PROGRAMSKI SADRŽAJ OPŠTA HEMIJA 1. Osnovni zakoni hemije i jedinice. Elementi i jedinjenja.

Hemijski simboli elemenata i formule hemijskih jedinjenja. Osnovni hemijski zakoni: Zakon stalnih masenih odnosa (Prustov zakon), Zakon višestrukih masenih odnosa (Daltonov zakon), Zakon zapreminskih odnosa (Gej-Lisakov zakon), Avogadrov zakon (Avogadrov broj i konstanta). Mol, molska masa, masa atoma i molekula, molska zapremina. Temperatura. Apsolutna i relativna atomska i molekulska masa. Unificirana jedinica atomske mase. IUPAC. Hemijske jednačine i osnovi stehiometrijskog izračunavanja. Jedinjenja stehiometrijskog sastava. 2. Klasifikacija elemenata. Periodni zakon Mendeljejeva i periodni sistem elemenata. 3. Struktura atoma. Struktura atoma prema savremenom shvatanju. Atomsko jezgro i omotač. Atomski (redni) i maseni broj. Izotopi i izobari. „Izotopski efekat”. Razvoj teorija o strukturi atoma. Modeli atoma. Energetski nivo, podnivo, atomske orbitale i elektronska konfiguracija. Izgradnja elektronskog onotača atoma i periodni sistem elemenata. 4. Hemijska veza. Energija jonizacije. Afinitet prema elektronu. Struktura molekula i hemijske veze. Jonska veza. Elektronska teorija valence. Luisova teorija. Priroda kovalentne veze. Elektronegativnost i polarnost molekula. Koordinativna (dativna, semipolarna) veza. Vodonična veza. 5. Složeni materijalni sistemi. Pojam materijalnog sistema. Agregatna stanja i njihove karakteristike. Gasovi. Tečnosti. Isparavanje, kondenzacija, ključanje. Čvrste supstance. Tipovi kristalnih rešetki. Molekulska kristalna rešetka. Atomska kristalna rešetka. Jonska kristalna rešetka. Metalna kristalna rešetka. Amorfne supstance. 6. Hemijski procesi. Tipovi hemijskih procesa. Energetske promene u hemijskim procesima. Toplotni efekat hemijskih reakcija. Toplota stvaranja jedinjenja. Brzina hemijskih procesa. Uticaj prirode reaktanata na brzinu hemijske reakcije. Uticaj koncentracije na brzinu hemijske reakcije (Zakon o dejstvu masa). Uticaj temperature na brzinu hemijske reakcije. Katalizatori i inhibitori. Hemijska kataliza. Uticaj katalizatora na brzinu hemijske reakcije. Hemijska ravnoteža. Faktori koji utiču na hemijsku ravnotežu. Le Šateljeov princip. Uticaj temperature reaktanata na pomeranje hemijske ravnoteže. Uticaj temperature na pomeranje hemijske ravnoteže. Uticaj pritiska na pomeranje hemijske ravnoteže. 7. Disperzni sistemi. Rastvori. Rastvoranje čvrstih supstanci u vodi. Rastvorljivost. Kvantitativno izražavanje sastava rastvora. Koncentracija rastvora. Koloidno-disperzni sistemi. Liofilni koloidni sistemi. Koligativna svojstva rastvora neelektrolita. Osmoza. Osmotski pritisak. Raulovi zakoni: sniženje temperature mržnjenja i povišenje temperature ključanja rastvora. Rastvori elektrolita. Elektrolitička disocijacija. Arenijusova teorija elektrolitičke disocijacije. Vrste elektrolita: kiseline, baze (hidroksidi), amfoterni hidroksidi, soli. Jačina elektrolita. Konstanta disocijacije (jonizacije): konstanta kiselosti, Ka i konstanta baznosti, Kb. Osvaldov zakon razblaženja. Protolitička teorija kiselina i baza. Jonski proizvod vode. Vodonični eksponent, pH. Kiselo-bazni procesi. Neutralizacija. Hidroliza soli. Puferni sistemi (puferi). 8. Reakcije oksido-redukcije. Oksidacioni broj. Priroda reakcije oksidacije i redukcije. Oksidaciona i redukciona sredstva. Sastavljanje jednačina reakcija oksido-redukcije. 9. Važnije klase neorganskih jedinjenja. Hidridi: jonski, kovalentni i metalni. Oksidi: kiseli, bazni amofoterni, neutralni. Kiseline. Baze. Soli: neutralne (normalne), kisele, bazne, kompleksne.

Pojam funkcionalne grupe i podela organskih jedinjenja na klase prema funkcionalnim grupama. Važniji predstavnici fenola. 4. Dobijanje. Nomenklatura i izomerija alkena. Hemijska svojstva i reakcije alkina. Važniji predstavnici. 5.elemente. Elementi 17. Alifatični dvohidroksilni i trohidroksilni alkoholi. elementi su u periodnom sistemu elemenata podeljeni na: s . Dobijanje. Alkil. Nazivi (nomenklatura) alkana. hlor. Izolovane i konjugovane dvostruke veze. olovo i njihova jedinjenja. Aldehidi i ketoni. Dobijanje. 3. 11. Homologija. Fenoli. Karakter hemijske veze u organskim jedinjenjima. Nomenklatura. dobijanje. 12. kalijum i njihova jedinjenja. σ (sigma)-veza. sp2-hibridizacija. Nomenklatura aldehida i ketona. Nezasićeni alkoholi. i 10. arsen i njihova jedinjenja. Struktura organskih jedinjenja. ORGANSKA HEMIJA 1. Elementi 14. d .NEORGANSKA HEMIJA Na osnovu elektronske konfiguracije atoma.. Nomenklatura i izomerija. 13. grupe (Ib podgrupe) periodnog sistema elemenata: bakar. Tolensov i Felingov rastvor. Poluacetali. kalcijum i njihova jedinjenja. Karbonilna grupa. Dobijanje i hemijska svojstva. Alkani. Hemijska svojstva alkana.elemente. grupe (VIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: hrom i njegova jedinjenja. Hemijska svojstva i reakcije benzena. Elementi 1. Elementi 13. Opšte karakteristike d-elemenata. Elementi 2. Elementi 15. grupe (IIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata: bor. jod i njihova jedinjenja. kobalt. srebro i njihova jedinjenja. 10. Aromatični karakter benzena. brom. Etri. sp3-hibridizacija. silicijum. Ugljovodonici.i arilhalogenida. grupe (Va podgrupe) periodnog sistema elemenata: azot. Aromatični ugljovodonici (areni). Dobijanje. 9. Nomenklatura. Važniji predstavnici. Alifatični monohidroksilni alkoholi. fosfor. Elementi 12. grupe (VIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (halkogeni elementi): kiseonik. Hemijska svojstva aldehida i ketona. Opšte karakteristike f-elemenata. Elementi 8.elemente i f . grupe (Ia podgrupe) periodnog sistema elemenata (alkalni metali): litijum. Keto-enolna tautomerija. natrijum. Alkeni. . živa i njihova jedinjenja. Opšte karakteristike s-elemenata. 6. Hemijska svojstva fenola. hemijska svojstva alkil. Elementi 6. grupe (VIIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (plemeniti gasovi). sumpor i njihova jedinjenja. nikal i njihova jedinjenja. Dieni. fizička i hemijska svojstva monohidroksilnih alkohola. grupe (IIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: cink.elemente. Elementi 16. Elementi 7. Vinil-alkohol. Elementi 11. Opšte karakteristike p-elemenata. Važniji predstavnici. Nomenklatura. Dvostruka veza π (pi)-veza. Nomenklatura. aluminijum i njihova jedinjenja. grupe (VIIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: mangan i njegova jedinjenja. homologi niz. izomerija i izomeri. Gvožđe. grupe (VIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (halogeni elementi): fluor. Elementi 18. Klasifikacija organskih jedinjenja. grupe (IIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (zemnoalkalni metali): magnezijum. Alkoholi i fenoli. grupe (VIIIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: opšta svojstva elemenata trijade gvožđa. hemijska svojstva i važniji predstavnici. kalaj. grupe (IVa podgrupe) periodnog sistema elemenata: ugljenik. 2.i aril-halogenidi. Nomenklatura. p .

Nomenklatura. 8. Dobijanje. Furan. dobijanje i hemijska svojstva. Alifatična i aromatična nitro-jedinjenja. Nomenklatura. Stereoizomerija i optička aktivnost organskih jedinjenja. Nitro jedinjenja. Važniji predstavnici. jabučna. . 13.7. estri). pirimidin. Predstavnici. vinska i limunska). Hemijska svojstva. Masti i ulja. Ugljeni hidrati. Alifatične nezasićene monokarboksilne kiseline. Hidroksi-karboksilne kiseline (mlečna. 10. Monosaharidi: ciklična struktura monosaharida. Peptidi. dobijanje i hemijska svojstva. Hemijska svojstva. Aminokiseline. Važniji predstavnici. 12. purin i njihovi derivati. struktura i hemijska svojstva. glikogen i celuloza. Heterociklična jedinjenja. Karboksilne kiseline. Aromatične karboksilne kiseline. Važniji predstavnici. amidi. 9. anhidridi. pirol. Dobijanje i hemijska svojstva. Derivati karboksilnih kiselina (hloridi. Zasićene alifatične monokarboksilne kiseline. hemijska svojstva i najvažniji predstavnici monosaharida. Klasifikacija. Polisaharidi: skrob. Dobijanje i hemijska svojstva. Podela. Proteini. Disaharidi: maltoza. sastav i podela. Nomenklatura. Amini. 11. celobioza. Zasićene i nezasićene dikarboksilne kiseline. laktoza i saharoza. Važniji predstavnici. Dobijanje.