P. 1
Operativni sistemi - predavanja

Operativni sistemi - predavanja

|Views: 1,092|Likes:
Published by Pavle Stepanic

More info:

Published by: Pavle Stepanic on Oct 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Definicija i zadaci operativnog sistema
 • 1.2 Začeci operativnih sistema
 • 1.3.1 Rad off-line
 • 1.3.2 Baferovanje
 • 1.3.3 Spooling
 • 1.3.4 Multiprogramiranje
 • 1.3.5 Deljenje procesorskog vremena (Time Sharing)
 • 1.3.6 Sistemi za rad u realnom vremenu (RealTime Systems)
 • 2.Slojevita realizacija
 • 3.1 Koncept multiprogramiranja
 • 3.2.1 Osnovni koncepti
 • 3.2.2 Redovi procesa
 • 3.3.2 FCFS algoritam
 • 3.3.3 SJF algoritam
 • 3.3.4 Algoritam sa prioritetima
 • 3.3.5 Algoritmi sa prekidanjm
 • 3.3.6 Kružni algoritam
 • 3.3.7 Višenivovski redovi
 • 3.3.8 Višenivovski redovi sa povratnom spregom
 • 6.1 Gola mašina
 • 6.2.1 Zaštitni hardver
 • 6.2.2 Relokacija
 • 6.3 Prebacivanje (swapping)
 • 6.4.1 Particije fiksne dužine (MFT)
 • 6.4.2 Particije promenljive dužine(MVT)
 • 6.5 Straničenje
 • 6.6 Segmentacija
 • 8. Upravljanje ulazno-izlaznim jedinicama
 • 9. Upravljanje sekundarnim i tercijalnim memorijama
 • 10. Fajl sistem
 • 11 čas
 • 14.SIGURNOST I ZAŠTITA Sigurnost

1.

Uvod u operativne sisteme
Svaki računarski sistem sastoji se od skupa tehničkih komponenti – hardvera, programskog koda – softvera i podataka koji se obrađuju. Kao što je poznato, hardver predstavlja samu mašinu, dok softver predstavlja programe. Predmet našeg izučavanja biće operativni sistemi, posebna vrsta softvera bez koje upotreba same mašine praktično ne bi bila moguća. Operativni sistem je program koji predstavlja interfejs između hardvera računara i korisnika računarskog sistema. Njegova svrha je da obezbedi okolinu u kojoj se izvršavaju korisnički programi. Prema tome, osnovni cilj operativnog sistema je da učini računarski sistem pogodnim za upotrebu. Drugi cilj je da se korišćenje resursa računarskog sistema odvija na efikasan način. 1.1. Definicija i zadaci operativnog sistema Računarski sistem se grubo može podeliti na četiri komponente (slika 1.1): • Hardver (CPU, memorija, U/I uređaji). • Operativni sistem. • Aplikativni softver (kompilatori, sistemi za upravljanje bazama podataka, tekst procesori, grafički porgrami, itd.). • Korisnici (ljudi, drugi računari ili druge mašine).

Hardver računara Sl. 1.1. Apstraktni pogled na komponente računarskog sistema. Hardver računara pruža osnovne resurese. Aplikativni programi definišu načine na koje se ti resursi koriste za rešavanje nekog od problema korisnika. U sistemu može postojati više različitih korisnika koji pokušavaju da reše različite probleme. Stoga mogu da postoje različiti aplikativni programi. Operativni sistem upravlja dodelom hardverskih resursa i vrši koordinaciju upotrebe hardvera između različitih aplikacija različitih korisnika. Iz ovih razloga možemo posmatrati operativni sistem kao alokator resursa. Računarski sistem sadrži različite resurse koji mogu biti hardverski ili softverski kao što su: CPU vreme, memorijski prostor, prostor za smeštaj datoteka, U/I uređaji itd. Operativni sistem deluje kao menadžer ovih resursa dodeljujući ih različitim programima i korisnicima na osnovu njihovih potreba tokom izvršavanja njihovih zadataka. Kako je sasvim moguće da se javi više zahtava za resursima koji često mogu biti međusobno suprostavljeni, opertivni sistem mora da odlučuje o tome kako će dodeljivati resurse kako bi se rad računarskog sistema odvijao na nepristrasan i efikasan način. Ukoliko se usresredimo na upravljačku funkciju operativnog sistema, možemo reći da je operativni sistem upravljački program koji nastoji da izvršenje korisničkih programa teče bez grešaka. Ovo se naročito odnosi na upravljanje U/I uređajima. Generalno, ne postoji potpuno adekvatna definicija operativnog sistema. Razlog za postojanje operativnog sistema je u tome što su operativni sistemi razuman način da se kreira upotrebljiv računarski sistem. Možda je lakše definisati operativni sistem definišući šta radi jedan operativni sistem nego šta je on u stvari. Operativni sistemi - predavanja 1

Već smo rekli da su dva osnovna cilja operativnog sistema da računarski sistem učini pogodnim za upotrebu i da obezbedi efikasan rad računarskog sistema. Ova dva cilja su ponekad u kontradikciji. U prošlosti se efikasnost smatrala važnijom od pogodne upotrebe, tako da se teorija operativnih sistema skoncentrisala uglavnom na optimalnu upotrebu resursa. 1.2 Začeci operativnih sistema Na početku, postojao je samo hardver računara. Prvi računari su bili fizički ogromne mašine kojima se upravljalo sa konzole. Programer bi napisao program i zatim upravljao radom programa sa konzole. Najpre bi se program ručno uneo u memoriju, bilo preko ploče se prekidačima, papirne trake ili bušenih kartica. Zatim bi se pritiskom na određene tastere unela početna adresa programa i započelo njegovo izvršavanje. Programer koji je ujedno bio i operater, pratio bi izvršavanje programa preko naročitih displeja na konzoli. U slučaju grešaka, programer bi zaustavljao program, ispitivao sadržaj registara i memorije i otklanjao grešku direktno sa konzole. Izlaz bi se štampao ili bušio na traku ili karticu radi kasnijeg štampanja. Mnogi sistemi koristili su šemu rezervacije. Onaj ko bi želeo da koristi računar bi se upisivao u raspored tražeći sebi slobodno vreme i rezervišući ga. Međutim, nekada je predviđeno vreme bilo prekratko (u slučaju kada se jave problemi) a nekada ne bi bilo iskorišćeno u potpunosti.

Slika 1.2. Izgled memorije za rezidentni monitor. Tokom vremena počelo se sa korišćenjem čitača kartica, štampača i magnetnih traka, Razvijeni su asembleri, louderi i linkeri kako bi olakšali programiranje. Kreirane su biblioteke funkcija. Javljaju se drajveri uređaja kao specijalni programi, napisani za svaki uređaj, a koji su uzimali u obzir posebnosti svakog uređaja. Nešto kasnije, sa pojavom viših programskih jezika, posao programiranja je olakšan, ali je zato otežan posao operatera. Da bi se, na primer, izvršio neki program napisan u Fortranu, bilo je potrebno najpre napuniti Fortran prevodilac u računar, tj. montirati odgovarajuću magnetnu traku. Program bi se čitao sa bušenih kartica i upisivao takođe na magnetnu traku. Prevodilac bi generisao asemblerski kod koji je morao da se asemblira sličnim postupkom a zatim da se izvrši linkovanje. Posle ovoga bi se program izvršavao i po potrebi prečišćavao. Pri ovome je vreme postavljanja bilo ogromno. Rešenje je potraženo na dva načina. Unajmljeni su profesionalni operateri, tako da programer i operater više nisu bili jedna osoba. Nije više bilo nužno da programeri rezervišu vreme na računaru. Drugi način je podrazumevao uvođenje paketne obrade. Poslovi slične prirode grupisani su u pakete i izvršavali jedan za drugim. Ova rešenja su malo poboljšala iskorišćenost računara. Ostajao je problem u tome što je, prilikom prekida rada programa, operater utvrđivao da li je prekid bio normalan ili abnormalan, po potrebi Operativni sistemi - predavanja 2

vršio damp memorije i potom punio čitač kartica novim poslom, ostavljajući procesor neiskorišćenim za to vreme. Da bi se i ovaj problem prevazišao, uvedeno je automatsko sekvenciranje poslova i prvi rudimentarni operativni sistemi. Na taj način vršen je automatski prenos upravljanja sa jednog posla na drugi. Kreiran je mali program nazvan rezidentni monitor (slika 1.2). Na početku rada računara upravljanje se predaje rezidentnom monitoru koji je dalje prenosio upravljanje programima. Kada se neki program završi kontrola se ponovao vraća rezidentnom monitoru koji opet ide dalje na drugi program. Da bi rezidentni monitor znao koji program treba da se izvršava uvedene su upravljačke kartice koje su ukazivale monitoru koji program treba da se izvrši. Na primer, $FTN – izvrši Fortran prevodilac $ASM – izvrši asembler $RUN – izvrši korisnički program Za određivanje granica poslova koristile se se još dve kartice: $JOB – Prva kartica posla $END – Poslednja kartica posla Znak $ odvajao je upravljačke kartice od kartica koje su predstavljale programe ili podatke. Neki proizvođači su koristili i druge znake (npr. //). Na slici 1.3 vidimo primer skupa kartica za izvršavanje jednog paketa poslova.

1.3 Poboljšavanje performansi prvobitnih operativnih sistema Računari su, pogotovu veliki, bili veoma skupe mašine, tako da se zahtevalo da izvršavaju što je moguće više poslova. Prelazak na paketne sisteme sa automatskim sekvenciranjem poslova bio je izvršen upravo iz razloga poboljšanja performansi. Ljudi su, u poređenju sa računarom, veoma spori pa je poželjno da se što više ljudskih operacija zameni softverom operativnog sistema. Međutim i kod ovog pristupa je CPU ostajao neuposlen. Mehanički U/I uređaji su mnogo sporiji od elektronskih uređaja. To znači da CPU često čeka na U/I. 1.3.1 Rad off-line Jedno rešenje problema sastojalo se da se ulaz sa sporih, mehaničkih uređaja iskopira najpre na magnetnu traku. Kada se traka napuni onda ona služi kao ulaz računarskog sistema. Prilikom izlaza se na sličan način punila magnetna traka, a štampanje je vršeno kasnije. Takav rad čitača kartica i štampača naziva se off-line. Postojala su dva pristupa ovom problemu. Uređaji specijalne namene, kao što su čitači kartica, linijski štampači i sl., pravljeni su tako da je njihov izlaz, tj. ulaz magnetna traka. Drugi pristup je podrzumevao upotrebu malog računara koji bi bio posvećen kopiranju sa ili na traku. Taj mali računar je predstavljao neku vrstu satelita većem računaru. Satelitskaobradaje jedan od prvih slučaja sistema sa više računara koji rade zajedno u cilju poboljšanja performansi. Glavna prednost off-linerada je u tome što glavni računar nije više bio ograničen brzinom sporih U/I uređaja, Operativni sistemi - predavanja 3

omogućen je planiranjeposlova(job scheduling). Ideja multiprogramiranja sastoji se u sledećem. jer je magnetna traka poluadresivi medijum sa ugrađenom sekvencijalnom prirodom pristupa. Problem sa magnetnim trakama je bio što.već samo brzinom mnogo bržih jedinica magnetnih traka. Dok su poslovi dolazili direktno sa čitača kartica pa i sa magnetne trake. Osim ovoga. završetak U/I operacije ili slično. kao što je disk. kada imamo nekoliko poslova na brzom uređaju sa direktnim pristupom. Po ceni izvesnog prostora na disku i nekoliko tabela koje prate sadržaj na disku. ali je ubrzo bila zamenjena u mnogim sistemima. U određenom trenutku posao će čekati na montiranje trake. Prednost spoolinga nad baferovanjem je što je ovde U/I aktivnost jednog posla preklopljena sa CPU aktivnostima drugih poslova. dok CPU obradi prethodne podatke. novi ulaz biće učitan. Način obrade koji se odvijao pomoću diskova nazivao se Spooling(Simultaneous Peripheral Operation On-Line). Operativni sistem bira jedan od poslova iz poola poslova i počinje da ga izvršava. dok se uparavljačkim karticama ili drugim komandama ukazivalo kako se logički uređaj preslikava na fizički uređaj.3.4). Spooling. na komandu sa tastature. ulazni uređaj odmah počinje sa narednim ulazom. tako de se sve operacije obavljaju sa kopijom na disku i to mnogom većom brzinom (ovaj šema se naziva staging a tape). Baferovanje preklapa U/I aktivnosti nekog posla sa njegovim CPU aktivnostima. Uz malo sreće. 1. programi su na taj način mogli da se izvršavaju nezavisno od tipa U/I uređaja (device independence). Programi su pisani da koriste logičkeU/I uređaje. 1.3 Spooling Priprema poslova za off-linerad se nastavila neko vreme. Ekstremni oblik spoolinga je da se čitav sadržaj magnetne trake iskopira na disk. Baferi su obično sadržavali blokove podataka koji su se satojali od nekoliko logičkih zapisa.2 Baferovanje Još jedno rešenje problema sporosti U/I uređaja je baferovanje. Međutim. Sličan proces može da se odvija i prilikom izlaza. Osim ovoga. Pošto se podaci učitaju i CPU počinje da radi sa njima.4 Multiprogramiranje Najvažniji aspekt planiranja poslova je sposobnost multiprogramiranja. spooling obezbeđuje važnu strukturu podataka: poolposlova. Pre Operativni sistemi . Baferovanje nije uvek dovoljno da se poveća efikasnost rada računara. oni su morali da se izvršavaju u sekvencijalnom FIFO poretku. Ovde se disk koristi kao veliki bafer (slika 1. omogućeno je preklapanje CPU aktivnosti jednog posla sa U/I aktivnošću drugog. 1. Čitač kartica Linijski štampač Sl.predavanja 4 . 1.3. Takođe se uvodi i direktnipristup memoriji(DMA).3. Problem koji se kod implementacije baferovanja javljao sastojao se u otkrivanju kada je U/I uređaj završio svoj rad što je pre to moguće. naročito kod programa koji su ekstremno posvećeni U/I aktivnostima ili CPU aktivnostima. Sistemi diskova su ušli u široku upotrebu. Pool poslova omogućuje da operativni sistem može da među spremnim poslovima iz poola odabere koji će se sledeći izvršiti i na taj način da poveća efikasnost. Kada se slična stvar dogodi i sa tim poslom priča se ponavlja. Spooling ima direktan uticaj na poboljšanje performansi. U tom slučaju se operativni sistem jednostavno prebaci na drugi posao i počinje njega da izvršava. Težnja kod baferovanja je da se i CPU i U/I uređaju uposle sve vreme. recimo čitač kartica nije mogao da upisuje na traku na jednom kraju a CPU da čita podatke sa drugog kraja.4. Ovaj problem se rešavao uvođenjem sistema prekida.

Obrada kod ovakvih sistema mora biti završena u okviru unapred zadanog vremenskog perioda. 2. oni moraju da se istovremeno nalaze u memoriji (slika 1. podaci.5 Deljenje procesorskog vremena (Time Sharing) Sistemi sa deljenjem procesorskog vremena su rezultat pokušaja da se obezbedi interaktivna upotreba računarskog sistema po razumnoj ceni. Upravljanje resursima računarskog sistema Pod resursima podrazumevamo programe.3. Primer: punjenje memorije sa podacima ili programima. 4. Automatsko funkcionisanje računarskog sistema OS mora da omogući funkcionisanje računarskog sistema bez dodatne intervencije korisnika.predavanja 5 . Mogućnost planiranja i raspoređivanja poslova (scheduling) Operativni sistemi . Takođe moramo da imamo i mogućnost kratkoročnog planiranja poslova (cpu scheduling). tako da bilo koja njegova intervencija u toku rada OS učiniče isti sporim i neefikasnim a samim tim i neadekvatnim za rešavanje mnogih problema. Osnovni cilj svakog OS je da svi ovi rasursi budu optimalno upotrebljeni. To povlači da moraju da postoje sredstva za upravljanje memorijom. Dokle god postoji neki posao koji treba izvršavati CPU nije besposlen. upravljanja konkurencijom.3. upravljanja zastojima. Primer upis datoteke na HD računara.ili kasnije će prvi posao završiti svoje čekanje i dobiće ponovo CPU kako bi se nastavio. Operativni sistemi sa multiprogramiranjem su prilično složeni. zaštite i dr. Obezbeđivanje pristupačnog radnog okruženjaza krajnjeg korisnika Potrebno je da računar koji razume samo jednostavan ali nerazumljiv jezik 1 i 0 približi krajnjem korisniku i omogući mu da može da upravlja računarskim sistemom putem razumljivih naredbi bliskih jeziku kijm govorimo. Računar analizira te podatke i po potrebi podešava upravljanje kako bi promenio ulaz u senzore. 1. Da bi mogli da imamo nekoliko poslova spremnih za izvršavanje. memorija. jer se upravljanje procesorom prenosi na druge poslove tokom svakog vremenskog intervala. unapred definisanog vremenskog intervala. Različiti senzori snabdevaju računar podacima. I/O kontroleri i sve ostalo što se koristi da bi se dobila neka informacija ili izvršila neka radnja. Ovakav operativni sistem koristi planiranje CPU-a i multiprogramiranje dozvoljavajući svakom korisniku da koristi procesor tokom malog.6 Sistemi za rad u realnom vremenu (RealTime Systems) Još jedan oblik operativnih sistema jesu sistemi za rad u realnom vremenu. 1. planiranja U/I uređaja. Sada nije problem što korisnicima treba relativno puno vremena da izvrše unos sa tastature ili pročitaju sa ekrana monitora rezultate rada programa.5). Ovakvi sistemi se često koriste kao kontroleri u specijalnim aplikacijama. Osnovni razlog za to je sporost korisnika. 3. Funkcije operativnog sistema OS predstavlja skup sistemskih programa koji posreduje između korisnika i računarskog hardvera a clij mu je da: o Izvršava korisničke programe i olakša rešavanmje korisničkih problema o Približi korišćenje računarskog sistema i učini ga podesnijim za korisnika o Omoguči što efikasnije iskorišćenje računarskog hardvera 1. procesor.

5. Visok nivo efikasnosti 2. 6. mrežne OS. U tu svrhu koristimo dve hardverske strukture i to: kanal i tehniku prekida. OS za stone računare. Poželjne osobine Operativnog sistema 1. zahtevi za dodelu nekih resursa. distribuirane OS. odvoji od procesora kako bi on mogao da za to vreme radi neke druge stvari. ugnježdeni OS (embedded). Eliminisanje zavisnosti U/I operacija Izvršavanje U/I operacija je znatno sporije od procesora pa je potrebno da OS te operacije izoluje tj. Kanal predstavlja uređaj koji kontroliše jedan ili više perifernih uređaja i po pravilu on se realizuje putem DMA (Direct Memory Access) kontrolera. 2. Struktura Operativnog sistema Jedan računarski sistem posmatramo kao skup komponenti sa tačno definisanim ulogama i međusobnim vezama između softverske i hardverske koponente sistema. Deoba resursa U većini slučajeva konkurentne aktivnosti koriste zajedničke resurse ili informacije pa samim tim oni moraju da budu deljivi (shared).predavanja 6 . znatno se smanjuje cena jednog računarskog sistema. Prihvatljiva veličina Vrste Operativnih sistema OS možemo podeliti na različite vrste što sve zavisi od kriterijuma koji se koristi i to: o Prema broju korisnika: Jednokorisnički(single user) i višekorisnički (multyuser) o Prema broju simultanih aktivnosti: jednoprocesni (single tasking) i višeprocesne(multitasking) o Prema nameni i načinu obrade poslova: sistemi sa grupnom obradom (bach). Postoji više razloga da se oni dele a na prvom mestu to je ekonomičnost korišćenja tj. ručni OS (handheld system). sigurnost podataka i zaštita od grešaka i td. paralelnih aktivnosti koje se istovremeno izvršavaju. Postojanje dugotrajne memorije Da bi smo mogli da opslužimo viče korisnika tj. OS za upravljanje u realnom vremenu. Tehnika prekida se koristi da se procesor obavesti ili da neki uređaj zahteva opsluživanje ili pak da je neka radnja koju procesor nije izvršavao završena. interaktivni(time sharing) i kombinovani. Sa druge strane on mora da se ponaša i nedeterministički jer mora da odgovori na mnoge zahteve i događaje koji mogu da se dogode potpuno ne planirano u toku rada kao što su: razni nepredvidivi prekidi. korišćenje zajedničkih resursa. 3. o Prema funkcionalnim osobinama računarskog sistema: OS za velike računarske sisteme. Mnogi problemi se tu javljaju koje OS treba da razreši kao: obezbeđenje jednostavnog pristupa podacima. sekundarnom memorijom. Uloga operativnog sitema je Operativni sistemi . Visok nivo pouzdanosti 3. udružene sisteme. greške u toku izvršavanja programa). Nedeterminizam OS mora da se ponaša deterministički tj. OS za višeprocesorske sisteme. Karakteristike Operativnih sistema 1. Jednostavnost održavanja 4. da više programa istovremeno izvršavamo neophodan preduslov je da imamo mogućnost trajnog skladištenja kako podataka tako i programa na nekom medijumu sa velikom brzinom pristupa istom. njihovo istovremeno izvršavanje.Radi preciznije dodele procesa i procesora uvode se kontrolne naredbe koje treba da upravljaju celokupnim radom računarskog sistema (job control language). DMA je sposoban da vrši prenos podataka između perifernih uređaja a da pri tom ne angažuje procesor za to. Multiprogramiranje Tehnika koja nam omogučuje da na jednom računaru pokrenemo više programa od jednom tj. kada izvršava isti program sa istim podacima on mora uvek da da isti rezultat bez obzira kada se vremenski taj program odvija. Javljaju se mnogi problemi koje tu treba razrešavati kao:uzajamno ne mešanje. prelazak sa jedne na drugu aktivnost i td. brzina upisivanja i očitavanja podataka. sinhronizacija aktivnosti koje zavise jedne od druge. OS za sisteme sa deljenjem vremena. To se rešava putem uređaja sa velikim kapacitetom tj. 4. Konkuretnost Predstavlja postojanje više simultanih.

predavanja 7 . 4. Zadaci koje OS na ovom nivou treba da izveši su: realizacija strategije dodele memorije.Slojevita realizacija Ovde je OS podeljen na hijerahijski organizovane slojeve gde svaki sloj može da poziva samo funkcije iz nižih tj podređenih slojeva. realizuje strategija dodele resursa i određuje prioritet njihovog izvršavanja. Upravljanje memorijom odnosi se na upravljanje glavnom (operativnom) memorijom. vrši obradu procesa (manipulaciju nad procesima). Ova komonenta je vrlo bitna kod složenijih sistema gde imamo višekorisnićki rad (multiuser mode). U višekorisničkom sistemu sve se to umnožava sa brojem korisnika pa se tu javlja i potreba da OS vodi računa i zaštiti pojedinih delova memorije od neovlašćenog upada i narušavanja integriteta podataka. On podrazumeva interaktivni rad a ako te interakcije nema onda se koristi neki jezik za obradu polova – jezik za upravljanje poslovima. Upravljanje prostorom na disku. 3. Upravljanje podacima 4. Upravljanje memorijom 6. vrši se izbor posla. Jezgro vodi računa o procesoru kao resursu operativnog sistema. Upravljanje podacima Ova komonenta treba da omogući korisniku što lakše korišćenje i manipulaciju podacima koji se nalaze u memoriji. 2. Upravljanje U/I uređajima odnosi se na obezbeđivanje nezavisnosti uređaja i efikasnosti njihovog rada. Planiranje i evidencija 3. Tako na primer kod prvog slojevitog OS THE nulti sloj upravlja procesorom. Jezgro operativnog sistema je najbliže hardveru. Operativni sistem maora da ima u vidu da se memorija sastoji od fizički različitih komonenti koje su izrađene različitim tehnologijama. Osnovna uloga ovog dela OS je da vodi računa o organizaciji podataka koji se smeštaju u vidu datoteka koje su oragnizovane kao adresari (direktorijumi) i obićni fajlovi kao i o njihovoj zaštiti. Operativni sistemi . zatim da se u memoriji nalaze i programi i različiti podaci kao i sam operativni sistem. U ovakvom OS možemo da razlikujemo tri osnovna skupa programa i to: glavni program koji obrađuje sistemske zahteve. Interpretacija komandnog jezika – može biti totalno van operativnog sistema ali je funkcijski tu. 5. Upravljanje U/I uređajima 5. Planiranje i evidencija Ovaj deo obuhvata aktivnosti koje su vezane za uvođenje novih poslova u sistem i pravljenje poretka u kom će se oni izvršavati. Svaki računarski sitem ima samo jednu memoriju i ona se posmatra kao jedna celina iako se sastoji iz nekoliko delova. Dakle. Interpretacija komandnog jezika 2. Zavisno od vrste računarskog sistema korisniku može biti na rspolaganju određeni komandni jezik. Ono upravlja sistemom prekida računara i vrši obradu prekida. realizaciju strategije dodeljivanja i oslobađanja uređaja kao i samu njihovu dodelu.da definiše sve te veze i omogući da se na najefikasnij način softverskim alatima upravlja hardverskim komonentama. Projektovanje Operativnih sistema Navešćemo tri osnovne koncepcije kod projektovanja OS koje su zastupljene: 1. Uglavnom svi operativni sistemi imaju strukturu kao na slici br. realizacija strategije oslobađanja memorije i osloba\anje memorije. Sabv ostali softver radi korisnićkom ( user mode) gde je moguće manjati programski kod. planira procese (upravlja procesorom ili procesorima ako ih ima više). Kod nekih operativnih sistema ovaj najniži sloj se naziva upravljanje procesima ( kod LINUX-a imamo i upravljanje procesima i jezgro OS gde je jezgro nešto širi pojam).1 1.Monolitni sistemi Predstavlja najčešću realizacij OS u prošlosti. dodela memorije. Svaki sloj ima tačno određenu funkciju i upravlja tačno određenim resursima. Ovde operativni sistem radi u zaštićenom ražimu rada ( kernel mode) gde je hardverski onemogućena izmena koda koji se izvršava. 2. skup sistemskih procedura koje se pozivaju prilikom sistemskih poziva i skup pomoćnih procedura koje koriste sistemske porcedure. njihovu sinhronizaciju i medjusobnu komunikaciju. Monolitni OS je realizovan kao skup procedura koje se po potrebi mogu međusobno pozivati bez ikakvih ograničenja.Pod evidencijom se podrazumeva evidentiranje korišćenja resursa. Jezgro ( kernel ) 1. 6. Zbog toga ovakva organizacija OS dobila je naziv velika zbrka(big mess). Uloga ovog dela je da vodi računa i o sekundarnoj memoriji kao i njenoj defragmentaciji tj.

Radi se o virtuelnoj mašini koja ima velike prednosti pri realizaciji novih OS. Pored toga ovakvi OS su lako prenosivi na druge računarske platforme a što je najvažnije postignuta je znatno veća pouzdanost i sigurnost u odnosu na ostale OS drugačije arhitekture. Sve hardverske operacije koje ti OS šalju prema svojim virtuelnim mašinama prihvata monitor virtuelnih mašina i realizuje ih u skladu sa hardverom ispod sebe. spremno da odgovori na sve zahteve jednog računarskog sistema. Ovakvom strukturom omogučili smo da se takvi OS jednostavno mogu proširiti novim modulima jer se njihovim dodavanjem ne narušava osnovno dobro zaštićeno jezgro. treći sloj upravlja U/I operacijama a četvrti sloj je zadužen za korisničke programe koje ne interesuju niti upravljanje procesorom niti memorijom niti pak komunikacija između procesa. Virtuelne mašine obezbeđuju kompletnu zaštitu sistemskih resursa. Tu se nalaze korisnički moduli koji mogu međusobno da komuniciraju ali samo preko sistema poruka (message passing).prvi sloj upravlja memorijom. virtuelne mašine mogu instalirati različiti operativni sistemi koji izvršavaju različite programe. Sve ostale funkcije jezgra smeštaju se u korisnički prostor. Virtuelne mašine Ovde je potrebni istači još jednu softversku strukturu koja je vezana za razvoj OS i koju je lansirao IBM. OS stvara iluziju o višestrukim procesima koji se izvršavaju na svom virtuelnom procesoru i svojoj virtuelnoj memoriji. 3. poseban sistem koji obezbeđuje niz virtuelnih mašina koje predstavljaju tačne kopije tog hardvera.Arhitektura mikrojezgra Mikrojezgro (microkernel) predstavlja veoma savremen koncept u relizaciji savremenih OS. Operativni sistemi .predavanja 8 . Struktura virtuelnih mašina definisana je na sledeći način: na najnižem nivou nalazi se hardver. drugi sloj upravlja komunikacijom između različitih procesa i komandnog interpretera. Sada se na te kopije tj. Svaka virtuelna mašina realizovana je slojevito i ona tretira realni hardver i realno jezgro kao da je to hardver za operativni sistem koji ona predstavlja. Osnovna zamiso je da se napravi minimalno jezgro visokih performansi koj će biti jako pouzdano i robusno tj. a iznad njega monitor virtuelnih mašina tj. pošto su sve one međusobno izolovane i ne mogu direktno deliti resurse.

. Operativni sistemi . matematičke formule i td. Oni se prave za uske oblasti jer se danas još uvek nemoguće napraviti neki opšti generator. Sa razvojem računara programski sistem postaje sve složeniji i složeniji. prevodioci : asembler. Računar ima mnogo sredstava i to više primeraka istog sredstva (na primer tri diska). . Suprotno ovome izvršavanje nekih operacija nad izlaznim podacima kao što je: formatiranje. visokom ili vrlo visokom prog. Takav program se naziva izvršna jedinica ( bound unit ). Punilac ili loader tu izvršnu verziju programa prebacuje u operativnu memoriju i inicira njegovo izvršavanje. Svakom programskom jeziku odgovara jedan program nazvan jezički procesor koji sve programe napisane na tom jeziku preslikava u oblik koji računar prepoznaje i direktno ih izvršava ili interpretira. Tu pre svega spadaju programi za sortiranje podataka. Pojam procesor. kompajleri i interpretatori . Taj sistem treba da obezbedi programeru različite komponente u zavisnosti od modela programa koji programer želi da realizuje tj. disk. korekcije i testiranja programskog koda. Prevodioci su jezički procesori koji prihvataju programe napisane na nekom programskom jeziku i generišu funkcionalno ekvivalentne programe na nekom drugom jeziku. fajlovi. Ako se radi o programima.jezički procesori tj. a u vremenskom multipleksu više procesa ukoliko tip resursa to dozvoljava. štampač. programi i td.loaderi ili punioci unose program u operativnu memoriju i pokreću njegovo izvršavanje. konverziju. U sistemske programe spadaju: . Mogu biti apsolutni ili simbolički u zavisnosti od toga kako pristupaju adresama u programu. izbacivanje nepotrebnih delova kao i optimizacija programskog koda. Za njih je bitno znati kako je projektant zamislio model editovanog dokumenta: da li je on alfanumerički.editori omogućavaju unos i ažuriranje programa i podataka ali raznih drugih dokumenata kao što su: slike. operativna memorija) ili struktura podataka (semafor.U sistemskim programima može da se prepozna jedna grupa programa programski sistem koji obezbeđuje automatizaciju procesa razvoja programa. .linkeri ili povezivači objednjuju nezavisne komonente-module u jednu programsku celinu. vektorski ili se sastoji iz više objekata.jeziku. Linker i loader se često mogu naći implementirani kao jedinstvena softverska komponenta. . Dibager je usko vezan određeni programski jezik.sredstva za testiranje programa – pomažu kod testiranja programskih rešenja kako bi oni mogli da odgovore postavljenim zahtevima. Bez njih je moguće napisati i pokrenuti neki program i njihova je uloga samo da pomažu programeru i prošire mogućnosti operativnog sistema. operativna memorija.predavanja 9 . . a mogu se koristiti i sistemske biblioteke. U/I kanali. . a kojima upravlja operativni sistem. sistemi za računarsku grafiku kao i multimedijalni sistemi. Postoje i određeni uslužni programi koji spadaju u programski sistem a koji nisu od fundamentalnog značaja za razvoj programa tj. isti se uvodi u odgovarajući prevodilac-kompajler. U procesu nastanka jednog programa mogu se koristiti više programa koji mogu biti tipa glavnog programa ili potprograma. u softverskom smislu.višestruko korišćeni (reusable) kao što su centralni procesor.dibageri (prečišćavaći) pomažu programeru u procesu pronalaženja grešaka u programskom kodu na asembleru. upotrebljava se da označi računarski program koji vrši obradu drugih računarskih programa. preglede.predprocesori i postprocesori – predprocesori su sistemski programi koji treba da pripreme naš program za rad u nekom okruženju – vrše pripremu za ulazak u neki drugi program. za štampanje podataka. grafikoni. za rad sa datotekama.jednostruko korišćeni (consumable) kao što su poruke i signali. Resursi su hardverska sredstva (procesor. . Sve njih povezuje linker ćija je osnovna uloga da formira program koji će biti spreman da se izvršava nakon njegovog punjena u operativnu memoriju. bitmapiran. arhiviranje i kriptovanje podataka. Takođe se sve više koriste sistemi za upravljanje bazama podataka. Služi za efikasno izvođenje razlićitih opštih funkcija. Ove komponente se takođe ubrajaju u sistemske programe i sve se češće javljaju u proširenim operativnim sistemima. On treba da obezbedi samo automatizaciju procesa unošenja. adresarima. Resursi mogu biti: . Rezultat kompilacije je objektni kod koji još uvek nije spreman za izvršavanje. slog u bazi podataka) koji su na raspolaganju procesima.vrše sistemski programi poznati kao postprocesori.generatori na osnovu opisa neke operacije generišu program koji izvršava tu operaciju. makroasembler. sistemi za komunikaciju. U/I jedinice. Sve komponente programskog sistema se izvršavaju pod nadzorom operativnog sistema. Sredstvo u jednom trenutku može koristiti samo jedan proces. nakom izlaska iz editora kojim je napisan izvorni kod.

Jednoprocesorski sistem (uniprocesor) je računarski sistem koji ima samo jedan centralni procesor.predavanja 10 . Obrada u vremenskoj podeli (timesharing) je obrada koja obezbeđuje da više korisnika istovremeno radi na sistemu pri čemu mogu koristiti isti ili različiti program. Paketna obrada (batch processing) je obrada kod koje se programi izvršavaju serijski bez interakcije između korisnika i programa. Multiprogramski sistemi se karakterišu time da više aktivnih programa mogu istovremeno konkurisati za resurse sistema. Programi i podaci se unapred pripremaju na spoljnim medijumima i organizuju u vidu paketa koristeći naredbe JCL (Job Control Language). Višeprocesorski sistem (multiprocessor) je računarski sistem koji ima dva ili više centralna procesora koji istovremeno učestvuju u rešavanju istog problema.Višekorisnički (multiaccess ili multiuser) operativni sistemi su sistemi koji dopuštaju simultani pristup računaru sa dva ili više terminala.Dopušta se da veći broj korisnika radi konkuretno deleći resurse sistema u vremenskom multipleksu. Višeprocesorski operativni sistem (multiprocessor operating systems ili multitasking operating systems) su sitemi projektovani tako da mogu konkurentno da izvršavaju više procesa ili zadataka. Operativni sistemi . Čak i kada ražunar ima hardverske mogučnosti da paralelno izvršava ulaz/izlaz sa glavnim programom (ima U/I procesor ili komunikacioni procesor) u jednom vremenskom intervalu se može izvršavati samo jedan program i na njemu može raditi samo jedan korisnik pa se takav računar smatra jednoprocesorskim.

Stalni problem kod operativnih sistema je kako nazivati sve aktivnosti CPU-a. ona pokazuju hipereksponencijalnu krivu frekvencije (slika 3. ^ak i kod jednokorisničkih sistema korisnik može biti u stanju da izvršava više programa istovremeno: jedan interaktivni i više paketnih programa.3 čas 3. tada oni mogu da dele CPU.predavanja 11 . Svaka akcija računarskog sistema se inicira od strane CPU-a. Proces ima neka svoja obeležja tj.1 Koncept multiprogramiranja Najvažniji koncept u modernim operativnim sistemima je multiporgramiranje. Bez obzira na tip procesa. tu ne postoji nikakva anarhija. Pošto program postaje proces tek kada počne da se izvršava 3. CPU se takođe koristi i za druge sistemske aktivnosti. već se sve to odvija po određenom protokolu koji je definisao da se korisniku omogući da što efikasnije izvrši ono što želi i da postigne što optimalnije iskorišćenje svih raspoloživih resursa. Uspešnost planiranja poslova zasniva se na osobini procesa da njihovo izvršenje predstavlja ciklus CPU aktivnosti i U/I aktivnosti.1 Osnovni koncepti CPU izvršava veliki broj poslova ili zadataka. Ovim se povećava opšta efikasnost sistema i obavlja više poslova za kraće vreme. i mada se prilično razlikuju od procesa do procesa i od računara do računara. Proces je program koji se izvršava tj. programske zahteve i U/I prekide. Prebacivanjem CPU-a sa procesa na proces se povećava produktivnost računarskog sistema. Upravljanje procesima Upravljanje procesima predstavlja osnovni zadatak svih operativnih sistema koji omogučavaju multiuser i multitasking.2. operativni sistem može da obavlja sopstvene interno programirane aktivnosti. Sve procese u OS možemo podeliti na sinhrone i asinhrone. CPU je jedan od osnovnih računarskih resursa. identifikacija ( podrazumeva adresu programa koji se izvršava a predstavlja proces). Jedan posao se izvršava sve do momenta kada mu zatreba neka U/I aktivnost kada čeka da se njegov U/I zahtev zadovolji. Paketni sistemi izvršvaju poslove dok sistemi sa deljenjem procesorskog vremena imaju korisničke programe. Ideja multiprogramiranja je relativno prosta. a svaki proces mora imati i neke sistemske podatke na osnovu kojih se razlikuje od ostalih procesa i na osnovu kojih OS može da upravlja tim procesom. Dok je njegova glavna aktivnost izvršavanje korisničkih programa. Sve su ovo oprečni zahtevi koji su prouzrokovali da OS mogu da rade u različitim režimima rada u zavisnosti od toga kome treba dati veći prioritet: oprimalnom usluživanju korisnika ili oprimalnom iskorišćavanju resursa. 3. Proces neprestano prelazi iz jednog u drugo od ovih stanja (cpu burst i I/O burst). Gledano sa strane OS proces je najmanji entitet koji se može planirati i koji ima svoj kod i podatke. Po mnogo čemu su sve ove aktivnosti slične pa ih zovemo jednim zajedničkim imenom: procesi. operativni sistem prenosi upravljanje nad CPU-om na drugi posao. Proces je program koji se izvršava. Ako bi mogli da u jednom trenutku zamrznemo stanje u OS videli bi stotine prisutnih procesa koji upravljaju razlićitim resursima i nalaze se u razlićitim stanjima. Kada u memoriji postoji više programa istovremeno. CPU mora da odgovori na trapove. U kodu se mogu ravnopravno naći mašinske naredbe i sistemski pozivi. 3. Trajanja CPU aktivnosti su merena. svi procesi moraju međusobno da sarađuju pa samim tim mora da postoji određena sinhronizacija među njima.2 Koncept planiranja poslova Planiranje je osnovna funkcija operativnog sistema. Propusna moć je iznos izvršenog posla u datom vremenskom intervalu. Proces je osnovni element koji se koristi kod gradnje OS. Operativni sistemi . Postoji veliki broj veoma kratkih CPU aktivnosti i mali broj veoma dugih.1). atribute i to su: prioritet. Kad se izvršava samo jedan program. pa je njegovo planiranje centralno u projektovanju operativnog sistema. pravila pristupa (ko može pristupiti procesu). jer se skoro svi računarski resursi planiraju pre upotrebe.Međutim. U ovoj glavi ćemo se upoznati sa osnovnim principima planiranja procesa i algoritmima planiranja procesa. Koristi od multiprogramiranja odslikavaju se u povećanoj iskorišćenosti CPU-a i većoj ukupnoj propusnoj moćiposlova. Svaki program mora imati kod i podatke. Umesto da CPU bude neuposlen tokom ispunjenja U/I zahteva. program postaje proces u trenutku kada počne da se izvršava.

). Stanje kada proces čeka da mu se dodeli CPU naziva se spreman.predavanja 12 . a kada mu se dodeli CPU onda je on u stanju izvršavanja.frekvencija trajanje Sl. Tokom svog izvršenja program menja stanje. broj procesa. • Informacije o upravljanju memorijom (bazni i granični registri memorijske oblasti ili stranična tabela). to aktivni proces može da čeka da mu se dodeli CPU ili da se na njemu izvršava. aktivan.3. čeka ili zaustavljen (slika 3. lista otvorenih datoteka. koja počinje i završava se CPU aktivnošću. Svaki od procesa može biti u jednom od sledećih stanja: novi.) • Informacije o planiranju CPU-a (prioritet procesa. •Sadržaj programskog brojača. • Informacije o nalozima (iznos CPU vremena i stvarnog vremena.) Operativni sistemi . 3. Kako više procesa može da deli CPU. U/I uređaji dodeljeni procesu. i dr. vremenska ograniženja. pointer Stanje procesa Broj procesa Programski brojač Registri Memorijske granice Lista otvorenih fajlova Broj procesa ••• 3. itd. broj naloga. • Informacije o stanju U/I (U/I zahtevi. •Sadržaj registara CPU-a.2). PCB je sadrži: •Stanje procesa. Izvršenje procesa je alternativna sekvenca CPU i U/I aktivnosti. pointeri na redove procesa i dr.1. Stanje procesa definisano je trenutnom aktivnošću. Histogram trajanja CPU aktivnosti. Upravljački blok procesa (Process control block) Svaki proces je u operativnom sistemu predstavljen njegovim upravljačkim blokom procesa (ponekad se zove i upravljački blok zadatka ili posla).

Poslovi koji čekaju kopiraju se na disk. Prema tome. što se tiče fleksibilnosti i boljeg iskorišćenja memorije. to je povezana lista čiji su elementi PCB-ovi procesa u redu. Zbog dugog intervala između dva izvršenja. Kod jednoprocesorskih mašina najviše jedan proces se u jednom trenutku može izvršavati. Planeri Operativni sistem ima više planera (schedulers). Najjednostavniji način je da se unapred odredi maksimalni broj procesa i statički dodeli dovoljno prostora za svaki PCB. dugoročni planer se aktivira samo kada neki posao napušta sistem.predavanja 13 . Dva su osnovna: dugoročni i kratkoročni. Dugoročni planer bira poslove iz pula poslova i puni ih u memoriju radi izvršenja. 3. Dugoročni planer (ili planer poslova) određuje koji će se poslovi propustiti u sistem radi obrade. Dinamička dodela memorije je obično bolja. srednja brzina dolaska poslova u sistem je jednaka srednjoj brzini izlaska iz sistema. On upravlja stepenom multiprogramiranja (brojem procesa u memoriji). Ovom memorijom se može upravljati na nekoliko načina. Osim redova spremnih procesa.4. Kratkoročni planer (planer CPU-a) bira jedan od tih poslova koji su u memoriji i spremni su za izvršenje i dodeljuje mu procesor. Spremni procesi drže se u redovima spremnih procesa. svi ostali će morati da čekaju dok se procesor ne oslobodi i dodeli nekom od njih. dugoročni planer ima na raspolaganju duže vreme za izbor posla. U paketnim sistemima ima više poslova koji su u sistemu nego onih koji mogu da budu izvršeni. Opšta šema planiranja poslova je u obliku dijagrama redova kao na slici 3. Kratkoročni planer vrlo često bira proces koji će se izvršavati i zato mora da bude veoma brz. u sistemu postoje i redovi uređaja u kojima procesi čekaju da im se dodeli neki U/I uređaj. Takođe je bitno da dugoročni planer taj izbor izvrši pažljivo i da napravi dobru mešavinu poslova orijentisanih ka CPU-u i onih orijentisanih ka U/I aktivnostima. Operativni sistemi . Redovi spremnih procesa ne moraju biti nužno FIFO strukture.PCB se mora smestiti u monitorsku memoriju. Dugoročni planer se izvršava znatno ređe.2 Redovi procesa Cilj multiprogramiranja je da se u svakom trenutku neki proces izvršava kako bi se maksimizirala iskorišćenost CPU-a. Ako u sistemu postoji više procesa. U opštem slučaju. ali zahteva složenije algoritme noseći i opasnosti od mogućih grešaka od pogrešnog dodeljivanja memorije. Ukoliko je taj stepen stabilan.2. Osnovna razlika ova dva planera je u frekvenciji njihovog izvršenja.

Postoji više kriterijuma na osnovu kojih se mogu porediti algoritmi planiranja. a izvodi se sa ciljem da se poboljša mešavina poslova ili da bi se oslobodila memorija u slučaju zagušenja. obično želimo da dobijemo optimalne performanse. Prilikom izbora određenog algoritma za određenu situaciju moraju se imati u vidu osobine algoritama. već se svaki novi proces šalje u memoriju kratkoročnom planeru. ali će nekada biti potrebno da se optimiziraju minimalne. vremena tokom kojeg se izvršavao na CPU-u i vremena tokom kojeg je obavljao U/I operacije. prebacivanje u korisnički režim rada i skok na odgovarajuću lokaciju u korisničkom programu kako bi se on nastavio. • Propusna moć. maksimizirajući iskorišćenost CPU-a i propusnu moć a minimizirajući vremena obilaska. Taj srednjoročniplanerje prikazan na slici 3. 3. Ti kriterijumi su sledeći: • Iskorišćenost CPU-a. Još jedna komponenta je uključena u funkciju planiranja i naziva se dispečer.predavanja 14 . • Vreme obilaska. mogu da imaju još jedan. Propusna moć je mera koja predstavlja broj poslova koji se mogu završiti u jedinici vremena. predstavlja vreme koje protekne od prijavljivanja posla dok se ne proizvede prvi izlaz programa. Druga mera. Na primer. ne računajući vreme potrebno da sa taj izlaz zaista i prikaže na nekom izlaznom uređaju. Kada izaberemo kriterijum na osnovu kojeg vršimo poređenje algoritama. Dispečer je modul koji u stvari daje upravljenje nad CPU-om procesu koji je izabran od strane kratkoročnog planera. • Vreme odziva. Stabilnost ovih sistema zavisi ili od fizičkih ograničenja ili od razumnog ponašanja korisnika. Ova šema naziva se swapping(prebacivanje).3. nužno je držati ga stalno uposlenim. Kako je CPU veoma skup uređaj. Neki sistemi. Iskorišćenost CPU-a može da varira od 0% do 100%. jer proces često na početku proizvede neki izlaz i nastavlja svoje izvršenje izračunavajući nove rezultate dok se korisniku prikazuju prethodni rezultati. Posle izvesnog vremena procesi se mogu ponovo vratiti u memoriju. sistemi sa deljenjem procesorskog vremena često nemaju dugoročni planer. Ako je CPU zauzet. srednji nivo planiranja. čekanja i odziva.3 Algoritmi planiranja Planeri CPU-a odlučuju o tome kojem od spremnih procesa treba dodeliti CPU. Ovo vreme je vreme koje protekne od momenta prijavljivanja posla do njegovog završetka i predstavlja sumu vremena koje posao provede u čekanju da uđe u memoriju. Ovo je ukupno vreme koje proces provede u redu čekanja spremnih procesa. U interaktivnim sistemima vreme obilaska nije baš najbolji kriterijum. 3. U realnim sistemima ona se obično kreće od 40% do 90%. koja se naziva vreme odziva. naročito oni sa virtuelnom memorijom ili sa deljenjem procesorskog vremena. čekanju u redu spremnih procesa. dok za kratke poslove propusna moć može da bude desetak poslova u sekundi. Ova komponenta mora da bude što je moguće brža.6 Ključna ideja je da je ponekad korisnije ukloniti proces iz memorije kako bi se smanjio stepen multiprogramiranja. U najvećem broju slučajeva optimiziraju se srednje vredosti. Ova funkcija obuhvata punjenje registara procesa.1 Kriterijumi performansi Različiti algoritmi imaju različite osobine i mogu da favorizuju jednu vrstu procesa u odnosu na druge. Operativni sistemi . odnosno maksimalne vrednosti ovih mera. Postoji više različitih kriterijuma planiranja. onda on obavlja neki posao. • Vreme čekanja.U nekim sistemima dugoročni planer može i da ne postoji ili može da bude minimalan. Za duge poslove ona može da iznosi jedan posao po satu.

Ukoliko postoje dva ili više poslova iste dužine.predavanja 15 . za drugi 27 a za treći 30. Rezultat tog efekta je slaba iskorišćenost i CPU-a i U/I uređaja. Vreme Posao izvršavanja 1 6 2 3 3 8 4 7 Upotreba SJF algoritma daje sledeću Gantovu kartu. gde svi procesi čekaju da jedan dugačak proces oslobodi CPU. Implementacija ovog algoritma se lako vrši korišćenjem FIFO redova.3. Posao 1 2 3 Vreme izvršavanja 24 3 3 Ako su ovi poslovi pristigli u redosledu navođenja i opslužuju se na osnovu FCFS algoritma. naziva se efekat konvoja. Kada se procesor oslobodi on se dodeljuje prvom procesu iz reda. Posao orijentisan CPU aktivnostima se vraća u red spremnih procesa i dodeljuje mu se procesor i priča se ponavlja. 3. svi ostali poslovi će završiti njihove U/I aktivnosti i biće u redu spremnih procesa. Kada je procesor slobodan on se dodeljuje onom poslu kod koga je ta dužina najmanja. Kod ovog algoritma se svakom poslu pridružuje i podatak o dužini njegovog sledećeg CPU ciklusa. ostali poslovi koji imaju kratke periode CPU aktivnosti a duge periode U/I aktivnosti. Ova situacija. posmatrajmo performanse FCFS algoritma u dinamičkoj situaciji. Srednje vreme obilaska za ovaj algoritam u opštem slučaju nije minimalno moguće. 3. Pretpostavimo da imamo jedan posao orijentisan CPU aktivnostima i više poslova orijentisanih U/I aktivnostima. Dok čekaju u redu. U/I uređaju su besposleni. Kada se posao koji je držao CPU izvrši i pređe na U/I aktivnost. Sada je srednje vreme obilaska jednako 13. a može značajno da varira u zavisnosti od konkretnog slučaja. Posao orijentisan CPU aktivnostima dobiće CPU i držaće ga doke se ne izvrši. kao sekundarni kriterijum koristi se FCFS. Razmotrimo sledeći skup poslova prikazan u tabeli. Međutim. Procesor se najpre dodeljuje onom procesu koji ga je prvi zahtevao. performanse ovog algoritma su veoma slabe.3. Moguć je sledeći scenario. Kada se proces ubacuje u red spremnih procesa njegov PCB se stavlja na kraj reda. Vreme obilaska za prvi posao je 24.3 SJF algoritam Različit pristup planiranju poslova prisutan je kod SJF (Shortest-Job-First) algoritma. Sada je CPU besposlen.3. rezultat ovoga vidimo u sledećoj Gantovoj karti. što predstavlja značajno smanjenje. Operativni sistemi .2 FCFS algoritam Najednostavniji algoritam planiranja poslova je FCFS (First-Come-First-Served). Ako pretpostavimo da su poslovi pristigli u redosledu 2. će se brzo izvršiti i vratiti U/I aktivnostima. Srednje vreme obilaska je 27. 1. Za to vreme. dobićemo sledeću Gantovu kartu. Pored ovoga. Posmatrajmo sledeća tri posla prikazana u tabeli.

Može se desiti da neki proces sa niskim prioritetom. Iako ne možemo da znamo trajanje sledeće CPU aktivnosti. Ovaj algoritam je dokazano optimalan. kao i slični faktori. τn*1= tn. tj. Poslovi sa istim prioritetom se opslužuju po FCFS algoritmu. smanjuje se srednje vreme čekanja. onda je (1) α τn+1 =αtn+(1-α) τn . pa je samo najskorija CPU aktivnost od važnosti. jer daje minimalno srednje vreme čekanja za neki skup poslova. Ako je tn trajanje n-te CPU aktivnosti a τn+1 predviđeno trajanje naredne. Parametar α upravlja relativnim težinama nedavne i davne prošlosti u predviđanju. Sl.5 Algoritmi sa prekidanjm Do sada opisani algoritmi su algoritmi bez prekidanja. Problem kod ovog algoritma je upravo u određivanju dužine sledećeg zahteva za CPU-om. 3. ali se druga dva mogu modifikovati da budu algoritmi sa prekidanjem. SJF algoritam može biti realizovan i bez prekidanja i Operativni sistemi .3. Za vrednost parametra α= 1. Eksterni prioriteti postavljaju se na osnovu kriterijuma koji su spoljašnji u odnosu na operativni sistem. + (1-α)αtn−1 +K+(1-α)j tn−j +K Kako su i α i (1-α) manji od 1. zbog čestog pristizanja poslova višeg prioriteta u sistem. broj otvorenih fajlova. memorijski zahtevi. vremenske granice.predavanja 16 . 0≤α≤1 Vrednost t sadrži najskoriju poznatu informaciju.7). Nema načina da se odredi trajanje sledeće CPU aktivnosti. p =1/τ. Drugo rešenje ovog problema je starenje. tako da i nedavna i dalja prošlost imaju podjednaku težinu. uglavnom političke prirode. Postoje glasine da je 1973. kada je računar IBM 7094 trebao da bude zamenjen.3. Ako je α= 0. onda ga on zadržava sve dok se ne izvrši do kraja ili dok ne obavi U/I zahtev. Glavni problem sa ovim algoritmom je pojava umiranjaod gladi. Na žalost. FCFS algoritam je po svojoj prirodi algoritam bez prekidanja. Obično se za ovo predviđanje koristi eksponencijalna sredina prethodnih aktivnosti. godine i još uvek se nije izvršio. SJF je u stvari algoritam sa prioritetima gde je prioritet p jednak recipročnoj vrednosti predviđenog trajanja τCPU aktivosti.Tehnika starenja predviđa da se postepeno povećava prioritet onih poslova koji dugo čekaju u sistemu. jer što je manja granica koju zada to će se njegov posao brže izvršiti. kao i odnos srednjeg trajanja U/I aktivnosti i srednjeg trajanja CPU aktivnosti su neke od veličina koje se mogu koristiti za izračunavanje prioriteta. tokom vikenda). n+1 =αtn 3. to je svaki sledeći sabirak manje težine od prethodnog. Interno definisani prioriteti koriste neku merljivu veličinu za izračunavanje prioriteta procesa. Dokaz da je SJF algoritma optimalan. važnost naručioca posla.Srednje vreme obilaska koje se ovde dobija je 13. Ovaj algoritam se najčešće koristi kod dugoročnog planiranja. Prioriteti se mogu definisati interno ili eksterno. godine na MIT-u. možemo da predvidimo njenu dužinu. i nedavna prošlost nema efekta. Prema tome. ili da im se ne dodeli CPU sve do prestanka rada sistema.4 Algoritam sa prioritetima SJF algoritam je specijalni slučaj opštijeg algoritma sa prioritetima. Na primer. ne može se primeniti na kratkoročno planiranje CPU-a. Tako je korisnik motivisan da tačno proceni trajanje posla. Prioritet se pridružuje svakom poslu. 3. Kod dugoročnog planiranja poslova u paketnim sistemima možemo da koristimo granicu vremena rezervisanog za posao. tada je τn*1= τn. Kada se kod takvih algoritama jednom dodeli procesor nekom procesu. kao što su vrsta i iznos plaćene naknade za korišćenje računara. U dokazu se pokazuje da premeštanje kraćeg posla pre dužeg smanjuje vreme čekanja kraćeg posla u većoj meri nego što povećava vreme čekanja dužeg posla (vidi sliku 3. i pored optimalnosti. pronađen posao niskog prioriteta koji je prijavljen na sistem 1967. nikada ne dobije priliku da se izvršava. τn sadrži davnu prošlost u sebi. Moguće je da se takvi procesi izvrše tek kada se smanji opterećenost sistema (na primer.7. Najčešće je α= 1/2. Jedan pristup je da se pokuša sa aproksimacijom ovog algoritma. a CPU se dodeljuje poslu sa najvišim prioritetom. Da bi razumeli eksponencijalnu sredinu razvićemo prethodnu formulu zamenjujući vrednosti za τn.

Svaki red ima sopstveni algoritam planiranja. Trajanje prebacivanja konteksta zavisi od brzine memorije. Ako je prioritet novog posla viši. Definiše se mala jednica vremena (kvantum vremena) koja se kreće između 10 i 100 milisekundi. Sve nas ovo navodi da je bolje imati duži kvantum vremena. Prebacivanje konteksta je sa stanovišta izvršavanja procesa potpuno nekoristan posao. red spremnih procesa se realizuje kao FIFO red procesa. Planer procesa bira prvi proces iz reda. Kod ovog algoritma je red spremnih procesa podeljen u više redova. uobičajena je podela na poslove u prvom planu (interaktivni) i poslove u pozadini (paketni). Planer procesa svakom procesu iz reda dodeljuje CPU na korišćenje tokom intervala koji je manji ili jednak kvantumu vremena. Prebacivanje procesora sa jednog na drugi proces zahteva pamćenje sadržaja svih registara starog procesa i punjenje registara za novi proces. Kada posao pristiže u red spremnih procesa njegov prioritet se poredi sa prioritetom posla koji se izvršava. Hardver izvršava jednu instrukciju za jedan skup registara. Procesor se zatim dodeljuje narednom poslu iz reda spremnih procesa. Kod višenivovskih redova sa povratnom spregom Operativni sistemi .predavanja 17 . Algoritmi bez prekidanja (naročito FCFS) nisu pogodni za sisteme sa deljenjem procesorskog vremena. Registri prekinutog procesa se pamte u njegovom PCB-u. round-robin se naziva deljenje procesorai teoretski izgleda da svaki od nprocesa u redu ima sopstveni procesor koji je nputa sporiji od stvarnog procesora. broja registara i postojanja specijalnih instrukcija. Poželjno je da je kvantum vremena znatno duži od vremena potrebnog za prebacivanje konteksta. 3. U varijanti bez prekidanja novi proces ostaje u redu spremnih procesa do završetka tekućeg posla. ponašanje ovog algoritma teži ponašanju FCFS algoritma. tajmer će. Planiranje procesa na osnovu prioriteta takođe može biti sa i bez prekidanja. U tom slučaju on sam oslobađa CPU izdajući U/I zahtev ili terminiranjem. Performanse ovog algoritma veoma zavise od kvantuma vremena. 3. po isteku kvantuma vremena. Na kraju svakog kvantuma vremena tajmer generiše prekid. Dilema nastaje kada novi posao stiže u red spremnih procesa dok se prethodni posao izvršava. Ono je kraće ako većina poslova svoju CPU aktivnost završava za jedan kvantum vremena. Ova dva tipa poslova imaju sasvim različite zahteve u pogledu vremena odziva i mogu da imaju različite algoritme planiranja. U drugom slučaju. a između samih redova postoji fiksiran prioritet.3. 3. Novi posao može da ima kraći CPU ciklus nego što je potrebno za dovršetak posla kome je već dodeljen procesor. zatim ide na sledeći. Ukoliko je vremenski kvantum veoma mali (na primer 1 mikrosekunda). Vreme obilaska takođe zavisi od kvantuma vremena. U praksi se najčešće teži da kvantum vremena bude u 80% slučajeva bude duži od trajanja CPU aktivnosti. sa stanovišta softvera postoje drugi problemi. Poslovi koji pristižu svrstavaju se u odgovarajući red. Ovakvo rešenje primenjeno je hardverski kod računara CDC 6600 za implementaciju deset perifernih procesora sa jednom ALU i upravljačkom jedinicom i deset skupova registara. a uz to interaktivni poslovi mogu imati eksterno dodeljen viši prioritet od poslova u pozadini. postavlja tajmer na vreme od jednog kvantuma i dodeljuje CPU procesu. planer procesa bira naredni proces iz reda spremnih procesa. Ako taj kvantum vremena teži beskonačnosti. Kada se ovaj algoritma implementira. Varijanta SJF algoritma sa prekidanjem naziva se SRTF (Shortest-Remainig-Time-First). Na primer. Poslovi ne mogu prelaziti iz reda u red. Moguće je da se desi jedna od dve stvari. ali to onda konvergira ka slabom FCFC algoritmu. Iza toga. Red spremnih procesa realizovan je kao kružni red.sa prekidanjem.3. SJF sa prekidanjem će prekinuti posao koji se trenutno izvršava. Ovaj zadatak se naziva prebacivanje konteksta. gde je neophodno da svaki korisnik dobije deo procresorskog vremena u pravilnim intervalima. Na taj način posao koji je prvi u svom redu može dobiti procesor na korišćenje isključivo ako je red višeg prioriteta prazan. Novi proces se dodaje na kraj reda. i proces stavlja na kraj reda. tekući posao će se prekinuti i procesor dodeliti novom poslu. Proces može da ima CPU ciklus kraći od vremenskog kvantuma.3. da izazove prekid.6 Kružni algoritam Kružni algoritam (round-robin) je algoritam projektovan specijalno za sisteme sa deljenjem procesorskog vremena. Medjutim.8 Višenivovski redovi sa povratnom spregom Normalno se kod višenivovskih redova čekanja poslovi dodeljuju redovima po njihovom ulasku u sistem. dok SJF bez prekidanja dozvoljava da se dovrši tekući posao.7 Višenivovski redovi Ova klasa algoritama planiranja kreirana je za situacije kada se poslovi mogu lako klasifikovati u različite grupe.

Operativni sistemi .predavanja 18 . Ovaj algoritam ostavlja poslove orijentisane U/I aktivnostima i interaktivne poslove u redovima višeg prioriteta (vidi sliku 3.8).dozvoljeno je kretanje poslova između redova. Ideja je da se izdvoje poslovi sa različitim karakteristikama CPU aktivnosti. Ako posao koristi previše CPU vremena premešta se u red sa nižim prioritetom.

Tu se čuvaju informacije o rezultatu predhodnih operacija(da li je rezultat negativan. Logika pri pisanju paralelnih i asinhronih programa se razlikuje od logike koju čovek koristi pri razmišljanju. Njegov rad je sličan procesu prelaska na podprogram. Glavni je no mascable. SP su asinhroni signali. Kada završi I/O prelazi u spremno stanje. a onda sam sebe blokira. Najveći problem je u tome što čovek misli sekvencijalno. Obično svaki CPU ima više SP. kao i za prelazak na podprogram. Stanje varijabli je drugi važan deo. spremnom i blokiranom. Ovo se vrši jer ukoliko ima previše procesa u memoriji za svaki od tih procesa u memoriji ima malo koda što dovodi do zagušenja sistema jer CPU po obradi instrukcija iz memorije mora da čeka da se nove učitaju sa diska. U BATCH sistemima zvali su se JOB. što je ime za pojedine faze jednog istog posla. Kod MP OS više programa se izvršava konkurentno. Ranih 70-ih svi mikroprocesori imaj ugrađen SP. Izvršnom. Za proces je bitno koja je sledeća instrukcija. Operativni sistemi . Procesi se mogu nalaziti u tri stanja. Za ispravano korišćenje steka neophodno je čuvanje pointera na stek. CHILD procesi su takođe TRED-ovi. To je glavni hardverski dodatak CPU. Sistem prekida je hardverski sistem na CPU. Kada ima suviše procesa u memoriji ovaj program suspenduje jedan ili više procesa na određeni vremenski interval dok se sistem ne odguši.. ali korak nazad nema smisla. Program koji kontroliše rad proces izvršava se na raznim nivoima. a takođe i stanje registara. Svi ovi podaci se koriste za informacije o stanju procesa. hardverski SP koji ne može da se isključi. Prelaz iz jednog u drugo stanje kontroliše kernel. Kako je vreme prelaska sa jednog na drugi program veoma malo.predavanja 19 .. Danas je popularan termin TRED. Dokazivanje korektnosti asinhronih programa se vrši pomoću kontra primera. Ceo rad do tada je akumuliran negde u memoriji.. Pored ovog. U TS sistemima termin je bio TASK. Stanje brojača naredbi je bitan deo. Na višem nivou se bavi dodeljivanjem memorije. Kada se procesu dodeli memorijska lokacija ona ne treba da se menja do kraja izvršavanja tog procesa. Suspendovanje procesa vrši isti deo kernela koji vodi brigu o dodeli memorije procesima.. Programu koji se brine o svemu ovome omogućavaju rad sistem prekida i stek. Nestanak struje). Proces iz suspendovanog stanja se po pravilu vraća u spremno stanje. a i stanje steka je neophodno čuvati. da li je došlo do prekoračenja. Pristup steku se vrši po LIFO sistemu. postoji običan interupt koji se vezuje na neki pobuđivač i koji može da se isključi. Suštinska razlika imeđu SP-a i prelaska na podprogram je u načinu programiranja. ali se u nekim stvarima razlikuje. Zbog toga je važno sačuvati flag-ove. isto važi i za obrnut slučaj. Proces prelazi u blokirano stanje kada izda I/O zahtev. Koristi se za slučajve pada sistema(npr. Obično postoji jedan sistemski stek koji se inicijalizuje po uključenju računara u strujno kolo i koristi ga isključivo sistem. Blokirani procesi mogu biti suspendovani. Postoje razni termini za procese. i tačno se zna kada će biti prelaz na podprogram.). Takođe se može koristiti za prenos argumenata u podprogram.ASINHRONI KONKURENTNI PROCESI PROCES Proces je jedna od osnovnih stvari u OS. je jedna od njih. gledano spolja programi se izvršavaju paralelno. Teoretski je moguće da proces pređe iz suspendovanog u izvršno stanje ali se to ne radi u praksi. a njegov sadržaj ne sme biti menjan od strane korisnika. Postoji više bitnih stvari koje su neophodne za izvršenje procesa. stek preko kojeg se obično prenose parametri u podprograme. ne zna se kada će uslediti zahtev za SP. a one koje su se izvršile više nisu bitne. Proces koji je blokiran prvo obavi I/O. Postoji još jedan. U sistemima može postojati još stekova koji se obično zovu pomoćni. Nisu kontrolisani. SP radi slično programu koji treba da se izvrši. Na najnižem nivou samo dodeljuje vreme procesima. Izvrši se i vrati se na memorijsku lokaciju odakle je pozvan. CPU ne može da radi bez steka. Proces je program u izvršenju. a i sam korisnik može da definiše svoj stek. Programi se izvršavaju malo po malo. manje službeni. Postoje neke ne sasvim precizne definicije procesa. Programi koji koriste SP su nezgodni za testiranje i dokazivanje da su korektni. Posebno je važan registar flag-ova. Stek je neophodan za realizaciju sistema prekida. Tipičan program radi dok ne dođe do I/O zahteva. SP je osnovni mehanizam CPU-a koji omogućava MP. Izvršava se deo jednog programa pa drugog pa sledećeg i tako u krug. koliko procesa može biti u memoriji. Život jednog procesa prolazi kroz te tri faze. a zatim prelazi u suspendovano stanje. nula. Za pristup podacima potrebno je čuvati početnu i krajnju memorijsku zonu rezultata. a ne paralelno što je moguće jedino na multi procesorskim sistemima. Razlika u radu je u tome što su podprogrami kontrolisani od strane programera.

 Uslov progresa.  Uslov konačnog čekanja. Problem je napraviti programe za slanje i primanje. Rešenje sa isključivanjem interapta se ne primenjuje često. while(A == 1). sadržaj svih registara. ASINHRONI PROGRAMI Prilikom pisanja programa na papiru uobičajeno je da se korisnti neki pseudo programski jezik. while(A == 0). B = 0. jer više softverskih delova u današnjim računarima zavisi od sistema prekida. Potpuni i brzi. Kao što su OS. Pošiljalac Primalac X = Novi. Onda se na steku čuva samo sadržaj registra u koji će se učitati karakter koji stiže sa tastature. B = 1. while(B == 1). Ono može na bilo kojoj platformi da se implementira. Najveći problem ovde je taj što nije dobro definisano šta je kritična sekcija. Sinhroni način slanja između ova dva računara bi bio u praksi problem ako bi jedan slao veliki niz 0 ili 1. To je zato što CPU svemu pristupa na uniformni način(npr. kontrola tastature. Opštije rešenje treba da zadovolji nekoliko uslova. mora da postoji granica koliko jedan proces može da čeka. keš memorija. A = 0.predavanja 20 .Postoje dva tipa sistema prekida. zatim primi i čeka da mu prvi javi da je video da je primljen bit. Ovo je jedini način za asinhrono slanje podataka između računara pomoću tri žice. Ranije se za ovo tražilo čisto softversko rešenje. Operativni sistemi . CPU ovih računara žicu posmatra kao jedan jedno-bitni registar. Neka je u glavnom programu deklarisana promenljiva naredu tipa integer koja se postavi na vrednost 1. a zatim čeka da drugi primi bit. Kada drugi primi bit. prvi čeka da drugi bude spreman da prihvati sledeći bit pa tek onda šalje i tako u krug. Prilikom pisanja asinhronih programa imamo više problema. U tom slučaju programer moda da vodi računa šta se radi u toku prekida i da pazi da se sačuva sadržaj svih registara. Isključivanje interapta se primenjuje u situacijama kad je u kritičnoj sekciji mali broj instrukcija. Nekada je potrebno prekid realizovati brzo. U kritičnoj sekciji u jednom trentuku može da bude samo jedna procedura. Tri žice(jedna za podatke i dve kontrolne) su minimum za asinhronu razmenu podataka. A kontrolna od pošiljaoca ka primaocu. sve posmatra kao fajl). a jedina veza im je jedna žica. Da procedura u kritičnoj sekciji ne bi bila prekinuta mora se onemogućiti prekid.. ne mogu dva procesa u isto vreme da budu u kritičnoj sekciji. Kasnije se okreće hardverskim rešenjima koja se sastoje iz niza nedeljivih mašnskih instrukcija. X je žica kojom se šalju bitovi. B kontrolna obrnuto. flag-ovi i možda još nešto ako je potrebno. while(B == 0). Ukoliko se po prekidu obavlja neki mali posao za koji se zna tačno šta radi gubljenje vremena je prenošenje na stek svih podataka izuzev adrese povratka. Ovo je uobičajen način prekida. Prvi problem je komunikacija dva računara koji nemaju zajednički sat.  Uzajamna isključivost. Ovo je korisno za prekide koji se generišu prilikom učitavanja karaktera sa tastature. proces koji nije u kritičnoj sekciji i ne želi da uđe u nju ne treba da ometa druge procese da uđu u nju. Adresa povratka. Problem je jer pri velikim brzinama neće oba sata isto raditi tako da će doći do greške. Drugi prvo čeka da prvi pošalje. Onda drugi javlja da je spreman da prihvati sledeći bit. Onda dva paralelna procesa imaju listing. SOFTVERSKA REŠENJA Postoji više ovakvih rešenja. Prilikom potpunog prekida na stek se prenose svi podaci. Novi = X. A = 1.. Službene reči PARBEGIN i PAREND se koriste za pisanje programskih delova koji se izvršavaju asinhrono. Program na pošiljaocu radi tako što pošalje jedan bit i javi drugom da je poslao.

hoce2 = 1. . hoce1 = 1. hoce2 = 0. // Kritična sekcija hoce2 = 0. Proces 1 Proces 2 . Tada taj proces može ponovo ući u kritičnu sekciju jer je drugi toliko sporiji da nije stigao da uđe. U glavnom programu se deklarišu dve globalne promenljive tipa boolean i jedna tipa integer i njima se dodeli nula. Proces 1 Proces 2 . Proces 1 Proces 2 . . Ovde. se pojavljuje Pitersonov algoritam koji radi slično Dekerovom. 21 .predavanja Proces 2 . se pojavljuje Dekerov algoritam za dva procesa. moze = 0. moze = 0. while(naredu == 2). tipa boolean. while(moze == 0). zove se alternirajući svič. Kod ovog rešenja se javlja problem ukoliko je jedan proces mnogo brži od drugog. . Proces 1 . Kod ovog rešenja se javlja problem da nije zadovoljen uslov uzajamne isključivosti. ukoliko jedan proces ne želi da uđe u krtičnu sekciju on onda blokira drugi. . naredu = 1. while(naredu == 1). hoce1 = 1. Ispunjen je samo prvi uslov. // Kritična sekcija naredu = 1. while(hoce1). . Paralelni proces ima sledeći listing. // Kritična sekcija // Kritična sekcija moze = 1. Druga ideja je da se uvede promenljiva moze. . . . . // Kritična sekcija naredu = 2. . while(naredu == 1). Ovo rešenje je dobro za problem sinhronizacije. hoce1 = 0.Proces 1 . Ovde dolazi do uzajamnog zaključavanja. Ovo rešenje ispunjava samo uslov uzajamne isključivosti. } } // Kritična sekcija // Kritična sekcija naredu = 2. istog tipa. ali nije stigao da spreči drugi proces da takođe uđe u kritičnu sekciju. while(hoce2). Jedan proces vidi da je ulaz u kritičnu sekciju slobodan. hoce2 = 0. . // Kritična sekcija hoce1 = 0. . moze = 1. Zato se uvode dve promenljive hoce1 i hoce2 umesto moze. while(naredu == 2). hoce2 = 1. while(moze == 0). Operativni sistemi . hoce2 = 1. hoce1 = 1. while(hoce2) while(hoce1) if(naredu == 2) { if(naredu == 1) { hoce1 = 0. . 1965. 81. U praksi se obično radi sa više procesa. Proces 2 .

hoce2 = 1. ali teorijski uslov konačnog čekanja nije zadovoljen. FAA operiše sa dve promenljive. Takođe. SWAP operiše sa dve promenljive. FAA . Sintaksa je SWAP(A. SWAP . // Kritična sekcija hoce1 = 0. Sintaksa je FAA(A. TAS operiše sa dve promenljive. while(j != i && ceka[j] == 0) j = (j+1) mod n. Proces 1 . Proces i . == 2). while(ceka[i] && TAS(zauzeto)). gde je A kod izraza B+A staro A. ceka[i] = 0. while(nemoze) nemoze = TAS(zauzeto). && naredu Objašnjenje rada ovog algoritma za razliku od Dekerovog je veoma jednostavno. Kod hardverskog rešenja u glavnom programu se deklariše jedna promenljiva tipa boolean(zauzeto) i setuje se na nulu. pre promene vrednosti. Ukoliko se želi garancija konačnog čekanja algoritam se mora modifikovati. Loša strana rešenja uz korišćenje TAS instrukcije je ta što je to hardversko rešenje. ovo je čisto softversko rešenje pa je samim tim sporije.hoce1 = 1. Ovde je obezbeđeno da procesi naizmenično ulaze u kritičnu sekciju bez obzira na njihovu brzinu. Ovde A i B nemoraju biti boolean tipa. To je uslovna mana jer nemaju svi CPU ugrađenu tu instrukciju. najavim da hoću.zameni mesta. B) menja mesta A i B. Mana ovog algoritma je što je ovo rešenje samo za dva procesa. takođe. Dok su predhodni algoritmi bili isključivo za dva procesa. . umesto TAS može koristiti SWAP.Fetch And Add. U glavnom programu se mora deklarisati niz tipa boolean(ceka[n]) koji se setuje na nulu. Promenljive A i B moraju biti boolean tipa. Prednost je ta što radi brže i može raditi za n procesa bez ikakve modifikacije. Ovde se. ceka[i] = 1. // Kritična sekcija j = i+1. Mana je što nema garancije koliko će neki proces da čeka. B) prebacuje B u A i B+A u B. naredu = 1. Statistički ovaj algoritam dobro radi. else Operativni sistemi . a u svakoj proceduri lokalna promenljiva takođe tipa boolean(nemože). . while(hoce2 && naredu == 2).predavanja 22 . Sintaksa je A = TAS(B) prebacuje B u A i 1 u B. if(i == j) zauzeto = 0. while(hoce2 // Kritična sekcija hoce2 = 0. dam prednost drugom i čekam dok ovaj hoće i ima prednost.Test And Set. TAS . Da bi se ušlo u kritičnu sekciju. i promenljiva tipa integer(zauzeto) koja se setuje na nulu. Te instrukcije su. // Kritična sekcija zauzeto = 0. naredu = 2. nemoze = 1. HARDVERSKA REŠENJA Ideja za hardverska rešenja je da se naprave mašinske instrukcije koje su u stanju da rade dve stvari istovremeno bez mogućnosti prekida.

Za ove operacije se koriste još imena down(s) i up(s). Tada operacije P i V imaju sledeći oblik.. Operacija V povećava za jedan varijablu do jedan. Listing procedure. a takođe da proces koji čita ne pročita više puta isti sadržaj. Jedna od definicija semafore je ta da je semafora specijalna varijabla nad kojom mogu da se vrše samo dve operacije P i V. Ovo rešenje je sporije. i)). ali ne po svaku cenu. for(j=0. Uopštenje Pitersonovog algoritma za n procesa predstavlja Lamportov algoritam(pekarski algoritam). P: s--.predavanja 23 .. Operacija P smanjuje varijablu za jedan do nule. Ako je aktivno čekanje vrlo kratko onda nema smisla ukljanati ga. tako je statistički ispalo.B) < (C. Kao što je problem ograničenog bafera. Varijabla S je zaštićena. U glavnom programu se deklariše niz tipa integer(broj[n]) i niz tipa boolean(uzima[n]) i oba se setuju na nulu.. Definišemo da je (A. Za implementaciju ovog rešenja biće nam potrebno par definicija. a o ostalom se brine kernel } V: s++. Postoje razni problemi koji se rešavaju ovim algoritmima.n. kada jedan proces radi sa njom ni jedan drugi nema pristup. if(s0) { // Skida se jedan proces sa liste i javlja se kernelu da taj proces propusti } Operativni sistemi . a ako je jedan ništa ne radi. . if(s<0) { // Proces traži da uđe u kritičnu sekciju // Proces se stavlja na listu i čeka. Ovaj i slični problemi se moraju rešiti prilikom izgradnje OS. Ovim se isključuje aktivno čekanje.. Zato se dolazi na ideju da kad proces ulazi u mrtvu petlju oslobodi CPU.. j++) { while(uzima[j]). pored standardnih operacija kreiranja i uništavanja. a ako je nula ništa ne radi. An) = K takvo da je K  Ai . uzima[i] = 0. Jedan proces vrši upis u bafer dok drugi čita. max(A1. a kad bude slobodan da uđe u kritičnu sekciju nastavi sa korišćenjem CPU vremena. ili wait(s) i signal(s). uzima[i] = 1. Proces i . while(broj[j] != 0 && ((broj[j]. Svi algoritmi se zasnijvaju na ideji aktivnog čekanja. Prva promenljiva je tipa integer. Procedura je neefikasna jer svima nudi da pređu u kritičnu sekciju. i = 1. Semafora je struktura koja može da blokira proces do određenog vremena i da ga propusti posle određenog vremena. a druga je lista procesa koji čekaju.ceka[j] = 0. broj[i] = max(broj[0]. Generalna ideja je da aktivno čekanje treba uklanjati. Ako se semafora implementira kao deo kernela onda se definiše kao slog koji se sastoji iz dva dela. Iako ovaj algoritam garantuje konačno čekanje on se ne koristi u praksi. . . A2.. Mora se voditi računa da se sadržaj bafera ne prepiše pre nego što drugi proces pročita.. Aktivno čekanje nije uvek zlo.D) ako A<C ili A=C i B<D. SEMAFORE Semafore predstavljaju način da se Dekerov algoritam lepše upakuje. što dovodi do trošenja CPU vremena. j<n. j) < (broj[i]. što dovodi do slabijeg iskorišćenja CPU. } // Kritična sekcija broj[i] = 0. broj[n-1]). Semafore rešavaju problem aktivnog čekanja.

Rad sa promenljivom kolicina se mora ograditi u kritičnu sekciju. Ovde se javlja problem prilikom rada sa promenljivom kolicina. Prilikom stavljanja ili uzimanja elementa iz bafera mora se još paziti i na pokazivače i njihovu poziciju. Proces Čitač Proces Pisač . pun = 0. while(kolicina == n). To je niz sa dva pokazivača. Potrebne su još dve brojačke semafore. i varijablu koja broji čitače. Ovo rešenje pored mutex semafore sadrži i mpis koja ograničava pristup čitaču. uzme_element(). pun. brcit--. Dok jedan pisač radi sa bazom ne sme više ni jedan drugi proces da pristupa bazi. jer ako je njena vrednost 5 po obavaljanju inkrementa(dekrementa) ne može se tačno predvideti njena vrednost.predavanja . jedna broji prazna. up(mutex). down(mutex). brcit = 0. up(mutex). Imena semafora će biti mutex(uobičajeno ime za semaforu koja obezbeđuje ekskluzivan pristup). Kako se ove operacije sastoje od nekoliko mašinskih instrukcija prekid neke od njih može dovesti do pogrešnog rezultata tako da promenljiva može uzeti vrednosti 4. ali ne sme ni jedan pisač. down(pun). prazan = n. up(prazan). konzumer. Potrebna je jedna semafora tipa boolean koja obezbeđuje da samo jedan proces može da radi sa baferom. up(mpis). down(mutex). piše. Modifikacija ovog rešenja se može napisati uz pomoć semafora. . Proces Proizvođač Proces Konzumer . Proces Konzumer . Operativni sistemi . down(mutex). // Stavi element kolicina++. down(prazan). up(mutex). a druga puna mesta. down(mutex). čita.6. up(pun). Dok može više čitača da pristupa bazi. prazan. down(mpis). brcit++. // Uzme element kolicina--. if(brcit == 1) down(mpis). while(kolicina == 0). Glavni Program mutex = 1. Za ovo rešenje je važno da se pazi da pokazivač procesa koji upisuje bude uvek ispred pokazivača procesa koji čita. Mpis = 1. Modifikacija ovog problema je problem čitača i pisača. stavi_element(). if(brcit == 0) up(mpis). Proces Proizvođač . parbegin proizvođač.Jedan od klasičnih problema je problem kružnog bafera.5. parend. Pazi se da se bafer ne prepuni ili ne čita prazan. . 24 . proizvede().

ne može se javiti mogućnost da bude uvećano samo za jedan. Kod ovakvog rešenja smanjuje se mogućnost greške. Kritični Region je implementacija pristupa Kritičnoj Sekciji na višem PJ. if(c<0) { if(c0) up(s1). } } bafer = nruz++ MONITORI Kod rešenja sa monitorima koriste se specijalne varijable koje su uslovne. KRITIČNI REGIONI Kritična Sekcija je deo koda kome može imati pristup samo jedan proces. rad sa signalima i procesima koji čekaju da budu probuđeni. Ovo nisu brojačke semafore. imaih++. tipa condition. Problem je taj što čitači imaju potpuni prioritet što može dovesti do predugačkog čekanja čitača. up(s1). else } up(s1). Deklaracija se vrši. a ako ne signal će biti izgubljen. region x while (true) s2. down(s1). Sintaksa ovih operacija je x : wait ili wait(x).. up(s2). Realizacija brojačke semafore pomoću dve binarne. c--. Pristup deljenim varijablama je moguć samo u delu programa koji je označen sa službenom rečju region.n-1] of tip. Kome se šalje poruka. da li je Operativni sistemi . Slanje prouka se koristi kod povezanih sistema sa posebnim CPU koji ne dele istu memoriju. imaih--. Proces Proizvođač Proces Potrošač region bafer while(imaih<n) { region while(imaih>0) { skladiste[slsl] = novi_pod. Ovde se javlja veliki broj problema koje treba rešiti. Ovde se koriste deljene varijable.predavanja 25 . imaih : integer end. U toku izvršavanja s1 i s2 ne mogu biti prekinuti(atomsko rešenje). na čije ime. Monitori su strukture koje imaju procedure za inicijalizaciju. slsl++ mod n. Ovde je sinhronizacija između pisača jednostavna. ali se ne garantuje u kojem će se redosledu izvršiti. Ovo je primer deklarisanja deljenih varijabli gde su slsl i nruz sledeći slobodan i na redu za uzimanje iz primera procedura za proizvođača i potrošača.up(mutex). novi_uzeti skladiste[nruz]. slsl. down(c) up(c) down(s1). Signal budi proces ako neki proces čeka. var x : shared tip var bafer : shared record skladiste : array [0. Potrebne su dve semafore s1 i s2 i jedna varijabla c. Nad njima su definisane samo dve operacije. wait i signal. c++. down(s2). mod n. nruz. Ako s1 i s2 povećavaju x za jedan posle izvršenja oba procesa x će sigurno biti uvećano za dva. region x while (true) s1.

Za okruglim stolom sedi pet filozofa i pred svakim je tanjir. ako je brz. Proces Test(i) if(stanje[i] stanje[desni] != jede) up(s[i]). == gladan && down(mutex). filozof(4). down(s[i]). if(imaih) signal(prazan). parend. .. imaih--.dozvoljena različita dužina poruka. uzminovi(). monitor pro_pot pun. test(levi). IPC (Inter Processor Communication) su standardni problemi ovog tipa. vrativiljuske(i).predavanja 26 .. if(imaih == n-1) signal(pun). test(i). test(desni).4). end. Rešenje problema potrošača i proizvođača uz pomoć monitora. } } proces entry uzmi if(imaih == 0) wait(pun). stavinovi(). jer ma koliko da je spor on će jednog trenutka doći do toga da pokuša da uzme viljuške pa će proći proces test i time da najavi da he gladan te da vidi levo i desno Operativni sistemi . (malo razmišlja. malo jede).. up(mutex). Potrebno je simulirati rad filozofa. parbegin filozof(0). jede(). Jedan od zadataka je. Rešenje se svodi na korišćenje Internet adresa. ali opet brzo uzme viljuške. da li će primaoc da primi poruku. Proces uzmeviljuske(i) Proces vrativiljuske(i) down(mutex). Da bi neko jeo treba da ima dve viljuške. Proces i while(true) { razmislja(). stanje[levi] != jede && Ovde se mora uvesti neka vrsta prioriteta jer trojica mogu da izgladne drugu dvojicu. up(mutex). i da ne može jedan samo da se smenjuje. prazan : condition. Ukoliko širi krug kompjutera razmenjuje poruke uvode se i domeni. Potrebno je deklarisati niz s(0.4) tipa semafora. stanje[i] = razmislja. stanje[i] = gladan.. imaih : integer. uzmeviljuske(i). Ovim je obezbeđen paralelizam da mogu dvojica da jedu. a između svaka dva je viljuška. imaih++. mutex i niz stanje(0. prestane da jede. Ne može se desiti da jedan. a onaj drugi koji je spor neće moći da jede. proces entry stavi { { if(imaih == n) wait(pun).

time sprečavaju pisača da piše. a čekaju. Problem je ako mnogo čitača jedan za drugim zahtevaju čitanje. jer ne sme da se prekida pošto rezultati štampanja ne bi imali smisla. Kružni bafer je sličan primeru sa proizvođačem i potrošačem. a čeka čeka neke durge koje drži neko durgi. Jedan drži neke resurse. No Preemtion – jedan posao se vrši neprekidno Kružno Čekanje – postoji lanac procesa koji čine krug sa uslovima čekanja. slogovi u bazama). To se obično dešava kada jedan proces drži ono što je potrebno durgom. Oni koji stignu čekaju da završe svi koji su ispred njih. ali sada pošto je najavio čekanje ima prednost pošto drugi spuste viljuške.predavanja . Nije sve u napred osigurano da ne dođe do blokiranja 27 Operativni sistemi . Njemu je samo važno da dobije određenu količinu vremena i memorije. Resursi su hardverski (disk. da se svi durgi procesi prekidaju kada dođe zahtev za pisanje. Ili ako proširimo na sistem: sistem je blokiran ako sadrži proces koji je blokiran. Možemo da uvedemo da oni što čitaju ne mogu da budu prekinuti. Izgleda da onaj između njih nikad neće moći da jede.da li su slobodne viljuške. a zahteva podatke iz baze. Jedna varijanta je da se pisačima da apsolutna prednost. Procesu nije bitno da li će dobiti vreme sada ili malo kasnije i da li će dobiti komad memorije na ovom ili onom mestu. Standardnije rešenje je da se prednost da čitaču jer ako prednost da pisaču. ali oni mogu da rade to da uvek daju levom i kad on zavrđi oni opet da dobiju viljuške. Štampa na štampaču. Ako pisač hoće da upiše u bafer dužine n 10 000 podataka njegov brojač će ići od 1 do 10 000 po modulu n. Takođe brojač čitača ne sme da zaostane za brojačem pisača više od n jer će pisač upisati podatke preko podataka koje čitač još nije pročitao.   Sprečavanje – to su duboke sistemske mere kojima se isključuje mogućnost blokiranja Izbegavanje – to je nešto blaža forma. a drugi ono što je potrbno prvom. Problem čitača i pisača. Oni ne mogu da monopolizuju sami da stalno jedu jer moraju da nude levom i desnom. a yahteva one koji mu trebaju. Rešenje je da se čitači koji su stigli pre pisača ne prekidaju. Postoje razni stepeni rešenja za otklanjanje blokiranja. Tipičan primer drugih resursa je štampač. Do blokiranja može doći sa takvim uređajima. memorija. pisača može da bude mnogo i da čitača dugo drže blokiranog. a pisač može da bude samo jedan u jedno vreme. Treba definisati neke resurse koji se zovu REUSABLE. isto tako će ići i brojač čitača. To nije najbolje rešenje jer čitanje ne traje dugo i nema smislga prekidati ga. a taj drugi zahteva neke koje drži neko treći… poslednji zahteva one resurse koje drži onaj prvi. Ako nema viljuški onda će on da najavi čekanje. Ako su dva nesusedna brza i zgodno se izmenjuju oni mogu da izgladne onog između sebe. datoteke. a ni čitači ne smeju u to vreme da čitaju jer će da pročitaju pogrešno. Ako se bilo koji od ovih uslova ukloni neće doći do blokiranja. Zato se pribegava kompromisnom rešenju. memorija. Problem je kada pisač izađe kome da da prednost. Postoje razna rešenja kojim redosledom da se zadovoljavaju zahtevi koji pristignu. procesor) i softverski (semafore. Praksa pokazuje da čitača može da ima više. Često se javlja tamo gde ima više procesa zainteresovanih za čitanje i pisanje. Dead Lock Proces je u Dead Lock-u ako čeka na događaj koji se nikada neće desiti. Oni se dele na: PREEMPTIVE – koji se mogu prekidati NON-PREEMPTIVE – koji se ne mogu prekidati Ovi prvi su CPU. Postoje četiri neophodna uslova koji dovode do blokiranja:     Mutual Exclusion – u jednom momentu jedan resurs može da drži samo jedan proces Wait and Hold – proces drži resurse sa kojima radi. sa ograničenjem da što mora biti manji od brojača pisača.

što znači da niko ne čeka predugo. Sigurno stanje je ako postoji način da procesi završe svoj posao. Da bi se CPU prebacio sa jednog procesa na drugi mora se uraditi context switching(pamćene svih registara. Ne znači da ako stanje nije sigurno da će doći do blokiranja. inače se javlja blokiranje pa je moguće jedan od zablokiranih procesa uništiti. Šta ko drži predstavlja se strelicom od kruga ka procesu. već da može doći. Proces koji drži resurse nekih klasa može da dobije samo resurse iz viših klasa.predavanja 28 . On odlučuje kome će dodeliti svaku sledeću mikrosekundu. Drugi u spurotnom slučaju. a klase resursa veliki krugovi. Dobio je ime jer liči na sistem davanja zajmova. Prvi zahtev se zadovoljava tako što se svi resursi maksimalno iskoriste(preopterete). da računar obradi što više poslova za izvesno vreme. Postoje razni kriterijumi na osnovu kojih on dodeljuje CPU raznim procesima. a realni procesi unapred takve stvari ne znaju. Prvi uslov se ne uzima u obzir jer se ne može eliminisati. Ovaj algoritam je teorijski dobar. ali je slaba iskorišćenost resursa Dodeljivanje svih resursa odjednom – svaki proces ima listu resursa koje zahteva.  Detekcija i oporavljanje – obuhvata otkrivanje zablokiranosti. Jedan od njih je pravednost. Bankervo algoritam – prilično je liberalan. Ako se procesu može dodeliti sve što zahteva onda će to i da mu se dodeli. uništavanje procesa koji su blokirani i eventualno. što podrazumeva da sistem postepeno reaguje na preopterećenost. Upravljanje Procesorom CPU spada u priemtiv resurs (koji mogu da se prekidaju). spašavanje nečega od njihovog prethodnog rada Ne preduzimanje ničega – statistički razumno ako se Dead Lock retko pojavljuje i ako se ne radi o mnogo važnim poslovima Postoje razne politike kako se može izbeći blokiranje koje se svode na eliminisanje jednog od tri uslova pretposlednje liste. Otkrivanje Dead Locka Rešenje je dobijeno korišćenjem grafova. Bitno za ovaj algoritam je koncept sigurnoga stanja. ali je više od teoretskog značaja. FIFO. tipa procesa… Dva kriterijuma su uvek suprotstavljena. Važno je i blago padanje sistema. Ako se takvim postupkom graf redukuje na nulu onda sistem nije blokiran. ali u praksi ima ozbiljna ograničenja. Ako neko nešto drži onda ide strelica od kružića pre njemu. a resurse krugovi. Moguće politike su:      Ne daj nikad nikome ništa – do blokiranja neće doći zato jer niko ništa ne radi ali to je isuviše visoka cena Serijalizacija – mogu da idu jedan za drugim. Svi procesi u napred moraju da saopšte svoje maksimalne zahteve i onda će na osnovu toga da im se dodeljuju resursi. To su maksimizovanje propusne moći i minimizovanje odziva. Prva i najjednostavnija politika dodeljivanja CPU je da se CPU dodeljuje procesima kako pristižu. flagova…). a kod novijih postoji jedna instrukcija koja obavi sve to. Dispečar niskog nivoa određuje kakvu politiku treba voditi pri dodeljivanju CPU procesima. U memoriji je napunjeno više programa koji trebaju biti izvršeni i sada je pitanje na koji način. Neka nam procese predstavljaju kvadratići. Ako se nađe proces koji može biti zadovoljen onda će on jednog trenutka da završi i otpusti ono što je držao tako da graf može da se redukuje. Najbolji odziv će viti ako resursi nisu uposleni. Kod starijih CPU programer je morao svaku od ovih operacija posebno da obezbedi. Procedura za otkrivanje blokiranja se sastoji u traženju procesa koji može da bude zadovoljen. Dobro rešenje mora imati kompromisni karakter koje zavisi od okruženja sistema. Postepeno padanje podrazumeva sve slabije vreme odziva. akumulatora. ako ne onda će da čeka momenat kad to bude moguće Rad sa klasama resursa – svakoj klasi resursa se dodeljije jedan broj. jer su neki od njih u izvesnom smislu kontradiktorni. ako je to moguće. Sledeći je maksimalna iskorišćenost sistema ili maksimalni protok. Nekakav red postoji. Ako ima više procesa da trenutno izvršava njihove zahteve. Ovo se može programski implementirati. Nije dobro da kad se preoptereti odmah padne. Do najboljeg rešenja se ne može doći maksimalnim zadovoljenjem kriterijuma. To je politika bez prekidanja – kada jedan proces dobije resurse drži ih sve dok ne Operativni sistemi . Takođe se može zahtevati maksimalni odziv sistema.

Umesto prosečnog vremena čekanja uvodimo prosečno nezadovoljstvo. gde se dobijaju mali kvantumi. Oni se pojedinačno zovu: Code Segment koji pokazuje gde se nalaze programi Data Segment koji pokazuje na podatke Stack Segment za stek Extra Segment se koristi za šta mi hoćemo Postoje još dva registra i to su: Instruction Pointer tj. Operativni sistemi . pa onda propadne u niži sloj ako nije završio. w – vreme provedeno u sistemu.1N. Akumulatori među sobom nisu sasvim ekvivalentni već svaki od njih ima još po neku posebnu namenu.1N sekundi. a programer ih samo poziva kao interapte. gde postoji jedan red visokog prioriteta. U praksi se pokazalo da ona favorizuje kratke procese ne znajući da su kratki. Moguće su još neke druge razne discipline od kojih se jedna svodi na princip stepena nezadovoljstva. Jedna politika je da red nižeg prioriteta može da dobije CPU samo kada je red iznad prazan. a drugi 0. dok je u spurotnom 1. Politika favorizovanja kraćih poslovazove se SJF. a taj kraći dobija CPU dok ne završi ili dok se ne pojavi neki treći koji će raditi kraće vreme nego onaj što se trenutno izvršava.predavanja 29 . B. Drugi provede u sistemu 0.završi rad. Svim procesima se na početku veruje da su kratki. Koriste se kada treba niz obrnuti pa se jedan koristi za polazni a drugi za rezultujući niz. ECX i EDX.05N sekundi. Tu se postavlja pitanje nakon kog vremena će procesi da propadaju iz jednog u drugi sloj. ako nisu onda propadaju u niži sloj. AL. Proizvođač CPU obezbeđuje tabelu dostupnih funkcija i njihovih efekata. Zanemarno je vreme prekuljučivanja sa jednog procesa na drugi. Radi se o tome da se prednost da onome čiji je stepen nezadovoljstva najveći. Ipak. Brojač naredbi Flags u kome se nalaze flegovi Programiranje na mašinskom jeziku sastoji se od pozivanja ugrađenih funkcija i punjenja registra. pošto oni mogu da se koriste i kao 8-bitni. koja je takođe bez prekida. BL… Od CPU 80386 pa na dalje oni su 32-bitni i zovu se EAX.1N. Sledeća četiri registra služe za adresaciju i zovu se segment registri. Nad stekovima su definisane operacije push i pop. Stepen nezdovoljstva će da zavisi od toga koliko dugo će da traje neki proces. BH. onda taj što je radio ide u red. da bi naglasili da su 16-bitni zovu se AX. Može se uvesti i druga mera pravednosti.6N sekundi. Arhitektura Procesora Sam CPU sadrži 14 registara (kod PC-a). BP služi za neki pomoćni stek. ali i kraćim procesima. Ako neki proces radi i pojavi se neki koji će da radi kraće nego što je ovom preostalo. Njima se reguliše pristup memoriji. EBX. Ta politika daje prioritet onima koji duže čekaju. CX i DX. Ta politika se zove round robin. pa se on po tome razlikuje od ostalih registara. Mane su neefikasnost i nepravednost. Teoretski ovo je najoptimalnija politika. To su index-registri i zovu se SI(source index) i DI(destination index). Druga politika. CPU ima i stek pointere SP i BP(Base Pointer). U prkasi se najčešće ne zna koliko će neki proces da traje. t – vreme koje je proces trebao da provede u sistemu. Na red dolazi onaj koji ima najkraće preostalo vreme. pa sledeći višeg prioriteta gde se dobijaju veći kvantumi… Proces kruži kroz jedan sloj određeno vreme. ovde su zanemareni neki elementi iz stvarnosti pa zato prethodne politike neće biti tako dobre. Neka je jedan proces dužine N. Sledeća politika je SRTF. SP je sistemski i nesme da se dira. ali u većim kvantumima. BX. Red procesa se formira kako koji zahtev pristiže i oni se opslužuju tim redom. Proces u nižim slojevima dobijaju ređe vreme. Ima 4 akumulatora koji 16-bitni i zovu se A. Često korišćena politika u starija vremena je bio sistem višeslojnih prioritetnih redova. 60-ih kada je izmišljen time sharing prva ideja je bila da se svakom od procesa da po mali komad vremena. pa će prosečno vreme provedeno u sistemu biti 0. Postoje dva registra koji se nazivaju string-index registri i služe za neke operacije sa stringovima i neke druge stvari. Matematički se to može izraziti kao (w+t)/t gde je. a prvi 1. C i D. Kao osmobitni se koriste AH. je da se prednost da kraćim procesima u cilju da se minimizuje ukupno vreme čekanja.

Editor veza ili punilac povezuje te relokatibilne adrese sa apsolutnim adresama. U radnoj se nalaze neki podaci sa kojima se radi. Adrese se mogu predstavljati na različite načine u toku tih koraka. pa da imaju paralelno izvršavanje. Sa 32 bita mogu se predstavljati celi brojevi i brojevi u pokretnom zarezu.1. To je zadovljavalo brojače. Kod RISC-a je osnovna ideja bila da se broj instrukcija smanji. Takođe imaju prednost da mogu da učitaju nekoliko instrukcija unapred. a CISC od kompletni set instrukcija. Kasnije dolazi do obrade znakova pa se uvode posebni kodovi.1. paralelnog izvršavanja i analiziranja i jednog i drugog. Već 60-ih 32-bitna reč je predstavljala standard u velikim računarima. Svako povezivanje je preslikavanje iz jednog adresnog prostora u drugi. a najmanja jedinica memorije kojom može da se manipuliše je bit.Upravljanje memorijom Memorija je neophodan resurs. 6. U većini slučajeva korisnički program prolazi kroz nekoliko koraka pre svog izvršenja. Sa ovakvim predstavljanjem brojeva praktične potrebe se u potpunosti pokrivaju. Memorija je jedan od najbitnijih resursa za rad modernih računarskih sistema. Kao što se može videti sa slike 6. U poslednje vreme se pojavljuju 64-bitni računari sa moćnim CPU.predavanja 30 . Danas CISC u sebi sadrži neke osobine RISC-a. Stvar koja se od početka nije menjala je to da je memorija organizovana u bajtove. U CISC-u postoji veliki set instrukcija. U ovoj glavi ćemo razmotriti različite načine za upravljanje memorijom. Bitovi su mogli i drugačije da budu organizovani. Upravljanje memorijom Kod sistema koji mogu da imaju više procesa u memoriji. Na prvi pogled se čini da su 16-bitni računari najpogodniji jer se integer prestavljao i predstavlja sa 2 bajta. Adrese u izvornom programu su u opštem slučaju simboličke (nazivi promenljivih). pa se u RISC-u išlo na to da bude jedna instrukcija jedan takt. da bi danas standard bio 32-bitni računar. Tokom izvršenja programa pristupa se njegovim instrukcijama i podacima generisanjem njihovih apsolutnih adresa. CPU pribavlja instrukcije i podatke iz memorije i smešta podatke u memoriju. Isntrukcija za računar nije osnovna jedinica. ti procesi dele memoriju kao jedan od najvažnijih resursa računara. Organizacija memorije i komunikacija u njoj ostale su iste više decenija do danas. a ranije se računar koristio samo u svrhe izračunavanja. Posle toga su se pojavili PC koji su u početku bili 8-bitni. a osnovni moto je jedna instrukcija jedan ciklus. i CPU i U/I sistem komuniciraju sa memorijom. CPU i memorija čine osnonve komponente računara. već takt. Razlika između CISC-a i RISC-a RISC je u prevodu skraćenica od redukovani set instrukcija. dobija na značaju ideja o 64-bitnom registru. Sl. Interakcija sa memorijom se odvija kroz niz čitanja ili upisa u lokacije sa određenom adresom. kao što je ASCII za koji je potreban samo jedan bajt. razni adresni modovi. Operativni sistemi . tako da su današnji CISC-ovi daleko od onih u prošlosti. Centralni položaj memorije u računarskom sistemu. 6. Program se na kraju preslika u apsolutne adrese i napuni u memoriju radi izvršenja. Memorija je dugačak niz reči ili bajtova koji imaju svoje adrese. Algoritmi za upravljanje memorijom variraju od primitivnog pristupa “gole” mašine do strategija straničenja i segmentacije. Sa idejom da se instrukcije na neki način redukuju. zatim 16-bitni. U praksi se sada dobija nekakva kombinacija. Bajt nije dovoljno velika jedinica pa se više bajtova udružuju u veće memorijske jedinice koje se zovu reči. ali ni RISC nije preovladao. jer pomaže kada se mnogo toga učitva odjedanput. Memorija može da se podeli na: radnu i fiksnu. CISC nije odumro. Kompilator obično povezuje te simboličke adrese sa relokatibilnim adresama. Menjao se kapacitet i brzina memorije. Stvari se suštinski nisu izmenile od 1945. Svaki od ovih pristupa ima svoje prednosti i mane. Kada se program završi njemu dodeljen memorijski prostor se proglasi slobodnim i naredni program može da se napuni i izvrši. ali izabran je sistem da jedan bajt je osam bitova. ali za programera je instrukcija osnovna jedinica.

jedan za korisnika i jedan za rezidentni monitor operativnog sistema (slika 6. možemo da zanemarimo kako program generiše memorijske adrese. Zbog svojih ograničenja se ovaj pristup koristi samo kod specijalnih sistema gde korisnici zahtevaju fleksibilnost i i jednostavnost i gde će korisnici želeti da programiraju sopstvene rutine za podrušku. Korisnik ima potpuno upravljanje nad računarom. 6.1 Gola mašina Do sada najjednostavniji algoritam za upravljanje memorijom je nepostojeći. Prema tome. na primer. Postoji mogućnost da se rezidentni monitor smesti ili na početak ili na kraj memorije. Opšti pristup je prikazan na slici 6. 6.4. Ne postoji potreba za posebnim hardverom niti za sistemskim softverom. 6. Korisnik ima na raspolaganju golu mašinu i ima potpunu kontrolu nad čitavim memorijskim prostorom (slika 6.2).3). moramo da zaštitimo kôd i podatke monitora od slučajnih ili namernih izmena od strane korisničkog programa.predavanja 31 . najpre pribaviti instrukciju iz memorije.2. Zapazimo da jedinica memorije vidi samo niz memorijskih adresa ne znajući kako su one generisane (koji adresni način rada je upotrebljen) i šta predstavljaju (podatke ili instrukcije).2. Instrukcija se dekodira i po potrebi pribavljaju operandi iz memorije. Gola mašina. Glavni faktor koji utiče na odluku o tome je u opštem slučaju lokacija vektora prekida. Operativni sistemi . već nas interesuje sam niz memorijskih adresa koje generiše program koji se izvršava. Kako je vektor prekida često na početku memorije.1 Zaštitni hardver Ako se monitor nalazi u nižoj memorijskoj oblasti a korisnički program koji se izvršava u višoj.2 Rezidentni monitor Sledeća jednostavna šema je da se memorija podeli na dva dela. ali operativni sistem nema upravljanje nad prekidima. obično se i rezidentni monitor smešta na početak memorije. 0 Korisnik 32K Sl. Ovu zaštitu pruža hardver i može se implementirati na nekoliko načina. nema rezidentnog monitora da obrađuje sistemske pozive ili greške. On obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost korisniku i maksimalno je jednostavan uz minimalnu cenu. Ovaj pristup zaista ima neke prednosti. Ukoliko je ona manja od sadržaja zaštitnog registra generiše se trap (adresna greška) i operativni sistem preduzima odgovarajuće akcije (obično se terminira korisnički program uz izdavanje odgovarajuće poruke o grešci). Svaka adresa koju generiše korisnički program se poredi sa sadržajem zaštitnog registra. ovaj sistem ima i ozbiljne nedostatke. Međutim. i nema prostora dodeljenog sekvenciranju upravljačkih kartica ili poslova. jer ne pruža nikakve usluge. 6. Posle izvršenja instrukcije nad operandima rezultati se smeštaju nazad u memoriju.Tipičan ciklus izvršenja instrukcije će.

Operativni sistem koji se izvršava u monitorkom načinu rada ima neograničeni pristup i monitorskoj i korisničkoj memoriji. 6. Iako adresni prostor počinje od adrese 0. Postoje dva načina da se modifikuje osnovna šema da bi se omogućila dinamička promena veličine monitora. Povezivanje instrukcija i podataka sa memorijskim adresama može se izvršiti ili u vreme kompilacije ili u vreme punjenja. ima slučajeva kada je poželjno da se menja veličina monitora tokom izvršenja programa. Ova šema dinamičke realokacije zahteva nešto drugačiju hardversku podršku.2. Međutim. Operativni sitem računara PDP-11 koristio je pristup prikazan na slici 6. Ova promena može da utiče na adrese korišćene u korisničkom programu. Takav kôd se ponekad naziva tranzientnimonitorski kôd. prva adresa u korisničkom programu nije 0. Ovo rešenje nije fleksibilno pa se često koristi poseban zaštitni registar koji sadrži zaštitnu adresu. kao što je Operativni sistemi . korišćen kod računara CDC 6600. Ali.Svaka memorijska referenca koju generiše korisnički program mora da se proveri što usporava pristup memoriji. Tada se povezivanje odlaže do momenta punjenja.2 Relokacija Sledeći problem koji treba razmotriti je punjenje korisničkog programa. Ovaj kôd će početi od zaštitne adrese i prostiraće se nagore. je da se odloži povezivanje adresa do vremena izvršenja. U tom slučaju. Alternativa je da kompilator generiše relokatibilni kôd. već prva adresa posle vrednosti u zaštitnom registru. potrebno je samo ponovno punjenje programa. vrednost zaštitne adrese mora da bude statička tokom izvršenja programa. ako se vrednost zaštitne adrese promeni potrebno je ponovno prevođenje programa.5. Opštiji pristup. kod promene zaštitne adrese.predavanja 32 . Načini na koje se implementira zaštitni registar se razlikuju. Jedan pristup je da se u hardver ugradi konstantna vrednost zaštitne adrese. Ako je vrednost zaštitne adrese poznata u vreme kompilacije može se generisati apsolutni kôd. Vrednost u zaštitnom registru može se menjati privilegovanim instrukcijama u monitorskom načinu rada. Korisnički program se punio u višu memoriju prema graničnoj adresi. U oba slučaja. Neiskorišćeni prostor u sredini omogućavao je širenje bilo monitora bilo korisničkog programa. a time i zaštitna adresa.

Osim ovoga. Prebacivanje zahteva brzu jedinicu sekundarne memorije. Kada planer procesa odluči da izvrši neki proces on poziva dispečera. Uočimo da korisnik nikada ne vidi stvarne fizičke adrese.predavanja 33 . Ova šema se naziva prebacivanje ili swapping(slika 6. Dispečer proverava da li je taj proces u memoriji. Potom se vrši punjenje registara kao i obično i upravljanje prenosi izabranom procesu. Posebna sistemska promenljiva ukazuje na to koji je proces trenutno u memoriji. Korisnički program radi sa logičkimadresama. prebacuje proces koji je trenutno u memoriji na disk a učitava željeni proces. ako nije. Ovi sistemi su koristili rezidentni monitor pri čemi je ostatak memorije bio raspoloživ korisniku koji se trenutno izvršavao. Kada se prelazilo na sledećeg korisnika tekući sadržaj korisničke memorije se upisivao na sekundarni memorijski medijum (disk ili doboš) a memorija sledećeg korisnika se učitavala. a da je pri tom moguć direktan pristup tim memorijskim slikama. Operativni sistemi . to je bila osnovna šema i u prva dva tajm-šering sistema: CTSS i Q-32. Da bi iskorišćenost CPU-a bila bolja poželjno je da vremena trajanja CPU aktivnosti procesa budu znatno duža od vremena prebacivanja. Kod ovog hardvera promena u vrednosti granične adrese zahteva jedino izmenu baznog registra i premeštanje korisničke memorije na korektne lokacije u odnosu na novu vrednost granične adrese.6. Očigledno je da je vreme potrebno za prebacivanje konteksta prilično veliko. dok hardver za memorijsko preslikavanje pretvara logičke adrese u fizičke. troši se značajno vreme za kopiranje memorije.7). Primetimo da ovde imamo dva različita tipa adresa: logičke (u opsegu od 0 do max) i fizičke (u opsegu od R+0 do R+max ako je R vrednost granične adrese). Zaštitni registar se sada zove relokacioniili bazniregistar. efikasnost prebacivanja se poboljšava sa poboljšanjem performansi jedinica sekundarnih medijuma. Koncept logičkog adresnog prostora koji se preslikava u fizički adresni prostor je ključan za pravilno upravljanje memorijom. 6. Ipak.prikazano na slici 6. koja je dovoljno velika da prihvati memorijske slke za sve korisnike.3 Prebacivanje (swapping) Upravljanje memorijom sa rezidentnim monitorom nije mnogo upotrebljivo obzirom da je po svojoj prirodi jednokorisnička šema. Korisnik generiše jedino logičke adrese i misli da program radi na lokacijama od 0 do max. a ono je direktno proporcionalno količini memorije koja se prebacuje. Sa jedne strane. Sve informacije koje se prenose od korisničkog programa operativnom sistemu moraju se eksplicitno relocirati od strane operativog sistema pre nego što se upotrebe. ali je moguća izmena granične adrese u svakom trenutku. Operativni sistem može da pristupa fizičkoj memoriji direktno u monitorskom režimu rada. Vrednost u baznom registru se dodaje svakoj adresi koju generiše korisnički proces u momentu kada se pošalje u memoriju. Glavna komponenta vremena potrebnog za prebacivanje konteksta je vreme prenosa. Stoga se teži da se prebacuje samo onaj deo memorije koji je zaista potreban (dužina korisničkog programa može biti manja nego što je iznos memorije namenjen korisničkim programima). Red spremnih procesa se sastoji od svih procesa čije su memorijske slike na sekundarnom medijumu i koji su spremni za izvršenje.

4 Višestruke particije Konfiguracija memorije koja je proizišla iz preklopljenog prebacivanja je efektivno ista kao i konfiguracija memorije kod multiprogramiranja.7. Ako se tako ne postupi. Memorija se deli na izvestan broj oblasti il particija. Osnovna razlika između ova dva pristupa je u tome da li su te oblasti statičke ili dinamičke. Svaki od ova dva pristupa deli memoriju na izvestan broj oblasti ili particija. 6. Svaka oblast može da sadrži jedan program koji se izvršava. Efekat prebacivanja u odnosu na vreme prebacivanja konteksta se može dalje poboljšati preklapanjem prebacivanja i izvršenja programa. moramo da sledeći korisnički program pomerimo iz bafera 2 u korisničku oblast memorije. Kada se program završi memorijska oblast postaje raspoloživa za neki drugi program. moramo da vršimo prebacivanje unutar memorije. Tako CPU nije besposlen dok traje prebacivanje jednog procesa. jer imamo više od jednog programa u memoriji u isto vreme. možemo da izvršavamo program iz bafera 2 pomeranjem zaštitne adrese.Sekundarna memorija Sl. Na taj način stepen multiprogramiranja je ograničen brojem oblasti. Prebacivanje dva korisnika na sekundarni memorijski medijum. Kada je neka oblast slobodna bira se program iz reda poslova i puni u slobodnu oblast. Ove šeme su dodela memorije u neprekidnim particijama fiksne dužine(MFT) i dodela memorije u neprekidnim particijama promenljive dužine(MVT). 0 Monitor Operativni sistemi . Prema tome. Prethodni korisnički program (u korisničkoj oblasti) je tada izložen nepravilnoj modifikaciji od strane programa u baferu 2.predavanja 34 .8. Primetimo da pošto tekući korisnički program oslobodi CPU. 6. Cilj je da se preklopi prebacivanje jednog procesa sa izvršenjem drugog. Moguće su dve osnovne šeme za upravljanje memorijom. Problem koji se tiče upravljanja memorijom je u dodeli memorije tim programima kada oni treba da se izvrše. Kod multiprogramiranja se CPU prebacuje sa jednog na drugi od tih programa. Posmatrajmo sliku 6. Program koji se izvršavao takođe mora da se pomeri u jedan od bafera radi prebacivanja.

Operativni sistemi .Korisnik 1 Donja granica Korisnik 2 Gornja granica Korisnik 3 Korisnik 4 128K Sl. Kada se posao završi. kao na slici 6. Ta dva registra sadrže gornju i donju granicu adresa koje korisnički program može legalno generistati. Dva granična registra koji definišu logički adresni prostor. Kod dodele memorije moguće su različite strategije. Same particije mogu biti međusobno različite po veličini. Ove zahteve može da specificira sam korisnik ili se mogu određivati automatski. Vrednost najmanje fizičke adrese i granica opsega logičkih adresa. Ova dilema predstavlja izbor izmeću strategija najboljeg poklapanja (best-fit-only) i najboljeg raspoloživog poklapanja (best-available-fit). Očigledna varijanta ove šeme je da se spreči da memorijske particije budu prazne. Ako posao zahteva m memorijskih reči on se može izvršiti u particiji veličine n reči (n ≥m). 6. pa tako uvek ostaje neiskorišćena. on oslobađa prethodno dodeljenu memorijsku oblast koja se onda može napuniti drugim poslom iz reda poslova.9. Kao i ranije. Legalne adrese nalaze se unutar tih granica.1 Particije fiksne dužine (MFT) Poslovi koji pristižu u sistem smeštaju se u red spremnih poslova. Oba tipa fragmentacije se javljaju kod MFT strategije. Svaka particija ima sopstveni red poslova u kome su poslovi čiji memorijski zahtevi odgovaraju veličini dotične particije. ili da se taj posao napuni u tu particiju pri čemu smanjujemo čekanje ali trošimo znatno više memorijskog prostora nego što je potrebno. Ovde se postavlja pitanje da li posao treba da čeka na oslobađanje njemu najpribližnije particije po veličini ako postoji veća raspoloživa particija. on se puni u odgovarajuću particiju. Eksterna fragmentacijase javlja kada je neka particija slobodna ali je previše mala za sve poslove koji čekaju. Tako se posao koji čeka da se oslobodi njemu odgovarajuća particija preskače ukoliko postoji slobodna particija koja odgovara nekom drugom poslu. potrebno je obezbediti zaštitu kôda i podataka iz jedne oblasti od programa iz druge oblasti. On se tada može nadmetati za dobijanje CPU-a. Ova zaštita se može obaviti korišćenjem dva registra. Kada se poslu dodeli memorijski prostor. Vrednosti najmanje i najveće fizičke adrese. Kako sada imamo više korisničkih programa u memoriji to je potrebno da imamo mogućnost da zaštitimo memorijski prostor pre i posle programa koji se izvršava.4. •Bazni i granični registar.predavanja 35 . 6. Planer poslova bira sledeći posao koji će se izvršiti i čeka dok se memorisjka oblast odgovarajuće veličine ne oslobodi. i mogu se definisati na dva načina: •Granični registri.9. Drugi pristup je da se svi poslovi smeštaju u jedan red. Razlika n -m predstavlja internufragmentaciju. Legalne korisničke adrese su u opsegu od 0 do granice opsega koje se dinamički relociraju na fizičke adrese u opsegu od bazne adrese do zbira bazne adrese i granice opsega logičkih adresa. Kod jedne od njih se svi poslovi prilikom ulaska u sistem klasifikuju prema memorijskim zahtevima. Planer poslova vodi računa o memorijskim potrebama svakog posla i raspoloživim memorijskim oblastima kako bi odredio kojim poslovima da dodeli memoriju.

Međutim.predavanja 36 . Kada naiđe posao kome treba memorija traži se dovoljno velika rupa za taj posao.10. 7. Upravljanje memorijom na osnovu MVT strategije je prilično jednostavno. Ovaj pristup se naziva dodela memorije u višestrukim neprekidnim particijama promenljive dužine. Iskorišćenost memorije je u opštem slučaju bolja kod MVT nego kod MFT. one dodeljuju tom zahtevu praveći mali iznos fragmentacije. Hardver potreban kod straničenja. koja tada postaje rupa.4. Operativni sistem kreira tabelu koja ukazuje koji delovi memorije su slobodni a koji zauzeti. Još jedan problem se javlja kod MVT. stranična tabela Sl. Ako se relokacija vrši statički komapakcija nije moguća. Ako je ta nova rupa susedna drugoj rupi one se ujedinjuju u jednu veću rupu. Rešenje ovog problema je da se dozvoli dinamička promena veličine memorijskih particija. Kompakcija je jedan od načina da se prevaziđe ovaj problem. Cilj je da memorija preuredi tako da se sve slobodne particije smeste zajedno u jedan veliki blok. Jedno rešenje ovog problema je kompakcija. Međutim. dok je hardver identičan. sa dinamičkim skupom poslova koji treba da se izvrše najverovatnije ne postoji optimalna podela memorije. u vreme izvršenja. Virtuelna memorija 6. takav memorijski prostor se ne može iskoristiti. 6. Primetimo da kompakcija nije uvek moguća. kod dodele memorije koja ostavlja mali deo neke rupe slobodnim.10. korišćenjem baznog i graničnog registra. Hardverska podrška straničenju je ilustrovana na slici 6. Kod jako malih rupa je potrebno više memorije za odgovarajuću stavku u tabeli nego što je sama veličina rupe. Ona je moguća samo kod dinamičke relokacije. U tom slučaju se. Generalno. Operativni sistemi .2 Particije promenljive dužine(MVT) Osnovni problem kod MFT je određivanje najbolje veličine particija kako bi se minimizirale interna i eksterna fragmentacija.6. umesto proglašavanja malih ostataka memorije za rupe. postoji problem eksterne fragmentacije koji može biti veoma izražen. Kako memorija koja se dodeljuje nekom poslu mora da bude kontinualna. ova situacija se javlja kada raspoloživa memorija nije kontinualna već je podeljena na više rasejanih blokova. Na počeku je čitava memorija raspoloživa za korisničke porgrame i posmatra se kao jedan veliki blok raspoložive memorije koji se naziva rupa. Na žalost. straničenjedozvoljava da memorija jednog programa bude nekotinualna. Primetimo da je razlika između MFT i MVT u softveru.5 Straničenje MVT šema pokazuje problem eksterne fragmentacije. Najčešći algoritmi za dodelu memorije su prvo poklapanje(first-fit) i najboljepoklapanje(best-fit). Kada se posao završi on oslobađa memoriju. dok se ostatak rupe ostavlja raspoloživim za buduće zahteve. U slučaju da se ona pronađe. čime se omogućuje da se programu dodeljuje fizička memorija gde god je ona raspoloživa. poslu se dodeljuje samo onoliko memorije koliko mu je potrebno.

definisana je hardverski i obično je neki stepen broja dva.11. broj okvira 0 11 2 2 3 3 stranična tabela 4 5 Logička memorija 67 fizička memorija Sl. a broj okvira se smešta u straničnu tabelu za taj posao. Stranični model logičke i fizičke memorije. Ako je veličina stranice 2n. Veličina stranice. Planer poslova ispituje raspoložive memorijske okvire. Svaki slobodni okvir može da bude dodeljen. jer obično poslednji okvir dodeljen poslu ne mora da bude pun.11. Dispečer CPU-a puni te registre baš kao što puni i ostale registre. Ako posao zahteva n stranica. Broj stranice se koristi kao indeks u straničnoj tabeli. tada nižih n bitova predstavlja ofset a preostali viši bitovi broj strane. Razmotrimo hardversku implementaciju stranične tabele. planer poslova ispituje njegovu veličinu. Logička memorija se takođe podeljena na blokove iste veličine koji se nazivaju stranice. Kod straničenja nema eksterne fragmentacije. Ako je veličina stranice P. kao i okvira. Fizička memorija je podeljena u blokove fiksirane veličine koji se nazivaju okviri. 6. Kada posao pristigne u sistem. Prva stranica posla puni se u jedan od dodeljenih okvira. tada logička adresa U daje broj stranice p i ofset d na sledeći način: p = U div P d = U mod P Izbor stepena dvojke za veličinu stranice čini translaciju logičke adrese u broj stranice i ofset veoma jednostavnim. U najjednostavnijem slučaju ona se implementira kao skup specijalizovanih registara. Veličina posla izražena je u stranicama. onda n straničnih okvira mora da bude slobodno.predavanja 37 . Kada se program izvršava njegove stranice se pune u bilo koji raspoloživi okvir. Stranična tabela sadrži bazne adrese svake stranice u fizičkoj memoriji. postoji izvesna interna fragmentacija. Operativni sistemi . Međutim. Ova bazna adresa se kombinuje sa straničnim ofsetom da bi se definisala fizička memorijska adresa koja se šalje jedinici memorije. a stranična tabela vrši translaciju korisnikovih stranica u memorijske okvire. Stranični model memorije je prikazan na slici 6. Instrukcije koje pune ili modifikuju straničnu tabelu su privilegovane i samo operativni sistem može da ih izvrši. Sledeća strana se puni u sledeći okvir itd.Svaka adresa koju generiše CPU deli se na dva dela: broj stranice (p) i stranični ofset (d).

Kod mašina kod kojih to nije slučaj se stranična tabela drži u memoriji. sistemi baza podataka itd.20*(50+750+750). Broj segmenta se koristi kao indeks u segmentnoj tabeli. odgovarajuća strana se traži u asocijativnoj memoriji. već se samo preslikava na nju. Inače se generiše trap adresna greška. Ukoliko je kôd tzv. Upotreba segmentne tabele je ilustrovana na slici 6. kompilatori. Asocijativna memorija sadrži svega nekoliko stavki iz stranične tabele i to one najaktuelnije. koja se obično naziva asocijativna memorija. Logička adresa se sastoji od dva dela: broja segmenta s i ofseta unutar segmenta d. a bazni registar stranične tabele(Page Table Base Register – PTBR) ukazuje na straničnu tabelu. Kada iz stranične tabele dobijemo broj okvira koji se kombinuje sa ofsetom strane možemo da pristupimo željenoj lokaciji u memoriji. tako i ofset unutar segmenta. Jednim bitom se može definisati da li se dotična stranica može i čitati i modifikovati ili samo čitati. fizička memorija je još uvek jednodimenzionalni niz reči. onda je moguće da više korisnika koristi istu kopiju tog kôda u memoriji. Iako sada korisnik ukazuje na objekte u programu pomoću dvodimenzionalne adrese. Svaka stavka u segmentnoj tabeli ima baznu adresu segmenta i granicu segmenta. Ofset d u logičkoj adresi mora da ima vrednost između 0 i granice. Prema tome za pristup nekoj memorijskoj lokaciji potrebno je obaviti dva pristupa memoriji. Radi jednostavnosti. asembleri. Ti bitovi se čuvaju u straničnoj tabeli. To preslikavanje omogućava razliku između logičke i fizičke memorije. ne vrši samomodifikaciju.12. Ako želimo da pristupimo lokaciji i. Logički adresni prostor je kolekcija segmenata. što je bilo nevidljivo za programera). Zbog toga se mora definisati implementacija preslikavanja dvodimenzionalne korisničke adrese u jednodimenzionalnu fizičku adresu. moramo najpre da pristupimo straničnoj tabeli koristeći PTBR i indeks koji odgovara stranici za i. Problem kod ovog pristupa je vreme potrebno za pristupanje lokacijama korisničke memorije. Segmentacija je šema za upravljanje memorijom koja podržava takav korisnički pogled na memoriju. tom prilikom se i proverava da li se traži upis u stranicu koja je smočitajuća. odgovarajući broj memorijskog okvira je odmah raspoloživ i može se pristupiti željenoj lokaciji u memoriji.Upotreba registara za implementaciju stranične tabele je zadovoljavajuća ako je stranična tabela relativno mala. Kada CPU generiše logičku adresu. Ovaj bit služi da se izazove trap ukoliko je generisana ilegalna adresa (valid/invalid bit). Operativni sistem postavlja vrednosti za sve stranice da bi dozvolio ili zabranio pristup pojedinim stranicama.80*(50+750) + 0. tada možemo izračunati efektivno vreme pristupa memoriji kao ef = 0. Korisnikov pogled na memoriju nije isti kao stvarna fizička memorija. Opšte je mišljenje da korisnici ne vide memoriju kao linearan niz reči. Procenat uspešnog pronalaženja željene stavke u asocijativnoj memoriji naziva se faktor pogotka (hit ratio). U slučaju promašaja moramo da ipak potražimo željenu stavku u delu stranične tabele koja je u memoriji. Ovo znači da moramo da pristupimo memoriji. Još jedna prednost straničenja je mogućnost deljenja zajedničkog kôda. Prema tome. korisnici specificiraju svaku adresu pomoću dve veličine: imena segmenta i ofseta (kod straničenja su korisnici specificirali samo jednu adresu koja se hardverski delila na broj strane i ofset .6 Segmentacija Kod straničenja je neizbežno da se razdvaja korisnički pogled na memoriju i stvarna fizička memorija. Standardno rešenje ovog problema je da se koristi specijalna hardverska memorija malog kapaciteta. Svaki segment ima ime i dužinu. Time se memorija praktično usporava dva puta. Ovo preslikavanje je realizovano preko segmentne tabele. Ukoliko je Operativni sistemi . Ovakva memorija jeste veoma brza. Zaštita memorije kod straničenja vrši se zaštitnim bitovima koji su pridruženi svakoj stranici. već kao skup segmenata različite dužine. 6.predavanja 38 . Skup asocijativnih registara sačinjava memoriju velike brzine koja ima mogućnost istovremenog pretraživanja sadržaja svih registara. Kako svaka memorijska referenca ide preko stranične tabele radi određivanja broja memorijskog okvira. Adrese specificiraju kako ime segmenta. Takvi programi su editori. segmenti se referenciraju brojem segmenta a ne imenom segmenta. Ako je faktor pogotka 80%. ali je i veoma skupa pa mora biti relativno malog kapaciteta. a vreme pretraživanja asocijativne memorije 50ns i vremen pristupa memoriji 750ns. Ako se ona nalazi u njoj. Izmena stranične tabele zahteva jedino izmenu tog registra čime se smanjuje vreme prebacivanja konteksta. tj. Još jedan bit se obično pridružuje svakoj stavci u straničnoj tabeli. reentrant tipa.

i može se rešiti korišćenjem best-fit ili first-fit algoritama. Operativni sistemi . koristi se i registar dužine segmentne tabele(Segment Table Length Register – STRL). Segmenti se dele kada stavke u segmentnim tabelama dva različita posla ukazuju na istu fizičku lokaciju.12. ovo preslikavanje zahteva dva obraćanja memoriji po jednoj logičkoj adresi što usporava rad računarskog sistema dva puta. Potom se broj segmenta dodaje sadržaju STBR-a čime se dobija memorijska adresa odgovarajuće stavke u segmentnoj tabeli. Hardver za memorijsko preslikavanje će proveriti zaštitni bit pridružen svakoj stavci segmentne tabele da bi se zaštitili od ilegalnih pristupa memoriji. Prema tome. Relativno mali broj ovih registara (8 do 16) može smanjiti vreme pristupa memoriji tako da ono ne bude duže više od 10-15% nego kod pristupa memoriji bez preslikavanja. Kako broj segmenata koje koristi program može da varira. Kao i stranična tabela. Naročita prednost segmentacije je što je zaštita memorije pridružena segmentima. Kako segmenti predstavljaju semantički definisane delove programa. Moguće je kombinovati ove dve šeme kako bi se poboljšale njihove karakteristike. već se ona smešta u memoriju. Kada je broj segmenata relativno veliki nije izvodljivo čitavu segmentnu tabelu držati u asocijativnim registrima. Kao i kod straničenja. a zatim se izračunava fizička adresa željene reči kao suma bazne adrese segmenta i ofseta. Deljenje se javlja na nivou segmenata. Svaki posao ima svoju segmentnu tabelu pridruženu njegovom PCB-u a koju koristi dispečer da definiše tabelu hardverskih segmenata kada se posao daje CPU-u. neki segmenti sadrže instrukcije a neki segmenti sadrže podatke. Ta se stavka čita iz memorije i proverava ofset da li je u okviru granica segmenta. Kako je segmentacija po svojoj prirodi algoritam za dinamičku relokaciju memorije. kompakcija se može vršiti u svakom trenutku. dodela memorije predstavlja problem dinamičke dodele memorije. Kao i kod MVT.ofset legalan on se sabira sa baznom adresom segmenta čime se dobija adresa željene reči u fizičkoj memoriji. Ova situacija je slična straničenju osim što su segmenti promenljive dužine. U modernim računarskim arhitekturama nema instrukcija koje su samomodifikujuće. Još jedna prednost segmentacije je mogućnosti deljenja kôda ili podataka. Bazni registar segmentne tabele(Segment Table Base Register -STBR) ukazuje na segmentnu tabelu. 6. Segmentna tabela Trap adresna greška Sl.d) se najpre proverava da li je broj segmenta s legalan (s < STRL). ukoliko se nešto ne preduzme. Tako se dobijaju šeme segmentirano straničenje i stranična segmentacija. U tom slučaju posao može jednostavno da sačeka dok se dovoljno memorije ne oslobodi ili se može izvršiti kompakcija. Hardver za podršku segmentaciji. Obično se koristi skup asocijativnih registara koji sadrže najaktuelnije stavke segmentne tabele. verovatno je da će se sve stavke segmenta koristiti na isti način. I straničenje i segmentacija imaju svoje prednosti i nedostatke. Za logičku adresu (s. tako da se segmenti koji sadrže insrukcije mogu definisati kao samočitajući ili samoizvršavajući.predavanja 39 . i segmentna tabela može biti smeštena u asocijativnoj memoriji ili u operativnoj memoriji. Planer poslova treba da nađe i dodeli memoriju za sve segmente korisničkog programa. tako da se mogu deliti i programi koji se sastoje od više segmenata. Segmentacija može da izazove eksternu fragmentaciju kada su svi blokovi slobodne memorije isuviše mali za smeštaj segmenta.

(znači hardver ispod operativnog sistema).upravljačka operacija (omogućuje dinamičko podešavanje funkcionalnih karakteristika znakovnih uređaja. Ako se odnose na specijalni fajl.. koje omogućuju jednoobrazno korišćenje ulaznih i izlaznih uređaja. To se ostvaruje u okviru drajverske operacije inicijalizacije. njihove brzine prenosa znakova).) Drajver (driver) je softver koji upravlja uređajem. moguće je u operativni sistem dodavati (statički i dinamički) nove drajvere (uslov za to je.predavanja 40 . Tipične operacije drajvera znakovnih uređaja su: 1. Za adresu svake od ovih operacija predviđeno je posebno polje u elementu tabele drajvera. To važi. Obrada prekida obuhvata ili preuzimanje podatka. ne samo dopunjavanje tabele drajvera adresama operacija novog drajvera.upravljanja (statičko/dinamičko). na primer. miš.načina pristupa (direktan/sekvencijalni) i . one. operacija inicijalizacije. Za ovakve obrade su zaduženi obrađivači prekida drajvera. Drajverske operacije ulaza/izlaza bloka poziva sistemska operacija čitanja/pisanja sloja za upravljanje fajlovima.. Pri tome. da hardverski mehanizam prekida pozove nekog od obrađivača prekida. Upravljanje ulazno-izlaznim jedinicama Sve ulazne i izlazne uređaje u jednom računaru možemo podeliti na: 1. 2. 6 Obrađivači prekida drajvera (Interupt) Drajveri reaguju i na prekide (stižu od kontrolera).jedinice pristupa (blok/znak). namijenjena za adrese operacija. kao prvi argument u pozivu drajverske operacije navode sadržaj polja pozicije ove Operativni sistemi . ili pripremu prenosa novih podataka ka kontroleru. Obično. . one. recimo. operacija inicijalizacije i 2. Tabela drajvera nudi standardan način za povezivanje slojeva za upravljanje fajlovima i za upravljanje ulaznim i izlaznim uređajima. kao što su. radi vezivanja operacija običnih i specijalnih datoteka za operacije drajvera ulaznih i izlaznih uređaja. koje dotični drajver ne podržava.8. ili iz kog se prenosi blok. polja. Prenos blokova ka uređajima i od njih. znakovne 3. koji sadrži polja sa adresama pojedinih operacija ovog drajvera. Ako se ove operacije odnose na običani fajl. specijalni Razlike u: . operacije ulaza i izlaza znakova i 3. je da adresa ovog obrađivača dospe u odgovarajući element tabele prekida. . Podrazumeva se da redni broj drajvera indeksira element ove tabele. operacije ulaza i izlaza blokova (koje koristi sloj za upravljanje datotekama). Inicijalizacija kontrolera 2. Uslov. Van drajvera su vidljive samo operacije. jedan drajver može da opsluži više primeraka uređaja iste klase. ili za operaciju ulaza kod drajvera štampača. kao prvi argument u pozivu navode izračunati redni broj bloka. čije obavljanje nema efekta. Drajveri uređaja koji nisu ni blokovski ni znakovni se razlikuju od drajvera klasifikovanih uređaja. nego i dodavanje objektnog oblika novog drajvera objektnom obliku operativnog sistema). 7 DRAJVERI BLOKOVSKIH UREĐAJA 1. pristiglih od kontrolera. za upravljačku operaciju kod drajvera diska. blokovske 2. na primjer. Za drajverske operacije ulaza i izlaza blokova obavezni argumenti su redni broj prenošenog bloka i adresa bafera u koji. Klasifikacija uređaja na znakovne i blokovske ne obuhvata sve uređaje (sat. sadrže adresu posebne (lažne) operacije. operacije ulaza ili izlaza. Zahvaljujući ovoj tabeli. Obrađivače prekida poziva mehanizam prekida. Tipične operacije drajvera blokovskih uređaja su: 1.

adresu deskritpora procesa. Pomenuti obrađivač prekida prvo izbaci iz liste zahtjeva upravo opsluženi zahtjev. pamteći. Drajver može da poveća pouzdanost uređaja. zaustavljaju zbog zahtjeva za prenosom novih blokova. da bi obezbijedili međusobnu isključivost u toku njihovog korišćenja (terminal. nego i registrovanje redosleda njihovog obavljanja.datoteke (ovo polje je prisutno u elementu tabele otvorenih datoteka procesa pozivaoca pomenute sistemske operacije). Zato u sastav drajvera znakovnih uređaja obavezno ulaze i baferi. U suprotnom. radi obavljanja zahtjevanog prenosa bloka. jedna za drugom. izazivajući prekid nakon obavljanja zahtjevanog prenosa bloka. mrežna kartica. U toku prenosa jednog bloka. koristi ih samo jedan proces. i opet se zaustavlja aktivnost procesa pozivaoca. Uz svaki od sistemskih procesa posrednika postoji i poseban direktorijum. nego od aktivnosti korisnika). jer je drugi prenos u toku) 2. pokreće se mehanizam DMA. namijenjeni za smještanje znakova. Tako.. čija aktivnost se zaustavlja do obavljanja zahtjevanog prenosa bloka. procesor se može više puta preključi na razne procese. Drajver blokovskog uređaja mora da poznaje karakteristike uređaja koga opslužuje. opsluživanje hard diska) 3. koji su prispjeli/upućeni sa ovih uređaja (nezavisno od aktivnosti procesa. Upravljanje listom zahtjeva u toku drajverskih operacija ulaza ili izlaza bloka je pod onemogućenim prekidima. pri tome. čije aktivnosti se.analiza 1. Za razliku od blokovskih uređaja. ako reaguje na prolazne greške u radu 12 BLOKOVSKI I ZNAKOVNI UREĐAJI KAO SPECIJALNE DATOTEKE Blokovskim uređajima se rijetko pristupa kao specijalnim datotekama. čija aktivnost se može nastaviti. Uvezivanje svih istvoremeno postojećih zahtjeva za prenosom blokova u listu zahtjeva omogućuje ne samo registrovanje svih zahtjeva.. ako nije moguće pokrenuti zahtjevani prenos bloka. 4. 2. dok blokovske uređaje uvek aktiviraju procesi. čiji je zadatak najčešće provjera ispravnosti blokova. smjer zahtjevanog prenosa bloka. U ovakvim baferima znakovi se čuvaju dok ih procesi ili Operativni sistemi . 8 DRAJVERI BLOKOVSKIH UREĐAJA Za drajverske operacije ulaza ili izlaza bloka je prirodno da se oslone na mehanizam direktnog memorijskog pristupa (DMA). adresu deskriptora procesa. 11 Drajveri blokovskih uređaja . ako to omogućuje kontroler. Zadatak drajvera je da iskoristi sve mogućnosti kontrolera. 13 DRAJVERI ZNAKOVNIH UREĐAJA Blokovski i znakovni uređaji se razlikuju ne samo po načinu korišćenja. Kod pomenutih uređaja se često uvode posebni sistemski procesi posrednici (spooler). U nadležnosti drajvera blokovskog uređaja je i određivanje načina preslikavanja blokova. Nastavak omogućuje odgovarajući obrađivač prekida (interrupt handler). radi pronalaženja izgubljenih ili loših blokova. aktivnost znakovnih uređaja zavisi i od aktivnosti korisnika (prispeće znakova sa tastature ne zavisi od aktivnosti procesa. (na pr. adresu bafera koji učestvuje u prenosu i 4. 9 DRAJVERI BLOKOVSKIH UREĐAJA Svaki zahtjev u ovakvoj listi zahtjeva mora da sadrži: 1. redni broj ovog bloka. 3.). 10 Dinamika prenosa blokova 1. .predavanja 41 . 2. (zaustavlja aktivnost procesa pozivaoca ovakve operacije. Njega pozove kontroler. 3. a kada se to i desi. Pripremanje zahtjeva za prenos bloka i njegovim ubacivanjem u listu zahtjeva. za znakovne uređaje je tipično da im procesi pristupaju kao specijalnim datotekama i da ih zaključavaju. koji posreduju u korišćenju. štampač. nego i po načinu aktiviranja.

Zato je. a . dok ne istekne zadani vremenski interval). Kada postoji nepreciznost.uređaji ne preuzmu. operaciju inicijalizacije. Poziv drajverske operacije ulaza nema argumenata. ulazni bafer služi za smještanje znakova. za odlaganje njegove aktivnosti. Za poziv drajverske operacije izlaza kao jedini argument služi pisani znak (njegov kod). koje u pravilnim vremenskim intervalima generiše sat (kristalni oscilator sa pravilnom frekvencijom i brojačem. kod grafičkog terminala. koji se umanjuje u svakoj oscilaciji. upućenih ka ekranu. Za grafičke (memorijski preslikane) terminale nije potreban eho bafer. on ga preuzima i smješta u ulazni bafer. niti obrađivač prekida ekrana. jer ovakvi terminali posjeduju video memoriju jer se njen sadržaj periodično prikazuje prilikom osvježavanja ekrana. mora biti pod onemogućenim prekidima. Sistemsko vrijeme može da se računa u odnosu na neki nepromenljivi trenutak u prošlosti. obrađivač prekida ignoriše prispeli znak. operaciju ulaza. operaciju izlaza i 4. upravljačku operaciju. za prikazivanje znaka na ekranu dovoljno smjestiti znak u odgovarajuću lokaciju video memorije. 19 Drajver sata (timer) Ovaj obrađivač prekida predstavlja donji deo drajvera sata. odnosno piše specijalna datoteka. Svaki pritisak dirke sa tastature izaziva prekid. 15 DRAJVERI ZNAKOVNIH UREĐAJA Drajverske operacije čitanja i pisanja znakova spadaju u blokirajuće operacije. nju izaziva nemogućnost mjerenja dužine vremenskih intervala. 2. dotle pripisivanje procesorskog vremena procesima (mjerenje trajanja aktivnosti procesa) ne mora biti precizno. ili u odnosu na trenutak poslednjeg pokretanja operativnog sistema. Gornji deo ovog drajvera predstavljaju sistemske operacije za preuzimanje ili izmjenu sistemskog vremena i za uspavljivanje procesa (odnosno. 3. Obrađivač prekida sata broji prekide sata. Praćenje proticanja vremena se zasniva na brojanju periodičnih prekida (clock). Ove operacije se pozivaju iz sistemskih operacija čitanja i pisanja sloja za upravljanje fajlovima. u okviru drajverskih operacija ulaza i izlaza znaka. 20 Drajver sata (timer) Dok je sistemsko vrijeme precizno. U slučaju da se želi podržati više prozora (window) na ekranu grafičkog terminala. koji su kraći od perioda prekida sata. 17 DRAJVERI ZNAKOVNIH UREĐAJA Drajver znakovnih uređaja opslužuju: 1. Argumenti poziva upravljačke operacije utiču ne samo na funkcionisanje uređaja nego i na funkcionisanje drajvera uređaja. koji aktivira obrađivača prekida tastature. a njegova povratna vrednost je pročitani znak (njegov kod). a njihov zbir predstavlja sistemsko vreme (lokalno vreme u računaru). a čije anuliranje izaziva prekid). U ulaznom baferu znak čeka da neki proces zatraži njegovo preuzimanje. kada se čita. 18 Drajver sata (timer) U nadležnosti ovog sloja se nalazi i praćenje proticanja vremena.predavanja 42 .drugi. Inače. eho bafer služi za smještanje znakova. Ako su ulazni i eho baferi puni.jedan. 14 DRAJVERI ZNAKOVNIH UREĐAJA Na primjer terminal ima dva bafera: . Sistemsko vrijeme se može predstaviti kao broj prekida sata ili kao broj sekundi i broj prekida sata u tekućoj sekundi. a njih ima Operativni sistemi . 16 DRAJVERI ZNAKOVNIH UREĐAJA Upravljanje ulaznim i eho baferom. prispelih sa tastature. za svaki od prozora je potreban poseban ulazni bafer. Ovaj poziv nema povratnu vrijednost.

Skuplji – korišćeni u profesionalne svrhe na sistemu koji opslužuje veliki broj korisnika i bio je promenljiv. ili 5. fizička memorije je bila mali deo virtuelne memorije. Danas se virtuelna memorija uglavnom koristi kao neki dodatak običnoj memoriji koriti se ponekad. provjera da li je nastupilo vreme buđenja uspavanog procesa (čija aktivnost se nastavlja tek kada istekne zadani vremenski interval).3MB. Cene su im bile velike. pa je pomalo izgubila na značaju kakav je imala pre. Upravljanje hard diskom HD su se pojavili dosta davno. 23 OSNOVA SLOJA ZA UPRAVLJANJE I/O Sloj za upravljanje I/O kontrolerima se oslanja na sloj za upravljanje procesorom.u toku aktivnosti procesa. Tadašnji HD su imali kapacitet 5MB. 9. Drajv za takav disk bio je dimenzija sadašnje veš mašine u koga se umetao HD oblika valjka. Za operacije sloja za upravljanje I/O kontrolerima (odnosno za drajverske operacije) je zajedničko da se obavljaju pod onemogućenim prekidima što je prihvatljivo. čime dozvoljava da viši slojevi operativnog sistema mogu da reaguju na prekide. ali to su bili izuzetno skupi uređaji koji su ugrađivani u velike računare. ali pošto je to mehanički uređaj tu je sporije dolazilo do unapređenja nego kod memorije i CPU. Pomoću razlike sadržaja ovog registra. 22 UPRAVLJANJE TABELOM PREKIDA Sloj za upravljanje I/O omogućuje i smještanje adresa obrađivača prekida u tabelu prekida. jer je reč o kratkotrajnim operacijama). skupljanje statistika o aktivnosti procesa (koje se svodi na registrovanje sadržaja programskog brojača. održavanje sistemskog vremena. Za operaciju smještanja adresa obrađivača prekida u tabelu prekida nije uputno da bude sistemska operacija. 21 Drajver sata (timer) Procesorsko vreme troši i obrađivač prekida sata. može se ustanoviti koliko ciklusa je potrošeno u ovom periodu i iz toga odrediti trajanje pomenutog preioda aktivnosti procesora. 9. 2. U prošlosti kada je u prvom planu bio računar na koji je bilo povezano mnogo korisnika. jer se u njegovoj nadležnosti nalaze poslovi: 1. Dva najveća razloga za razmatranje hard diska su: svi programi se nalaze na disku i hard disk dobija još više na značaju ako koristi sistem sa virtuelnom memorijom.5m i kapacitet 5-10MB. To je bio nepromenljiv medijum koji kada se stavi u računar više se ne vadi. imali su prečnik 0. praćenje isticanja kvantuma aktivnog procesa. jer su preključivanja sastavni deo aktivnosti drajvera. preuzetog na početku i preuzetog na kraju perioda aktivnosti procesora koji je kraći od perioda sata. u kritičnim situacijama. Danas se virtuelna memorija ne koristi u tolikoj meri. praćenje ukupnog korišćenja procesorskog vremena aktivnog procesa. a kapacitet mnogo sporijeg flopija je bio 0. jer ona pruža mogućnost da se ugrozi funkcionisanje operativnog sistema i naruši njegov mehanizam zaštite. ako procesor broji svoje cikluse i njihovu sumu čuva u posebnom registru. Kasnije dolazi do unapređenja karakteristika HD. Sa pojavom AT računara počeli su da se urgađuju HD u PC. Kapacitet je bio 40MB i mogao je da se vadi iz drajva i ubacuje u drajv. Bitne promene koje bi mogle biti urađene na nivou principa rada su: Operativni sistemi . Hard disk najviše utiče na performanse sistema i jedino kod njega ima smisla razmatrati neke politike u cilju poboljšanja performansi. ali se ipak koristi kao neka vrsta prinude kada nema dovoljno fizičke memorije. pa su stranice stalno išle sa diska u memoriju i obrnuto. radi otkrivanja učestanosti izvršavanja pojedinih delova programa). Cena takvog HD bila je 2-3 puta veća od cene samog računaraali ubrzanje u odnosu na flopi bilo je fantastično. 4. kada su mini-računari bili popularni. još pre pojave PC. Uzmimo za referentnu tačku 70-e godine. 3.predavanja 43 . gde se deo diska koristi kao produženje memorije. Tada su bile dve vrste tvrdih diskova: Jeftiniji – oblika većeg tanjira. Upravljanje sekundarnim i tercijalnim memorijama Upravljanje resursima kao što su ulazno-izlazne jedinice uglavnom se svodi na upravljanje hard diskom.One se mogu izbjeći.

Pretpostavimo da imamo HD glavu za čitanje i jednu stazu. gde nema više staza već postoji jedna spiralna. onda između svaka dva sektora treba da postoji prolaz koji se zove međisektorski gap. Full hide 4'' (10cm). Podaci se upisuju po stazama. da se umesto mehaničkog principa rada pstavi optički princip rada HD. Pisanje ide tako što kroz navojnicu prolazi odgovarajući napon koji namagnetiše magnet i odgovarajući deo na ploči. Takvih diskova danas skoro više nema. Premazan je feritnim materijalom koji stalno može da se namagnetiše. a diskovi postaju sve manji.predavanja 44 . U to vreme brzina je bila 3600rpm. treba znati gde je početak a gde kraj svakog bajta. Podaci se nalaze na koncentričnim krugovima koji se zovu trake ili staze. HD služi kao sekundarna memorija. Kada se pristupa HD pristupa se jednom celom sektoru. osnovna jedinica diska je onda sektor. To zavisi od preciznosti sata računara. Da bi znali koliko nula je pročitano meri se 1000*160ns. Čitanje se odvija tako što namagnetisani deo ploče prolazi ispod glave u kojoj se zatim indukuje napon koji daje 0 ili 1. Svaki sektor ima na sebi sector header. Koliko će sektora biti na jednoj stazi zavisi od tipa diska. ali mimo toga svaki od njih ima svoje dogradnje i dodatke. Pa se dobije 160ns vreme čitanja jednog bita. Ljudi su primetili da je magnetno čuvanje informacija najbrže. Vremenom se došlo do sledećeg standarda. Radi maksimalnih performansi HD ideja sa spiralom je odbačena. Matematički računato može se na tu kružnicu upisati beskonačno 0 i 1. razvija se elektronika glave i ostalih uređaja. pristup je spor. Kod prvih HD na svkoj ploči je bilo 100-300 staza. Tu vidimo razliku u odnosu na današnje CD. 16ms za jednu rotaciju. Zbog ovakvih problem uvodi se standard da se staza deli na određeni broj sektora. Koliko će staza biti zavisi od od preciznosti stepena motora za pomeranje glave. Tehnologija zapisa informacija na HD vremenom se menjala. Tu nastaju problemi: glava za čitanje treba da se kontinualno pomera sa okretanje diska. U zavisnosti od te visine moglo je da se pakuje više ili manje ploča. Primarna memorija. Onda treba da postoji nekakav sat i standard u smislu broja obrtaja diska. Takođe se javljao sledeći problem. Tačnost čitanja zavisi od brzine rotacije. Kada su HD počeli da se ugrađuju standard je bio 5.25''.5KB što je 7000-8000 bitova. Da bi se došlo do tačnog podatka računar treba da ima jako precizan časovnik kome ne sme da se menja takt. Ta fizička ograničenja zavise od same glave čitanje. ne možemo biti sigurni da smo pročitali baš 1000 nule a ne 999 ili 1001. Teško je napraviti elektromotor za Operativni sistemi . Svi ti diskovi su se zvali vinčester diskovi. Veličina svakog sektora je 512B. Zbog toga su postojala dva standarda: full hide i half hide. 512B*17 je približno 8. Ovo je standard koji poštuje svaki proizvođač. Kasnije se prešlo na novu tehnologiju gde se povećala gustina zapisa. Što nemamo knotrolu nad tim šta se puni u tu memoriju u kom stanju. Kada se 0 i 1 upisuju duž kocentričnog kruga. U računarskoj tehnici HD treba da zapamti dva nivoa koji će predstavljati 0 i 1. Ti podaci se čitaju pomoću glave za čitanje. a ne kontinualno. Kada se pročita zadnja nule. za trajno čuvanje podataka. Najstarija tehnologija se zvala MFM. U praktičnom životu postoje neka fizička ograničenja na najmanji deo na koji može da se upiše 0 ili 1. najsigurnije i najtrajnije. jer ako treba pristupiti datoteci na kraju spirale treba mnogo čekati. informacija za korekciju grešaka. Glava je slična onoj kao kod kasetofona. Pretpostavimo da imamo dugi niz 0 ili 1. Jednu za drugom 1000 nula npr. Osnovnu jedinicu magnetnog diska prestavlja 1 tanjir koji ima u sredini osovinu oko koje se vrti. Treba napraviti i uređaj koji će da prepozna te nule i jedinice i treba napraviti standard gde će se znati gde i šta treba da se upisuje i kojim redom. čak i kada je pravljena od feritnih jezgara. Ako dalje hoćemo da povećamo kapacitet diska onda uzmemo još jednu takvu ploču kojoj dodamo još dve glave za čitanje. To je mehanička psrava koja na sebi ima metalni produžetak koji deluje kao magnet i ima žičanu navojnicu kroz koju može da se pušta struja ili koja može da očitava indukovanu struju. a prihvaćena je ideja sa koncentričnim krugovima. što je 60 rotacija u sekundi. Od tehnologije zavisi koliko bitova može da stane na jedan krug. a half hide 2''. gde se upisujeredni broj sektora. a debljina nije bila strogo definisana. gde su podaci u memoriji. Sada je pomeranje glave diskretno. nije se smatrala pogodnom za trajno čuvanje podataka zbog malog kapaciteta i visoke cene. Tu je potrebna dogradnja samo još jedne glave za čitanje. Ti dodaci mogu biti: korišćenje obe strane ploče HD radi minimizacije troškova. Da bi računar prepoznao početak i kraj sektora.Umesto rotirajućeg HD da se ubaci neka vrsta memorije koja bi na drugačiji način pamtila podatke. U to vreme se pokazalo da na jednoj stazi može da bude 17 sektora.

Pre 5 god. Taj novi zapis se zvao RLL(Run Length Limited) ograničena dužina serije. Unapređenje dolazi i sa druge strane. a mora biti jako blizu te površine. EIDE diskovi.5'' i debljine 1'' sa velikom gustinom pisanja gde se na spoljnim stazama stavlja veliki broj sektora. To je sledeća tehnologija. Kod ovog načina zapisa gubi se mnogo prostora na disku. razni skeneri… Ako je stavljen SCSI disk onda će se taj uređaj sam prijaviti i on će dalje sve sam da kontroliše. tako što se više ne prave diskovi sa stepen motorom. broja traka na jednoj površini i broj sektora na stazi. Ova politika nikoga ne favorizuje. Ipak jako je neefikasna. njih kontroler automatski pronalazi. to su SCSI diskovi. Najjednostavnije rešenje je da onoliko koliko možemo da zapišemo na najkraćoj stazi zapisujemo i na ostalim stazama. Od tada diskovi imaju neparan broj površina. Prva povećanja kapaciteta diska nisu se desila zbog promene fizičkih parametara diska. Čak i najfinije zrno prašine je višestruko veće od razmaka glave i ploče. Parametri diska: Operativni sistemi . To rastojanje se meri u mikronima. Davao je još veću gustinu zapisa. Ovde je pomeranje kontinualno. Posle RLL javio se ESDI(Enhanced Small Device Interface) unapređen interfejs za male uređaje. SCSI diskovi su bili interesantni za velike kapacitete jer je ranije za obične HD bilo ograničenje na 32MB a kasnije na 512MB. i sa stanovišta OS HD je nekakav linearni prostor. i glava može da se pomera napred nazad sve dok se ne podesi na najjči signal. tako što je neke funkcije prebacivao lokalno na disk. Politike opsluživanja HD Prva koja pada na pemet koja je korisna kao referentna tačka je FIFO ili FCFS(First Came First Served). Time se dobija mogućnost ya gušće zapise i za bolje iskorištenje fizičkih resursa. Parametri diska su: broj glava(broj površina). OS danas fizičke parametre HD ne zna. On se sastoji od jednog ili dva tanjira širine 3. Zahtevi će biti opsluživani kojim su redom stigli. takođe je obezbeđeno da kada HD ne radi da glava bude na nekom neopasnom mestu. gde se korak po korak pomera glava sa staze na stazu. To je definicija jedne magistrale kojom mogu da se periferni uređaji priključe na računar. Ovaj zpis od tri bita nije išao na običan način. neće se odmah oštetiti. Kod starijih računara ti parametri su se navodili pri uključenju računara. a ESDI 30-32. RLL 26. Kod SCSI može najviše 7 uređaja da se stavi na 1 kontroler. Kod današnjih doskova koji su se pojavilikrajer 80-ih iskorištena je jedna dobra ideja da se kontroler prebaci na sam disk. Novi zapis je doveo do toga da fizički isti diskovi imaju za 50% veći kapacitet. Postoji još jedna vrsta diskova koji su išli paralelno sa IDE diskovima. Gde se na jednoj posebnoj ploči upisuju podaci o stazama. Naročito stariji modeli. Ovde je na tri bita informacija išao jedan sinhro-impuls. Ako je trebalo praviti server za veliki broj korisnika. a i ako udari površina se pravi izdržljivijom. su postojali SCSI diskovi od 2GB. već oni komuniciraju na nivou sektora. Treba samo napisati odgovarajuće podatke za taj disk. Ova politika ima osobinu da je pravedna. to je bila jedina mogućnost. To znači da je na svaki bit išao jedan sinhronizacioni impuls pa je ta tehnologija nazvana MFM(Modify Frequency Modulation). iznad dela gde nema podataka. Danas se obično koriste unapređeni IDE diskovi. jer su drugi diskovi bili ograničeni na 32MB. Zato su HD hermetički zatvoreni i kada se jednom otvore neupotrebljivi su. a ne stepenasto. a kasnije se ti parametri navedu jednom i pamte pomoću baterije. U ovom slučaju kapacitet se ne koristi u potpunosti. U stara vremena bilo je malo poverenje u jednolikost rotacije tako da se po jedan sinhronizacioni impuls upisivao između svake dve binarne cifre. To je IDE standard. CMOS memorije. zapisuje da oni ne valjaju i izbacuje ih iz upotrebe. a glava se ne pomera sve dok ne počne da čita podatke o odgovarajućoj stazi. Ti problemi su kasnije rešeni: može da se napravi tako da glava nikad ne udari u površinu. već sa servo pločom. Može se priključiti 7 diskova. a broj sektora se povećavao. Lako se vidi da trake u obliku koncentričnih krugova nisu jednake dužine. Kod MFM je bilo 17 sektora u traci. već se ta tri bita prvo kodiraju pa se onda zapišu. ali i razni drugi uređaji kao CDR drajvovi. Zasnovan je na smanjenju broja sinhro-impuls. Kod novih diskova kao posledica integracije HD i kontrolera imamo različit broj sektora u raznim stazama. Zbog malo razmaka glave HD su osetljivi na udare.predavanja 45 . već se promenio način zapisa informacija. Što se tiče sektora koji se u toku rada oštete. Pri brzini rotatice od 5400rpm glava ne bi smela ni na kakve prepreke kao što su zrnca prašine.koji se garantuje apsolutna jednolikost rotacije. To znači da one nisu ekvivalentne u pogledu količine zapisanih bitova. Jedna služi za pozicioniranje na traku. Glava HD ne sme da dodiruje površinu diska.

Nema bojazni da će ovo da izazove neefikasnost jer je pretpostavka da zahteva ima mnogo. pa će morati da se čeka sledeća rotacija. i time da se ubrza transfer. ali je zasnovana na tome da se opslužuje najbliži zahtev s tim d aglava ide samo u jednom smeru. Često su zahtevi za čitanjem veći od jednog sektora. jer sada nema neograničenog čekanja na unutrašnjim i spoljnim trakama. 10ms. Prva ideja je da se tih 10 sektora upišu u jednu traku jedan za drugim. to je lift u jednom pravcu. Zove se još i lift algoritam jer glava ide slično liftu. Iz svega proizilazi da je politika SSF optimalna jer se tu nastoji da se glava pomera što manje. Očigledno je da će FIFO da izazove veliko šetanje glave jer zahteve opslužujemo onim redom kojim su došli. neki 8. Za najstarije diskove fktor preplitanja je išao 1:6. a ti zahtevi su slučajni. To je ideja koja se primenjuje uglavnom za velike servere gde se više diskova stavlja da rade zajedno. ali su ovi algoritmi uglavnom principi koji treba da se shvate. Danas je interliv 1:1. Ipak postoji mala nepravednost. rotaciono čekanje. dok je taj raspon kod FIFO 15-25ms. Tako će taj sledeći sektor da pobegne. Postoje razne modifikacije ovih algoritama za razne specijalne slučajeve. Postoji algoritam za koji platimo 3% efikasnosti da bi dobili 90% pravednosti.Brzina rotacije je 5400 rpm. Pri dobijanju podataka sa diska gubi se vreme na sledeće: seek time. Seek time zavisi od mehanike za pomeranje glave i tu su postignuti napretci tako da je tu razvoj došao do maksimuma. Pretpostavimo da je sistem preopterećen i da zahtevi stalno stižu. jer kako se ide sa spoljne strane prema unutra i obrnuto srednje staze će biti pređene dva puta. Optimalna je u smislu maksimizacije protoka. gustine zapisa… To čitanje donedavno nije bilo jednostavno. 10. jer kontroleri nisu bili dovoljno brzi. a krajnje samo jednom. Taj algortima se zove scan. Ovde više nema favorizovanja sredine. Zasniva se na tome da se prvo opslužuje onaj zahtev do kojega je pomeranje glava najmanje. pa ako ih ima na jednoj ima ih i na drugoj strani u odnosu na glavu. tako da je onaj prvi faktor seek timejedini podatak sa kojim ima smisla nešto raditi da bi se ukupno vreme smanjilo. Što se pravednosti tiče mnogo je dobijeno. Postoje tehnologije koje su uvedene iz razloga sigurnosti. što traje neko vreme. Čitanje zavisi od: brzine rotacije diska. a to je SSF(Shorter Seek Frist). kontroler i ta memorija. Opsluživanje u sredini je opet bolje nego na krajevima. Tada se lako pokaže da se kod SSF glava zadržava negde kod sredine HD. Ako imamo datoteku koja se sastoji od 10 sektora. Time se gubi pravednost. Vreme transfera je takođe važan faktor. Ova politika je slična SSF. Prosečno vreme čekanja kod FIFO može da bude 20ms. Postoji i C-SCAN algoritam. Kada dođe sledeći sektor pod glavu podaci iz prethodnog sektora se još nisu obradili. Tada zatevi sa krajeva HD skoro nikad neće biti opsluženi. U starija vremena se dešavalo da elektronika kontrolera i prebacivanje u memoriju nisu dovoljno efikasni. gube se i drugi parametri optimalnosti: prosečno vreme čekanja. ali kod SSF prosečno vreme je npr. uskoro. To srednje vreme je napravljeno na jako nepravedan način. Sa malim gubitkom brzine ovaj algoritam eliminiše nepravednost. Zato se radilo nešto što se zove interleaving koje se sastojalo u tome da se sketori jedne datoteke ne upisuju na disk jedan iza drugog. Kako je HD izuzetno spor efikasnost je od primarne važnosti. To je jedan bafer koji je ili obična memorija ili dodatna memorije na kontroleru gde se memorišu stvari za koje se ima utisak da bi mogle dodatno da nam trebaju. vreme čitanja je konstanta i brzina rotacije je praktično konstanta. a neki 10… Raspon vremena opsluživanja je 1-100ms. neki za 5ms. To su RAID tehnologije. Kako to radi rešeno je na nivou HD. već nešto kraće. Do pre nekoliko godina postojao je jedan važan faktor: interliv faktor. To je specijalan način smeštanja podataka na disk. tako da kada 1 sektor prolazi ispod glave. on trpi odgovarajuću obradu u tom smislu da se signali prerađuju. vreme transfera. ali koje mogu imati značaja za brzinu čitanja. Uobičajeno je da se stavlja keš između HD i računara. Fajl sistem Operativni sistemi .predavanja 46 . U jednoj kutiji su HD. (pojavili se 7200rpm HD). Zato postoji parametar koji se zove SEEK TIME. Neki zahtevi su opsluženi za 1ms. brzina pomeranja glave od jedne do druge staze najčešće je 1ms do 3ms. a ako se ide na neku udaljenu traku onda to vreme neće biti zbir ovih vremena. pretvaraju u bajtove i šalju u memoriju. Lako nalazimo politiku optimizacije koja je pre svega efikasna.

Primer takvog operativnog sistema je Unix koji sve datoteke vidi kao nizove bajtova. numerički podaci. Da bi se pristupilo sektoru. stazu i sektor. Osim toga postoji direktan pristup svakom bloku podataka na disku. Prvi fajl sistemi bili su zasnovani na magnetnim trakama. Da bi podržali ovu situaciju mnogi sistemi su podržavali datoteke na više volumena. elektronski prebacuju na odgovarajuću površinu a onda se sačeka (latancy time -rotaciono kašnjenje) da se rotacijom traženi sektor pozicionira ispod glave. Zamislimo program koji čita alternativno slogove iz dve datoteke koje su na istoj traci. Da bi se rešio problem držanja relativno malih datoteka na skoro praznoj traci prešlo se na smeštanje jednakog broja malih datoteka na jednu traku. Operativni sistemi . Takođe. Informacije smeštene u datoteci definiše kreator datoteke.1 Koncept datoteke Datoteke se smeštaju na različite fizičke medijume kao što su magnetne trake. Druga krajnost je da operativni sistem ne nameće i ne podržava bilo kakve datoteke. jer je većina datoteka relativno mala dok je kapacitet traka relativno veliki.predavanja 47 . kao što su veličina datoteke. tekst. Prenos podataka između memorije i diska vrši se u jedinicama koje se sastoje od jednog ili više sektora. modifikacija datoteka se može vršiti na licu mesta. Diskovi se razlikuju od traka na dva načina. Upisno-čitajuće glave se pozicioniraju na odgovarajuću stazu (seek time). Jedno od osnovnih pitanja je koliko od te strukture treba da bude poznato operativnom sistemu i podržano od strane operativnog sistema. a svaka staza je dalje podeljena na sektore. pri čemu svaki tanjir ima dve površine. jer mora da postoji kôd za podršku različitih tipova datoteka. Svaki od ovih uređaja ima svoje karakteristike i fizičku organizaciju. Datoteke sadrže podatke i programe. Veći diskovi imaju više tanjira. Direktorijum sadrži imena i lokacije svake datoteke na traci. sve datoteke sa trake se moraju kopirati i na druge trake i ponovo iskopirati na originalnu traku. kod modifikacije datoteka. Različiti tipovi informacija mogu biti smešteni u datoteci: izvršni program. moramo da specificiramo površinu. datum i vreme kreiranja itd. Moguće je pročitati blok podataka.Za većinu korisnika je fajl sistem najvidljiviji aspekt operativnog sistema. ali sličan problem se javlja kada se pojavi veoma velika datoteka za čije smeštanje je potrebno više traka. Datoteke se preslikavaju na fizičke uređaje. s tim što se sada razlikuju znaci end-of-file i end-of-tape. 10. objektni program. Ovakav pristup daje maksimalnu fleksibilnost ali minimalnu podršku. ako pokušamo da izvršimo program čiji je izvorni kôd izmenjen. Sada je nastao problem da se odredi koja datoteka je na kojoj traci. Jedna od datoteka mora da se iskopira na posebnu traku ili će jedinica trake da troši mnogo vremena krećući se od jedne do druge datoteke i nazad. U nekim operativnim sistemima softver prepoznaje strukturu datoteka i podržava pravilnu upotrebu datoteka određene strukture. Dateteka je kolekcija logički srodnih podataka koja ima svoje ime kao i neke druge atribute. Takođe se razlikuje premotavanje na početak fajla i na početak trake. Prednost ovog pristupa je u jednostavnosti. Cilindar je skup staza koje su na istom rastojanju od ose diska. a tek onda izvršenje programa. Svaki fajl je implementiran njegovim preslikavanjem na sopstveni kotur trake. diskovi i slično. Operativni sistem implementira apstraktne koncepte upravljanja datotekama tako što vrši upravljanje jedinicama sekundarne memorije. itd. Iz tih razloga je svakoj traci pridodat direktorijum. sistem je u stanju da najpre automatski izvrši prevođenje izvornog kôda. Na primer. izmeniti ga i upisati na isto mesto. ma koliko da ima tih tipova. Čitanje se odvija na isti način kao i kada smo imali samo jednu datoteku na traci. Drugačiji. Sektor je najmanja jedinica informacije koja se može pročitati sa diska ili koja se može upisati na disk. Nedostatak ovog pristupa je povećana veličina operativnog sistema. kao i dodatne informacije. Nije potrebno traženje da se pristupi stazama na istom cilindru. Mnogi od problema sa magnetnim trakama rešeni su kada se počelo sa upotrebom diskova. Radi pogodnijeg korišćenja računarskog sistema operativni sistem pruža uniformni logički pogled na sekundarnu memoriju apstrakujuću fizičke osobine pojedinog memorijskog uređaja i definišući logičku jedinicu – datoteku (file). Ovde postoje i druge teškoće. Disk je podeljen na staze. Pre svega. Sledeći problem je ako se pojavi novi tip datoteke koji dotle nije bio podržan. ali je nedostatak u neefikasnosti. Pronalaženje datoteke sada zahteva pronalaženje odgovarajuće trake i pretraživanje direktorijuma. ali se nalaze na različitim površinama tanjira. Fajl ima određenu definisanu strukturu saglasno njegovoj upotrebi.

• Pozicioniranje u datoteci – Pozicioniranje datoteke u stvari ne predstavlja pravu U/I aktivnost.2 Direktorijum uređaja Informacije koje se za svaku datoteku čuvaju u direktorijumu variraju od jednog do drugog operativnog sistema. a odgovarajuća stavka treba da sadrži pointer na blok koji trebe sledeći da se pročita.Ova informacija se može čuvati za kreiranje.2 Podrška datotekama Koncept fajlova je implementiran operativnim sistemom. čitanje.2. ona se zatvarai odgovarajuća stavka briše iz tabele otvorenih fajlova. • Veličina .Podatak o upravljanju pristupu radi čitanja. Većina sistema ipak zahteva da se datoteke eksplicitno otvaraju od strane programera pomoću sitemskog poziva (open). • Tip datoteke .Za čitanje datotetke sistemski poziv specificira ime datoteke i mesto u memoriji gde sledeći blok datoteke treba da se smesti. Da bi smo razumeli kako je fajl sistem podržan. Operativni sistem kreira malu tabelu sa informacijama o svim otvorenim datotekama. poslednju modifikaciju i poslednje korišćenje. Tako se direktorijum koji se nalazi na uređaju može učitavati u memoriju samo u manjim delovima. Stavka u direktorijumu treba da sadrži pointer na tekući kraj datoteke. U sistemima sa velikim brojem datoteka. • Vreme. Najpre se mora naći prostor u fajl sistemu za dotičnu datoteku. • Ime datoteke . datoteka se čita ili se u nju upisuje. Da bi smo zapisali ove informacije za neku datoteku može nam biti potrebno od 16 do 1000 bajtova. Jedan od njih je je Operativni sistemi . veličinu i druge potrebne informacije. I čitanje i upis koriste isti pointer. I ovde se pretražuje direktorijum. Jasno je da se direktorijum može organizovati na više načina. zajedno sa podacima koji se odnose na njihovu adresu na disku. Da bi se izbeglo ovo stalno pretraživanje mnogi sistemi vrše otvaranje datoteke kada ona počne da se stvarno koristi. 10. izvršavanja i dr. 10. pa iako je moguće da postoje dva pointera. Za dato ime datoteke sistem pretražuje direktorijum da bi pronašao lokaciju datoteke.Kao i trake. štedeći prostor u odgovarajućoj stavci u direktorijumu i pojednostavljujući sistem. rečima ili blokovima) i maksimalna dozvoljena veličina.Za brisanje datoteke se u direktorijumu traži specificirana datoteka. Korišćenjem tog pointera izračunava se adresa sledećeg bloka i imformacija može da se upiše. Razmotrimo šta operativni sistem mora da uradi za svaku od pet osnovnih operacija sa datotekama. taj pointer se ažurira. već se samo pretražuje direktoijum i u odgovarajućoj stavci se pointer tekuće pozicije resetuje da ukazuje na početak. upis. Kada datoteka više nije potrebna.predavanja 48 . Pointer upisa mora da se ažurira. • Brojač korišćenja . Ovo može biti od koristi za zaštitu i nadgledanje upotrebe. • Zaštita . Na taj način sukcesivni upisi se mogu koristiti za upis sekvence blokova u datoteku. • Lokacija . a onda se sav prostor dodeljen datoteci oslobađa. Kada se čitanje bloka obavi. premotavanje i brisanje datoteka. U opštem slučaju. • Upis u datoteku . 10. Sledeće informacije mogu se naći u direktorijumu (ne mora da znači da svi sistemi čuvaju sve navedene informacije). • Čitanje datotekeke . • Brisanje datoteke . Ta stavka beleži ime datoteke i njenu lokaciju u fajl sistemu. Zatim treba napraviti odgovarajuću stavku u direktorijumu.Ukazuje na broj procesa koji trenutno koriste (imaju otvorenu) dotičnu datoteku. što olakšava pretraživanje. i diskovi imaju direktorijum koji ukazuje koje su datoteke na disku.Pointer na tekuću poziciju za čitanje ili upis u datoteku. većina sistema ima samo jedan koji predstavlja tekuću pozicijudatoteke.Neophodna su dva koraka kod kreiranja datoteke. upisa. • Tekuća pozicija . razmotrićemo ove operacije detaljnije kao i direktorijume. veličina samog direktorijuma može biti i na hiljade bajtova. po potrebi.Pointer na uređaj i lokaciju na tom uređaju gde se datoteka nalazi.Da bi se izvršio upis u datoteku mora da se načini sistemski poziv gde se specificira i ime datoteke i informacija koja treba da se upiše u datoteku.1 Operacije sa datotekama Pretpostavićemo da je fajl sistem zasnovan na diskovima.Simboličko ime datoteke. datum i identifikacija procesa . • Kreiranje datoteke . a dotična stavka u direktorijumu invalidira.2. Neki sistemi implicitno otvaraju datoteku kada se vrši prvo obraćanje. Datoteka se automatski zatvara kada se program koji ju je otvorio završi.Za one sisteme koji podržavaju različite tipove datoteka. Primećujemo da je za sve opisane operacije potrebno pretraživanje direktorijuma. Obezbeđeni su sistemski pozivi za kreiranje.Trenutna veličina datoteke (u bajtovima.

češći je slučaj da jedan sistem koristi samo jednu od navedenih metoda. poslednja adresa u bloku je adresa narednog bloka koji sadrži adrese slobodnih blokova.3. Međutim.4 Metodi dodele prostora na disku Postoje tri osnovne metode za dodelu prostora na disku. pri čemu. a slično se dešava i kod upisa. Postoje i drugi problemi vezani za kontinualnu dodelu. Najveći problem sa heš tabelama jeste njihova generalno fiksirana veličina i zavisnost heš funkcije od veličine heš tabele. Kada se datoteka kreira. Ovaj problem se može smatrati specijalnim slučajem opšteg problema dinamičke dodele memorije. 10. a ako je blok zauzet. Kada se datoteka briše. Druga struktura podataka koja se može koristiti za smeštanje direktorijuma je heš tabela. To su kontinualna.3.1 Sekvencijalni pristup Kod sekvencijalnog pristupa čitanje jednog bloka podataka automatski uvećava vrednost pointera. odgovarajući bit ima vrednost 0. dok su ostali slobodni. Osnovni problem je odrediti koliko prostora da se dodeli datoteci. Odgovarajući program je jednostavan ali troši previše vremena. Tada je bolje imati listu koja sadrži adresu prvog bloka u sekvenci slobodnih blokova i broj blokova u toj sekvenci. 10. 10.predavanja 49 . Ovde se javlja problem fragmentacije koji se može rešavati kompakcijom. Kada se datoteka kreira pretražuje se lista slobodnog prostora da bi se u njoj pronašao željeni iznos slobodnog prostora i dodelio datoteci. 10.3. nisu dodeljeni ni jednoj datoteci. U proizvoljnom trenutku neki blokovi su zauzeti. Kako korisnik zna veličinu datoteke koja se kreira? U nekim slučajevima ovo pitanje je jednostavno. Jedan drugi pristup koristi činjenicu da više kontinualnih blokova može biti zauzeto ili oslobođeno. moguće je vršiti čitanje podataka samo u redosledu u kome su upisani.3 Indeksni pristup Ovaj metod koristi indeks za svaku datoteku koji koristi ukazatelje na svaki od blokova datoteke. Ovakav pristup zasnovan je na modelu datoteka koje su upisivane na magnetne trake koje su po svojoj prirodi sekvencijalni uređaji. prostor na disku koji je ona zauzimala se dodaje listi slobodnog prostora. vrednost odgovarajućeg bita je 1. kada se kopira postojeća Operativni sistemi . pa postoje sistemi koji podržavaju sve tri metode. Uprkos imenu. Neki sistemi podržavaju samo jedan metod pristupa. tj. ova lista se implementira kao bit mapa ili bitvektor.4. Uz navođenje relativnog broja bloka može se pristupiti proizvoljnom slogu datoteke. Tada stavka u direktorijumu za svaku datoteku sadrži početnu adresu datoteke i broj blokova koji su joj dodeljeni. Ova šema nije naročito efikasna. najpre se pretražuje indeks i onda koristi ukazatelj da bi se direktno pristupilo odgovarajućem bloku datoteke i traženju željene stavke u njoj. na primer. javlja se problem kada treba pronaći prostor za novu datoteku.3 Metodi pristupa datotekama Postoji više načina da se pristupi informacijama zapamćenim u datotekama. Svaka od ovih metoda ima svoje prednosti i nedostatke.1 Upravljanje slobodnim prostorom na disku Za praćenje slobodnog prostora na disku sistem kreira listu slobodnog prostora. Tako prostor na disku možemo smatrati kolekcijom zauzetih i slobodnih segmenata gde je svaki segment kontinualan skup blokova. odnosno vršiti upis uzastopnih blokova podataka. Ovde se datoteka vidi kao numerisana sekvenca slogova fiksne dužine. Ova lista sadrži sve blokove na disku koji su slobodni.linearna lista što zahteva linearno pretraživanje za pronalaženje odgovarajuće stavke. Međutim. Svaki blok predstavljen je jednim bitom. 10. jer za prelazak cele liste treba utrošiti dosta vremena. Ovde prostor na disku posmatramo kao veliko polje blokova. povezanai indeksna dodela. Modifikacija ovog pristupa sastoji se u tome da se adrese n slobodnih blokova nalaze u prvom slobodnom bloku (tada imamo n-1 zaista slobodnih blokova). ako je blok slobodan.4. Drugi pristup je da se svi slobodni blokovi povežu u listu pri čemu se koristi ukazatelj na početak liste. Dakle. Slobodni segment naziva se rupaili šupljina. dok kod mnogih postoji mogućnost izbora više metoda za pristup datotekama. Da bi se pronašla stavka u datoteci.2 Metod kontinualne dodele Kod ovog metoda se zahteva da svaka datoteka zauzima skup kontinualnih adresa na disku. 10. 10.2 Direktni pristup Alternativna metoda pristupa je direktni pristup što je karakteristično za model datoteka upisanih na disk. čitav iznos prostora treba dodeliti datoteci.

6 Linkovi Link predstavlja sredstvo pomoću kojeg možemo iz više direktorijuma pristupiti istom fajlu (isti fajl možemo “videti” ispod više direktorijuma). Direktorijum sadrži ukazatelj na prvi i poslednji blok datoteke. 10. tako da za male datoteke indeksni blok nije potreban (Unix). zatim ubacimo novi slog u direktorijum sa adresom novog link-fajla). 2. Nijedan operativni sistem opšte namene ne koristi ovu strukturu. tokom dugog vremenskog perioda (tokom meseci ili čak godina) u tom slučaju u dobroj meri nepotrebno zauzimaju prostor. Svaki slog ima svoj ključ na fiksnoj poziciji u slogu. Ovaj problem je povezan sa veličinom ideksnog bloka pa se teži da on bude relativno mali. Ipak postoji problem utroška prostora zbog ukazatelja u indeksnom bloku koji je veći nego kod povezane dodele. jer prostor na oba kraja datoteke može biti zauzet od strane drugih datoteka. Datoteke koje narastaju sporo. 10. Ovo se. i-čvorovi u skupu atributa fajla treba da čuvaju i taj podatak. Stablo (indeksna sekvenca)– ovde su čvorovi slogovi datoteke. 10.4 Metod indeksne dodele Ovaj metod rešava problem povezane dodele u smislu direktnog pristupa. jer u slučaju oštećenja ukazatelja nastaju neželjene posledice. Indeksna dodela podržava direktni pristup a pri tom nema eksterne fragmentacije.4. Meki link (simbolički link): pri kreiranju mekog linka. briše se samo slog iz direktorijuma a brojač linkova se smanji za jedan. pri kreiranju datoteke nije potrebno deklarisati veličinu datoteke. Ako izdamo komandu za brisanje originalnog fajla. Ovde su svi ukazatelji zajedno smešteni u indeksni blok. a datoteka može da narasta dokle god ima slobodnih blokova na disku. To znači da nije potrebno vršiti kompakciju diska. uz utrošak vremena. Svaka datoteka ima sopstveni indeksni blok koji predstavlja polje adresa blokova na disku. više imena pokazuju na isti ičvor. Dve mogućnosti stoje na raspolaganju u takvom slučaju. UNIX i Windows koriste ovu strukturu. oslobađajući prethodno zauzeti prostor. Ako dodelimo malo prostora datoteci. Sekvenca slogova fiksne dužine – imamo fiksni broj bajtova udruženih u slog koji se ređaju jedan za drugim. ali je. Jedno rešenje ovog problema je korišćenje dvostruko povezanih lista ili pamćenje imena datoteke i relativnog broja bloka u svakom bloku. u opštem slučaju. Da bismo vodili računa o broju linkova. Druga mogućnost je da se potraži veća šupljina u koju možemo da smestimo datoteku.3 Metod povezane dodele Kod ove metode svaka datoteka predstavlja povezanu listu blokova na disku. Ako u nekom folderu izdamo komandu za brisanje fajla.predavanja 50 . može se ispostaviti da nije efikasano da sav prostor dodelimo datoteci. pravi se novi fajl tipa link – (pravimo i-čvor za novi fajl. pri čemu se ti blokovi mogu nalaziti bilo gde na disku. Sekvenca bitova – ne vodi se računa o tome šta je u datoteci već je samo potreban podatak gde počinje sekvenca za određenu datoteku i koliko je ona dugačka. Još jedna alternativa je da u adresaru čuvamo prvih nekoliko ukazatelja indeksnog bloka. i eventualno zauzmemo još jedan blok za sadržaj fajla – a sadržaj je jedino putanja do fajla na koji link pokazuje. 10. Stablo se sortira po određenom ključu i predstavlja vrlo efikasno rešenje kod velikih mainframe računara. Uz to se troši i prostor za ukazatelje.5 Strukture podataka za pamćenje datoteka Operativni sistem koristi tri vrste struktura podataka kod implementiranja datoteka: 1. može ponavljati sve dok postoji slobodan prostor. Čak i kada unapred znamo količinu potrebnog prostora za neku datoteku koju kreiramo. Takođe je smanjena pouzdanost. 3.4. Znači. OS ne vodi Operativni sistemi . tu procenu teško izvršiti. već se ona strogo koristi kod data base orijentisanim operativnim sistemima. pravi se samo novi slog u direktorijumu sa imenom fajla za koji pravimo link i stavimo adresu i-čvora originalne datoteke. Tvrdi link: pri kreiranju tvrdog linka. Pod Unixom linkove delimo na tvrde i meke (simboličke). briše se slog iz direktorijuma i oslobađaju se blokovi zauzeti od strane fajla. Takođe.datoteka. Prva je da se korisnički program terminira uz odgovarajuću poruku. Osnovni problem kod ovog načina dodele je što je ovaj metod efikasan samo kod sekvencijalnog pristupa datoteci. OS najpre pogleda broj tvrdih linkova – ako je 1. Ovde nemamo eksternu fragmentaciju. sve ovo zahteva dodatni utrošak vremena i memorije za svaku datoteku. uskoro ćemo doći u situaciju da ona ne može više da se proširuje. dok se za veće datoteke ulančava više indeksnih blokova ili se koristi indeksiranje u dva nivoa. Ako imamo više linkova. Brojač linkova originala se ne menja. Direktorijum sadrži adresu indeksnog bloka.

Direktorijum datoteke može jednostavno da ukazuje na odgovarajuću stavku u direktorijumu uređaja da bi se pročitale fizičke osobine datoteke ili da sadrži kopiju te informacije. Ona može da se proteže i na više jedinica diskova. Sve datoteke se nalaze na istom direktorijumu. Problem mekih linkova: sporost – da bi OS došao do sadržaja original. briše fajl (ako nema više tvrdih linkova). Stvarna.5 Sistemi direktorijuma Adresar (direktorijum. Struktura direktorijuma obezbeđuje mehanizme za organizovanje mnoštva fajlova u fajl sistemu. ovde postoji problem kada broj datoteka naraste ili se poveća broj korisnika. pa će javiti da fajl ne postoji. Rešenje ovog problema je da se uvede struktura direktorijuma u fajl sistem. zatim blok sa sadržajem link-fajla. Datoteke predstavljaju pojedinačne stavke u adresaru gde svaka stavka čuva relevantne informacije o svakoj datoteci kao što su ime. fizička adresa na kojoj se stvarno nalazi ova datoteka sastoji se više parametara kao što su oznaka volumena/diskova. Svaka datoteka u sistemu ima jedinstveno ime puta. do specificirane datoteke.). To su pre svega ogromna veličina tablice kao i sistemski problem kod višekorisničkog rada tj. Međutim. tip. Stablo direktorijuma ima svoj koren direktorijum. Prednost mekih linkova: meki link – pošto sadrži putanju originala a ne adresu i-čvora – može pokazati na bilo koji fajl bilo gde na mreži. da potraži original u hijerarhiji direktorijuma i konačno. Korisnicima se sada omogućava da kreiraju sopstvene poddirektorijume i na taj način organizuju svoje datoteke. Takva implementacija bila bi veoma prosta i za posledicu bi imala i mnoge nedostatke od kojih se dva izdvajaju i onemogučavaju primenu ovakvog adresara. folder.). Ovde razlikujemo dve vrste imena puta i to apsolutni (potpuni) i relativni (delimični) put. vlasnik. Mi datoteku imenijemo nekim opisnim imenom određene dužine i pamtimo je po tom imenu koje je samo deo te logičke adrese.TXT u direktorijumu /usr/pera i tvrdi link u folderu /usr/pera/doc. Kako sekundarni memorijski prostor i broj korisnika rastu. Treba dodatna pažnja da ne pravimo dve kopije od PERA. Mogli bismo malo poboljšati performanse ako putanju stavimo direktno u i-čvor linka. brojeva cilindra.predavanja 51 . Direktorijum uređaja je smešten na svakom fizičkom uređaju i opisuje sve datoteke na tom uređaju. brojeva glava kao i adrese odgovarajučih sektora. a ne fizičku organizaciju. Direktorijumi datoteka predstavljaju logičku organizaciju datoteka na svim uređajima. veličina i tip datoteka na tom uređaju. pa da izčita putanju. koncentrišući se na fizičke osobine svake datoteke (lokacija. Tako korisnik treba da posmatra samo logičke direktorijume i strukturu datoteka. to nema nikakvog uticaja na original. Najveći nedostatak jednonivovskog direktorijuma je u konfuziji koja nastaje kada imamo više korisnika. Možemo imati još neke probleme pri korišćenju linkova: npr. što je lako podržati i razumeti. imamo fajl PERA. Kopiramo /usr/pera zajedno sa svim poddirektorijumima. potpuno ignorišući probleme fizičke dodele prostora datotekama. konflikta kod davanja imena datotekama. Najlakše bi bilo da fajl sistem sadrži samo jedan adresar koji bi pamtio sve potrebne podatke za sve datoteke.TXT. Standardno rešenje je da se za svakog korisnika kreira odvojeni direktorijum. Kao prirodno uopštenje ovog pristupa nastala je hijerarhijska struktura direktorijuma poznata kao stablo ili aciklični graf. dužina. preko svih poddirektorijuma. to bi moglo da zadovolji jednokorisničke sisteme sa ograničenim sekundarnim memorijskim prostorom. mnogi sistemi imaju dve odvojene strukture direktorijuma: direktorijum uređaja i direktorijume datoteka. 11 čas 10. Različite strukture direktorijuma datoteka su do sada predlagane i korišćene. način dodele itd. Dvonivovski direktorijumi mogu se smatrati dvonivovskim stablima. Ako izbrišemo simbolički link. čak i na Internetu. na kraju da otvori originalnu datoteku za rad. pristupni kod itd. katalog. Korisnički direktorijumi predstavljaju logičku. lokacija. Apsolutni put predstavlja put od korena stabla. OS neće naći putanju.računa o simboličkim linkovima. Njegova osnovna uloga je da omogući preslikavanje simboličkog imena datoteke u stvarnu fizičku adresu na sekundarnoj memorijskoj jedinici. Naš glavni interes će biti struktura direktorijuma datoteka. U stvari. Ako sada pokušamo pristupiti originalu preko mekog linka. jer svaka datoteka treba da ima jedinstveno ime. mora najpre naći i-čvor linkfajla. koncentrišući se na logičke osobine (ime. postaje veoma teško organizovati i pratiti sve te datoteke. Najjednostavnija struktura direktorijuma je jednonivovski direktorijum. fascikla ili sadržaj volumena) predstavlja jednu tablicu koja sadrži imena svih datoteka koje su smeštene na sekundarnoj jedinici. Međutim. Takav adresar poznat je kao flat ili jednonivovski adresar. Ako kao polaznu referencu Operativni sistemi .

veličinu. Osnovne operacije koje se izvršavaju nad direktorijumom su: • Pretraživanje . Postoje više vrsta implementacije ovih tabela u zavisnosti od operativnog sistema. • Pamćenje datoteka (bekap) . U BSD tabeli se čuvaju gotovo svi karakteristični podaci koje smo ranije naveli tip. treba da budemo u stanju da pronalazimo sve datoteke koje odgovaraju nekom šablonu. takvo navođenje puta nazivamo relativno. Kada korisnik izda zahtev za pristup nekoj datoteci on navodi njeno simboločko ime.predavanja 52 . Adresar možemo pamtiti u radnoj RAM memoriji ili u sekundarnoj memoriji (hard disk). Tako imamo rezervnu kopiju u slučaju otkaza sistema. Operativni sistem sada mora da vodi računa o promenama u adresaru i da ga adekvatno pamti na sekundarnoj memoriji kako ne bi došlo do gubljenja podataka.. Ime fajla pointer -----. adresu prvog sloga. logičkih naziva datoteka u njihove stvarne fizičke adrese.BFD SFD ID BFD ID atributi Ime fajla pointer -----. datum zadnjeg pamćenja i td. Zato se adresari pamte u sekundarnoj memoriji a pri montiranju određenog volumena kopiraju se (ceo ili delimično) u radnoj memoriji. Osnovni problem se sastoji u preslikavanju imena tj. Drugim rečima u radnoj memoriji se nalaze samo podaci otvorenih datoteka tj. Različiti Operativni sistemi . • Brisanje datoteka . Prva tabela pamti simbolička imena datoteka i pointer/ukazatelj ID koji predstavlja jedinstvenu internu identifikaciju te datoteke preko koje se pristupa informacijama u drugoj tabeli. Pošto fajlovi imaju simbolička imena a slična imena mogu da ukazuju na srodne datoteke.BFD ID atributi ..Potrebno je da budemo u stanju da izlistamo fajlove koji su u direktorijumu i sadržaj stavki direktorijuma za svaku datoteku u toj listi. Operativni sistem tada u tabeli SFD pronalazi jedinstveni identifikacij(ID) i na osnovu nje pristupa ostalim podacima za tu datoteku..Potrebno je da budemo u stanju da pretražujemo direktorijum da bi pronašli stavku za određeni fajl. možemo da oslobodimo njen prostor na disku. ukazatelje na prvi blok na sekundarnoj jedinici gde se datoteka čuva i atribute datoteke – veličina.Radi povećane pouzdanosti sistema dobro je povremeno pamtiti sadržaj strukture fajl sistema. datum zadnjeg korišćenja. Ali ta metoda ima nedostatke u vidu zauzimanja znatnog dela memorije kao i gubljenje trenutnog adresara pri nestanku napajanja. Kada se kreira nova datoteka automatski se u odgovarajući adresar dodaje nova stavka sa odgovarajućim informacijama o novoj datoteci. Da bi se smanjila učestalost pristupa tablicama (koje su na sekundarnoj memoriji) očitani podaci se smeštaju u radnu memoriju i čine File Control Block te datoteke.ne koristimo koren direktorijuma već bilo koji adresar.BFD SFD ID ID atributi Ime fajla pointer -----. vrši se njeno uklanjanje iz direktorijuma. Za svaki adresar se formiraju posebne tablice u kojima svaka datoteka zauzima jednu stavku. datum kreiranja i td. On to radi tako što vodi dve vrste tablica: tablicu simboličkih imena (Symbolic File Directory) i osnovni adresar fajlova (Basic File Directory). datum kreiranja. • Kreiranje datoteke-Treba da postoji mogućnost kreiranja i dodavanja novih datoteka direktorijumu.Kada datoteka nije više potrebna. Navešćemo neke tipične informacije koje se nalaze u gotovo svakom adresaru: ime. vlasnik.. Ovo se često vrši kopiranjem svih datoteka na magnetnu traku. • Listanje direktorijuma . Koji su to podaci zavisi od vrste operativnog sistema kao i njegove realizacije. pamćenje adresara u radnoj memoriji je znatno efikasnije. Hijerarhijski organizovan adresar ima određene prednosti nad ostalim rešenjima a to su: o Olakšava dodelu unikatnih imena datotekama o Olakšava korišćenje i zaštitu datoteka u višekorisnićkom režimu rada o Olakšava rad sa adresarima Već smo ranije napomenuli da svaka staka u adresaru sadrži relevantne podatke o svakoj datoteci. Zatvaranjem datoteke uklanja se o odgovarajući FCB te datoteke iz radne memorije.BFD Kod DOS i Windows-a imamo jednu jedinstvenu tabelu sa imenom datoteke i odgovarajučih atributa. Navešćemo kako se to radi kod LINUX i UNIX-a: Ime fajla pointer -----. ili ako se datoteka više ne koristi. Sa gledišta brzine. onih sa kojima se radi. prava pristupa. Ovde je tablica adresara fiksne veličine (ograničen je broj ulaza kao i veličina stavki) za razliku od predhodne realizacije gde zasebne strukture ne moraju biti fiksne veličine. tip i verzija datoteke. Isto tako prilikom brisanja datoteke uklanja se odgovarajuća stavka iz adresara.

operativni sistemi imaju različita pravila kod davanja logičkih imena: kod MS DOS-a je 8+3 (8 karaktera za ime a 3 za ekstenziju). Razlika između ovih slogova je jedino u rednom broju i u listi zauzetih blokova. zna tačnu veličinu fajlova (u bajtovima).. 2. Drugi problem je da se zbog velike dužine ulaza datoteke. Treba samo voditi računa o tome koji su ulazi slobodni. Kada na tim mestima upišemo novo formirane datoteke može se desiti da one zauzmu manji broj stavki tako da ostanu prazni prostori u tablicama. Atributi fajla se nalaze unutar ičvora. UNIX Najjednostavnije rešenje:čuvamo samo adresu i-čvora i ime fajla. Svakom fajlu se dodeljuje jedan ili veći broj slogova sa sledećim poljima: broj 1 8 3 1 2 1 bajtova ekstenzija redni broj adresa adresa adresa kod ime ( tip ) broj rezervisano zauzetih prvog drugog . Svi fajlovi svih korisnika su tamo. Zbog različitog broja stavki koje se koriste za pamčenje datoteka prilikom brisanja istih javljaju se različite šupljine u tabelama. 2. Pogledamo u slogu adresu prvog bloka. ulazi sa promenljivom dužinom – Veličina stavki je ovde fiksna i iznosi 4 byte ali je broj stavki po jednoj datoteci različit i zavisi od podataka koji se pamte. Posle toga redni broj opisa – ako fajlu nije dovoljno 16 blokova. Ako imamo velike adresare sa velikim brojem datoteka to može da bude dosta sporo. Neki primeri realizacije adresara kod različitih operativnih sistema: 1. Karakteristika CP/M sistema je da ne zna tačnu veličinu fajlova (bajt-po-bajt). bloka opis korisnika fajla fajla opisa blokova bloka bloka 16.. Osnovni nedostatak ovog rešenja je pojava eksterne fragmentacije u tablicama gde se pamte adresari. U praksi se koriste dva rešenja i to: 1. Prvo se pamti dužina ulaza za datoteku. Defragmentacija ovde nije jednostavna jer drugi programi imaju pointere na datoteke koji se nalaze u tablicama pa je potrebno i njih ažurirati prilikom defragmentacije. znači možemo imati najviše do 256 korisnika.predavanja 53 . U tabeli se pamti pointer na ime datoteke i atributi a u posebnom fajlu se nalaze imena datoteka koje se nadovezuju jedna na drugo. pravi se razlika između velikih i malih slova što kod Windowsa i MS-DOS-a nije slučaj.. Kod UNIX-a su imena datoteka case osetljiva tj. drugi 1 itd. već samo blokovsku velič inu. Zatim sledi ime i tip fajla. Prvi opis ima redni broj 0. 3. Svaki korisnik ima svoj jedinstveni idenkifikacioni broj koji se čuva u prvom bajtu. ima samo jedan direktorijum... Sve to pravi velike probleme kod pamćenja imena datoteka jer se javljaju imena promenljive dužine. CP/M CP/M je višekorisnički OS. dobija još jedan opis. a adrese ostalih tražimo u FAT-u. Naime. Svi podaci vezani za datoteke se pamte u keš memoriji. Fajlovima se dodeljuju slogovi sledeće strukture: broj 8 3 1 10 2 2 2 4 bajtova adresa velič ina ime ekstenzija vreme datum prvog fajla u opis atributi rezervisano fajla (tip) fajla kreiranja kreiranja bloka bajtovima Jednokorisnički. kod Windows-a nema nekog ograničenja za dužinu (obično se stavlja da je to 256 karaktera) ali svaki fajl ima dva imena dugo i kratko(8+3). ulazi sa fiksnom dužinom – ovde se lako brišu i dodaju novi ulazi pošto su svi iste veličine. zauzima puno operativne memorije kod njenog aktiviranja. Drugi način je korišćenje keš memorije i standardnih tehnika keširanja.. MS-DOS Podržava hijerarhijsku realizaciju direktorijuma. zatim atributi te datoteke i na kraju ime datoteke. Da bi ubrzali pretraživanje takvih tablica koristimo se hash tablicama sa odgovarajučim funkcijama koje nam omogućavaju brzo pretraživanje i pronalaženje traženih podataka. Operativni sistemi . Prilikom traženja neke datoteke prvo se obraćamo keš memoriji. pa ako tu ne pronađemo tražene podatke tek se onda pretražuje sekundarna memorija. Kod oba rešenja adresari se pretržuju linearno (sekvencijalno). posebne rutine konvertuju dugacka imena u kratka tako što uzimaju prvih 6 slova iz dugog imena i dodaju znak ~ i broj po kome se razlikuju ovi kratki nazivi od onih koji imaju ista prva 6 slova.

Zatim gledamo listu slobodnih blokova (ili bitnu mapu) i isto tako povećamo drugi brojač . Rešenje: ako blok pripada n fajlu. Imamo dve vrste provere konzistentnosti: 1. Potražimo slog sa imenom fajla usr i uzmemo adresu i-čvora. Odemo do tog i-čvora – sadrži atribute za usr i adrese blokova gde je sadržaj tog fajla-direktorijuma.ako je vrednost prvog brojač a 0 a drugog veći od 1 – to znači. ako želimo pristupiti oštećenom bloku (radi pisanja). Ako padne sistem pre nego što uspemo vratiti promenjene blokove. a podatke diska B u deo za sigurnosne kopije diska A. Nećemo prekopirati sve podatke. Konzistentnost blokova: pravimo tabelu za blokove. Softversko – korisnik ili OS pravi poseban fajl koji sadrži sve loše blokove na disku. Kada dođe vreme za backup. prekopiramo podatke diska A u deo diska B za sigurnosne kopije. Npr. Rešenje: proglasimo ga slobodnim . MSDOS npr. Sigurnosne kopije (backup) Pored eliminisanja loših blokova. Odemo do tog i-čvora i u navedenim blokovima (sadržaj fajla-direktorijuma ast) tražimo slog sa imenom fajla mbox da bismo dobili adresu i-čvora. poželjno je u određenim vremenskim intervalima napraviti sigurnosne kopije važnih fajlova. našli smo blok koji je izgubljen: nije iskorišćen a ne može biti ni u budućnosti jer nije ni evidentiran kao slobodan.ako je vrednost prvog brojača veći od 1 a vrednost drugog nula – blok pripada više od jednog fajla. prekopiramo sadržaj u te blokove i Operativni sistemi . u slučaju bitne mape to se ne može desiti). Za svaki blok stavimo po dva brojača: prvi pokazuje koliko puta se dati blok javlja u listi zauzetih blokova. ovaj bit se resetuje. ima podršku za ovaj način arhiviranja: svaki fajl ima atribut bit sa imenom archive– kada izvšimo backup.ako je vrednost jednog brojača 1 a drugog 0. 2. Konzistentnost (file system consistency) Mnogi sistemi pročitaju sadržaj nekih blokova. Ako je reč o blokovima koji sadrže i-č vorove ili opise direktorijuma. Oba diska delimo na dva dela: deo za podatke i deo za sigurnosne kopije. bit se setuje. Tada idemo redom po i-čvorovima i gledamo koje blokove koriste fajlovi – pri tome povećavamo prvi brojač odgovarajućih blokova. otvorimo fajl direktorijuma – sadrži slogove oblika (adresa i-čvora. U tim blokovima tražimo slog sa imenom fajla ast i uzmemo adresu i-čvora. zauzmemo jos n-1 blokova. Ako izmenimo sadržaj fajla. ako se pokvari bilo koji disk. da je blok evidentiran više puta kao slobodan (može biti samo u slučaju da koristimo povezanu listu. neoštećenom (i nekorišćenom) bloku. potrebno je obezbediti neke pomoćne programe za ispravljanje nastalih grešaka. Da bismo izbegli takve situacije. može doći do problema. znači da blok nije ni zauzet. Rešenje: popravimo listu slobodnih blokova – izbacimo duplikate . ni slobodan – greška!. Na taj način. To može uraditi i sam korisnik ili OS. Za izbegavanje loših blokova imamo dva rešenja: Hardversko–kontroler diska vodi računa o lošim blokovima. Na taj način ti blokovi su izbačeni iz skupa slobodnih (neiskorišćenih) blokova. ime fajla). samo fajlove koji su izmenjeni od poslednjeg backup-a. radi povećanja pouzdanosti sistema. na drugom disku imamo sve podatke. Nedostatak: trošimo jako mnogo mesta za sigurnosne kopije i jako mnogo vremena za backup. a drugi u listi slobodnih blokova. kontroler će naš zahtev preusmeriti ka drugom.Primer: kako OS nalazi putanju /usr/ast/mbox ? Objašnjenje ćemo dati pomoću UNIXove realizacije: krenemo od korenskog direktorijuma (i-čvor korenskog direktorijuma je na fiksiranom mestu – bloku). Pouzdanost i performanse fajl sistema Pouzdanost fajl sistema Loši blokovi Mediji za čuvanje podataka mogu imati loše blokove – fizički oštećene delove medijuma. Neke tehnike: 1. scandisk pod DOS-om ili Windowsima. greška može biti vrlo ozbiljna. rade sa njima u memoriji i pišu ih natrag na disk kasnije. onda je sve u redu – blok je ili zauzet ili slobodan .predavanja 54 . Na kraju dobijamo rezultat: . Koristimo dva diska – A i B.ako je vrednost oba brojača 0.

povećamo brojač . Parcijalno popunjene blokove stavimo na kraj liste jer ćemo verovatno još upisivati podatke u njih. Time se popravlja pouzdanost. nemamo UPS. Spašavanje fajlova U nadležnosti sloja za upravljanje fajlovima nalazi se i podrška spašavanju (saving) fajlova. najpre proverimo da li je u kešu. na primjer. potrebno je izabrati neki blok koji ć e biti izbač en iz keša.vrednost brojača je veći od broja tvrdih linkova – greška!! Ako izbrišemo fajl. ali se. pa su mnogi sistemi dizajnirani tako da se smanji broj pristupa disku. Na taj način. To je efikasno. Za ostvarenje tog cilja.DIB. čak i ako periodično kaže editoru da prebaci dokument na disk.. Za izbor možemo koristiti sve algoritme koje smo koristili kod stranič enja (paging). i podatke čitamo iz keša. za svaki slučaj javimo i korisniku šta smo uradili. SIB. gubimo samo rad posledjnih 30 sekundi.broj tvrdih linkova je veći od vrednosti brojača – greška!! Čak i ako svi korisnici izbrišu sve tvrde linkove na fajl.ažuriramo i-čvorove. Rezultat može biti: . koji se izbacuje izmenjen. Performanse fajl sistema Pristup disku je mnogo sporiji od pristupa memoriji.ako je vrednost oba brojača veći od 0 – to znači da je blok evidentiran i kao zauzet i kao slobodan. cache). deo direktorijuma. Keš se sastoji od skupa blokova koji logički pripadaju disku. 2.predavanja 55 . Da li je blok od esencijalne važnosti za konzistentnost fajl sistema? (i-čvorovi. ili samo u međuvremenu izmijenjenih. čiji cilj je da se redovno prave kopije postojećih (svih. i sami korisnički programi mogu imati svoje interne bafere za skladištenje podataka što dodatno komplicira stvari. Fajl sistem je konzistentan. Na osnovu ovakvih kopija moguće je rekonstruisati sadržaj oštećenih datoteka.. popunjeni blokovi idu na početak liste da bi se što pre izbacili na disk. Uzmimo na primer LRU algoritam. stavimo što bliže što možemo (da smanjimo vreme pozicioniranja). Ode struja na trenutak. Ako se javlja zahtev za pristup nekom bloku. Korisnik piše izveštaj u text editoru. Posle. SIB. odu tih 10 stranica sa strujom.vrednost brojača odgovara broju tvrdih linkova nutar i-čvora – nema grešaka . Rešenje: izbacimo iz liste slobodnih blokova. ali nepouzdano rešenje DOS: svaki izmenjen blok odmah se prebacuje na disk. učitamo sa diska u keš.DIB.TIB. Ako je blok. parcijalno popunjen blok. Na kraju idemo redom po i-čvorovima i upoređujemo tako dobijen brojač sa brojačem tvrdih linkova unutar i-čvora. lupa po tastaturi i baca monitor preko prozora. ako dođe do pada sistema. može se desiti da imamo link na neiskorišćen blok. Briga o korisnicima. Svaki put kad naiđemo na isti fajl. Time ćemo smanjiti mogućnost grešaka ako dođe do pada sistema. odnosno stvorenih) datoteka. Keširanje nije jedini način za poboljšanje performanse fajl sistema. pa guramo bitne blokove ka početku liste da ih što pre prebacimo na disk. ako jeste. Do oštećenja datoteka dolazi na razne načine. blok neće biti prebačen u skup slobodnih blokova.direktorijumi. pojavom loših (neispravnih) Operativni sistemi . postoji dobra šansa da ostane u kešu – dajemo prednost bitnijim blokovima. Rešenje: brojač tvrdih linkova preuzima vrednost drugog brojača . Rešenje: brojač tvrdih linkova uzima vrednost drugog brojača. Konzistentnost fajlova: Idemo po folderima od korenskog direktorijuma i za svaki i-čvor dodeljujemo po jedan brojač . Druga tehnika je da blokove kojima ćemo verovatno pristupati istovremeno. U ovu grupu spadaju blokovi i-čvorova. moramo njegov sadržaj vratiti na disk. Da li će blok uskoro ponovo biti potreban ? Blokove delimo u grupe: i-čvororovi. Vodimo računa o tome da očuvamo konzistentnost fajl sistema.TIB. Neka rešenja: UNIX: imamo proces koji se zove sync. najčešće se koristi bafer ili keš (buffer. a korisnik je besan. Napiše 10 stranica. Pri izboru bloka za izbacivanje treba uzeti u obzir i sledeće stvari: 1. 2. radi bržeg pristupa. Ako treba uč itati neki blok sa diska u keš. ali se kvari efikasnost – praktično ubrzanje imamo samo kada čitamo sadržaj bloka koji je u kešu. uzmemo podatke iz keša. Ako nije. direktorijumi) Ako je blok bitan za konzistenciju fajl sistema. Njegov zadatak je da svakih 30 sekundi protrči kroz keš i prebaci sve izmenjene blokove na disk. treba ga što pre prebaciti na disk. Posle neko iskoristi taj blok i sad imamo link koji pokazuje na ko zna šta. popunjen blok. čuvaju u memoriji. Pored keša. . 3.

predavanja 56 . Dozvoljene su i veličine blokova od 8 KB. Počev od druge verzije Windowsa 95. Tabela za FAT-16 sada je stalno zauzimala 128 KB glavne memorije. sa 16-bitnim disk pointerima.11. Read-only fajlovi se ne mogu mijenjati. Tada je MS-DOS mogao da podrži 4 particije po disku što znači da je FAT-12 mogao da radi sa diskovima do 64 MB. Najveće particije na disku sada su bile 2 GB. Prva verzija DOS-a bila je ograničena na rad sa samo jednim direktorijumom. sakriven ili je sistemski fajl. U ovim sistemima particija je ograničena na 2 TB (2048 GB). Ulogovani korisnik ima pristup svim fajlovima. PRIMERI FAJL SISTEMA U ovom poglavlju razmotrićemo neke od postojećih fajl sistema. atribute. za svako polje pojedinačno. sa setom dozvoljenih veličina blokova različitih za svaku varijantu. Arhiv bit nema neke sistemske funkcije. Ovaj broj se koristi kao indeks kod 64K upisa FAT (File Allocation Table) u glavnu memoriju. Uobičajeno je da svaka različita aplikacija u root-u kreira svoj direktorijum iz koga će da startuje i u kome će biti svi njoj potrebni fajlovi. Za MS-DOS. a oni opet svoje poddirektorijume i tako u nedogled. oni koriste upise fiksne dužine od 32 bajta. a verzija MS-DOS-a je bila prilagođena da podrži FAT-32. a veličina diska 8 GB sa maksimum 4 particije po disku. MS-DOS prati blokove fajla preko tabele za alokaciju fajlova koja se nalazi u glavnoj memoriji. potreban za arhiviranje. Maksimalna veličina particije za različite veličine blokova i za sva tri tipa FAT-a je prikazana na slici 2. na primjer. 2 KB i 4 KB. zavisno od toga koliko bita sadrži adresa na disku. vrijeme i datum kreiranja. Format upisa u direktorijum kod MS-DOS-a prikazan je na slici 2. Jedan način da se to postigne je da se. Nakon toga došlo je do predstavljanja FAT-16. blok diska može biti setovan na multipl od 512 bajtova. Upis u direktorijum sadrži broj prvog bloka fajla. fajl sistem se pojavljuje u tri verzije: FAT-12. Iako direktorijumi kod MS-DOS-a imaju promjenljivu veličinu. Ne postoji ograničenje u broju direktorijuma ili fajlova koji mogu biti kreirani. MS-DOS fajl sistem MS-DOS radi samo na Intelovim platformama i ne podržava multiprogramiranje. Ime fajla kraće od 8+3 karaktera je poravnato u lijevu stanu sa prazninama u nastavku. Za sve FAT-ove. Onda su mogle da postoje i particije od 16 MB. tako da različite aplikacije ne dolaze u konflikt. maksimalna veličina particije diska bila je 2 MB a veličina FAT tabele u memoriji bila je 4096 upisa od 2 bajta svaki.0. Od verzije MS-DOS 2. dajući tako maksimalnu veličinu particije od 12 2 x 512 bajtova. Ovjde ne postoji koncept više različitih korisnika. Microsoft je kasnije dodao veličine blokova od 1KB.blokova. Upis u direktorijum takođe sadrži datum i vrijeme kada je fajl kreiran ili zadnji put izmjenjen. Prateći lanac. loši blokovi se izbacuju iz upotrebe. Najveće unapređenje je bilo uvođenje hijerarhijskog fajl sistema po kome su direktorijumi mogli biti ugnježdavani u dubinu. svi blokovi se mogu pronaći. FAT-16 i FAT-32. Operativni sistemi . funkcionalnost fajl sistema se umnogome proširila. On sadrži ime fajla. početni blok i tačnu veličinu fajla. Sistem bit takođe skriva fajl i onemogućuje brisanje komandom del koja može biti i slučajno pritisnuta. formira datoteka loših blokova. Hidden bit skriva fajl tako da ne bude vidljiv u listingu direktorijuma. Kada se otkriju. Ovo znači da je root direktorijum (koji je i dalje imao fiksnu maksimalnu veličinu) mogao sadržati poddirektorijume.12. Prva verzija MSDOS-a koristila je FAT-12 sa blokovima od 512 bajtova. Sa ovim parametrima. Polje za atribute je novo i sadrži bitove koji pokazuju da li je fajl read-only. uveden je FAT-32 fajl sistem sa njegovim 28bitnim adresama. 16 KB i 32 KB.

jer inače sa samo 64 K dostupnih adresa diska. Druga prednost je ta da za datu veličinu particije diska. označava se posebnim kodom. kod FAT-32. Polje ″Sec″ rešava problem nemogućnosti smještanja dnevnog vremena u 16-bitno polje. Najzad. Zapis u direktorijum kod Windowsa 98 imao je oblik prikazan na slici 2. on pretražuje FAT tragajući za tim kodom. najviše zbog toga da bi dozvolio formiranje velikih particija većih od 2 GB na diskovima većim od 8 GB koji su se tada pojavili. ne može pokriti cijelu particiju. Kada je MS-DOS-u potreban novi blok.13. disk od 8 GB može da bude jedna particija. Efikasnost iskorišćenja prostora na disku je velika jer je izgubljenog prostora jako malo.x. može da se koristi manja veličina bloka. Microsoft je donio političku odluku a to je da se omogući da se fajlovima kreiranim u Windowsu 98 može pristupati i iz Windowsa 3. pa je potrebno polje od dodatnih 16 bita za smještanje najgornjih 16 bita broja početnog bloka. Kod FAT-16 mogu da postoje maksimalno 4 particije. Još jedno novo polje je ″Last access″. Svaki blok koji se trenutno ne koristi. Na ovaj način ni bitmape ni slobodne liste nisu potrebne. FAT-16 mora da koristi blokove od 32 KB. koje smješta datum (ali ne i vrijeme) poslednjeg pristupa fajlu. Ono daje dodatne bitove tako da je novo ″Creation time″ polje precizno do 10 msec.FAT-32 fajl sistem ima dvije prednosti u odnosu na FAT-16 gledajući podršku velikim diskovima. Sad dolazimo na srce fajl sistema Windowsa 98. pa je prednost manje veličine bloka očigledna. Promjene se sastoje od dodavanja pet novih polja na mjestu gdje su bile 10 neiskorišćenih bajtova. Uveden je FAT-32. FAT-32 može koristiti blok od 4 KB za particiju od 2 GB.predavanja 57 . prelazak na FAT-32 fajl sistem znači da su brojevi blokova sada 32-bitni. imena fajlova duža od 8+3 karaktera su postala dozvoljena. Kod Windowsa 98 i duga imena i FAT-32 su se koristili u istoj formi kao i kod druge verzije Windowsa 95. Mnogi fajlovi su kraći od 32 KB. MS-DOS koristi FAT da bi pratio i slobodne blokove diska. Problem u prelasku Microsofta ka stvaranju fajl sistema gdje bi bila podržana duga imena fajlova bio je taj što je trebalo omogućiti korisnicima koji upravo prelaze sa jedne na drugu verziju Windowsa da mogu pristupiti svojim fajlovima sa različitih sistema. Na primjer. Windows 98 fajl sistem Počev od druge verzije Windowsa 95. Ovo je u stvari značilo da je struktura direktorijuma Windowsa 98 morala biti kompatibilna sa MS-DOS strukturom direktorijuma. Kako su duga imena predstavljena tako da Operativni sistemi . za particiju diska od 2 GB. Prvo. Polje NT je tu najviše zbog kompatibilnosti sa Windowsom NT kada je u pitanju pravilno prikazivanje imena fajlova.

Rešenje je bilo da se svakom fajlu dodijele dva imena: (potencijalno) dugo ime fajla. U stvari taj broj je iz istorijskih razloga ograničen na 260. postavlja se pitanje koje su optimalne veličine tih particija? Veće particije s jedne strane dovode do sporijeg pristupa disku jer se mnogo toga može odjednom pisati na tom disku. Proces otkrivanja ovih greški se ovdje radi tako što prije upisa podataka na disk. tabela će konceptualno imati milion upisa. S obzirom da se samo 6 bita koristi u sekvenci. podržava FAT32 (File Alocation Table) i FAT16 particionisane diskove. Stari MS-DOS programi će ovo samo ignorisati kao nevažeće. Sada imamo situaciju da postoji važeća sekvenca zapisa dugačkih imena koji prethode zapisu fajla u MS-DOS-u a koji nemaju ništa sa tim fajlom. zaštitu i veću toleranciju (i korekciju) greški. Windows 98 održava prozor u tabeli i čuva samo pojedine djelove u memoriji odjednom. ovdje mislimo na EFS sistem enkripcje fajlova. Kada dođe do kreiranja fajla čije ime nije 8+3 karaktera.predavanja 58 . Prvo. Ako takvo ime već postoji onda se dodaje ~2 i tako redom. Djelovi imena su sekvencirani koristeći prvi bajt zapisa. Polje Cheksum omogućava Windowsu 98 da detektuje ovakvu situaciju verifikujući da MS-DOS ime fajla koje prati dugačko ime. Optimalno riješenje je napraviti particije određene namjene tako da svaka od njih ne Operativni sistemi . ali ne briše njegovo dugačko ime jer ni ne zna za njega. S druge strane. Za upis dugačkog imena ovo polje ima vrijednost 0x0F. ^etvrto. računar je restartovan i podešen da radi u MSDOS-u ili Windowsu 3. Drugo. NTFS i drugi fajl sistemi Windowsa 2000 podržava: NTFS (New Technology File System). Da bi se izbjeglo da sva budu u memoriji odjednom. Windows 2000 pravi kopiju podataka koje će privremeno držati u memoriji. Windows 98 stvara MSDOS ime za njega pomoću određenog algoritma. Svaki zapis dugačkog imena fajla sadrži i polje Checksum da bi se izbjegao sledeći problem. Windows 98 kreira fajl dugačkog imena.14. Kada govorimo o zaštiti. Odgovor leži u polju ″Attributes″. velikih baza podataka i slicno. Dalje. tj. a praznine se brišu. Specijalni karakteri se pretvaraju u ″_″ znak. Korišćenje NTFS tehnologije znači veću sigurnost. FAT32 bolje organizuje disk prostor i particije mogu biti veličine do 2 TB. znači da se radi o greški na disku pa se radi Cluster Remapping i traži se drugo mjesto na disku za smještanje ovih podataka sa privremene memorije. neki program stvara novi fajl koji ponovo zauzima maloprije oslobođeni zapis. Ako ovi podaci u ovom trenutku nijesu identični. što predstavlja još jednu od nemogućih kombinacija atributa. Postavlja se pitanje kako Windows 98 zna da li upis u direktorijum sadrži MS-DOS ime fajla ili (dio) dugačko ime fajla. Ovaj fajl 64 sistem koristi 64 bit-ne adrese i teoretski radi sa particijama do 2 bajta. da se ona predstave velikim slovima i da im se doda ~1 formirajući tako bazno ime fajla. On lokalizuje loše klustere i vrši tzv. Format svakog dugačkog imena je dat na slici 2. Fajlu se može pristupiti preko oba imena. Ovjde sada ukoliko se koristi milion blokova. Tolerancija greške se odnosi na činjenicu da NTFS fajl sistem automatski otklanja greške ne prikazujući pri tome poruke o greškama. NTFS je novija vrsta fajl sistema koju koriste Windows NT 4. potrebne su veće paritcije. teoretski maksimum za dugačka imena fajlova je 63x13=819 karaktera. Zadnji dio dugačkog imena je označen dodavanjem broja 64 sekvenci. kod multimedijalnih zapisa. i 8+3 ime za kompatibilnost sa MS-DOS-om. FAT16 je MS-DOS fajl sistem i omogućava korišćenje disk particija do 2 GB. Implementacija FAT-32 fajl sistema konceptualno je slična implementaciji FAT-16 fajl sistema. Cluster Remapping što znači da onemogućava ponovno korišćenje tih losih klustera.0 i Windows 2000. Kada se prave particije. on pokušava da podatke smjesti na disk i odmah poslije toga upoređuje te podatke sa podacima u memoriji. stari program pod MS-DOS-om briše MS-DOS ime fajla. Treće.budu kompatibilna sa MS-DOS-om. zaista njemu i pripada. Osnovna ideja je da se uzmu prvih šest karaktera imena fajla.

Tako. npr. Ako je neki fajl mali (reda nekoliko stotina bajtova). da ih smjesti što blize jedno drugom. imamo prvi run koji ukazuje na blokove 20. ipak. U ovim slučajevima potrebno je “skakati” sa jednog bloka na drugi. grčko pismo ili neko drugo nelatinsko pismo. Obično poslije njega dolazi vrijednost atributa ali to ne mora biti pravilo. 22 i 23.2. Svi ovi Run-ovi su upisani u MFT kao podaci. Operativni sistemi . MFT je linearni niz zapisa od po 1 KB od kojih svaki opisuje po jedan fajl. Oni sadrže atribute fajlova kao i adrese blokova na disku gdje su ti fajlovi memorisani. Svaki od ovih zapisa je običan MFT podatak koji sadrži atribute za fajlove na disku. broj blokova u nizu počevsi od navedenog početnog bloka (engl. ako pravimo novi direktorijum ili brišemo neki direktorijum. Obično je.15 Ovdje npr. Važna kategorija zapisa su tzv. najinteresantniji je atribut data koji predstavlja mjesto na disku (blokove) gdje je određeni fajl fizicki memorisan. NTFS fajl sistem omogućava automatsko prepoznavanje prečica u slučaju da se izvorno mjesto fajla dislocira. Kompresijom se danas u praksi veličina ovih parova svodi na 4 bajta. svi metadata zapisi počinju znakom $. unutar disk prostora. nerezidentan atribut. Parovi adresa-broj blokova. da su imena fajlova Case Sensitive što znači da pravi razliku malih i velikih slova u imenu fajla (ali rijetko se može primjeniti zbog toga što su većina programa pravljeni isključivo za FAT32 koji inače nije Case Sensitive). Zaglavlje atributa identifikuje određeni atribut. tj. 21. metadata fajlovi koji su u stvari prvih 16 zapisa MFT. Takvi atributi se nazivaju nerezidentnim atributima. Od atributa. Zaglavlja atributa za rezidentne atribute su veličine 24 bajta dok su za nerezidentne veća jer oni sadrže i informacije o tome kako naći atribut na disku. MFT je u stvari jedan fajl 48 koji može da se povećava teoretski sve do 2 zapisa. itd. je da imena fajlova mogu imati maksimalno 255 karaktera. Svaka particija predstavlja linearni niz blokova koji. Ono što korisnik može u radu sa fajlovima NTFS sistema primjetiti. po memorijskoj veličini. itd. NTFS particije se mogu kreirati na dva načina: direktan način (odmah poslije formatizacije diska) i pretvaranjem sa FAT sistema. s’tim što ovo nijesu obični fajlovi vec fajlovi koji ukazuju ja informacije o samom fajl sistemu.bude veća od veličine koja je neophodna za određenu namjenu. rekli smo da se sastoje od 64-bitnih brojeva.predavanja 59 . mogu biti od 512 bajta do 64 KB. Veoma važnu ulogu u objašnjavanju fajl sistema Windowsa 2000. Koliko ce biti Run-ova zavisi od efikasnosti Disk Block Alocatora u trenutku kreiranja fajlova kada se njegova efikasnost mjeri sposobnošću da broj Run-ova što više reducira. on se može smjestiti citav u MFT zapis i takav fajl se naziva direktnim (engl.15 Slika 2. postoje fajlovi ili direktorijumi ciji su atributi veliki pa se moraju podijeliti na dva ili više bloka na disku. da su putanje (engl. da su imena fajlova Unicode što znači da je dozvoljeno koristiti npr. Dalje se niz nastavlja na zaglavlje drugog atributa i na vrijednost drugog atributa. disk drajv može da ima više particija. Svaki MFT zapis (1KB) sadrži zaglavlje zapisa poslije kojeg dolaze dvije vrijednosti: zaglavlje atributa i vrijednost atributa. run length). tj. paths) limitirane na 32767 karaktera. Najčešće su ovi blokovi veličine 4KB i njima se pristupa preko 64-bitno adresiranog ofseta. Kao što je poznato. Pokazuje se da je mnogo efikasniji način direktnog stvaranja NTFS particije jer se u tom slučaju MFT kreira na početku diska (gdje bi izvorno i trebalo da postoji) dok se u drugom slučaju smješta bilo bilo gdje na disku gdje ima slobodnog prostora što često završava sa lošom fragmentacijom. immediate) fajlom. Inače. Naime. Ovdje se kao argumenti daju početni blokovi na koje se “skace” i dužina hoda. Primjer fajla koji je zadržan u 9 blokova i koji ima 3 “skoka” ( run) je dat na slici. ova se radnja loguje u drugom zapisu MFT fajla ($LogFile). Način pristupa je takav da se daje početni blok i ofset koji ukazuje broj narednih blokova kojima treba pristupiti. NTFS definiše 13 atributa koji se mogu pojaviti na MFT zapisima. atribut data. što znači da zauzimaju 2x8 bajtova ili 16 bajtova. itd. ima tzv. Master File Table (MFT).

Svaki od ovih single indirektnih blokova ukazuje na nekoliko stotina blokova podataka. Za velike fajlove. vlasnika. zvana double indirektni blok. 17. Kod UNIX-a i-čvorovi sadrže neke atribute. ali recimo da je u našem slučaju u pitanju blok 1. kako bi se rukovalo sa veoma velikim fajlovima. kao što je prikazano na slici 2. Prvo fajl sistem locira root direktorijum. brojač se smanjuje. Operativni sistemi . Ukoliko ni ovo nije dovoljno. mada je algoritam uglavnom isti kod svih hijerarhijskih sistema direktorijuma. Kada se link otkloni. Polazeći od tog ičvora. Ovi parametri ograničavaju broj fajlova po fajl sistemu na 64K. grupu. Njegov i-čvor je lociran uvijek na fiksnom mjestu na disku. Pogledajmo kako se vrži traženje puta /usr/ast/mbox.predavanja 60 . Svaki upis u direktorijum kod UNIX-a V7 fajl sistema je jako jednostavan zato jer on koristi šemu i-čvorova. Kadgod je novi link usmjeren na i-čvor. Pratićemo jedan primjer kod UNIX-a. lociramo root direktorijum koji može biti bilo gdje na disku. Potpuna ilustracija data je na slici 2. Ovaj blok sadrži dodatne adrese diska. jedna od adresa u i-čvoru je adresa bloka diska koja se zove single indirektni blok. Atributi sadrže veličinu fajla. Praćenje blokova diska se vrši na osnovu generalizacije. sadrži adresu bloka koji opet sadrži listu single indirektnih blokova. brojač u i-čvoru se povećava. vremena kreiranja.16. Imena fajlova su do 14 karaktera i mogu sadržati bilo koji ASCII karakter osim / (zato jer je / separator između komponenti u ″putu″) i NUL (zato jer se koristi da označi imena kraća od 14 karaktera). još jedna adresa u i-čvoru.UNIX V7 fajl sistem Fajl sistem V7 kod UNIX-a je u formi ″drveta″ počev od root direktorijuma sa dodacima u obliku linkova. informacije o zaštiti i broj upisa u direktorijum koji pokazuju na i-čvor. može se koristiti i triple indirektni blok. tako da za male fajlove. Upis u direktorijum sadrži samo dva polja: ime fajla (14 bajtova) i broj i-čvorova za taj fajl (2 bajta). sve potrebne informacije se nalaze u i-čvoru koji se zahvata i prebaca sa diska u glavnu memoriju kada se fajl otvori. Kada dođe na nulu. Prvih 10 adresa na disku je smješteno u sami i-čvor. i-čvor se ponovo vraća natrag a blokovi diska se stavljaju na slobodnu listu. Ukoliko ovo još uvijek nije dovoljno. poslednjeg pristupa i poslednje izmjene.

Primer: apsolutna putanja: Programi\Posao\kalk. onda on ima i-čvor za direktorijum /usr/ast. Kada je pronašao upis za ast. u root direktorijumu da bi našao broj i-čvora fajla /usr. sistem locira direktorijum /usr i traži sledeću komponentu. Unutar istog direktorijuma ne možemo imati dva (ili više) fajla sa istom imenom. usr.Zatim čita root direktorijum i traži prvu komponentu puta. Apsolutna putanja (absolute path): krećemo od korenskog direktorijuma i redom navodimo imena svih direktorijuma na putu do našeg fajla. Time smo izbegli problem konflikta imena fajlova različitih korisnika. ast.Na osnovu dozvoljenog broja direktorijuma možemo razlikovati sledeće fajl sisteme: 1. Hijerarhijska struktura direktorijuma u obliku stabla: svaki direktorijum pored fajlova može sadržati i više poddirektorijuma. Jedan direktorijum: imamo samo jedan direktorijum. Relativna putanja (relative path): krećemo od tekućeg direktorijuma (current directory) i navodimo put do direktorijuma u kojem se nalazi traženi fajl. ako imamo mnogo korisnika javljaju se teškoće oko imenovanja fajlova. I-čvor za ovaj fajl se onda učitava u memoriju i drži tamo sve dok se fajl ne zatvori. Npr. u različ itim direktorijumima možemo imati istoimene fajlove. Ako želimo pristupiti nekoj datoteci.. Direktorijumi (directories) Direktorijumi su specijalni fajlovi koji sadrže spisak fajlova unutar tog direktorijuma. 2.exe relativna putanja: .18. Lociranje i-čvora na osnovu njegovog broja je pravolinijsko. svaki korisnik bi mogao imati sopstveni direktorijum. 2. morać emo zadati i putanju (path) do te datoteke. Ako koristimo hijerarhisjku strukturu. Iz ovog i-čvora. Zato je potrebno nać i neku tehniku za jedinstvenu identifikaciju fajlova. s obzirom da svaki ima fiksnu lokaciju na disku. Svakom fajlu odgovara po jedan slog koji sadrži ime fajla i još neke dodatne informacije (atributi.). (tačka – reprezentuje tekući folder) i . Direktorijume do dubine 2: imamo glavni direktorijum (korenski direktorijum -root directory) i nekoliko poddirektorujuma.\Posao\kalk. Iz ovog čvora pronalazi sam direktorijum i traži mbox. ali nismo rešili problem onih korisnika koji žele grupisati svoje fajlove u logičke celine.. Imamo dve moguć nosti: 1. Ovaj proces je predstavljen na slici 2.exe (ako je tekući direktorijum npr. sve programe i sve fajlove stavljamo u taj direktorijum – nepraktično rešenje iz više razloga: teško ćemo odvojiti fajlove različitih programa. 3.predavanja 61 . u njemu. (dve tačke – predstavlja nadređeni (roditelj) direktorijum). Programi\Zabava) Operacije sa direktorijumima Operativni sistemi . Imena relativnih puteva se traže na isti način samo se pretraga počinje u trenutnom radnom direktorijumu a ne u root-u. Mnogi sistemi dodaju svakom folderu (direktorijumu) dva specijalna fajla: . gde se fajl nalazi na disku itd.

i nakon što se rač unar isključ i . nač inu imenovanja. podaci se gube .rač unar se blokira ili nestane struja – podaci se gube . Imenovanje (file naming) Pravila imenovanja fajlova razlikuje se od sistema do sistema. Fajl sistem sa korisničke tačke gledišta Fajlovi (files) Fajlovi predstavljaju apstrakciju: pružaju moguć nost da se podaci č uvaju na disku i da se proč itaju sa diska a da pri tome korisnik ne treba da zna detalje implementacije: kako su i gde su podaci sač uvani ili kako zapravo diskovi rade. Za neke procese to je dovoljno.moguć nost istovremenog pristupa više procesa Deo operativnog sistema koji je zadužen za rad sa fajlovima zove se fajl sistem (file system). UNLINK . pristupićemo fajlu na koji link pokazuje. Kriterijumi za dugoroč no č uvanje podataka: . Pravi se razlika između velikih i malih slova.txt.brisanje praznog dirktorijuma OPENDIR .Slično kao i kod fajlova. do 3 karaktera) fajla koji su razdvojeni tač kom: readme. brojeve i neke specijalne znakove. odnosno da sakrije detalje realizacije i da pruži interfejs na višem nivou.mali kapacitet .briše link na fajl FAJL SISTEM Svakom programu je potrebna moguć nost da sač uva neke informacije – neke podatke procesi mogu č uvati unutar svog adresnog prostora (promenljive. Kada pristupamo linku. Č esto se pod pojmom fajl sistem podrazumeva struktura direktorijuma i fajlova.kada proces završi sa radom. Ime može biti sastavljeno od proizvoljnog broja delova odvojenih tač kom. o zaštiti i o implementaciji č itavog fajl sistema. Vodi rač una o strukturi. umesto toga u jedan ćemo staviti sam fajl a u ostale samo pokazivač na taj fajl. Uglavnom svi sistemi koriste niz znakova za imenovanje fajlova. Možemo koristiti i brojeve i neke specijalne znakove. sve što vidi su bajtovi. postoji potreba da se neki podaci č uvaju odvojeno od adresnog prostora u eksternoj memoriji u obliku fajlova.č esto je potrebno da istim podacima istovremeno pristupi više procesa Zbog ovih nedostataka.zatvaranje fajla-direktorijuma READDIR -čitanje sadržaja fajla-direktorijuma RENAME . Taj pokazivač se zove link (veza). OS ne vodi rač una o tome šta se nalazi u fajlovima. nač inu korišć enja. da znaju kako Operativni sistemi .reimenovanje direktorijuma LINK . svaki OS ima svoj skup sistemskih poziva za rad sa folderima. nema potrebe da ceo fajl prekopiramo u svaki direktorijum. Ne pravi se razlika između malih i velikih slova.već i kapacitet . konstante).podaci moraju biti sač uvani i nakon što proces završi sa radom. Možemo koristiti mala i velika slova.pod UNIXOM: ako želimo da jedan te isti fajl bude u više direktorijuma. Neki prave razliku između malih i velikih slova (UNIX) a neki ne (DOS). Pod DOS-om imena fajlova se sastoje od dva dela: ime fajla (8 karaktera) i tipa (ekstenzije.predavanja 62 . Nedostaci č uvanja podataka u internoj memoriji: . Korisnič ki programi su oni koji treba da dodeljuju znač enje fajlovima (tj. UNIX dozvoljava imena dužine do 255 karaktera. Fajl je niz bajtova. Neke moguće operacije: CREATE . Neki sistemi dozvoljavaju i korišć enje specijalnih znakova i brojeva.otvaranje fajla-direktorijuma za čitanje CLOSEDIR . Upravo OS ima zadatak da obavi tu apstrakciju.kreiranje novog (praznog) direktorijuma DELETE . za neke je potrebno neko drugo rešenje. Struktura fajlova (file structure) Najpoznatije strukture su: 1.

pišemo u odgovarajuć i fajl).system (sistemski fajl – deo OS-a) . -direktan pristup: možemo skoč iti na bilo koji bajt unutar fajla i izč itati (ili upisati) taj bajt – pomeramo “glavu za č itanje” na odgovarajuć e mesto i uradimo ono što želimo. sa razlikom da se novi podaci dodaju na kraj fajla SEEK ( fd.postavlja (menja) atribute fajla RENAME ( ime. ASCII fajlovi sadrže tekst.vreme poslednje modifikacije .šta) . -direktorijumi: sistemski fajlovi koji sadrže informacije o strukturi fajl sistema uređ ajni fajlovi: pod Unixom uređajima pridružujemo fajlove (ako želimo štampati. APPEND ( fd.velič ina fajla . praznog fajla DELETE ( ime ) .zatvaranje fajla koji je prethodno otvoren READ ( fd ) -cita jedan bajt ili više bajtova iz prethodno otvorenog fajla od trenutne pozicije fajl-pokazivaca (file pointer) WRITE ( fd.vra a atribute fajla SETATTRIBUTES ( ime. Fajl u obliku B-stabla. Windows.kreator .hidden (sakriven fajl) . 3.pos ) .pomera pokaziva fajla na zadatu poziciju GETATTRIBUTES ( ime ) . podaci se dodaju na kraj.prava pristupa .read-only (samo za č itanje) . Atributi fajlova (file attributes) Svaki fajl ima svoje ime i sadržaj. Neki moguć i atributi: . Tipovi fajlova (file types) Mnogi operativni sistemi razlikuju više tipova fajlova: -regularni fajlovi: obič ni. 2. Ovu realizaciju koriste DOS.vreme poslednjeg pristupa . da bismo proč itali n-ti bajt. Operacije sa fajlovima (file operations) Svaki OS ima svoj skup sistemskih poziva za rad sa fajlovima. kao što su vreme nastanka fajla.vlasnik .maximalna dozvoljena velič ina. pod DOS-om imamo specijalan fajl koji sadrži ime diska Način pristupa fajlovima (file access) -sekvencijalni pristup: bajtovima (podacima) u fajlu možemo pristupiti samo redom. a binarni fajlovi bilo šta drugo. Koristi se na primer kod trake. Npr.otvaranje (pripremanje) fajla za rad.predavanja 63 .novoime ) . operacija vrać a jedinstveni deskriptor fajla (file descriptor – fd) CLOSE ( fd ) . Ako je pokazivač na kraju fajla.vreme kreiranja .treba gledati na taj niz bajtova).brisanje fajla OPEN ( ime ) . Pored ovih informacija svi operativni sistemi č uvaju još neke dodatne podatke o fajlovima. Fajl je niz slogova iste veličine. Te dodatne podatke zovemo atributima fajla. Ova realizacija je napuštena. Koristi se za brzo pretraživanje fajla po zadatom ključ u.menja ime fajla Realizacija fajl sistema Imamo dva pristupa čuvanju fajlova na disku : Operativni sistemi .atr ) . Najč ešć e operacije su: CREATE ( ime ) .kreiranje novog.piše jedan ili više bajtova u prethodno otvoren fajl od trenutne pozicije pokazivača.šta ) . moramo izč itati prethodnih n-1 bajtova. velič ina fajla itd. -specijalni fajlovi: zavise od OS-a. tj. itd.isto kao WRITE. UNIX. korisnikovi fajlovi (obič ni nizovi bajtova): mogu biti ASCII ili binarni fajlovi (ovu razliku pravimo mi a ne OS).

Imamo dva standardna nač ina za evidenciju slobodnih blokova: 1. odnosno 12KB. listu praznih blokova smestimo u posebne blokove. Nedostatak: sporost – obilazak liste zahteva neprestano pozicioniranje diska. pa nam treba 40 blokova za administraciju.na poč etku svakog bloka č uvamo adresu sledeć eg praznog bloka. U poslednjem bloku č uvamo samo 1KB korisne informacije. koji ne moraju biti kontinualno smešteni na disk Posmatrajmo realizaciju sa blokovima: fajlovi se č uvaju u blokovima fiksne velič ine. jer ć emo tamo nać i adresu drugog itd. neka imamo 16-bitno adresiranje i disk od 20MB. Prednost velikih blokova je brzina a nedostatak je loša iskorišć enost prostora diska. Pomoću POVEZANE LISTE: dva pristupa: . Npr. Prednost: već a brzina obilaska.fajlovi se razbijaju u blokove fiksne velič ine. da bismo uč itali fajl moramo više puta pozicionirati glavu diska. Ova strategija je napuštena. Ako je adresiranje blokova 16-bitna. Prednost malih blokova je bolje iskorišć avanje prostora a nedostatak je sporost – pošto koristimo veliki broj malih blokova. . 16-bitne (dvobajtne) adrese. možemo razlikovati 2^16 = 65536 različ itih blokova. Prednost: ne gubimo dodatan prostor za evidenciju slobodnih blokova (blokovi su ionako prazni. Unutar jednog bloka možemo č uvati 511 adresa praznih blokova (+ adresa sledeć eg bloka = 512 adresa. Standardne velič ine blokova su od 512B do 8KB. pa ništa ne gubimo ako stavimo pokazivač na sledeć i blok). a ostalih 3KB je izgubljeno – jer je ceo blok zauzet od strane našeg fajla. Neiskorišćeni blokovi Neka su blokovi velič ine 1KB i neka je adresiranje 16-bitna. Tada ć emo zauzeti 3 bloka za taj fajl. velič ina fajla je 9KB. Tada imamo ukupno 20*1024=20480 blokova. To znač i da ć emo videti od 32MB (sa blokovima od 512B) do 512MB.- fajl od n bajtova se č uva kao kontinualan niz bajtova – nedostatak: ako se velič ina fajla poveć ava. Neka su blokovi velič ine 1KB. - povezanu listu čuvamo u posebnim (praznim) blokovima. pa 512*2=1024). Operativni sistemi . Treba samo zapamtiti adresu prvog bloka. a na kraju svakog bloka imamo adresu sledeć eg bloka sa adresama praznih blokova. Umesto toga da u svakom praznom bloku č uvamo adresu sledeć eg. Broj blokova korišć enih za evidenciju se menja sa menjanjem popunjenosti diska. jedan blok je velič ine 4KB.predavanja 64 .Svaki blok sadrži niz adresa praznih blokova. najverovatnije ć emo morati ceo fajl premestiti na neko drugo mesto.

2. Pomoću BITNE MAPE: svakom bloku diska dodeljujemo po jedan bit. Ako je blok zauzet, stavimo 0, ako je prazan stavimo 1 (ili obrnuto). Ako je kapacitet diska n blokova, treba nam n bitova za bitnu mapu diska. Bitnu mapu č uvamo u tač no određenim blokovima diska. Ako je k-ti blok zauzet, onda je vrednost k-tog bita bitne mape 0, a ako je prazan, onda je 1. Ako je velič ina blokova 1KB a kapacitet diska 20MB, velič ina bitne mape je 20*1024=20480 bitova, odnosno 2560bajtova=2.5KB, tj zauzima 3 bloka diska. Ako imamo dovoljno memorije da uč itamo celu bit-mapu, pretraživanje je brže od pretraživanja povezane liste. Ako nemamo dovoljno memorije (npr. možemo uč itati samo jedan blok) – tada je bolje rešenje povezana lista: jedan blok sadrži adresu 511 slobodnog bloka.

Implementacija fajlova (zauzeti blokovi)
1. Kontinualni blokovi
Najednostavniji nač in je da za svaki fajl zauzmemo onoliko kontinualnih blokova koliko treba. Prednost je laka implementacija: da bismo locirali neki fajl, treba samo zapamtiti prvi blok i velič inu fajla. Druga prednost je brzina pristupa podacima (i sekvencijalno i direktno). Nedostatak je što u već ini sluč ajeva ne znamo unapred maksimalnu velič inu naših fajlova. Ako fajl izraste iz predviđenog broja blokova, moramo pretražiti disk da bismo našli potreban broj kontinualno raspoređenih slobodnih blokova. Ako nađemo, treba prebaciti ceo fajl na novo mesto, ako ne nađemo, možemo pokušati sa grupisanjem slobodnih blokova na jedno mesto (premeštanjem zauzetih blokova). Vrlo neefekasna realizacija. Javlja se problem eksterne fragmentacije.

2. Povezana lista
Blokove zauzetih od strane nekog fajla stavimo u povezanu listu. Treba samo zapamtiti adresu prvog bloka. U svakom bloku č uvamo adresu sledeć eg bloka, kao kod evidencije slobodnih blokova pomoć u povezane liste na osnovu prvog nač ina. Prednosti: ako fajl raste, samo zauzmemo bilo koji neiskorišć en blok i ažuriramo povezanu listu – ne javlja se problem eksterne fragmentacije. Nedostaci: - ne podržava direktan pristup fajlu – ako nam treba neka informacija koja se nalazi u zadnjem bloku, da bismo došli do zadnjeg bloka moramo proć i kroz celu listu (moramo posetiti svaki blok da bismo dobili adresu sledeć eg bloka). - velič ina korisne informacije u blokovima više nije stepen od 2 (zato što nam treba mesto za adresu sledeć eg bloka)

3. FAT (File Allocation Table)
FAT je tabela koja ima onoliko elemenata koliko imamo blokova na disku. Ako se u k-tom bloku nalazi neki fajl, tada k-ti elemenat FAT-a sadrži adresu sledeć eg bloka koji taj fajl zauzima ili nulu koja označ ava da je to poslednji blok fajla. Korišć enjem FAT-a izbegavamo nedostatke povezane liste: ceo blok možemo iskoristiti za č uvanje korisnih informacija (nije potrebno oduzeti deo za adresu sledeć eg bloka), i bolje je podržan direktan pristup sadržaju fajla – direktan pristup ni ovde nije u potpunosti podržan jer ako trebamo pristup 10-tom bloku fajla, moramo pomoć u FAT-a nać i adresu tog bloka, ali je pretraživanje mnogo brže: informacije su na jednom mestu, ne treba obilaziti svaki blok da bismo došli do adrese sledeć eg bloka. Operativni sistemi - predavanja 65

FAT se koristi npr. kod operativnih sistema DOS,Win9x. Primer: neka PERA.TXT zauzima blokove 7,2,4,1 a DJURA.DOC blokove 8,5. Tada dobijamo sledeću tabelu alokacije:

4. i-č vorovi (i-nodes)
Svakom fajlu dodeljujemo jednu malu tabelu koja se zove i-čvor (i-node) ili index-čvor (indexnode) i koja sadrži atribute fajla i adrese zauzetih blokova:

Operativni sistemi - predavanja

66

Znač i: i-č vor sadrži atribute fajla i adrese prvih nekoliko blokova zauzetih od strane datoteke. Ako su ti blokovi dovoljni, onda je i-č vor spreman. Ako nisu, koristi se i polje SIB=Single Indirect Block koji pokazuje na blok koji sadrži adrese dodatnih blokova. Neka su blokovi velič ine 1KB, neka se koristi 32-bitno adresiranje, onda svaki blok može da sadrži 256 adresa. Tako pomoć u SIB-a dolazimo do dodatnih 256 blokova. Ako ni to nije dovoljno, koristimo i polje DIB=Double Indirect Block koji pokazuje na blok koji sadrži dodatne adrese SIB-ova. Ako ni to nije dovoljno, onda koristimo i polje TIB=Tripple Indirect Block, koji pokazuje na blok sa dodatnim adresama DIB-ova. Tako dolazimo do sledeć e tablice: ŠTA KORISTIMO MAKSIMALAN BROJ BLOKOVA samo i-č vor 10 i-č vor + SIB 10+256 i-č vor + SIB + DIB 10+256+256*256 i-č vor + SIB + DIB + TIB 10+256+256^2+256^3 OSNOVA SLOJA ZA UPRAVLJANJE FAJLOVIMA Sloj za upravljanje fajlovima se oslanja na operacije drajvera iz sloja za upravljanje kontrolerima. On može da koristi i operacije sloja za upravljanje radnom memorijom, radi zauzimanja bafera, namjenjenih za smještanje kopija blokova, ili kopija deskriptora, na primjer. 13.DISTRIBUIRANI OPERATIVNI SISTEMI Distribuirani operativni sistemi upravljaju međusobno povezanim računarima, koji su prostorno udaljeni. Potrebu za povezivanjem prostorno udaljenih (distribuiranih) računara nameće praksa. S jedne strane, prirodno je da računari budu na mestima svojih primena, na primer, uz korisnike ili uz delove industrijskih postrojenja, koje opslužuju. Na taj način računari mogu biti potpuno posvećeni lokalnim poslovima, koji su vezani za mesta njihove primene, pa mogu efikasno obavljati ovakve poslove. S druge strane, neophodno je omogućiti saradnju između prostorno udaljenih korisnika, odnosno obezbediti usaglašeni rad prostorno udaljenih djelova istog industrijskog postrojenja. Za to je potrebno obezbediti razmenu podataka između računara, posvećenih pomenutim korisnicima, odnosno posvećenih pomenutim delovima industrijskog postrojenja. Radi toga, ovakvi, prostorno udaljeni računari se povezuju komunikacionim linijama, koje omogućuju prenos (razmenu) podataka, organizovanih u poruke. Na ovaj način nastaje DOS- distribuirani računarski sitem (Distributed Computer System). DOS korisnici vide kao jedno-procesorski sistem bez obzira sto u stvari on radi sa više procesora. Imamo više računara povezanih u mrežu, ali samo jedan OS, koji upravlja svim resursima u mreži. U pravom distribuiranom sistemu korisnik ne treba da vodi računa o tome, gde su njegovi fajlovi smešteni ili gde se izvršava njegov program, to je posao OS-a. DOS se dakle ponaša kao jedinstvena celina. Korisnik nije svestan toga da je u mreži sa drugim računarima, njemu to izgleda kao da je jedan računar. Svaki od računara koji su povezani u distribuirani računarski sistem treba da sadrži osnovne resurse i to: procesor, radnu memoriju i mrežni kontroler. Prisustvo masovne memorije i raznih ulaznih i izlaznih uređaja u sastavu ovakvih računara zavisi od mesta njihove primene i, u opštem slučaju, nije obavezno, pa zato nema ni potrebe da ih podržava operativni sistem, prisutan na svakom računaru iz distribuiranog računarskog sistema. Ovakav operativni sistem se naziva i mikrokernel (microkernel), jer ima smanjenu funkcionalnost u odnosu na “običan” operativni sistem. Hijerarhijska struktura mikrokernela je prikazana na slici 13. Modul za upravljanje procesima Modul za razmenu poruka Modul za upravljanje radnom memorijom Modul za upravljanje resursima (kontrolerima) Modul za upravljanje procesorom Modul za upravlanje komunikacijom i sinhronizacijom Slika 13. Hijerarhijska struktura mikrokernela Mikrokernel ne sadrži sloj za upravljanje fajlovima, jer on nije potreban za svaki od računara iz distribuiranog računarskog sistema i jer se on, bez problema, može prebaciti u korisnički sloj (iznad mikrokernela), predviđen za korisničke procese. Operativni sistemi - predavanja 67

nalazi u ulozi klijenta (kome se pruža usluga). namjenjenih za privremeno smještanje poruka. koji obavlja udaljenu operaciju. 4. Na primjer. POZIV UDALJENE OPERACIJE Poziv udaljene operacije liči na poziv (lokalne) operacije. koja odgovara zahtevanoj usluzi. se nalazi u ulozi servera (koji pruža uslugu). koji uzrokuju da se u toku poziva udaljene operacije mogu da pojave problemi. posredstvom sloja za upravljanje procesima. Sloj za razmjenu poruka nije samo na raspolaganju sloju za upravljanje procesima. U klijentovom potprogramu je sakriven niz koraka. Tipičan oblik saradnje procesa je da jedan proces traži uslugu od drugog procesa. poziv udaljene operacije se značajno razlikuje od svog uzora. nego odgovara potprogramu. radi pružanja zahtevane usluge. pronalaženje procesa servera. koji se lokalno izvršava u okviru aktivnosti procesa pozivaoca. kada pozivana operacija ne odgovara potprogramu. Uobičajeni način traženja i dobijanja usluge se sastoji od pozivanja operacije. privremeno zaustavila aktivnost procesa do prijema poruke (bez koje nastavak aktivnosti nije moguć). raspakivanje argumenata iz ove poruke. odnosno saradnju između procesa. koje omogućuju razmjenu poruka. Sloj za razmjenu poruka se oslanja na sloj za upravljanje radnom memorijom. klijentov potprogram pripada biblioteci udaljenih operacija. raspakivanje prispele poruke odgovora i 6. prijem poruke zahteva i 2. Simetrično klijentovom potprogramu postoje dva serverova potprograma (server stub). Njih poziva jedino server. sloj za razmjenu poruka se oslanja i na sloj za upravljanje procesorom. 3. PROBLEMI POZIVA UDALJENE OPERACIJE Uprkos nastojanju da što više liči na poziv lokalne operacije. koji poziva udaljenu operaciju. Sloj za razmjenu poruka se oslanja i na sloj za upravljanje kontrolerima.predavanja 68 . reč je o pozivu udaljene operacije (Remote Procedure Call -RPC). a oni kriju više koraka. na prethodno opisani način. slanje serveru ove poruke zahteva. prijem od servera poruke odgovora sa rezultatom pružanja zahtevane usluge. koji se izvršava u okviru aktivnosti drugog. detalje saradnje klijenta i servera. aktivnih na istom računaru). jer od njega krije. sakrivenih u pozivu udaljene operacije. radi dobijanja zahtjevane usluge.Sloj za upravljanje procesima se oslanja na sloj za razmenu poruka. U ove korake spadaju: 1. U slučaju. udaljenog procesa (koji je aktivan na udaljenom računaru). Znači. aktivnom na računaru sa masovnom memorijom. čijim obavljanjem se pruža tražena usluga. zahtjevajući od njega. Na kraju. ali i da bi se moglo reagovati na dugotrajni izostanak očekivanog prijema poruke. slanje klijentu ove poruke odgovora. na primjer. da mu pošalje sadržaj odgovarajuće izvršne datoteke. Prvi od njih obuhvata: 1. čija pojava Operativni sistemi . aktivnih na raznim računarima (ali i između procesa. zajedno sa serverovim potprogramima. jer je klijent njegov jedini pozivalac. koji se obavljaju. Te razlike su posledica koraka. koji odgovara serveru. on se. koji pruža zahtevanu uslugu. odnosno. obraća drugom procesu. kada jedan proces želi da na svom računaru. u kome se nalazi drajver mrežnog kontrolera (posredstvom koga se fizički razmjenjuju poruke). Ovakav potprogram se naziva klijentov potprogram (client stub). 5. Ova biblioteka sadrži po jedan klijentov potprogram za svaku od postojećih udaljenih operacija. prilikom prevođenja programa. Između poziva ova dva serverova potprograma se nalazi lokalni poziv operacije. pakovanje (marshalling) argumenata (navedenih u pozivu klijentovog potprograma) u poruku zahteva. 2. radi dinamičkog zauzimanja i oslobađanja bafera. Klijentov potprogram se generiše. u kome se navode oznaka (ime) operacije i njeni argumenti. stvori novi proces. Drugi od njih obuhvata: 1. a proces. da bi pristupio izvršnoj datoteci (lociranoj na nekom drugom računaru). koji je bez masovne memorije. koji se obavljaju. pakovanje rezultata usluge (koju je pruzio server) u poruku odgovora i 2. programski tekst. isporuka rezultata pružanja zahtevane usluge pozivaocu klijentovog potprograma. koji opisuje aktivnost servera na pružanju zahtevane usluge. Pri tome se proces. da bi se. kao uslugu. Pri tome. on ima oblik poziva potprograma. Oslanjanje na poziv udaljene operacije olakšava posao programeru. On sadrži sistemske operacije.

u opštem slučaju. Na strani klijenta otkaz servera se odražava kao izostajanje poruke odgovora. da dođe do otkaza ili servera. da se ne pronađe server. koji pruža zahtjevanu uslugu. bilo poruke odgovora. u ovom slučaju. ili do isticanja zadanog vremenskog perioda. a sistemska operacija slanja odgovora se poziva iz drugog serverovog potprograma). server ponovi pružanje već pružene usluge. i servera. Druga zaustavlja aktivnost servera do stizanja zahtjeva. RAZMENA PORUKA Klijentovi i serverovi potprogrami. Ako je izgubljena poruka zahtjeva. Kod poziva lokalne operacije ovo se ne može desiti. koji pruža zahtjevanu uslugu. Sistemska operacija zahtjevanja usluge je namjenjena klijentu (poziva se iz njegovog potpograma). nema načina da se ustanovi da li je do otkaza doslo pre. njenom retransmisijom se stvara mogućnost da ona stigne do servera i da on pruži traženu uslugu. Zato poziv udaljene operacije ne može garantovati da će zahtjevana usluga biti pružena samo jednom (kao kod poziva lokalne operacije). Serveru imena se obraćaju i klijenti. tada treba spriječiti da. binder). radi pronalaženja servera. nakon svog ponovnog pokretanja. javlja se i problem konverzije vrednosti(jer se. Međutim. Tako je moguće: 1. bilo zbog gubljenja poruke odgovora). Ovo se izbjegava tako što server obustavlja pružanje usluga klijentima. u toku. može biti više servera iste vrste i svaki od njih može istom klijentu da pruži zatraženu uslugu. jer. koje onemogućuju prenos bilo poruke zahtjeva. a omogućuje slanje poruke zahtjeva i prijem poruke odgovora. podatak o vrsti usluge koje pružaju). Na ovaj način se ostvaruje dinamičko linkovanje (dynamic binding) klijenta. jedino što se na strani klijenta može uraditi je da se ponovo pošalje (retransmituje) poruka zahtjeva (pri čemu je broj retransmisija ograničen). zbog otkaza. predstava realnih brojeva razlikuje od računara do računara). Prva zaustavlja aktivnost klijenta do stizanja odgovora. Sistemske operacije zahtjevanja usluge. pomoću kojih se ostvaruje zamisao poziva udaljene operacije. bez pokušaja njegovog automatskog oporavka. server izgubio. Prva od ovih operacija je sistemska operacija zahtjevanja usluge. koja je već primljena). a treća zaustavlja aktivnost servera do Operativni sistemi . ili posle pružanja usluge. obraćaju svi serveri i ostavljaju podatke o sebi (kao sto je. koji zahtjeva uslugu. se oslanjaju na sistemske operacije sloja za razmjenu poruka. dovoljno je da svaka originalna poruka ima jedinstven redni broj i da server za svakog klijenta pamti redni broj poslednje primljene poruke zahtjeva od tog klijenta (prijem poruke sa zapamćenim rednim brojem ukazuje na retransmitovanu poruku. na primjer. Njemu se. Činjenica da se u okviru klijentovog potprograma javlja potreba za pronalaženjem servera. koji pruža zahtjevanu uslugu. evidenciju o rednim brojevima poslednje primljenih poruka zahtjeva od klijenata). ako su ovi računari različiti. U opštem slučaju. periodičnom provjerom stanja klijenata. koje opslužuje). Pored toga. po prijemu retransmitovane poruke zahtjeva. odnosno pokazivači. a druge dve su sistemske operacije prijema zahtjeva i slanja odgovora. Kada u očekivanom vremenu izostane prijem poruke odgovora (bilo zbog gubljenja poruke zahtjeva. koji je prilagođen potrebama poziva udaljene operacije. ili klijenta u toku njihovog rada. a ne i adrese. a retransmisija poruke zahtjeva može navesti ponovo pokrenutog servera da jož jednom pruži već pruženu uslugu (jer je. Otkaz klijenta znači da server uzaludno pruža zahtjevanu uslugu. ukazuje da u vreme pravljenja izvršnog oblika klijentovog programa nije poznato koji server će usluživati klijenta. za koje ustanovi da su doživeli otkaz (to klijenti sami mogu da jave serveru. zbog problema kopiranja pokazanih vrednosti sa klijentovog računara na računar servera i u obrnutom smeru.nije moguća kod poziva lokalne operacije. tada nije moguće pružanje tražene usluge (što je nemoguća situacija kod poziva lokalne operacije). Otkaz servera (izazvan kvarom računara) je problematičan. Poziv udaljene operacije praktično dozvoljava da argumenti budu samo vrednosti. 2. Radi toga se uvodi poseban server imena (name server. Do istog rezultata dovode smetnje na komunikacionim linijama. na početku svoje aktivnosti.predavanja 69 . kao i 3. ako je izgubljena poruka odgovora. Sistemske operacije prijema zahtjeva i slanja odgovora su namjenjene serveru i omogućuju prijem poruke zahtjeva i slanje poruke odgovora (sistemska operacija prijema zahtjeva se poziva iz prvog serverovog potprograma. izgube ili poruka zahtjeva ili poruka odgovora. prijema zahtjeva i slanja odgovora su blokirajuće. Ove tri sistemske operacije ostvaruju poseban protokol razmjene poruka (request reply protocol). Ako nema servera. Da bi server razlikovao retransmitovanu poruku od originalne. ili to server može sam da otkrije. da se. jer otkaz računara znači i kraj izvršavanja celog programa. na primjer. u toku prenosa.

adresu izvorišnog procesa (od koga poruka kreće. potrebno ili retransmitovati poruku. eventualno. koja sadrži interni ključ kriptovanja i ime servera (sadržaj ove poruke je kriptovan ključem. Pored slanja i prijema poruka. koja sadrži ime klijenta i ime servera sa kojim klijent želi da ostvari sigurnu komunikaciju (sadržaj ove poruke je kriptovan ključem. tako da je razumljiv samo za povjerenika. kada se. obrate serveru imena). mrežni kontroler utvrđuje da li prihvata ili propušta poruku. jer su komunikacione linije pristupačne svim korisnicima. a pristigla je poruka zahtjeva od drugog klijenta. u koga svi procesi imaju poverenje i koji se. a na osnovu rednog broja procesa se određuje proces. a on. njen redni broj i slično). koji pripadaju istom računaru). može da pronađe ključ za dekriptovanje njenog sadržaja). Upravljački deo poruke obuhvata: 1. kome proces pripada (a po kome se razlikuju svi računari). retransmituju poruke. Sprečavanje preuzimanja tuđih poruka se zasniva na kriptovanju (encryption) poruka. Poverenik tada odredi interni ključ kriptovanja i pošalje poruku serveru. Korespondenciju između imena i rednih brojeva uspostavlja već pomenuti server imena (ove podatke o sebi ostavljaju svi serveri. javlja se problem kako dostaviti interni ključ kriptovanja samo pomenutom klijentu i serveru. zato. Pod pretpostavkom da je algoritam poznat svim procesima. zaduženi za registrovanje uspješnog slanja i uspješnog prijema paketa). a sprečavanje slanja poruka u tuđe ime se zasniva na nedvosmislenoj međusobnoj identifikaciji procesa (authentication). poruka zahtjeva se odbacuje (uz. koji je poznat samo povjereniku i serveru. koje se razmjenjuju između procesa. povjerenik šalje poruku i klijentu. da bi bila sačuvana i kasnije isporučena serveru. čiji prijem nije potvrđen. Adresa (odredišnog ili izvorišnog) procesa sadrži jedinstven redni broj računara. namijenjenim za (privremeno) smještanje poruka. Takođe. Operativni sistemi . od sadržaja poruke. Pri tome se podrazumijeva da poverenik posjeduje unapred dogovoren poseban ključ kriptovanja za komunikaciju sa svakim procesom. U toku programiranja. Pomenute tri sistemske operacije pozivaju (neblokirajuće) operacije gornjeg dela drajvera mrežnog kontrolera. Zahvaljujući tome.predavanja 70 . 2. slanje odgovarajuće upravljačke poruke drugom klijentu). naziva poverenik. koja sadrži interni ključ kriptovanja i ime klijenta (sadržaj ove poruke je kriptovan ključem. kasnije upućuje odgovor) i 3. šalju upravljačke poruke. na osnovu adrese izvorišnog procesa iz upravljačkog dela ove poruke. Sistemske operacije sloja za razmjenu poruka se brinu o baferima. adresu odredišnog procesa (kome se poruka upućuje). koji je poznat samo klijentupovjereniku. na početku svoje aktivnosti. Ako ne postoji slobodan bafer. radi fizičkog prenosa i prijema paketa (u donjem delu ovog drajvera se nalaze obrađivači prekida. da bi klijent i server mogli da razmjenjuju poruke sa šifrovanim sadržajima. pa je svaki od njih u poziciji da preuzima tuđe poruke i da šalje poruke u tuđe ime. PROBLEMI RAZMENE PORUKA Slaba tačka razmjene poruka je sigurnost. a da interni ključ kriptovanja treba da znaju samo klijent i server. kojima se provjerava i potvrđuje aktivnost servera (čime se omogućuje otkrivanje njegovog otkaza) i slično. kao i jedinstven redni broj procesa (po kome se razlikuju procesi. klijent može da pošalje povjereniku poruku.isporuke odgovora ili do isticanja zadanog vremenskog intervala. Ove tri sistemske operacije koriste usluge i sloja za upravljanje preključivanjem i prekidima. na primjer. one potvrđuju prijem poruka. umjesto ovih rednih brojeva. U slučaju simetrične kriptografije. ako server nije pozvao sistemsku operaciju prijema zahtjeva. Ove tri sistemske operacije su zadužene za prenos poruka. sastavljanje paketa (pristiglih preko komunikacionih linija) u poruke. čiji prijem nije potvrđen. nakon kojih je. U tome može da pomogne poseban server. potvrda prijema paketa i retransmisija paketa. ili poslati poruku potvrde. jer je aktivan na usluživanju prethodno primljenog zahtjeva od jednog klijenta. opis poruke (njenu vrstu. kao i prilagođavanje brzine slanja paketa brzini kojom oni mogu biti primani (flow control). Svaka od poruka. koristiti imena za označavanje i računara i procesa. od upravljačkog dijela poruke i 2. se sastoji: 1. U nadležnosti ovih operacija je i rastavljanje poruka u pakete (koji se prenose preko komunikacionih linija). ova poruka se smješta u slobodan bafer. eventualno. oba moraju da znaju i algoritam kriptovanja i svoj interni ključ kriptovanja. zgodnije je. Na primjer. Na osnovu rednog broja računara. radi reagovanja na isticanje zadanih vremenskih intervala. kome se poruka isporučuje. koji razmjenjuju poruke. a kome se. tako da je razumljiv samo za servera).

kada je potrebno ostvariti sigurnu komunikaciju između dva procesa. pa i ispraviti izmjene sadržaja poruka. koji pruža mnoštvo usluga. Za komunikaciju sa poverenikom ovi procesi koriste javni ključ povjerenika. U međuvremenu ne bi bilo usluživanja drugih klijenata. U direktorijumima (kojima rukuju serveri direktorijuma) uz imena datoteka (odnosno uz imena direktorijuma) ne stoje samo redni brojevi deskriptora datoteka. Dok je za klijenta prihvatljivo da njegova aktivnost bude strogo sekvencijalna. To je najlakše ilustrovati na primjeru servera datoteka. samo klijent i samo server dobiju interni ključ kriptovanja za sigurnu međusobnu komunikaciju i ujedno se obavi njihova međusobna identifikacija (tako da se drugi procesi ne mogu neprimjećeno umiješati u njihovu komunikaciju). Na ovaj način. drugi proces može nastaviti aktivnost u istom sloju. ili izmjenom sadržaja poruka.predavanja 71 . mogu se otkriti retransmisije starih poruka. a ugrađivanjem u sadržaj poruke kodova za otkrivanje i oporavak od izmjena sadržaja. Znači. radi usluživanja jednog klijenta. Ovakva sekvencijalnost nije prisutna kod tradicionalnih operativnih sistema. Pri tome. za servera stroga sekvencijalnost njegove aktivnosti znači manju propusnost i sporije pružanje usluga. Pretraživanje direktorijuma može zahtjevati kontaktiranje različitih servera direktorijuma. sa uniformnim načinom označavanja datoteka i sa jedinstvenom hijerarhijskom organizacijom datoteka (koju na isti način vidi svaki korisnik). svaka od niti (u okviru istog servera) opslužuje različitog klijenta. Sve ove usluge se dobijaju na uniforman način. Ako se sigurna razmjena poruka zasniva na asimetričnoj kriptografiji. Sigurnu komunikaciju klijenta i servera mogu ometati drugi procesi zlonamernim retransmisijama starih poruka. nego i redni brojevi servera datoteka (odnosno servera direktorijuma). koju klijent i server imaju u toku međusobne komunikacije (saradnje). Postojanje više niti zahtjeva njihovu sinhronizaciju. a broj ovih niti zavisi od broja postavljanih zahtjeva i menja se u vremenu. RAZLIKA KLIJENATA I SERVERA Različita uloga. Serveri direktorijuma podržavaju hijerarhijsku organizaciju datoteka. Distribuirani operativni sistem obrazuje (nudi) jedinstven skup datoteka. Digitalni potpis (digital signature) se šalje uz poruku. koji je dekriptovan (transformisan) primjenom algoritma dekriptovanja i privatnog ključa. Iz toga proizlaze i razlike u njihovoj internoj organizaciji. a za komunikaciju sa njima povjerenik koristi njihove javne ključeve. pri čemu korisnik nije svjestan mesta na kome se usluge pružaju. tako da je razumljiv samo za klijenta). Njegov zadatak je da objedini sve računare distribuiranog računarskog sistema. Asimetrična kriptografija omogućuje i digitalno potpisivanje poruka. Strogo sekvencijalna aktivnost ovoga servera bi izazvala zaustavljanje njegove aktivnosti. jer nakon zaustavljanja aktivnosti jednog procesa u sloju za upravljanje datotekama. ako kopiju često korišćenih Operativni sistemi . radi neopozivog pripisivanja poruke njenom pošiljaocu.koji znaju samo povjerenik i klijent. Ovakav distribuirani skup datoteka se oslanja na više servera direktorijuma i na više servera datoteka. da bi dobili javni ključ svog komunikacionog partnera. dok kontroler ne prenese blok sa sadržajem datoteke između masovne i radne memorije. je prirodna posledica njihove namjene. tako da korisnik distribuiranog operativnog sistema ne vidi pojedine računare. Serveri direktorijuma i datoteka mogu da ubrzaju pružanje usluga. zaduženog za pružanje usluga. prisutne u baferima radne memorije. Primalac poruke kriptuje (retransformise) digitalni potpis primjenom algoritma kriptovanja i javnog ključa (pretpostavka je da su algoritmi kriptovanja i dekriptovanja komutativni). kojima pripadaju pomenuti deskriptori. kao što je čitanje ili pisanje datoteke. mogu se otkriti. nego jedinstven sistem. Ugrađivanjem u sadržaj poruke njenog rednog broja. Zato je za servere potrebno obezbijediti više niti. On sadrži referentni deo poruke. U distribuiranom skupu datoteka pristup datoteci podrazumijeva konsultovanje servera imena. a serveri datoteka podržavaju pristup sadržaju (običnih) datoteka. Ako se rezultat kriptovanja digitalnog potpisa poklapa sa referentnim delom poruke. od koga kreće pretraživanje direktorijuma. radi pronalaženja servera direktorijuma. middleware). oni se obraćaju povjereniku. čak i ako bi se njihovi zahtjevi odnosili na blokove datoteka. tada je uloga poverenika da čuva javne ključeve i tako osigura međusobnu identifikaciju procesa. FUNKCIJE DISTRIBUIRANOG OPERATIVNOG SISTEMA Mikrokerneli stvaraju osnovu za obrazovanje distribuiranog operativnog sistema (distributed operating system. dok se ne stigne do servera datoteka sa traženom datotekom. tada je poruka nedvosmisleno stigla od pošiljaoca. dok pristupaju globalnim (statičkim) promenljivim servera.

svi procesi traže od koordinatora dozvolu za pristupe. sredstva za efikasan način da jedan proces pošalje poruke svim ostalim procesima iz grupe procesa. Sem toga. ili ni jedna od njih. tako da nije moguće. za distribuirani operativni sistem je bitno da obezbijedi automatsko upravljanje svim računarima (procesorima) distribuiranog računarskog sistema. po njenom stvaranju automatski dobije dozvolu za sve vrste usluga. radi ostvarenja njihovog najboljeg iskorišćenja. 3. Pored veće razmjene poruka. jer upravljanje jedinstvenim i neponovljivim oznakama korisnika u distribuiranom računarskom sistemu nije jednostavno. da ustanovi da li je ispravna i da li se njena oznaka vrste usluge podudara sa zatraženom uslugom. koji ih zaposljavaju). Upravljanje je olakšano. nego i da podrže poseban oblik sinhronizacije procesa. kada razni korisnici istovremno mijenjaju razne kopije iste datoteke (jer se tada postavlja pitanje koja od izmjena je važeća).podataka čuvaju u radnoj memoriji. deskriptora direktorijuma). važno je voditi računa o saradnji procesa i procese. restriktivnijih dozvola). Ubrzanju pružanja usluga doprinosi i repliciranje datoteka (da bi one bile fizički bliže korisnicima). tako da je njihov razvoj više od principijelnog. nego se za svaku datoteku (odnosno. Kada želi da poništi određenu dozvolu. Na sličan način se može ostvariti i uslovna sinhronizacija. što je važno. ako su unapred poznate karakteristike opterećenja računara (vrsta i broj procesa. za šta su potrebni posebni serveri procesa. za raspoloživu radnu memoriju i slično). Tako. niti njihovo označavanje. Pored obrazovanja distribuiranog skupa datoteka. Prednost zasnivanja zaštite datoteka na dozvolama umjesto na pravima pristupa je u tome da prvi pristup ne zahtjeva razlikovanje korisnika. koje omogućuju razne vrste pristupa datoteci (odnosno. distribuirani algoritmi sinhronizacije su komplikovaniji od centralizovanih algoritama. 2. jer grupišu korisnike po kriteriju posedovanja dozvole određene vrste.predavanja 72 . zatheva njihovu sinhronizaciju. direktorijumu). zainteresovanih za sinhronizaciju. nego od praktičnog značaja. raspoređivati na isti procesor. Ovakvo upravljanje se svodi na raspoređivanje procesa po procesorima. ili radi ostvarenja najkraćeg vremena odziva (najbržeg usluživanja korisnika). a nezaposlen zaposlio). Saradnja procesa. ako je potrebno. To znači da u okviru deskriptora datoteka (odnosno. koji se zasniva na uvođenju koordinatora. najjednostavniji način za ostvarenje sinhronizacije se zasniva na uvođenju procesa koordinatora. izmjenom oznake vrste usluge prepraviti dozvolu. Kod raspoređivanja procesa po procesorima. Za razliku od ovakvog centralizovanog algoritma sinhronizacije. Distribuirani algoritmi sinhronizacije zahtjevaju sredstva za grupnu komunikaciju procesa (odnosno. koju prosleđuje serveru u okviru zahtjeva za uslugom. Ovakav niz operacija se naziva transakcija. server samo proglasi njenu oznaku ispravnosti nevažećom. direktorijuma) ne postoje navedena prava pristupa za pojedine grupe korisnika. i da od njih primi odgovore). Prije pružanja usluge. direktorijum) generišu različite dozvole. zainteresovani za sinhronizaciju. a koordinator donosi odluke o njihovoj sinhronizaciji. nego na pravima pristupa. server provjerava dozvolu. Za distribuirane operativne sisteme nije samo bitno da omoguće efikasnu sinhronizaciju procesa. Dozvola sadrži: 1. a čuvaju ih (i po potrebi prosleđuju jedan drugom) klijenti (pri tome se podrazumijeva da klijent. aktivnih na raznim procesorima. koja uključuje i uslugu stvaranja drugih. Dozvole dijeli server (na zahtjev klijenata). koji tijesno međusobno sarađuju. a pri tome ne nude prednosti. stvaralac datoteke. ostvariti međusobnu isključivost procesa u pristupu istoj datoteci. koje imaju svojstvo da se obave u cjelosti ili nikako. a ne na osnovu njihovih unapred uvedenih (numeričih) oznaka. Pri tome. Zadatak upravljanja komplikuju razlike između računara. Upravljanje komplikuje i zahtjev za omogućavanje migracije procesa sa računara na računar (da bi se prezaposlen računar rasteretio. dozvole omogućuju veću selektivnost. a transakcije. što se ostvaruje razmjenom poruka. postoje i distribuirani algoritmi sinhronizacije. koji obezbijeđuje da se obave ili sve operacije iz nekog niza pojedinačnih operacija. oznaku vrste usluge i 4. redni broj servera. redni broj deskriptora datoteke (odnosno. a on dozvoljava uvek samo jednom procesu da pristupi datoteci. zainteresovanih za sinhronizaciju. Njemu se obraćaju svi procesi. Za distribuirani skup datoteka zaštita datoteka se česće zasniva na dozvolama (capability). oznaku ispravnosti dozvole. se nazivaju atomske Operativni sistemi . Da bi klijent dobio neku uslugu. koji se zasnivaju na međusobnom dogovaranju procesa. iako to stvara probleme. jer tada svaki računar ne može da prihvati svaki izvršni oblik programa (pošto su izvršni oblici programa vezani za procesor. na primjer. on mora da poseduje odgovarajuću dozvolu. Sadržaj dozvole je zaštićen kriptovanjem.

nudi i veću pouzdanost (jer kvar pojedinačnog računara nije fatalan za ceo sistem). Ovo uključivanje se ostvaruje na nivou direktorijuma. pri čemu razni klijenti imaju različit pogled na ukupan skup datoteka mrežnog operativnog sistema. neophodnih za pojavu mrtve petlje). Primjer niza operacija.. uz to.predavanja 73 . preostaje da se spreči njena pojava (sprečavanjem ispunjenja uslova. Zato. Mrežni operativni sistemi objedinjuju skupove datoteka raznih računara. nego u slučaju centralizovnog (jednoprocesorskog) računara. nego nastaju dogradnjom postojećih (različitih) operativnih sistema. jednom napravljena izmjena ne može izgubiti).SIGURNOST I ZAŠTITA Sigurnost Postoji potreba da operativni sistem onemogući neautorizovani pristup podacima svakog korisnika. Ovakva komunikacija zahtjeva usaglašenost svih računara (koje objedinjuje mrežni operativni sistem) u pogledu formata i značenja poruka. koji se u pojedinim osobinama samo približavaju distribuiranim operativnim sistemima. pa o tome vode računa u toku svog rada. filozofski pojam. koga fizički štite i čije korišćenje mogu da kontrolišu). požar. da bi obavio transfer iznosa sa jednog na drugi račun. proces klijent (koji u ime korisnika obavlja ovo prebacivanje) kontaktira dva servera (koji reprezentuju dve banke).. da drugi klijenti mogu videti oba računa samo u stanju ili pre. Znači. kada nije prihvatljiv pristup ignorisanja problema mrtve petlje.transakcije (atomic transaction). dok zaštitu predstavljaju usvojeni principi sigurnosti koji se realizuju na nekom operativnom sistemu. zemljotres. Aktivnost (saradnja) procesa. pa. u uslovima distribuiranog računarskog sistema.5 MREŽNI OPERATIVNI SISTEMI Mrežni operativni sistemi se ne zasnivaju na mikrokernelima. aktivnih na raznim procesorima. ili posle transakcije. jer direktorijume servera mogu da uključuju u proizvoljno mjesto lokalne hijerarhijske organizacije datoteka. Sigurnost i zaštita su usko vezani za fajl sistem (o operativnoj memoriji smo ranije pričali). Transfer se mora obaviti tako. ali i da njihovi rezultati budu trajni (da se. Distribuirani operativni sistem je zamišljen tako da integrise mnoštvo računara u moćan multiračunarski sistem. Kada sigurnost fajl sistema može biti ugrožena? -viša sila (udar groma. 14. obuhvaćenih mrežnim operativnim sistemom. otvara mogućnost pojave mrtve petlje. Pokušaj pristupa datoteci iz nekog od uključenih direktorijuma automatski dovodi do komunikacije klijenta i odgovarajućeg servera. Pri tome su korisnici svjesni prisustva i uloge pojedinih računara. Pored integrisanja pojedinačnih računara u multiračunarski sistem. u uslovima distribuiranog računarskog sistema. Sigurnost se odnosi na opšti. Operativni sistemi . a nudi i prilagodljivost zahtjevima korisnika. Na taj način je moguće od više jeftinih i malih računara napraviti multiračunarski sistem. To je neophodna (a često i jedina) dodirna tačka računara. čak. odnosno za otkrivanje i za oporavak od pojave mrtve petlje su još neefikasniji i sa jos manjim praktičnim značajem. s ciljem objedinjavanja njihovih skupova datoteka u jedinstven skup datoteka. Pri tome. je prebacivanje nekog iznosa sa računa jedne banke na račun druge banke. i veću sigurnost (jer korisnici mogu da čuvaju poverljive podatke na svom računaru. algoritmi za izbegavanje pojave mrtve petlje. Zato se u praksi sreću mrežni operativni sistemi. kao i mogućnost proširenja (jer je moguće naknadno dodavanje računara u sistem).) -hardverska i softverska greška -ljudske greške Jedan od načina na koji se branimo od gubitka važnih podataka je pravljenje rezervnih kopija (backupa) koje se potom čuvaju na sigurnom mestu. Slabe tačke distribuiranog operativnog sistema su nesigurnost komunikacionih linija i teško ostvarenje njegove ukupne funkcionalnosti. koje objedinjuje mrežni operativni sistem. koji je jeftiniji. Dakle. za koje je neophodno da obrazuju atomsku transakciju. distribuirani operativni sistem omogućuje i deljenje skupih resursa ovakvog multiračunarskog sistema između više korisnika. 5. potrebno je onemogućiti pristup nekim fajlovima. Pri tome. za atomske transakcije je neophodno da budu međusobno isključive (ako pristupaju istim podacima). a moćniji od jednog velikog i skupog računara. Ovakav multiračunarski sistem. tako sto dozvoljavaju klijentu da u svoj skup datoteka uključi skup datoteka mrežnog servera datoteka (koji je zadužen samo za upravljanje sopstvenim skupom datoteka). željenu raspoloživost i predvidivost odziva.

-oni za koje zaobilaženje mehanizama zaštite predstavlja intelektualni izazov. imao je sve privilegije.pristup svakom fajlu se kontrolisao lozinkom i to interaktivno . Postoji mogućnost da će se operativni sistem zbuniti pa se iz takvih situacija može nešto korisno zaključiti. Ako korisnik predhodno napravi u svom direktorijumu fajl core kao link na fajl /etc/passwords neki sadržaj će biti direktno upisan u njega. Operativni sistem ih nekad ne obriše posle swap-ovanja pa se tu mogu kriti vredni podaci.> Ovaj fajl je svima dostupan za čitanje.Digital DEC10 je takođe imao neke mane: . javio bi grešku Neka neki program želi da pristupi zaštićenom faju. ono što se upisuje može ličiti na sadržaj passwords pa se korisnik na taj način dopiše. On pokušava sa nekom lozinkom koja se napravi tako da prvo slovo leži u jednoj stranici memorije a ostatak u drugoj.. -oni koji žele da izvuku materijalnu korist iz toga (prevarom.Pri procesu prijavljivanja nekako ga nasilno prekinuti. Tako.. Jedini uslov je bio da se to uradi paketno a ne interaktivno. odnosno kartice i snimiti ih bilo gde. koji nisu zlobni ali ako im se pruži prilika da “zavire”u tuđu poštu to će i uraditi. Ovo je potrebno da bi došlo do Page Faulta nakon što se obradi prvo slovo lozinke. proces koji je pokrenuo neki program ima ista prava kao i njegov vlasnik. Korisnik (nasilnik) iz svog procesa pokrene proces koji ima setuid postavljen na 1 (na primer mkdir) i zatim ga nasilno prekine. program mu paketno krade podatke.predavanja 74 .. Postoji komanda UNIX-a lpr koja se koristi za štampanje fajlova. čim bi naišao na slovo koje ne odgovara. ako se pogodi prvo slovo procedura će odreagovati na Page Fault i obavestiti korisnika.Treba da poziva nepostojeće sistemske pozive ili postojeće ali sa pogrešnim parametrima.za svaki Page Fault se mogla “zakačiti” proizvoljna procedura .Pored ovih slučajnih postoje i namerni napadi na sigurnost fajl sistema.. Ovo je moguće zato što je u trenutku prekida proces imao postavljen setuid na 1 tj.. ucenom. Memorija se popuni (nebitnim stvarima) tako da se u njoj nađe samo prva stranica.Modifikacija strukture podataka koja se koristi za pozivanje servisa operativnog sistema može zbuniti operativni sistem pa se opet može nešto korisno saznati. a na ovaj način samo 30 x 6 = 180. Operativni sistemi .) -špijuni (vojni. Takođe u UNIX-u. a ako ne operativni sistem će javiti da je lozinka pogrešna.. Brisanjem ovog fajla ni jedan korisnik se više ne može prijaviti na sistem.lozinka se proveravala slovo po slovo. Operativni sistem OS/360 je omogućavao da se u toku računanja u pozadini nešto čita. Pod UNIX-om postoji standardni fajl core koji operativni sistem kreira i popunjava kada dođe do greške pri izvršavanju programa. Ova komanda između ostalih ima i opciju brisanja fajla pa se njom može obrisati i fajl passwords. Ako se između ove dve provere promeni ime fajla. Lica koja žele pristupiti zabranjenim fajlovima mogu biti: -laici.. Bilo je moguće učitati podatke sa trake. privredni. .. TENEX . Uz malo muke. bilo je moguće kopirati preko nekog fajla bez obzira da li se imala njegova lozinka ili ne. Ovakvi programi. Na Page Fault se “zakači”procedura koja obaveštava o svakom Page Fault-u.Treba da gleda deo diska sa izbačenim stranicama iz memorije.) Nekoliko poznatih grešaka u ranijim operativnim sistemima UNIX u fajlu /etc/passwords čuva spisak svih korisnika sistema u obliku <korisnič ko_ime kriptovana_lozinka identifikacoini_broj grupa ime prezime . koji osim što rade ono čemu su namenjeni rade i nešto “krišom”se nazivaju trojanski konji. Ljudi su tada pravili svoje editore koje su snimali u direktorijum odakle žele ukrasti fajl. MULTICS je imao loše zaštićene mehanizme za paketne obrade. Kada se pogodi prvo slovo onda se lozinka tako “šteluje”da prva dva slova budu u jednoj stranici a ostatak u drugoj i postupak se ponavlja. Kada bi korisnik pokrenuo takav editor ne bi bio svestan da dok on kuca. . Lozinka se pri kopiranju proveravala u dva navrata i to prvi put se proveravalo smemo li uopšte kopirati sa trake u zadati fajl a drugi put kada kopiranje zaista i počne (ali tada se nije proveravalo i ime fajla). Postoji bit koji kontroliše prava i on se zove setuid. Šta treba da radi osoba koja provaljuje ? . Tako se možda može zaobići proveravanje lozinke. Ako je setuid setovan tada proces koji ga je pokrenuo ima sva prava. Za lozinku od 6 od 30 mogućih znakova grubom silom bi trebalo izvršiti 306 provera. .

Šarmirati sekretaricu ? Principi za ostvarivanje sigurnosti . Ako su potrebne veće. Korisnik ne sme koristiti resurse ako nije ovlašć en. Ako je provera identiteta jako bitna onda se koristi i fizička provera (koja nije baš jako popularna od strane korisnika). . Kada su tako napravljene lozinke upoređene sa pravim više od 85% je bilo pogođeno... Sledeći korisnik seda za računar i unosi svoju lozinku koju program negde zapamti pa zatim pozove pravi program za prijavljivanje. U praksi nikad nije baš tako ali je nešto logično. .Može da napravi program koji simulira prijavljivanje. Korisnik ima knjižicu sa lozinkama. . .Jednokratne lozinke. otisci prstiju. jedan mora biti veliko slovo. Kako izabrati lozinku i da li je ona dovoljna? Teoretski je moguć e napraviti 957 lozinki dužine sedam karaktera što je i više nego dovoljno. . da je opasno . krv. Treba dobro realizovati principe (pa se hvaliti). brojevi automobilskih tablica.Svaki proces treba da započne rad sa što manje privilegija.Pri odabiranju lozinke se mogu postavljati uslovi tako da lozinka na kraju mora ispasti nelogič na. Ali korisnici prave kraće lozinke i ne koriste sve moguće karaktere.Uvek se traže tekuća prava pristupa.Dizajn zaštite treba da bude javan. Provera identiteta Ni jedan korisnik se ne bi smeo lažno predstaviti. Zato se uvode dodatne provere.Korisniku se pri prvom prijavljivanju dodeli algoritam. korisnici su skloni standardnim. Takođe. predvidivim lozinkama.. Može se proveravati zenica. .Generatori slučajnih brojeva. datumi rođenja i slično. onda se naknadno eksplicitno povećaju.prava). Pokrene takav program i napusti računar. lozinka i da mu se neki broj.predavanja 75 .Lična pitanja. od početka zamišljen. Tokom nekog istraživanja pokušale su se provaliti lozinke koje ljudi koriste. .. uniforman. . Oni koji dele domene sa vremena na vreme mogu menjati domen. korisnik u lozinci mora da iskoristi šest znakova od kojih jedan mora biti specijalan. Korisnik tada unosi ime. Domeni se predstavljaju matricama.Mehanizam zaštite treba da bude jednostavan. Na primer.Kada se proces počne izvršavati dodeli mu se domen i tada on može da pristupa samo objektima iz tog domena i to kako su prioriteti zadani. Domen je skup parova (objekat. na primer x . Upotrebljavana su imena i prezimena korisnika. . Na primer (objekat.Mehanizam zaštite treba da bude psiholiški prihvatljiv. Uobič ajeni nač in provere identiteta je putem lozinke.. UNIX tada proverava u fajlu etc/passwords da li postoji odgovarajuć e ime i da li lozinka odgovara. Zaštita Domen2 Domen3 Svakom objektu se dodele tri slova koja označavaju prava pristupa. imena njihovih žena.rwx). Lozinka se dodatno šifrira 12-bitnim brojem koji je jedinstven za svakog korisnika? . na primer vlasnik ima sve privilegije a ostali nikakve.. Lozinka je jednostrano šifrirana što znači da ne postoji način da se nakon kriptovanja vrati u prvobitno stanje. pa se ponekad proverava identitet korisnika pomoću njih..Podrazumevajući način pristupa svakom objektu -fajlu je “ bez pristupa” tj niko ne sme da mu pristupi. . . Na primer: Operativni sistemi . Pri prvom prijavljivanju se korisniku postavljaju lična pitanja. Pri prijavljivanju na UNIX sistem potrebno je uneti login (korisnič ko ime pod kojim smo poznati operativnom sistemu) i password (lozinka). jedan mora biti cifra. lozinku i rešenje... dece..Raditi sve što uputstva kažu da nije dozvoljeno. Pri kasnijim prijavljivanjima od korisnika se zahteva ime. pročita koja mu treba. iskoristi je pa dobije drugu.

w bit označava pravo pisanja. Domen je korisnik+grupa: Fajl0 . čuvanju fajlova. a ako se pamti po vrstama C-lista.rw)(Mika. Taj deo između dva računara je najosetljiviji. Tu datoteku treba zaštititi. Tu postoji čitav niz mera koje mogu da se preduzimaju.(Pera. Na primer. U UNIX-u su svakom fajlu pridruženi 9 bitova kojima se određuju prioriteti.rwx) . po kolonama. Postoji pitanje o efikasnom korišćenju resursa. što znači da se šalje preko zajedničkog kabla. Sledeći korak je da se šifra čuva u fajlu enkriptovana. a brzo i efikasno.*. Kada se napravi gore navedeni sistem on će i dalje biti slab. Dobar sistem ima javni algoritam gde se kaže tačno šta se radi sa podacima. a na drugom računar sa fajlom u kome je šifra i algoritam za kriptovanje. a x bit označava pravo izvršavanja fajla. Operativni sistemi . Ako se matrica pamti po kolonama onda se naziva Access Control List (ACL). Od početka je osnovna ideja bila da postoji neka datoteka u kojoj se nalazi spisak svih korisnika i njihovih šifri. Ako je računar spojen na mrežu onda tu govora o sigurnosti ne može da bude. Treba paziti ko može pristupati računarima. To je menjanje izvornog zapisa tako da postane nerazumljiv onome ko ne zna kako da ga dešifruje.predavanja 76 .Fajlu Fajl3 Pera iz bilo koje grupe ne može da pristupi ni na koji način dok svi korisnici iz grupe studenti mogu da rade sve. Fajl2 . Ta enkripcija se onda radi sa algoritmom koji pripada klasi jednosmernih algoritama. 111 101 100 znači da: -vlasnik može da čita i piše u fajl i da ga izvršava fajl ( rw x v l a s n i k) -grupa kojoj vlasnik pripada može da čita i izvršava fajl ( rw x grupa) -svi ostali mogu samo da čitaju fajl. jer princip lokalne mreže je broad cast. Apsolutna zaštita ne postoji.nastavnici.(Pera. Kako su ovakve matrice prilič no retko popunjene. Prva stvar koju treba utvrditi je ko može da pristupa računaru.(Pera. )(*. Lokalne mreže su otvorene čitanju.Fajlu Fajl0 može da pristupa Pera iz bilo koje grupe i da radi sve.Fajlu Fajl1 može da pristupa Djoka iz grupe system i da radi sve. … Ideja sa password-om deluje jednostavno i razumno s tim što se u praksi javljaju mnogi problemi. Kada je već pristupio šta može da radi. Kao što su otisci prstiju.(Djoka. Fajl1 . zenica oka. Na primer. više namena i više načina. Potrebno je da se taj korisnik identifikuje.Fajlu Fajl2 mogu da pristupaju Pera iz bilo koje grupe(da čita i piše). već postoje kontra primeri koji mogu pokazati da algoritam ne valja. Prva tri se odnose na vlasnika. Nevolja kod kriptografije je u tome što se nikad ne može dokazati da je algoritam dobar. Mnogo vrednih informacija je koncentrisano u datoteci u kojoj su šifre.rwx) . jer treba da je stalno pri ruci programu login. a težina je u tome da je algoritam dobro osmišljen tako da stvarno nema inverznog algoritma.Fajl 1 Dom 1 Dom 2 Dom 3 Fajl 2 R RW Fajl 4 Fajl 4 Fajl 5 Stampac Fajl 6 Ploter D1 D2 Enter D3 R RW RX W W R W Poslednje tri kolone služe za prelazak iz jednog domena u drugi.system. ali je praksa pokazala da jedna datoteka ne može dovoljno dobro da se zaštiti. Danas se to rešava upotrebom password-a.rx) . i svako može da sluša. obič no se predstavljaju drugač ije i to po vrstama ili kolonama pri čemu se pamte samo korisni podaci.rwx) .studenti. Tipičan primer je mreža gde se na jednom kraju nalazi računar na kome se ukucava šifra. pa dok ona ne dođe do računara. Takođe su mogući načini koji čoveka određuju jedinstveno. Kada korisnik dođe da radi on mora prvo da prođe program login.*. r bit označava pravo čitanja. Fajl3 . Biće slab od onog momenta kada korisnik unese šifru. Većina od tih mera se zasniva na oblasti koja se zove kriptografija.r)(Aca. Potrebno je samo malo softvera. a poslednja tri na sve ostale korisnike.Mika iz grupe osoblje(da čita) i Aca iz grupe nastavnici(da čita i izvršava).*. ( rw x o s t a l i) Zaštita operativnih sistema Zaštita OS ima više nivoa. To se radi na različitim mestima: pri pristupu sistemu. Ako se radi o lokalnoj mreži onda tu nema nikakve sigurnosti.osoblje. druga tri na grupu kojoj vlasnik pripada.

komunikacije…). Ona je zgodna zbog toga što se istom metodom šifrirani tekst vraća u originalno stanje. Nepraktičan je. dugačak kao sam tekst i nikad Operativni sistemi . DOS je bio najosetljiviji na viruse jer nema nikakve zaštite. Neki kažu da viruse prave oni koji prave programe za otklanjanje virusa. Problem je u dokazivanju da taj algoritam nema inverz. Kasnije su počeli da se pojavljuju samomodifikujući virusi. Postoje i drugačiji napadi koji su dosta češći. Ona su zgodna zato što su prisutna na svakom računaru. Postoji jedan zapanjujuće jednostavan sistem koji je teoretski dokazano savršen. To je tamo zaštićeno i stvar je mnogo teža. Ljudi koji prave viruse uzimaće suštinski deo. trojanske konje Ovo nije precizna klasifikacija. jer postoje razne metode napada na sistem. Ovim načinom širenja se menja veličina fajlova. i delovi OS koji se stalno učitavaju kao command. Time problem nije u potpunosti rešen. Boot sector se sastoji iz prvih 512 bajtova pa je zgodno da se tamo prikači. ali virus može da obriše deo programa pa da se tamo postavi. a ne samo na piratskim programima. Tako se on širi. Suštinski kod je: Load al. Programi koji pronalaze viruse ponudiće da očiste viruse. Podrazumevamo da su algoritam i šifrirani tekst poznati protivniku. Kod unix-a i Windows NT-a toga nema jer korisnik nema direktan pristup boot sektoru. ali taj suštinski kod može da se modifikuje. ali mana je to što provera uvek počinje od njega. 30 To je suština koja treba da stoji a okolo mogu biti ukrasi koji se mogu menjati. niz određenog broja bitova. Što se tiče OS. tu se radi o ljudima koji ulažu veliki napor da nađu rupu. Savršeno šifriranje postiže se metodom koja se zove one time pass. crve(razmnožavaju se. Kada je korisnik već prišao računaru onda treba da se ograniči čemu on može da pristupa. Napadi grubom silom. a ne prave drugu štetu). a isto tako praticiona tabela se sastoji od 512 bajtova od kojih je 30 zauzeto. ali ne i nemoguća.com. Uzme se tekst koji hoće da se šifrira i onda se taj tekst na neki način kombinuje sa nekim drugim podacima koji se zovu ključ. ali ipak najsigurnije rešenje je da se preformatira disk i očisti particiona tabela. Takođe može da pretražuje po disku i da kad god naiđe na program sa ekstenzijom exe da se prikači na njega. a ona se teže proveravaju. Ovaj ključ se samo jednom koristi i njegova dužina je dužina teksta. Mesta koja su zgodna su izvršni programi.Rešenje je da pasvordi putuju kriptovani. Jedna stvar koja se javila na računarima pre 10-ak godina su programi koji prave štete. ako je ključ dužine jednog bajta to postaje lako za svaki jezik postoji verovatnoća njegovog pojavljivanja u tekstu. Uzme se deo teksta. On je zgodan jer se uvek učitava i prisutan je na svakom sistemu. a time sam program prestaje da bude funkcionalan čime može da se otkrije virus. Program može abnormalno da se prekine i onda može da ono što imam u memoriji izbaci na disk. Onaj koji može da formatira disk je primer takvog. To kombinovanje može da se vrši na razne načine ali je praksa pokazala da je XOR operacija najbolja. on se šifrira ključem pa se onda uzme naredni deo teksta… Ključ mora da bude dovoljno dugačak. Virusi su nalaženi i na originalnim fabričkim disketama. Algoritam za kriptovanje mora da bude na oba kraja.15 Load ah. Stvar nije u algoritmu već je cela stvar u ključu. kojima ne bi trebao da ima pristup (štampanje . Virus se napuni u memoriju i tamo sedi i kad god se neki drugi program startuje on se prikači za njega.predavanja 77 . već na softveru i psihologiji. Ti programi mogu da se klasifikuju na: Viruse. Zato programi nisu nikada do kraja istestirani. i tome mogu da se nalaze kritike i onda ima različitih nivoa kako se to brani. Statistički napad. particionoj tabeli ni bilo čemu drugome. a koji se ne zasnivaju na hardverskoj tehnologiji. Kasnije su virusi počeli da se čuvaju na boljim mestima kao što je boot sector i praticiona tabela. ali on ima neke druge mane. To su programi koji su zlonamerno ubačeni u sistem. ali da je algoritam jednsmeran. Zato ključ treba da bude dovoljno dugačak da bi se ovakvi napadi otklonili. a kada se zaraženi program prebaci na drugi računar on počne tamo da se širi. Svaka kriptografija se danas zasniva na sledećoj ideji. Jedna od osnovnih nevolja je što korisnik mora da pristupa nekim resursima. Ako su uzme ključ dužine 2 bajta onda za slova umesto 30 biće 900 kombinacija.

ali se uočava naredni problem: kada A dobije poruku od osobe B. Pravu slučajnost je teško potići. a drugi je tajni i čuva se za sebe. Te grupe se jedna po jedna kombinuje sa ključem. pa to onda nije zgodan i široko dostupan način za generisanje slučajnih brojeva. ne koristi se real time. Izabere se broj d koji je relativno prost u odnosu na (p-1) * (q-1) tj. Mešanje se vrši tako da od 56 bita ključa uzmu se 42 i to na propisan način pa se oni na neki način ispermutuju. Tako dugačak ključ može da se napravi ali to nije jednostavno. za drugi prolaz uzmu se neka druga 42 bita i slično kao prethodno… Ovo ima smisla da se radi jer čini sistem otpornim na statističke napade. Analize pokazuju da postoji ne baš čista inverzija iz čega izlazi da se sa jednim dobrim računarom može izvršiti dešifrovanje za 2-3 sata) čime dolazi u pitanje sigurnost tog sistema. ako se nađe način da se doturi ključ. Zato se mi ograničavamo na pseudo slučajne brojeve gde se krije prava opasnost. pa je onda pitanje algoritma koji treba dobro da se napravi. Onda se postavlja pitanje distribucije ključa. Ni sa jednim od tih sistema ne možemo biti sigurni. jer A je svoj javni ključ objavio tako da može bilo ko da mu ima pristup. napravljeni su na osnovu nekog algoritma. Za kriptografiju ovi brojevi nisu slučajni.predavanja 78 . Često se koristi samo za prenošenje ključa. Na osnovu tog kratkog ključa treba dobiti kvalitetnu enkripciju. Ovim je rešena distribucija ključa. Metodi šifriranja javnog ključa Njihova osnovna osobina je da imaju dva ključa. onda je nađen način da se doturi i poruka. (d. a ona su tipično takva da se podeli grupa od 64 bita na levu i desnu stranu. Obično se desna strana kmbinuje sa ključem. Ovo se svodi na to da jedan ključ može javno da se objavi. deo poruke dekriptuje svojim tajnim ključem (korisni deo poruke) a javnim ključem B potpis koji je sastavni deo poruke. Ako ima više mesta sa kojima se komunicira onda taj ključ mora svuda da se pošalje i da se pazi da negde ne procuri. Problematičan je onaj deo da ključ treba da bude slučajan. Sa ovakvim metodom nastaje problem sa distribucijom ključa. Ona se postiže negde iz prirode. Klasična enkripcija je enkripcija pomoću jednog ključa. ona može da se dešifruje samo tajnim ključem. Ovih standardizovanih algoritama ima dosta u svetu i svi rade na sličan način. do 100. Glavna mana je što je jako spor. Postoje uređaji koji se zovu generatori slučajnih brojeva. Mora na neki način da se reši pitanje ko je stvari autor poruke. To se jednostavno rešava tako što na poruku osoba B nadoveže svoj potpis. Ne koristi se isti ključ za enkripciju i dekripciju. (p-1)*(q-1)) = Operativni sistemi . osoba A nije sigurna da li je to osoba B poslala. Najpoznatiji algoritam sa sistemom javnog ključa je RSA. Ako je poslata poruka šifrirana javnim ključem. Dužina DES ključa je 56 bita. Danas ovakvi ključevi mogu da se koriste ali ih je teško praktično izgenerisati. Takvi uređaji postoje ali su spori. Tu se rade razna mešanja. Time je spremljena komunikacija od onoga ko uzme javni ključ do onoga ko ima svoj tajni ključ. Tipično je da se dužina ključa meri u bitovima. Iako izgleda kao idealan i ovaj način ima svoje mane. pa čak ni za pisane poruke jer je i tamo jako komplikovan. U današnjim uslovima sa velikim diskovima ovaj način ne zvuči loše jer na disku može stati jedan veliki ključ dužine veće od dužine svakog teksta koji želi da se šifrira. Prednost ovih algoritama je da su brzi. Kod DES se kripcija radi na sledeći način: Cela poruka se podeli na grupe od 64 bita. Ključ može biti deo teksta iz knjige od 50. Potreban je nekakav ključ koji treba da je kratak jer mora da se saopšti drugoj strani. A kada primi poruku. već se koriste neki drugi metodi.se ne ponavlja. u zavisnosti od sigurnosti i tehnologije treba da imaju od 100 do 200 cifara. Napravi se proizvod n = p * q i tu je onda ideja da n teško može da se rastavi na polazne faktore. a na nivou države da će sigurno moći da ga dešifruju. pa se uvek rekurzivno čuva prethodna i sledeća iteracija. strane. Jedan je na osnovu radiaktivnog raspada. Garantuje da na nivou pojedinca niko neće moći da ga dešifruje. pa se sa njima nešto uradi i dobije se ključ za prvi prolaz. Te metode se mogu klasifikovati u dve kategorije. B kriptuje javnim ključem od A poruku + potpis koji je kriptovan sa tajnim ključem od B. Druga mana je to što nije sigurno koliko je ovaj sistem siguran (za sada nema dokazanih slučajeva da ga je neko provalio). Osnovna ideja je zasnovana na velikim prostim brojevima i na tome da se oni teško mogu faktorizovati. DES nikada nije bio popularan jer je većina stručnjaka rekla da je ključ od 56 bita prekratak. Najpoznatiji algoritam ove vrste je DES. RSA izgleda ovako: Uzmu se dva velika prosta broja p i q. a oni mogu da se zasnivaju na raznim principima. jer je kriptografija naučna oblast u kojoj ne postoji dobronamernost.

Da li je objavljeni javni ključ stvarno taj javni ključ? Drugi problem je koji uvek važi kod kriptografije: da li taj sitem stvarno ne može da se probije. može da se pokaže da su ove operacije inverzne. Ovde se javlja problem verodostojnosti javnog ključa. Ceo tekst se podeli na blokove tako da svaki blok može da se kodira brojem od 1 do n. Operativni sistemi .1. Enkripcija se sastoji u tome da pe mod n.n) tajnim ključem. PGP je ovakav sistem koji se koristi za slanje elektronske pošte preko interneta. a dekripcija: pd mod n. Tada se blok p iz {1…n} diže na stepen e ili d u zavisnosti od toga da li se vrši enkripcija ili dekripcija.n) proglase javnim ključem a (d. onda se parovi (e.predavanja 79 . Izabere se e takav da je (e*d) mod (p-1)(q-1) = 1. Radi slično kao RSA ali se algoritam za enkripciju menja. Primer.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->