PROGRAMSKI SADRŽAJ OPŠTA HEMIJA 1. Osnovni zakoni hemije i jedinice. Elementi i jedinjenja.

Hemijski simboli elemenata i formule hemijskih jedinjenja. Osnovni hemijski zakoni: Zakon stalnih masenih odnosa (Prustov zakon), Zakon višestrukih masenih odnosa (Daltonov zakon), Zakon zapreminskih odnosa (Gej-Lisakov zakon), Avogadrov zakon (Avogadrov broj i konstanta). Mol, molska masa, masa atoma i molekula, molska zapremina. Temperatura. Apsolutna i relativna atomska i molekulska masa. Unificirana jedinica atomske mase. IUPAC. Hemijske jednačine i osnovi stehiometrijskog izračunavanja. Jedinjenja stehiometrijskog sastava. 2. Klasifikacija elemenata. Periodni zakon Mendeljejeva i periodni sistem elemenata. 3. Struktura atoma. Struktura atoma prema savremenom shvatanju. Atomsko jezgro i omotač. Atomski (redni) i maseni broj. Izotopi i izobari. „Izotopski efekat”. Razvoj teorija o strukturi atoma. Modeli atoma. Energetski nivo, podnivo, atomske orbitale i elektronska konfiguracija. Izgradnja elektronskog onotača atoma i periodni sistem elemenata. 4. Hemijska veza. Energija jonizacije. Afinitet prema elektronu. Struktura molekula i hemijske veze. Jonska veza. Elektronska teorija valence. Luisova teorija. Priroda kovalentne veze. Elektronegativnost i polarnost molekula. Koordinativna (dativna, semipolarna) veza. Vodonična veza. 5. Složeni materijalni sistemi. Pojam materijalnog sistema. Agregatna stanja i njihove karakteristike. Gasovi. Tečnosti. Isparavanje, kondenzacija, ključanje. Čvrste supstance. Tipovi kristalnih rešetki. Molekulska kristalna rešetka. Atomska kristalna rešetka. Jonska kristalna rešetka. Metalna kristalna rešetka. Amorfne supstance. 6. Hemijski procesi. Tipovi hemijskih procesa. Energetske promene u hemijskim procesima. Toplotni efekat hemijskih reakcija. Toplota stvaranja jedinjenja. Brzina hemijskih procesa. Uticaj prirode reaktanata na brzinu hemijske reakcije. Uticaj koncentracije na brzinu hemijske reakcije (Zakon o dejstvu masa). Uticaj temperature na brzinu hemijske reakcije. Katalizatori i inhibitori. Hemijska kataliza. Uticaj katalizatora na brzinu hemijske reakcije. Hemijska ravnoteža. Faktori koji utiču na hemijsku ravnotežu. Le Šateljeov princip. Uticaj temperature reaktanata na pomeranje hemijske ravnoteže. Uticaj temperature na pomeranje hemijske ravnoteže. Uticaj pritiska na pomeranje hemijske ravnoteže. 7. Disperzni sistemi. Rastvori. Rastvoranje čvrstih supstanci u vodi. Rastvorljivost. Kvantitativno izražavanje sastava rastvora. Koncentracija rastvora. Koloidno-disperzni sistemi. Liofilni koloidni sistemi. Koligativna svojstva rastvora neelektrolita. Osmoza. Osmotski pritisak. Raulovi zakoni: sniženje temperature mržnjenja i povišenje temperature ključanja rastvora. Rastvori elektrolita. Elektrolitička disocijacija. Arenijusova teorija elektrolitičke disocijacije. Vrste elektrolita: kiseline, baze (hidroksidi), amfoterni hidroksidi, soli. Jačina elektrolita. Konstanta disocijacije (jonizacije): konstanta kiselosti, Ka i konstanta baznosti, Kb. Osvaldov zakon razblaženja. Protolitička teorija kiselina i baza. Jonski proizvod vode. Vodonični eksponent, pH. Kiselo-bazni procesi. Neutralizacija. Hidroliza soli. Puferni sistemi (puferi). 8. Reakcije oksido-redukcije. Oksidacioni broj. Priroda reakcije oksidacije i redukcije. Oksidaciona i redukciona sredstva. Sastavljanje jednačina reakcija oksido-redukcije. 9. Važnije klase neorganskih jedinjenja. Hidridi: jonski, kovalentni i metalni. Oksidi: kiseli, bazni amofoterni, neutralni. Kiseline. Baze. Soli: neutralne (normalne), kisele, bazne, kompleksne.

4. živa i njihova jedinjenja. grupe (Ib podgrupe) periodnog sistema elemenata: bakar. 10. 2. Hemijska svojstva fenola. Alkoholi i fenoli. Važniji predstavnici. aluminijum i njihova jedinjenja. i 10. Izolovane i konjugovane dvostruke veze. kobalt. Dobijanje. sumpor i njihova jedinjenja. Karakter hemijske veze u organskim jedinjenjima. Važniji predstavnici. 13. Struktura organskih jedinjenja. Dobijanje i hemijska svojstva. natrijum. Nazivi (nomenklatura) alkana. Nomenklatura. grupe (IIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: cink. srebro i njihova jedinjenja. Aldehidi i ketoni. 12. izomerija i izomeri. Elementi 17. Ugljovodonici. Nomenklatura. Opšte karakteristike d-elemenata. Klasifikacija organskih jedinjenja. Nomenklatura. kalcijum i njihova jedinjenja. Poluacetali. Aromatični ugljovodonici (areni). Dobijanje. Elementi 16. fizička i hemijska svojstva monohidroksilnih alkohola. Opšte karakteristike p-elemenata. Alkil.elemente. Dvostruka veza π (pi)-veza. Tolensov i Felingov rastvor.i arilhalogenida. Alifatični dvohidroksilni i trohidroksilni alkoholi. homologi niz. Dobijanje. 5. Elementi 15. Važniji predstavnici fenola. grupe (VIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (halkogeni elementi): kiseonik. hlor. Elementi 8. grupe (VIIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (plemeniti gasovi).NEORGANSKA HEMIJA Na osnovu elektronske konfiguracije atoma. sp2-hibridizacija. arsen i njihova jedinjenja. Alkeni. ORGANSKA HEMIJA 1. Elementi 14. grupe (Va podgrupe) periodnog sistema elemenata: azot. 11. silicijum. grupe (VIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (halogeni elementi): fluor. Etri. dobijanje. Gvožđe. jod i njihova jedinjenja. Elementi 13. Elementi 6. sp3-hibridizacija. fosfor.i aril-halogenidi. Nomenklatura aldehida i ketona. Nomenklatura. kalaj. Hemijska svojstva i reakcije benzena. Nomenklatura. Dieni. p . hemijska svojstva i važniji predstavnici. grupe (IVa podgrupe) periodnog sistema elemenata: ugljenik. elementi su u periodnom sistemu elemenata podeljeni na: s . Nomenklatura i izomerija. grupe (VIIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: mangan i njegova jedinjenja. Elementi 7. Elementi 1. Elementi 2. Alkani. Homologija. Hemijska svojstva aldehida i ketona. . grupe (IIIa podgrupe) periodnog sistema elemenata: bor. Elementi 18. Nezasićeni alkoholi. Elementi 12. Karbonilna grupa. Nomenklatura i izomerija alkena. Vinil-alkohol.elemente. grupe (IIa podgrupe) periodnog sistema elemenata (zemnoalkalni metali): magnezijum.elemente. 9. Aromatični karakter benzena. Fenoli. Alifatični monohidroksilni alkoholi. Važniji predstavnici. Elementi 11. grupe (VIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: hrom i njegova jedinjenja. grupe (VIIIb podgrupe) periodnog sistema elemenata: opšta svojstva elemenata trijade gvožđa. Opšte karakteristike f-elemenata. 3. Opšte karakteristike s-elemenata. Hemijska svojstva alkana. Pojam funkcionalne grupe i podela organskih jedinjenja na klase prema funkcionalnim grupama. Hemijska svojstva i reakcije alkina. brom. σ (sigma)-veza. nikal i njihova jedinjenja. 6.. kalijum i njihova jedinjenja. d . olovo i njihova jedinjenja.elemente i f . grupe (Ia podgrupe) periodnog sistema elemenata (alkalni metali): litijum. Keto-enolna tautomerija. Dobijanje. hemijska svojstva alkil.

laktoza i saharoza. vinska i limunska). 10. struktura i hemijska svojstva. pirimidin. hemijska svojstva i najvažniji predstavnici monosaharida. celobioza. dobijanje i hemijska svojstva. Aminokiseline. 8. Klasifikacija. Amini. Proteini. 12. Masti i ulja. 9. sastav i podela. Ugljeni hidrati. Dobijanje i hemijska svojstva. Heterociklična jedinjenja. Zasićene i nezasićene dikarboksilne kiseline. dobijanje i hemijska svojstva. Važniji predstavnici. Važniji predstavnici. 11. Monosaharidi: ciklična struktura monosaharida. anhidridi. Važniji predstavnici. Peptidi. Aromatične karboksilne kiseline. Nomenklatura. . pirol. Alifatične nezasićene monokarboksilne kiseline. Dobijanje i hemijska svojstva. Hemijska svojstva. glikogen i celuloza. Dobijanje. Zasićene alifatične monokarboksilne kiseline. jabučna. Karboksilne kiseline. purin i njihovi derivati. Nomenklatura. estri). Važniji predstavnici. Podela. Derivati karboksilnih kiselina (hloridi. Dobijanje. Hidroksi-karboksilne kiseline (mlečna. Polisaharidi: skrob.7. Nomenklatura. 13. Hemijska svojstva. Disaharidi: maltoza. Furan. Stereoizomerija i optička aktivnost organskih jedinjenja. Predstavnici. Alifatična i aromatična nitro-jedinjenja. Nitro jedinjenja. amidi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful