Acid House - na

bazi upotrebe basa
i ritam sekciie.

Acid jazz - vise
marketingski
izraz, koii pod tim
poimom svrstao i
iazz. Kasniie po
acid house
nazivom se
spominiu
londonski Iunk-
iazz predavaci.

Ad libs - (lat.) po
volii.

Airplay - u
danasnie vreme
bez saradnie radiia
se ne moze ni
zamisliti dolazak
na Top-listu.
Uticai etera ako i
niie garanciia, ali
ie bar uslov za
uspeh.

Ambient - iedan
od izuma Brian
Eno radionice.
Slicno zacarano
kao new age, ali
sa mnogo
intelektualniiim
sadrzaiem.

Ambient House -
slicno predasniem,
ali ne u
koncertnim
salama i studiiu,
nego po
clubovima. DJ
samo malo uspori
tempo i vec se
cuie ambient
house.

Apsolutni sluh -
Bogom data
sposobnost, da
muzicar primeti
nenastimovan
instrument/tonove
.

Arrangement -
sporazum izmedu
dirigenta i
orkestra. Muzicari
se dobro ponasaiu,
kada dirigent
konacno prestane
da mase rukama.

Atonalna muzika
- koia nastaie,
kada kompozitor
zaboravi u kom
tonalitetu
komponuie.
Backbeat - ritam
kome se svi
podrede. Obicno
ga odreduie bas
drum.

Backline - na bini
mesto iza orkestra
gde stoie zvucni
stubovi.

Backstage -
"naisvetiie" mesto
iza scene, gde se
"zvezde i
zvezdice"
medusobno
upoznaiu. Od toga
ima samo iedno
bolie - "ulaznica
na celu teritoriiu."

Bluebeat - reggae
stil.

Bluegrass - vrsta
country stila, sa
preIinienom banio
i gitarskom
tehnikom, gde se
na prste stavliaiu
metalni nokti.
Npr.: Bill Monroe
i The Scruggs.

Boogie - rock-
ritam, bazira na
stilu boogie-
woogie-ia iz 40-
tih god. Gitaristi
na Boogie odmah
misle na ritmove
Lynyrd Skynyrd,
odnosno ZZ top-a.

Bio - skracenica
za "biography".
InIormaciia, koia
se uvek nanovo
pise za svaku
plocu.

Bis-dodatak - to
ie ono sto
muzicari naivise
mrze, ier niie
posebno placen.

Prateca muzika -
a) iz percepciie
soliste: iedna
iedva cuina,
pozadinska
muzicka pratnia.
b) iz percepciie
orkestarskog
muzicara: iedno
lepo delo, koie
solista sa suvise
glasnim pevaniem
- upropasti.

BWV. D. KV. L.
P etc. - taina,
kodirana slova,
koiim se
obelezavaiu dela
istaknutih
umetnika, koii
imaiu tako veliki
znacai, da bi iedan
obican izraz, Opus
- bio uvreda.

oda - kada
nastupi u
kompoziciii,
dozvoliava
publici, da potrazi
svoie kapute i
cipele i pripreme
se za polazak.

Dur - tonalitet,
koii podseca na
decie pesmice.

Dinamika - ili
preiako ili pretiho.

Fuga - visoko
intelektualno delo,
naivise namenieno
orguliasima.

Enharmonija -
ista dirka, razlicito
ime.

Impresionizam -
muzika svirana
"kao u magli".

Improvizacija -
izrazainost svakog
dobrog iazz-iste.
Pogodna "da
prode vreme".

Kadenza -
predugacak i
nepotreban
dodatak na kraiu
stava, sto sluzi
solisti, da se
konacno istakne.

Kamerna muzika
- manie muz. delo,
namenieno
maniem broiu
publike, kada
zbog lepog
vremena i tako
niko ne ide na
Koncert.

Koloratura -
kada operska
pevacica
ambiciozno vise
ulozu u visoki ton,
nego sto ie
potrebno.

Kontrapunkt -
dvo ili viseglasna
muzika. Vrlo
inteligentna.

Moll - tonalitet,
koii uvek rastuzi
coveka.

Motiv - mala,
iritiraiuca
melodiia, koiu
kompozitori
uporno i bezbroi
puta ponavliaiu.

Opus - druga rec
za delo.
Upotrebom se
ostavi iak utisak
na sagovornika i
posle govornika
prozovu
proIesorom, iako
nema ni sredniu
skolu.

Pentatonika -
muzika, koia se
moze odsvirati na
skotskim gaidama.
Prosirena ie i na
Kinu.

Stav - deo, koii su
izmislili, da bi u
iednoi dugackoi
sonati, publika
imala priliku da se
iskaslie ili izduva
nos.Nastavice se...

Pozdrav

|Ovu poruku je menjao
Kovacevic Vladimir dana
11.07.2009. u 17:45
GMT+1|


Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
22.03.2009. u 12:13


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
23.03.2
009. u
15:00


TEMPO
U muzickoi
terminologiii,
tempo (taliianski:
"vreme") ie brzina
izvodenia datog
muzickog dela.
Tempo ie vrlo
vazan element
kompoziciie, ier
bitno utice kako
na tezinu
izvodenia dela,
tako i na
raspolozenie
slusaoca.
Tradicionalno
obelezavanje

Iako su u nekim
delima oznake
tempa navedene
na materniem
ieziku
kompozitora,
vecina ih ipak
koristi
tradicionalne
taliianske
poimove. U
nastavku su oni
koii se mogu
naicesce naci:

· Largo - Vrlo
sporo
· Adagio - Sporo
· Andante -
Umereno brzo
(doslovno bi se
moglo prevesti
kao "hodaiuci")
· Moderato -
Srednie brzo
· Allegro - Brzo
(doslovno
prevedeno
"veselo, radosno")
· Presto - Vrlo
brzo
Uz navedene
poimove,
kompozitori znaiu
koristiti i rec koia
daie smernicu o
nacinu izvodenia
dela, pa su tako
neke od
koristenih riieci:
· vivo - zivahno
· mesto - tuzno
· cantabile -
pevno, tekuce
· animato -
uzbudeno
Promenu tempa u
delu kompozitori
su oznacavali
dodatnim
poimovima, npr.:
· accelerando
ubrzavanie accel.
· ritardando
usporavanie rit.
Sredinom 19.
veka izmislien ie
metronom koii ie
kompozitorima
dao precizniii
nacin za
oznacavanie
tempa.
Kompozitori tako
mogu odrediti
notu koia ie
osnova tempa, te
koliko puta u
minutu doticna
nota mora biti
prisutna u
izvodeniu. , 90
deIinisala bi
tempo od 90
cetvrtinki u
minutu. U praksi,
medutim, ios
uvek se cesto
koristi
tradicionalni,
opisni nacin
oznacavania
tempa recima.
· presto - zurno,
hitro
· vivace - zivo
· allegro - brzo
· allegretto - dosta
okretno
· moderato -
umereno
· andantino -
malo brze nego
andante
· andante -
umereno lagano
· grave - tesko,
ozbilino
· adagio - lagano i
ozbilino
· lento - sporo
· larghetto - dosta
siroko
· largo - siroko
Ovim oznakama
se moze dodati i
nekoliko blizih
odrednica:
· piu - vise
· -issimo - suIiks
koii oznacava
superlativ, na
primer presto
znaci .zurno',
prestissimo znaci
.naizurniie'
· assai molto -
vrlo
· ma non troppo -
ne previse
· poco, un poco -
malo
· meno - manie
Jos iedan vid
obelezavania
tempa ie
· accellerando -
ubrzavaiuci
· rallentando -
usporavaiuci
· ritenuto -
zadrzavaiuci
· allargrando - sve
sire
· meno mosso -
manie okretno
Raspolozenia koia
blize opisuiu
karakter tempa:
· con brio - cilo,
veselo
· vivace - zivahno
· maestoso -
velicanstveno
· sostenuto -
suzdrzano;
ponekad se koristi
i samostalno kao
oznaka tempa
Ostali izrazi:
· a tempo - ako ie
nakon neke
promene tempa
potrebno
naznaciti da se
izvodenie dela
nastavlia po
prethodnom
tempu, to se
oznacava ovom
oznakom.
· tempo primo -
prelazenie na
temo sa pocetka
dela
· calando,
morendo,
mancando,
smorzando,
perdendosi -
istovremeno
popustanie iacine
zvuka i tempa
· tempo rubato,
rubato - slobodan
tempo, po volii
izvodaca /
dirigenta
· L'istesso -
zadrzavanie
trenutnog tempa;
obicno sledi
nakon promene
tempa

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
23.03.2009. u 15:00


Kovacevic
Vladimir

Moderat
or
Clan broi:
131509
Poruke:
432
*.dynami
c.sbb.rs.ProIil
Re: Muzicki
recnik i
izrazi/skracenice
23.03.2009.
u 15:15

INTERVALI

Velicina intervala odreduie
koliki ie razmak izmedu dva
tona. Prvi i naimanii interval
ie prima koia ie zapravo
istozvucni (unison) i
obelezava se sa "1". sekunda
(2) ie razmak od dva tona,
terca (3) tri tona, kvarta (4)
cetiri, kvinta (5) pet, seksta
(6) sest, septima (7) sedam i
oktava (8) osam. Ovi intervali
se nazivaiu iednostavni
intervali. Intervali koii imaiu
razmak veci od oktave se
nazivaiu slozeni intervali.
Razlog tome ie sto su oni
zapravo oktava plus ios iedan
iednostavni interval. Oktava
¹ sekunda ie razmak od devet
tonova i naziva se nona (9).
Decima (10) ie razmak od
deset tonova (oktava ¹ terca).
Sledeci po redu ie undecima
(11), pa duodecima (12),
tercdecima (13),
kvartdecima(14) i
kvintdecima (15).
Svaki interval ie odreden, ne
samo velicinom, nego i
vrstom. Vrstom se precizniie
odrecuie koliko polustepena
ima izmedu tonova.

Vrste intervala, te koii
intervali se odreduiu niima su
sledeci:
· cisti (c) su: prima, kvarta,
kvinta i oktava
· veliki i mali (v, m) su:
sekunda, terca, seksta i
septima
· umanieni (dim) su svi osim
prime
· poviseni (pov) mogu biti svi

Konsonantnost i
disonantnost

Konsonanca i disonanca su
relativni poimovi u danasnioi
muzici. Generalno,
disonantni intervali su oni
koii izazivaiu napetost kod
slusaca i traze resenie.
Nasuprot niima konsonantni
ne traze resenie. . Danas se
uzimaiu pravila klasicne
harmoniie da bi se odredilo
koii su intervali konsonantni,
a koii disonantni.
· Konsonantni intervali: svi
cisti intervali, velika i mala
terca i seksta
· Disonantni intervali: svi
smanieni, povecani intervali,
velika i mala sekunda i
septima

Obrtaji intervala

Intervali se mogu obrtati.
Obrtaii nastaiu tako sto se
basov ton prebaci za oktavu
vise ili gornii ton za oktavu
nize. Postoie dva osnovna
pravila za obrtanie intervala:
1) Zbir osnovnog i intervala u
obrtaiu ie uvek devet.
(npr.pravimo obrtai sekste (6)
i do devet na Iali 3. Znaci da
ie niegov obrtai terca.)
2)
· Cisti intervali u obrtaiu
uvek ostaiu cisti.
· Veliki intervali postaiu mali
i obratno
· Umanieni postaiu povecani
i obratno

Enharmonija intervala

Enharmoniia intervala
podrazumeva istozvucnost
dva intervala koii se razlicito
beleze. Broi niihovih
polustepena ie identican, ali
se oni nazivaiu drugaciie i
drugaciie se notiraiu. na
konkretnom primeru se to
iasniie vidi: ako imamo
interval pov. sekundu ( c-dis)
on ima svog enharmonskog
para malu tercu ( c-es).

------------------------------------
------------------------------------
------------------------------------

Po pravilu, cesto se vaznost
intervala ignorise, kao .meni
treba terca', ali kod stvarania
bilo kakvog sklopa akorda
(kasniie) ili tumacenia nekih
slozeniiih simbola, zastoi
dolazi bas zbog .neutvrdenog
gradiva' Intervali.

Evo primer:
osnovni trozvuk se obelezava
kao C , medutim u obrtaiu, tai
trozvuk se zove sekstakord i
obelezava se sa 6, dok treci
obrtai kao kvartsekst akord
dobiia siIru 4/6 (ovi se
broievi pisu iedan iznad
drugog,kao razlomci). A
mozete zamisliti kako se to
komplikuie sa
cetvorozvucima i niihovim
obrtaiima.
U redovnim notama, iznad
melodiie stoie siIre akorada,
ali po .rodu' npr. c m7.
Muzicar ga svira kako zna i
ume, ne razmisliaiuci o
obrtaiu tog cetvorozvuka,
koii moze da se odsvira i g-
be-c-es sto, mora se priznati,
daie druge zvucne niianse
kompoziciii. A da bi
kompozitor ili aranzer dao do
znania sta hoce, onda ios
doda siIru 4/3(isto, iedan
iznad drugog), sto ie znak da
se tai cm7 izvodi kao
terckvartakord.


U molskim lestvicama su
intervali isti, ali drugaciie
vrste. Veliki postaiu mali i
obrnuto!


Pozdrav


|Ovu poruku je menjao Kovacevic
Vladimir dana 23.03.2009. u 16:26
GMT+1|


Vladimir
It´s easy to play any musical
instrument:
all you have to do is touch the
right key at the right time and
the instrument will play itselI.
Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)
23.03.2009. u
15:15


Kovacevic
Vladimir

Moderator
Clan broi:
131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb
.rs.ProIil
Re: Muzicki
recnik i
izrazi/skracenic
e
06.04.2009
. u 11:41

Mnogima, pa i onima,
koii su zavrsili
Osnovnu/Nizu muzicku
skolu, ostali su neiasni
simboli/oznake iznad
melodiie, koii
oznacavaiu akorde.
Poiasnicu sta sadrze te
"siIre" ti. simboli

CETVOROZVUI
(septakordi)...Ime
akorda/sastavni tonovi
(akord + interval)/
simboli i oznake

Septakordi se grade
dodavaniem cetvrtog
tona kvintakordu, za
tercu vise od kvinte
akorda. Ovo stvara
septimu iznad osnovnog
tona akorda. Postoie
razliciti septakordi, sto
zavisi od vrste trozvuka
koii ga cini
i septime koia ie dodata.


Veliki durski
septakord durski
kvintakord¹velika
septima CMai7, CA, Ci7

Dominantni septakord
durski kvintakord¹mala
septima
C7, C7

Mali molski septakord
molski kvintakord¹mala
septima
cm7, c-7, c-7

Veliki molski septakord
molski
kvintakord¹velika
septima
cm(Mai7), c-(i7), cm#7

Umanjeni septakord
smanieni
kvintakord¹smaniena
septima
C°, Cdim7

Poluumanjeni
septakord
smanieni
kvintakord¹mala
septima
Co, cm75, c-7(5)

Prekomerni septakord
prekomerni
kvintakord¹velika
septima
C¹(Mai7), C¹MA7,
CMai7¹5, CMai7#5,
C¹i7

Naivise upotrebliavan ie
dominantni septakord
(u C-duru: G-H-D-F),
koii se nalazi na V
stupniu diiatonske
lestvice. On ie vrlo
uverliivi predstavnik
dominantne Iunkciie.

Obrtaji
Obrtaii septakorada
nastaiu kao i obrtaii
kvintakorada: basov ton
se prebaci za oktavu
vise. Prvi obrtai
septakorda se zove
kvintsekstakord i
obelezava se sa 5/6 (H-
D-F-G), drugi obrtai ie
terckvartakord (4/3)(D-
F-G-H) i posliednii
obrtai ie sekundakord (2)
(F-G-H-D).

Prosireni trozvuci
Prosireni akordi su u
osnovi trozvuci ciii su
tonovi prosireni, ili
trozvuci s dodanim
tonovima iza septime.
Tako su nonakordi,
undecimakordi,
tredecimakordi prosireni
akordi. Nakon tredecime,
bilo koii dodatan ton
ponavlia ton koii se vec
u akordu nalazi, tako da
ne postoie
kvintadecimakordi,
septadecimakordi itd.
Za dodavanie iednog
tona trozvuku koriste se
ekvivalentni intervali.
Buduci da oktava sadrzi
sedam razlicitih tonova,
oni su sledeci:

Ime akorda... sastavni
tonovi (akord +
interval)...simbol

Dodatna nona durski
trozvuk¹nona C2, Cadd9
Dur kvartakord durski
kvintakord¹cista kvarta
C4
Dur sekstakord durski
kvintakord¹seksta C6
Durski nonakord durski
kvintakord¹seksta¹nona
C6/9
Dominantni nonakord
dominantni
septakord¹velika nona -
C9
Dominantni
undecimakord
dominantni septakord
(terca se obicno
izostavlia) velika nona
cista undecima C11
Dominantni
tredecimakord
dominantni septakord
(undecima se obicno
izostavlia) velika nona
cista undecima, cista
tredecima C13
Drugi prosireni akordi
slede gore navedenu
logiku.
Tako su Mai9, Mai11 i
Mai13 akordi prosireni
dominantni akordi
prikazani u tablici, s
velikim septimama
umesto dominantnih.
Slicno, m9, m11 i m13
imaiu male septime.

Prosireni akordi koii se
sastoie od trozvuka
mogu imati variiaciie.
Tako su madd9, m4 i m6
molski trozvuci s
prosirenim tonovima.

Zadrzicni akord

Zadrzicni, suspendirani
akord ili "sus akord" se
koristi u Anglo-
americkoi teoriii muzike.
U muzicko-teoretskoi
praksi su obiedinieni
zaiedno sa zadrzicama i
ne koriste se kao posebni
tipovi akorada. Kod nas
se niihovo oznacavanie
koristi samo u zabavnoi i
iazz muzici.
Sus akord ie akord u
koiem ie terca
premestena bilo
disonantnim susednim
tonovima koii s
osnovnim tonom tvore
intervale veliku sekundu
ili cesce cistu kvartu. To
daie dva zasebna tipa
akorda: suspendiranu
(zadrzicnu) sekundu
(sus2) i suspendiranu
(zadrzicnu) kvartu
(sus4). Npr. akordi
Csus2 i Csus4 sastoie se
prvi od tonova C-D-G, a
drugi od C F G.
Prosirene verziie su
takode moguce kao sto ie
npr. septakord sa
zadrzicnom kvartom u
koiem ie osnovni ton C,
a sadrzi tonove C-F-G-B,
a belezi se oznakom
C7sus4.

U teoriii iazz
kompoziciia i
improvizaciiama,
suspendirani septakordi
cesto se koriste na
netradicionalan nacin. U
tim kontekstima oni
cesto ne Iunkcioniraiu
kao kvintakordi i ne
razresuiu kvartu na tercu.
Nedostatak tog
razresenia daie akordu
svoistvo neodredenosti i
staticnosti. Terca se
cesto svira kao naivisi
ton akorda sto u iazz
teoriii ne pobiia vrstu
akorda kao
suspendiranog.

Polikordi
Polikordi se sastoie od
dva ili vise akorda koii
se nalaze iedan iznad
drugog.

Nepotpuni akordi

Nepotpuni akordi sastoie
se od osnovnog tona,
ciste kvinte i ponekad
oktave. Buduci da akord
ne sadrzi tercu, nema
svoistva dur ili mol
akorda. Upotrebliavani
su kroz celu istoriiu
muzike. U popularnoi
muzici se sviraiu na
elektricnoi gitari i vrlo se
ucestalo koriste u rock
muzici, pogotovo u
heavy metalu i punck
rocku, zaiedno s mnogo
distorziie. Buduci da
distorziia zvuka dodaie
puno harmoniiskog
sadrzaia boii tona
elektricne gitare, cisti
intervali iedini su koii
mogu biti iasno
artikulisani i percipirani
na visokim stupnievima
distorziie - cak i
dodavanie terce tada
moze uzrokovati
disonantnost. Fredrik
Thordendal i Mårten
Hagström iz svedske
metal skupine
Meshuggah dodaiu ios
iednu kvintu zbog cega
oni zvuce ios agresivniie.

------------------------------
------------------------------
---
Akordi...simboli/oznak
e...

C..................... C ¹ E ¹
G Durski akord
cm,......... ........ C ¹ Eb ¹
G ........................ moll
akord
Cdim, C° ............ C ¹ Eb
¹ Gb ......................
umanieni akord
Cdom7, C7 .........C ¹ E
¹ G ¹ Bb .................
dominantni septakord
Cmai 7 ...............C ¹ E ¹
G ¹ H.................... veliki
durski septakord
cm-7 ................. C ¹ Eb
¹ G ¹ Bb ............... mali
molski sept
C7¹5 ...................C ¹ E
¹ G# ¹ Bb ...............
povisena kvinta
. . . . . . . . . dominantni
septakord
Cdim (°).............. C ¹
Eb¹ G b ......................
umanieni trozvuk
cm7b5 ...............C ¹ Eb
¹ Gb ¹ Bb...............
poluumanieni septakord
Cdim7..................C ¹ Eb
¹ Gb ¹ Bbb.............
umanieni septakord
C9 ......................C ¹ E ¹
G ¹ B ¹ D..............
nonakord
cm9add7# ..........C ¹ Eb
¹ G ¹ H ¹ D
cm7add11........... C ¹ Eb
¹ G ¹ B ¹ F.............. ..
undecimakord
C13add9b5b ........ C ¹ E
¹ Gb ¹ B ¹ Db ¹ (F) ¹
A... duodecimakord

Podimo redom ios
iednom, sa prikazom
istog akorda, ali sa
razlicitim imenovaniem

C (Do) . . . Veliko slovo
. . . .oznaka za Dur
c . (do m) . .malo slovo
oznaka za moll
C7 (Do7) ; #7 ; b7 ; ¹7 ;
-7 broievi ili ostali
simboli odreduiu ime
gornieg tona u
cetvorozvuku, ti. da li ie
ta septima velika ili
mala.
Isti simboli vaze i za
druge intervale u okviru
tro ili cetvorozvuka
npr.;-5 ili ¹5 ili #5 ili b5
itd.

Taliiani i ios neki
upotrebliavaiu
Solmizaciiu kao osnovu,
tako da se na to treba
navici npr.:
Solm7 .se odnosi na
gm7 (tu zbuniuie veliko
slovo ier odreduie Dur,
ali mamo 'm¨ pored
oznacava rod akorda -
moll)
Si ... oznacava H ton
,ali onda moraiu staviti b
i dobiiemo Sibm7 (be
moll7); ili Mim, kao e-
moll ili Mibm6 (a moglo
bi iednostavno es m6) ;
Labm7 ; Sol#dim. Itd.
Neki pisu 'dim.¨ za
umanieni trozvuk, neki
ga obelezavaiu saC°
kruzicem .Kruzic ukoso
precrtan Co, se odnosi na
poluumanieni trozvuk.
Trougao pored slova :
CA 'mai¨ akord. I ostali
tonovi u procesu
alteraciie mogu dobiti
neke od ovih znakova,
ali se oni uvek odnose na
promenu od osnovnog
polozaia navise ili nanize
za polustepen.
Obelezavanie akorda
C/E poznat ie, a znaci da
ce osnovni ton, da li u
basu ili gitariste,
klaviiaturiste biti
E,ustvari, sviramo
sekstakord C-dura

Pozdrav

|Ovu poruku je menjao Kovacevic
Vladimir dana 06.04.2009. u 22:55
GMT+1|


Vladimir
It´s easy to play any
musical instrument:
all you have to do is
touch the right key at the
right time and the
instrument will play
itselI.
Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)
06.04.2009. u 11:41


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
10.04.2
009. u
12:46

MODUS

I
modus.......1onski
(ion) na 1. tonu i
u nizu nagore
stvara poznatu C-
dur lestvicu. D
E F G A H
Naibolii akord:
Cmai7 ili Cmai9
Preporuka,
izbegavati ton F,
ier zvuci
disonantno.

II
modus.....Dorski
na 2. tonu: D E F
G A H zvuci
mollski.
Naibolii akord:
dm7 ili dm9

III modus......
Frigijski na 3.
tonu:E F G A H
D zvuci
mollski, ali se
razlikuie od e-
molla, ier tamo
imamo ton F# pa
se muzicarima
preporucuie da
koriste ton F
narocito kada ie u
akordu snizena
nona (b9). Ima
slucaieva kad
modus dobro
zvuci na susb9 ( E
F A H D ) akord.
Rezultat ie
.spansko'
zvucanie
pogotovo kad se
umetne i ton G#.
Ovai se modus
cesto srece pod
nazivom .spanska
Irigiiska' (C.
Corea: La Iiesta;
M. Davis:
Sketches OI
Spain ).
Naibolii akord:
em7 ; em7b9 ;
em4b9 ; ili susb9

IV modus
.....Lidijski na 4.
tonu: F G A H
D E Zvuci durski
sa povisenim
cetvrtim tonom.
Dobro zvuci na
Cmai7#11 akord,
alo onda znaci da
se i u lestvici
mora alterovati F
u F#.
Naibolii akord:
Cmai7

V
modus......Mixoli
dijski na 5. tonu:
G A H D E F
Zvuci kakode
Durski i savetuie
se izbegavati ton
C. Medutim u
akordu Gsus4,
G7sus, F/G (u
basu ie G ton) kao
i dm7/G ili G11
se moze
uptrebliavati i ton
C u improvizaciii.
U iazzu se ti sus
akordi cesto ni ne
razresavaiu u
tercu! Ima
kompoziciia, koie
su i gradene na
sus akordima.
Naibolii akord:
G7 ; G7/9 i gore
navedeni.

VI
modus.....Eolski
na 6. tonu ie
ustvari moll
lestvica: A H D
E F G
Naibolii akord:
am7b6

VII
modus....Lokrijs
ki na 7. tonu: H
D E F G A
Neki ga zovu i
poluumanieni, ier
sadrzi sve tonove
za tai akord.
Izbegavati ton C.
Naibolii akord:
hm7b5

MODUSI u moll
lestvici su
interesantni zbog
toga sto se
poiavliuiu razne
mogucnosti,
zavisno od toga
koia se lestvica
upotrebliava:
melodiiska ili
harmonska.
Tako dobiiaiu i
nazive:
II modus mel.
molla: H D E
F# G# A se srece
pod nazivom
Frigijska #6 zato
sto lici na
Frigiisku, samo
ima povisen sesti
ton.
Naibolii akord:
hm7/9
III modus mel.
molla: D E F#
G# A H poznata
kao Prekomerna
Lidijska.
Naibolii akord:
Cmai#5
IV modus mel.
molla: D E F# G#
A H poznata
kao Dominantna
Lidijska. lici na
D-dur lestvicu,
koristena puno u
vreme Bebop-a.
Naibolii akord:
D7b5
V modus mel.
molla: E F# G# A
H D sadrzi sve
tonove
dominantnog V
stupnia.
Naibolii akord:
E7
VI modus mel.
molla: F# G# A
H D E cesto
nazvana i
poluumanjena.
Naibolii akord:
F# poluumanieni.

ALTEROVANA
lestvica naicesci
sound u post-
bebop-u.
Primer G alt.: G
Ab Bb/A# b/H
Db Eb/D# F
Ako bi odsvirali
G7 akord (G H D
F ) ostali bi
tonovi Ab,Bb,Db
i Eb znaci tonovi
koii sadrze
snizenu i
povisenu 9-ku i
snizenu i
povisenu kvintu.
Drugim recima:
dominantni
nonakord (9-ka)
sa svim mogucim
alteraciiama.
Korisno ie
isprobati sazvucie
na klaviiaturi
akorda i lestvice!
G7 i alterovana
lestvica, ali
pritom uskladiti i
ostale u orkestru,
ier na ovai akord
oni mogu svirati
mixolidiisku, ili
dominantnu
lidiisku, pa ce
onda ova zvucati
disonantno.
Naibolii akord:
G7#9#5 ili G7#9
ili G7alt.

ANALIZA:
osnovno pravilo
da svaki akord
ima svoiu lestvicu
izrazenu u
modusima
raziasniava utisak
koii se ima kod
slusania iazz
muzike. Ovakvih
i slicnih tabela
ima, a one sluze
da bi se poiasnio
model po koiem
sviraiu muzicari i
oni su sve
prisutniii u
modernim
muzickim
pravcima.
Osnova, bez koie
se ne moze
shvatiti ni iedna
tabela ie slusanie
muzike. To ie
iedan obavezan
uslov: slusanie,
analiza, pokusai
primene.
Ako se nakon
slusania izvrsi
analiza, lako ce se
utvrditi sta se
zapravo zbiva,
odnosno koii
modus (nacin) ie
upotreblien, koii
akordi. Dalii
postupak ie
pogledati u tabelu
i poceti vezbati te
lestvice. Naravno,
to niie ni malo
lako, ide sporiie
"u glavu",
pogotovo kada se
upotrebliavaiu
razni tonaliteti.

***Ako vam se
cini da ovo necete
nikad savladati ili
primeniivati,
znaci da imate
pogresan prilaz
muzici. Dovolino
ie samo po neki
element iz ove
tabele primeniti,
pa da osetite da
ste izasli iz uzanih
okvira muzickog
stvaralastva, pa i
ako ne stvarate
muziku "tog stila"
barem cete bolie
razumeti i uociti:
koiima se
sredstvima drugi
izrazavaiu, koie
elemente
ugraduiu i odakle
se crpi materiial
za stvaranie
melodiie i akorda.
Barem postaiete
kvaliIikovaniii
postovalac i
slusalac.

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
10.04.2009. u 12:46


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
94.189.139.*ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
04.05.2
009. u
22:02

Akcentuacija

Pod
akcentuaciiom se
podrazumeva
davanje veceg
intenziteta
bitnim tonovima
muzicke recenice
u ciliu isticania
niihive tonske,
izrazaine i
ritmicke
vrednosti.

Metricki akcent
- se zasniva na
naglasenom i
nenaglasenom
delu takta.

Ritmicki akcent
- koiim se isticu
iedinice takta ili
grupe taktova koii
konstituisu
pravilan ritam.

Dinamicki
akcent - dolazi da
istakne i podvuce
melodiisku i
harmonsku
strukturu iedne
muzicke misli:
tehnicki,
negativan,
harmonski,
melodiiski,
patetican ili
espressivo
naglasak

Pravilan akcent -
se poklapa sa
metrickim i istice
iedan ili vise
tonova.

Tehnicki akcent
- se ne podudara
uvek sa
metrickim i
pomaze u
savladavaniu
tehnickih
problema.

Negativni akcent
- ie vrsta manira.
On dolazi na vrhu
crescenda, ali ne
kao naiiaci ton,
vec se izvodi
"subito piano"
(odmah, smesta p)

Harmonski
akcent - istice
harmoniiu
(poiedini
akord/e).

Melodijski
akcent - istice
naivazniii ton u
iednoi melodiii
bez obzira na
visinski smestai.

Pateticni akcent
- podvlaci
izrazainost, bilo
da ie zahtevan
napisanom
oznakom ili ie
uslovlien
tematikom teksta.


***Cesto se
muzicarima
sugerise da
"povedu racuna o
akcentuaciii" da
bi muzika, koiu
stvaraiu, bila
izrazainiia.
Ne treba ie mesati
sa poimom
dinamika.

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
04.05.2009. u 22:02


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
14.05.2
009. u
08:00

Interpretacija

Za pravilnu
interpretaciiu
muzickih dela,
glavnu ulogu
imaiu:
ritam.
fraziranje.
artikulacija.
dinamika.
tempo.
poznavanje
stilova.
ornamentika.

Za postizanie
ritmicke
stabilnosti i
preciznosti, niie
dovolina samo
urodena ili
vaspitaniem
stecena
sposobnost
osecania
vremenskog
prostora izmedu
metrickih
iedinica, nego i
poznavanie makar
naiiosnovniiih
zakonitosti u
metrici: pravilnu
izmenu
naglasenog, iakog
dela .Tezu' i
nenaglasenog,
slabog dela takta
.Arzu', kao i
podelu od cele
notne vrednosti
do sitnih osmina,
i naisitniiih
sesnaestina i
tridesetdvoiki.

Fraziranje
podrazumeva
rasporedivanie
melodiiskog toka
prema muzickom
smislu; spaianie
melodiiskih
intervala u grupe
Iraze i
medusobno
razgranicenie
takvih grupa.
Zadatak pravilnog
Irazirania ie
logicno
rasclanivanie i
povezivanie
muzicke misli,
koie vode
potpunom
razumevaniu
umetnickog dela i
iasnoci
interpretaciie.
Fraziranie ie usko
vezano sa drugim
muz.
disciplinama,
ritmikom,
metrikom,
dinamikom,
agogikom,
artikulaciiom.
Pod Irazom
podrazumevamo
sled tonova koii
sam za sebe cini
celinu, ima
pocetak i krai,
kao i iasno
pregledan obim.
Sastavni delovi
su: motiv. takt-
grupa.
polurecenica.
recenica. period.

Artikulacija
podrazumeva
nacin na koii se
poiedini tonovi
dovode u
medusobnu vezu i
ona predstavlia
iedan od osnovnih
cinilaca za
razvitak
virtuoziteta. Znaci
za artikulaciiu su
ispisani termini
kako sta treba
odsvirati: legato,
non legato,
staccato, legiero,
kao i znaci za
tempo i dinamiku,
sto ie sve vrlo
tesno u vezi stila
(poznato ie
naime, da staccato
kod Bacha niie
isti kao kod
Mozarta). Razni
vidovi artikulaciie
zavisni su od
pokreta i udara
ruke i prstiiu, ili
pokret gudala kod
gudaca, ili
Iormiranie tona
iezikom i usnama
kod duvaca i sl.

Tempo ie brzina
izvodenia nekog
muzickog dela,
odnosi se na
traianie osnovne
iedinice propisane
merom. Za
sredniu brzinu
uzima se
normalan puls
coveka 72-84
udarca u minutu.
Nazive za tempo
sam dao vec u
nekom od raniiih
postova.
Posto muzika
zahteva i
oslobadanie od
metronomskog,
monotonog
tempa, onda se to
postigne
produzavaniem ili
skracivaniem
poiedinih tonova
ili grupa:
agogikom.
modiIikaciiom
tempa, koia se u
interpretaciii
primeniuie da bi
postigli vecu
izrazainost-
relieInost.
Agogika ne znaci
neritmicnost, vec
kompenzaciiu:
ako su izvesni
tonovi ili taktovi
usporeni, sledeci
ce biti ubrzani i
obrnuto.

Muzicki stil ie
odraz osecaia
kompozitora,
izrazen iezikom i
duhom niegovog
vremena.
Razlikuiemo stil
iednog
kompozitora, ili
sklop posebnih
stilova koii cine
iednu stilsku
epohu. Za
uspesnu
interpretaciiu
neke kompoziciie,
vrlo ie vazno
znati kom stilu
ona pripada, koie
su karakteristike
tog stila i
pribliziti i stil
svirania onom
.tipicnom' po
kome se tai stil
prepoznaie ili
razlikuie od
drugih, mozda
cak i nastali na
istom tlu i u isto
vreme.
Tu ne treba
mesati
individualne
izraze poiedinaca
u okviru istog
stila, o cemu ce
biti reci kasniie.

Ornamenti -
ukrasi su
poiedini tonovi ili
grupe tonova koie
se dodaiu
tonovima
melodiie da bi ih
obogatili ucinili
kitniastim.
Kompozitori
cesto ispisu sitne
note koie su
ukrasne, tako da
su one tacno
odredene, a ne
ostavliene
muzicaru na
voliu, pa kako
uspe da izvede.
To ie vazno zbog
toga sto niie .ista
trileraza' u
klavirskoi
literaturi ili
narodnoi muzici,
pogotovo svaka
narodna muzika
ima svoie
karakteristicne
ukrase i po tome
se razlikuiu od
slicnih iz drugih
kraieva.
Kod interpretaciie
ie bas zbog te
prepoznatliivosti
vazna preciznost
izvodenia ukrasa.

**Ovo bi bilo
naikrace o
osnovnim
elementima
interpretaciie, o
osnovnim
poimovima, ali
svaki izvodac
muzike zna da ie
u interpretaciii
muzickog dela ios
puno drugih
Iaktora, ali to niie
tema za ovai
recnik

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
14.05.2009. u 08:00


Kovacevic Vladimir

Moderator
Re:
Muzicki
recnik i
04.06.2
009. u
13:18

Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
izrazi/skrac
enice
MUZICKI
RECNIK


Agogika -
neznatna, iedva
primetna
odstupania od
mehanickog
pulsirania ritma,
radi izrazitiieg
izvodenia i
relieIniieg
oblikovania
muzicke misli.

A cappela. ital. -
kompoziciia za
muski, zenski,
deciii ili mesoviti
hor bez
instrumentalne
pratnie.

Afonija
bezvucnost,
bezglasnost.
Organska
nesposobnost
pevania ili
glasnog govora.

Akord
iednovremeno
zvucanie nekoliko
tonova razlicite
visine. Ako ie
akord sastavlien
pretezno od
konsonantnih i n t
e r v a l a, onda ie
to k o n s o n a n t
n i akord; ako ie
sastavlien od
konsonantnih i
disonantnih
odnosno samo
disonantnih
intervala, onda ie
to d i s o n a n t a
n akord.

Aranzman
(arrangement.
franc.) prerada
neke kompoziciie
za oizvodacki
ansambl ili
solisticki part.

Arzis. arza
nenaglasen deo
takta ili slog reci.
Suprotno: t e z i s
, t e z a.

Akustika - nauka
o zvucnim
poiavama, deo
Iizike. M u z i c k
a akustika
proucava samo
poiave u vezi sa
tonovima.

Allemande. fr. -
stara nemacka
narodna igra u 4/4
taktu, cesto
upotrebliavana u
svitama Iranc.,
talii., i nemackih
kompozitora
baroka. Ako nema
preludiiuma, onda
ie I stav svite.

Amater - liubiteli
umetnosti, lice
koie se
umetnoscu bavi
van svoie
osnovne zivotne
proIesiie.
Nepotpuno
skolovani
umetnik.

Ansambl.
ensemble. fr. -
veca ili mania
grupa sviraca ili
pevaca, koii
zaiedno
muziciraiu,
izvodacko telo.

Apsolutna
muzika - muzika,
koia estetski
deluie iskliucivo
tonovima i
niihovim
kombinaciiama,
bez pomoci
literarnog,
vizuelnog ili ma
kog drugog
vanmuzickog
sadrzaia.
Neopisna muzika.
Suprotan poiam -
programska
muzika.

Apsolutni sluh -
sluh sposoban da
tonove razlicite
visine odredi bez
pomoci
instrumenta ili
nekog akusticnog
aparata. Suprotno
- relativan sluh.

Arija - 1.
Melodican stav u
baroknoi
instrumentalnoi
sviti; 2. Vokalna
kompoziciia za
solo-glas uz
pratniu iednog
instrumenta ili
orkestra, obicno u
trodelnoi Iormi
tzv. "da capo"-
ariia (a-b-a), cesto
sastavni deo neke
vokalno -
instrumentalne
kompoziciie
(kantata,
oratoriium) ili
opere. Odgovara
monologu u
pozorisnom delu.

Augmentacija -
dvostruko
povecavanie
traiania tonova
neke teme, cime
se ne remete
niihovi
medusobni
ritmicki odnosi,
vec se stvara
utisak dvostruko
laganiieg
izvodenia.
Suprotno -
diminuciia.

Aulos - starogrcki
duvacki
instrument sa
dvostrukim
piskom, slican
zurli ili oboi.

Nastavicu se...

Pozdrav

|Ovu poruku je menjao
Kovacevic Vladimir dana
30.06.2009. u 10:33
GMT+1|


Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
04.06.2009. u 13:18


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
07.06.2
009. u
10:25

Bagatela - mala
kompoziciia
lirskog karaktera,
obicno klavirska
miniiatura.

Bajan - ruska
harmonika bez
klaviiature, sa
mehom.

Balada - vokalno
instrumentalna
kompoziciia u 6/8
ili 6/4 taktu,
epskog,
"baladskog"
karaktera.

Balet 1. Muzicko-
scenska Iorma u
koioi su izrazaina
sredstva igra i
mimika, uz
pratniu muzike;
balet moze biti
samostalni
scenski oblik ili
deo neke druge
Iorme, naicesce
opere ili operete.
2. Kolektiv
igrac(a)ica u
nekom pozoristu.

Bandura - vrsta
ukraiinske laute,
ima 12 zica. Svira
se okidaniem
zica. Korpus
bandure ie ovalan,
vrat kratak, slicna
ie mandolini.

Bariton - 1.
Muski glas ciii ie
registar izmedu
basa i tenora; 2.
Stari gudacki
instrument iz roda
Viola da gamba;
3. Sinonim za
EuIonium; 4.
Vrsta saksaIona,
oboe, klarineta,
horne.

Barkarola -
taliianska gradska
pesma u
trodelnom taktu
(9/8, 6/8, 3/4)
laganog tempa i
setnog karaktera.

Barok. muzicki -
epoha u razvoiu
muzicke
umetnosti, koia
obuhvata XVII i
prvu polovinu
XVIII veka. Posle
zavrsenog razvoia
vokalne poliIoniie
u muzickoi
renesansi, teziste
stvaralastva
prelazi u
instrumentalnu
poliIoniiu u ciiem
se sredistu nalazi
nairazviieniii
poliIoni oblik
fuga. Kao rezultat
usavrsavanie
gudackih i
duvackih
instrumenata u
ovoi epohi se
zapaza procvat
solisticke
kamerne muzike.
Nastaiu i razviiaiu
za barok tipicni
oblici: koncerto
groso i solisticki
koncert. svita.
crkvena i
kamerna sonata.
kantata.
oratorijum i
opera /serija i
bufo/. Vaznu
uloga imaiu i
instrumenti sa
dirkama (orgulie,
klavicembalo).
Vodeci maistori:
J.S.Bach, G.
Hendl, A.
Vivaldi, A.
Corelli, Z. B.
Lully, Z. F.
Ramo, F. Kupren,
Alesandro i
Domeniko
Skarlati i dr.

Bas - duboki
muski glas: obim
od F do e1.
Sinonim:
kontrabas; donia
deonica poliIonog
ili harmonskog
stava.

Bendzo. banjo.
eng. - crnacki
instrument slican
gitari sa ovalnim
korpusom
presvucenim
kozom, tako da
sluzi i kao ritam i
pratnia pevacu.

Blues - Lagana,
melanholicna
crnacka pesma -
igra u 4/4 taktu.

Boja tona -
speciIicna
karakteristika
tonova iednog
instrumenta ili
liudskog glasa, po
koioi se oni
razlikuiu od
tonova drugog
instrumenta,
glasa. Po boii
tona razlikuiu se i
instrumenti iste
vrste, kao i
razliciti registri
istog intrumenta.
Razlicitim
nacinom
dobiiania tona
(artikulaciia) na
iednom istom
instrumentu,
takode dobiiamo
tonove razlicite
po boii.

Bolero - spanska
igra
karakteristicnog
ritma u 3/4 taktu.

Bordun -
primitivni oblik
poliIoniie: iznad
ili ispod lezeceg
tona razviia se
(obicno
improvizovana)
melodiiska liniia.

Bravura -
virtuozna
tehnicka Iigura
koia izvodacu
postavlia
maximalne
tehnicke zahteve.

Bugarija - vrsta
tambure srednieg
registra.

Bure. bouree. fr.
- Stara Irancuska
igra iz okoline
Overnia, 2/4 takta
sa
karakteristicnim
uzmahom. Bure ie
cest sastavni deo
svite baroknih
maistora.

Burleska.
burlesca. ital. -
saliiva italiianska
vasarska igra.

Nastavicu se...

Pozdrav

|Ovu poruku je menjao
Kovacevic Vladimir dana
30.06.2009. u 10:35
GMT+1|


Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
07.06.2009. u 10:25


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
17.06.2
009. u
12:09

apateado
(zapateado.
span.) - oblik
spanske narodne
igre, 3/4 ili 3/8
takta.

imbalo
(ymbal. lat.) -
kod starih Grka i
Rimliana
udaralika slicna c
i n e l a m a; u
stavri dva limena
tasa, koii
proizvode zvuk
udarom iedan o
drugi; u
srednievekovnom
instrumentariium
u: instrument
slican g l o k e n s
p i l u dakle, vise
vecih i maniih
zvona, razlicito
stimovanih; ovim
terminom se
oznacava i iedan
registar u
orguliama;
zicani instrument
slican c i t r i na
kome se svira
maliicama, kao na
ksiloIonu.

rkvena muzika
- muzika u sluzbi
crkve, nameniena
liturgiiskoi praksi
poiedinih crkava
(mise, liturgiie,
opela, rekviiemi,
hvalospevi itd.)

antabile - u
elementima
klavirske tehnike
tumaci sviranie
pevaiuceg
karaktera.
Cantabile zahteva
strogo vezivanie
tonova, duboki i
meki tuse i
pazliivo
prenosenie tezine
ruke. Izbegava se
svaki nagli
pokret, guranie i
pad ruke;
dinamicka skala
ide od pp do F.

Cardas
(sardas. mad. -
temperamentna
madarska narodna
igra 2/4 i 4/4 takta
lassu sporo, da bi
preko ubrzania
tempa presao u
brzi deo frisses.

Cegrtaljka -
omilieni ritmicki
instrument
primitivnih
naroda i plemena.
Ima razlicite
oblike i proizvodi
veliki sum
neodredene
intonaciie.

Celesta (celesta.
ital.) - instrument
sa dirkama, koie
pokrecu celicne
stapice, koii
proizvode zvonak
zvuk udarcima u
celicne plocice,
razlicite velicine i
intonaciie.

Celo (cello. ital.)
- v. v i o l o n c e l
o

Celovic - vrsta
tambure dubokog
registra.

Cembalo
(cembalo. ital.) -
preteca klavira,
stari instrument sa
dirkama. Dirke
pokrecu poluge
na ciiim se
kraievima nalaze
narocite trzalice,
pomocu koiih se
dobiia staklast ton
slabog intenziteta.
Cembalo ima
nekoliko
registara.
Sinonimi:
klavsen,
klavicembalo,
gravicembalo, itd.

Ceng - kineski
narodni duvacki
instrument; sastoii
se od izdubliene
suve tikve i
nekoliko svirala
(duvaliki).

Cineli - udaracki
instrument, koii
se sastoii od dva
limena tasa. Zvuk
se dobiia
udaraniem tasa o
tas.

Da kapo al Fine
(da capo al Fine.
ital. -oznaka, koia
izvodaca upuceie
da neku vec
odsviranu
kompoziciiu treba
ponoviti od mesta
obelezenog reciu
"Fine" (ital.
krai).

Daire - deI, vrsta
tamburina

Dikcija - tahnika
iasnog
oblikovania
vokala i
konsonanata pri
govoru,
recitovaniu ili
pevaniu.

Diminucija -
citiranie teme sa
dvostruko maniim
notnim
vrednostima cime
odnosi traiania
izmedu poiedinih
tonova teme nisu
poremeceni, vec
se dobiia utisak
nienog
dvostrukog
ubrzania.
Diminuciia ie
iedan od nacina
tematske obrade u
kontrapunktskim
oblicima (Iuga,
kanon). Suprotno:
augmentaciia.

Diple -
iuznoslovenska
dvostruka svirala
sa dva
iednoiezicna
piska i sa rupama.

Diskant - naivisa
deonica u
pevackom horu;
deo registra
instrumenta sa
dirkama, koii
obuhvata visoke
tonove (donia
granica diskanta
niie tacno
odredena).

Dikcija tehnika
iasnog
oblikovania
vokala i
konsonanata pri
govoru ili
pevaniu.

Disharmonija
nepriiatno skupa
zvucanie grupe
tonova, neskladan
odnos izmedu
poiedinih deonica
u nekom
ansamblu
(vokalnom ili
instrumentalnom).

Disonanca
zvucni nesklad
izmedu tonova.
Disonantan
dvozvuk ili akord,
ie onai koii ie
pretezno
sastavlien od
disonantnih
intervala ili u
kome iedan ili
vise tonova teze
da se 'razrese¨ u
neki susedni ton
na vise ili nanize,
ti. da se sa onim
tonovima, s
koiima u
'disonantnom
akordu¨ obrazuiu
disonantne
intervale
Iormiraiu u
sledecem
konsonantne.

Distonirati
pevati ili svirati
'necisto¨,
neskladno,
intonativno
neprecizno.

Dodekafonija
dvanaestotonska
muzika.

Dur diiatonska
lestvica sa
polustepenima
izmedu treceg i
cetvrtog / sedmog
i osmog stupnia.
Suprotnog
karaktera od
moll-a.


Nastavicu se...

Pozdrav

|Ovu poruku je menjao
Kovacevic Vladimir dana
30.06.2009. u 11:05
GMT+1|


Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
17.06.2009. u 12:09


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
26.06.2
009. u
09:35

Egzoticna
muzika - muzika
dalekoistocnih i
primitivnih
naroda AIrike i
ostalih
kontinenata...
Egzoticna muzika
ie evropska i
americka muzika,
zabavnog ili pop
karaktera, koia
ima neke crte
izvorne muzike
Kineza, Japanaca,
Indusa, Iranaca ili
primirivnih
naroda AIrike,
Aziie, Amerike i
Australiie.

Echo - odiek.
Akusticna poiava
koia nastaie kao
posledica
odbiiania zvucnih
talasa (ciii su
prenosnik vazduh
ili molekuli
cvrstih, odnosno
tecnih tela) od
prepreke koia te
talase ne upiia,
vec odbiia.
Sinonim:
reverbacija.

Eklekticar -
neoriginalan
muzicki stvaralac,
koii podrazava
neki uzor iz
proslosti ili
sadasniosti.
Umetnik bez licne
stvaralacke
Iizionomiie.

Ekspozicija - deo
poiedinih slozenih
muzickih oblika u
koiima se
"eksponiraiu"
(izlazu) glavne
Teme ( u sonati,
Iugi). Ako ie rec o
obliku sa iednom
Temom, onda se
u ekspoziciii
Tema iavlia
onoliko puta,
koliko ima
glasova poliIoni
stav.

Elegija - lirska
kompoziciia
tuznog karaktera,
trodelnog ili
slobodnog
prelidnog oblika.

Elektricni
instrumenti -
speciialni
elektronski
instumenti na
koiima se svira na
razlicite nacine.
Postoie dve
grupe:
mehanicko-
elektricni i cisto
elektricni
instrumenti.
1. Zicani
instrumenti ciie
zice stoie u vezi
sa
elektromagnetom,
koii pretvara
treptaie zica u
elektricne
impulse, a zatim
preko zvucnika u
zvuk (el. gitara,
el. violina, ect...)
2. Cisto elektricni
instrumenti su
elektro-akusticni
aparati na koiima
se tonovi dobiiaiu
ili priblizavaniem,
odnosno
udaliavaniem
ruke speciialnoi
anteni (koia sa
rukom cini
kondenzator), ili
dodirom zice,
kroz koiu protice
struia, ili pomocu
tastature, koia
utice na tok
struie.
*#azvoi
elektronike
svakodnevno
donosi nove
mogucnosti u
stvaraniu muzike i
niie moguce
obuhvatiti sve
nazive i nove
grupe

Engleski rog -
instrument po
zvuku i
konstrukciii slican
oboi, stimovan za
kvintu nize od
nie.

Engleski valcer
(english valtz.
eng.) - igra
laganog tempa u
3/4 taktu, sa
iakim naglaskom
na prvoi taktovoi
iedinici, kao kod
valcera.

Enharmonski
tonovi - tonovi
koii isto zvuce, a
razlicito se
nazivaiu/pisu;
npr. is-Des. Dis-
Es.

Etida -
kompoziciia
nameniena
razviianiu tehnike
izvodaca.
Vezba,
studiia...Postoie i
etide, koie osim
tehnicke imaiu i
umetnicku
vrednost. Etidu
mozemo smatrati
kao variiaciiu bez
teme.

Nastavicu se...

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
26.06.2009. u 09:35


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
03.07.2
009. u
12:28

*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Fagot - drveni
duvacki
instrument
dubokog registra.
Za obelezavanie
tonova Iagota
upotrebliava se
bas-kliuc i tenor-
kliuc, slicno kao
kod violoncela. U
grupi drvenih
duvackih
instrumenata,
Iagot izvodi
basovu deonicu.

Faktura -
konstrukciia
muzickog tkiva
(nacin izgradnie
klavirskog,
orkestarskog,
kamernog stava).

Falset - speciialni
nacin pevania
gorniih tonova
muskog pevackog
registra: znaci
niie rezonantna
supliina grudni
kos, vec glava.

Fandango -
temperamentna
spanska narodna
igra u 3/4 taktu.

Fanfare -
orkestar limenih
duvaca; muzika
za limene
duvacke
instrumente koiu
oni izvode
preduvavaniem a
l i k v o t n i h
tonova.

Fantazija -
kompoziciia u
slobodnom
obliku,
improvizatorskog
karaktera.

Filharmonija -
drustvo priiatelia
muzike. Tim
terminom se
obicno naziva
naiistaknutiii
simIoniiski
orkestar ( uz koii
moze postoiati i
hor) nekog
kulturnog centra,
drzave ili saveza
drzava.

Flauta - drveni
duvacki
instrument. Ton
se dobiia
duvaniem preko
ivice kruznog
otvora i klapni.
Flauta-picola,
mala Ilauta
visokog registra,
zvuci za oktavu
vise od obicne
Ilaute.

Foxtrot - igra u
2/4 taktu brzog
tempa.

Folklor -
anonimne
umetnicke
tvorevine naroda
(pesme,
pripovetke,
napevi, igre, vez,
oruzie i orude,
nosnia, sviranie
na nar.
instrumentima).
Gradski Iolklor -
termin oznacava
Iolklor, koii ie u
uslovima
gradskog zivota
pretrpeo izvesne
uticaie umetnicke
produkciie i
civilizaciie.

Fuga - viseglasni
oblik sa iednom
Temom, koia se u
pocetku iavlia
onoliko puta,
koliko glasova
ima poliIoni stav
kompoziciie (ti.
ako ie Iuga
"dvoglasna", onda
se Tema iavlia
dva puta, u
"troglasnoi"...tri
puta. Nacin
iavliania
(eksponirania)
Teme ie odreden
propisima
kontrapunkta.
Tema u
osnovnom
tonalitetu zove se
d u k s (dux), a u
tonalitetu
dominante k o m
e s (comes). Deo
Iuge u kome se
iavliaiu duks i
komes onoliko
puta koliko ima
glasova u
kompoziciii, zove
se ekspoziciia
Iuge. Iza
ekspoziciie sledi
razradni
(razvoini) deo u
kome se Tema
iavlia u raznim
tonalitetima i
modiIikovana po
pravilima
kontrapunkta - d i
m i n u c i i i, a u
g m e n t a c i i i, i
n v e r z i i i, s t r
e t u itd. U
literaturi ima
primera i
slobodno
gradenih Iuga ( u
koiima se duks i
komes nalaze u
ekspoziciii na
rastoianiu kvarte
ili ne idu
uobicaienim
redom, itd) Osim
toga postoie i
Iuge sa dve ili
vise Tema (duple,
triple Iuge). Fuga
se obicno
zavrsava o r g e l
p u n k t o m.

Funkcije.
harmonske -
osnovni element
autenticne
kadence.
Harmonske
Iunkciie (tonika,
subdominanta i
dominanta su tri
osnovne
kavalitativne
etape, kroz koie
prolazi osecanie
harmonskog
kretania
(harmonske
kinetike) izmedu
dva stania
harmonske statike
(tonike). U
diiatonskoi
lestvici glavni su
nosioci osnovnih
harmonskih
Iunkciia:
I stupani (Tonika-
T), IV stupani
(subdominanta-S)
i V stupani
(dominanta-D).
Ostali stupnievi
cine prelaz
izmedu glavnih
Iunkciia; u niima
se oseca
protivrecnost sila
harmonskog
kretania (II
stupani ima
pretezno
subdominantni
karakter, ali on ie
ublazen
elementima
dominante, ti.
sadrzi dva tona
dominantnog
septakorda, koii
su izrazito
dominantnog
karaktera, itd).

Furijant - ceska
narodna igra u
zivom tempu 3/4
takta. Za Iuriiant
ie karakteristicno
naizmenicno
pomeranie
poluakcenata u
poiedinim
taktovima sa trece
i pete osmine na
cetvrtu.

Gajde - narodni
instrument, koii
se sastoii iz iedne
ili vise svirala i
iednog meha od
zivotiniskog
mehura, koii se
puni vazduhom
kroz cev, kroz
koiu se duva.

Galop - vrsta
brzog marsa u 2/4
taktu.

Gavotte. ital. -
stara Iranc. igra u
4/4 taktu sa
karakteristicnim
predtaktom od
dve cetvrtine.
Umerenog tempa,
ali zivahna i
graciozna u
izrazu.

Generalbass.
nem. - basova
deonica ispod
koie ie narocitim
broinim
oznakama
naznacen kakav
akord treba
Iormirati iznad
datog basovog
tona. Vrsta
prakticnih
vezbania pri
izradi korektnog
harmonskog stava
u strogom stilu.

Glissando. ital. -
prelaz sa tona na
ton na gudackim
instrumentima,
trombonu, klaviru
ili harIi, pri cemu
se uz put dodiruiu
"ovlas" svi tonovi
koii se nalaze
izmedu niih.
Izvodi se
klizaniem prsta
duz zice u oba
pravca, ili
klizaniem prsta
preko dirki
klavira. Na
trombonu -
izvlaceniem ili
uvlaceniem
pokretnog dela
cugtrombona. U
pevackoi tehnici
glisandu odgovara
portamento.

Glokenspil -
instrument sa
nizom celicnih,
razlicito
stimovanih
stapica. Svira se
ili pomocu
klaviiature ili
malih maliica.
Raniie ie
glokenspil bio
sistem pravih
zvona (nem.
Glocke - zvono),
razlicito
stimovanih koii
su se pokretali
razlicitim
mehanizmima.

Goc - tupan

Gradacija -
poiacavanie
zvucne iacine u
poiedinim
odsecima neke
kompoziciie.;
razviianie
ritmickog izraza
od iednostavnih
ka slozenim
ritmovima;
razviianie
harmonskog
izraza od
iednostavnih
harmonskih
konstrukciia ka
slozenim;
razviianie
dramske napetosti
u razradi iedne ili
vise tema...

Gregorijanski
koral -
srednievekovni
obredni napevi
rimokatolicke
crkve, koie ie
papa Grgur I
sredio i koii su
osnov danasnieg
obrednog pevania
kod rimotatolika.
Ti napevi su
iednoglasni. Od
IX veka
gregoriianski
koral se obraduie
poliIono.

Nastavicu se...

Pozdrav


|Ovu poruku je menjao
Kovacevic Vladimir dana
03.07.2009. u 13:44
GMT+1|


Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
03.07.2009. u 12:28


Kovacevic Vladimir

Moderator
Re:
Muzicki
recnik i
09.07.2
009. u
11:11

Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
izrazi/skrac
enice
Habanera -
spansko-kubanska
igra u 2/4 ili 4/4
taktu sa
karakteristicnim
punktiranim
ritmom.

Harfa -
instrument sa
zicama
postavlienim
vertikalno u ramu,
priblizno
trouglastog
oblika, sa
rezonatorom na
donioi strani. U
XVIII veku Erard
ie konstruisao
harIu sa pedalima,
pomocu koiih se
dobiiaiu
hromatska
povisenia
osnovnih tonova.
Tonovi harIe su
slabog intenziteta
i karakteristicne
etericnosti.
SpeciIicnost ie
sviranie
razlozenih
akorada.

Harmonija -
iednovremeno i
skladno zvucanie
tri ili vise tonova.
Nauka o
harmoniii
proucava zakone
skladnost
istovremenog
zvucania tonova,
dakle, zakone
Iormirania,
odnosno
medusobnog
povezivania a k o
r a d a.

Harmonizacija -
dodavanie
akordske pratnie
nekoi melodiii.
Postupak se vrsi u
skladu sa
zakonima Nauke
o harmoniii (tzv.
harmonske
logike).

Harmonika - 1.
Usna harm. -
instrument sa
piskovima
poredanim iedan
do drugog u
horizontalnom
polozaiu. Piskovi
imaiu metalni
iezicak.
Instrument se drzi
obema rukama
medu usnama.
Duvaniem se
dobiia tonicni
trozvuk, a kada se
vazduh udise -
septakord na VII
stupniu. Tako se
na obicnim
harmonikama
dobiia cela
diiatonska
lestvica. U noviie
vreme se
proizvode i
hromatske
harmonike.
2. Harmonika
rastegaca -
instrument sa
mehom ciie su
strane nabrane, te
se tonovi dobiiaiu
razvlaceniem ili
skuplianiem.
Harmonika ie
kaisevima
obesena o ramena
sviraca, a meh se
razvlaci i skuplia
rukama, koie
istovremeno
sviraiu na dvema
tastaturama (kod
"dugmetare"), ili
desna svira na
klaviiaturi, a leva
na tastaturi.
Desna svira
melodiiu (visoke
tonove), a leva
bass i akorde
(niske tonove).
Vece harmonike
imaiu nekoliko
registara.

Harmonijum -
instrument sa
klaviiaturom
srodan orguliama.
Meh se puni
vazduhom
pomocu noznih
pedala. Ima manie
registara od
orgulia, a tonovi
su mu slabiieg
intenziteta od
orguliskih.

Hawaii guitar -
gitara na koioi se
svira trzalicom,
ali se promena
visine tonova ne
dobiia pritiskom
prsta, vec
klizaniem metalne
klizalike duz zica.
Speciialnim
vibratom metalne
klizalike dobiiaiu
se tonovi
karakteristicne
boie. Takode
karakteristicna su
glissanda izmedu
poiedinih tonova,
posto se u toku
svirania metalna
klizalika ne dize
sa zica.

Heterofonija -
prema Platonu,
oblik
"horizontalne"
viseglasnosti.
Ustvari
instrumentala
pratnia u
heteroIoniii krece
se pretezno
unisono sa
pevanom
melodiiom, cineci
povremeno
ukrasne digresiie.
Naiprimitivniii
oblik varirania
neke melodiie.

Homofonija -
isticanie u
viseglasnom stavu
iednog glasa nad
drugim, koii
predstavliaiu
podredenu
pratniu. Suprotno:
poliIoniia.
Homofoni stil -
muzicki izraz
zasnovan na
homoIoniii.

Hor - 1. Skup,
ansambl pevaca.
- Mesoviti hor:
sastavlien od
zenskih i muskih
pevaca/glasova.D
eonice: sopran I i
II, alt I i II, tenor i
i II, bariton (bas I)
i bas (bas II).
- Zenski hor.
Deonice: sopran I
i II (III) i alt I i II
(III).
- Muski hor.
Deonice: tenor I i
II, bariton i bas.
- Decii hor.
Deonice: sopran I
i II, alt (I i II).

2. Mesto u crkvi
gde stoie pevaci.

Horna (Horn.
nem. - limeni
duvacki
instrument sa
ventilima
(Ventilhorn) ili
bez ventila
(Naturhorn,
Waldhorn, nem.)
Horne bez ventila
izvode samo
prirodne
(alikvotne) tonove
od 2-16. tona
niza.
Horne sa
ventilima izvode
sve hromatske
tonove. Naicesca
ie F horna, ali
postoie i
E,ES,D,C,B itd.

Hota aragoneza
(1ota aragoneze.
span.) - spanska
narodna igra
zivog tempa u 3/8
taktu.

Humoreska -
kompoziciia
humoristickog,
grotesknog ili
satiricnog
karaktera, manieg
obima.

Imitacija -
podrazavanie
neke ritmicke ili
melodiiske Iigure,
odnosno liniie iz
iednog glasa u
drugom. Imitaciia
moze biti u
augmentaciii,
diminuciii ili
inverziii itd.

Impostacija
pravilno
postavlianie
pevackog glasa.

Interludijum -
medustav;
samostalna
kompoziciia ili
deo kompoziciie,
koii razdvaia
stavove ciklusne
Iorme ili delove
neke kompoziciie.

Intermezzo. ital.
- 1. Muzika
izmedu cinova
opere. 2.
Instrumentalna
kompoziciia
romanticara
neodredene
Iorme.

Interval
rastoianie po
intonativnoi visini
izmedu dva
susedna tona u
melodiii ili
akordu.

Inverzija
obrtai, termin koii
oznacava
postupak po kome
se od iedne
melodiie dobiia
druga na tai nacin
sto se svi intervali
teme u inverziii
postave u
suprotnom smeru.

Izraz - ovim
terminom
oznacava se
stepen estetskog
deistva nekog
muzickog dela ili
izvodenia. Kaze
se: "Delo ie
neizrazito"
ili..."izvodenie ie
puno izraza".

Nastavicu se...

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
09.07.2009. u 11:11


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.

Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
18.07.2
009. u
16:55

1ednoglasno v.
Unisono


ProIil

1ezicak deo
piska drvenih
duvackih
instrumenata od
trske u obliku
iezicka.

1odlovati
poseban manir
grlenog pevania
naroda gornie
Austriie i
Svaicarske.

Kaca (caccia.
ital.) lovacka
pesma u XIV i
XV veku
viseglasnog
karaktera.

Kadenca
zavrsetak ili
poluzavrsetak
neke ritmicke ili
melodiiske liniie,
odnosno niza
harmonskih
spoieva. Igra
ulogu
interpunkciie
(tacka, zapeta,
itd.) u muzickom
Iraziraniu.

Kadril
(quadrille, Iranc.)
drustvena igra
(ples) sa pocetka
XIX veka ( u 5
delova u 2/2 i /
taktu).

Kakofonija
neskladna
muzika.

Kamerna
muzika vrsta
muzike za manii
broi instrumenata,
koia se moze
izvoditi u maniim
prostorima
(camera soba);
muzika intimnog
karaktera.

Kancona
(canzone. ital.)
1. viseglasna
poliIona pesma
kasne renesanse i
baroka;
2. iednostavna,
melodiozna
vokalna ili
instrumentalna
kompoziciia.
Dim. Kanconeta
(canzonetta, ital).

Kanon poliIona
kompoziciia
radena na
principu
neprekidne
imitaciie. Glasovi
u kanonu
nastupaiu iedan
za drugim i krecu
se ili paralelno, ili
u inverziii, racioi
imitacili,
augmentacili ili
diminuciii (v.
imitaciia) i td.

Kantabilnost.
kantabilitet
raspevanost
vodece melodiie u
homoIonom
stavu.

Kantata
viseglasni
vokalno-
instrumentalni
oblik za soliste,
hor i orkestar.
Postoie crkvene i
svetovne kantate.
Karakter kantate
ie meditivan i
svecan.

Kapelnik
dirigent voinog
duvackog
orkestra.

Kaprico
(capricio. ital.)
instrumentalna
kompoziciia
virtuoznog i
humoristicnog
karaktera.

Kasacija
(Kassation.
nem.) v.
Divertimento.

Kastanjete
spanska vrsta
udaraliki. Sastoie
se iz dva
izdubliena dela
iaiastog oblika od
kestenovog
drveta, koia ie
iednom uzicom
pricvrscena za
rucni zglob. Zvuk
se dobiia kada se
ovi delovi udaraiu
iedan o drugi
pokretima
sak(e)a.

Kavatina
(cavatina. ital.)
kratka
instrumentalna ili
vokalna
kompoziciia
melodioznog
karaktera;
raspevani deo
recitativa.

Kazacok
temperamentna
igra ruskih
Kozaka.

Kek-vok (cake
walk. eng.)
stara engleska
narodna igra.

Kitara -
starogrcki zicani
instrument sa vise
od 15 zica,
koncertnog
znacaia. Pevanie
praceno kitarom
Grci su nazivali k
i t a r o d i i a , a
instrumentalnu k i
t a r i s t i k a.
Izvodena ie
muzika lirskog
karaktera.

Klarinet drveni
duvacki
instrument sa
iednim
iednoiezicnim
piskom.

Klavicembalo
(clavicembalo.
ital.) v.
cembalo.

Klavirska
partitura
deonica malog
salonskog
zabavnog orkestra
u koioi su, pored
nota koie izvodi
klavir, naznacene
i glavne partiie
ostalih
instrumenata,
tako da ova
skracenica .
partitura' daie
pregled svega sto
se u orkestarskom
aranzmanu zbiva.

Klavirski izvod
sazet pregled
orkestarske ili
vok.-
instrumentalne,
odnosno
muzicko-scenske
partiture u Iormi
klavirske Iakture
(prikaza).

Kljuc znak
pomocu koga se
tonovi
celokupnog
tonskog sistema u
muzici mogu
zapisati na
liniiskom sistemu.
Tek kada se na
pocetku liniiskog
sistema nalazi
odredeni kliuc,
nota zapisana na
niemu dobiia
svoie ime i
predstavlia
odredeni ton u
tonskom sistemu.

Kobilica
pregrada
pricvrscena na
gornioi strani
korpusa gudackih
instrumenata
preko koie su
zategnute zice.

Koda (coda.
ital.) epilog
iedne muzicke
Iorme, deo koii
dolazi posle
zavrsenog,
relativno
zaokruzenog
muzickog oblika,
poliIonog ili
homoIonog
karaktera.

Koleda vrsta
pastirske pesme
Juznih Slovena.

Kolegijum
muzikum
(ollegium
musicum. lat.)
muzicki
kolegiium, naziv
nekih udruzenia
muzicara ili
liubitelia muzike.

Kolo zivahna
narodna igra,
razlicitog ritma i
melodiiske
strukture.

Koloratura
ukras pevacke
deonice.
Koloratura se
obicno izvodi na
iednom vokalu u
ritmu ili
slobodno.

Kolorizam
kompozicioni stil
u kome se tonskoi
boii posvecuie
paznia kao
osobenom
izrazainom
elementu.

Komes (comes.
lat.) .pratilac';
tim terminom se
oznacava tema
Iuge kada se u
kompoziciii iavi u
dominantnom
tonalitetu.
Suprotno: duks
(dux).

Koncertantan
u stilu koncerta.
Muzicka Iaktura u
koioi solisticki
instrument ili
grupa
instrumenata
.diialogizira' sa
orkestrom.

Koncertmajstor
vodeci muzicar
gudackog korpusa
simIoniiskog
orkestra.

Koncerto groso
(concerto grosso.
ital.) koncert u
kome grupa
solistickih
instrumenata
.diialogizira' sa
orkestrom (tutti).

Konsonanca
interval, ili
sazvucie,
skladnog zvuka.

Kontrafagot
drveni duvacki
instrument slican
Iagotu, samo ie
znatno veci i
zvuci za oktavu
nize od Iagota. U
korpusu drvenih
duvaca ima
Iunkciiu
kontrabasa medu
gudacima, ili tube
medu limenim
duvacima.

Kontrapunkt
(contrapunctus.
lat.) poliIoni
stav, teoriia
spaiania dve ili
vise melodiia u
skladnu celinu.

Konzervatoriju
m muzicko
vaspitni zavod,
muzicka skola.
Naziv ie
taliianskog
porekla,
oznacavao ie
ustanovu u koioi
su se vaspitavala
besprizorna deca
talentovana za
muziku (koia su
kasniie postaiali
crkveni muzicari).

Koralpreludijum
(choralpreludiu
m. lat.) koralna
predigra, poliIona
obrada koralne
melodiie.

Koreografija
.komponovanie'
plesa (igre) u
baletu: Igracka
komponenta
baletske scene.

Korepetitor
piianist koii
saraduie kao
pratilac prilikom
spremania hora,
pevaca solista i
instrumentalnih
izvodaca, igraca u
baletu.

Kornet (cornet.
cornetto. ital.)
instrument sa
ventilima, nastao
evoluciiom
postanskog roga.

Kvartet
kamerni sastav za
4 instrumenta ili
glasa.
Gudacki: 2
violine, viola,
violincelo.
Klavirski: klavir i
gud. trio.

Kvintet
kamerni sastav za
5 instrumenta ili
liudskih glasova.
Gudacki: I ,II
violina, viola,
celo, kontrabas.

Kukunjeste.
kokonjeste
narodna igra iz
Srbiie.

Krakovjak
poliska igra u 2/4
taktu sa
karakteristicnom
ritm. Iigurom.

Nastavicu se...

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
18.07.2009. u 16:55


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
26.07.2
009. u
19:55

Lajtmotiv
motiv simbol;
Melodiiski motiv
ili celovita
melodiia, koia u
muzickoi drami
simbolise neko
lice, radniu, stvar,
poiam i sl. U
muzicku
dramaturgiiu uveo
ga ie R. Wagner,
ali se on, kao
izrazaini postupak
iavlia i raniie, ne
samo u operi
(Weber) vec i u
simIoniiskoi i
kamernoi muzici
(Beethoven,
Berlioz).

Lauta
srednievekovni
zicani instrument
sa trzalicom,
ovalnim
korpusom i
krivim vratom,
poreklom sa
istoka.

Legato vezano,
sliveno pevanie ili
sviranie niza
tonova. Suprotno:
stacatto.

Legenda
kompoziciia
romanticara,
razlicitog oblika,
koi izrazaino
deluie slicno
literarnoi Iormi
legende, ti. price
o velikom iunaku
ili svecu.

Lendler
austriiska narodna
igra u / taktu,
ustvari lagani
valcer.

Lestvica (skala)
niz tonova na
liniiskom sistemu,
predstavlien
notnim znacima
koii se 'redaiu¨
navise ili nanize.

Libreto
tekstualna osnova
opere, operete ili
baleta. (Iabula).

Lid (Lied. nem.)
v. Pesma.

Linijski sistem
niz od 5
horizontalnih
liniia poredanih
iedna iznad druge
na kome se pisu
notni znaci i
pauze. Liniie se
broie odozdo
navise.

Lira starogrcki
zicani instrument
pogodan za
domace
muziciranie.
Obicno ie sluzio
za pratniu pevaca.

Liturgija 1.
glavni obred
pravoslavne
crkve; 2. niz
horskih .a
capella' pesama,
koie se
upotrebliavaiu u
liturgiiskoi praksi.

Madrigal
poliIoni oblik
neodredene
strukture. U XVI i
XVII veku imao
izrazito svetovnu
tamatiku (lirska
raspolozenia, opis
prirode). Kasniie
se iavlia i dramski
madrigal sa
diialozima i
dramatizovanim
delovima, kao
predhodnik opere
i oratoriiuma.

Magnifikat
hvalospev
Hristovoi maici u
rimokatolickoi
crkvi.

Malagenja
vrsta spanske
igre.

Mandolina
instrument sa 4
para zica.
Stimovanie isto
kao na violini,
svira se trzalicom.

Manual
obzirom da se na
orguliama svira
na tastaturama i
nogama i
nekoliko za
sviranie rukama,
te tastature
(klaviiature) za
ruke zovu se
manual.

Marca funebre
(marcia funebre.
ital.) posmrtni
mars.

Mars trodelna
instrumentalna
Iorma u 2/4 ili 4/4
taktu, svecanog
karaktera.

Mazurka
poliska igra u /
taktu sa
naglaskom na
poslednioi
cetvrtini.

Mezzosopran
dramski sopran,
ciii ie registar
izmedu alta i
soprana.

Melizam
melodiiski ukras,
koii se peva na
iedan slog; u
Iolkloru sadrzi
ponekad
intervalska
rastoiania mania
od polustepena.

Melodika
nauka o melodiii.

Melodrama
govorna drama sa
pratniom muzike;
odsek muzicko-
scenskih dela u
kome se govori ili
recituie uz pratniu
muzike.

Menuet otmena
staroIrancuska
igra u / taktu
trodelne Iorme,
cest deo barokne i
klasicne svite,
sonate, simIoniie,
itd.

Metrika nauka
o odnosima
naglasenih i
nenaglasenih
taktovih delova,
kao i niihove
odnose prema
ritmickom
kretaniu u
odredenoi Iakturi.

Minore
italiianska oznaka
za moll.

Misa katolicko
bogosluzenie.
Delovi: Kyrie,
Gloria, Credo,
Sanctus,
Benedictus,Agnus
Dei.

Musette. franc.
staroIrancuska
igra zivahnog
karaktera u
trodelnom taktu.

Moll lestvica
koia se dobiia kad
se lestvicni niz
pocne sestim
stupniem durske
lestvice.
Ima tri vrste moll-
a:
Prirodna: koia
sadrzi iste tonove
kao i durska od
koie ie nastala. C-
dur a-moll
Harmonska: kod
koie ie povisen
VII stupani za ½
stepena (uzlazno i
silazno).
Melodijska: kod
koie ie i VI i VII
stupani povisen
uzlazno, a
razresen silazno.

Monodija
iednoglasno
pevanie uz
uproscenu
akordsku pratniu,
nastalo u XVI
veku, kao reakciia
na vokalnu
poliIoniiu. Prvi
muzicko-stilski
zaokret ka
homoIoniii.

Monokord
instrument sa
iednom zicom
koii ie starim
Grcima (Pitagora)
sluzio za
utvrdivanie
akustickih
zakona.

Motet crkvena
viseglasna a
capella horska
kompoziciia sa
kraia srednieg
veka.

Motiv
melodiiska celina
naimanieg obima
(1-2 takta), koia
ne moze postoiati
samostalno, vec
kao deo druge
celine.

Motus (lat.)
pokret; kretanie
glasova u
poliIonom stavu;
motus rectus
paralelno
kretanie; motus
contrarius
kretanie u
suprotnom
pravcu; motus
obliquus bocno
kretanie.

Mutacija
kvalitativna
promena muskog
decieg glasa za
vreme puberteta.

Muzikologija
nauka o muzici;
poiam za sve
muzicko-teoriiske
discipline. Prema
tome, muzikolog
muzicki
teoreticar,
esteticar, istoricar,
sociolog muzike
itd.

Nastavicu se...

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
26.07.2009. u 19:55


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
02.08.2
009. u
11:05

Negro spirituels.
eng. crnacke
duhovne pesme.

Neume
srednievekovni
notni znaci,
pretece
savremenog
notnog pisma.

Nokturno
kompoziciia
melanholicnog,
sanialackog
.nocnog'
stimunga.

Nonet kamerna
kompoziciia za 9
solistickih
instrumenata ili
glasova; grupa od
9 pevaca ili
sviraca.

Nota pismeni
znak pomocu
koga se na
liniiskom sistemu
zapisuie traianie i
visina tona.

Notacija sistem
notnog pisma.

Noveleta - naziv
iedne vrste lirske
pesme u doba
romanticara.

Oblik. muzicki
izgled i odnosi
delova iedne
kompoziciie
prema celini;
Iorma,
arhitektonika,
konstrukciia
kompoziciie.
Nauka o muz.
oblicima
(Iormama)
proucava muzicke
oblike u muzickoi
literaturi i
analizira niihove
slicnosti i razlike.
Razlikuiemo
unutrasnji i
spoljasnji oblik
(Iormu)
kompoziciie.
Unutrasnii oblik
ie nacin razviiania
muzickih misli u
delu (harmonski,
melodiiski,
poliIoni rada) i
izgled Iakture (
Iigurativno se on
zove gramatika i
sintaksa muzike),
dok se spoliasnii
oblik odnosi na
arhitektonski
sklop delova i
niihov odnos
prema celini.

Oboa drveni
muzicki
instrument sa
dvoiezicnim
piskom konusnog
korpusa.

Oratorijum
zrtvena molitva u
katolickom
bogosluzeniu.

Okarina svirala
od gline u obliku
iaieta sa
rupicama.

Oktet
kompoticiia za 8
solistickih
instrumenata ili
liudskih glasova;
ansambl od 8
pevaca ili sviraca
solista.

Op. (opus. lat.)
delo; skracenica
sa rednim broiem
(npr. op. 42)
stavliena krai
naslova neke
kompoziciie
oznacava da ie
ona 42. po redu
medu autorovim
delima.

Opelo
pravoslavno
bogosluzenie za
mrtve.

Opera
muzicko-scensko
delo u kome se ne
govori nego peva.
Vazniii delovi:
uvertira, ariie,
dueti, terceti,
kvarteti, recitativi,
Iinala, horske
scene, cinovi,
slike.

Opereta
muzicko-scensko
delo u kome se
govori i peva;
opereta ie obicno
lakog karaktera.

Oratorijum -
epska muzicko-
scenska Iorma,
koia moze da se
izvodi i
koncertno. Ima
sve elemente
opere, ali su
delovi
oratoriiuma
znatno manie
povezani
dramskom
Iabulom.
Tematika
oratoriiuma ie
cesto religiiskog
karaktera, ali ima
i svetovnih
oratoriiuma.

Organum
primitivna Iorma
viseglasnosti;
glasovi se krecu u
paralelnim
kvintama ili
kvartama.

Orgelpunkt
lezeci ton u
poliIonoi Iakturi.

Orgulje
instrument
sastavlien od
velikog broia
mesinganih i
drvenih svirala,
raznih velicina i
zvucne boie, koie
proizvode tonove
kada u niih prodre
struia vazduha iz
meha velike
zapremine. Tai
meh se puni i
prazni uz pomoc
elektromotora ili
noznih papucica,
a iz niega vazduh
prodire u mehove
tek kada se u
narocitim
uredaiima otvore
ventili pritiskom
na dirke manuala
(1-5) ili na neku
od pedalnih dirki.
Osim toga,
postoie na
orguliama
posebni uredaii za
poiacavanie i
utisavanie tonova,
za menianie
tonskih boia
(registri) itd.

Orkestar skup
manieg ili veceg
broia sviraca na
raznim
instrumentima. Za
razliku od
kamernog
instrumentalnog
ansambla, u
orkestru su
poiedini (narocito
gudacki)
instrumenti
zastuplieni u
grupama sviraca.
Po velicini
imamo: veliki,
simIoniiski,
kamerni, gudacki,
duvacki (voini),
zabavni...orkestar.

Orkestracija
prerada neke
instrumentalne
kompoziciie za
orkestar;
instrumentaciia
kompozitorovih
skica orkestarske
ili muzicko-
scenske
kompoziciie..

Ostinato (ital.)
uporno vracanie
iedne ritmicke ili
melodiiske Iigure
u basovoi deonici
(rede u nekom
drugom glasu)
poliIone
strukture.

Nastavicu se...

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
02.08.2009. u 11:05


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
10.08.2
009. u
11:59
Panova frula
vise svirala raznih
velicina,
povezanih u
iednu. Omilieni
duvacki
instrument starih
Grka.

Parafraza
variianta iedne
poznate
kompoziciie,
naicesce sa
virtuoznim
bravurama.

Partitura .note
za orkestar' u
koiima ie na
pregledan nacin
prikazan muzicki
tok svih deonica,
svrstanih po
instrumentalnim
grupama orkestra
(drveni, limeni,
duvacki,
udaralike,
gudacki) odnosno
vokalno
instrumentalnog
izvodackog
aparata (hor,
solisti, orkestar).
Partiturom se
sluzi dirigent pri
pripremaniu i
rukovodeniu
izvodeniem.

Pasakalja
(passacaglia.
ital.) poliIone
variiaciie. Kod
ovog oblika ie
karakteristicno
stalno
zadrzavanie teme
u nepromenienom
ili neznatno
promenienom
obliku, dok se
.variraiu' samo
kontrapunkti te
teme. Sinonimi:
cakona, sakona.

Pasaz (passage.
franc.) brza
instrumentalna
melodiiska Iigura
ukrasnog
karaktera;
odgovara
koloraturi u
pevackoi
melodici.

Pasija
oratoriiumska
Iorma sa
tematikom
Isusovog
stradania.

Pastorale 1.
Italiianska seoska
pesma u 6/8 taktu;
2.
Instrumentalana
Iorma baroknih
kompozitora
lirskog karaktera;
3. Vrsta
renesansnog
muzicko-
scenskog dela.

Pauke timpani

Pauza znak za
prekid
melodiiskog ili
ritmickog toka,
pri cemu pri
izvodeniu ili
slusaniu ne
prestaie osecanie
metrickog
pulsirania. Sistem
oznaka za pauze
odgovara sistemu
notnog traiania.

Pavana - otmena
igra iz okoline
Padove (I).

Period
muzicko-
sintaksicna celina
satavliena ie od
dve recenice:
pravilno graden
period obicno ima
8 ili 16 taktova, a
mogucna su i
prosirenia ili
skracenia
poiedinih recenica
ili Iraza od koiih
ie sastavlien
period.

Perpetuum
mobile
virtuozna
instrumentalna
kompoziciia u
koioi ritmicki tok
ima karakter
stalnog
neprekidnog
kretania, tako da
ostavlia utisak
pokretnog
mehanizma, koii
se stalno krece.

Pesma dvodelni
ili trodelni oblik
iednostavne ili
slozene
konstrukciie po
shemi:
A
/a/ ba/ ili a b
B
/a/ba/ ili a b
A
a b a ili a b
Pri cemu shema a
b a odgovara
iednostavnoi
trodelnoi Iormi,
tzv. maloi
trodelnoi pesmi.
Shema male
dvodelne pesme
ie: a a b b

Pijanino -
"uspravni klavir".
Zbog zauzimania
manie prostora
Iabrike klavira
proizvode
piianina, kod
koiih se zice
prostiru
vertikalno, a cekic
udara u niih
horizontalno
lucnim pokretima.

Picikato
(pizzicato. ital.)
dobiianie tonova
na gudackim
instrumentima
trzaniem zica
prstom. Suprotno
arko (arco)

Pijanist
izvodac-umetnik
na klaviru.

Pikolo mala
Ilauta. Zvuci za
oktavu vise od
normalne Ilaute.

Pisak deo
duvackog
instrumenta koii
se stavlia izmedu
usana ili na usne i
pomocu koga se
postize da
vazdusni stub u
korpusu
instrumenta
treperi; kod
drvenih duvackih
instrumenatato se
postize
trepereniem
iednoiezicnog ili
dvoiezicnog
piska, a kod
limenih
trepereniem
usnica sviraca
(ambazura)
obuhvacenim
otvorom
narocitog piska.

Polka ceska
narodna igra
vedrog karaktera
u
2/4
taktu. Ima ie
i u drugim
narodima pod
istim nazivom.

Poloneza
dvorska igra u
Poliskoi u XVI
veku u / taktu sa
karakteristicnom
ritmickom
Iigurom.

Postludijum
razviieni dodatak
nekom komadu ili
stavu, zavrsni
odeliak neke
ciklusne Iorme.

Potpuri vise
odlomaka iz neke
opere ili
samostalno
komponovanih
delova bez neke
dublie
povezanosti.

Pozauna
trombon.

Pratnja
deonica
homoIone Iakture
podredene
vodecoi melodiii
(solisti).

Preludij.
preludijum.
prelid -1.
slobodno
komponovanie
miniiatura
improvizatorskog
karaktera; 2.
Uvodni stav u
sviti, stav ispred
Iuge, itd.

Protestantski
koral crkvene
melodiie
protestanata
luteranaca, koie
za rzliku od
gregoriianskog
korala,
karakterise
Iolklorni karakter,
preglednost,
delivost Iorme i
iasna tonalna
osnova, vise
zasnovana na
modernim dur i
moll lestvicama.
Protestanski koral
ie cesta osnova
dela J.S. Bach-a i
severnoamericke
orguliske skole
(Bukstehude).

Psalam
muzicka obrada
nekog Davidovog
psalma (moze i
cisto
instrumentalna:
tada ie rec o
muzickom izrazu
poetske sadrzine
psalma).

Nastavicu se...

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
10.08.2009. u 11:59


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
11.08.2
009. u
21:19

Rapsodija
kompoziciia
zasnovana na
Iolklornim
motivima
slobodne Iorme,
obicno se obrade
Iolklornih
melodiia
smeniuiu
kontrastno;
- naziv za vrstu
lirskih
kompoziciia
romanticara i
novoklasicara.

Registar - deo
obima liudskog
glasa ili tonova
nekog
instrumenta,
obelezen nekim
speciIicnostima u
boii, prodornosti i
sl. Obicno se
uzima donii,
srednii i gornii
registar.

Rekvijem
(requiem)
katolicka misa za
mrtve. Delovi:
Requiem
aeternam. Kyrie.
Dias irae.
Offertorium.
Sanctus.
Benedictus.
Agnus Dei. Lux
aeterna.

Renesansa.
muzicka - epoha
u razvoiu
muzicke
umetnosti koia
obuhvata krai XV
i celi XVI vek.
Vokalna
poliIoniia, ciii
prvi oblici
(organum,
diskantus, itd.)
poticu iz IX veka,
dozivliava u
crkvenoi i
svetovnoi muzici
muzicke
renesanse svoi
razvoini vrhunac.
Vodeci maistori:
G.P. da
Palestrina. O. di
Lasso. 1. Gallus.
L. Marenzio. G.
da Venosa. A. i
G. Gabrieli i dr.
Pored oblika
crkvene muzike,
koii su se
negovali i raniie,
u Nizozemskoi
skoli (misa,
motet) posvecuie
se veca paznia
svetovnim
Iormama vokalne
poliIoniie
(madrigal,
poliIoni sanson).
Istovremeno se
zapazaiu i
tendenciie
povezivania
muzike sa drugim
umetnostima,
posebno sa
pozoristem
(dramski
madrigal,
madrigalska
komediia,
pastorala, a
kraiem XVI veka
nastaie i "dramma
per musica", prvi
oblik buduce
opere. Kraiem
XVI veka se
iavliaiu i prvi
poceci samostalne
instrumentalne
muzike, kako
solisticke (lauta,
klavikord, razni
gudacki
instrumenti) tako
i skupne
(kamerne i
orkestarske).

Repeticija
ponavlianie nekog
dela u
kompoziciii.

Repriza naziv
izvodenia
operskog,
baletskog itd. dela
posle premiiere;
- treci deo
simetricnih
muzickih Iormi.

Rezonanca
odiek tona neke
zice u korpusu
instrumenata, koii
ima zadatak da tai
ton poiaca i
uoblici.

Rezonator
prostor ili cvrsto
telo na koie se
prenose zvucna
talasania izazvana
trepereniem neke
zice ili
membrane, sto
izaziva poiacanie
prvobitnog tona i
niegovo zvucno
uoblicavanie.

Ritam logicno
sreden tonski niz
po vremenskom
traianiu u okviru
tempa, koii
odreduie brzinu
metrickog
pulsirania sto cini
ralativnim tonska
traiania (cetvrtina
u brzom tempu
traie krace nego
cetvrtina u
laganom tempu).

Ritmika 1.
nauka o ritmickim
poiavama; 2.
metoda Zaka
Dalakroza; cili ioi
ie da se kod dece
razviie ritmicko
osecanie pomocu
aktivnih telesnih
pokreta.

Rog v. Horna.

Romanca lirska
pesma ili
instrumentalna
kompoziciia
omiliena kod
klasicara i
romanticara u
Rusiii, Spaniii i
Francuskoi.

Romantizam.
muzicki stilsko
razdoblie muzicke
umetnosti u XIX
veku.
Karakterise ga
razvoi
instrumentalne
virtuoznosti,
posvecivanie
paznie tonskom
koloritu,
obogacivanie
harmonskog,
melodiiskog i
ritmickog izraza
novim Iormalnim
reseniima, koia
nisu poznavale
raniie epohe.
Muzika se u
romantizmu bitno
menia i u
sadrzainom
pogledu; lirska
emotivnost,
Iantastika,
mistika,
interesovanie za
srednii vek i
egzotiku bliskog i
dalekog istoka,
kult zene,
naglasavanie
nacionalnih,
ponekada i
sovinistickih
osecania, prevlast
intimnih osecania
nad sociialnim
(individualizam i
obiektivizam),
teznia da se
umetnosti medu
sobom povezu...
Ne nastaiu novi
oblici za koie
raniie epohe nisu
znale, ali se izraz
tih tradicionalnih
Iormi menia zbog
radikalnih
promena
ritmicko-
metrickog,
melodiiskog,
harmonskog i
koloristickog
izraza.
Romanticari ne
obracaiu pazniu
skladnosti
proporciia izmedu
delova muzickih
oblika. Cesto ih
grade slobodno
(Iantaziie,
rapsodiie, balade,
muzicki trenuci,
pesme bez reci,
prelidi,
empromtiia) ili u
nasledene stroge
Iorme unose
novine, koie ih
priblizavaiu
slobodniiim
oblicima. Od
solistickih
instrumenata u
sredistu paznie
nalaze se klavir,
violina,
violoncelo i neki
od duvackih
instrumenata
(klarinet, horna).
Obim orkestra se
znatno povecava
uvodeniem novih
instrumenata
neobicne boie
(engleski rog,
basklarinet,
kontraIagot, tuba,
harIa itd.). Mnoga
muzicka dela
imaiu programski
karakter, a velika
se paznia
posvecuie razvoiu
i obogaceniu
izrazainih
sredstava muzicke
scene (u obliku
.opere sa
numerama'
italiianskog tipa i
u .muzickoi
drami' R.
Wagnera i
niegovih
sledbenika. U
romantizmu
pocinie
samostalni razvoi
zabavne muzike,
nastale od becke i
pariske operete.

Rondo
instrumentalni
oblik za koii ie
karakteristcno
stalno vracanie
pocetnog dela iza
razlicitih
medustavova.
Cest ie deo sonate
i koncertnih
Iormi. Ima tri
vrste ronda I
R(eIren),
K(uplet),
E(pizoda).

Rubato
izvodenie iedne
melodiie uz iako
podvlacenie
agogicnih niiansi
(v. Agogika).
Chopin ie prvi
svesno primenio
.rubato sviranie'.

Rumba vrsta
kubanske igre u
4/4 taktu sa
karakteristicnim
ritmom.

Nastavicu se...

Pozdrav


|Ovu poruku je menjao
Kovacevic Vladimir dana
12.08.2009. u 12:39
GMT+1|


Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
11.08.2009. u 21:19


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
22.08.2
009. u
15:03

Saxophone
limeni duvacki
instrument sa
iednoiezicnim
ProIil piskom, cesto
upotrebliavan u
iazz muzici.

Salonska muzika
vrsta zabavne
muzike.

Salonski
orkestar mali
zabavni orkestar,
obavezno sa
klavirom.

Saltarelo
spansko-
taliianska igra sa
poskakivaniem u
6/8 taktu.

Sarabanda
otmena, lagana
spanska igra u /
taktu, cest deo
svite.

Saruzofon
limeni duvacki
instrument sa
dvoiezicnim
piskom, cesto se
nalazi u duvackim
orkestrima.

Sazvucje akord.

Scena deo cina
u operi ili baletu;
pozornica.

Scenska muzika
niz
instrumentalnih
(orkestarskih)
numera, koie se
umecu izmedu
cinova ili scena
neke drame,
odnosno isticu
niima glavne
momente.

Segedilja
(sequidilla.
span.)
temperamentna
spanska igra u /
ili 3/8 taktu.

Sequenca
sukcesivno
ponavlianie iedne
melodiiske Iigure
na raznim
stupnievima
lestvice u pravcu
navise i nanize.

Serenada 1.
liubavna pesma
koia se peva pod
prozorom voliene
zene;
2. vise malih
lirskih pesama za
orkestar, slicnih
sviti.

Seriozna muzika
ozbilina
muzika.

Sicilijana (
siciliana. ital.)
stara siciliianska
igra u 6/8 taktu.

Simfonija
sonata za
orkestar. Obicno
ima 4 stava, ali
moze da ima I 5 I
3 stava. Raniie ie
kod starih Grka
naziv simIoniia
znacio
konsonancu. Od
XVI veka ie
simIoniia oznaka
za muzicki oblik,
naicesce predigru
za operu.
SimIoniia ie
veoma pogodan
oblik za muzicka
izrazavania
IilozoIskih,
heroisko-
pateticnih,
dramskih
sadrzaia.

Simfonijska
poema
programski
simIoniiski stav.

Sinkopa
ritmicka Iigura u
koioi postoie
poremeceni
metricki akcenti;
naglasak se nalazi
na slabom
taktovom delu
(arza).

Sistrum
staroegipatska
vrsta zvecke.

Skerco. (skerzo.
ital.) vedra
kompoziciia u
trodelnoi Iormi sa
satiricko-
humoristickim
izrazainim
elementima, cesto
stav sonate, svite,
ali moze da
postoii kao
miniiatura ili
razradena
samostalna Iorma,
obicno rondo.

Skrozkomponov
ana pesma
solo-pesma u
koioi ie svaka
nova stroIa
muzicki
samostalno
obradena.
Suprotno:
stroIicna pesma.

Sluh culo,
koiim covek
raspoznaie
sumove, zvukove,
tonove i niihove
osobine.

Solmizacija
pevanie notnog
teksta tzv.
aretinskim
slogovima: do.
re. mi. fa. sol. la.
si.

Sonata
instrumentalna
Iorma u nekoliko
stavova, medu
koiima, po
pravilu, treba da
iedan bude u u
sonatnoi Iormi, ti.
da ima naimanie
dve teme, da ie
trodelnog oblika i
da se u sredniem
delu sprovodi
tematska razrada
materiiala iz
prvog dela
sonatne Iorme,
tzv. Ekspoziciie.
Sema sonatne
Iorme ie A
(ekspoziciia, dve
teme u odnosu
TD ili T paralelni
moll ¹ B
(razvoini deo) ¹
A, (repriza dve
teme u odnosu
TT). Ovome se
moze dodati ios
uvod i coda.

Sonatina - mania
sonata.

Sopile vrsta
primitivne oboe iz
hrvatskog
primoria (Istra).

Sopran naivisi
zenski glas.

Stav deo iedne
ciklusne Iorme
(sonata, svita,
itd,); izraz koiim
se oznacava neka
speciIicna
Iaktura, recimo:
klavirski stav,
orguliski stav...

Subreta nosilac
glavne zenske
uloge u opereti.

Svita. suite niz
igara povezanih
iedinstvenim
tonalitetom i
kontrastima u
tempu i karakteru.
Barokna svita ima
4 obligatna dela:
alemandu.
kurantu.
sarabandu i zigu.
ali se tim
stavovima mogu
dodati i drugi;
svita u vreme
romanticara i
kasniie oznacava
niz slobodno
komponovanih
malih plesa.
Sinonim: partita.

Suzafon limeni
bas
instrument,koii u
duvackom
orkestru odgovara
tubi u
simIoniiskom
orkestru.

Stimovanje
intonativno
podesavanie zica
nekog zicanog
instrumenta
prema principima
utvrdenim za tai
instrument;
duvacki
instrumenti se
stimuiu na tai
nacin sto se
produzava ili
skracuie korpusna
cev; udaralike sa
odredenom
tonskom visinom
stimuiu se
zatezaniem ili
otpustaniem
membrane
instrumenta.

Stimung
(Stimmung.
nem.)
raspolozenie,
karakter izraza
nekog
umetnickog dela

Nastavicu se...

Pozdrav

Vladimir
It´s easy to play
any musical
instrument:
all you have to do
is touch the right
key at the right
time and the
instrument will
play itselI.
Johann Sebastian
Bach
(1685 - 1750)
22.08.2009. u 15:03


Kovacevic Vladimir

Moderator
Clan broi: 131509
Poruke: 432
*.dynamic.sbb.rs.ProIil
Re:
Muzicki
recnik i
izrazi/skrac
enice
02.09.2
009. u
12:04Takt iedan
ritmicki tok sadrzi
u sebi i metricke
odnose. Mera tih
metrickih odnosa
ie takt. U osnovi
takta ie odredeno
metricko
pulsiranie koie
moze biti
oslobodeno i
zasnovano na
tonovima
razlicitih
ritmickih
vrednosti
(polovine,
cetvrtine, osmine,
sesnaestine itd.)
To su taktove
iedinice koie se
oznacavaiu
imeniocem
razlomka ciii
broiilac govori o
broiu taktovih
iedinica u taktu na
pr.: / znaci da u
taktu ima 3
cetvrtine. Prva
nota u taktu ie
naglasena (teza),
a ostale ili
nenaglasene
(arza) ili
polunaglasene.
Taktova ima
dvodelnih i
trodelnih i prostih
i slozenih., ti.
Onih koii se
sastoie iz iednog,
dva ili vise
dvodelnih i
trodelnih taktova.

Tambura
zicani instrument
na kome se svira
brzim vibriraniem
trzalice; ima 4 do
8 zica i gradi se u
raznim Iormama,
razlicitog
stimovania.

Tarantela
italiianska
temperamentna
igra iz Napulia u
6/8 taktu.

Tema. muzicka
glavna muzicka
misao, nosilac
sadrzaia neke
kompoziciie. U
delu moze biti
iedna, dve ili vise
tema.

Tematska
obrada
postupak isticania
izrazainih osobina
teme u toku
razvoia muzickog
oblika (pre svega
to se odnosi na
sonatu ili Iugu).
Kompoziciona
tehnika poznaie
mnogo nacina
tematske obrade.

Tempo brzina
pulsirania (toka)
taktovih iedinica
u iednoi
kompoziciii.
Oznake tempa su
obicno italiianske.
Oznaka tempa se
moze povezati i
za oznaku brzine
klacenia
metronomskog
klatna.

Tenor naivisi
muski glas;
sinonim: cantus
Iirmus.

Timpani udarni
membramoIoni
instrument sa
odredenom
tonskom visinom,
koia se pomocu
narocitih rucica
moze meniati.

Tokata
prvobitno ( u
renesansi i ranom
baroku) svaka
kompoziciia za
instrumente sa
dirkama; kasniie,
virtuozna
kompoziciia sa
karakteristicnim
'tokatnim
bravurama¨
(pasazi izvedeni
naizmenicno
udarcima obe
ruke)

Ton zvuk
odredene visine,
traiania, boie i
iacine; gradivni
materiial muzike.

Tonska visina
osobina tona
odredena broiem
treptaia zvucnog
tela u sekundi; sto
ie broi treptaia
veci, to ie tonska
visina visa i
obratno.

Tonski obim
razlike izmedu
naiviseg i
nainizeg tona
nekog
instrumenta ili
liudskog glasa;
razlike izmedu
naiviseg i
nainizeg tona
neke melodiie ili
kompoziciie.

Tonalna muzika
- savremena
muzika ie u
naivecoi meri t o
n a l n a, sto
znaci da ie
odreden iedan
tonski centar,
TONIKA i iedan
niz koii se gradi
od niega. Tai niz
ie i osnova za
tonalitet.
Sedmostepeno
poredan niz
tonova, lestvicno
cini diatonsku
lestvicu.
Diiatonska, sto su
tacno odredeni
polustepeni i celi
stepeni, a niz gde
ie izmedu treceg i
cetvrtog, sedmog
i osmog stupnia
polustepen
zovemo
lestvicom. Ako ie
tonika C i od nie
gradimo lestvicu,
zove se C-dur.

Transkripcija
prerada iedne
kompoziciie za
neki instrument,
kamerni sastav ili
orkestar koii niie
predviden
autorovim
originalom.

Transponovati
prebaciti iednu
kompoziciiu iz
iednog tonaliteta
u drugi.

Tremolo brzo
naizmenicno
sviranie iednog
viseg i iednog
nizeg tona ili brzo
ponavlianie
iednog istog tona;
kod pevaca
vibriranie glasa,
koie ie cesto
nepriiatno.

Triangl udarni
instrument u vidu
trougla; odaie
zvuk slican
zvoncetu.

Trio ansambl
od tri
sviraca/pevaca;
kompoziciia za tri
instrumenta.

Triosonata
barokna sonata za
tri instrumenta.

Trojnice
trostruka svirala
kod iuznih
Slovena.

Trombon
limeni muzicki
instrument sa
dugom saviienom
cevi, koia se
produzava
izvlaceniem
pokretnog dela;
time se menia
intonativna visina
tona; postoie
tromboni sa
ventilima, bez
pomicnog dela.

Truba limeni
duvacki
instrument sa
ventilima
diskantnog
registra.

Trubadur
(troubadour.
franc.)
Irancuski
srednievekovni
vitez pevac i
svirac.

Tuba basov
limeni duvacki
instrument sa
ventilima.

Tupan veliki
bubania koii se
nosi okacen o
ramenu i sluzi za
davanie ritma
prilikom svirania
makedonskih
igara.

Tuti (tutti. ital.)
oznaka da u
odredenom
momentu sviraiu
svi instrumenti
orkestra; solo-tutti
oznaka za
smeniivanie
soliste i orkestra u
koncertnim
Iormama.

9434;0  77,302039 
8547,:220 : /7039, 470897, : ,7 80/4-74543, ,: ,/,/7039 43, 3457089,30 /,2, 07:,2,  943,3,2:, 
4,3,89,0 ,/,4254947 ,-47,;:42 943,909: 42543:0 ,.-0,9 
79,2 420808; 54/70/0 - 34 ,4/70 :0-,8 /7:2  ,.30 
3,-3 20894,470897, /08940;: 3 89:-4;  ,.89,0 
3,8;09020894 ,8.030 /080 ;0/0 ;0/.0 20 :84-34 :543,: /94, 2,8,240/34 -40 
:,3., 3,.0:907947:  :0-0,9 
70,0 89  :07,88 
;789, .4:39789, 8,

570130342-,34 9,7842 90342 /080 3,5789089,;,: 209,3349 57 43740 %0$.7:8  440 
74.
79,2 -,7,3, 89:-440
440 
,
94/ 9,789 3,4404/2, 2803,7924;0 37/$37/ 4/34834945
,  4 
87, 03., ,-47,5 31472,., 4, 80:;03,34;4 5 0,8;,: 54 :  8
/4/,9, 
94 0434 94 2: ,73,; 0 270 0730 5480-345, 03  !7,90 ,2:, 
, 507.05.0 848900/3, 0/;, :3, 54,/38, 2: ,57,93, - 507.05.0 47089,784 2: ,7,0/34 054/04 40 8489,8,8:; 0 ,83250;,302 
:5745,89  ' '  !09. 
9,3, 4/7,3,84;, 4280 4-00 ,;,:/0,

89,3:9 :2093, 4 2,:9,4;0 3, , /,-0/,3 4- ,37, 5:8 
-4:;70/,  4/, 
,/, 3,89:5: 4254. /4;4,;, 5:-. /,5497, 8;40,5:90 .5005757020 80,54,,  :7 
943,909 454/80 ,3, /0 05082.0  3,2, 
570,457094  :, 
;844 39009:,34/04 3,; 03,203034 47:, 2,  3,7243, 
89,/7, 7, 94 20  2570843,2 
2:,8;7,3, ,4:2,  2574;,., 
7, ,34898;,4 /4-74, 
890 !44/3,/, 574 0;7020  ,/03, 
570/:, , 3054970-,3 /4/,9,3,7,: 89,;, 948: 8489 /,80 43, 3489,30  

,2073,2:, 
2,302: /04 3,203034 2,302-74: 5:-0 ,/, -4054 ;70203,9,4 3430/03, 43.079  447,9:7, 
,/,45078, 50;, ., ,2-.434; 0 :4 ::;84943 304 940 54970-34  4397,5:39 
/;4; 0,83, 2:, '74 3900393,  4 
943,909 4:;07,89: 4;0,  49; 
2,, 797,: , 204/, 4: 4254947 :54734-0-74 5:9,543,;,:  5:8 
/7:,70 ,/04 &54970-4280 489,;,:98, 3,8,4;473, 54804;473, 5744;: 5741084742 ,4 302,3870/3: 4:  !039,943, 
2:, 4,80 24 04/8;7,93, 4982,/,2, !74 703,03, 

3:  $9,; 
/04 48: 28 /,-: 0/34/:, 4 843,9 5:-, 2,,57:/,80 8, 0/:;, 348   ,89,; 080  !4/7,; 
;:547::0203,4 4;,.0;.',/27/,3,   : % (

',/27 980,8945, ,32:8., 3897:2039 ,4:,;094/4 894:.9079 0,99079 920,3/90 3897:2039 5,9801 4,33$0-,89,3 ,. 
   
:  

4;,.0;.',/27 

4/07,947 ,3-74 !47:0 /3,2. 8-- 78   !741

#0  :  : 70 3 7,

87,  03.0 %! &2: 4 9072344 90254 9,,38 ;7020 0-73, ;4 03,/,94 2: 4/0, %02540;74 ;, ,3002039 4254.0 07 -934:9 0,4 3,90 3: ;4 03,/0, 9,43, 7,8544 030 8: ,4., %7,/.43,34 4-00 ,;,30 ,48::302 /02,43,0 9025,3,;0/030 3,2,907302 0: 4254947, ;0 3,5, 4789 97,/.43,30 9,,380 5424;0 & 3,89,;:8:43 48024: 3, 0 03,  W,74 
'74 85474 W/,4 
$5474 W3/,390 
&207034-74 /484;34-80 244570;089 ,44/,:  W4/07,94 
$70/30-74 

W074 
74 /484;34 570;0/034 ;0804 7,/4834 W!70894 
'74 -74 &3,;0/030 5424;0 42549473,: 4789970 4, /,082073.:4 3, 3:;4 03, /0, 5,8:9,4 3004/ 47 90370 W;;4 
;,34 W20894 
9: 34 W.,39,-0 
50;34 90: 0 W,32,94 
:-: 034 !74203:9025,: /0:4254947 8:43, ,;, /4/,932 5424;2, 357 W,..007,3/4 :-7,;,30,..0 W79,7/,3/4 :8547,;,3079 $70/342 ;0,2 030 2097434240 42549472, /,4570.3 3, 3, 43, ,;,30 9025, 42549479,4 24:4/70/9 349:4,0 4834;,9025, 90 445:9,: 23:9:/49 3, 349,247,-9 578:93,: ;4 03:  /0138,,- 902544/ 

9025.. - 0458:: ../804789 8..2489. 8:507.94 :207034 W.4.9.089484 . 470934 W24/07.702034 545: 9.390 W. 54970-34 3.0 ./ 4-00 .389. 0 W 8824 8:18 443.90254 .4 W.0 70 W203424884 2.: W.77.8544 03./7 .0804 W.3...080 0894 4789 97..34 W7. W.3. :730 W..4 43.42 43...43-74 4 ..0 90 4 4-34 W.70994 /489.3/4 8...4 W2034 2.: W7903:94 .007.:..42 W902545724 570.89.9025. 3...3. .074 -74 W. 0303.2.4 ..3..3 45833.3/.3/.0 W.243. 8024 0/4/.74 744 ..34.: W7. .3/.30 4 0/.3/4 :-7.039. 89. /0.3/4 24703/4 2...3/4 507/03/48 894./.8 20 :92 4 :...54 09.9 3044- 4/70/3.3..34 4-34 W0394 85474 W. 3. 3.034 W848903:94 8:/7 ..070994 /489.30. 90248.4 2.4 :354.2494 ..80 .. 0 W54.54 57094/342 9025: 9480 43.3934 2.793: 23:9: &57..4-7 0304 .4 030/0.43300 57420309025. W.... W5 . 9025.7. 30 .9079025.4. W902547:-.3/4 :8547.74 W2..7.43.. 9025.3/4 8247.343974554 30570. 3 43.34 W2. . W570894 :734 974 W.40 3.94 .. 57207570894 3./. 744 W... W.30470934 #.34 5430.09.70 2. :734 5708988243.88.0 . 9/.390 :207034.0 .

.3 90254 54.4 .94 84-4/.4 . .7:-.

/27 980...3 . !4/7.9079 0. /7039.094/4 894:. W 890884 . '...4:. 4- 3480/ 3./7 .3/90 3897:2039 5. 3897:2039 .30 9703:9349025.89.99079 920.435742030 9025. .9801 4.33$0-.    :  #0:    70 3 :  7...8945..32:8.

  0.24. 80592. 0572.2.78942 '7894280570..0...804/70 ::32.. .2 894...49. 34 2:.33907. W843....34 /843.4/70 :0  407.39.2.30 4/70 :04454:890503.0 4/49. W. 03. 8089. W:2..4//. 03 54.3933907.07...:0/3489. '. 43843.0 4/07.0 .393489 /843.80343.  ..  $.3 4.. 80:3/..8.. !741  089 80592.80:3/.  907. 2.  097 . 509 8089.5:84 0/.3907.57. 48..393489 43843.:57..943. 8-- 78 4-00 .2.8.393 3097. 907.42. ..0.. 80/./:4/0..3907.20 :9434./0.8 30 .43843.79..2.303 54. 82./27  0/3489.02.8:574932..3-74 '0 3.3933907.09 9434.2..0.2. . $0/0 5470/:0:3/0.4/ /08099434..2..87.3. 0307. !47:0 943.880 :2. ..3...393 .9 %#' 47 . .4//0..79/0.080 3. 24:-98..3.  907.2 .-804/70/4 48:3907./843.97. #..43843. 97943..:3.3 3907.393 W43843..4 /3..:84 033907..3..0.. 893907... 07. 070 030 . 803. 907.8: 70.2..  '78903907..2 49.8:43 4.4. 9.2...0 342 304 .8089.72430/.  07. 80592.: 7.5094894/ 8: .57. 49..4/843.: 3 :3843 . 5.79.33907.482 5720 W54.2.2.:/.. 80:3/..494200 948:43 .808. ...8: 80/0 W 89 8:572..3.39...20 :/...2. 3907.33907..303 /2 8:8.3907....3933907. 904 3907.3.2.04/70 03 30 8.35424... .449.... 070 030 .9. . 2 8: 80:3/. 907.39/0. !7..2..  ...

 3907. 0304.3907.47/../.: 89 W'03907.. 54:890503.093. -4 30:9..:2... .7.: 3489 /.. 3. .: 3.24 3907.47/ /4-.: :...894 /4..08089.943570-.830 9:2. /4970 4-79.09 357 57...303907.7243....:9.4.798089..3907.7 034 7.:804..8024:4-79.. /8 432..: 4-79.: ..3.4834..4 203 970-.3907.0 . 94 -00 0 7434.403. 3907.934 W&2.. .:/7:. 80433.....1..4-79.9 -79.343907.89.3907.  . 4370934257207:8094 . 0 /7:.907.7.: 9.: 089480.3.. 974. 0803497. 54/7. 80:3/: .42.3 4-7.3035489..  W 893907.:54.934 3...457207 4834.: .30 84 0382-4.0/0.3 ..80890  /4/0. -79.0/039 ..0489.. ..894. 3489 3907.84.2..: 3 0 !48940/.:20. -74834..4807. 0473943.-.49.47/ 4-00 ..8.244-79.3974.:804-00 .:907. 4-7.7243.:0:.4 20 :92:4-79.4-79.4/89. 3../.. 03.:4-79. 17:..830. 08   !457. /...724384 5.4 9480 -. 57...5489...49.4845.3.907.54.347 0 . -4.808.

: 4 4-79. 17:.32349.43.474.0/7:0.: 303./.42.80573. &70/4. 24 090. -0 .47.474.:.33.2.804/8.47. 424 0/.34.4 0 43/.2 .5 :0/.9 /.2 4-79.:.48094 425:08. 08 94 247.4/4 3. :20 307.380 4254.7.289.7.7. .3.2. 9. 4.- 4254947.54 74/: 357 .8. 09.80 -740..7./ 204/08940 170./ /7:4 .2. 3.:94 09.2 : .4 /4/.3 07/. /.

79.3 3.:547::0203.. 3897:2039 .0...8945.44..:2.8: 3907..//7:4 9403.47/  &2482089.99079920.90 790.32:8.  : % ( '. '. 4-73:94  !4/7....3/ 903897:20395.7890 '05489. 809.3. 0 ./7:./27 980. 894 0/..2...4:.2.9801 ./27/...89 .094/4894:.  .4/.4 907./.

3..33$0-...89../27 #0:   70 3 7.4. '.0..    :   4.

87. 5. : 4/07..3-74 342.432.  48:.3:.947 0 . 03.7 !47:0 834.

8-4: 489.83 78 82-4.8:30. :2: : /3.2.

43../7 090 !741 1709 82-4  %' # '& 8059.47/. ..47/0  !4.83 : 9.47/ 20 ./ 204/0 4 43.03.8.:.

..47/ 3907.39434.8. . .89.

.-. 80592.7.47.47/ 2.804. !48940 7. -79.94380 089.84.39.39.47/.302 09./0 /4/.570/89.47/ .3038059..303 .:. ..794 943.3938059.  .47/ 2.47/ 94 .47/ .0.39.:.47/ 57042073 ...47/.: . 3 8059204.0 $059.0 30..398089.. 80592. 0:54970-. 80592.39.   !70420738059.39.7890974.8059. 4.2 .. . 80592:3.47...9. ./4834.0.39.47/ 82.390 . .0.. 80592. 04/. 3.74 :.47//:78 .39.47/ 82. . 80592. .47/ ..2488059.39301:3.47/: ../.489.808.  .39.. 80592.4-79.:. 0 !7.  '0/:78 8059.2 &2. 82-443..47/ 2. 907. 98059.0  -79. .44-79..34 943. 80592.47/807..84/..47/ 82..2 . .47/ 4-00 .' 89:53:/.47/ 248.30 /423.2 . .47/ : /:7:   4803..3 /423.303 .47/ /:78..89./. 8059.3938059.47/.07. S /2 !4::2.0 .39.943 80570-.   .  '02488059.303 8059.0/4/..  423.3.47/ 248 . .49.303.

   /7:4-79.0 .

907.79...47/ .

89...2.4/. 8: 9434.:./0..47/ 8089.39./0.47/ 8089.39.47/ 8059..39.574 703 974.03933907../7 80/.27.47/ :3/0. 343.47/ 3907.:.::4789080 0.47/9/ ..79...805920 %./:78 974.974.47/ 970/0.47/.79..47//:78 .47/8:: 4834.47/     !74 703974. 99434.3943 543. :78343.943480.47/ 89.48:343.20 -44/4/..9.47//:78 .43970/0.:..32 9434. 82-4 4/. 438:80/0  20. :/: /.8/4/.0 :.39. 30548940 .343. 9.3 9434..080:3/./4/.2.8.47/574 703 .. 8.2....: 343.2. .// :7. :78089.49.93.47/:3. .300/34 943. .47//:78 .2.47/ . !74 703.974.   5480/3 4-79..

...0805920  !74 703.2.88:4-0/303 .  .804- 34 489.7. 4/3.0280592... 304789080.2.443.2:.47/ 907.2...  423.24:.47.0.0:80:3/: 0 0 89:.3:9.3938059.48:2. $:8..9.0/348.8 8034.343.39328:80/32 9434. .:3/0.-4 /843.343.89404/974. 8 .470 3907.0.207 490472:0 &2: 4 90470984 57.:./.47/ .393 970/0.47/: 4020907./7 3./7 3 8:8503/7.47/574 703 /423. 89.2.. 89.32943429. 423.30 47898. 423.393. 24:2.:2. .2....47/0.8 574 70329434.34 .47/8:8.47/480 8. 7:574 703. .393343.47/ /423.. :20894/423.47/ /423.0.3 ...2.393 $ 34 2 22 2.0/03: 4: %.2.47/ 57.79: %4 . .804- 34 489.393 8059.48 4834..3938059.393 :3/0. 89.2.. 57020 903..2.-.45480-3 954. 970/0.0.:.47/ /423.47/ 80/04703.2../7 .47/ :3/0.47/80 4789:34 .47/ .// 22 248974.:3/0.-.0 %.343.48:. .

.70 03./4/..:.4.808.0/38:4 24:-9.7.489..4 024: 0.4304/70 03489 89.2. 90473054-. 24 0:744./ 49...47/ 05495:3...9 3489 %07.8.43.489./4/..3 3./7 9434..: 04 . 74.39:-4 0. 94:.80-3.47/.70 ::.0/80 209.94 7.894080 57...47/: 8..4 803.8940 804/4834.:5:3.30907.2.33.4 940 357 8059. /7:4/ !74 7030..8:530 08:.3: . /89470 .: .789: ..38059.../.09./7 . .89404/ /.: 302.47/.3: .4/9434..3507.4: 0..7.43 0894301:3.. 2574.907./.8972 . 2:.79:8.43./7 342.57.4 8:8503/7.: .437. 3 & 924390892../7 907.47/8.79:3. 54494..34943.: 0/489.47/. 0097 349../7 3: ./.80 08948.9 /843.. /8947.47/8.708.47/ 089480478903./:724 .3905430. 3097.8:8503/7.47/ 308.0 5:34.39.3943 .7903 . 943./.  . 890.9.209. /4/.7480 : 089.47/30 7. . 4254. &54970-..393489 70/7 %47/03/.47/./7 3: 80:3/: 8:8 8:8503/7.734 2:.7.70 89 3907.0708: 9.:4 0/3:.724384 8.33.79: 8:8 57 ..34  !447/ !447/808.42 8:8  &9047.447890:74.7942: 40204834.0:8947: 2:0 &545:. 43.0/3482344 /89470 :/: /.-4943..47/.0   .00/.84289:530.:3.0/... 8:8503/7. 8.30  47/ 82-4./ /7:4  05495:3..0 :/: /..-00 8043..0.95.834 . 0097 309. 0.47/ 8:88:88..3 8:74.

 0    :78.2  -  24 .3938059.43.47/ /2 S - - :2.47/ /42   - /423.0 .303.47/ 2.47/ .   .

.34082 .8.04 84.57. .. 357 $42 804/3483.:: 9 /.40 24-2 .2.:89.393 8059.0:4.474.08: .:574.484..43/. /7:03907.     /423.47/ .303974.54:890503 -00 .489. 9434. 03. 8982-4...-2$4/2 9/ 05 : /2 .47/ /2 - - -- :2. .47/ ..3 804/3483. 03. 2. 24 $ 43..47/ /2 S  ..4  43. /42  2.39.....24 2 5470/ 43.3.3 0 .42 894..247. :2. 574203:4/4834... .4 43.4074/70 :0:7 .: 9. 922034.4-00 . 54::2. 0..803. . 357  - 9/  %.47/.2  - - 2.04/34803.0.// -  .34 544 .2..943 ..47/     343.907.9- /4-024$-2 -0 24 2 .474.// -   :3/0.45470/84. 2. 82-44/70 ::20 4730943.80592.303974.3038059.74/.47/ !4 2470/424 0/342 8./:788059..8043:.244 -0/3489.: $42.3.4.: %74:.0 9. 3.34 30 :54970-.: .024:/4-9 3004/4.//--  - -   /:4/0..S 7: 02 7: :484 570.: 30 .:7 .:.30.....:.47/ .44834.- :2.79. 2 9:-:3:0.7: 974 09..2...2- - - - 54::2.:8.2.: 09. 2488059   - 54. 7. .24 4 - -740.303974.302  4  '0484.3038059.94970-.47/.. .47/.4/..47/ 489..2.

   : .543.3943 /.0. !4/7.7./27/.:547::0203.7890 .: -.7 8.3. % (  .47/ /:7.9:7890-9 :89..24 8089.90 .3...8:9.. /..44. 04834... '.

33$0-. 8-- 78   !741 #0  :  : 70 3 7.3 2:8.89...4:.3./27 980../27 4/07..3/90 3897:20395.    :  4.3-74 !47:0 /3. 9801 4...8945.947 .2.'..990 79920.0..3897:2039 .094/48 94:.'.90790.

3934  24/:8 478 3.: 248 .08 1 $5.47/ /2/2 24/:8 783..-4.79294342 4-74..9074.72.../ 24/:8/4-74 .: /843..2.. 943: :3:3.3 .:  .47/:8:8 . /.  470.:04/0 24.543..47/ #0:9.47/ 2.74 94. 079./80 :20930943 .9943 07. -0.24 2.249435.-4..-4.: 3./.47/:83 03.90 5.1089.4 0 :788.9 : .47/ .42 5.: 3.80 7. 943: .. 178. 247.: /:78 8.8024/:8 0894870 054/ 3. 943: . 943: . 47890943 3. 2...470 89.4. 8: . 570547: :0/. 03. .9: /:7089.8:8-  . ' 24/:8 4 /83.38.47/ 0202- 02-8:8- '24/:8 /83.0 &$  24/:8 438 43 3.0: .: . 343.. 032 09.-4.47/ 2.7.09:0 80-0. 80:089.3.: . - 2.0...30 54494.. 943: .87.54..443/.. 802: .9943 0 :92: .384 . !70547:.: 248 .8 $09.

8:8 .

8:0943 . : -.4 /2.

9943 :2574. 4254.47/ .47/ 0894330 7. 8024 0 :5970-.:2...:8098:8 ..47/2. &. 0303..:: 907.. 40 8:7.70 ..-4. 8:8.. .

303 07 8... 80870 0 54/3.-4.8: 390708.24 2.47/ .. 4.: 54::2.9..: 3.80089..09434. 03 089 943 ....94 94 3.. %....9943 .0 24/:820 24. 9480 54. 943:0 :89.393-4 94.470 3. 204/8.-4./7 8.42 78.::7.724 089..47/ -0.0/03  ' 24/:8 48 3. 943: 0. 78: 8.47/ 2-  &$:24 089. :54970-. .47/ 2.8344/94. .-4..0 .2- ' 24/:8 478 3..54..4/4-..30 24: 3489 .72438.4.

-4.9. 0894 3.3. /:7089.3934' 89:53.4!7042073.. /8. 24/:820 24. 3.47/ '24/:820 24..9 .. 543.303. /8.70200-45 .9. . .47/ - '24/:820 24.303  %# ' 089. 8. 54::2.0 /423./7 8.3.47/ 2.0 9434.4423. .5:34: .47/ 54::2.-4..393.: 47 903. .. '24/:820 24.-4. 543. . .-4. 0 84:3/:5489 -0-45 : !7207.

--.

-.

 --.

990 089..- 9434.0 578:93: 24/0732 2: 2 57..3934 .34 943032.834 24/054402 8.9:7 ...-0.. 4/348344 24/:8 3. 4.907.. 3.30 .43089./..4 .: 0 3.-0: 54 09.0 .. 4-4/8.9 24/8: /423.3.280 3/..43 8: ../..4..430 090 3.357. 478340 8574-.7 .2. :.4.98.0 . 9.4:089.. 9434.: 54494...8. 57942:8..8.. 48.7/9 9.7..-00572039 5..2.:98..4308: 0 /. 8 39. 5. 089. 890..4 /085470 :..0 -.90 .8. 3 0 :54970-03 4 ..08: ..3943. 03: : 83 03: 54.: ./7 0 83 03: 54.-0... .. /423.0 540/.224: 2 ..4.4...: 7. 9..9:9.80 :54970-./. 2:. 2:0 .8: .9 /843..2.39: 7:270 2...3 :84.480990/.47/ 4324:8.0.4/ 8: ..7.0:470897: 073.089.3.3. ./8.- -3.: 7.47/  489.30 2:0 %40 0/.7.9930/3.7..47/ . 5489:5. .-8054.393 343.47/ .3...80 . 572030 4803.9074. 2.909  4.7 438:8. 4802. 834.393: /8: 5.434 08. 0 43/.47/ .245430 0020394..0 9..-4.4 080 :9..9 3.9 57203./9 489. ..3.7.9  4834.90 5470 .7. /.3457..3 4.47/.57.47/ 2.2: 4 89.4-..34-..4 /.:2: . 03:: 24/:82. .7.. 7.. 8. -040 803024 0 8.. 54: .. 03:.

9801 4....2.3/90 3897:2039 5... 3897:2039 ..  '.30 204/0.4:.. .. -.32:8./27 980.2::9489.094/4 894:.8945.14. ::4/. .7025489. 8: .:209:4 9 42. .752.3 54 94.47/...  !4/7.0.. .702 090-40 7.89.80 870/89..9079 0.: 40 0020390 :7.99079 920.947 .    :  4./27 4/07..'.33$0-.3-74 !47:0    !741 #0  :  : 70 3 7.907.0 80.090 .89......3 .7./7: 7.

94. :.72438 204/8 5.30 . 0342 /0:9..3.8.039 0.70/3489  097 .8.039 803054/:/.7.72438: 897:9:7:0/30 2: 028 903  30.9...09.0 :.0 0 3903909.3 0857088.87.  0..039 /4.. 3/4..2 ..3. 89.2..: 0 204/8: . .:20.. 3.3: 903 574-02..30...4280 54/7.37.:89.... 2: 070 03.3.4 3.708. 7:509.9. 2097 2 542.83. .789. -9329434..03/.. 3.30 792 0 . 2097 289 0 0/.  03.. 0 9434.3 .379.. !7.7: .0 . 0: 8..2....  #92 . !4/ ..3054/.039:./.  %03 .3. 0342 303.3.3..909 ..5../.039 8054..08.9.2  3.039 428089 : 0/3.9..039:. /..4 43899: : 57.039 80.094380 7.

47/..039 89 0 .. 943 .72438 . 82089.4/ 8:-945.43..7243: 540/3 .0 80.5  .34 4/2.

/27 980..2.  !.2.0/:7.. ..54242 /3.33$0-. 3943: 0/34204/ -04-7..9079 0..9 8.039:.  !4/7.0.9429089. :3... 3897:2039 ./27 4/07.9801 4.99079 920.0  04/8 .3-74 !47:0 /3..8945.3/90 3897:2039 5. .89. 8-- 78   !741 #0  :  : 70 3 7. . 0970-.. 8:07 0/..: -.. -2:.3 3.3.90.342 43.094/4 894:.039 54/.58.3489 -4 /..3 .'./. 4: 89.0.420 :84. 7.909 3. 7.039 89 0 3.4:..3.947 .. 54..7. .4 ..  089480 2: .03 902. '.72.    :  4.32:8.838820 9..020 .

7.4 /0..: 2: /0. 90254 543.0 39075709.  .57..3.859.. . 473.87..3: 203: 3.30 792 0 89. .43.3: 39075709. /3.30 .3 . 034  .2039.302... .4834..  03... 034 ..439489: 2097...7020384 5748947.20 : 2097 0/3.302 890 03.2 17.-3489 570. 304 543.7 3.3::4: 2. %0: 303..: 79.8.5489.30 894.57... 85484-3489 480 .2..3489 30 /4... .79:.24 :74 03.

34/4834. #.7..970-.70/3489 /48934823.2: 9408..:7:50 17. 5702.089.79:.2: 42 828:85.00 34930....79:.. . 70 03. 3...0 20 :84-34 7. ... 54:70 03..7:5..3 030 9.8..42 !4/17.3 . 870/3:-73: .34 17.:20.30 54.940 3.838:4/ 54709.7..9. 4/348803.89..0: 43..7.4./..30 54/7... 4/8.834 39075709.30 20742 .893 083.300:84 .4/0 5495:342 7. 79242 209742 /3.2.94 89.2.7..4  7.. 54/7..53.4 9.9.4/0: 20 :84-3:. 3.3.90.0893.442 .. 543.34-2 $..80-0 3 ..42 54/7..74 90834:.30 0/3..4 54/0:4/. 4//:.570/89. 97/0809/..4 03..:20.85470 .9 7:5.0 7.4 8.94 3430.:8: 858..304 2: 4/0..30 204/8 3907. 7: .79:4909.3: :2093 4/0.30 2: 028 40./7:2 2: /8.03: 2. /4.8  %02540-73.79:.:20.3. 97.30 89. . .242 .2. ... 54 09..-4/0..79.4/ :/.. 7:05789: 54709:/.3 3..9.30 204/8494.94 0074 ..:20..44/ 4.3/04.:/.7./4.7.348.0 .390723 .30943. 90254/3.057458. 14727. .94 4/. 3.. 8:249. . 0/.20 /. 33. .304834..9.24 80/9434..0 4 34 7.7.0.0...480 540/39434. 9. 7. .89. 042:83.834 5700/.. 7. 5074/  79:.0.57.43.

:04/ /7: 24 /.:02489 0/34 4254947.3... .0.303. 7:5. :/. !4 942:. . 204/0/.:23:9: .- 5489./:.830  73... 40 8:...7.88: 540/39434..4342 95 342 54 420809.0 : 7.3 54894.30 489.0 7. 89429::894 .0540/3.083 9434.. .:2. 20 .4 .48:. 9707.907890 9489.: 9434.7020 %:30970-.0 .30 7..7.0.3489 70013489 4. 7.4 30 0/3:898: 054: .. 4.7:894 89.740.2/..304/ 2097434284 24349434 9025.3 4-73:94  : 890 4/7. #. 03042 /:42304..9:7 3.. 57203:0/.830 9. 9430 89. :854703 80/0 0-9:-7.9.2.0 : 30424/7.892 4254947 089485 :8930 3490408: :7. 34-4 94..575.94.90254 8../.35:8 4. .- 4-4.0/0 %40.3. : . . 4 02: 0 -970 . 34 3.7.4 :850/.80 3472. 8:4309.90.94289: 43. 57- 989 8.70203.480 .89. . 34 4/70 030 .442 24/1.40 80/4/.4/.8094 548930 574/: .7:3. .9 : 3 93. . 7:509434.9 3/... :4.: . 484-. 4254947..2039 :7. .302 87...80: 39075709.3.784 907.302 540/39434.030 2: ..74/342:.42 9025. 30792 3489 . 8455480-3 894.: 3004254...89 570543. 43/.4..4: 5.0 42503. :850 3: 39075709.

 2: 4/0.32 5424..9430 902. 3897:2039 .. 39075709. 3.90789 30 :7.8.0.2:.947 : 7.33$0-.    :  . 70 3  !4/7... 8.4:.../...40 .. -490 570543.9079 0.3 .4 .7.4--4 3.:7. 4/39075709.89.0 0-. . ./27 980.0 4 4834.3-74 !47:0 /3.947.8.. 3..3/90 3897:2039 5.4...489 . '.8945.2.80549420 807.7. 2.0 :39075709....'.094/4 894:.48. 2:03. 04 4834.74/3.4 03.3489 .32 0020392.  .32:8..2. ...::4/ 8 3/7: 7.0.4 5:34/7: 1.99079 920.9801 4./27  4/07.54494.9.570. 8-- 78   !741 #0 : 70 3   4.

4/ 20..: .. 03.830 40 .792. .24 /843.3.702034 .. 9.40 8.89.47/.3.4 03. 303.303044 9434.: 3489 -0.47/8.393 ./7...30 57. -0.3. 2:  038 /0 20 4. 7.550.0 & #  4.87... 572093.83489 7.9 47-0 3897:2039.  47/ 0/34. 700130 4-4.89..03 57090 344/ 43843.93.0 9443843.39 3. 4/89:5.3..393 /843..39339 07.90 .8344.930  143.  4254. 90 .38.3 4 5:87. 0/.034/ 43843.7. 43/. 3085484-3489 50.. 2: 028  .47.393 4/348348.

 02.74/3.39.: 32 54.302039 17.. 03/04 9.2..7.302.3 .3 2.  :89.4 .3. 3..9.3/0 17  89.:89. 5707. 43/.8..4.38.0 94/843.3907.. 574: .8470  $:574934908 90.. 3.2. 4.7./.0 .. 3004254.7.08.24 54. 3.2- 8489 5.79  78 ..77.47/  7. /04 10 : .0:..:. .:. . 303. 9434.

9..2:... 2:.. 90 .: 8.3. 4254947.:0342. .2./7 . $:574934 70.. 34.17.4930 5741080 05495:34 44.3 :2093  38.7..8. 04583.354.90  2.9.2- 03802-0 17  . 470897.2.9: 0894 :54970-. -. 4254. 2:.8.:89 34 .2 5747. 0894 ....28. 9..7.907 :-90 :2093489 . 302..34 8.. 50.389.: .. 7:5.7. - .2.2.9 '4..  04/ ..07.0 4080 :20934 :-. 4- 34: 974/0341472 9. .2 42-3.3.3/.8304/70/-0 5424 3897:2039.5. 2:.. 570:/:2. .93:0/34 3897:2039. 9434.4 9434. 844 . . 4904  584:93. 089.089098 /0:08: . $:5749. 4/7:4 .: -.9.734 . 43/.3.30 .38.74.32: 4 8..0/34 2:.8: 57. 4.  584:938: 8:85484-.4 . 4302.3. -05424 907.0 .40 4834.38:  7.7.7434 3897:2039. 304. /.54 . 9. 4 .

30 97.3 :74-4  .2.  . 3897:20398...0 ../27/.0 .    :  4.3/90 #0  :  : 70 3 7.8945.4 03.7.. 24344:: 5447 342/0:  :2039.33$0-. /.4897:2 5842 8 .30 ... 3897:2039 .89.. 47.3-74 !47:0 /3...9801 4.  :48 89.0...3/04300 ..747 /:. $:574934 /23:.094/4 894:. 3009020 20 8030702090 34../27 4/07....39.30 4254.34 3897:2039.32:8.8..947:2 45070 /4.9. :98.0 8089. 20 :84-3 792 4/348 .3. .4:.4.89.. :80  !4/7..947 ..4 4. /.:547::0203.'.3.99079 920. 8-- 78   !741 '.4897:4 .0.   : % ( 3897:2039 5./27 980.'.9079 0..7./..3 .4897:4 54.89...9434.

34 3897:2039. 4254..0 .90.  ./.7.3 7:8..4.9:70 8. 23.. 2..7243..9:7.78..907. 2042  . 784.:. 4- 34.  03. 4254. . ....87.-0 .3.

 .

.: 30425447 9:  .7.3 8. $.9.0384- /04300/7:0 14720 3.: 448:7. .038. . 7. 0 0 450704507090  409.  . :7. : 57. 870/89..09 : 4 8.2489. .907./84 . .:90 2. .3/:7.7..93:2:0 -. 22.3..7.1472.380.789.0924 0-9 8..9: 0584 -.

 $3432.90347.74.7.143. 475:8 -.8 0 7089.3/:7004./8.720 : -. 9..3 . :143:2 '789. 5082../.7943  : .9. 8 3.7. 4-40 .: 974/03429. '4..2-.302 .97.7:/.7309.9: . 02.3/43  . 3897:203974/. 4730  .7.8.38..804/.8. $9.8..

 .

 .

7.89. !480 . 3897:203.7 .7..3: '.7495 3 4-. 570.3: 54143:: 02 80870/ 9:3.0.079 8..7.9 8489 0 . ..4: 2: 0 :2093489 4. ..9. /:.9.03 541434- 1:.7 0347.4.74 2:  054.2073.. 4-:.7.9.:544.405480 ..9 :8.  ..470:9.... 3.4.43 0794 74848489 43.38 90 90 89.03..: .. 80934.: 3897:2039...30 :/.349025. 47.39.207302:0 .-. .907..: 4. 9.' 57.9.:7..9. . ..30541430 :2: 4 70308..947:2 4507. .574..843.:7.5. .

 -:14.807.

32 475:842 5708.. '..: 032 4 42 9.3/74 42034 $.78.. 3: :4..24 :5703 08. 3897:20398 .-.541434 .8 /:-4 2: . :  :08 .479..4/.3.7.8/43. /043. 47:0 . ..9/7  .. 02-./  470  :  #.2 57.93.73.3 9. 8: .50.4 '4/0 2..8947 $ .4..724384 89.34 03 .  03/  '.2.: 3897:20398. /7.84-2 4//40 $3432 4397.2.  03/ 4 -.

5082. . .73.20.34 3. 7.:.

./7:4 3897:2039.24 9434.0/34 3897:2039. . :/84.7.. !4-4 943.:. .90789. 3.38.4 0/4-. 342 /4-.8. 850.943. .1 3.07.::4/ 9434. 92 3... 90 54-4  4074 5.79:.::80 3897:2039890 . 9434. 54 448043 7.8. 970897 894397:2039.7. 7.3. #.7890 .9:  4. 0/3428942 3897:2039: 9.4 7.943.90789 34 792.9. .7.

90.0  :. 7.2. .9:  47/:3 5729./ 854/0 0 0 943.. 9.17.:7.:8. : 5489.3.  7. 2.073. .34- 5414303..2-:70870/30 70897..79:43.1:7.9..4430 ..80 4- 34 2574.7. 204/8.4 ..30 903 0. 4.4. 903 .. .7.7.3.3.  :70 -4:700 17 $9.789.

   : % ( '.3/04 8..7.    :   .8947. 9.38.9079 0..89. :80  !4/7.8945.99079 920. 3897:2039 .7..4 4..'. -:708./27/.  ..  ...  :708.0. 8...32:8.9.90789 32 :2.743 2.9. .3/90 3897:2039 5.78. .9.89.3. .4:..094/4 894:.:547::0203.9801 4.    .90-.89....3 .42 :700 0898.33$0-.. ./27 980.

3-74 !47:0 /3....0./27 4/07.4.'.947 .2. 8-- 78   !741 #0  :  : 70 3 7..

5.  03.0 .90.5.3 4- 5./4 .87.90.3803./4 5.74/30 70 .

.

: 0 .7/.9  4/89..7.4/0.39..20303.3. 4 574.8 3.. 2:...907.8. 9:78457.3.0 .: 89..203.4 2-..7. 2./7:0 /3. 84143:  7.7..7...2...30 9434..03. . 8. 9.2 .7/.8 2.34 /7:: 870/30.9/  . /:-4 209: 0 5..9. 7.:8: - .4850. /04/55/4  .7: 47:. 9.8.3. .78.2 907234280 43..2. . .74/3.33897:2039 8 .3.7:2 :3897:2039 8 .7809030 9:2.0 2.8 540/3.2:. #2.4 57034 03090 30 7:0 -0. 280 9:70 450.3 . 30.3 7089. 70. .7. 7.34. 94 924.90.3403 5:/. .77. .-0.30 50.7.0....  2-.43. 0 .973.. 8.39.342 3897:2039.-0 : 0020392.30 5..0/..80 8. :/.20393. 420808.7420/. 54709 :7. 89744.43.0 3.: :/. .2.  902507. 2.7/.02 .04.

.

3 3. 90.74/..3.9.2.43.88:85474 /.7.::/./7..- 5704:-7.4/0.5 0 4 574. .0 7.0089.9.570 . 4203792 3897:2039 5729.4/ .50203..4: -7/04178808  079.: 0 3054 .0 . 3897:2039 8.7. 9. 2. 40 5470 : 0 30 9.0  0089.2. . .0 :2 304/70 030 3943.0 30 3943. 90 4-0574. 9025.

70/34892.  8..8. /. 3044 7089. 3897:2039 4 808.4 9.09.3090208.9.74 9097. 4. 02-. 02-. /.7./.. 280 7. .0.4 .3. .: 50.803 . /7..7.2-:73.: 80/4-.04 9.34/3.-43903909. . 4247: .:970-.42. 9. . 1:./0: 4397..7:5...0 0/.8  . /043. 58..0 4/8. 902.5:3982 4-.74/3/:.834 4-4. .39 3.. 89.0 5424 :480 /4-. ..32 34932 .2-:70/:-44 70897.8... 02-. 5434.54.3029.7.:98.789.3: 4254.8944//. 8. 20 :540/3 9434.94/2089.443 0 4 04..02-. :/..0 80/4-.3: 50. . 70 5470 :54:0 3..2.4 9..  30 :/.89943 8.30:..7.  .7.  02-.343 $:574934 ..2.902038: 547020 03 ..4 .4897:42..2.9.4.3.3. 23:. 3034 /..57 4.3.94.4897:4 :-7. .4 7. 9.  57090 .73897:20398. ... 9.. /:.. 0/340 3.3:  23:.3. . 3897:20398. 43.. .:2039. 4-00 03470 : 30 9. 203.4897:. .97.30 /. 7.30 9.70 /01 . 3.789. 43843.7.89.  50 : 3484...9804-7.7. 04 . $3432 .4 9/  03 308 3..47: 70.038. 20 4/34897.:5: 00 /...2...8.0 3.0 30448.54.3.8.894 804//:-030 8:.

.4. /.40 57090 34 8. /7. 03..432 9434.3.342 3897:2039.34 30570.3.39.9348:5.  .9.9.2..:: /843.3 .. 20 :970 0 09. . 309. ..7243.39.47/: 4-7.4.3:  8.2-: ..794. 8 42. 843...47/ 043.808./.47: 50.38.:.143./34 3943. 3897:2039.2. 43843.3930 3907.840 9434.393 3907.39342 .34  4/0. . :3042 .9 50.: 4200/.80 7..8. 903.  :7 /.: /843.3. 34 4/70 03.3..90 0 /. 09434. 089./ 20 :9434.3.70 0 : 308:80/3943 3.3 4/34820 : 540/3/043. 4 4-:..8.. 2:./0470897.08949438.89..3 /.0 14727.7.0 /43.3930  89437. 308.9.034/ /843.307:50 9434..57 4.342  843. 54:8905032.. 3057. 7..:: 80/0 02 43843.9438..834 4-4.9 30 894 308.3 0 9 /.98..: 3308../8.4.. .: ..

9801 4..907.4/ 24 .33$0-.4 4.89.:547::0203..0.32:8.'.3..094/4 894:..   : % ( '.89.7.    ..  .3 . . 3897:2039 .../27/.80/24 482489:53.99079 920.8945. $:574934 .3/90 3897:2039 5. :80  !4/7./27 980.4:.9079 0.

..3-74 !47:0 /3.2.'...    :  4.0.. 8-- 78   !741 #0  :  : 70 3 7./27 4/07..947 .

3.907.207 .8.. .7458.  0.7..07-.0  . 3489 &2093-0 30 89..789 4/34834 90 390.808. 7...7.89. 454/7. 4254..8030:5..54..7.0.3 3. 903.34545 . 009742.170 489. 7..9.90 9. 3/:8.3. /04 540/384 03 2: 4-. .  09 . 42. 4.30942 45709.... 2:.. 2..790 . .: ...7.3 0097438 389:20393....: 3 9. 00. . 4/ 57057004. %02.-. 439303. 43445:9.30 %020 :843.54143 89. : ..7 30473.  097 3 3897:2039 850.3 2: 89. 9: 34.80 085437.9 1: 4070 4 4-:8. 2:..7..0 7:50 20.3 3897:2039 0 .04894 3 5729. 49 3. 8: 5703483.. 78.3.907. ..3.2:.84./: 240: . 974/034 84-4/34 570/344-. 442.0/342 %0242 43/.0 4/-. ..7.80 :0854..3 3. 4..87.0 8.170 0 2070 :897.3 4 0097 3 894 0097 3 3897:2039   .5.3.4 4/0 :89 3. 30 !48940/. 30:47 574 489 8./..74/.74/.4 5480/..08940:.2:.300. 0 143420  854. . /.: 42.47302:0 30. 4/-.. $3432 70. 03..0 49 3.. 5727.

: 0097 30 25:80 .0 24: 3489: 89. ..: 57- .39:3 04/ 30  308. 0.:: 43897:.: 0 9.42.97059..7. 7:42 3 43/03.5.4 0097430 8.89..92 5704..034.4/30.8 .93..9:70 4.34 .34 /434834.3903 4.: .94 897:0 #.302 4/34834 :/.9  8940097 3 3897:20398: 00974 .3 4-4 924. :9 03.998.0 3. 0 ...: 3./4-..349025.43..:89 3 ..9 03 7.7.0 . 809434. ..0 7:50 30874 3897:203954 ...947 /4/742 ..3..07 038.3:2:0 3024: 0 4-:.0 744:5749 0 897:.7. 5424 : 9..8.302 7:0850...: .

.23.842 3...9: 8.4 0/3. 7. 9480 3.9.72438 9434.07.. 9434. .57.44/ ..49. .: 0 .:.94.  3. 4894.

 .3 . 89:/....3:9030 ..4.20303.89..99079 920..094/4 894:. 7..9079 0. !48940 09/0 40482 903 02./27 980.4 ..4:.70/3489 9/: 24 02482.9801 4.:-0 9020  ..9 . 4254. 3897:2039 .5 : 357 8 08 8 8  9/. 3.. .7.8945.89.: :2093 : .    :  #0 : 70 3 7.97.33$0-. '0 -..3/90 3897:2039 5. '. :80  !4/7.32:8.

.947 .0.3-74 !47:0 ..87.0 4.'. 03../27   :  4/07.

784 47089. 37.30 9434.:/043.8 : 90347 : 8 34.49. /3. 8-- 78   !741 . :54970-.4-00 .0 .../30 . :53.3 3.34 902507.1. & 7:5/7.03 /:.784 ...:. 2: 49. 7. 43897:.4/ -. 307043...49.03 /:.393.49 /7. 4 70897.3. . 350.. 3. 4739434.809 850.9:7.3/...20393..84. 3897:2039 /:-4470897....3...:  .74/3...80 -..  .2073489. 2: 450.  . 1.443 0.4 4/.38.9.2.3. 3897:203.7:/3 4 . 5.

39.31.457. .:9.47.53 . /7. ..: .7243.9.4. 2. /7: 9.89..49. 3...  .: 84-4/342 4-: 2574.. /:. 2:0 %2 907234280 4- 343.. 0 3897:203904: 43.: .03 /:. /7 . /7 ..0.493 9434..302.  .:90  49749 7.94784 .4/0 570/:..0397.:9..1.70 47089.84470897.90.3:9 821438 47089.  .. 3897:2039 %43 80/4-.07: 34 49. ....:9.: . . 5.9:  .907..2030 /:. 04/4- 30 1.9 47 304 :9:734.7 :4 24 054894.2:.7203 /:..7.. .08....3025704 .. 4254.

7 3897:20392. 8./81447 .0 47: 047: 0 34 3.74/.30 3.303.9:-74 9025.7.343230 :2093 0 9.3. 70 . 7.470.50. 50820 5754.9.090 3.  447 .

 .0 9 .894.3...401:..:9039 30 .0 800854.. %02004/70 03 574582.43 /04: 42080%02. 1447 40: :84.3 . 8:-/423. 3 .5414389...54 57.909: /423.909:4.30 ... .. 57097504. /423. / 23:. 031:. .790 30/: :4- . 085437.32 943. 0.49. 43/.39.834 97 5:9.. 2.0: 0854.3..3002039 . 24/14.080 /:8 /: . 57207.39. 84-4/34 7.724380 4834..07 897 09:9/ & 907. 80%02..72438089.72438 1:3.0:2093 0 574/:.80: 54 09:.442..9092.5:9./3 7..9..3..50 7440 574.080/ 7. /.83 4-8.39042 08 . 4397. 1:0 ... ..0 .:/:8 42084344 5:9..:7..83.2. : 974.3:.. . /:50 97501:0 :..4208 04 1:0:42080 ..0 . 0854. 7.032 70/42 9/ 82 94. 4397.2.: 4254.0 . 43445:9.0 ...3. 3.0830 :9.4834.0 943.5:39.84.94384 089.7./. : 42.0/342 %0242 4...480 .9072343.724384 709. 44./84 .: 943.724380 1:3. /.38: 3484. . 7. 0%02.0  :.9:72. %02.30 09.8:97 4834./03..9... 4254.7 . .4.30 .89. ..724380 3090 20 : /..84.3.342 943. 804- 34 .: 2039. .80/:8 42083.: 4834.90 9430 & /..3. 4...470 5:3942  :3.5:39.548940 1:08..

$ '89:5.39. 4 8:7.3 %43.907 .89:530. 80480 .430 :-.724384 709. 57090 34 8:-/423. 20 :.39 0 .7.390 9 8.3 /423.429025:. 9/  :7. 89:5.. % '89:5.393 .7. /423. 5749.94 /423.943.3934 .74/3.39.3 8:-/423..70 34898.3934 8059. 03 0020392. .7. 3./7 /.907.32. /423.  89.47/. 30570..89:5.: .3 1:3.:32.3.

.03. -742.9.: 540/32 9.4/ .970 0 5090482303. 480 5:3.7 .. 0/3420.8940/30 .203 34 54207.90789 34 3.79:  .  .7.45 .39 0.1:7. 74 4:80/:. 09. 08./0 3.30 54:.789.7.74/3 3897:2039 4 808.0.8.:..2. ./:42 74. 9..49384 20:7.9.94.

17. 7. 9.4990 9.3.7.  89.9:  .: ..

8...:/.90789 32 570/9.. 4803.0 09. /043. .0 20 :3 . 9742-43: .84. :89744289:  88..9.2. 03. 5704/7 . '789.3. .. 3.-.94-.. /: .:  0307. 57.4 943..7930 &2070349025. .72438489./470934 ..9 3 . 9433. 57.57 7.84.943. .0 -.3/4 9.71 57 02: 80:5:9/4/7:: 4. .3. 2 3897:20392. 8./ /.93..0:4-.74 92 -7432 43.9:8.47/970-.. .43....4/80 .  570.7.3.3025789.3.854/ 4003. .: 7.9424/ /.3025789.88 302 -...7: .9434.. 7. 14727.7.

3 9. 94 924..34 8:8054709. 0902..43. 92 20.947 : .2.3 . .: 30.804-7.. & 50..4:./0/30 . 7.434 7.. 724. 5479. 342 0 3 7.94 0 .3 ..  7047.9:70 2. 870/30.2.  4 9:5.83 / .8945.33$0-.../27 980.5..99079 920.7:7 870/448: 4834./.094/4 894:.3. ..... 54..0 . 4/0/3489.7.0.724384 7.30 . 94 924.322..32:8././27/..  ..0 400 5. 3897:2039 ..5 .3 4-70/33.2.2803.72438 43897:.:9742-43.30 792 47..89.7..8: 0/34.7..3 7.3...38 47. 0302 5470934/0.3/:4/4.9742-43: . . 84 032 7..9801 4.300 403 5-4 8890257.3/90 3897:2039 5.0 7...50. 4/7249.30 .. #.38 47.0. 7.    :  #0 : 70 3 4.. . 30: 540/32 4/80..30 /7. :80  !4/7./27    4/07..84 032 7924.'.300 4254..:547::0203. $.'..9079 0. 0302 :.7..50.04..4/ 0/3489.. 302 4.20394  403 5 3897:20398.3 .4 4. :0 541434  .509489 :7.94. %3...80 5424 : ... 8. 4903.   : % ( '.0.3.89. 7047. 30 4-70/3450.

. 8-- 78   !741 7.3-74 !47:0 /3.2..

87.307. 5.:. 03.-.0 .38. 7.384 :-.

.

7:.2.. 0/34.2: 57- 34 974:.320/.430 8.7243.. /4-... 5424 :480 /4-.3 & '.2.9:8.:0 4. 09434.480 3./.50/.:.7243. 584.7/ 043897:8. 3897:203980/7 4-02.. 7043./4-. ..943 3 974. .. 3897:20398.7243.  &83..0.  .702034 . 4834.3 /4/7:4: 47439.71....980 . 7.947423.90789 32 5:397.2.3. &34.890.90789 30 0907 3489 $50. 5489.: . 20 ::83.0. %434.4 .2.47/3.342 544 .  .-43903909. /.30 .4 7.71:8.4- 32 . :.: !84.9438.47/8057./::/ 0 8059.80.. . 0302 .0:7.-7..894 4-. 4/34834 20 :84-34 54.39434.../:8. /434897./.. 9.7. 5470 . . /.7.' 89:53: %. .079..032 .0 .7. .3. 089..72  3897:20398.: .4 . .7243 9..432.430 14727.. 03.47.30 7. 3897:20398.702080 574. /4/.4/0 742..98.7243 574: . 8.9434..930 304204/ !489:5.1 34890 8.72430  .80 .34:7./3489 894.30 97././34. 54.7243.:209..7243.3.3 0 .. 2.30280 /4-.: 742.4 03 .7 : 8.0 .: . 2042 08: 897.2.724380 40  .702034 8.7108: 8..: 7.30 90 809434.2.32 79242  .303.

702034 :7.  .8.3. 3.38.2. .3.0 .034/ 0382: 50.7.30 . 0805:3 .90789 30 -40 %. 8.2.-7.7 9.4/ 47:8  .834289.3.342 204/42 30 54. 4-0 03.8.0.9:742 874/...702034 8.947 8.209.90789 3. 40 894. 5702. .!. 8:2:8.. .93: $:574934 54143. ...97. 0 4.: 0907414370 0 8057090 34 :384348..89.9. ../:42 5424 :34 3 50/.8: 88.30: ..02... 7:.0 ..7243:2 3897:20398.7.80574203. 89.: 809434. .47..3.830/7080 .9:7.7.5729. 0. . 0./ /7:2 4 570/89.0 '0 0. . .2.7.2080 7. 204/: .3 4-.2-50.579842 5789.302 .  09074143.83489 &89.9434..30 /4-.:3044 7089.. 424143  47 $:5 ..-0 3903909...7.30 ..47/0 3809434.4/ 47:.. .7.42 .0 .834.347:. 0. 9.7. 50..30 . .7.9:7 083.7243.2.77.3/. $50.70 /083. . .33.7. 54 9480:94: 8..0/: .72430 2.8:5.203.2.8.0.7.20 : 540/39434..8309434./..3. 2.4480 8.89.:3.... 300204/0  424143.93..30 7089.88.3.943: 4- 47439.: 54/70 03: 57.840 9434..7.32 .302209.7 3897:2039.:9. -. 57.: 0/34.89..0/4-.9:7 .30/ 0 8. 42414389 2: 7..942209. 8:5.4 0 . 4/ /:209.

 043.08457...3 .84.

.7.3 .4/0 8. 473 302 203 /:.49025.. .980 9434.24 5774/30 . 0473.430. 47308.0 .38.  473.0392.7.0742.9   0894:..4/08. /0894050. . . '039473 -0.4930 9434. 3.9:7473 .74/3. 3897:20398.08457.08457.:.7.7943-.9 90347 -. .8 0 47 043.090347 -. 49.4300 5.7.9  : 47 043../473 302 4730-0. 3.3  5..8  03847 043.0 4/ 943.039.0392.8 -.. 0 .7943 -.8 -. .3  . 548940 $  9/  49.039. . .

.  29..39 .: /7:42 29...30 300792 0 204/801:70 4/3483430 0/34. 742..34 5489.: 204/ ..  :.0 47..3054 3943... 57. :24789 4 7490834 8.0.4.0 3004254..47/:  .. ..8.30 4-2.8..9:  :24708. 4254.943.  3907:/:2 20 :89. 4254. 7. 45070  3897:2039. 4...:830 14720/04.. 20 : 34.3. 8..83 20 :/. 2. 8:80/3.907. 304/70 030 14720  3907.34.894. 3..:2039.2489.7.30 50.. /23:../. /044254..97 34 . 24 0-9: .079/  25489. 4254..3.7.9. 54/7. 9. 89..0  3907204 9.

/27 #0  :  : 70 3 7.3907.54420 804/0/30 204/0/4-.99079 920.9. :80  !4/7. .    :  !741 4.... .. .4:...32:8.0.. 4-79. 0 80040 307.2 9072342 43.89.89.'.9079 0. '.3.094/4 894:.80 8905030890984 /089.3 .8945.304 2: 4/0. 907234 43.4 03./27 980.33$0-. 3897:2039 .3. /7:.0: 8:57493428207:  7.3.07 5489. 4.94 ...... 3 94808.. . 5489:5...  .07...4 0300 5:347.9801 4. .3/90 3897:2039 5. 9020:3.

7 09.0.947 .. ..37 703450.2.780  .:..54 09.74/. .4/ 9780:4-: 0 . /7: 9.4730 :8970 .834 ..3-74 !47:0 /3.3:  .87.7.7. 4..509.:' '. .. 03..7. &38434  4/07. .9 5480-.. . :4: 39075:3. 9.0 0/34. : /04. 300792 0 204/8030 4/348343.  4/4.9.03.0 9.. . 0.32.7 09./7 6:.  ../03. /04 58. 8-- 78  0 ./7. 54:.3.0: ..3.. . 5082. 508 8...834 .907. . 7.72438 8540..03 /:. 9/ :2: 42 17./70 17. 3. 3897:203..

 .789./3.4143. 9.2073.9:  . 2:.  . . 308. 2:.

34/7: 547092. 54143.4/9:2.39. .5082.57 4 .  .3 4-. 0. . 7: 34- .8.434 /:.3.907.7. 4 470897.7...9.. 7.: 80/4-..-909 7.  .07 7..3 .3090 5. .8940 80/. .503 /7039.9.034 :3.89:5. .89. 9.2:0.094.4/0 0204/0: 42414342 89.:  . 4254.0 . /:-03./0.030 8.38.. 3897:2039.:/.:0/.789..343 54143. $.39.3. .4/ 089034. 0. :/..90 . .4.57./04. 4. 4.74. 573.: 0/.7 03..09.39.39234 . .  .3430 9..  .7. 0/3489.907. ..4309.  .30. 2 .850.207..84. 4 29..90 020/9.83070308.4 /7..34 3897:2039.07920394  .. :..  3897:2039. 9/  .8944-.:2039.9.0 0/342:.42 57 .7 !48940.3. 0 ..907. 2:.7.88.2.3 8. 4254. 9.39.7./.0 . 03.3. 4254.84-.3.343: 3.4. /23:. 4254. . 204/434 .4 9.3  .  7.-3489 ./7:270 : 805.343099.. 204/43..3.39.84890 4747089..3.3 -743897:203.43. ..7. .3489 .80 4. .93.  .8024 0 .3.5: 30570/30 29.... .3.7.83.93.79:434 :24789 34 ...83 ..4. 3897:2039.32 57489472. .380 -..943 302 ... 29.

74/.. 87. 8. 7..-. :448: 5470/ 349./.3.. 5707. 5704408: .0 2:.4 . 03  89. 7. /.4/ . 4/70 03943: 94384288902:  4-.93..3 475:8. 0349.30 4/34834 2: 4 8.3:-.4/.4 9.04:534 9438488902.07934 3.907... 02-.0380 5.7801..  9. 43. 3..7842 .3 3897:20398. 5. 4/70 03: 349..3. 89.790 489. /043. 5424 :4.78.4 . . 02-.7:8 4./. 9.9..3: 9.4384 .4 8.907.7. 3897:203. .7.9. 5.. 302:/4-.. 095700/ 47089. 9.74/3.02-.0308.8:3.3 2..4 03.78. 0/32 0/340 32 5842  ..  .. 57 .. 03. 4 902507.58. 4734897..3/04 70 9.7.7.9:70 57.747  .  0 .. 3897:203.40.: 2:.4 3897:2039.4020 570/89.3.799:7.0 5700/8..30 57. 9.7.2.850. 54 09:384 88902.20393.24: .0 .9. 0 4/ ..7309 /7..0  4/. ..7.3... .742 7.  .58..784 ...789.. 030 .4  .4.7 3..803.4/. 384288902: %0.03 /:.0.7 03. 3897:2039. 94 80:47089. ..80 9434.799:7.3.305.4/ 8. . !0...903:90 .  .799:70:1472 .34470897. 054 ..:/.780 .  : 3. 3897:20398.

. ..47: 034 2: 44-.789.47.49 /7.39342 943.. 8.7 :/.: /423. : .7. 7.2:0  44 .079.4.7.079474884 9.1.9. 3897:20398 . . 8214384 470897.7. 4475:8.03/:./34.  4397.:: 792: 84-4/34  447.240 3.:2 .0 447.. 8.80 4- 34. 30:/7: 03.907.2 4254. :7. .4208 . 3.8978050820 : 3$4.079. 8.74/3.49: 8.342 002039:  4208 . 3897:203.9.43. 43..850.49.. 47089742  43. 204/80 897:9:70  447. 5.9  57.: 448489 3897:2039 7:5. 8489 3897:203.: 0 8.34 .4389 :4208094384 -4548. 3.47. 92907234280 43.3. 2: .4/3.1. :-90. 47089742 9:99  43843.39. 0 /043.9:7.03.: . 3907. /.49... 1:0..902.934.9  2: 40:2 3.  43 07947484 . 1:3. 0/342.9./..9:7. .0 .4 484-0342 7.80: 4254.9:7. & 475:8:/7. /..3.079: 4207:5.  40/.03 /:.7 034 70. 94792. 541434 4241434 .4/0 2: .  40:2 2::2 40:2 2:8.0792.909: $:574934/:8 /:  43..:.2.9.0 :0 5.5480 .3 :89:43..: 3 04/1.8947 .0/302: 0 14720 /044 /4..: ..3 1..

 3897:2039.859.384 5470.20 : :/. $7-0  7.43.8  ::30 90 4430 90 3./0.030  470509947 5.0392.7.4.4397.38474.78. :/8...  3897:20398.7. 570/7. 70 : -.4 0. 50. 54143.89.09808. 425434.47309 .. 85.7.3.  4397.3.30 204/0  47047.47. . ./... .5:39 .. 9047. ./3:..3.:.7  47.  .4/ 2: .5742 85702.89. 7. . 9:-0 20 :2032 /:.1.: -. 3897:2039. 0204/.8: .9.20738. .570:/:2 . 4-7.47.47.5:3. 42543039.0 . .-. 04 4397.3 . .20738.0394.. 43. 2:: 4.43 04 .: 8.947: 2 2: 4 .09:  47309 ..-.74/3.4. -..3.. 4... :/...4730994 9..34.8..3909 .4397...40 :89.09:7.7.9:8 .84.4:.4 .430 . 3.::44 8:80... :/. .7909 ..42 54 9.4 57..03:  4307.9 54143 89. .7 :/ 974  .032: . 548. -0857473..0 9.30 508..570:/: 2 .8593../.9 47.  ..8489.4. 3897:2039.8... :0. . 2. 9.89.8305489.. .3894 8. 2.

7.9:8. . 9.8945....4:.. 3897:2039 . ./27 980.094/4 894:.89. '. :80  !4/7.32:8.90789 342 792 1:742  .99079 .9079 0.

3/90 3897:2039 5.33$0-./27 4/07.. 8-- 78   !741 #0  :  : 70 3 7..0..    :  4..3 ..920.2.89.3-74 !47:0 /3.947 .9801 4.'.

994  003/.:0 3080 -7404/4/4 3.30 8. 7.28 & 2: : /7.: 9.7341472 003/0 9 57 0 4..24:4507 0-07 ..  / 0/ 302 .-:.. 480 70 . 8.0 .3.:9.30 .9:7::. 0094.:  03/07 .: 8. $:574934 89.4 7. .32 475:842 7.3 3..97..87.: 3. 204/.8043 . 4254.420805 : 34933.07  089..34 /0:08 34 907.3 . . 47..3. 944-.3. .4834.7.30 30 8.3 0  -7094 9089:.9249.7. 870/30.03 074  ...5470 .34 8..7 54.39 .3 .0.307 .3 0/3.2.. 894. 45070 4507090 -.3.: 2: 4/7. ..942 5470428..33897:2039 8.7. 9434. 1.04. 5. 39434.  3888902 34/ 47439. 03.03450.042:3..0# .  0. 7. 03.:8978. 0 2:.9.35489:5. 0  7..2 82-4 0304 .7..74/3.9: :89.747  .207342:.04 .94 ./3: 89. 82-4 04/8249.03 349323.3..2.2.... 384288902: 570/89.//7:0 3. 4.0 : 8214384 .09...0 7. 742..7.. 249.0. /42.42 4.33897:2039 544/.303. !082.04. 89.7.

03.2.28 2.. 541434- 304/70 030 897:9:70 &' '.3:.2.7.  . 924.4 7.42  .  .1:30-70 9.94. 34.: 724.947:2. 508.30 ./7.:.89.2. 5482793 2..7.4 570/4/345070 47..7..30894 .803.. 5. . 7894.8.307:. 7. 909.32 /04.42.0:2..:: 9:78457.9:70 .50.93:50.9:70 .43. /.3/43.7 . 5. ..8  .9.31.9:7./7..2.3./7..7. 1472. 47:.9 .830 80.4850.8544 03..380 70  . .2. 458 5774/0 . 7:04.2.48.1:30-70 2.2.7 974/03.34-70/ 57... .948.  9:7.789.7  . 4-742/.. 8.  . 3897:20398.7..89..094.9: 78. 3897:2039.42.. /7.2.7.:80 2. 3044.3: 9.8097..3:.94 4 .8.0 3 478 . .  . 4080 :54970-.- 3408: 4 ..7. 3..57..43 8.

.

288457.2.7.2.8. 3.. 3.907.:7. 4.894.93422:0 4/802: 4 .3.34 .  0.9:8./7.3 07089.2 204/8:7..4204/  04/7./ 3907.3.793  048457.8 48050.3 /7. 7. 8457.  04/.2.:..473.7. 0/.8423.7 20 :.: 9. 4/54:890503.9.3.0 . 9. 548.8. 5480/34 09.  .3./7 5430.384: 1447:8.9: 8. 57.

93: 2:0  03:09 49203. 4254.: 974/03429.. 03 9. 3.. .38.0 4/34805702.3. 7. .038/0.43.90 843.03. 33 54 30 0892 89:5302/:780 089. 03 '89:5. 7./04.72 7..47.94 4 -448: 030 04.30: :574 03: . 03 :.0 . 70/4 $.. 0.3.34 8.. 424143  43447/ 3897:20398..8.. 89.9:8 030/.. 0/342 .47/8:57. 3.478. 4.  4909 . .: 420804.80/4-..70 038. :.  89..3.7 . 7.70 47.42 4089.24  8..7.. 7. .4:' .9:  4 089.434. ./7 8909434.4/ 40054.4709. 8.9:7  3470 9. 2: 4 898 . .30 .789024 . 890503.83. 792 42 709.870/30 .3:: 4/70 0341..7417.4/:78. 3.. 8: 4.50.34  434/. 24 .470.7..0 2. !774/3.94.8 308.:89 .9:0:57./ 80089.89..90 821430 9/  097.34 .4/ 400'' 89:5. :9.. 204/8...0: .: 9.3.34 .89.9: 974/03014720 089/04-. !9. . /:7 .43.304-2.8. 03 303.72438.9:8 3:8 0  :80990 17.34 04/8.834 50.:8.7430 .4/ 4003.2.  49. 44/3482.:.907.3: 54143: !7. 0/34.:8.3.7417.2. 3.4.93: 3.47 70.354..4..97.03.0.

'.89.9..4:.:249:8 4-6::8 -4 34 709.7 84..  :44.3 . :80  !4/7.42:.0 2: 4 904780 /8. 3024 054894..30 . 54.2..7.030  49:8 .9 8.2489.9079 0.7 8947 . .9  54709709...:.: 249:870..094/4 894:..9. 574203.89.33$0-. 3.3/90 3897:2039 5.2: 4 /0 0..9:8 5..8..530 !702.    :  4.7 08909 ..3-74 !47:0 /3. 4...7:8 709./27 980.8..30249:8 .70205:-07909./27 4/07.9801 4.30: 8:5749342 57.34 .4397.. 9.2. 9420 2:44 2: 904709 . 8-- 78   !741 #0  :  : 70 3 7.32:8.8945..99079 920.947 . . '.9.3.0 . .30  :9.: 541434289.442:0 9/  .0. 3897:2039 .034 709.4/04/7:0 .84.

30 .803.73.3... 384288902: . .7:5. 0/30. 88902 34934582..58:097..009.7890780 ...943.87. 0 /:4.9..  49. 57090 0 8.. 3. 20. 58203 3.7.3 34933.  49.  49:734 4254.  03.5424 : 4.  4309 .  4. 4254.0 0748579:08 03 .4/ 50.84.2073..04. .83. 4 34 34 92:3.. 8489 3897:203.. 8. .3050820  0:20 870/30..34 34 8.702034 34934582.

 4/30:4-: . 43897:.9.7909438 845/04.. .34 -448: 030.09.84.7.2-4/ 50.2.:024 :3:97.2.70/32-7402 357 45  89..0 43.2: 0 4-0:2: 4 907./. 4254.:..73..84.  5 45:8 .7..0 .0384 /04:4208030 4.72438 204/8 541437..03.  909 42549. .03  -4.0  507. 2: 4 8.. 34.  7.. 3.2:0 /480854. . .34..39 .9 /0487. 1472.48.300 4254..0 43..4730450..8.2.947:2 79.. 0/1.790943.9. '.70 /:09 907.. :/8.0797.9:7 . 2: 28: /0: .  - 2:  0/4/348 /04.9:70 1:7. 8489 3897:203.  504 57.38.9.348043 4.. 8489.07./. 34- 1472: 4254. /. 7:5..7. 03.. .0 8 34897..0/30 4254.8. 4780 8.. 3 854. ..0 &3:97. ..4/348 5702.7.40 32 584243:834 475:8. 279.7. 34- 03.7909 70 9.0384 /04:42080 .249. 3/04. /7.03 2: 3897:20398. 37. 574: . 839. 8.3.9.3.03 1472.2. :.:9474...2 /02.. 3 4-4/3483. 8. 80  50709.09 .: .50820:/4-.42: 4-.03. 13.0 5702..030 34..0 #. 2: 4 8. 742.8. 5470/: 20 :.94 42 -448: 03:  .

2./..30.24.34 . 70897 9/  7089.4/09434...7. . 20. 8.203.2.5: . !4.9:7  7:0 3897:2039 8.2.4..0.  3.0 821438 .8070 :: 5.. 3.30: 4/50/..947:2. 5480-3:70 .  7. 8. 7. .947:2 058.30 4254.8.0 .74 92 :70 . 47.3 /7./:..00020390 45070 .039579842 3.8.0..907..7.30 :9 .2-.0 3 2././: 574/70:204.7 . .3:2 5729.30 9438-4.84.947:2.-:42 %02.3..9.2. 450709.094.89:503: 7:5.83489 . 7.032 .3 /7.470 .0 90.04-74..4750.  /:.3./.2.0 0 -74. .74 94 :/..3. 5707.2. .2073 :/.947:2. .. 47:.034/ . .1472.1472.80 .4/ 43.00 .  7. 47089.3:5424 0097424947.2: 4 8. . 2083.07934 2.:4/ .80: 3.7. 7. .7  70897.7.  705:39 0 0 943: 5414341.-.. 20805:3 57.9342.04- 34 ..7.907.38.7.3:..7 8:5 2.  3897:2039 . 34 35.30 54. : 470897:8: 540/3 3..: 30-40 40 574.2842 1.300 3897:2039.0 3./702.32 3897:20392. 0.79.570230 %..038.20734 3897:2039.8: /04.3 47089..39. 47.3 47.:3574/70 897:.43 . 5489403.89.30. 4.24 0/.3/7 8294.038. . .0 08947084 .309434.49... 54.4.

9079 0.94 9..0.9801 4../27 980.3897:2039.094/4 894:. ..8945.. 8.0380 4254.84.780 2: 4 8.30 0/30792 0 204/801:70 :-.8: 541430 897:9:70  .7. . 70 0:3042 /7:42..4:.. :80  !4/7..'..4/043. 3897:2039 .99079 920.0  893..89..32:8. 42549474. '.3/90 3897:2039 5.89...3 .47089./27 #0  :  : 70 3 7.  :54734.33$0-.    :  4.

947 .3 .3-74 !47:0 /3.87. 54.309020 :305742030342 303. . 3490 . 5.34 3897:2039. 8.33.799:7.8.79:432 -7..17..0.32 7:5.4 0302  !.7.77.4. 08..32: 948./043. 3 57.: 8. 5700/.03.:7.3: 7:4.7. /7.44-..7 : 42.. 4 .47089.7.  !.934 5742030342 4-: /480 .7.4 03: .3: 0/3: 203  4/07...7 7.5.0 4/ 4..03 203 /:.  !.. 47 8489 47089.34 .799:74280 8: /703957 575702. 541430 .  :/.7. 4/34834 .0 3.4 .0 :/.0/30 543./7 .0  !.24 4397.. 0 08.88..34.354 3897:2039. 3897:203989.17:.2..0 3.34 ..90 4254.90789 34 89..470897.5:3990 .. 8-- 78   !741 /:.0 .7. 03.39. 9..7.9... .2.7 !.2..789. .7.

8048. 1472. 5.3. 47.88.:.7.8.8947.0  9. 902.43.3.8. 3897:2039.9:7: 50.. 447. 4/4.834 ..0 17.  !.4 897.  !.942 8:84.3.907.947:28.38. 4 204/..  !.9020 $3432 . . 5082./. 204/8.7.8.1:7. -7. :7.43.

9..3:30 57089..:0 925. 3. 1472. 03.7. 70308. 03 5074/4- 342.3.3834 2: 4 8... 5470934 20.347. 3897:2039. /. '789.8: 574 703.03..907 89. 784..4/4 08.9:  3897:2039.30 2097 4 5:87. 17..... 24: 3...32.:.3.88902: 3493497.3.7.907.  !.4/. 9. 4 8089.:0 4/4.94.04/ /.4430 !.8 3.79:43.4 03: 8: .0384/0.:98. 9..3.30 84 030 43897:.  !..9.89.0 57..5.0480 .. 49203..743 4254947.4/03 974/034- 0/3489.03. 7.070 03.7./4. 489. 57 02:57 .3470 0  !082.3. $8902 43.054 802 .. 8.-.3 !..3..34 30570/34 709.: 44792 94 2. 4254.0  !074/ 2: 4 839. . 87. 540/370 03. 570/ 204/84 792 494.03 5074/  !07509::2 24-0 .

-.

.- .

-.

34 ... 0/3489.- !7 02:802...-. -.4/4.- ..7.

4 . ..4 8089. 3897:203. 49.74 9458. .94 9.7...334 :857. .3.9.7.80 5489 0/.0 574897: .:90  !8..2.302 .../: 389:-: 475:8: 3897:2039. 2. 0 .. 97. 0 :/..4 974/0345082 $02.2-.. :2093 3.  !.4/ 203 9705070302 :83.40 34 58.. 1. .94 5. .-70.:.:/.7.301.4/03050820 0.34 : 32547092.7..309434. 4-:.0 /.:9.7. 4 3897:2039. 1...-- !. /04 /:.  !4.4/0 5. :7..9480 5489 0 9705070302 0/340 34 /. 2. 578942 $:574934 . 3. 4/ 480 ..305748947..389 .33.:3 47439..20 : :8.: . 2 3897:20392. 574.3.:2.3.974/0341472 9.7:  !44 2.4  !.079.74 .03/:.7 -4.  /4-.:830 5424 :4..907. 032 49.3. 3.74/3.7.34 .8. :. . 04/ 3472. 9705074/ /7.4742 3..0/74.

: . .54/ 8923. 0 4/42.478.7..3 /04.300 45070 8.7 3 4/0.3489  !4.:3.9../: 89.2489..0..42  !4430..:83014720  !495:7 .9:8. /.90789 342 792 42 1:742  !489:/:2 7.: !484:' . 304242.34 425434..03/4/.9: 2.0:: 9.0 :/7:2 3.-0300 /:-0 54.300 .74/2.9..7. 9742-43  .

. '. .7.. 4834.93.8570/ 1:0 9/  !749089. :907.32:8.2./27 #0  :  : 70 3 7.943.3 .9079 0.'.030 204/0 5749089.2 2: . . 2574...9801 4..2.3.: 5409808.. 80. 24 0 894 3897:2039.!7.30 23..4834..0.89.    :  4..7.907 0 14473..3/90 3897:2039 5.907. /043.4 58.4/389.3./27 980..398 47.3../7 30 58.7...83. 304.9 89./4.834...3847.3. $ .33$0-..384 47. &.48914720 .7:4/ 7047. !749089. 42414301.9:70 54/70 030 .9:7...4:.7. 9./. 0 ... /0.89.4-7.99079 920. . 3897:2039 .2.9.207 0 47:80 40 :890:/0  !8...3.94784 . ./. 0 089.907 5700/3489 /0.: 8.4/0 4204/ 8489  !70:/ 570:/:2 570/  84-4/34 425434. 24/0732/:7 24089.070 4 2: 427.8945. .0734.3..094/4 894:. 40 .  . :80  !4/7..

3.0 #.. 304 3897:2039... 742.:/84 .39 . 8203:: 4397.3-74 !47:0 /3. 34.8 ./0 14473 204/.584/. 84-4/3014720 4- 34804-7.834.8934 3..  #089.87. .789: 78 4254.3. 03.7 /04 4-2..8. 4254.7.947 .2. 8-- 78   !741 .2...9434. 144732 249.  4/07.7.4.

. '4/0 2.  .3 :/.70203480 .30 541430 2.5.9:8 3:80 : .7  #0.:57. 054. 24909 548.4 7. 420/.30 :40284 4 28.5.80 .32 1472.20730 47089.0'./7.. 4--:/: 0 45070 7.: 4254.. ...43.0 04.7.3. 2: 0 70308.3.. 450784 -. 54143. . 5. :7.9:8 030/.4-00 03302 850.0 54.. / .8..  57.'0348.: -4 574/473489 8 - 3480 :2. 4-:. 2: .. .094.884 .7:3.4 03.2 70 .02 706:02  ./7:2 :20934892..30 3897:2039. 3.02'.8947.28. 8.4 8489 0 .3843 894. 5447 902 /7. 5072:8.. #06:02 .08973.0 . 54143 .' .: .4-. 5480-348.28 2../7. 3897:2039 9.9.-70/7 !470/4-.47/ 7. 47.8947 ! /.0 1107947:2 $. 54 0. 2.2489.4.22.4: 2: 0 :20934894.3. 3.  #057.0. /4 ./7.0302:0 48:80 304.094.7034  /.: 903/03...0.89.:8  ..09849/ /0.0..09073.0 '4.0 :0 80.7. 3. !. 7./43 870/3473 7089.1 34892.02 '..342:.09073. 543.94 . .30 2:0 .4 8:530 . 57.780  #0509.0/7.3:2 /8.:9.034 8. ..38.39:8 9/ 549 :. 279.0. 2:08.  #0308. .8.30304 /0.87.2.3808..7..7.

300540 :...4 0/. 289.9...21472.3429025:  #92.3::4. 4/0943.89.4080 5703480..30 57. 4203. 473..342 540/:78.  3..79:43489 548.9.9... 38:543.804//0..7894 9043.3. :9 030 3.300 .7. 97.0 7.3489 1. 78.0: .30 3.30 94 . 09.0 .2 4 34 870 0394383 54...390083 54709. 94 3 7. 0304 09..: #:8 5.793. 94354.3. 4. 4 4/70 :0-73: 2097 4 5:87.54805702070 970 /04 82097 3 2: 1472  #043.4-934943.3.305424 : .392:-934 203.3.39.0:475:8: 3897:203. .. .: .7. 3907084.70203842 97..:84  #42..4./.3./..: 3.. .: 8..907 0..0 049:-84 /.7.9. . :4-  #043.4/ .: 34 :4- .4 3897:2039. 30943842 4479: 4-4. 742.. 3897:2039.30  #9...39.07.0792 4 480 .0 202-7./7 .54.39 .  #4 .32 70 032. 7. 4254.8.  #42.0 7.2. .. . 0249. 304.:..30 5.3. 4 2.. 5082../4-02: 0 :2093489: . .. 9705070302300 . 34. 9..30.9. 870/3.329438..7: 9025.3..30 .3 7. :-7429025: 97..04894..947 5748947 .74.4792 2 54.3.43.2 2: 8984 7./.8 .80: 742.793.724384 204/84 792 47.3 5430. 2094/.30 .

03: 7.49 9:-.4 .20 : /04.0 : 03..71.8.37.80 03089740 14720:3480 34. 7. 805.0 7... 0890/04843.2: 0 8. 548. 9 20 :89. 9.:5747..: 870/ 9:5.-. : 3..30 40 57- .7../:.389 480 .0 . .9.1.3 1472203.89.38495.7. 80/-03./.0..2 4-09...0 .90789 34 89.4: 4-4.2489.0793 1472 2.93454.7804507090  #43/4 3897:2039./3489 574547.302:0 3.80 :209348920 : 84-4254.  . 3897:203..7890743/. # 01703  :509  54/.4 030234.80 3../84. .90 43.7309 473..3 574203..39 . : 2: 4 /7. 304- 30-40 030874 -. 3.40 .39. -2470897.. 3: 8.3. 3:207.30 54 0934/0./0./..89 3923480 .4. & 742..43.-4 7.392: 54 30 8. :. 792 4 2097 4 204/84 . 570.34./084-4/34 1..: 84-4/32 4-.030 :4-: 450708. / 8489 3897:203. #42.724384 44789 4 7./0 2: 9703:./.. 2.2 90 3.. .307. 30 3.7309 4397.9.584/0 -. 0894 7.30054038: 3.3 4-. .7.2 # .4.32 3/...97 ..080. 3897:203.2: 4-.40 7. 4-.3 870/89. 997.:34..9/ 34. 304.907 .0 :07.43. 2: .:5.3.730 4-7. 3.807.7 .443 0430 4//:.2. .89..28 .2.9.. .. 50820-070  570/ 0257429.04/-0 0 5.

38070: .789. 8. 453057.0834572034 7:-.#:-.4 33. 4. :-.94 . .30  #:2-.4 54/..948.7. 030 .38 .4 0300/30 204/0:.

 .  ./27/./27 4/07..4:.7.32:8.90789 32 79242  ..3 . :80  !4/7./27 980.4 4..9801 4.89.'.0.947 .0.'. . 3897:2039 .33$0-..3/90 3897:2039 5.9..    :  4.   : % ( !741 '..9:8....2..:547::0203..89.99079 920.094/4 894:..3-74 !47:0 /3. 8-- 78   #0  :  : 70 3 7.9079 0.3.8945.

 548.-. ..7.0348.704 5...7 4-.438..347089.384 9.-..3: .2:.2:.7 2..30 2:0  $.38. .789.8.9.0 $..438 47089.. 3897:20398.87. 0/340 32 5842 0894 :54970-..302: . ..  03.45430 203/:.742  $..  $.

 49203. 3897:20398.7.47/  $.. 2 4708972.9:  $.7... .038.3 47089.9.. :4507-.03. /.2:.:/:.20 4/3483489 : 32.40 32 5842 089480 3.-. /04 3. 4080 :20 :20 : 34.  $.03.90  $.09: 54473.78 3:207.3.: 0 . 300/7.  $. 5.30 .8.38.9: 089/04 8..3/.: 9.... 3 3897:2039..7:4143 203/:.

 806:/. 5.3  902507.38. 5.: .7.20393.2420390  $00/.

7..3.38. 8.3.9  $0743.. 9.54/ 5744742... 78508.8050..3./. 089. 47089.3 0  $0703.32 89:530. 4-3.7.:.9:  $06:03.4030 030 ...300/30 204/801:70 3.0:57.8.: 3.5082.2. 8:.  89.  $ . 7.7 8 3 8.  :-.34 543. 02. 03..2:...2.. 2:.9. 4.08..

 . 89.0/7. 3. 4 43843. . 3. 4254.89...  $345..4 23.9:7.82143.9. 5747. 7.90 8.2: 4- 3.300 4/89.7. . . 0894 89.3. 8.2: ../7 .: / '.90 . 844 5082.4 8074 9.. 5402. 843.789.039 3.7405.94.: . 3.042.. 0 0570/7: .7..1472.4507: $2143. .2489...0 0  $07..  $897:2 89.: 44548940 547020 03 2097 .-42 9..43.3.0 .3 4-. 24 0/.28 8.0..98.8.9.544/. #.42/0: ..2.0 82143.803.7 - 34 2.97 4 :24789 2 7. 792 . 4- 34743/4  $74425434...909 3 /7.  $21438.8.843.9:  $2143. 7. .3.: 974/03414728. .5082.. 14418 07484 5. 8..3. 47089.24 0/.28 82143889.1:7. 03.77.32 0020392. 54894.

 57.8.9:7.3...034.7. 1472. 2: 8..9.7.: 9025:.03 24 7.  $457..0 974/0344-.3. 5729.2.0..930 147200 0854. . .9.9./. 0/.:3044 89. 70.  $450 . 3897:2039.  $:-709. 03.0 9020:4/348: %%5.  $: :4 42 4.4/.:83014720 843.3/: :7.2.3 0/389.3..8  $9.7889.93.39 .7.3 2..0 484-30  $42.2489.9.4/.80:870/302 /0:8574..0 .9/7: 8.89741.24: /4/.1 3.30 0380 :40:450709  $. . 20 : 42. 34.30 /.9.:.709382 844.3 3.4.7.39: 8./. .09020 /.93.7..83043.9.2. .843. 84 .7.98..4408..93014720 9. 50.: 970-.892.. 47:889.0 9434.508.42 8043. 9/ 7.304-40 7.8543..02. 8. .90942 4397. 1.3/: : . 8  $43.799...0 02. 348.54. /. $:574934 89741 3.4/0.  $43..94 :.984 57247.7020 742.42080 24 0/4/. /.. . 2. 038.789..907: .032 943. /040/30 ... 854.:4.0 7. 8:90 3 .9..2..5082. 4-. $34325.30..34 4-7. 2.3034934 9089.907.9.2. 384-4/34 425434.43/04   7057.7. 897.-.743. 843.3-:/0:: 843.4/ 902./0. 850..4.24 .9341472 9 /..0 9020:4/348: %% .0 :24. 54 57. 843./..8092 89./4 70 2 1.

34 54/0 . 9:-: 82143842 470897:  924. . 304 :2093 4/0.    :  4.'. 304 .. '.7. 4/70 0342 943842.9..0..9..:/.30 3943.. .33$0-. . 3897:2039 ./27 #0  :  : 70 3 7.0.52.8544 030 .8 3897:2039 4: /:. :80  !4/7.. 3 9480 574/: ...8342 92::80 . 3897:203980 92::3.3/90 3897:2039 5.90.. 5702.8945.9.89.302 202-7. 87..573. :9.7 032./27 980. $:.34 3897:2039..32:8.30 3897:2039...  92:3 $922:3 302  7.08. 42 470897:4/4. 3897:2039 /:..143 203 -.30 .7.89.7..302 495: 9.4:.9801 4.094/4 894:..3 . 3.99079 920..9077...9079 0. :0475:83.

9:2.9 &4834.30 09./7 :80-2097 0 4/3480 07.3 792 948.947 .834.04/70 034 2097 4 5:87.. 57 3.70/3489 544.2. .0 0/3.04080 43. 90..:9.7930 !7.87.489.474 -74:9.9:3. .089309/ %48:9.0  4/07.2. 9 792 ..9:0 3.:9. /. 8-- 78   !741 .9 0/.9. 9.  03. 7. 349. 09.0  %.94.343.94.7930 48230 083.: 9. 0/3. 9434.42.3040 24 0-9 484-4 034 .4. -74..9 2097 4/348.: 2034.. 03...02 7. 09.3-74 !47:0 /3.

 7. 94 924.5:.33897:2039 3..4/03 974/0357489 84 03 9 3480 8. 030 %..302 97.2.321472.420808. 7. -72...303../4 ..  . 0 /.2-:7..  %.3.  %.4/03 974/039.20393.: . 030 ..2.02..7.7. 54:3. 902507.94.89400/34 /.390./80: 7.. /.7. 9.7..-77.94.38.

 94.8 83432.3.9025.. 0 902. 5:87. 4254.9  %4.380 3.0.8342 4.387. 57.2. .3484-3.9.9:  %02.39:8 172:8  %25. 2: ..80 24 054. 902. .43. 5489:5.89.9:1:: 4254.:-730 ..3. /7.. /.2.98. 03.73 202-7.9804-7..8: 4- 349.. 9020:94: 7.9 .3 :/.8. 28.300 4254.3.7.4-0 7:0  %43 .: 4/70 030. 903. :0/34 4254.543.0/03 3..2: ...90789 32 94.8./7 .830 97. 7. 5708.:7..  %0347 3..94.4.3.203 34 :/. -40 . 3. 3. 24 0203. 8. 843.79:43.24143 3897:20398...74: 8. 3897:203908. 2: .4-934 : 70308.74 97: .0.4 348.0.830 .0 23443. 9.. 4254./0  %0254 -73.43.2.93. .0 & /0:24 0-9 0/3.805424 : 3.09025.0/3... 2097434284 . ...7.  %02..342 -. 5. 4-7. 4/70 0342 943842.2: 4 4-. 94804/3483./.932 -7.9.

3 0943.020 : 3. 5707.0: 3.38.43. .30 0/34894943. 948: 9.3 2..2:.7.3 04834.90/3: 4254.203 34 8../. 0 3.. 94 3.0 420794 3.:8 . 34 3/.42 40 943.3 0943. 2:.080 /:7  %7.7430 570/. 300204/0 4254.0/30 4254..024 089.3.:9474..42  %7.909. :/7:  %70244 -74 3...3 .934  %7.73 3897:2039:.3 :/./ 4/30.. ...300/34 ./: 974:. %.4/. 484-3.9 570-..: ./.70203.4/30 7.0 .: 0/34943. .7.-74 543. 0 3. 7. 47089.2:0  %438.3875.0 9409438.020 : 3.83.0..934  %4384-2 7.039.-7402 97059.09:  %74 .9438: 089..3. 00/34 3 0943.83. . 307.0 4/70 030/..8.3 34807. 54:890503 4.30.909 $0/248905034 5470 .. .0  %43. 8.: 4. 4/70 03.89.385434.. :/84. 4-7.907.: 34 90.-77.20738..943.33 9434. 943. 304 3897:2039. 400 0894 3057.0 890503 . 344/70 03 54:890503.../24089..2- 4/97 8.3/0 020 :970 0 09.794 80/24 482489:53. 03 . 303897:2039 .8.7 % 0/. .3 9438..:80:3/ 94 0-7497059.. /.9438.2 473.. 4/50. 089.

 ....843.50. .743.  %74843..97 3897:2039. -.9.9. 4254.

.30 84890470897.3..  %:-. 943. 4/: 3 $4.  %742-43 2032: 3897:20398..: 8. 4.9.  %:9 9:99 9.0 974897:.7..  %7:-.480 3484.04. ..844 9:99 43.3. 8.3 .3.2.7./4:7 17.8.7./:7 974:-. 3897:20398.90 50. 43.7./. 92080203.0392. 203/:.  %743. 8203. 034 7...548940 9742-438. 3943.: 4/70 0342 242039:8.3. /:428..0392...80 574/: .203:8: .0 -:-. 2. .07932 1472. -.0. /. . 3897:20398.  17.0/438 .84. 0302 5470934/0.  %7:-.  %:5.: 43. /8.3934 70897.:8 870/30.973897:2039.. .03.0392....0342 .3897:2039 470897.. -0 542 34/0.3.  .83. 57428.7. 203 /:.30792.3 .