PROGRAMSKI SADRŽAJ OPŠTA HEMIJA 1. Osnovni zakoni hemije i jedinice. Elementi i jedinjenja.

Hemijski simboli elemenata i formule hemijskih jedinjenja. Osnovni hemijski zakoni: Zakon stalnih masenih odnosa (Prustov zakon), Zakon višestrukih masenih odnosa (Daltonov zakon), Zakon zapreminskih odnosa (Gej-Lisakov zakon), Avogadrov zakon (Avogadrov broj i konstanta). Mol, molska masa, masa atoma i molekula, molska zapremina. Temperatura. Apsolutna i relativna atomska i molekulska masa. Unificirana jedinica atomske mase. IUPAC. Hemijske jednačine i osnovi stehiometrijskog izračunavanja. Jedinjenja stehiometrijskog sastava. 2. Klasifikacija elemenata. Periodni zakon Mendeljejeva i periodni sistem elemenata. 3. Struktura atoma. Struktura atoma prema savremenom shvatanju. Atomsko jezgro i omotač. Atomski (redni) i maseni broj. Izotopi i izobari. „Izotopski efekat”. Razvoj teorija o strukturi atoma. Modeli atoma. Energetski nivo, podnivo, atomske orbitale i elektronska konfiguracija. Izgradnja elektronskog onotača atoma i periodni sistem elemenata. 4. Hemijska veza. Energija jonizacije. Afinitet prema elektronu. Struktura molekula i hemijske veze. Jonska veza. Elektronska teorija valence. Luisova teorija. Priroda kovalentne veze. Elektronegativnost i polarnost molekula. Koordinativna (dativna, semipolarna) veza. Vodonična veza. 5. Složeni materijalni sistemi. Pojam materijalnog sistema. Agregatna stanja i njihove karakteristike. Gasovi. Tečnosti. Isparavanje, kondenzacija, ključanje. Čvrste supstance. Tipovi kristalnih rešetki. Molekulska kristalna rešetka. Atomska kristalna rešetka. Jonska kristalna rešetka. Metalna kristalna rešetka. Amorfne supstance. 6. Hemijski procesi. Tipovi hemijskih procesa. Energetske promene u hemijskim procesima. Toplotni efekat hemijskih reakcija. Toplota stvaranja jedinjenja. Brzina hemijskih procesa. Uticaj prirode reaktanata na brzinu hemijske reakcije. Uticaj koncentracije na brzinu hemijske reakcije (Zakon o dejstvu masa). Uticaj temperature na brzinu hemijske reakcije. Katalizatori i inhibitori. Hemijska kataliza. Uticaj katalizatora na brzinu hemijske reakcije. Hemijska ravnoteža. Faktori koji utiču na hemijsku ravnotežu. Le Šateljeov princip. Uticaj temperature reaktanata na pomeranje hemijske ravnoteže. Uticaj temperature na pomeranje hemijske ravnoteže. Uticaj pritiska na pomeranje hemijske ravnoteže. 7. Disperzni sistemi. Rastvori. Rastvoranje čvrstih supstanci u vodi. Rastvorljivost. Kvantitativno izražavanje sastava rastvora. Koncentracija rastvora. Koloidno-disperzni sistemi. Liofilni koloidni sistemi. Koligativna svojstva rastvora neelektrolita. Osmoza. Osmotski pritisak. Raulovi zakoni: sniženje temperature mržnjenja i povišenje temperature ključanja rastvora. Rastvori elektrolita. Elektrolitička disocijacija. Arenijusova teorija elektrolitičke disocijacije. Vrste elektrolita: kiseline, baze (hidroksidi), amfoterni hidroksidi, soli. Jačina elektrolita. Konstanta disocijacije (jonizacije): konstanta kiselosti, Ka i konstanta baznosti, Kb. Osvaldov zakon razblaženja. Protolitička teorija kiselina i baza. Jonski proizvod vode. Vodonični eksponent, pH. Kiselo-bazni procesi. Neutralizacija. Hidroliza soli. Puferni sistemi (puferi). 8. Reakcije oksido-redukcije. Oksidacioni broj. Priroda reakcije oksidacije i redukcije. Oksidaciona i redukciona sredstva. Sastavljanje jednačina reakcija oksido-redukcije. 9. Važnije klase neorganskih jedinjenja. Hidridi: jonski, kovalentni i metalni. Oksidi: kiseli, bazni amofoterni, neutralni. Kiseline. Baze. Soli: neutralne (normalne), kisele, bazne, kompleksne.

4. p . Nomenklatura. Hemijska svojstva i reakcije benzena. kobalt. živa i njihova jedinjenja. kalcijum i njihova jedinjenja.i arilhalogenida. Alkeni. ORGANSKA HEMIJA 1. Klasifikacija organskih jedinjenja. Alkani.i aril-halogenidi. Karbonilna grupa. Dobijanje i hemijska svojstva. Elementi 8. Dobijanje. fizička i hemijska svojstva monohidroksilnih alkohola. Elementi 14. Alifatični dvohidroksilni i trohidroksilni alkoholi. Dobijanje. Elementi 11. Etri. Elementi 7. grupe (Ib podgrupe) periodnog sistema elemenata: bakar. Hemijska svojstva aldehida i ketona. grupe (IIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata: bor. fosfor. grupe (VIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (halkogeni elementi): kiseonik. Nomenklatura. natrijum. dobijanje. arsen i njihova jedinjenja. Dobijanje. Homologija. Opšte karakteristike s-elemenata. Nezasićeni alkoholi. Poluacetali. Alkoholi i fenoli. Karakter hemijske veze u organskim jedinjenjima. 9. 11. i 10. Nazivi (nomenklatura) alkana. σ (sigma)-veza. sp2-hibridizacija. grupe (IIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: cink. Opšte karakteristike d-elemenata. izomerija i izomeri. Nomenklatura i izomerija alkena. elementi su u periodnom sistemu elemenata podeljeni na: s . Elementi 2. grupe (IIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (zemnoalkalni metali): magnezijum. Izolovane i konjugovane dvostruke veze.elemente i f . Nomenklatura aldehida i ketona. d . Hemijska svojstva fenola. Elementi 16. Alkil. homologi niz. 5. grupe (VIIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: mangan i njegova jedinjenja. Fenoli. Elementi 6. sumpor i njihova jedinjenja. Važniji predstavnici. Nomenklatura i izomerija. sp3-hibridizacija. 3. Elementi 17.NEORGANSKA HEMIJA Na osnovu elektronske konfiguracije atoma. hlor. Ugljovodonici. 10.. Važniji predstavnici fenola. 13. Aromatični ugljovodonici (areni). Struktura organskih jedinjenja.elemente. Vinil-alkohol. Dvostruka veza π (pi)-veza. Hemijska svojstva alkana. Pojam funkcionalne grupe i podela organskih jedinjenja na klase prema funkcionalnim grupama. aluminijum i njihova jedinjenja. Nomenklatura. Elementi 15. grupe (Ia podgrupe) periodnog sistema elemenata (alkalni metali): litijum. Dieni. srebro i njihova jedinjenja. grupe (IVa podgrupe) periodnog sistema elemenata: ugljenik. grupe (VIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (halogeni elementi): fluor. kalijum i njihova jedinjenja. brom. jod i njihova jedinjenja. Keto-enolna tautomerija. Opšte karakteristike p-elemenata. Elementi 18. Elementi 13. nikal i njihova jedinjenja. hemijska svojstva i važniji predstavnici.elemente. Elementi 1. Hemijska svojstva i reakcije alkina. . hemijska svojstva alkil. Aldehidi i ketoni. grupe (VIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: hrom i njegova jedinjenja. 2. 12. 6.elemente. Nomenklatura. Elementi 12. Važniji predstavnici. Aromatični karakter benzena. olovo i njihova jedinjenja. grupe (VIIIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: opšta svojstva elemenata trijade gvožđa. Alifatični monohidroksilni alkoholi. Dobijanje. Važniji predstavnici. Gvožđe. Tolensov i Felingov rastvor. silicijum. grupe (Va podgrupe) periodnog sistema elemenata: azot. kalaj. Nomenklatura. grupe (VIIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (plemeniti gasovi). Opšte karakteristike f-elemenata.

Ugljeni hidrati. Karboksilne kiseline. Hemijska svojstva. Hemijska svojstva. Zasićene i nezasićene dikarboksilne kiseline. purin i njihovi derivati. Dobijanje. 11. 8. estri). Dobijanje. Predstavnici. Disaharidi: maltoza. 9. Heterociklična jedinjenja. Masti i ulja. Dobijanje i hemijska svojstva. Zasićene alifatične monokarboksilne kiseline. Furan.7. pirol. hemijska svojstva i najvažniji predstavnici monosaharida. jabučna. laktoza i saharoza. Derivati karboksilnih kiselina (hloridi. Podela. 10. Važniji predstavnici. Alifatična i aromatična nitro-jedinjenja. . 13. Nomenklatura. Peptidi. Polisaharidi: skrob. Aromatične karboksilne kiseline. sastav i podela. struktura i hemijska svojstva. anhidridi. Aminokiseline. Važniji predstavnici. amidi. Klasifikacija. Nomenklatura. Stereoizomerija i optička aktivnost organskih jedinjenja. 12. Važniji predstavnici. Nomenklatura. Alifatične nezasićene monokarboksilne kiseline. dobijanje i hemijska svojstva. vinska i limunska). Amini. glikogen i celuloza. dobijanje i hemijska svojstva. Nitro jedinjenja. Važniji predstavnici. Proteini. Monosaharidi: ciklična struktura monosaharida. pirimidin. celobioza. Hidroksi-karboksilne kiseline (mlečna. Dobijanje i hemijska svojstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful