PROGRAMSKI SADRŽAJ OPŠTA HEMIJA 1. Osnovni zakoni hemije i jedinice. Elementi i jedinjenja.

Hemijski simboli elemenata i formule hemijskih jedinjenja. Osnovni hemijski zakoni: Zakon stalnih masenih odnosa (Prustov zakon), Zakon višestrukih masenih odnosa (Daltonov zakon), Zakon zapreminskih odnosa (Gej-Lisakov zakon), Avogadrov zakon (Avogadrov broj i konstanta). Mol, molska masa, masa atoma i molekula, molska zapremina. Temperatura. Apsolutna i relativna atomska i molekulska masa. Unificirana jedinica atomske mase. IUPAC. Hemijske jednačine i osnovi stehiometrijskog izračunavanja. Jedinjenja stehiometrijskog sastava. 2. Klasifikacija elemenata. Periodni zakon Mendeljejeva i periodni sistem elemenata. 3. Struktura atoma. Struktura atoma prema savremenom shvatanju. Atomsko jezgro i omotač. Atomski (redni) i maseni broj. Izotopi i izobari. „Izotopski efekat”. Razvoj teorija o strukturi atoma. Modeli atoma. Energetski nivo, podnivo, atomske orbitale i elektronska konfiguracija. Izgradnja elektronskog onotača atoma i periodni sistem elemenata. 4. Hemijska veza. Energija jonizacije. Afinitet prema elektronu. Struktura molekula i hemijske veze. Jonska veza. Elektronska teorija valence. Luisova teorija. Priroda kovalentne veze. Elektronegativnost i polarnost molekula. Koordinativna (dativna, semipolarna) veza. Vodonična veza. 5. Složeni materijalni sistemi. Pojam materijalnog sistema. Agregatna stanja i njihove karakteristike. Gasovi. Tečnosti. Isparavanje, kondenzacija, ključanje. Čvrste supstance. Tipovi kristalnih rešetki. Molekulska kristalna rešetka. Atomska kristalna rešetka. Jonska kristalna rešetka. Metalna kristalna rešetka. Amorfne supstance. 6. Hemijski procesi. Tipovi hemijskih procesa. Energetske promene u hemijskim procesima. Toplotni efekat hemijskih reakcija. Toplota stvaranja jedinjenja. Brzina hemijskih procesa. Uticaj prirode reaktanata na brzinu hemijske reakcije. Uticaj koncentracije na brzinu hemijske reakcije (Zakon o dejstvu masa). Uticaj temperature na brzinu hemijske reakcije. Katalizatori i inhibitori. Hemijska kataliza. Uticaj katalizatora na brzinu hemijske reakcije. Hemijska ravnoteža. Faktori koji utiču na hemijsku ravnotežu. Le Šateljeov princip. Uticaj temperature reaktanata na pomeranje hemijske ravnoteže. Uticaj temperature na pomeranje hemijske ravnoteže. Uticaj pritiska na pomeranje hemijske ravnoteže. 7. Disperzni sistemi. Rastvori. Rastvoranje čvrstih supstanci u vodi. Rastvorljivost. Kvantitativno izražavanje sastava rastvora. Koncentracija rastvora. Koloidno-disperzni sistemi. Liofilni koloidni sistemi. Koligativna svojstva rastvora neelektrolita. Osmoza. Osmotski pritisak. Raulovi zakoni: sniženje temperature mržnjenja i povišenje temperature ključanja rastvora. Rastvori elektrolita. Elektrolitička disocijacija. Arenijusova teorija elektrolitičke disocijacije. Vrste elektrolita: kiseline, baze (hidroksidi), amfoterni hidroksidi, soli. Jačina elektrolita. Konstanta disocijacije (jonizacije): konstanta kiselosti, Ka i konstanta baznosti, Kb. Osvaldov zakon razblaženja. Protolitička teorija kiselina i baza. Jonski proizvod vode. Vodonični eksponent, pH. Kiselo-bazni procesi. Neutralizacija. Hidroliza soli. Puferni sistemi (puferi). 8. Reakcije oksido-redukcije. Oksidacioni broj. Priroda reakcije oksidacije i redukcije. Oksidaciona i redukciona sredstva. Sastavljanje jednačina reakcija oksido-redukcije. 9. Važnije klase neorganskih jedinjenja. Hidridi: jonski, kovalentni i metalni. Oksidi: kiseli, bazni amofoterni, neutralni. Kiseline. Baze. Soli: neutralne (normalne), kisele, bazne, kompleksne.

Hemijska svojstva i reakcije alkina. izomerija i izomeri. grupe (IIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (zemnoalkalni metali): magnezijum. grupe (VIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: hrom i njegova jedinjenja. arsen i njihova jedinjenja. Fenoli. jod i njihova jedinjenja. fosfor. 12. 5. Homologija. 9. nikal i njihova jedinjenja. 4.i arilhalogenida. Nomenklatura. Opšte karakteristike f-elemenata. grupe (VIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (halogeni elementi): fluor. . Važniji predstavnici. Dobijanje. Hemijska svojstva aldehida i ketona. Alifatični dvohidroksilni i trohidroksilni alkoholi. 3. Hemijska svojstva alkana. 10. 6. Etri. elementi su u periodnom sistemu elemenata podeljeni na: s . Alifatični monohidroksilni alkoholi. olovo i njihova jedinjenja.NEORGANSKA HEMIJA Na osnovu elektronske konfiguracije atoma. hlor.i aril-halogenidi. i 10. Alkeni. Elementi 16. σ (sigma)-veza. aluminijum i njihova jedinjenja. Izolovane i konjugovane dvostruke veze. hemijska svojstva i važniji predstavnici. Nazivi (nomenklatura) alkana. grupe (VIIIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: opšta svojstva elemenata trijade gvožđa. Aldehidi i ketoni. Opšte karakteristike d-elemenata. sp2-hibridizacija. Dobijanje. Alkani. Dobijanje i hemijska svojstva. Tolensov i Felingov rastvor. 11. Aromatični ugljovodonici (areni). p . Dvostruka veza π (pi)-veza. kalcijum i njihova jedinjenja. Dobijanje. kalaj. Elementi 18. Važniji predstavnici. sumpor i njihova jedinjenja. Nomenklatura i izomerija alkena. Elementi 1. Vinil-alkohol. Elementi 8. Nomenklatura. kobalt. srebro i njihova jedinjenja. brom. Elementi 2. Važniji predstavnici.elemente. Alkoholi i fenoli. Elementi 13. Elementi 7. grupe (VIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (halkogeni elementi): kiseonik.elemente. Nomenklatura. grupe (VIIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (plemeniti gasovi).. grupe (Ib podgrupe) periodnog sistema elemenata: bakar. Nomenklatura. Elementi 17. silicijum. natrijum. fizička i hemijska svojstva monohidroksilnih alkohola. grupe (Va podgrupe) periodnog sistema elemenata: azot. Struktura organskih jedinjenja. Keto-enolna tautomerija.elemente i f . Opšte karakteristike s-elemenata. Nomenklatura i izomerija. grupe (VIIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: mangan i njegova jedinjenja. d . Karbonilna grupa. Hemijska svojstva fenola. Nezasićeni alkoholi. Pojam funkcionalne grupe i podela organskih jedinjenja na klase prema funkcionalnim grupama. Ugljovodonici. grupe (IIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata: bor. grupe (IVa podgrupe) periodnog sistema elemenata: ugljenik. Elementi 6. Hemijska svojstva i reakcije benzena. Elementi 15. dobijanje. Karakter hemijske veze u organskim jedinjenjima. Alkil. ORGANSKA HEMIJA 1. Elementi 14. Važniji predstavnici fenola. Dieni. Gvožđe. hemijska svojstva alkil. grupe (IIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: cink. Nomenklatura. grupe (Ia podgrupe) periodnog sistema elemenata (alkalni metali): litijum. homologi niz. Dobijanje. Nomenklatura aldehida i ketona. kalijum i njihova jedinjenja. Klasifikacija organskih jedinjenja. Aromatični karakter benzena. Opšte karakteristike p-elemenata. Poluacetali. Elementi 12. živa i njihova jedinjenja. 13. 2. Elementi 11.elemente. sp3-hibridizacija.

Podela. struktura i hemijska svojstva. 11. Karboksilne kiseline. Predstavnici. pirimidin. Ugljeni hidrati. vinska i limunska). Važniji predstavnici. 13. purin i njihovi derivati. dobijanje i hemijska svojstva. 10. Dobijanje i hemijska svojstva. Važniji predstavnici. Važniji predstavnici. Dobijanje i hemijska svojstva. Amini. Monosaharidi: ciklična struktura monosaharida. Peptidi. celobioza. Furan. Heterociklična jedinjenja. Hemijska svojstva. Alifatična i aromatična nitro-jedinjenja. anhidridi. Zasićene alifatične monokarboksilne kiseline. Masti i ulja. Zasićene i nezasićene dikarboksilne kiseline. Nomenklatura. pirol. amidi. 8. Derivati karboksilnih kiselina (hloridi. Aromatične karboksilne kiseline. Hidroksi-karboksilne kiseline (mlečna. Klasifikacija. sastav i podela. 9. Dobijanje. hemijska svojstva i najvažniji predstavnici monosaharida. Alifatične nezasićene monokarboksilne kiseline. jabučna. Nomenklatura. Hemijska svojstva. Stereoizomerija i optička aktivnost organskih jedinjenja. Proteini. Nomenklatura. glikogen i celuloza. 12. . Disaharidi: maltoza. Aminokiseline. laktoza i saharoza. Dobijanje. estri).7. Nitro jedinjenja. dobijanje i hemijska svojstva. Važniji predstavnici. Polisaharidi: skrob.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful