(Objavljeno u ''Službenom glasniku RS'', broj 93/04) Na osnovu člana 101. stav 12.

Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), Ministar prosvete i sporta donosi PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, način i postupak ocenjivanja učenika osnovne škole iz nastavnih predmeta i vladanja. Član 2. Ocenjivanje učenika je stalan proces praćenja i podržavanja razvoja i napredovanja učenika u toku školske godine. Učenici se ocenjuju iz obaveznih, izbornih i fakultativnih predmeta. Član 3. Praćenje razvoja i napredovanja učenika obavlja se na način koji obezbeđuje što objektivnije sagledavanje razvoja i napredovanja učenika. Ocena treba da: 1) bude objektivna i pouzdana mera napredovanja učenika; 2) redovno obaveštava učenika o postignuću: 3) podstiče na aktivan odnos prema nastavi, drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada i učenja; 4) učenika osposobljava za objektivnu procenu sopstvenih i postignuća drugih učenika; 5) bude pokazatelj efikasnosti rada nastavnika i škole. 1. Kriterijumi za ocenjivanje učenika Član 4. Kriterijumi za ocenjivanje uspeha učenika iz nastavnog predmeta su: vrsta, obim i nivo znanja, umenja i veština i angažovanje učenika u nastavnom procesu. Vrsta znanja, umenja i veština jesu: osnovna, proširena i produbljena znanja u odnosu na njihov značaj za ostvarivanje cilja i zadataka predmete. Za dovoljnu ocenu neophodna su osnovna znanja. Za veću ocenu neophodna su proširena, odnosno produblja znanja umenja i veštine. Obim znanja, umenja i veština utvrđuje se zavisno od količine usvojenih sadržaja propisanih za odgovarajući predmet. Nivo znanja utvrđuje se zavisno od kvaliteta usvojenih sadržaja, stepena razumevanja, sposobnosti primene, stepena razvijenosti umenja i veština. Angažovanje učenika u nastavnom procesu procenjuje se na osnovu: 1) aktivnog učestvovanja u nastavi (spremnost za samostalan i grupni rad, učestvovanje u razgovoru i diskusiji, spremnost da postavi pitanje ako nešto ne razume); 2) saradnja sa drugima (sposobnost da radi u grupi i veština komunikacije); 3) uvažavanje drugih (spremnost da podrži druge i da im pomogne). 2. Brojčano ocenjivanje učenika

ovog člana može da bude i veća od aritmetičke sredine svih upisanih ako je učenik pokazao napredovanje višim stepenom savladanosti propisanih ciljeva i zadataka odgovarajućeg predmeta. u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta u prvom razredu. Opisno ocenjivanje Član 9. . Član 8. a na predlog predmetnog nastavnika na kraju prvog i drugog polugodišta. prilikom ocenjivanja posebno se uzima u obzir angažovanje učenika. uz veoma visok stepen angažovanja učenika. 3. Ocenjivanje iz nastavnih predmeta. uz pomoć nastavnika i angažovanja učenika. Ocena iz stava 3. Zaključnu brojčanu ocenu utvrđuje odeljensko veće na osnovu kriterijuma propisanih ovim pravilnikom. 3. umenja i veština. Zaključna ocena izvodi se na osnovu svih upisanih ocena u toku nastavne godine. verske nastave i građanskog vaspitanja.Član 5. Vrsta. nivo i obim znanja i angažovanje učenika ocenjuju se tako da ocenu: 1) odličan (5) dobija učenik koji je u potpunosti pokazao sposobnost primene znanja. umenja. usvojio predviđeni nivo znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. umenja i veština uz manju pomoć nastavnika i visok stepen angažovanja učenika. Član 6. koji zahtevaju posebne sposobnost učenika. a u ostalim razredima iz zdravstvenog vaspitanja. Član 7. Zaključnu brojčanu ocenu predlaže nastavnik na osnovu ocena dobijenih usmenom i pismenom proverom znanja. Učenik se ocenjuje opisno iz obaveznih. 2) vrlo dobar (4) dobija učenik koji ima visok nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. Član 10. veština i samostalnosti u radu. stepena spretnosti i umešnosti učenika. Učeniku se ne može umanjiti ocena iz nastavnog predmeta zbog odnosa učenika prema vannastavnim aktivnostima ili neprimerenog ponašanja u školi. vrši se polazeći od sposobnosti učenika. Ukoliko učenik nema posebno izražene sposobnosti za odgovarajući nastavni predmet. 5) nedovoljan (1) dobija učenik koji nije dostigao zadovoljavajući nivo i obim znanja i razumevanja programskih sadržaja. Učenik se ocenjuje brojčano iz obaveznih i izbornih nastavnih predmeta. dobar (3) dobija učenik koji ima prosečan nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. iz vežbi testova i drugih oblika provere znanja. 4) dovoljan (2) dobija učenik koji ima zadovoljavajući nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja.

2) opis angažovanja učenika u nastavi. a zaključna ocena je: veoma uspešan i uspešan. ocenjuje se opisno. Ocena iz vladanja popravlja se na predlog odeljenskog starešine kada dođe do pozitivnih promena u ponašanju učenika. Postignuća učenika iz stava 1. Član 14. ocenjuje se opisno. dobar i zadovoljava. Opisna ocena sadrži najmanje jedan od sledećih elemenata: 1) opis ostvarivanja ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. a najkasnije na tromesečju. Član 17. Član 11. dobro. uspešan i zadovoljava. . Vladanje učenika ocenjuje se ocenom: primerno. Vladanje učenika ocenjuje se na osnovu stalnog praćenja ponašanja učenika i pravovremenog i odgovornog ispunjavanja zakonom propisanih školskih obaveza učenika u toku školovanja. a zaključna ocena je: ističe se. Član 13. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Verska nastava. Član 16. Zaključna opisna ocena daje se na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu opisnih ocena o razvoju i napredovanju učenika u toku školske godine iz obaveznih. a zaključna ocena je: ističe se. ocenjuje se opisno. 3) preporuke za dalje napredovanje učenika. 5. kao i angažovanjem učenika. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Građansko vaspitanje. Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz nastavnih predmeta. zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. Opisna ocena iz nastavnog predmeta u prvom razredu je opis postignuća učenika u ostvarivanju ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. ovog člana opisuje se na osnovu nivoa ostvarenosti ciljeva i zadataka koji su u potpunosti ostvareni i zadataka na čijem ostvarivanju treba dalje raditi. 4. Član 18. Ocenjivanje vladanja učenika Član 15. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta.Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Zdravstveno vaspitanje. odnosno polugodištu. Član 12. Postupak ocenjivanja učenika. vrlo dobro.

o čemu se blagovremeno i na primeren način obaveštava roditelj. njegove opšte i posebne sposobnosti. Učenik može da se usmeno ocenjuje bez najave. Učenik se ocenjuje u toku svakodnevnog rada. Evidencija o uspehu učenika Član 25. Nakon poništene pismene provere znanja. . popravnom i drugom ispitu. Član 24. testovima znanja i drugim oblicima provere. Član 20. Brojčana i opisna ocena su javne i moraju se blagovremeno i primerno obrazložiti. najmanje dva dana pre provere znanja. Nastavnik je dužan da obavesti učenika o nastavnim sadržajima koje će se pismeno proveriti. Ocena komisije je konačna. Na razrednom. a iz ostalih predmeta -kontrolnim i domaćim zadacima. najmanje dva puta u polugodištu. Ocenjivanjem se podstiče samopouzdanje i razvoj ličnosti učenika. Pismena provera znanja obavlja se tokom cele nastavne godine. Pismena provera znanja može se obaviti najviše dva puta u nastavnoj nedelji. Član 22. Ocena iz pismene provere znanja upisuje se u dnevnik rada u roku od osam dana od dana provere. Ocena dobijena usmenom proverom znanja saopštava se učeniku i upisuje se u dnevnik rada na istom času. kao i njegovo aktivno učešće u nastavi i vannastavnim aktivnostima. u skladu sa zakonom ocena se utvrđuje većinom glasova od ukupnog broja članova komisije. razvojne karakteristike i uslovi u kojima živi. ponovno se utvrđuju nastavni sadržaji i sprovodi se nova provera. 6. Član 23. Opšti uspeh učenika utvrđuje se na osnovu pozitivnih brojčanih ocena iz obaveznih nastavnih predmeta. Opisna ocena iz vladalja i nastavnog predmeta ne utiče na opšti uspeh učenika. odnosno stiče obrazovanje. Član 21. U jednom danu znanje učenika usmeno se proverava i ocenjuje iz najviše dva predmeta. Član 19. Pismena provera znanja učenika obavlja seiz predmeta za koje je to propisano nastavnim planom iprograom (pismeni zadatak).U postupku ocenjivanja uvažava se ličnost učenika. pismena provera znanja se poništava. a nakon obrađenih i uvežbanih nastavnih celina. Ako nakon pismene provere znanja više od polovine učenika jednog odeljenja dobije negativnu ocenu. odnosno staratelj učenika (u daljem tekstu: roditelj). U jednom danu može se sprovesti pismeno ocenjivanje učenika odeljenja samo iz jednog nastavnog predmeta.

sposobnosti i umeća učenika i odnos učenika prema vršnjacima i odraslima. Na kraju prvog i drugog polugodišta nastavnik u đačkoj knjižici daje mišljenje o radu i napredovanju učenika. . Mišljenje sadrži: 1) opis napredovanja i postignuća propisanih ciljeva i zadataka u pojedinim nastavnim predmeta. Evidencijom se konstatuje ostvarivanje ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. broj 5/01). Pravilnika o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje-Saznanje o sebi i drugima za prvi razred osnovne škole (''Prosvetni glasnik''. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika verske nastave za prvi razred osnovne škole i kriterijumima i načinu ocenjivanja učenika koji pohađa verski nastavu (''Prosvetni glasnik''. Član 27. Član 28. 28. Roditelj je dužan da pročita mišljenje nastavnika i svojim potpisom potvrdi da je sa istim upoznat. br. 3) zapažanja o ličnom i socijalnom razvoju učenika (motivacija u radu. s. angažovanja učenika i preporučuju se mere za dalje napredovanje. 2) opis učenikovih mogućnosti i potreba u podizanju nivoa postignuća u pojedinim zadacima u daljem učenju. Broj: 110-00-90/2004-02 U beogradu. dr Ljiljana Čolić.Nastavnik je dužan da blagovremeno vodi pojedinačnu evidenciju o postignuću svakog učenika. jula 2004. broj 5/01 i član 2. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ocenjivanja učenika osnovne škole (''Službeni glasnik RS''. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije''. Član 26. 5/04 i 10/04). godine Ministar prof. član 5.r. brzina napredovanja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful