P. 1
9.POLITICKI SISTEM SVICARSKE (1)

9.POLITICKI SISTEM SVICARSKE (1)

|Views: 298|Likes:
Published by Dinel Bajric

More info:

Published by: Dinel Bajric on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2011

pdf

text

original

Sections

 • Kratki povijesni pregled
 • Magi na formula
 • Glavne karakteristike
 • Federalno vije e
 • Federalna skup tina -
 • Parlament
 • Nacionalno vije e
 • Vije e dr ava
 • Nadle nosti i ovlasti
 • Federalne skup tine
 • Izravna demokracija
 • Referendum
 • Kantoni
 • Savezni sud

Politi ki sistem vicarske

Op a obilje ja 
  

Stanovnika:7.591.400 (2007.) Povr ina: 41.293 km2 (BiH ± 51.129 km2) Gusto a naseljenosti = 177,2 stanovnika/ kn2 Glavni grad vicarske je Bern - 150,000 stanovnika vicarska je jedna od najstarijih europskih dr ava Po ela se oblikovati u 14 stolje uNarodnosni sastav (2000.): vicarci 80% prema jeziku kojim govore: njema ki 64%, francuski 19%, talijanski 8%, retoromanski 1%, stranci 20% (najvi e iz Italije, panjolske, Portugala, Srbije i Crne Gore, BiH, Turske; Hrvata oko 35 000) vjerski sastav (2000.): rimokatolici 44%, protestanti 37%, sunitski muslimani 4%, pravoslavci 1% slu beni jezici: njema ki, francuski, talijanski i retoromanski26 Kantona: Aargau, Appenzell AusserRhoden, Appenzell Inner-Rhoden, BaselLandschaft, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Geneve, Glarus, Graubunden, Jura, Luzern, Neuchatel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zurich

st. Schaffhausen i Appenzell . Schwyz i Unterwalden) XIV. Fribourg.Kratki povijesni pregled  1291.tri kantona se udru uju kako bi si pru ili uzajamnu pomo i za titu (Uri. Zug i Bern XV. Basel. Solothurn. Zurich. st. pridru uju im se jo Lucerne. godina . Glarus.

 U XVI. Helvetska republika: po uzoru na doga anja u Francuskoj eli se stvoriti centralizirana dr ava. ideje reformacije ire se vicarskom (Zwingli i Calvin) Razlogom jakih sukoba izme u katolika i protestanata (tri stolje a ratova) 1798. kontrolirana od Francuske nakon pada Napoleona. propada i taj poku aj . st.

vicarska postaje liberalna federalna dr ava. Nekoliko dr avnih udara Poraz Napoleona Be ki kongres: vicarska neutralnost Brz ekonomski razvoj Razlike me u kantonima 1848. Od 1803. mu karci dobivaju pravo glasa ene tek 1971. . do 1848.

prvi put Federalno se vije e uspostavlja prema ³magi noj formuli´ 2-2-2-1 . prvi izbori prema proporcionalnoj reprezentaciji 1959.  1874. pravo na inicijativu ± mogu nost mijenjanja dijela Ustava 1919. revidiran je ustav i uvedeno pravo na referendum 1891.

a SVP 2) .g (CVP dobiva jedno mjesto.Magi na formula   2 mjesta za Radikalnu slobodnu demokratsku stranku (FDP) 2 mjesta za Kr ansku demokratsku narodnu stranku (CVP) 2 mjesta za Socijaldemokratsku stranku (SP) 1 mjesto za vicarsku narodnu stranku (SVP) Promjena 2003.

Glavne karakteristike   vicarska = federalna parlamentarna demokratska republika Izvr na vlast .vlada / Federalno vije e Federalnu zakonodavnu vlast ima vlada i dvodomna federalna skup tina Referendum: mogu nost ³propitivanja´ svakog zakona i promjena dijela Ustava .

Federalizam  Federalizam je glavni i pokreta ki princip vicarske Naj e e se misli na dr avnu organizaciju Federalizam je i u Ustavu (iako se nigdje ne spominje rije ): ³Kantoni su suvereni sve dok njihovu suverenost ne odre uje federalni ustav. oni e imati sva prava koja nisu prenesena na konfederaciju´ .

Iako su u ratu pobjednici bili pro-centralisti ke snage. federalizam je proizvod sukoba koji su prethodili stvaranju dr ave 1848. ipak je odra avao kompromis te je kantonima ostavljena neovisnosti i autonomija . naspram konzervativnih katoli kih kantona.  Kantoni i op ine imaju visok stupanj odgovornosti Postoji i 26 krivi nih zakona (kantonalni zakoni) Povijesno. Ustav iz 1848.

nit ef dr ave Federalno vije e ± ine ga iste politi ke stranke ve 60. nego u kolektivu ± Federalnom vije u Ne postoji premijer. koje me u sobom dijele 7 mjesta u Vije u Vije e se pridr ava nepisanog pravila ³kolegijalnosti´ i konsenzusa Odluke se donose kolektivno . godina.Federalno vije e vicarska vlada nije predstavljena u individui.

 1943. Po etna struktura vije a (iz 1848) lanovi Vije a pripadali samo jednoj stranci (Radikalnoj). u Vije e ulaze i Socijademokrati . Narodna stranka ulazi u Vije e. s tim da su dva mjesta bila zagarantirana katolicima i dva za nenjema ke gra ane Promjene u strukturi Vije a 1891. svjetskog rata jo jedno. 1929. kr anski demokrati dobivaju jedno mjesto. a nakon I.  Uspostavljeno je stvaranjem federalne vicarske dr ave 1848.

komunikacija i energetike Financija Vanjskih poslova Pravde Unutarnjih poslova . transporta. Ministarstva Federalnog vije a Sedam ministarstava Obrane Ekonomije Okoli a.

  Svaki od sedam ministara ima jednaku mo Svaki od 7 ministara odgovoran za jedan odjel struktura se gotovo nije mijenjala od 1848. resorni ministar upravlja strukturom od preko 12.000 uposlenika . Kao ef.

ali moraju sudjelovati u parlamentarnim diskusijama Predsjedavaju i Federalnog vije a mijenja se svake godine.  lanove Federalnog vije a biraju lanovi oba doma parlamenta Parlament ne mo e raspustiti Vije e. u prosincu . niti Vije e mo e raspustiti parlament lanovi Vije a ne mogu obavljati nikakvu drugu javnu funkciju niti su lanovi parlamenta.

 predla e savezne zakone i nadgleda njihovo provo enje. vodi vanjsku politiku. Nadle nost Federalnog vije a upravlja saveznim poslovima. nadzire rad saveznih slu benika. podnosi izvje e Saveznoj skup tini o stanju Konfederacije . predla e prora un. nadgleda po tivanje saveznog i kantonalnih ustava. upravlja financijama. razmatra i odobrava me ukantonalne ugovore.

 2 mjesta za Socijaldemokratsku stranku (SP) 1 mjesto za vicarsku narodnu stranku (SVP) . 2 mjesta za Kr ansku demokratsku narodnu stranku (CVP).Magi na formula Do 2003. izgled magi ne formule: 2 mjesta za Radikalnu slobodnu demokratsku stranku (FDP).

 Promjene u magi noj formuli 2003. godine Kr anska demokratska narodna stranka pada s dva na jedno mjesto u Federalnom vije u vicarska narodna stranka (SVP) dobiva dva mjesta (umjesto ranijeg jednog) .

jedna godina Zasjedanja su etiri puta godi nje po tri tjedna .1848. obi no imaju drugu profesionalnu aktivnost Na elu parlamenta ± predsjednik mandat predsjednika .Federalna skup tina Parlament   Vrijeme ustanovljavanja . vicarski parlamentarci nisu profesionalni politi ari.

 svaki kanton po dva mjesta.  Struktura federalne skup tine . a polukantoni po jedno mjesto .dvodomni parlament s jednakim ovlastima: Nacionalno vije e Vije e dr ava Nacionalno vije e (predstavni ki dom): predstavni tvo po principu stanovni tva Vije e dr ava (senat) odre eni broj mjesta prema kantonima.

 Nadle nost parlamenta Predla e i potvr uje zakone. bira lanove Federalnog vije a Bira lanove Federalnih sudova .

predzadnje nedjelje u listopadu 200 zastupnika. mora biti barem jedan predstavnik iz svakog kantona Mjesta se dodjeljuju prema veli ini kantona i sukladno broju osvojenih glasova Predsjednik Nacionalnog vije a je i predsjednik Federalne skup tine pa ga se esto zove i ³prvim vicarcem´ .Nacionalno vije e   Izbori se odr avaju svake etiri godine.

46 lanova: po dva za svaki kanton Po jedan za polukanton .od strane kantonalnih parlamenata.Vije e dr ava   Sastavljeno je od po dva zastupnika iz svakog kantona i po jedan iz polukantona Izbori su regulirani kantonalnim zakonima Na in izbora zastupnika u Vije e dr ava Ranije .biraju ih gra ani na neposrednim izborima Broj lanova Vije a . Danas .

Nadle nosti i ovlasti Federalne skup tine Nadle nost . kancelara (predsjedavaju eg Federalnog vije a) i zapovjednika oru anih snaga Pla e i nagrade lanova organa Konfederacije kao i osnivanje stalnih saveznih slu bi .predmeti federalnog karaktera Zakoni o organizaciji i na inu izbora saveznih organa Zakoni koji ustavom ostavljeni u nadle nosti saveznih institucija Izbor Saveznog suda.

 S obzirom na jednaku mo . 50.zakon ³propada´ Zastupnici i senatori nemaju pla u Umjesto pla e .naknada (ca.oba doma parlamenta moraju potpisati zakone na identi an na in (s jednakim tekstom) Ako i nakon tri izmjene ostanu razlike konferencijsko vije e se sastaje s ciljem da eliminira razlike Ako i to ne uspije .000 ¼) .

gra ani sudjeluju u prihva anju i predlaganju zakona  .Izravna demokracija Gra ani imaju ³zadnju rije ´ Mogu nost pre-oblikovanja dijela ustava i zakona preko referenduma i inicijativa Polu-izravna demokracija .

 U 84% od ca.000 op ina gra ani se jednom godi nje okupljaju na gradski susret Gradski susret Funkcionira kao zakonodavno tijelo koje donosi odluke o Financijama Porezima I drugim zakonima . 3.

 Kantoni Appenzell Inner i Glarus Gra ani se okupljaju jednom godi nje na Landsgemeinde (otvorenu dr avnu skup tinu) Otvorena dr avna skup tina = najvi i politi ki autoritet u ova dva kantona .

kantonalnoj i op inskoj razini Dva instrumenta izravne demokracije: Gra anska inicijativa (1891.) . Oblici izravne demokracije .postoje na federalnoj.) Referendum (1874.

potvr enih od op ina.glasovanje o ustavnim promjenama Uvjeti legitimnosti inicijative .gra ani imaju mogu nost predstavljanja nove inicijative Tko su naj e i organizatori gra anskih inicijativa? Nevladaju e stranke.100. skupljenih u roku od 18 mjeseci Parlament izdaje preporuku o prihva anju ili neprihva anju inicijative Ako inicijativa nije prihva ena .000 potpisa gra ana. udruge ili interesne grupe .Gra anska inicijativa  Pitanja na koje se odnosi .

prikupljenih u roku od 100 dana U kantonima i op inama taj broj je i manji Pitanja na koja se odnosi . ugovora.000 potpisa ili potvrdu 8 kantona.potvrda neke odluke. zakona« Obvezni Pitanja na koja se odnosi Ustavni amandman Pridru ivanje nekoj me unarodnoj organizaciji Prijedlog ne mo e proturje iti me unarodnim zakonima i ugovorima .Referendum  Fakultativni 50.

. Detalji uz referendum Organizira se 3-4 puta godi nje i to nekoliko razli itih referenduma odjednom Provodi se nedjeljom esto se kombinira s izborima Ukoliko se referendum ne organizira s izborima = nizak postotak odziva .20-30%.

Kantoni  20 kantona i 6 polukantona Kantoni su suvereni = samo u nekim pitanjima ograni eni saveznim ustavom .

 Svaki od kantona = dr ava za sebe s velikim ovlastima: uspostavljanje vlastitih poreza. vlastita policijska struktura. organizacija politi kog sustava. Organizacija kolstva na svojem prostoru« Devolucija vlasti ± preno enje ovlasti s centralne dr ave na kantone .

Princip nastajanja ± autonomija i neovisnost kantona 1798. od 1291. ali nakon pada Napoleona. pada i taj poku aj Autonomija i neovisnost karakteristike su kantona i danas . ³Helvetskom revolucijom´ poku alo se uspostaviti centraliziranu dr avu.  Dana nja je vicarska nastala udru ivanjem dr ava (kantona). pa do 1815.

kolegijalna. na kantonima je .  Kantonalni ustavi ratificiraju ih gra ani na referendumu Izvr na vlast kantona . kolektiv.razli ita imena u razli itim kantonima Sva vlast koja nije pripisana federalnim vlastima. ne individua 5-7 lanova koje biraju gra ani Jednodomni parlament .

 Ovlasti kantona Mogu podi i poreze Stvaraju vlastite zakone Samo da su u skladu s federalnim zakonima Biraju vlastitu vladu Izravna demokracija: referendum i inicijative Ovlasti op ina 1/5 op ina ima vlastite parlamente .

 Izme u kantona« U sporovima u kojima postoje naznake protiv odredaba me unarodnog prava . Izme u raznih pravnih osoba.Savezni sud  Najvi a sudska instanca Sudi u gra anskim sporovima izme u Konfederacije i kantona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->