zapasti. obzirom da pijane osobe gube osjećaj straha. taj san je loš. srazmjerno jaĉini opije - 73 . a opijenost za sobom povlaĉi svaĊu. Ali. onaj kome se pleše biće pogoĊen nesrećom u kojoj će sauĉestvovati onaj koji pleše. Jedan od tumaĉa snova veli da pijenje velike koliĉine vina u snu nema iskljuĉivo loše znaĉenje. komponovanjem i si. a neki tumaĉi vele da će. Prodaja vina od hurmi u snu simbolizira sumnjivi imetak. Tumaĉi snova razliĉito tumaĉe ako neko sanja da pije vino pomiješano sa vodom. onoga ko trĉi za sitnom parom ili bludnika koji trĉi za ţenama. Ko sanja da se opio i pocijepao odjeću-on je osoba koja se umisli kad zaima ovosvjetskih dobara. suprotstavljanje i tuĉu. obrijana glava znaĉi da će te tvoji ljudi napustiti i izgubićeš posao. a i neku korist ljudima. Tamburaš simbolizira kolovoĊu besposliĉara. Pjevanje. hvalisavog siromaha. tu će se iznijeti neka laţ i iz zavisti izmisliti varka koja će prouzrokovati razlaz meĊu voljenim osobama obzirom da je Iblis — Allah ga prokleo! — bio prvi koji je pjevao i naricao. samo je šteta od njih veća od koristi". koja su odvojena iz svoje postojbine (utrobe). Za bolesnika ples je simbol duge bolesti.nekoj svadbi simbolizira nesreću za one u ĉijoj kući se to sanja. obzirom da se strune prave od usukanih i osušenih crijeva." Ko sanja da se od pića opio postići će imetak i vlast i biće umišljen. Za sve one koji sanjaju da plešu u svojoj kući u kojoj osim ukućana nema nikoga sa strane — to simbolizira neko dobro. u osnovi. da mu je glava obrijana i da pije vino. Ples simbolizira brigu i zastrašujuću nesreću. mudraca ili osobu koja druge opominje u vjeri. ako nešto ţeli. Pjevanje u kupatilu simbolizira optuţivanje. Sok simbolizira obilje za onoga ko sanja da je sok dobio. shodno rijeĉima Uzvišenog: . strah i uţas. ĉuće rijeĉi nekog ĉovjeka koji je laţac.. vino mu ukazuje na pristanak. Ko sanja da pije vino poĉiniće mnoge grijehe i postići veliko bogatstvo. Ko sanja da ide po blatu i da pjeva — to mu simbolizira neko dobro. tako da će. Tako. obzirom na miješanje vina. Neki vele: To simbolizira imetak ĉiji jedan dio je halal. Ples za ţenu simbolizira zapadanje u bruku. a pijenje vina simbolizira zapadanje u brige. Udaranje u tamburu simbolizira prisjećanje onog što se je vidjelo od izobilja. Ples za roba znaĉi da će dobiti batine.

Ĉaše simboliziraju razgovor ili razgovorljivo dijete. Ibn Sirin mu je rekao: — Ţena će ti se poroditi i poslije poroda umrijeti. — A je li ona trudna? . simbolizira dobar glas o nekome. Igranje šaha i razne igre sa kockicama i si. simboliziraju gospodstvo i radost. Ako se pri tom sanja da se voda prosula. Ako zadnje figure proĊu ispred prvih. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: -Boj se Allaha! Ti ulaziš kod sestre svoje ţene! Pehar simbolizira ţenu. Ako se sanja toĉionica sa vodom. a neki vele da one simboliziraju neko dobro. Ko sanja da je napunio pehar ili staklenu ĉašu — ţena mu je trudna. Kockice za igru simboliziraju bavljenje besposlicom (neistinom). Ako ovi mirisi prilikom njihovog mljevenja ne daju lijep miris. sluţiće ih vjeĉno mladi mladići.Sanjao sam da se u mojoj kući razbio krĉag. pa će ti postati neposluš ni i neće te htjeti slijediti. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirćetni umak. ona simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva harama. pa se ĉaša razbila. pobjednik će u društvu biti istaknut. — Jednje isprţene ptice simbolizira ogovaranje i klevetu.Na to mu je Ibn Sirin rekao: . primijetio je da su svi oni opijeni i da nikom od njih ništa nije mogao. Mirisi crne boje. koji mu je rekao: — Oni će se obogatiti i postati neovisni o tebi. ona simbolizira bolesnika. Miomiris. u osnovi. .Na to ga je Ibn Sirin upitao: — Imaš li ti ţenu? — Imam! — rekao je ĉovjek. pa jedna od njih pobijedi. Ako se sanja da dvije osobe igraju šah. u osnovi. kao što su misk.. U vezi sa sanjanjem igara ĉiji je sastavni dio bacanje kockica. Kockanje simbolizira svaĊu i sukob. Šah sa postavljenim figurama sa kojima se ne igra simbolizira osobe smijenjene sa svojih poloţaja. ona simbolizira izuzetno bogatog ĉovjeka koji velika sredstva troši na Allahovom dţ. Ako se sanja toĉionica u kojoj je maslo. drugi vele da one simboliziraju trgovinu kroz koju se ogleda navedena neposlušnost. Reĉeno je i to da razbijanje ĉaše ponekad ukazuje i na smrt onoga ko ju je donio. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: . a dijete ostati ţivo. pa ih je prepustio njihovom pijanstvu.Tako je i bilo. a figure sa kojima se igra simbolizira ljude koji imaju upravu nad ljudima. Ako se sanja toĉionica u kojoj je sirce. obzirom na rijeĉi Uzvišenog: . a da se ĉaša nije razbila. stiodno rijeĉima Uzvišenog: . . nisu pohvalne ako se sanjaju. Cjedilo simbolizira iskrenog ĉovjeka koji govori Istinu.. tumaĉi snova imaju razliĉita mišljenja. ţena će mu poslije poroda umrijeti. Ako sanja da se pehar razbio. koju sam stavio na dlan. to znaĉi da ta osoba ĉini dobroĉinstvo nezahvalnoj oso - 74 . izmeĊu ostalog. obzirom da je ona od stakla. Amber simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. Kaţe se da je bolje sanjati zlatne i srebrne nego staklene ĉaše. i simboliziraju nekakav sukob.. muškatnjak i dr. Ĉaša takoĊe simbolizira ţenske kvalitete. Obzirom da opijenost ukazuje na veliko neznanje. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio neku upravu. Jedni vele da one simboliziraju ogrezlost u neposlušnosti (prema Allahu dţ J. a voda ostala na dlanu.Kada je ĉovjek odgovorio da jeste. a ibrik simbolizira slugu. dok se staklene ĉaše lahko razbijaju i da simboliziraju. ĉašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg. ako je u kući.. Ko sanja da pije iz ĉaše dofaiće neki imetak od ţene. obzirom na dim od kaĊenja. karanfil. ona simbolizi ra potpuno bogata ĉovjeka. Reĉeno je i to da sanjanje igranja šaha simbolizira polazak u okršaj ili na raspravu.nosti u snu. On je taj san ispriĉao Ibn Širi nu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam zatraţio da pijem vode te mi je donesena ĉaša sa vodom. po šeriatu. otkri vanje onog što je skriveno. putu. obzirom da su te igre. Reĉeno je: Opijenost u snu ima loše znaĉenje i za muškarce i za ţene.lli. Njegovom Poslaniku i onima kojima se treba biti poslušan). a kaţe se da on za bolesnika simbolizira smrt.š. Bacanje kamenja simbolizira odgojenog roba zbog kojeg će njegov gospodar biti hvaljen. a mljevenje tih mirisa simbolizira lijep glas (pohvalu). Sanjanje krĉaga sa vodom.Ako ti je san istinit. Sanjanje igri sa kockicama. da je obavljao svoj posao sa onim koji su mu podreĊeni. upravitelj tog mjesta će biti napadnut ili će se sa njim voditi rasprava. zabranjene. simbolizira izbijanje nepravednih sukoba. simbolizira bogatu ţenu koju je obuzela briga. Boca simbolizira sluţavku koja se njiše u hodu kada nešto nosi. iz jednog otvora je pitka (slatka) voda." Ko sanja da pije iz ibrika robinja će mu roditi dijete. obzirom na njihovu providnost. novoroĊenĉe će umrijeti a ţena se ostati u ţivotu. — Tako je bilo. s tim što će pobjedu u skobu odnijeti onaj koje u snu pobijedio u igri. obzirom da se one ne razbijaju. .. Neki vele da nije lijepo sanjati bilo kakvu igru. ali da je voda ostala. i kad je htio da ih (nakon posla) napusti... zar su stanovnici sela i gradova sigurni da ih naša kazna neće snaći danju dok se budu zabavljali?" Ko sanja da igra neku od spomenutih igara neprijatelj mu je neka poboţna osoba. a iz drugog slana. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da pijem iz vrĉa sa dva otvora. razvešćeš se sa svojom ţenom. a ti ćeš preuzeti brigu o djetetu. Balzam i kaĊenje simboliziraju pohvalu sa dozom opasnosti. Sanjanje vina u krĉagu simbolizira blago.. Ibirici simbofiziraju poslugu oko trpeze.

Odjeća za zaštitu od hladnoće od ibrišima u snu simbolizira nedozvoljeni (haram) imetak i iskvarenost u vjeri. bilo na neki drugi naĉin. postići će imetak i biće na dobrom glasu. ţenidbu ili kupovanje robinje. izuzev ako je u pitanju posteljina. njegov poglavar će zapasti u brigu. Skidanje kape simbolizira razlaz sa poglavarom. Najbolji odjevni predmet za zaštitu od hladnoće je crni plašt. Odjeća od svile i brokata simbolizira vlast. obzirom da je crvena boja šejtanski ukras. — Tako je i bilo. Najbolje odjeća je nova. Zatim je sanjao da mu je vraćen turban i bio je obradovan time što mu se ţena povratila. imetak i vlast. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA l BOJAMA ODJEĆE Odjeće imaju ĉetiri vrste: vunena. Ko sanja da mu je turban spojen sa još jednim turbanom povećaće mu se vlast. koje daju mirisni dim. Crvena i ţuta boja na tijelu ne škode. ali ga ne dotiĉe. krunu i dobijanje uprave. pije ili se njime maţe. Ko sanja šafran. Ko sanja da je noću stavio turban na glavu otići će na neko blistavo i spomena vrijedno putovanje. a ako sanja da ga melje.š. srazmjerno tome koliko je kapa pocijepana ili prljava. Stavljanje kape na glavu simbolizi ra dobijanje vlasti i poglavarstva. je sanjao da mu je skinut turban. pamuĉna i lanena. a za muškarce nije. Crna boja odjeće u snu je dobra za onoga ko je nosi i na javi i ko je po tome poznat.s. Ako je ta kapa bila bijela i ako on inaĉe nosi takvu kapu. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. Reĉeno je: Ko sanja da se namirisao parfemom od miška i ambera u imamovoj kući . koja simbolizira pohvalu. Parfem od miška i ambera po nekim simbolizira odlazak na hadţ. oboljeće.š. robovi). i za njega ona simbolizira gospodstvo. tako da tada simboli zira radost i sreću. Ko sanja da na kapi svog imama (voĊe) vidi neki nedostatak ili sjaj — imam je u islamu kojim se. kao i dobijanje nekog dobra od poglavara. i ona simbolizira i dunjaluĉko i vjersko dobro. ali će imati dosta onih koji će se Allahu dţ. ako u sebi nema svile. kostrijetna. ĉaršafi ili ono u ĉemu se muškarac pojavljuje.bi. Reĉeno je i to da crvena boja simbolizira brigu. prostrana i gusto pletena. Puder simbolizira pohvalu. Ko sanja da na svojoj kapi ima prljavštine ili neĉistoće — to mu ukazuje na grijehe koje je poĉinio. ali je ona nepoţeljna u pitanju vjere. 29. Ako ţena sanja da na glavi 75 . ili. obzirom da je boja dţennetske odjeće zelena. sa ostalim najĉasnijim muslimanima. kada je dobra. a ako ne nosi takvu kapu. ai bez vatre. Kod sanja da mu je kapa preo krenuta — njegov poglavar će promijeniti svoj obiĉaj. koji mu je rekao: — Bićeš namjesnik dvadeset i dvije godine i za to vrijeme ćeš provoditi nasilje. Kad se probudio. a ruţina vodica imetak. Prljavština i prašina po tijelu i glavi simboliziraju brigu. on se poistovjećuje s njima i formalno ih slijedi.a. KaĊenje simbolizira lijepo ophoĊenje sa ljudima. brigu i iskvarenost vjere. moliti za njega. biće hvaljen. a po nekima — gospodstvo. obzirom da je maslina blagoslovljeno drvo. Maslinovo ulje. Kamfor simbolizira lijep glas i otmjenost. odjeća od pamuka simbolizira imetak i odjeća od lana simbolizira manji imetak. Ko sanja da vladar svojim podanicima daje kape . Zelena boja odjeće simbolizira izvanrednost u vjeri. i za muškarca simbolizira snagu.s. Crvena boja odjeće u snu za ţene je dobra. vunena. — Tako je i bilo. osim pamuĉne odjeće za zaštitu od zime. Ako snivaĉ pri tom u snu bude imao burdu kakvu nose dobri (Allahovi dţ. Neki vladar je sanjao da su u (njegovoj) drţavi na raznim mjestima postavljene kadio-nice. Bijela boja odjeće simbolizira dunjaluĉku i vjersku ljepotu. izuzev u ratu. obzirom da se one ne smatraju lošim i ruţnim kod ljudi. po nekima — imetak.v. Puplin simbolizira veliki imetak. izuzev ţive.š. Sva (mirisna) ulja simboliziraju brige. Uz to je vidio da je po zemlji posijano sjeme i da na glavi ima tri krune. Ebu Muslim el Horasani je sanjao da mu je Allahov Poslanik s. odjeća od kostrijeti simbolizira manji imetak. Kapa simbolizira daleki put. Turban od pamuka i od vune simbolizira vodstvo uz vjersku i svjetsku ispravnost. ukoliko neko sanja da ga jede. a za ostale nije pohvalno ako je sanjaju. U vrijeme tvoje vladavine biće mnogo rastinja (usjeva) i plodova i mnogo će se proizvoditi i prodavati mirisi. On je san ispriĉao tumaĉu snova. Boje turbana tumaĉe se kao i kod ostale odjeće. Ako je pritom kapa pocijepana i prljava. to je njegova vjera po kojoj je poznat. Ko sanja da mu je kapu s glave skinuo neki nepoznati mladić ili neki nepoznati vladar — to simbolizira smrt njegovog poglavara i rastanak sa poglavaraom bilo smrću. Turban od puplina simbolizira postizanje bogastva.vladar će odreĊivati (imenovati) poglavare i upravitelje nad podanicima. koji mu je rekao: — Vladaćeš tri ili trideset godina. Turban od ibrišima ukazuje na vodstvo. Ko sanja da na glavi ima visoku kapu — ţivjeće pod zaštitom (u milosti) svog poglavara. To isto simbolizira i vuna. simbolizira blagoslov. Ţuta boja na svoj odjeći simbolizira bolest. s tim što je bolje ako nije kratka nego ako je kratka.biće optuţen za obmanu i izdaju. njegova ţena se ustezala od njega. na glavu stavio crven turban od dvadeset dva navoja. Ko sanja da se nakadio dobiće neko dobro. pokrivaĉi. pohvalu i tjelesno zdravlje. Stavljanje turbana simbolizira poglavarstvo. Ishak a. uputio Allahu dţ. Amameti (turbani) simboliziraju arapske krune. Pohabanost i uprljanost odjeće simbolizira siromaštvo. Odjeća od vune simbolizira imetak. Nijedna vrsta odjeće u snu nije bolja od vunene. dobiće vlast. kvarenje vjere i nedozvoljen (haram) imetak. pak simbolizira snagu poglavara onoga koji to sanja.

. Sve što se sanja u vezi sa maramicom. — A kada glasonoša radosne vijesti doĊe. Ako ţena sanja da je obukla novu. TakoĊe je reĉeno: Ko sanja da u gaćama ima svitnjak — ţena mu ne dozvoljava da joj priĊe. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ovu košulju moju odnesite i na lice mog oca je stavite. Oblaĉenje krzna naizvrat simbolizira pokazivanje skrivenog imetka. izgubiće stid. Vuneni prsluk simbolizira ţenu ili izbavljenje iz brige i patnje. TakoĊe je reĉeno da gaće simboliziraju ispravnost stanja porodice i produţenje njihove radosti. Ko sanja da je obukao tuniku i oĉekuje sina — rodice mu se kćer. Ko sanja da je svitnjak stavio pod glavu . što je imao crnu odjeću — postići će gospodstvo. ako je trudna. rodice mu dvije djevojĉice. Ko sanja da mu je dţep u košulje pocijepan — to ukazuje na siromaštvo. neki vele — dijete. Bijela ko šulja simbolizira vjeru i neko (drugo) dobro. neki njeni neprijatelji nastoje da joj naprave spletke i da je osramote kod njenog muţa. i što je jahao na crnom magarcu — postići će. trgovina mu nije ĉista. ako je trudna. lisice i vjeverice ukazuje na nasilnike. a u ljetnom periodu dobro u brizi. i ako mu je poglavar trgovac. a kod nekih su sezale niţe. Nove gaće simboliziraju djevicu. obzirom da to nije muslimanska odjeća. vjeverice ili lisice. — Na to mu je tumaĉ snova rekao: — To što je imao crnu kapu znaĉi da će postati sudija. Pokazao mi se i Omer. dobro i vlast. ako je njegov poglavar vladar. Ko sanja da je obavio nuţdu u gaće — on se srdi što mu je ţena trudna.a. vjeverice ili lisice. Ko sanja da je kupio gaće od nekoga ko nije nji hov vlasnik — oţeniće ţenu koja nema staratelja. Ko sanja da na sebi ima kaftan od puplina. odnosi se na onoga koji to sanja. Kp sanja da mu se košulja rasporila — rastaviće se sa svojom ţenom. izdrţavanja i vjere. a ako ĉovjek sanja da se ogrnuo ogrtaĉem i legao. Reĉeno je i to da košulja simbolizira radosnu vijest. — Kada su ga upitali: — Ĉime ti to tumaĉiš.v. Veliki veo simbolizira suprugovo obilje. Oblaĉenje košulje. sa nekim nedostatkom ili bez nedostatka. Ko sanja kapu od krzna samura. Ko sanja da mokri u gaće — to ukazuje na to da mu je ţena trudna. Veo (vala) za ţenu simbolizira njenog supruga. gusto tkanu (debelu) i prostranu košulju. udaće se. a koţa od samura. ţena mu se krije i pokriva pred drugim ljudima. odnosi se na navedeno. mada je oblaĉenje takvih kaftana vjerom poku Ċeno. odnosi se na slugu. obzirom da su gaće dio njihove garderobe. oţeniće se. rodice sina. samo ne recite da sam pomatušio. Tunika simbolizira utjehu. Ko sanja da su mu se gaće odriješile — njegova ţena se pokazuje drugim ljudima.ima kapu. na sebi ima crnu odjeću i crnu kapu i da jaše na crnom magarcu. a ako sanja da ostavlja gaće. ĉista i dr. Ovnujska koţa simbolizira ispoljavanje snage. a on ih nema. Gaće simboliziraju ţenu ili robinju strankinju. ĉija se košulja vukla po zemlji. otac njihov reĉe: — Ja zbilja osjećam miris Jusufov. Maramica (rubac) simbolizira slugu. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju ispravnost stanja supruge i ĉeljadi. Kaftan simbolizira silu. a po nekima — na gospodstvo. — Allaha nam. svile ili brokata — dobiće vlast kakva odgovara njegovom kaftanu. ili. a gustoikani veo simbolizira obilje imetka njenog muţa. bilo da je prljava. Ko sanja da mu je ogrtaĉ postavljen krznom od samura. s tim što je bolje sanjati da je od debljeg nego od tanjeg platna. to znaĉi da je njen muţ bestidan i varalica.s. je rekao: — Sanjao sam da mi se ljudi pokazuju i da na sebi imaju košulje. i svu ĉeljad svoju mi dovedite! — l kada karavana napusti Misir. njenu ĉednost i njenog nadreĊenog. vlast i utjehu. obzirom da su posao i imetak bogatstvo (svojina) ruku. — rekoše oni — ti i sada kao i prije griješiš. a isto tako i dţubeta. Ko sanja da je obukao košulju koja nema rukava — dobar je u vjeri. Košulja simbolizira ĉovjekovu situaciju u pitanju privreĊivanja. Vjerovjesnik s. snagu. on će progledati. Ako ĉovjek sanja da mu je ogrtaĉ od bisera. a ukoliko nije udata. Ako ţena sanja da je pred svijetom otkrila veo. loše je vjere. Kod nekih su bile do grudi. kao i stanje njenog muţa. Nedostatak na velu simbolizira nezgodu koja će zadesiti njenog muţa ukoliko je udata. izuzev kada se oblaĉi sa oruţjem. pravnik. Ako ţena sanja da se njen crni veo pohabao. Kolanja da na sebi ima prsluk a u ruci pero i pred sobom papir — riješiće se siromašta sluţeći vladaru. kaftan simbolizira upravu i utjehu za onoga ko ga sanja.on ne prih- 76 . Allahov poslanice? — on je odgovoro: — Vjerom (imanom). Ogrtaĉ takoĊe simbolizira moć. on je nasilnik i tiranin. on stavi košulju na lice njegovo i on progleda". Ako ţena sanja da joj se veo leprša. njegova ţena je dobra vjernica i ona uĉi Kur'an. za koja će na Ahiretu biti izuzetno nagraĊen. lijepa. to ukazuje na njeno dobro vjersko i dunjaluĉ ko stanje. njegova ţena ga obmanjuje i vara sa nekim nasilnikom. Reĉeno je da svitnjak gaća simbolizira imetak. ako mu je poglavar fa kih (pravnik). mada neće imati imetka i neće se moći posvetiti poslu. Reĉeno je i to da gaće simboliziraju putovanje meĊu ne-Arape. U svakom sluĉaju. Oblaĉenje gaća simbolizira negriješenje. Sve što se sanja u vezi sa košuljom. Ko sanja da ima mnogo košulja — on ima mnogo dobrih djela. bilo da na njoj nešto nedostaje ili preostaje. Dobro je sa njati kapu od bravljeg krzna. Krzno u zimskom periodu simbolizira dobro u bogatstvu. pored gospodstva. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da jedan moj neprijatelj. kada se ne smatra lošim. nezgodu u vezi sa njenim imetkom. kvalitetna. ako je neudata. kao i rukavi.

Oblaĉenje vune simbolizira veliki sabrani imetak koji će se postići. ali je za ţene dobra u pitanju njihovog dunjaluka.š. TakoĊe je reĉeno da tajlasan simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva i vjere. Reĉeno je i to da kišna kabanica simbolizira zaštitu.on odbija da daje sadaku i zekat na svoj imetak. a vrat je simbol preuzimanja povjerenja. Zelena boja takoĊe za ţivoga ukazuje na dobijanje nasljedstva. Zelena odjeća simbolizira snagu. Ako neko sanja da je neki pas obukao vunu. ili će pomoći da se ubije ţena nekog bludnika. hak (pravo). Oblaĉenje kiš ne kabanice bez iĉeg drugog na sebi simbolizira prikrivanje. — Tajlasan simbolizira ĉovjekovo dostojanstvo. ako je dostojan uprave.bije ga ruţan glas. Ko sanja da se ogrnuo ĉaršafom oţeniće lijepu (dobru) ţenu. Kp sanja da mu ĉarape imaju prijatan miris — on štiti i ĉuva svoj imetak tako što na njega dijeli propisan zekat i o njemu se govoi sa pohvalom. Prebacivanje ogrtaĉa preko ramena u toku ljeta simbolizira brigu i štetu. Motanje zaveţljaja simbolizira putovanje. Kadifa simbolizira pripremanje oruţja protiv neprijatelja. Prljavština na ogrtaĉu simbolizira neku grešku u ţivotu i gubljenje ugleda. ukoliko je dostojan upravljanja. sigurnost i ĉuvanje od dunjaluĉkih neugodnosti.š. obzirom da je pokrivanje karakteristiĉno za ţenu. Pocjepanost ili ppderanost tajlasana ukazuje na smrt nekoga sa kim se ĉovjek diĉi (brat. a u toku zime . a za muškarce ukazuje na iskvarenost vjere. Ko sanja da mu ĉarape imaju neugodan miris . Reĉeno je i to da crna boja odjeće za bolesnika ukazuje na smrt. Crvena odjeća nije pohvalna za muškarce. Bojenje odjeće i tajlasana simbolizira dostojanstvo u siromaštvu.vata svoje dijete. a za onoga ko to ima obiĉaj -ukazuje na dobro. Ĉaršaf simbolizira ţenu i ţensku osobu koja vodi glavnu rijeĉ u kući. ĉast i ljudskost. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na sebi ima novu odjeću od jemenske burde. a ako pritom bude imala na nogama obuću. Ko sanja da je obukao gamašne biće postavljen za upravitelja nekog mjesta. a po nekima znaci imanje koje ĉovjeka štiti od siromaštva. a zatim je to zaboravio. Crna odjeća ukazuje na ruţno djelo za onoga ko nema obiĉaj da je nosi na javi.. Ko sanja da mu je svitnjak zmija — njegov zet mu je neprijatelj. za koje je reĉeno daje na njima ţut boja dobra za ţene. izdrţavaće i ishranjivati svoju porodicu: Reĉeno je i to da tajlasan simbolizira dobro zanimanje koje ĉovjeka štiti od briga i ţalosti. Ogrtaĉ simbolizira vladara. Reĉeno je i to da crvena odjeća ukazuje na mnoštvo imet ka od kojeg se ne dijeli Allahov dţ. Ko sanja da mu se svitnjak prekinuo — on se loše ophodi sa svojom ţenom ili se od nje odvaja u postelji. Nova bijela komotna odjeća simbolizira ugled. ako je dţube obojeno. kao što ga tajlasan štiti od vreline i hladnoće. to znaĉi da je vladar korektan i pravedan. ţena će mu biti vrlo draga i rodice mu dosta djece. ako sanja da je lav obukao pamuĉnu ili lanenu odjeću. a za umrlu osobu — da je dunjaluk napustio kao šehid. Gorenje vune simbolizira kvarenje vjere i gubljenje imetka. pokrivaĉa i prostirke. Ko sanja da je obukao tajlasan kakav oblaĉe vojskovoĊe — postaće vojskovoĊa. Reĉeno je i to da odjeća simbolizira poboţnu ţenu. Ko sanja da je ogrnuo crveni ĉaršaf potući će se zbog ţene. izuzev kod predmeta od puplina. TakoĊe je reĉeno da crvena odjeća u bolesti ukazuje na smrt. a kp sanja da su mu ĉarape pohabane . Reĉeno je da tajlasan simbolizira i vjeru. kao i dunjaluĉko obilje. Ţuta boja odjeće simbolizira bolest i slabost. siromaštva pred svijetom i ispoljavanje bogastva. svile i brokata. Odjeća takoĊe simbolizira ĉovjekovu povjer ljivost. TakoĊe je reĉeno da odjeća simbolizira nešto što se mnogo spominje a malo koristi. Ko sanja da mu je svitnjak krvav — zbog ţene će ubiti nekog ĉovjeka. Ko sanja da mu je lice (vanjska strana) dţubeta od vune — njegovo vjerovanje je dobro. ĉiji po rub je bio pocijepao. izuzev ĉaršafa. ako sa njim izaĊe iz kuće. obzirom da 77 . povećanje ibadeta i za ţive i za mrtve i dobro stanje kod Allaha dţ. biće izloţena ruglu. vjeru. Ĉarapa simbolizira imetak i ĉuvanje imetka. Na to je Ibn Sirin rekao: — Taj ĉovjek je bio nauĉio nešto iz Kur'ana. pretrpjeće neku štetu u imetku. Ko sanja da mu je tajlasan izderan ili nagorio. vjeru i povjerenje. Tananija odjeća simboli zira tananost (istanĉanost) u vjeri. Ko sanja da na sebi ima dţube — oţeniće neArapkinju.dobro. Šal simbolizira ţenu. biće opravdano optuţena da je sumnjiva. jer je zelena odjeća odjeća dţennetlija. obzirom da je kišna kabanica jedan od najvećih odjevnih predmeta. s tim da to nije otpalo od tajlasan. a ako nije. ako sanja da je lav obukao vunu. to znaĉi da se neki niski (pokvareni) ĉovjek bogati imetkom nekog ĉestitog ĉovjeka. kod kojih simbolizira radost. Dţube simbolizira ţenu. Crvena odjeća na vladaru ukazuje na njegovu okupiranost igrom i zabavom. to znaĉi da je vladar nepravedan i da od podanika otima imetak i neprikosnoveno vlasništvo. dok za zanatlije i druge radnike koji ne obavljaju posao u bijeloj odjeći simbolizira praznik. ĉast. obziorom da se odjeća drţi o vratu. Oblaĉenje vunene odjeće za uĉenjaka simbolizira asketizam. Kišna kabanica simbolizira dobar glas i spomen meĊu ljudima. Prekrivaĉ predstavlja slobodnu (neudatu) ţenu. biće optuţena da je sumnjiva. Kp sanja da je obukao crvenu odjeću na praznik — to mu neće štetiti. dok za druge to predstavlja bogatu ţenu koja nema nikog drugog niti ikoga od bliţe rodbine. Spavanje na vuni simbolizira dobijanje imetka od ţenine strane. Ako ţena sanja da ima crveni prekrivaĉ. Svlaĉenje tajlasana simbolizira pad ugleda i poraz (ţalost). Oblaĉenje bijele odjeće u snu ima dobro znaĉenje i u vjerskom i u svjetskom pogledu za one koji imaju obiĉaj oblaĉiti takvu odjeću na javi. sin). srazmjerno tome koliko je tajlasan nov i debeo.

ĉišćenje odjeće od krvi simbolizira pokajanje za ubistvo. Jedni vele da on nije pohvalan. pored toga.bolest. lijepu i vrijednu djevojku. a ako je poderotina takva kakvu nije u stanju popraviti.neka nas Allah dţ. a treći — klanicu (pokolj). Jedenje 78 . opet. koji mu je rekao: — Oţenićeš nevinu. jer ona ima bruh na stidnici. Odjeća koja se oblaĉi za zaštitu od hladnoće ukazuje i na dunjaluĉko i na ahiretsko dobro. jer to ukazuje na njihovo traţenje dunjaluka i pozivanje ţena na bid'ate (novotarije u vjeri). Porubi na odjeći simboliziraju dolazak na hadţ. Ko sanja da je dobio nove krpe od neke odjeće dobiće ostatke nekog imetka. a takoĊe ukazuje i na ţenidbu ĉasnom ţenom ili kupovinu robinje. Karirana odjeća za zaštitu od zime ima bolje znaĉenje u vjerskom nego u dunjaluĉ -kom pogledu. dobiti poglavarstvo. a zaostale. to znaĉi da njegova unutrina odgovara njegovoj vanjštini.Ne. Tanana odjeća simbolizira obnavljanje vjere. dok za ţenu znaĉi porast ugleda i radost. i kad sam ga razvio. Vezina odjeća ukazuje na dobijanje uprave onome ko je za to pozvan. MeĊutim. god ine.crninu oblaĉe oni kojima je neko umro. napraviće neku pogrešku i biće u tome otkrivena.Ĉovjek je odgovorio: . jednu preko druge. a on ga je upitao: — Sastaješ li se sa njom u postelji? . od nje saĉuva! Odjeća izraĊena od jednog materijala simbolizira ĉast i dizanje ugleda. a pocijepanost u duţinu ukazuje na utjehu. putu i koji će. Vlaţnost odjeće simbolizira zapreku odlaska na put. Plava boja odjeće simbolizira brigu i ţalost. Prljavština na odjeći bez umazanosti ukazuje na pokvarenpst vjere i mnoštvo grijeha. kao npr. koje imaju obiĉaj da takvu odjeću nose. Odjeća od tkanine sa osnovom od svile a potkom od nekog drugog materijala razliĉito se tumaĉi. pa je o tome pitao tumaĉa snova. Ako se pohabana odjeća sanja na nemuslimanu. i za ţene predstavlja dobro. kakvu je u stanju popraviti. za bolesnike da će im se pojaĉati bolovi izazvani ţeluĉanim sokovima i ţuĉi. Ko sanja da je na sebi pocijepao košulju prepiraće se sa porodicom i imaće poremećen ţivot. za ostale ljude predstavlja teškoću i tugu. — Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti kupio robinju iz Andaluzije? — Jesam! . Neki je. Ko sanja da je obukao dva zasebna pohabana haljetka. ostanak u ţivotu ili stupanje u brak. ako je odjeća i umazana. to ukazuje na njegovo siromaštvo i siromaštvo njegove djece. ili zapreku za neki naumljeni posao. koji se posvetio vjeri. ili da ju je obukao imajući pri tome na glavi krunu od safira. ĉovjek sanjao da je obukao brokat. Ko sanja da je obukao lanenu košulju — ţivjeće ĉestito i postići halal imetak. i da će dobiti neki ušteĊeni imetak. upravu i poglavarstvo. mesare i one ĉiji je posao u vezi sa pićem predstavlja dobro. ukazuje na rodnost. i ĉišćenje odjeće od izmeta simbolizira pokajanje za nedozvoljenu (haram) zaradu. primijetio sam da je na sredini istruho. Nova a prljava odjeća simbolizira dunjaluk i dugove. Odjeća išara bojama simbolizira tugu i neţeljene rijeĉi od vladara. Ako ĉovjek sanja da ima odjeću od svile. on je pod uticajem sihra (opsjene). koji se bori na Allahovom dţ. a drugi da nije ni pohvalan ni nepohvalan. Ko sanja da je tananu odjeću obukao preko ostale odjeće — to ukazuje na to da on griješi i pravi omaške u vjeri. ili je još bolja. a ona koja je od ibrišima simbolizira haram imetak. to ukazuje na dunjaluĉku pokvarenost. jer ona ukazuje na to da oni ĉine djela kojima zasluţuju Dţennet. koji je po tumaĉenju bolji od vune. Pocijepanost odjeće u širinu simbolizira povredu ĉasti. Reĉeno je i to da odjeća išarana bojama za koljaĉe. ta se zapreka neće otkloniti dok odjeća ne bude suha. ĉišćenje odjeće od sperme simbolizira pokajanje za blud. Ko sanja da je obukao novu a poderanu odjeću. drugi . Prljavština simbolizira brigu. Ko sanja da je dobio neki vez„.rekao je ĉovjek.š. traţio je od ţena da to provjere i one su potvrdile da je to istina.š. to ukazuje na njegovo loše stanje na oba svijeta. Reĉeno je da krpljena i ruţna odjeća ukazuje na gubitak i poremećaj.dobiće neki imetak od stranca ili od nemuslimana koji ţive pod zaštitom islamske drţave. on je ĉovjek koji se ĉuva svakog barama. Poĉasna odjeća (kao poklon) simbolizira ĉast. to ukazuje na njegovu smrt. od kojih je jedan preko drugog. Za puplin je već reĉeno da ukazuje na hadţ. postati poglavar. a ako ju je obukao ispod ostale odjeće. Odjeća sa dva lica ili sa dvije boje simbolizira ĉovjeka koji se ulaguje ljudima od vjere i ljudima od dunjaluka. Ĉišćenje odjeće simbolizira pokajanje. ili brokata. posebno za bogatašice i prostitutke. svila i sva ostala odjeća od ibrišima nemaju dobro znaĉenje za fakihe (šeriatske pravnike). — Kada se ĉovjek vratio kući. Brokat. Pohabana odjeća simbolizira brigu. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Nemoj to ni ĉiniti. postoje razmimoilaţenja u pitanju tumaĉenja puplina ţute boje. tijelu ili glavi. Nova odje ća i za bogate i za siromašne simbolizira dobro i ukazuje na bogatstvo i radost. dok za ostale takva odjeća ima dobro znaĉenje. Ako ţena sanja da joj je košulja pohabana i kratka. pored toga. Ako neko sanja da je obukao više pohabanih i poderanih košulja. Odjeća izvezena zlatom i srebrom simbolizira ispravnost u vjerskom i svjetskom pogledu i postizanje onoga što se ţeli. najbolje znaĉenje ima crni plašt. Jedni vele da ona simbolizira vatru. ili odlazak u zapadne krajeve. bez obzira da li je na odjeći. rodice mu se dijete. posebno za poljoprivredni ke. da će. jer joj još nije istekao zakonsti rok da se moţe udati. Šipkasta (prugasta) odjeća ukazuje na kaznu . Ko sanja da je obukao puplin crvene boje — obnoviće mu se dunjaluĉka dobra. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: „Sanjao sam da sam kupio savijeni brokat.

Skidanje papuĉe simbolizira razlaz sa slugom ili razvod sa ţenom. — Reĉeno je i to da hodanje u sandalama simbolizira putovanje koje je izraz po- 79 . Ako sandala ne bude imala sveza (oputa). Ko sanja da je obukao otetu odjeću biće razvlašćen. zato. obljubiće ţenu. Ko sanja da ide u sandalama i da mu je jedna sandala spala sa noge — rastaviće se sa bratom ili ortakom. zadesiće ga briga i uţas od strane vladara. obuću svoju. doista. a prostrana obuća simbolizira brigu u vezi sa jmetkom. ako mu je u sandale otkinut kaiš koji prolazi izmeĊu prstiju. Sandala sa kaišima simbolizira kćer. Ko sanja obuću sa odijelom i tajlasanom — to mu simbolizira porast ugleda i ţivotno obilje. ako su crvene boje. Ako ĉovjek sanja da je obukao ţensku odjeću imajući pri tome osjećaj da se on poistovjećuje sa ţenama. ako sandale nisu obuvane. Ko sanja obuću ali je ne obuje — dobiće imetak od nekih stranaca. oţeniće se. ako je pritom mislio da ima ţenski spolni organ. ili upala u vodu. odustaće od puta. a ako odlijepljeni potplet otpadne. Ko sanja da mu je neki ĉovjek ukrao sandalu i obukao je — taj ĉovjek ga vara sa njegovom ţenom. a šarena sandala simbolizira šarenu ţenu. Reĉeno je i to da skidanje obuće simbolizira sigurnost dobijanjem uprave (vilajeta).sandala od koţe zvijeri simbolizira ţenu od vladara nasilnika (ugnjetaĉa). na put se ide radi imetka i gospodstva. Ko sanja da je izgubio nešto. ide se u potrazi za radostima.nove odjeće simbolizira jedenje halal imetka. Obuvanje sandala u kojima se ne hoda simbolizira ţenidbu. a u ljetnom periodu . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da sam izgubio sandale i da sam ih sa teškom mukom našao. Ko sanja da mu se izgubila sandala. Ko sanja da mu je potplat obuće zakrpljen oţeniće ţenu koja ima dijete. Crna sandala simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu. ako se odlijepljeni potplet ne otkine. a ako nema oruţja. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Traţićeš neki imetak koji ćeš s teškom mukom naći. simbolizira brigu i tjeskobu teţu od brige. Svrha odlaska na put zavisi od boje sandala: ako su sandale crne boje. Ko sanja da je izgubio ili otkinuo obuću razvešće se sa ţenom. simbolizira izbavljenje i spas od brige i dugova. probanu pletenu sandalu koja ranije nije nošena i koja nema kaiša — oţeniće djevicu. Srebrena sandala simbolizira lijepu slobodnu ţenu. a ako sanja da u njima hoda po svojoj mahali. ti si. Ko sanja da krpi sandalu — on popravlja nedostatke svoje ţene i lijepo se ophodi sa njom. reĉeno je da to simbolizira putovanje morem. a ako se zadnji dio sandale otkine. a ako je obuća ispod stopala izderana. Obuća u zimskom periodu simbolizira dobro. Sandala od lana simbolizira ĉestitu ţenu koja uĉi Kur'an i koja je obdarena govorljivošću (retorikom). ako su zelene boje. Obuvanje nove obuće simbolizira izbavljenje od neprijatnosti i ĉuvanje imetka. a jedenje prljave odjeće simbolizira jedenje haram imetka. Obuvanje obuće sa oruţjem simbolizira zaštitu. u blagoslovljenoj dolini Tuva". a ako obuću proda. dok neki vele da će oţeniti ţenu bez svjedoka. njegova ţena biće blizu propasti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Izuj. kćer će mu poţivjeti.brigu. ako ih je obuo. a ako sandalu krpi neko drugi. to ukazuje na to da mu je ţena pokvarena. povećaće mu se broj neprijatelja. oţeniće djevicu. Ako muškarac sanja da oblaĉi obojenu ţensku odjeću. Obuvanje sandala i hodanje u njima simbolizira put u svrhu dobroĉinstva. ako pritom sanja da ga je neko obljubio kao ţenu. Nije pohvalno sanjati crvenu obuću ako se ţeli ići na kakvo putovanje. Reĉeno je da tijesna obuća simbolizira dug. Sandala od kravlje koţe simbolizira ne-Arapkinju. to simbolizira ţendibu puštenom ţenom.od odjeće ili od kućnih stvari — nešto što posjeduje zadaće mu briga. Ko sanja da je sandalu dao obućaru da fe popravi — on svojoj ţeni pomaţe da uĉini ruţno djelo. ide se zbog bolesti i brige. Neobuvena pletena sandala simbolizira imetak. ako mu je otkinut neki drugi kaiš ili sveza. ali će se spasiti. sandala od konjske koţe simbolizira Arapkinju. biće protiv svoje volje sprijeĉen od odlaska na put. sandala od vatre simbofizira zajedljivu (jeziĉavu) ţenu i sandala od d r veta simbolizira dvoliĉnu i nepravednu ţenu. a ako je to odjeća koja je u vezi sa brigom i dugovima. mada on to zna i zadovoljan je s tim. To isto znaĉi ako su sandale obuvane ali nisu nošene (korištene). Što se tiĉe obuvanja obuće. Neki vele da ovaj san znaĉi da on spava sa jednom od svoje dvije ţene a sa drugom ne spava. to predstavlja teţe izbavljenje iz teške situacije. Ko sanja da mu je na obuću navalio vuk ili lisica — neki griješnik ga vara sa njegovom ţenom. sandala od olova simbolizira nejaku (slabu) ţenu. biće poniţen i rastuţen. zatvor i okove. Ko sanja da je dobio sandale. ili se sandala raspadne. ali uopšte neće nestati. Oblaĉenje jednostavne odjeće simbolizira ţenidbu sa djevicom. Ko sanja da je obukao samo jednu sandalu rastaviće se sa ţenom ili partnerom. Ko sanja da mu je sandala podlijepljena i da se potplat odlijepio ali ne i otpao — ţena će mu roditi kćer. Reĉeno je: Ko sanja da mu je obuća ukradena zadesiće ga dvostruka briga. oţeniće ţenu koja nema skrbnika. Ko sanja da je obukao novu. ide se iz vjerskih razloga. ako su ţute boje. obljubiće svoju ţenu. ali da ne ide u njima. a obuvena sandala simbolizira ţenu. . ili će otići na neko putovanje kojem nešto fali. Što je obuća bez oruţja ĉvršća. Ko sanja da je obukao potkovanu obuću zadesiće ga neka briga zbog ţene. ţena će mu biti nerotkinja. pojavi-će mu se neprijatelj. Kakva će mu biti ţena zavisi od boje sandala. kćer će mu umrijeti. Nova obuća sa oruţjem simbolizira bolju zaštitu od pohabane odjeće sa oruţjem. Hodanje u obuĉenim sandalama simbolizira put i putovanje. ţena će mu umrijeti. Gubljenje odjeće koja je u vezi sa zaštitom simbolizira gubljenje ukrasa (nakita).

ili u neko mjesto gdje nije poţeljno zalaziti. Ibn Sirin ga je upitao: — Jesi li ti sa njim otputovao negdje i ostavio ga tamo. biće osloboĊen. — Ibn Sirin ga upita: — Imaš li ti brata? — Kada je ĉovjek odgovorio da ima. a Ibn Sirin je ustuknuo i rekao: — Mislim da sa tvojim bratom ne moţe biti ništa drugo osim da je napustio ovaj svijet. ili robinju. NJIHOVOJ PRATNJI. Ko sanja da jede zajedno sa imamom postići će ĉast srazmjerno koliĉini hrane koju je pojeo. a povećanje ili smanjenje njegovog stomaka simbolizira povećanje ili smanjenje njegovog imetka i broja djece. ili će vladar oţeniti drugu ţenu. Podaniĉko hvaljenje imama simbolizira njegovu pobjedu. Ko sanja da ide zajedno sa imamom — miješa se u imamovu vlast. ili u selo. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam da hodam u sandalama. Neki vele: Ko ovo sanja. narod mjesta gdje je ušao pogodiće velika nesreća. bilo za imamova ţivota. ako ga gaĊaju strijelama. Ko sanja da imam sa njim govori postići će visok poloţaj. oni noću ĉine dove (Allahu dţ. ako je bolestan. koja se vidi u snu. ili će se oţeniti nekom ţenom koja ima veze sa nekim sultanom. Imamov hod pješice simbolizira ĉuvanje njegove tajne i njegovu pobjedu nad neprijateljem.š. Sanjanje gnjevnog sultana ukazuje na Allahov dţ. ako mu je dao platno od brokata. biće siguran od opasnosti kojoj je izloţen. profitiraće u trgovini. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja namrštenog sultana ukazuje na to da onaj ko ga takvog sanja ispoljava nešto što je izraz pokvarenosti vjere.. bilo poslije njegove smrti.rekao je ĉovjek. oni mu govore ono što je pokudeno. Ko sanja da ga imam (voĊa) kori lijepim rijeĉima — to ukazuje na dobar odnos meĊu njima dvojicom. — TakoĊe je reĉeno da sandala simbolizira brata. otkinuo i ja sam ostavio tu sandalu produţiv ši bez nje. STRAŢI l ONIMA KOJI SU U KONTAKTU SA NJIMA Sultan u snu simbolizira Allaha dţ. Sva ljepota imamovog stanja i izgleda. obzirom da ljudi nemaju vlasti nad onim ko umre. a dostojan je hilafeta — dobiće visok poloţaj. a ako nije dostojan hilafeta — biće poniţen. zadovoljstvo. reĉe mu: . Ko sanja da se preobrazio u nekoga cara ili sultana — obnoviće svoj dunjaluk i pokvariti svoju vjeru. Ako ovo sanja rob. oni mu govore lijepe rijeĉi. ako to sanja neko ko je u sporu. jedni vele da će on od imama dobiti neke povlastice." Ako ovaj san sanja trgovac.. a imam ustane. to znaĉi da će umrijeti. Ko sanja da se u hodu sudario sa imamom — on se imamu protivi.) kazna.. oni mu govore teške i grube rijeĉi. Ko sanja da mudrim rijeĉima raspravlja sa imamom — udovoljiće nekoj svojoj potrebi.. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću i da ĉini sedţdu — biće pomilovan i dobiće poglavarstvo. biće osloboĊen.š. Ako imam u snu podanike baca u 80 .š.) protiv njega. a neki vele da će biti razotkriven i da će doţivjeti propast. a ako to sanja zatvorenik.š. a drugi da on ogova ra (gibeti) ţenske ĉlanove imamove porodice. Ko sanja da je imam ili sultan ušao u neku kuću. dobiće spor. Ko sanja da na jahaćoj ţivotinji sjedi iza imama. Ko sanja da spava na imamovoj postelji i postelja mu pritom bude poznata — on će od imama ili od nekoga ko je u vezi sa imamom dobiti neku ţenu. on će ga naslijediti. Ko sanja da se preobrazio u samoga halifu. Ko sanja da spava sa imamom. a ti se vratio? — Jesam! . a ako mu je postelja nepoznata. Sanjanje zadovoljnog sultana ukazuje na Allahpvo dţ. a ako njihovo drugarstvo ostane ĉvrsto. to ukazuje na to da ga je imam zamrzio. ako na njega bacaju metalni novac ili zlatnike. obzirom da je spavaĉ kao mrtvac. njegov sluĉaj će se iskomplikovati i pogodiće ga nesreća. Ko sanja da je zaposjeo poloţaj halife postići će ugled i ĉast.kornosti Allahu dţ. Ko sanja da ide sa imamom — on mu je muktedija (pristaje za imamom). poklonice mu kćer. Ako podanici na imama bacaju šećer. ili. zato što su im dani crni. ako na njega bacaju kamenje. ako ga strijela pogodi. Tumaĉi snova se razilaze u tumaĉenju sna ako neko sanja da se izleţava u ţenskim odajama imamove kuće. — Uskoro je taj ĉovjek dobio vijest o smrti svoga brata. Ibn Sirin je pitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na nogama ima san dale. TUMAĈENJE SNOVA O SULTANIMA. 30. njegov imetak će ot ići imamu. l pošto porazgovara s njim.š. Ko sanja da je ušao u imamovu kuću biće mu povjerena briga o njegovoj porodici i dobiće ţivotno obilje.Ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. CAREVIMA. Ko sanja da mu je imam nešto dao postići će ĉast. imam će ga odlikovati time što će mu povjeriti neku upravu. Podaniĉko klanjanje (ĉinje nje sedţde) imamu simbolizira njihovu pokornost njemu. ili u mahalu. kao što se ni nad sultanom nema vlasti. Ko sanja da posjećuje imamovu kapiju pobijediće svoje neprijatelje. pa je rekao: — Otploviće u arapsku zemlju. simbolizira ljepotu stanja onih kojima je on imam. a nije dostojan tog poloţaja . Ko sanja da se vladarova kapija izmijenila — neko od vladarovih ljudi biće smijenjen. koji prolazi izmeĊu prsta. stići će ga (Allahova dţJ. i da on zaspi. gnjev. a nalaţenje mrtvaca znaĉi nalaţenje imetka. ljepota imamovih tjelesnih organa simbolizira njegovu snagu i vlast. pa se kaiš jedne sandale. jer onaj ko spava nije svjestan svojih problema odnosno svog kritiĉnog stanja.ubrzo će umrijeti. a izmeĊu njih nema nikakav zastor. a ako on zaspi prije imama. ili imetak koji će mu biti mehr za ţenu ili za kupovanje robinje.

Ako imam postupa po mišljenju svoje ţene. a ako porobljava neki narod. srazmjerno udaljenosti tog dijela od sjedišta imama (voĊe). Ako imam sanja da ide pješice i da ga je susreo neko od njegovih podanika. a spuštanje prijestolja iskvarenost sultana. l vama je dao u nasljedstvo njihovu zemlju. koji se rasrdio i napustio svoj narod. Ako vladar sanja da ga je neki hjegov sluga ponudio hranom. to simbolizira dobro pomiješano sa brigom i stabilnošću. ako sanja da se ogleda u ogledalu^ biće smijenjen. Ako imam (voĊa) u snu nasilno uzima stoku svojih podanika. u snu. ako jaše na pokornom orlu. zavladaće istokom i zapadom.. vunena odjeća — veliki blagoslov u njegovoj drţavi i ispoljavanje pravednosti. ali će uskoro dbiti sliĉan poloţaj. Ako imam (voĊa) sanja da je svojevoljno ostavio svoju vlast. to znaĉi da on slijedi Vjerovjesnikov Sunnet. poloţaj će mu se uĉvrstiti. obzirom da je Adem a. uĉiniće nešto za što će se kajati. neki njegov neprijatelj će njegovom po loţa ju. Ko sanja da zapovjedniku ili poglavaru nosi hranu — zapašće u ţalost. biće odmah smijenjen sa duţnosti.og prijestolja u snu simbolizira ispravnost. ako sanja da se razveo sa ţenom. .. na stanovnike tog mjesta će se spustiti milost i pravda. o kojima će se on dogovarati i koje će pobijediti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . postići će ugled.. Ako vladar ili zapovjednik skine svoju kapu. srio melek smrti u liku nekog podanika.. smanjenje broja njegovih neprijatelja i njegovu sigurnost dok je ţiv. to mu simbolizira njegovu snagu. Ako vladar obuje novu obuću. ako je masno. kap npr.s. Uzdizanje sultanov. Ako (neko) sanja da klanja bez abdesta na nekom mjestu gdje nije dozvoljeno klanjati. Ako je jelo slatko.. to znaĉi da neumorno obavlja svojepolitiĉke poslove. a ako uradi suprotno. njegova vlast neće bi'ti liapadana i dugo će ţivjeti i ţivot će mu biti ugodan ako je hrana bila masna. u groblju ili na smet-tjišfu. postići će imetak odakle ne oĉekuje. Isto tako. zadobiće imetak od mušrika ili nemuslimana koji su pod zaštitom islamske drţave. a ako sanja da ga je neko drugi smijenio. ako sanja da je smijenjen i da je na njegov poloţaj došao neki starac. traţiće ono što neće postići ili će dobiti neki polo ţaj a da neće imati vojske. Ako upravitelj (namjesnik) sanja da je dobio dekret o postavljenju na duţnost. on je umo ran od vladavine.s. postići će bogatstvo i radost. ono simbolizira radost. kao što se pokajao Zunnun (Junus a. shodno kazivanju o Aleksandru Makedonskom (za koga neki smatraju da je on Zul-Karnejn). lanena odjeća -ispolljavanje njegove poboţnosti i poniznosti. Crna odjeća za vladara znaĉi povećanje njegove moći.vatru. i njihove domove.) kada je srdit napustio svoj narod.. ima će pobijediti nekog velikog vladara. Ako vladar leti pomoću krila u snu. Ako pritom na trpezu bude stavio jelo. ili skine kaiš. spomen i vlast. pobijeĊeni sultan biće pobjednik na javi. nanijet i neku neprijatnost. prišaptao mu nešto na uho i uzeo mu dušu. Ako sultan sanja da se bori sa nekim drugim sultanom i da ga je pobijedio. Ako sultan sanja da se odrekao vlasti. Ko sanja da traţi dopuštenje da uĊe kod nekog vladara — postići će ĉast. ili raskopĉa svoj plašt. izuzev ako oĉekuje dijete. to mu simbolizira poniţenje i prezir. osvojiće zemlju zarobljenika (iz sna) i pobijediće svoje neprijatelje. a zatim će se toga osloboditi i dobiće iitietak odakle se i ne nada. Imamovo suprostavljanje stavu ţene u snu simbolizira suprotno od naveden og. shodno kazivanju o Šedadu ibn Adu. ali će kasnije izgubiti carstvo. Takode. Ako vladar sanja da pri-prema i ukrašava trpezu. povešće dug rat i izgubiti vlast. iznenada će umrijeti." Ako neko sanja da imam (voĊa) ili vladar slijedi Vjerovjesnika s. Ako imam sanja da izgleda kao obiĉni radnik i da se ponizno ukljuĉio u masu svijeta. a jednu ste zarobili. ali da ne vidi trpezu. Ako podanici otkrivaju (mahane) nepravednog vladara. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. ime. a ako uĊe kod vladara. poslušavši svoju ţenu. ako se digne slatko a ostane kiselo i masno jelo. ako se jela budu dizala i donosila.v. Ko sanja da imam ima dva roga—taj imam će zavladati istokom i zapadom. a ako je na njegov poloţaj došao neki. biće smijenjen sa duţnosti. to simbolizira slabljenje vladara. Ako naoruţan imam u snu jaše na konju. on se kaje zbog nekog svog djela. što znaĉi da će mu se roditi sin. štaviše—ojaĉaće.. ĉast. Ko sanja da se imam bori sa velikim lavom i da ga je pobijedio. shodno kazivanju o Junusu a. Ako pravedni imam (voĊa) u snu uĊe u neko mjesto. usprotiviće mu se smutljivci. shodno kazivanju o Nimrudu. doći će mu predstavnici opozocije. koga je. Ako neko sanja da ga je imam (voĊa) imenovao svojim zastupnikom vlasti ti nekoj pograniĉnoj tvrĊavi. to znaĉi da on poziva u zabludu. Smjenjivanje upravitelja u snu simbolizira nje - 81 . ali da nije smijenjen. njegovoj vlasti ništa neće manjkati. suprotstavljanje će potrajati. suprotstavljanje će dugo trajatt. a jaĉanje podanika. dok je ulazio u bašĉu koju je dao urediti. poveĉaće mu se vlast. to simbolizira nasilje koje ĉine ugledni ljudi u društvu. mladić.s. i brokatna odjeća — ispoljavanje faraonskih postupaka i ruţno vladanje. doţivio ono što je doţivio. bijela odjeća — povećanje ugleda i prestanak grije-šenja...a. te mu nešto prišaptao na uho. ako nema masnoće neće biti stabilnosti.s.

simbolizira kri tiĉno stanje. Ko sanja poznatog sudiju da nepravedno sudi — stanovnici tog mjesta varaju i zakidaju na vagi i drugim mjernim sparavama. Nepoznati sudija. simbolizira meleka koji donosi radosne vijesti.ili u alima(uĉenjaka) -postići će visok ugled. Ako neko sanja da je izveden pred sudiju i da je sudija prema njemu bio pravedan. ako je u bijeloj uniformi. Kp sanja sudijsku stolicu (poloţaj) doţivjeće nešto strašno i imaće neki spor. Vršilac kazni odsijecanja ruku simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima i zlim postupcima razjedinjuje ljude. Ko sanja da je on potkazivaĉ — u poĉetku će se radovati. Ako je neko sa nekim u sporu i pritom sanja da je na sudijskom poloţaju i da je on sudija. Cimbalist simbolizira ĉovjeka koji širi laţne vijesti i koji je okupiran dunjalukom. Reĉeno je i to da sanjanje poloţaja sudije. imati platu i nagradu. umrijeće.š. Bubnjar (dobošar) simbolizira strahovladara. (Vojsko)voĊa simbolizira ĉovjeka koji razveseljava. umrijeće. a njihovo sanjanje u sjedecem stavu simbolizira njihovu nemarnost. ili u nekog dobrog ĉovjeka. nadnijeće se na smrt.š. a nije za to pozvan (sposoban).govu upravu na javi. Zastupnik simbolizira ĉovjeka koji zaraĊuje grijehe. pa od toga odustanu. Ko sanja da puše u rog (ili trubu) — snaći će ga neko dobro. Patrola simbolizira upozorenje onome ko napušta (ne klanja) namaz. taj ĉovjek će pravedno postupiti prema onome ko se sa njima spori. obzirom da se sudijske rijeĉi smatraju istinom. kao što se prihvataju rijeĉi sudije kad sudi. Nosaĉ simbolizira poreznika. kao i ispoljavanje skrivenih stvari. Miliconer u snu. Raspiti vaĉ simbolizira spletkara.š. Ko sanja da sudija na vagu stavlja sitan novac — on je pristrasan. njim zadovoljan. a podanici simboliziraj u meleke kaţnjavanja. prekinuće mu se putovanje. Vojni starješina simbolizira ĉovjeka jakog mišljenja i dobrog planiranja. Ko sanja da je sudi ja stavljen na jedan tas vage i da se njegov tas spustio — on će kod Allaha dţ. Os- 82 . Ko sanja da je postao vojskovoĊa postići će neko dobro. Allahpve dţ. uĉenjaka i pouĉavatelja u vjeri simbolizira nered. a ako obavlja neki posao vezan za mjerenje i vaganja. je obavljao poslove drţavne ekonomije.s. suzdrţavaće se od dunjaluka i dobiće znanje. Ekonom simbolizira ĉuvara i uĉena ĉovjeka. Ako bolesnik sanja da se sudi u njegovu korist. neće zakidati na mjerenju. Luĉki trgovac simbolizira povjerljiva ĉovjeka kome se stvari povjeravaju na ĉuvanje. Nadzornik poštanskih glasonoša simboli zira ĉovjeka koji iznevjerava onoga koji se u nj pouzda. Sanjanje zapovjednikove straţe u uspravnom stavu simbolizira njihovu revnost u vršenju duţnosti. Ko sanjada je postavljen za sudiju i da svoju duţnost vrši pravedno. Vojnik sa štitom simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. simbolizira meleka smrti. Vojska u snu simbolizira meleke milosti. ali će zatim biti saĉuvan. Tjelesna straţa. biće pozvan u rat ili na neku raspravu. Zastavnik simbolizira sudiju. Ko sanja da se izvo Ċaĉ na njega naljutio — poĉinio je neku neposlušnost (grijeh). a ako ga sanja da je zadovoljan njim. simbolizira ubicu. Ko sanja zapovjednikovog (emirovog) vratara dobiće upravu. blagodati koje uţiva će se promijeniti i biće stavljen na iskušenje. Ko sanja poznatog sudiju — on je na stepe-nu mudraca i uĉenjaka. Dvorski raĉunovoĊa simbolizira ĉovjeka koji kaţnjava i uzemirava ljude u njihovom poslovanju i pooštrava im svoĊenje raĉuna. Vladarev straţar. obzirom da sudija ne sudi sebi već drugima. Ko sanja da je postavljen za ministra — biće mu povjeren neki drţavni posao. a ako se to sanja u bolesti. ali da to ne ĉini dobro. Jusuf a. riješiće ih se. biće pravedan. a na kraju će tugovati. Sokolar simbolizira starješinu. ako se sanja. Potkazivaĉ simbolizira zlobnika. Ko sanja da mu u kuću ulaze evnusi sa tacnama na rukama — u toj kući je še-hid ili bolesnik koji odavno boluje. a ako sanja da ĉuje da neko drugi puše u trubu. Ko sanja da neki ţele da on bude izvoĊaĉ. Kaplar simbolizira ĉovjeka koji se povodi za novo tarijama (bid'atima). a ako se tas digao. a ako sanja da se donosi presuda protiv njega. ako je na putu. ako je u liku starca. Ko sanja da se preobrazio u sudiju. a ako je u brigama. a otvaranje dvora dvora simbolizira otvaranje kapija iskušenja. Reĉeno je: Ko sanja sudiju radosna i ozarena lica postići će radost i veselje. a neki vele da on simbolizira uţas i brigu. ako je upravitelj. Tamniĉar simbolizira grobara. Dreser geparda simbolizira hvalisavu osobu. biće nepravedan prema suprotnoj strani. biće smijenjen. Mjenjaĉ simbolizira gramatiĉara.š. sim bolizira bolest ili tugu. Ko sanja da ĉini izvedbu na dvoru. prihvata laţno svjedoĉenje i sudi po njemu. tugu i propadanje imetka svih ljudi. simbolizira meleka pisara. zatvaranje dvora simbolizira zatvaranje kapija iskušenja.u snu simbolizira Allaha dţ. Dvor (divan) simbolizira mjesto iskušenja. ako je trgovac.š. a ako je u liku mladića. Dţelat simbolizira osobu koja proklinje i mnogo vrijeĊa. a ako je u crnoj uniformi. Glasonoša. Evnuh simbolizira meleka koji dono si radosne vijesti. on planira neko djelo koje je izraz neposlušnosti Allahu dţ. ako je snivaĉ sa nekim u sporu. Telal simbolizira osobu koja otkriva i širi tajne. on u tom sporu neće izgubiti. IzvoĊaĉ (interpretator) simbolizira ĉovjeka koji je izgubio prijatelje i koji nastoji da njihove poslove dovede u red. a ako nije nijedno od toga. biće stavljen na iskušenje sa nekom neistinom i njegove rijeĉi u vezi sa tim iskušenjem će biti prihvaćene. a ako toga nije dostojan. da zloupotrebljava sudsku vlast i da nije prave dan. Ko sanja da sudi ljudima. simbolizira radosnu vijest. lijep spomen. Sultanski vratar simbolizira onoga koji opominje. a ako je sudija prema njemu bio nepravedan. to ukazuje na to da je Allah dţ. njegova kriza bolesti završiće se dobrom i on će ozdraviti.

Ako neko sanja da vladar ima pseću glavu. trgovina će mu se umnoţavati." Mali broj vojske ukazuje na pobjedu. a ako je bolestan. Ako neko sanja da je vladarova oĉna jagodica veća nego što je inaĉe. on će ga potpomagati i jaĉati. Dedţal simbolizira laţljivog i nepravednog vladara. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo ovna.. to ukazuje na teškoće.. Rat izmeĊu vladara i podanika simbolizira pojeftinjenje prehrambenih artikala.. Ako sanja da su mu noge od olova. strah. od toga saĉuva. Ko sanja da je regrutovan. imaće sina koji će ga hraniti. postići će bez ikakve muke i napora ono što mu je dovoljno za ţivot. Ko sanja patrolu — to mu je upozorenje za napuštanje (neklanjanje) namaza. Milicionar. ORUŢANIM SREDSTVIMA. bilo da je u pitanju pravedno. RATNIM STANJIMA. UBIJANJU. prema drugima će postupati drsko i sa omalovaţavanjem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Koliko su puta malobrojne ĉete. Rat izmeĊu dvojice vladara simbolizira smutnju. (a vaš Gospodar) je Gospodar koji prašta". ili kugu. Sanjanje oblaka prašine ukazuje na putovanje. gdje god se nade imaće mnogo imetka. obzirom da zemlja.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . od koje nastaje prašina. imetak). VJEŠANJU.Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti.. 31.ĉovjek je. Ako neko sanja da su se vladarove grudi pretovorile u kamen. uţasa. povećaće mu se pohlepa i nepravednost. kao rat izmeĊu vladara i podanika. Krotitelj geparda simbolizira hvalisavca nad hvalisavcima. OKOVIMA l SL. Reĉeno je i to: — Ako taj oblak prati grmljavina i sijevanje.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako mi onih koji dahćući jure po varnice sijevaju. Savjetnik simbolizira ĉovjeka nadarenog odluĉnošću i planiranjem. Ulazak vojske u grad simbolizira padanje kiše. ispoljiće neprijateljstvo koje krije. shodno rijeĉima Uzvišenog: . simbolizira imetak. a ako ga to ne prati. poteškoća i si. Ko sanja da se vladarov jezik izduţio i postao grub . obzirom da starac simbolizira sreću. postići ćeugled i ĉast. kao rat izmeĊu podanika. Reĉeno je: Ko sanja da na njemu ima prašine — otići će na put. Ako sanja da je njegov poloţaj zaposjeo neki starac(ihtijar). Ko sanja da su mu butine (nadkoljenice) od bakra — njegov rod će se osmjeliti da ĉini djela koja znaĉe nepokornost prema Allahu dţ. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je vojnik. Rat se moţe sanjati na tri naĉina: prvo. Ko 83 . drugo. a da nije postao vojnik.". ispoljavaće plemenitost i pravednost. i diţu tada prašinu pa u njoj u gomilu upadaju . nad jaĉale mnogobrojne ĉete!" Sanjanje vojnika sa biĉem ili strijelom u ruci ukazuje na lijep ţivot. da ga je patrola uhvatila i da se svojom isprikom oslobodio patrole. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo zmije. brigu. Ako neko sanja da vladar ima ovnujsku glavu. vladar će se pokazivati pravednim.. a smanjiti pravednost. patnju i opasnost. i treće. brigu ili uţas. tugu. to ukazuje na propast ljudi od neistine i pobjedu ljudi od istine.. neka nas Allah dţ. Ako sanja da su mu se prsti izduţili. umrijeće. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Jedine hranu (što vam ju je darovao) vaš Gospodar i budite Mu zahvalni! (Ovo je) lijep grad. HAPŠENJU.š. Trgovac stokom simbolizira ĉovjeka koji više voli druţenje sa uglednim ljudima nego imetak. Ko sanja da je vladarovo oko oslijepilo — vladar neće imati uvida u stvarno stanje svoga naroda. povećaće mu se broj ĉeljadi. Allahovom voljom. Ako neko sanja da je njegovo tijelo tijelo psa. to mu ukazuje na bolest... kao rat izmeĊu dvojice vladara. To isto simbolizira svaka zla osoba koja posjeduje vlast. zaista. Ko sanja da jede vladarski prijesto — dobiće upravu nad nekim gradom. vladar će biti okrutna srca. vladaru će se povećati ugled i dostojanstvo. Ako neko sanja da mu je trbuh od bronze. Ko sanja da mu je u kući tjelesna straţa u bijeloj uniformi — to mu je radosna vijest i spas od brige. tegobe. Ako neko sanja da je po zapovijedi vladara uzeo bilo šta. Ako neko sanja da ima rep kao u ovna i da ga liţe svojim jezikom. kao i snage i moći. Konjušar simbolizira osobu nadarenu razumom i planiranjem.lar simbolizira ĉovjeka koji izvršava i pokreće poslove. Tjelesni straţar simbolizira ĉovjeka koji potpomaţe protiv neistine. ukazuje na plijen (bogatstvo. Rat izmeĊu podanika simbolizira poskupljenje preh rambenih artikala.. i zorom napadaju. TUMAĈENJE SNOVA O RATU. koji ne ispunjava ono što govori i koga slijedi ološ. imaće mnogo ovosvjetskih dobara. on će prema svojim saradnicima biti drzak i omalovaţavaće ih. bilo nepravedno postupanje. dobiće nešto od vladara za što će vladar izdati nareĊenje da mu se da. dok mladić simbolizira neprijatelja. Ako sanja da mu se trbuh povećao. on skraćuje jaciju namaz i za to se kaje.on ima potpuno naoruţanje i ubojite sablje. povećaće mu se vlast.š. to je snaga njegove vjere (dina) i njegovog islama. Gospodaru svome nezahvalan. Ako ovo sanja trgovac. Ako je starac od njega preuzeo komandu. a ako su u crnoj uniformi. Ko sanja da bjeţi od patrole. ORUŢJU. Ko sanja da se njegova ruka pretvorila u ruku nekog vladara — dobiće vlast i postupaće isto kao i taj vladar. Ako neko sanja da se tijelo vladara udebljalo i ojaĉalo. ukoliko dolazi sa svojim pomoćnicima. a neki vele — obogatiće se u ratu. A na nekim licima to ga Dana biće prašina. Opake i krvoloĉne ţivotinje simboliziraju spas i pobjedu. simbolizira uţas.". Reĉeno je: Ko sanja da je vojnik zadesiće ga briga i gubitak. Ko sanja da se vladareva glava povećala — to znaĉi da će mu se povećati vlast. Ako neko sanja okupljenu voj sku. tama će ih prekrivati.

Ako se sanja da se sablja slomila u koricama. a Ibn Sirin je rekao: . bijele zastave na kratkotrajnu kišu i crvene zastave na rat. a ţena mu ne bude trudna. Ţuta zastava ukazuje na pojavu kuge meĊu voj skom.ta sablja mu simbolizira ţenu. a ako njegova ţena njemu uruĉi sablju u koricama. rodice mu se ĉetiri sina. shodno rije>ima Uzvišenog: . ĉeliĉna sablja simbolizira hrabrog sina. obzirom da se aktivnost tumaĉi obiješću.s. Sablja simbolizira muško dijete i vlast. i drvena — sina munafika. ako Bog da. ako je sablja krzava. umrijeće i dijete i majka. dijete će umrijeti u majĉinoj utrobi. Reĉeno je i to da crne zastave ukazuju na dugotrajnu kišu.. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju. shodno rijeĉima Lukmana o sablji: — Zar ne vidiš kako lijepo izgleda. Slijedite me (moj put).) navještaj oĉekivanog ĉasa (Sudnjeg dana). bronzana — sina koji će imati bogatstvo. Ako mu sablja bude teška i on je bude vukao po zemlji. Ko sanja da je na sebe stavio remenje (nosaĉe) sablje. a neki vele— rodice mu kćer. ako se remen sablje prekine.. Ako izgubljena osoba sanja zastavu. Neki hrabri Indijac je sanjao da je progutao sablju. Crne zastave ukazuju na sušu. ili da je njegova ţena njemu uruĉila isukanu sablju. i poi gravanje sabljom koja simbolizira dijete znaĉi ponositost djeteta. njegov jezik je nesposoban izraziti ono što govori. olovna — ţenstvenog sina. biće upućena. za koje sanjanje rata ukazuje na dobro i mir. dţamije u Basri). rodice mu se sin. a sablja isuĉe. a Ibn Sirin je dodao: . Reĉeno je i to: Ko sanja da je isukao sablju — on traţi od ljudi da posvjedoĉe istinu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .." Crvene zastave ukazuju na sjeme (zrnevlje). Reĉeno je i to da sablja simbolizira srdţbu i ţestinu onoga ko je sanja. da u ruci ima isukanu sablju. olova. ukazuje na utjehu i radost. tako mi Allaha.. — On je. poigravanje sabljom koja simbolizira govor ukazuje na rjeĉitost. od njega će dobiti gospodstvo. a ţeljezo simbolizira veliku snagu. Ko sanja da u muslimanskom mjestu razmahuje sabljom i desno i lijevo — on je pruţio svoj jezik i govori ono što nije dozvoljeno. Ko sanja da je našao i uzeo sablju — naći će nešto što mu pripada (što je njegovo pravo). ako ima neki spor.. Njegova sablja kojom je udarao je njegov jezik kojim on rastavlja istinu od neistine. rodice mu sina. uznemiruju vas oštrim rijeĉima. ovo je pravi putt" Za ţenu zastava simbolizira muţa (supruga). zaglibiti se u neistinu kojom će se razmetati i izazivaĉe smutnju. Sanjanje sablji sa vjetrom simbolizira kugu. pa joj je on rekao: .Ako je istina da je to sanjala. Lomljenje balĉaka simbolizira smrt nekog od navedenih. ako je sablja teška." tj. ako je crvena. a neki vele da simbolizira majku ili tetku. i putokaze. ali bez sablji. — Tako je i bilo. Zastava simbolizira uĉenjaka asketu ili dareţljivog bogataša za kojim se svijet povodi.. ona će se udavati (tri puta) za trojicuuglednih ljudi i sva trojica će joj biti ubijeni. biće smijenjen sa poloţaja. sabljama. izuzev vojskovoĊa. Hišam je rekao Ibn Širinu: — Sanjao sam da u ruci imam isukanu sablju. Zelene zastave ukazuju na putovanje u svrhu dobra (hajra). a jabuka na balĉaku simbolizira dijete. ako je crna. bio je to on! — rekao je ĉovjek. Ko sanja da je svojoj ţeni uruĉio isukanu sablju. Poigravanje sabljom koja simbolizira upravu simbolizira vještinu u upravljanju.Zaista je on (Isa a. Reĉeno je da okov na dnu korica sablje simbolizira slugu ili konja dugog koraka. on će govoriti teške rijeĉi. da ga je potjerao i uzvitlao prašinu. Ko sanja da se opasao sabljom (sa remenom preko ramena) — dobiće veliku upravu. Zastava koja simbolizira uĉenjaka asketu. tri puta će se razvesti sa ţenom.A kad (ih) proĊe strah. postići će visok poloţaj. u koji nemojte nipošto sumnjati. Rat simbolizira nemir za sve one koji ga sanjaju. ona simbolizira moćnog i hrabrog ĉovjeka. vojnih lica i onih ĉiji je posao vezan za proizvodnju oruţja i borbenih sredstava. Lomljenje okova korica simbolizira smrt jednog od to dvoje. Ko sanja da mu je neko uruĉio sablju . koji 84 . Balĉak sable simbolizira oca ili amidţu. pa se remenje pootkida. a i po zvijezdama se oni upravljaju. Ako neko sanja da je isukao sablju iz korica. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. on je u pravu. neće imati snage za voĊenje uprave. Ko sanja da se opasao sa ĉetiri sablje: od ĉelika. bijele zastave ukazuju na kišu. a dijete će biti zdravo. obzirom da remen simbolizira lijepo (dobro) upravljanje. Ako se sanja sablja ostavljena negdje postrani. a ako se slomi i sablja i korice. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam jednog ĉovjeka da izdvojen stoji nasred dţamije (tj. — Ibn Sirin ga je upitao: — Je li ti ţena u drugom stanju? — Jeste! — rekao je Hišam. da idem i poštapam se tom sabljom. Reĉeno je: Ko sanja zastavu postaće poznat u svome gradu. Njena majka je došla Ibn Širinu i ispriĉala mu san svoje kćeri. Kp sanja da je svojoj ţeni uruĉio sablju u koricama — ţena će mu roditi kćer. a prašina smutnjom. obzirom da vrat simbolizira preuzimanje povjerenja. preuzeće neku obavezu..da je sabljom udario po kamenu i da je kamen rascijepio. Ko sanja da je isukao sablju i da je ona zahrĊala — rodice mu se ruţno dijete. to mu je govor koji je pripremio. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ali oni to ne ĉine..Rodice ti sina. — Na to mu Ibn Sirin reĉe: — Taj ĉovjek bi trebao biti Hasan el-Basri.sanja da jaše konja. Neka ţena je sanjala da je zakopala tri zastave. ako se korice slome. bronze i drveta.Znao sam da se on u pitanju vjere izdvojio od ostalih u ovu dţamiju. a kako ruţan trag ostavlja! — Ko sanja da se opasao sa dvije ili tri sablje. postaće obijestan. umrijeće majka.

a ako je od lika. ali ne nalazi izaslanika. ugled i imetak. Strijela bez perja simbolizira izaslanika pot ĉinitelja. ako strijela pogodi cilj. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako ti je san istinit. Strijela simbolizira izaslanika (glasnika). pa mu se našao sin. dobiće radosnu vijest. Neki ĉovjek je sanjao da je iz neba palo kratko koplje i udarilo ga u jednu nogu. Kasnije ga je za tu nogu ujela zmija. vršak strijele od bronze simbolizira dunjaluĉka dobra i vršak strijele od zlata simbolizira izaslanstvo u vezi sa prezirom. ugled i visok poloţaj. mahana će se izlijeĉiti ili odstraniti. taj ĉovjek je pouzdan. Bodenje kopljem u snu ukazuje na to da onaj ko njim bode — kleveće onoga koga je bo. Treperenje strijele simbolizira izaslanikovu bojaznost. njen muţe se okrenuti od nje.).š. a strijela simbolizira odgajatelja mimo oca. Ko sanja da je bacio strijelu i da nije pogodio cilj — on će poslati izaslanika. koji mu je 85 . Strijela od zlata simbolizira poslanicu upućenu ţeni ili u vezi sa ţenom. Ko sanja da jaše i da u ruci ima koplje — dobiće vlast. Priĉa se da je Ebu Muhaled sanjao da je dobio rudejnijsko koplje. a ne šiljkom) simbolizira izaslanika ĉiji je govor ljubazan i blag. a ako je strijela pogodila cilj. a ako je sanja onaj ko nije dostojan vlasti. dobiće je. ako su snaţne. taj ĉovjek će izvršiti datu mu zapovi jed. rijeĉi će biti prihvaećene. izaslanik je neodluĉan. Reĉeno je i to da koplje moţe da simbolizira svjedoĉenje istine. simbolizira muško dijete. tako. ako je omĉa od uţeta. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti nekoga neopravdano koriš. Kratko koplje simbolizira isto što i dugo koplje. taj djeĉak će postati upravitelj. Ako je strijela od trske i ako je manjkava. Neki ĉovjek je sanjao kao da svira uz strijelu pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Ko sanja da ga neka ţena gaĊa strijelom i pogaĊa u srce . Bodenje kopljem simbolizira prigovaranje i klevetu. Udaranje sabljom simbolizira pruţanje jezika (govorenje). Sama sablja bez ikakvog drugog oruţja. sa šiljkom okrenutim prema tetivi luka. Ko sanja da mu je strijela bez vrška — on nekoj ţeni ţeli poslati pismo. potegao na njega sablju i primakao mu se tako da ga je sablja dohvatila. bez namjere da njom udari. Ko sanja da u ruci ima koplje — rodice mu se djeĉak. te rijeĉi su neistina. Vršak strijele simbolizira jako i ĉvrsto izaslanstvo. nepokorna osoba će prihvatiti njegov govor. vršak strijele od olova simbolizira nejako izaslanstvo. ako je koplje slomljeno tako da se moţe popraviti. postići će izuzetnu vlast i po njoj se proĉuti. ako se sanja. Ruke. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Uzeo sam jednog crnca. Ako ţena sanja tobolac u kome ima jedna naopako okrenuta strijela. Ko sanja da je nekom ĉovjeku nabacio omĉu oko vrata i omĉa mu ostane na vratu .mu je rekao: — Ješćeš imetak tvoga neprijatelja! A da si sanjao da je sablja tebe progutala. rodice mu se muško dijete. ako je koplje imalo vršak (šiljak). ujela bi te zmija. a lomljenje koplja koje simbolizira djeĉaka ili brata ukazuje da će neki od njih dvojice imati neku mahanu. Gubljenje vrška (šiljka) koplja simbolizira smrt djeteta ili brata. a ako je koplje slomljeno tako da se ne moţe popraviti. Debela strijela (koja udara pljoštimice. a ako promaši cilj.to znaĉi da on od nekoga traţi pomoć protiv ĉovjeka kome je na snu nabacio omĉu oko vrata. Omĉa (laso) simbolizira ĉovjeka pomagaĉa. Prava (drvena) strijela simbolizira knjigu (pismo) u kojoj su istinite rije ĉi. taj ĉovjek je dobar. rodice mu se sin.Samo koplje (bez ostalog oruţja) simbolizira sina ili brata. Strijela t a ko de moţe da simbolizira upravu. neće ga prihvatiti. Lomljenje koplja u ruci jahaĉa simbolizira slabost njegove vlasti. a ako omĉa sklizne do pojasa. izasla nik će izvršiti zadatak. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da prolazim ispred vladara pravovjernih i da u ruci drţim koplje. ta strijela simbolizira izokrenuto pismo.ta ţena se sa njim šali i njegovo srce postaje vezano za nju. koji neće uspjeti izvršiti svoj zadatak. obzirom da se za klevetnika kaţe da on svojim jezikom bocka i bode. ako takva strijela pogodi cilj. neko od njih dvojice (sin ili brat) će umrijeti. Strijela simboli zira i govorenje istine i odgovor onome ko se ne pokorava Allahu (dţ. Budi ljubazan prema njemu da on tebe ne bi korio! Sablja sa neĉim drugim od oruţja simbolizira vlast. Ko sanja da je iz luka izbacio strijelu naopaĉke. Reĉeno je i to da luk simbolizira oca. Lomljenje koplja za upravitelja simbolizira smjenjivanje sa poloţaja. nakon što će prije toga biti pred propašću. sliĉne su sablji. Borba sa sabljom (u ruci) simbolizira sukob sa nekim ljudima. Ko sanja da je izbacio strijelu iz luka i da je pogodio cilj. kome je dao ime — Rudejni. tj. putovanje ili ţenu. pravedno postupa prema onome kome je omĉa nabaĉena i potpomaţe mu da pobijedi. ĉovjek od kojeg traţi pomoć ga izdaje. Ibn Sirin je rekao: — Ono što je najvjerovatnije kod tumaĉenja snova o sablji je: ako je sanja onaj ko je dostojan vlasti. Reĉeno je: Ko sanja da u ruci ima strijelu — dobiće upravu. pred vladarom pravovjernih ćeš posvjedoĉiti i stinu. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da u ruci ima strijelu. Ko sanja da u ruci ima isukanu sablju i da ju je digao iznad glave. Strijela od drveta simbolizira rjeĉita ĉovjeka. ako strijela pogodi cilj. Ako strijela nema ureza (koji se prislanja na luk). ako se nada djetetu. Koplje sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i autoritet osobe koja to sanja. Zabadanje strijele u cilj simbolizira izvršenje zapovijedi.

Ko sanja da iz luka izbacuje strijelu i da je pogodio cilj . Zatezanje luka bez strijele simbolizira ĉasno putovanje. TOPUZ simbolizira saglasnog brata. . ili brata. a ako se struna prekine. Neki ĉovjek je sanjao da mu je u uho upao kamenĉić. Allah dţ. Ko sanja da je zategao luk bez strijele — otići će na dalek put i sretno će se vratiti. ako je sanja ţena. TakoĊe je reĉeno da ratna oprema kojom ĉovjek štiti tijelo.dobiće vlast i biti okrutan u vladanju. Teţak luk.postići će ono što ţeli. Prekidanje tetive luka ukazuje na spreĉavanje od odlaska na put. kac iga. ili slugu koji štiti svog gospodara i brine se o njemu. Luk moţe da simbolizira i upravu. Ko sanja da je sebi uzeo luk — rodice mu se muško dijete i povećaće mu se vlast. pobijediće. ili zastrašivanje neprijatelja.. Reĉeno je i to da pancir simbolizira imetak i vlast. on je osoba koja druge potvara. ako kamen podigne. kao što su: štit. koji mu je rekao: — Ta stijena simbolizira roĊenje djeĉaka koji će biti okrutna srca.". ili sina. Oblaĉenje pancira takoĊe simbolizira brata pomagaĉa ili briţljivog sina. dok kamenje koje je pored njega na brdu ili ono koje je pod brdom simbolizira ljude ĉija srca su okrutna u pitanju vjere. ili Allahovu dţ. pa je san ispriĉao Ibn Širinu. pa je ĉuo jaku rijeĉ.l nauĉismo ga da izraĊuje pancire za vas da vas štite u borbi s neprijateljem. da je tresao uho i da je kamenĉić ispao iz uha. zani-jeti. ako je neoţenjen i namjerava da se ţeni. ili nekog od bliţe rodbine. izbacio strijelu. i uĉinio vam je odjeću koja vas ĉuva od vrućina i oklope koji će vas ĉuvati u vašoj borbi. ili dijete. Kamen koji se baca iz katapulta simbolizira izaslanika koji u sebi posjeduje ĉvrstinu. ili ortaka. oklo- 86 . Ko sanja da baca kamen sa neke uzvisine . Stavljanje na sebe kompletnog oruţja simbolizira zaštitu od neprijatelja. PANCIR simbolizira tvrĊavu. a uĉinio vam je od brda skloništa. a za obiĉni svijet on simbolizira blagodat i ĉuvanje od iskuštenja i obmana. LUK simbolizira ţenu koja ĉesto raĊa. Ko sanja da gaĊa iz samostrela. — Tako je i bilo. Luk u futroli simbolizira dijete u majĉinoj utrobi.Allah vam je uĉinio od onoga što je stvorio hladnjake. Ko sanja da katapultom napada neumslimansku tvrĊavu — on će ljude pozivati na dobro. blizinu. nakon odnosa sa njim. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko sanja da pravi luk.zaradu.e od trgovine koja će biti trajna i biće siguran i ĉuvan. radi provjere vlastite snage. ako ga sanja ţena — biće nepokorna muţu. ostaće u mjestu u koje putuje ako je u njega stigao.. Ko sanja da. oţeniće se i ţena će mu.A onda se pribliţio i spustio se. zadesiće ga neka nedaća u njegovoj vlasti u vezi sa njegovim nareĊenjima i zabranama. simbolizira njenog muţa. Bacanje strijela u osnovi simbolizira rijeĉi upućene putem pisama. ili djeteta..š.. Ako neko ko posjeduje vlast sanja da mu se je luk slomio.. To da luk simbolizira ţenu povezuje se sa poslovicom: „Luk je kao ţena. Ako trgovac sanja da oblaĉi pancir. ako ga sanja putnik. ona će mu roditi kćer. ako ga sanja dijete — biće neposlušno. simbolizira poteškoće u putu. sanjao je da mu je u kuću ušla stijena (kamen). koji je rekao: — Ovaj ĉovjek se odao novotarijama u vjeri.Tom ĉovjeku je odmah pala na pamet kćer koju je udao za ĉovjeka koji je bio pokvarenjak u pitanju vjere. Luk sa ostalim oruţjem simbolizira vlast i ugled. Tako vam (Allah) upotpunjava Svoju blagodat da biste se predali (Njegovim odredbama). diţe neki kamen (stijenu) — imaće okršaj sa nekim jakim.". Katapult i projektil koji se baca iz katapulta simboliziraju klevetu i potvoru. veli: . Luk koji se povezuje sa djetetom simbolizira dijete koje će biti darovito u pisanju i obavljanju misija. dobiće veliku upravu i svoju duţnost će vršiti pravedno i nepristrasno. putovaće se u nearapsku zemlju.. koju je njegovo uho izbacilo. SJEKIRA simbolizira ugled i vlast. Lomljenje luka simbolizira smrt ţene. ili putovanje. Sanjanje luka moţe da ukazuje i na bliskost sa nekim od ĉasnih ljudi. da je strijela imala ĉist zvuk i da je pogodila cilj. pa je bio koliko dva luka ili (i) bliţe. Neki siromašni ĉovjek. biće poraţen. kao i na razvod sa ţenom. a ako ţena njemu daje luk. rodice mu sina.. koji je imao kćeri. ako ga sanja trgovac — gubitak u trgovini. a ako dobije poloţaj. Ko sanja da izraĊuje pancir — izgradiće grad — tvrĊavu. Reĉeno je da tobolac za strijele simbolizira mjesto ili grad. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Ako neko sanja da je zategao luk. a za trgovca . podreĊeni ga neće slušati. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima slomljen luk — oţeniće slobodnu ţenu. a onaj kp sanja da ga oblaĉi — dobiće veliku vlast. ako pokušaš da ga ispraviš — pući će". Reĉeno je i to da tobolac simbolizira ĉuvarnu ţenu. a ako ga ne mogne podići. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga ţene gaĊaju kamenjem — to znaĉi da mu one prave sihir. Za one koji su dostojni uprave tobolac simbolizira upravu. Lomljenje luka u snu simbolizira nemogućnost izvršenja misije.š. Ko sanja da je dobio tobolac dobiće vlast. a njegovo lomljenje simbolizira gubljenje uprave (smjenjivanje sa poloţaja). Pancir takpĊe simbolizira vjersku zaštitu. Ko sanja da kamenom iz praćke gaĊa nekog ĉovjeka — on je u vezi sa nekim svojim pravom nemilosrdan i ĉini dovu protiv onoga koga je u snu gaĊao iz praćke.rekao: — Ti ćeš biti optuţen da ogovaraš i potkazuješ ljude. a ako je luk nearapske izrade. Strijela. Za Arape tobolac simbolizira ţenu. nepobjedivim i okrutnim junakom. a lagahan luk simbolizira suprotno od navedenog. imaće dobre prihod." kao i: . Ako ĉovjek sanja da ţeni daje luk.

crvei štit simbolizira ĉovjeka koji se prepušta igri i uţivanju. pa sam ga protumaĉio Medinom. ko sanja da je ranjen u obje ruke — dobiće neki imetak. oni su mu neprijatelji. Reĉeno je da skupocjena kaciga simbolizira bogatu i lijepu ţenu. ali ga nije ubo. Reĉeno je i to: Ko sanja da na glavi ima ţeljeznu kacigu — postaće izuzetno uticajan. štit obojen raznim bojama simbolizira poremećenog ĉovjeka.. a ako nije skupocjen. Ko sanja da se takmiĉi u borbi na Allahovom dţ. a ako su mladići. Reĉeno je i to da skupocjei štit simbolizira bogatu i lijepu ţenu. blizinu. koji ih ĉuva. i onom koja voli siromahe stoga što oklop ne pokriva ĉitavo tijelo. ili na razlaz.š. Oklop za grudi ima isto znaĉenje kao i pancir. on namjerava nešto izgovoriti. noge i si. a ako sanja da je ranjen u lijevu ruku. Dvoboj ukazuje na spor sa nekim ĉovjekom.š. jaĉi i sigurniji. Ko sanja da na potkoljenicama ima ţeljezne oklope — oni mu simboliziraju sina i snagu na putu.š. ako sanja da je ranjen u desnu ruku. a drugi ne pogaĊaju. Ako ĉovjek sanja da uĉestvuje u dvoboju koristeći oruţje koje je kod nas i imajući na sebi oklope za grudi. nedostupnom stoga što uĉesnik u dvoboju svojim oklopom i drugim nastoji biti nedostupan za protivniĉko oruţje. putu.postići će Allahovu dţ. Ko sanja da na sebi ima oruţje i da se nalazi meĊu ljudima koji nemaju oruţja — postaće poglavar u društvu. tako da će ta svaĊa sliĉiti dvoboju kojeg je sanjao. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam dva reda ljudi. a bubanj sa reskim zvukom simbolizira bogataše škrtice. je rekao:. Bubanj koji mnogo odjekuje ukazuje na uobraţenost i oholost. a ato se moţe tumaĉiti i sinom i bratom. i sanjao sam zaklane krave. Reĉeno je i to da nje govo oblaĉenje simbolizira ţenidbu jakom. to simbolizira us lišavan je dove od strane Allaha dţ. s tim što on ima izrazitije znaĉenje. Reĉeno je i to da šti t simbolizira zakletvu kojom se neko zaklinje. Sto se tiĉe rana. Oklopi koji štite podlaktice simboliziraju muškarce iz bliţe rodbine. ako su ti ljudi starci.. Oni koji pogaĊaju postupaju po istini.š. ŠTIT simbolizira ĉovjeka koji jepdgojen. koji svoju braću pomaţe u svemu što je dobro. Sa njanje neke poznate sablje u ruci ĉovjeka ukazuje na to da će on postati poznat po poslu koji obavlja. GaĊanje strijelom i pogaĊanje cilja.. ĉasnom.. To isto simbolizira bodenje sabljom. postići će dunjaluĉku ĉas.Sanjao sam da imam neprobojan pancir. a oni koji ne pogaĊaju govore neistinu. plemenit. pa sam je protumaĉio krzinom (slabošću) u vama.v. štapom ili kocem. Cijepanje vladarovog bubnja sim bolizira smrt njegovog glasnika. Reĉeno je: Ako to sanja bolesnik. Neki vele da to znaĉi da će se druţiti sa dva jaka i velika ĉovjeka. Ako neko sanja da 87 . putu.pi za grudi.s. Ko sanja da mu se pred vratima udara u bubnjeve i kastanjete — dobiće upravu nad ne-Arapima.. ili kod njegovih saradnika.š. tako da mu njegovo zaklinjanje predstavlja štit prilikom kupoprodaj e. Ko sanja da je na glavu stavio šljem ili kacigu — biće siguran od gubitka imetka i postići će ĉast i ugled. i sanjao sam da pratim ovna. crni štit simbolizira ĉovjeka koji ima bogatstvo i gospodstvo. a ako nije skupocjena. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Truba od roga simbolizira poglavarovog slugu. TakoĊe je reĉeno da štit simbolizira dijete koje štiti rodi telje. obziorom da je tvrĊi.a. a ako se to ĉini zbog dunjaluka. simbolizira ruţnu ţenu. simbolizira ruţnu ţenu. bogatom stoga što oprema i oklop pokrivaju dijelove tijela. njegov san ukazuje na to da će se oţeniti bogatom i nedostupnom ţenom koja voli siromahe i koja izbjegava svaĊe. ako se sanja da se to ĉini na Allahovom dţ.0ni se iza zakletvi svojih zaklanjaju. i jedni pogaĊaju. ima štit — on je ĉovjek koji se mnogo zaklinje. a oni iz drugog reda gaĊaju one iz prvog reda. dobiće imetak od nekog muškarca iz bliţe rodbine. postići će se dunjaluĉka ĉast.š. Reĉeno je: Ko sanja da je uzeo štit — on će traţiti utoĉišće kod nekoga ko će ga štititi. Ko sanja da ima oklope na podlakticama — oj a ćaće uz pomoć nekog od svojih bliţih roĊaka. oni su mu prjatelji. pomaţe im i štiti ih od svih nedaća i zala.t. Udaranje sabljom u snu simbolizira postizanje ĉasti na Allahovom dţ. sukob i borbu sa drugim. Reĉeno je da paradni bubanj simbolizira i ĉovjeka koji u svakoj situaciji zahvaljuje Allahu dţ. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To su dvije skupine izmeĊu kojih je došlo do spora. leĊa. obzirom da dvoboj prethodi borbi. pa sam ih protumaĉio mojim poginulim drugovima (ashabi-ma)". i sanjao sam da moja sablja Zul-fikar ima krzinu. da gaĊa i da biva pogoĊen strijelom ." Ko sanja da ima štit a ima dijete — to će dijete mu obezbjeĊivati sve što mu je potrebno i ĉuvaće ga od zla i neprijatnosti. Bodenje kopljem simbolizira bodenje rijeĉima. ili u njegovoj radnji. simboliziraju odjeću. Ovakav san moţe da znaĉi i ţenidbu ţenom sa kojom će se ĉovjek svaĊati. a ako je u pitanju dunjaluĉko (ovosvjetsko) nadmetanje. dobiće imetak od ţenske osobe iz bliţe rodbine. Zvuk paradnog bubnja simbolizira laţnu vijest. ali to ne izgovara. lijepom i bogatom ţenom. Ko sanja da na sebi ima štit i ostalu ratnu opremu i oruţje — njegovi neprijatelji mu neće moći nanijeti neugodnosti. putu. Ako zlatar ili trgovac sanja da meĊu njegovom robom. Allahov Poslanik s. Bijeli štit simbolizira ĉovjeka koji se istiĉe vjerom i otmjenošću. poslušan. Ko sanja da je neki od navedenih predmeta okrenuo prema nekome. zeleni štit simbolizira ĉovjeka koji se ĉuva svakog barama. Dvoboj sa oruţjem moţe da simbolizira i borce. Ljudi iz jednog reda gaĊaju ljude iz drugog reda. to ukazuje na to da će umrijeti. pa sam ga protumaĉio ispraćanjem (slanjem) odreda. ŠLJEM i KACIGA.

ako sanja da je ranjen u desnu ruku. treba tumaĉiti da je ranjen u srce. da mu je rasjeĉena koţa i da se vidi kost. Ko sanja da je ubijen. to znaĉi da t aj ĉovjek o njemu govori istinu usljed koje će mu se djeca razdvojiti i otići na razne strane po zemlji. što za mlade ljude i ţene znaĉi ljubav. kome je iz rana potekla krv. ako se to ĉini da bi se djetetu nanijelo zlo.. Ko sanja da na tijelu ima svjeţu ranu iz koje teĉe krv imaće neku štetu u imetku. bogatstvo i vlast. Ako neko sanja da je ranjen u petu. i uz to zna kp ga je ubio — postići će dobro. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ranjen nekim ţeljeznim predmetom. povećaće se imetak njegove riznice. a ako je ta osoba mladić. noţem i si. Ko sanja da je nekoga ubio. Ako se ogovaranje i nanošenje zla ne odnosi na dijete. povećaće mu se rod. Isto tako. ili je sebi na vrat natovario laţno svjedo ĉenje. a zatim to traţi od snivaĉa kome će to vladaro vo potraţivanje biti teško kao zaklani ĉovjek. a on (ranjeni) će se osloboditi grijeha.. Ko sanja da je zaklao oca. to znaĉi da će on pobijediti neprijatelja koji prema njemu ispoljava neprija teljstvo i da će od njega dobiti halal imetak srazmjerno koliĉini istekle krvi. to treba tumaĉiti tako da se to odnosi na neki od organa tijela kojem pripada ranjeni organ. Ko sanja da je zaklao ţenu — to znaĉi da će je obljubiti. za što će biti nagraĊen.. Ako se sanja da je neko dijete zaklano i peĉeno. ppvećaće mu se boj vojske. onda je i to uistinu ta osoba. a ako iz rane teĉe krv. a ako njegovi ukućani pritom budu jeli njegovo meso (u snu). U osnovi. bez glave. Svaka rana koja u snu krvari simbolizira trošenje i umanjivanje imetka. to znaĉi da se roditeljima tog djeteta nanosi zlo. ubijen. pravdu i sud. Ko sanja da je ranio nemuslimana. to je imetak ĉiji je trag vidljiv. a ako mu je kost pukla. ako sanja da je ranjen u stopalo. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek poodsijecao i porazbacao dijelove tijela." Ako snivaĉ nepoznaje svog ubicu. a da je istina ono što se p djetetu govlri. Ako je zkalana osoba imala na sebi glavu. Ko sanja da na glavi ima ranu iz koje ne teĉ e krv uskoro će dobiti imetak. kp sanja da je zaklao ţensko hajvanĉe — to znaĉi da će obljubiti ţenu ili da će oduzeti nevinost djevici. UBISTVO. dugo će ţivjeti. to znaĉi da je to dijete postiglo punoljetstvo. onda je on taj koji nijeĉe Allaha dţ. a sve to ukoliko vat ra nije dobro ispekla djetinje meso u snu. majku ili dijete — to znaĉi da je on prema onome koga je u snu zaklao neposlušan i protivi mu se. povećaće mu se vlast. ako sanja da je ranjen u stomak. dugo će ţivjeti i nadţivjeće svoje vršnjake. do biće imetak od sinova i potomaka. kao npr.je ranjen u lijevu nogu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . dobiće imetak od poljoprivrede. Ko sanja da je ubijen dugo će ţivjeti. ako sanja da je ranjen u butinu. ako neko sanja da je ranjen u grudi. ali ga nije dopekla. Ko sanja da je ranjen u palac desne ruke — to znaĉi da je on pod dugom. izaći će na vidjelo njegove mahane i nedostatci. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Stvoritelju svome se pokajte i ubi jajte se (nevini da pobiju prestupnike). pojaĉaće mu se ispravnost i stabilnost. a ako sanja da mu je krv potekla. Ko sanja da muško hajvanĉe kolje otpozadi — to znaĉi da je on homoseksualac. one će prema snivaĉu ispoljiti odluĉno neprijateljstvo. snivaĉ će biti osloboĊen plaćanja kazne za nju. On prima pokajanje i milostiv je (Svojim robovima)". Ako (vladar ili imam) sanja da je ranjen u lijevu ruku. a ako je ta osoba nepoznati starac.. Ako neko sanja da je vladar zaklao nekog ĉovjeka i da je zaklanog ĉovjeka." Ubijen bio ĉovjek! Kako je nevjeran!" Ko sanja zaklanu osobu i ne zna ko ju je ubio — on je ĉovjek koji uvodi novotariju (bid'at). ali 88 . pa neka ne pretjeruje u ubijanju. Ako se osoba koja u snu ranjava drugog poprska krvlju ranjene osobe. Ako vladar ili imam sanja da je ranjen u glavu. Tako. to ima još intenzivnije znaĉenje. Neki. ako sanja da je ranjen u potkoljenicu. ili da je nazvan ubijenim (poginulim).taj ĉovjek mu uzravaća istinitim rijeĉima. Ko sanja da je zaklao malo dijete. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to vam je najbolje kod vašeg Stvoritelja. ili njegove blagodati. to znaĉi da će im to dijete ĉiniti dobro i koristiti im.. shodno rijeĉima Uzvišenog. to znaĉi da će ga on teretiti za nekog druga i traţiti da plati kaznu srazmjerno teţini zaklane osobe. Ko sanja da je ubio nekog ĉovjeka . a to će postići od svog ubice (u snu) ili od njegovog ortaka. vatra bi mu potpuno ispekla meso. stavio na rame snivaĉa. Ko sanja da ga je neki ĉovjek ranio. to znaĉi da vladar od zaklanog traţi ono što ovaj nije u stanju uĉiniti. ni kriv ni duţan. ali da mu krv nije potekla . a neki vele da takav san simbolizira izbavljenje iz briga.A ako je neko. vojska će mu doţivjeti poraz. potvarati ih i izmišljati laţi o njima. koju će platiti prijatelj ubijenog. Ako je snivaĉu osoba koja od njega u snu potraţuje poznata.š. ili će ga neki ĉovjek povrijediti rijeĉima. ubijeni će postići neko dobro.l ti si ubio ĉovjeka pa smo te Mi spasili bri ge (od odmazde) i Mi smo te iskušali raznim kušnjama". kojima će ljudi ĉiniti nasilje. onda njegovom staratelju dajemo vlast (da traţi pravdu). i u tome nema dobra. postići će haram imetka srazmjerno koliĉini krvi koja ga je poprskala. to znaĉi da se oštećuje djetinje pravo i da se o djetetu govore ruţne rijeĉi obzirom da je vatra pekla njegovo tijelo (u snu). Ako ga krv pritom porpska. a za stare ljude i ţene znaĉi tugu.on će poĉiniti nešto veliko. opet. onda se odnosi na njegove roditelje. Ko sanja da je sam sebe ubio post ići će dobro i iskreno se pokajali. da ga peĉe i da ga nije posve ispekao. Ko sanja da je nekoga zaklao — to znaĉi da koljaĉ zaklanome nanosi zlo u vjeri ili ga navodi na neposlušnost prema Allahu dţ.š. a nije ga zaklao. klanje u snu onoga što nije dozvoljeno klati simbolizira nasilje. imetak. taj ĉovjek ga ogovara i svijet vjeruje tom ogovaranju. (Ako ovako uradite) On će primiti vaše pokajanje. vele: Ako neko sanja da je ranjen u neki dio tijela.

MeĊutim. to znaĉi da će mu biti uskraćene blagodati koje uţiva. ako navedeni san sanja bolesnik koji dugo boluje i s kojeg su spali grijesi. ko je neoţenjen i ko ne moţe ići na put. Teĉenje krvi iz tijela u snu simbolizira zdravlje i sigurnost. Ako rob sanja da ga je njegov gospodar ubio. Ko sanja da je ogrezao u krvi — to znaĉi da on ima mnogo haram imetka ili da je u velikom grijehu. to znaĉi da izriĉe pomilovanje griješnicima i pušta ih na slobodu. ako nije išao na hadţ. ukazuje na rasterećivanje od ovosvjetskih briga. umoĉio ih u krv i rekao mi: Ovako!. to znaĉi da će mu dati slobodu. nisam mogao vidjeti ništa. koji je sjedio. a ako mu je u snu glavu odsjeklo dijete koje nije dostiglo punoljetstvo. SKIDANJE GLAVE S RAMENA. izgubiće vlast i njegovo stanje će se u svakom pogledu izmijeniti. — Na to mu je Ibn el-Musejjib rekao: — Ti si ĉovjek koji se odriĉe svog sina. To isto vaţi i ako to sanja izuzetno vrijedna ţena. a on je rekao: — Sanjao sam da su došli po mene i odveli me pred Allahpvog Poslanika s. Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imak kap krvi. koji snivaĉa izbavlja iz brige i potpomaţe ga u njegovim poslovima. a ne potpada ni pod jednu od navedenih kategorija koje se nalaze u teškom stanju.s. pa smo mi otišli kod njega i pitali ga kako je oslijepio. ili bolesnik koji boluje od stomaka. to znaĉi da na snivaĉa laţe osoba koju simbolizira dotiĉna ţivotinja.. biće osloboĊen ili prodat drugom gospodaru. Krv simbolizira haram imetak ili grijeh. Boj se Allaha i prihvati sina! 89 . ili onaj ko se nalazi u neprijateljskoj zemlji i sliĉne osobe koje se porede s onima koji poginu na Allahovom dţ.š! — Istinu si rekao! — potvrdila je ţena. Sanjati svoju glavu u svojoj ruci je pohvalno za onoga ko nema djece.v. a njen muţ je bio odsutan. Ko sanja da pije ljudsku krv — steći će imetak i korist i izbaviti se iz svih nedaća. Ko sanja da je presjeĉen po sredini tijela i da su mu oba dijela tijela ostavljena po strani — on će istovremeno oţeniti dvije ţene koje neće moći lijepo da drţi vjenĉane niti će sebi moći dozvoli ti da se s njima razvede. Ko sanja da je udaren po vratu i da mu je odletjela glava. oni će se sresti s Allahom dţ. a on ti je poslušan. ako je u strahu i brizi.s. snivaĉ će se izbaviti i rasteretiti od bolesti u kojoj se nalazi ob zirom da smrt. — pokazavši mi da s ta dva prsta dotaknem oĉi. izjutra je osvanuo slijep. bezbjedno će se vratiti s puta. ozdraviće. Reĉeno je: Ko sanja da pije ljudsku krv izbaviće se iz grijeha i proći se griješenja. biće toga osloboĊen. Ako rob sanja da mu je odsjeĉena glava. Isto tako. a za putnika — da će se vratiti kući. Ako se sanja da je košulja poprskana krvlju neke druge ţivotinje. .š. putu. pa me je upitao: Jesi li ti bio sa onima koji su se borili protiv (hazreti) Husejina? Rekao sam: Da! On je zatim uzeo moj kaţiprst i srednjak. Neki drugi ĉovjek je došao i rekao: — Sanjao sam da sam ubio i ispekao jednog djeĉaka — a on mu je na to rekao: — Ti tom djeĉaku nanosiš zlo pozivajući ga na ono što je nedozvoljeno. koju podrazumijeva skidanje glave s ramena. to znaĉi da je on prema njima pravedan. Ko sanja da na košulji ima krvi ali da ne zna odakle je ta krv — to znaĉi da se na njega laţe odakle on i ne zna. Kada je došao kući. a ako to sanja odsutna osoba. riješiće se duga. od kojih će biti potpuno odvojen. Srdit. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: — Sanjao sam ţenu da je zaklana u svojoj kući i da se koprca nasred svoje postelje — našto mu je Ibn Sirin rekao: — Mora da je ta ţena sinoć u svojoj postelji spavala sa muškarcem. — Tada se ĉovjek razveselio i napustila ga je srdţba. Ko sanja da je pao u bunar krvi biće doveden u iskušenje s krvlju ili s haram imetkom.će snivaĉ biti terećen i sumnjiĉen za ubijenog. i što sam više pokušavao da je sperem. Ako neko sanja da vladar presijeca tijela svojih podanika po sredini. na njega laţe ĉastan. saĉeka la ga je robinja njegove sestre koja mu je uruĉila poklon i rekla: — Juĉe se moj gospodar vratio s puta. zaslugom ili posredstvom te osobe će postići nešto od navedenog. Ako je snivaĉu glavu odrubio neko kojeg poznaje.Jedan od naših velikana je s nama klanjao jaciju namaz i bio je zdrav i imao je vid. — Ibn Sirin joj je na to rekao: — Ti svog ĉovjeka navodiš na grijeh! Boj se Allaha dţ. bogat i moćan ĉovjek.Tako je oslijepio. Neki ĉovjek iz plemena Ezd kazuje sljedeće: . Reĉeno je da ovakav san takoĊe znaĉi rastavljanje s vlastitim imetkom. ako je duţan. Ko sanja da mu je košulja poprskana krvlju od maĉka .š. a pred njim je bio lavor pun krvi.š. otići će. od Ibn Širina se uputio svojoj kući misleći o svojoj sestri zlo. — Taj ĉovjek je sanjao svoju sestru. Ako neko sanja da vladar skida glave svojih podanika. Ko sanja da mu je vladar ili upravitelj skinuo glavu s ramena — vladar odnosno upravitelj u tom sluĉaju simbolizira Allaha dţ. Ako neko sanja da mu je skinuta glava s ramena. shodno kazivanju o Jusufu a. ako je bolestan.to znaĉi da na njega laţe neki silni i nepravedni vladar. (poslije smrti) u najboljem stanju i biće osloboĊeni brige i iskušenja u kojima se nalaze. Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla: — Sanjala sam da sam sa nekim ljudima ubila svoga muţa. ako mu je košulja porpskana krvlju od ovna. ona je postajala sve blistavija. Kada sam se probudio iz sna. Skidanje glave s ramena za bankare i kapitaliste ukazuje na gubitak njihovog kapitala. iskušenja i poteškoća. ili neko ko je poznat po svojoj dobroti.a.

...š. simboliziraju ustrajnost u vjeri. Okovi na nogama za radosnu osobu znaĉe da će se njena radost povećati i da će potrajati. od neprijatelja će pre trpjeti udar. Ko sanja da je okovan u dvorcu od stak - 90 . simboliziraju ustrajnost u neĉemu slabom i nejakom.v. ako bude drhtao. Reĉeno je: Ako rob sanja da je razapet. to mu je poloţaj u bolesti. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svi se ĉvrsto Al-lahova uţeta drţite i nikako se ne razjedinjujte!".Pa bjeţite Allahu! Ja sam vam od njega jasan upozoritelj!" Ko sanja da se sakrio od neprijatelja — pobijediće neprijatelja. Ko sanja da je mrtav razapet postići će visok ugled i iskvariti svoju vjeru. kod dţamijske kapije sam sreo tumaĉa snova i ispriĉao mu svoj san. Ako neko sanja da je vezan za drvo. Ko sanja da je u zlatnim okovima (na nogama) — on oĉekuje imetak koji je od njega otišao... shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je da bjeţanje od neprijatelja u snu simbolizira sigurnost i postizanje onog što se ţeli. Ko sanja da je vezan okovima u gradu ili selu — nastaniće se u tom gradu ili selu. oni simboliziraju stabilnost u vezi s brakom. tresao se i imao mlitave pokrete. zapašće u brigu i neće mo ći da se bori. l tada (ako pobjegnete) vi ćete samo malo uţivati". razapinjanje umrlog i razapinjanje ubijenog. dobiti ĉast i pod njegovom vlašću biće i moćni i slabi. umrijeće u okovima. ako je u crvenoj odjeći. a on mi je rekao: Na tebe će se nešto slagati (tj. to znaĉi da taj ĉovjek ne prihvata njegove rijeĉi i da mu se ne pokorava. bićeš potvoren). Ko sanja da ima okove na nogama i da je u zelenoj odjeći . simboliziraju bavljenje neĉim što je prolazno. ako su od bronze. dok za muslimane ovakav san znaĉi pobjedu u ratu. RAZAPINJANJE moţe biti na tri naĉina: razapinjanje ţivog. dugo će ostati u zatvoru. takav san za siromaha simbolizira bogatstvo. on je ustrajan u „cijeĊenju" ovosvjetskih dobara.Sufjan kazuje sljedeće: — Sanjao sam da na odjeći imam krvi. na njih će se spustiti kazna. to znaĉi da je on stabilan u pokornosti Allahu dţ. i ubacio u njihova srca strah.. to mu simbolizira poloţaj u zabavi i muzici. Ko sanja daje ubijek i razapet postići će visok ugled i na njega će se lagati.Pa sam pobjegao od vas. Ko sanja da jede meso razapete osobe — dobiće imetak i okoristiti se nekim poglavarom na visokom poloţaju. ako su mu okovi tijesni. oni simboliziraju ustrajnost u munafikluku. Noţni okovi u snu za putnika simboliziraju zapre ku odlaska na put. Ko sanja da pravedna vojska poraţena ulazi u grad — oni će biti potpomognuti i pobijediće. a ako je to vojska koja ĉini nasilje. on je stabilan u pokornosti Allahu dţ. a ne volim okove na vratu i rukama".a. pozivanje im je povećalo samo bjeţanje (od vjere i pokornosti Allahu)". ako je to dunjaluĉar. ako su od krpe ili konca. jer sam vas se prepao. pa mi je moj Gospodar poklonio mudrost i uĉinio me poslanikom". Ko sanja da je okovima vezan u svojoj kući . ako su od olova . a jednu ste zarobili". shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: ..s. Reĉeno je da bjeţanje u snu znaĉi i sigurnost. ako ga neprijatelj otkrije. Strah u snu simbolizira sigurnost. Ko sanja da je ţiv razapet postići će visok poloţaj i ugled i saĉuvati ispravnost svoje vjere. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet. ako jeto ĉovjek od v lasti i pritom ima pripasanu sablju. Ako su noţni okovi od srebra. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a on od njega bjeţi. Reĉeno je i to da ovakav san ukazuje na to da snivaĉ ogovara vladara ili nekog drugog poglavara ako od onoga što jede u snu ne ostaje nikakvog traga. Ako mu pritom bude tekla krv.da će joj briga potrajati. razboritosti.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . njegovi podanici će se okoristiti nji me. Poraz.Reci: — Neće vam koristiti bjeţanje ako bjeţite od smrti ili pogibije. a moje.to mu simbolizira njegov zavidan poloţaj u veri i ogromnu nagradu (sevabe) koje je zaradio. Kasnije se to i obistinilo. Allahov Poslanik s. Ko sanja da poziva nekog ĉovjeka. je rekao: „Volim okove na nogama. Kada sam na sabah pošao u dţamiju. takav san za bogataše ne znaĉi dobro i obiĉno znaĉi siro maštvo obzirom da se osoba koja se razapinje razapinje neodjevena. ako su noţni okovi od drveta. za one koji putuju morem — da će postići ono za što su pošli na put i da će biti saĉuvani od strahota koje donosi putovanje morem obzirom da stub za razapinjanje sliĉi zadnjem dijelu laĊe. za nemuslimane znaĉi stvarni poraz. biće osloboĊen.imaće belaja sa svojom ţenom. simboliziraju ustrajnost u ono me što je pokuĊeno. Ako osoba koja na javi ima okove na nogama sanja da su joj stavljeni još jedni okovi. Neki vele: Ako neko sanja da je razapet na gradskoj zidini i da ljudi gledaju u njega. ako je bolesna. to mu simbolizira poloţaj u nauci. za trgovca slabu proĊu robe koju prodaje. jednu (njihovu) skupinu ste pobili. ako je pritom u bijeloj odjeći... ugledu i ljepoti. Ko sanja da u njegovom gradu ili mahali trĉe konji — oni simboliziraju kišu i bujice. za bolesnika — da će dugo bolovati. ako se sanja. Zarobljeništvo u snu simbolizira veliku brigu. Ko sanja da bjeţi od smrti ili ubijanja — to ukazuje na to da mu se pribliţila smrt. Ko sanja da su mu noge vezane na Allahpvom putu — on se trudi oko podizanja svoje ĉeljadi. a ako je zatvorenik. OKOVI. ako su od uţeta. biće mu teško da odluĉi kako da postupi. ako je u ţutoj odjeći. on je vezan nekom obavezom prema ĉovjeku dvoliĉnjaku.. postići će visok ugled. Okovi na nogama simboliziraju stabilnost u vjeri.š. Ko sanja da je razapet i da pritom ne zna kad je razapet — biće mu vraćen imetak koji je otišao od njega. Ako je u snu vezana osoba ĉovjek od vjere ili se sanja da se sa okovima na nogama nalazi u dţamiji.. za zabrinutu osobu .

suši i skuplja ćerpiĉ — skupljaĉe imetak. Ko sanja da mu je ruka vezana za vrat — on će dobiti imetak na koji neće davati zekat. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Kovaĉ takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo i koji radi posao dţehennem- 91 . KOVAĈ simbolizira dostojanstvenog vla dara. Trgovac ogrevnim drvetom simbolizira klevetnika i smutljivca. simbolizira ju oronulost (starost) i siromaštvo. Pomirenje takoĊe simbolizira i mir. ako gravira (kleše) kur'anske ajete u kamenu.l vidjećeš griješnike toga dana vezane okovima". Ako je okov s vana od ţeljeza. a neki vele da simboliziraju odlazak na put obzirom da oni. IZRAĐIVAĈ ĆERPI ĈA simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak. sanjao u zatvoru da je obješen za potiljak zajedno sa vladarom pravovjernih r. shodno rijeĉima Uzvišenog: . RUSITELJ GRAĐEVINE simbolizira osobu koja krši zavjet i obećanja. simbolizira ĉovjeka opĉinjenog dunjaluĉkim ukrasima i varkama. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM ZANATIMA. N ako van j simbolizira carstvo. okove i pakao Seir (rasplamsalu vatru)". a ţeljezo — vlast i moć. Kp sanja da su mu ruke vezane — to znaĉi da je on teški škrtac. zadrţaće se zbog neke ţene.: „Mi smo Davudu našu milost ukazali. Lanac simbolizira ĉinjenje velikog grijeha. OKOVI NA VRATU l RUKAMA. Ko sanja da je kovaĉ i da od ţeljeza izraĊuje predmete kakve on hoće .on će se druţiti s lijepom ţenom i to druţenje će dugo trajati. a iznutra od drveta. a spreĉavanje pomirenja ukazuje na to da onaj ko to radi spreĉava ĉinjenje dobra.. PROIZVOĐAĈ KRECA simbolizira dvoliĉnjaka. ako su mu gravure crvene boje. oţeniće se i zaimati djece. to ukazuje na to da je onaj ko se u takvom okovu sanja dvoliĉnjak (munafik). Ko sanja da je okovan zajedno s nekim drugim ĉovjekom — on je poĉinio veliki grijeh zbog ĉega strahuje od vladareve kazne. on raspravlja s munaficima i miješa se u posao onih koj[ĉine zlo. Zidar koji zida ciglom.. u osnovi. Neki vele da takav san znaĉi sprijeĉenost od ĉinjenja grijeha. kao npr. izmeĊu ostalog. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Drţite ga i u okove okujte!" Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam jednog ĉovjeka da ima okove na nogama rukama i vratu. GRAVER. STOLAR simbolizira ĉovjeka koji odgaja ljude i ĉini im dobro u njihovim ovosvjetskim poslovima obzirom da drvo (graĊa) simbolizira ljude iskvarene vjere.la . kreĉnim malterom i bilo kojim materijalom dobivenim korištenjem vatre simbolizira osobu od koje nema dobra. — Ibn Sirin joj je rekao: — Okovi na rukama i vratu su od drveta.s. Ko sanja da pravi. Priĉa se da je Imam-i Šafi r. Trgovac (drvenom) graĊom simbolizira poglavara nad dvoliĉnjacima (munaficima).a. Ko sanja da zida. jer to simbolizira dugu bolest i dugu ţalost. shodno kazivanju o Davudu a. a tvrdi da je musliman. srazmjerno njegovoj jaĉini i vještini u obavljanju posla. Kp sanja da je uhvaćen i stavljen u okove (oko vrata ili ruku) — zapašće u izuzetno tešku situaciju. koje on obraĊuje kao što je u snu obraĊivao drvo. Uopšte nije pohvalno ako se sanja da se ulazi u zatvor.Mi smo već pripremili nevjernicima lance. ZANIMANJIMA l POSLOVIMA ZIDAR koji zida ćepriĉem i blatom simbolizira osobu koja sjedinjuje ljude u onome što je doz voljeno. jer ono. Kg sanja da obavlja neki posao ilovaĉom — to znaĉi da on ĉini dobra djela. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pomirba je (ĉak) najbolja". U vrijeme Jezida ibn EI-Muheleba neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Katade razapet.dobiće veliku vlast. i vi ptice! — i uĉinili da mu mehkano gvoţĊe bude". mijenjaju naĉin kretanja. pa je njegov san stigao do tumaĉa snova.. on simbolizira uĉitelja onih koji ne znaju. pokvarenjaka i ĉovjeka koji potpomaţe dvoliĉnost obzirom da je Faraon bio prvi koji je koristio kreĉ. 32. koji je rekao: — Raširiće se spomen o onome ko je to sanjao i njegov ugled će porasti. ako su na nogama. ako je oţenjen. Ko sanja da ima okove i na nogama i na vratu (ili rukama) — to znaĉi da je on nemusliman. zatvor i si. — Tih dana je Katade odvraćao ljude od toga da idu s Jezidom i nagovarao ih je da ostanu kod svojih kuća. a ako je na putu. ponavljajte zajedno s njim hvalu. a nije i§tina to što tvrdi. Reĉeno je i to da okovi na nogama. Radnik koji malteriše simbolizira osobu koja prikriva ljudske nedostatke. ako gravira nešto nerazumljivo u drvetu. Ko sanja da hoda po vlaţnom ćerpiĉu zadesiće ga poteškoća i briga. — Kasnije je Imam-i Safi dostigao dotle dokle je dostigao. Sanjanje lanca na vratu ĉovjeka simbolizira ţenidbu tog ĉovjeka sa ţenom zle ćudi.O brda. Ko sanja da je vezan lancem — to mu simbolizira brigu u kojoj se nalazi ili u koju će zapasti. a ako je neoţenjen. Pozivanje na izmirenje simbolizira pozivanje na dobro i uputu.. a oruţje se izraĊuje od ţeljeza. Kovaĉ moţe da simbolizira i vojskovoĊu obzirom da vatra simbolizira rat. — Na to je Ibn Sirin rekao: — To je ĉestit ĉovjek i biće ĉuven po svojoj ĉestitosti. ţena će mu biti dobra. Taj ĉovjek tvrdi da je Arap. bilo da se u snu dragovoljno ili prisilno ula zi u zatvor — neka nas Allah saĉuva od tog iskušenja! IZMIRENJE u snu simbolizira pojavu dobra. i znaĉi mir. .a. kap i ĉovjeka koji je potreban lju dima obzirom da je nakovanj pod njegovom rukom.

š. Ako ti doĊe osoba koja kaţe da je sanjala da je od nje pogaĉu uzela neka umrla osoba. a ako je slabe vjere. da je nosilac RUHA (duha) i ţivota. a nije mu uzeo novac za nju — on će se suzdrţavati od ovosvjetskih dobara i biće zahvalan Allahu dţ. a potom će ozdraviti i u ţivotu će postići snagu. Ko sanja da je od trgovca pšenicom kupio pšenice . Prodavaĉ brašna i jeĉma. Ako kod te osobe ne primijetiš nešto od navedenog i ako se iz njenog sna ne nazi re što ukazuje na to. Ko sanja da je trgovcu pšenicom prodao pšenicu. ali je ne dotiĉe niti osjeća potrebu za njom — postići će ĉast i ugled obzirom da je pšenica najĉasnija hrana. koja se izdvaja iz imetka da bi on bio ĉist. Hljeb takoĊe simbolizira ţivot i imetak. ili pravi smutnju koju neki ljudi jedva ĉekaju obzirom da pogaĉa simbolizira vjeru. Pekar. u kom sluĉaju će oni imati loše posljedice a on će postići dobro. Ko sanja da mokri po hljebu stupice u spolni odnos s osobom s kojom po šeri -atu ne moţe stupiti u brak. ali da ne vidi da ga je platio. a to isto je i hljeb za tijelo. oni će biti loše sreće obzirom da je gornja ruka (ruka koja dijeli) bolja od donje ruke (ruke koja uzima). a ako sanja mlinara mladića. ili trgovca koji je poglavar ostalim trgovcima. ta osoba poziva ljude da slijede novotarije. a ako je upravitelj. Ako se u snu kaţe: — Taj i taj je otišao kod kovaĉa ili mu je nešto dao. Ko sanja da ljudima ili nemoćnim osobama dijeli hljeb. ili pala u smolu. Ako je pekar od njega uzeo pare za hljeb. ili da joj je pogaĉa pala u vatru. ako traţi znanje. u tome će postići ono što ţeli. Ako neko sanja da je hljeb na tlu i da se gazi nogama.to znaĉi da on od vladara traţi da mu da neku upravu. 92 . Ako neko sanja da vidi hljeb iznad oblaka. a ako je samljeo više nego što mu je potrebno.v. bilo od dobra ili zla. simbolizira osobu oku piranu brigom o sebi i svojim ovosvjetskim dobrima. Ko sanja da je on pekar i da svijetu za sitniš prodaje hljebove — on okuplja ljude u neĉemu što je pokvareno i što izaziva smutnju. ĉisto znanje i lijepu i ĉestitu ţenu. u sebi ima lošeg morala. ona će mu umrijeti. Ko sanja da ima pšenice. to mu simbolzira rijeĉi u vezi s nekom njegovom potrebom. kao kovaĉ.postići će od onoga što je navedeno u vezi s kovaĉem ono ĉega je on dostojan. to simbolizira veliko izobilje usljed kojeg je došlo do obijesti i umišljenosti. obilje i bogatstvo. zavisno od snivaĉevih potreba. ili majstora kome su pokorni oni koji kod njega rade. jer sva ki proizvod koji dotiĉe vatra simbolizira rijeĉi i sporenje.s. ili ako im je to što je kod njega nepotrebno. Trgovac pšenicom simbolizira vladara kome su pokorni drugi vladari. a vatra je ruţan gospodar. druga koji ĉini zlo u pored io sa kovaĉem koji. Kp sanja daje od kasapa uzeo noţ . TakoĊe. ţivjeće prijatnim i radosnim ţivotom i imati ogromnu opskrbu oko koje neće imati poteškoća. iznad krovova kuća ili u vrtovima palmi. Ko sanja da je pekar postići će udobnost. loţi vatru od ĉije vreline. a ako je vaiz. Isto va ţi i ako se tako sanjaju ostali artikli. shodno kazivanju 0 Ademu a. te ako taj ĉovjek ima bolesnu ţenu.lija. dima ili varnica ĉovjek moţe da izgubi vid ili da izgori tijelo i odjeću? Ko sanja da je postao kovaĉ . LOŢENJE VATRE ogrevnim drvetom simbolizira klevetu. KASAP simbolizira meleka smrti. Pogaĉa takoĊe simbolizira majku odgjateljicu kao i ţenu dobre vjere i onu koja štiti svog muţa. Reĉeno je da pekar simbolizira i pra vednog vladara. Ko sanja da je on mlinar 1 da je samljeo ţita koliko mu je dovoljno — to znaĉi da on ima dovoljno sredstava za ţivot. ili ispala u klozetu. pokvariće je. Ko sanja da peĉe hljebne proizvode od bijelog brašna— ţivjeće prijatnim ţivotom i drugima će ukazivati na koji naĉin mogu postići bogatstvo i obilje. jer je osnova njegovog posla vatra. PEKAR simbolizira ĉovjeka koji svoju opskrbu zaraĊuje kojekakvim rijeĉima i svaĊom. a što se utvrĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. Kako da od takvog ĉovjeka bude dobra kad on. ipak. Ko sanja da mu je umr la osoba dala hljeb — dobiće od nekoga imetak ili opskrbu. obzirom da je Vjerovjesmk s. ako te ne sprţi svojom vatrom. ako si sa njim. Kukolj i ostalo u pogaĉi simbolizira suprotno od navedenog.š. koju ta osoba gubi i kvari. HLJEB simbolizira znanje i islam obzirom da je islam stub vjere (imana). zadesiće ga gubitak i poniţenje. Ko sanja da je zaklao ţivotu koju nije dozvoljeno klati — to ukazuje na njegovo nasilje i zbrkanost njegovih djela u odnosu na Allaha dţ. ĉak i ako se za njega kaţe da je pravedan. da je traţi ili dotiĉe. ko sa nja da je mlinar — to znaĉi da on izdrţava sebe i svoju porodicu. na Njegovim blagodatima obzirom da je plaćanje cijene svake stvar izraz zahvalnosti za tu stvar. biće smijenjen i razići će se sa svojim bliţnjim. hljeb će poskupiti. njegov neprijatelj će mu pomoći da dobije opskrbu. Sunnet i imetak. Ĉista pogaĉa simbolizira ĉist ţivot.a. Kp sanja da je od pekara kupio hljeb. uzmi u obzir stanje te osobe: ako je laţljivac ili ako ţivi u vrijeme uvoĊenja i slijeĊenja novotarija u vjeri. takva će mu biti i sredstva za ţivot. a ako sanja da ţudi za pšenicom.s. a sadaka simbolizira prljavštinu. to simbolizira savjete koje dijeli izuzev ako su oni kojima dijeli i koji od njegauzimaju iznad njega. Ko sanja mlinara starca — on simbolizira snivaĉevu sreću i njegov san ukazuje na to da će dobiti opskrbu od svog prijatelja.pogodiće ga bolest. on će sjediti s ĉovjekom od koga nema nikakvog dobra. POGAĈA simbolizira Kur'an. bilo da je trgovac bilo MLINAR. pogodiće te svojim varnicama (zlom). odakle se i ne nada.

d lake i perje simboliziraju imetak.. Pekar i svako onaj ko u svom poslu ko risti vatru simbolizira ĉovjeka koji govori svakakv govor. Neki vele da ta osoba simbolizira skrbnika koji na nepravedan naĉin jede imetke svojih štićenika. ako je on osoba koja ĉini dobro i uspostavi ja red. Ko sanja da sam sebi nešto šije — on nastoji da uljepša svoj ovosvjetski ţivot ĉuvajući pritom ispravnost svog vjerovanja. njegov blagoslov obuhvata i velikane i obiĉne ljude i njegovom zaslugom se objedinjuju razne suprotnosti. simbolizira tajnu. što je u vezi s pruţanjem zdravstvene pomoći obzirom da veterinar lijeĉi tjelesne (ali ne i duševne) bolesti. Ko sanja da šije ali da mu šivenje ne ide od ruke — on nastoji pomiriti suprotnosti. njegov san nije pohvalan. simbolizira ĉovjeka koji s naporom i mukom skuplja imetak. Osoba koja proizvodi ulje. Meleka smrti simbolizira nepoznati kasap. a otvaranje vreće simbolizira otkrivanje tajne i iznevjeravanje povjerenja. jer on ĉupa imetke ljudi obzirom da vuna. Prodavaĉ dinja simbolizira boleţljivog ĉovjeka. Kp sanja da sjedi u radnji u kojoj je smještena razna trgovaĉka roba. koji se spor i. PRODAVAĈ OBUĆE simbolizira trgovca robinjama i onog koji uljepšava ţenske predmete ob zirom da sandala simbolizira ţenu. NEPOZNATI OBUĆAR simbolizira ĉovjeka koji pravilno dijeli naslijeĊe. jer tada simbolizira oslobaĊanje od okova. za tek stil uzima dirheme. To isto simbolizira i trgovac rijetkim stvarima i SAMARDŢIJA obzirom da samar simbolizira strankinju (ne -Arapkinju). ORUŢAR simbolizira ĉovjeka nasilnika. Osoba koja peĉe na plamenu ili ţaru simbolizira odgajivaĉa. ali u tome ne uspijeva. MESAR simbolizira isto što i prizvoĊaĉ obuće. Ĉovjek koji pravi hava ne i tuĉkove simbolizira ĉovjeka sklonog tuĉi. kupiĉara (puštaĉa krvi). Reĉeno je i to da kasap simbolizira osobu koja prolijeva krv. Prodavaĉ u sirćetu ukiseljenog voća simbolizira bolešljivog ĉovjeka. PRODAVAĈ RIBA simbolizira ĉovjeka koji prodaje robove obzirom da riba simbolizira robinju ili ţenu. STARETIRAN simbolizira siromaštvo. OSOBA KOJA ĈUPA DLAKE ILI PERJE ZAKLANIH ŢIVOTINJA simbolizira izdajicu ili pokvarenjaka i nasilnika. ŠIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji ljude ujedinjuje u dobru. sudijski pomagaĉi ili trgovaĉki posrednici. milicioner ili trgovac koji lju dima uskraćuje njihova prava i uzima imetke. simbolizira poglavara i bogataša. ako ga proizvodi od sezama. da simboliziraju osobe koje meĊu ljude ubacuju neprijateljstvo i klevete. kao što to moţe biti npr. a neki vele da on simbolizira izvršitelja vlasti ili dţelata kome je taj posao izvor prihoda. Neki vele da oni simboliziraju osobe koje pišu nauĉna djela. Osoba koja muze sitnu stoku (ovce i koze) simbolizira i ĉovjeka lijepog spomena. PRODAVAĈ ŠEĆE RA simbolizira ljubaznog ĉovjeka. Reĉeno je i to da peĉenje simbolizira ĉovjeka ĉiji govor izaziva smutnju. koji ĉini grijehe i si. Ko sanja da dijeli meso — on ogovara (gibeti) ljude. Reĉeno je i to da kasap simbolizira poteškoće u svim izuzev u dva sluĉaja: u pitanju duga. Ko sanja da svojoj bliţoj rodbini dijeli govedinu. koji postupa po prirodnoj (ĉistoj) vjeri. kao i to da on simbolizira vlasnika sablje. Ko sanja da šije odjeću svoje ţene zadesiće ga neka neprijatnost. koji sakuplja halal imetak i koji traţi znanje. Ko sanja da je od takvog prodavaĉa kup pio ţivotinjsku glavu-on od poglavara traţi uposlenje kpje bi mu donijelo korist. Ko sanja da je kupio komad peĉenja — uposliće vještog radnika. Ko sanja da prodaje šećer i da za njega dobija dirheme (sitari novac) — on ljudima govori ljubazne rijeĉi a i oni njemu odgovaraju Ijubaznošću. u vezi sa stvarima. on radi dobroĉinstvo iz rijaluka (da bi drugima pokazao da je dobar). „PRODAVAĈ MASLA simbolizira bogataša koji ĉini nasilje onima koji ţive s njim. za ţivota će pravedno podijeliti svoj imetak svojim nasljednicima i svoju djecu će poţeniti ili poudavati. da na sebi ima trgovaĉko odijelo. Ka ţe se da veterinar simbolizira i lijeĉnika. to znaĉi da će postati poglavar (šef) u tr - 93 . i u pitanju okova. opet. jer ako je vidio krv. a neki. Piljar simbolizira ĉovjeka koji ljudima yovori zle rijeĉi a oni mu uzvraćaju još gore. PRODAVAĈ PTICA simbolizira trgovca robljem i rijetkim stvarima. TRGOVAC. OSOBA KOJA MUZE KRAVE simbolizira ĉovjeka koji nešto potraţuje od radne snage. VREĆA. dok poznati kasap simbolizira osobu koja dijeli ime tak sirotinji i nasljednicima. on će dobro postupati prema bliţoj rodbini. da nareĊuje i zabranjuje. VETERINAR simbolizira ĉovjeka koji pomaţe vojsku i velikane u njihovim poslovima. a neki vele da simbolizira isto što i pro davaĉ obuće. PRODAVAĈ POVRĆA simbolizira ĉovjeka niskog govora i ĉovjeka u brizi i tuzi. Prodavaĉ „natifa" (vrsta slatkog jela) i prodavaĉ slatkiša simboliziraju osobe slatkog govora i njeţne naravi. To isto simbolizira i KOŢAR obzirom da ţivotinjska koţa simbolizira naslijeĊe.Ko sanja da je zaklao svog oca — on ocu ĉini dobro i pazi ga ukoliko u snu nije vidio krv. kao što su vladarove sluge. Ako. jer tada simbolizira njegovo vraćanje. TRGOVAC TEKSTILOM simbolizira dobrog ĉovjeka koji ljud e upućuje u ovosvjetsko i u onosvjetsko dobro ukoliko za robu u snu ne uzima novac. to znaĉi da on prenosi rijeĉi (rekla-kazala) i daće pretrpjeti gubitak. pak. a ako ga proizvodi od ostalih plodova. a ako robu naplaćuje zlatnicima. a prodaja starudije ukazuje na nestanak siro maštva. Koljaĉ stoke simbolizira ĉovjeKa koji ĉini nasilje. PR ODAVAĈ ŢIVOTINJSKIH GLAVA simbolizira poglavara nad poglavarima. ortopeda i dr. bolniĉara. OSOBA KOJA MUZE OVCE l KOZE simbolizira ĉovjeka koji skuplja ime tak.

NOSAĈ simbolizira blagu osobu i osobu koja je u brigama. simbolizira izbavljenje od briga. Ako neko sanja da je mješinu napunio vodom i da ju je odnio u svoj stan bez namjere da pije. Ko sanja da sam sebi krpi odjeću biće u sporu sa nekim od svoje bliţe rodbine i druţice se sa nekim od koga nema nikakva dobra. vladar. FRIZER simbolizira ĉovjeka koji popravlja poslove ljudi kod vladara. odnosno mjesto gdje ĉovjek sjeda. IZRAĐIVAĈ STRIJELA simbolizira skromnog poboţnjaka. kantar. oţeniće se i pisar će mu sastaviti dokument o njegovim obavezama. sudija. Ĉuvar horasanskih deva simbolizira upravitelja nad ne-Arapima. ili pouĉavatelja djece. koji zaraĊuje na nepošten naĉin i koji druge navodi na zlo. osjećajima i izgledima. on je muraija (sva njegova dobrota je sraĉunata na to da je drugi vide). KOPLJA R simbolizira upravitelja. STAKLAR simboli zira trgovca robinjama. Kupatilo. Osoba koja napaja ljude iz ĉaša 94 . kao i onoga ko je u nekakom sporu. TELALA nije pohvalno sanjati. mastionicu. to onda simbolizira neko dobro. a osoba kojoj je odnio vodu će dobiti neki imetak od strane vladara obzirom da rijeka simbolizira vladara. PASTIR simbolizira upravitelja. IZRAĐIVAĈ PANCIRA simbolizira osobu koja poziva ljude na prijateljstvo i drugarstvo. a neki vele da simbo lizira potkazivaĉa.š. Kopanje. Kazandţija simbolizira ubiraĉa desetine. ozdraviće posredstvom lijeĉnika. VODONOŠA simbolizira ĉovjeka od vjere koji je bogobojazan i kome ide od ruke ĉinjenje dob rih dijela ukoliko vodu u snu ne naplaćuje. nakon što se ukazala njena golotinja. ako se u njemu spominje Allahovo dţ. a kasnije će joj se izvinjavati za laţno optuţivanje. biće ubijen metalnim predmetom i krv će mu teći iz potiljka. vratiće ga posredstvom sudije. nešta će prodati. ako ţeli da se oţeni. Ko sanja da krpi odjeću svoje ţene.govini. ORAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi opasnim poslovima. Ak o ti neko kaţe da je sanjao kupiĉara (puštaĉa krvi). ako nije ništa od navedenog. IZVIĐAĈ simbolizira upravitelja. to znaĉi da će je on napasti da ona ĉini nemoral.obzirom da sedlo simbolizira ţenu ili robinju. a koristi siroma sima. SEDLAR simbolizira trgovca robinjama. kao npr. KOPAĈ JAMA simbolizira ĉovjeka koji pravi zamke i podvale ukoliko u snu ne naiĊe na vodu. simbolizira postavljanje zamki. ĈUVAR simbolizira otkrivanje tajne. OSOBA KOJA KRPI ODJEĆU simbolizira onoga ko se izvinjava nakon što je poĉinio nešto a za što nema izvinjenja. MAGARCIMA.podnosi teškoće i koja je zadovoljna Allahovom dţ. OSOBE KOJE SE BRINU O KAMI LAMA. Ako neko ko nije veliki trgovac sanja da u ruci ima vagu. IZRAĐIVAĈ OKLOPA simbolizira uĉitelja koji upućuje na dobro. Ko sanja da ko pa vlaţnu zemlju prepustiće se neistini od koje neće imati koristi. Vraĉanje (zapisivanje^ u snu. kupiti. Ko sanja da arabija (beudin) ĉuva stoku — to znaĉi da on uĉi Kur'an. a ukoliko naiĊe na vodu. RIZNIĈAR (skladištar) simb olizira dvoliĉnjaka kod koga je skupljen nedozvoljeni imetak. TRGOVAĈKJ POSREDNIK simbolizira osobu koja tvrdi da je dareţljiva i u koju se ljudi pouzdaju. a neki vele da on simbolizira ĉovjeka kojem lju di povjeravaju svoje tajne. kojih se neće osloboditi dok je ţiv. ako se od njega potraţujelimetak koji je on obavezan vratiti. a neki vele — ĉovjeka koji je okupiran dobrim poslom. PRODAVAĈ OLOVA simbolizira slabašnu osobu. ili će biti duţan i potraţivan za dug. HAMAM-DŢIJA simbolizira ĉovjeka koji okuplja ljude u griješenju. u osnovi. UZGAJIVAĈ BOSIO KA simbolizira osobu koja strpljivo. Hamamdţija takoĊe simbolizira iz-drţavaoca onih koje kupatilo simbolizira. Kupiĉar (puštaĉ krvi iz potiljka) simbolizira profesiju koja olahko sudi o ljudskim dušama. IZRAĐIVAĈ VREĆA simboli zira ĉovjeka koji ljude podstiĉe na putovanje. neće osiromašiti). on će preuzeti neku odgovor nost. kao npr. lijeĉnik ili pisar. odredom. Reĉeno je i to da kopaĉ simbolizira ĉovjeka u muci i teškoći. STRIGAĈ simbolizira ĉovjeka koji šteti bogatašima.š. ime. koji ima haram imetak. MAZGAMA l KONJIMA simboliziraju upravitelje koji vode i planiraju vojne poslove. BRUSAĈ DRAGOG KAMENJA sim bolizira ĉovjeka koji ljudima govori ruţne rijeĉi. ili će mu biti vraćen dug. UVOZNIK simbolizira ĉovjeka koji sakuplja ovosvjetska dobra. VRAĈ sa zmija ma simbolizira jako nevjernu osobu. on će skupiti neki imetak koji će trošiti neko drugi. Ako neko sanja da nosi vodu nekom ĉovjeku i da ju je naplatio. IZRAĐIVAĈ ŠTI TOVA simbolizira jakog vladara koji bodri vojsku protiv neprijatelja. razmotri njegov sluĉaj. Reĉeno je da kopaĉ simbolizira zavidnika i spletkara. VINAR (trgovac vinom) simbolizira ĉovjeka. a ukoliko naplaćuje. OSOBA KOJA KOPA BRDA simbolizira osobu koja se bori protiv velikana. inaĉe. DRAGULJAR simbolizira poboţnog i ĉestitog ĉovjeka. SLASTIĈAR simbolizira ljubaznog dobroĉinioca ukoliko u snu ne naplaćuje svoju robu (slatkiše). pa ako neko potraţuje njegovu krv ili je u ratu. ali ne razumije kur'anske poruke. RANAR simbolizira ĉovjeka koji poziva ljude na dobro i meĊusobnu bliskost. Voda u posudi simbolizira skupljeni imetak. ili onoga ko izvršava vladareva ili sudijina nareĊenja. dug ili nešto što mu je povjereno. ako je bolestan. a neki vele da on simbolizira osobu koja ima vlast. IZRAĐIVAĈ LUKOVA simbolizira poglavara utješitelja. pero ili nešto drugo od trgovaĉkih pomagala — biće siguran od siromaštva (tj. simbolizira mnogo šta. STRUGAR simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv munafika i koji im krade imetak.

jastrebove i ptice grabljivice simbolizira vladara koji zamkama i varkama „lovi" vladare silnike i odmetnike. Isto je i ako sanja da uzima zlato a daje dirheme obzirom da je zlato pokuĊeno i simbolizira gubitak (. ali će biti govorljiva obzirom da pištaljka daje ton. kao npr. NOŢAR simbolizira ĉovjeka koji pouĉava ljude okretnosti i snalaţljivosti.. dobi će upravu nad ne-Arapima tvrdicama. a tinta sjemenu.kuje" dimom i vatrom. Osoba koja nosi vodu u mješini.hem" tj. Za LOVCA se kaţe da simbolizira ĉovjeka koji naginje ţenama i koji pravi varke u potrazi za njima obzirom da se takvim metodima sluţi i pri lovu. a uzeo srebrnjake (sitni novac). ZLATAR simbolizira opasnog lazova od koga nema nikakva dobra. dirhemi (srebrnjaci) i dinari (zlatnici) simboliziraju sporove ljudi koje on vodi. diskusiju. PROSJAK simbolizira osobu koja traţi znanje. simbolizira povjerenika nad imecima i stvarima datim mu na ĉuvanje. odnosno zamršen govor. ĉija vaga moţe biti vaga njegovog ne f sa (ţivotinjskog duha) i njegovog jezika. „zehebe" = izgubiti. Reĉeno" je da mjenjaĉ moţe da simbolizira i pravnika. ĉiji utezi. isto tako. ili lovio nešto što nije dozvoljeno loviti. tako da njegove sablje simboliziraju njegovu vojsku. razmišljanje. Ko sanja da se druţi s lovcem ili da je postao lovac. ili poput ĉovjeka koji veze. njegov lov je dobar. Ako nešto u vezi sa zlatarom koji se sanja ukazuje na dobro.simbolizira skrivenu vijest. IZRAĐIVAĈ PISTALJKI simbolizira ĉovjeka okupiranog ovosvjetskim dobrima. kao i to da simbolizira parniĉara. da bi mu se protumaĉio san. odnosno tumaĉeći znaĉenje snova. Ako neko sanja da osmatranje vrši s orahova stabla. obmanjivaĉa. robinje ili sluškinje. mjerila. Ko sanja da mu bojadţija boji u njegovom stanu — takav san simbolizira smrt. Lovac takoĊe moţe da simbolizira i svodnika. brigu. koji više voli zlo nego dobro Reĉeno je i to da izraĊivaĉ pištaljki simbolizira varalicu. Zatvorena knjiga (ili pismo). Lovac na sokolove. treba uzeti u obzir šta i kako je lovio. Tako. SIHIRBAZ simbolizira smutljivca. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako ima ne ki spor. BOJADŢIJA simbolizira kle vetnika. a po pravdi i mjeri daje odgovore. u tom sluĉaju njegov lov nije dobar. Pisar moţe da simbolizira i oraĉa.lovi" ugledne ljude. mijenjajući ga u sitni novac. Prosjakova skrušenost i poniznost simboliziraju pobjedu.a tinta pisara odgovara krvi koju kupiĉar pušta. RIBOLOVAC simbolizira osobu koja ţudi za ţenama. kap što su dirhemi. ili je na kopnu lovio ono što je dozvoljeno loviti. Izuzetak ĉini ako su za snivaĉa dirhemi u ranijim snovima po pravilu imali dobro znaĉenje. prodaće je i više neće biti njen vlasnik. on moţe simbolizirati sudiju koji ima svoju vagu. a korist koju dobije biće neznatna.On. jeziku) u sebi sadrţi rijeĉ . On takoĊemoţe da simbolizira tumaĉa snova obzirom da on vaga i mjeri ispriĉane mu snove uzimajući krupan novac. koji nareĊuje i zabranjuje. koji šteti i koristi kao vladar. Izuzetak u vezi s uobiĉajenim ranijim snovima vaţi kao i za prošli primjer. šta tome ĉovjeku inaĉe dolikuje.. Lovac moţe da simbolizira trgovca robljem. desiće mu se nešto zbog ĉega će se morati obratiti pravniku ili tumaĉu snova. poput kupiĉara (puštaĉa krvi). PISAR simbolizira ĉovjeka koji iznalazi varke. OSMATRAĈ simbolizira upravitelja. BRUSAĈ simbolizira dostojanstvenog ministra. tako da pero pisara odgovara skalpelu kupiĉara. sitni novac (u ar. izgubiće ga. kao i ostale pokazatelje na javi i snu. Ko sanja da je mjenjaĉu dao zlatnike (krupni novac). pravda.. presude. jer on svoj govor . PUNOPRAVNI SVJEDOK simbolizira ĉovjeka koji pobjeĊuje neprijatelje. ili: uzimajući nevezan govor.. kao što su zlatnici. moţe da simbolizira hamamdţiju ili pouĉavatelja u Kur'anu kao i svakoga onoga ko u svom poslu ili zanatu koristi sredstva koja su mu na raspolaganju da bi ljude ulovio iz zasjede. PAPIRNICAR simbolizira varalicu. bilo da su u pitanju slobodne ţene. u tom sluĉaju on simbolizira jsto što i tkalac ili namještao kostiju ili neki drugi zanatlija koji sirovinu vaja u fabrikat. Lovac na vrapce i druge ptice vrapĉarke simbolizira trgovca koji zamkama i varkama . Lovac na divlje ţivoti nje simbolizira ĉovjeka koji postavlja zamke strancima (ne-Arapima) i dovodi ih u oĉaj. ako je lovio u moru. Bojadţi-ja moţe da simbolizira i osobu koja ĉini dobro. koji ukrašene rije ĉi mijenja i razmjenjuje. tako da pero odgovara ralu. kao što je uĉenjak ili savjetoda vac. ako ima neku robu.zeheb" = zlato. MJENJAĈ simbolizira uĉena ĉovjeka. a njegova pomagala 95 . Lovac na krvoloĉne zvijeri simbolizira velikog vladara koji lomi neprijateljsku vojsku i pobjeĊuje vladare silnike. krĉagu i dr.i vrĉeva simbolizira ĉovjeka od vjere koji ĉini dobra djela. ostati bez neĉega). Tako. i na kraju će mu se desiti nešto što mu ne odgovara i što će ga rastuţiti obzirom da je za krupninu uzeo sitninu i da rijeĉ „dirhem" tj. postavljanje pitanja i davanje odgovora. a otvorena knjiga (pismo) simbolizira poznatu vijest. postići će znanje. a ako je lovio u zabranu.. ako dobije ono što prosi. a vraćajući povezan i osmišljen govor. ĉije znanje se moţe iskoristiti jedino u dunjaluĉke svrhe. KOTLAR simbolizira ĉasnog ĉovjeka koji ĉini dobro i korist i koji uspostavlja dobre odnose izmeĊu ug lednih i obiĉnih ljudi. ĉiji tasovi vage simboliziraju njegove uši. ako nije ni jed no ni drugo. svoj sud i svoju pravdu. to znaĉi da će mu ţena kojom će se oţeniti biti lijepa morala. ili je lovio na nedozvoljen naĉin. PRODAVAĈ STARE ODJEĆE sim bolizira poznavaoca besposlica. Mjenjaĉ takoĊe simbolizira ĉovjeka ĉiji je posao vezan za izmjenu rijeĉi. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da pravi pištaljku. PLIVAĈ simbolizi ra ĉovjeka koji traţi nauke i vladarske poslove. kao što razmjenjuje novac. da bi mu se protumaĉio san. koji uzima pitanja. ako se on sanja u dţamiji ili ako uĉi Kur'an.

Ko sanja da sa brusaĉem uĉestvuje u nekom nedozvoljenom poslu — to znaĉi. PROIZVO. ako sanja da premjerava put. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira osobu koja redovno obavlja namaze i koja ĉuva ono što joj se povjeri.. ako premjerava ozele-njelo zemljište ĉijeg vlasnika ne poznaje. ptići će na put. OSOBA KOJA SUR MOM LIJEĈI OĈI simbolizira ĉovjeka koji poziva na dobro i koji obnavlja vjeru. to simbolizira ljude koje je vladar osiromašio i kojima će vratiti njihove imetke. odgajatelja. šavioca. Ako neko sanja da je neki sudija ili uĉenjak postao Ijekar. to znaĉi da će se povećati njegova dobrostivost i korisnost. vladar će mu dati robinju koja će mu roditi lijepog sina. koja on glaĉa i s kojih skida hrĊu. RONILAC simbolizira vladara ili vladarovog ortaka. ĉijim posredstvom će ljudi ĉiniti pokajanje za svoje grijehe. biće posrednik u vezi sa ţenidbom. Ko sanja da roni u potrazi za biserom — to znaĉi da on traţi tajanstveno znanje ili da traţi imetak izlaţući se opasnosti. Nepoznati kradljivac simbolizira meleka smrti obzirom da se on prikriva u vrijeme kad hoće da uzme dušu i obzirom da on bez dozvole ulazi u kuću. Kradljivac 96 .simboliziraju njegove naredbe i zabrane. GEOMETAR simbolizira ĉovjeka koji ispituje i bavi se stanjem ljudi. BRAVAR simbolizira telala. IZRAĐIVAĈ KOTLOVA simbolizira ĉovjeka dugog ţivotnog vijeka. pak. šeriatskog pravnika.. Kovanje loših dirhema simbolizira prostaĉki govor i rijeĉi bez djela. IZRAĐIVAĈ KAPA simbolizira poglavara. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni su mu izraĊivali štojod je htio: hramove i spomenike. parfimer simbolizira ĉovjeka o kome se govori s pohvalom. TRGOVAC STOĈNOM HRANOM simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo imetka. TakoĊe je reĉeno da kovaĉ novca simbolizira dobroĉinitelja koji je ljubazan u ophoĊenju ukoliko za svoj posao u snu ne uzima platu. sudiju. ili. srazmjerno duţini puta kojeg je premjerio. BJELILAC PLATNA simbolizira ĉovjeka koji opominje u vjeri i daje savje te. to ukazuje na njegovu vještinu i da je mnoge izlijeĉio. porasti poloţaj i uzdići stepen u njegovoj struci. ĉiji vazovi su lijek i protuotrov raznim boles tima.. jer medicna u snu. Ko sanja da je zakljuĉao vrata svoje radnje — on će robu prodavati na draţbi. Ko sanja da roni u moru — ući će u vladarov posao. a ako sanja da je zakljuĉao kućna vrata. puštaĉa krvi — obzirom na ljekovitost puštanja krvi. LJEKAR simbolizira alima upućenog u vjeru kao i svakog obnovitelja i centralnu figuru u pitanju vjere ili dunja luka. pak. Reĉeno je i to da bjelilac platna simbolizira ĉovjeka ĉijim podsticajem će ljudi dijeliti sadaku ili ĉijom zaslugom će se rješavati neĉije brige obzirom da prljavština na odjeći (i platnu) simbolizira grijehe i brige. U osnovi. SOBAR simbolizira trgovca robovima obzirom da sobar prati ţenske poslove. uĉenjaka ili poboţnog ĉovjeka. Ijekara. KRADLJIVAC u snu simbolizira varalicu i onoga ko traţi nešto što mu ne pripada. Ko sanja da premjerava zasijanu zemlju — on ispituje stanje ljudi koji ĉine dobro. Ako neko sa nja da je Ijekar postao štavilac. ispituje stanje ljudi u kojima ima vjere. što u tom sluĉaju znaĉi da je on neznalica i prevarant. shodno rijeima Uzvišenog: „. a sluţiće ih posluga nalik na biser skriveni". a moţe da simbolizira i ĉovjeka koji kvari ţene drugih ljudi tajno se sastajući s njima u njihovim posteljama ili kupatilima. koji popravlja ţivotinjske koţe. izuzev ako je koţa koju štavi pokvarena i truhla. ako premjerava šumu. ZANATLIJA KOJI VEZE simbolizira uĉenjaka koji spletkari i laţe. MJERILAC ŢITA simbolizira pravednog upravitelja ukoliko ne zakida na mjerenju. a moţda će nekoga i upropastiti svojom medicinom zbog svog neznanja i svoje smjelosti. što još više potvrĊuje da je on u lijeĉenju prevarant i da obiĉni svijet ima krivu predstavu o njemu. ako sanja da premjerava vinograd. ili. Ako neko sanja da je neki Ijekar postao sudija. a vatra — vladara. postaće poboţan i ispravan. a ako Ijekar nije musliman i nije nadaren mudrošću. UBIRAĈ DESETINE simbolizira ĉovjeka koji ulazi u poslove drugih. Reĉeno je i to da kovaĉ novca simbolizira ĉovjeka koji govor pretvara u dobro i ljepotu. gospodina. povećaće mu se spomen. PARFIMER simbolizira o dgajatelja. i zdjele kao ĉatrnje. PRODAJA PRE DIVA simbolizira odlazak na put. Brusaĉ takoĊe moţe da simbolizira šeriatskog pravnika ili sudiju. VRAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bavi neistinom i varanjem. Ko sanja da je brusaĉ ra diće od već navedenog ono što njemu dolikuje. ako premjerava pustinju. Ko sanja da neki Ijekar prodaje kefine — neka ga se ĉuva jer je on krvnik i varalica u lijeĉenju.. dobiće je. simbolizira otrov.ĐAC PAMUKA simbolizira ĉovjeka koji ima imetak koji s naporom zaraĊuje. ako je u rukama onoga ko nije za medicinu. ako je pred odlaskom na hadţ. pobijediće brigu. zapašće u iskušenja. kao npr. 7a KOVAĈA METALNOG NOVCA Ibn Sirin kaţe da simbolizira ĉovjeka klevetnika. TRGOVAC UGLJEM simbolizira nepravednog vladara koji osiromašuje svoje podanike obzirom da drveće simbolizira ljude. Ko sanj a da pred kapijom imama kuje zlatnike i srebrenjake. kod koga sablje odgovaraju ljudskim srcima. vaiza. vaiza. ispituje stanje svoje ţene. i u tome će uspjeti srazmjerno uspjehu pri vaĊenju bisera u snu. a imetak i duše tumaĉe se jednako.. ako je dostojan uprave. kod koga sablje odgovaraju njegovim lijekovima koji „sijeku" bolesti. a ako je u snu iz mora izvadio biser. ĉija pravna rješenja odnosno presude odgovaraju njegovim sabljama. ogovaraĉa i prenosioca tuĊih rijeĉi. pogotovo ako su kefini koje je u snu prodavao bili savijeni. i kotlove nepokretne". ili šeriatski pravnik. da će na javi uĉestvovati u nekom poslu s nekom od osoba koju simbolizira oštraĉ. Ako neko sanja daje ugalj na trţištu postao traţen. otići će. ako je Ijekar musliman i ako je nadaren mudrošću.

Ako neko sanja da u vezi s nekom svojom potrebom razgovara sa umrlim osobama. toj potrebi će mu biti udovoljeno. Tako. Slikar moţe da simbolizira i pjesnika. Ako neko sanja da je u neku kuću ušao neki radljivac. Nepozna ti uĉitelj djece simbolizira zapovjednika (emira). ili bje lilac platna. ili istraţivaĉ.. PLJAĈKAŠ GROBOVA simbolizira ĉovjeka koji traţi tajanstveno znanje. a ako osjeti bol. pjevaĉa i druge koji zaraĊuju imetak na besposlicama koje izvode rukama ili ustima. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ijekara i svakog onog ko ljude obveseljava ili ţalosti. jer On pouĉava sva svoja stvorenja. da bi mu se protumaĉio san. i toga se je oslobodio posredstvom sudije ili nekog uĉenog ĉovjeka. TUMAĈ SNOVA simbolizira suca. strigaĉa i svakog onog ko ljude rješava briga. On moţe da simbolizira i tam niĉara koji u tamnici drţi neznalice. u toj kući će neko umrijeti. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira i dţamiju. to znaĉi da on ne postupa u skladu s mudrošć u i sa Sunnetom Allahovog Poslanika. ĉija rijeĉ se sluša. šeriatskog pravnika. šeriatski pravnik. zavisno do toga koliko dugo je (u snu) bio tu maĉ snova i koliko snova je protumaĉio. imaće štete. pobţnjak koji je oprezan u odnosu na šejtanske varke i sliĉne osobe koje se ne daju prevariti.š. ili vratiti dug. ako iskopa mrtvaca. On moţe da simbolizira i dvorskog sluţbenika koji prati dokumentaciju koja stiţe od vladara iz raznih krajeva obzirom da on tumaĉi i snove koji se prenose do njega da ih je neko sanjao. NAMJEŠTAĈ KOSTIJU simbolizira pravednog vladara koji traţi da se poštuju prava i od sudija traţi pravednost. kao i uĉaĉa Kur'ana. niti razutnije tumaĉenje sna. osoba koja mnogo udjeljuje sadaku. razmotri njegov sluĉaj i ono u ĉemu njemu dolikuje da bude odgajatelj. POTKIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji zbog imetka ljude stavlja na muke. da mu je ovaj metalnim predmetom otvorio ĉir i istisnuo sve što je bilo u njemu. taj neko će biti pred smrću ali će se spasiti. Ko sanja da grebenom puca (pamuk ili vunu) — biće u nekom sporu. ako nije u pitanju ništa od navedenog. i koja se odala bid'atima (inovacijama u vjeri). obućar. ISTRAŢIVAĈ simbolizira ĉovjeka koji se bori protiv jnunafika i koji varkom uzima njihove imetke. a ako ne razumije pitanja (koja mu tumaĉ postavlja).krv i ţuti kradljivac (ţutu) ţuĉ. TRGOVAC ŢIVOTINJAMA simbolizira upravitelja. stvara ĉovjeka. TRGOVAC ROBLJEM simbolizira glasnika obzirom da roblje simboli zira vijesti. biće mu potreban neko koga simbolizira tumaĉ snova. ima dobro znaĉenje i simbolizira svakog onog ko ĉini dobra djela i u vjerskom i u dunjaluĉkom pogledu. uĉi ga govoru". ako je iskopana osoba ţiva. on zaraĊuje (traţi) haram imetak. sudija. Neki vele da tumaĉ snova simbolizira ĉovjeka koji istraţuje ljudske posrtaje. Grebenar simbolizira ĉovjeka koji se spori i koji uzrokuje strahote. gasala. KRITIĈAR simbolizira ĉovjeka koji iz svake stvari odabire ono što je najbolje. ko nareĊuje i zabranjuje. Nepoznati uĉitelj ta kod e moţe da ukazuje na Allaha dţ. On takoĊe moţe da simbolizira i sve one koji u svom poslu nešto mjere ili vagaju. Reĉeno je i to da crni kradljivac simbolizira crnu ţuĉ. ili lovca ili prodavaĉa vrabaca i tome sliĉno. dobiće ga. ako ţeliš da tumaĉiš njegov san. sviraĉa. zmiju ili vladara.Milostivi pouĉava Kur'anu. Ako neko sanja da je potraţio zdravstvenu pomoć od namještaĉa kostiju. ili je trebao ispuniti neki zavjet. postići će ono što ţeli. u osnoviĉ. ako je iskopao imetak. kome će morati da se obrati u vezi s nekom potrebom u svom posju. Ko sanja da je postao uĉitelj. UĈITELJ simbolizira vladara koji postupa pravedno. usavršiće je. Namještaĉ kostiju. ako traţi nauku i uĉi Kur'an. ili uĉaĉ Kur'ana. na dobroĉin - 97 . ako snivaĉ kaţe da je sanjao da na vratu ima ĉir. Ako sanja da su mu poiskakivali zglobovi. a ako ništa ne uzme. Pljaĉkaš grobova takoĊe simbolizira istraţivaĉa prikrivenih i sakrivenih stvari i blaga kao i onoga ko se raspituje o ljudima u vezi sa svjedoĉenjem. ako mu se to desilo samo s desnom rukom i da mu je namještaĉ kostiju priĉvrstio ruku i objesio je o vrat. jer je on taj koji kazuje radosne vijesti.. pobijediće u sporu. to znaĉi da će on skrojiti odijelo i odnijeti ga šivaĉu da ga šasije. postaće hafiz. Ako neko sanja da je tuĉmaĉu snova priĉao san i da mu ga tumaĉ nije protumaĉio. da je otišao kod namještaĉa kostiju.moţe da simbolizira i zvijer. Ko sanja da je potkovan kao što se potkivaju goveda a da pri tom ne osjeća bol — postići će imetak. bijeli kradljivac — sluzt crveni kradljivac. kao što na ( Njega ukazuje i sudija. graĊevinar. kao stoje vladar. a i upozo renja. ako je dostojan uprave. ili strigaĉ. Ko sanja da je postao tumaĉ snova. veterinar i si. kotlar. taj imetak je halal. ili sudiju ili šeriatskog pravnika kao i svakog onog ko ima moć. u tom sluĉaju namještaĉ simbolizira ĉovjeka koji ga prisiljava i upućuje na ono što je pozitivno. nauka koju izuĉava obogaćuje ga u vjeri. ako traţi imetak. ili da su mu se kosti porastavljale te da mu ih je namještaĉ sastavio tako da mu je tijelo postalo zdravo. SLIKAR u snu sim bolizira osobu koja laţe na Allaha dţ. treba uzeti u obzir njegovu situaciju. ili gasal. Ako on u snu pre nosi umrle osobe. Tumaĉ snova takoĊe moţe da simbolizira sudskog istraţitelja obzirom da on ispituje ljudske sramote. dobiće je. šivaĉ. on traţi znanje koje će mu koristiti za dunjaluĉka dobra. vješti tumaĉ snova. kao što ĉini pravedni sudija. ako je sposoban za neki administrativni posao. uĉeni šeriatski pravnik koji se ĉuva harama. ako pucanje radi vješto. postaće mjenjaĉ. onda je svodnik. vrstu i mjesto njegove povrede tako da se na osnovu namještaĉa kostiju moţe odrediti s kim se snivaĉ druţi. da je uzeo nešto iz te kuće i otišap. a ako nije ĉovjek od nauke. ako se bavi medici nom. On moţe da simbolizira i bjelioca platna. to znaĉi da je snivaĉ imao na vratu obavezu svjedoĉenja.š.

DEKORATER moţ e da simbolizira i ĉovjeka koji ĉini dobro. PLESAĈ simbolizira osobu koja preţivljava nesreće. ljudske tajne. koji kleveće i podbada. briga. PRODAVAĈ EKSERA simbolizira ĉovjeka koji upućuje ljude na meĊusobnu ljubav. UŢAR simbolizira geometra. VOĆAR simbolizira ono što simbolizira voće koje prodaje. Ko sanja da prodaje neku pokuĊenu stvar . Ko sanja da je kupio neku omiljenu stvar — on iznalazi rješenje za nešto ĉega se boji. a ako sanja da ie kupio pokuĊenu stvar. onog koji trĉi za onim što traţi ili poţuruje u poslu. ali to znaĉi dobro za onoga ko je robinju Ju snu) kupio. ili će to pokušati. obzirom da oni koriste i vode brigu o spomenu tim ţivotinjama i nose terete odgovornosti. policija. njegovo iznalaţenje rješenja je pogrešno i zapašće u brigu i tugu. Ko sanja da prodaje neku stvar koju voli — on će zapasti u neku pometnju. koristeći svoj potrebni alat i materijal. ĉistaĉa odjeće i si. srazmjerno tome koliko je u tkalaĉkom stanu ostalo nedovršenog tkiva. ili pisca. To isto simbolizira i BUBNJAR. pokušavajući prodajom da se spasi od propasti. On moţe da simbolizira osobu koja razdvaja istinu od neistine. ili ţendiba. a geometar . a utvrĊivanje njegove dobrote ili pokvarenosti odreĊuje se na osnovu dekoracije. jer prinuda ĉovjeka tjera da iznalazi rješenja. ali ne i dobro za onoga ko je u snu kupio roba.stvo i aktivnost. to za njega znaĉi neko dobro. Ko sanja da usukuje uţe — otići će na put. to znaĉi da je on na nešto prisiljen i da ima neku potrebu obzirom da ĉovjek ne prodaje izuzev ako je na to prisiljen. sudija ili poglavar. turistu. laskavac. nemir i opasnost. kao što je npr. Reĉeno je da pţivitelj mrtvih simbolizira štavioca (koţara).u tome nema nikakvog dobra. kakav je npr. DRVOSJEĈA simbolizira klevetnika. rasprava. Neki. on simbolizira ĉovjeka koji meĊu ljude ubacuje neprijateljstvo. podsjeća na tkalca za stanom. PRODAVAĈ i KUPAC imaju suprotna znaĉenja. njene prikladnosti uz ono što je dekorisano. Snovaĉ takoĊe moţe da simbolizira osobu koja kontaktira izmeĊu dvije strane ili. putnika ili bilo koga ko nešto usukuje i uĉvršćuje. na osnovu boje. to je dobro. vode brigu o jahaćim ili tovarnim ţivotinjama simboliziraju upravitelje nad nekim poslovima. SOLAR simbolizira tamniĉa ra. koga iskušavaju jezici njegovih savremenika. On moţe da simbolizira i ĉovjeka koji se brine p magarcima. kao što jezici vatre prţe metal koji topi. ili osobe koje su zaduţene za neke društvene poslove. ili će uĉvrstiti posao koji na javi obavlja.boji da bi se ţivotinji moglo nešto desiti i da će joj biti potrebna usluga veterinara. Sve što se smatra dobrim za prodavca ne smatra se dobrim za kupca. Ako dekoraciju ĉini kur'anski ili neki drugi ĉasni tekst. devama i si. koji na zidu kojeg zida. a kad je prisiljen. kao i peraĉa. putovanje. ĉitanje ili pisanje. hvalisavac. na osnovu dekorativnog teksta ili slike. OŢ'lVITELJ MRTVIH simbolizira ĉovjeka koji spašavajjude iz ruku vladara. ili sklapanje raznih ugovora i saveza. a ako krv pušta popreĉnim rasijecanjem vene. dvoliĉnjaka. PERADAR simbolizira trgovca robinjama. na osnovu mjesta gdje se vrši dekorisanje. ili vojne starješine. VRTLAR simbolizira supruga. 98 . PUŠTAC KRVI IZ VENA. PRODAVAĈ VRETENA simboli zira ĉovjeka koji otkriva. to je loše. OSOBE KOJE TIMARE tj. simbolizira ĉovjeka koji ima lijep govor i koji meĊu ljudima uspostavlja prisnost. bilo da je u pitanju ortakluk. ili namjeravati. Dekorakter simbolizira i pokvarenjaka kao što je dvoliĉnjak. ĉovjek će se osloboditi situacije u kojoj se nalazi. bje -lioca. Neki vele da sonar simbolizira vladarovog konjušara. ili oraĉa. kakav je npr. konjirna. Tkanje simbolizira situaciju u kojoj se ĉovjek nalazi. ako krv pušta uzduţnim rasijecanjem vene. Prodavaĉ soli simbolizira ĉovjeka koji ima sitni imetak. Reĉeno je i to da tkanje u snu simbolizira odlazak na put ili sporenje s nekim. konjanik koji na putu ili u borbi podbada konja. SVIRAĈ NA FRULI simbolizira osobu koja nekome prigovara ili ga kori. Isto se tumaĉi i ako je u pitanju jedna ili obje noge izuzev ako snivaĉ ima jahaću ţivotinju i u tom sluĉaju se. IZRAĐIVAĈ VAGA kod koje se tasovi izjednaĉuju kad se objesi simbolizira isto što i kovaĉ. opet. a ako sanja da prodaje robinju.pobjedu. ili će premjeravati zemlju ako mu je to posao. Goniĉ deva simbolizira ĉovjeka koji prati i sreĊuje ljudske poslove. Ako neko sanja da prodaje roba. Pobjeda simbolizira geometra. ONAJ KOJI SNUJE TKANINU simbolizira ĉovjeka koji se brine oko jahaćih ili tovarnih ţivotinja. Osoba koja vrši pozlatu simbolizi ra ĉovjeka koji uljepšava ovosvjetska dobra i ĉini da mu ona budu draga. Ko sanja da je nešto prodao ili kupio. BOJADZIJA simbolizira ĉovjeka koji radi potajne poslove koje uljepšava. vele da on simbolizira ministra koji se brine o vladarovoj vojsci i koji posreduje izmeĊu vladara i podanika. a odvraća ga od ţivljenja na raĉun drugih. muftija. SVIRAĈ NA UDU. varalica i dr. kao što je bolest.. Tkalac moţe da simbolizira i zidara.simbolizira ĉovjeka koji rijeĉima izvodi besposlice. on prodaje nešto da bi mo gao kupiti nešto drugo. LIVAC sim bolizira ĉovjeka koji se topi u svom poslu. i ako se tkanje prekine. pak. Tkalac moţe da simbolizira i samog tkalca. a ako su u pitanju slike ili neki bezvezni stih. to za njega ne znaĉi dobro. mazgama. IZRAĐIVAĈ ĈEŠLJEVA simbolizira ĉovjeka koji otklanja ljudske brige. TKALAC simbolizira ĉovjeka koji skuplja imetak s mukom radeći svoj posao.

kojim je bocnuo moj stomak. Ako neko sanja da njegov tovarni konj s njim razgovara. U tom sluĉaju. to moţe da znaĉi da mu ţena ima mjeseĉno pranje i da joj on stoga ne prilazi. kirije ili poreza obzirom da kobila sama po sebi ima cijenu a i po onome što nosi u svojoj utrobi. dobiće veliki imetak od svoje ţene i postići će veliki ugled. njegov spomen će se povećati. ali ju je sjahao zbog neke smetnje ili potrebe i ako je na njoj bilo sedlo. Ovo moţe da znaĉi i ţenidbu sa slobodnom ţenom nakon ţenidbe s robinjom. kao i sreću i uspjeh u imetku. Ko sanja da ide na tovarnom konju — otići će na dalek put i postići će neko dobro od svoje ţene. mokrenje — braĉni (spolni) odnos. rastaviti sa ţenom i ţeniti robinju. njegovu ţenu slijedi neki Jevrej. Ko sanja da sjahuje s kobile a da nije na njoj uvjeţbao jahanje. uputio i slijedio je jedan ĉovjek. pa je ona ušla u jednu kuću. imaće mnogo sljedbenika. okupiran prostitucijom obzirom da zemlja simbolizira ţenu. ako je nakon sjahivanja otišao pješke od kobile.) ili da će ga zadesiti nesreća ili ušas srazmjerno nepokornosti kobile koju jaše. Ko sanja da je pas skoĉio na njegovog tovarnog konja — to znaĉi da njegovu ţenu slijedi neki vatrppoklonik. oţeniće se na postojeću ţenu ili će uzeti priljeţnicu. TUMAĈENJE SNOVA O KRUPNOJ l SITNOJ STOCI TOVARNI KONJ simbolizira sreću. Ako neko ko obiĉno jaše jahaćeg konja. Ko sanja da pije kobilje mlijeko postići će neko dobro od vladara. pomokrio krvlju. moţda. on je. on je upitao prisutne: . Isto će postići i onaj ko sanja da je kupio ili dobio kobilu. Rep kobile simbolizira sljedbenike. koja ima spomen i koja je na glasu. Ĉovjek na crnobijelom konju je imao štap. Svaki dio tijela kobile simbolizira odreĊeni ogranak vlasti. Ko sanja da mu se tovarni konj protivi tako da ne moţe da ga udrţi — njegova ţena će uzeti vlast nad njim. Reĉeno je da tovarni konj simbolizira i izuzetnu ţenu. a on je rekao: — To je taj i taj pisar! Zar ne dovodite u vezu vlasnika crnobijelog konja s osobom koja radi crno po bijelom? A vlasnika tamnozelenog konja koji je taj i taj. sanja da jaše tovarnog konja. dobiće ĉast. koji zapovijeda sa Basrom i koji nije nemoralan. Jahanje tovarnog konja simbolizira i puto vanje. Ko sanja da polagahno jaše na krotkoj kobili na kojoj je sva njena oprema. to znaĉi da on svojoj ţeni ĉini dobro na kojem ona nije zahvalna. u to mjesto će doći neki stranac. prilikom spuštanja na zemlju. znaĉenje je još intenzivnije i ruţnije. Ko sanja da je uzjahao tovarnog konja i da na njemu leti izmeĊu zemlje i neba — otići će na put sa svojom ţenom i oboje će postići visok poloţaj. Gubljenje tovarnog konja simbolizira nevjernost ţene.š. Ako neko sanja da u nje govo mjesto ulazi nepoznati tovarni konj bez opreme. a ako rep kobile bude kusat ili podrezan. a ako je konja opasao majmun. sniziće mu se poloţaj i oslabiće mu snaga i moć. ugled i bogatstvo srazmjerno krotkosti kobile. a ako je uvjeţbao jahanje na njoj. ili slugu. — Na to joj je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha i ĉuvaj se ĉovjeka koji je bio na crnobijelom konju! — KĊda je ţena otišla od Ibn Širina. koja je bogata. a svaki nedostatak u opremi kobile simbolizira nedostatak u spomenutoj vlasti i ugledu. kao npr. Nije lijepo ako se sanja da se jaše bilo šta osim jahaćih ţivotinja. Ako ĉovjek sanja da je opasao tovarnog konja (tj. Što se sanja više tovarnih konja. Tovarne kobile simboliziraju isto što i tovarni konji. Crnobi-jela kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. jedan na tamnozelenom a drugi na crnobijelom konju. to je bolje u pogledu dunjaluĉkih stvari.Znate li ko je ĉovjek koji je bio na crnobijelom konju? — Ne znamo! — Odgovorili su oni. za njom se je.razvešće se sa svojom ţenom. RiĊa kobila simbolizira ţenu koja je vesela i ţivahna. krovu ili nekom vrhu izuzev ako je u pitanju kobila koja ima krila i koja sa snivaĉem leti izmeĊu neba i zemlje. ako je riĊ. Nakon što je ţena otišla od Ibn Širina. a crni imetak i gospodstvo. koji ima vlas. Smrt tovarnog konja simbolizira smrt supruge. simbolizira tugu. ako je kobilu sjahao iz razloga da bi uzjahao drugu. da je s njim imao spolni odnos). imaće malo sljedbenika. ili: — Ne moţe da obuzda strasti. Šarena (pjegava) kobila simbolizira ţenu koja je poznata po svojoj ljepoti i imetku. sanja da jaše tovarnog konja. Ko sanja da se njegov tovarni konj valja u prašini i balezi — njegova sreća će se pojaĉati i njegov imetak povećati. ako se sanja da se jaše na zidu. kobila simbolizira njegovu hevu (nisku ţelju ili strast). zavisno od vrijednosti druge ja-halice. a krv haram. ili roba. ili se. ako kobila bude imala više repova.33. Ako je kobila pored nepokornosti i prgava. a za takvu osobu se kaţe: Uzjahale su ga strasti. umnoţiće mu se prihodi i podići slava. Jaki tovarni konj osrednje veliĉine (izmeĊu veliĉine magarca i konja). Ako neko sanja kobilu koja ga nosi kuda ona hoće ne pokoravajući mu se. Ko sanja da mu je tovarni konj ukraden rastavice se sa svojom ţenom. Ako neko ko obiĉno jaše magarca. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla: — S„anjala sam da su mi došla dvojica ljudi. jer to simbolizi - 99 . ili da je s nje skinuo uzdu i pustio je . Kobila takoĊe simbolizira onu od ţena koja je ĉasna i korisna. to znaĉi da on ĉini grijeh (da je nepokoran Allahu dţ. Kobila i konj simboliziraju i vlast i ĉast. vlast. KOBILA simboizira ţenu. od Ibn Širina. Ko sanja da ga je tovarni konj ugrizao — njegova ţena ga vara. a ţena iz te kuće je sumnji ĉena da je imala nedoliĉnu vezu sa ĉovjekom na crnobijelom konju. ili će se. Tamnpzelena kobila simbolizira ţenu koja je dobra vjernica. mimo svoje ţene. ĉiji je imetak sraz-mjeran imetku kobile u snu. Kobila takoĊe simbolizira imetak od prinosa ljetine. Crnobjeli tovarni konj simbolizira vladara.

a konjski kas — uravnoteţenost. što u tom sluĉaju znaĉi da će izaći kao pobjednik i potĉiniti nekog od navedenih. Ko sanja da je konju stavio ogrlicu — pobijedićega njegov neprijatelj. ţenu nerotkinju ili onu koja nema ţive djece. sanjao da usred zimskog sunĉanog dana. to je radost. Dorat (crvenosmeĊi konj) simbolizira najboljeg i najjaĉeg konja za borbu.imetak. bilo da mu je otac rob. ili ako ima tvrdoglavog neprijatelja ili opakog roba. Ko sanja da jaše tuĊu mazgu — on nekog ĉovjeka vara s njegovom ţenom. a i brige. Mazga sa samarom i pokrovcem ispod samara simbolizira odlazak na put. u lijepoj odjeći. Reĉeno je i to da smrt magarca u snu simbolizira nestanak imetka njegova vlasnika. Reĉeno je da konjski rep simbolizira porod i potomstvo. ostvariće se ono ĉemu se nada.s. jer ćete biti pitani (za sve što ste uĉinili)". udoban ţivot i sigurnost od neprijatelja. ĉast i putovanje. Ko sanja da jaše mulca otići će na put obzirom da je mulac jahaća ţivotinja. Sanjanje jahanja mazge pod tovarom. tamnozelene . Mulac simbolizira i dug ţivot. konj ili neka druga ţivotinja govori. snivaĉ će postići visok ugled. Ako se sanja da se mulac vodi za povodac i ako mulac u ustima ima dţem (ţvale). izuzev ako nije u nekom teškom sporu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na kobili koja ima ţeljezne noge. to je siromaštvo njegovog vlasnika. ili smrt 100 . postići će ono što ţeli. i to što su ti poispadali zubi — dugo ćeš ţivjeti.on se nada da će mu se imetak povećati.a. Ko sanja da u odjeći za jahanje jaše kobilu pod punom opremom. Crnobijela mazga simbolizira lijepu ţenu. obijesnog i nemarnog ĉovjeka. vjersku i svjetsku ĉast. a ako mazga rodi. poskakivanje konja simbolizira povećanje dobra. gospodstvo. pa se u stra hu probudio i svoj san ispriĉao nekom od tumaĉa snova. veliĉanstvenost i vlast njegovog vlasnika. lijepa odjeća — upravu i poloţaj. riĊe. to je imetak njegova vlasnika. ili napuštaje rodbine. pogotovo ako je magarac crn. imetak. Nejaki mulac ĉiji je vlasnik nepoznat simbolizira lošeg ĉovjeka lošeg porijekla. to simboli zira ljepotu njegovog vlasnika. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Oĉekuj smrt! Priĉa se da je ministar Ali ibn Isa. udaće se. Pjegave jahaće ţivotinje simboliziraju popularnost. sa jedne strane — tugu.ra putovanje. prije nego što je postavljen u ovaj poloţaj. ako je trgovac. ako je bijel. slavu. To isto simbolizira i jogunast konj. koji mu je rekao: — Kobila ti simbolizira ugled i vlast. ako je debeo. a ako je obiĉni ĉovjek. ali ima jaku fiziĉku snagu i ĉvrstinu i mnogo će putovati ili će raditi naporne poslove. ţena će mu biti nepokorna. jaše kobilu i da su mu svi zubi poispadali. a ako nije. Magarac sa sedlom simbolizira dijete i ĉast. a sa druge strane — pobjedu obzirom da su jahalice meleka riĊe boje. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. ili se upustio u grijeh zbog nekakve dobiti. postići će dunjaluĉku dobit. to je vjera i ugled njegovog vlasnika. to je suzdrţavanje od harama i dobra vjera njegovog vlasnika. — on slijedi svoje niske strasti koje su ga obuzete. MAZGA (mula) sa sedlom. uzdom i ostalom opremom simbolizira lijepu i odgojenu ţenu koja nema plemenit rod. ako to sanja ţena. Ibn Sirin je u vezi sa snovima. kao i ţenu nerotkinju. a ako ne to. Galop konja u snu simbolizira brzo ispunjenje ţelje. Reĉeno je i to: Ko sanja konjanike da lete po zraku — tu će se desiti neka smutnja ili rat. MULAC (muţjak mazge) simbolizira ĉovjeka koji nema plemenitog porijekla.v. ako je mirna. ako je lijep. Ko sanja da jaše konja i da ga je natjerao u trk tako da ga je oblip znoj. Ko sanja da izdaleka gleda konja — to mu simbolizira radosnu vijest. to što si pod suncem — postaćeš vladarov ministar ili ćeš ţivjeti pod njegovom zaštitom. Nilski konj simbolizira ĉovjeka lazova ili posao koji se neće završiti. MAGARAC simbolizira sreću. onda prekidanje veza s rodbinom. Dug rep magarca u snu simbolizira prenošenje vlasti na potomke. Isto znaĉi i ako se sanja da mulac nosi ili rodi mladunĉe. Ko sanja da mazga. hvalu. Neobuzdan konj simbolizira ludog. Ko sanja da jaše krilatog konja postići će ogromnu vlast ako je dostojan vlasti. Kaţemo da ZNOJ simbolizira neku dobit u griješenju obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Ne bje ţite! Vratite se onamo (u raskoš) u kojem ste uţivali i (u) svoje stanove. ĉast. Ako je magarac koji se sanja velik. magarca pretpostavljao ostalim ţivotinjama. Jahanje mazge naopaĉke simbolizira nedozvoljenu vezu s nekom ţenom. Sanjanje jahanja crne mazge simbolizira bogatu i gospodarastu ţenu nerotkinju. bilo da je roĊen vanbraĉno. Kopita magarca simboliziraju imetak koji ĉini oslonac izdrţavanja njegova vlasnika. napašće ga njegov ortak. gospodstvo. Zelena mazga simbolizira dobru ţenu koja će dugo ţivjeti. ako je mršav. simbolizira dobro za onoga ko sanja da je jaše.: „Svezani konji na uzdignutom dijelu pašnjaka simboliziraju dobro do Kijametskog dana". Kobila lugave boje simbolizira robinju ili ĉestitu slobod nu ţenu. Reĉeno je i to: Ko sanja da mu je kobila crkla u njegovoj kući ili ruci — to ukazuje na propast snivaĉa. koja ima bijelu pjegu (lisu) na ĉelu i na nogama — postići će vlast. bez obzira sanjao se on debeo ili mršav. Ko sanja da njegova mazga u stomaku nosi mladunĉe . postići će dobro kojem će se ljudi ĉuditi. Reĉeno je: Ko sanja da ga je njegov konj napao — napašće ga njegov rob ako je gospodar. Ko sanja da vodi konja on traţi uslugu od nekog uglednog ĉovjeka. Konj moţe da simbolizira ĉast. ako dobro ide. ili će pobijediti nekog ĉovjeka koji je po svojim osobinama sliĉan mulcu. ako je crn. Smrt magarca u snu simbolizira smrt njegova vlasnika. ako je zelen.

a ako je magarac pri tome natovaren. imenjakom ili ortakom. pa ne postupaju. pa ako neko sanja da mu je uzda ispala iz ruku. njima se je sluţio i Sulejman a. ako na njima nisu sedla niti jahaĉi. Reĉeno je: Ko sanja da jaše magaricu bez magareta — oţeniće ţenu koja nema djece. a ako sanja da je magarac skoĉio na njega. a ako sanja da se bori sa tuĊim magarcem. a ako magarica ima magare. Ko sanja da njegov magarac neće da ide što se neće udariti — on će biti uskraćen od imetka i hranu neće dobijati izuzev na molbu. Ko sanja da skuplja magareću balegu — povećaće mu se imetak. sliĉni su magarcu koji knjige nosi..U hodu budi odmjeren. ako je magare muško. Ko sanja da ima više magaraca druţice se s neznalicama. oţeniće ţenu koja ima dijete. ali ih ne vidi. ako se magarac pretvorio u zvijer. Reĉeno je i to da magarica simbolizira povećanje imetka i smanjenje ugleda. ili otputovati iz mjesta u kojem se ona nalazi. Ako neko saja da mu u kuću ulazi magarac pod teretom. Ko sanja da je dobio odreĊen broj konja. Ako neko sanja da jaše konja bez uzde. a njegovu (snivaĉevu) vlast ponekad moţe da predstavlja ţena koju će oţeniti ili robinja koju će kupiti. Utrkivanje konja izmeĊu kuća. robinja ili sluškinja. simbolizira ĉovjeka neznalicu ili nevjernika. zbog svog glasa. kao da su oni preplašena magarad što su pobjegla od lova?" Ko sanja da jaše magarca. u tom sluĉaju simbolizira nemuslimana koji će primiti islam i koji će pozivati u istinu. ili priprostu sluškinju. Poslušni magarac simbolizira pojaĉano zalaganje njegovog vlasnika u ĉinjenu dobra.. a ako je na dţamiji ili munari prouĉio islamski ezan. to je njegova snaga koju će mu Allah dţ. Ko sanja da je u ruke uzeo jogunasto magare — zadesnie ga neki uţas od strane njegova djeteta. Magarica simbolizira ţenu.. njegova sreća biće od ĉestitih i odlikovanih ljudi. Ko sanja da je skoĉio na magarca — ojaĉaće sa svojim imetkom. zatrudniće mu ţena.. Ako ĉovjek sanja da je magarica zanijela s njim i da je donijela na svijet nešto što nije magare. ili smrt oca ili djeda koji ga je opskrbljivao i brinuo se o njemu. negriješenje i drţanje pod kontrolom. njen muţe će se sa njom razvesti. ostaće nepoznat. to znaĉi da će dijete koje će mu se roditi biti neĉije tuĊe. i njegov sluĉaj će biti pouka drugi ma. to ni u kom sluĉaju ne predstavlja dobro obzirom da uzda simbolizira vjeru. simbolizira kišu i bujice. a u govoru ne budi grlat. njegova sreća i ţivotna opskrba dolaziće od vladara silnika. a ako je ţensko. a ako nije nešto od navedenog. sticanju imetka i kretanja. ili izvor ljudske koristi. a potom će ozdraviti. Ko sanja da se bori s magarcem — umrijeće mu neko od bliţe rodbine. Ako to sanja ţena. će mu dati svako dobro i riješiti ga svake brige. Ko sanja da se bori sa svojim magarcem — osiromašiće. postaće poznat. to je njegova sreća koja mu donosi ono ĉime je magarac natovaren. ili ide pješice s magarcem koji lijepo i poslušno ide — sreća će mu biti naklonjena i biće dobra. Sanjanje magarca za putnika simbolizira neko dobro i sporost. to je još veće dobro. postići će imetak i ljepotu ĉija će brojnost biti neopisiva.. Ako neko sanja da se njegov magarac pretvorio u mulca. dobijaće ţivotnu opskrbu od vladara. a njegovo putovanje će odgovarati magarcu kojeg je sanjao. izgubiće sve gore navedeno. ili da ih ĉuva — on će postići upravu nad nekim Ijgdima ili će postati starješina u svojoj nahiji. ako se magarac pretvorio u ovna. on u tom sluĉaju sim bolizira nekog nevjernika koji će pozivati svome nevjerovanju. tako da će se tome drugi diviti." Ako neko sanja da magarac njaĉe na dţamiji ili na munari. Ako neko sanja da izmeĊu kuća ĉuje topot kopita ţivotinja. izuzev ako ono imade nekakav znak koji bi potvrĊivao da je ono ipak njegovo. to simbolizira kišu i bujice. ĉast i vlast obzirom da se konjima za jahanje sluţe vladari. Magarac. Ako neko sanja više konja na kojima su sedla bez jahaĉa. Ko sanja da jaše konja — postići će ugled. U vezi s magarcem nepoţeljno je jedino ako se sanja njegovo njakanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ili novatora u vjeri koji će pozivati novatorstvu. onda to simbolizira smrt snivaĉevog gospodara kojeg je sluţio. ĉuvanje od harama.roba koji ga je sluţio. imaće neku korist koja ćo mu dolaziti usporeno. Ko sanja da jede magareće meso postići će imetak i sreću. ta najneprijatniji glas je reva nje magarca!" Takav magarac takoĊe moţe da simbolizira Ţidova.s. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ko 101 . ili trgovinu. Ako neko sanja da nosi svog magarca. dati i kojom će ga usrećiti. Ko sanja da je kupio magarca i da ga je platio u dirhemima — postići će neko dobro na osnovu govora. Ako neko sanja da njegova magarica u utrobi ima mladunĉe.š. Ko sanja da je dobio ili kupio magarca i da ga je uveo u svoju kuću — Allah dţ. Ko sanja da mu je magarica rodila magare — otvoriće mu se ţivotne kapije.Pa zašto se oni okreću od opomene. ili da će ga njegov gospodar prodati. Ko sanja da ima slijepog magarca — on ima imetak za koji ne zna gdje se nalazi. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni kojima je nareĊeno da prema Tevratu postupaju. ili će umrijeti.š. uglavnom simbolizira ljudsko zalaganje i sreću. rastaviće se sa svojim prijateljem. Ko sanja da pije mlijeko od magarice — bolovaće neku lakšu bolest. a ako magare ne bude jogunasto. konji u tom sluĉaju simboliziraju ţene koje će se skupiti na nekom skupu ili svadbi. Magarac ĉiji je vlasnik snivaĉu nepoznat i na koga niko ne obraća paţnju.

u kuću će mu ući udata ţena. Muško ili ţensko ţdrijebe simbolizira sina ili kćer. njegov nefs je ţivahan. Reĉeno je da kravlji rogovi simboliziraju rodne godine.. Manji komadi kravljeg mesa simboliziraju nesreću nekog od ostale bliţe rodbine.s. a ako to sanja neoţenjen ĉovjek. Ko sanja da njegova krava u trbuhu ima tele — to znaĉi da mu je ţena noseća. onda mogu da simboliziraju smutnje koje će zadesiti taj grad. Gubljenje krave u snu simbolizira ţeninu pokvarenost.sanja da je svoju jahalicu udario po glavi . ili ako ljudi od njih bjeţe. napad ili neprijatelja koji će udariti na njih i zadrţati se u njihovom gradu. Jahalica takoĊe moţe da simbolizira vrijeme. ĉiji broj i teret odgovaraju broju i debljini krava. one tada simboliziraju vojsku. a prije toga nije bila bezgriješna. Ko sanja da jaše kravu. tj. krava muzara — hajirli i korisnu ţenu. ako naprijed idu mršave krave — najprije će nastupiti nerodne godine. Ako neko sanja da krave ulaze u grad. ili će imati neku posjetu ili gozbu. ona simbolizira imetak bez koristi. ako su mršave — nerodne godine. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ako je sanja poljoprivrednik.. Ako se sanja krava s velikim trbuhom. a krava s rogovima — prgavu ţenu. — pojavu ili ispoljavanje. Ĉetvrtina mesa oguljene krave simbolizira nesreću koja će zadesiti suprugu. Jahalica moţe da simbolizira i snivaĉev nefs (ţivotinjski duh)..on će tom ĉovjeku nanijeti zlo lomeći mu vrat ili svjedoĉeći protiv njega. ako dolaze naporedo ili naizmjeniĉno. Ko sanja da mu je u kuću ušao nepoznati konj. Reĉeno je: — Ko sanja da je dobio kravu — dobiće neko imanje od neke vaţne osobe. Sanjanje krava skupljenih u grupu simbolizira nered.on će oslabiti. ako je na njemu bilo sedlo. Ko sanja da je uzjahao muško ţdrijebe bez sedla i bez uzde — imaće spolni odnos s djeĉakom. Reĉeno je i to da debela krava simbolizira bogatu ţenu. koje tada simboliziraju bolesti koje će zavladati meĊu stanovništvom. zamjenika ili nasljednika u oporuci osobe koja je ispred njega na jahalici. ako su debele. ili će ga potkazati vladaru ili lopovu i si. a ako se pridruţi drugim ţivotinjama. tako da na nogama uspravljena jahalica simbolizira njegovo dobro stanje. izuzev ako su sve krave ţute boje. Ko sanja da ga je ogrebala krava ili vo — biće bolestan. a ako je samo jedna-7-njoj — polovina". Ko sanja da mu krava u kući pose mlijeko svog teleta — to znaĉi da mu ţena podvodi kćer. a ako na konju nije bilo sedla. Osoba koja na nekoj jahalici sjedi iza nekoga drugog jahaĉa simbolizira sljedbenika. ako su krave razliĉitih boja i ruţnih rogova. za koja je u jednom haberu reĉeno da liĉe jedno drugom. oţeniće blagoslovljenu ţenu. Ko sanja da hoće da pomuze kravu ali ga ona odbija svojim rogom — njegova ţena je prgava prema njemu. pjega na srednjem dijelu tijela krave ţestinu sredinom godine i pjega na zadnjem dijelu tijela krave simbolizira ţestinu na kraju godine. Ibn Sirin je rekao: — Ko sanja da uvodi konja u kuću nekog ĉovjeka . krave u tom sluĉaju simboliziraju laĊe koje dolaze s puta. Ko sanja da ima spolni odnos s kravom — te godine će na nedozvoljen naĉin steći veliki imetak. zapašće u brigu i strah. obzirom da krava simbolizira godinu. Reĉeno je da krava simbolizira i visok poloţaj i imetak. ubiće ga. 102 .. Boje kod krave koja se dovodi u vezu sa ţenom imaju isto znaĉenje kao i boje kod kobile. tumaĉeći to izvoĊenjem rij eĉi „feres" (konj) od rijeĉi „ferese" (slomiti vrat ili kiĉmu). one simboliziraju godine koje dolaze. Ko sanja da ga je krava ubola rogom — imaće neki gubitak i neće biti miran od svojih ukućana i bliţe rodbine. Jahanje simbolizira pobjedu.. Neki vele da je denje kravljeg mesa u snu simbolizira dobijanje imetka u toku godine. Oguljena krava u snu simbolizira nesreću u bliţoj rodbini. noć i dan. njegova ţena će mu biti nedopuštena. Ko sanja da je na njega skoĉila krava ili vo — zapašće u teškoću i patnju i bojati se je da ne bude ubijen. srazmjerno zadobijenoj ogrebotini. a isto tako i kod krava koje se dovode u vezu s godinama. ako ih ima i debelih i mršavih i ako debele krave idu ispred — najprije će nastupiti rodne godine. shodno kazivanju o Jusufu a. Napola oguljena krava simbolizi ra nesreću sestre ili kćeri. a taj grad bude na moru. Ko sanja da njegovu kravu muze neki ĉovjek i da mu krava to ne brani — to znaĉi da ga taj ĉovjek vara s njegovom ţenom. simboliziraju rodne godine. u kuću će mu ući ĉovjek s kojim će biti u rodu po tazbini i si.Draţe su mi debele nego mršave krave ako se sanjaju obzirom da debele krave simboliziraju rodne godine. ako ne idu jedna za drugom i ako im je broj poznat. u svemu onome što simbolizira dotiĉna jahalica. koje će dolaziti jedna za drugom i koje će biti kao kravlja lica. Ko sanja da je kupio debelu kravu — dobiće upravu nad nekim urbanim mjestom ukoliko je dostojan uprave. mladog roba ili robinju. ili ako im iz usta i nozdrva izbija vatra i dim. sklon igri i zabavi. Ibn Sirin je rekao: . Neki vele da pjega na glavi krave simbolizira ţestinu u poĉetku godine. a mršave krave nerodne godine. njegovo stanje će se pokvariti. Reĉeno je da krava. a ako ne to. Sliĉno se tumaĉi i ako se sanja da se jaše ţensko ţdrijebe. Ko sanja da rob muze kravu svog gospodara — to znaĉi da će taj rob oţeniti gospodarovu ţenu. da ju je doveo svojoj kući i svezao — postići će izobilje i radost i biće izbavljen iz briga. simbolizira neko dobro. KRAVA simbolizira godinu. ili se izdvoji ili zaluta. ako nije ništa od navedenog.

koji podnosi vrijeĊanje ljudi iznad svo je moći i koji je vrlo koristan. to simbolizira spor. zaimaće i postići ĉast i ugled. GoveĊe meso. ili će ubiti nekog ĉovjeka svojim svjedoĉenjem protiv njega. a ona sa površine — dolje. a ako je bio mršav. Vo. — Tako se i desilo. Bivolice simboliziraju isto što i krave. poniznog. Ko sanja bijelog vola postići će neko dobro. dobiće neku upravu ili 103 . ubiće nekog od svojih sluţbenika ili nekog ko se pobunio protiv njega.š. ako nema supruga. dobiće poglavarstvo. udaće ih. a ako je broj manji. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira veliku rijeĉ koja je izašla iz usta ĉovjeka.Ako je tvoj san istina. Ko sanja da jede volovsku glavu. Sanjanje mladunĉeta bilo koje ţivotinje. VO (bik) simbolizira glupog radnika. ako ga sanjaju muškarci. će mu darovati dobru djecu. ili nepristupaĉnu (dobro štićenu osobu). ti postupci će donijeti profit. ako je pritom uzjahao vola. onda simbolizira beznaĉajnog. obraĊuju zemlju. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — rekla je: — Sanjala sam da sam na nekom breţuljku i da su oko mene zaklana goveda (krave). — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Bojim se da ćeš rasporiti nekog ĉovjeka. ili će ga varati u vezi s njegovom liĉ nošću ili imetkom. ili da iskoristi njegov loj. ili. To isto znaĉi i ako neko sanja da ga je vo zaklao. a isto tako i njihovo mlijeko. ili će pobijediti nekoga koga se boji. ako je siromašan. a ako nisi vido smrti. ako to sanja upravitelj. imetak i radost. u vlasti će imati uspjeha postići će ono što ţeli. Sanjanje volovske koţe simbolizira blagoslov njegovom vlasniku. moţe da simbolizira i ţenidbu obzirom da vo puno ore. Preobraţavanje vola u vuka u snu simbolizira preobraţavanje pravednog radnika u nasilnika. kap na primjer ĉovjeka smijenjenog s poloţaja ili siromašnog poglavara. otvoriće dućan ili će ostvariti profit u trgovini. ako to sanja neki obiĉni ĉovjek. a takoĊe i balega. Vo moţe da simbolizira i roba. Ko sanja da posjeduje mnogo volova — potĉiniće mu se neki sluţbenici i poglavari. ili odakle se vo inaĉe ne kolje. a ako to sanja neko dru gi ko ima poloţaj. Ako si sanjao da teĉe krv. koja se u tumaĉenju dovodi u vezu sa ţenom ili ĉovjekom. simbolizira dijete. Bivo simbolizira i hrabrog ĉovjeka koji se ne boji nikoga. biće smijenjen s poloţaja. ili oruţje ako ima rogove. ako ima dvije kćeri. nadvladaće nekog ĉovjeka. koju je on ţelio da povrati. ako je vo bio debeo. Reĉeno je: Ko sanja da je na njega pao vo — umrijeće. ili roba. on će nanijeti nasilje nekom ĉovjeku. njegov sluţbenik će ga skinuti s njegova poloţaja. pretrpjeće se gubitak. ili da ustavi njegovu koţu. Ko sanja da mu je darovano tele — rodice mu se dijete. Ko sanja da ga je vo ubo rogom — to znaĉi da se Allah dţ. meso. koţa i pojedini organi. to je lakše. na njega rasrdio. njegovo bogatstvo i ĉast će se povećati. Ko sanja da vo riĉe prema njemu otputovaće na dalek put. to je teţe. BIVO simbolizira isto što i vo koji ne radi. ali koja se više ne moţe povratiti. što u tom sluĉaju znaĉi. Ako neko sanja da vola kolje od zatiljka. ako je vladar. Ko sanja da je zaklao vola. Zatim je vo pokušao ponovo da uĊe u rupu. Kaţe se da je Ibn Sirin govorio da volovi mogu da simobliziraju i ne-Arape. udaće se. simboliziraju bogatstvo. ako to sanja vladar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo i mi smo se tome zaĉudili. simbolizira i ĉovjeka koji uţiva imunitet obzirom da bivo ima rogove. to simbolizira rat.š. izmeĊu ostalog. oko tebe će biti neki pokolj. — pa joj je Mesruk rekao: . ili brata. ili će sa njim imati aktivni homoseksualni odnos izuzev ako je prilikom kla nja vola njegova namjera bila da jede volovsko meso. ili prijatelja obzirom da on oraĉima i zemljoradnicima pomaţe i sluţi u obavljanju poslova. a za trgovca — bavljenje trgovinom godinu dana. Ako ţena sanja da je dobila vola. Vo moţe da simbolizira beduina ili oraĉa. ali nije mogao pošto je bila preuska. Ako ovakav san sanja neko ko posjeduje vlast. to znaĉi da se on braći ili odabranim ljudima ulaguje lijepim govorom. a ko sanja da ga je vo ugrizao desiće mu se neki nedostatak. ili će prema nekome ispoljiti neprijateljstvo. Vo moţe da simbolizira i revolucionara (pre vratnika) obzirom da on prilikom oranja prevrće zemlju tako da ona odozdo dolazi gore. Ko sanja da je pomuzao kravu i napio se njenog mlijeka. Ako ţena sanja da ima rogove kao u bivola. Ako se sanja više od ĉetrdeset volova. Ko sanja da ga je vo ubo izgubiće vlast. i bojim se da ne doĊe do smrti. siromašnog i ĉovjeka lišenog blagodati i moći. a ako je bogat. zatraţiće pomoć nekih ljudi i narediti da se neĉiji imetak otme. ako to sanja trgovac. znaĉenje je još intenzivnije. Vo takoĊe moţe da simbolizira pomoćnika. ako vo nije crvene boje. njen suprug će joj se potĉiniti.Krava koja u utrobi nosi tele simbolizira godinu od koje se oĉekuje da će biti rodna. Sanjanje jednog vola za upravitelj znaĉi upravu od godinu dana. ili snagu. Ko sanja da je kupio vola. Ko sanja da govori volu ili da vo govori njemu imaće neki spor s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to: Ko sanja da ga je vo ubo rogom — ALLAH dţ. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da koljem kravu ili vola. ili vlast ili imetak. Ko sanja da jaše natovarenog vola — poteći će mu neko dobro ukoliko vo nije bio crvene boje obzirom da je reĉeno da vo crvene boje simbolizira bolest snivaĉevog sina. a ako nema rogove. obzirom da robovi.

oţeniće se. Ko sanja da je uzeo kostrijet od kamile — dobiće trajni 'imetak. a to moţe da se i ne odnosi na nju već na njenog supruga. Što se tiĉe sedla raznih nosiljki koje se stavljaju na kamilu. Reĉeno je i to: Ko sanja da vodi kamilu za povodac — potĉiniće mu se neki poglavar. a ako je ţiva oguljena.dobiće upravu nad Arapima. pogotovo ako je na sebi imao odjeću koja ga istiĉe. ili će se riješiti neka pravda. laĊu. Ako neko sanja kamilu koja nije za jahanje i koja na sebi nema opreme (izuzev ako sanja da je jaše usred grada). Rasna (ĉistokrvna) kamila simbolizira putnika.. shodno rijeĉima Vjerpvijesnika (s. pogotovo ako se meso isjeĉe i odvoji od kostiju. kiriju i si. što u tom sluĉaju znaĉi da će biti poniţen. Sanjanje karavana deva u zimskom periodu simbolizira padavine. Kamila moţe da simbolizira i ĉovjeka neznalicu i dvoliĉnjaka. Ko sanja da muze kamilu — postići će haram imetak. ili u neku drugu posudu. otvoriće neko spremište. Ko sanja da mu se kamila protivi — neki njegov jaki neprijatelj će mu zadati brigu. Ko sanja da ga je kamila ritnula — oboljeće. on će u toj nesreći stradati sraz mjerno tome koliki dio kamile je dobio. ako je zaklana. Ko sanja da je uzeo za povodac kamile i da ju je poveo na neko poznato mjesto — on će nekog pokvarenjaka navoditi na dobro. simbolizira ne-Arapa. ona u tom sluĉaju simbolizira kugu koja će zavladati meĊu stanovništvom. U vezi s navedenim isto simbolizira i ako se umjesto kamile sanja slon. slomi joj ili pojede neki dio tijela. kao npr. tom ĉovjeku je naneseno nasilje. Ko sanja da je dobio kamilje meso. ako neko tu kamilu zakolje. ako je neoţenjen. a ako je nearapskog porijekla. ili u mješinu. Ako je u snu kamilu zaklao da bi jeo njeno meso i ako mu u kući nema niko bolestan. a ako to nije. i ona mu u tom sluĉaju simbolizira nosila (tabut) i ĉuvenost.a. ako je putnik. udaće se. shodno rijeĉima Uzvišenog: . što simbolizira ostavštinu umrlog. ili neko ko namjerava da se suprotstavi vladaru. Izuzetak ĉini ako je kamila pritom na sebi imala nosiljku. Kamila moţe da simbolizira ţenu. Ako neudata ţena sanja da jaše kamilu. ili će ubrati neki prihod. Kao stoka su oni. Ko sanja da je uzjahao kamilu i da ga ona nosi — ptići će na neki put.domaćin te kuće će umrijeti ako je bolestan. Reĉeno je da sanjanje jahanja arapske kamile simbolizira odlazak na hadţ. ili će umrijeti njegov rob. ili njegov poglavar. ili ako sanja da je na kamili ali da se ona ne kreće. bez ikakve opreme na sebi. Kamilja koţa simbolizira ostavštinu. Ko sanja da su se dvije kamile pobile . ili usred neke skupine ljudi. ali ga ne jede. sve to simbolizira ţene. palmu ili neko ovosvjetsko dobro. ĉiju dobrobit će i on osjetiti. starca. on će joj se vratiti izuzev ako na snu ima nešto što ukazuje na zlo i bruku. Ako je kamila koja se sanja arapskog porijekla. Kamila takoĊe moţe da simbolizira i tugu. Ko sanja da ĉuva arapske deve . da je istaknut. Ako to sanja buntovnik ko ji se digao protiv vladara. što u tom sluĉaju moţe da znaĉi da će mu od pomoći biti neki veliki ĉovjek ili će tog ĉovjeka potĉiniti. Ko sanja da jede kamilje meso zadesiće ga bolest. Ko sanja da jede nepeĉenu kamilju glavu to znaĉi da on ogovara nekog velikana. ona simbolizira ĉovjeka koji će izgubiti vlast. dobiće imetak od onoga koga kamila simbolizira. Ko sanja da muze kamilu ubi raće prinos od ljetine ili neke druge iznajmljene nekretnine izuzev ako je sanjao da kamilu pose svojim ustima. ona simbolizira vladara.. ili će mu biti otet imetak. ili ako idu putem kojim ne idu ostale jahalice. Ko sanja ne- 104 . Ako nek sanja kamilu koja jede meso ili ide od kuće do kuće i iz svake kuće pojede po neko nepoznato jelo. ĉak su još dalje s puta pravoga skrenuli".) „Jahanje kamile je tuga i ĉuvenost". a ako joj je muţ odsutan. to znaĉi da se dţin miješa u njegov posao ili u posao nekoga od njegove porodice ili posluge koga simbolizira dotiĉna posuda.. ona simbolizira nekog moćnog ĉovjeka koji će biti ubijen ili će umrijeti. što u tom sluĉaju znaĉi da će se ona proĉuti po nekom zlu. Jedna kamila simbolizira ĉovjeka. Ko sanja zaklanu kamilu u kući . Ako bolesnik sanja da je uzjahao kamilu i krenuo na put.. Kamila moţe da simbolizira i šejtana obzirom na haber koji kaţe da je na njenoj grbi šejtan. zadesiće ga briga i tuga i onemogućiti mu kretanje po zemlji. umrijeće. zaimaće kuću ili zemlju. Ko sanja da je kamila ušla u neku njegovu posu du s grlićem. Kamila moţe da simbolizira i smrt obzirom da njenu riku. biće uhvaćen i uništen. ako kamila progoni ljude. da će biti u zatvoru ili da će biti bolestan obzirom da je (ako je na kamili) uzdignut i odvojen od zemlje. Sanjanje KAMILA kako ulaze u grad. ili će biti smijenjen s poloţaja.s. Ko sanja da je zaimao ili uzjahao kamilu.v. simboliziraju oblake i kišu. ţirafa ili noj. njen zastrašujući izgled i što ona s voljenim osobama ide na dale ki put. a ako sanja da ĉuva nearapske deve. neprijatelja ili bujicu koja ljudima nanosi štetu.će je oţeniti neki vladar ako je toga dostojna. dobiće upravu nad ne-Arapima. Ko sanja da ga je kamila napala pogodiće ga bolest i tuga i izmeĊu njega i nekog ĉovjeka će doći do spora. krenuće na put. drvo. godinu.to znaĉi da će zaratovati dvojica vladara ili dvojica velikana. Ona moţe da simbolizira i laĊu obzirom da se za kamile kaţe da su pustinjske laĊe. Kamila moţe da simbolizira i izuzetno strpljivog i izdrţljivog ĉovjeka. simbolizira Arapa. Ko sanja da je pao s kamile zapašćeu siromaštvo. evnuha ili poznatog ĉovjeka. Ako se kamila sanja usred grada. Ko sanja da je zadobio kamile — nadvladaće neke moćne ljude.

izmeĊu ostalog. Sukavi ovan takoĊe simbolizira razvlaštenu osobu. simbolizira prirodnu vjeru. simboliziraju dug ţivot.v. ovnom (kurbanom). Bravi simboliziraju i ne-Arape. voĊa.s. ono simbolizira ljude ţeljne plijena. otkri veno stidno mjesto. Uzimanje bravljeg roga simbolizira zaštitu.š. uĉinio da on i njegov otac (Ibrahim a. Ko sanja da ga bravi doĉekuju — doĉekaće ga neki ljudi na bojnom polju i on će ih pobijediti. Sanjanje dobijanja ovaca u posjed simbolizira povećanje imetka. Kusorepa kamila simbolizira putovanje za koje postoji bojazan da bi moglo biti prekinuto (od strane odmetnika koji presijecaju karavanske pute -ve i pljaĉkaju karavane). OVCE simboliziraju plijen. osobu ostavljenu na cjedilu ili osobu koja je razoruţana i lišena pomagaĉa. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. Brza kamila simbolizira putovanje u svrhu dobroĉinstva. svojim dobrim djelom i pokornošću. uzimanje repa simbolizira preuzimanje uprave nad poslom nekog ĉesti tog ĉovjeka. ako to sanja neko ko je u strahu. Ako se sanja da koza govori. JARE simbolizira dijete. a ako ga nije tako zaklao. rekao: — Sanjao sam da sam dobio stado crnih brava. vratiće dug. ili u strahu." Neki. i tumaĉim da su to ne-Arapi. spasio (otkupio) Ishaka a. simbolizira tugu i brigu. osim one koju je Israil sam sebi zabranio. u zatvoru. Ako je neko u ratu i sanja da je zaklao ovna. KOZE simboliziraju ugledne ljude u društvu. ubiće nekog ĉovjeka uĉiniće mu nasilje ili će mu nanijeti bol. a da ne zna zašto ga je zaklao. ime. Ako je ovna zaklao radi mesa. pobijediće nekog velikog neprijatelja. što u tom sluĉaju znaĉi da će svega toga nestati pojavom prirodne (ĉiste) vjere obzirom da kamilje mlijeko.) imaju lijep spomen i odredio da kurban ostane sunnet do Kijametskog dana kao i obred i naĉin pribliţavanja Allahu dţ.s. — Neki drugi ĉovjek je sanjao da vodi kamilu.š. ako je griješnik.ovna. vele da navedeno simbolizira (nekuhano) meso zaklane kamile. Bravlje glave i noge. takav san mu znaĉi da će se izbaviti iz situacije u kojoj se nalazi obzirom da je Allah dţ. nasljeĊivanje njegovog imetka i uzimanje njegove kćeri za ţenu obzirom da rep simbolizira nasljednika. vojskovoĊa ili komandir. Koza simbolizira robinju ili pokvarenu slobodnu ţenu obzirom da je kod koze. Ko sanja da jaše kamilu koja daje dosta mlijeka — ta kamila mu simbolizira ţenu. i tumaĉim da su to Arapi. uzimanje neĉeg iz ovnove utrobe simbolizira preuzimanje riznice nekog ĉestitog ĉovjeka. to simbolizira izobilje i dobro. Priĉa se da je Ibn Sirin nekom ĉojveku koji je sanjao kamilu rekao: — To znaĉi da ćeš se oţeniti. OVAN simbolizira velikog ĉovjeka koji uţiva imunitet.s. radost će mu trajati godinu dana. Skupljanje brava na ne kom mjestu simbolizira okupljanje ljudi u vezi s neĉim.poznatu kamilu da u izobilju daje mlijeko u nekoj dţamiji. na nekom prostoru ili na zasijanoj zemlji. ispuniti zavjet i pribliţiti se Allahu dţ. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim. a ako sanja da ih muze i striţe. zatim sam dobio i stado bijelih brava. a moţe da simbolizira i mujezina ili pastira. Ako je ovna zaklao zbog upotpunjenja vjerskih ili hadţskih obreda . Reĉeno je da devĉe ili bilo koje mladunĉe koje je odbijeno od mlijeka. Ko sanja da ĉuva brave dobiće upravu. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ţena ti je pokorna i poslušna. Reĉeno je: Ko sanja stado brĊva njegova radost će potrajati. a ko sanja jednu ovcu. Ako neko sanja da prolazi pored stada brava. koga simbolizira dotiĉni ovan. Zaklani ovnovi na nekom mjestu simboliziraju poubijane ljude. Reĉeno je da kuhano kamilje meso simbolizira halal opskrbu. to se tumaĉi isto kao i kod klanja kamile ili krave. — Ko sanja da tjera veliko stado ovaca i koza dobiće upravu nad Arapima i ne-Arapima. Ovĉiji rep simbolizira ţenin imetak. pokajaće se. Arapska kamila koja se tumaĉi ţenom simbolizira ĉasnu Arapkinju plemenitog roda. Kozja dlaka (kostrijet) simbolizira imetak. ili ako je meĊu njima zavladala smutnja ili se raširile novotarije u vjeri. Ko sanja da je zaklao. Ko sanja da ga je ovan udario rogovima — od neprijatelja će biti uznemirivan ili vrijeĊan. zapovijednik. ĉijom pomoći će se riješiti bolesti il i propasti. a mršava siromašnu ţenu ili robinju.a. Mlada koza simbolizira Arapkinju. Ko sanja da ide za ovcom.. Sukavi ovan simbolizira poniznog ĉovjeka ili haduma (evnuha) obzirom da šukavi ovan nema rogova. opet. te godine će mu manjkati dunjaluĉkih dobara i biće mu uskraćeno ono što ţeli. Ko sanja da je kupio ovna biće potreban nekom ĉestitom ĉovjeku. ako je duţnik. one koji nemaju samilosti. u bolesti ili zarobljeništvu. koji predstavljaju njegovu snagu. osobu koja je skinuta s poloţaja. kao što je vladar. ako se sanjaju. a uzimanje vune simbolizira dobijanje imetka od nekog ĉestitog ĉovjeka. nenadano će pobijediti nekog ĉovjeka ili će protiv njega posvjedoĉiti istinu ukoliko je ovna u snu zaklao po sunnetu okrenuvši ga prema Kibli i spomenuvši Allahovo dţ. Re ĉeno je i to da kuhano kamilje meso simbolizira ispunjenje zavjeta.š. Ko sanja da nosi ovna na leĊima preuzeće na sebe 105 . Ko sanja da ovan skaĉe na njega — od njegovog neprijatelja će ga zadesiti neka neprijatnost. Debela koza simbolizira bogatu. ako se sanja da pose svoju majku. ubiraće imetak od svojih podanika. takva kamila simbolizira rodnu godinu izuzev ako su ljudi tog mjesta u okruţenju. ali da je nije sustigao. zbog njenog kratkog repa.š.

i ko pobijedi u snu pobijediće i na javi obzirom da su ĉovjek i ovan razliĉite vrste. ili će obljubiti robinju.v. Ko sanja da kolje gazelu i da joj teĉe krv oduzeće robinji nevinost. Ulazak ovce u kuću simbolizira rodnost godine. Ako neko sanja da u kući ima oguljenog brava. a bijela ovca ne-Arapkinju.izdrţavanje nekog ĉestitog ĉovjeka. Ko sanja da je dobio gazelino mladunĉe dobiće dijete od lijepe robinje. dobiće imetak i neko dobro. simboliziraju dobro i korist. ako se sanja da su postale divlje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da se preobrazio u gazelu. Koza takoĊe simbolizira srednje rodnu godinu.s. Ko sanja da je ogulio ovna razići će se s nekim velikim ĉovjekom. koji mu je rekao: . koji mu je rekao: . pa ako ga neko sanja. Ko sanja da se bori s ovnom imaće spor s nekim velikim ĉovjekom. Ko sanja da je uzjahap ovna nadvladaće nekog velikog ĉovjeka. kao i ovca koja u utrobi ima janje. Ko sanja da mu je poklonjena ţrtvena ţivotinja dobiće blagoslovljeno dijete.Dobićeš halal imetak ili ćeš oţeniti slobodnu plemenitu ţenu. Ko sanja da jede meso ili pije mlijeko divljeg magarca dobiće malog roba od nekog ĉasnog ĉovjeka. Ko sanja da slijedi gazelin trag povećaće mu se snaga. Jedenje gazelinog mesa u snu simbolizira dobijanje imetka od neke ljepotice. Isto znaĉi i ako se sanja da je u kući (zaklana i) oguljena neka druga domaća ţivotinja. Ko sanja da je ogulio gazelu poĉiniće blud silovanjem. ili će je udariti. Janjenje ovce simbolizira postizanje imetka i izobilja. rodice djeĉaka. Bolje je sanjati meso debele nego meso mršave ţivotinje. doći će do imetka kojeg je izgubio. Ko sanja da je zaklao janje.v.to znaĉi da će ona makazama odsijecati dlake sa stidnog mjesta. simboliziraju zlo i štetu. i vidio sam da se balĉak moje sablje slomio. npr. dobiće neki imetak na nedostojan naĉin. Ovca ponekad simbolizira isto što i krava ili kamila. pa sam to pro tumaĉio da će biti ubijen ĉovjek iz mog roda. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je zaimao gazelu. simbolizira postojanje nade u dobijanje nekog imetka. je rekao: — Vidio sam u snu da pratim ovna. onaj ko u snu bude pobijeĊen biće pobjednik najavi. a ako je u pitanju ista vrsta. Ko sanja da je ovan ubo rogom njegovu ţenu u stidno mjesto . Ko sanja da gazelu gaĊa strijelom — on potvara robinju. u toj kući će neko umrijeti. — Pa je ubijen hazreti Hamza. predvodnika mušrika. ako se sanja da su pripitomljene. Ko sanja da lovi gazelu — on postavlja zamku nekoj robinji ili vara neku ţenu da bi je oţenio. Isto znaĉi i ako se sanja da se jede kuhano bravlje meso. Vjerovjesnik s. vune ili koţe. Neki vele da divlji magarac simbolizira ĉovjeka. 106 .a. Ko sanja da je gazela skoĉila na njega — to znaĉi da mu je ţena neposlušna. Kupovanje ovce. Ko sanja da je uzeo gazelu i uveo je u kuću oţeniće sina.s. Gazela simbolizira arapsku ljepoticu ili robinju. Ko sanja da je dobio janjećeg mesa dobiće neki ma nji imetak. neka je Allah zadovoljan njim. Koza simbolizira poniznu ţe nu sluškinju nesposobnu za rad obzirom da je kod koze otkriveno sramno mjesto. a moţda ćeš sluţiti nekog vlada ra. Ako muškarac sanja da ima spolni odnos s ovcom. TUMAĈENJE SNOVA O DIVLJIM ŢIVOTINJAMA l ZVIJERIMA DIVLJI MAGARAC u snu tumaĉi se razliĉito. a divlje ţivotinje. Skupina divljih ţivotinja sim bolizira stanovništvo sela i seoskih podruĉja. pa ako neko sanja da gleda divljeg magarca iz daljine.Dobićeš upravu i spomen pod okriljem nekog ĉestitog ĉovjeka koji ima bogatstvo i koji je plemenitog roda. je ubio Talhu. to ukazuje na neprijateljstvo izmeĊu snivaĉa i nekog nepoznatog obiĉnog ĉovjeka niskog porijekla. Jedenje ţivog (nepeĉenog) mesa u snu simbolizira ogovaranje (gibet). a takoĊe moţe da simbolizira i roba ili neznalicu. ali ne iz razloga da bi jeo njegovo meso. postići će liĉni i materijalni us pjeh. a to moţe da ukazuje i na siromaštvo. 34. Ko sanja da je dobio ovĉijeg ili kozjeg mlijeka. to znaĉi da će njemu ili nekome iz njegove rodbine umrijeti dijete.s. Neki vele da divlji magarac simbolizira imetak. Reĉeno je da pitome ţivotinje. Ovca simbolizira ĉestititu i bogatu ţenu. Ko sanja da kamenom gaĊa gazelu rastaviće se sa svojom ţenom.a. Reĉeno je da ovĉiji loj simbolizira ţenin imetak. Jarac simbolizira ĉovjeka strašnog izgleda koji ima vrlo loš izbor. Janje simbolizira dijete. Ko sanja da jaše nekog brava u braće neki prihod. a ako mu je ţena noseća. ako se u snu pobiju dva ĉovjeka. pa sam to protumaĉio da ću ubiti predvodnika jednog kauma. Takav san moţe da ukazuje i na rodnost godine u miru. Ko sanja da je zaklao ovcu s namjerom da jede njeno meso — on će jesti imetak svoje ţene nakon njene smrti. Crna ovca simbolizira Arapkinju. a Allahov Poslanik s. Ko sanja da je uzeo gazelu dobiće nasljedstvo i veliko dobro. Ko sanja da se pretvorio u gazelu okusiće dunjaluĉku slast.Kasnije je tog ĉovjeka u sluţbu uzeo EI-Me'mun Billahi. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. shodno kazivanju o Davudu a. pa je san ispriĉao tumaĉu snova. Neki ĉovjek je sanjao da se preobrazio u ovna i da se popeo na razgranato i izlistalo drvo. Jarac se tumaĉi sliĉno kao i ovan. Klanje ovce u snu simbolizira stupanje u braĉni odnos sa ţenom. Reĉeno je i to da jahanje divljeg magarca simbolizira vraćanje s istine na neistinu i odvajanje od muslimana. . Ko sanja da ovca skaĉe na njega -to znaĉi da mu ţena pravi spletke.

Drugi vele da SLON simbolizira ĉovjeka prokletnika obzirom da je slon nastao pretvaranjem ĉovjeka u slona. a u Nubiji vladara. Reĉeno je da je slon jedna od ţivotinja dţehennemskog ĉuvara. moţe da simbolizira smrt. Reĉeno je da sanjanje slona izvan Indije simbolizira teškoću i uţas. pretrpjeće neki liĉni i materijalni gubitak. onda simbolizira dobijanje vlasti ili imetka ako nije u pitanju rat. brdima i prevojima. Jahanje slona u snu za neoţenjenog ĉovjeka simbolizira ţenidbu. beduine. iz grada isploviti laĊe. a ako divlji magarac nije krotak. vladar će mu nanijeti štetu. Reĉeno je: Ko sanja da se pretvorio u gazelu ili u neku drugu divlju ţi votinju izdvoji će se iz zajednice muslimana. Ko sanja da ga je slon udario surlom dobiće bogastvo. jer u tom sluĉaju će biti pobijeĊen ili ubijen onaj ko sanja da jaše slona. doţivljava unutrašnji ne mir i pada u nesvijest. Ko sanja da jaše slona sa sedlom i da mu je slon poslušan — oţeniće se kćerkom nekog ogromnog stranca.Divlja krava simbolizira ţenu. a tele divlje krave simbolizira dijete. a moţda će biti i ubijen. Divlje ţivotinje simboliziraju gorštake. koji će mu biti pokorni srazmjerno pokornosti slonova. ako u tom gradu hara kuga. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Izmet slonova simboli zira vladarov imetak. Tumaĉi snova cazliĉito tumaĉe pojam slona. veliku laĊu ili uništenje i propast. Borba dvaju slonova simbolizira borbu dvojice vladara. Ko sanja da mu je u kuću ušao divlji magarac — u kuću će mu ući neki ĉovjek u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra. kradljivca utajivaĉa. dobiće neko veliko dobro od vladara. zapašće u teškoće iz kojih će se izbaviti. to ukazuje na snivaĉevu smrt. a pogaĊanje ovna simbolizira nanošenje štete tom ĉovjeku. Neki vele da on simbolizira ogromnog vladara. Lav simbolizira vladara. Ko sanja da je zaimao neku divlju ţivotinju. ovna ili jarca. Ko sanja da muze slona on će obmanjivati nekog ogromnog vladara i od njega će dobiti halal imetak. Ako sanja da slona jaše po danu. pridobiće lju de koji su napustili zajednicu muslimana. koji ima poglavarstvo i ĉija je hrana halal.. Ko sanja da ĉuva slonove sprijateljiće se sa stranim vladarima. Ako neko sanja da ga slon ugroţava ili ţeli da ga ugrozi. Slon za ţenu. zapašće zbog griješenja u poteškoću. da mu je ona pokorna i da postupa sa njom po svojoj volji. Ko sanja da se njegova glava pretvorila u jelensku glavu dobiće poglavarstvo i upravu. zastrašujuću riku i jaku srdţbu. 107 . umrijeće. seljake. to mu je bolest. Reĉeno je: Ako neko sanja da razgovara sa slonom. Reĉeno je da slon simbolizira i neku veliku stvar od koje nema koristi obzirom da se njegovo meso ne jede niti se on muze. Lav takoĊe simbolizira ratnika. dlaka. GaĊanje ovna u planini simbolizira klevetanje ĉovjeka koji ima vezu s vladarom. sluţbenika varalicu. Ko sanja da gaĊa gazelu da bi je ulovio pokušaće ugrabiti plijen. ali ga ne jaše. ANTILOPA simbolizira poglavara novatora. kao što se je desilo vojsci koja je sa slonom napala na Mekku pa su ih uništil e ptice bacajući na njih komade peĉene zemlje. ako nije bolestan. epidemija ili neka druga poteškoća. a ako nije to. ako je to grad na moru. ako je ĉovjek od vlasti. brigu i strah. Lav moţe da simbolizira i smrt ili teškoću obzirom da onaj ko vidi lava preblijedi. razvešće se sa ţenom i zbog nje će pretrpjeti neko zlo. Ako neko sanja da je u nekoj zemlji ubijen slon.Slon nije ţivotinja koju jašu muslimani. Slon najĉešće simbolizira stranog vladara. zadrţaće je. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na slonu. loj i utroba divljih ţivotinja simboliziraju imetak dobijen od ţena.Zar nisi vidio (saznao) kako je tvoj Gospodar postupio s vlasnicima slonova!". a ako nije od vlasti. JELEN simbolizira nepoz natog ĉovjeka. Ko sanja da jaše slona dobiće veliku vlast koja će mu donositi malo koristi.njegova trgovina će se uvećati. Lovljene divljih ţivotinja simbolizira plijen. Bojim se da ti nisi musliman. sljedbenike novotarija i one koji svojim 1 mišljenjem oponiraju zajednici. LAV simbolizira nesavladivog i silnog vladara obzirom na lavlju opanost. hrabrost. Ako to sanja trgovca. Ko sanja da jaše divljeg magarca koji mu je pokoran — on se prepustio griješenju. Ko sanja da je na nekom brdu ulovio divojarca. ĉija hrana je halal. Mlijeko divljih ţivotinja simbolizira loš i neznatan imetak. Ako neko sanja da slon izlazi iz grada. i nadmoćnog ne prijatelja. ili će. — pa mu je Ibn Sirin rekao: . koji grabi ljude i ĉini im nasilje. ili će. zadobiće plijen od nekog okrutnog vladara obzirom da brdo simbolizira okrutnog vladara. pak. a ako ga nije bacio poda se. Ko sanja da je u kuću uveo divljeg magarca smatrajući ga ulovom koji ţeli jesti — u njegovu kuću će_ući dobro i plijen. a ako sanja da ga je slon bacio poda se i da je pao po njemu. DIVOJARAC simbolizira glasovitog stranca. Neki od tumaĉa snova je rekao: — Ko sanja slona.akoje u gradu bolestan vladar. Ţenke divljih ţivotinja ismboliziraju ţene. ne predstavlja dobro. Koţa. otputovaće iz grada ili će izgubiti vlast u njemu. protiv njeg a će se povesti rat i on neće piti potpomognut (neće pobijediti) obzirom da je jahaĉ slona u trajnoj ob mani te stoga neće biti potpomognut. a moţe da simbolizira i ogromnu ţenu. PIJENJE MLIJEKA DIVLJIH ŢIVOTINJA simbolizira poboţnost i uputu u vjeri. a ako slon za njim trĉi. koji malo uznemirava i koji se razilazi sa zajednicom. pisara prituţbi ili neprijatelja koji potraţuje. ma kako ga sanjala. u toj zemlji će umrijeti vladar ili neki od velikana te zemlje. Ili. koji boravi u stepama. ako pokušava da ga zbaci ili se uzjoguni. nestati iz tog grada. a za putnika ukrcavanje u laĊu ili neko drugo prevozno sredstvo.

— Vidjevši loše stanje tog ĉovjeka i uvidjevši da on za to nije pozvan. ili posjeći. l medvjed je stvoren od ĉovjeka. koji je prljavog imetka. ili teškoća. Reĉeno je da medvjed simbolizira i neprijatelja. a njegov konaĉni ishod tumaĉiće se prema duţini sna i drugim pokazateljima u njemu. shodno kazivanju o Jusufu a. Ko sanja da jaše lava — prihvatiće se neke velike stvari i izuzetne opasnosti. 108 . koji je naoruţan do zuba i koji je prostak.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Obljubićeš nemuslimanku. a potom se toga riješiti. dlaka. Kuhano ili peĉeno svinjsko meso. meĊu njima će nestati neprijateljstva i uĉvrstiti se prijateljstvo. Reĉeno je da lavica simbolizira vladarovu kćer. Ko sanja da ĉuva svinje dobiće upravu. varalicu. utroba i koţa vepra simboliziraju haram i prezreni imetak. tako mi Allaha! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mladunĉe lava i unio ga u svoju kuću. sanjao da je u nosiljci na lavu. stanovništvo grada će napasti kuga. lupeţa koji zaustavlja putnike i karavane kradući njihovu robu. u vrijeme kada je trebalo da krene protiv Jezida ibn Abdul-Melika. DIVLJA SVINJA simbolizira ogromnog bogatog ĉovjeka pokvarene vjere. Jezid ibn Muheleb je.Moţda tvoja ţena doji dijete nekog zapovjednika. smjesti je na neko mjesto ili je priveţe — postići će haram imetak. ili njeno mlijeko. Ko sanja da jede meso lavice — postići će veliku vlast i bogatstvo. dati ubiti. koji zaraĊuje na pokvaren naĉin i koji ima pokvarenu vjeru. pretvaranjem ţene u medvjeda. Ibn Sirin mu je rekao: — Kakve ti veze imaš sa sinovima zapovjednika (emira)? . izdajicu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je u mojoj postelji svinja. salo. lopova i ugnjetaĉa. vladar će ga zgrabiti i oteti mu imetak. aN mu neće nanijeti štetu. pa je taj san ispriĉan jednoj staroj ţeni koja je tumaĉila snove. Ko sanja da odgaja mladunĉe vuka — odgajaće nahoĉe koje vodi porijeklo od lopova i ono će biti uzrok propasti njegove kuće i gubljenja njegova imetka. Ko sanja da ide kao što ide svinja — ubrzo će dobiti ono što mu je najdraţe (ono što mu predstavlja oĉnu radost). bilo da će se usprotiviti vladaru.Ko sanja da mu je u kuću ušao lav. lopova. a da s njim nema posla. ili kršćanin. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio lava. ili će ga. simbolizira gubljenje imetka ili pameti. budalu. Ko sanja da doĉekuje lava ili ga vidi pored sebe. bilo da će u nevrijeme isploviti na more. ili će ga dati izbatinati. spletka ra i varalicu. Ko sanja da ĉuva lavove — druţice se s vladarima silnicima. optuţiće neduţnog ĉovjeka. Lavlja koţa simbolizira neprijateljski imetak. Preobraţavanje vuka u lik neke domaće ţivotinje u snu simbolizira lopova koji će se pokajati. ako se sanja. izuzev ako je lav ušao u dţamiju i popeo se na minber.. Ko sanja da je zaimao svinju. DOMAĆA SVINJA simbolizira ĉovjeka koji ţivi u izobilju. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Muhamedu ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u ruci drţim mladunĉe lava i da sam ga privio na grudi. Ko sanja da se druţi s lavom i da mu se lav ne protivi — biće siguran od svog neprijatelja. ako u kući ima neko bolestan. Ako se sanja da u grad ulazi lav. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Slagaćeš se sa nekim vladarom. Reĉeno je: Ako neko sanja vuka. Ko sanja da se preobrazio u lava postaće nasilnik srazmjerno svom stanju. s vladarom ili s nekim drugim koga simbolizira lav. umrijeće ili će toj kući vladar nanijeti neku teškoću. ako sanja da ga je lav rastrgao. Ko sanja da ga je napao lav (da se bori s njim) — napašće ga groznica. Mladunĉad svinje. . Ko sanja da je uzjahao svinju dobiće vlast ili će pobijediti neprijatelja. što znaĉi da je to vladar koji će ljudima nanositi nepravdu. VUK simbolizira neprijatelja nasilnika.Ĉovjek je tada rekao: — Jeste. Isto znaĉi ako se sanja da se pije mlijeko lavice. ako se sanja da se pije. Ko sanja da jede lavlje meso od vladara će dobiti imetak i pobijediće svog neprijatelja. koji zaraĊuje na ruţan naĉin. Mladunĉe lava simbolizira dijete. odvaţiti se protiv njega ili se oholo ponijeti prema njemu. onog koji traţi zlo u onome što radi i onoga ko u sebi krije nesreću. obzirom da vuk simbolizira strah i gubitak. a zatim mu je rekao: . ako ga je u snu duša napustila. Ko sanja da se bori s lavom boriće se s neprijateljem.s. koji je nevjernik. . Ko sanja da mu je vuk u kuću ušao — u kuću će mu ući lopov. bilo da će u nekom poslu zapasti u takvu situ aciju da neće imati kud ni naprijed ni nazad. koji će ih uz nemiravati i drţati u strahu.obzirom da je vidio da ĉovjek ima posve neuglednu vanjštinu. lazova. Ko sanja da jaše medvjeda dobiće upravu. simbolizira haram imetak koji će se brzo dobiti. zapašće u strah i brigu. riješiće se svih ţalosti. vladar će ga na neki naĉin omesti. zavisno od ostalih pokazatelja na javi i snu. vladar. i ona je rekla: — Prihvatiće se neĉeg velikog i biće u opasnosti. Ko sanja da jaše lava i da ga se pritom boji — zadesiće ga neki belaj. tj. ţenskaroša. a ako ne to. silnik ili neprijatelj. niskih preokupacija. Meso. Reĉeno je da medvjed simbolizira i ţenu obzirom da je medvjed bio ţena pa je pretvorenu ţivotinju. Ko sanja da je uzjahao mirna i poslušna lava potĉiniće nekog vladara silnika i tiranina. MEDVJED simbolizira ĉovjeka ţestokog stanja. ili skinuti mu glavu. Ko sanja da bjeţi od lava a da ga lav ne traţi — spasiće se od neĉega ĉega se plaši. a odsijecanje glave lavu — postizanje imetka i vlasti. ili prijatelja izdajicu.

Priĉa se da je kralj Enusirvan sanjao da pije iz zlatnog pehara, iz kojeg s njim pije i svinja, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: — Naredi da iz prostorija tvojih ţena i konkubina izaĊu svi evnusi, sluge i djeca, a njih skupi i mene sa sobom uvedi kod njih. — Kralj je tako i postupio, pa je tumaĉ snova uzeo tamburu, poĉeo uz nju da svira i rekao kralju: - Naredi svakoj od njih da zapleše. — On je naredio i kad je došao red na jednu robinju, jedna od konkubina je rekla: - C kralju, oslobodi je plesa i skidanja odjeće jer je ona mnogo stidljiva. — Mora to uraditi! - rekao je kralj, l kad se robinja obnaţila, ispostavilo se da je to muškarac. Tada je tumaĉ snova rekao: - O kralju, ovo je tumaĉenje tvoga sna. Zlatni pehar simbolizira ovu konkubinu. To što si pio iz pehara simbolizira tvoje uţivanje s ovom konkubinom, a svinja koja je s tobom pila iz pehara simbolizira ovog ĉovjeka. HIJENA simbolizira zlu, ruţnu, glupu, staru ţenu koja se bavi sihrom. Ako neko sanja da jaše ili da posjeduje hijenu, dobiće ţenu navedenih svojstava; ako sanja da je gaĊa strijelom, izmeĊu njega i nje će doći do razgovora i prepiske; ako je gaĊa kamenom ili iz puške, oklevetaće je; ako je ubode nekim oruţjem, obljubiće je; ako je udari sabljom, kritikovaće je; ako jede njeno meso, biće opsihren, a potom se izlijeĉiti; ako pije njeno mlijeko, obmanuće ga i prevariti. Dlaka, koţa i kosti hijene simboliziraju imetak. Muţjak hijene simbolizira neprijatelja silnika koji pravi zam ke i speltke. Reĉeno je: Ako neko sanja da jaše muţjaka hijene, dobiće vlast. Reĉeno je da muţjak hijene simbolizira ĉovjeka koji daje obećanja, a koji ostavlja na cjedilu i uskraćuje pomoć. Reĉeno je i to da hijena simbolizira ţenu niskog roda. MAJMUN simbolizira ĉovjeka siromaha, uskraćenog i lišenog blagodati. Kaţe se da je i majmun stvoren od ĉovjeka. Majmun takoĊe simbolizira spletkara, deraĉa i ĉovjeka koji se odao igri, a takoĊe simbolizira i Ţidova. Ko sanja da se bori s majmunom j da ga je pobijedio — zadesiće ga bolest, ali će ozdraviti; ako je pobijedio majmun, neće ozdraviti. Ko sanja da mu je darovan majmun pobijediće svog neprijatelja. Ko sanja da jede majmunsko meso zapašće u tešku brigu ili će se razboljeti. Ko sanja da je ulovio majmuna dobiće neku korist od sihirbaza. Ko sanja da je spolno općio s majmunom poĉiniće nemoral. Ko sanja da ga je majmun ujeo imaće neki spor i raspravu s nekim ĉovjekom. Reĉeno je i to da majmun simbolizira ĉovjeka koji ĉini veliki gri jeh. Ako neko sanja da je majmun ušao u postelju nekog poznatog mu ĉovjeka, neki Ţidov ili otpadnik će poĉiniti preljub sa ţenom tog ĉovjeka. Reĉeno je: Ako neko sanja da jede majmunsko meso, dobiće novu odjeću. Priĉa se da je neki vladar sanjao da s njim za trpezom jede i majmun, pa je san ispriĉao jednoj uĉenoj ţeni, koja mu je rekla: - Naredi svojim ţenama da se razgolite! — On je to naredio i ispostavilo se da je meĊu njima bio jedan golobradi djeĉak. TIGAR simbolizira isto što i lav. On takoĊe simbolizira ĉovjeka koji je nemoralan zavidan, koji krije ono štu mu je u duši, koji je zajedljiv i koji vara, kao i neprijatelja koji ne krije svoj e neprijateljstvo. Reĉeno je da on simbolizira i vladara silnika. Tigrica simbolizira isto što i lavica. Ulazak tigra u kuću simbolizira ulazak griješnika. Kaţe se da jedenje tigrovog mesa u snu simbolizira poglavarstvo. GEPARD simbolizira priglupog varalicu, a moţe da simbolizira i napadaĉa i zloĉinca. To isto simbolizira i ono ĉime se on lovi. Gepard takoĊe simbolizira neodluĉnog ĉovjeka koji ne ispo Ijava ni prijateljstvo ni neprijateljstvo. Tumaĉi se razilaze u vezi s tim što simbolizira PAS. Neki vele da on simbolizira roba. Reĉeno je da pas, ako se sanja kako laje, simbolizira ĉovjeka koji prelazi sve granice, koji nema stida i koji širi laţne vijesti. Crni arapski pas simbolizira nejakog neprijatelja koji u sebi ima vrlo malo muškosti. Keruša simbolizira prostu ţenu. Ko sanja da ga je ujela keruša — od takve ţene će doţivjeti neku neprijatnost. Jedenje psećeg mesa u snu simbolizira pobjedu nad neprijateljem koji je nanio materijalnu štetu. Pijenje psećeg mlijeka u snu simbolizira strah. Ko sanja da je pod glavu stavio psa — pas mu u tom sluĉaju simbolizira prijatelja koji mu pomaţe i daje mu snagu. Pas simbolizira i ĉuvara, a isto tako i ĉovjeka koji slijedi novotarije u vjeri. Ako neko sanja da ga je ujeo pas, ako se druţi sa ĉovjekom koji slijedi novotarije, taj njegov drug će ga dovesti u zabludu; ako ima neprijatelja ili oponenta, vrijeĊaće ga ili će ga pobijediti; ako ima roba, rob će ga prevariti; ako ima ĉuvara, iznevjeriće ga; ako to sanja u vrijeme gladi, i on će osjetiti njene posljedice, a sve navedeno srazmjerno ujedu i bolu od ujeda. Keruša simbolizira prostu ţenu od loših ljudi. Štene simbolizira omiljeno dijete. Crna boja šteneta simbolizira buduće gospodstvo djeteta u porodici, a bijela boja — njegovu dobru vjeru. Reĉeno je da štene simbolizira i nahoĉe ĉiji otac je bestidnik i bludnik obzirom da pas simbolizira bestidnika. Ovĉarski pas simbolizira dobijanje imetka od vladara. Pas simbolizira i neprijatelja nasilnika. Dresirani pas simbolizira pomagaĉa protiv neprijatelja, ali koji nema snage ni hrabrosti. Reĉeno je i to da će onaj ko sanja dresiranog psa dobiti vlast i sve što mu je potrebno za ţivot. Neki vele da psi, ako se sanjaju, simboliziraju štetu, jad, bolest i neprijatelja izuzev ako se psi sanjaju da su na mjestu predviĊenom za igru i zabavu, i u tom sluĉaju simboliziraju ţivot pun slasti i radosti.

109

Morski pas simbolizira laţnu nadu koja se neće ispuniti. Sve vrste pasa simboliziraju pokvarene ljude. Prenosi se da je Ebu Bekr es — Sidik, radijallahu anhu, one godine kada je bilo osvojenje Meke, dok su bili izmeĊu Medine i Meke, sanjao da se je Allahov Poslanik s.a.v.s. sa svojim ashabima pribliţio Meki, da je pred njih izašla keruša koja je cvilila i koja se kad su joj se pribliţili, prevr nula na leĊa, a iz njenih dojki je curilo mlijeko. Ebu Bekr je taj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a.v.s., koji je rekao: — Nestalo je njihovog pasjaluka, a pojavila se njihova dobrota. Oni će vas zamoliti za ono Sto je u vašim grudima (tj. milost). Vi ćete pohvatati neke od njih, a ako u hvatite Sufjana ibn Harba, nemojte ga ubiti! Ko sanja da se pretvorio u psa — Allah dţ.š. će mu dati veliko znanje koje će mu kasnije oduzeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l kaţi im vijest o onome kome smo dokaze Naše dali, ali koji se od njih udaljio..." Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da su se na stidnici njegove ţene posvaĊala dva psa, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - Ta ţena je htjela da obrije stidnicu, pa pošto to nije mogla uraditi ustvom, uzela je makaze i njima odsjekla dlake. — Kada je taj ĉovjek došao kući, provjerio je stvar i ustanovio da je taĉno ono što mu je tumaĉ rekao. LISICA simbolizira luka vog i podmuklog ĉovjeka, koji je veliki varalica i u pitanju svoje vjere i svog dunjaluka. Ako'ne ko sanja da lisica pokušava da ga nadmudri, pokušaće da ga nadmudri njegov protivnik. Ko sanja da se bori s lisicom — imaće spor s nekim od svoje bliţe rodbine. Ko sanja da traţi lisicu ţene će mu zadati neki bol, a ako lisica traţi njega, doţivjeće neki uţas. Ko sanja da je dobio lisicu — dobiće ţenu koju će slabo voljeti. Ko sanja da pije lisiĉije mlijeko-— izlijeĉiće se, ako je bolestan, a ako nije bolestan, riješiće se brige. Reĉeno je: Ko sanja lisicu — biće poniţen i pretrpjeće materijalni gubitak. Neki vele da lisica simbolizira astrologa ili Ijekara. Reĉeno je: Ko sanja da je dotakao lisicu doţivjeće uţas od strane dţina. Jedenje lisiĉijeg mesa simbolizira brzo izljeĉivu bolest. Hvatanje lisice simbolizira pobjedu protivnika ili suparnika u sporu. Ko sanja da se poigrava s lisicom oţeniće ţenu koju će vo1 ljeti koga će ona voljeti. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Sidiku r.a. i rekao mu: - Sanjao sam da pokušavam nadmudriti lisicu, — pa mu je Ebu Bekr rekao: — Ti si ĉovjek koji laţe! — Taj ĉovjek je bio pjesnik. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao: - Sanjao sam da sam nagradio lisicu najboljom nagradom, - pa mu je Ibn Sirin rekao: — Zar si nagradio onog ko se ne nagraĊuje? Boj se Allaha? Ti si ĉovjek koji laţe! Oboţavaoci vatre kazuju da je Dahhak sanjao da je sav prostor od istoka do zapada pun lisica i da ih on ĉuva, pa je san ispriĉao tumaĉu snova, koji mu je rekao: - U tvoje vrijeme i u tvojoj drţavi biće mnogo ĉarolije i varki. — Tako je i bilo. ZEC simbolizira ţenu. Ko sanja da je uhvatio zeca — oţeniće se, a ako sanja da ga je zaklao, neće mu ţena dugo ţivjeti s njim. Reĉeno je da zec simbolizira i plašljivog ĉovjeka. SAMUR simbolizira ĉovjeka nasilnika i lopova, koji se sklanja u skorvište i od ĉijeg imetka nema koristi dok ne umre. KOJOT simbolizira ĉovjeka koji ljudima ne daje njihovo pravo, l on je nastao od ĉovjeka (deformacijom ĉovjeka u kojote). Kojot simbolizira otprilike isto što i lisica, mada lisica ima jaĉe (naglašenije) znaĉenje. Lisica je takoĊe nastala deformacijom ĉovjeka i ona simbolizira ĉovjeka bez stida, koji ĉini nasilje, koji je okrutan i koji ima vrlo malo milosti. Ko sanja da mu je u kuću ušla lisica — u kuću će mu ući neki spletkaroš. Lisica simbolizira isto što i maĉka. MeĊu tumaĉima snova postoji razmimoilaţenje o tome šta simbolizira MAĈAK u snu. Kaţe se da on simbolizira slugu ĉuvara. Kaţe se da maĉak simbolizira i lopova meĊu ukućanima. Reĉeno je da maĉka simbolizira zlu ţenu koja laska i koja je buĉna, a isto tako simbolizira svakog onog ko kruţi oko ĉovjeka, ko ga ĉuva, ko ga krade i potkrada i ko mu koristi i šteti. Ko sanja da ga je maĉak ujeo ili ogrebao — prevariće ga onaj ko mu sluţi ili će ga zadesiti bolest. Ibn Sirin je rekao: - Maĉak simbolizira bolovanje od godinu dana; ako je maĉak divlji, bolest je teţa. Mi rna maĉka simbolizira godinu koja će se provesti u udobnosti i veselju. Divlja maĉka simbolizira tešku godinu koja podrazumijeva i tegobu i sreću. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je crni maĉak zavukao glavu u stomak moga muţa, izvadio nešto iz stomaka i to pojeo. - Na to joj je Ibn Sirin rekao: Ako je tvoj san istina, noćas će u radnju tvog muţa ući crni lopov, koji će iz nje ukrasti tristo šesnaest dirhema. — To se u potpunosti obistinilo. U njihovom komšiluku bio je neki hamamdţija crnac, kojeg su oni uhvatili i od njega potraţivali da vrati ono što je ukrao, pa je on to i vratio. Ibn Širina su pitali kako je on to znao i na osnovu ĉega je to zakljuĉio, pa je on rekao: — Maĉak simbolizira lopova, stomak — riznicu, a maĉkovo jedenje iz stomaka - kraĊu. Što se ti

110

ĉe iznosa ukradenog novca, njega sam utvrdio na osnovu brojĉane vrijednosti slova u rijeĉi „sinnevr" - maĉak: harf „sin" - 60 + ,,nun" - 50 + ,,vav" - 6 i + ,,ra" - 200 (60+50+6+200= = 316). NOSOROG simbolizira velikog vladara s kojim niko ne ţeli da se suoĉi. Ko sanja da muze nosoroga dobiće haram imetak od velikog vladara, a ako sanja da ga je uzjahao, potĉiniće nekog vladara. Mali majmun simbolizira ĉovjeka male pameti koji sam sebe upropaštava poslom koji radi gubeći time ugled kod ljudi. MUNGOS (ţivotinja koja uništava zmije). Ko sanja mungosa — krašće kokoši obzirom da kokoš sliĉi mungosu.

35. TUMAĈENJE SNOVA O RAZNIM VRSTAMA PTICA l DRUGIH ŢIVOTINJA KOJE IMAJU KRILA, KAO l O NEKIM MORSKIM ŢIVOTINJAMA
NEPOZNATA PTICA, ako se sanja, simbolizira meleka ako je iz kuće u kojoj ima neko bolestan i si. uzela kamenĉić, list, ili crva i si. i sa tim odletjela u nebo. Ptica ponekad simbolizira i put nika za onoga ko sanja da je pala na njega. Ona ponekad simbolizira djela za onoga ko sanja da mu je ptica na glavi, ramenu, u krilu ili na vratu, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,l svakom ĉovje ku ćemo ono što uradi o vrat privezati..." Ako je ptica bijela, djela su mu ĉista, a ako je pomu ćena nekom bojom, djela su mu razliĉita i nisu posve ĉista izuzev ako ima trudnu ţenu. Ako je ptica muţjak, dijete će mu biti muško, ako je ptica ţenka, dijete će mu biti ţensko, ako mu se ptica pribliţi, dijete će mu poţivjeti i ostati kod njega, a ako ptica odleti, dijete neće dugo ostati u ţivotu. Ptice koje ne moţe samo da se hrani i koje se obraduje onome ko ga ponese, naĊe ili uzme, simbolizira usvojĉe izuzev ako snivaĉ ima trudnu ţenu kada ptice simbolizira dijete. Isto simboliziraju i mladunĉad ostalih ţivotinja. Znaĉenje neke poznate ptice zavisi od toga koja je to ptica. Velike ptice i PTICE GRABLJIVICE simboljziraju vladare, poglavare, ugledne ljude, uĉenjake i ljude koji zaraĊuju ili imaju bogatstvo. LEŠINARI, kao što su vrane, orlovi, lunje i bijeli lešinari simboliziraju griješnike, lopove ili ljude koji ĉine zlo. VODENE PTICE simbolizi raju ugledne ljude koji su dobili dvostruko poglavarstvo i koji imaju veze s dva vladara, s vlada rom vode i vladarom zraka. One mogu simbolizirati i putnike koji putuju i morem i kopnom. PTICE ŢALOPOJKE simboliziraju ţene koje nariĉu i plaĉu. PTICE KOJE PJEVAJU ILI GU ĈU, bez obzira da li su muţjaci ili ţenke, simboliziraju ljude koji se bave pjevanjem i narica njem. MALE PTICE (vrapĉarke), kao što su vrapci, ševe, slavuji i si., simboliziraju djecu. Ko sanja 'da ima ili da je dobio jato ptica, one mu simboliziraju imetak, pogotovu ako sanja da te ptice ĉuva, hrani i brine se o njima. SOKO simbolizira vladara. Klanje sokola simbolizira vlada rovu smrt, a jedenje mesa sokola simbolizira imetak od vladara. Reĉeno je da soko simbolizira i odraslog sina koji opskrbljuje onoga ko ga posjeduje. Reĉeno je da soko simbolizira i kradljivca koji otvoreno krade. Ko sanja da u kući ima sokola pobijediće nekog neprijatelja. Reĉeno je i to: Ko sanja da u ruci ima poslušnog sokola, ako je dostojan vlasti, dobiće je i biće nasilnik, a ako je obiĉni ĉovjek, postići će radost i spomen. Ako vladar sanja da ĉuva sokolove, dobiće arapsku vojsku, ili pomoć, ili će steći hrabrost. Ako vladar sanja da na ruci ima sok ola i da je soko odletio, ali da je od njega na ruci ostao konac ili perje, vladar će izgubiti vlast, a os-tace mu imetak srazmjerno koliĉini konca ili perja u njegovoj ruci. Priĉa se da je nekom ĉovjeku ukraden mushaf i on je saznao ko mu ga je ukrao, pa je sanjao da je ulovio sokola i da ga nosi na svojoj ruci. Sutradan je uhvatio lopova i od njega povratio mus haf. Neki ĉovjek je došao tumaĉu snova i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo bijelog sokola, pa se on preobrazio u bijelog kotrljana. — Imaš li ti ţenu? — upitao ga je tumaĉ, a kada je on rekao da ima, tumaĉ mu je rekao: — Ţena će ti roditi sina! — Tada je ĉovjek rekao: — Protumaĉio si sokola, a kotrljana nisi! — pa je tumaĉ rekao: — Preobraţavanje sokola u kotrljana ti je zbrkani (neistiniti) dio sna i to se ne tumaĉi! KOBAC simbolizira vladara silnika u koga nema povjerenja i koji je ĉinom i poloţajem niţi od vladara kojeg simbolizira soko. Ko sanja da se preobrazio u kopca dobiće upravu, ali će brzo bi ti smijenjen s poloţaja. ARAPSKI SOKO simbolizira jedno od dvoje: uglednog i ĉuvenog vladara nasilnika ili sina koji ima visok poloţaj. Ko sanja da ga prati soko na njega će se rasrditi neki hrabar ĉovjek. JASTREB takoĊe predstavlja poglavara koji je po vlasti i poloţaju niţi od poglavara kojeg simbolizira soko. Reĉeno je: Ako neko sanja da je uzeo jastreba u ruku, on će nekog lopova strpati u zatvor. Ko sanja da mu je iz mokraćne cijevi izišao jastreb — rodice mu se sin koji će biti silan i hrabar. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Se'idu ibn Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da se bijela golubica nalazi na šerefetu glavne dţamije i bio sam zadivljen njenom ljepotom, pa je došao arap-

111

ski soko i odnio je. — Na to je Ibn Musejjib rekao: — Ako je tvoj san istina, Hadţadţ će oţeniti kćerku Abdullaha ibn Dţafera. — Nije prošlo dugo, a on ju je stvarno oţenio. Kada je Ibn Musejjib upitan na osnovu ĉega je to zakljuĉio, rekao je: — Golubica simbolizira ţenu, a ako je bijela — onu koja je ĉistog roda, a nisam vidio ni jednu ţenu ĉistijeg roda od kćeri dţennetlije (Ab-dulaha ibn Dţafera). Arapski soko je arapska ptica, a ne znam nikog ko bi mu više odgovarao od Hadţadţa ibn Jusufa. CRNI ORAO simbolizira jakog ĉovjeka ratnika, od koga nije siguran ni onaj ko mu je blizak ni onaj ko nije. Mladunĉe crnog orla simbolizira hrabro dijete koje se druţi s vladarom. Ako neko sanja crnog orla na krovu kuće ili u dvorištu, njegov san ukazuje na meleka smrti. Ko sanja da mu je crni orao pao na glavu — umrijeće, jer koga orao uzme u svoje kandţe usmrtiće ga. Ko sanja da je dobio crnog orla i da mu je on pokoran — druţice se sa vladarom. Ko sanja da ga je crni orao udario svojim kandţama zapašće u tjelesnu i finansijsku poteškoću. Ko sanja da mu se crni brao pribliţio, ili da mu je nešto dao, ili da s njim razgovara razumljivim govorom — to mu je neka korist i dobro. Ako ţena sanja da je rodila crnog orla, rodice velikog sina, a ako je ţena siromašna, sin će joj biti vojnik. Reĉeno je da jahanje crnog orla u snu za velikane i poglavare simbolizira propast, a za siromahe — dobro. Orao je najjaĉa ptica, ptica koja visoko leti, koja ima najoštriji vid i koja najduţe ţivi. Ako neko sanja da se orao rasrdio na njega — na njega će se rasrditi vladar i odrediće nekog ĉovjeka silnika da ga nadzire obzirom da je Sulejman a.s. povjerio orlu nadzor nad pticama, koje su ga se bojale. Ako neko sanja da ima pokornog orla, dpbiće ogromnu vlast s kojom će vladati cijelim dunjalukom ili jednim njegovim dijelom i potĉiniće nekog velikog vladara; ako mu orao nije pokoran i ako ga se on ne boji, postići će visok poloţaj i biti tvrdoglavi silnik koji će u svojoj vjeri preći svaku granicu, shodno kazivanju o Nimrodu; ako orao odleti u nebo i izgubi se iz vida, umrijeće, a ako se iz neba povrati, biće bli zu smrti, ali će se spasiti. Ko sanja da je dobio orlovog perja ili kostiju — dobiće veliki imetak od velikog vladara. Ko sanja da je pao s orlovih leĊa zadesiće ga uţas i briga, a moţda će biti i uništen. Ko sanja da mu je poklonjeno mladunĉe orla rodice mu se sin koji će imati spomen, ako to sanja u toku dana, to mu je bolest s kojom će se nadnijeti nad smrt, a ako ga je orao ogrebao, bolest će mu dugo trajati. Reĉeno je i to da orao simbolizira halifu ili velikog vladara kojeg će pobijediti onaj ko sanja da orla posjeduje. Meso orla simbolizira imetak i upravu. Ko sanja da se preobrazio u orla — dugo će ţivjeti. Sve ptice grabljivice, kao što su KOPĈI, JASTREBOVI, SOKOLOVI, ORLOVI i si., u tumaĉenju se dovode u vezu sa vlašću i ugledom. Ko sanja da ga neka od tih ptica nosi i da je s njim u letu s blagim usponom dospjela do neba, ili mu se pribliţila, napraviće kao vladar dalek put, zavisno od ptice koja ga je nosila, a ako uĊe u nebo, umrijeće na tom putovanju. U tumaĉenju snova svaki let sa blagim usponom smatra se pohvalnim. Uspravan let u nebo i zabadanje u njega simbolizira smrt, propast ili štetu. SOVA simbolizira ogromnog do zuba naoruţanog lopova koji nema društva, l sova je nastala od ĉovjeka. KATA-PTICA simbolizira lijepu ţenu koja zadivljuje svojom ljepotom. TETRIJEB simbolizira arapsku ljepoticu. Klanje tetrijeba u snu simbolizira defloriranje ljepo tice, a njegovo meso simbolizira ţenin imetak. Reĉeno je da tetrijeb simbolizira i ĉovjeka vara licu u kojeg se ne moţe pouzdati. DROPLJA simbolizira proţdrljivu, bogatu, velikodušnu i dareţljivu ţenu. Za ŠUMSKU JAREBICU jedni vele da simbolizira roba, a drugi vele da simbolizira Perzijanku. JAREBICA simbolizira neprivrţenu lijepu ţenu, a uzimanje jarebice u snu simbolizira ţenidbu takvom ţenom. Reĉeno je da 'meso jarebice simbolizira odjeću. Ko sanja da je ulovio mnogo jarebica dobiće brojan imetak od ljudi na vlasti. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio mnogo jarebica, druţice se sa nasmijanim ljudima lijepog morala. TakoĊe je reĉeno da mnogo jarebica simbolizira ţene. Muţjak jarebice, ako ga sanja onaj ko ima trudnu ţenu, simbolizira roĊenje sina. Reĉeno je i to da muţjak jarebice simbolizira ratnika. SVRAKA simbolizi ra neprijatnog, nepovjerljivog i neprivrţenog ĉovjeka koji lihvari i prodaje robu po visokoj cije ni. Kreštanje svrake simbolizira dobijanje vijesti o odsutnoj osobi. NOJ simbolizira evnuha ili beduina. FENIKS simbolizira poglavara koji je novator u vjeri, a govor feniksa u snu simbolizira dobijanje imetka od imama (voĊe) ili dobijanje poglavarstva. Reĉeno je da feniks simbolizira i lijepu ţenu. ŢENKA NOJA za onoga ko sanja da je ima ili da ju je uzjahao simbolizira bogatu, lijepu i vjernu ţenu. Ona takoĊe moţe da simbolizira ev nuha obzirom na njenu visinu i ĉinjenicu da ona nije ni ptica ni ţivotinja. Ţenka no ja takoĊe moţe da simbolizira osobu plemenitog roda obzirom da se ţenka noja ne moţe preteći (u trĉa-

112

. Ko sanja da jede meso gavrana dobiće imetak od lopova. Svoj san je ispriĉao Havjetu en-Nejsaburiju. na kuću će mu napasti lopovi. onda ţenka noja simbolizira vjesnika smrti. Reĉeno je da lastavica simbolizira i vjernog. juĉe se desilo upravo tako i došli su po dug koji je taĉno toliko iznosio. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je tvoj san istina. LASTAVICA simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka. ĉovjeka pjevaĉa ili uĉaĉa Kur'ana. malo dijete. kurir ili oslar. Ko sanja da u kući ima mirnu nojevu ţenku ţivjeće dugo i udobno. kakav je npr.Paunica simbolizira robinju. to znaĉi da ima mnogo evnuha koji mu ĉuvaju robinje. Reĉeno je da šišmiš simbolizira i ţenu sihirbazicu. VIVAK simbolizira robinju djevicu. dobiće haram imetak sa svojim griješenjem i ohološću. lijepu ţenu prijatnog govora. 113 . Ko sanja da gavran s njim razgovara zapašće u brigu. Ako vladar sanja slavuja. da mu je došao gavran koji je kljunom udario u njegovu kapu i tepa mu spala s glave. a njena jaja simboliziraju kćeri. koji mu je poljuljao vlast. robinju ili djeĉaka koji uĉi Kur'a n. odgojenog. Reĉeno je da pauni simboliziraju vedre i nasmijane ljude. dijete ili imetak. simbolizira bolest. ali ćeš ti na kraju izaći kao pobjednik. a naroĉito u zasaĊivanju drveća. SLIJEPI MIŠ (šišmiš) simbolizira poboţnog ĉovjeka. Ko sanja da se gavran bacio na njega — lopovi će ga zasresti u putu. Mladunĉe ţenke noja sim bolizira sina. gasale ili ljude koji stanuju na grobljima. Reĉeno je i to da papagaj simbolizira filozofa. a za bolesnika ukazuje na njegovu smrt. imetak je halal. ĈVORAK simbolizira ĉovjeka koji mnogo putuje. Gavran je takoĊe od ĉovjeka pret voren u pticu. . Ko sanja da ima ulovljenih gavranova ugrabiće neki nedozvoljeni plijen. Klanje noja od potiljka* simbolizira homoseksual nost. simbolizira govorenje istine koja se ne prihvata od onoga ko je govori. robinju. Ţenka noja takoĊe moţe da simbolizira i gluhu osobu obzirom da ona ne ĉuje. kupićeš robinju i prilikom isplate njene cijene ostaćeš duţan još sedamdeset šest dirhema i tvoja ţena će biti zadovoljna tvojom kupovinom. PAUN simbolizira plemenitog vladara ne-Arapa. a rijeĉ „tavus" (paun) kod obiĉnog svijeta je sino nim za dug. koĉopernog i oholog ĉovjeka. PREPELICA simboli zira dvoliĉnjaka. nadareno dijete koje uĉi Kur'an ne izvodeći nepotrebnu melodiju prilikom uĉenja . Ko sanja gavrana na vladarovoj kapiji poĉiniće zloĉin za koji će se kajati ili će ubiti svog brata. poboţnog i prisnog prijatelja. ali je ona ipak ostala u njegovim rukama. jer ako ima nekog svog bolesnog. Ko sanja da je dobio gavrana ili da ga ĉuva — on mu simbolizira laţ i obmanu. Uzi manje bijelog strvinara ukazuje na izbijanje rata i veliko prolijevanje krvi. a broj dirhema sam izraĉunao prema brojĉanoj vrijednosti slova: „ta" = 9 + „elif" = 1 + . Reĉeno je: Ako neko sanja da iz njegove kuće izlaze lastavice. Crnobijeli gavran simbolizira podmuklog. Reĉe no Je: Ako neko sanja da se preobrazio u lastavicu. koje će se kasnije riješiti. on mu simbolizira ministra koji dobro vodi poslove. a potom traţiti oprost od Allaha dţ.za onoga ko sanja da ga je dobio simbolizira dobijanje zasluţene vlasti ako je snivaĉ. a ako se on sanja u toku dana. — Kasnije se protiv njega digao Ebu Ishak es-Samani. Jahanje noja simbolizira putovanje sredstvom kojim se prevozi pošta. Ako neko sanja da je u grad ušlo mnogo bijelih strvinara. skromnog i strpljivog ĉovjeka koji se hrani halal opskrbom.nju). BIJELI STRVINAR simbolizira budalu. koji mu je rekao: — Neki ĉovjek od tvoje familije će se dići protiv tebe s namjerom da preuzme tvoju vlast. ZIMOVKA simbolizira ţenu. smilovao. PAPAGAJ simbolizira trgovca robljem. Osoba koja u snu ukršta pauna i golubicu simbolizira svodnika.Allah ti se. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi je ţena uruĉila pauna. uzeo kapu i stavio je na glavu. SLAVUJ simbolizira bogatu ţenu. — Reĉeno je Ib'n Širinu: — Na osnovu ĉega si to znao? — a on je rekao: . GAVRAN (VRANA) . Gavran takoĊe simbolizira griješnika i lazova. Reĉeno je da ĉvorak simbolizira i slabašnog. bogatog ĉovjeka. Ako vladar sanja da ima ţenku noja. Bijeli strvinari takoĊe simboliziraju junake niskog roda. od njega će otputovati njegova bliţa rodbina. Lasta takoĊe simbolizira i pomagaĉa. vojska će u tom gradu prolijevati neduţnu krv.vav" = 6 i „sin" = šezdeset (9+1+6+60=76). Ko sanja da je uzeo lastavicu uzeće haram imetak. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ulovio gavrana. obzirom da ĉvo rak ne pada u svom letenju. Lasta takoĊe simbolizira dobro u poslovima i u kretanju. l papagaj je od ĉovjeka pretvoren u ţivotinju. Za onoga ko sanja da posjeduje ili da je kupio ţenku noja ona simbolizira blagodat ukoliko nema nekog svog bolesnog.š. Princ Nasr ibn Ahmed je sanjao da sjedi na svom krevetu. lazova i nasilnika. a ako nije. Reĉeno je i to da gavran simbolizira dug ţivot. ŢUNA simbolizira lijepu i bogatu ţenu.MEDOKAZ simbolizira ĉovjeka koji dijeli savjete i uputst va. Ko sanja da su ga gavranovi svojim kandţama izgrebali upropastiće ga ţestoka studen ili će ga oklevetati laţljive! i nanijeti mu bol i patnju. Paunica simbolizira lijepu i bogatu ne-Arapkinju. On je sišao s kreveta. a ako sanja da u njegovoj kući ili u njegovom vlasništvu ima mnogo lastavica..dostojan vlasti.Na to je ĉovjek rekao: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo tijelo brata svoga".

pisara. Nlije pohvalno sanjati gavrana na nekom odreĊenom mjestu. da iz laĊe izvede ono što je bio uveo. DIVLJI GOLUB simbolizira ne poznatu (stranu) osobu. davio i bacao. dvaput ili tri puta udario kljunom. a Ibn Sirin mu je rekao: . Neki vele: Ako neko sanja ţdrala. a kokoš —gospodaricu koja ima sluškinje i robinje. Pijetao takoĊe simbolizira ĉovjeka visokog znaĉaja i glasa. koji je pronicljiv. — Na to mu je Ebu Bekr r. Ta kode je reĉeno da on simbolizira dijete.Kasnije je Hadţadţ oţenio kćer Abdulaha ibn Dţafera ibn Ebi Taliba. Ako neko sanja ţdralove da su se skupili u zimskom periodu. Boj se Allaha i pokaj se za to! Reĉeno je da ŢDRAL simbolizira usamljenu.to ^naĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom ili da će neki od vladarovih ljudi napasti na njegovu kuću. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ti djecu pouĉavaš Knjizi i igraš se s njima. rekao: — Ti si ĉovjek koji širi kojekakve vijesti. PIJETAO uglavnom simbolizira bijelog roba ne-Arapa ili osobu robovskog porijekla. Neki ĉovjek je došao Ebu Avnu ed-Darrabu i rekao mu: — Sanjao sam da je neki veliki pijetao zakukurikao pred tvojim vratima. Nuh a. kreste. je rekao: — Sanjao sam da me je pijetao jednom. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da imam ranac. Pobijanje pupavca u snu simbolizira dobijanje dobre vijesti. Reĉeno je da kumrija simbolizira i blagoslovljeno dijete. Pijetao moţe da simbolizira i gospodara koji ima robove. koji govori lijepe rijeĉi od ko jih nema koristi. pa mu je Ibn Sirin rekao: — Ako je taj san istina. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio ţdrala. pa sam ja jednu po jednu vadio.s. koga obiĉni ljudi smatraju da on nanosi štetu.Traţi oprosta od Allaha jer si uzeo sadaku. Ko sanja da je dobio ţdrala ţenidbom će se sprijateljiti s ljudima lošeg morala.a. Omer Ibn el-Hattab r. tetrijeb je molio Nuha a. — Ebu Avn je došao Ibn Širinu. sirotu i slabašnu osobu. je u laĊu ukrcao. umrijećeš za trideset ĉetiri dana! — Ebu Avn 114 . ne leti i ţivi kao potĉinjeni. U svakom sluĉaju. oni koji ţele da se oţene i oni koji ţele dijete. onoga ko se bavi nauĉnim finesama ili onoga ko ima malo vjere i koga bije loš glas obzirom na ruţan zadah pupavca. podvpljka i perja. Ko sanja da posjeduje mnogo vrabaca o bogat i će se i dobiti upravu nad ljudima od ugleda. GRLICA simbolizira neprivrţenu ţenu krnjavog imana koja ima dug jezik i koja laţe.š. pijetao simbolizira roba ili osobu robovskog porijekla. kao npr. a t a kode i neku vijest. dobiće nagradu. i upitao: — Na osnovu ĉega si to znao? . oni simboliziraju kradljivce i presretaĉe na putu. . Kada je voda prešahla.Neki ĉovjek je sanjao da se gavran spustio na Kabu. KUMRIJA (vrsta grlice) simbolizira poboţnu ţenu. Reĉeno je da pijetao simbolizira i izdrţljivog ratnika niskog morala.pa je svoj san ispriĉao Esmi bint Umejs.Na osnovu toga što vrabac ima šest dijelova. kritiĉara . a ona je progovorila i rekla mi: — Nemoj me zaklati! — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . Reĉeno je da on simbolizira i ţenu. — A kada je ĉovjek upitao: — Koliko? — on je rekao: — Šest dirhema. Priĉa se i to da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam posegao za ţenkom vrapca i htio sam da je zakoljem. ĉije vrijednosti ljudi ne znaju. osiromašiće. dobar orgaizator i planer. pa je pijetao postao rob. Reĉeno je da on simbolizira i li jepu i samilosnu ţenu. koji je savršen u svom poglavarstvu. i pored svoje veliĉine. koju tebi nije dozvoljeno uzimati! — Boţe saĉuvaj. dok pilad simboliziraju djecu robova i robinja. otići će na dalek put. za tetrijeba koji je izašao iz laĊe i koji je uĉinio prijevaru jer se nije vratio. PUPA V AC (SMRDOVRANA) simbolizira ĉovjeka ĉiji posao je vezan za putovanje. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ebu Bekru es-Siddiku i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam mnogo vrabaca i drugih ptica. izmeĊu ostalih ţivotinja. Ţdralovi su s imbol dobra ako ih sanjaju putnici. pijetla i tetrije-ba. da lomim njihova krila i da ih bacam u ranac. Reĉeno je i to da vrabac simbolizira dobar g ovor. Reĉeno je da grlica simbolizira i dijete koje laţe. pitom. ja ci ti reći i koliko si uzeo.s. Ako neko sanja da ţdralovi lete oko nekog mjesta. pa je postao pitomi zarobljenik.s. Reĉeno je i to da on simbolizira zabavljaĉa i priĉalicu koji nasmijava ljude. da ja uzmem sadaku! — rekao je ĉovjek. te godine će biti padavina i nepodnošljive hladnoće. a to isto simbolizira i kokoš obzirom da su oni kod ĉovjeka kao zarobljenici i da ne lete.Ibn Sirin mu je rekao: . koja mu je rekla: — Ubiće te rob neArap. a tetrijeb je bio pitom. Kaţe se da je pijetao garantirao Muhu a. a ako sanja da ga je uzjahao. Bio je vješt letaĉ. Reĉeno je da ţdral simboli zira i ĉovjeka koji voli druţenje i zajedništvo.Istinu si rekao! — rekao je ĉovjek. a još nije bio dobio dozvolu od Allaha dţ.Ako ti hoćeš. koji lukavo obavlja svoj posao.a. . a ako je na putu. ispriĉao mu san koji je ĉuo. VRABAC simboli zira velikog ĉovjeka izuzetnog znaĉaja koji posjeduje bogatstvo. da lovim vrapce. ŠEVA simbolizira malo dijete. a svakom dijelu odgovara po jedan dirhem. . koji je rekao: — Neki griješnik će oţeniti ĉestitu ţenu. da mu dozvoli da izaĊe iz laĊe i da mu donese vijest o stanju vode uĉinivši pijetla jamcem da će se vratiti. vratiće se zdrav svojoj porodici. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Ko sanja gavrana u svojoj kući . pa je postao divlji. mujezina ili vladara koji je pod tuĊom vlašću obzirom da je pijetao.

Ko sanja da se golubica odvojila od njega i da mu se ne vraća — razvešće se sa svojom ţenom ili će mu ţena umrijeti. neće dugo ţivjeti. Za onoga ko je u nekoj teškoći ili ima nekoga od sutnog.to znaĉi da je on bludnik. presretaĉe. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio bijelu golubicu kojom sam bio veoma zadivljen.Po brojĉanoj vrijednosti slova u rijeĉi pijetao („dik"): „dal" = 4+ „ja" = 1 0 + + „kjaf' = 20 (4+10+20=34). otmiĉare ili varalice koji kriju dob ro od svojih neprijatelja. Ko sanja da ima golubica — one mu simboliziraju ţene i rc'jinje na koje ne troši imetak. robinje. koja ti se izuzetno sviĊa. sanjajući da je drţi u ru ci. ona će mu roditi sina. ona neće imati mahane na oku već će imati nešto na draţici i biće lošeg ahlaka. Ako to sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. Ko sanja da jede meso od golubice — ješće ţenin imetak.ići na put. Mirna ustrijeljena golubica simbolizira vijest koja će stići iz daleka. mladunĉad lunje simboliziraju djecu. one mu simboliziraju dobro obzirom da se one u zimskom periodu pojavljuju. Lunja simbolizira i ţenu koja vara ĉovjeka i to ne krije. ali je našao njeno mrtvo tijelo kako pluta po vodi. VODENE (MORSKE) PTICE po tumaĉenju imaju bolje znaĉenje od ostalih pti ca obzirom da one ţive u najvećem izobilju i najmanje su izloţene opasnosti. zelena — suzdrţavannje od harama (poboţnost). ili će mu ţena roditi dijete. Jedno njeno oko bilo je jedno od najljepših golubijih oĉi ju. Nekoliko golubica simboliziraju kćeri ili robinje. Bijela golubica simbolizira vjeru. Ona mu se nije vratija. „oruţja". shodno rijeĉima Uzvišenog: . koji je ppnizarikoji ĉini zlo i koji dobro procjenjuje obzirom da lunja leti nisko i da rijetko promaši prilikom lova. moći. a ako golubicama baca hranu i poziva ih da jedu. jer ona tada simbolizira smrt. izuzev ako je bolestan i sanja da mu je golubica pala na glavu. KD sanja da je ulovio kokoš . a ako sanja da je u takvoj situaciji lunja otišla od njega. Ako neko sanja da su se rode u toku zime sastale u grupu.š. neprijatelje ratnike ili hladnoću ili vremenske promjene. Ko sanja da ima divlju lunju.je dotada imao društvo sa kojim je pio. Najbolje je sanjati golubicu zelene boje. Ptica simbolizira ĉovjeka ĉiji odnos prema durgim ljudima odgovara odnosu te ptice prema dru gim pticama u pogledu njene snage. Ko saja da je golubici odsjekao krila — zakleće se ţeni da ona neće izlaziti. koji se ĉuvaju harama. glupu i lijepu ţenu koja vodi porijeklo od roba. perja. Ko sanja da patka s njim razgovara . koji su poboţni i ĉestiti. Mladunĉad od golubice simboliziraju sinove ili robinje. Reĉeno je da patke simboliziraju ugledne ljude.gospodu meĊu ţenama i ljudima. Golubovi. Ko sanja da ima lunju i da mu ona donosi ulov — dobiće vlast i imetak. ili ţenu.. Ko sanja da je dobio neku od morskih ptica dobiće imetak i plijen. Ko sanja golubicu nekog ĉovjeka . KOKOŠ simbolizira lahkoumnu. ili. rodice mu se sin koji će postati vladar prije nego što izraste u ĉovjeka. ako se rodi ţiv. a za onoga ko ţeli da se ţeni simboliziraju dobro. pogotovu ako je od vrste grivnjaša i ako mu guĉe pored glave dok on spava. crna . ili će zatrudnjeti. do zuba naoruţanog vladara. Ko sanja da je zaklao kokoš — oduzeće nevinost robinji djevici. Golubica simbolizira i brzu vijest. Reĉeno je da lunja simbolizira i kradljivce. Reĉeno je da kokoš i kokoši je perje simboliziraju koristan imetak. on je svodnik. RODA simbolizira osobe koje vole druţenje i zajedništvo. sin će mu biti mrtvoroĊenĉe. a on je rekao: .s. Ko sanja da jede meso patke dobiće imetak od robinje i oţeniće bogatu ţenu obzirom da je patkinp pribjeţište voda. ali je tada sve to ostavio i pokajao se Allahu dţ.. LUNJA (vrsta sokola) simbolizira nepoznatog. To potiĉe otuda kada je Nuh a. presretaĉe. Ko sanja da posjeduje nebrojeno mnogo golubica zadobiće plijen i neko dobro. pa se poslije odreĊenog vremena ponovo pojave. pa ih onda jedno vrijeme nestane. tako da će te ezijetiti. Ako to sanja neko ko ţeli . golubica u snu simbolizira radosnu vijest ako padne na snivaĉa ili ako mu doleti. Ibn Širina su pitali kako je to zakljuĉio. Iznenada je umro i to taĉno u dan kako je rekao Ibn Sirin. Ko sanja da jede kpkošije meso dobiće imetak od ne-Arapa..dobiće ĉast i visok poloţaj od neke ţene. pri Ijeţnice ili sluškinje. one simboliziraju kradljivce. Golubica moţe da simbolizira ĉovjeka. Golubarnik sim bolizira skup ţena. — Na to se Ibn Sirin nasmijao i rekao: — Ti ćeš oţeniti lijepu ţenu. Gugutanje golubice simbolizira ĉovjekovo korenje ţene. koja mu ne lovi i koja mu se ne pokorava. Arapa. poslao vranu da mu donese vijest o stanju vode. Poslije je poslao golubicu. Ko sanja da je zaklao golubicu — oduzeće nevinost djevici.dobiće prijatan halal imetak. a drugo joj je imalo ţut kolut. ishrane. glasnika i pismo obzirom da je ona pismonoša. — Kasnije je taj ĉovjek oţenio ţenu koja je imala ţestoku narav. GUSKE simboliziraju punaĉke ţene koje imaju popularnost i ime- 115 . šarena — svakakve osobe. i mesom pti-ĉijim kakvo budu ţeljeli". Rode takoĊe simboliziraju povratak osobe koja je na putu. robinje i njihovu djecu. Golubica moţe da simbolizira i kćer. Neka te ne brine ono što si vidio na njenom oku. koja mu je donijela zeleni list i on joj je prouĉio dovu. naĉina i visine letenja. ali da one nisu sastavljene u grupi. GOLUBICA simbolizira dob ru i dragu ţenu koja ne ţeli drugoga pored svog muţa. golubice i njihova mladunĉad simboliziraju robove.. Ko sanja da paunica i kokoš kokodaĉu u njegovoj kući — on ĉini belaje i nemoral. koja joj ne moţe dosaditi.

da mu je iz. a i pĉelama ostavi njihov dio. privreĊuje. on će progoni ti stanovništvo iz te oblasti.usta izašla zelena ptica i digla se u nebo i kao da se vratio u majĉinu utrobu uĉeći: „Mi smo vas od nje (zemlje) stvorili. Ako neko sanja da ĉuva guske.pa mu je Ibn Sirin rekao: — To je radosna vijest koju ćeš dobiti i koja će te obradovati. Pĉele simboliziraju i beduine ili ljude koji uporno i neumorno rade da bi obezbijedili i sakupili sredstva za ţivot. to što sam se vratio u majĉinu utrobu znaĉi da se vraćam u zemlju. Sve se Njemu obraća (slavi Ga)". Ko sanja da je dobio morsku pticu rodice mu se dijete. Reĉeno je da guska simbolizira i ĉovjeka koji je u brizi i tuzi i koji ima vlast i na kopnu i na moru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi smo mu potĉinili brda (da) s njime (oni) slave (Allaha) uveĉe i kad se sunce raĊa. Ulazak osa u velikom broju u neko mjesto simbolizira ulazak vojske u to mjesto. koji ona obavlja sa izvranrednim poznavanjem. on će pravedno postupati prema tom stanovništvu. MUHA simbolizira nejakog. ţabe Ili krv obzirom da su to bili znaci kazne Izraelićana izuzev ako ih ljudi skupljaju ili jedu i ako ne nanose nikakvo zlo niti štetu. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo mnogo vodenih ptica i da jednu po jednu koljem. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam uzeo skakavaca i da sam ih stavio u krĉag. i što imaju podijeljene poslove. pa je san ispriĉao svojim drugovima. one simboliziraju ţene koje plaĉu i nariĉu. ili da je od njih dobio meda. Roj muha simbolizira neprijatelja koji nanosi štetu.Obrijana glava znaĉi da će mi biti skinuta glava. Pĉele mogu da simboliziraju i uĉenjake. Ako se sanja da guske na nekom mjestu gaĉu. maticu. ako pĉele pobije. Jedenje muha u snu simbolizira neĉistu opskrbu ili haram imetak. ako je iz košnice uzeo sav med ne ostavivši pĉelama ništa. one ti simboliziraju imetak koji ćeš dobiti. Kaţe se i to da skakavci. LEPTIR simbolizira nejakog ĉovjeka veliĉanstvenog govora. one simboliziraju meleke. Priĉa se da je neki od ratnih junaka sanjao da mu je brijaĉ obrijao glavu. drznika i onoga ko se hrani svim i svaĉim. Ubod ose simbolizira uvredljive prostaĉke rijeĉi. Sanjanje PĈELA simbolizira dobijanje poglavarstva i imetka. Reĉeno je da pĉela simbolizira ĉovjeka koji radi. predstavnika rulje i ološa. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je iz neba došla ptica i da je pala preda me. ako ga pĉele napadnu i poĉnu ujedati.A ako bi im mušica nešto uzela. Skakavci mogu da simboliziraju i kišu ukoliko se sanjaju kako padaju po krovovima kuća. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ako nisi sanjao vodu. da su drugaĉiji od obiĉnih skakavaca. ako uzme svoj dio meda. Ako neko sanja da ptice lete po njegovoj mahali. SKAKAVCI simboliziraju vojsku. ptica simbolizira moj ruh (dušu) i njegovo uzdizanje u Dţennet. a zatim ga protumaĉio rekavši: . Ko sanja da mu ptica kljiije iznad glave dobiće upravu i poglavarstvo. ako sanja da je ušao u košnicu. snagu i borbenost stanovnika tog mjesta. ako se sanjaju skupljeni u nekoj posudi. pravnike i ljude od pera obzirom da je rr>ed lijek i da je pĉeli data objava i nadahnuće za njen posao. 116 . jer u tom sluĉaju simboliziraju opskrbu koja im pristiţe i sredstva za ţivot koja se uve ćavaju Opskrbu i sredstva za ţivot simboliziraju i vrapci. zadobi će plijen i imetak bez ikakve muke i poteškoće. on će se okoristiti i dobiti imetak od te oblasti. prepelice ili gljive ukoliko se sanjaju da padaju s neba.. OSA simbolizira strašnog i borbenog ĉovjeka. ti ljudi će se meĊusobno ptpomagati i vladaru nanijeti nevolja. Ko sanja da je dobio ili da uzgaja pĉele. bojati se je da će na putu biti presretnut i opljaĉkan. i u nju ćemo vas povratiti i iz nje ćemo vas izvaditi drugi put". Kaţe se da ona simbolizira i potkazivaĉa.tak. TakoĊe se treba ĉuvati lopova onaj ko sanja da mu je muha pala na nešto od njegovih stvari koje nosi sa sobom. neće moći (to) od nje uzeti". simboliziraju novac. on će za sebe liĉno izabrati jednu naseljenu i naprednu oblast koja ostvaruje prihode na dozvoljen na ĉin. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: . oni simboliziraju kaznu. Osa simbolizira i ĉovjeka koji se prepire o neistini. Ako vladar sanja da je uzeo košnicu pĉela. (kao) i ptice skupljene. Isto znaĉi i ako se tako sanjaju uši. on će nepravedno postupati prema stanovništvu te oblasti i otimaće im njihove imetke. da se nalaze meĊu ljudima i u prostoru izmeĊu neba i zemlje. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubio muhu. Kaţe se da je i osa stvorena od ĉovjeka. Ukoliko se sanjaju u vrlo velikom bro ju.To je novac koji ćeš dobiti i koji ćeš dati ţeni. Ko sanja da mu je muha ušla u utrobu — to znaĉi da se on druţi s niskim i prostim ljudima i od njih uzima haram imetak koji nema trajnosti. kata-ptice. obiĉne ljude ili svjetinu koja se komeša. — Drugi dan poslije tog sna on je poginuo. dobiće upravu nad ljudima visokog poloţaja i od njih će dobiti imetak. imaće udobnost i tijelesno zdravlje. koristi i koji je izuzetno znaĉajan. . Pĉele mogu da simboliziraju i vojsku obzirom da one imaju svog zapovjednika i voĊu tj. uvredljivog i niskog ĉovjeka. ili hrabrost. Ako putnik sanja da mu je muha pala na glavu.

. a lovljenje ribe u ĉistoj vodi simbolizira opskrbu ili roĊenje sina koji će biti sretan. RAK simbolizira groznog spletkara velikih ambicija. Ako neko sanja da ga je krokodil odvukao u vodu i usmrtio ga. simbolizira radost i sreću. a ako je promašio cilj. zabora više na ribu svoju. dok za lovca simbolizira dobro i korist." Ko sanja da je uvaljao male ribe u brašno i da ih prţi ha ulju — on popravlja ono od ĉega nema koristi ulaţući u to trud i trošeći imetak da bi mu to na kraju donijelo prija tan imetak. ako se sanja da se drţi u ruci. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na trpezi imam ribu i da njen stomak i njena leĊa jedemo ja i moj sluga. l kornjaĉa je od ĉovjeka pretvorena u ţivotinju. Reĉeno je i to: Ako neko sanja raka. ali ako ne ĉine štetu.s. UDICA.Sanjao sam da gaĊam iz balista (stara naprava za gaĊanje kamenjem) i da pogaĊam i promašujem. on će pasti u ruke milicioneru koji će ga ubiti i uzeti mu imetak. a ako se spasi od korokodila. Ko sanja da je dobio jednu ili dvije svjeţe ribe oţeniće jednu ili dvije ţene. . spletke nekom velikom ĉovjeku obzirom da drvo simbolizira dvoliĉnost. Lovljenje ribe u mutnoj vodi simbolizira tešku brigu. Ko sanja da je dobio veliku koliĉinu svjeţe RIBE dobiće imetak i plijen. BUHE simboliziraju Allahovu dţ. rodice mu se kćer.. ta ţena će mu roditi djeĉaka. otkrio je da ga on vara sa ţenom. ako je strijela pogodila cilj.š. Ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla riba. 36. Krokodil takoĊe simbolizira tr govca koji ĉini zlo i koji vara. Sitna usoljena riba takoĊe ne predstavlja nikakvo dobro. dobiće haram imetak. Ţabe su ugasile Nimru-dovu vatru. spa sjće se i od miliconera. Jedenje mesa od raka u snu simbolizira materijalnu korist ili debljanje vijesti izdaleka. njegove rijeĉi će imati negativne posljedice po njega. za onoga ko je ostao bez neĉega — da će mu se to vratiti. Ko sanja da gaĊa golubicu — on potvprava ţenu. jer on iskorištava tvoju porodicu! — Kad je ĉovjek provjerio slugu. TakoĊeje reĉeno da skakavci simboliziraju pekara koji vara ljude na hrani koju im prodaje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.š.Reĉeno je i to da pojava skakavaca na nekom mjestu. KROKODIL simbolizira milicionera od koga nije siguran ni prijatelj ni neprijatelj obzirom da je on jedna od najopasnijih ţivotinja. Ko sanja da mu je iz usta izašla riba — ona simbolizira rijeĉi kojima vara ţenu.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Provjeri ti svog slugu. Reĉeno je da kornjaĉa simbolizira i vrhovnog sudiju obzirom da je kornjaĉa najpametnija morska ţivotinja koja se najbolje ĉuva. Ko sanja da ga je ujela buha ili stje nica dobiće imetak. Ko sanja da na gvozda lovi vrapca — on ima pokvarenu vjeru i pravi . od te ţene će dobiti imetak i neko dobro. Ko sanja da je dobio sitnih riba — one mu simboliziraju brigu u vezi sa djecom.s. TUMAĈENJE SNOVA O SREDSTVIMA ZA LOV l RIBOLOV MREŢA. jer ti ogovaraš ljude! 117 . i za onoga ko se neĉem nada ili nešto oĉekuje — da će mu se nada ili oĉekivanja ispuniti. l on je pretvoren u ţivotinju. Ko sanja da na njega pada kiša zlatnih skakavaca dobiće sreću i blagodat. za osobu koja je u brigama . On takoĊe simbolizira lopova varalicu i tretira se kao i ostale grabljivice. Ko sanja da je dobio uso ljenu ribu zadesiće ga neka briga. shodno kazivanju o Ejubu a. K. kao i sav ostali pribor za lov. ili neko dobro. Svjeţe prţena riba simbolizira plijen. ŢABA simbolizira poboţnog ĉovjeka koji se trudi da bude pokoran Allahu dţ. Kornjaĉa baĉena na smeće simbolizira uĉenog ĉovjeka ĉiju vrijednost ne shvata ju neznalice meĊu kojima on ţivi.O sama da jede meso ţabe — okoristiće se o nekog svog prijatelja. GaĊanje iz samostrela u prirodi simbolizira plijen i hala l imetak. trpezi. uslišanje dove ili obilnu opskrbu ukoliko je osoba koja to sanja bogobojazna. simbolizira obmanu i zamku. Ko sanja da ţaba s njim govori — dobiće vlast. Reĉeno je da ona simbolizira uĉ ena i poboţna ĉovjeka koji uĉi Kur'an. njegove rijeĉi će biti prihvaćene. a neki vele da to simbolizira radosnu vijest. shodno kazivanju o Isaovoj a. vojsku obzirom da je on njima uništio Nimruda. Neki vele da svjeţe prţena riba simbolizira udovoljenje nekoj potrebi. STAPOVI na koje se stavlja lijepak za hvatanje ptica . a vrabac — ĉovjeka. ako u ribi naĊe biser. a ako nije. riba mu simbolizira kaznu. potvoru i ogovaranje. miriše i pokazuje ljudima. kad sanjaju usoljenu ribu. GVO2ĐA (KLOPKA). za putnika simbolizira povratak s puta. ako u ribi naĊe loj. gvoţĊe — spletku i zamku. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . KORNJAĈA simbolizira ţenu koja se uljepšava. Neki ljudi su takve prirode da. Usoljena prţena riba simbolizira odlazak na put radi traţenja znanja ili mudrosti. dobijaju imetak i neko dobro. Lovljenje ribe na kopnu simbolizira ĉinjenje nemorala. Ko sanja da iz samostrela gaĊa strijelama — on govori rijeĉi na nemjestu. Ko sanja da jede meso od kornjaĉe — dobiće imetak ili znanje.da će joj se brige povećati i pojaĉati.. Ko sanja da jede ţivu ribu dobiće vlast. Sanjanje mnogo ţaba u nekom gradu ili mahali simbolizira kaznu. CRNI VODENI KUKAC simbolizira prokletnika koji krade grobove. Onaj ko sanja da gaĊa iz samostrela pred vladarovom kapijom simbolizira potraţivaĉa. Buha simbolizira i prostaka koji poniţava i nanosi uvrede.. Svjeţa ţiva riba simbolizira djevicu.za odbjeglog roba znaĉe da će biti naĊen (uhvaćen). a u nasljenom mjestu — laţ.

koji mu je rekao: . shodno rijeĉima Uzvišenog: . radost i sreću. a ako ih sanja izvan kuće. jedna ţena je sanjala da su iz dvije rupe izašle dvije zmije. pa ih se priĉuvajte!" Ko sanja da udara zmiju ili da se bori s njom — boriće se s neprijateljem. TUMAĈENJE SNOVA O GMIZAVCIMA. neko od njegove rodbine će doţivjeti nesreću. vladar ga obmanjuje. STOMAĈNE GLISTE simboliziraju bliţu rodbinu.. to su njegovi neprijatelji koji se sa njim druţe. Zmijske noge i zubi. Ko sanja da je zmiju presjekao na dva dijela dobiće od neprijatelja svoje pravo. Ako neko sanja da je zmija izašla iz zemlje. Ko sanja da se preobrazio u zmiju — on će se mijenjati iz stanja u stanje i postaće neprijatelj muslimana. koje se ne boji. a ponekad ţenu ili dijete. Vodene zmije simboliziraju imetak. tako da. — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li vjerenicu? — A kada je on rekao da ima. pa ako je zmiju ubio. radijallahu anhuma. doći će do rata i neprijatelji će biti pobijeĊeni. umrijeće poglavar toga mjesta.s. Ko sanja mrtvu zmiju — Allah dţ. one simboliziraju njegove neprijatelje u njegovoj porodici ili bliţoj rodibini. Ako ĉovjek sanja da mu je iz mokraćnog kanala izašla zmija. a ako je znao koja je to zmija i ako se je od nje prepao. a neprijateljstvo svake pojedine zmije srazmjerno je njenoj opasnosti. 37. simboliziraju snagu neprijatelja i ţestinu njegove pakosti. Ko sanja da je na svojoj postelji ubio zmiju — umrijeće mu ţena. Zmija moţe da simbolizira i ţenu. imate/neprijatelja. a CRNA ZMIJA najljućeg neprijatelja. dbţivjeće strah. — Taj ĉovjek se kasnije oţenio i ţena mu je umrla ostavivši iza sebe sedam hiljada dirhema. rekao mu je: . to mjesto će zadesiti nesreća. će ga zaštititi od neprijateljskog zla. Ja sam u ruci imao lopatu i stavio sam je na rupu. BIJELA ZMIJA simbolizira najteţeg.Ti ćeš je oţeniti i naslijediti njen imetak. Ko sanja da je dobio glatku i pokornu zmiju. Ko sanja da mu je kuća puna zmija. Ko sanja da mu zmije ulaze u kuću i da iz nje izlaze ne nanoseći zlo.postaće vojskovoĊa i dobiće veliku vlast. Neki drugi ĉovjek je sanjao da mu je kuća puna zmija. neprijatelj će mu nanijeti neugodnost srazmjerno opasnosti ujeda zmije. a ako ga je zmija ujela. Ko sanja da oko vrata ima zmiju i da ju je tri puta presjekao — on će tri puta da se razvede sa svojom ţenom. Ko sanja da je uzeo zmiju dobiće imetak od neprijatelja i biće siguran. Moţda je i rijeĉ ţivot („hajat") izvedena od imena zmije („hajjet") obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu zmije i vode kao stvari od koje je stvoreno sve ţivo. ali ne mogu da mu nanesu zlo. pa je svoj san ispriĉao Ibn Širinu. Ko sanja da je uveo zmiju u kuću — njegov neprijatelj će mu napraviti spletku. pa bude ubijena velika zmija. Zmije mogu da simboliziraju i nevjernike i novatore u vjeri obzirom da zmije pos jeduju otrov. biljke koje su u tom vrtu bujaće i rasti. biće siguran od neprijatelja.Boj se Allaha i ne pruţaj utoĉište neprijatelju muslimana! Neka ţena je došla Ibn Širinu i rekla mu: — O Ebu Bekre. dobiće kraljevsko blago. pa se ona zavukla u jednu rupu. Po istom prin cipu se tumaĉi i ako se prepadne od bilo ĉega drugog. Ko sanja da se zmija diţe u visinu — postići će udobnost. Ko sanja da za njim ide zmija -.š. koja ne nanosi zlo. Toj ţeni će doći dvojica haridţijskih (otpadniĉkih) glavešina. ona mu znaĉi njegovu sreću. biće ubijen vladarov vojnik. One mogu da simboliziraju i bludnike obzirom na njihovu prir odu i sklonost za ujedanjem. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uzmi je i ne boj se!" Mala zmija simbolizira dijete.O vjernici. Ako neko sanja da mu je vrt pun zmija. Ko sanja da se prepao od zmije ne znajući koja je to zmija.. biće ubijen vladar toga mjesta. a on neće koristiti svoju snagu i moć. Meso i loj od zmije simboliziraju dozvoljeni neprijateljski imetak ili neprijateljski protu otrov. Ko sanja da su zmije ispred njega. i meĊu ţenama vašim i djecom vašom. ne ujeda i ne uznemirava. Ovakva zmija simbolizira i sreću. Ako neko sanja da se zmija spušta s neke visine. pobijediće neprijatelja. veliĉini i otrovnosti. on u svojoj kući pruţa utoĉište neprijateljima muslimana i sljedbenicima niskih ţelja. ako ĉovjek sanja da mu je iz spolnog organa izašla zmija a potom se vratila. Ako neko sanja da je iz njega izašla glista. ili da kruţe oko njega. — Na to je Ibn Sirin rekao: — Zmija ne daje mlijeko. ako se sanjaju. zadovoljstvo i sreću. Ko sanja da zmija s njim blago i ljubazno razgovara postići će neko dobro kome će se ljudi diviti. Ako neko sanja da se po cijeloj nahiji zmije masovno ubijaju.njegov neprijatelj ţeli da ga prevari. rodice mu se dijete. Zmija takoĊe sim bolizira vladara koji krije neprijateljstvo. Jedenje zmijskog mesa u snu simbolizira imetak od neprijatelja. Zmija ponekad simbolizira vladara. doista. Ko sanja da posjeduje grupu crnih i velikih zmija .ZMIJE simboliziraju neprijatelje obzirom da je prokletnik Iblis uzeo zmiju za posrednika izmeĊu sebe i Adema a. a ako bude ubijena zmija koja je kao i ostale zmije. Ako neko sanja da su se na trgu pobile zmije. Ko sanja da u svom dţepu ili rukavu ima malu bijelu zmiju. kojima su prišla dvojica ljudi i fz zmijskih glava muzli mlijeko. kojih se on ne boji. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da ispred mene mili zmija i da je ja slijedim. INSEKTIMA l KUKCIMA 118 . već daje otrov. neprijatelji su mu strane osobe. hazreti Ebu Bekra i hazreti Omera). koji će je pozivati u svoj mezheb i pozivati je da grdi dvojicu autorite ta (tj.

UHOLAŢA simbolizira ppglavarskog neprijatelja. druţice se sa nejakim ljudima od kojih ga neće zadesiti šteta. ako neko sanja da gmiţu oko njega. Reĉeno je i to da škor pion simbolizira imetak. kradljivicu ili ţenu koja je u duši pokvarena. ona simbolizira neprijatelja kome nema premca u zlu i neprijateljstvu i koji je nepodnošljiv i nesavladiv. MRAVI u ve likom broju simboliziraju vojsku. l ova ţivotinja je stvorena od ĉovjeka. posjeduje haram imetak. ako sanja da jede ţivo meso dromedra. Ko sanja da jede ţivo meso škorpiona — nasljedstvom ili na neki drugi naĉin će dobiti haram imetak od neprijatelja klevetnika. Velike uši simbolizira ju patnju. ogovaraće takvog ĉovjeka. Ţalac škorpiona simbolizira klevetniĉki jezik. a odvraća od Ĉinjenja dobrih dijela. on će joj nani jeti neku sramotu. Ko s anja da jede meso aţdahe dobiće imetak od vladara. Sanjanje bodljorepog guštera simbolizira bolest. SKOĈIMJŠ simbolizira ĉovjeka koji se mnogo zaklinje i koji laţe. KRPELJI simboliziraju patnju (kaznu) obzirom da su oni bili poslati kao jedan od Musaovih a. KAMELEON. STOMAĈNI CRVI simboliziraju ĉovjekovu ĉeljad koja rastaĉe njegov imetak. Ujed škorpiona simbolizira imetak koji nema trajnosti. ako aţdaha ima sedam glava. Sanjanje mrava na postelji simbolizira djecu. SVILENA BUBA simbolizira vladarove podanike. PAUK je takoĊe od ĉov jeka pretvoren u ţivotinju i simbolizira prokletu ţenu koja napušta muţevljevu postelju. a Ibn Sirin mu je rekao: — Ona će ti roditi dijete koje će biti dobro. Ţuti škorpion simbolizira najţešće neprijateljstvo. Reĉeno je da miševi simboliziraju i ĉeljad. Ko sanja da škorpion gori u vatri — umrijeće neki njegov neprijatelj. to znaĉi da neće dugo ţivjeti. ako su na zemlji — nejake ljude. sanja da je uzeo škorpiona i da ga je bacio na svoju ţenu. Sanjanje jedenja ušiju simbolizira ogovaranje. on ima pokvarenu ţenu. Ko sanja da vadi uši iz svoje odjeće — protiv njega će biti iznesena neĉuvena laţ. ŠKORPION (AKREP) je takoĊe stvoren od ĉovjeka. roba ili slugu kradljivca koji malo po malo krade kućne otpatke. Ko sanja da je progutao škorpiona — on otkriva tajnu svome neprijatelju. GLISTE simboliziraju nejakog neprijatelja. GEKO (vrsta guštera) simbolizira malo poznatog za l u ta log ĉovjeka koji preporuĉuje ĉinjenje loših. Ako neko sanja da je ubio dromedra. BODLJOREPI GUŠTER simbolizira beduina ubicu. Škorpion simbolizira spletkara koji će ubiti nekog od svoje bliţe rodbine. Ujed vaške simbolizira uvredu od nejakog neprijatelja. Ako ĉovjek sanja da u gaćama ima škorpiona. MIŠ simbolizira griješnicu. dokaza. Ko sanja da u utrobi ima više škorpiona — to su mu neprijatelji meĊu njegovom bliţom rodbinom. Reĉeno je i to da izlazak miševa iz kuće u snu simbolizira nestanak blagodati. Skupina miševa. pobijediće takvog ĉovjeka. Ako ĉovjek. Re- 119 . l skoĉimiš je postao od ĉovjeka. CRV simbolizira ĉovjeka koji kleveće i spletkari. Reĉeno je i to da on simbolizira neprijatelja i ĉovjeka koji. Škorpion uglavnom simbolizira neprija telja koji se ne da zbuniti. ako aţdaha ima od dvije do sedam glava. Aţdaha simbolizira i ĉovjeka neprijatelja koji prikriva svoje neprijatejstvo. Sanjanje mrava moţe da simbolizira i samog snivaĉa. Ko sanja pauka — vidjeće ne jakog. ako sanja da jede pe ĉeno (kuhano) meso od dromedra. ako aţdaha ima više glava.s. Ako neko sanja da je iz njegovog tijela izašla velika uš. Reĉeno je i to da šta kor simbolizira prepredenog kradljivca. JEŢ simbolizira ĉovjeka tijesna srca. Isto znaĉi i ako škorpiona sanja na svojoj postelji. ako ga sanja vladar. Svi insekti koji uznemiravaju ĉovjeka simboliziraju neprijatelje srazrrijerno njihovoj pojedinaĉnoj opasnosti. DROMEDAR simbolizira zlog ĉovjeka koji pravi smutnju meĊu ljudima. zbog razuzdanosti njegovog jezika. l on je postao od ĉovjeka.AŢDAHA (ZMAJ). zatvor i povećanje bolesti. PIJAVICE koje se puštaju da sišu ljudsku krv simboliziraju ĉeljad. TERMIT u snu simbolizira najamnika. nema dobro znaĉenje i simbolizira izazivaĉa rata. KOTRLJAN (BALEGAR) simbolizira zavidnu i zlobnu osobu. a neki vele da oni simboliziraju njegovu bliţu rodbinu. Ovakva aţdaha za bolesnika simbolizira smrt. simboliziraju povećanje vjere. Reĉeno je da uši simboliziraju Ĉeljad i dobroĉinstvo prema ĉeljadi. Ţenka kotrljana simbolizira teškog i prljavog neprijatelja. prikrivenog i pridošlog ĉovjeka koji pravi spletke. njene glave predstavljaju razne oblike neprijateljeve zlobe. TakoĊe je reĉeno da uši simboliziraju vladarovu vojsku ili ĉovjekovu obitelj. ŠTAKOR takoĊe ne simbolizira nikakvo dobro. UŠI (VAŠI). — Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti ţenu koja je griješnica? — Imam! — rekao je ĉovjek. Sanjanje paukove mreţe i kuće simbolizira ţenidbu ţenom bez vjere. Ubijanje škorpiona simbolizira gubljenje i ponovno dobijanje imetka. pokvarenosti i zla. simboliziraju dane i noći koji neprimjetno i prikriveno nagrizaju ţivot i tjelesno zdravlje. svaka glava simbolizira neki oblik neprijateljskog zla. ješće imetak takvog ĉovjeka. koja putuje i prenosi imetak s jednog na drugo mjesto. od kojih su jedni crni a drugi bjjeli. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam imao spolni odnos s mišicom i da je iz njene straţnjice izašla hurma. koji ima malo milosti i koji se brzo naljuti. Reĉeno je i to da uši simboliziraju brige. ako se sanjaju na ĉistoj odjeći. Ko sanja da se preobrazio u aţdahu dugo će ţivjeti i dobiće vlast.

Aladža džamija je najljepša džamija na našim prostorima 120 .

Šehova u (prvom planu) i Careva u Foči 121 .

kao npr. ljudi će doĉekati blagoslovljenu kišu ĉija korisnost će pogodovati onome što se sanjalo da pada s neba. ZVIJEZDAMA. s tim što je takav san radosna vijest da će umrijeti kao musliman obzirom da se nevjernicima ne otvaraju nebeske kapije i da se njihove duše ne uspinju na nebo. BLATU. ako strijele pogaĊaju uši ili oĉi. simbolizira brojno stanovništvo tog grada. kao npr. 38. ako strijele ranjavaju svakoga koga pogode i ako iz njihovih rana teĉe krv. ili da si lazi s neba. a njegova porodica izgubiće nadu u njegovo ozdravljenje. MJESECU. doţivjeće propast. u to mjesto će ući vojska. upustiće se u rizik u odnosu na vladara i biće u strahu u vezi s onim što oĉekuje od vladara ili kod vladara. opskrbu i imetak. a ako sanja da mu mravi sa hranom izlaze iz kuće.ĉeno je da sanjanje izlaţenja mrava iz njihove rupe simbolizira brigu. Ako se sanja da s neba pada nešto što ukazuje na rodnost. ukoliko nikome ne nanose štetu. Ako bolesnik sanja da se ispeo na nebo i da se nije vratio. SNIJEGU. ako za to u narodu ima pokazatelja i ako u snu i z kapija izlaze muhe. one simboliziraju smutnju koja baca svoje strijele i koja će uništiti svakoga koga strijela u snu pogodni u uho ili oko. ako je pritom imao osjećaj da prisluškuje. ljudi će trpjeti patnju. gumnima i mjestima obraslim biljem. To isto znaĉi i ako se sanja da iz nebeskih kapija padaju 122 . rulju i zlikovce. Ako se u velikom broju sanjaju NEBESKE KAPIJE. pogoto vo ako iz njih izlazi nešto što simbolizira milost i rodnost. Mravi simboliziraju i nejakog pohlepnog ĉovjeka. izuzev ako je nakon silaska s neba u snu pao u bunar ili rupu i tu ostao. ako se sanja da s neba po kućama pada vatra. on je u nekom poslu došao do vrhunca. Poznavanje mravljeg govora u snu simbolizira debljanje uprave. Nebo moţe da simbolizira i vladarov dvorac.". Ako neko sanja da mravi bjeţe iz nekog grada ili iz kuće. Svi crvi koji ţive u zemlji simboliziraju ološ. kao npr. Ako neko sanja da mu iz nosa. shodno rijeĉima Uzvišenog: .l Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestalo lila. PROPADANJU ZEMLJE l ZEMLJOTRESU NEBO i u snu ima znaĉenje neba. NOĆI. Nebo moţe da simbolizira i vladara i njegove visoke ĉinovnike obzirom da su oni na visini koja je nedostupna obiĉnim ljudima i obzirom da zauzimaju poloţaje ĉijih uticaja obiĉni svijet nije u stanju da se oslobodi. vladar će svakome koga je u snu pogodila strijela oduzeti dio imetka. jeĉam i si. Ako sanja da se uspeo na nebo. umrijeće. GROMU. bojati se je za njega. i vojska će ga napustiti. postići će vlast i visok poloţaj i imati napretka. umrijeće kao šehid. ako iz nebeskih kapija padaju strijele koje ljudima ne nanose štete i ako ih ljudi uzimaju i skupljaju. LEDU. ako Allah htjedne. Ako se sanja da vatra pada po njivama. uha ili nekog drugog tjelesnog organa izlaze mravi i ako se on pritom raduje njihovom izlaţenju. to se odnosi na ljude koji su na vlasti ili na ono što dolazi od njih. OBLACIMA. poskupiće cijene robe koja se na njima prodaje. djecu. u lje. to znaĉi da će ljudi koji ţive u tim kućama zadesiti razne bolesti ili će harati smrt. ali će on to ipak preboljeti. s tim što svaki pojedini crv simbo lizira ĉovjeka koji mu odgovara svojim karakteristikama u pogledu osobina.š. spasiće se od onoga u šta se upustio. ako su zatim mravi naputstili to mjesto. u ĉijem kreiranju Njegova stvorenja nemaju udjela. tako. kapije simboliziraju kišu.. zavisno od toga s koje visine je pao i kakve povrede je u snu zadobio. TUMAĈENJE SNOVA O NEBU. jer mu to u tom sluĉaju simbolizira njegov grob. a usjeve će uništiti tuĉa ili skakavci. one simboliziraju Allahove dţ. med. shodno kazivanju o Sulejmanu a. njegov ruh (duša) će otići na nebo. a ako sanja da se potom vratio na zemlju. Ono što se sanja da se spušta ili silazi s neba simbolizira odreĊene Allahove dţ. DANU. ako neko sanja da se pomoću l jest a va ili na neki drugi naĉin ispeo na nebo. vrapci ili nešto sliĉno. prirode. BUJICI. iz tog grada ili kuće kradljivci će nešto odnijeti ili će se tu graditi neka graĊev ina obzirom da je nespojivo da mravi budu tamo gdje se nešto gradi.. Ako se sanja da se iz nebeskih kapija na ljude bacaju strijele. rezidenciju. VAZDUHU. blagodati. osiromašiće. Ako neko sanja da su u neko mjesto ušli mravi. njegova bo lest će dostići vrhunac. GRADU. a ako pritom izlaţenje mrava smatra zlom. izravne intervencije. imetak ili dug ţivot. meĊu ljudima će poĉeti da hara kuga ako za nju ima i drugih pokazatelja. VJETRU. ako se potom vratio na zemlju. ako je pao s mjesta na koje se ispeo. MUNJI. ZELENI CRV sim bolizira ĉovjeka koji se krije iza toboţnje poboţnosti i koji se prikuĉuje imetku poglavara i trgovca kradući ga malo pomalo. štetnosti ili neprijateljstva. a ako vlada suša. KIŠI. ali za to neće biti optuţen zbog svoje lijepe vanjštine koju istiĉe. Ako se sanja da s neba pada vatra po trgovima.š. DUGI. a mnogo mrava simbolizira vojsku.. umnoţiće se dobro njegove kuće. ako se sanja da se nešto dogaĊa na nebu. a ako sanja da se na nebo ispeo bez Ijestava ili nekog drugog pomagala. smokve. mogu da simboliziraju uvećavanje materijalnih dobara. Sanjanje mnoštva mrava u nekom gradu. Ako neko sanja da u njegovu kuću ulaze mravi s hranom. šator ili riznicu. Sanjanje mrava kako gmiţu po bolesniku simbolizira njegovu smrt.s. uhodiće vladara ili će se prokrasti u vladarovu riznicu ili dvorac u namjeri da ga pokrade. zemlja ili pijesak bez prašine i bez nanošenja štete. posla. tako.. bilo da je u pita nju dobro ili zlo. SUNCU. Mravi simboliziraju još i kradljivce i ljude koji zaraĊuju za ţivot.

simbolizira prijem i uslišavanje njihovih dova obzirom da se pogled prilikom uĉenja dove usmjerava ka nebu. znanje.dobiće šehidsku titulu i uspjeće zadobiti Allahovu dţ. tako Arapi kišu nazivaju i nebom obzirom da ona pada s neba. Ko sanja da se naslonio na nebo — postaće poglavar i pobijediće svoje oponente. Ako neko sanja da gleda u nebo.to znaci da će on zanijekati Allaha dţ. Ako neko sanja da gleda prema istoĉnom dijelu neba. Sanjanje padanja neba na zemlju moţe da simbolizira vladarovu smrt ako je vladar bolestan. Ako neko sanja da je nebo od ţeljeza. putu i si. muţa. kod ljudi će postići ugled i lijep spomen. Pored toga. kata-ptice. imaće robinja. pokućstva.siguran od neprijateljskih spletki. ţena. poglavarstvo i dostatnost obzirom da je drugo nebo Merkurova sfera. ako neko sanja da je na petom nebu. nasljednika. a ako se sanja da se rastvorilo. ali će doţivjeti i propast.š. njegov san se odnosi na njegovog poglavara (pretpostavljenog). ortaka ili imenjaka. to znaĉi da u tim krajevima vlada suša poslije koje će ljetina stanovništvu tih krajeva donijeti obilan prinos. biće obilne kiše i bujica. Ko sanja da kruţi nebom i da se potom spustio na zemlju — to znaĉi da će on izuĉavati astrologiju i tajanstvene nauke i biće poznat meĊu ljudima. Ako snivaĉ ima nekog svog da je bolestan i ako sanja da je na tu bolesnu osobu palo nebo. otići će na put ili će dobiti veliku vlast. i koji ĉine dobra djela simbolizira Allahovu dţ. postaće ministar obzirom da je prvo nebo Mjeseĉeva sfera. ukoliko ljudi u snu uz zahvalu gaze po nebu nakon što je ono palo na zemlju i ako od toga neba uzimaju nešto što ukazuje na opskrbu. ako neko sanja da je na drugom nebu. to znaĉi da će biti kiše. to znaĉi da će on ukrasti mushaf i dati ga svojoj ţeni. Ko sanja da se uzdiţe i da je ušao u nebo .š.š. dobiće vlasništvo i upravu nad zemljom (njivama. poljima. to znaĉi da će doći do pojave (haranja) raznih bolesti. Ako neko sanja da se nalazi iznad sedmog neba. Ko sanja da je na nebu — to znaĉi da će on izricati nareĊenja i zabrane. to znaĉi da će biti malo kiše. ako neko sanja da je na šestom nebu. steći će carstvo.skakavci ili razne vrste ptica kao npr.. upustiće se u neki veliki posao u kome neće imati uspjeha. gospodara i si. Ako neko sanja da se bacio s neba. ako neko sanja da je na ĉetvrtom nebu. s uĉenjakom. to znaĉi da će se te godine mnogo sijati usjevi. ako je iz neba izašla kamila. . steći će neko dobro od kupoprodaje obzirom da je šesto nebo Jupiterova sfera. ako je iz neba izašao ovan.. Ko sanja da se bez velikog uspona i bez teškoće izdiţe na nebo — dobiće vlast i blagodat i biće. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Sirinu i rekao mu: — Sanjao sam tri nepoznate osobe. Ko sanja da je ušao u nebo i da iz njega nije izašao — umrijeće ili će biti na rubu propasti. sreću. Ako neko sanja da je nebo pozelenjele. ako neko sanja da je na trećem nebu. jedna od njih je bila dignuta na nebo. ili dolazak vladara u snivaĉevo mjesto ako nije u tom mjestu. Ako neko sanja da je nebo palo samo na njega ili na njegovu porodicu. Ako neko sanja da je nebo poţutjelo. dok za one koji su u ţalosti i u nuţdi i koji ĉinedove Allahu dţ. ako neko sanja da je na sedmom nebu. steći će blagodat. vrapci.š. Ako neko sanja da je ukrao nebo i da ga je sakrio u krĉag. odnosno njegovo otvaranje drţavne blagajne i skladišta za potrebe borbe na Allahovom dţ. a treća se niĉice bacila na zemlju s licem na sedţdi. ako je iz neba izašao mladić. na oca. i uţivaće u bogatstvu i blagodatima obzirom da je treće nebo Venerina sfera. osoba koja je zadrţana izmeĊu neba i zemlje simbolizira obavezu koja se prestala ispunja- 123 . — to znaĉi da neće biti kiše. poja-viće se neprijatelj koji će stanovništvu tih krajeva nanositi zlo i meĊu njima će doći do neprijateljstva i razjedinjavanja. Ako se sanja da se nebo spojilo. ako je iz neba meĊu ljude spuštena zvijer.š. Ako osoba koja sanja nešto od navedenog nije dostojna spomenutih poloţaja.š. vladar silnik će im nanositi nepravdu. Ako se sanja da se nebo razdvojilo i da je iz njega izašao neki starac. blizinu.š. vlast i autoritet ili će biti u sluţbi vladara obzirom da je ĉetvrto nebo Sunĉeva sfera.Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Osoba koja je dignuta na nebo simbolizira obavezu koja je dignuta na nebo (obzirom da je ljudi ne vrše i da su je zapos tavili). To takoĊe moţe da se odnosi na vladara. Padanje neba na zemlju u snu moţe da simbolizira i kišu koja ima izuzetnu vaţnost i korist. Blizina neba u snu takoĊe moţe da simbolizira bliskost s imamom (voĊom). kao npr. druga je bila zadrţana izmeĊu neba i zemlje. ukrasa. prepelice i si. rodnost i ime tak. Reĉeno je: Ako neko sanja da se nalazi na dunjaluĉkom (prvom) nebu. nebo nazvao i ĉuvanim stropom. ljudi će zadobiti plijen.. Gledanje u nebo moţe da simbolizira i gledanje u nekog od dunjaluĉkih vladara. ĉast i Njegovu blizinu. na njega ili na njegovu porodicu će pasti strop njegove kuće obzirom da je Allah dţ. steći će odgoj. dobiće upravu nad policijom ili komandu u borbi ili ratu ili u neĉemu drugom što se dovodi u vezi s Marsom obzirom da je peto nebo Marsova sfera. ta bolesna osoba će umrijeti i biti polegnuta u grob izuzev ako se ta osoba u snu izvukla ispod neba koje je palo na nju. To moţe da se odnosi i na osobu koja je po ovom ili onom osnovu iznad sniva-ĉa. s gospodarom ili s nekom drugom osobom koja je po ovom ili onom osnovu iznad osobe koja to sanja. oštroumnost. s roditeljem. s muţem. voćnjacima i si. Blizina neba u snu za one koji su pokorni Allahu dţ. a Mje sec simbolizira ministra. postići će izuzetno visok poloţaj. Ko sanja da se zubima uhvatio za nebo — imaće neki liĉni ili materijalni gubitak i ţeljeće nešto što neće dobiti.) i dugo će ţivjeti obzirom da je sedmo nebo Saturnova sfera.

ili da je zavaran ovosvjetskim dobrima i njegova duša slijedi ono za ĉim je išao dok je u snu bio u vazduhu. Arapi. bojati se je da će doţivjeti brodolom. kao npr. a dan u tom sluĉaju simbolizira izbavljenje iz zatvora i izlazak na svjetlo. znaĉi da će biti upućeni. onda se je bojati za njegovu dušu. Skakanje s mjesta na mjesto u snu moţe da simbolizira i prelazak iz jednog u drugo stanje. a sve to srazmjerno jaĉini tmine u snu. a ako se to odnosi i na druge ljude i ako oni u snu dozivaju u pomoć. zadesiće ga nešto strašno. kretanje na put u nevrijeme. a dan — rastavu. a ako je s trga skoĉio u dţamiju. a dan muslimana. ako su u smutnji i pometnji. razapinje šator. a dan — dobru proĊu robe. Ako ovakav san sanja nemusliman. to najrjeĉitije govori da će u onome u ĉemu je ići do kraja. To isto znaĉi i ako neko sanja da pliva po vazduhu. i zamotala je u svoje haljine ili je stavila u svoj dţep.. obzirom da Allah dţ. pokajaće se. onemogućava kretanje. to je za njega bolje.vati. to znaĉi da se on u svom vjerovanju povodi za niskim ţeljama. pak. Ko sanja da blagim usponom leti prema nebu — otići će na dalek put ili će steći ugled. boju prašine). njegove nade najavi. sa svojom tminom. Noć i dan mogu da simboliziraju i suprotstavljene strane u sporu ili dva ţrvnja (mlinska kamena). oţeniće se. zaimaće. na ovaj ili onaj naĉin. doţivjeće brodolom. to znaĉi da on dunjaluk voli više od Ahireta. VAZDUH simbolizira niske ţelje. ako neko sanja da je iz dţamije skoĉio na trg. Let po vazduhu. Noć moţe da simbolizira i odmor. Ako neko sanja da u vazduhu pravi kuću. a ako nije to. a ako je u pitanju magla. ako je na javi bolestan.š. to za obiĉne ljude. inaĉe. 124 . bilo novotarija u vjeri. Ako neko sanja da leti po vazduhu. Ako se sanja da je vazduh potamnio od dima. ako putuje kopnom. ili će. putu. uz njega će pokvariti svoju vjeru. obzirom da se od silne suše u zrak diţe prašina. tako. gubljenje vida ili zastrtost od svjetla upute. ako to sanja neko ko je ugovorio ţenidbu ili doveo mladu u svoju kuću. a dan — umor i trud. on će s njom biti u opasnosti i od nje neće biti siguran. kopnom ili morem. Ko sanja da se pri skoku oslanja na motku — to znaĉi da se on na javi oslanja na nekog jakog ĉovjeka. postupaće u skladu sa svojim niskim ţeljama . koja posmatraĉu liĉi na dim. koji predstavlja obavezu koja će se posljednja prestati izvršavati. a Njegovu vjeru naziva svjetlom. prestaće im se nanositi. ili s jednog posla na drugi. i si. biće na rubu smrti. Ako je prilikom pada iz vazduha u snu umro. njegov san je zbrkan (san koji se ne tumaĉi) i ukazuje na to da je snivaĉ osoba koja mnogo mašta i sanjari.š. umrijeće. NOĆ i DAN simbolizi raju dva suprotstavljena vladara. zapašće u tegobu. što u tom sluĉaju znaĉi da će roditi djevojĉicu koja će biti lijepa i koja će se kriti od neţeljenih pogleda. Ako neko sanja da je vazduh pocrnio tako da ne vidi nebo. da će im stvari postati jasne i da će meĊu njima nestati smutnje. jaĉe i sigurnije i krila mu u tom sluĉaju simbo liziraju imetak koji ga uzdiţe ili vlast pod ĉijom zaštitom i okriljem putuje. ako je bolestan. ako se sanja da se leti bez krila. Noć moţe da simbolizira i slabu proĊu robe ili zastoj u poslu ili na putovanju. ministar ili sudija. to za njega znaĉi da će primiti islam. bilo suša i nerodnost. Tako. ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio". a ako je pritom letio pomoću krila. Ako se sanja da se nakon tmine pojavilo svjetlo. aktivnost u poslu i putovanje bez zastoja. umrijeće kao šehid. Isto znaĉenje ima i ako se sanja da je vazduh poprimio crvenu boju (tj. onda to znaĉi suprotno. ako je u laĊi i putuje morem. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. smutnju i pometnju koje će zahvatiti ljude. ako to sanja neko ko je na moru. tako da mu to što je sanjao u vazduhu predstavlja njegov tabut i grob. ako se to odnosi iskljuĉivo na njega. ili će ga zarobiti neprijatelj. Noć moţe da simboolizira nevjernika. Noć ta-koĊe moţe da simbolizira sklapanje braka. to simbolizira pogoršanje njegovog odnosa s njegovim pretpostavljenim. ako im se nanosi nepravda. tako. bilo ubistvo i si. ili iz kuće u mahalu. bilo da je u pitanju smutnja. u Svojoj Knjizi nevjerovanje naziva tminom. Noć takoĊe moţe da simbolizira i zatvor obzirom da ona. kao npr. SKOK u snu simbolizira prelazak iz mjesta u mjesto. Takav san ukazuje i na pokvaren posao koji se radi iz neznanja i koji nije u skladu sa Sunnetom ukoliko ta kuća ili šator nema temelja niti oslonca na zemlji. bilo briga. biti na rubu propasti. ako to sanja trudnica. s trga na trg. ona simbolizira zbrku. putovaće morem ili kopnom. sjedi ili hoda. bilo da je u pitanju smrt. za sušnu godinu kaţu „prašnjava godina". ako to sanja vladar. rodice sina izuzev ako je ona tu svjetlost sakrila u postelju. Dugi skok u snu simbolizira dugo putovanje. ako to sanja griješnik. Ako neko sanja da u vazduhu stoji. moţe da simbolizira i izlaganje opasnosti. ako je on novator u vjeri. koji jedan drugog traţe. to simbolizira sušu ili neku drugu tegobu. odlazak u borbu na Allahovom dţ. to što je sebe sanjao u vazduhu simbolizira njegovo novatorstvo u vjeri. bilo smrću bilo na neki drugi naĉin. stradaće u svom stanju i ciniĉe isprazna djela tj. Ako neko sanja da je skoĉio i da se diţe u zrak. ili. zavisno od toga kakav je skok bio u snu. ako se druţi s vladarom nevjernikom. ona će prestati i nastupiće kišni period. ako vlada suša. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. biće smijenjen s duţnosti koju obavlja ili će izgubiti vlast. i plaću ili ponizno mole.. jaše ţivotinju ili se vozi u kolima. a osoba koja je na sedţdi simbolizira namaz. ako to sanja siromah. ako je to što je sanjao u vazduhu bilo zelene boje. Ako je s mjesta u vazduhu na kome je sanjao da se nalazi pao.

Ako neko sanja da dan traje vjeĉno. Ako se sanja da je Sunce palo na Zemlju. ako to sanja neko ko ima neprijatelja nemuslimana koji ga traţi. poglavara. opasnosti ili neĉem sliĉnom.š. odnosno u snu. a Mjesec — njegovu majku.š. roditelja ili muţa ako to sanja ţena. jutro mu simbolizira izbavljenje iz situacije ili poteškoće u kojoj se nalazi. ili im se nanosi nepravda. koje simbolizira vladara nad vladarima i apsolutnog vladara obzirom da je Allah dţ. podne sredinu.v. sve to ukazuje na to da se sa osobom koju ono simbolizira nešto dešava. ako to sanja griješnik. da je izgorjelo u vatri i nestalo ga. profesora. vlada suša ili su uvuĉeni u smutnju.s. treperi na nebu. Kaţe se da je Sunce u Jusufovom a. pa je kasnije rodila Vjerovjesnika s. ako se uzme da je simboliziralo njegovu majku. da sakuplja hranu ili da kupuje jeĉam. bez smiraja. Sve promjene koje se sanjaju u vezi sa Suncem odnose se na onoga koga smo već rekli da ono moţe da simbolizira. gospodara. bilo da je bolesna. snu simboliziralo njegovu majku. a dan — kopno. a dobra djela koja je prije toga radio biće mu prihvaćena kao dobra i u grobu će ga ĉekati svjetlo. suprugu. Sunce moţe da simbolizira i snivaĉevog pretpostavljenog ukoliko sanja da je ono iskljuĉivo njegovo i da ne pripada nikome drugom. zavisno od same osobe i ostalih pokazatelja u snu. Noć i dan takoĊe mogu da simboliziraju i dva pravedna svjedoka (dva meleka pisara) obzirom da će noć i dan svjedoĉiti na Sudnjem danu za ili protiv stvorenja. i da ga je zaklonio oblak. zaista uĉenje (klanjanje) u zoru ima mnogo prisutnih (svjedoka)". ako sanja da pri tom klanja ispred dţemata tj. ali da nije niĉim zaklonjeno i da nije u pi - 125 . usmrćuje duše. u njoj. obzirom da Allah dţ. izbaviće se i spasiti od onoga što ih je zadesilo. ako to sanja neko ko ne moţe da krene na put. bilo da je u brizi.. rastaĉe se s njom obzirom da dan razdvaja parove i one kji su privrţeni. vladar nad vladarima. ili da.. oslobodiće se te zapreke i moći će krenuti na put. to se tumaĉi time što Sunce ima jaĉi sjaj i svjetlo od Mjeseca.s. veĉe nagore. Ako neko sanja da je Sunce pomraĉeno. gospodarovu kćer. prvopretpostavljenog. bilo da će umrijeti bilo da će ozdraviti. ako pritom sanja da traţi vodu. a sve to. bilo morem bilo kopnom. poĉetak dana simbolizira poĉetak. kao npr. to znaĉi da će on uz pomoć svjedoka potvrditi ono što nijeĉe onaj ko je s njim u sporu. posao će mu krenuti i dobro će napredovati. ţenu vladara. stanovništvu tog mjesta nepravdu će nanositi ministar ili neki ĉovjek na poloţaju. da ga noć ne smjenjuje i da Sunce.. Sunce moţe da simbolizira. Ako se.s. a ako je osoba koju ono simbolizira najavi bolesna.v. i slijedi niske ţelje.š. ako se san odnosi na zajednicu i ako je ona u okruţenju ili nekoj teškoći. u tumaĉenju.Noć takoĊe moţe da simbolizira more. da je palo u more. tako da se njegova svjetlos smanjila. sigurnost i izbavljenje iz briga. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati siromaštvo. prašina ili dim. njegovog oca. suprugu njegovog oca. a dan u tom sluĉaju simbolizira proţivljenje. riješiće se bolesti. Noć moţe da simbolizira i smrt. ili pak snivaĉevu robinju. majka Vjerovjesnika s. ili da je pošao na hadţ. Sunce moţe da simbolizira i uglednu ţenu. a Mjesec muškog roda. dok vladara koji je po rangu iznad njega simbolizira nebo.. a ako sanja da noć traje vjeĉno. neki vele — tetku. Ono moţe da simbolizira i vladara snivaĉevog mjesta. ima su protno znaĉenje od mraka. da ga je progutala ptica. ili oponenta nasilnika koji se sa njim spori. Ako neko sanja da je svanulo jutro. njegovog zapovjednika. glad i umiranje. po tumaĉenju. SVJETLO simbolizira izlazak iz zablude na pravi put i ono. pobijediće neprijatelja ili oponenta iz nošenjem istine protiv njega. bez zalaska. ako je bolestan. opet. umrijeće. pak. kruţi nebom.. MRAK simbolizira nasilje i zalutalost s pravog puta pogotovo ako se sanja da je popraćen munjama i gromovima. ako to sanja uskraćena osoba ili trgovac ĉija roba nema proĊu i kome je posao stao. izaći će iz zatvora. a kraj dana svršetak onoga što snivaĉ traţi. a neki. ako to sanja neko ko ima nepokornu ţenu. majku ili kćer ili kćerkinu ljepotu obzirom da pjesnici djeviĉansku ljepotu porede s ljepotom Sunca. nemarnik i pokvarenjak ili onaj koji nijeĉe Allaha dţ. Ako neko sanja da je nešto izgubio i da je to našao u svitanje jutra. ali da su na nebu Mjesec i zvijezde. pokajaće se za svoje stanje i probudiće se iz svog nemara i tmine. to znaĉi da vladar postupa po vlastitom mišljenju i da se u vezi s onim što ţeli da ĉini ne dogovara s ministrom. Ako neko sanja da noć traje vjeĉno i da nema dana. umrijeće. da je moćniji od svih moćnika i da pokreće sve što je na nebesima i na Zemlji. kao npr. Neki vele da svitanje zore simbolizira radost. Veće ima suprotno znaĉenje od nastupanja jutra i simbolizira promjenu situacije. tuzi.a. da je izuzetno korisno i da se ljudi koriste njegovim dobrom.a. to se moţe tumaĉiti time što je Sunce (u arapskom jeziku) ţenskog. shodno rijeĉima Uzvišenog: . a jutro — nabolje. sanja da je Sunce pocrvenjelo bez nekog uzroka. Amina. da je imam dţematu. sanjala je da je iz nje izašlo svjetlo koje je osvijetlilo sirijske dvore. SUNCE uglavnom simbolizira vrhovnog vladara obzirom da je ono najsvjetlije nebesko tijelo (gledano sa Zemlje). ili da je ušao u bašĉu. ili da je nekim prevoznim sredstvom krenuo na put. ako to sanja zatvorenik. da je pocrnilo i u nekom drugom smjeru nestalo na nebu ili da je otišlo u sazvjeţĊe Velikih i Malih Kola — sve to znaĉi da će umrijeti osoba koju Sunce simbolizira. jer ako se uzme da je Sunce simboliziralo njegovog oca. neki vele — njegovu nanu.

ili to moţe da znaĉi daće se vratiti odsutna osoba. za onoga ko ima poteškoća u izdrţavanju ili poslu — da će se riješiti poteškoća i da će mu posao krenuti. vrućicu ili upalu oka. Ako je pri tom Sunce bilo tamno i ako je izgubilo svoju boju. a da to ljudi ne znaju. simbolizira odjeću i bogatstvo. da će beba umrijeti. osoba koja to sanja iznevjeriće vladara u vezi s njegovom vlašću ili u vezi s njegovom porodicom ako mu to priliĉi.tanju pomraĉenje Sunca. ako je Sunce prekrila svojom odjećom ii ga stavila u neku posudu. ako je trgovac. ako je trudna. ako je zapovjednik. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. ili kupio robinju. nije omogućio da pobijedi svoje neprijatelje. ĉija kakvoća se odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja. Ako neko sanja da ga je obasjalo ĉisto i svijetlo sunce. bilo da je u pitanju putovanje. i ako to sanja neudata ţena. ako Sunce simbolizira trudnicu i ako je zašlo na istok nakon što je izašlo. Ako to sanja osoba koja radi neke. a ako ne to. Ko sanja da je dobio Sunce obješeno na lancu. roditi djevojĉicu ili djeĉaka. ili će domaćin te kuće doći kući ako je odsutan.š. skrivene poslove. vraća odakle je i izašlo. ili da će mu neko. dok za siromaha. To moţe da znaĉi. ako Sunce simbolizira nekoga ko je bolestan. Kp sanja da se sunĉeva svjetlost i zraci pruţaju sa istoka do na zapad — dobiće veliku vlast ako je dostojan vlasti. biti lijepo i poznato po svom znanju i vlasti. preuzeće vlast i ĉast onoga koga mu Sunce simbolizira ako je toga dostojan. ili da se. sišlo u njegovu kuću. ili će biti u nemilosti nekog sluţbenika. pogotovo ako njegov posao zavisi od Sunca. da ne vjeruje u Allaha dţ. dobiće snagu u svojoj upravi. nakon zalaska. Ako ţena sanja da joj se sunce za- 126 . dobiće halal imetak.š. nakon što je izašlo sa istoka. dijete će biti ţen sko. udaće se za ĉovjeka kod kojeg će ţivjeti u izobilju. da će se ponovo vratiti svojoj zabludi. rob ili ţena obzirom da je on svima njima pretpostavljeni i da izdrţava sve koji ţive u njegovoj kući. naći će lijepu ţenu. To moţe da znaĉi. Ako neko sanja da je uzeo Sunce u ruku. Ako neko sanja da mu je sunce obasjalo glavu. za onoga ko je primio islam ili za onoga ko se pokajao za svoje nasilje. dobre ili loše. prihvatiće se izuzetno velike obaveze i dobiće cijeli dunjaluk. Ko sanja da se lijeĉi sunĉevom svjetlošću . profitiraće u trgovini. ako je obiĉni podanik. Ako neko sanja da je neka osoba umrla i da sjedi na suncem obasjanom mjestu. da će izvo -jevati pobjedu obzirom da ono Joše'i ibn Nonu a.dobiće blagodat od vladara. da ga ima u krilu ili daje ono. Ko sanja da se pretvorio u Sunce. za onoga ko se razveo sa ţenom. a u ljetnom periodu — brigu. bilo pravda. koja je siĉna ĉovjeku. kao npr. a konkretnije znaĉenje bilo ĉega od navedenog zavisi od ostalih pokazatelja u snu. Ako neko sanja da mu u kući šija sunce. to simbolizira pojavu nekog znaka i pouke. da će je vratiti. vraća sa zapada. doţivjeće patnju i tugu zbog druţenja s vladarom ili zbog osobe koju je sanjao da sjedi na suncem obasjanom mjestu. ako traţi ţenu kojom bi se oţenio. vladar će se na njega rasrditi. zalazak Sunca za nju znaĉi da ti njeni tajni poslovi neće biti ot kriveni izuzev ako se je nedavno oţenio. djeĉak ili djevojĉica. tako. To moţe da znaĉi. ko je bolestan. bez obzira sanjalo to njegovo dijete. koja će sa sobom donijeti ĉudan imetak. ali ne i ostali dio tijela. ili da će robinja biti vraćena onome od koga je kupljena. nakon što je zašlo. umrijeti. za onoga ko je u ratu ili u borbi na Allahovom putu. to ukazuje na to da je osoba koju ono simbolizira nasilnik i da ĉini ne pravdu. ako bijeli platno. njen muţ će je neĉim obradovati. ali ne i ostali dio tijela.To moţe da znaĉi i povratak odsutne osobe s puta. Ako neko sanja da Sunce izlazi sa zapada ili da se. ili će trudnica pobaciti dijete. Isto znaĉi ako sanja da mu je sunce ispod odjeće obasjalo bilo koji drugi dio tijela.s. nakon što je izašlo. steći će znanje i po njemu će biti poznat širom svijeta. To moţe da znaĉi. ako sanja da mu je sunce obasjalo stomak ispod odjeće. dobiće veliku vlast srazmjerno sunĉevom sjaju. Izlazak Sunca sa zapada. zatim smo je polagano Sebi potezali". ili pravi ćerpiĉ i si. dobiće upravu i biće pravedan u upravljanju. a za onog ko ima nekog bo lesnog da će umrijeti obzirom na nestajanje sjene. ako je upravitelj. ili pere. Ko sanja da Sunce s njim govori — vladar će mu dati visok poloţaj. oboljeće od gube. za onoga ko ima trudnu ţenu — da će se poroditi. To moţe da znaĉi da osoba koju simbolizira Sunce odustaje od onoga što je namjeravala. što u tom sluĉaju znaĉi da će mu se ţena vratiti porodici. i to dijete će. bolest. moţe da simbolizira i vraćanje zatvorenika u zatvor nakon što je bio osloboĊen. Sunĉeva svjetlost simbolizira vladarovu veliĉanstvenost i pravdu. Zalazak Sunca na istok. ako sanja da mu je sunce obasjalo stopala. a ako je nije dostojan.. Ako neko sanja da mu se stomak otvorio i daje njegovu unutrašnjost obasjalo sunce. dobiće od poljoprivrede halal imetak. postići će neko dobro od vrhovnog vladara. ili će roditi djeĉaka. i ako to sanja ţe na. to znaĉi da će umrijeti. Ko sanja da posjeduje Sunce ili da ga se domogao — njegove rijeĉi će nailaziti na prijem kod vrhovnog vladara. ili će mu ţena. nije zalazio sve dok mu Allah dţ. zavisno od vremena i korisnosti izlaska i zalaska Sunca. sa svojom svjetlošću i sjajem. ili da je odlutala s prvog puta. da će mu se bolest povratiti. takoĊe moţe da znaĉi. bilo nepravda. u zimskom periodu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zatim smo uĉinili Sunce njenim (sjeninim) pokazivaĉem.

u druţavi će zavladati nered. umrijeće.. Ako neko sanja da je Sunce palo. Jedan od pokazatelja dobra prilikom sanjanja Sunca jeste da ga snivaĉ sanja u njegovom pravom i prirodnom obliku. dogodiće se neka nesreća vladaru ili roditeljima osobe koja to sanja. oni koji ţive u toj kući postići će ugled. njegove rijeĉi će biti prihvatane od strane vladara. ako je polovina koja je ostala pošla za polovinom koja je otišla i ako su se spojile i formiralne puno Sunce.. OdreĊene promjene koje se sanjaju na Mjesecu tumaĉe se po istom principu i kao promjene na Suncu.. a druge uz Mjesec. Ako neko sanja da je iz Sunca izašla vatra i sprţila sunĉevu okolinu. imaće istu vlast kao i vladar i biće mu premac. — Na to mu je nazreti Omer prouĉio ajet: . U ovakvom snu Sunce moţe da simbolizira i nekog uĉenjaka. Mjesec takoĊe moţe da simbolizira sina.. a ako nemaju sjaja. Priĉa se da je kadija iz Himsa sanjao da su Sunce i Mjesec zaratili i da su se zvijezde podijelile. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Sudbina je htjela da je taj kadija pošao u bitku na Sifinu u Muavijinom taboru.ako sanja da je Sunce poţutjelo. Ako neko sanja da je sunce zašlo i da ga on slijedi. njegovi roditelji su se na njega rasrdili. riješiće se siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. vladar će biti poraţen i zadesiće ga nevoja. ako sanja da je Sunce zašlo. On je svoj san ispriĉao Omeru ibn EI-Hattabu r. to moţe da ukazuje na neku štetu. Ako neko sanja da je progutao Sunce. da pravedno vlada. ĉast i bogatstvo. Ako neko sanja da mu je vruće pod sunĉevom svjetlošću i da se je sklonio u hlad. i tu je bio ubijen. muţa. Mjesec i zvijezde skupljeni na jednom mjestu. a ako sanja da mu je u hladu hladno i da je izašao na sunce. to znaĉi da će se riješiti neke tuge. ako su obje polovine postale zasebna Sunca.a on je odgovorio: — Na strani Mjeseca.. odmetnik će pobijediti vladara i uzeće svu njegovu vlast. a ako se Sunce ne kreće niti izviruje iza oblaka. ili: Lijep je kao mladi Mjesec. Nije pohvalno ako se sanja da Sunce snivaĉu nešto daje ili da od njega nešto uzima. Ako ţena sanja da joj je sunce obasjalo spolni organ.. a ako Sunce i Mjesec nemaju sjaja. Ako neko sanja da prati Sunce. obolje-ćesi dobiti upalu tijela. ţenu ili kćer obzirom na Mjeseĉevo svjetlo i ljepotu s kojom se poredi ljepota ljudi i ţena. to znaĉi da ona ĉini blud. obzirom da Mjesec noću sluţi za orijentaciju i svijetli u mraku. Ako neko sanja da se Sunce preobrazilo u sredovjeĉnog ĉovjeka. a ako u vezi sa Suncem sanja neki dodatak ili nedostatak. gospodara. šeriatskog pravnika ili bilo koju osobu koja upućuje ljude na pravi put. vladar će povratiti svu vlast i pobijediće odmetnika. njegovi roditelji su zadovoljni njim. koje se kreće ali ne zalazi. da imaju svoj sjaj i da ih snivaĉ posjeduje. ako se polovina koja je otišla vratila polovini koja je ostala i sa njom se spojila te je od njih nastalo Sunce kao što je i prije bilo. Slabljenje sunĉeve svjetlosti simbolizira slabljenje vladarove veliĉine. Allah dţ. i kad se Sunce i Mjesec spoje — tog dana ĉovjek će povikati: — Kuda da se bjeţi?" Zamućenost i crnina Sunca. da će dobiti snagu i da je stanje muslimana dobro. će mu dati veliko blago i imetak.š. ministra i ostalih po glavara. biti zarobljen.. ispred ili iza njega. ţivjeće briţnim ţivotom.. Ako neko sanja da su Sunce i Mjesec s njegove desne ili lijeve strane. Sanjanje borbe sa Suncem simbolizira pobunu protiv vladara. Ako neko sanja da je Sunce pocrvenilo. tako se kaţe: Lijep je kao Mjesec u uštapu. Mjeseca i zvijezda simbolizira promjenu dunjaluĉkih blagodati." — i tog kadiju je smijenio sa duţnosti u Himsu. protiv vladara će se dići neki odmetnik. to znaĉi da će vladar upropastiti neke ljude koji su u njegovoj blizini. Ako neko sanja da su Sunce. Ako neko sanja da mu se je Sunce spustilo u postelju. Ako neko sanja da je Sunce obasjalo i osvijetlilo cijelu jednu kuću. ako sanja da je Sunce pocrnjelo. ako pritom sa Suncem ĉini neko dobro. a ako se preobrazilo u mladica.. Mjesec moţe da simbolizira i uĉenjaka.a. Ako neko sanja da se domogao Sunca i da je ono pocrnilo i postalo mraĉno.vuklo pod ovratnik i da joj je izašlo ispod skuta. Sanjanje pomraĉenja Sunca simbolizira neku nezgodu koja će zadesiti vladara. Ako takav san sanja vladar. vladar će umrijeti. to znaĉi da će on umrijeti. zajedno s vladarom. pa su jedne pristale uz Sunce. ili vladara koji nije vrhovni. izmaći će mu se ono što traţi. on će. a ako se pritom oblaci raziĊu. Ako neko sanja da ga obasjavaju i Sunce i Mjesec. to za snivaĉa ne znaĉi nikakvo dobro. koji ga je upitao: . stanje muslimana će oslabiti i vladar će biti nepravedan. to znaĉi da je vladar ponizan spram Allaha dţ. to znaĉi da će vladar oboljeti.Na ĉijoj si ti strani bio? . oboljeće vladar. zadesiće ga briga i strah ili belaj i poraz i biće prisiljen na bijeg. on će se riješiti briga u koje je zapao. Ako neko sanja da su oblaci prekrili Sunce tako da se izgubila njegova svjetlost. dobiće obilje i lagodnost. a uĉinili smo znak da nji svijetlećim. Ako neko sanja da je dobio sunĉeve svjetlosti. to znaĉi da će vladar biti prisiljen da mu se u vezi s neĉim obrati. dok zvijezde oko Mjeseca simboliziraju njegovu vojsku. odmetnik će od vladara uzeti polovinu njegove drţave. 127 . pa smo sklonili (zbrisali) znak noći.š. a za mnoge takav san ukazuje na tjelesno zdravlje. a Mjeseĉeve stanice simboliziraju mjesta u kojima on boravi ili njegove supruge i robinje. MJESEC uglavnom simbolizira minstra vrhovnog vladara. udaće se za vladara.. Ako neko sanja da se Sunce raspolovilo i da je jedna polovina ostala a druga otišla.

Šta ti je? — a on joj je rekao: . vremenski (mjeseĉev) period.v. Priĉa se da je Ibn Abas — neka je Allah zadovoljan njim i njegovim ocem — sanjao da je Mjesec sa Zemlje podignut uţadima na nebo. voĊu. Pritom treba imati u vidu. šta si to sanjala? — te mu je ona ponovila. zarobljenika.š. predvodnika. novoroĊenĉe pobjedu koja će se ostvariti na onoj strani odakle je Mjesec izašao. poslu. obzirom da se Mjesec (tj. umrijeće. koji je ruĉao. to simbolizira neko dobro ili neku veliku pobjedu (osvojenje) koja će se ostvariti na onoj strani odakle je mlaĊak izašao. koji je rekao: — Ako je to sanjao muškarac. postići će neko dobro. Mjesec u tom sluĉaju simbolizira putnika ili moreplovca obzirom na Mjeseĉevo kretanje i nastupanje vlaţnosti njegovom pojavom. on se bavi alhemijom i zlatom i izgubiće svoj imetak. Ako neko sanja da je mlaĊak izašao sa istoka ili sa zapada i da ljudi gledaju u njega. to znaĉi da vladarov ministar stanovništvu tog mjesta ĉini korist. koji joj je rekao: — Ako je tvoj san istina. hidţretske godine) sanja da mu se spus tio ili da mu je donesen Mjesec. a to šta simbolizira ostatak dana do kraja mjeseca. to znaĉi da njegovi podanici uznemiravaju i nijeĉu. Ako neko sanja da Mjesec zalazi. odsutna osoba se još više udaljava od svog mjesta boravka. to znaĉi da će on umrijeti. a on je posivio u licu. On moţe da simbolizira i hadţ ukoliko se sanja u mjesecima ili danima obavljanja hadţa i ukoliko u snu ima nešto što ukazuje na telbiju. Neki ĉovjek je sanjao da gleda u nebo i da pogledom traţi Mjesec. Ako neko sanja da je mlaĊak taman. Ako neko sanja da gleda u Mjesec i da na njemu vidi lik sliĉan svome licu. pa je san ispriĉala svom ocu (Ebu Bekru r. astrologa obzirom da on dobro poznaje Mjesec. ustao i uhvatio se za stomak. to simbolizira dobro. Ako neko sanja da pristaje uz Mjesec i da Mjesec pristaje uz njega. pa je svoj san ispriĉao Allahovom Poslaniku s.a. Ukoliko mlaĊak prati sjaj i svjetlo i ako ljudi pritom zahvaljuju Allahu dţ. pogotovu ako mlaĊak od sebe baca iskre svjetlosti. bilo u pitanju dobro bilo zlo.). mimoići će ga i neće postići ono što traţi. Nazreti Aiša — neka je Allah zadovoljan njom i njenim ocem — sanjala je da su tri Mjeseca pala u njenu sobu. Njegov san je ispriĉan tumaĉu snova. zdravlju i dr. zavisno od toga koliko je dana ostalo do kraja mjeseca. Ako neko ko ima nekog svog odsutnog poĉetkom mjeseca sanja Mjesec. ili. kao npr. kao što je već ranije spomenuto. u imetku. ĉast i imetak od svoje majke ili svoje supruge. njegov osvijetljeni dio) povećava ili smanjuje. s tim da to nije prva niti posljednja noć (hidţretskog) mjeseca. Ako neko sanja da je Mjesec pretvoren u Sunce. pa ga je sestra upitala: . u tvojoj sobi biće sahranjena trojica najboljih na svijetu. ako se Mjesec pritom povećao i kretao 128 . ili mujezinovo uspinjanje na munaru obzirom da ga ljudi prate pogledom. odreĊuje se na osnovu ostalih pokazatelja na snu i javi. postići će od vladara neko dobro. predstavlja neko zlo. to se tumaĉi po istom pravilu kao kad se sanja da je Sunce zaklonjeno. Tako. mjesece ili godine..Mjesec moţe da simbolizira i neko povećanje ili smanjenje. a ako to sanja u drugoj polovini (hidţretskog) mjeseca.s. Ako neko sanja Mjesec pored sebe. krvava kiša ili ako luci ma teĉe voda. sedmice. i rekla mu: — Sanjala sam da Mjesec prolazi pored sazvjeţĊa V lasica i ĉula da mi neko govori: OtiĊi kod Ibn Širina i ispriĉaj mu san! — Ibn Sirin je digao ruku od jela i rekao joj: — Kuku tebi. ali da kiša ne pada. njegov ţivot izmiĉe i bliţi mu se smrt. ako nema imetka.a. — Desilo se je da je umro sedmi dan nakon toga.on će ozdraviti i oporaviti se od bolesti. Ako neko sanja put i svijetao Mjesec na njegovom mjestu na nebu. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira isticanje rokova i prispjeće vraćanja ili potraţivanja dugova. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira povratak odsutne osobe. bio to muškarac ili ţena. a ako to sanja krajem mjeseca. pokazuju prstima na njega i odgovaraju mu uĉenjem tekbira i t eh lila (Allahu ekber i La ilahe illallah). a ako je to sanjala ţena. MlaĊak takoĊe moţe da simbolizira hatiba na minberu ili razapetog ĉestitog ĉovjeka. koji mu je rekao: — To je tvoj amidţić! — misleći pritom na samoga sebe — neka ga prate najbolji blagoslov i najsrdaĉniji pozdravi! Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu. to ne predstavlja nikakvo dobro tj. to znaĉi neki poĉetak. MlaĊak simbolizira vladara. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da je Mjesec u mojoj kući. dane. pogledao je u zemlju i vido da je Mjesec nestao u njoj. ako bolesnik poĉetkom mjeseca (mjeseĉeve odn. Ako vladar sanja da je Mjesec potamnio. odsutna osoba pošla je iz mjesta u kojem se nalazi i na putu je da se vrati kući. revolucionara i pobunjenika ako se sanja da ne izlazi s uobiĉajenog mjesta ili ako njegov izlazak prati tmina. i spominju Njegovu svetost. u svom krilu ili u svojoj ruci. da je od bakra ili da je u obliku zmije ili škorpije. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Vladar će posjetiti vaš grad. brijanje glave ili nešto drugo što je u vezi s hadţom obzirom da su mlaĊaci „ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". a ako sanja da Mjesec izlazi. muţ će joj poginuti. osobom koja odgovara svjetlosti Mjeseca u snu.Ova ţena tvrdi da ću umrijeti za sedam dana. stupice u brak. pa kad ga nije primijetio. Ako se sanja da je Mjesec zaklonjen. pak. Ako nekosanja da visi o Mjesecu.

dok za ţenu takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu njena dva sina.a. Ako to sanja trudna ţena. uzme zvijezde. a u haberima se prenosi da su neke od njih od ljudi ili ţena pretvorene u zvijede.se nebom. izmeĊu njih će doći do fiziĉkog ili usmenog sukoba. a ako je u pitanju kraj (hidţretskog) mjeseca. Re ĉeno je i to: Ako neko sanja mlaĊak u odreĊenoj fazi. one simboliziraju njenu ţensku pratnju.v. doći će do sukoba izmeĊu njenog muţa (odn. odreĊuje se usporedbom tih dvaju Mjeseca i nihovih pozicija na nebu s poloţajima sukobljenih vladara na zemlji. one simboliziraju negove svatove. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Pitaju te o mlaĊa cima. one simboliziraju njegove uĉenike i vojsku. ili ako sa zemlje ili ne ba. a da li se to odnosi na muškarce ili ţene. Ako neko sanja da na njega ili na njegovu glavu padaju zvijezde. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovlje no dijete. Ako neko sanja da je na njega pala zvijezda. Ovakav san za trudnu ţenu moţe da znaĉi i njenu smrt ukoliko u snu ima pokazatelja koji to potvrĊuju. ako je dostojan vlasti. ili će dobiti veliku upravu. Zvijezde koje sluţe za orijentaciju simboliziraju ashabe (drugve) Allahovog Poslanika s. simbolizira umiranje ili ubijanje ljudi.s. to zlo će uskoro nestati. dobiće je. sanjajući da se zvijezde sukobljavaju na njenoj (njegovoj) glavi ili da su pale. zvijezde ţenskog roda — ţene. Ako vladar sanja zvijezde. završno od samog sna. odsutna osoba će se još više udaljiti i potrajaće njena odsutnost. ili njenog oca i majke. nekog u zatvoru ili trudnu ţenu. nesreću ili propast. prisjećajući se dana rata. ili dvije kćeri. vidi ih na nebu ili ih pokreće u vazduhu. to se tumaĉi po već spomenutom principu u vezi s tim da li je u pitanju poĉetak ili kraj (hidţretskog) mjeseca. jer to znaĉi da će roditi djevojĉicu obzirom da spol djeteta zavisi od roda. Ako snivaĉ ima ne kog svog bolesnog." Zvijezde koje su oboţavane mimo Allaha dţ. ili njihovo sagorijevanje u vatri.š. — simboliziraju ljude i ţene u ĉijoj vjeri nema nikakva dobra.š. djecu ili robove. Pjesnik En-Nabiga ez-Zubjani. Ukoliko su sukobljene samo dvije zvijezde. Ako neko sanja da u toku dana vidi zvijezde. ĉijim oboţavanjem su ljudi zapali u smutnju. dva ministra ili dva velikana. a ako nije dostojan navedenog. ljepote i veliĉine zvijezde.. Ako neko sanja mlaĊak. koje mu se pribliţilo. a ako je duţan. Ako to sanja ţena ili rob. Ako neko sanja da mu je glava ili tijelo pretvoreno u zvijezde. a ako to sanja trgovac. ili u more. shodno Poslanikovim a. ali da uza se nemaju drugih zvijezda. Mjesec koji zaĊe simbolizira pobijeĊenog. to znaiĉi da će pobunjenik biti pobijeĊen i uništen i nestaće onoga što je on zapoĉeo. Sanjanje padanja zvijezda na zemlju. ako ima nekog odsutnog. ili će dobiti up ravu nad ljudima. ţena će mu pobaciti dijete. ali tako da ga ne vidi niko osim njega. zavisi od roda zvijezda ukoliko snivaĉ zna o kojima zvijezdama je rijeĉ. od toga da li se odnosi na pojedinca ili zajednicu i od toga da li se sanjalo mnogo ili malo zvijezda. kao npr. Ako neko sanja da je mlaĊak pao na zemlju. Ako neko (ko ima trudnu ţenu) sanja da je mlaĊak pocrvenio. Neki vele: Ako neko sanja mlaĊak. Koga koji od zaraćenih Mjeseca simbolizira od onih koji su se sukobili na zemlji. Reci: — Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadţiluk". doći će mu neko njegov ko je odsutan ako je u pitanju poĉetak (hidţretskog) mjeseca.. ljudi koji su mu duţni sakupiće i vratiće mu dugove. vratiće se.s. zvijezde muškog roda simboliziraju muškarce. to znaĉi da će umrijeti neki uĉenjak ili snivaĉevo dijete. Sanjanje više skupljenih mlaĊaka simbolizira hadţ. Ako mlaĊak koji simbolizira pobunjenika zaĊe i izgubi se iz vida. ili da ih uzimaju ptice.. isteći će mu rok otplate duga i od njega će biti potraţivano da ga podmiri . umrijeće. uĉenjake ili šeriatske pravnike. Ako neko sanja da ljudi pogle dom prate mlaĊak ne mogavši ga naći i ako ga ne vidi niko osim snivaĉa. Velika ili Mala kola ili Veneru. baviće se naukom o zvijezdama. profitiraće u svojoj trgovini. i ako snivaĉ sanja da su se one sukobile na njegovom posjedu. ili da ga je uzeo u ruku ili mu pao u krilo. ZVIJEZDE simboliziraju ljudski svijet. a male zvijezde — obiĉne ljude. nešto nesvakidašnje. velike zvijezde — ugledne liĉnosti. ili u njegovoj kući. Ako neko sanja da ima zvijezde u krilu. doći će do sukoba ili rata izmeĊu dva vladara. stvorenjima. rijeĉima: „Moji drugovi su kao zvijezde. ako ih sanja mlada. da se spustio na njega. stvorenja su meĊu Allahovim dţ. rodice sina koji će biti poznat i ugledan izuzev ako sanja neku od zvijezda ţenskog roda. to simbolizira bruku. ili će biti sudija ili muftija (pravni savjetnik). njegovog gospodara) i njenog (njegovog) brata ili nekog uglednog ĉovjeka iz njenog (njegovog) roda. veli: 129 . ako snivaĉ ima dvije ţene ili dva ortaka. neki veliki dogaĊaj. kao što su Sirijus Venera i Kanopus. Ovakav san za roba moţe da znaĉi i raspravu izmeĊu gospodara koji ga prodaje i budućeg gospodara koji ga kupuje. to zlo će se proširiti i potrajati. ako ih sanja mladoţenja. da se nalazi u njegovoj kući. to znaĉi da će biti potpomognut protiv neprijatelja i da će ga pobijediti. ili njenog muţa i sina ukoliko je u snu jedna zvijezda bila veća od druge. to znaĉi da će on umrijeti. i ako sanja mlaĊak.. sraz mjerno velikom ili malom broju zvijezda. a ako zaĊe i izgubi se iz vida. Ako neko sanja da dva Mjeseca meĊusobno na nebu ratuju i da obojica imaju uza se zvijezde. Isto tako se tumaĉi i ako se sanja da su zaratile dvije zvijezde i ako svaka od njih ima uza se svoju skupinu zvijezda.

Velika i Mala kola (Veliki i Mali medvjed) simboliziraju ĉasnog i uĉenog ĉovjeka obzirom da su to zvijezde koje sluţe za orijentaciju u noćnoj tmini na putovanju morem ili kopnom. Liĉe na svjetlo bez svjetla N' tminu bez tmine.š. Ako neko sanja da ga je obasjala zvijezda Kanopus. koji je u stanju predvidjeti ono što će se desiti u budućnosti obzirom da. nesreću i štetu.a.doţivjeće ra dost i sreću i tim po vod m će u njegovu kuću dolaziti ugledni ljudi. Arapi povjetarac nazivaju istoĉnim vjetrom obzirom da je on suprotnost zapadnom vjetru. Vjetar moţe da simbolizira i vladarovu moć. Ako neko sanja da je ispruţio ruku prema nebu i da je uzeo zvijezdu. opskrbu. Kanopus simbolizira ubiraĉa desetine. urmijeće. njegovu vojsku. da obara drveće i potapa laĊe. ako to sanja putnik — sretno će stići svojoj porodici. pobjedu i radosnu vijest obzirom da Allah dţ. 130 . je rekao: „Potpomognut sam istoĉnim povjetarcem. a 'zapadni vjetar' od rijeĉi 'biti nenaklonjen'). Ako neko sanja da je voĊen zvijezdom (tj.š. ugledni ljudi će biti uvuĉeni u njegov posao i tajne. ako se one pojave rano ujutro. Vlašići mogu da simboliziraju i vraĉara ili pronicljivog trgovca. on će od uĉenjaka sticati znanje. Ako neko sanja da je uzjahao zvijezdu. ovaj svijet mu neće biti naklonjen do kraja njegovog ţivota. izgubiće imetak. VJE TAR simbolizira vladara u njegovom biću obzirom na snagu i vlast vjetra nad ostalim stvorenjima i obzirom na to da on ĉini korist i štetu. Ako neko sanja da su se zvijezde sakupile i da svijetle. pogotovo ako je u pitanju vjetar koji vrši oprašivanje tj. Ako neko sanja da su Vlašići pali.s. a ako su zvijezde bile bez sjaja. dobiće vlast i spomen u narodu. povjetarac obzirom na korist koju dono si biljkama i plodovima. poglavarstvo ili neko dobro ili korist Neki vele: Ako neko sanja da je s neba nestalo zvijezda. Allah dţ. Ako neko sanja da jede zvijezde. a ako se pojave naveĉe.v. dobiće vlast. a to moţe da znaĉi i to da on vrijeĊa drugove Allahova Poslanika — neka je Allah zadovoljan njima! Ako neko sanja da siše zvijezdu. Ako neko sa nja da se nebeski svod kreće ili kruţi oko njega. a narod Ad je uništen zapadnim vjetrom". ugledni ljudi će mu dolaziti povodom neke nesreće. a ako je siromašan. Ako neko sanja da se preobrazio u neku zvijezdu koja sluţi kao putokaz ljudi će od njega traţiti da im on daju svoje savjete i mišljenje u vezi s njihovim poslovima i postupcima. to bi bilo dovoljno (u ar. ako se ujutro pojave na zenitu. a s takvim vjetrom.ĉovjeka koji se brine za vladarov imetak. on će postati poznat u narodu i nadmašiće svo je premce ili će sluţiti nekog uglednog ĉovjeka. Vlašići (grupa zvijezda u sazvjeţĊu Bika) simboliziraju razboritog ĉovjeka. nastala je zima. njegov govor ili njegove pomoćnike i sluge. Ako neko sanja da ga je obasjala Venera ili Jupiter. Što se tiĉe PET PLANETA one u snu simboliziraju vladarove ljude. Vjetar moţe da simbolizira i patnju. Mars — vladarovog ĉovjeka zaduţenog za rat. Ako neko sanja da je uzeo zvijezdu rodice mu se sin koji će steći ugled i slavu. Vjerovjesnik s. Venera — vladarovu ţenu. Poznato je da je vjetar bio u sluţbi Sulejmana a. dobiće ugled i visok poloţaj. da njim spašava laĊe koje plove po Njegovoj zapovijedi. ovaj svijet će mu biti naklonjen. ali je nije jeo.to znaĉi da on sli jedi vjeru Allahovog Poslanika s. Sirijus je ta kode bio oboţavan mimo Allaha. Tako Saturn simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za kaţnjavanje. daje i neke bolesti i slabosti. jeziku 'istoĉni vjetar' je izveden od rijeĉi 'biti naklonjen'. i njegovih drugova i da je na putu istine. slabost i komešanje u narodu. pomoć. njegove zapovijedi. Otuda se u narodu i kaţe da se vjetar uskovitlao. Ako neko sanja da je s neba ukrao neku zvijezdu. jeziku) izvedeno od rijeĉi „vlaga".s. šalje vjetrove kao radosnu vijest svoje milosti. To naroĉito vaţi za zapadni vjetar obzirom da je on uništio narod Ad i obzirom da on ne vrši oprašivanje. Ako neko sanja zvijezdu u svojoj postelji. postići će neko dobro koje je u vezi s putovanjem.A njegove zvijezde. postići će vlast i ugled. ako je bogat.v. Ako neko sanja da zvijezde padaju s neba. koji puše u vrijeme promjene vremena ili smjene godišnjih doba. upravu. obzirom da iste izaziva kada se uskovitla. Vjetar moţe da simbolizira i rodnost. Ako neko sanja da ga vjetar s lahkoćom nosi. on će od vladara ukrasti neku vaţnu stvar ili će osjećati nedostatak neke ugledne liĉnosti. on uzima i jede tuĊi imetak.s. on će otići na put i mijenjati konake i svoje stanje. Ako bi se simbolika istoĉnog i zapadnog vjetra svodila samo na njihove nazive. Ako neko sanja da je progutao zvijezdu. kad već sunce sine. Sirijus simbolizira neku laţnu stvar. to znaĉi da je nastalo ljeto. nastala je polovina ljeta. Neki vele: Ako neko sanja da su zvijezde na stropu kuće. Reĉeno je i to da sanjanje Vlašića sim bolizira smrt. to nema dobro zna ĉenje i moţe da simbolizira rušenje te kuće ili smrt njenog vlasnika. Već je spomenuto da je on stvoren od ĉ ovjeka. Jupiter . Ako neko sanja da ima u ruci malih zvijezda. Ako neko sanja da su se u njegovoj kući skupile zvijezde koje daju svjetlost i sjaj. a Merkur — vladarovog pisara.a. Ako neko sanja da se preobrazio u zvijezdu. to simbolizira umiranje ljudi odvlasti ili rat u kome gine vojska. crkavaće stoka i nestajaće plodovi obzirom da je njegovo ime (u ar. da se u tmini orijentira prema njoj). Vjetar moţe da simbolizira i bolest.

zavisno od toga koliko je pokisnuo. bilo da će brodovi doći s tovarima hrane. teškoća ili zaraza.š. pogotovo ako se sanja da umjesto vode (kiše) pada pšenica. Ako je u snu vidio da vjetar. situacija u kojoj se oni nalaze će se izmijeniti nabolje i riješiće se onoga što ih je zadesilo. ĉupa drveće. to šteti i ljudskim tijelima. med ili mast. ili će mu. rijeĉima će mu biti nanesena neka šteta. simbolizira vruće bolesti. ili zemlja bez prašine i tome sliĉno. Kiša moţe da simbolizira i razne tegobe i bolesti ukoliko se sanja da pada u nevrijeme i da krupnim kapima ili gradom nanosi štetu. ako je vrijeme hladno ili ako je u snu bio u svom mjestu. ako je snivaĉ 131 . ako je snivaĉ na laĊi. po analogiji da sve ono što šteti zemlji i onome što iz nje niĉe. shodno rijeĉima Uzvišenog: . osjećajući pritom strah. to simbolizira opšteljudsku patnju. ili to znaĉi da će bezbjedno putovati morem. Kiša moţe da simbolizira i kaznu koja se spušta s neba. ili neku nesreću. ili groţĊe. da je kišnicom umio lice da bi bolje vidio. Vrući vjetar. ili su opsjednuti od strane neprijatelja. ili će biti uznemiren.. Kur'an i mudrost obzirom da voda znaĉi ţivot za ono što je na zemlji i ĉijim nestankom bi nestalo ţivota na njoj. ili ako su izloţeni patnji i bolestima. izobilje. Njegovu vjeru. ili jeĉam.. ţivotinje i hranu. dobiće vlast ili će otići na put sa koga se neće vratiti. Blagi i ĉisti vjetrovi. porobljavanje. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. Kiša takoĊe moţe da simbolizira tegobu i ptanju koje svijetu nanosi vladar. da im oduzima imetke ili izdaje naredbe. da je uzeo abdest. ili će ga vladar ili sudija kazniti i tome sliĉno. i li će biti pritvorena u zatvoru. bolest će mu se pojaĉati. kao što je najezda skakavaca. ako se sanjaju. Ako neko sanja da je na kiši ili da se od nje sakrio pod krov ili zid. smutnja... Kišica simbolizira lahkoću onoga na što se odnosi. ako se sanja. Vjetar popraćen prašinom simbolizira rat. ili su njene kapi vrele obzirom da Allah dţ. oduzimanje imovine. a ako nije nijedno od toga. a kakav će biti za vršetak toga što ga je zadesilo odreĊuje se na osnovu toga kako je završio u snu. dozi vjeće zemljotres. Ako neko sanja da ga vjetar nosi tegleći ga i motajući ga. selo ili nepoznatu mahalu. Znaĉenje kiše je još izraţenije ukoliko se sanja da umjesto vode pada mlijeko. ili ulje.ne osjećajući pritom strah niti uţas i ne videći mraka niti magle. i ako je vjetar popraćen tminom. pogotovo ako se sanja da umjesto kiše padaju zmije ili nešto drugo što simbolizira patnju. Kiša u snu moţe da simbolizira i rodnost godine. prašinom i hukom. Ako se sanja da se vjetar spustio na grad ili na vojsku. Ako se sanja blag vjetar ili vjetar koji vrši oprašivanje i ako meĊu ljudima vlada nepravda. ako je od onih koji putuju ili namjeravaju putovati morem . Sklanjanje od kiše pod zid moţe da simbolizira i to da će osoba koja je to sanjala biti sprijeĉena da radi ili da ide na put. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. koja su takoĊe stvorena od zemlje i na njoj rastu. ili će ga neko napasti. postaće vladar nad ljudima. — a strašne li kiše za one koji su opomenuti bili!" Kiša moţe da simbolizira i smutnju i prolijevanje krvi. uţas i paniku. Olujni vjetar simbolizira vladarovu nepravdu. ili će im biti poglavar i oni će mu biti potĉinjeni i si uzice mu.. ili će steći imetak ako je siromašan. krenuti posao u trgovini ako se bavi trgovinom. zbog bolesti ili siromaštva." Ako neko sanja da kiša pada u cijeloj zemlji. simbolizira moćnog i nepravednog vladara. ako su u ratu. Kiša moţe da simbolizira i bolest. kao npr. ako je stanovništvo te zemlje u nekoj tegobi. A ako vam bude smetala kiša. Vjetar popraćen grmlja vinom. Ako neko sanja da ga je vjetar prenio iz jednog u drugo mjesto. Izuzetak ĉini ako je neko sanjao da se kišom oĉistio od dţunupluka. grad ili vjetar. ako se stanovništvu nanosi nepravda. bilo usljed kiše ili vremen skih uslova izazvanih kišom. ili će ga uhvatiti drhtavica ako je bolestan. kao npr. pogotovo ako je popraćena vatrom. koja će ustalasati i uzdrmati ljude. nakon zastoja. pogotovo ako se sanja da umjesto vode pada krv... simboliziraju dobro i blagoslov. ako je toga dostojan.: „. godina će im biti rodna i cijene će pojeftiniti. Vjetar sa ţutom prašinom simbolizira bolest. što samo po sebi simbolizira imetak i opskrbu. kao što je kuga. ako se sanja. uza sve navedeno. ili ga je vjetar bacio u daleko mjesto (te od njega nije ostalo nikakva tra ga)".. nanošenje nepravde od strane vlasti i tome sliĉno. znanje. pomoć. ili da je njom saprao neku neĉistoću s tijela ili odjeće. toga će se osloboditi ukoliko je kiša u to vrijeme bila korisna. milost. jer navedeno znaĉi. biće uništeni. ili ako je bila popraćena kamenjem ili vatrom. a ukoliko je nanijela štetu. pojeftinjenje cijena ili bogatstvo obzirom da ona sve to uzrokuje i rezultira. olakšanje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. nji hovo teško stanje će se još više pogoršati zavisno od toga koliko je kiša bila jaka. kaznu koju je s neba spuštao na neke narode naziva kišom. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. ruši zidove i po zraku kovitla ljude. napad neprijatelja. ili hurme.š. to moţe da znaĉi da će meĊu ljudima nastati smutnja. laĊa će stradati. pogoto vo ako se sanja da takva kiša pada iskljuĉivo na neku kuću.. KIŠA simbolizira Allahovu dţ.. sprijeĉenost i nemogućnost odlaska na put ili obavljanja poslova koji se rade pod otvorenim nebom. ili će dobiti batine. rat. ako je bolestan.

Ako neko sanja više oblaka da dolaze jedan za drugim i da ljudi iz oblaka oĉekuju kišu s tim da nema nikakvih pokazatelja kazne. oni simboliziraju k iše i bujice. razboritost. Oblaci t a kode mogu da simboliziraju znanje. a ako je oţenjen.. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju laĊe koje morem plove. i ako od vladara ili nekog njemu sliĉnog nešto traţi. a zatim smo ostale uništili spustivši na njih kišu. primiĉe islam. Sliĉni oblaci će natkrivati i stanovnike Dţehennema. kao što su sijevanje munja i grmljavina. Oblak takoĊe moţe da simbolizira i trudnicu obzirom da i oblak i trudnica u svojim utrobama nose vodu koju ne smiju ispustiti niti izbaciti bez dozvole njihovog Gospoda ra.: . ili porez i kuluk koji će im nametnuti vladar. Oblak takoĊe moţe da simbolizira kišu obzirom da on u sebi sadrţi kišu i da zbog nje i postoji. dobiće mudrost i vlast. ili se spustili na kuće. ako je neoţenjen.kamenjem. u to mjesto će stići neko dobro koje ljudi oĉekuju. Takav oblak je uništio narod Ad. ili će ga vladar kao svog izaslanika poslati u neku misiju. Sanjanje kiše koja posvuda pada simbolizira obilnu i rodnu kišu. ako slijedi novotarije (bid'ate) ili ĉini grijehe. Svi nazivi za kišu (u arapskom jeziku) prilikom tumaĉenja imaju bolje znaĉenje od naziva „metar". ili na hadţ ukoliko za to ima pretpostavki. bilo da je u pitanju povratak vojnika.. ako ima ţelju za djetetom. simbolizira upravitelja koji nije ni pravedan ni nepravedan. i na njih smo kao kišu grumenje od skamenjene gline sruĉili".. a sanjanje kiše koja nije poţeljna simbolizira nešto neţeljeno. Oblaci 132 . on će se. ukoliko se dovodi u vezu s upravom.: „. Ne smatra se pokuĊenim ako neko sanja da pada kiša a da pritom nema oblaka obzirom da kiša dolazi s neba. Knjizi nema znaĉenje utjehe već oznaĉava brigu. i ukoliko se dovodi u vezu s nekim za natlijom. Sanjanje kiše koja je poţeljna simbolizira dobro. onda ima znaĉenje utjehe za sve ljude. koje nose tovare i koje pokreće vjetar. ili ĉovjeka od vlasti.š. Ako neko sanja da na oblacima zida kuću. otići će na put. ako sanja da jede oblake. ili će postati poznat po znanosti i mudrosti ako se time bavi." Neki vele da kiša simbolizira karavanu kamila.. karavane ili neĉeg sliĉnog." ili: „. Ako neko sanja da s neba na ime kiše padaju sablje. ali nije aţuran. postići će imetak od kojeg će i drugi imati koristi. Ako neko sanja da na oblacima zida dvorac. pomoću njih spušta vodu koja omogućuje ţivot na zemlji. kao npr.. od takvih ljudi će se okoristiti hala l imetkom ili mudrošću. kloniti grijeha i ĉiniće dobra djela. simbolizira trgovca koji nije aţuran u nabavcu kupcima potrebne robe. postići će mudrost. zapašće u nevolju. Allah dţ. i ako ima d evu ili laĊu na putu. ili na njive.Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov. postići će mudrost i druge će pouĉavati mudrosti. ili kata-ptice. ili skakavce. ukoliko se dovodi u vezu s trgovinom. Beskišni oblak. mudrost i rjeĉitost obzirom da se u tome što se oni kreću po visinama i nose teške terete te ispuštaju kišu krije prefinjena mudrost. ili stranke i frakcije koje će se meĊu njima pojaviti i koje će ih razjediniti. će mu dati bogatstvo. ili vrapce. visok poloţaj i solidan i halal imetak. Ako neko sanja da se pretvorio u oblak koji ljudima daje kišu.š. meĊu njima će zavladati bolesti... Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju vojsku i saputnike obzirom da oblaci nose vodu od koje je Allah stvorio sve ţivo. to znaĉi da će se ljudi meĊusobno sporiti i svaĊati. od takvih ljudi će ubrati mudrost. Ako ne ko sanja da u svojoj ruci ima oblak iz kojeg pada kiša. oţeniće dobru ţenu. pokajaće se. steći će znanje i mudrost. ili da su popraćeni vatrom.nemusliman. kada su ga ugledali. da ih tjera zapadni ili neki ţestoki vjetar. da im donosi kišu.. Ako neko sanja da su oblaci pali na zem lju. tako da onaj ko sanja da je okruţen oblacima — biće okruţen takvim ljudima. ili da ga oblak nosi. Ibn Sirin je rekao: Rijeĉ „metar" (kiša) u Allahovoj dţ. a ako za kišu nije upotrijebljena rijeĉ (izraz) „metar". dobiće to. ili najezdu skaka vaca i biljnih ušiju. Neki vele da takav san simbolizira izbavljanje koje će doći odakle se ĉovjek i ne na da. a ako se sanja da padaju dinje.?" (Rijeĉ „ibil" u ar. vratiće se s puta. ţena će mu zatrudnjeti. ako je siromašan. livade i drveće. ukoliko se dovodi u vezu s uĉenjakom. a ako oblak prati nešto što ukazuje na kaznu. a isto tako i „oblak"). Ako neko sanja da jaše na oblaku. zmijama ili škorpijama. a donio im je kaznu. ili povratak karavane s vijestima o smrti većine svoje pratnje. OBLACI simboliziraju islam obzirom da oni za ljude znaĉi ţivot i spas i da Allah dţ. jeziku znaĉi „deva". koristeći mudrost koju će zadobiti.. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar oni neće pogledati devu kako je stvore na. kao što i karavana simbolizira kišu. ako sanja da sakuplja oblake. koje nisu ni na zemlji ni na nebu. Ako neko sanja da mu je oblak u njegovoj kući. ako je nemusliman. to simbolizira neprijateljski napad. Neki vele da oblaci simboliziraju milostivog i saosjećajnog vladara. ili će ga vladar unaprijediti ukoliko je u vezi s vladarom. Oblaci takoĊe mogu da simboliziraju i deve koje nose tovare onoga što pomoću vode niĉe iz zemlje obzirom da i de va simbolizira oblak. on je vrlo vješt u svom poslu i ljudima je i te kako potreban. on je škrt u širenju znanja koje posjeduje. primiće islam. kao npr. kao npr. Oblak takoĊe moţe da simbolizira vladarovu srdţbu ili kaznu ukoliko se sanja da je crn i da je popraćen neĉim što ukazuje na kaznu. ako sanja da posjeduje oblake. ili u njegovom krilu.š. ako je musliman. Ukoliko su ti oblaci bili popraćeni neĉim što ukazuje na brigu ili nešto nepoţeljno. za koji su oni mislili.

GRMLJAVINA simbolizira vladarovu prijetnju i upozorenje. a ako je u zatvoru. pak. MUNJA. naklonost ili nadu ob zirom da munju prate gromovi.. iz oĉiju će mu teći suze. oblaci — vojsku. neistinu ili laţ obzirom da se grom oĉekuje tek nakon munje. ako je duţan. simboli ţira nevolju. Neki vele: Ako neko sanja da su se sa zemlje prema nebu podigli oblaci i da su natkrilili neko podruĉje. Neki vele da sanjanje grmljavine bez padanja kiše simbolizira strah. iz kojih posuvda pada kiša. a i stoga što se u haberima spominje da je munja — biĉ meleka zaduţenog za oblake. Drugi. to moţe da simbolizira kišu koja će ga omesti u njegovom poslu. Ako munju prati kiša.mogu da simboiziraju i vladare koji imaju vlast nad ljudima a nad kojima ljudi nemaju vlasti. tako da mu kiša (pored suza) moţe da simbolizira krv ili sablju koja će mu uzeti dušu. i kiša. zamku. to moţe da simbolizira kišu ili vladarova korisna upozorenja. ili. koji simboliziraju patnju i kaznu. a ako to sanja nepoštena osoba. simbolizira strah od vladara. Ako se sanja da kiša dolazi u nevrijeme i da nanosi štetu. neku smetnju koja mu moţe nanijeti štetu. ţetelac i si. to moţe da simb olizira nepogodu. da grmljavina praćena kišom i sijevanjem za putnike simbolizira strah na putu. a za onog ko nije na putu ili za poljoprivrednike simbolizira nadu obzirom na kišu koja obiĉno dolazi s munjom. udarac biĉem. a plakanje s kišom obzirom da Arapi smatraju da smijeh predstavlja razotkrivanje i osvjetljavanje skrivenih stvari. da vidi njenu svjetlost. Munja bilo šta da sim bolizira — to će se desiti ubrzo obzirom da ona brzo dolazi i brzo nestaje. ili istovremeno i jedno i drugo. ili najavu kiše. ako je na putu. bilo zbog neke vladarove naredbe... ako neko sanja grmljavinu. bilo da su u pitanju rijeĉi koje će ga rasplakati. ako to sanja neko ko ţeli ići na put. to znaĉi da će se obistiniti upozorenja i prijetnje koje grmljavina simbolizira. Pjesnici uporeĊuju smijeh s munjom. vjetar. Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira prepirku i raspravu. Ako neko sanja nadolaţenje oblaka. i ako je popraćena grmljavinom i sijevanjem. ako je poljoprivrednik i ako mu usjevi trpe od suše.. munje — uzdignuta koplja i obojene zastave koje lepršaju. oni simboliziraju dobro i blagoslov. njegova porodica će ga oplakivati i neće dugo ostati u ţivotu. vratiće dug. to simbolizira prenošenje vladarovih zapovijedi. lijepo vladarovo obećanje. smutnju ili bolest. putnik ili bjelilac platna. najezdu skakavaca. da ga je munja ošinula. opet. a za onoga ko nije na putu simbolizira nadu. takva grmljavina simbolizira vladarovo slavljenje nekog osvojenja i pobjede uz bubnjeve i zastave. npr. otići će na put i sretno se vratiti s puta. isukivanje sablje.epidemiju i haranje smrti. kiša — prolivenu krv.. vele da oblaci koji se sa zemlje diţu prema nebu simboliziraju odlazak na put. biće osloboĊen. Grmljavina moţe da simbolizira i vladarovu pozitivnu prijet nju i korisna nareĊenja obzirom da grmljavina predstavlja nareĊenja meleka zaduţenog za oblake koji tim nareĊenjima (grmljavinom) upozorava na budnost i pripravnost. u ljetnom periodu kada nanosi štetu usjevima. da se pobojite i ponadate. grad. to znaĉi da će se snivaĉu desiti nešto neţeljeno ili nešto što će ga rasplakati. inaĉe. postići će zlo za kojim teţi. a blistanje oka otvorenog kapka nazivaju smijehom. munju popraćena kišom) bolesna. Ako to sanja neko kome kiša mnogo znaĉi i ako ljudi. Grmljavina takoĊe moţe da simbolizira ratne i ekspedicione bubnjeve. U narodu se. Oblak crvene boje. otac ili vladar srdit na njega. smutnju ili rat ukoliko je zemlja u ratu ili se oĉekuje napad neprijatelja. Neki vele da grom bez munje simbolizira iznenadni napad. Ako neko sanja da on sam vidi munju a da je drugi ljudi ne vide. a crni oblak simbolizira oštru hladnoću ili tugu. Ako neko sanja da je uzeo ili 133 . Reĉeno je i to da grmljavina simbolizira vladarovog ĉovjeka zaduţenog za bezbjednost zemlje. osjećaju potrebu za kišom. povodom naimenovanja nekog namjesnika (upravitelja) ili povodom slanja ili doĉe ka vojnih ekspedicija. ako je njegov gospodar. bilo zbog kiše. ako se sanja da dolazi u nevrijeme. Tamni oblak simbolizira brigu. Ako se pritom iza oblaka pojavi sunce i ne bude kiše. bez obzira na to da li su oblaci u snu bili bijeli ili crni. shodno rijeĉima Uzvišenog: . zidar. radost. i jedan od dokaza Njegovih je to što vam pokazuje munju. Ako to sanja neko koga kiša ometa.. njegovu prijetnju i upozorenje. a gromovi — smrt. tako da se za nju moţe pripremiti. vladarovo nareĊenje. da mu je zaslijepila vid ili da mu je ušla u kuću. ako se sanja. obustaviće putovanje. bilo biĉ od koga će mu poteći krv. za onoga ko prije kaţe da grmi. on simbolizira pojavu strašnog vladara koji prijeti istinom. Ako je osoba ko-ja sanja to (tj. kao npr. a za onoga ko je na putu — da će se vratiti s puta. kao npr. ili pak. Ako neko sanja da se nebom razlijeţe grmljavina. Ukoliko je grmljavina bila popraćena kišom i tminom. a da je grom njegov fijuk. smijeh. biće obradovan kišom i milošću.na javi. proći će ga ta srdţba i pokazaće naklonost.. to znaĉi da će vladar u to mjesto postaviti na vlast ĉovjeka koji će pravedno upravljati. Ako se sanja visoki oblak koji prati sijevanje i grmljavina. koja simbolizira mi lost. pogled će mu se ukoĉiti." Reĉeno je da munja za putnika simbolizira strah. slavlje povodom neke radosne vijesti koju je vladar ĉuo.

simboliziraju ljudska usta i jezike koji izgovaraju ono što ih se ne tiĉe i izazivaju smutnju. ili ako se je ublatio. ili. to simbolizira smutnju i haram imetak. Ako neko sanja da branom odbija bujicu od svoje kuće. ubiranje desetine ili poreza. Ako neko sanja da se bujica slijeva u rijeku. ako je neko iz te kuće sumnjiv ili izaziva smutnju. a ako u snu nije izašao iz blata. ako kroz oluke teĉe kisnica i oluci je odvode. a neprijateljski napad. ali da nije bilo kiše. Oluci mogu da simboliziraju i opskrbu. u toj kući će biti izvršen pretres ili će biti pod prismotrom policije. oduzimanje imovine. Ako neko sanja da se oluk izlijeva na nekog ĉovjeka. simbolizira epidemiju ukoliko za nju u narodu ima pokazatelja i ako je bujica bila mutna i boje krvi. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. to moţe da znaĉi da on ne ţeli da mu ţena zatrudni niti da mu se rodi dijete. ili da se zaglibila u blato. Sa- 134 . Gromovi simboliziraju nesreće i nevolje koje Naš Gospodar daje kome On hoće i koje otklanja od koga On hoće. Grom moţe da simbolizira i posjetu nepravednog vladara mjestu u kojem je u snu pukao grom. ali da nije bilo kiše. grijeh i namjera. ili da će se srušiti. nanošenje nepravde ili izazivanje smutnje u tom mjestu. Ukoliko se sanja da bujica ruši kuće i odnosi imovinu. BUJICA: ako se sanja da ulazi u grad. ili vladara koji ĉini nasilje. ako je u snu izašao iz blata. to simbolizira nepogodu. zavisno od veliĉine oluka. Ako bolesnik sanja bla to. a što je blato na snu crnje. ili ako nije uprljao odjeću niti tijelo. ili da će u njoj izbiti poţar. Ako neko sanja da kroz oluke teĉe voda. to je situacija u koju će zapsti teţa. ona simbolizira neprijateja koji napada. razne bolesti i epidemije obzirom da te nesreće i nevolje izazivaju efekte sliĉne onima koji iza zivaju gromovi tj. to moţe da simbolizira vijest o smrti odsutnih osoba. rušenje ili ubijanje. Neki vele da bujica simbolizira neprijateljski napad. grad. izuzev ako je sanjao da je izašao iz blata u kojem sluĉaju znaĉi da će se riješiti bolesti i da će ozdraviti. — pa mu je Ibn Sirin rekao: — Dobro si uradio! — Nije prošlo dugo vremena a došlo je do smutnje koju je izazvao (Jezid) ibn EI-Muheleb. kao što su skakavci. To se tumaĉi time što otvori oluka. opet. GROM takoĊe moţe da simbolizira tešku kaznu ili strašnu zapovijed koja dolazi od vladara. ili onih koji su otišli na hadţ ili u borbu. ako je neko iz te kuće odsutan. ali da nije bilo kiše. Ako ĉovjek sanja da mu je munja sagorjela odjeću. ako taj ĉovjek prati vladara.Ja s tih izvora nisam uzeo ništa. zapašće u patnju. umrijeće. ako se sanjaju. u ovom sluĉaju. to znaĉi da se neće riješiti briga u kojima se nalaze. ona simbolizira potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. uzdrmavaju ih. dugo će bolovati. zavisno od ostalih pokazatelja u snu.Sanjao sam da su potekli izvori. Ako neko sanja da je u njegovu kuću udario grom. rušenje ili kraĊa. vratove ili oĉi obzirom da oni spuštaju vodu s gornjeg dijela kuće (krova). Takav san moţe da znaĉi i to da u toj kući ţivi osoba koja iz nekog razloga roni suze. a teĉenje vode kroz oluke simbolizira prolivenu krv i odsjeĉene glave. to je veći snivaĉev haram. zaglibiće se u pogledu vjere i dunjaluka srazmjerno tome koliko je bio zaglibio u blato u snu. ne simboliziraju nikakvo dobro. preduzeće mjere protiv neprijatelja kako bi ga sprijeĉio da nanese štetu ili propast njegovoj porodici. pogaĊaju i uništavaju. Oluci takoĊe mogu da simboliziraju usta.dobio munju ili munjom obasjani oblak. ili da će je zadesiti nešto drugo. ili to moţe da znaĉi da će tu kuću pokrasti lopov. Munja ponekad simbolizira i strah uz koji ide i korist. Ako se sanja da gromovi udaraju u njive i vrtove. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. i da ljudi uzimaju (vodu) s tih izvora. Bujica moţe da simbolizira i vojsku koja u miru ili kao pratnja ulazi u grad ukoliko bujica u snu nije nanosila štetu i ako se nje ljudi nisu bojali. To je još potvr dnije ako se sanja da olucima teĉe krv. poţar. vjetar. pa stoga izbacuje sjeme van. Ako se sanja da iz oluka teĉe voda. ako je bolestan. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . poteći će im opskrba i riješiće se briga obzirom da oluci odvode vodu koja bi mogla da zada brige. napašće ga neki neprijatelj od vladarovih ljudi. Ako neko sanja da gromovi udaraju u kuće. to znaĉi da će se u tom mjestu prolijevati krv. Ako neko sanja da mu voda iz oluka teĉe u kući ili pod postelju. stanovništvo tog mjesta će se riješiti neke brige i ţivjeće u blagostanju i sreći. Ako neko sanja da iz oluka nekih kuća teĉe kisnica. oslobodiće se grijeha i teške situacije u koju je zapao. u zatvor ili u ruke vlasti. stići će vijest o njegovoj smrti. simbolizira nadolazak bujice. MULJ i GLIB. Bujica takoĊe moţe da simbolizira okupatora. zapašće u smutnju. kao što su strašna smrt. Ako zdrava osoba sanja da ide po blatu. Ukoliko se sanja da bujica plavi. od ĉijeg zla će se saĉuvati uz pomoć nekog ĉovjeka. razrezivanje nameta. neugodnost i brigu. Što je blato na snu Ijepljivije i dublje. a ako voda iz oluka ne otiĉe. BLATO. ulijevaju strah stvorenjima. ako su ljudi u nevolji i brigama. neki ĉovjek će ga podsticati na neko dobroĉinstvo i hajr. gromovi. umrijeće mu ţena ako je bolesna. — Ibn Sirin mu je rekao: — Ne uzimaj s tih izvora! a on je rekao: . p ak. Grom moţe da simbolizira i druge dogaĊaje ĉije mjesto i naĉin dogaĊanja pobuĊuju veliko interesovanje ljudi. kao npr. Reĉeno je i to da munja sim bolizira dobijanje neke koristi iz udaljenog mjesta. nad njim će biti izvršena vladarova zapovijed.

njanje ilovaĉe i pravljenje od nje ćerpiĉa takoĊe ne znaĉi nikakvo dobro obzirom da ilovaĉa simbolizira brigu i sporenje, sve dok se ona ili od nje napravljeni ćerpiĉi ne osuše, kada simboliziraju imetak koji će se dobiti nakon velikog truda, brige, sporenja i neprijatnosti. DUGA: ako se sanja da je zelene boje, simbolizira sigurnost od oskudice i vladareve nepravde; ako se sanja da je ţute boje, simbolizira bolest; i ako se sanja da je crvene boje. simbolizira prolijevanje krvi. Neki vele: Ako ĉovjek sanja dugu, oţeniće se. Drugi, opet, vele: Ako neko sanja dugu sa svoje desne strane, ona mu simbolizira neko dobro, a ako je sanja s lijeve strane, ona mu simbolizira neko zlo. SNIJEG, LED i GRAD simboliziraju razne nezgode, bolesti i ptanje koje će zadesiti mjesto u kojem snivaĉ ţivi ili mjesto na koje se nešto od toga sruĉilo. To isto simbolizira i ako se sanja da iz neba pada kamenje ili vatra. To stoga što sve navedeno uništava usjeve, drveće i plodove, onemogućava plovidbu, svojom hladnoćom nanosi štetu i upropaštava siromahe i što ponekad uzrokuje bolesti. Navedeno moţe da simbolizira i rat, najezdu skakavaca ili epidemiju, a takoĊe moţe da simbolizira i rodnost godine i bogatstvo. Ako neko sanja da je pao snijeg i da je prekrio zemlju, ako je to poljoprivredni kraj i ako je to vrijeme kad je snijeg koristan, to simbolizira obi lje svjetlosti, rodnost i obilje prinosa, koji će zemlju u tom kraju prekriti hranom i prinosima kao što je bila prekrivena snijegom u snu, a ako je to vrijeme u kojem snijeg zemlji i raslinju ne donosi korist, to simbolizira nasilje vladara i ljudi od vlasti. Ako se sanja da je snijeg zatrpao kuće, drveće i puteve, bilo da je to vrijeme kad je snijeg koristan ili kad nije, to simbolizira ne pravdu koja će tom stanovništvu biti nanesena, ili propast njihove imovine, zavisno od ostalih pokazatelja u snu. Isto tako, ako se sanja da je snijeg napadao po zelenilu ili po mjestima po kojima inaĉe ne pada kao npr. u kuće ili radnje, to simbolizira patnju, nevolju, bolest, epid emiju i patnju koja će zadesiti taj kraj. Snijeg moţe da simbolizira i opsadu, nemogućnost odlaska na put ili obavljanje nekog drugog posla. LED simbolizira isto što i snijeg, i njegovo sanjanje obiĉ no ne predstavlja nikakvo dobro. Led pokatkad moţe da simbolizira i smicalicu od strane šejta-na, od vladara ili od nekoga drugog. GRAD: ako se sanja da je pao po usjevima i rastinju ne nanoseći pritom nikakve štete, simbolizira dobro i rodnost. Grad moţe da simbolizira i skakav ce, prepelice, kata-ptice i vrapce, koji ne nanose štetu, pogotovo ako ljudi u snu grad uzimaju i sakupljaju u ĉaše i posude. Isto tako, ako snijeg i led ne nanose nikakvu štetu, oni mogu da sim boliziraju korist, prihode, plodove, plijen i bijele pare. Ako se sanja da grad nanosi štetu usjevima i ljudima ili da je pao po kućama i radnjama, on simbolizira nesreću i zarazu koje ne traju dugo. Ako neko sanja da grad kupi u sito, odjeću ili nešto u ĉemu se voda ne moţe nositi, ako je bogat, bogatstvo će mu se istopiti, ako ima neku robu da se prevozi morem, bojati se da će mu propasti, a ako je siromašan, sve što zaradi ili dobije neće dugo kod njega ostati i za cijelog svog ţivota neće ništa uštediti. Neki vele da veliki snijeg simbolizira vladarovo muĉenje i vrijeĊanje podanika. Ako neko s anja da po njemu pada snijeg, otići će na daleki put koji će mu donijeti slavu. Ako se sanja da je sni jeg pao u manjim koliĉinama, da je pao na vrijeme i u mjestu gdje je snijeg uobiĉajena pojava, on simbolizira rodnost godine u tom kraju, a ukoliko je napadao u velikim koliĉinama i ako je sve zatrpao, on simbolizira brigu i patnju koje će zadesiti taj kraj. Ako neko sanja da ga je, bilo ljeti, bilo zimi, uhvatila hladnoća od snijega, osiromašiće. Ako neko sanja da je kupio tovar sni jega u ljetnom periodu, zadesiće ga nešto što mu neće dati mira, a toga će se riješiti lijepim rijeĉima ili dovom.Sanjanje snijega koji se brzo topi simbolizira zamor i brigu koji će brzo nestati. Ako se sanja da na sušnu zasijanu zemlju pada snijeg, on simbolizira isto što i kiša i znaĉi milost i rodnost. Ako neko sanja da po njemu pada snijeg ali da on na sebi ima nešto što ga štiti od snijega, to znaĉi da je on odluĉan ĉovjek i da mu ne predstavlja teškoću niti mu uliva strah ono što se na njega u ţivotu sruĉuje. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da na njega pada snijeg, neprijatelj će mu nanijeti neku neugodnost. Ako neko sanja da je dobio odreĊen broj zrna grada, dobiće imetak ili bisere. Reĉeno je i to da grad, ako se sanja da pada s neba. simbolizi ra vladarovo muĉenje podanika i uzimanje njihovih imetaka. Sanjanje leţanja na sijegu simbolizira vezanost. Ako neko sanja da ga je snijeg nadvisio, zapašće u velike brige; ako se snijeg brzo otopi, ubrzo će se osloboditi briga. Zimska hladnoća uglavnom simbolizira siromaštvo. Led simbolizira brigu i patnju, izuzev ako ĉovjek sanja da je u posudu nasuo vode i zaledio je, jer to simbolizira dobijanje trajnog imetka. Ledara simbolizira vladarovu (drţavnu) ili neku drugu riznicu. ZEMLJOTRES i PROPADANJE ZEMLJE: ako se sanjaju, simboliziraju dolazak vladara u neko mjesto i njegovo kaţnjavanje stanovnika tog mjesta. Reĉeno je da zemljotres simbolizira i tešku bolest. Ako neko sanja da se neko brdo trese i ljulja od zemljotresa i da se potom ustabililo, vladar ili velikan tog mjesta će zapasti u tešku situaciju, koja će kasnije proći. Ako se sanja da se u nekom mjestu desio zemljotres, vladar će stanovništvu tog mjesta ĉiniti nasilje, ili će meĊu nji ma zavladati smutnja ili harati bolest. Ako neko sanja da ĉuje stropoštavanje oblaka, stanovniš-

135

tvo tog mjesta će zapasti u smutnju, nerpijateljstvo i gubitke. Neki vele da propadanje zemljišta i zemljotres simboliziraju opštu nesreću i propast ljudi i njihovih imetaka. Ako neko sanja da se zemlja kreće, to ukazuje na snivaĉevu ţivost i pokretljivost. Ako neko sanja da ga je zadesila hladnoća, osiromašiće. Akoneko sanja da se grije uz vatru, ţeravicu ili dim, osiromašiće i traţiće posao kod vladara i biće izloţen opasnosti i riziku. Ako neko sanja da se grije uz razbuktala vatru, biće uposlen od strane vladara. Ako neko sanja da se grije ţeravicom, on traţi sirotinjski imetak. Ako neko sanja da se grije uz dim, izloţiće se nekom riziku. Neki vele da hladnoća simbolizira spor posao, a ako je sanja putnik, putovanje neće upotpuniti i poslovi će mu sporo teći. MAGLA: ako Se sanja, simbolizira zbrjcu i smutnju. Oblaĉan dan u snu simbolizira ţalost, brigu i iskušenje (belaj). 39. TUMAĈENJE SNOVA O ZEMLJI, BRDIMA PRAŠINI, PIJESKU, PUTEVIMA, GRADO VIMA, SELIMA. KUĆAMA, ZGRADAMA, DVORCIMA, TVRĐAVA MA, RADNJAMA, TRGOVINAMA, POJEDINIM KUĆNIM PROSTORIJAMA, VRATIMA, STROPOVIMA, KUPATILIMA, KLOZETIMA, ZATVORIMA, DŢAMIJAMA, CRKVAMA, SINAGOGA MA i GROBNICAMA ZEMLJA: za onoga ko sanja da je posjeduje simbolizira njegova ovosvjetska dobra i ţivot na ovom svijetu, koji će odgovarati zerni|i koju je sanjao, t j. da li je bila prostrana i v/elika ili je, pak, bila tijesna i mala. Zemlja moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet), a nebo Ahiret (budući svijet) obzirom da je dunjaluk {vremenski) bliţi, a Ahiret udaljeniji i obzirom da je Dţennet na nebesima. Poznata zemlja moţe da simbolizira i snivaĉev grad i njegovo stanovništvo. Zemlja moţe cia simbolizira i putovanje ukoliko se sanja da je prohodna. Zemlja moţe da simbolizira i ţenu ukoliko snivać zna njene granice i odakle dokle seţe. Zemlja moţe da simbolizira i suprugu ili robinju obzirom na brojne sliĉnosti u vezi sa rodnošću i dr. Zemlja moţe da simbolizira i majku obzirom da smo mi stvoreni od zemlje. AKO neko sanja nepoznatu zemlju, ako je siroma san, obogance se, ako je neoţenjen, oţenire se, i ako je sluţbenik, dobiće neku upravu. Ako neko sanja da je prodao zemlju, ili da je s jedne prešao na drugu zemlju, ako je bolestan, umrije-će, pogotovo ako je zemlja na koju je p'ešao njemu nepoznata; ako je bogat, osriomašiće, pogotovo ako je zemlja s koje je otišao bila obrasla biljem i zelenilom; i ako se bavi izuĉavanjem rnezheba, pronujeniće mezheb Ako neko sanje da je s nerodne zemlje prešao na rodnu zemlju, napustićf novotarije u vjeri a pnnvatiće se Sunneta Allahova Poslanika; ako sanja da s rodne zemlje prelazi na narodnu, pcstupiće suprotno; a ako to sanja neko ko ţeli ići na put, to mu je ono šio će mu s^ desiti rj putu. Ako neko sanja da se zemlja raspukla i da je iz nje izašao mladić, meĊu stanovništvom tog mjesta će doći do neprijateljstvo; ako je iz zemlje izašao starac, postići će sreću i izobilje; ako iz zemIje nije ništa izašlo niti je u nju išta ušlo, u tom mjestu će se dogoditi neko zlo; ako je iz zem Ije izašla neka zvijer, u to mjesto će doći vladar koji će ĉiniti nasilje; ako je iz zemlje izašla zmija, to mjesto će biti izloţeno trajnoj patnji. Ako neko sanja da iz zemlje niĉe bilje, godina u tom mjestu će bili rodna. Ako neko sanja da u zemiji kopa jamu i da iskopanu zemlju jede, prevarom će steći neki imetak obzirom da jama simbolizira prevaru i zamku. Ako neko sanja da je zemlja prekrivena biljem misleći pritom da je cna njegovo vlasništvo i radujući se tome, postići će ono za ĉim ţudi i ubrzo će umrijeti, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a kada bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili..." Ako neko sanja da se zemlja smotala i da je on ima u ruci, postići će vlast, a neki vele — dobiće nasljedstvo. Ako neko sanja da mu se zemlja ĉini tijesnom, iniaće tjeskoban ţivot. Ako neko sanja da mu zemlja govori o nekom dobru, pos tići će dobro i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da mu zemlja govori ne razumljivim i nepoznatim govorom, dobiće neki sumnjivi imetak. Ako neko sanja da propada u zemlju, izgubiće blagodati koje uţiva i promijeniće mu se stanje. AKO neko sanja da se izgubio u unutrašnjosti zemlje, ali da nije u nekoj jami, dugo će stranstvovati u potrazi za ovosvjetskim dobrima. Ako sanja da se izgubio u nekoj jami iz koje nema iziazaupašće u neĉiju zamku (spletku). Ako neko sanja da mu zenlja govor: rijeĉi prijekora, neka se boji Allaha zbog haram imet ka. Ako neko sanja da stoji na jednom mjestu i da potom propada u zemlju, ako je upravitelj,ovaj svijet će se okrenuti protiv niega tako da će mu prijatelji postati neprijatelji a njegova radost će se pretvoriti u ţalost, shodno rijeĉima Uzvišenog:'' Pa smo njega (Karuna) i njegov dom utjerali u zemlju''. Ako neko sanja da se neka mahala ili zemlja smotala, prekrivši one koji su tu ţivjeli, u tom mjestu će harati smrt ili će se ljudi odati ogovaranju i prenošenju rijeĉi tako da će time izazvati vlastitu propast, zavisno od toga koliko ih je zemlja u snu prekrila, ili će ih zadesiti neka tjeskoba, oskudica i nevolja. Ako neko sanja da se zemlja smotala i prekrila samo njega, njegov ţivot i njegovi poslovi postaće tjeskobni. Ako neko sanja da se zemlja pred njim prostrla i raširila, ţivjeće dugo i uţivaće u dobru.

136

STEPA: ako se sanja, simbolizira prelazak iz teškoće u blagostanje, iz tjeskobe u komoditet, iz grijeha u pokajanje, iz gubitka u zaradu i iz bolesti u zdravlje. Ako neko sanja da se nalazi u prirodi, postići će komoditet, ĉast, radost i sreću, zavisno od prostranstva, zelenila i usjeva zem ljišta koje je sanjao. PUSTINJA simbolizira siromaštvo. VADI (BEZVODNA DOLINA) u kojoj nema usjeva, ako se sanja, simbolizira odlazak na hadţ, shodno rijaĉima Uzvišenog: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u ko joj se ništa ne sije..." Ako neko sanja da luta po bezvodnoj dolini, on govo ri ono što ne ĉini, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zar ne vidiš da oni svakom dolinom blude i da govore ono što ne rade..." BRDO: ako se sanja, simbolizira nepobjedivog vladara tvrdog srca iili nekog velikog ĉovjeka, zavisno od toga koliko brdo se sanja. Brdo takoĊe simbolizira poboţnog uĉenjaka. Ono moţe da simbolizira i visoke poloţje, ĉasna mjesta ili lijepa prevozna sredstva. Allah dţ. š. je stvorio brda da budu stubovi zemlje i da je štite, od uzdrmavanja, tako da ona podsjećaju na uĉenjake i vladare, koji su u stanju da odrţe i ono što ĉvrsta brda nisu u stanju. Brdo moţe da simbolizira i ciljeve i ţelje obzirom da uspinjanje na brdo predstavlja postizanje ugleda (visine). Ako neko sanja da se popeo na brdo, ili da se na nj oslonio, ili da sjedi u njegovo m hladu, biće u blizini nekog poglavara, uz njega će postati slavan i on će ga štititi, kao što je vladar ili poboţni uĉenjak koji daje savjete i upute, pogotovo ako je u snu na brdu prouĉio ezan okrenuvši se prema Kibli, ili da iz luka baca strijele, tako da će se o njemu u narodu proĉuti zavisno od toga dokle je dopirao njegov glas dok je uĉio ezan, i u narodu će se poštovati i izvršavati njegove naredbe i saopštenja u okolinu dokle su dopirale njegove strijele. Ako to sanja neko koje najavi u nekom strahu, postići će sigurnost; ako je na moru, zadesiće ga neka nevolja tako da će morati da se ukotvi. Sanjanje uspinjanja na brdo moţe da simbolizira i zaštitu, shodno rijeĉima Uzvišenog: „Skloniću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi". Ibn Sirin je rekao: U navedenom sluĉaju brdo simbolizira zaštitu, izuzev ako snivaĉ sanja da je pobjegao s laĊe na brdo, što u tom sluĉaju znaĉi da će doţivjeti uništenje i propast, shodno kazivanju o Nuhovom a.s. sinu. Za onoga ko na javi nije na laĊi niti na moru ovakav san ukazuje na to da on ne prihvata stav zajednice (dţemata) i da se izdvaja sa svojim niskim ţeljama i novotarijama (bid'atima), pogotovo ako oko njega na brdu ima divljih ţivotinja, ili ako na laĊi, s koje je u snu pobjegao, ima sudija, vodeći uĉenjak ili pravedni imam (voĊa). Penjanje na brdo u snu moţe da simbolizira i snivaĉeve ţelje i namjere, koje se mogu utvrditi i odrediti pitanjem snivaĉa kakve ţelje, namjere i potrebe ima kod vladara ili uĉenjaka, ili to, pak, moţe da znaĉi njegovu namjeru odlaska na put i si. Ako neko sanja da se penje na brdo kako se to inaĉe radi, ili pomoću nekih stepenica, ili nekim sigurnim (dobrim) putem, biće mu olakšano da postigne ono ĉemu se nada i za ĉim stremi. Ako ga je pri uspinjanju na brdo zadesila neka teškoća, ili se na brdo uspinjao bez stepenica ili nekog drugog pomagala, zadesiće ga strah i u poslu će biti izloţen riziku. Ako se pak uspeo na vrh brda, poći će mu za rukom da se riješi tih poteškoća, a ako se probudio iz sna prije nego se uspeo na brdo, ili ako je sanjao da je prilikom uspinjanja pao, propašće u onome što traţi i neće moći ostvariti svoju ţelju, ili će pokvariti svoju vjeru svojim lošim postupcima, a ka ko će se sve to završiti zavisi od toga kako je završio u snu, je li imao povreda, lomova i dr. Ako neko sanja da je pao s vrha nekog brda, uzvišice, gomile, stropa, visokog zida, palme ili nekog drugo drveta, to znaĉi da će izmeĊu njega i onoga koga simbolizira ono s ĉega je u snu pao doći do razlaza (kao što je vladar, uĉenjak, muţ, ţena, rob, vlast, posao ili neko stanje), a što se utvrĊuje postavljanjem pitanja snivaĉu o tome ĉime je u budnom stanju preokupiran, ĉemu se nada, od koga strahuje, kakav je njegov odnos sa nekim sa kim bi moglo doći do razlaza i si. Ukoliko je i na taj naĉin teško odrediti o ĉemu ili o kome se konkretno radi, onda će se snivaĉu reći da će doći do razlaza izmeĊu njega (snivaĉa) i onoga koga ono s ĉega je pao uglavnom simbolizira. Pritom treba uzeti u obzir popratne pokazatelje u snu u vezi s visinom i ĉvrstino m brda, mjestom na koje je snivaĉ pao, da li je to bio krš, ravnica, voda, plodno ili neplodno mjesto i si. Ukoliko se sanja da se pada meĊu divlje ţivotinje, zmije, miševe i si, ili u prljavštinu i blato, to ukazuje na snivaĉevo padanje u neposlušnost, smutnju i otpadništvo. Takav san moţe da simbolizira i napuštanje grijeha i novotarija ukoliko je snivaĉ u snu bjeţao od divljih zvijeri, zmija i si., ili ukoliko je sanja da je s brda pao u dţamiju ili bašĉu, ili je uzeo mushaf, ili je stupio u namaz u dţematu. Ukoliko se sanja da se od brda nešto odvalilo ili srušilo, ili je na brdu izbio požar, to simbolizira stradanje onoga koga brdo simbolizira, izuzev ako to što se odvalilo lebdi iznad ljudskih glava, što u tom sluĉaju oznaĉava ţestoki strah koji će zadesiti ljude od strane vladara obzirom da je i iznad Benu Israila (Izraelićana) bilo dignuto brdo kao tama, ĉime ih je Allah zastrašivao i opominjao ih zbog neposlušnosti. Sanjanje kretanja brda simbolizira nastupanje neĉeg strašnog, bilo da je u pitanju rat koji će pokrenuti vladare jedne protiv drugih, bilo da će doći do spora meĊu uĉenjacima, usljed ĉega će doći do smutnje, tegoba i opasnosti u kojima će obiĉni svijet stradati. Ovakav san moţe simbolizirati i pomor i kugu, jer to predstavlja strašne

137

dogaĊaje. Ako neko sanja da se brdo pretvorilo u pjenu, pepeo ili prašinu, to znaĉi da od onoga koga brdo simbolizira nema nikakvog dobra ni u vjerskom ni u svjetskom pogledu. Ako takvo brdo simbolizira nekoga ko se uzdigao nakon poniţenosti, nekoga ko je poĉeo vjerovati nakon nevjerovanja ili nekoga ko je postao bogobojazan nakon silništva, to znaĉi da će se povratiti u prvobitno stanje, tj. opet će biti kao i prije, jer je Uzvišeni Allah, kako vele, brda stvorio od morske pjene, a pjena simbolizira neistinu, što se podrazumijeva i iz kur'anskog teksta. Brdo obraslo biljem i zelenilom koje na sebi ima vode simbolizira vladara vjernika, a ako na sebi nema ni rastinja ni vode, simbolizira vladara nevjernika, jer je on kao mrtvac obzirom da ne veliĉa Uz višenog Allaha i ne smatra ga svetim. Brdo koje stoji uspravno tj. koje ne pada simbolizira onoga ko je ţiv i ima bolje znaĉenje od brda koje pada. Brdo koje pada i pretvara se u kamenje simbolizira smrt neke velike osohe, kao što je vladar, obzirom da mrtvi ne spominju Alllaha i ne veliĉaju Ga. Ako neko sanja da se penje na brdo i da na brdu pije vode, ako je dostojan nekog poloţaja, dobiće ga od vladara gruba srca i koji ĉini korist drugima, a uz to će dobiti i imetak, srazmjeran koliĉini popijene vode. Ako takav san sanja trgovac, imaće uspjeha u trgovini. Sanjanje lagahnog uspinjanja na brdo simbolizira lagahno postizanje nekog poloţaja, a sanjanje napornog uspinjanja, uz svlaĊivanje poteškoća, simbolizira patnje i poteškoće u ţivotu. Ako onaj ko sanja da se penje uz brdo odustane od penjanja usljed poteškoća, to znaĉi da će se i u ţivotu spasiti nekih poteškoća, a ako se na brdo uspne uprkos svim poteškoćama, s mukom i naporom će postići visok poloţaj i vlast. Stijenje i drveće u okolini brda simboliziraju vodeće ljude tog mjesta. Svako uspinjanje uz nešto u snu simbolizira nekakav uspon,a svaki pad simbolizira gubljenje onog što se postiglo. Svako neprirodno uspinjanje na brdo simbolizira brigu, a odustajanje od takvoguspinjanja i silazak simbolizira izbavljenje od takve brige. Uglavnom, svako uspinjanje simbolizira postizanje nekog poloţaja, a svako spuštanje simbolizira gubljenje poloţaja. Ako neko sanja da nosi brdo i da mu je ono teško to znaĉi da će nositi tešku obavezu nekog velikog ĉovjeka ili trgovca, koja će ga pritiskivati, a ako mu je brdo pritom bilo lako, i taj teret će mu biti lagan. Ako neko sanja da je ušao u veliku pećinu brda, dohiće uputu u svojoj vjeri i svojim poslovima i biće jedan od vladarovih sluţbenika. Ako neko sanja da je ušao u malu pećinu brda, to znaĉi da će on spletkariti protiv vladara ili protiv nekog ĉovjeka na visokom poloţaju. Ko sanja da mu se na putu isprijeĉilo brdo, to znaĉi da će mu zapreku ĉiniti neka briga, problem, neki ĉovjek od visokog poloţaja ili naporna ţena. Ako neko sanja da se penje na brdo, vrh brda mu simbolizira krajnji cilj onoga što traţi, koji će ostvariti u onoj mjeri dokle se u snu uspeo uz brdo. Ako neko sanja da jede kamen, izgubiće nadu u ono što priţeljkuje, a ako sanja da kamen jede s hljebom, to znaĉi da će mu ţivot biti teţak i pun briga i poteškoća. Ko sanja da ljude gaĊa kamenjem, to znaĉi da je on homoseksualac, jer je to ĉinio i Lut a.s. kaum. Svako uspinjanje na brdo, brijeg, uzvisinu, strop i si. simbolizira postizanje onog za ĉim snivaĉ teţi. Svako uspravno uspinjanje u snu simbolizira poteškoću i nema nikakvo dobro znaĉenje. Ako neko sanja da se spustio s breţuljka, s dvorca ili s brda, to znaĉi da neće u potpunosti ostvariti ono što ţeli. Ako neko sanja da ruši brdo, to znaĉi da on upropaštava nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da je zabrinut kako će se popeti na brdo, brdo mu u tom sluĉaju simbolizira cilj kome on stremi; ako je uspio da se popne na brdo, postići će ono za ĉim teţi, a ako sanja da je prilikom uspinjenja pao, njegovo stanje će se promijeniti nagore. Pohvalno je ako se sanja da se na brdo uspinje na prirodan naĉin i bez poteškoća, a nije pohvalno ako se sanja da se uspravno penje na brdo, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,... a naprtiću Ja njemu teškoće..." PRAŠINA simbolizira ljude obzirom da su oni od nje stvoreni. Prašina moţe da simbolizira ţivotnje, a moţe da simbolizira i ovaj svijet (dun'ja), kao i ovosvjetska dobra, jer su ona nastala od zemlje i pomoću njih opstoje stvorenja. Arapi imaju obiĉaj da upotrebljavju rijeĉ „ etrebe" (koja je od istog korijena kao i prašina) za ĉovjeka koji se obogatio. Prašina takoĊe simbolizi ra i siromaštvo, smrt i grob, jer je prašina postelja mejta. A Arapi takoĊe imaju obiĉaj upotrebe rijeĉi „teribe" (koja je takoĊe od istog korijena kao i prašina) u znaĉenju siromaštva, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ev miskinen za matrebeh". Ko sanja da iskopava zemlju i da iz nje vadi prašinu, ako je bolestan ili ako ima nekog svog da je bolestan, to mu simbolizira grob; ako namjerava putovati, iskopavanje mu simbolizira put, a prašina — zaradu na putu, jer udaranje po zemlji znaĉi i putovanje po njoj, shodno rijeĉima Uzvišenog: ,,Ve aharune jadribune fil -erd" (i onih koji će po svijetu putovati"); ako to sanja neko ko ţeli da se ţeni, zemlja mu u tom s luĉaju simbolizira ţenu, kopanje zemlje — spolni odnos sa ţenom, trnokop — njegov spolni organ, a prašina - ţenin imetak; ako to sanja lovac, kopanje mu simbolizira njegovu zamku koju pos -tavja ţivotinjama, a prašina — ulov; ako nije u pitanju ništa od navedenog, to onda moţe da znaĉi da snivaĉ koristi razne spletke i smicalice da bi zaradio za ţivot ili da bi nešto postigao. Kopanje se uglavnom dovodi u vezu s kopanjem jame za divlje ţivotinje u koju bi se one ulovile, te se stoga i uzima da kopanje (jame) simbolizira spletkarenje i pravljenje zamki. Kad neko sanja da je

138

spasio si se. Ko sanja da je pokupio prašinu iz svoje radnje. rekao: „Ne boj se. a potom zapasti u nevolju. i ako je pored svoje 139 . Ako neko sanja da hoda po pijesku. svojim rukama neće moći zaraĊivati osiromašiće i na kraju umrijeti.. Ako neko sanja da mu neki ĉovjek baca prašinu u oĉi. Ako neko sanja da mete svoj dućan i da s prašinom iz njega izbacuje i platno. ali će na kraju ipak dobiti utjehu... siromašan i potcijenjen.". bogatstvo ili siromašt vo itd. to znaĉi da on uţiva zaštitu nekog poznatijeg ĉovjeka. Kad neko sanjada je na nekoj uzvišici. da bi mu se protumaĉio san treba razmotriti njegovo stanje: ako je nemusliman.s. ili se valja u prašini. Ako neko sanja da prašinu sakuplja i jede. oţeniće se ĉasnom ţenom koja će imati bogatstva srazmjerno veliĉni uzvišice. srazmjerno koliĉini prašine koju je nosio u snu. ako je griješnik . BREŢULJAK l HUM. biće poniţen i dove den u nevolju. a nepoznati grad — budući svijet. Ko sanja da guta pijesak. to znaĉi da će on varati svoju ţenu da bi od nje izmamio imetak. Ako neko sanja da iz neba. zadesiće ga neka briga i tuga. ako je duţan. to znaĉi da će on sakupiti i trošiti imetak. a grad Ahiret obzirom da su blagodati budućeg svijeta potpunije. on moţe da simbolizira Dţennet. to ukazuje na ljepotu vjere i poslova osobe koju uzvišica simbolizira. nakon stoje ovaj došao u Mejdan.uprašio ruke ili odjeću. u pogledu roda..to znaĉi da će se on s tog mjesta preseliti na neko drugo mjesto. Ako neko sanja da mete svoju kuću i da je pokupio prašinu. pogo tovo ako s te uzvišice ispod sebe vidi ljude. bilo daje u pitanju ţivot ili smrt. to znaĉi da će nestati imetka njegove ţene. ako ima konkubinu. visoke poloţaje i lijepa prevozna sredstva. Ko sanja da mu je ruka u pijesku. srazmjerno teškoći hodanja po pijesku. oţeniće se. taj imetak je haram. to znaĉi da ga taj ĉovjek podmićuje nekim imetkom da bi ga kasnije mogao iskoristiti za neke svoje ciljeve. znanja. da ga sakuplja ili da ga nosi. ako su od zemlje. Svaka uzvišica ili breţuljak simboliziraju ljude koji su se uzdigli iznad obiĉnog svijeta. vratiće dug ili zalog. PIJESAK simbolizira isto što i prašina. ostvariće neku korist. Ako neko sanja da se sruši la neka kuća i da je tom prilikom po njemu napadala prašina. koji je Musau a. ta uzvišica mu simbolizira tabut. Ako neko sanja da sjedi u hladu nekog breţuljka. pravni savjetnik. ili će postati poznat i ĉuven obzirom da uzvišica simbolizira ĉasno mjesto. da su stanovi veći itd. neku vezanost. mujezin ili hatib. Ako je ta uzvišica obrasla i okruţena zelenilom. desiće mu se neka poteškoća. Ako neko sanja da iz neba pada prašina u velikim koliĉinama. Neki vele: Ako neko sanja da hoda po prašini. to znaĉi da će dobiti neki imetak obzirom da prašina simbolizira imetak i novac. To ponekad moţe da simbolizira i ĉasna mjesta. biće saĉuvan i bezbjedan. da se uhvatio ili oslonio na njega. Sanjanje udaranja zemlje prašinom simbolizira putovanje po zemlji u svrhu obezbjeĊivanja sredstava za ţivot. umjesto kiše. Grad takoĊe moţe da simbolizira skup ili veliku većinu. pada prašina. srazmjerno veliĉini zaravnjanog zemljišta. Ako neko sanja da hoda po breţuljcima. a ako je ta pra šina bila s tuĊe zemlje. a to zato što je po pijesku vrlo teško ići. GRAD simbolizira one koji u njemu ţive. i ako je bolestan. ili će postati sudija. Ako neko sanja da se spušta s neke uzvišice. ako je bolestan. to simbolizira neko dobro. obzirom da je sve to u vezi sa zemljom. bilo na konju. to znaĉi da će sakupiti imetak od svog zanata. Selo moţe da simbolizira dunjaluk. to znaĉi da će od te kuće dobiti neko nasljedstvo.s. ako je bogat. primiĉe islam. to mu moţe da znaĉi i to da će raditi neki teţak posao. Ako neko sanja da stavlja prašinu na glavu. ako je pored svoje dborote još i u nekom strahu. to znaĉi da će se povezati s nekim velikim ĉovjekom.. pokajaće se. steći će bogatstvo i ugled. a stanovništvo sela teško. to simbolizira neku kaznu. Grad moţe da simbolizira i ovaj svijet. a u tom sluĉaju selo simbolizira groblje obzirom da su sela odvojena od gradova i da su stanovnici sela izvan tokova aktualnih zbivanja. da su uţivanja trajnija. simboliziraju ljude obzirom da su ljudi stvoreni od zemlje. Ako neko sanja da nosi prašinu. Uzvišica koja je okruţena poravnanim zemljištem simbolizira bogataša. Ko sanja da sjedi na breţuljku. Ako neko sa nja da gomila prašinu. a ako snivaĉ nije bolestan i namjerava da se ţeni. to znaĉi da će obrtati neki imetak. ono simbolizira Dţehennem obzirom da stanovništvo grada ţivi udobno. izgubiće imetak.to znaĉi da će od neĉeg biti saĉuvan. Poznati grad u snu moţe da simbolizira ovaj svijet. ili ako je kod njega na ĉuvanju neki zalog. a ako se sanja crno i ruţno selo. ili bezbjednost i sigurnost. to znaĉi da će on postići imetak i neko dobro. a sanjanje udaranja zemlje štapom ili nogama simbolizira putovanje u svrhu nekog dobra. Ako neko sanja da putuje kroz kotlinu. to znaĉi da će na odvratan i lahak naĉin doći do nekog imetka. shodno rijeĉima Suajba a. Ako neko sanja da mete prašinu sa stropa svoje kuće i da je odstranjuje. ako je dobar. to znaĉi da će se on pozabaviti ovosvjetskim stvarima. ako je dostojan vlasti. Trĉanje po pijesku u snu simbolizira stavljanje u okove. Kad neko sanja da je preselio iz nepoznatog sela u nepoznati grad. bilo pješice. dobiće je. Ako se sanja lijep i nepoznat grad. zavisno od napora hodanja po pijesku. Kad neko sanja da s neke uzvišice drţi govor ili uĉi ezan. imetka ili vlasti. izuzev ako prašina pada u prevelikim koliĉinama. opsadu i si.

a izlazak iz grada simbolizira strah. ili da ga plavi bujica.. kad se sanja da je tiha i mirna.l MusaizaĊe iz grada išĉekujući šta će se desiti. a mravinjak — selo. pristupite miru (meĊusobno se izmirite)" tj. simbolizira uĉenog ĉovjeka. ako Bog da. preći će iz Dţehennema u Dţennet obzirom da na Ahiretu imaju dva boravišta od kojih je jedno bolje od drugog. Ako neko sanja da je umrla osoba preselila iz nepoznatog sela u nepoznati grad. tj. shodno rijeĉima Uzvišenog: . SOKACI (ulice) simboliziraju prvake koji ţive u dotiĉnim ulicama ili mahalama. Mravinjak ili zmijsko leglo u tom sluĉaju moţe da simbolizira i crkvu ili neku griješniĉku kuću. to znaĉi da će vladar tom selu nanijeti nepravdu. Ako neko sanja da je neka pokrajina ili grad bez vladara. Ako se sanja da se prelazi iz nepoznatog grada u nepoznato selo. napušta zajednica i odstupa od linije koju je zacrtalo stanovništvo grada. ako neko sanja da je njegov rodni grad porušio zemljotres. zna njem i imetkom. Isto tako. treba uzeti u obzir znaĉenje njihovih naziva i na osnovu toga odrediti o kakvom se prelasku radi. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to ukazuje na dobro stanje stanovništva te pokrajine ili grada.š. Ako neko sanja da je u šao u utvrĊe no selo. Neki vele: POKRAJINU. to znaĉi da će stanovništvu sela biti ĉinjeno nasilje. Allah dţ. to znaĉi da će se roditi neki potoma k od uĉenih ljudi. to znaĉi da će u toj pokrajini ili gradu nastati skupoća. Selo takoĊe moţe da simbolizira mravinjak.to znaĉi da će se izmiriti s ljudima koji ga pozivaju na istinu. pitaj stanovništvo sela. u Svojoj Knjizi kuće silnika naziva selima. ako sanja da je preselio iz Samere (obraĊuje se onaj ko je vidi) u Horasan (zlo + vrijeme). ili da u toj pokrajini vlada suša. ako sanja da seli iz Mehdije (ona koja upućuje) u Sušu (sjeme razdora). ili grad. ako se sanja da je umrla osoba preselila iz ruţne u lijepu kuću. a ako je u neimaštini. to znaĉi da će njegov otac biti osuĊen na smrt. Ako neko sanja da je porušio selo. to znaĉi da će ubijati ili da će biti ubijen. to znaĉi da će mu se zamijeniti ahiretska kuća. to se tumaĉi suprotno gore navedenom. Ili. njegovo stanovništvo il i ono po ĉemu je to selo poznato. Takav san takoĊe moţe da znaĉi najezdu skakavaca. kaţu i selo. zadesiće neimašina. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ razrušiti neki mravinjak. ili ga sanja porušenim i napuštenim. umrijeće. ako Boga da. neimaštinu. Ako se sanjaju poznati grad i poznato selo. to ukazuje na nedostatak dobara u toj pokrajini. jer takav san i ukazuje na izobilje j visok poloţaj tog grada ili pokrajine.. to znaĉi da će nakon radosti zapasti u neko zlo ĉije vrijeme je već nastupilo. ili da gori u vatri. sprovode novotarije u vjeri." Ko sanja da ulazi u grad . a ako sanja da se taj grad obnavlja. Ako neko sanja da je ušao u neku pokrajinu i u njoj vidi grad koji je proušen. izaziva smutnja.. Ako se sanja da se navedeno desilo s mravinjakom ili leglom zmija. uĊite u grad mira. Ako neko sanja da neka pokrajina ili grad imaju obilje lijepih usjeva. Selo takoĊe moţe da simbolizira kuću u kojoj se ĉini nasilje. koji će nastaviti put svojih predaka. Ako neko sanja neki sta ri porušeni grad i da su u nj došli ljudi koji mu udaraju temelje i grade ga ĉvršće i solidnije nego što je ranije bio napravljen. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Nastanite se u Misiru. Najbolje je ako neko sanja da se neki grad ili pokrajina gradi i da njihovo stanovništvo ţivi u izboilju. obzirom da Arapi za mravinjak. to znaĉi da će se spasiti od Dţehennema i da će ući u Dţennet. sudije i one koji ga ĉuvaju i šti te. postići će izobilje.dobrote i bolestan. ako neko sanja da je iz sela Bagije (silniĉko selo) preselio u Misir.. ZGRADE simboliziraju poglavare i velikane pojedinih kvartova ili mahala u gradu. Ako neko sanja da se stanovništvo neke pokrajine sma njuje. ako je na javi u izobilju. koji nema zidina ni graĊevina niti znakova ţivota. Po istom principu se tumaĉi kod naziva drugih sela i gradova. i da tu neće ostati niko od njiho vih potomaka. To. Tako. Reĉeno je i to da grad simbolizira vjeru. Tako npr. Neki vele da grad. da će postići ono što traţi i da će biti saĉuvan od straha. skrenuće s pravog puta i s istine na put zla i pokvarenosti. Kad je tumaĉa snova upitao za san. to znaĉi da će u tom mjestu poumirati ulema (uĉenjaci). Rodni grad simbolizira roditelje. svakog straha. nevolju ili epidemiju. 140 . on mu je rekao: — Ti ćeš s visokog poloţaja poskidati i poniziti velikane u gradu.. kojima se ljudi obra ćaju u vezi sa svojim brigama i problemima i koji ih štite i ĉuvaju svojim ugledom. — Tako se i desilo. to znaĉi da će se tu roditi dijete koje će postati uĉenjak ili voĊa i koje će obnoviti poboţnost i vjeru." tj. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Samo u utvrĊe nim gradovima (selima) ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti".0 vjernici. ili da je u njemu napravio smutnju. izmeĊu ostalog. ili će odseliti iz tog mjesta. POZNATO SELO moţe da simbolizira samo to selo. ako je to selo poz nato. to jest da se seli iz jednog u drugo. da bi se to protumaĉilo. pošto je naziv sela Bagije u vezi s nasiljem.. da se zakljuĉiti iz rijeĉi Uzviše nog: „Pitaj selo . KAPIJE POZNATOG GRADA simboliziraju upravitelje grada. to znaĉi da će se snivaĉ spasiti nasilja.. da selo simbolizira seosko stanovništvo. Ili. osloboĊeni". Priĉa se da je Veki'a bio sa Kutejbom kada je krenuo iz Rejja u Horosan pa je Veki'a sanjao da je porušio dţamijske šerefe svog rodnog grada. vlašću. ako se sanja da se posmatra iz daljine.

ako to sanja u danima hodoĉašća. majmuna. odabire bezvrijednu stvar. sa zasijanih njiva ili ispod drveća. to znaĉi da će umrijeti neki bolesnik koji pripada toj crkvi. to znaĉi da će snivaĉ umrijeti. Šljunak takoĊe mo|e da simbolizira i odlazak na hadţ obzirom da je jedan od obreda hadţa i bacanje kamenĉića. Takav san takoĊe moţe da znaĉi i epidemiju. Ako neko sanja da se ljudi gaĊaju kamanjem s neba.s. da kamenĉićima gaĊa šejtana. !sva. Ko sanja da se pretvorio u kamen — to znaĉi da mu je srce postalo grubo.. to znaĉi da će se na to mjesto s neba spustiti kazna obzirom da je Allah dţ. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i dobijanje po klona od bogate ţene. to znaĉi da će mu u moru stradati neki imetak. da je neposlušan svome Gospodaru i da je pokvario svoju vjeru. to znaĉi da će s novcem koji posjeduje napraviti neku trgovinu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira grubost i ţestinu. hambarima i mjestima na kojima se ĉuva stoĉna hrana. spasiće se od neke nevolje i ţivjeće u miru. ili. a ako je snivaĉ bolestan i ako je on dobar ĉovjek te ako u dţematu te dţamije nema niko bolestan. Obiĉni svijet kaţe: . ili da ga guta. to znaĉi da će ga zadesiti neka neprijatnost od strane vlasti. ili pljaĉku i tome sliĉno. pored vrijedne stvari. Ako neko sanja da se s neba spustila ptica na zemlju. pobijediće ĉovjeka koji je po svojoj nara vi sliĉan kamenu. shodno rijeĉima.š. Stijene takoĊe simboliziraju grube. Ako to sanja bolesnik. Ako neko sanja da šljunak baca u more. srazmjsrno koliĉni šljunka. od djeteta ako ga snivaĉ ima. pak. a o ĉemu se konkretno radi zavisi od ostalih pokazatelja u snu i na javi. zavisno od ostalih pokazatelja u snu kao i od snivaĉevih preokupacija na javi. Ako se sanja da se neko selo izgraĊuje.Reĉeno je: Ako neko sanja da seli iz grada u selo. to znaĉi da mu se primakla smrt ili da će postati nepokretan. KAMENJE simbolizira okrutnost i ţestinu. pa je to napustio misleći da to nije dobro. sraz -mjerno veliĉini kamena. Ako neko sanja da je ušao u selo. to znaĉi da će nastradati neki dobar ĉovjek iz dţemata te dţamije. ili će oţeniti ţenu koja je po naravi sliĉna kamenu. to znaĉi da će umrijeti bolesna osoba koja se nalazi u snivaĉevoj kući. namet. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta crkve. ruganje i vrijeĊanje. to simbolizira popravljanje vjerskog stanja stanovništva tog sela. nemarne i ljude neznalice. to znaĉi da on. iz kuće nekog uĉenjaka ili s mjesta na kojem se obavlja zajedniĉki zikr. Ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. uništio vojsku koja je sa slonom krenula na Kabu tako što je poslao ptice koje su na vojsku bacale kamenje. STIJENE: ako se sanjaju da su baĉene po zemlji. grad (tuĉu). to znaĉi da će postići neka ovosvjetska dobra i koristi. nauĉiti nešto iz Kur'ana i imati koristi od zikra. to znaĉi da će to selo zapasti u zabludu ili će ga zadesiti neka nesreća. u pogledu svoje prirode. da ga je kupio ili da stoji na njemu. to znaĉi da će obaviti hadţ i da će na hadţu izvršiti bacanje kamenĉića. ako ga je u snu uzimao iz dţamije. a u pogledu znaĉenja svog imena (u arapskom jeziku) simbolizira spreĉavanje i zabranu. stijene uporeĊuje sa srcima kafira. napad. kamen u tom sluĉaju simbolizira nevolju koja će potrajati. Ako je ptica zrno šljunka uzela iz dvorišta snivaĉeve kuće ili s nekog nepoznatog mjesta. a mudraci neznalice uporeĊu-ju s kamenjem. koja su ţiva i koja slave Allaha dţ. pogotovo ako se kamen razbio i ako njegovi komadi pršte i udaraju u kuće i objekte. vranu i si.š. ako je to uzela iz dvorišta dţamije. ako je u njegovoj sluţbi. simboliziraju mrtvace obzirom da su one od valjene od brda. ili da se bavio pohvalnim poslom i ĉinio dobro. skakavca. a ako sanja da je izašao iz sela. Ako neko sanja da je s neba na zemlju. to znaĉi da će dobiti neke darove od vladara. a sve to srazmjerno koliĉini šljunka koji je u snu sabrao. Ako neko sanja da šljunak baca u bunar. na ljude ili na dţamiju pao kamen. Kad neko sanja da kupi šljunak i da ga stavlja u odjeću. npr. Allah dţ. vjetar. pogotovo ako su komadi kamena padali po gumnima. Ako u tom mjestu vlada suša i ako se ljudi boje da bi ona mogla potrajati ifmati štetne posljedice. Obred bacanja kamenĉića vuĉe korijen od dogaĊaja kada je melek Dţebrail naredio Ademu a.š. najezdu skakavaca. ţene ili novac pbzjrpm da to sve nastaje od zemlje.Taj i taj je uloţio novac u pšenicu. ŠLJUNAK simbolizira ljude. Šljunak takoĊe moţe da simbolizira pamćenje i memorisanje. što u tom sluĉaju znaĉi da će doći do sukoba u kojem će stanovništvo tog mjesta biti izloţeno teškoćama i nevoljama. to simbolizira grubog upravitelja kojeg će u to mjesto poslati vladar izuzev ako stanovništvo tog mjesta oĉekuje borbu. da je u kljun uzela zrno šljunka i potom s njim od lepršala. Ako neko sanja da se neko postojeće selo porušilo i da su usjevi tog sela uništeni. nakon što 141 . što znaĉi da će u tom sukobu svaka kuća ili objekat u koji je udario komadić kamena pre trpjeti neku štetu i gubitak. i tome sliĉno. Ako neko sanja da kupi pijesak s morske obale. to znaĉi da će potrošiti neki imetak za ţenidbu ili na kupovinu roba. Ako neko sanja da šljunak baca u trap ili neku posudu ili skladište. neku korist od mora. Ako neko sanja da šljunkom (kamenĉićima) gaĊa neku ţivotinju. to znaĉi da će steći znanje. Ako neko sanja da posjeduje kamen. Uzvišenog: „Izvedi nas iz ovog sela ĉiji su stanovnici silnici". takav san mu znaĉi sticanje znanja od nekog uĉenjaka. ulje i teme sliĉno. kao i psovku. Ako neko sanja da uzi ma šljunak s pijace.

kompletno opremljenu kuću koja se nalazi na poznatom mjestu i meĊu ostalim kućama. što u tom sluĉa ju znaĉi da će se pokajati za svoja ruţna djela. Kuća oblijepljena blatom. ako se sanja.. Ko sanja da baca kamenĉiće u vrijeme kad nije hadţ. Kuća od ţeljeza simbolizira dug ţivot i vlast njenog vlasnika. riješiće se brige. ako je u brizi. i ako je Bogu neposlušan. kuća u tom sluĉaju simbolizira grob. UtvrĊivanje kuće simbolizira snivaĉevo ispravno rasuĊivanje.Daru-l-akabe" ili „Daru-s selam" (kuća spasa). obogatiće. to mu simbolizira njegovu dovu koju on uĉi protiv neprijatelja ili gri ješnika. pak. naziva i kućom (. onda vrata doma simboliziraju spolni organ ţene. koja ima svoj naziv. simbolizira haram.. ako je sanjao da kuću pravi na nepoznatom mjestu i ako ju je pravio sa ćerpiĉem i blatom. to mu simbolizira hala) imetak. to mu simbolizira haram imetak obzirom da je taj graĊevinski materijal pripreman uz pomoć vatre. npr. braću ili pomoćnike. a ako sanja da je u takvu kuću ušao pa zatim izašao to znaĉi da će biti na ivici smrti. pak. spomen. 142 . npr. a ta radosna vijest za dobro i dobra djela moţe da bude ne samo za jedno već za više dobrih djela. Obljepljivanje kuće blatom simbolizira snivaĉevu dobru vjeru. bilo zlo. s tim što zidovi simboliziraju muškarce a stropovi ţene obzirom da su muškarci jaĉi od ţena i da ih štite i ĉuvaju od zala i neugodnosti. da će biti asketa. a isto tako i odjeću koju on oblaĉi. dok ţensko krilo vrata simbolizira njegovu ţenu. DOM simboliziraone koji u njemu ţive. a njen vlasnik simbolizira nju i obzirom da mu po rodiĉna kuća simbolizira njegovu slavu. njegovo biće. (Dvokrilna) vrata (kapija) porodiĉne kuće. na poznatom ili na nepoznatnom mjestu. dareţljiv. Ako se uzme da mu dom simbolizira odjeću. npr. ako je bogataš. svjedoĉenje protiv takvih osoba. poboţan. moţe da simbolizira Ahiret. Tako. obzirom da porodiĉna kuća simbolizira njenog vlasnika. treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je bolestan ili ima nekog svog da je bolestan. ako je kuću gradio od cigle. Obnavljanje kuće u snu simbolizira snivaĉevo obnavljanje poslova. Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevo tijelo. porodicu i ono ĉime se zklanja. ako je snivaĉ u toj kući uĉio iz knjiga. da će ĉuvati krvne i druge veze. ako bolesnik sanja da je ušao u neku od tih kuća. takva kuća joj simbolizira radosnu vijest za dobra koja će ĉiniti. Nepoznati dom ili kuća simboliziraju budući svijet obzirom da Uzvi šeni Allah budući svijet. to mu simbolizira dobar posao koji je uradio ili koji namjerava uraditi za budući svijet. da bi mu se protumaĉio san. Kad neko sanja da je ušao u novu. ili da ga je zadesilo neko dobro ili zlo — sve se to odnosi na one koji u njemu ţive. simbolizira halal. pa je to postala tradicija njegovih potomaka. sve se to odnosi na kućevlasnika. njegovo dobro djelo u vezi s naukom. što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi. a ukoliko mu je njen vlasnik bio poznat. izmeĊu ostalog.. bilo da je pitanju neko dobro. njegovog ĉuvara ili slugu. Srednji stub kapije na kojem se sastavljaju krila vrata. ako je kuću pravio od ćerpiĉa. u tom sluĉaju kapija simbolizira izvor njegovih sredstava za ţivot. da će biti strpljiv u nedaćama itd. Greda (gornji prag) iznad kapije s onim što ulazi u nju da bi se kapija zakljuĉala simbolizira suprugu iii slugu. ime. ukoliko se sanjaju zasebno. ili prostran. povećaće mu se bogatstvo. Sanjanje široke i prostrane kuće simbolizir a širinu i komoditet na ovom svijetu. ako sanja da kuću pravi na poznatom mjestu i ako nije bolestan. štoko vi sa strane simboliziraju dvoje muške djece. . Ako se uzme da dom simbolizira snivaĉevu ţenu. njegovu dvojicu braće ili."). ako kuću pravi od cigle. Opravka kuće simbolizira snivaĉevu radost. pokajaće se. Dvokrilna vrata takoĊe mogu da simboliziraju dvoje kućevlas nikove djece. kapija u tom slu ĉaju simbolizira kragnu. a moţe da ga simbolizira i muško krilo vrata. a ako je okre ĉena kreĉom. Ko sanja da je u takvu kuću ušao a da iz nje nije izašao — to znaĉi da će umrijeti. robove. to će postići dţihadom itd. maltera i krefca.To je ahiretska kuća. Ako neko sanja da se dom ruši.mu se šejtan ukazao. simboliziraju njenog vlasnika. to znaĉi da je taj ĉovjek sklon ogovaranju i klevetanju dobrih ljudi i ĉistih ţena. simbolizira kućevlasnikovu dozvolu. a sve to srazmjerno ljepoti i prostranosti te kuće ukoliko mu je njen vlasnik bio nepoznat.. simbolizira budući svijet. Ako neko sanja da je kamenĉićima gaĊao nešto drugo. ali će se ipak spasiti. Sve što se dešava u vezi s pojedinim dijelovima kapije. to znaĉi da će preseliti na budući svijet siguran i saĉuvan od ovosvjetskih iskušenja i zala. koja se nalazi na nepoznatom mjestu i koja je odvojena od ostalih kuća. pogotovo ako se u takvoj kući sanjaju poznate osobe. a njena tjeskobnost simbolizira snivaĉevu tjeskobu i škrtost. Kad neko sanja da pravi neku kuću koja nije njegova. dvojicu suvlasnika te kuće. da je tijesan. to dobro će postići namazom. ili. zajedno s halkom. ako je uza se imao konja i sablju. tako. onda kapija simbolizira njegovo lice. golubove ili muslimane... ako je obavljao namaz. a zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. sve se to odnosi na one koji ti dijelovi kapije simboiziraju. izuzev ako je u snu tu kuću srušio. Snivaĉev dom simbolizira njegovo tijelo. Ako se uzme da dom simbolizira Snivaĉev imetak ili dobra. ili njihovo grĊenje i prekoravanje. Snivaĉev dom moţe da simbolizira i njegov imetak kojim se on izdrţava. koji će iskoristiti. znan. ako je snivać siromah. a ako to sanja zdrava osoba. da će otići na hadţ ili u dţihad. Kuća koja je graĊena od nepoznatog materijala. kuća mu simbolizira ovaj svijet. ako nije bolestan i nema nikog svog bolesnog. to mu simbolizira ruţna djela za koja će se kajati na Ahiretu. TakoĊe i poznata „kuća".

ili će udati kćerku koja će stanovati kod njega.. Ako neko sanja da je ušao u kuću svoga susjeda. — Dobićeš neko nasljedstvo — rekao mu je tumaĉ. to znaĉi da se on suzdrţava od neposlušnosti Allahu dţ.Ako neko sanja da je iz svoje kuće izašao srdit. — Tako se kasnije i desilo.to znaĉi daće biti zatvoren. postići će neko dobro i dobro će ga sluţiti zdravlje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . i u tom sluĉaju takav san simbolizira smrt osoKSe koja je bolesna u toj kući. koje zadugo neće dobiti. to znaĉi da će se oţeniti uglednom ţenom. pa pozakljuĉa sva vrata..l Zun-nun se. Nedugo zatim umro je neki roĊak tog ĉovjeka koji mu je iza sebe ostavio 6000 dirhe ma. Ako neko sanja da ruši novu kuću. a krov kuće simbolizira snivaĉevu ĉuvenost i njegov visoki poloţaj. to znaĉi da će otkriti neku njegovu tajnu. koja se skriva u njegovoj kući i kod koje se on smiruje.. Hodnik simbolizira slugu kojem je prepušteno voĊenje svih poslova. Vrata stana simboiziraju ţenski spolni organ ili ţenino lice. ispravnost kuće simbolizira snivaĉevo ispravno ţivljenje. Ako neko sanja da satrven i oţalošćen izlazi iz kuće. ili. ona mu simbolizira neko ovosvjetsko dobro. Sobica i skriveni kutak u kući simboliziraju snivaĉevu kćer ili robinju obzirom na njihovu skrivenost i to što kućevlasnik u njih ne zalazi. Ako neko sanja da je ušao u kuću i da je za sobom zatvorio (zakljuĉao) vrata. nosiće teret neke ţene.š.Oţenićeš ljepoticu iz vladarske kuće. oţeniće se. to znaĉi da će on tog svog susjeda varati u vezi s njegovom ţenom ili imet kom. a ako je u tu kuću ušao. ali će ona ubrzo umrijeti. Ako neko sanja da je izašao iz tješkobne kuće. Sve što se sanja u vezi s kućom. balkoni simboliziraju ovosvjetsku karijeru i ĉast.to znaĉi da će napustiti ovaj svijet. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja kuća 143 . biće izuzetno zdrav. Reĉeno je i to da sanjanje rušenja neke kuće simbolizira smrt njenog vlasnika. Ako neko sanja da se nalazi u nepoznatoj novoj i omalta-noj kući koja je izdvojena od ostalih kuća i ako u snu ima nešto što ukazuje na zlo. Sanjanje rušenja vladarove kuće simbolizira slabljenje njegove vlasti. ĉuvari kuće simboliziraju ĉuvare snivaĉevog imetka. Prostorije za poslugu simboliziraju poslugu. ta mu kuća simbolizira njegov grob. postići će veliko dobro. sve se to odnosi na onoga koga kuća simbolizira. a isto tako i dovratak. Hambar simbolizira snivaĉevu majku. zavisno od naĉina izlaska iz kuće u snu. a ako sanja da njega kuća nosi ili da je na stubu. KLOZET simbolizira slugu koji je zaduţen za pranje i ĉišćenje. a kuća poprima vlasnikovo ime kao što i ţena poprima muţevljevo prezime. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga ili da će umrijeti. Ako u toj kući nema niko bolestan i ako snivaĉ nije oţenjen.. Ako neko sanja da je napravio ili kupio kuću. ako je bolestan. to znaĉi da će se riješiti briga." Ako neko sanja da je siguran i bezbjedan u zakljuĉanoj kući. namirisana mirisima ili opremljena onako kako se inaĉe oprema povodom nekih nezgoda. Reĉeno je da metenje kuće simbolizira rješavanje briga. Ako neko sanja da na leĊima nosi kuću. to znaĉi da će se oţeniti. Ako pravedni voĊa (imam) sanja kuću. Kuća takoĊe moţe da simbolizira snivaĉevo tijelo. Gledanje kroz prozorĉić u snu simbolizira bdenje nad ţenom. ovosvjetsko dobro koje će postići biće mu halal. pak. Neki drugi ĉovjek je sajao da se nalazi na krovu kuće od stakla i da je sa nje go pao. Kućna vrata.. zadesiće ga neka briga ili neko zlo. Priĉa se da je neki ĉovjek iz Jemena došao kod tumaĉa snova i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u svojoj staroj kući i da se ona na mene srušila. Hrišćani vele: Ako neko sanja da mete svoju kuću. ili neki stub. Ako neko sanja da je u prostoru oko kuće napravio novu kućicu. a ako to sanja griješnik. da će napustiti ono što pos jeduje. ako je ona bila graĊena od ilovaĉe i ako nije bila izdvojena od ostalih kuća. a sve to zavisno od toga kakvu kuću je sanjao da pravi. ona mu simbolizira muslimansko podruĉje koje je pod njegovom upravom i vodstvom. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatom kućnom krovu. koja ga je hranila i odrţavala u ţivotu.". Otuda se u narodu i kaţe da se taj i taj skućio kada se hoće reći da se oţenio. mogu da simboliziraju ţenu. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da gradi kuću. bilo da joj nešto nedostaje ili da joj je dodato. kućne dekoracije i hodnici simboliziraju muške ĉlanove porodice. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata.. pogotovo ako se ta kućica pravi na nepogodnom mjestu u dvorištu i ako je kućica okreĉena ili je pritom okićena cvijećem. Klozet u snu moţe da simbolizira i ţenu (suprugu) obzirom da ĉovjek sa njom obavlja izvjesne potrebe izdvojivši se pritom od djece i ostale porodice. Stan simbolizira ĉovjekovu suprugu. Pojedini stanovi u kući simboliziraju kućevlasnikove ţene. koji mu je rekao: . Ako neko sanja da zatvara (zakljuĉava) vrata. ili će kupiti konkubinu.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će postići visok ugled i da će imati po moć od nekog izuzetno ĉuvenog ĉovjeka. taj će ozdraviti izuzev ako im je obiĉaj da umrle sahranjuju u samoj blizini kuće. a Allah najbolje zna šta je ispravno. ako ima nekog bolesnog u kući. neka ţena će nositi njegov teret.. kada srdit ode. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. Sanjanje otvaranja vrata simbolizira otvaranje nafake.. bilo da se ruši ili popravlja. Ako neko sanja da je zatvoren i vezan u zakljuĉanoj kući koja se nalazi meĊu drugim kućama. Ako neko sanja neku kuću u daljini. ozdraviće..

to znaĉi da taj ĉovjek ima drugove koji svršavaju njegove poslove. to znaĉi da će on vaspitati svoje dijete. Ako neko sanja da gleda u zid i da u njemu vidi svoj lik. ZID simbolizira ĉovjeka. stanje će mu se pogoršati. Ako se sanja da se dvorac gleda izdaleka. shodno rijeĉima Uzvišenog Allaha: . je rekao: „Ko sanja da gradi neku graĊevinu . Ako neko sanja da gradi kube na oblacima. Ako neko sanja da je ušao u uprskanu kuću. to znaĉi da je njegovo stanje dobro i da će umrijeti sa šehadetom. a ako ga sanja ĉestit ĉovjek. to znaĉi da će on otići kod nekog velikog vladara. Ako neko sanja da je ilovaĉom oblijepio kabur Muhammeda s. STROP simbolizira ĉovjeka visokog ugleda. a ako sanja da je pao sa zida. DASKE i GREDE u zgradi simboliziraju munafike koji obavljaju neke društvene poslove. Ako neko sanja da su zidovi neke zgrade takvi da ih treba renovirati. ĉija će veza s njim biti ĉvrsta srazmjerno ĉvrstini njegove vezanosti za zid.bez stropa. Dvorac takoĊe moţe da simbolizira poboţna ĉovjeka.. Ako neko sanja da ima graĊevinu sa zelenim kubetima i da se ona nalazi izmeĊu neba i zemlje. to znaĉi da će neko iz njegove kuće napustiti kuću. Ako neko sa nja da stoji na dvorcu i kao da je dvorac njegov. to znaĉi da on obnavlja njihov ţivotni put. simbolizira zatvor. Ako neko sanja da je gurnuo i oborio zid.Neka je uzvišen Onaj koji ti. to znaĉi da on obnavlja ţivotni put tog uĉenjaka. Ako neko sanja daje zapoĉeo 144 . to znaĉi da će on oba viti hadţ sa svojim imetkom. biće u strahu od ĉovjeka visokog ugleda.a. a ako je neko te zidove u snu renovirao. visini i vaţnosti tog zida u zgradi. Ako neko sanja da se zid srušio na njega ili na nekoga drugog. Osvijetljena kuća simbolizira dobru ţenu koja je lijepe naravi. a ako je od cigle. a ako taj dvorac nije njegov. Strop od daske simbolizira munafika. ako je ta kućica bila omaltana i okreĉena i sazidana od cigle. oni simboliziraju pravednog voĊu kojeg napušta društvo i porodica. GraĊenje kuće moţe da simbolizira i izgraĊivanje (odgajanje) ţene. Ako neko sanja da obnavlja staru kuću nekog uĉenjaka. Ako se sanja da je kućna greda ili neki drugi dio kuće prepukao uzduţ na dva dijela ne gubeći pritom svoju funkciju i ne predstavljajući nikakvu opasnost. tjeskobu i smanjenje imetka. Zamraĉena kuća simbolizira ţenu loše naravi. onaj na koga se srušio zid poĉinio je mnogo grijeha. da mu je vje ra dobra i da će postići veliko dobro. ako hoće. njihovo lomljenje simbolizira smrt tih munafika. moţe dati bolje od toga: vrtove kroz koje rijeke teku i dvorce". on u tom sluĉaju simbolizira novac. Ako neko sanja da mu je kuća prostranija nego što je inaĉe. to znaĉi da će umrijeti i da će mu na grobu biti stavljen natpis. to znaĉi da je u pitanju neka varka u vezi s vjerom. a ako se sanja da se ti zidovi obnavljaju. DVORAC. to znaĉi da će se u toj kući poduplati ono što taj dio kuće simbolizira.. Ko sanja da je vezan za zid — to znaĉi da će se vezati za nekog ĉovjeka visokog poloţaja. on tada moţe da simbolizira vladara. Sanjanje pucanja kućne grede simbolizira smrt ili nesreću vlasnika kuće. to znaĉi da će nekog ĉovjeka skinuti s poloţaja i da će ga uništiti. Ako se sanja da se neka kuća ukrašava ili dekoriše.s. Ako neko sanja da obnavlja kuću faraona ili nekog nasilnika. ĉvrstini. to znaĉi da će okupiti svoje prijatelje i rodbinu na nekom vese lju.a. Ako se sanja ćerpiĉ kako je sloţen na gomilu i ne koristi se. Ako neko sanja da mu je pukao kućni zid ili neko drvo ugraĊeno u kuću. ta kuća simbolizira muškarca. Dvije pukotine na zidu mogu da simboliziraju i dvijemenĊuše ili dvije narukvice. koji je dobar vjernik i koji posjeduje kapital i moć. to znaĉi da će se neko iz te kuće udati. a ako takvu kuću sanja ţena. a to je bio i faraonski posao. dostojanstvo i moć. to mu simbolizira dobru ţenu ĉijom zaslugom će se povećati dobro te kuće. simbolizira dobijanje haram imetka. simbolizira ovaj svijet. Ako neko sanja da je ušao u dvorac.v. to znaĉi da će mu se drugovi i porodica povratiti i da će povratiti prvobitnu vlast.to znaĉi da će se baviti nekim poslom". a ako ga sa stropa pospe prašina i uprlja mu odjeću. postići će izuzetno visok ugled. Ako neko sanja da u dvorištu svoje kuće ima prostranu i glinom oblijepljenu manju kuću u ko joj nije boravio.s. ako ga sanja griješnik. ako je omaltan. ako je ispod te kućice bilo skrovište. Pravljenje maltera i cigle je posao dţehennemlija. to znaĉi da će na lagahan i lijep naĉin postići vlast i moć. zavisno od toga koliko je kuća bila uprskana blatom ili mokrinom. on će nakon straha dobiti neki imetak. ona simbolizira ĉovjeka koji ĉini spletke. Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da sjedi na omaltanom trijemu napravljenom od cigle. TRIJEM od ćerpiĉa simbolizira seljanku vjernicu. Zid moţe da simbolizira i ovosvjetsko stanje ĉovjeka ukoliko snivaĉ sanja da stoji na njemu. povećaće mu se obilje i dobro od strane ţene.Ako neko sanja stare zidove. ĉiju unutrašnjost obasjava sunce ili mjesec. a neki vele da simbolizira dvoliĉnu ţenu. Ako neko sanja strop koji samo što nije pao na njega. to znaĉi da će u toj kući doći do prepirke i svaĊe. ona simbolizira jeziĉavu i dvoliĉnu ţenu. simbolizira ĉast. to znaĉi da će mu ţena zadati neku brigu. to znaĉi da će od vlasnika dvorca dobiti neko dobro i korist. ali će to na kraju ipak izaći na dobro. Zid takoĊe moţe da simbolizira ĉovjeka koji uţiva imunitet. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da gradi kuću. KUBE (kupola) simbolizira snagu. ugled i vraćanje duga. a ako je skro -vište bilo oblijepljeno glinom. za koje će biti kaţnjen.v. oni simboliziraju vlastodrţca koji je poĉeo da gubi vlast. srazmjerno debljini.

uspevši se uz stepenice. i ako to sanja neudata ţena. to mu simbolizira halal zaradu. ušao u ĉardak. ĈARDAK simbolizira visok poloţaj ili zamjenu konkubine slobodnom ţenom obzirom da je ĉardak u gornjem dijelu (na spratu) kuće. pobi jediće svoje neprijatelje. roba ili jahalicu. STEPENICE simboliziraju sredstva i pomagala za postizanje visokog poloţaja. kome je Allah dţ. DULAF (udubljenje u zidu). biće bezbjedan. Ako neko sanja da gradi neku graĊevi nu od keramike. bilo da se radi o dobru ili zlu. biće spašen od onoga ĉega se boji. a ţeli ići na hadţ i znaĉi da će upotpuniti obaveze ha- 145 . daće mu se objašnjenje na osnovu toga šta mu se desilo prilikom penjanja uz stepenice. jer ga Arapi i tako nazivaju. Ako neko sanja da se penje uz nepoznate stepenice. a 40 potpun. Ako neoţenjen ĉovjek sanja da se nalazi na ĉardaku. odsutni će sa sobom donijeti i imetak. ako to sanja osoba koja je u nevolji. ako ga je na stepeništu srelo 40 ljudi ili je našao toliki broj zlatnika. postići će ono što ţeli i steći će visok ugled i sreću. Kad se sanja dulaf u nekoj kući u kojoj on inaĉe ne postoji. ako to sanja neko ko je dostojan uprave. to znaĉi da će postići ono radi ĉega j e pošao na put. upravu ili zanat i da će postići ono što traţi ili što namjerava. shodno kazivanju o Musau a. one mogu da simboliziraju i kućnog slugu. ako to sanja neoţenjeni. ugleda i lijepog prijema. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju odbrajanje dana ţivota. udaće se. oţeniće lijepu ţenu od dborog roda koja će biti dobra vjernica.A oni će u visokim odajama biti bezbjedni". Reĉeno je: Ako neko sanja da u svom gradu ili selu gradi graĊevinu. da je iskopao njene temelje.š.. a ako to sanja trgovac. njegova duša će otići u Dţennet. Kad se sanja da se pravi veranda. nakon smrti će biti zastrt od Dţenneta. Ako trgovac sanja verandu. umrijeće. shodno rijeĉima Uzvišenog: . shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ţivjećete u zemlji svojoj još samo tri dana. neće u potpunosti postići ono radi ĉega ide na put obzi rom da je broj 30 nepotpun. Arapi inaĉe imaju obiĉaj reći: Tome i tome su se podigle stepenice. ako na put ide radi nekog imetka. ozdraviće.. on će se tu i oţeniti. oblijepljen ilovaĉom ili malterom ili od cigle. a ako na stepenicama bude zadrţan i ne uĊe u ĉardak. Ĉardak moţe da simbo lizira i Dţennet. Ako se sanja ukrašena graĊevina. zato što su trpjeli. to z naĉi da će steći znanje. a ako ide radi neĉeg drugog.s. Ako neko sanja da gradi graĊevinu od cigle i maltera i da je na graĊevini naĉinio neki lik. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir naĉin na koji se penjao kao i ostale pokazatelje sna: ako je bolestan i ako je sanjao da je stigao do na vrh stepenica. npr. Ako neko sanja da se gornji sprat njegove kuće srušio na donji ne nanijevši pritom nikakvu setu. to je istinito obećanje". a ako je taj broj bio 30. to znaĉi da će mu doći neko njegov ko je odsutan. pored nje. Ĉardak takoĊe simbolizira sigurnost od straha. riješiće se nevolje. Ako neko sanja da na svojoj kući pravi ĉardak i ako mu to njegova ţena zabranjuje srdeći se na njega ili plaĉući i jecajući. Svaka promjena koja se sanja u vezi sa stubom tumaĉi se promjenom u vezi s onim koga stub simbolizira. otići će u Dţennet. Kad neko sanja da se ispeo na nepoznati ĉardak. oţeniće se. shodno rijeĉima Uzvišenog: . vesela i namirisana. otići će na put. shodno rijeĉijna Uzvišenog: . ugled i bogatstvo koje će steći vlasnik kuće. Ako neko sanja da ima dva. postići će radost i visok poloţaj. ispuniće ga. ako je u strahu. to znaĉi da će se on. oţeniti drugom ţenom ili će uzeti konkubinu. VERANDA simbolizira ĉovjeka od autoriteta. Ako je u pitanju broj 3J ako na put ide u vezi š nekim obećanim zadatkom. a ako je prilikom rušenja bilo i prašine. bilo o ispunjenju ili neispunjenju njegovih ţelja i potreba. ako je.graditi graĊevinu. a ako sanja da graĊevinu gradi od blata. dekoracija i ĉardak simboliziraju imetak. Ako se sanjaju poznate stepenice. a ako je njegova ţena pritom nasmijana. do -biće upravu. simbolizira hranitelja porodi ce. to se tumaĉi isto kao kad se sanja da se pravi kuća. Isto znaĉi i ako je sanjao da je prili kom uspinjanja uz stepenice uĉio ezan..Mi ćemo im dati laţan uspon a da oni to i ne znaju". to znaĉi da se on uljepšava i prikazuje boljim nego što je u biti. Stepenice takoĊe mogu da simboliziraju i laţni uspon. tri ili više ĉardaka. ĉardak u tom sluĉaju simbolizira povećanje ugleda i ovosvjetskih dobara. ako je bolestan. to mu simbolizira uspješnu trgovinu. ozidao je i uĉvrstio. a ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. to znaĉi da će profitirati u trgovini i da će postati nadaleko poznat trgovac. ili: Taj i taj je na visokoj stepenici. kada hoće reći da je neko na visokom poloţaju. ako to sanja bolesnik. slugu kućne ĉeljadi ili osobu koja nosi kućne obaveze i koja je u stanju da vrši ono ĉime je zaduţena.Oni će biti. to znaĉi da će se on uvaliti u neistine. STUB: od drveta. kako na ovom tako i na onom svijetu. 30 noći upotpunio sa još 10 noći i to nazvao upotpunjenjem. Stepenice takoĊe simboliziraju etape ili od marališta na putu na kojima se odsjeda. ona simbolizira upravu i znanje. Ako neko sanja da iz daljine vidi verandu. Ĉardak takoĊe moţe da simbolizira i mihrab. postići će ga. on će im biti poglavar u pitanju vlasti ili znanja ili će im biti imam u mihrabu. koje prati igra i zabava. Ako takav san sanja zdrava osoba koja namjerava ići na put. Ako je prilikom snivaĉevog uspinjanja na ĉardak s njim bila i skupina koja ga slijedi. (visokim) dţen netskim odajama nagraĊeni ..

peta — hadţ.. ili ako se niz stepenice skotrljao ili pao s njih u jamu. mujezinskoj ili nekoj drugoj visokoj tituli. simboliziraju postizanje vlasti. 146 . pred lava koji ga je šĉepao. a ako je niz stepenice sišao na nepoznato mjesto. napustiti svoje ranije stanovište i prekinuti s ranijom praksom.Ti prisluškuješ ljude. Neki vele da stepenice simboliziraju dobra djela: prva stepenica — namaz.da će sići s vlasti. Ako neko sanja da se uspeo uz ljestve da prisluškuje govor nekog ĉovjeka. a mali luk — ţenu loše ĉudi. da je pao na neplodnu zemlju.Sanjanje penjanja uz ljestve simbolizira navoĊenje jasnog dokaza munaficima. trap. sa ţenom će se trajno razvesti. to znaĉi da će se prihvatiti islama.. Vrata ţenskih odaja simboliziraju ţene ili ţensku kućnu ĉeljad. hatibskoj. postići će vlast i ugled.dţihad i sedma — Kur'an (tj. ako su od daske.uspjeh u trgovini uz oĉuvanje vjere.dţa. Ako je sni va ĉ na javi zdrav i ako je uz to silnik. Svaki uspon koji se sanja simbolizira ĉinjenje dobrih djela. strašne stvari i nevjerovanje. LUK. LJESTVE od drveta simboliziraju ĉovjeka visokog ugleda koji je licemjer. pred pticu koja ga je zgrabila. u svoju kuću. za jahaĉa — da će ići pješice. VRATA. Ako neko sanja da se nalazi na ĉardaku do kojeg nema stepenica. potraţi kakav otvor u zemlji ili kakve ljestve na nebo. i Allah će na visoke stepene uzdignuti one meĊu vama koji vjeruju i kojima je dato znanje". pak. pa im donosi jedno ĉudo". na veliku i strašnu vatru. Sanjanje popravljanja stepenica simbolizira ispravljanje onoga što je bilo neispravno. Ako ĉovjek sanja da sjedi pod tijesnim lukom. Ako je. Uspinjanje uz stepenice od zemlje u snu za upravitelja simbolizira uspon i ugled uz oĉuva nje vjere. treba razmotriti naĉin njegovog silaska niz stepenice u snu: ako se spustio na poznato mu mjesto. treća — zekat. SOFA simbolizira poglavara na kojeg se oslanjaju kućna ĉeljad. to znaĉi da će se nešto desiti izdrţavaocu porodice. shodno rijeĉima Vjerovjesnika s. vele da to znaĉi od lazak na put.a. kako kaţe Uzvišeni: „Zar je u njih blago Gospodara tvoga ili zar oni vlada ju!? Zar oni imaju ljestve pa njima prisluškuju!? Neka onaj meĊu njima koji tvrdi da je nešto ĉuo donese potvrdu oĉitu". Reĉeno je i to da penjanje uz drvene ljestve u snu simbolizira oslanjanje na ljude koji su munafici (licmjeri). one simboliziraju uspon sa grubim srcem. to znaĉi da će se oporaviti od bolesti. a ako sanja da sjedi pod velikim lukom.: . u tim sluĉajevima stepenice oznaĉava ju dane njegovog ţivota i sve navedeno ukazuje na to da će snivaĉ uskoro umrijeti.. Ko sanja da se pribliţio stepeništu — postići će uspon i poboţnost. islam. da će se pokajati. Sanjanje stepenica od ćerpiĉa ima dobro znaĉenje. Neki. Ako su stepenice od kamena. i ak o su od bronze. za osobu koja je na putu znaĉi da će se vratiti s puta. kao npr. Ako neko sanja da se penje uz stepenice. u prirodu ili meĊu umrle osobe koje je odranije poznavao. to znaĉi da je on obmanjena osoba i da se neće riješiti svoje obmane dok ne propadne i neće biti u situaciji da izbjegne propast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. taj san mu nije dobar i znaĉi otkri vanje ţenskih tajni. blagostanja i svakog dobra. Ako se sanja da se s kućnim vratima nešto desilo. meĊu svoju ĉeljad. a ako to sanja bolesnik. bilo da se radi o upravi. ako su od srebra. a ako ne namjerava ići na hadţ i to ne sanja u vrijeme hadţa. to znaĉi da će se razvesti sa svojom ţenom. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Ako je tebi teško to što oni (munafici) glave okreću. Svaka stepenica moţe da simbolizira upravu od godinu dana. njegovo uĉenje i primjenjivanje).s. bašĉa. ako moţeš. simboliziraju dobijanje ovosvjetskih dobara. rodno zemljište. druga — post. kao što je dţamija. za onoga ko ima bolesnu ţenu — da će mu ţena umrijeti. na veliku slamu ili jeĉam ili na bilo šta od onoga što ukazuje na ovosvjetska dobra. sišao na nešto što je suprotno svemu gore navedenom i što ukazuje na velike grijehe. treba uzeti u obzir na što je sa stepenica sišao ili pao: ako to mjesto na koje je sišao ili pao ukazuje na dobro. opet. a za trgovca . Sanjanje uspinjanja uz stepenice od cigle nema dobro znaĉenje. to je znak potpunosti njegove vjere i visokog stepena kod Uzvišenog Allaha. ĉetvrta — sadaku. u veliku provaliju ili nešto sliĉno tome.Uĉi „Kur'an i time se uspinji!" Uspinjanje uz stepenice od zemlje ili ćerpiĉa simbolizira snivaĉevu lijepu vjeru. ako su nova. Veliki kućni luk simbolizira ţenu lijepe ćudi. Ako neko sanja da nasred kuće ima mala vrata. za poglavara . šesta . simboliziraju uspon sa licemjerstvom i demagogijom.a njihovo uspravljanje simbolizira ozdravljenje. Sanjanje Ijestava poloţenih na zemlju simbolizira bo lest. Sanjanje silaţenja niz stepenice. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Mi više stepene dajemo onima kojima Mi hoćemo". bunar. a sanjanje stepenica od cigle ima loše znaĉenje. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam na Ijestvama. onda. bilo o muftiluku. meĊu lavove ili zmije. ako su od zlata.Kućna vrata simboliziraju izdrţavaoca porodice. Otvorena vrata simboliziraju opskrbu.v. to mu moţe da znaĉi i postizanje razumijevanja i oštroumnosti pomoću kojih će se uzdignuti. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . mjesto gdje se ĉisti ili nešto sliĉno. simboliziraju dobijanje onoliko robinja koliko ima stepenika. u usidrenu laĊu koja je sa njim isplovi la ili na jahalicu koja na sebi ima nosiljku i koja ga je ponijela. to znaĉi da će dobiti moć. Reĉeno je i to da stepenice simboliziraju asketu ili poboţna ĉovjeka.

otvoriće mu se vrata ovosvjetskih dobara. Sanjanje ulaţenja na velika vrata simbolizira otvaranje trgovine. ona ukazuje na dobro stanje izdrţavaoca porodice. — Nije prošlo dugo vremena a toj ţeni su se s puta vratili muţ i sin i s njima neka strankinja. to znaĉi da njen vlasnik ima prema sebi neku obavezu. ono što izdrţavalac kuće postigne od ovosvjetskih dobara otići će tu i tamo. to znaĉi da će se riješiti neke tjeskobe ili brige u kojoj se nalazi.simboliziraju neudate. to znaĉi da on ne vodi dovoljno raĉuna o ĉuvanju svojih ovosvjetskih dobara. Ako ĉovjek sanja da je ušao u tijesan klozet pun izmeta i da u njemu ne moţe da naĊe mjesto gdje bi komotno mogao obaviti nuţdu. bićete sigurno pobjednici". Ako neko sanja da je zatvoren u klozet. Ako se sanja da je ka pija otovrena prema putu. jedno krilo je palo unutra. to znaĉi da on dobro ĉuva svoja ovosvjetska dobra.u kojem se ne osjeća neugodan zadah. — On joj je nato rekao: — Jesu li ti muţ i sin odsutni? — Jesu — rekla je ona. Ako neko sanja otvorena vrata na poznatim i nepoznatim mjestima u kući. to znaĉi da on tom ĉovjeku pravi zamku i da će mu taj ĉovjek uĉiniti ne ko dobro. ako je s nekim u sporu. Ako ĉovjek sanja da je ušao u ĉist i prostran klozet. da je ispravna. Ako neko sanja da traţi kapiju svoje kuće i da ne moţe da je naĊe. to znaĉi da njegova ţena rasporeĊuje imetak i ne dozvoljava mu da ga on troši bojeći se da će imetka nestati. pa kad kroz nju proĊete. to znaĉi da mu je ţena napasna i da je po tome poznata meĊu svijetom. Ako neko sanja da je zamandalio vrata. Ako ĉovjek sanja da nekim drvetom ĉeprka po klozetskoj jami. Ako neko sanja da na kućnoj kapiji imaju dvije halke. simboliziraju udovice. pobijediće. VaĊenje dovratka simbolizira gubljenje ugleda kućevlasnika. shodno njegovim mogućnostima. Sanjanje zaklapanja kućnih vrata simbolizira neku veliku nesreću koja će zadesiti ukućane. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Navalite im na kapiju. to znaĉi da će umrijeti. Reĉeno je i to da prag simbolizira vlast. Ako neko sanja da na vratima njegove kuće ima više mandala. MANDAL (reza) od drveta. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna ne bojeći se pritom da će se ona preliti. a drugo vani. a ako je uz to i zakljuĉan. on ju je pustio tj. Ako se sanja da je kućna kapija nestala sa svog svakodnevnog mjesta. to znaĉi da se on odao novotariji. Ako neko sanja da je išĉupao halku s kapije svoje kuće. a dovratak — kućnog starješinu i staratelja. tim dobrima će se okoristiti kućna ĉeljad. Ako ĉovjek sanja da je klozetska jama puna izmeta. to znaĉi da mu je ţena trudna.s. to znaĉi da je snivaĉeva ţena vješta i spremna u obavljanju njenih poslova. Prenosi se da je Allahov prijatelj Ibrahim a. i da je lijepog izgleda. Ako se sanja da je klozetska jama duboka. Ako neko sanja da na vratima nema mandala. to znaĉi da je njegova ţena dobra u ophoĊenju. a to što je jedno krilo vrata palo prema vani znaĉi da će ti sin oţeniti strankinju. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da je nadboj kapije moje kuće pao na prag i da su oba krila kapije pala. rekao ţeni svog sina Isma-ila a. to znaĉi da on vrši spolni odnos sa ţenom u vrijeme dok ona ima menstruaciju. ako se sanja da je otvoren. dobijanje uprave ili otpoĉinjanje s bavljenjem nekim zanatom. zapalila se ili slomila. KLOZET simbolizira ţenu. izvalila se na van. nadboj iznad vrata — ţenu. bez njegove dozvole.: — Reci Ismailu neka promijeni kućni prag. koji ne dozvoljavaju otvaranje vrata. Ako ĉovjek sanja da je ušao u klozet i da je u klozetskoj jami vidio krv. Ako je kapija velika i jaka. Kad neko sanja da je ušao na kapiju. to znaĉi da će on probiti ili osvojiti neku utvrdu. doći u njegovu kuću u vezi s nekom nezgodom.š. da je pokorna Allahu dţ. a ako nemaju mandala. Ako neko sanja da njegova kuća ima dvije kapije. to znaĉi da će mu neki ljudi. to znaĉi da je njegova ţena pokvarena. a ako mu je vrata otvorio neki ĉovjek. Ako neko sanja da ima štalu u kojoj drţi dvije ţivotinje. rastavio se s njom. a nestajanje dovrstka \z vida simbolizira smrt kućnog starješine. Ako neko sanja da su kućna vrata pala. to znaĉi da on ima prgavu i nepristupaĉnu ţenu. to znaĉi da će vlasnik kuće promijeniti svoj odnos i svoje ponašanje prema ukućanima. to znaĉi da će se izdrţavaocu porodice desiti neka nesreća. Ako neko sanja da je kroz tijesna vrata izašao na neki široki prostor. to znaĉ i da će mu biti napravljena neka spletka. a ako je broj vrata prelazio uobiĉajeni broj. a ako je otvorena prema kući. VaĊenje nadboja simbolizira rastavu sa ţenom. ŠTALA simbolizira ugled obzirom da štalu pravi ili ima samo onaj ko ima imetka i stoke. a ako je u klozetu osjetio još i smrad. Ako neko sanja da je kapija njegove kuće neuobiĉajeno prostrana. a on joj je tada rekao: — To što je nadboj pao znaĉi da će ti se muţ uskoro vratiti. Ako osvajaĉ sanja da mandalom otvara neka vrata. PRAG simbolizira ţenu. to znaĉi da u njegovoj kući ţivi puštenica. KUHINJA simbolizira kuharicu. — Kada je to ona njemu rekla. Neki vele da štala simbolizira suprugu. to znaĉi da će se ta kuća srušiti. simbolizira neku zamku. to zna- 147 .s. to znaĉi da je on zbunjen u vezi s nekim ovosvjetskim poslom. to znaĉi da je on sprijeĉen i nemoćan da uradi neki posao.

rekao je ĉovjek. to znaĉi da će poskupiti cijene prehrambenih artikala. ako snivaĉ posjeduje trap pun hrane. Ako se sanja da je trap u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se pravi gozba i ako se oko trapa sakupio svijet uzimajući hranu iz njega te se tra p poĉne prazniti. ĉuva i odgaja obzirom da je djeĉija hrana skri vena u majĉinim grudima kao što je i ljudska hrana pohranjena u trapu. simboliziraju trţnice i prodavnice. nije se umanjivala koliĉina hrane i pored toga što su je ljudi uzimali. to znaĉi da će mu u kuću ući lopovi i opljaĉkati je. to znaĉi da njegov vlasnik malo zaraĊuje i ima oskudna sredstva za ţivot. ako se sanjaju da su pored puta. koja se ne moţe povratiti. jer kofa svojim spuštanjem u bunar i svojim dizanjem iz njega podsjeća na putnika koji odlazi na put i vraća se s njega. to znaĉi da se otkrivaju tajne vlasnika kuće. to znaĉi da će ona roditi dijete ili da će ga pobaciti. biće mu vraćeno i -nadoknaĊeno ono što mu je ukradeno. Nepoznati bunarovi. koji kasnije nije mogao da ponovo uĊe u tu rupu. ako je u ro vu uzeo abdest ili se okupao. Sto je voda bliţe dohvatu ruke. to znaĉi da će hrana poskupiti pedest posto. ako to sanja putnik. a on ga je ponovo upitao: . umrjjeće. Ako ĉovjek sanja da kopa rov i da je pritom naišao na tekuću ili stajaću vodu. ako mu je ţena trudna. Ako neko sanja da je upao u rov. simbolizira i putovanje.Ne znam . — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — To simbolizira usta iz kojih je izašla velika rijeĉ. to znaĉi da će pojeftiniti cijene prehrambenih artikala. ili neka druga ţenska osoba u njegovoj kući. a ako je trap bio prepun i ako se na njemu nije poznavalo. i ona će mu umrijeti i biti zatrpana u grob. Ako se uzme (ja bunar simbolizira ţenu. pa sam se kasnije udala za tvog oca. prevare. to znaĉi da će se cijene prehrambenih artikala uveliko povećati. to znaĉi da će ta hrana poskupiti srazmjerno procentu hurmi ili šećera. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu:—Sanjao sam da je Jezid ibn EI-Muhelleb napravio luk izmeĊu svoje i moje kuće.Je li ona bila robinja? . TRAP simbolizira majku. — Ibn Sirin ga je upitao: . tj. Ako ĉovjek koji ima prazan trap sanja da mu se trap napunio smetljem i prašinom. Ako se sanja da u bu naru ima malo vode. zamke. zavisno od toga koliko je trap bio ispraţ njen. to znaĉi da će ga napuniti hranom kad ona bude jeftina. Ako neko sanja da se hrana zapalila. a sve se to povezuje s kopanjem jame za lov ţivotinja. da će vladar na proizvoĊaĉe hrane nametnuti veliki porez ili da će usjeve uništiti skakavci ili nešto drugo. onda treba uzeti u obzir ostale pokazatelje u snu i na javi. Ako se uzme da bunar simbolizira ĉovjeka. Sanjanje nepoznatog trapa moţe da simbolizira i sticanje imetka na prevaru obzirom da trap podsjeća na jamu koja simbolizira zamku i prevaru. domaću ţivotinju ili bilo koga drugog ko svoju porodicu izdrţava obavljanjem poslova vezanih za vodu ili za putovanje obzirom da nepoznati bunar. izmeĊu ostalog.Imaš li ti majku? — Imam — rekao je ĉovjek. Što god je voda u bunaru na većoj dubini i teţe dohvatljiva. koja svoje dijete hrani. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ili robinja. to znaĉi da je on toli ko dareţljiviji. to znaĉi da je vlasnik bunara to liko škrtiji. Ako neko sanja da je pao u nepoznatu jamu ili trap. to znaĉi da će hrana pojeftiniti i da od imetka koji ima i koji će prodavati neće mnogo zaraditi. tako npr. bunarska voda simbolizira njegov imetak koji on dareţljivo troši na svoju porodicu. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću. tako. riješiće se duga. Ako ĉovjek koji ima pun trap hrane. to se tumaĉi isto kao i kad sanja da je pao u bunar. Ako neko sanja da kopa sebi rov ili da mu ga kopa neko drugi. Bunar takoĊe moţe da simbolizira slugu. zatvore. Bunar moţe da simbolizira i ţenu vlasnika kuće obzirom na mnoge asocijacije izmeĊu bunara i ţene. Ako neko sanja da mu se trap srušio ili zatrpao. Ako neko sanja da je ušao u rov tako da ne vidiviebo. RUPE U ZEMLJI simboliziraju varke. a koji je inaĉe siromašan. to znaĉi daje ţena bliţe vremenu poroda. roba. ako mu je majka bolesna. Ako se sanja da je neka hrana pomiješana s hurmama ili sa šećerom. prodaće ono što mu je u trapu. a što je voda na manjoj dubini i što je bliţa dohvatu ruke. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu — Sanjao sam da je iz jedne male rupe izašao veliki vo. pa je otišao od Ibn Širina i pitao svoju majku da li je bila robinja. sanja da mu je trap pun smetlja i prašine. a prašina koja se pojavi prilikom rušenja trapa u tom sluĉaju simbolizira novac koji će dobiti za tu hranu. kontaktira sa dvojicom muškaraca. javne kuće. na putu će ga presresti banda. to znaĉi da će prevarom sticati imetak za izdrţavanje. Ako ĉovjek sanja da je hrana u njegovom trapu pretvorena u smetlje ili prašinu. ako su hurme ili šećer saĉinjavali polovicu hrane. bunarska voda simbolizira njen imetak ili dijete koje nosi u utrobi.ci da njegova ţena. Bunar takoĊe moţe da 148 . a ona mu je rekla: — Ibn Sirin je rekao istinu. okove i tome sliĉno. a ako se sanja da se voda iz bunara izlila. to znaĉi da će on nekome postaviti zamku ili će je neko postaviti njemu. a ako je duţan. Ja sam bila robinja kod Jezida ibn EI-Muhelleba. Ako nije u pitanju ni jedno ni drugo. ROV simbolizira zmaku. ukoliko za to ima i ostalih pokazatelja u snu. upašće u zamku. BUNAR u dvorišu simbolizira vlasnika kuće.

Svi se ĉvrsto Allahova uţeta drţite. shodno rijeĉima Uzvišenog: . ona će mu roditi djeĉaka. ako je bolestan. Ako neko sanja da je pao u zamućeni bunar.simbolizira more. taj će mu se vratiti s puta.Sredstva za ţivot ne traţi u pustim ţeljama. ovo je djeĉak". to znaĉi da će kupovati lijekove za potrebe svoje porodice. a ukoliko nije. Ako ĉovjek sanja da je njegov bunar zatrpan. biće pritvoren. imaće posla s nekim dobrim ĉovjekom i u tome će naći zadovoljstvo. to onda moţe da znaĉi da će snivaĉ iz niskih pobuda ući u javno kupatilo ili u kuću neke prostitutke. taj će mu ozdraviti. a ako u bunaru nema vode.Javni bunar moţe da simbolizira i prostitutku obzirom da javni bunar moţe da koristi ko god hoće. Javno kupatilo moţe da simbolizira i kuće u kojima se ĉine veliki grijesi ili zla. (Dţehennema ima 149 . to znaĉi da će mu ţena biti bez imetka. ako putuje kopnom.. Ako ĉovjek sanja bunar na nekom poznatom mjestu i da u bunaru ima pitke vode. ako je u sporu s nekim. srazmjerno koliĉini vode u bunaru. ta roba će mu doći. Kada je izvuĉe i ugleda Jusufa a. Bunar moţe da simbolizira i grob ili zatvor. bunar mu simbolizira izvor njegovih prihoda. to znaĉi da će to mjesto zadesiti briga tuga i plaĉ. a ti prihodi će biti srazmjerni koliĉini vode koju je izvukao iz bunara. Kad neko sanja da je spustio kofu u nepoznati bunar..l poslaše svoga vodonošu i on spusti svoju kofu (u zde nac. kuću velikog griješnika ili bludnika. koji će ga staviti na belaj svojim nasiljem i spletkama. ako ima nekog svog bolesnog.s. shodno kazivanju o Jusufu a. oţeniće se bogatom ţenom i ĉiniće joj spletke obzirom da kopanje simbolizira pravljenje spletke. ako nije ništa od navedenog i ako je neoţenjen. dvorišu ili selu. a nekad punu blata i s malo vode". a ako je pritom napravio odvod da voda otiĉe iz kuće. Ako neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u javnom kupatilu. ili dţamiju obzirom da je navedeno u vezi s ljudskom ĉistoćom. reĉe: . a ako nije u pitanju ni to.). bunar mu simbolizira udoban i dug ţivot." Ako neko sanja da iz bunara u nekom mjestu izlazi voda i plavi okolno zemljište. kojoj će mu biti udovoljeno. Jedan od pjesnika je rekao: . to znaĉi da će dobiti vlast i upravu ili zaradu u trgovini.. JAVNO KUPATILO simbolizira ţenu obzirom da se ĉovjek u kupatilu skida kao što se skida kad se osami sa ţenom. doţivjeće brodolom i naći se u moru. ako je upravitelj. Reĉeno je: Ako neko sanja da je u posjed dobio bunar u kome ima dosta vode. to znaĉi da će steći neki imetak od kojeg će imati štetnih posljedica. s kojeg ljudi crpaju vodu pomoću kofe koja je na bunaru. Ako neko sanja da je pošao na bunar. to znaĉi da je ona u Dţehennemu. bunar joj simbolizira ĉovjeka lijepe ćudi. Ako ĉovjek sanja da su mu noge skliznule u bunar. Ako muškarac sanja da kopa bunar u kome ima vode. Bu nar takoĊe moţe da simbolizira i uĉenjaka koji svojim znanjem napaja druge i rješava ih briga i problema. kupatilo. već spuštaj (u bunar) kofu za kofom. od svog imenjaka ili od nasljednika nekog od njih. otići će na neki put.. Kupatilo moţe da simbolizira more. to mu moţe da znaĉi da će izuĉavati neku nauku ukoliko je ĉovjek od nauke. on mu simbolizira veselu i radosnu ţenu. umrijeće. Ako neko sanja da iz njegovog bunara tako jako teĉe voda da ulazi u njegovu kuću. a ukoliko ga je kopao neko drugi. to nema neko naroĉito loše znaĉenje. npr. otmiĉari će mu presjeći put ili će mu biti napravljena neka podvala. na prevaru će mu biti uzet sav njegov imetak ili će ga nešto jako rasrditi. nekad ćeš je izvući punu vode. oţeniće se. Ako neko sanja stari bunar u nekoj mahali. Sve to znaĉi ako je sanjao da iz bunara izvlaĉi punu kofu vode.O radosti.a ako je bunarska voda bila ĉista.. Neki vele: Ako neko sanja da ima bunar u svojoj kući ili na svojoj zemlji. Kad neko sanja da je pao u nepoznati bunar. bolest ili Oţehennem. ako ima nekog svog u zatvoru. Kad neko sanja da iz bunara ĉuje uĉenje ezana. imaće obilje imetka i nakon poteško ća doţivjeće olakšanje. to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u bunar. i ma će posla s nekim nepravednim vladarom. pretrpjeće gubitak u trgovini. ali se nije razlijevao. ili zatvor. otići će na nekakav put. to znaĉi da će se rije šiti brige i da će izgubiti imetka srazmjerno koliĉini vode koja je otekla iz kuće. to znaĉi da tu ţivi neka ţena ili neki ĉovjek koji pomaţu ljudima u njihovom izdrţavanju i koji imaju jijep spomen meĊu ljudima obzirom da bunarsko uţe pomoću koga se kofa spušta u bunar ima izvanredno znaĉenje. ili će biti obra dovan nekom radosnom viješću. izaći će iz zatvora. a ako je trgovac.s. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. ukoliko u bunaru nije bilo vode. a ako je bunar bio prepun. Ako nije u pi tanju ništa od navedenog. biće smijenjen s poloţaja. obratiće se nekom vladaru ili sudiji u vezi s nekom svojom potrebom. Neki vele: Ako neko sanja bunar. dobiće ga od osobe koja ga je kopala. a ako to sanja ţena. Ako neko sanja da kopa bunar da bi s njega navodnjavao usjeve. ako ima nekog svog na putu. ako se u snu iz tog bunara napio vode. ako je na moru. shodno rijeĉima Uzvišenog: . na prevaru će dobiti neki imetak ukoliko je bunar kopao on. ako ima trudnu ţenu. ili kuću nepravednog vladara i sliĉno. dobiće neki veliki imetak. Ako neko sanja da se spustio do pola bunara i da je u njemu prouĉio ezan. ako ima neku robu koja se vozi kopnom ili morem. to moţe da znaĉi da će mu umrijeti ţena.

trgovaĉku radnju ili poljoprivredno dobro. ali neće znati imetak dobro rasporediti i ljudi o njemu neće pohvalno govoriti. to znaĉi da će otići u kuću neke bogate ţene kod koje se svijet sakuplja u svrhu zabave. Kad zdrava osoba sanja da se nalazi u kupatilu. protivno svom obiĉaju. Ako neko ko namjerava ići na put sanja da se kupa vrelom vodom neće otići na put. to znaĉi da će on ĉiniti grijeh s nekom ţenom i to će se proĉuti obzirom da kupatilo predstavlja mjesto gdje se otkrivaju stidna mjesta. obzi - 150 . Neki vele: Ako neko sanja da gradi kupatilo. Rijeĉ hamam (kupatilo) od istog je korijena kao i rijeĉ EI-Hamim (Allahovo dţ. i ako je u kupatilu kljuĉala voda. koji će mu donijeti radost i sreću. neće je dobiti. ako kupatilo ima samo hladnu vodu. ako seje saprao i. Ako nije u pitanju ni to. biće okupan i zamotan u kefine. umor ili bolest obzirom na tamu i vrelinu saune. da bi mu se to protumaĉilo. Ako neko sanja poznatu pekaru. pomoći će i m se tekućinom poput rastopljene kovine. Reĉeno je: Ako neko sanja da ulazi u saunu. vrane ili zmije. potpuno će ozdraviti.to znaĉi da on ĉini nemoral. udovoljiće nekoj svojoj potrebi. treba uzeti u obzir kako se sanjao u kupatilu: ako je sa njao da iz prostorije s vrelom vodom i parom prelazi u prostoriju za sapiranje. uhvatiće ga groznica popraćena visokom temperaturom. ako je u sauni bio odjeven. tako da će onaj ko sanja da je ušao u kupatilo zapasti u brigu koja neće dugo trajati a koju će prouzrokovati neke ţene. to znaĉi da se tu nalazi neka ţena koju svijet obilazi. bojati se je da će postati nepokretan. to se tumaĉi suprotno gore navedenim sluĉajevima. Ako neko sanja da u prostoriji s toplom vodom pije toplu vodu. a potom uzjahao na neku ţivotinju koju na javi nema obiĉaj jahati.više. kao što je majka. ako se sanja. ime koje znaĉi.to znaĉi da ga neki ĉovjek vara s njegovom ţenom i da se on trudi da ga u tome sprijeĉi. Ako se uzme da kupatilo simbolizira ovosvjetska dobra. to znaĉi da će ga zadesiti neka briga. ako se voda iz bazena za vrelu vodu prelila i potekla u središnju prostorijujo znaĉi daga taj ĉovjek nasto ji omrznuti kod njegove ţene. brigu. neki mali otvor u vratima. ona će mu se još više pojaĉati i bojati se je za njegov ţivot.). ali mu to ne polazi za rukom. njegov zet ili ţenina rodbina podrţavaju u nemoralu i saglasni su s tim. ako kupatilo ima vrelu i mlaku vodu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je ušao u kupatilo.. Ako neko sanja kao da je kupatilo njegovo boravište. koja će krenuti nabolje ili nagore. Ako nije u pitanju ništa od navedenog i ako je šnivaĉ neoţenjen. koji simboliziraju imetak. ako on na javi boluje od vrućice. topao. a meĊu njima i Dţehennem s vrelom vodom. a ako je sanjao da vodu pije iz prostorije s hladnom vodom. ili neku drugu krvoloĉnu ili divlju ţivotinju. dobiće upalu porebrice. sestra i dr.ako sanja da je u sauni potpuno go. ako je sanjao da vodu pije iz središnje prostorije.ako to sanja u zim skom periodu. npr. ako je kupatilo toplo i prijatno. umrijeće." Ako neko sanja da se u nekoj mahali nalazi nepoznato javno kupatilo. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da se okliznuo u kupatilu. to znaĉi da su oni grube naravi i da mu oni ne ĉine nikakvu radost. riješiće se nje. a ako od nekog ĉovjeka traţi neku pomoć. ako boluje od drhtavice. neke ţene će mu za>Jati brigu. ili da se njome posipa ali ne na naĉin kao kad se kupa. Neki vele da kupatilo. ako na javi ima spor s nekim. PEKARA simbolizira radost i sreću. to znaĉi da oni ne odobravaju njegove postupke i ne idu mu na ruku. srazmjerno vrelini vode.. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ako je kupatilo pretopio. ili će prisustvova ti nekoj gozbi. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu. blizak. ili neku potrebu kod sudije. prisan i si. Ako neko sanja da se nalazi u sauni. kćerka. obukao bijelu odjeću.š. to znaĉi da ga njegova porodica.) Ako bolesnik sanja da se nalazi u javnom kupatilu. to znaĉi da će onaj ko ga sanja dosta zaraĊivati. Ako neko san ja da gradi kupatilo. ako je hladno. onaj ko ga sanja steći će imetak i vlast. Ako neko sanja da gradi pekaru. — Kasnije se je taj ĉovjek okliznuo u kupatilu i slomio nogu. onaj ko ga sanja biće siromašan i neće moći dovoljno zaraĊivati za ţivot. zavisno od toga u koju prostoriju je kasnije namjeravao ići. Ako boles nik sanja da se nalazi u središnjoj prostoriji kupatila. to znaĉi da će ga zadesiti briga. to mu simbolizira sredinu njegove bolesti. ona mu simbolizira izvor njegovih prihoda. i u kupatilu vidi lava. zahvatiće ga drhtavica. ili sahrani. moţda će šnivaĉ dobiti neki imetak obzirom da one koji su u kupatilu obliva voda i znoj. bolest ili nešto sliĉno. njegov sluĉaj biće riješen zavisno od toga koliko je u kupatilu u snu bio izloţen toploti ili hladnoći i da li se je okliznuo ili ga je poprskala voda. dobiće upravu ili vlast ako je toga dostojan. orgijanja i griješenja. koje prati galama i vreva kakva vlada u javnim kupatilima. ako se saprao i izašao iz te prostorije. Ako se sanja da se u kupatilu ulazi u prostoriju s vrelom vodom i parom. umor ili bolest će mu prouzrokovati njegova ţena ili neko od njezine rodbine. vladara ili neke liĉnosti od vlasti. a ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo. ako zamole pomoć. oţeniće se. to će ga zadesiti od neke strankinje ili od ţenske osobe s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. a ako nije. riješiće se briga. koji mu je rekao: — Zadesiće te neka nezgoda. simbolizira neki nemir... ţalost. Ako neko sanja da u kupatilo ulazi kroz neki kanal. okupiraće ljude neĉim izuzetnim.

ili da će imati spolni odnos s nekom osobom obzirom da dva mlinska kamena mogu da simboliziraju braĉni par. ili će prilikom namaza u dţematu prije imama 151 . Kad neko sanja da je u nepoznatu pekaru poslao brašno pšenice ili jeĉma. a ako je snivaĉ zdrav i ako je duţan drţavi da plati porez ili neku drugu daţbinu. to znaĉi da će poskupiti hrana. pre kršiće neku od hadţskih zabrana. to znaĉi da će postići neko dobro koje je rezultat tuĊeg truda. Kad neko sanja da prilikom kupoprodaje krade. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. al o je snivaĉ od onih koji putuju. TRŢNICA (pijaca) simbolizira dţamiju. Ako se sanja da se kamen mlina. Ako neko sanja da ima mlin koji melje. ako je kanio otići na hadţ. biće nepravedan u diskusijama ili će praviti podvale u davanju pravnih rješenja. Ruĉni mlin simbolizira dvojicu grubih ortaka ĉija se grubost ne moţe ispraviti. Sve navedeno trţnica simbolizira ukoliko je ona snivaĉu nepoznata. bilo od dobra. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i svakog onog ko potpomaţe u izdrţavanju porodice. Kad neko sanja da je ku pio mlin. Ako se sanja nepoznata pekara. ili da će uzeti konkubinu. Ako neko sanja da se nalazi na nepoznatoj trţnici i da nije uspio obaviti neki znaĉajniji kupoprodajni posao. Ako neko sanja da se sklonio u mlinjo znaĉida će postići sreću. ako je mlin bio bez osovine. To takoĊe moţe da znaĉi posredovanje u sklapanju braka.rom da se u pekari peĉe hrana. pogotovo ako je mlin mljeo truhli jeĉam. ili na vjetar. Tijesto i brašno koje se u pekaru donosi sa svih strana simbolizira ubiranje drţavnih prihoda i njihovo ponovno rasporeĊivanje. blato ili ţivo meso. ona simbolizira kuću vladara ili sudije obzirom na vatru koja se loţi u pekari. ako je u dţihadu. to moţe da znaĉi da će klanjati namaz iz razloga da ga drugi vide. Trţnica na kojoj se prodaju dragulji i platna najbliţa je znaĉenju tekija u kojima se obavlja zajedniĉki zikr. Pekara moţe da simbolizira i samog snivaĉa. jedni vele da to za snivaĉa znaĉi izbavljenje iz briga. to znaĉi da će taj spolni odnos biti s osobom s kojom snivaĉ po šeriatu ne moţe stupiti u brak. otići će na put. Ako neko sanja da je sagradio mlin na vodu.. Ako nije ni jedno ni drugo. postići će onoliko koliko mu je dovoljno obzirom da ĉovjek koristi mlin jedino ako ima šta samljeti. to će i uĉiniti. Ako neko sanja mlin kako melje. Pekara takoĊe moţe da simbolizira i trţnicu obzirom da se i u pekaru kao i na trţnicu nosi opskrba. ili kupiti robinju. tako da se ono što se sanja da se dešava s pekarom. ili će dobiti neku društvenu funkciju ili povjerenje od strane vlasti. ako je bolestan. i to će mu biti izvor prihoda. on simbolizira rat ukoliko se on oĉekuje i ukoliko je taj mlin mljeo vatru i kamenje. ili će udati kćer. tekija ili sezona hadţa. ona mu neće ići od ruke ili će je sticati u neĉije drugo a ne u Allahovo dţ. Allah dţ. Ako se sanja da vodenica melje prazna. Ako se sanja da se mlin nalazi nasred grada. prilikom mljevenja.to znaĉi da će zakasniti na namaz u dţematu. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. nepravilno okreće. Trţnica takoĊe moţe da simbolizira i bojno polje. ili. je Kur'anu dţihad nazvao trgovinom: „.š. Ako se sanja da se mlin slomio. a ţivotinje na kojima se u pekaru dogoni tijesto ili brašno simboliziraju vladarove zastupnike i pomoćnike. da bi radio kao mlinar. koji mu je rekao: — Pribliţio ti se kraj ţivota. Ako neko sanja da melje ţito. to onda moţe da znaĉi da će na trţ nicu poslati neku robu na kojoj će profitirati onoliko koliko je zekat za tu vrstu ţitarice. nauĉnih ustanova. ako izuĉava neku nauku. ime.š. postići će neko dobro. Mlin moţe da simbolizira i odlazak na put obzirom na okretanje njegovog kamena. umrijeće i o nasljeĊivanju njegovog imetka odluĉivaće sudija. a ako nije u pitanju ništa od navedenog. to mu moţe da znaĉi da će se oţeniti. Takav san takoĊe moţe da znaĉi sukob izmeĊu dvije ţene. a pjesnici za epidemiju i rat kaţu da melju ljude. vodu. ugovora izmeĊu dva ortaka ili odlazak na poslovno putovanje. ili oţeniti sina. biće prevaren. a drugi vele da to ukazuje na snivaĉevu smrt. srazmjerno koliĉini samljevenog ţita. pak. kao što i dţamija simbolizira trţnicu. ako je uĉenjak. bilo od zla. ona će vas spasiti. obzirom da se i u dţamiji i na trţnici obavlja posebna vrsta trgovine.". zakasniće ili će pokvariti hadţ. na kome jedni dobijaju a drugi gube. Trţnica moţe da simboli zira i mjesto na kome se postiţe veliki sevab.. to znaĉi da će otvoriti dućan ili neku radnju.. neće poginuti kao šehid već će ustuknuti. kao što je nauĉna ustanova. MLIN simbolizira izvor prihoda onoga kp ga sanja. tako da u tom sluĉaju vatra simbolizira vladara koji je u stanju da da i dobro i zlo. ako je u borbi. a trgovci na trţnici meĊusobno se bore rijeĉima i robom. oţeniće se.odnosi na snivaĉa i izvore njegovih prihoda. ako je neoţenjen. ili to moţe da simbolizira kugu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da vodenica melje bez vode. Mjenjaĉnica je najbliţa po znaĉenju sudnici obzirom na brojne asocijacije u poslovi-. Mlin koji se sanja da melje moţe da simbolizira i odlazak na put. to se razliĉito tumaĉi. Neki vele da mlin na vodu (vodenica) simbolizira ĉovjeka kroz ĉije ruke prolazi veliki imetak i koji vodi neki zajedniĉki posao. Mesna trţnica je najbliţa znaĉenju rata obzirom da se na njoj prodaje meso i prolijeva krv. ako je siromašan. to simbolizira nekakvu svaĊu. VJETRENJAĈA: ako se sanja. ako obavlja hadţ i ako je u ihramu. Mlin takoĊe moţe da simbolizira i epidemiju ili rat obzirom na to da mlin melje.. simbolizira spor koji neće dugo trajati.ma koji se u njima obavljaju. hoćete li da vam ukazem na trgovinu.

kao što je crkva. Ako neko sanja da je razvalio vrata svoje radnje. a sve to zavisno od sko - 152 . braĉni drug. a ako je zdrav i ako je na putu. koji je takoĊe svojevrstan zatvor obzirom na haber u kojem stoji: „Ovaj svijet je zatvor za vjernika.ići na rukju' ili sedţdu ili će. a ako je zdrav. a ne roba koja se na njoj inaĉe prodavala. peć ili javni posao. nevjerniĉka kuća. javna kuća ili krĉma. a sanjanje poznatog zatvora — da će dugo bolovati i da se neće oporaviti sve dok se ne pokaje u svojoj bolesti i ne prihvati se islama. da je na njoj izbio poţar. da bi joj se protumaĉio san. ako sanja da se nalazi u poznatom zatvoru. sanjanje nepoznatog zatvora simbolizira mu grob. zatvor mu simbolizira grob u koji će biti zatvoren do Kijametskog dana. snivaĉevo tijelo. produţiće svoje putovanje. i ako sanja da su vrata radnji pootvarana. simbolizira udobnost na ovom svijetu. da bi mu se protumaĉio san. RADNJA (dućan) simbolizira svako mjesto na kojem ĉovjek stiĉe neko ovosvjetsko ili onosvjet sko dobro. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira grob i Dţehennem obzirom da je Dţehennem pripremljen za griješnike i nevjernike. treba razmotriti njegovo stanje i to u kak vom zatvoru se sanjao: ako je bolestan i sanja da se nalazi u nepoznatom zatvoru. koja ĉovjeka spreĉava od ustajanja i kretanja. roditelji. ako se u trgovinama platnom prodavalo meso. Kad neko sanja da se nalazi u zatvoru. npr. ZATVOR moţe da simbolizira isto što i javno kupatilo. zavisno od toga koju je robu u snu prodavao. neprijatelj. simbolizira isto što i kuća tj. ako sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozakljuĉavana. a ako se u njima prodavalo posuĊe.. ako je bolestan. to znaĉi da će imati slab promet i male zarade. Reĉeno je i to da trţnica simbolizira uzbunu i nemir obzirom na vrevu koja vlada na trţnici. to znaĉi da će roba u tim radnjama imati slabu pro Ċu i te radnje će biti pozatvarane tj. dugo će bolovati i nadati se da će ozdraviti i ţivjeti na ovom svijetu. knjiga i dr. Ako neko sanja da su vrata trgovaĉkih radnji pozatvarana. to znaĉi da trgovci iz nekog razloga neće raditi. ako se u njima prodavala grnĉarija. umrijeće. i ako se sanja da je prostrana. Ako neko sanja poznatu trţnicu da je puna svijeta. Ako neko ko se izdrţava trgovinom sanja trţnicu. imaće poteškoća u sticaju i zaraĊivanju sredstava za ţivot i presahnuće mu glavni izvori prihoda. Kad neko sanja da je ušao u nepoznati han. ako je umrla osoba nemusliman. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i bolest. Ako neko sanja da se u nekoj trţnici prodaje neka druga roba. ime. a njena utroba simbolizira imetak. a Dţennet (raj)za nevjernika. da su radnje trţnice pozatvarane ili da je po njima ili po robi koja se prodaje ispletena pauĉina. to znaĉi da će trgovci platnom imati dobar pro met i ostvarivati velike zarade. to znaĉi da će u tim trgovinama izbiti poţar. HAN (konaĉište). to znaĉi da će te radnje dobro poslovati. da kroz nju teĉe ĉist potok. to znaĉi da je u Dţehennemu. to znaĉi da će roba na toj trţnici imati slabu proĊu ili će trgovci koji rade na toj trţnici uzeti odmor i neće raditi. kao što su kiša. ako ima trudnu ili bolesnu ţenu. Ako zdrava osoba sanja da se nalazi u zatvoru. kao što su bašĉa. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja na javi i u snu. kako se navodi u jednom haberu. umrijeće mu obzirom da su roditelji hranitelji. slavu. jako je bolesnik zloĉinac. Ako neko sanja da su ljudi na trţnici u bezvoljnom stanju. to znaĉi da će njih ili ljude koji ţive u tom mjestu zadesiti neka nevolja ili će meĊu njima doći do razdora. Han moţe da simbolizira i ovaj svijet obzirom da u njega neki dolaze a neki odlaze. umrijeće mu obzirom da ţena simbolizira ovosvjetske slasti i uţivanja. Kad neko sanja da se neka umrla osoba nalazi u zatvoru. kuća inovatora u vjeri. ako ima bolesnog roditelja. a i zatvor je mjesto gdje se kaţnjavaju prestupi i zloĉini. to znaĉi da će stanovništvo tog mjesta ţivjeti u izobilju. vjetar. da su njene radnje pune slame ili da se na njoj osjeća prijatan miris. a ako je bila mirna i s malo svijeta. to znaĉi da će se stanje vlasnika te trgovine promijeniti. u njima će se prestati prodavati. a ako je musliman. ako nije u pitanju ništa od navedenog. ona mu simbolizira neko dobro ukoliko je trţnica u snu bila puna svijeta i aktivnosti. a ako nije putnik. voćke. Kad neko sanja da je prešao iz jednog u drugi han jašući pritom neku jahalicu. Ako neko sa nja da se njegova radnja srušila. nepotpuno obavljati namaz obzirom da je to najveća kraĊa. spomen. ako se sanja. ako je bolestan. ili će ih zadesiti neka druga nesreća. Sve promjene koje se sanjaju u vezi s hanom odnose se na nešto od navedenog. rat ili neka vladarova zapovijed. javno kupatilo. ako ne klanja u dţematu. to znaĉi da je sprijeĉena od ulaska u Dţennet zbog grijeha koje je za ţivota poĉinio. njiva. to znaĉi da će vlasnici tih radnji poumirati i pasti u z aborav. Zatvor takoĊe moţe da simbolizira i zapreku odlaska na put. isprijeĉiće mu se neka zapreka ili smetnja. otići će na put i izmjenjivati konake. Nepoznati han simbolizira putovanje obzirom da putnici u njemu odsjedaju. Han takoĊe moţe da simbolizira i groblje obzirom da u njemu odsjedaju oni koji su daleko od svoje kuće i rodnog mjesta.š. Ako se sanja da u nepoznatom hanu odsjeda grupa jahaĉa ili da odlaze iz hana. treba razmotriti st anje u kojem se sniva ĉ nalazi: ako je na putu kopnom ili morem. Neki vele da trţnica simbolizira ovaj svijet. to znaĉi da će ući u neku kuću ili na neko mjesto na kojem se ĉini neposlušnost prema Allahu dţ. ili će biti srušene. umrijeće i biće nošen. to znaĉi da će napustiti tu radnju..

FATAMORGANA: ako je neko sanja. Skriveni put simbolizira obmanu i novotariju u vjeri. je rekao: . Ako neko sanja da je na stranputi ci. do biće ga obzirom da smeće sakupljaju drugi i da ono liĉini na sakupljeni imetak koji u sebi ima i halala i harama.a. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da takav odnos ima s nekim iz svoje porodice. steći će bogatstvo.nosti snivaĉa i ostalih pokazatelja na javi i u snu. drţe pouĉna predavanja.v. pa su svi oni nestali izuzev jednog. biće smijenjen s poloţaja.. Ebu Musa el Eš'ari r. a metenje i ĉišćenje simboliziraju razne daţbine. inovatora u vjeri ili mahalu zimija (nemuslimana pod zaštitom islam - 153 . ovaj svijet uporedio sa smetljištem.Sanjao sam da slijedim više puteva. SMETLJIŠTE simbolizira dunja luk (ovaj svijet) obzirom da je Allahov Poslanik. skladište za hranu ili sakupljeni novac. pa sam ja tada izrecitovao: „Zaista smo mi Allahovi i zaista se Njemu vraćamo". obavljaju razni ibadeti i osamljuje obzirom da groblje onome ko ga posjeti i onome kome budu otkrivena stanja onih koji su u groblju daje pouke i savjete. to znaĉi da će ga neka ţena pokušati zavesti. i ako je neko sanja. snivaĉ dostojan vladarskog ili sudijskog poloţaja ili ubiranja poreza. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Gospodaru moj. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće nevjernika. ako je siromašan. Kad neko sanja da „uĉi" na smetljištu.s. što je inaĉe po šeriatu nedozvoljeno. još više će osiromašiti. riješiće se briga i ublaţiti tugu siromaštva. to znaĉi da će prodati robu koju posjeduje a koja nema proĊu. kao fatamorgana u ravnici. a ako je jamu ispraznio tako što je napravio odvodni kanal iz nje. Ako neko sanja da je ispraznio i oĉistio septiĉku jamu. pa je za san upito tumaĉa snova. ili je sanjao da se sama ispraznila. toga spasiti i dati mu ono što ţeli. simbolizira kuću izvršnih sudskih organa. PUT simbolizira pravi put u vjeri. ako je upravitelj. smrt. Reĉeno je: Ako neko sanja da je odabrao zat vor za svoje boravište. ako je neoţenjen. ako se nada nekom nasljedstvu. a ako je siromah. kojim sam ja produţio i stigao do brda na kojem je bio Allahov Poslanik s. Groblje moţe da simbolizira i smrt obzirom da je ono kuća umrlih. koji mu je rekao: — Vladaćeš 31 godinu. da bi mu se protumaĉio san. ako ga sanja vladar. a ako ga sanja sudija. to znaĉi da on ima nedozvoljen odnos s osobom s kojom po šeri atu ne moţe stupiti u brak. ili će imetak davati kao kredite drugima ako se time bavi i ako je jamu praznio s krĉagom.. Ako neko sanja da u nepoznatu septiĉku jamu mokri mlijekom ili medom. kada je ušao u groblje i nakon što je poţelio mir onima koji su u grobovima. to znaĉi da je izgubljen i u nedoumici zbog neĉega i u pogledu svoje vjere. ali mu to neće donijeti ono što oĉekuje.š. Ako neko sanja da ide sredinom puta. To što si sanjao da gradiš zatvore znaĉi da ćeš toliko gradova podignuti i da ćeš se boriti protiv Vizantinaca i porobljavati ih. to znaĉi da on miješa mezhebe izigravajući ih na taj naĉin.. jer je smetlje puno prljavštine. pak." SEPTIĈKA JAMA simbolizira trap. GROBLJE simbolizira Ahiret (budući svijet) obzirom da put za Ahiret vodi kroz groblje.. — Kasnije se tako i desilo. a ako je dunjaluĉar.s. Groblje moţe da simbolizira i kuću u kojoj se ĉini zikr. a sve to simbolizira imetak. dobiće neki od tih poloţaja ili poslova tako da će mu se razni imeci i dobra sakupljati i dolaziti sa svih strana obzirom da se smetlje ne baca na smetljište izuzev nakon metenja i ĉišćenja.a. a poivijprije mjenjaĉnicu.. krĉmu. simbolizira drţavnu blagajnu. koja sliĉe smetljištu. Ako neko sanja da ide krivudavim pute. izgubiće imetak i osiromašiće. snivaĉu smetlje moţe da simbolizira njegovu radnju ili trgovinu. Smetljište. ili ako mu prije ti neka propast. Smetljište takoĊe simbolizira i imetak obzirom da na njemu ima prašine i raznih drugih otpadaka. oţeniće se i u tom sluĉaju smetlje simbolizira priloge. a ako je siromašan. ako nije u pitanju ništa od navedenog. pekaru ili nešto sliĉno. za ţivota svoga oca sanjao da gradi zatvore i da u njih trpa vizantijske svinje i majmune te da na svojoj glavi ima trideset i jednu krunu. umrijeće. antikvarnicu. a ako sa stranputice izaĊe na put. Ko sanja da ide sredinom puta — to znaĉi da on slijedi istinu. — zavapi on — draţa mi je tamnica od ovoga na šta me one navraćaju!" Priĉa se da je perzijski vladar Sabur. to znaĉi da će se riješiti duga. je jedne prilike. sin Ardešira. ili. to znaĉi da on upućuje na trgovinu koja donosi dobru zaradu. a ako je u pitanju poznata septiĉka jama. to znaĉi da je na pra vom putu u pogledu vjere i vjerskih propisa i da se uhvatio za ĉvrsto uţe istine. to znaĉi da je on u zabludi. i s njim Ebu Bekr r. treba ga obradovati time da će biti spašen i da će se posvetiti ovosvjetskim dobrima. to znaĉi da on ţudi za neĉim.a. darove i ostalo što se uzima i pozajmljuje s raznih strana da bi se provela svadba. groblje nazvao 'kućom vjernika'.a..v. ako je. ili će imetak uloţiti u neko trgovaĉko putovanje. Septiĉka jama takoĊe simbolizira i dug. ali će ga Allah dţ. naišavši jedne prilike pored smetljišta. ako je bolesnik.to znaĉi da će se povratiti isti ni. Ako neko sanja da je odlutao s puta i izgubio se. pak.. a Vjerovjesnik s. Ako neko sanja da se nalazi na neprohodnom smetljištu. treba razmotriti njegovo stanje i uzeti u obzir poslove koji mu dolikuju: ako je bolestan.

ili je plakala. bilo zlo. Ako neko umrlu osobu sanja kao da je zaspala.. Nepoznata zidina moţe da simbolizira is- 154 . ako se prilikom ulaska u groblje smijao. što u tom sluĉaju znaĉi da on napušta Poslanikove uĉenje i da u vjeru uvodi novotariju. to mu moţe da znaĉi da će biti pritvoren ako takvo nešto oĉekuje. Ako bolesnik sanja da je ušao u groblje. bilo da je u pitanju dobro. umrijeće od svoje bolesti. a ako je uĉenjak. ili da će usjevi bujati i donositi plodove nakon što je prethodno bila suša i nakon što su ljudi bili izgubili nadu u njihove prinose. to znaĉi da on izuĉava njegov pravac i oţivljava nauku koju je on izuĉavao.. bilo zlo. Ako neko sanja da se neka umrla osoba hrani u kući u kojoj ima neki bolesnik. a moţe da znaĉi da će se oţeniti. Ako neko sanja da ga je umrla osoba udarila. GRADSKE ZIDINE simboliziraju upravitelja grada. to znaĉi da ga ta osoba upozorava na neku neizvršenu obavezu prema toj umrloj osobi. to mu znaĉi suprotno navedenom. ako ga sanja putnik. Takav san moţe da se ne odnosi samo na pojedinca (snivaĉa) već i na širu zajednicu ukoliko se sanja da je oţivio neki vladar ili uĉenjak. taj san mu simbolizira neko ovosvjetsko i onosvjetsko dobro. da mu naziva selam i da se s njim grli. to znaĉi da će oţivjeti njegovu tradiciju i zakon koji je on postavio. ili ne ţeli da mu nazove selam. Ako neko sanja da je umro i da ne vidi nikoga od umrlih. savjet i opomena umrle osobe će mu pomoći da se riješi zastranjivanja i da popravi svoje stanje. niti spominju Uzvišenog Allaha. ili uĉila Kur'an. koja je suprotnost gore navedenom. ta stvar će ti nestati". a ako to sanja zdrava osoba i ako je u snu prilikom ulaska u groblje bila skrušena. to znaĉi da će snivaĉ oţivjeti tradiciju (obiĉaj) umrle osobe. da će dobiti upravu i potĉiniti one koji su mu podreĊeni. — TakoĊe je jedne prilike rekao: -Ako sanjaš da umrla osoba od tebe nešto uzima. kao što su javne kuće ili krĉme u kojima pijanice leţe na podu poput mrtvaca. to mu moţe da simbolizira njegovu smrt ili. Kad neko sanja da ga umrla osoba doziva. Groblje moţe da simbolizira i zatvor obzirom da je umrla osoba zatvorena u svom grobu. bilo da je u pitanju dobro. ili je. niti se njihova djela diţu u visine (stoga što nisu dobra). Kad neko sanja da je ukopan. to znaĉi da će dugo ţivjeti. ukoliko je pokvario svoju vjeru. Ako neko sanja daje otkopao grob Allahova Poslanika s. to znaĉi da će se povesti za uĉenjem koje vodi u zabludu ili će na prevaru dobiti neki haram imetak. to znaĉi da će se iz zatvora pustiti zatvorenici. koji ĉine grijehe i koji su pokvarene vjere.to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine zlo. Ako neko sanja da iz grobova ustaju mrtvi ili da se vraćaju svojim kućama kao nepoznati. IbnSirin je rekao: „Volim da sanjam kako uzimam nešto od umrle osobe. to znaĉi da će on dijelili savjete onome ko ih ne prima i da će upućivati na dobro onoga ko to ne ţeli te da će govoriti i svjedoĉiti istinu meĊu ljudima koji su nemarni i neznalice ili nevjernici. a ako mu se grob uĉinio tijesnim. pak. Ako neko sanja da je otkopao grob nekog nemuslimana ili nekog inovatora u vjeri. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ĉine dobro i koji spominju Allaha dţ. da mu se grob ĉini prostranim i da je u njemu zaspao snom mladoţenje. Ako neko sanja da se zagrlio i da se druţi s umrlom osobom.v. ili da će nemuslimani primiti islam.a. Ako neko sanja da je zakopan u grob.s. Ako neko sanja da otkopava i pljaĉka grob nekog velikog uĉenjaka. zapao u grijehe prema Allahu dţš. pogotovo ako je u groblju vidio kuću ili neku prostoriju. a ne volim da sanjam kako nešto dajem umrloj osobi. to znaĉi da će na tom mjestu napraviti kuću i u njoj se nastaniti. to znaĉi da je ona u udobnosti u zagrob nom ţivotu.š. to mu je radosna vijest. biće pritvoren i zbog toga će biti u tjeskobi. Ako neko u snu otkopava i pljaĉka grobove. Ako neko sanja da je umrla osoba oţivjela. to moţe da simbolizira njegovu smrt ili moć. Groblje takoĊe moţe da simbolizira i kuće osoba koje tajno rade poslove koji ih vode u propast i pokvarenost. umrijeće. Ako neko sanja da je u grobu. ili se na njega namrštila. zagubljeno i zastarjelo. pogotovo ako se iz groba koji je otkopao osjećao neugodan zadah ili je u njemu bilo mnogo blata i neĉistoće. to znaĉi da on traţi nešto skriveno. Ako neko sanja da mu umrla osoba prilazi nasmijana lica. to znaĉi da će taj bolesnik umrijeti ili da će otići imetak iz te kuće. Ako neko sanja da sam sebi kopa grob. ili mu prijeti. bio otkrivenih stidih dijelova tijeta ili mokrio po grobovima i si. Ako neko sanja da je otkopao Vjerovjesnikov grob i da ga je u grobu vidio ţiva te iz groba izvadio nešto vrijedno. moţe da znaĉi da će ostati negdje na putu i tu se nastaniti.ske drţave) obzirom da su oni koji ţive u tim kućama kao mrtvi. te da će mu ţivot biti teţak. ako je bolestan. osim ako je u njegovom grobu vidio da mu je tijelo istruhlo i da su mu se kosti i odjeća raspale. Takav san. pak. pogotovo ako je on iz njegove porodice ili ako ga sanja u svojoj kući. ili klanja la neki namaz okrenuvši se prema Kibli. Ako neko sanja da ga ljudi nose na svojim ramenima u tabutu. da će postati poboţan i vidjeti koristi od onoga što je vidio ili ĉuo.. Ako neko sanja da ga ţiva zakopavaju u grob. Ako neko sanja da ulazi u groblje uĉeći ezan. to znaĉi da će on oţivjeti njegovu tradiciju i uĉenje. ili kuće nemarnika koji ne klanjaju namaz. a sve to zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi. a smrt se tumaĉi kvarenjem vjere. to znaĉi da će mu se srušiti kuća ili neki njen dio.

155 .

156 .

ako je na njenom mjestu napravio javno kupatilo. sagradiće neki objekat od kojeg će ubirati trajnu kiriju ili prihod.njaluĉar. ako je tome sklon. ako je tako neodjeven obavio namaz ne okrenuvši se pritom prema Kibli i obavivši ga nepravilno. to mu znaĉi da će postići ahiretske nagrade. ugostiteljski objekat i si. ako je to sanjao u danima hadţa. ako je snivaĉ griješnik. Ako neko sanja da se neodjeven nalazi u dţamiji. to znaĉi da on više voli ovaj n ego budući svijet. ili će raskinuti neki ugovor o braku. trgovaĉka laĊa. ili od nekog hajirli posla. ili će ubi ti nekog dobrog ĉovjeka. to znaĉi da on radi neki posao koji predstavlja suprotnost poslovima koje simbolizira graĊenje dţamije. to znaĉi da će poĉiniti gri jeh praveći neku spletku. To moţe da znaĉi i to da će snivaĉ uĉiniti neki pokuĊeni i haram posao.. ako je na njenom mjestu iskopao jamu.š. 157 . to znaĉi da će on zbog neke ţene pokvariti svoju vjeru. ili će razjediniti dţemat te dţamije odvraćajući ih od sticanja znanja.. ako Bog da. proći se griješenja i postati poslušan Allahu dţ. Ako neko sanja da ruši dţamiju. pogotovo ako je u dţa miji prouĉio ezan. Detaljnije tumaĉenje takvog sna odreĊuje se na osnovu toga šta je snivaĉ sanjao da pravi na mjestu porušene dţamije: ako je na njenom mjestu napravio trgovaĉku radnju. pokajaće se za grijehe. npr. ili će smijeniti s poloţaja nekog sudiju. uzi manje kamate i dr. Kad neko sanja da gradi dţamiju. otići će na hadţ. obzirom da se gradnjom dţamije stiĉu sevabi koji neprekidno teku. to znaci da će se on od svijeta izdvojiti nekim svojim postupkom koji mu dolikuje. kao što je javno ku patilo. to inu moţe da znaĉi da će postići ovosvjetska dobra. to znaĉi da će se on posvetiti traţenju ovosvjetskih dobara na nekoj pijaci ili vašaru i tom prilikom pretrpjeti gubitak u trgovanju ob zirom da namaz nije obavio kako treba. a ako je poboţnjak. ili od nekog dbora. ako je on osoba koja više voli ovaj nego budući svijet.

ili zatvor. bilo da se radi o pojedincima. gornji dio dţamije sim bolizira starješine grada.. da bi mu se protumaĉio san. Ako nije u pitanju ništa od navedenog. uĉenjaka. ili će neko doći s hadţa ili s dalekog puta. pjeva. u tom sluĉaju on moţe da simbolizira vladarovu kuću.š. on i oni na ĉijoj strani se bori izvojevaće pobjedu. ili glavnu gradsku dţamiju. gospodar. uvaţenog uĉenjaka. ili dţamija u cjelini. primiće islam. ili će. Ako takav san sanja rob. ĉinjenju dobra. tako da će napustiti ovaj svijet. to se odnosi na onoga koga taj dio dţamije. i ako tom prilikom niko osim njega ne vidi Kabu. Ako neko sanja da se umrla osoba nalazi u crkvi. plaĉući ili klanjajući okrenuvši se prema Kibli. ali svoju obavezu zanemaruje. nariĉe ili plaĉe. pored njega. kao što je islam. ljude koji koriste i potpomaţu vlast. Sunnet Allahova Poslanika. prostirka u dţamiji simbolizira ljude koji ĉine dobro i svakog onog ko dolazi u tu dţamiju i kla nja u njoj. to znaĉi da će ljudi pohrliti i tiskati se pred njegovom kućom zbog vlasti koju posjeduje. majke.EL MESDŢIDUL-HARAM. Kur'an. Kaba moţe da simbolizira i Dţennet obzirom da je Kaba Allahova kuća. biće siguran i riješiće se straha. dţamijski mihrab simbolizira imama. donji dio simbolizira obiĉni svijet. Kad neko sanja da je ušao u Kabu. ako je nemusliman. ako to sanja osoba koja je nemarna prema svojoj vjeri ili koja napušta namaz. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi.. vladar. vrata te dţamije simboliziraju policiju i sve one koji se brinu za bezbjednost i sigurnost stanovištva tog grada. minber simbolizira vladara ili hatiba. treba razmotriti njegovo stanje: ako se nada ţenidbi. oca. ako je neoţenjen. to znaĉi da je ona u Dţehennemu zajedno s osobama koje su nepokorne Allahu dţ. a ako nije u ratu. ako je bolestan. banke i si. poĉeće ih obavljati i ako je neposlušan roditeljima. pogotovo ako je u snu nošen na nosilima u Kabu i ako pritom nije govorio ili ako je bio bez odjeće. uĉenjak ili poznati imam.š. to znaĉi da će ljude koji su nepokorni Allahu dţ. nareĊuje i si. Ako se EI-Mesdţidu l-haram sanja u vrijeme kad nije vrijeme odlaska na hadţ. svjetiljke u dţamiji simboliziraju ljude koji su se posvetili nauci. to mu simbolizira njegovu smrt i njegovu pobjedu. mjenjaĉnice. kao što su zlatarski trgovi. postaće im poslušan. znanja koje širi. ili će neko ko se zbog neke obaveze ili nekog drugog razloga zatvorio u svoju kuću izaći iz svoje osame meĊu svijet. sudije ili šeriatskpg pravnika zbog neke svoje potrebe. koji su 158 . to znaĉi da će u t o mjesto ili mahalu doći vladar. uĉenjak. pogotvo ako je Kabu sanjao u mjesto svoje izabranice ili u svom mjestu. suprug ili supruga. ili kuću nekog uĉenjaka. munara dţamije simbolizira gradskog sudiju. koja ima izuzetan znaĉaj i koja je dobro ĉuvana. ako je zapostavio ibadete. sudija. to znaĉi da će biti u sluţbi vladara. GLAVNA GRADSKA DŢAMIJA simbolizira stanovništvo tog grada. ili kuću u kojoj se svira. mushaf. ako je u snu. Kaba moţe da simbolizira onoga ili ono što predvodi.. ako je u ratu. ako to sanja osoba koja je duţna obaviti hadţ. odgovoriti na poziv Allahovog dţ. kuću nevjernika ili inovatora u vjeri. sudija. oţeniće se. to znaĉi da će on biti zatvoren. to znaĉi da će ga njegov gospodar osloboditi obzirom da je Allah dţ. upućuje. a u Dţennet se ulazi sa Kabom. javnu kuću. ili Dţehennem. ako je sklopio zaruke i ako mu se oduljilo ĉekanje. Kaba moţe da simbolizira i dţamiju obzirom da su i jedna i druga Allahove kuće. Kad neko sanja Kabu u nekom mjestu ili mahali. bilo zlo. na trgovima i ptvrenim prostorima. poboţnog ĉovjeka. pak. spominjući pritom Allaha dţ. glasnika i. to znaĉi da će ući u kuću vladara. dţihadu ili ĉuvanju domovine. dţamijski stubovi simboliziraju ljude koji ĉine zikr. ĉije se rijeĉi slušaju a upute. ili kuću onoga ko je neposlušan Gospodaru. u koju nije dozvoljen pristup svakome i koja pruţa sigurnost onome ko se u njoj nalazi. Kaba moţe da simbolizira i razne skupove u dţamijama. ako je njegovo plakanje bilo popraćeno naricanjem ili ako je sa sobom nosio nešto što simbolizira brigu. oslobdio Kabu iz ruku silnika. ili veliku trţnicu. Ako neko sanja da se Kaba pretvorila u njegovu kuću. ljude koji su se posvetili nauci ili sliĉne ljude. a što se konkretnije odreĊuje na osnovu ostalih pokazatelja u snu i na javi.š. neko umrijeti i ljudi će oko njega obilaziti uĉeći dove i sliĉno. to znaĉi da se pribliţio datum ţenidbe. to znaĉi da će on otići na groblje da bi posjetio umrle ili da bi klanjao dţenazu. CRKVA simbolizira groblje. savjeti i nareĊenja izvršavaju. Ako ni to nije u pitanju i ako se najavi neĉega boji.š. Kad neko sanja da ulazi u crkvu uĉeći ezan ili Kur'an. Ako neko sanja da je kod Kabe ili da obavlja neki od hadţskih obreda. KABA moţe da simbolizira namaz obzirom da se klanjaĉi u namazu okreću prema njoj. za onoga ko sanja da se nalazi u njemu ili da u njemu uĉi ezan simbolizira odlazak na hadţ. bilo o cjel okupnom stanovništvu grada. ako Bog da. ţene koja je visokog (vladarskog) porijekla ili koja je izuzetno poboţna. a i Dţennet je Njegova kuća. bilo dobro. unići u Dţennet. Kaba mu u tom sluĉaju simbolizira upozorenje i opomenu za ono što je duţan da uradi i da klanja namaz okrećući se prema njoj. majka. otac. Ako neko sanja da je dobio nešto od navedenih dijelova glavne gradske dţamije ili da se nešto sa dţamijom ili pojedinim njenim dijelovima dešava. simbolizira.š. Kaba ga podsjeća na sebe i na njegovu obavezu da je posjeti. supruţnika ili gospodara vršeći svoju sluţbu na najbolji naĉin i ulaţući u to potreban trud i napor. kod Kabe u tom mjestu ili mahali bila skupina ljudi i ako su oni pravili buku.

ili s onima koji su inova tori u vjeri. ona u tom sluĉaju simbolizira ĉovjeka koji ĉini zlo. to znaĉi da će prisustvovati svadbi na kojoj će se pjevati i svirati. ili će prisustvovati sahrani koja će biti popraćena cijepanjem odjeće i naricanjem. Ako se sanja da se isposniĉka ćelija nalazi u vazduhu.š. Ona takoĊe moţe da simbolizira etape puta. SINAGOGA simbolizira isto što i crkva. ili da u njoj ţive svinje. u tom sluĉaju ona simbolizira grobove uglednih ljudi ili Šehida. Ako takav san sanja ţena. pogotovo ako je u snu klanjao prema krţu. zavisno od toga kako je graĊena. upućivati i iznositi Allahove dţ. Ako se sanja da je isposniĉka ćelija crne boje. na groblju ili negdje u prirodi. zavisno od toga da li je poznata ili nepoznata i kakav znaĉaj ima. simbolizira drţavnu blagaju sa haram imet kom. ISPOSNIĈKA ĆELIJA simbolizira vladara ili poglavara koji ima visok ugled zbog svog znanja i poboţnosti. to znaĉi da se on druţi s ljudima koji ne vjeruju. Na kojoj etapi puta je snivaĉ. da li je bila u ruševnom stanju. Ako se sanja grobnica u kojoj nema umrlih osoba. 159 . piju alkohol i ĉine velike grijehe. odreĊuje se no osnovu toga kakv u je isposniĉku ćeliju sanjao tj. koji ĉine nemoral. dokaze protiv njih. kakve je boje i dr.inovatori u vjeri Ili koji su odmetnici od vjere opominjati. ona u tom sluĉaju simbolizira crkvu. Ako neko sanja da se nalazi u crkvi koja je puna kršćana i da se moli Bogu i ĉini sve što i oni ĉine. koji pruţa utoĉište i štiti one koji ĉine zlo. potpuno razrušena ih ĉitava. GROBNICA ako se sanja da su u njoj umrle osobe.

Turbe kod Bijele dţamije na Vratniku (Sarajevo). Turbe Hajdar ef. Katib-Baša 160 .

Protumaĉio sam da one simboliziraju dvojicu ljudi koji su sebe laţno proglasili poslanicima. Ako neko sanja da je na ruku stavio narukvicu od zlata. pa sam u njih puhnuo i one su spale. to znaĉi da će imati svaĊu i spor sa svojom ţenom i da će ga vrijeĊati zli jezici. dobija naziv predmeta koji je izraĊen od zlata. to znaĉi da će mu u kući izbiti poţar. upravu ili svjedoĉenje istine. Mnogo zlatnika moţe da simbolizira i bjago. Ako ţena sanja da na sebi ima narukvicu ili halhalu. izuzev ogrlice. treba ga obradovati time da će imati veliki prinos od po ljoprivrede.l ta- 40. bisera ili dragulja. to znaĉi n~~e dobiti neki veliki imetak. Ako neko sanja da na sebi ima dvije narukvice od zlata ili srebra. one mogu da joj simboliziraju njenog muţa. znanje ili veliku zaradu. mrtvi kapital. BAKRU. Ako neko sanja da je izgubio zlatnik. Srebro ima nešto bolje znaĉenje od zlata. to znaĉi da će dobiti upravu i prihvatiće se nekog povjerenja. ako takav san sanja nemusliman novator u vjeri ili poglavar koji poziva u zabludu.a. ako je snivaĉ ĉovjek od nauke. prstena ili minĊuša. ako je snivaĉ u snu rude dijelio ljudima i oni ih odabirali i uzimali. Reĉeno je da halhale simboliziraju okove. to znaĉi da će imati spor u nekoj nepoţeljnoj stvari i spopašće ga zli jezici. simbolizira njenu djecu. tako da zlato simbolizira mušku a srebro ţensku djecu. NAFTI. Allahov Poslanik s. Reĉeno je da ţenski nakit. Ako neko sanja da topi srebro. jeziku) izvodi iz rijeĉi „zehebe" što znaĉi: izgubiti se. Uzvišeni Allah je u Svojoj Knjizi naše imetke i našu djecu. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. SREBRU. ZLATO nema pohvalno znaĉenje obzirom da se njegov naziv (u ar. da bi mu se protumaĉio san. nestati i si. to znaĉi da će ovladati nauĉnim disciplina ma kojima se bavi.RUDE u zemlji simboliziraju riznice. OLOVU. a ako je taj komad veliki. a nakiš ţenskog roda — ţensku djecu. rude u tom sluĉaju simboliziraju znanje koje on širi meĊu ljudima a koje se prenosi od pejgambera i velikih uĉenjaka. Ako neko sanja da je iz rudnika izvadio komad srebra. crveni zlatnici simboliziraju ĉistu mnoteistiĉku vjeru. izmeĊu ostalog. Ako se sanja neobraĊeno zlato.v. pa kad sam je kasnije potraţila. mada ni ono nema dobro znaĉenje ako su u pitanju narukvice. to mu simbolizira iskušenje i smutnje koje će posijati meĊu ljude. Ako neko sanja da mu je dato mnogo zlatnika. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će ispustiti farz namaz. i za muškarce nije pohvalno ako sa-! njaju da na sebi imaju nešto od nakita. a neki vele da nakit muškog roda simboizira mušku. — Tumaĉ snova ju je upitao: — Imaš li ti bolesnog roba ili robinju? — Kada mu je ona rekla da ima. pa su mu taj san protumaĉili tako da će izgubiti vid. koju sam skršila i bacila na zemlju. tada je u pitanju manja opasnost od gubitka obzirom da tada zlato dobija drugi naziv tj. ako takav san sanja vladar koji je u borbi s neprijateljem ili to sanja neki poznati ratnik. dva ili više rudnika. Ko sanja da je našao jedan. je rude postavio u zemlji i pripremio ih Svojim robovima za njihove vjerske i svjetske potrebe. Jedan zlatnik moţe da simbolizira i dijete lijepa lica. TUMAĈENJE SNOVA O ZLATU. Ako neko sanja da je u svoju kuću unio tovare zlatnika. to znaĉi da će izgubiti imetak ili će zapasti u brigu.š. on joj je rekao da će umrijeti. DRAGULJIMA. BRONZI. sraz mjerno koliĉini zlata. Ako ţene sanjaju da na sebi imaju nešto od nakita. nisam je našla. Ako ne ko sanja da je dobio zlatnu polugu. ZLATNICI. ŢELJEZU.s. KATRANU l DR. Ako neko sanja da na sebi ima halhale od zlata ili srebra. i Allah dţ. oni mu sim boliziraju neko ukazano mu povjerenje ili njegove namaze. to znaĉi da će on stupiti u tazbinske veze s ljudima koji nisu dostojni te veze. Rude u zemlji mogu da simboliziraju i mrtvi i zakopani kapital ili zakopa ni izvor. SREBRO simbolizira sakupljeni imetak. to znaĉi da on ĉini prevaru s lijepom ţenom.. a ako se sanja obraĊeno. tako da ono najĉešće simbolizira bolest i gubljenje imetka. ono simboizira neki gubitak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Priĉa se da je neka ţena došla tumaĉu snova i rekla mu: . srebra. ako ga sanja ţena. srazmjerno broju ruda koje je sanjao osvojiće toliko neprijateljskih (mušriĉkih) gradova i muslimani će zarobljavati mušrike i od njih ubirati ratni plijen. Ako neko sanja da topi ĉisto zlato. mudrost. Neki ĉovjek je sanjao da su mu oĉi od zlata. 161 . Ako neko sanja da je na sebe stavio neki zlatni predmet. to znaĉi da će ga zadesiti neka neugodnost u vezi s onim što posjeduje. Dobri. to im simboizira njihov ukras. stari. NAKITU. a to suMejsejlemeel-Kezzab i Avsi iz Sane". nazvao i iskušenjem. je rekao: „Sanjao sam da na rukama imam dvije zlatne ogrlice. zadesiće ga strah ili će biti zatvoren ili stavljen u okove. STAKLU. Ako neko sanja da mu je kuća od zlata ili da je pozlaćena. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. Komad srebra simbolizira krasnu bijelu robinju obzi rom da je srebro ţenski nakit. to znaĉi da će steći blago. treba razmotriti njegovo sta nje: ako je zemljoradnik. SURMI.. ili će se na njega rasrditi vladar ili ga oglobiti. a nije pohvalno ni zbog svoje ţute boje. stoke i nekretnina.Sanjala sam da imam tablu od ĉistog zlata.

to znaĉi da mu je nešto povjereno a on je to iznevjerio. a neki vele da oni simboiziraju završetak nekog spora. to znaĉi da on od njega traţi da posvjedoĉi. koji mu je rekao: . oni simboli ziraju pet namaza.Kad je to ĉovjek provjerio. ako ga sanja muškarac. ako se sanja.ko mi onih koji terete (tovare) nose. ako ih sanja poboţan ĉovjek. Skupocjeni dirhemi simboliziraju lijep govor. to znaĉi da je taj ĉovjek duţan da mu posvjedoĉi istinu. Muhamed je Allahov poslanik". Neki vele da dirhemi simboliziraju zlo i sve ono što se loše završava. simbo lizira znanje. Ako neko sanja da mu je neki ĉovjek duţan dirhema. — Da ti nisi pjesnik? . moţe da simbolizira i njihovu djecu. a on je rekao — Jesam! Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da je stavio dirhem pod svoje stopalo. ako su dirhemi koje mu je vratio bili oštećeni. Krivotvoreno zlato simbolizira kontradiktorno vjero vanje.. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Steći ćeš neko dobro.san ispriĉao tumaĉu snova.s. Kasnije je Ibn Širinu došao drugi ĉovjek i rekao: — Sanjao sam da sam dobio arapski dirhem. . ako ga sanjaju ţene.Taj ĉovjek je kasnije dobio 100 batina. simboliziraju prepirku. Sitni dirhemi simboliziraju slušanje lijepih rijeĉi. Ibn Sirin je imao obiĉaj reći: — Debljanje zlatnika simbolizira dobijanje pisama ili spisa. — Nato mu je Vjerovjesnik s. Izlomljeni dirhemi simboliziraju sporenje kojem nema kraja.upitao ga je Ibn Sirin. nakit muškog roda — mušku. ako ih sanjaju ţene. Srednji dirhemi simboliziraju ovosvjetske poslove. Dirhemi na kojima nema ranije spomenutog natpisa simboiziraju govor u kojem nema poboţnosti. pa sam poĉeo da ih traţim. a da bi se od perzijskog dobio arapski dirhem. srebrnjak). a nakit ţenskog roda — ţensku djecu. Dirhemi na kojima se nalazi ugraviran neki lik simboliziraju novotariju u vjeri i pokvarenost. a ne klanjaš u dţematu. rekao: — Ti klanjaš po sebi. udovoljavanje nekoj potrebi ili namaz. pa je svoj. to znaĉi da on povjerava neku tajnu.v. .Ti ćeš dobiti batine! .To ti znaĉi da ćeš se odmetnuti od vjere! — Ĉovjek je bio zaprepašten takvim objašnjenjem i da bi se još više predao svojoj vjeri. FILSI (novĉane jedinice manje od dirhema) simboliziraju loš govor i viku. ima za njih znaĉenje ukrasa i lijepih stvari. poĊe u dţihad (borbu 162 . a ako ih sanja ţena. a djela nisu potpuna ako nisu uraĊena sa spominjanjem imena Uzvišenog Allaha. treba ga kovati. jer davanje dirhema simbolizira brigu.Ibn Sirin mu je rekao: — Provjeri da nisi izgubio neku od svojih knjiga. svaki pojedini dirhem simbolizira pojedini posao. Reĉeno je da dirhemi simboliziraju govor i kazivanje o lijepim i uzvišenim stvarima." Ako neko sanja da u ruci ima zlatnik. Jedan zlatnik simbolizira dijete. to znaĉi da će mu se umanjiti imetak. — Taj ĉovjek je to dobro stekao isti dan. izuzev nakita koji muškarcima inaĉe nije zabranjen. . Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u svom rukavu imam dva zlatnika i da su mi ispali. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da kujem dirheme.. pronevjeru ili sklonost velikim grijesima. i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio 24 zlatnika. Dirhemi. oponiranje. to znaĉi da će roditi lijepo dijete. Jedan dirhem moţe da simbolizira dijete. a to moţe da znaĉi i ono ĉime se one ponose.Ibn Sirin mu je rekao: . posvjedoĉiće istinu. DIRHEMI (novĉana jedinica manja od zlatnika. ako ih od njega potraţuje. ako su od ĉistog srebra. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam dobio perzijski dirhem. ako mu ih vrati. simboiziraju njegova ovosvjetska dobra.v. Bolje znaĉenje ima ako neko sanja da uzima dirheme nego ako sanja da ih daje. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Vjerovjesniku s. to znaĉi da će on savjetovati nekog neznalicu koji neće htjeti prihvatiti njegov savjet. Ako neko sanja da je izgubio dirhem. Pojedini broj dirhema simbolizira broj dobrih djela obzirom da dirhemi na sebi imaju napisano „Nema Boga osim Allaha. Ako neko sanja da ima 10 dirhema i da su se oni pretvorili u 5 dirhema. ustanovio je da su mu nestale dvije knjige.s. laţ.TakoĊe je reĉeno da dirhemi. Nakit. Sve vrste nakita. to znaĉi da će mu se povećati imetak. pa sam ih pogubio i kasnije našao samo 4. Sav nakit.a. a laţni dirhemi simboliziraju zao i laţan govor. Pozlata simboizira malo vjere pomiješane s laţju i petljanijom. Laţni dirhemi simboiziraju obmanu. to znaĉi da on prenosi ono što nije ĉuo. a ako sanja da ima 5 dirhema i da su se oni pretvorili u 10 dirhema. Ako neko sanja da je ukrao dirhem i podijelio ga na ime sadake. Ako neko sanja da je dobio mnogo dirhema. on je rekao: — Na perzijskom dirhemu ima lik kralja i krune. Kada su Ibn Širina upitali na osnovu ĉega je tako protumaĉio snove. ako ih sanja dunjaluĉar. Ako se sanja pet zlatnika. Veliki dirhem. dobiće neko dobro i doţivjeće radost i veselje. simboliziraju njegovu dobru vjeru. biće pristrasan u svjedoĉenju. Ako neko sanja da u zaveţljaju ili kesi daje dirheme.a. ima negativno znaĉenje.

. Ako muškarac sanja da mu se na glavi nalazi kruna. opskrbu za trgovca i upravu za onoga ko je dostojan toga. rekla je: . a na dirhemu je. to znaĉi da će izgubiti ono što vijenac simbolizira obzirom da je zlato poku Ċeno muškarcima. od krune koja je od samog zlata. ispisano i Allahovo dţ. to znaĉi da će imati neku teškoću koja će ga pogoditi." BLAGO simbolizira trudnoću ţene obzirom da zlato simbolizira djeĉake. Ako ţena sanja vijenac. naĉiniće neku grešku u pogledu vjere. Ako muškarac sanja da ima minĊuše. izuzev ako snivaĉ ima odsutnog oca. Ako je sanja ţena na svojoj glavi. on joj simbolizira udaju za ne-Arapa. Blago takoĊe moţe da simbolizira i djela koja će ĉovjek uraditi u raznim gradovima. to simbolizira rado snu vijest za te umrle osobe. ili. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni će biti sluţeni iz posuda i ĉaša od zlata. Priĉa se da je neka ţena sanjala svoju umrlu kćer pa ju je upitala: . to znaĉi da će izgubiti neki imetak. Takav san mu moţe da znaĉi i to da on iskrivljenom melodijom uĉi Kur'an.a srebro djevojĉice. Tefter je bio napisan na hebrejskom jeziku i nikoga ne naĊe u Basri da mu to prevede. Zatim je poĉeo da je pretraţuje i našao je u njoj defter. pa ga ponesi.).s. Kruna muškarcima moţe da simbolizira i to da će se oţeniti ţenom visoke vrjednosti odnosno bogatom ţenom. da će oţeniti ţenu ili da će kupiti robinju zle ćudi. — Neko je taj san ispriĉao Ibn Širinu koji je rekao: — Neka ta ţena izvadi blago koje posjeduje i neka ga podijeli siromasima.š.v. a ovaj to odbi rekavši da mu ga prevede pa će mu ga onda dati. rodice djeĉaka.na Allahovom putu). a ako sanja da mu ga je skinuo vladar. Kad mladić pogleda u defter.. ZLATNI VIJENAC simbolizira isto što i zlatna kruna. — Ibn Sirin ga je upitao: . Ako neko sanja da njegova ţena ili robinja u ušima ima 163 . i kad ju je on skinuo. a ako je noseća. koji jeizgubio vid.Kada je to ţena ĉula. a to što je od zlata znaĉi da će tog pretpostavljenog napustiti ono što mu je najdraţe. a ako su bile od srebra.a. tj. a u obrnutom sluĉaju vjera mu nije ispravna. to znaĉi da će kupiti slugu. znanje ili dijete. a ako se sanja da se takvim posuĊem sluţe osobe koje su umrle koje su pripadale ehli sunnetu.Jesi li ti sinoć spavao u obući na nogama? — Jesam . Neki ĉovjek je sanjao tri noći uzastopno da mu neko dolazi i govori: — Idi u Basru.rekao je ĉovjek. jer je nošenje zlata muškarcima po šeriatu pokuĊeno. — On se nije osvrtao na svoj san dok mu to nije naglasio treće noći. pa je poĉeo oĉajavati i koriti sebe zbog toga ĉime se optereti. u kontekstu šehadeta. tog ĉovjeka su nemuslimani zarobili i poĉeli ga muĉiti raznim mukama. vladar će ga pustiti iz zatvora i daće mu visok poloţaj kao što je bio poĉašćen visokom poloţajem i vlašću Jusuf a. koji mu neće umrijeti dok ga on ne vidi. i tako se uputi jednom mladiću u Bagdad. ibrik ili vrĉ s ruĉkom. ako se sanja. ona će roditi kćer.Kćeri moja. — Ibn Sirin je to ovako objasnio: — Kruna koju je ovaj ĉovjek sanjao na svojoj glavi simbolizira njegovog pretpostavljenog (tj. a ako ga sanja muškarac. On mu ga prevede i to bijaše knjiga o tumaĉenju snova. njegov vid. Blago moţe da simbolizira i veliki imetak ili znanje za onoga ko je uĉenjak. Neki vele: Ako neko sanja da se sluţi zlatnim ili srebrenim posuĊem. Ako vladar sanja da mu je s glave skinuta kruna ili vjenac. Ako trgovac sanja da je sa svoje glave skinuo vijenac. a ako to sanja neko ko je zatvoren u zatvoru vladara. Neki vele: Ako neko sanja da je našao blago velike vrijednosti. to znaĉi da se on bavi nekim poslom koji je u vezi s muzikom ili pjevanjem obzirom da muškarcima ne dolikuje da ukrašavaju uši (minĊušama i sl.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti imaš odsutnog oca. oca). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: Sanjao sam da na glavi imam zlatnu krunu. sve dok on nije napus tio svoju vjeru. Reĉeno je i to da vije nac simbolizira višak imetka. Reĉeno je i to da blago simbolizira pogibiju na Allaho vom putu. Kada je došao u Basru. Ako kruna ima na sebi nešto što je uljepšava. da će neka od njih roditi sina ako su mu minĊuše bile od zlata. koja si djela našla najboljim? — Ona joj odgovori: — Orahe koje posjeduješ podijeli siromasima.. zatraţi da mu ga proda. to znaĉi da će dobiti vlast nad ne-Arapima. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sam stao stopalom na lice Vjerovjesnika s. to znaĉi da će njegova vjera biti ispravna. . — To da će se on odmetnuti od svoje vjere t9melji se na tome da je on sanjao da je stavio dirhem pod noge.Traţim oprosta od Allaha. Kruna ukrašena draguljima ima bolje znaĉenje. — Kasnije je taj ĉovjek dobio pismo u kojem je to potvrĊeno.. obilazio je njene kvartove desetak dana a da mu se ništa nije desilo. to znaĉi da će izgubiti vlast. zaista imam blago koje sam zakopala u doba kuge. l tako jednog dana uĊe u neku ruševinu i vidje u njoj tamnu kuću. Nakon toga on odluĉi da ide u Basru i pripremi se za put. Pogleda u nj.s. Kad je došlo do sukoba izmeĊu muslimanske i nemuslimanske vojske. a Ibn Sirin mu je rekao da skine obuću. ali ništa nije razumio. Ako neko sanja da je dobio zlatnu tacnu. to znaĉi da će se udati za ĉovjeka visokog poloţaja koji posjeduje vlast i bogatstvo. ako ima trudnu ţenu ili kćerku. ime. to znaĉi da on ĉini grijehe. iz obuće mu je ispao dirhem na kome je bilo napisano Allahovo i Poslanikove ime (u kontekstu šehadeta). KRUNA.. jer u Basri imaš blago. MINĐUŠE.

kao i ako je u pitanju prsten od bakra. ili da će izgubiti vlast. Prsten od zlata simbolizira novotariju u vjeri. ono za njih ima pohvalno znaĉenje. Prsten s dva draga kamena simbolizira i duhovnog i svjetovnog vladara. to znaĉi da će mu umrijeti dijete ili da će izgubiti dio imetka. rodice sina.s. ako je rob. Ako osoba od vlasti sanja da je halka njegovog prstena raskinuta i da je nestala. to znaĉi da će od vladara uskoro dobiti neku vlast i da mu neće oponirati obzirom da peĉat inaĉe ima jaĉe znaĉenje od samog prstena. Navedeno vaţi ako je u pitanju srebreni prsten.v. dobiće imetak od ne-Arapa. Ako takav prsten sanja trgovac. dragi kamen — njegovu veliĉanstvenost. imetak ili upravu. vjerom. Ako muškarac sanja da ima zlatne minĊuše. ili ako ima oca. to znaĉi da će obno viti ono što mu prsten simbolizira. Ako takav san sanja ţena. desiće mu se nešto neţeljno. ili će mu se roditi dijete. to znaĉi da će biti smijenjen s poloţaja. a i stoga što vladari prstenom peĉate svoja pisma. Nema pohvalno znaĉenje i ako je u pitanju prsten od ţeljeza obzirom da je to nakit stanovnika Dţehennema. halka prstena — osnovu njegove vlasti. a ako sanja da ima minĊuše od srebra. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da u jednom uhu imam minĊušu. jeziku ) aludira na nesreću. Ako po boţan ĉovjek ili asketa sanja da je od Allaha dţ. Ako muškarac sanja prsten od zlata. to mu simbolizira neku sreću. ili će se oţeniti. a ako ga sanja uĉenjak. Tijesan prsten simbolizira udobnosti utjehu. to znaĉi da će zaimati ne - 164 . Ako neko sanja da je dobio prsten ili da ga je kupio. koji (u ar. kao i ĉasni ljudi svoje riznice. Takav san moţe da znaĉi i dobijanje u vlasništvo kuće koju će on nastaniti. Prsten od ţeljeza simbolizira hrabrog vladara ili pronicljivog trgovca za kojeg se malo zna. MinĊuše i u donjem i u gornjem dijelu uha mogu imati isto znaĉenje i za muškarce i za ţene. ili da će se razvesti sa ţenom. bila u prstenu. kao i zbog toga što se dţinski prstenovi prave od bakra — neka nas Allah saĉuva od svog tog zla! Reĉeno je i to da prsten moţe da simbolizira i oca. Reĉeno je: Ako neko sanja da natiĉe prsten. ono što je vjerom pcfkuĊeno. a prsten koji unutra ime nekog drugog metala simbolizira podvalu obzirom da u sebi ima nešto skriveno. ako je od porodice Benu Hašim ili uopšte o d Arapa. jahaće ţivoti. to znaĉi da će mu se roditi kćer. Ako neko sanja da mu se dragi kamen na njegovom prstenu klima.š. i ako je pripadnik sekte haridţija.š. to znaĉi da će steći ukras i ljepotu ovog svijeta. dobiće veliĉanstvenu upravu. a minĊuša u ušima — ţene i robinje. dobiće kao pokvarenjak neku vlast. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će se oţeniti i oduzeti djevojci nevinost. zbog samog naziva bakra. Ako neko sanja da je našao prsten. Ako neko sanja da mu je vladar (prstenom) dao peĉat. to znaĉi da će se uzdrmati njegov poloţaj na vlasti. to znaĉi da će profitirati u trgovini .". to znaĉi da će dobiti vlast. otac će mu umrijeti i on će ga zamijeniti. ţenu. Olovni prsten simbolizira nemoćna vladara. kuće. to znaĉi da će pola Kur'ana nauĉiti napamet.njegovu ţelju i cilj. i u tom sluĉaju kamen na prstenu simbolizira kućna vrata. dobiće vlast i moć ako je toga dostojan. Ako takav san sanja trudna ţena. Prsten izliven od jednog materijala simbolizira neko dobro. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je nataknuo prsten od ţeljeza. a ako je u pitanju zlatni prsten. to mu je radosna vijest da će postići znanje. jer je ljepota svake stvari njen „biser". a moţe da simbolizira i njegova nareĊenja i zabrane. dobio prsten.Ibn Sirin ga upita: — Kako ti ide pjevanje? — Imam lijep glas — odgovori ĉovjek.s. to znaĉi da će mu Allah dţ. kupovinu robinje. i gravura na prstenu . to znaĉi da će izgubiti vlast i moć. a zadrţati i saĉuvati svoje ime i lijep spomen. Ako neko sanja da je natako srebreni prsten i da ga upotrebljava kad god on hoće. a kamen prstena u tom sluĉaju simbolizira ţenino lice. Ako ţene sanjaju prstenje od roga ili slonove kosti. to znaĉi da se bavi pjevanjem. dati sigurnost pri kraju ţivota. to znaĉi da će joj umrijeti muţ ili neko od njene bliţe rodbine.. a da mu je ostao samo dragi kamen. a ako sanja da je prsten dobio od Vjerovjesnika s. obzirom da je vlast Su lejmana a. Ako neko sanja da je pozajmio prsten. to znaĉi da će on otići u neko mjesto gdje će trgovati robinjama. Reĉeno je i to da prsten simbolizira velikog vladara. .minĊuše. ili od nekog uĉenjaka.a. Ako neko sanja da u ušima ima minĊuše ukrašene biserom. i biće obdaren Kur'anom. Kad neko sanja da udara peĉat prstenom halife. ako nema oca.'on će pomagati ljudima i u duhovnom i u svjetovnom pogledu. PRSTEN simbolizira ono što ĉovjek posjeduje i ono nad ĉim ima vlast. to znaĉi da će postići neko dobro nakon poteškoće a ako sanja da je nataknuo prsten od zlata. jer ţena ili robinja u tom sluĉaju simboliziraju trgovinu. ili to znaĉi preveliko nadanje obzirom da njegova masivnost ne odgovara njegovoj teţini. koji na sebi ima dragi kamen.je. Ako upravitelj sanja da je skinuo prsten. on mu simbolizira poniţenje. pronevjeru u pogledu vlasti i nepravedno postupanje prema podanicima. Ako neko sanja da je dragi kamen iz njegovog prstena ispao. peĉat na prstenu — njegov imetak i izvršnu vlast. a ako je pored tih minĊuša sanjao da ima minĊuše i u gornjem dijelu uha. lijepim glasom i savršenstvom u svom ţivotu. onda to nema pohvalno znaĉenje.

znaĉi da je ta ţena prostakuša. rodice mu dvije kćeri i ţivjeti sretno s njim. Kad muškarac sanja da na vratu ima ogrlicu. Ako neko sanja da je dobio izgraviran prsten. Ako neko sanja da se na trţnici prodaje prstenje. simbolizira znanje. to znaĉi: ako je preuzeo neku obavezu. Ogrlica koja simbolizira ţenu. ako je neoţenjen. Ako neko sanja da na sebi ima ogrlicu od zlata. to znaĉi da ćeon tom ĉovjeku dati vlast. Ako ogrlicu sanja ţena. rastavićeš se sa ţenom! — Nije prošlo ni tri dana poslije toga. jahalicu. simbolizira snagu i moć.Ako neko sanja da je od kralja ili cara dobio prsten i da ga je natakao. radost i imetak. propise i rijeĉi velikana u vjeri. Ako muškarac sanja da ima ogrlicu. ako je nauĉio Kur'an napamet. ona simbolizira bogatstvo. Dragulji u ogrlici simboliziraju Kur'an. to znaĉi da će se te godine raĊati muška djeca. Neki vele da ukrasi koji se vještaju o vrat za ţene simboliziraju njihove muţeve ili djecu obzirom da su i to svojevrsni ukrasi i da muţevi i djeca grle ţene ili majke. DRAGI KAMEN NA PRSTENU: ako je od bisera. simbolizira rastavu. a zatim ga s njega skinuo i stavio na drugi prst. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si mujezin i uz ramazan u nevakat uĉiš ezan tako da ljude i ţene onemogućavaš da u dozvoljeno vrijeme uţivaju u hrani i spolnom općenju. simbolizira lice - 165 . zaboraviće ga. Ogrlica od dragulja simbolizira irnan. Reĉeno je da zlatni prsten simbolizira i ţenu koja je izgubila imetak. ako je ĉvrsta. nauĉiće ga napamet. a taj ĉovjek se rastavio sa ţenom. Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten i da njim peĉatim usta muškaraca i maternice ţena. Ogrlica od bronze simbolizira ovosvjetska dobra. Dragi kamen na prstenu moţe da simbolizira i dijete. Ako neko sanjada je dragi kamen njegovog prstena od dragulja. ovladaće njim. Ogrlica od bisera i korala simbolizira poboţnost. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da mi se prsten slomio. to znaĉi da će se rastaviti sa ţenom na lijep naĉin ili će je pustiti uz odreĊenu svotu novca. Ako ĉovjek sanja da mu je prsten s malog prsta. moţe da simbolizira i imetak koji joj je povjerio njen muţ. a ostali dragulji — fikh. krupnog biserja i safira. biseri — Sunnet. Prsten koji simbolizira dijete. Ogrlica od srebra i dragulja simbolizira dobijanje uprave. pak. oţeniće se ţenom koja dobro uĉi Kur'an. Ogrlica od dragulja simbolizira snivaĉeva lijepa djela i njegov krajnji domet u neĉemu. kuću. to znaĉi da on svoju ţenu navodi na prostituciju i pokvarenost. ako se sanja. ako se bavi fikhom. simbolizira nemoćnog i nejakog vladara. ako je od bisera. Ako ţena sanja orglicu. ako u porodici ili bliţoj rodbini ima trudnicu. robinju. strahopoštovanje i ĉuvanje Kur'ana. udaće se za muţa visokog ugleda. a ako je nije dostojan. to znaĉi da će se udati ili da će roditi dijete. na ime kiše. ako je od bisera. ţanje i Kur'an. zaboraviće ga. on mu simbolizira njegovu hrabrost. to znaĉi da će dobiti neku stvar koju do tada nije imao. onda je dijete od muţa ne-Arapa. to znaĉi da mu se ĉini neka podvala ili spletka. to znaĉi da će se oţeniti lijepom ţenom. jaĉinu i moć. Ako neko sanja da je prsten prodao za novac. ĉast i dr. on simbolizira roĊe nje djeteta koje će biti dobar viernik i koje će biti uĉeno i oštroumno. Ako neko sanja da nekom ĉovjeku peĉati na blatu. Biserna ogrlica simbolizira slabu upravu. ako je od ţe ljeza. ako je preuzeo kakvu obavezu. dobiće neku upravu u poslovima muslimana ili će se prihvatiti nekog povjerenja. Za Arape prsten najĉešće simbolizira ţenu. bisera i topaza. Ako se na prstenu sanja zeleni dragi kamen. pada prstenje. to znaĉi da će je dobiti neko iz njegova roda. — Ibn Sirin mu je na to rekao: — Ako ti je san istina. Ako vladar sanja da je dragi kamen njegovog prstena od topaza. a zapostavlja suštinu. ako je dostojan vlasti. brašno. Drveni prsten simboli zira dvoliĉnu ţenu ili imetak steĉen na licemjeran naĉin. to znaĉi da ga njegova ţena vara. ona će roditi sina. Ako neko sanja da je stavio prsten na mali prst. Ogrlica za ţenu moţe da simbolizira i njenu ljepotu. to znaĉi da će se rasprodavati imovina poglavara ili vladara. sam od sebe premješten na neki drugi prst a da to nije on uradio. Ako se. Ako neko sanja da s neba. ukras i ţelju. i ako je od drveta presvuĉenog nekim metalom. ispuniće je. sezam. neće je ispuniti. Ako ţena sanja da je dobila prsten. a za ţenu simbolizira ukras i roĊenje djeteta od muţa Arapa. Ako te ukrase sanja muškarac. Ogrlica od ţeljeza simbolizira vlast ĉvrste ruke. kao npr. ugl-led. njegov neki imenjak ili neko ko mu je sliĉan. ogroman imetak. Ako muškarac sanja da na sebi ima ogrlicu od srebrenog novca. Prodavanje prstena. Ako je ogrlica velika. ţenu ili dijete. a ako je ogrlica sastavljena od dragulja. spomen. to znaĉi da će dobiti vlast. srazmjerno ljepoti i veiĉini ogrlice. ona moţe da mu simbolizira ţenu koja se lijepo ophodi prema njemu.ku stvar koja nema trajne vrijednosti. ako ući Kur'an. dpbiće je. ona joj simbolizira muţa ili dijete. onda to znaĉi dobijanje djeteta od muţa niskog porijekla. OGRLICA za muškarca simbolizira davljenje ili vješanje. ogrlica prekine i prospe. ukazuje na to da će to dijete biti inteligentno i da će biti dobro obrazovano i odgojeno. ako je s dragim kamenom od topaza. ili da je on takav da se veţe za uzroke i zadrţava na formi. ako je zapamtio nešto od znanja. ako je ogrlica od bronze.

Reĉeno je i to da srebrena narukvica simbolizira povećanje imetka. Ako neko sanja da iz usta prosipa biser. to znSĉi da će se oţeniti ili da će uposliti slugu. ukras i ono ĉime se ponosi. a ako onaj ko to sanja ima neprijatelja. a ako je neudata. Ako halhale sanja ţena. . Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas. Pojas ukrašen zlatom simbolizira vladarove pomoćnike. Reĉeno je: Ako muškarac sanja da je dobio zrno bisera.. Ako neko sanja da mu je dat pojas i da ga je on uzeo u desnu ruku. to znaĉi da će on. koji ljudi uzimaju. to znaĉi da on dijeli korisne savjete. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sluţiće ih vjeĉno mlada posluga. tj. to znaĉi da mu je prošlo pola ţivota. Sav nakit koja ţena stavlja na se moţe da joj simbolizira njenog muţa. to znaĉi da će steći znanje i da će ga širiti meĊu svijetom. to znaĉi da je on škrtac. to znaĉi da će on dugo ţivjeti i da će doţivjeti poznu starost. zlatni po jas simbolizira vladarovo nasilje. to znaĉi da će dobiti imetak koji će ga usrećiti. to znaĉi da on nije pruţene ruke. Ako muškarac sanja da na sebi ima zlatne halhale. Reĉeno je i to da ogrlica. Allah dţ. to znaĉi da on zaboravlja Kur'an. ţeljezni pojas simbolizira jaĉinu vladarove vojske. Ako muškarac sanja da ima narukvicu.. pomislio bi da su biser pro- 166 .-sigurnost i stabilnost u njegovoj trgovini.mjerstvo. to znaĉi da on pravilno tumaĉi Kur'an.. to znaĉi da će mu uzastopno zadavati brige brat ili sestra. Ako ĉovjek sanja da je opasan pojasom. to znaĉi da on prema njima pravedno postupa. Ako neko sanja da stavlja biser u usta. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. Nanizani biser simbolizira Kur'an i znanje. Uzvišeni Allah veli: „Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono ĉime su škrtarili. to znaĉi da mu je ostalo još pola ţivota. O narukvicama je bilo rijeĉi i u prethodnom dijelu knjige.. to znaĉi da će se on opasali pojsaom u koji će staviti zlatnike ili novac. ona mu simbolizira njegovog brata obzirom da i nadlaktica i podlaktica mogu da simboliziraju brata. za visno od toga kakvu je robinju kupio. to znaĉi da će ga zadesiti neka bolest ili da će napraviti neku grešku u vjeri. to znaĉi da će on izvojevati neku pobjedu i osvojenje i da će time steći popularnost. to znaĉi da će mu na ruke biti stavljeni okovi." Ako neko sanja da je kupio robinju koja na svom vratu ima srebrenu ogrlicu. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. Ako neko sanja da na sebi ima pojas bez ukrasa. opasao zmijom. to znaĉ i da će dobiti upravu. Ako neko sanja da se umjesto pojasom. BISER. a za trgovca — zaradu u trgovini. opasao koncem. da će se udati za ĉasnog i dareţljivog muškarca od kojeg će doţivjeti veliko dobro.da ih vidiš. imati i takvu trgovinu i s njom postići moć. tako da ne moţe da ih nosi. ako to sanja poboţan ĉovjek. će ga pomoći protiv njega. Reĉeno je da narukvica od srebra moţe da simbolizira sina ili slugu. Ako neko sanja da na ruci ima zlatnu narukvicu. to mu moţe da znaĉi da će biti biĉevan. a ako je ta narukvica od biserja. i ako to sanja uĉenjak. a ako je taj pojas ukrašen draguljima. Ako se sanja da je vladaru na ruku stavljena narukvica.. ili da će dobiti halal imetak i da je njegova skrivena strana bolj a od javne. to znaĉi da će dobiti vlast. ili vlast. amidţu. a ako je pojas uzeo u lijevu ruku imajući pritom u desnoj ruci biĉ. HALHALE od srebra simboliziraju sina. on mu moţe da simbolizira oslonac koji mu daje snagu. one simboliziraju sigurnost od straha ako je udata. Ako ţena sanja da ima više narukvica.". ona joj simbolizira njenu ljepotu. sina ili nadreĊenu osobu koja snivaĉu pomaţe u odreĊenim poslovima. Ako neko sanja da ispravno buši biser. Ako ţena sanja da ima narukvicu. Ogrlica za vladara simbolizira pobjedu. Ako muškarac sanja da ima narukvicu od srebra. to ukazuje na njegovu dobru vjeru. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Biće okićeni narukvicama od srebra. Ako neko sanja da vladar svojim podanicima na ruke stavlja narukvice. to znaĉi da će sina oţeniti svojom bratiĉnom. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da prodaje biser. Ako to sanja bogataš. od njega zadobiti dobro i blagodat i time biti ojaĉan. pogotovo ako mu je narukvica bila tijesna. ili će u trgovini ostvariti zaradu pa će se moći oţeniti ili kupiti robinju obzirom da je srebro ţenski nakit i ukras. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. Reĉeno je i ovo: Biser simbolizira dijete. da će njegova vladavina biti blagoslovljena i da će podanici solidno ţivjeti. Ako upravitelj sanja da mu se prekinuo pojas. Ako muškarac sanja da ima narukvicu. to znaĉi da vjernici od njega nemaju koristi. Ako neko sanja da se opasao s dva ili više pojaseva. to znaĉi da će otići na neki put i da će na putu biti si guran. olovni pojas simbolizira slabost vladarove vojske i srebeni pojas simbolizira bogatstvo vladarove vojske. one su odjeća vaša. to mu simbolizira njegovu snagu.š. to znaĉi da je on škrt u širenju zna nja. NARUKVICA. Ako neko sanja da ima tijesnu ogrlicu. Ako ĉovjek sanja da na mišici ima srebrenu narukvicu. ili da će mu se roditi sin koji će postati gospodar u porodici.. ma kakva ona bila. l o halhalama je ranije bilo rijeĉi. ali ga on ne uzima. to znaĉi da se on trudi da radi dobra djela.. to znaĉi da će se on oslanjati na jakog i uglednog ĉovjeka.. to znaĉi da će mu ojaĉati moć i da će du go ţivjeti. da je škrtac. ali da se njime nije opasao. Ako neko sanja da mu je vladar dao pojas i da se on njime opasao." POJAS simbolizira oca. brata. to znaĉi da joj muţ ĉini dobro i priĉinjava joj radost. Ako neko sanja da biser prodaje ili da ga guta. simbolizira pokvarenost vjere.

i za trgovca — zaradu.Ĉovjek koji je iz usta vadio sitniji biser sam ja. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da gazim biserje. koji govore više od onoga što ĉuju. jedno duţe a jedno kraće. a dru gi ĉovjek je vadio krupniji. VaĊenje biserja iz dubine mo ra ili iz rijeke. pa me je moja sestra zamolila da joj dam jedan biser i ja sam joj dala onaj manji. Sanjanje mnogo korala za uĉenjaka znaĉi sticanje znanja. pa je jedan od njih iz usta vadio sitniji biser od onoga koji je stavio u usta. Ako neko sanja da je progutao biser. oţeniće izuzetno lijepu i poboţnu ţenu. Bušeni biser simbolizira robinje. a pitanje simbolizira kljuĉ. Biser takoĊe simboizira savršenstvo i ljepotu. rodice mu se kćer.dobijanje uprave. a ti ne bi smio Kur'an da bacaš pod noge! Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da su mi usta puna biserja i da ga ja drţim u ustima i ne vadim ga. to znaĉi da on pljaĉka grobove. Ako neko sanja da gleda u dragulj. to znaĉi da on ne ţeli da posvjedoĉi istinu. To takoĊe moţe da simbolizira dobijanje nasljedstva. . Ovakav san moţe da simboizira i ţenidbu ţenom koja će roditi lijepo dijete. — Istinu si rekao — potvrdio je ĉovjek. na ime minĊuše. to zaboraviš i zapustiš. — Jesi li ti kupio kakvu robinju? . to znaĉi da će od vladara dobiti halal imetak. Ako neko sanja da raz dvaja bisere od školjki. i za trgovca — da će imati uspjeha u trgovini. Reĉeno je da koral simbolizira veliki imetak ili lijepu. za onoga ko je dostojan uprave — da će je dobiti. za uĉenjaka -sticanje znanja. da uzima školjke a baca bisere. Ogrlica od korala i bisera simbolizira ono što je Allah dţ.Sanjao sam dvojicu ljudi da u usta stavljaju biser.Ibn Siri mu je rekao: — Boj se Allaha! Ti nepravilnom melodijom uĉiš Kur'an. — Jesam — rekao je ĉovjek. shodno rijeĉima Uzv išenog: „. ili neka se priĉuva gubljenja pameti obzirom da je pamet kao dragulj. Ako neko sanja da je na prsten ugradio safir. to mu simbolizira njegovu lijepu vjeru i ime (ĉuvenost). Ako neko sanja da broji biser. . ako se sanja. — Ja sam nauĉila suru EI-Bekare i suru Ali Imran. . ali ga ne uĉiš. Neki. ne omalovaţavajte Allahove obrde hadţa. to znaĉi da on pita uĉenog ĉovjeka obzirom da uĉenjak simbolizira riznicu. to znaĉi da on vrijeĊa i odgovara ljude. Razne vrste bisera takoĊe mogu da simbo liziraju strasnu ljubav prema ţenama i djeci. Nenanizani biser simbolizira dijete. popularnu i veselu robinju. to znaĉi da će imati spolni odnos s osobom s kojom po šeriatu ne moţe stupiti u brak. to znaĉi da će ga zadesiti neka poteškoća. shodno rijeĉima Uzvišenog: „One kao da su (crveni) dragulji i korali".upitao je Ibn Sirin. Pro suti biser simbolizira lijep govor.Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti znaš dobro uĉiti Kur'an. zabranio. — Istinu si rekao — rekla je ţena. pa sam svoju sestru pouĉila suri Ali Imran. a ja nisam. imam biser.. ukoliko oĉekuje da mu se rodi dijete. Boj se Allaha zbog toga! Neki drugi ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da bušim biser. biser ili kristal.šuti". a Ibn Sirin mu je tada rekao: . simbolizira dobijanje halal imetka od strane vladara.š.. Ako neko sanja da biserje baca u rijeku ili bunar. i sve što nauĉiš. ni kurbane. za upravitelja .a ĉovjek koji je iz usta vadio krupniji biser simbolizi ra Hasan el-Basrija i Ubadea. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: . pak. to znaĉi da će od vladara dobiti neki imetak. Neka ţena je dosta Ibn Širinu i rekla mu: — Sanjala sam da u krilu imam dva bisera.Boj se ' Allaha! Ta robinja je tvoja majka. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: . Ako neko sanja da je iz mora izvadio mnogo bisera. da ga je zatim saţvakao i ponovo progutao. PosuĊivanje bisera simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. to znaĉi da on ogovara ljude. ima bolje znaĉenje od malog bisera. ni sveti mjesec. Neki drugi ĉovjek je Ibn Širinu ispriĉao sljedeći san: — Sanjao sam da na jednom uhu.Ti si nauĉila dva kur'anska poglavlja. Ako neko sanja da je iz stomaka povratio biser. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti si pripovjedaĉ i ne radiš ono što govoriš. jedan veći a jedan manji.Nato joj je Ibn Sirin rekao: . Ako neko sanja da je kljuĉem otvorio riznicu i da iz nje vadi dragulje. — Ibn Sirin mu je rekao: — Biserje ti simbolizira Kur'an. — Ibn Sirin mu je nato rekao: — Imaš li ti majku? — Imam — reĉe ĉovjek — ali je ona odvedena u ropstvo. i svoju sestru si pouĉila kraćem poglavlju. Ako neko sanja da ţvaće biser. drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz usta prosipam biserje. Reĉeno je i to da koral simbolizira iskrenog prijatelja. Ako neko sanja da drvetom buši biser. naroĉito one ogrlicama obiljeţene!" SAFIR simbolizira radost i zabavu. Krupno biserje moţe da simbolizira i duge kur'anske sure. Ako se uzme da koral 167 . koje su ljudi kupili. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Ti uĉiš Kur'an napamet. a ako ţeli da se oţeni. KORAL. to znaĉi da on ljudima ĉini dobro neko. Ako neko sanja da je iz mora ili iz rijeke izvadio mjericu ili tovar korala. neka se priĉuva davljenja ili neke teškoće obzirom da je duša u tijelu isto što i sjaj u dragulju. Ako neko sanja da ima prsten sa safirom. i da to nema sjaja. Veliki biser. jer ja govorimono što ĉujem. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da gutam biserje a potom ga bacam.

dobar i halal imetak.s. Ako neko sanja da topi bronzu. Ako se sanja da se stakleni ukras nalazi u nekoj posudi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da na ruci imam prsten s ugraĊenim safirom crvene boje. a gvoţĊe smo stvorili u kome je velika snaga i koje lju dima koristi". Reĉeno je da stakleni ukras sim bolizira i nestalnu brigu.Nedugo poslije toga stigla je vijest o hazreti Huseinovoj pogibiji. Mnogo ćilibara simbolizira haram imetak. naklonost i dug ţivot. Jedenje ţive u snu nema lijepo znaĉenje. Allahov poslanice? — on mi je rekao: — Sakupio sam u nju krv Huseinovu. KATRAN simbolizira izolovanost i zaštitu od opasnosti. i rekao mu: — Sanjao sam da mi je moj Gospodar dao ţeljezo i napojio me jakim sirćetom. Ako neko sanja da topi olovo. što je bio zanat Davuda a. zadesiće ga nešto neţeljeno od strane vladara. Sitni novac takoĊe simbolizira uobraţen 168 . s/iagu i ugled. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Voli te neka lijepa ţena okrutna srca. a to što si napojen sirćetom znaĉi da ćeš trošiti halal imetak. on u tom sluĉaju simbolizira pogrdan i loš govor i galamu.a. a ona je odgovorila: — Sanjala sam Allahova Poslanika s. Tele nije bilo od zlata niti srebra. Uzvišeni Allah je rekao: „. to znaĉi da će mu se poboljšati vid... a ako takav san sanja griješnik. pa ju je neko upitao za to.a. to znaĉi da se on prepire u vezi s nekom niskom stvari i da će ga narod prekoravati i klevetati. Ţeljezo općenito simbolizira pobjedu. JANTAR (ćilibar) simbolizira imetak sumnjivog porijekla. Ako dobar ĉovjek sanja da podvlaĉi surmu. Neki vele da mnogo korala simbolizira ţenu. . to znaĉi da će zaslugom neke lijepe ţene steći ugled i moć. Ako neko sanja da je u usta stavio dirhem a iz usta izvadio fils (novĉanu jedinicu manju od dirhema). NAFTA simbolizira haram imetak. Jedenje ţeljeza s hljebom u snu simbolizira tešku situaciju u vezi s izdrţavanjem. taj san mu ima dobro znaĉenje. Ako neko sanja da je posut naftom.s. Ako neko sanja da u ruci ima nešto od ţive. a za onoga ko oĉekuje dijete — da će ga dobiti.simbolizira prijatelja. to znaĉi da će se sporiti s nekim u vezi s ovosvjetskim dobrima. U jednom haberu od Ummi Seleme r. se prenosi da je ona jedne prilike ustala plaĉući iza sna. Ako neko sanja da na prstenu ima ugraĊen ahat. AHAT (vrsta kamena) simbolizira blagoslov koji eliminiše siromaštvo. BRONZA i BAKAR simboliziraju dobijanje imetka od kršćana ili Ţidova. Štapić za podvlaĉenje surme simbolizira dijete. to znaĉi da će dobiti ne ku blagoslovljenu stvar i blagodat. ŢIVA simbolizira kršenje obećanja. Kada sam ga ja upitala: . to znaĉi da je on kolebljiv u svom vjerovanju. licemjerstvo i slijeĊenje niskih ţelja. Reĉeno je da nafta simbolizira i pokvarenu ţenu. Uzimanje topljenog olova u snu simbolizira gubitak imetka. kako u ruci drţi bocu. UKRASI OD STAKLA simboliziraju nešto nestalno.s. izdaju. To isto simbolizira i ONI KS (vrsta polu dragog kamena).Šta je to. svoga Gospodara. Stvrdnuto olovo ne simbolizira gubitak. i to je ţenski ukras.v. simbolizira zadovoljenje potreba.a. a ako se sanja otkriven i da se obrće. SITNI METALNI NOVAC: ako se sanja da se nalazi u nekoj posudi. Ako neko sanja da ima krunu od ko rala i merdţana (sitni biseri). Ţvakanje ţeljeza u snu simbolizira ogovaranje. SURMA simbolizira imetak. Reĉeno je: Ako neko sanja da podvlaĉi surmu. to znaĉi da je taj prijatelj gruba srca. Uzimanje olova moţe da simbolizira dobijanje imetka od vatropokonika. SMARAGD i TOPAZ simboliziraju odgojenu braću ili djecu. Jantar takoĊe simbolizira licemjerna prijatelja. da ćeš dugo bolovati i da ćeš od te bolesti umrijeti ostavivši iza sebe vasijet (oporuku). u vezi sa svojom vjerom obzirom na rijeĉi Uzvišenog: „Napravili su od nakita svoga tele koje je rikalo" . to simbolizira manju štetu.. takav san mu nema dobro znaĉenje. OLOVO simbolizira svjetinu (puk). Priĉa se da je neki ĉovjek došao Dţaferu es-Sadiku a. O staklenim posudama bilo je govora u nekom od prethodnih poglav lja. a surmedan — ţenu. već od bakra. pobjedu. GvoţĊe simbolizira imetak. ŢELJEZO. neka se priĉuva neprijateljstva nekog ĉovjeka i neka se boji Allaha. Ako neko sanja bronzu i bakar.sanja da u ruci ima nešto od bakra. Zrno ćilibara simbolizira prijatelja od kojeg nema pomoći.v.s. shodno jednoj predaji Vjerovjesnika s. to znaĉi da je on otpadnik od vjere. Takav san takoĊe moţe da simbolizira i zao govor i klevetanje. da slijedi niske ţelje i da je nepovjerljiv. — Dţafer es-Sadik mu je nato rekao: —To što si dobio ţeljezo znaĉi da ćeš poduĉiti svoga sina pravljenju pancir-košulja. Ako neko. koja će se povećati. TIRKIZ simbolizira osvojenje. to znaĉi da on kleveće potvara i grdi. ĉisto znanje i dobroĉinstvo ili poboţnog i voljenog prijatelja.

ropstvo ili kugu. iznenada će se obradovati. on simbolizira lijepe i ukrašene robinje i robove. to mu simbolizira haram i grijeh. ţivot. povodom ispraćanja nekog na put. LAĐI. dobiće neki imetak. 41. Ako neko sa nja da je progutao zlatnik i da je u izmetu izbacio sitan novac. UKRAŠENA JAHALICA (jahaća ţivotinja) simbolizira ĉestit imetak. uglednijim i dostojnijim uprave. primiĉe islam ako je nemusliman ili će postići znanje ako je dobar i ako traţi znanje. a voda simbolizira plod djeteta. Ko sanja da se napio ĉiste pitke vode iz bunara ili iz m jesi ne za vodu i ne iskapi je. Neki vele da sitan novac simbolizira tugu. Mi smo ih vodom obilnom pojili da bismo ih time na kušnju stavili. ako je voda ĉista i ako je snivaĉ zdrav te ako voda ne otiĉe iz kuće. povodom nekog zla i sukoba meĊu ukućanima ili povodom neke nezgode koja će zadesiti tu kuću. na kojoj će biti plaĉa i suza. Izbijanje vode iz zida simbolizira ţalost zbog neĉega što će se desiti nekom muškarcu. VODI. ili pak umrlog (vlasnika kuće). oţeniće se. Ako nije u pitanju nešto od navedenog. a sve to zavisi od samoga snivaĉa šta njemu dolikuje. simbolizira mu trajno dobro koje teĉe do Kijametskog dana. BUNARU. Neki vele: Ako neko sanja da u kući ima izvor tekuće vode.. srazmj erno nakitu jahalice.ako sanja da pije vodu iz kuće nemuslimana. Isto tako. Ako neko sanja da pije ĉistu vodu iz ĉaše.govor i beskorisnu raspravu. od mjesta na kojem je pid vodu. a Arapi tako nazi vaju i mnogo vode. ali ako nije ništa od toga. Ako neko sanja da vodi okićenu jahalicu. njegov sluga ili neko od njegove bliţe rodbine. kao što su kuga. ako je oţenjen. pomor ili sablja koja masovno ubija. RIJECI. to simbolizira plaĉ i prolijevanje suza povodom ne ĉije smrti. gorka ili smrdljiva. Ako neko sanja da je baĉen u ĉistu vodu. Reĉeno je da izvor vode za dobre ljude simbolizira dobro i blagodat. znaĉi da će postići ovosvjetska dobra na dozvoljen naĉin — ako je trgovac. znanje. Tekuća ili stajaća voda moţe da simbolizira nekakav skup ljudi. njegova ţena ili robinja će zanijeti. ukoliko su se kuće porušile i ljudi utopili u vodi. to znaĉi da on sebi dozvoljava da recituje i sluša poeziju isto kao i Kur'an. ili. dok za loše ljude takav san simbolizira nezgodu. to znaĉi da će mu se roditi dijete.. da će mu ţivot postati gorak ili da će promijeniti mezheb (pravac). jer je ţivot svake stvari vezan za nju. to znaĉi da će mu znanje biti loše ili da će imati ruţan spolni odnos (homoseksualstvo ili lezbejstvo) ili da će dobiti prljav imetak. TUMAĈENJE SNOVA O MORU. nevjerovanje i zabludu. VODA simbolizira islam. spavaće i okusiti njenu slast. obzirom da nakit na jahalici nema loše znaĉenje i taj nakit Jana licu ĉini vrednijom i sku pocjenijom. ona mu simbolizira ţalost. a sitni novac obmanu. onda će stanovništvo stići kazna od strane vladara ili ne ka druga nesreća. to znaĉi da će dobiti imetak od nekog uglednog ĉovjeka..U njima (dţennetima) su dva tekuća izvora". a onoga ko je jaše ĉini znaĉajnijim. kao što je brat. zet. a ako ne to. shodno rijeĉi ma Uzvišenog: ." Voda moţe da simbolizira i spermu. Ako neko sanja sitan novac na kojem je ispisano ime Uzvišenog Allaha. Reĉeno je: Ako neko sanja da pi je vruću vodu. ili da će dobiti lijepu robinju. ako je bolestan. to znaĉi da će kupiti robinju.koja će se spustiti na stanovnike tog mjesta. rodnost i izobilje.š. biće u stalnoj brizi". Ako neko sanja da u posudi nosi vodu. ako je oţenjen i ako još nije spavao sa svojom ţenom. Ako neko sanja da je voda bila pogana. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. zadesiće ga neka tuga. pak od posude u kojoj je bila voda. Nije lijepo ako se sanja da voda teĉe i ulazi u kuće i stanp ver jer to simbolizira smutnje meĊu ljudima. Ako se sanja velika koliĉina vode koja Je provrela iz zemlje i koja plavi kuće i stano ve ili ako se sanja BUJICA. a sve to ako je s njegovog bunara u tu posudu nasuo vodu on. Reĉeno je i to da sitan novac simbolizira bankrotstvo. to znaĉi da će on oboljeti. Ako je voda bila mutna. to znaĉi da će on umrijeti kao nevjernik obzirom da zlatnik simbolizira vjeru. Ako neko sanja da su izvori potekli vodom. tjeskobu i rijeĉi koje izazivaju brigu. padanje u ropstvo. Voda takoĊe moţe da simbolizira i imetak jer se on stiĉe pomoću vode. Ako neko sanja da mu je data ĉaša vode. a ako voda ostane u kući. globu. to znaĉi 169 . a ako otiĉe iz kuće. ako je siromašan. Ako je nakit na jahalici od zlata i srebra. Ako neko sanja da mu je u kući provrela voda i da teĉe van kuće. Ako se sanja da voda teĉe zemljištem koje je obraslo r asti njem. bilo da se to odnosi na ţivog (snivaĉa). UTAPANJU l RAZNIM POSUDAMA ZA VODU MORE simbolizira velikog i moćnog vladara obzirom da je ono mnogo veće od rijeke. njegova ţena. umrijeće i u tu kuću će svijet dolaziti na ţalost. postići će neko dobro od svoje ţene ili djeteta obzi rom da je staklo ţenski nakit. to simbolizira rodnost. izlijeĉiće se od bolesti i potrajaće mu ţivot. izuzev ako voda neĉim nije bila pokvarena. zaraĊivati na ruţan naĉin. ako nije bolestan i ako nije oţenjen. ako neko sanja da je kućnim olucima potekla voda ili da je u kući provreo izvor. ako je neoţenjen. to simbolizira iskušenje od Allaha dţ. oţeniće se. npr. riješiće se svih briga. jer ju je Uzvišeni Allah nazvao vodom. Ako je u pitanju samo jedna kuća. bliski prijatelj i si. onda: ako u njoj ima neko bolestan.

ogromno. to znaĉi da će dobiti neki imetak od ţene. moć. biće zatvoren i za pašĉe u tugu. uzima i daje. gospoda i duhovna bića. jedne ljude uzdiţe i daje im bogatstvo. dobiće imetak od nekog ĉovjeka koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. kao što su kraljevi. ali od koje neće imati hajra. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Šta mislite. ribe — njegove podanike. MORSKI VALOVI simboliziraju brige i smutnje ovog svijeta. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. to znaĉi da će mu dţini zadati strah. Kupanje hladnom vodom u snu simbolizira pokajanje. više nego što je inaĉe pije na javi. odjeći ili neĉemu sliĉnom što ne moţe da zadrţava vodu. Ako neko sanja da pije vodu iz mora. Reĉeno je i to da stajaća voda simbolizira zatvor. uĉenjaci. ako sanja da pije iz rijeke. SMRDLJIVA VODA simbolizira haram imetak. to znaĉi da će postići obil no dobro. CRNA VODA: kada se sanja aa'se vadi iz bunara. nesreće. obzirom da je more jako. vraćanje duga ili sigurnost od straha. pak. u tom sluĉaju. Ako se sanja STAJAĆA VODA. ima slabije znaĉenje od tekuće vode. obzirom da abdest ima jaĉu simboliku od raznih izvorišta vode. mor- 170 . ako mu je lice koje je vidio u vodi bilo Ijepuškasto. to mu simbolizira dug ţivot. MORSKE RIBE simboliziraju ovosvjetsku opskrbu. ŢUTA VODA sim bolizira bolest. kapital. a pijenje mutne vode simbolizira bolest. trgovinu. nesreće. njegova nareĊenja i dekrete. Ako neko sanja da je uronjen u jako duboku vodu i da se još niţe spušta ne doseţući dno. Ako neko sanja vodu u zaveţljaju. Ako neko sanja da pije mutnu morsku vodu. MORSKI VJETROVI simboliziraju ovosvjetsku opskrbu i naklonjenost ovog svijeta. sudije. ţena će prilikom poroĊaja umrijeti a dijete će ostati ţivo. a ako se voda prospe a ĉaša ostane. na prevaru će dobiti neki imetak. Ako neko sanja da navodnjava njivu ili vrt. Ako neko sanja da je popio mnogo pitke vode. vladare i kradljivce. povjerenike. ekonomsku moć i pravni sistem. Ako neko sanja da je u vodi raširio šaku. to znaĉi da će voda presušiti. VODENA PJENA simbolizira imetak u kojem nema dobra. Ibn Sirin je upitan za san jedne ţene koja je sanjala da druge poji vodom. vašare i putovanja. simboliziraju Allahovo dţ. talasi — vladarove ljude. More moţe da simbolizira i smutnju koja je uskomešala i pokrenula široke mase. Reĉeno je i to da takav san simbolizira stupanje u sluţbu nekog velikog ĉovjeka. a druge osiromašuje ili ubija. što jedne bogati. ako se ĉaša razbije a voda ostane. Voda u staklenoj p osudi simbolizira dijete. a ako sanja da je koristi samo noću. carevi. a sutra ih ubija i napada. dijete će umrijeti a ţena će ostati ţiva. vjersku i drugu literaturu. MORSKE ŢIVOTINJE simboliziraju ovosvjetske nedaće. Ako neko sanja da takvu vodu upotrebljava i no ću i danju. ta ko. poreznici. Ako neko sanja da je popio mnogo vode. a izlaţenje iz vode sirnbolizira ispunjenje potreba. SLANA VODA simbolizira tugu. ţene. poniţenje i gubitak blago dati. ako neko sanja da je pao u stajaću vodu.Boj se Allaha i ne osamljuj se sa ţenom koja ti nije dozvoljena! — Na to mu je ĉovjek rekao: — To je ţena s kojom sam se vjerio. — Ibn Sirin mu je rekao: . a zadrţavanje vode u ustima simbolizira tegobe i poteškoće u ţivotu. to znaĉi da će imati obilje ovosvjetskih dobara i da će biti izuzetno bogat. UZIMANJE ABDESTA VODOM u snu ne smatra se pokuĊenim. oporavak od bolesti. jednima danas daje vlast. MORE simbolizira svakog ko posjeduje vlast nad stvorenjima. to znaĉi da će raspolagati velikim imetkom. Sanjanje hodanja po vodi simbolizira obmanu i opasnost. ako vam vode presuše — ko će vam vodu tekuću dati?" Jako TOPLA VODA sirnbolizira temperaturu. ukoliko je voda bila toliko ĉista da je njom dozvoljeno uzimati abdest. a sutra ih ubija. simbolizira ţenu koju će neko oţeniti. Morske laĊe. trgovaĉke radnje i pravnu. morske ţivotinje — vladarove vojskovoĊe pomoćnike i gardu.š. to znaĉi da će dugo ţivjeti. morski valvoi — nadiranje te smutnje u talasima. Reĉeno je i ovo: Sanjanje pijenja vode simbolizira sigurnost od neprijatelja. MORSKE LAĐE simboliziraju pijace. to znaĉi da će ga zadesiti neka nevolja od strane vladara. to znaĉi da će se izgubiti vid. dobiće imetak od vladara. Nepoţeljno je ako se sanja zamućena izvorska voda koja ne otiĉe. toplom ili hladnom vodom. a VODA KOJA PONIRE sirnbolizira usamljenost. Morska voda simbolizira imetak i znanje. bolesti i propast. danas ih ljulja u kolijevci. MUTNA VODA simbolizira poteškoću i umor.da će na neprikladan naĉin postići neki imetak. a druge siromasi. Zalijevanje vrta i usjeva simbolizira braĉni odnos sa ţenom. to znaĉi da on lijepo ophodi sa svojom ĉeljadi. Reĉeno je da sanjanje crne vode moţe da simbolizira i rušeje kuće. i ako sanja da vodu pije iz bunara. zaštitu od smutnje. sugraĊane. vladar će mu zadati neku brigu. a ako su njiva ili vrt dali plodove. opasno. laĊe — njegovu vojsku. a ako se sanja da se ona pije. USTAJALA VODA simbolizira oskudan ţivot. More takoĊe moţe da simbolizira i ovaj svijet i njegove strahote. ljude. ili. Ako neko sanja da se kao u ogledalu ogleda u ĉistoj vodi i u njoj vidi svoje lice. bez obzira da li se abdest uzimao ĉistom ili mutnom. izlazak iz zatvora. Ĉista voda moţe da simbolizira i sniţenje cijena i širenje pravde. pa je on rekao: — Neka se ona boji Allaha i neka meĊu svijetom ne širi laţi! Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da iz poderotine na svojoj odjeći pijem pitku hladnu vodu. Sipanje vode simbolizira trošenje imetka.

ako se u moru udavio. to znaĉi da će biti ubijen u svojoj mahali. ili sušu koja će zadesiti pokrajine. kao što je sluĉaj s morem i rijekom.Nedugo zatim halifa je ubijen. Ako neko sanja da ulazi u more i da u njemu pliva u zimskom periodu i po hladnoći." ili „. a smrt prilikom utapa nja simbolizira nevjerovanje na samrti. to znaĉi da će prebroditi neku brigu. rekao je: . prekrije. Sanjanje mirnog mora ima bolje znaĉenje od sanjanja uzburkanog mora. a ako se pritom utopio. ako je taj drugi umrla osoba. ili da će mu Uzvišeni Allah dati vlast s kojom će dobiti i imetak.A kad ih talas. ili kad je ono uzburkano. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Neki vele: Ako neko sanja more. i morske ţivotinje — kolovoĊe te smutnje. a ako je na moru sanjao sebe i ako je uz to bolestan..Vjerujem. u tom sluĉaju. . JEZERO simbolizira komunikativnu ţenu obzirom da je jezero mirnije od mora i da ono ne iz bacuje onoga ko se u njemu utopi. u kojoj oni već gutaju one manje i upropaš tavaju ih.to znaĉi da će od vladara traţiti uppslenje. Ako neko sanja da zahvata ili pije morsku vodu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . kako kaţe Uzvišeni: „Potopite ih i uvedite u Dţehennem". More takoĊe moţe da simbolizira i Dţehennem. kao zatvor ili neka druga kazna. Ako neko sanja da se kupa u moru. to znaĉi da će prihvatiti vjerovanje. uţas ili strah. a svaki dar koji se dobije od Allaha jaĉi je.. doţivjeće neki uţas. da mu je opao nivo i da mu se poĉelo nazirati dno. naziva tugom. i val ih razdvoji. to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. koje će dobiti zavisno od toga koliko vode je iscrpao. to znaĉi da će od vladara dobiti nešto imetka ili robinju ili će steći neko znanje. simboliziraju Sirat-ćupriju pruţenu preko Dţehennema. a neki vele da će mu se pribliţiti ono što ţeli. ili da će pokvariti svoju vjeru u smutnji u ko ju je zapao. to znaĉi da će dobiti neki imetak od vladara koji liĉe na more. a ako snivaĉ nije bolestan. to znaĉi da će biti uronjen (zadubljen) u ono ĉime se na javi bavi. Ako nemusliman sanja da se utapa u vodi.ske ribe — griješnike koji uĉestvuju u toj smutnji. to zna ĉi da će dobiti veliki imetak od strane vladara. Ako neko sanja da morsku vodu sipa u posudu. to znaĉi da će ga vla- 171 . Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će zagaziti u vladarov posao. Ako neko sanja da je s jedne obale mora ili rijeke prešao na drugu obalu. bolest će mu se pogoršati i doći će u kritiĉnu situaciju. Ko sanja da crpi morsku vodu . koji mu je rekao: — Tvoj san simbolizira belaj koji će se spustitina zemlju od strane halife. Ako je u snu prilikom uranja nja u more umro. to znaĉi da on ĉini prekršaje. zavisno od toga kako je u snu plivao u moru i ko liko je to bio u stanju: Ako je sanjao da se utopio a da nije umro i da ga nije uhvatio strah niti tuga.. to mu moţe da znaĉi i to da će se udubiti u nauku i druţiti se s uĉe njacima ili da će imati veliki imetak i trgovinu. Ako neko sanja da je popio cijelo more. ili će oboljeti. ili će propasti u nekoj smutnji. kao oblak. Ako je takav san sanjao u ljetnom periodu. da će postići imetak ravan imetku kralja ili cara ili će po neĉemu biti ravan njima. Ako neko sanja da vidi more izdaleka. Voda koja plavi uglavnom simbolizira brigu i smutnju obzirom da njenu preobilnost i potop Allah dţ. Ako neko sanja da mokri u more. to znaĉi da će se u tom mjestu 'desiti neki veliki fitneluk (smutnja). nauku ili vlast. Ako neko sanja da je iz mora izvadio zrno bisera. ili u blagodati. a morski valovi simboliziraju dţehennemske plamenove. a (morski) talasi simbo liziraju teškoću i patnju. to znaĉi da je on u Dţehennemu. Neki ĉovjek je sanjao da more presušuje. Reĉeno je da davljenje u vodi u snu simbolizira zapadanje u veliku nesreću ili novotariju u vjeri. Ako neko sanja da se morska ili neka druga voda uzdigla iznad svog nivoa tako da je poĉela plaviti kuće i stanove prijeteći da potopi stanovništvo. neki djelimiĉno nastradaju. propao mu je imetak i u zemlji je zavladala glad. to znaĉi da će s njega spasti grijesi i da će dobiti imetak koji će ga riješiti briga." Neki trgovac je sanjao da hoda po površini mora i pritom je osjećao velikih strah zbog širine mora. to znaĉi da će se utopiti u vlasti.Kada ga je zadesilo davljenje (utapanje). ili da će nastradati halifin im etak. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara. to moţe da znaĉi da će vladati dunjalukom i da će imati dug ţivot. Ako neko sanja da je ušao u more i da su mu se noge zaglibile u blato i ilo morskog dna.. ili će ga zahvatiti štetan vjetar. a neki se strovaljuju u dţehennemske dubine.. koji će ga omamiti. Otuda se u narodu kaţe: Taj i taj je uronio u dunja luk. LaĊe.. ili da će steći na neki drugi naĉin ovosvjetska dobra. preko koje neki prelaze s lahkoćom. a ako sanja da je pio morske vode dok se nije napio. Ko sanja da je zagazio u more — to znaĉi da će dobiti ono ĉemu se nada. koji mu je ekao: — Ako ţeliš da ideš na put.. zadesiće ga briga od strane vrhovnog vladara ili nekog moćnika u njegovom mjestu. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u moru. njene organizatore i one koji posjeduju moć i skrivene ciljeve i namjere. pa je svoj san ispirĉao Ibn Mus'adeu.." Ako neko sanja da se davi prilikom ronjenja u moru.. umrijeće u svojoj bolesti. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.š. to znaĉi da će pokvariti svoju vjeru i da je ono ĉemu stremi jadno i mizerno obzirom da je prilikom u ran ja n ja umro. obilniji i trajniji. neki su pod teškim tovarom. na njemu ćeš postići neko dobro obzirom da ti san ukazuje na to da si stabilan. to znaĉi da će od vladara dobiti imetak koji će ga uĉiniti bogatim i moćnim i da će dugo ţivjeti.

Ako neko sanja da prilikom plivanja osjeća strah. zadobiće neki imetak obzirom da rijeĉna voda simbolizira imetak. taj san se odnosi na njegovu vjeru. a ako je pritom bio neustrašiv. Ako neko sanja da je iz rijeke iskoĉio na obalu. Reĉeno je: Ako neko sanja da se plivanjem spasio iz vode prije nego se probudi iz sna. Ako neko sanja da pije vodu sa Tigrisa. to znaĉi da će mu se na putu isprijeĉiti odmetnik ili lav. a ako mu ta voda nije dala da izaĊe iz kuće. Sanjanje uranjanjau ĉistu vodu simbolizira veliki imetak. ukoliko se vo de bojao. ukoliko se sanjaju da su presušili. pogotovo ako je voda sa stropa ušla u kuću. ili će ga omes ti kiša.. biće zatvoren. Ako neko sanja da u njegov grad ulazi ogromna rijeka. a neki. ako takav san sanja putnik. ako ta rijeka potekne nazad. Ako je prilikom plivanja osjećao strah.. to znaĉi da će dobiti bogatstvo (izobilje i vlast). Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da pliva. to znaĉi da će imati do bar urod. PLIVANJE.š.". Izuzetno velika rijeka simbolizira vlastodršca. Dizanje nivoa rijeke na krovove kuća simbolizira vladarovo tlaĉenje podanika.dar upropastiti. to znaĉi da će se spasiti od vladarova zla i da će pobijediti svoje neprijatelje. i ako voda nosi posteljinu.š. to znai da će se pribojavati vladara. to znaĉi da će ga zadesiti strah. ĉas izranjajući na površinu i mlateći pritom rukama i nogama. uţas i strah. on i oni koji su s njim vjerovali. postaće ministar ako je toga dostojan 172 . ĉas uranjajući.da će ući u neki vladarov posao i vladar će mu ispuniti neku njegovu potrebu. Ako ĉovjek sanja da mu je voda u vrtu. Ako stajaću vodu na stropu sanja neko ko nije na putu. shodno rijeĉima Uzvišenog: . rijeka ili do lina. to znaĉi da će pobijediti tog vladara s kojim je zaratovao. carina ili nešto drugo. a ako je isplivao. to znaĉi da će ga zadesiti belaj od strane vladara ili nekog moćnog ĉovjeka. zavisno od toga koliko se udaljio od obale.. Ako rijeka u snu plavi drveće. to mu znaĉi da će ga zadesiti briga i belaj (iskušenje). Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju. to znaĉi da će prebroditi brigu. Ako neko sanja da je zagazio u rijeku i da su mu noge zapale u rijeĉni mulj i blato. ugled i moć. koga moţe pridobiti jedino lijepim rijeĉima. ali će ga Uzvišeni Allah saĉuvati od vladarovog zla. to znaĉi da će u njegov grad ući vladar.Ako vladar sanja da hoće da zapliva po uzburkanom moru.. to znaĉi da će umrijeti u onome šta ga je zadesilo.. to znaĉi da će vladar ljude (podanike) odvoditi u ropstvo. Kad neko sanja da pliva u moru. pogotovo ako je to sanjao u zimskom periodu i ako je voda bila mutna. Ako neko sanja da se utapa u moru. Ako neko sanja da kopa rijeku. ako voda nosi hra nu. ako je ta rijeka bila ĉista. Svako more." Ako neko sanja da je pao u vodu a potom iz nje izašao. a ako more prepliva. a ako se sanja da im se voda ponovo povećava. ili da će mu u kuću ući vladar. u zatvoru će biti u tjeskobi i u njemu će ostati onoli ko dugo koliko je imao poteškoće ili snage i lahkoće prilikom plivanja. to znaĉi. Sanjanje hodanja po moru ili ri jeci simbolizira ispravnost snivaĉeve vjere i ĉvrstinu njegovog ubjeĊenja. Stajaća voda na stropu moţe da simbolizira i odmetnika koji napada i zasreće u putu. to znaĉi da će se spasiti svih briga. to znaĉi da će se prihvatiti nekog velikog posla i velike uprave i da će steći vlast. Ako je tom prilikom imao osjećaj da se ne moţe spasiti.. to znaĉi da će vladar odvoditi ţene u ropstvo. pogotovo ako je na sebi imao zelenu odjeću. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Ako se sanja da je stajaća voda na stropu. ili narediti da ga izbatinaju.". to znaĉi da će se riješiti teške situacije u koju je zapao. Ako neko sanja da pliva na leĊima. to znaĉi da će dobiti imetak od ĉovjeka koji posjeduje moć srazmjernu veliĉini te rijeke. otići na neki opasan put. to znaĉi da je vladar pravedan.. RIJEKA TIGRIS. ona simbolizira neki manji belaj. to znaĉi da će povratiti vlast. hladnoću ili oskudicu vodom. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je umro utapajući se u vodi. to znaĉi da će ga u bri gu baciti ĉovjek koji je u odnosu na druge ljude kao ta rijeka u odnosu na druge rijeke. što tada znaĉi da će navedene situacije biti još teţe. ili će ga zadesiti neka ţalost. to znaĉi da će mu njegov neprijatelj napraviti neku spletku.Allah će vas staviti na iskušenje s rijekom. oslanjajući se na Allaha dţ. to znai da će zapasti u ţalost a potom se nje riješiti. Ako neko sanja da iz rijeke zahvata i pije vodu. ako je pri tom izašao iz vode ne utopivši se. Ako neko sanja da se nalazi na puĉini mora s vještinom i pkretnošću plivajući po njoj. to znaĉi da će taj vladar biti smijenjen. tako. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će se pokajati i napustiti neposlušnost prema Allahu dţ. to znaĉi da će vladar udariti namet na vilajet. Ako neko sanja da pliva po kopnu. opet... srazmjerno njegovoj lahkoći plivanja po dolini.. Ako neko sanja da stropom njegove kuće teĉe voda.. to znaĉi da će se s nekim sporiti i da će dobiti spor. Ako neko sanja da preplivava rijeku s jedne na drugu obalu i ako ta rijeka na svom dnu ima blata. znaĉe gubljenje (vlasti onoga koga ismboliziraju. Ako neko sanja da pli va po dolini usmjerivši se prema cilju i dospjevši do njega. da će. ako je uĉenjaku nauci će postić i svoj cilj.l kad je preĊoše. to znaĉi da će stupiti u rat s nekim vladarom. a ako je tu vodu preplivao ili pregazio. ili će ga vladar zatvoriti. bolest ili zatvor. Neki vele da to znaĉi da će postići ubjeĊenje u vezi s neĉim u šta nije bio ubijeĊen. to mu moţe da znafibolest. spasiće se od vladarovog zla. to je bolje nego ako se sanja da je još u vodi prilikom buĊenja iz sna. Dizanje nivoa rijeke iznad normale simbolizira nenormalan vladarov uspon.

Ko sanja da mu potok teĉe u vrt ili njivu. Ako sanja da iz tog bazena uzima abdest. to znaĉi da on stanovništvu svoga mjesta ĉini dobro. imaće lah -koću i steći će imetak. Kad neko sanja da mu iz ruke teĉe rijeka s koje ljudi piju. bilo dopremom hrane u grad. da mu se prekine opskrba. da će mu ţena biti nepokorna ili da mu neće dati da s njom spava te će tako zapasti u brigu ili će mu biti zatvoreni neki putovi. njegovu jahalicu ili nešto od njegove robe. oţeniće se ili će kupiti robinjukoju će oţeniti. Ako se sanja da potok teĉe silovito. zavisno od toga šta mu se dešava na javi.a. NIL. uprljao se i ukvasio njegovom vodom i prljavštinom. treba uzeti u obzir stanje stanovništva tog grada. razni zanati i sliĉno. tako da će moći vršiti kupoprodaju. to znaĉi lijep ţivot. ali da se u njoj nije udavio. to znaĉi da će on poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko se to od njega moţe oĉekivati. blud nazvao prljavštinom. KANALIZACIJA simbolizira kućnog slugu obzirom da on ĉisti prljavštinu isto kao št o kanalizacija nosi neĉist. korist i blagodat. Potok moţe da simbolizira i ranu obzirom da iz nje moţe da curi teĉnost koja podsjeća na teĉenje potoka. ili da će u grad stići haram plijen. Ovakav san moţe da simbolizira i zatvor mokraće. Ako neko sanja da potok teĉe izmeĊu kuća. kao što je opšta prehlada u zimskom periodu ili vrućica u ljetnom perio du. će im d ati izobilje.v. to znaĉi da će pretrpjeti neku štetu i gubitak. da ih materijalno pomaţe i da mnogi dolaze njegovoj kući traţeći od njega pomoć. to znaĉi da će mu robinja zatrudniti. pa je uzeo lopatu i ĉistio potok. i ako je voda potoka bila krvava. kao npr. to se odnosi na njega liĉno.Ako neko sanja da potok teĉe u njegovu kuću ili dućan. koju im on pruţa. Ako je voda tog potoka bila prljava ili slana ili se izlivala iz korita i ljudima nanosila štetu. predstavlja brigu. Ako neko sanja da pije vode s rijeke Nila. ili neki pokuĊeni imetak. a posebno ako se voda ne presipa preko svog korita. BAZEN simbolizira ĉasnog i moćnog ĉovjeka koji ĉini drugima korist. Reĉeno je da takav san za bogataša simbolizira bolest koja će ga zadesiti i korist koju će dobiti njegovi ukućani. to znaĉi ţalost i plaĉ za stanovnike tog mjesta. Ako neko sanja da mu u kuću teĉe bistra voda. a ako se zaĉepi i razlijeva.. pogotovo ako teĉe putem ili utiĉe u radnje ili mjesta gdje ljudi svakodnevno gaze i mokre. Ako neko saja da ga potapa ravniĉarska rijeka. to znaĉi da će otjerati svoju ţenu. — to će se sve desiti ako je njiva upijala vodu i ako je poniklo bilje. zavisi od ĉistoće i bis trine vode i od toga kako ona teĉe. pogotovo ako je on vlasnik tog potoka. da ljudi zahvaljuju Allahu na tom potoku i piju i pune svoje posude s njega. ako je neoţenjen. da ima smetnji u braku. Ako neko sanja da pije vode sa EUFRATA — postići će blagoslov. to znaĉi lijep ţivot za ljude. što inaĉe nije karakteristiĉno za potoke. Kanalizacija takoĊe simbolizira prostitutku. Ako neko sanja da u njegovu kuću teĉe bistra rijeka. Potok takoĊe moţe da simbolizira stvoreno. Ako neko sanja da u nepoznati kanal mokri krvlju ili da je pao u njega. ako vlada glad. to mu znaĉi neku lahkoću i dbbijanje imetka. Potok takoĊe moţe da simbolizira ţivot zajednice ukoliko je zajedniĉki.s. ili da će im stići neprijatne vijesti o njihovim putnicima. ako je siromašan. ili ţi vot pojedinca ukoliko je privatni. da heĉe moći otići na put ili da će imati neki spor. ako ima ţenu ili robinju.š. dućan. ako je bogat ili ugledan. jer stvoreno je nosilac orgaizma. ali ako se presipa lijevo i desno. to znaĉi da će se riješiti tuge. Ako neko sanja da se kanalizacija njegove kuće zaĉepila. to znai da će zapasti u veliku tugu. zavisno od ostalih pokazatelja u snu. ona će nestati i Uzvišeni Allah će ih ojaĉati ţivotom. to moţe da znaĉi da će im u grad stići trgovci s brojnom robom. treba uzeti u obzir njegovo stanje. to znaĉi da će umrijeti halifa ili da će halifa izgubiti imetak. trgovaĉko putovanje. Allah dţ. Kanalizacija moţe da simbolizira olakšanje ali i tugu obzirom da ona ĉini olakšanje ukućanima ukoliko teĉe. spasiće se. a i stoga stoje Allahov Poslanik s. a šta će mu se desiti. Potok takoĊe moţe da simbolizira i vodo nosu i posudu za vodu obzirom da potok „nosi" vodu i da napaja. imaće s njom braĉni odnos i ona će s njim zanijeti. to znaĉi da im prijeti neka nesreća. Potok takoĊe moţe da simbolizira putni pravac ob zirom da i potok teĉe svojim putem. bilo posredstvom kiše. da bi se to protu maĉilo. a sve to srazmjerno njegovu stanju i ostalim pokazateljima u snu. l tome ko je sanjao sutradan se desilo da je bobio proljev nakon što je ranije imala tvrdu stolicu. Ako neko sanja da je rijeka zahvatila njega. to znaĉi da će njegova supruga imati braĉne veze s nekim. ako u gradu vlada zaraza.i dobiće imetak koji ide uz to zvanje. Ko sanja da je bazen pun dobiće ĉast i ugled od nekog dareţljivca. POTOK simbolizira sredstvo ili mjesto sticanja opskrbe. ili ga ponijela. Ako neko sanja da bistri potok svojim koritom ulazi u grad. dok je udata za njega ili poslije razvrgnuća braka. zapašće u 173 . dobiće zlata srazmjerno koliĉini popijene vode. a zatim ga je saprao jaĉom koliĉinom vode i otklonio te neĉistoće iz potoka tako da je voda mogla brzo teći ĉista i bistra. a ako je u snu izašao iz vode. sina ili nekog drugog iz svoje kuće zbog ĉinje nja bluda ili zbog nekog drugog ruţnog postupka. ako nije ni jedno ni drugo. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao potok pun smetlja i otpadaka. Ovaj san moţe da se odnosi na ha)if inog ministra. Ako neko saja da je Eufrat presušio. Neki vele: Ako neko sanja da je na potoku napravio branu i da se nije u njemu utopio. da bi mu se protumaĉio san. a ako to nije u pitanju. npr.

prošlo mu je onoliko ţivota koliko je popio vode. koja će ti roditi sina. Radosna vijest koja je u vezi s bunarom bio je Jusuf a. da će ga nestati i da od njega neće biti koristi. on ga je iznevjerio i sam se oţenio njome.Rekao si istinu! Ja sam već dobio pismo da mi je ţena već 6 mjeseci u drugom stanju. Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ţivotinje. ona moţe da simbolizira i valiju. ako je vodu iz kofe prosuo izvan svoje posude. pa kad je krĉag napunio vodom i potegao uţe. a preostala trudnoća ostaje do kraja trudnoće. to znaĉi da će se on sporiti zbog neĉeg vjerskog ili svjetskog. meda ili mlijeka. Ibn Sirin ga je upitao: — Imaš li ti trudnu ţenu? — a kad je on potvrdno odgovorio. to za dunjaluĉara znaĉi pun trap. a crno stado se pomiješalo s bijelim. VELIKI VRĈ simbolizira izdrţavaoca porodice. Reĉeno je da kola za natapanje i dolapi simboliziraju promet u trgovini. KRĈAG simbolizira munafika najamnika kojem se povjeravaju razni poslovi.brigu i nevolju zbog sluge. vreće i veliku svotu novca. to znaĉi da će se tim imetkom okoristiti njegova ţena. to znaĉi da će valija biti smijenjen s poloţaja. KOLO ZA NATAPANJE simbolizira slugu koji ĉuva imetak ljudi na skrivenom mjestu. Sva pitka voda koja se sanja u nekoj posudi simbolizira sakupljeni halal imetak.Tog ĉovjeka je njegov prijatelj poslao da mu zaruĉi izabranicu. onda mu je rekao: — Umrijeće ti ţena. dućan. isti je sluĉaj i sa pijenjem vode iz ostalih posuda. Ko sanja da pije iz vrĉa dbbiće imetak od strane gore već navedenih i uzurpiraće njihova prava. To moţe da znaĉi i da mu je nestalo opskrbe u gradu. a kod kuće ti je ostala trudna ţena. Dvije trećine kofe su dvije trećine trudnoće (6 mjeseci). te sam stoga zakljuĉio da je u pitanju muško di jete. koja ima poslugu. pa je krĉag ispao i razbio se. a on će se okoristiti od svoje ţene. jako usluţnu. sluge dozvoljene za brak i braĉne sastanke. Nisam vidio nadarena ĉovjeka koji pravi ĉudo kao Omer ibn EI-Hattab. Ako kroz cijev teĉe voda. Ibn Sirin je upitan za san ĉovjeka koji je sanjao da je krĉag svezao uzetom i spustio ga u bunar. to znaĉi da se taj imetak neće dugo zadrţati u njega. Ako neko sanja da kofom vadi vodu za sebe liĉno. Isto se tumaĉi ako se tako sanjaju i ostale posude. zavisno od toga koliko je napajao." Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Abbasu i rekao mu: — Sanjao sam da sam spustio kofu u bunar i napunio dvije trećine kofe. to znaĉi da će mu ţena roditi dijete. Zatim je kofu uezo Ebu Bekr i zahvatio jedanput ili dvaput. BAĈVA simbolizira dobru ţenu. KOFA simbolizira ĉovjeka koji spletkama stiĉe imetak.ţenu. mahali i trgu gdje ţivi.Nato mu je Ibn Abbas rekao: .Ti si odsutan od svoje porodice već 6 mjeseci. a njegovo zahvatanje vode bijaše nejako — neka mu se Allah smiluje. i ako mu vrt dadne plod. prvakinju. i on je kao pastir koji napaja svoje stado. Pijenje vode iz kr ĉaga tumaĉi se kao dozvoljen imetak i lijep ţivot. Kp sanja da sipa vodu u baĉvu . ĈEKRK na bunaru simbolizira korisna ĉovjeka vjernika koji se trudi da pomogne ljudima u vjer- 174 . . ono je puklo i krĉag je ispao. je rekao: „Sanjao sam da sam na bunaru i da iz njega crpim vodu cr nom stadu. Neki kaţu: Ko sanja da pije vodu iz nepoznate posude od nepoznatog vodonoše na nenastanjenom mjestu — prošlo mu je ţivota onoliko koliko je popio vode iz posude. ţene iji nekoga drugog. Ko sanja da je popio pola krĉaga vode.a. Nato je Ibn Sirin rekao: . Ako neko sanja da sa starog bunara napaja ljude ili ţivoti nje. krĉag .v. a bunar . MJESINA simbolizira isto što i vrĉ. Zatim je kofu uzeo Omer ibn EI-Hattab. zavisno od ostalih ĉinilaca u snu i na javi. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da pijem iz jednog malog krĉaga tijesna grla. CIJEV ZA VODU simbo lizira odvaţna ĉojveka koji ratuje s vladarom. to znaĉi da će on naporom i trudom postići ovo svjetskih dobara srazmjerno koliĉini vode koju je izvadio. a voda mu je ostala na dlanu. voda — iskušenje. a dijete će ti ostati ţivo. a pijenje iz nje znaĉi dobijanje imetka od te ţene. srazmjerno tome koliko je napajao. to znaĉi da je on ĉovjek koji ĉini dobra djela. obrtanje kapitala i razliĉite situacije na putu. Allahov Poslanik s. FRIŢIDER simbolizira uglednu ţenu. slugu ili roba. a ako kroz nju ne teĉe voda. ako je popio manje ili više.zamku. korisnu. Neki ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu da je sanjao da na dlanu drţi krĉag napunjen vodom. Kofa se u njegovim rukama povećala.Nato mu je ĉovjek rekao: . . meĊutim. riznicu. — Na osnovu ĉega to tako tumaĉiš? — upita ga ĉovjek. hambar. to znaĉi da on spletkareći zaraĊuje imetak. TakoĊe moţe „da simbolizira blagajnu. ako je tom vodom zalijevao svoj vrt. Ako neko sanja da kofom iz bunara va di vodu i da je sipa u svoju posudu.Ti zavodiš robinju. noseću ţenu — zbog vode koja se u njemu drţi. Ako se sanja da je krĉag pun ulja. Reĉeno je i to da krĉag simbolizira ţenu. prošlo mu je pola ţivota..pribavlja imetak i predaje ga ţeni na ĉuvanje. .s. — Ibn Sirin mu je na to rekao: . odakle je dotle imao sredstava za ţivot i tome sliĉnp.Uţe mu simbolizira ugovor.s. VRĈ S DRŠKOM simbolizira robinje. a on odgovori: — Bunar simbolizira ţenu.

Tako. to znaĉi da će se udruţiti s alimom (uĉenjakom) ili će se okoristiti znanjem kojim će se spasiti od neznanja. LaĊa ta koĊe moţe da simbolizira i islam obzirom da se islamom ĉovjek spašava od neznanja i smutnje. i Musa a. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira i Sirat-ćupriju. putovanje u laĊi s Hidrom a. to znaĉi da će ostvariti neku zaradu. njega prodala i tako stekla materijalnu korist. ako to sanja bolesnik. ĉijim prelaskom će se vjernici spasiti Dţehennema. ako je siromah.s.. nekad ćeš je izvući punu vode. ako je u zatvoru.s.Muštuluk! — viknu on — evo jednog djeĉaka . neki vele: Ako neko ko se vozi laĊom sanja da se laĊa oštetila. treba uzeti u obzir njegovo stanje.š. je laĊu nazvao istim nazivom kao i robinju. to znaĉi da se ta osoba spasila Dţehennema.s.š. na što nas podsjeća Musaovo a. kofa na bunaru simbolizira muški spolni organ. ako je s laĊom stigao do obale i iz nje se iskrcao na kopno. Kad neko sanja da se ukrcava u laĊu.. vratiće dug i riješiti se brige. a ako nema trudnu ţenu. tako. a nekada s puno blata i malo vode. Kad neko sanja da je u bunar spustio kofu. ako je bolestan. pogotovo ako sanja da se penje u laĊu usred mora. Ako neko sanja da pomoću ĉekrka crpi vodu iz bunara da bi uzeo abdest. a prije toga je mislio da će propasti.s.s. u laĊi je bio spašen Nuh a. to znaĉi da će se spasiti oni koji njom putuju. već spuštaj u bunar kofu za kofom. pokajaće se za svoje grijehe. ako to sanja duţnik. to znaĉi da će morati priĉekati. ako je griješnik. svršetak svih gore navedenih stvari biće dobar. a ako ga je u snu prilikom prelaska Sirat-ćuprije zadesilo neko zlo.skim i svj'etskim stvarima. Ako onaj ko traţi nauku sanja da je laĊa u kojoj se nalazi s njim izašla na kopno i nastavila se kretati kopnom. i ako to sanja osoba kojoj su uskraćena sredstva za ţivot. što u tom sluĉaju nema dobro znaĉenje. posustaće. to znaĉi da će se on u svom znanju izdvojiti od ostalih i svoje znanje će upotrijebiti za novotarije u vjeri.s. ako to sanja neoţenjen ĉovjek. izuzev ako ga je laĊa u snu izbacila na kopno ili se nastavila kretati kopnom. bio zatvoren u utrobu ribe nakon što je prije toga laĊa bila zaustavljena. izuzev ako snivaĉ sanja da se u laĊi vozi s umrlim osobama. da bi mu se protumaĉio san. obogatiće se. i one koji su s njim bili na laĊi spasio od belaja i potopa koji je uništio nevjernike.s. ako to sanja neko ko je na moru. Ako neko sanja da laĊa s njim plovi svojim svakidašnjim pravcem.. ozdraviće. steći sigurnost i imati sretan brak. oštetio odvalivši joj jednu dasku da je ne bi uzeo vladar koji je uzimao plovne laĊe. birigu i vezanost ako se sanja daje usidrena. LaĊa moţe da simbolizira i roditelje obzirom da oni svoju djecu spašavaju od nevolja.s. Ako neko ko se ukrcao u laĊu sanja da je nastupio Dan skupa (nakon proţivljenja poslije smrti) i da uspješno prelazi preko Siratćuprije. Ako kofu s uzetom i bunar sanja ĉovjek koji ima trudnu ţenu. . Allah dţ. ako namjerava ići na put. to znaĉi da će ga i na moru zadesiti neko zlo. licemjer - 175 . to znaĉi da će se još prije i još izvjesnije riješiti zatvora. takoĊe je i Junus a. Kad neko sanja da se morem vozi u laĊi. pa ako je uz to uzeo abdest.š. voda — spermu. Na osnovu kazivanja o Hidru a. Ako zatvorenik sanja da se ukrcao u laĊu. i on spusti kofu svoju. Usidrena laĊa moţe da simbolizira zatvor obzirom da je Junus a.s..". i ako u laĊi sanja neku osobu koja je već umrla. a koju je Hidr a. pa ĉak i smrti i obzirom da laĊa u svojoj utrobi nosi putnike kao što majka nosi svoje dijete. to znaĉi da će imati koristi od puta ili od onoga što traţi obzirom da je putujuća karavana koj a je u bunaru našla Jusufa a. treba da uzmeš u obzir njegovo stanje: ako traţi da se oţeni.s. i oni koji su s njim bili u njoj. to znaĉi da će biti pušten iz zatvora. opasnosti. da bi mu protumaĉio san. i Musau a. ako ţivi u oskudici.. ili ako u snu ima nešto drugo što ukazuje na smrt. tako da će jedno drugo štititi od griješenja.. a od njega će uzeti onoliko znanja koliko je vode izvukao iz bunara. spasiće se od ovosvjetskih iskušenja.s. to znaĉi da će u njemu dugo ostati. shodno kazivanju o Junusu a. LaĊa simbolizira i zatvor.s. a bunar -r. a Allah dţ. pogotovo ako se takav san sanja u toku zime. LaĊa takoĊe moţe da simbolizira ĉednu ţenu ili robinju obzirom da se pomoću neke od nj ih ĉovjek spašava od vatre i iskušenja. to znaĉi da mu pomoć pruţa vjernik koji se ĉvrsto uhvatio vjere Uzvišenog Allaha obzirom da uţe simbolizira vjeru. stradaće ili će doţivjeti brodolom obzirom da je neprirodno da laĊa ide kopnom.ţenu. MeĊutim. LAĐA simbolizira sve ono ĉime se Ĉovjek spašava od utapanja obzirom daje Allah dţ. to znaĉi da će umrijeti i biti zakopan u zemlju. ako je ugovorio brak. će joj dati opskrbu odakle se i ne nada. primiće islam. ako je bolestan. to znaĉi da će se oţeniti ili da će kupiti robinju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „. to znaĉi da će se s laĊom kojom putuje spasiti raznih strahota na moru.s. Ako osoba koja sanja da iz bunara vadi vodu traţi znanje. Reĉeno je da kofa simbolizira i sredstvo za postizanje cilja. imao lijep svršetak nakon što je na laĊi i nakon toga preţivio ono što je preţivio. spašena je i laĊa kojo m su se oni vozili. bunar joj simbolizira profesora. ako je zdrav i traţi znanje. to znaĉi da će mu bolest potrajati. ako traţi nauku. Neki pjesnik je re kao: Opskrbu ne traži pustim željama. to znaĉi da ga neće uskoro sklopiti. to znaĉi da će se oţeniti. ako Bog da.. Nuha a. tako: ako je nemusliman. to znaĉi da će mu ona roditi sina. Kad neko sanja da se nalazi u usidrenoj laĊi koju zapljuskuju uzburkani valovi. obzirom da laĊa uglavnom simbolizira izbavljenje i spas. kao što je prirodno da laĊa strada ako je vjetar baci na kopno. to znaĉi da je stekao oslonac protiv svake brige i tuge. zatim Hidr a. to znaĉi da će mu oskudica potrajati.

obzirom da se pomoću nje svijetli i nalazi put u tmini. a njegova uprava će biti srazmjerna veliĉini i ĉvrstini konstrukcije laĊe. Neki vele: Ako neko sanja da se nalazi u laĊi na moru. ili će slabo poslovati i zapasti u finansijske poteškoće tako da će zaradu traţiti tamo gdje mu ne dolikuje. to ukazuje na propast onoga šta laĊa simbolizira. SVIJEĆA. odjednom druge Njemu ravnim smatraju". a ako sanja da se nalazi u laĊi koja je na kopnu. OGNJIŠTE. shodno Njegovim rijeĉima: .. PEĆ. Ako se sanjaju brodska uţad. znanje i Kur'an. to znaĉi da je njegovo spašavanje iz neke od navedenih situacija još brţe. ili će osloboditi robinju a s njom nastaviti imati spolne odnose zloupotrebljavajući svoj autoritet. a što je laĊa dalje od kopna.). koju je i našao jer je iz nje ĉuo govor Uzviše nog Allaha. rijeĉima navedenim u Kur'anu: „Ilicu naći u vatri uputu". srazmjerno veliĉini mora. a isto tako imaju obiĉaj u noći naloţiti vatru da posluţi kao orijentacija i utoĉište oni ma koji putuju noću.. UGALJ. Ako neko sanja da je u laĊi koja je zaronila u morske dubine. islam. to znaĉi da će povratiti i nadoknaditi ono što su izgubili. moţda. a ako je u snu potonuo. haram i sve ono što vodi u Dţehennem. NJ. Ako neko sanja da se njegova laĊa raspala i poĉela da tone. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Uhvatite se svi za Allahovo uţe i nemojte se cijepati!" Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da se nalazim u crnoj laĊi i da od nje nije ostalo ništa izuzev uţadi. Ako to sanja neko ko se bavi nekim poslom. a što je laĊa dalje od kopna. Vatra katkad simbolizira i uputu.l Mi smo njega i one koji su bili uz njega u krcatoj laĊi spasili . shodno rijeĉima Uzvišenog: . KANDILJ l DR. TUMAĈENJE SNOVA O VATRI. ... to znaĉi da se je dalje od spasa. ako je upravitelj. 42. Ako neko sanja da je u laĊi koja plovi po vazduhu.š. onda je on. a ako sanja daje iz laĊe izašao." Arapi imaju obiĉaj reći: „Tom i tom se ugasila vatra" kad hoće reći da je neko osiromašio ili da je umro. ona mu simbolizira tabut. to znaĉi da će steći znanje i imetak od strane nekog moćnika. sho dno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je da sanjanje putovanja laĊom po moru simbolizira put na kojem se krije opasnost..) VATRA simbolizira vladara obzirom na njenu supstancu i njenu moć u odnosu na druge ele mente i obzirom da ona moţe da nanosi štetu i korist. Ako takav san sanja vlastrodrţac koji je izgubio vlast ili trgovac koji je pretrpio gubitak u trgovini.. i nastavlja kretanje kopnom. kaznu. to znaĉi da će on napustiti staru istinu i sigurnost. to znaĉi da je ta situacija utoliko teţa i spas dalji. Vatra moţe da simbolizira i dţine obzirom da su oni od nje stvoreni.. a gašenje vatre simbolizira škrtost ili siromaštvo.stvo i pokvarenost obzirom da je pokvarenost — napuštanje pokornosti Allahu dţ. to znaĉi da mu je posao pun opasnosti.A kada ih On do kopna dovede. shodno Musaovim a. i daje vam da se ko ristite laĊama koje plove morem voljom Njegovom . to znaĉi da se vladar na njega rasrdio. Gorenje vatre simbolizira dareţljivost ili bogatstvo. Vatra moţe da simbolizira i 176 . a ako ne to. a nasilje je postavljanje stvari na njihovo nemjesto. Ako tako laĊu sanja bolesni vladar.. pretrpjeće gubitak a potom ga nadoknaditi. spasiće se i biće neposlušan svome Gospodaru (Allahu dţ. ali će ipak biti spašen i biće mu vraćena uprava. bilo nešto drugo. ona simboliziraju drugove u vjeri. bolesti ili zatvora za onoga ko sanja da je posjeduje ili da se u njoj vozi.. Hvatanje za brodsko uţe simbolizira lijepu vjeru i druţenje s dobrim ljudima.ENIM SREDSTVIMA l PRIBORU (DRVA. to znaĉi da će uspostaviti kontakt s nekim vladarom ili poglavarom. ako je u snu izašao iz laĊe. to znaĉi da će ponovo dobiti upravu od velikog vladara. Reĉeno je da sanjanje porinuća laĊe u more simbolizira siguran put. Ako upravi telj koji je smijenjen s poloţaja sanja da je ušao u laĊu i zaplovio morem. od rijeĉi ili od dijela." Sanjanje laĊe pune ljudi simbolizira spas na putu (sretno putovanje) onih koji se na njoj nalaze. Vatra moţe da simbolizira i Dţehennem ili Allahovu dţ. dvospolac i sa ţenom ima neprirodane spolne odnose. po kome je neprirodno da se ona kreće.. shodno rijeĉima Uzvišenog: . bilo da je to vojska u ĉijem je on sastavu. LaĊa inaĉe simbolizira spas od nevolje. bilo prevozno sredstvo kojim putuje. to znaĉi da će ga neko tako zarobiti i ulivati mu strah tako da će mu smrt biti najlakši izlaz iz te teške situacije. Ona takoĊe moţe da simbolizira i grijehe. greške.š. brige.s. — Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Od tvoje vjere nije ostalo ništa osim iskrenosti.š. uĉenjak ili poglavar. Kad neko sanja da se laĊa potopila i da se on uhvatio za jednu njenu dasku. Vatra moţe da simbolizira i sablju ili smutnju ukoliko pucketa.. dimi se i ima plamene jezike. to je manja vjerovatnoća da će biti smijenjen.. korist i bogatstvo obzirom da se ona koristi za pribavljanje opskrbe putnicima i onima koji su kod svojih kuća. LAMPA." Ako neko sanja da je prihvatio za veslo laĊe. šeriatski pravnik. Vatra takoĊe moţe da simbolizira i opskrbu. to znaĉi da će doţivjeti neku nesreću od strane svog pretpostavljenog. koja joj predstavlja spas i sigurnost. i dobio je uputu. MANGALA.Mi ĉinimo da ona podsjeća i da bude korisna onima koji konaĉe . i ona ĉini osnovu za samoisticanje. Ako neko sanja da laĊa kojom se on vozi izlazi iz vode. to znaĉi da će da tone i na javi. ako je trgovac.

usjeve. da se isprijeĉila izmeĊu mene i mog sina i daje govorila. pogotovo ako se on izdrţava od profesije vezane za vatru i ako je to sanjao u zimskom periodu. ali ne i druge. to simbolizira nekakvu štetu i nesreću. Ako neko sanja da se vatra rasplamsala i zahvatila hranu ili neki drugi artikal. Kad neko sanja da je u peći. Ako neko sanja da jede vatru. Ako neko sanja da vatra govori iz krĉaga ili neke druge posude. ili koristeći njegov autoritet ili pomoć.v. kuga i dr. njive.s. ona u tom sluĉaju simbolizira novotariju koju će snivaĉ uvesti u obiĉaj ili namjerava da je uvede. neka se u tom sluĉaju priĉuva Allaha. zahvaćala ih svojim iskrama.s.vladarovu kaznu. to znaĉi da on jede haram imetak. a zatim dodao: — Zlikovac će se smatrati dobrim. Ako neko sanja da ga je vatra opekla. ona u tom sluĉaju simbolizira zarazne bolesti. to znaĉi da će biti onemogućen da obavlja zanat ili posao kojim se bavi. prije nego što dospije u sam Dţehennem i vatra mu u tom sluĉaju simbolizira opomenu i zastrašivanje da prekine s dotadašnjom praksom. ukoliko je vatra ugroţavala samo njega. rekao: — To je fitneluk (smutnja) koji će se desiti u ahir-i zemanu. Takav san moţe da znaĉi da će vladar snivaĉa pozvati na odgovornost i da će zaplijeniti njegov imetak.s. pa će ga njegova djeca voditi. ili ukoliko se oni koji je potpaljuju dogovaraju da ga ugroze. to znaĉi da će svojim rijeĉima podbosti nekog ĉovjeka i navesti ga na nešto pokuĊeno. bez plamena. a moţe da simbolizira i vladara silnika kod kojeg će snivaĉ naći utoĉište i sluţbu. postala pepeo ili je ugasila voda ili kišnica. to znaĉi da će on izazvati ogovaranje ljudi. svaĊom. a njom kaţnjava i Allah. kao što je bio spašen i Ibrahim a. a ukoliko nije. to moţe da znaĉi da će od vladara dobiti neki haram imetak. pogotovo ako je zahvatila kuće i bogataša i siromaha. najezdu skakavaca ili zarazne bolesti. koji je vladar na oba svijeta. na što ukazuje i kur'anski tekst. to znaĉi da on preduzima nešto da bi se zaštitio od siromaštva obzirom da hladnoća simbolizira siromaštvo. ili ako je on dobar ĉovjek. to znaĉi da će ga ljudi ogovarati. ili ako je prţila one koji bi pored nje prolazili. Ako je ta vatra u vidu ţeravice. to znaĉi da on ima mnogo neprijatelja koji mu prave spletke a koje će on pobijediti i nadvisiti. i neka se proĊe djela koja ĉini a koja vode u Dţehe-nnem. Iskre simboli- 177 . ako profesionalno nije vezan za vatru. MeĊutim. i vaše porodice i vaše imetke! — Na to je Poslanik a. je prste jedne ruke okrenuo prema prstima druge ruke. kao što su boginje. zavisno od toga koliko se trudio oko vatre ili ako je bjeţao od nje. to znaĉi da će traţiti imetak i opskrbu u vladarovoj sluţbi.: — Sanjao sam da je iz zemlje izašla vatra. Ako neko sanja da je naloţio vatru na prometnom putu ili radi orijentacije dru gih. ili to moţe da simbolizira namet na vilajet od strane vladara. Navedeno vaţi ukoliko su oni koji su to s njim ĉinili njegovi neprijatelji.— Raspali. ona u tom sluĉaju simbolizira bogatstvo i korist koju će ostvariti. to znaĉi da će u tom mjestu doći do smutnje i prolijevanja krvi. pojašnjavajući te sukobe. to znaĉi da će on steći znanje i uputu i time potpomagati druge ukoliko je toga dostojan. našto je on re kao: . to onda moţe da simbolizira zarazne bolesti i pomor koji će zadesiti stanovništvo tog kraja. Ako neko sanja ogromnu vatru koja nije nalik ovp-svjetskoj vatri i koja je naloţena da bi on u nju bio baĉen. pogotovo ako je vatra zahvatila samo kuće bogataša. Ibn Sirin je upitan za nekog ĉovjeka koji je sanjao da na palcu ima svjetiljku. to znaĉi da će biti spašen. a krv vjernika od strane nekih vjernika biće smatrana dozvoljenijom od pi jenja vode. a ako u loncu nije bilo hrane. Ako neko sanja da potpaljuje vatru. pogotovo ako je zahvatila cjelokupno stanovništvo. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi na njoj isprţio meso. Zatim će se u skupinama dug vremenski period sporiti — i Poslanik a. pak. to znaĉi da je osoba koju dotiĉna posuda simbolizira opsjednuta dţinima i da iz nje i preko njenog jezika govori dţin. prljavu (nedozvoljenu) zaradu ili imetak jetima (sirote). Neki vele da vatra simbolizira rat ukoliko se sanja da ona ima plamen i da daje zvuk. Ako neko sanja da posjeduje vatru u svojoj peći. a ako nema izgleda za rat. to znaĉi da će to poskupiti. uzne -miravala ih dimom ili im palila odjeću i tijelo i štetila im oĉima. svoga Gospodara. Ebu 'Amr en-Nah' i je rekao Allahovu Poslaniku s.a. Ako ta vatra nije bila na putu. Ako se sanja da je vatra zahvatila neki dio tijela ili odjeće. to znaĉi da će dobiti vlast i biti u situaciji da potpomaţe druge. naloţio vatru da bi pripremio hranu i jelo. to simbolizira sušu ili najezdu skakavaca. Vatra takoĊe moţe da simbolizira sušu. i ko vidi i ko ne vidi! Nadahnite me! Poješću vas sve. a ako je uzeo nešto peĉenja.Taj ĉovjek će oslijepiti. Ako neko sanja da je naloţio vatru da bi se ogrijao. ili da će to traţiti nekim sporom. mešetarenjem ili od predstavništva. voćke i biljke. ugašena. Ako se sanja da se vatra s neba spustila na polje. ili kojeg će varati. to znaĉi da će dobiti nešto imetka koji će biti po praćen ţalošću. a ako su ga u vatru bacili. ili. Ako neko sanja da s neba pada vatra na kuće i naselja popraćena dimom i liţući plamenim jezicima. na ognjištu ili neĉem drugom što sluţi za loţenje vatre.s. da će svojim govorom uskovitlati p rašinu i izazvati zlo. Ljudi će ubiti svog imama. to znaĉi da će on pokrenuti nešto zbog ĉega će od izdrţavaoca porodice dobiti neku korist. na ognjištu i si. Opekotina od vatre simbolizira bol nanesen zlim jezicima. Ako neko sanja da je potpalio vatru da bi na njoj u loncu skuhao hranu. Ako neko sanja da mu je vatra zapretana. raspali.

i blagostanje i spasiće se neke opasnosti. U narodu se. to znaĉi da on ljude poziva u zabludu i novotariju. Ako neko sanja da u ruci drţi upaljenu glavnju ili baklju. Takav san mu takoĊe moţe da znaĉi da mu je roba haram. a neki vele da simbolizira opskrbu dobijenu od vladara. koje će postati ĉuveno.Tako se i desilo. Ako neko sanja da s društvom sjedi oko vatre.. Ako neko sanja da mu je na kućnim vratima baklja koja se ne dimi. to znaĉi da će dobiti vlast i moć.ziraju zao govor. pretrpjeće gubitak u trgovini." Ako neko sanja da mu vatra izlazi iz kuće. pobijediće ih. postići će dobro. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena ako za to ima vjerovatnoće. shodno kazivanju o Musau a. to znaĉi da će ga zadesiti tuga i briga. pa je jedna papuĉa izgorjela. inaĉe.. Sejf ibn Zu Jezen je sanjao da se na Aden s neba spušta vatra i da pada na svaku kuću gaseći se potom i pretvarajući se u ugljevlje. Neupotrebljivi i beskorisni ugalj simbolizira isto što i pepeo tj. vlast i pobjedu nad svojim neprijateljima. to znaĉi da bi mu se kuća uskoro mogla srušiti. dućan će mu donositi obilje. to znaĉi da će mu u kuću ući vojska. opet. i ako sanja da mu vatra izbija iz dlanova. OGRJEVNO DRVO simbolizira prenošenje tuĊih rijeĉi. Ako neko sanja da se u njegovom vrtu gasi vatra. a druga je samo nagorjela. — Tako je i bilo. to znaĉi da je on moćan i koristan ĉovjek.. a ako ima neprijatelja. Ako neko sanja da mu je izgorjela kuća. Pola stada ti je propalo. Neki vele da on simbolizira haram imetak. zahvaljujući vladaru. koji mu je rekao: — Abesinci će zavladati tvojim gradom. Neki. Ako neko sanja da je u njegovoj peći naloţena vatra. blagodat i vlast. Ako neko sanja da mu vatra izbija iz prstiju. nakon što je ranije trpio nestašicu. a ako se sanja da je tako ugašena vatra koja je gorjela u gradu. PEPEO simbolizira neistinit govor od kojeg nema nikakve koristi. Ako neko ko je dostojan uprave sanja da 178 . ako vladar ima neki problem. to znaĉi da će mu u kuću ući lopov. to znaĉi da će postići iskre nost. siguran od njene opasnosti. ako mu vatra izbija iz usta. to znaĉi da je on doušnik. Ako neko sanja razgorjelu vatru koja se diţe visoko. Kad neko sanja da loţi vatru i da mu se vatra ugasila. Ako neko sanja da se vatra koja je naloţena u kući za osvjetljavanje ugasila.. Ako neko sanja da je u mrkloj noći opazio vatru. a od druge polovine ćeš imati malo koristi. to znaĉi da će u kući biti provedena svadba. shodno kazivanju o Ibrahimu a. a ako je trgovac.s. Bacanje drva u vatru simbolizira hrlje nje vladaru. a ako osjeti toplotu od dima. to znaĉi da će mu roba imati dobru proĊu. Ako neko sanja da se s neba spušta vatra i da ga ona prţi ali on to ne osjeća. riješiće ga.s. to znaĉi da će od vladara dobiti obilan imetak. a odazvaće mu se onaj koga je vatra u snu zahvatila. Ako neko sanja da loţi vatru pred kapijom vladara. Reĉeno je da pepeo simbolizira haram imetak. blagoslov i moć. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ti u Perziji imaš stoku. Ugalj koji se koristi kao gorivo i koji je upotrebljiv simbolizira prihod od neĉega što je u vezi s ugljem. to znaĉi da će ostvariti neku liĉnu i materijalnu korist. Ako neko sanja pepeo. to znaĉi da će mu ţena roditi muško dijete. . vele da on simbolizira opskrbu od vladara. koja daje veliki sjaj i koja ljudima koristi. postići će moć. Ako neko sanja da gaje dim obuhvatio tako da se on u njemu izgubio. to simbolizira smrt uĉenog poglavara tog grada. DRVENI UGALJ simbolizira opasnog ĉovjeka. a ako sanja da je baklja nasred kuće. Ako neko sanja da je naloţio vatru u nekoj ruševini i da ljude poziva da priĊu vatri. Ako neko sanja da mu iz dućana izlazi dim. On je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. to znaĉi da će ga spopasti vrućica. dobiće upravu ili će ojaĉati u trgo vini ili u zanatu kojim se već bavi. Kad neko sanja da se u vladarovoj kući nalazi peć. ako je u ratu. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da mu vatra pada s glave ili izlazi iz ruke svijetleći i bacajući sjaj. pretrpjeće poraz. Ako neko sanja da potpaljuje peć. za robu koja ima dobru proĊu kaţe da „ide k'o na vatru". UGALJ. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će biti iznuren nekim vladarovim poslom i taj posao će mu donijeti jedino jad. Ako neko sanja da se nalazi u vatri ali da ne osjeća njenu vrelinu. a ako sanja da ju je bacio meĊu ljude. pobje du. nešto laţno i beskori sno. to simbolizira smrt porodiĉnog starješine.. to znaĉi da će meĊu njih ubaciti neprijateljstvo koje će im nanijeti štetu. Ako neko sanja da mu se vatra u ku ći zagasila pa zatim puhnuo vjetar i raspirio je. DIM simbolizira strah i kaznu od Uzvišenog Allaha ili kaznu od strane vladara. to znaĉi da on ĉini posao kojim nanosi zlo drugima ljudima. Ako trgovac sanja da je vatra zah vatila njegovu robu. Ako neko sanja da mu dim izlazi ispod lonca u kojem se kuha meso. vatra u tom sluĉaju simbolizira blagodat. to simbolizira njegovu ili smrt nekoga iz njegove porodice. veselje. to znaĉi da će otići na hadţ. to znaĉi da će biti uznemiren neţeljenim govorom. Neki ĉovjek je došao kod Ibn Širina i rekao mu: — Sanjao sam da sam papuĉe stavio u vatru. nek su blagoslovljeni oni koji se nalaze na mjestu na kojem je vatra i oni oko nje. smutnju i trvenje. to znaĉi da on pisanjem ĉini zlo. Ako neko sa nja da gasi vatru i varnice. Ako neko sanja da po njemu padaju iskre. to znaĉi da će on na tom mjestu smiriti neku pobunu .

Ako se sanja da je s fitilja pala iskra i izazvala poţar. jer kad se takva dva ĉovjeka sastave." Ako neko sanja da noću ide sa svjetiljkom. Svjetiljka koja ne daje svjetlo simbolizira tugu. Fenjer takoĊe moţe da simbolizira supruga. ĉasti ili tjelesnom zdravlju. oni ĉine osnovu vlasti i simboliziraju je obzirom da kamen simbolizira ĉovjeka gruba srca. LAMPA simbolizira izdrţavaoca porodice obzirom da on bdije nad onima koje izdrţava. i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići . Kandilji u dţamiji simboliziraju ulemu (uĉenjake). Pravljenje svijeća od voska simbolizira dobijanje nekog halal imetka u ĉije sticanje je uloţen veliki trud obzirom da se za odvajanje voska od meda koristi vatra. ako se prilikom kresanja pojavila vatra. uĉenog šeriatskog pravnika ili dareţljivog trgovca. Mangala od bronze simbolizira ţenu iz porodice koja se predala traţenju ovosvjetskih dobara. to znaĉi da će se on oţeniti. to znaĉi da će dobiti vlast i moć i da će se spasiti od neprijatelja ako ih ima. SVJETIONIK simbolizira slugu. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Sliĉni su onima koji potpale vatru. popularnost. Ako se sanja da je sav fitilj izgorio. izgubiće imetak. jaĉanje vjere i postizanje onog što se ţeli.gradi peć. KANDILJ simbolizira dijete koje će steći visok poloţaj. ţeljezo — jakog ĉovjeka. to znaĉi da će odgojiteljica poĉiniti neki grijeh i posrnuće. Svjetiljka takoĊe simbolizira povećanje svjetla u srcu.. SVJETILJKA simbolizira izdrţavaoca porodice. to znaĉi da će mu ţena roditi sina. i kada ona osvijetli njihovu okolinu. Svjetiljka moţe da simbolizira svakoga onoga ko upućuje sebe i druge. Ako neko sanja da je dobio peć bez pepela. to znaĉi da će odgojiteljica umrijeti. ona simbolizira ţenu iz munafiĉke porodice. Pojava vatre prilikom kresanja moţe da simbolizira i sukob izmeĊu supruţnika ili izmeĊu dvojice ortaka. izmeĊu ostalog. Pravovremeno upaljeni kandilj koji šija simbolizira izdrţavaoca porodice ili uĉenjaka. Ako neko sanja svjetiljku u svojoj kući. to znaĉi da će se dvojica grubijana ţestoko sukobiti obzirom da varnice. Ako neko sanja da danju ide sa svjetiljkom.. Reĉeno je i to da svjetiljka simbolizira poboţno dijete. kao što je uĉenjak. ako je vladar. Sve promjene koje se sanjaju da se dešavaju na svjetioniku simboliziraju promjene koje će se desiti sluzi. Neki vele: Ako neoţenjen ĉovjek sanja da kreše kresivom. Ako neko sanja da je kresivom potpalio vatru da bi se na njoj ugrijao. a ako zapali mushaf.. ako je neoţenjen. to ukazuje na smrt onoga koga svjetiljka simbolizira a ko je bolestan. izdrţavalac porodice ili dijete.. Lampa moţe simbolizirati i suprugu. to znaĉi da će mu se roditi blagoslovljeni djeĉak. a fenjer supruga. Ako neko sanja da puhanjem iz usta gasi svjetiljku. ili padne u oko to simbolizira sukob u vezi s vjerom. ako je trgovac. Mangala na kojoj ima vatre simbolizira vlast. Ako ţena sanja da je ukresala. to znaĉi da on remeti nekog ĉovjeka koji je na istini. to znaĉi da će ga pohoditi vladar ili neki uĉenjak ili će dobiti blagoslovlje nu opskrbu. to znaĉi da mu je vjera jaka i da je na pravom putu. Ako iskra zapali odjeću ili opeĉe tijelo. Mangala od blata simbolizira ţenu iz vjerniĉke porodice. KRESIVO simbolizira provjeru u svrhu razjašnjenja. ugled i spomen i koje će biti korisno. VOŠTANA SVIJEĆA simbolizira vladara ili odraslog sina koji se opasao snagom i koji pruţa materijalu pomoć. to znaĉi da će se on zbog svog siromaštva obratiti za pomoć dvojici ljudi od kojih je jedan gruba srca i ima moć a drugi izuzetno jak. i oni će mu pruţiti pomoć. potpalila i puhanjem raspirila vatru. Ako neko sanja da mu se prst ili neki drugi dio tijela pretvorio u svjetiljku. Mangala od kreĉa simbolizira ţenu iz porodice koja liĉi na faraonsku porodicu. i ako je bogataš. Ako neko sanja da posjeduje svjetiljku. ali mu to neće poći za rukom.. to znaĉi da će mu se pojasniti i jasno dokazati nešto što mu je bilo nejasno. Kad neko sanja da mu se je u ruci ugasila svijeća. to znaĉi da on klanja tehedţdţud namaz ako je toga dostojan. Nedugo zatim umro je (uĉenjak) Mu-se'ir ibn Keddam. izgubiće vlast. a njegov fitilj suprugu ili dijete koje izlazi iz njene utrobe. simboliziraju i borbu sabljama. to znaĉi da će roditi djeĉaka. ili je moţda zapao u grijehe i po-kajaće se za njih. Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni ništa ne vide!" Kad neko sanja svjetiljku u svojoj kući. FITILJ simbolizira odgojiteljicu koja je u sluţbi ljudi. Sve svjetiljke mogu da simboliziraju otkrivanje skrivenih stvari. Ako neko sanja da ima svjetiljku koja svijetili kao sunce. Ako neko sanja da je upalio svjetiljku. shodno rijeĉima Uzvišenog: . to znaĉi da će oţeniti ţenu od koje nama nikakva dobra. to simbolizira štetu u imetku. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni ţele da ugase Allahovo svjetlo svojim ustima. to znaĉi da će steći znanje i visok poloţaj. Ako se sanja drvena mangala. Ebu 'Ujejne je sanjao da su se pogasili dţamijski kandilji. to znaĉi da će nauĉiti Kur'an i da će ga tumaĉiti. ozdraviće. a Allah će upotpuniti Svoje svjetlo". Ako se sanja da se svjetiljka ugasila. oţeniće se. 179 . Iskre kresiva sim boliziraju zao govor sukobljenih strana.. a vatra — vladara. a ako je bolestan. a mangala na kojoj nema vatre simbolizira dokolicu. ili će biti upućen u neĉemu u ĉemu je zbunjen i izgubljen obzirom da se ĉovj ek pomoću svjetla spašava od gubljenja u mraku i nalazi pravi put. Ako neko sanja da je kamenom udario o kamen i da je tom prilikom izazvao varniĉenje. poboţne ljude i Kur'an. pretrpjeće gubitak. MANGALA Od ţeljeza simbolizira ţenu iz moćne porodice.

ako je osoba koja je u snu bila u vrtu bolesna. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu zajed no s ljudima koji obavljaju istu. O NJIHOVIM PLODOVI MA. Drveće i biljke koje rastu u vrtu.. Ako ĉovjek sanja da mu u kući svijetili svjetilja. one simboliziraju prinos 180 . DRVEĆU KOJE NE DAJE PLODOVE. han. to znaĉi da će ga od ţene zadesi ti ono što on ne ţeli i što prezire. kao što je du ćan. VINOGRADIMA l PROLJET NOM BILJU VRT (bašĉa) simbolizira ţenu obzirom da se on napaja. Ako neko sanja palme na nekom mjestu na kojem ih na javi nema. Ako neko sanja da je u nje gov vrt ušao njegov nadniĉar ili rob koji se u vrtu pomokrio. Vrt takoĊe simbolizira kuću uĉenjaka. vinograd i perivoj simbolizira traţenje oprosta za poĉinjene grijehe. bilo da je u pitanju dobro. han. ili razne biljke koje rastu u vrtu. jeo plodove ili ih je sakupljao. Ako neko sanja da se nalazi u vrtu i da u njemu mokri krvlju ili da ga napaja neĉijom tuĊom vodom. ili ga je navodnjavao s neĉijeg tuĊeg potoka ili bunara. Debljina stabla vinove loze simbolizira ţeninu debljinu. to znaĉi da on svojoj ţeni prilazi kao homoseksualac ili da s njom ima spolni odnos dok ona ima menstruaciju. gumno. pekaru ili neki drugi objekat koji mu predstavlja izvor prihoda. kao što je već objašnjeno. vrt u tom sluĉaju simbolizira njihovu profesiju i stanje te profesije. to znaĉi da će poginuti kao šehid. ako se osoba koja je u snu bila u vrtu bori na Allahovu putu. ako pos toji u vrtu. koja okuplja ljude raznih društvenih kategorija. javno kupatilo. nosi i raĊa plodovima. Ljepota i rodnost vinograda simboliziraju ţeninu ljepotu i bogatstvo. kao i to šta je radio u vrtu. simboliziraju ţeninu porodicu. Ako neko sanja da ulazi u nepoznatu bašĉu. to znaĉi da su mu ţena ili dijete izuzetno dobri. zavisno od ostalih pokazatelja u snu i na javi.Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ oslijepiti ili da će izgubiti vjeru. Sanjanje poznatog drveća simbolizira ljude koji sit u odnosu na druge ljude kao to drveće u odnosu na drugo drveće. to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. VINOGRAD simbolizira ţenu. bilo zlo i zavisno od vremena. a plodovi — njeno bogatstvo. mudraca ili vladara. je li govorio. VRTOVIMA. to znaĉi da će umrijeti i otići u Dţennet ukoliko je u snu bila u nepoznatom vrtu. tako da drveće simbolizira spfre. Nepoznati vrt moţe da simbolizira i Dţennet i njegove blagodati obzirom da Arapi vrt nazivaju Dţennetom. a ukoliko je vrt bio njegov. Ono ĉime se u njemu obećava i prijeti simbolizira slatke i kisele plodove. a Uzvišeni Allah Dţennet naziva vrtom (bašĉom): „Kome bi od vas bilo draga da posjeduje bašĉu punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke. a plodovi — hranu na soframa. to znaĉi da će poĉiniti blud s nekom ţenom ukoliko je vrt bio nepoz nat. Ako neko sanja da se posvetio nekom drvetu. to znaĉi da ć e mu prihodi od tog objekta biti onakvi kakav je vrt sanjao uvaţavajući godišnje doba u vrtu. ako neko sanja da ulazeći u vrt baca pogled na svoje javno kupatilo. ako je osoba koja je u snu bila u vrtu neoţenjen ĉovjek. Reĉeno je i to da vrt. 43. to znaĉi da se on ne sastaje sa svojom ţenom u postelji. ako je u vrtu pio mlijeko ili med iz rijeka koje su kroz njega tekle ili ako plodovi u vrtu nisu nalikovali plodovima koje je do tada poznavao. stoka ili druge nekretnine obzirom da je drveće. ţenom ili robinjom. ĉovjeka ili ţivotinju koji donose korist. koja hlepi za ţeninim imetkom i ljepotom. to znaĉi da se ona nalazi u Dţennetu i da uţiva dţennetske blagodati. Ako neko sanja da zalijeva bašĉu. koje odgovara stanju vrta u kojem se sanjao sa svojim kolegama. Ako takav san sanja oţenjena osoba. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu. jer je on kao vrt koji neprestano raĊa plodovima milosti. srazrnjerno broju palmi. Ako takav san sanja neko ko ima neku potrebu kod vladara ili raspravu na sudu. san mu treba rastumaĉiti uzimajući u obzir vrijeme. tako.?" Vrt moţe da simbolizira i trţnicu ili mladoţenjinu kuću. Ako neko sanja da posjeduje mnogo palmi. pogotovo ako je u vrtu bila ţena koja ga je pozivala sebi. ako je u vrtu bio u vrijeme opadanja lišća i kada nema plodova. Vinova loza okićena groţĊem moţe da simbolizira i ovosvjetsko izobilje. rob. to znaĉi da će se oţeniti i sa ţenom će uţivati isto kao što je uţivao u vrtu. Nepoznati vrt simboli zira ĉasni mushaf. njegov sluĉaj će se riješiti zavis no od vremena odnosno godišnjeg doba u kojem se sanjao u vrtu kao i od toga šta je radio u vrtu. kao i njihovi plodovi. njegova pravila su vjeĉna i on podsjeća na vjeĉno stablo..profesiju kao i on. da bi mu se protumaĉio san treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koju je sanjao da se nalazi u vrtu. kao što je siromaštvo. bruka ili bolest. a ako je u vrtu bio u vrijeme nastanka plodova i kad sve buja i raste. to znaĉi da ga taj nadniĉar ili rob vara s njegovom porodicom. TUMAĈENJE SNOVA O DRVEĆU KOJE DAJE PLODOVE. s ĉijeg drveća je opalo lišće. isto kao imanje koje donosi prihod onome ko ga posjeduje ili kao roblje i stoka od koje se ima koristi. to znaĉi da će ga zadesi ti neka briga. Vrt moţe da simbolizira i svako mjesto. to znaĉi da će sa ţenom postići sve suprot no gore navedenom. visina — njen ţivotni vijek. uzimajući u obzir simboliku plodova i ostalog. to znaĉi da će dobiti vlast nad ljudima. pio. Ako neko sanja da je njegov vrt sasušen. to znaĉi da će se posvetiti ĉovjeku koji po svojoj prirodi odgovara tom d rvetu. Isto tako.

Sliĉno se tumaĉi i ako je u pitanju neko drugo stablo uzimajući u obzir njegove karakteristike i mjesto gdje uspijeva. poboţnost i ţivot. kora stabla simbolizira njegovu vanjštinu. to znaĉi da će taj ne-Arap nastradati. treba uzeti u obzir ostale pokazatelje. lijepo i krasno. Ako neko sanja stablo u svom dućanu ili u neĉemu što mu predstavlja izvor njegovih prihoda i sredstava za ţivot. Stabla inaĉe mogu da simboliziraju ţene obzirom da se stabla navodnjavaju i da ona raĊaju plodove.koji će ostvariti onaj na ĉijem su zemlištu sanjane. to znaĉi da umrla osoba ispašta kaznu i to stablo moţda predstavlja zekkum (dţehennemsko stablo) koje je zasluţio zbog svog nevjerovanja i pokvarenosti njegovih stremljenja. i nije dan plod se ne moţe mjeriti s njim. ako što su trapovi. njegovu braću i njegova uvjerenja. koja je u Kući istine. ono simbolizira stradanje ili smrt nekog ĉovjeka ili ţene. treba uzeti u obzir kakvo je to stablo. Ako to drveće bude imalo plodove koji ukazuju na dobro i ako su ih ukućani jeli. ono mu u tom sluĉaju simbolizira njego vu vjeru i njegove namaze. a nastradaće i snivaĉ ako je prilikom pada umro. Ako neko sanja da se stablo nalazi u dţamiji. zavisno od toga o kakvom je stablu rijeĉ. a Allahov Poslanik s. a kakva je on osoba i kakva su mu djela odreĊuje se na osnovu toga kakvo je stablo sanjao. ali će se ipak spasiti. to znaĉi daje u pitanju neko veselje i radost. Ako neko sanja da se nalazi na stablu oraha. STABLO MASLINE simbolizira blagoslovljenog ĉovjeka koji mnogo koristi svojoj poro dici. ili i jedni i drugi. srazmjerno ljepoti i plodnosti lotosa koji se sanja. Drugi tumaĉi snova su. to znaĉi da se ta umrla oso ba nalazi u Dţennetu.v. Plod masline simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da ih je dobio. a ako nije. sokovi u stablu simboliziraju njegovu vjeru. a stablo koje je sanjano moţe da predstavlja Šedţeretu-t-tuba (dţennetsko stablo). Ako neko sanja da posjeduje stablo. je palmu uporedio s muslimanom. npr. to znaĉi da će on dobiti poloţaj koji mu dolikuje. spasiće se. domaće ţivotinje ili ostala mjesta na kojima se ĉuva hrana ili imetak. da ih posjeduje ili da ih jede. zavisno od samog stabla. STABLO ORAHA simbolizira škrtog. sudija. to znaĉi da je u pitanju neko dobro. Plod lotosa simbolizira imetak kojem nema cijene. marljiv i plodonosan. napravili drugaĉiju usporedbu. a stablo koje je sanjao da ga je prihvatio uporedio je s namazom kojim je za duţio svoje sljedbenike. sofre. Ako je u snu sišao s oraha. Ako su ti plodovi bili nepoţeljni. to znaĉi da će se on okoristiti od nekih uglednih ljudi ili od nekog ĉasnog imanja obzirom da palme simboliziraju ugled. sluge. obraslo trnjem. Ako takav san sanja osoba koja ima bolesnog braĉnog druga. to znaĉi da će biti na rubu propasti i u velikom belaju. ĉast i sliĉno. robove. to znaĉi da je on dobar ĉov jek. da je posjeĉeno ili izgorjelo ili da ga je srušio jak vjetar. Ako neko sanja da se igra s nekim orahom. Ako s oraha padne i umre. imam u mihrabu. da ĉisti svoja djela i svoju pokornost. da se nalazi na njemu ili ga neko drugi tako sanja. Orah (plod) simbolizira s teškom mukom i naporom steĉeni imetak. koji je ugledan. povodom nekog dobra ili nekog zla. kapetan broda. Stabla takoĊe mogu da simboliziraju dućane. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekim znaĉajnim ne -Arapom. to znaĉi da će prekinuti vezu s tim ne -Arapom. Ako neko sanja da posjeduje mnogo stabala. Ako neko sanja da u njegovoj kući ima mnogo drveća. i u tom sluĉaju blago toj umrloj osobi i divan li je njen kraj. Stab la takoĊe mogu da simboliziraju vjere i razne pravce obzirom da je Uzvišeni Allah lijepu ri jeĉ uporedio s lijepim stablom tj. da li će mu braĉni drug ozdraviti ili će umrijeti zavisi od toga da li je stablo bilo u jeku listanja i bujanja ili se sušilo i s njega opadalo lišće. voĊa puta. ako su plodovi tog drveća sanjani u njihovoj sezoni. Ako je prilikom pada s oraha slomio ruke ili noge.a. hambari i si. Ako neko sanja da je neko stablo palo. majstor i si. pa ako je stablo bilo u napretku. ljepotu i odijevanje. LOTOS simbolizira ĉovjeka ĉasna roda. oni simboliziraju metanje sofri povodom smrti ili neke druge ţalosti. jer su one odliĉnije od ostalih voćki. to znaĉi da će stupiti u brak sa ţenom koja svojom prirodom i ostalim osobinama odgo vara prirodi i osobinama stabla. Isto tako. a sve je to u principu haram i pokvarenost. boju koţe i posl ove kojima se kiti. da se bori sa svojim slabostima. to znaĉi da je on nemaran u svojoj vjeri i da se poigrava sa svoji m namazima.s. to znaĉi da će se u njegovoj kući sakupiti muškarci ili ţene. Ako se orah pod njim slomio. poredeći ĉovjeka i stablo. napornog i teškog ne-Arapa. tumaĉi snova vele da lis tovi stabla simboliziraju njegovu narav. to znaĉi da će umrijeti i da će otići u Dţennet ili Dţehennem. s palmom. Uzimajući da stablo simbolizira ĉovjeka. Ako neko sanja daje s palmi ubrao plodove (hurme). Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek. srĉika stabla simbolizira njegove tajne i nje gova skrivena djela. i plodovi predstavljaju postavljanje sofri sa hranom. pa ako je ono veliko. šef. grane stabla simboliziraju njego vo porijeklo. to znaĉi da je u pitanju neka tuga i ţalost. crno i smrdljivo. Isto se tumaĉi i ako sanja da se igra neĉim drugim i pobi jediće onaj ko je pobijedio u igri. to znaĉi da će imati neki spor i svaĊu. a ako je stablo imalo loš izgled. Ako je tako sanjana umrla osoba. to znaĉi da će nastradati i poginuti od ruke tog ne-Arapa. muftija. Ako takav san sanja bolesnik. na kojem 181 . a ako su sanjani van sezona. da bi se san protumaĉio. da će biti zapovjednik. kakvi će mu biti prihodi i sredstva za ţivot zavisi od toga kakvo stablo je sanjao i u kojoj sezoni je ono bilo u snu. a ako je to stablo ruţno.

mjestu se to dogodilo kao i od ostalih pokazatelja u snu i na javi.. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Ako ţeliš da se izlijeĉiš od svoje bolesti. Sanjanje saĊenja vinove loze simbolizira postizanje ĉasti i ugleda. Ako se to stablo sanjalo u kući u kojoj boluje ĉovjek ili ţena. Ako neko sanja da je zasadio neko stablo i da se ono primilo.. to simbolizira smrt ono ga na koga se odnosi. to onda simbolizira brigu.. soĉnost groţĊa i pitkost njegovih preraĊevina. ako je neoţenjen. Drveće koje daje prijatan miris simbolizira ljude o kojima se govori s pohvalom. O dunji dovoljno govori i sama njena ţuta boja tj. hranljivosti i drugog. sudija ili Ijekar. iz koje je porodice i kakve je prirode. Poznato je da opijenost od vina omamljuje tijelo. Ako je u pitanju neko drugo stablo. Ako neko sanja da je posjekao stablo nara. zavisno od samih plodova. zavisi od toga da li je u snu bio poĉetak ili kraj sezone groţĊa. Ako se sanjalo da se to sa stablom dogodilo u dţamiji. — Jesi li oţenjen? — upitao ga [e Ibn Sirin. Ako ima pokazatelja da to stablo simbolizira ubicu koji leţi u zatvoru ili borca koji je u ratu. — Kada se ĉovjek vratio kući i ispitao porijeklo svoje robinje. Osim toga. stablo izvedena je od rijeĉi „šedţere" tj. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Ĉuvaj se! Ta robinja je tvoja majka. kao što su ĉempresi i platane. Trnje nara simbolizira zaštitu takvog ĉovjeka od griješenja. to znaĉi da će steći ugled ili da će za svoje uĉenje pridobiti ĉovjeka koji svojim kvalitetima odgovara prirodi tog stabla obzirom da se rijeĉ 'odgajanje' koristi kako za voćku tako i za ĉovjeka. tumaĉ snova. — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — Boj se Allaha! Tvoj san ukazuje na to da ti je tvoja ţena sestra po mlijeku. to znaĉi da će se na tom mjestu sakupiti ljudi povodom neke ţalosti i nesreće. blagoslovljenog stabla maslinovog.fi ma šedţere bejnehum". to znaĉi da će ona umrijeti u svojoj bolesti. Kad neko sanja da posjeduje vinovu lozu.. ŠIP (nar) simbolizira ĉovjeka koji ima uspjeha u vjerskom i u svjetskom pogledu. Ako neko sanja da u svojoj bašĉi sadi drveće. a koji se ponašaju i uobraţavaju da su bogati. obzirom da je i vinova loza izuzetno korisna. uĉenjak ili izuzetno dareţljiva osoba. a kasnije sam osloboĊen i pušten na slobodu i dostigao zrelost. oţeniće se ili će uspostaviti vezu s nekim plemenitim ĉovjekom. koja je i upotrijebljena u ovom ajetu: .ne i ne". Ako neko sanja drveće izmeĊu kojeg je ponikao bosiljak. njiho ve koliĉine. to znaĉi daje u pitanju neki uĉenjak. Drveće koje daje plodove simbolizira ljude koji ţive u izobilju. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima meĊusobnim tebe ne prihvate". — Kada je to taj ĉovjek provjerio.. a ako je trudna. Koji vam iz zelenog drveća vatru stvara. (Rijeĉ „šedţereh" tj.. rodice 182 . Ako neko sanja da iz drveta cijedi sok. koje se omamljuje i prilikom od nosa sa ţenom. to znaĉi da on kida rodbinske veze. VRBA simbolizira nastranog ĉovjeka koji kontrira svojim prijateljima. to se odnosi na ĉovjeka koji je izuzetno ĉuven po svom znanju ili vlasti ili se odnosi na ţenu vladara ili majku nekog poglavara. ustanovio je da mu je ona majka. vaiz. to se odnosi na nekog poznatog ĉovjeka ili ţenu koji će umrijeti ili biti ubijeni i ĉijoj sahrani će prisust vovati mnogo svijeta. a ako se ne primi. Ako neko sanja da se u nekoj kući nalazi neko nepoznato drvo.. Isto se tumaĉi i ako neko sanja da sije sjeme koje se prima. uzmi i jedi . — Na to mu je Ibn Sirin rekao: — To znaĉi da trebaš da jedeš maslinu. VINOVA LOZA simbolizira ţenu obzirom na njenu rodnost. ali sam kupio robinju. Kakva će biti ta veza izmeĊu snivaĉa i ţene ili snivaĉa i tog plemenitog ĉovjeka... a prihvata svoje neprijatelje.. ta loza ili voćka simboliziraju ĉovjeka ili ţenu koji su siromašni. Tako. kao što je vladar. groţĊe umnogome podsjeća na spermu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .) Veliko drveće koje ne daje plodove. Reĉeno je: Ako neko sanja da vinova loza ili neka druga voćka daje plodove zimi tj. treba uzeti u obzir njegovu korisnost ili štetnost. ako je bio kraj sezone groţĊa i ako je snivaĉeva ţena bolesna. dareţljivog i korisnog ĉovjeka. utvrdio je da je to istina. Ako je to stablo bilo maslina. Od Ibn Širina se takoĊe prenosi da mu je došao neki ĉovjek koji mu je rekkao: — Sanajo sam da sam uzeo korijen masline. veliĉine. Ako se sanjalo da se to dogodilo s palmom. iscijedio iz njega sok i popio ga. van sezone. ni istoĉnog ni zapadnog . to znaĉi da će on imati koristi od ĉovjeka kojeg simbolizira dotiĉno drvo.. Vinova loza takoĊe moţe da simbolizira plemenitog. DUNJA simbolizira pametna ĉovjeka kojem njegova pamet ne koristi. Bodljikavo drveće simbolizira teške i nepristupaĉne ljude." Sanjanje stabla u nekoj kući ili na trgu moţe da simbolizira i spor meĊu ljudima ukoliko je to stablo bilo nepoznato. sporiti se." Neki drugi ĉovjek je došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da maslinovim uljem zalijevam korijen masline. boja njenog ploda. — Ibn Sirin mu je rekao: — Priĉaj mi svoju ţivotnu priĉu! — a ĉovjek je rekao: — Kao malo dijete odveden sam u ropstvo. to znaĉi da će mu se raĊati sinovi koji će ţivjeti onoliko koliki je vijek tog drveća. to simbolizira smrt te bolesne osobe.... simbolizira velike i ĉvrste ljude od kojih nema dobra. to znaĉi da će se u toj kući mnogo loţiti vatra. jer je Uzvišeni Allah za nju rekao: . a on je rekao: — Nisam.

Ako je nje - 183 . koje je poprimilo crnu boju. s rogaĉem. Sanjanje krušaka u njihovoj sezoni simbolizira opskrbu ili dolazak odsutne osobe.s. lišće i plodovi. KRUŠKA. Crno groţĊe ni[e lijepo sanjati obzirom na njegovu crnu boju i njegovu prirodu. vele. da bi mu se protumaĉio san. a ako se takvi plodovi sanjaju van njihove sezone. Ako neko sanja sa jede kisele plodove. Stablo oskoruše simbolizira ĉovjeka savršena uma i lijepe vanjštine. crne.djevojĉicu. s tim što to obavezno prati briga. a ako se sanjaju van sezone. tugu ili bolest. ako se sanja van sezone. Kad neko sanja da cijedi sok. u tom sluĉaju uzeće se u obzir pozitivno (jeziĉko) znaĉenje ukoliko je ono jaĉe. Svaki plod koji je kvarljiv van sezone. rogaĉ. a ako se sanja u sezoni. da bi mu se protumaĉio san.. vlast i sreću. Isto tako. simboliziraju bolest. obzi rom da padavine i pored sve svoje korisnosti izazivaju brige jer oteţavaju putovanja i druge poslove. to se tumaĉi suprotno navedenim sluĉajevima i sve će to izaći na dobro. kao što je npr. i neće dobiti ono što traţi i imaće poteškoća. smokva. Neki vele da crno groţĊe simbolizira imetak koji nema trajnost. SMOKVA. simboliziraju bolest. to znaĉi da će biti biĉevan. a sam po sebi ima negativno znaĉenje. kao što su hurme. promijenilo ju je i bijelo groţĊe. Crno groţĊe takoĊe moţe da simbolizira i biĉevanje onoga ko sanja da ga posjeduje. Zelene smokve i bijelo groţĊe takoĊe mogu da simboliziraju dane. Plodovi ţute boje kao stoje dunja. imaju lijepo znaĉenje. pak. sin promijenio boju. treba uzeti u obzir ono što se cijedi a ostalo zapostaviti. kao npr. imetak ili nešto drugo od vladara. bivši pritom u brizi i kajući se. nepoţeljno i ruţno. Plodovi koji u osnovi ukazuju na nešto neţeljeno. sina bilo bijelo groţĊe kad ga je njegov otac pozivao na laĊu. i kada je Nu-hov a. zelena dunja za koju se uzima da simbolizira umor. Ako je ugovorio brak. ga je našao kod hazreti Merjeme i nije ga smatrao lošim znakom. ako se sanjaju u sezoni. Kad neko sanja da cijedi groţĊe.s.s. naprotiv! Većina tumaĉa snova smatra da crno groţĊe ipak nema lijepo znaĉenje.. Plodovi voća kojih ima samo u odreĊenoj sezoni u toku godine.Od plodova palmi i loze pripremate piće i prijatnu hranu". ili zelena šljiva. simboliziraju brigu i tugu..noći. Ako bolesnik sanja da jede krušku. tako će se i tumaĉiti. Neki vele da grozd simbolizira iznos od 1000 dirhema. kao npr. Biljka koja u osnovi ili u jeziĉkom smislu ima negativno znaĉenje simbolizira nešto neţeljeno. da mu smokve i groţĊe znaĉe nešto od navedenog i ako ih sanja posvuda. takoĊe mogu da simboliziraju padavine. to znaĉi da će ozdraviti. i to uglavnom znaĉi preuzimanje neĉije vlasti silom. dinja i dr. groţĊe koje je sanjao bilo na poĉetku ili u jeku sezone. osiromašiće. simbolizira bolest. Zrela oskoruša simbolizira snivaĉevog zamjenika. pogotovo ako je sanjao odreĊen (poznat) broj plodova. oni nemaju lijepo znaĉenje. ako se sanjaju u toku svoje sezone. simbolizira bolest. obzirom na njihovu kvarljivost van sezone. obogatiće se. koji u svom nazivu (u ar. Ako je siromašan.s. a ako je ţuta. a neki vele da simbolizira korisnog ĉovjeka koji uţiva ugled. crvene ili bijele. SOK l CIJEĐENJE SOKA ima vrlo dobro znaĉenje. simbolizira brigu. OSKORUŠA. Plodovi voća kojih ima tokom cijele godine i koji se ne kvare. simbolizira bolest i strah. a crne smokve i crno groţĊe . srazmjerno broju zrna. CRNO GROŢĐE. po krovovima i trgovima. a zelene — brigu. a ako je ţuta. ako neko sanja da cijedi šećernu trsku ili nešto drugo. Kazuje se da je oko Nuhovog a. simbolizira brigu i ţalost. Ako je u svom poslu ili trgovini imao uspjeha. Kvarljivi plodovi koji nisu ţute boje. kao što je poslovni partner i si. Ako se sanja da se crno groţĊe sasušilo na lozi. to znaĉi da će od svoje ţene dobiti neki imetak. simboliziraju dobro i imetak. to simbolizira jaku hladnoću i strah. Zelene smokve i bijelo groţĊe. sestra ili supruga. simbolizira dobijanje imetka prije nego mu se snivaĉ i nada. Suha oskoruša simbolizira nanadani imetak. jeziku) krije rijeĉ „rušenje". simbolizira nešto neţeljeno. Ako neki plod u jeziĉkom smislu ima pozitivno znaĉenje. sudije ili od neke ţene kao što je majka. kao i ostalo voće koje u osnovi ima negativno znaĉenje. Neki tumaĉi snova vele da sanjanje crnog groţĊa ne mora uvijek imati loše znaĉenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: . pokrivao smokvinim listom i bio ukoren kod njenog stabla. BIJELO GROŢĐE ako se sanja u njegovoj sezoni. a Zekerija a. suho groţĊe i si. a i zbog sluĉaja Sulejmana a. bilo da se sanja u sezoni ili van sezone. simboliziraju brigu ili ţalost. Ako je. imaće poteškoća dok se ne oţeni.s. obzirom da se Adem a. to znaĉi da mu neće biti udovoljeno. nastalo crno groţĊe. njeno stablo. Ako snivaĉ traţi pomoć. ako se sanjaju van sezone. GROŢĐICE (suho groţĊe). treba uzeti u obzir ono što je iscijeĊeno. Reĉeno je: Ako neko sanja da je ubrao grozd. ako se sanjaju u zimskom periodu. i tako je. simbolizira ubiranje ovosvjetskih dobara. imaju lijepo znaĉenje. Ako je bogat. Ako je neko uobiĉajio. stvari će se pogoršati i krenuti nagore. Ţute kruške simboliziraju bolest. ili ako su u pitanju plodovi ĉije grane van sezone liĉe na batine. ako se sanja van sezone. na osnovu prethodnih snova. treba uzeti u obzir njegovo stanje. a ako se sanja van sezone. jer to predstavlja suštinu. izuzev onih plodova koji svojim nazivom ili neĉim drugim ukazuju na nešto loše. a crne smokve i crno groţĊe — grad. Zelena oskoruša simbolizira neprestane nezgode i nesreće. koja simbolizira bol usljed brige ili zbog brata.

simboliziraju jaku bolest. koji će još u mladosti i prije nego što osijedi sakupiti veliki imetak. Prenosi se da je Vjerovjesnik s. to znaĉi da će dobiti nešto imetka od nekog uglednog ĉovjeka i da će se o njemu govoriti s pohvalom. s tim. to znaĉi da će se udati za ĉuvenog i poboţnog ĉovjeka. Ako ne ko sanja da u dţamiji miriše jabuku. Ako ţena sanja da u krilu ima narandţu. a kisele jabuke ha ram imetak. Jedan broj tumaĉa snova smatra da kruške. Ako neko sanja da cijedeći groţĊe pravi vino.. jeziku) ukazuje na obilje. masline ili neke druge plodove i ako se nalaze u nekoj nevolji. a više narandţi simboliziraju lijep glas (hvalu). to znaĉi da.Primjer vjernika koji uĉi Kur'an je kao primjer narandţe. Ako ţena sanja da na glavi ima vijenac od narandţinih granĉica. to znaĉi da će se ona proĉuti. Ako neko sanja da je ubrao jabuku. a ako ukazuje na nešto neţeljeno.v. Reĉeno je da narandţa simbolizira ne-Arapkinju bogatu i ĉasnog roda. a ako ih sanja poljoprivrednik. Ako neko sanja da ubire zelene narandţe. koji mu je rekao: — Vladaćeš devetnaest i po godina. one mu simboliziraju ţalost i kajanje. Reĉeno je i to da slatke jabuke simboliziraju halal. Priĉa se da je Hišam ibn Abdul-Melik. Ako ĉovjek sanja da mu je njegova ţena dala narandţu. Jedna narandţa simbolizira dijete. to znaĉi da će mu takva ţena roditi boleţljivo dijete. Slatke narandţe simboliziraju sabrani imetak. ima nešto slabije znaĉenje. odnosno njegovom tamniĉnom drugu. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da je dobio krušaka. ima intenzivnije znaĉenje. to znaĉi da će vratiti ili utjerati dug. Zagrizanje jabuke takoĊe simbolizira postizanje dob ra. ako ukazuje na dobro.će naslijediti neki imetak. Reĉe no je da ţute kruške simboliziraju imetak koji će se dobiti u bolesti.. Reĉeno je da kisela šljiva simbolizira strah. Ako ţena sanja da miriše jabuku na nekom skupu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.gov san bio opšti tj. Reĉeno je: Ako ţena sanja da posjeduje tovar krušaka. to znaĉi da će se oţeniti i da će mu ţivot biti plodan. Stablo kruške simbolizira neArapa koji eksploatiše svoju porodicu. — Nedugo zatim postao je halifa i vladao je navedeni period. vino ili mlijeko simbolizira vlast. to znaĉi da će u nauci imati us pjeha. Ako neko sanja da grize jabuku. to znaĉi da će u onome ĉime je preokupiran postići uspjeh srazmjeran koliĉini i kvaliteti jabuka. Stablo šljive simbolizira hrabrog i dareţljivog ĉovjeka jake misli. Ako jabuke sanja vladar. Ako neko sanja da je dobio. i hazreti Havi: .s. rekao: .. 184 . Neki vele da smokve simboliziraju opskrbu koja dolazi od strane Iraka. zadovoljstva i uspjeha. one mu simboliziraju njegovu trgovinu. SMOKVA simbolizira veliki imetak. Ako neko sanja da je presjekao narandţu na dvije polovine. to znaĉi da će nastupiti blagostanje i da će se riješiti te nevolje. a kisele narandţe simboliziraju lagahnu bolest ili brigu i ţalost zbog dijeteta.„vatra"). koja ima i lijep miris i lijep okus". to znaĉi da će zanijeti i roditi dijete. to znaĉi da će on odgajati jelima (sirotu). JABUKA simbolizira ĉovjekovu ambiciju i preokupaciju. Većina tumaĉa snova je na stanovištu da smokva ima pohvalno znaĉenje obzirom da joj vrijednost daje to što se Uzvišeni Allah njome zaklinje u Kur'anu. to znaĉi da on traţi da s njim stupi u tazbinsku vezu. one mu simboliziraju zdravlje i rodnost godine. Stablo jabuke simbolizira vjernika koji je blizak ljudima.a. Ţute narandţe simboliziraju rodnost godine i bolest. Ako to sanja neko koje duţan ili kome seje duţno. Jedenje malog broja smokava moţe da simbolizira opskrbu koju ne prati obmana. Ako to sanja neoţenjen ĉovjek. one mu simboliziraju njegovu poljoprivredu.Ne pribliţujte se ovom stablu". KRUŠKA. to znaĉi da će mu on poslati izaslanika koji će mu ispuniti njegovu ţelju. Ako neko sanja da je zasadio jabuku. a ako sanja da jede jabuku na nekom poznatom mjestu. to znaĉi da će roditi blagoslovljeno muško dijete. one mu sim boliziraju njegovu vlast. Mnogi tumaĉi snova smatraju da narandţ ima loše znaĉenje obzirom da u svom nazivu krije rijeĉ „nar" (ar. Neki vele: Ako neko sanja da je dobio ili da jede smokve. za onoga ko sanja da ih je dobio ili da ih jede. Ako se sanja da muškarac muškarca gaĊa naradnţom. Ako neko sanja da ga vladar gaĊa jabukom. Ako to sanja osoba koja traţi znanje. to znaĉi da će roditi lijepo dijete.s. sanjao daje dobio devetnaest i po jabuka. prije nego je postao halifa. Jedna grupa tumaĉa snova smata da smokva nema lijepo znaĉenje i da simbolizira brigu i ţalost potkrepljujući svoj stav rijeĉima Uzvišenog upućenjm Ademu a. Ako zatvorenik ili bolesnik sanjaju da cijede sok. posjeduje ili jede jabuke. to znaĉi da će se oţeniti. to znaĉi da će se riješiti zatvora ili bolesti kao što se i sok oslobaĊa iz ploda. NARANDŢA. to znaĉi da on jede ono na što ljudi ne obraćaju paţnju. ŠLJIVE: ako se sanjaju van sezone. . Mnogo iscijeĊenog soka pored kojeg su još i smokve. Stablo smokve simbolizira bogataša koji pruţa utoĉište neprijateljima islama obzirom da se zmije vrlo ĉesto sklanjaju u blizini smokvinih stabala. ako ih sanja trgovac. ako je sanjao da ljudi posvuda cijede groţĊe. to znaĉi da će steći naklonost vladara i postići haram imetak. Jedenje smokvi u snu moţe da simbolizira i brojnost potomstva. OdreĊen broj jabuka moţe da simbolizira i odreĊen broj dirhema. Većina tumaĉa snova smatraju da kruška nema lijepo znaĉenje i da simbolizira bolest. NARANDZ (narandţa slabijeg kvaliteta) simbolizira sliĉno što i narandţa. to znaĉi da će mu roditi sina. simboliziraju imetak obzirom da drugi dio njihovog imena (u ar. shodno kazivanju o Jusufu a.s.

Stablo oskoruše simbolizira ne-Arapa. a jedenje ţutih kajsija simbolizira trošenje imetka u bolesti. Svaki slatki plod. i meĊu bananama plodovima nanizanim. kiselo — brigu i ţalost. suprugu ili kćer. Nijedan plod se u pogledu tumaĉenja ne moţe porediti s plodom lotosa. a ako ih sanja upravitelj. koje ni ukom sluĉaju ne znaĉe dobro. imetak ili znanje. BADEM simbolizira imetak." Banane nemaju loše znaĉenje bez obzira na njihovu boju. to znaĉi da će se zbiti neki dogaĊaj kojem će se ljudi ĉuditi. on im simbolizira imetak. simbolizira opskrbu. one mu simboliziraju profit. to znaĉi da će se udruţiti s nekim bogatašem pokvarene vjere. pak.KAJSIJA simbolizira bolest. to znaĉi da će on doţivjeti radost od nekog ĉovjeka. Ako neko sanja da mu je u kući nikla banana. shodno rijeĉima Uzvišenog: „.Muţ ti je umro i od njega ćeš naslijediti dva ogromna imetka. imetak i dobro. izuzev već opisanih. Stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji mnogo boluje. Stablo duda simbolizira bogataša koji ima mnogo djece. a neki. LOTOS. Reĉeno je da stablo simbolizira ţe nu ukoliko se sanja da ima nešto zajedniĉko sa ţenom. Ako neko sanja da je otkinuo granu kajsije. simboliziraju dobijanje imetka. i simboliziraju sakupljeni imetak. to znaĉi da se on s nekim ĉovjekom spori u vezi s nekim imetkom. Plodovi oskoruše. —Je li ti muţ odsutan? — upitao ju je Ibn Sirin. OSKORUŠA. a kad je ona potvrdno odgovorila. koji će potrajati onoliko koliko traje sezona tog ploda. DUD. Crni dudovi simboliziraju zlatnike.nekog spora. a ponajĉešće simbolizira vladarovu majku. Plodovi lotosa simboliziraju imetak s kojim se ne moţe porediti ni srebro ni zlato. u tome se slaţu svi tumaĉi snova. ili da se razbacuje tuĊim imetkom. Neki vele da je dunju pohvalno sanjati ma kako se ona sanjala obzirom da njen naziv na perzijskom ima znaĉenje dobra. Neki vele da dunja simbolizira korisno putovanje. Svjeţ lotos ima bolje znaĉenje od suhog. to znaĉi da će na nekom putovanju ostvariti veliku zaradu. Kajsija koja se savija od roda. Ako banane sanja dunjaluĉar. to znaĉi da će mu ojaĉati vlast.. to simbolizira neko dobro. Ko sanja da jede dud ostvariće veliku zaradu. Ako neko sanja da je posut ljuskama od badema. Reĉeno je i to da ubiranje kajsija sa stabla simbolizira ţenidbu bogatom ţenom. a ako su kajsije zelene. BANANA. to 185 . da ostavlja namaz ili post. Stablo lotosa. Voćka koja se savija od roda simbolizira bogataša. Neki vele da lotos simbolizira dobijanje opskrbe od strane Iraka. Ako neko sanja da cijedi dunju. simbolizira ĉovjeka koji ima mno go srebrenjaka.. ili. Ako plod lotosa sanjaju dunjaluĉari. a bijeli — srebrenjake. Ako dunje sanja trgovac. Ako vladar sanja da jede loto-sov plod. Sanjanje prijatnog okusa prilikom jedenja badema simbolizira slast vjere. on im simbolizira povećanje i ispravnost vjerovanja. koji je ţu te boje ili kiselkast i kojeg ima samo u toku odreĊene sezone. to znaĉi da će u vjeri postići onoliko koliko mu je jaka volja i njegovi ibadeti. Neki vele da stablo kajsije simbolizira ĉovjeka koji je uskogrudan prema svojoj porodici a širokogrudan prema drugima i uz to hrabar. simbolizira ĉovjeka koji ima mnogo zlatnika. a zeleno ne simbolizira bolest. Ako neko sanja da je dobio plodove iz Dţenneta. Ako neko sanja da je plodova koji imaju pohvalno znaĉenje dobio u vrijeme kad oni prispijevaju. Jedenje zelenih kajsija simbolizira dijeljenje sadake u zlatu i izljeĉe nje od bolesti. Reĉeno je i to da stablo oskoruše simbolizira siromaha koji koristi drugim ljudima. Stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi. to znaĉi da će bez ikakvog napora steći neki imetak. ako se sanjaju. to znaĉi da će dobiti imetak iz mjesta gdje uspijevaju banane. ako su plodovi na njoj ţuti. a ako ih sanja ĉovjek vjere. Priĉa se da je neka ţena došla Ibn Širinu i rekla mu: — Sanajala sam da je drvo lotosa palo na moju kuću i ja sam s njega ubrala dvije korpe plodova. to znaĉi da on na nepohvalan naĉin postupa sa svojim podanicima. one mu simboliziraju uspon u vlasti. Većina tumaĉa snova su na stanovištu da nije lijepo sanjati dunju i vele da ona simbolizira bolest obzirom na njenu ţutu boju i na skupljanje usta prilikom njenog jedenja. Ako neko sanja da jede kajsije s njihova stabla. beskorisno putovanje.. Plodovi lotosa simboliziraju kapital i opskrbu. Stablo dunje simbolizira pametna ĉovjeka koji ne koristi svoju pamet. DUNJA. ţuto voće simbolizira bolest. izuzev crnog groţĊa i smokava. Uglavnom. Ubiranje plodova badema simbolizira dobijanje imetka od nekog škrtice.. njegovog slugu. a ako ga sanjaju ljudi vjere. To da stablo banane simbolizira vjernika lijepe naravi zasniva se na tome što je banana jedna od najplodnijih voćki i što ima izuzetno lijepe listove. simbolizira hvalevrijednog ĉovjeka obzirom na ljepotu i snagu njegovog stabla. a osjaćaj gorĉine simbolizira istiniti govor. oni mu simboliziraju znanje i vjeru. Reĉeno je da dunja moţe da simbolizira i put. Stablo badema simbolizi ra usamljenu osobu. Ako neko sanja da mu stablo govori nešto povoljno. a njegova ţuta boja ne umanjuje njegovo lijepo znaĉenje. Ako neko sanja da sjedeći ubire plod s nekog drveta. on joj je rekao: . to znaĉi da će mu se roditi sin. opet. Jedenje badema simbolizira dobijanje imetka od . Ako neko sanja da vladar ubire kajsije s jaubukovog stabla. Ako neko sanja da je s drveta koje nama plodova odlomio granu da bi se njom poštapao.

Ako neko sanja da s nekog stabla ubire plodove koji ne uspijevaju na takvom stablu. s tim što će tvoja poezija biti ĉista i o ĉistim ljudima. za trgovca — trgovinu. Reĉeno je da jedenje tek ubranih zrelih hurmi simbolizira oĉnu radost. pa ga je Allahov Paslanik s. uprava. a kad sam se probudio. Neki vele da kokosov orah simbolizira dobijanje imetka od nekog ne-Arapa.s. Reĉeno je da voće općenito za siromahe znaĉi dobijanje imetka.v.U njima će moći. lijek i utjehu. kao da se nalazi na neobraĊenoj i slanoj zemlji obrasloj palmama. to znaĉi da će uspostaviti vezu s nekom prijatnom osobom ili s dobrim ortakom. Plod hrasta (ţir) simbolizira teškog i napornog ĉovjeka. to znaĉi da će od nekog uĉenjaka ubrati znanje. Kad neko sanja sa posjeduje mnogo palmi. priĉa Humejri. KOKOSOV ORAH.. Šip takoĊe moţe da simbolizira neko 186 . kako kaţe Uzvišeni: . Ako neko sanja da je posjekao palmu. ako neko sanja da je on gatar ili astrolog. pored koje je bila lijepa zemlja na kojoj nije bilo raslinja. . i voće i piće. on je rekao: — Ti ćeš biti uspješan u sastavljanju stihova kao i Imru'ul-Kajs." Reĉeno je da svjeţe voće simbolizira imetak koji nema trajnost obzirom na kratku trajnost svjeţeg voća. Ako neko sanja da jede zrele hurme.. napornog i škrtog bogataša. bezbjedno. korijenje palminih grana simbolizira njegove drugove koji ga jaĉaju i daju mu snagu. Palmino lišće simbolizira ţenske kose.a.. Ako neko sanja da je sjemenka hurme izrasla u palmu. to znaĉi da će se baviti astrologijom ili će slijediti i prihvatiti mišljenje astrologa. Pupoljci palme simboliziraju imetak. PALMA simbolizira uĉena ĉovjeka ili njegovo dijete. Katkad bademi simboliziraju i ţalost. shod no rijeĉima Uzvišenog: . Ako neko sanja da s palme ubire hurme.. za ĉovjeka dostojnog uprave one simboliziraju upravu.. shodno rijeĉima Uzvišenog: .. Ako neko sanja da u nekom mjestu vjetar ĉupa palme. stablo palme simbolizira prijetnju. Ako neko sanja da se drveće u zimskom periodu okitilo plodovima imajući pritom osjećaj da je dobro što je to tako. Isto tako.. Stablo hrasta takoĊe simbolizira teškog. Plodovi fustuka simboliziraju lahko steĉen imetak. Drugi vele da ova voćka simbolizira astrologa. dobru i ĉuvenu ţenu. a suho voće simbolizira imetak koji ima trajnost. to znaĉi da je on preokupiran haramom. to znaĉi da će jesti imetak ste ĉen na lahak naĉin. shodno kazivanju o hazreti Merjemi. sastavljaš li ti stihove? — a kada sam mu rekao da ne sastavljam. Jedna palma takoĊe moţe da simbolizira i ĉasnu.a. ĉasnog i korisnog Arapa koji koristi drugim ljudima. a njeno sjeĉenje njegovu ili smrt djeteta mu. on'će biti poznat po dobru i lijepom op hoĊenju. a stablo fustuka simbolizira plemenitog ĉovjeka. Suhe datule simboliziraju halal imetak srazmjerno koliĉini sanjanih datula. uĉenog. Jedne prilike je Allahov Poslanik s. ili će ozakoniti neku nepravdu. Takav san takoĊe moţe da simbolizira spuštanje kazne na to mjesto od strane Uzvišenog Allaha ili od strana ovosvjetskog vladara. upitao: — Znaš li kome pripada ova zemlja? — Ne znam! — rekao je Humejri.. Sejjid Humejri je usnio Allahova Poslanika s. to znaĉi da će mu se prekinuti posao koji obavlja.. Ako neko sanja da s palme ubire plodove koji nisu hurme. U to vrijeme još uvijek sam bio djeĉak. Reĉeno je da suhi bademi u ljuskama simboliziraju buku. Korijen palme simbolizira porijeklo takvog Arapa. to znaĉi da će na javi dobiti kokosovih oraha. Hrast takoĊe moţe da simbolizira i ropstvo.. FUSTUK (vrsta badema). Uplašenoj osobi sanjanje voća znaĉi bezbjednost." Nezrele hurme simboliziraju imetak koji nema trajnosti. i palmine grane simboliziraju njegovu porodicu i potomstvo. a za bogataše — povećanje bogatstva.. to znaĉi da će se on sa svojom potrebom obratiti nekom ĉovjeku za kojeg misli da je bogat. Ibn Sirin se nasmijao mom snu i upitao me: — Djeĉaĉe. na uţivanje vama i stoci vašoj".v. to znaĉi da će naći lijek. ili će nešto tra ţiti što neće dobiti. istog jutra sam došao kod Ibn Širina i ispriĉao mu svoj san. Ubiranje hurmi s korijena palme simbolizira spor s nekim ĉovjekom. putovanje i dr. ŠIP (nar) simbolizira sakupljeni imetak ukoliko je sladak. to znaĉi da će mu taj ĉovjek pomoći a ako nije neće mu pomoći. koji je uz to bogat i pohlepan za imetkom. Uzmi ove palme koje se nalaze na neplodnoj zemlji i zasadi ih u tu plodnu zemlju! — Ja sam postupio kako mi je naredio Allahov Poslanik. u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. viku i gala mu obzirom na njihovo zveketanje.. i po stablima palmi vas razapeti". Zrele hurme simboliziraju halal opskrbu. shodno rijeĉima Uzvišenog: .s. Neki vele da sanjanje palmi simbolizira dug ţivot..znaĉi da će dobiti odjeću. a za obiĉnog radnika — izvor njegovih prihoda. HRAST.v. to znaĉi da će neko dijete izrasti u uĉenjaka ili da će neki obiĉni ĉovjek steći visok poloţaj. Suha palma simbolizira munafika. koju hoće vrstu voća traţiti . Ako je u snu ubrao nešto od tih plodova. .. Ako neko sanja da jede kokosov orah. Ako neko sanja da po njemu pada voće. Ako neko sanja da jede fustuk..a.s. to znaĉi da će u tom mjestu zavladati zarazna bolest. pa smo to protumaĉili da to znaĉi da ćemo na ovom svijetu imati uspon i da nam je ovaj svijet ĉist. blagoslov i radost. kao što je spor. Palma najĉešće simbolizira cijenjenog. kao hranu robovi ma . rekao: — Noćas sam sanjao da se nalazim u kući Ebu Rafi'a i da su nas poĉastili svjeţim hurmama od Ibn Taliba. Vjerovjesnik je rekao: — Ona pripada Imru'ul-Kajsu ibn Hadţeru.

ĉast" i korijena rijeĉi „ĉempres" (u ar. trgovinu koja neće potrajati ili kratku radost obzirom na kra tak vijek ruţe. U ovakvom snu u obzir se uzima sok i njegova vrijednost. mirta. Ţuta ruţa simbolizira bolešlji-vu ţenu. Ako neko sanja da je prodao šip. Ako neko sanja da mu je neki mladić poklonio buket ruţa. to znaĉi da će se on naći u nekoj situaciji u kojoj će mnogo govoriti. Odsijecanje stabla ruţe simbolizira tugu. Neki vele da trska simbolizira svjetski ološ i ruţan govor. obzirom da se smola koristi za zaštitu laĊe. Ako neko sanja da siše šećernu trsku. a ako je kiseo — to će biti popraćeno ţalošću. izlijeĉiće se od bolesti. za bogataša on simbolizira unosno imanje a za trgovca unosnu trgovinu. VRBA simbolizira visokog i strpljivog ĉovjeka koji je sklon oponiranju. strpljivost i koris nost obzirom na njihovu visinu. Ako bolesnik sanja da jede koru sipa. Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruţa oţeniće se a potom i rastaviti sa ţenom. uzeće se da je sladak. Reĉeno je da ruţa simbolizira povratak odsutne osobe ili dobijanje pisma od nje. Reĉeno je da ruţa simbolizira i dobar glas o nekome. Ubiranje nerascvalih ruţinih pupoljaka simbolizira pobaĉaj. Povrće koje cvjeta i razno cvijeće simboliziraju brigu i ţalost. dijete koje će brzo umrijeti. zavisno od toga kako se bor sanja. to znaĉi da on više voli ovaj nego budući svijet. a ne uzima se u obzir ostatak od iscijeĊene trske. da će osiromašiti i da će umrijeti u siromaštvu. ĈEMPRES simbolizira djecu. Vrata od borovi ne u snu za vladara simboliziraju njegove vratare koji su loše ćudi i koji ĉine nasilje. RUŢA simbolizira dijete ili ĉastan imetak. Ako neko sanja da mu je u kući niklo i olistalo neko stablo koje svojom ljepotom nadmašuje ostala stabla. Ako neko sanja da je dobio šip ĉije je zrnevlje crvene boje. kao što i bor pruţa utoĉište grabljivicama i lešinarima. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo malo. Ubiranje ruţe simbolizira radost. MELIJA simbolizira ĉovjeka lijepog imena i lijepog ophoĊenja. Ako neko sanja da je ubro ruţu koja ima velike latice. Šip takoĊe moţe da simbolizira i dijete. Ako neko sanja da u ruci drţi trsku na koju se oslanja. Stablo sipa simbolizira muškarca ili ţenu. Ubiranje bijele ruţe iz svog vrta simbolizira ljubljenje svoje ĉedne ţene.— Nato mu je Ibn Sirin rekao: — Šip ti simbolizira ţenu koju ćeš oţeniti.ruţe simboliziraju plaĉ. Reĉeno je da sanjanje bora za mornare i laĊare ukazuje na to šta će se desiti s laĊom. METILJIKA simbolizira ĉovjeka koji nanosi štetu i koji je dvoliĉan prema bogatašima. Neki tumaĉi snova vele da malo ili mnogo bosioka simboliziraju-brigu i ţalost. Crvena ruţa simboljzira ţenu koja je odana zabavi i muzici. to znaĉi da će njegov neprijatelj s njim sklopiti mir koji neće dugo trajati. izuzev ako ima suprotnih pokazatelja. koji niti ima vjere niti ispunjava obećanja. Ako se sanja šip za koji se ne zna da li je sladak ili kiseo. mirodije i ostale mirisne biljke. ako je zrnevlje bijele boje — dobiće 1000 srebrenjaka. to znaĉi da on ljubi lijepu i prijatnu ţenu. on ti simbolizira neko dobro. TRSKA. TakoĊe je reĉeno da ruţa simbolizira ţenu s kojom će se brzo rastaviti. Jedenje povrća takoĊe simbolizira ţalost. Reĉeno je da ĉempres simbolizira i dug ţivot.Sanjao sam da u ruci imam šip. a za trgovca simboliziraju silnike i kradljivce koje on štiti. CijeĊenje sipa i pijenje njegova soka simbolizira samoizdrţavanje. a neubrani bosiok simbolizira dijete. Stablo sipa takoĊe simbolizira kidanje rodbinskih veza. dobiće 1000 zlatnika. Rascvjetana ruţa simbolizira ovosvjetske ljepote koje neće dugo trajati. ako je sladak — to će biti popraćeno radošću. BOSIOK. — Nato je Hasan el-Basri ustuknuo i rekao: — Uskoro će nestati basranske uleme. 187 .. a ĉini korist siromasima. brigu i ţalost. Isto se tumaĉi i ako su u pitanju ruţe. Neki vele da ĉempres simbolizira ĉasno dijete obzirom na istovjetnost znaĉenja rijeĉi . Ako šip sanja osoba dostojna uprave. jeziku). BOR simbolizira škrtog i neodgojenog stranca koji je nadaleko poznat i koji pruţa utoĉište nasilnicima i kradljivcima. to znaĉi da će njegovo imanje dati obilan rod ukoliko prilikom cijeĊenja trske nije koristio vatru. a ako si ga pojeo. — Reĉeno je da jasmin simbolizira birugu i ţalost obzirom da poĉetak njegovog imena (u ar. Kiseli šip simbolizira brigu ili tugu. koju bi poţelio mnogi muškarac i o kojoj šešire svakojake glasine a ona je nevina od onoga što se o njoj priĉa. Svaka šuplja stvar simbolizira nešto što je kratkog vijeka. dobiće je. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Hasanu el-Basriju i rekao mu: — Sinoć sam sanjao da s neba silaze meleki i da iz Basre ubiru jasmine. to znaĉi da će se u njegovoj kući roditi ĉasno i odabrano dijete. NANA simbolizira vijest o smrti i donosioca takve vijesti. a da. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: .naseljeno mjesto ili neki posjed. Trska takoĊe moţe da simbolizira uhvaćenog ĉovjeka. jeziku) znaĉi 'oĉaj'. Trska takoĊe moţe da simbolizira gloţenje i ogovaranje. Isto se tumaĉi i ako to sanja ţena. ŠEĆERNA TRSKA. Ako neko sanja da iz šećerne trske cijedi sok. ali se do njegovih rijeĉi uopšte neće drţati. JASMIN. Ubrani bosiok simbolizira plaĉ. izuzev ako se sanjaju neubrane i da se nalaze na svom uobiĉajenom mjestu.

to simbolizira loša djela.zaradiće koliko mu je dovoljno. to znaĉi da će u tom mjestu harati smrt ili rat. to znaĉi da će oţeniti njegovu ţenu. Ko sanja da su mu stomak ili koţa ili usta puna suhe ili kuhane pšenice — to znaĉi da mu je ţivot pri kraju. Reĉeno je da sjetva simbolizira ljudska djela. Ulaganje truda u poslove u vezi sa sijanjem pšenice moţe da simbolizira dţihad. ili kako to kaţe poslovica: . to znaĉi da će umrijeti i da će na njegovom grobu iznići trava. jakog. koţa ili usta nisu potpuno puna.Ko posije dobro poţnjeće spas. to znaĉi da on radi neki dobar posao. to znaĉi da mu je od ţivota ostalo srazmjerno praznini. Ako neko sanja da je posijao sjeme i da je ono niklo. Ko sanja da se ubo na trn zadesiće ga nešto neţeljeno zbog duga. to znaĉi da će biti nagraĊen za dobro koje radi. nepovjerljiva i brbljiva ĉovjeka koji nema vjere. to znaĉi da će se boriti s ljudima koji su po naravi sliĉni isprepletenom gu stišu i na kraju će ih pobijediti. a ako je posijao jaĉam a nikla pšenica. Ako neko sanja da u svojoj kući ima nepoznato drvo. to simbolizira smrt omladine. Ogrevno drvo. Zeleni klasovi simboliziraju rodne. Ako neko sanja da ore zemlju poznatog mu ĉovjeka. ako je dostojan vlasti — dobiće je. Reĉeno je da sijanje usjeva simbolizira ţeninu trudnoću. vrijednog. BAŠTAMA. Kupovanje pšenice simbolizira dobijanje imetka i povećanje broja porodice. ako je trgovac — prosperiraće. pa je o tom snu obaviješten EšŠa'bi. a suhi klasovi nerodne godine. Sanjanje pšenice u postelji simbolizira ţeninu trudnoću.TRNJE simbolizira dosadnog i glupog seljaka. kao ruţno drvo: išĉupanom drvetu s površine zemlje nama opstanka". to simbolizira smrt starijih ljudi. sirovo ili suho. Ţetva takoĊe moţe da simbolizira sakupljanje vojske i njen odlazak u borbu odnosno njeno gi- 188 . a ako je klasje ze leno. Ako neko sanja da je posijao pšenicu i da mu je nikla krv. Sakupljeni klasovi koje snivaĉ sanja u svojoj ruci. a ako sanja da mu je trava ponikla na dlanu. sticanje znanja. DRVENA GRAĐA simbolizira munafike i munafikluk u vjeri. to znaĉi da će mu to do bro djelo biti primljeno kod Boga. Ako neko sanja da se neki usjev ţanje u nevrijeme. BOS TANU. EBANOVO DRVO simbolizira bogatu Indijku ili jakog i bogatog ĉovjeka. USJEVIMA. na gumnu ili u nekoj posudi simboliziraju dobijanje imetka od tuĊeg truda ili. ono moţe da simbolizira prepirku ili vatru. braće i rodbine. Reĉeno je da trnje simbolizira i dug. korisnog i pouzdanog ĉovjeka. koji je rekao: — On trampi Kur'an za poeziju. ĉast. Plod divlje tikve simbolizira brigu i ţalost.s. GUSTIŠ (šikara) simbolizira ljude u ĉijem druţenju nema nikave koristi obzirom da lovci kori ste šikare da bi u njima napravili zasjedu ţivotinjama koje love. to znaĉi da će vidjeti svoju ţenu s nekim drugim ĉovjekom. zapašće u brigu. ako je posijani usjev ponikao. TIKOVO DRVO simbolizira vladara. pa ako se sije nešto dobro. 44. Razgranalo stablo simbolizira brojnost djece. Ko sanja da hoda po trnju to znaĉi da on odgaĊa vraćanje duga. to znaĉi dobra djela. pjesnika ili astrologa. shodno kazivanju o Jusufu a. Sijanje sjemena simbolizira dijete.. ţenu s kojom se neće dugo biti u braku.) simboliziraju sitan novac. tada ćeš se kajati.. upravu koja će_se brzo izgubiti ili radost koja neće dugo trajati. Uzvišeni Allah ju je nazvao ruţnim i nestabilnim drvetom: .. Ako neko sanja da je posijao pšenicu a da mu je nikao jeĉam. Priĉa se da je A'ša Hemedan sanjao da prodaje pšenicu za jeĉam. Ako neko sanja da mu je po zapešću ponikla trava. TRAVA l PAŠNJAK simboliziraju vjeru. a ako sjeme nije niklo. Sijanje pšenice simbolizira posao kojim je Uzvišeni Allah zadovoljan. KRASTAVCIMA l SL. srazmjerno samoj jaĉini i kvalitetu štapa koji se sanja. dosadnog i nepristupaĉnog ĉovjeka. Svako drvo obraslo trnjem simbolizira napornog. svaĊu i sporenje. PROLJETNO CVIJEĆE (visibaba. uĉenjaka. onda to znaĉi suprotno. Neki vele da proljetno cvijeće simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti. i ako je poţnjeo ono što je posijao . to znaĉi da će od tog ĉovjeka dobiti neki imetak. ako je klasje ţuto. Ko sanja da hoda izmeĊu usjeva prispjelih za ţetvu hodaće izmeĊu redova boraca. BILJU. DIVLJA TIKVA simbolizira prevrtljiva. pak. Ako neko sanja da je u pravo vrijeme zasijao neki usjev. a ko posije zlo poţnjeće kajanje". simbolizira prenošenje rijeĉi. Ako neko sanja gustiš koji je neĉije tuĊe vlasništvo. postići će. jagorĉevina itd. srazmjerno koliĉini trnja na tom stablu. PŠENICA simbolizira halal imetak steĉen trudom i naporom. ŠTAP simbolizira poštenog. .. to znaĉi da on jede kamatu. a ako mu stomak. Kada oni požanju. to znaĉi da je njegova vanjština bolja od njegove unutrine. TUMAĈENJE SNOVA O ZRNEVLJU. a pjesnik veli sljedeće: Ako ćeš se smijati dok će drugi sijati. ako je obiĉni radnik . a ako se sije nešto loše. POVRĆU. Ako neko sanja da ţanje pšenicu s njive nekog poznatog mu ĉovjeka. Ko sanja da jede suhu ili kuhanu pšenicu desiće mu se nešto neţeljeno.

Ko sanja da jede kuhanu tikvu naći će nešto što je izgubio. i on ojaĉa. ili će objediniti nešto što je razjedinjeno. O kakvom se konkretno djelu radi i kakva se ovosvjetska ili onosvjetska nagrada oĉekuje utvrĊuje se na osnovu vrste usjeva.s. Suh sezam ima bolje znaĉenje od svjeţeg. Neki vele da jeĉam simbolizira dijete koje neće dugo ţivjeti obzirom da je on bio hrana Isaa a. a suhi — imetak i radost. bolje i od hljeba obzirom da je hljeb doticala vatra. Ko sanja da jede vlaţnu zelenu pšenicu to znaĉi da je on poboţan ĉovjek. za koji se treba dati propisani zekat. BIJELI LUK simbolizira loš glas. ili će steći znanje. KRASTAVAC. Priĉa se da je Ibn Sirin. ĉinio dovu da u tikvi bude lijek.v. Reĉeno je: Ako neko sanja krastavac. Ko sanja da je pruţio ruku prema nebu i da dohvaća dinje — to znaĉi da on traţi vlast koju će uskoro dobiti. i ispravi se na svojoj stabljici". Kaţe se da vrijeţa tikve simbolizira i siromaha. on mu simbolizira njegovo dobro djelo u vjerskom ili svjetovnom pogledu. i podajte na dan ţetve i berbe ono na što drugi pravo imaju". — Ibn Sirin mu je rekao: — To znaĉi da ti ljubiš svoju ţenu u vrijeme ramazanskog posta. Priĉa se da je neki ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da nosim vruć nohut. KUKURUZ l PROHA simboliziraju veliki imetak od kojeg nema mnogo koristi i koji nije vrije dan spomena. Na moje navaljivanje rekli su mi da ne mogu ući zato što sam sam jeo bijeli luk i potom su me otjerali. Pšenica i jeĉam imaju izuzetno lijepo znaĉenje. Neki vele da bijeli luk simbolizira haram imetak. Takvi plodovi u velikim koliĉinama simboliziraju imetak. RIŢA simbolizira imetak steĉen naporom. vidjevši jedne prilike slamu.njenje.. simbolizira s mukom steĉeni imetak. Mladi jeĉam simbolizira rodnost. trudom i brigom. Sanjanje sijanja jeĉma simbolizira djelo koj im je Allah zadovoljan. Ko sanja da u 189 . simboliziraju brigu ili ţalost za onoga ko sanja da ga jede ili da ga je dobio. Neki. neki ljudi su me sprijeĉili biĉevima. A u Indţilu: Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda uĉvrsti. vele da crveni luk simbolizira imetak. Jedni tumaĉi snova vele da crni luk nema lijepo znaĉenje zasnivajući svoj stav na kur'anskom kazivanju o Izraelićanima i njihovom prekoravanju. SLAMA simbolizira brojan imetak i izobilje za onoga ko sanja da ju je dobio ili je unio u svoju kuću. Vrijeţa tikve simbolizira blagoslovljenog i korisnog uĉenjaka ili Ijekara. DINJA simbolizira bolest. njegovog prinosa i ostalih pokazatelja. Neki tumaĉi snova vele da crveni luk simbolizira otkrivanje skrivenih stvari. Zelena indijska LUBENICA simbolizira ĉovjeka teške duše. meso i jaja. i on ima bolje znaĉenje od pšenice. SEZAM simbolizira imetak koji se neprestano povećava obzirom na ulje koje sezam u sebi sadrţi. Oljupina od luka simbolizira laskanje nekom ĉovjeku. ako se sanja van sezone.s. SOĈIVICA. BOB. Ko sanja da je posijao dobar usjev. koji je u oĉima ljudi hladna osoba. Ako bolesnik sanja daje ubrao tik vu. TIKVA. JECAM simbolizira imetak i tjelesno zdravlje za onoga ko sanja da ga posjeduje ili da ga jede. koristi i zarade. kao ni zelje i soĉivica. a taj imetak je koliĉinski velik. kako sjedi u dţamiji i kako mu dolaze ljudi koji mu nazivaju selam. Isto znaĉe i ostale povrtne biljke sliĉnog miri sa. Ko sanja da jede prijesnu tikvu sporiće se s nekim ĉovjekom ili će ga napasti dţini. ona mu simbolizira lijek. to znaĉi da će mu zatrudnjeti ţena. MRKVA simbolizira brigu i ţalost za onoga ko sanja da je jede ili da ju je dobio. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. Od kuhane hrane lijepo je sanjati tikvu. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je neko u kuću ubacio dinje. Kada sam i ja pokušao da uĊem kod njega. Ţetva jeĉma u sezoni ţetve simbiliziradobijanjeimetka. Prenosi se da je neki ĉovjek došao Ebu Hurejri i rekao: — U snu sam vidio Allahova Poslanika s. shodno rijeĉima Uzvišenog: „ . CRNI GRAH i sliĉno zrnevlje. Ko sanja da ide po zasijanom jeĉmu ili po nekom drugom usjevu. Kaţe se da dinja simbolizira i bolešljiva ĉovjeka. Brašno ima još ljepše znaĉenje. opet.. Reĉeno je i to da krastavac nema lijepo znaĉenje. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Tako su opisani u Tevratu. — Nato mu je Ebu Hurejre rekao: — Ti jedeš prljav (pokvaren) imetak. NOHUT. Sanjanje jeĉma na ovaj ili onaj naĉin simbolizira postizanje dobra. koji mu je rekao: — Za svaku dinju će umrijeti po jedna osoba. CRVENI LUK. Kupovanje jeĉma simbolizira postizanje velikog dobra.a. Reĉeno je da zeleni bob simbolizira brigu. Hladovanje pod tikvinom vrijeţom simbolizira prisno društvo nakon usamljenosti ili mir nakon sukoba. rekao: — Kamo sreće da se ona sanja! — Reĉeno je: Ko sanja slamu neka pripremi kesu — obzirom da ona simbolizira dobijanje imetka. Ako bolesnik sanja tikvu. Jedenje kuhanog bijelog luka simbolizira pokajanje od grijeha. KARFIOL simbolizira plahovitog seljaka. PATLIDŢAN. Reĉeno je da soĉivica simbolizira bezvrijedni imetak. prţeno ili kuhano. to znaĉi da će ozdraviti obzirom da je Jusuf a. svjeţe ili suho.s. TakoĊe je reĉeno da zelena nezrela dinja simbolizira tjelesno zdravlje. to znaĉi da će otići u borbu na Allahovom putu. Reĉeno je i to da dinja simbolizira nenadanu brigu.

ili će sakupljati sredstva za rat. Neki vele: Ako neko sanja da jede mrkvu. kao što je zao govor i drugo. Livada takoĊe moţe da simbolizira svaki izvor sredstava za ţivot. bilo u velikim koliĉinama. Sva zelen. a ţetva klasja simbolizira pogibiju na bojnom polju. Ako se sanja da se ţetva obavlja na trţnici. kao što su gljive i si. a katkad moţe da simbolizira i potpuno ĉisti halal. Klasje takoĊe moţe da simbolizira ovosvjetska dobra i spremišta za hranu kao što su hambari. Ko sanja da je pojeo malo gorušice to znaĉi da će popiti otrov.a. Njiva moţe da simbolizira i svaki onaj posao ili mjesto gdje se obavlja neki posao ili ibadet za Ahiret. nana. novotariju u vjeri. SLAMA simbolizira imetak. napor i umor prilikom sticanja imetka. ili će se posvetiti poslu u kojem će imati uspjeha i dobre zarade. Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da mu je na koljenima iznikla paĉija trava.. ako u zemlji vlada rat ili je na vlasti neki dţelat. dobar prinos s njive simbolizira uspješnu trgovinu.. vijest o smrti i naricanje. Ako neko sanja da obraĊuje (ore) njivu. to znaĉi da će poginuti onoliko ljudi koliko je klasova poţnjeveno. tekija. za robove kojima je umro gospodar — beznadeţnost njihove situacije. koji su. GORUŠICA simbolizira otrov. uzimanje kamate. Njiva moţe da simbolizira i dunjaluk (ovaj svijet) i klasovi u tom sluĉaju simboliziraju ljude. Ako se sanja da se ţetva usjeva na njivama obavlja u vrijeme kad su oni zreli. da nosi. kaznu u vidu zaraznih bolesti. kao što su: kopar (komoraĉ). ako se odnose na ljude. kao što je dţamija. Sve biljke koje su Allahovoj Knjizi. Klasovi usjeva na njivi simboliziraju ţeninu djecu ili imetak.s. to znaĉi da će trgovci imati dobar posao i dobru zaradu. Kad neko sanja ţetvu. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova.v. imaju negativno zna ĉenje. NJIVA simbolizira ţenu obzirom da se ona ore. Zeleno sjemenje divlje rute simbolizira korist od opake nepoznate osobe. kao što je dućan. ţetva u tom sluĉaju simbolizira nagrade i sevabe koje će ti ljudi postići za svoja dobra djela. kap ukrasima. Reĉeno je i ovo: Ako neko sanja da jede gorušicu. raĊa itd. Njiva moţe da simbolizira i bojno polje. ili mrkva.. pa ako mu usjev nikne. Njiva moţe da simbolizira i trţnicu. kao i usjevi. to znaĉi da će mu ţena zanijeti. bijeli i crni luk. Ako se sanja da se ţetva obavlja u dţamiji ili na nekom mjestu gdje se ljudi okupljaju radi ĉinjenja dobrih djela i ibadeta te ako ljudi sami za sebe ţnju.s. Vjerovjesnik s. po mahalama ili izmeĊu kuća. tj. a slab prinos — neuspješnu trgovinu. prohe i boba. a moţe da simbolizira prodaju vjere za ovosvjet ska dobra. simbolizira islam. ili brigu. Kiselkasta stoĉna hrana simbolizira brigu. kopriva i drugo gorko bilje simbolizira brigu. mjesto gdje se daje sadaka . Nemaju pohvalno znaĉenje ni biljke koje se sanjaju a koje u jeziĉkom smislu ukazuju na nešto negativno ili nepoţeljno.. to znaĉi da će dobiti neko dobro i korist. to znaĉi da će usjevi pretrpjeti štetu i da će se morati obezbijediti sredstva za obezbje-Ċenje potrebne hrane. Trava i bilje koje stoka ne voli da jede simbolizira haram imetak. izuzev pšenice. bilo da se sanja u malim. mjesece ili dane. Ljekovito bilje simbolizira znanje. zikir-halka. Ako takav san sanja neoţenjen ĉovjek — oţeniće se. Ko sanja da je u poslu na nekoj zelenoj njivi to znaĉi da će biti upošljen dobrim djelima i poboţnošću. onda klasje moţe da simbolizira i godine.koji mu je rekao: — Takav san moţe da znaĉi za ortake ulazak u neki unosan i blagoslovljen posao.. simbolizira ovaj svijet i nje gove ukrase i bogatstva. krastavci. napaja. ili će se upustiti u nešto nisko i pokvareno. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Allah vas od zemlje popt bilja stva ra . ali da ne ţanje niko nepoznat i stran. ako se sanjaju. Maslaĉak. DIVLJA RUTA simbolizira imetak kojim se popravlja odnosno spašava od propadanja neki drugi imetak. djecu i starce.. banke. u ĉijem nazivu se kriju dvije rijeĉi (u ar.ruci ima mrkvu naći će se u teškoj situaciji. vilina kosa. Otrov no bilje simbolizira haram ili oteti imetak.š. to simbolizira dobro i korist." Ako se uzme da njiva simbolizira dunjaluk. Cvijeće samo po sebi moţe da simbolizira mjenjaĉnice. jeziku) kriju rijeĉi „ţalost" i „vatra". zasijava. KNA simbolizira imanje na kojem ĉovjek radi ili posao koji obavlja. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Onome ko bude ţelio nagradu na onom svijetu — umnogostruĉićemo je. ili u Sunnetu Njegova Poslanika ili sunnetom ranijih poslanika zabranjene ili ppkuĊene. zlatarske radnje i si. ili nešto gorko. protumaĉio godinama. stvoreni iz zemlje. soĉivica i dr. simboliziraju nahoĉad i vanbraĉnu djecu kojoj se ne zna porijeklo.. slijeĊenje niskih ţelja ili neka druga zla. LIVADA (pašnjak) sa svim svojim biljem i cvijećem. je dunjaluk (ovaj svijet) uporedio s livadom rekavši: „Dunjaluk je slatko zelenilo". Ako u tom mjestu nema izgleda za rat niti je na vlasti dţelat i ako se ţetva obavlja u glavnoj dţamiji. a onome ko bude ţelio nagradu na ovome svijetu — daćemo mu je". mudrost i pouku. trapovi i dr. tegobu i gorĉinu. u ĉijem nazivu se (u ar. sezama. a za bolesnike — da će umrijeti. ţetva u tom sluĉaju simbolizira Allahovu dţ. razni zanati i poslovi i si. a ako se sanja da se ţetva obavlja dok su usjevi još zeleni. jeĉma. jer ih je i Jusuf es-Siddik a. a ako se odnose na stva- 190 . ili će nekome nešto pozajmiti. Biljke koje se ne siju i koje nemaju jak korijen. to znaĉi da će s naporom postići neki ĉastan imetak. Ukusna stoĉna hrana simbolizira halal imetak. MAK simbolizira prijatan imetak za onoga ko sanja da ga jede ili da ga posjeduje. jeziku). to znaĉi da će imati spolni odnos sa ţenom. ali će mu biti olakšano. kao što je npr. ţene. ţalost i haram imetak. PACUA TRAVA (Ijutak).

ako to sanja u vrijeme hadţa. 191 . Takav san takoĊe moţe da simbolizira i sevabe koji će se narednog dana (poslije sna) zaraditi nekim dobrim djelom. obogatiće se. Dobri stari uĉenjaci su imali obiĉaj svoja djela nazivati bašĉama. Ako takav san sanja onaj ko traţi znanje i izuĉava Kur'an. to znaĉi da će otići na hadţ. ili u more. Reĉeno je da ona moţe da simbolizira i brigu i ţalost. ili ako je u bašĉi prouĉio ezan. Ako se sanja da je repa iznikla. Bašĉa moţe da simbolizira i Mushaf. to znaĉi da će se odati uţivanju u ovosvjetskim dobrima. poklone. gar i smetlje. to znaĉi da će ga i posjetiti. a ako je asketa. a blagodat — kaznom.š. Za kopar je reĉeno i to da svaki njegov struĉak simbolizira hiljadu zlatnika ili hiljadu srebrenjaka. BAŠTA. Neki vele da takav san ukazuje na odgaĊanje udovoljavanja sirotinjskim pravima. simbolizira pokajanje. Reĉeno je da ona u snu simbolizira neko dobro. pokajaće se za svo je grijehe i proći se griješenja. BIBER simbolizira imetak kojim se štiti od propadanja neki drugi imetak. mjesta na kojima ljudi ĉine dobra djela i mjesta gdje se uspostavlja mir i red. Plodovi koji su ubirani ili jedeni u takvom snu s imboliziraju sevab i nagradu za neko od tih djela. tartuf) simbolizira ĉovjeka ili ţenu niţe vrijednosti od kojih nema nikakvog dobra ukoliko se sanja jedna. ŠAFRAN simbolizira radost popraćenu naricanjem obzirom na njegovu crvenu boju. U jednom hadisu se navodi da je mana (tj. primiće islam.s. ako se tako sanja umr la osoba.s.ri. to znaĉi da će on govoriti nešto za što će se kasnije kajati. ali ovo nije opšte prihvaćeno.v. Kuhana prasa. Reĉeno je i to da prasa simbolizira opskrbu. BIJELA REPA simbolizira glupu i prostu seljanku. ili novotarije. to znaĉi da se taj imetak dobija od ţenske osobe. ili ĉinjenja velikih grijeha i neposlušnosti.s. to znaĉi da je ona izašla iz islama zbog svog nevjerovanja. Ako neka osoba u snu iz lijepe bašĉe preĊe na neplodno zemljište. zikir-halke. KIM simbolizira imetak kojim se uljepšava i ĉisti drugi imetak. ili na pepeo. klanjanje dţenaze. to simbolizira raĊanje nove djece. s tim što ona ima nešto slabije znaĉenje.v. izvanredno i ĉasno mjesto na kojem se ĉini pokornost Allahu dţ. kao npr. Bašĉa moţe da simbolizira i Dţe nnet i njegove perivoje.. Pucanje (grebenje) pamuka simbolizira pokajanje i ĉišćenje od grijeha. To isto moţe da simbolizira i juta i loboda. Rekao je i ovo: „Kabur je jedna od dţennetskih bašĉa ili jedna od dţehennemskih jama". Reĉeno je da ona simbolizira i odlazak na hadţ. ako se sanja da se jede. ROTKVA simbolizira halal opskrbu. Šafran moţe da simbolizira i poljoprivredno dobro ili neku nekretninu. je rekao: „izmeĊu mog kabura i mog minbera je jedna od dţennetskih bašĉa".a. Muhammed a. to znaĉi da će obaviti neki dobar posao koji za sobom ipak povlaĉi kajanje. Glavica morskog luka simbolizira imetak koji donosi bolest. BROĆ simbolizira imetak popraćen bolešću. Nepoznata bašĉa okićena raznoraznim zelenilom i biljem simbolizira islam. „Bašĉa mudraca". KRAVLJA REPA. onda simboliziraju bez napora steĉeni imetak i opskrbu. to znaĉi da joj je Dţennet zamijenjen Dţehennemom. Kad neko sanja da je na livadi i da jede travu i bilje. a ukoliko ih se sanja više. PELARGONIJA simbolizira isto što i gomoljika. hrana koju je Allah s neba spuštao Benu Israilu) sadrţavala i gomoljike. U sluĉaju kada gomoljike simboliziraju imetak.a. Takvu usporedbu napravio je i Allahov Poslanik s. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da je dobio rotkvu. Ako takav san sanja stanovnik Meke i namjerava posjetiti kabur Allahova Poslanika. postići će onoliko koliko je plodova u bašĉi ubrao. GOMOLJIKA (vrsta jestivih gljiva. Reĉeno je i to: Ako neko sanja da jede prasu. kao i svaku knjigu koja sadrţi pravo znanje i istinsku mudrost. „Bašĉe dobrih ljudi" i si. DJETELINA i sliĉna stoĉna hrana simbolizira veliku opskrbu. ako je bogat. Ako takav san sanja griješnik. to znaĉi da on jede haram imetak i da ga bije loš glas. KOPAR. PAMUK simbolizira imetak koji se ne moţe porediti s imetkom koji simbolizira vuna. Ako neko sanja da jede prasu. povećaće mu se bogatstvo. da jede i sakuplja njene plodove. ako je siromašan. Ako neko sanja da je prešao s jedne na drugu livadu. RUTVICA simbolizira ĉovjeka ruţnog porijekla obzirom da se ona dobija od divlje rutvice koja se godinu dana drţi u sirćetu i tek onda sije. Ako je tako sanjana ţiva osoba. TUJA simbolizira potpun i trajan kapital. ili na sprţenu zemlju. dvije ili tri. Ako takav san sanja nemusliman. sadaku i si. kao što je kabur Allahovog Poslanika s. kao što je prisustvovanje dţumi-namazu. simboliziraju naĊeno blago. Kad neko sanja da se nalazi u bašĉi. Islam moţe da simbolizira i svako lijepo. ili meĊu zmije i škorpije. MORSKI LUK simbolizira pokvarenjaka o kojem se mnogo govori s pokudom. KOPAR simbolizira nešto što tek treba da se dogodi.. PRASA simbolizira imetak od strane nekog gluhog ĉovjeka. to znaĉi da će u potrazi za zaradom preći iz jednog u drugo mjes to ili će zanat ili posao koji obavlja zamijeniti drugim zanatom ili poslom. posjeta grobovima dobrih ljudi i si.

bilo u pitanju dobro ili zlo. Za bosiljak se kaţe da simbolizira brigu i ţalost ukoliko se sanja ubran. ţalost itd. BOSILJAK.. BIJELI LOPAĈ simbolizira halal imetak. koji mu je rekao: — Ti imaš ĉetiri ţene. KAMILICA. Reĉeno je da ţuti narcis simbolizira zlatnike. ţenu s kojom će se brzo rastaviti. LJILJAN. Suho povrće simbolizira imetak kojim se popravlja neki drugi imetak. To takoĊe moţe da simbolizira ţenidbu i dug brak. Struk bosioka moţe da simbolizira i ţenu. -to znaĉi da će roditi muško dijete koje će biti vjernik. trgovinu koja nema perspektive ili nešto sliĉno. Sanjanje ubiranja ljubiĉice simbolizira ljubljene robinje. LJUBIĈICA simbolizira poboţnu robinju.. Jedni vele da ga je lijepo sanjati. to znaĉi da je umro EIEvza'i. MAŢU RAN simbolizira tjelesno zdravlje. to znaĉi da je on od svog neprijatelja uzeo trajnu obavezu. Većina tumaĉa snova smatra da povrće simbolizira brigu i ţalost. dijete. dijete koje neće dugo ţivjeti.. Ako se sanja da bisiljak niĉe u vrtu. Od Ali ibn Ubejda se prenosi sljedeće: — Bio sam kod Sufjana es-Savrija kada mu je došao jedan ĉovjek i rekao: — Sinoć sam sanjao da se sa zapada prema nebu diţe bosiljak i nestaje u nebu.U pogledu povrća tumaĉi snova se razilaze u mišljenju. poloţaja ili trgovine. DIVLJA METVICA simbolizira radost koja će potrajati a koja će se doţivjeti zbog ţene. KOMORAĈ simbolizira lijep glas. SaĊenje maţurana simbolizira bogatstvo i tjelesno zdravlje. POVRTNJAK simbolizira dobre ljude. Mirta moţe da simbolizira i oĉaj obzirom na znaĉenje njenog imena (u ar. — Kasnije se ispostavilo da je te noći uistinu umro EI-Evza'i. Ko sanja da sadi mirtu. sanjao da su na obali rijeke iznikla ĉetiri struka narcisa. 192 . Reĉeno je da bosiok simbolizira i blagodat obzirom na znaĉenje njegovog imena. ili će umrijeti. to im simbolizira dugotrajan brak. shodno rijeĉima Uzvišenog: . udobnost i opskrba lijepa i dţennetske blagodati". Ako ţena sanja da miriše maţuran. Ko sanja da ubire kamilicu to znaĉi da će nekoga od ţenine rodbine prihvatiti za prijatelja. Isti je sluĉaj i sa ostalim biljkama i ako se sanja da je jedna ili dvije vrste neke biljke u velikom broju iznikla na nemjestu. a drugi da simbolizira zlo obzirom na znaĉenje njegovog naziva (u ar.?" Neki vele da povrće simbolizira nešto što nema trajnosti. trgovina. kao što je uprava. u dţamiji ili kući. a drugi vele da nije pozivajući se na rijeĉi Uzvišenog: „Zar ţelite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore . Snop povrća simbolizira upozorenje na neko zlo. a ako je narcis bio otkinut ili upropašten. to znaĉi da je on dobar planer. a o ĉemu se konkretno radi. kao npr. to simbolizira uspostavljanje tazbinskih veza ili ortakluk s nekim ĉovjekom. to znaĉi da će oţeniti krasnu ţenu ili kupiti lijepu robinju s kojima neće dugo zajedno ţivjeti. Neka ţena je sanjala da joj je muţ dao struk narcisa a njenoj inoĉi struk mirte. on simbolizira roĊenje djeteta. Ako takav san sanja ţena.. koji joj je rekao: — Tvoj muţ će se s tobom razvesti. Ako neko sanja da u podnoţju brda ubire kamilicu. Za ljiljan jedni vele da simbolizira lijep glas. a s tvojom inoĉom neće obzirom da mirta ima duţi vijek od narcisa. jeziku). koji je zaraĊen na halal naĉin i koji se troši na halal naĉin. ona simbolizira ĉovjeka. simbolizira komoditet ili roĊenje djeteta. MANDRAGORA simbolizira bolest i zlatnike. djeteta. Ko sanja da je iz povrtnjaka ubrao snop povrća imaće spor i zadesiće ga neko zlo od ţenine familije. Mirta takoĊe simbolizira dobro planiranje i poslove koji imaju trajnost. Ko sanja da je u kuću unio mirtu — ona mu simbolizira brojan i trajan imetak. SEBOJ simbolizira nešto što je kratkog vijeka. Neki vele da kamilica simbolizira ţenin rod (tazbinu).. pa je svoj san ispriĉala tumaĉu snova. jeziku). Za mirtu je reĉeno da simbolizira ĉovjeka koji ispunjava obaveze. utvrĊuje se na osnovu prirode tog povrća. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova. upravu koja će se brzo izgubiti. s tri ćeš se razvesti. muţ će joj se s njom razvesti. MIRTA. Ko sanja da je od nekog mladića uzeo mirtu. to znaĉi da će od velikog vladara dobiti robinju. a ukoliko se sanja neubran. Ko sanja da ubire mandragoru razboliće mu se ţena i od nje će dobiti mnogo zlatnika. koji je imao ĉetiri ţene. to znaĉi da to dijete neće dugo ţivjeti. radost koja neće dugo trajati. kao npr. Ako muškarac sanja da na glavi ima vijenac od narcisa. a s ĉetvrtom nećeš. Ako muškarac ili ţena sanjaju da na glavi imaju vijenac od mirte ili da mirišu mirtu. on mu simbolizira dijete koje će poţivjeti. Ako se neka povrtna biljka sanja daje nikla na nemjestu. — Tako se i desilo.. Ko sanja da mu je u vrtu ponikao narcis. pa je uzeo ĉetiri kamena i s tri kamena pogodio i slomio tri struka a ĉetvrtim kamenom je promašio ĉetvrti struk. Neki vele da narcis simbolizira i veselje. NARCIS. Otkinut bosiok ili bosiok bez mirisa simbolizira nesreću. LEBLEB (slak. pospanac) simbolizira Ijekara. Priĉa se da je neki ĉovjek. — Nato je Sufijan es-Sevri rekao: — Ako ti je san istina. a bijeli — srebrenjake.

to znaĉi da će se Hadţadţ razvesti s Esmom. viku. Reĉeno je: Ako neko sanja da u ruci ima ţeljezni noţ. POEZIJI l SL. uĉenjak. VILINA KOSA simbolizira ĉovjeka koji je koristan i u vjerskom i u svjetskom pogledu. Da bi se konkretno utvrdilo šta u odreĊenom snu simbolizira pero. biti siguran od siromaštva. BALZAM simbolizira blagoslovljen imetak. opet. a tinta sjeme. to znaĉi da će u neĉemu postati rukovodi lac. Pero moţe da simbolizira i plug. kćerkom Dţafera ibn Ebi Taliba. KATRAN simbolizira imetak dobijen na prevaru. prepirku i ţalost. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Kao da su oni drva naslagana". Ako neko sanja da obavlja neki zajedniĉki posao. Reĉeno je da pero simbolizira i znanje. a van sezone — bolest. a dasku nije. Ko sanja da jede krastavce radiće neki vrlo teţak i naporan posao. LJESNIK simbolizira dareţljivog stranca teškog duha koji izmiruje ljude. TUMAĈENJE SNOVA O PERU. a sin od slobodne ţene je nevaspitan i neposlušan ti je. Pero moţe da simbolizira i muški spol ni organ. a kad je on rekao da ima. Reĉeno je i to da pero simbolizira garanciju i preuzimanje brige o nekome ili neĉemu. Sipanje katrana na nekog ĉovjeka simbolizira klevetanje i potvor avanje tog ĉovjeka. Ispostavilo se je da mu to znaĉi da će mu putovanje biti sporo. kao što su vladar. Neki vele da Iješnici. jedan ti je od robinje a drugi od slobodne ţene i pokušavaš da ih odgojiš. Ispisani redovi u tom sluĉaju simboliziraju brazde. bez bjedan od siromaštva.Ti nisi bio meĊu njima kada su pera svoja pobacali.Neki ĉovjek je došao Ibn el-Musejjibu i rekao mu: — Sanjao sam da je zeleno povrće niklo u kući hazreti Aiše. PERO simbolizira ono ĉime se ĉovjek opominje i onoga ĉija se nareĊenja izvršavaju. da bi vidje li koji će se od njih o Merjemi brinuti. SJEMENJE. TINTI. to znaĉi da će mu ţena roditi ţensko dijete. Suha vilina kosa simbolizira imetak kojim se popravlja drugi imetak. to znaĉi da je. zbog Esrpe. — Tako je i bilo. zavisno od toga šta i koliko je pisao." Priĉa se da je neki Ĉovjek došao Ibn Širinu i rekao mu: — Sanjao sam da sjedim i da pored sebe imam pero. 45. Drva simboliziraju i ljude koji su manafici u pitanju vjere. — Nato je Se'id ibn el-Muesjjib rekao: — Ako ti je san istina. Sanjanje sijanja bilo kojeg sjemena simbolizira roĊenje djeteta koje će imati karakteristike sliĉne prirodi biljke dotiĉnog sjemena.. pa je pokušao i jednu i drugu da ispravi i uspio je da ispravi granu. Noţić za oštrenje (zasijecanje) pera simbolizira zavidnog bogataša. treba uzeti u obzir šta se njime piše i na ĉemu se piše kao i ostale pokazatelje na javi i snu.s. Tada je naišao Abdul-Melik ibn Mervan i poĉupao povrće. jezik. Suha drva simboliziraju munafikluk (licemjerstvo).a. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Reci: — Budite kamenje ili gvoţĊe ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite 193 . vele da sanjanje krastavca sim bolizira trudnoću ţene. a hartija — ţenu. tako da će onaj ko sanja da je dobio pero i da njim piše steći neko znanje. Neki ĉovjek koji je putovao laĊom sanjao je da ima odjeću od dasaka. sudija. to znaĉi da će u svom zanatu nadmašiti ostale pisare. Ako ĉovjek koji ima trudnu ţenu sanja da jede krastavce.v. Tinta u tom sluĉaju simbolizira spermu. Zatim sam sa svoje desne strane vidio i drugo pero pa sam uzeo i njega i poĉeo pisati s oba pera istovremeno. zahvaljujući svom poslu. Neki. Sanjanje krastavaca u njihovoj sezoni moţe da simbolizira imetak. — Imaš li ti koga odsutnog? — upitao ga je Ibn Sirin. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoću u izdrţavanju. Svoj san je ispriĉao tumaĉu snova koji mu je rekao: — Ti imaš dvojicu sinova. Ljudi su u njega gledali i ĉudili se. MASTIONICI. PISANJU. sablja ili muško dijete. onda mu je rekao: — Raĉunaj da je već stigao! Ako pisar sanja da u ruci ima pero ili tintarnicu. SMOLA simbolizira izvrstan imetak. Isto tako. Neki vele da je za bolesnika lije po ako sanja da krastavac sijeĉe noţem ili nekim drugim metalnim predmetom obzirom da se tom prilikom iz krastavca izdvaja (cijedi) voda. što je on i uradio. LISTOVIMA. Ljekovito zrnevlje i sjemenje simboliziraju knjige u kojima se nalaze rješenja za asketizam i poboţnost.. pa ga je zaduţio da se s njom razvede. to znaĉi da će. Neki ĉovjek je sanjao da u desnoj ruci ima granu a u lijevoj komad krive daske. Ako neko sanja da u ruci ima glavicu kupusa. orasi i drugo koštunjavo voće simboliziraju galamu. Sin od robinje je vaspitan i poslušan ti je. zahvaljujući svom poslu. KUPUS simbolizira oštrog i grubog beduina. Neki vele da Iješnik simbolizira s mukom steĉeni imetak.. ako neko sanja da je istrošio nešto od pribora kojim obavlja svoj posao. pa sam ga ja uzeo i poĉeo njime pisati. — Abdul-Melik se je bojao da bi Hadţadţ mogao da zloupotrijebi porodicu Allahova Poslanika s. to znaĉi da ono što traţi neće postići ukoliko ne bude grub i oštar. pogotovu ako su krastavci bili ţuti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . KRASTAVAC simbolizira brigu i ţalost. to znaĉi da će povratiti ţenu s kojom se rastavio. a ako sanja da mu je u tintarnici nestalo tinte.

.. — Većina tumaĉa snova vele da tintarnica simbolizira ţenu. ako je ţena lijepa i namirisana. Ako neko sanja da piše po har-tiji. shodno rijeĉima Uzvišenog: . Reĉeno je da pero simbolizira i dijete koje će biti pisar. !bn Sirin je rekao da. smutnje i zl a i da će postići neko dobro. pa je njegov san ispriĉan tu maĉu snova. Ko sanja da je dobio zapeĉaćeno pismo to znaĉi da će se potĉiniti vlada ru ohzirom da se je i Belkisa potĉinila Sulejmanu a. Reĉeno je: Ako neko sanja da je pocijepao pismo. onoga dana kad smotamo nebesa kao što se smota list papira za pisanje". to znaĉi da će cj<i taj obijediti.. Pero simbolizira i izdrţavaoca.Mi bjsmo ga za desnu ruku prihvatili. pa je svoj san ispriĉao tumaĉu snova. ali će se na kraju utvrditi njegova nevinost. koju na listove stavljate i pokazujete. Ko sanja da na svojoj košulji ima ispisan kur'anski ajet to znaĉi da se on pridrţava Kur'ana. U slu ĉaju kad tintarnica simbolizira ţenu.imbol'zira radost i ĉast. shodno rijeĉima Uzvišenog: „Zaista je ovo u stranicama prvim. i ako se zaruĉio.da ne moţe biti oţivljeno.. Ko sanja da je dobio mastionicu sporiće se sa svojom ili neĉijom tuĊom ţenom. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje i da će zapasti u nevolju. to znaĉi da će doţivjeti poniţenje. Ko sanja da je dobio knjigu — dobiće snagu i moć.. a sve to ukoliko neko sanja da po tijelu ima tintarnice i da LI njih umaĉe pero. prihvati knjigu snaţno". shodno rijeĉima Uzvišenog: . a pero muţa. pretrpje će gubitak u trgovini. Neupotrijebljena tintarnica simbolizira djevicu.s. Sanjanje pisanja po papiru moţe da znaĉi i prepiranje sa svijetom. Ko sanja da je dobio pismo u kojem se nalazi smotana ceduljica — to znaĉi da će kupiti trudnu robir. Pisanje lijevom rukom u snu. a ako je ţena ruţna.to znaĉi da će dobiti vlast. kad je od njega dobila zapeĉaćeno pismo. tinta simbolizira njen imetak i njenu korisnost. KNJIG A simbolizira moć i snagu. to znaĉi da će se riješiti briga. Listovi papira takoĊe simboliziraju neizvjesnost.. vojska će mu pretrpjeti poraz.ju. a potom primila islam.. to znaĉi da će dobiti neko nasljedstvo. Nezapeĉaćeno pismo simbolizira poznato dobro. Uzimanje knjige desnom rukom simbolizira svako dobro. a zapeĉaćeno pismo sim bolizira skriveno dobro. Ako neko sanja da mu je neko tušem uprljao odjeću. Neki ĉovjek je sanjao da je dobio pero.Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu. Ko sanja da je od nekog ĉovjeka uzeo knjigu svo jom desnicom — to znaĉi će uzeti nešto što mu je najdraţe." TUŠ : .. Takav san takoĊe moţe da znaĉi da će snivaĉ na javi uprljati svoju odjeću. to mu je neko dobro u neĉemu što je ruţno. stvari će mu izaći na ĉistac. ako je trgovac.. Pero moţe da simbolizira i nareĊenje ili zabranu. radosnu vijest i veselje. Tintarnica moţe da simbolizira i ĉir. neće se oţeniti. shodno rijeĉima Uzvišenog: . — A ko će nas u ţivot vratiti? — upitaće oni. Kad neko sanja da mu je zapeĉaćeno pismo koje je poslao vraćeno. koji mu je rekao: — Rodice ti se sin koji će imati dara za nauku TINTARNICA simbolizira robinju.. ako je snivaĉ sa nekim u sporu ili ga muĉi neka sumnja ili ne doumica.. Ko sanja da je od imama (voĊe) dobio dekret . Ono takoĊe moţe da simbolizira upravu nad nekim zanimanjem. a ako je u snu bilo nešto što ukazuje na dobro. ako je pismo otvoreno i ako je ţena pod nikahom. TiNTA simbolizira gospodstvo. Ko sanja da mu je imam (voĊa) dao papir — to znaĉi da će mu imam povjeriti neki posao i da će mu potom dati viši poloţaj. ako je vladar." Ako nevjernik sanja da je u ruku uzeo Mushaf ili neku arapsku knjigu. stranicama Ibrahima i Musaa".. a tinta — krv i sukrvicu. Ko sanja da u ruci ima smotano pismo — to znaĉi da će uskoro umrijeti. U tom sluĉaju pero simbolizira noţ. a ti reci: — Onaj koji vas je i prvi put stvorio". a ako je u muci. a ukoliko nije — bojati se je da će postati rob. kako kaţe Uzvišeni: ." Ako takav san sanja osoba keja je u teškoći ili u brizi ili odsutna osoba. to simbolizira neko dobro i pohvalu. neku korist od strane ţen e ili djeteta.. Pismo u ruci djeĉaka simbolizira radosnu vijest. shodno rijeĉima Uzvišenog:'' … I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu I teško njima što na taj naĉin zaraĊuj!'' TETOVIRANJE na ruci muškarca simbolizira lukavstvo poslije kojeg slijedi poniţenje. Pismo u ruci robinje simbolizira dobro. ali ona neće dugo kod njega ostati. sreću i blagostanje ukoliko je toga dostojan. to je neko skriveno dobro u vezi s kojim treba da bude oprezan. Pismo u ruci ţene simbolizira radosno išĉeki vanje.. to znaĉi da će on dobiti neko nasljedstvo. ali da nije proĉitao šta na njemu piše. visok ugled i uţivanje podrške. Sanjanje pisma u svojoj desnoj ruci simbolizira neko dobro. da će ga spopasti briga i tuga ili da će doţivjeti neuspjeh i zapasti u tešku nevolju.. a primanje knjige u lijevu ru ku simbolizira kajanje za poĉinjena djela. situacija će joj se olakšati ili će se vratiti kući. ili pak njene brige i belaje ukoliko snivaĉ sanja da je tintom uprljao lice ili odjeću. PISMO (knjiga). Priĉa se da je neki ĉovjek sanjao da stavlja pamuk u tintarnicu.. iz nje će se izbaviti. a za ţene to simbolizira lukavstvo da bi se stekla zarada. ako neko sanja da piše knjigu. simbolizira 194 . shodno rijeĉima Uzviše nog: .. Ko sanja da piše i da umaĉe pero u tintarnicu — to znaĉi da će kupiti r