(Objavljeno u ''Službenom glasniku RS'', broj 93/04) Na osnovu člana 101. stav 12.

Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), Ministar prosvete i sporta donosi PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, način i postupak ocenjivanja učenika osnovne škole iz nastavnih predmeta i vladanja. Član 2. Ocenjivanje učenika je stalan proces praćenja i podržavanja razvoja i napredovanja učenika u toku školske godine. Učenici se ocenjuju iz obaveznih, izbornih i fakultativnih predmeta. Član 3. Praćenje razvoja i napredovanja učenika obavlja se na način koji obezbeđuje što objektivnije sagledavanje razvoja i napredovanja učenika. Ocena treba da: 1) bude objektivna i pouzdana mera napredovanja učenika; 2) redovno obaveštava učenika o postignuću: 3) podstiče na aktivan odnos prema nastavi, drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada i učenja; 4) učenika osposobljava za objektivnu procenu sopstvenih i postignuća drugih učenika; 5) bude pokazatelj efikasnosti rada nastavnika i škole. 1. Kriterijumi za ocenjivanje učenika Član 4. Kriterijumi za ocenjivanje uspeha učenika iz nastavnog predmeta su: vrsta, obim i nivo znanja, umenja i veština i angažovanje učenika u nastavnom procesu. Vrsta znanja, umenja i veština jesu: osnovna, proširena i produbljena znanja u odnosu na njihov značaj za ostvarivanje cilja i zadataka predmete. Za dovoljnu ocenu neophodna su osnovna znanja. Za veću ocenu neophodna su proširena, odnosno produblja znanja umenja i veštine. Obim znanja, umenja i veština utvrđuje se zavisno od količine usvojenih sadržaja propisanih za odgovarajući predmet. Nivo znanja utvrđuje se zavisno od kvaliteta usvojenih sadržaja, stepena razumevanja, sposobnosti primene, stepena razvijenosti umenja i veština. Angažovanje učenika u nastavnom procesu procenjuje se na osnovu: 1) aktivnog učestvovanja u nastavi (spremnost za samostalan i grupni rad, učestvovanje u razgovoru i diskusiji, spremnost da postavi pitanje ako nešto ne razume); 2) saradnja sa drugima (sposobnost da radi u grupi i veština komunikacije); 3) uvažavanje drugih (spremnost da podrži druge i da im pomogne). 2. Brojčano ocenjivanje učenika

izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta u prvom razredu. Učenik se ocenjuje brojčano iz obaveznih i izbornih nastavnih predmeta. veština i samostalnosti u radu. uz pomoć nastavnika i angažovanja učenika. stepena spretnosti i umešnosti učenika. vrši se polazeći od sposobnosti učenika. ovog člana može da bude i veća od aritmetičke sredine svih upisanih ako je učenik pokazao napredovanje višim stepenom savladanosti propisanih ciljeva i zadataka odgovarajućeg predmeta. 5) nedovoljan (1) dobija učenik koji nije dostigao zadovoljavajući nivo i obim znanja i razumevanja programskih sadržaja. umenja i veština uz manju pomoć nastavnika i visok stepen angažovanja učenika. Ocenjivanje iz nastavnih predmeta. Ocena iz stava 3. Zaključnu brojčanu ocenu utvrđuje odeljensko veće na osnovu kriterijuma propisanih ovim pravilnikom. Član 7. 3. u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega. usvojio predviđeni nivo znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. Član 8. Opisno ocenjivanje Član 9. a na predlog predmetnog nastavnika na kraju prvog i drugog polugodišta. Član 10. prilikom ocenjivanja posebno se uzima u obzir angažovanje učenika. 3. Vrsta. nivo i obim znanja i angažovanje učenika ocenjuju se tako da ocenu: 1) odličan (5) dobija učenik koji je u potpunosti pokazao sposobnost primene znanja. koji zahtevaju posebne sposobnost učenika. Zaključna ocena izvodi se na osnovu svih upisanih ocena u toku nastavne godine. Član 6. verske nastave i građanskog vaspitanja. iz vežbi testova i drugih oblika provere znanja. Ukoliko učenik nema posebno izražene sposobnosti za odgovarajući nastavni predmet. 2) vrlo dobar (4) dobija učenik koji ima visok nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. Učeniku se ne može umanjiti ocena iz nastavnog predmeta zbog odnosa učenika prema vannastavnim aktivnostima ili neprimerenog ponašanja u školi. a u ostalim razredima iz zdravstvenog vaspitanja. Zaključnu brojčanu ocenu predlaže nastavnik na osnovu ocena dobijenih usmenom i pismenom proverom znanja. umenja i veština. umenja.Član 5. Učenik se ocenjuje opisno iz obaveznih. dobar (3) dobija učenik koji ima prosečan nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. uz veoma visok stepen angažovanja učenika. . 4) dovoljan (2) dobija učenik koji ima zadovoljavajući nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja.

3) preporuke za dalje napredovanje učenika. ocenjuje se opisno. Član 18. a zaključna ocena je: veoma uspešan i uspešan. Član 17. Član 16. 4. ocenjuje se opisno.Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Zdravstveno vaspitanje. a zaključna ocena je: ističe se. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Verska nastava. dobar i zadovoljava. Član 12. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Građansko vaspitanje. Ocenjivanje vladanja učenika Član 15. zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. Član 13. . Opisna ocena iz nastavnog predmeta u prvom razredu je opis postignuća učenika u ostvarivanju ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. dobro. ovog člana opisuje se na osnovu nivoa ostvarenosti ciljeva i zadataka koji su u potpunosti ostvareni i zadataka na čijem ostvarivanju treba dalje raditi. Vladanje učenika ocenjuje se na osnovu stalnog praćenja ponašanja učenika i pravovremenog i odgovornog ispunjavanja zakonom propisanih školskih obaveza učenika u toku školovanja. Zaključna opisna ocena daje se na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu opisnih ocena o razvoju i napredovanju učenika u toku školske godine iz obaveznih. 2) opis angažovanja učenika u nastavi. a najkasnije na tromesečju. uspešan i zadovoljava. Opisna ocena sadrži najmanje jedan od sledećih elemenata: 1) opis ostvarivanja ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. Član 14. a zaključna ocena je: ističe se. Član 11. Postignuća učenika iz stava 1. kao i angažovanjem učenika. ocenjuje se opisno. Postupak ocenjivanja učenika. Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz nastavnih predmeta. Vladanje učenika ocenjuje se ocenom: primerno. Ocena iz vladanja popravlja se na predlog odeljenskog starešine kada dođe do pozitivnih promena u ponašanju učenika. 5. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta. odnosno polugodištu. vrlo dobro.

U jednom danu znanje učenika usmeno se proverava i ocenjuje iz najviše dva predmeta. Evidencija o uspehu učenika Član 25. najmanje dva dana pre provere znanja. ponovno se utvrđuju nastavni sadržaji i sprovodi se nova provera. Član 21. njegove opšte i posebne sposobnosti. Član 23. Član 22. testovima znanja i drugim oblicima provere. Pismena provera znanja učenika obavlja seiz predmeta za koje je to propisano nastavnim planom iprograom (pismeni zadatak). Na razrednom. Učenik se ocenjuje u toku svakodnevnog rada. Učenik može da se usmeno ocenjuje bez najave. Brojčana i opisna ocena su javne i moraju se blagovremeno i primerno obrazložiti.U postupku ocenjivanja uvažava se ličnost učenika. o čemu se blagovremeno i na primeren način obaveštava roditelj. Pismena provera znanja može se obaviti najviše dva puta u nastavnoj nedelji. u skladu sa zakonom ocena se utvrđuje većinom glasova od ukupnog broja članova komisije. Ocenjivanjem se podstiče samopouzdanje i razvoj ličnosti učenika. a iz ostalih predmeta -kontrolnim i domaćim zadacima. Član 19. 6. Član 24. Ocena dobijena usmenom proverom znanja saopštava se učeniku i upisuje se u dnevnik rada na istom času. Opšti uspeh učenika utvrđuje se na osnovu pozitivnih brojčanih ocena iz obaveznih nastavnih predmeta. kao i njegovo aktivno učešće u nastavi i vannastavnim aktivnostima. odnosno stiče obrazovanje. najmanje dva puta u polugodištu. pismena provera znanja se poništava. Član 20. U jednom danu može se sprovesti pismeno ocenjivanje učenika odeljenja samo iz jednog nastavnog predmeta. popravnom i drugom ispitu. Ocena iz pismene provere znanja upisuje se u dnevnik rada u roku od osam dana od dana provere. a nakon obrađenih i uvežbanih nastavnih celina. Ocena komisije je konačna. razvojne karakteristike i uslovi u kojima živi. . Nastavnik je dužan da obavesti učenika o nastavnim sadržajima koje će se pismeno proveriti. Ako nakon pismene provere znanja više od polovine učenika jednog odeljenja dobije negativnu ocenu. Opisna ocena iz vladalja i nastavnog predmeta ne utiče na opšti uspeh učenika. odnosno staratelj učenika (u daljem tekstu: roditelj). Pismena provera znanja obavlja se tokom cele nastavne godine. Nakon poništene pismene provere znanja.

Broj: 110-00-90/2004-02 U beogradu. s. angažovanja učenika i preporučuju se mere za dalje napredovanje. jula 2004.Nastavnik je dužan da blagovremeno vodi pojedinačnu evidenciju o postignuću svakog učenika. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ocenjivanja učenika osnovne škole (''Službeni glasnik RS''. član 5. brzina napredovanja. Član 26.r. Na kraju prvog i drugog polugodišta nastavnik u đačkoj knjižici daje mišljenje o radu i napredovanju učenika. Roditelj je dužan da pročita mišljenje nastavnika i svojim potpisom potvrdi da je sa istim upoznat. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije''. 3) zapažanja o ličnom i socijalnom razvoju učenika (motivacija u radu. br. sposobnosti i umeća učenika i odnos učenika prema vršnjacima i odraslima. Član 28. Evidencijom se konstatuje ostvarivanje ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. 5/04 i 10/04). broj 5/01). godine Ministar prof. Pravilnika o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje-Saznanje o sebi i drugima za prvi razred osnovne škole (''Prosvetni glasnik''. dr Ljiljana Čolić. 28. 2) opis učenikovih mogućnosti i potreba u podizanju nivoa postignuća u pojedinim zadacima u daljem učenju. . Član 27. broj 5/01 i član 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika verske nastave za prvi razred osnovne škole i kriterijumima i načinu ocenjivanja učenika koji pohađa verski nastavu (''Prosvetni glasnik''. Mišljenje sadrži: 1) opis napredovanja i postignuća propisanih ciljeva i zadataka u pojedinim nastavnim predmeta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful