P. 1
Pravilnik o Ocenjivanju Ucenika Osnovne Skole

Pravilnik o Ocenjivanju Ucenika Osnovne Skole

|Views: 414|Likes:
Published by daca62

More info:

Published by: daca62 on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

(Objavljeno u ''Službenom glasniku RS'', broj 93/04) Na osnovu člana 101. stav 12.

Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), Ministar prosvete i sporta donosi PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, način i postupak ocenjivanja učenika osnovne škole iz nastavnih predmeta i vladanja. Član 2. Ocenjivanje učenika je stalan proces praćenja i podržavanja razvoja i napredovanja učenika u toku školske godine. Učenici se ocenjuju iz obaveznih, izbornih i fakultativnih predmeta. Član 3. Praćenje razvoja i napredovanja učenika obavlja se na način koji obezbeđuje što objektivnije sagledavanje razvoja i napredovanja učenika. Ocena treba da: 1) bude objektivna i pouzdana mera napredovanja učenika; 2) redovno obaveštava učenika o postignuću: 3) podstiče na aktivan odnos prema nastavi, drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada i učenja; 4) učenika osposobljava za objektivnu procenu sopstvenih i postignuća drugih učenika; 5) bude pokazatelj efikasnosti rada nastavnika i škole. 1. Kriterijumi za ocenjivanje učenika Član 4. Kriterijumi za ocenjivanje uspeha učenika iz nastavnog predmeta su: vrsta, obim i nivo znanja, umenja i veština i angažovanje učenika u nastavnom procesu. Vrsta znanja, umenja i veština jesu: osnovna, proširena i produbljena znanja u odnosu na njihov značaj za ostvarivanje cilja i zadataka predmete. Za dovoljnu ocenu neophodna su osnovna znanja. Za veću ocenu neophodna su proširena, odnosno produblja znanja umenja i veštine. Obim znanja, umenja i veština utvrđuje se zavisno od količine usvojenih sadržaja propisanih za odgovarajući predmet. Nivo znanja utvrđuje se zavisno od kvaliteta usvojenih sadržaja, stepena razumevanja, sposobnosti primene, stepena razvijenosti umenja i veština. Angažovanje učenika u nastavnom procesu procenjuje se na osnovu: 1) aktivnog učestvovanja u nastavi (spremnost za samostalan i grupni rad, učestvovanje u razgovoru i diskusiji, spremnost da postavi pitanje ako nešto ne razume); 2) saradnja sa drugima (sposobnost da radi u grupi i veština komunikacije); 3) uvažavanje drugih (spremnost da podrži druge i da im pomogne). 2. Brojčano ocenjivanje učenika

3. Vrsta. 5) nedovoljan (1) dobija učenik koji nije dostigao zadovoljavajući nivo i obim znanja i razumevanja programskih sadržaja. Učenik se ocenjuje opisno iz obaveznih. uz pomoć nastavnika i angažovanja učenika. a na predlog predmetnog nastavnika na kraju prvog i drugog polugodišta. 2) vrlo dobar (4) dobija učenik koji ima visok nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta u prvom razredu. Član 7. Član 6. Član 8. vrši se polazeći od sposobnosti učenika. 3. . uz veoma visok stepen angažovanja učenika. umenja i veština. Ukoliko učenik nema posebno izražene sposobnosti za odgovarajući nastavni predmet. Ocenjivanje iz nastavnih predmeta. Zaključnu brojčanu ocenu predlaže nastavnik na osnovu ocena dobijenih usmenom i pismenom proverom znanja. u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega. Ocena iz stava 3. dobar (3) dobija učenik koji ima prosečan nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. umenja i veština uz manju pomoć nastavnika i visok stepen angažovanja učenika. iz vežbi testova i drugih oblika provere znanja. ovog člana može da bude i veća od aritmetičke sredine svih upisanih ako je učenik pokazao napredovanje višim stepenom savladanosti propisanih ciljeva i zadataka odgovarajućeg predmeta. Član 10. usvojio predviđeni nivo znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. a u ostalim razredima iz zdravstvenog vaspitanja. Učenik se ocenjuje brojčano iz obaveznih i izbornih nastavnih predmeta. Zaključnu brojčanu ocenu utvrđuje odeljensko veće na osnovu kriterijuma propisanih ovim pravilnikom. nivo i obim znanja i angažovanje učenika ocenjuju se tako da ocenu: 1) odličan (5) dobija učenik koji je u potpunosti pokazao sposobnost primene znanja. Zaključna ocena izvodi se na osnovu svih upisanih ocena u toku nastavne godine. koji zahtevaju posebne sposobnost učenika. stepena spretnosti i umešnosti učenika.Član 5. 4) dovoljan (2) dobija učenik koji ima zadovoljavajući nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. verske nastave i građanskog vaspitanja. veština i samostalnosti u radu. Opisno ocenjivanje Član 9. umenja. prilikom ocenjivanja posebno se uzima u obzir angažovanje učenika. Učeniku se ne može umanjiti ocena iz nastavnog predmeta zbog odnosa učenika prema vannastavnim aktivnostima ili neprimerenog ponašanja u školi.

vrlo dobro. 3) preporuke za dalje napredovanje učenika. Član 13. ocenjuje se opisno. Ocena iz vladanja popravlja se na predlog odeljenskog starešine kada dođe do pozitivnih promena u ponašanju učenika. ovog člana opisuje se na osnovu nivoa ostvarenosti ciljeva i zadataka koji su u potpunosti ostvareni i zadataka na čijem ostvarivanju treba dalje raditi. Član 18. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta. a zaključna ocena je: ističe se. Član 16. zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. dobar i zadovoljava. a najkasnije na tromesečju. Član 12. Vladanje učenika ocenjuje se na osnovu stalnog praćenja ponašanja učenika i pravovremenog i odgovornog ispunjavanja zakonom propisanih školskih obaveza učenika u toku školovanja. Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz nastavnih predmeta. Ocenjivanje vladanja učenika Član 15. Zaključna opisna ocena daje se na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu opisnih ocena o razvoju i napredovanju učenika u toku školske godine iz obaveznih. ocenjuje se opisno. uspešan i zadovoljava. Član 14. ocenjuje se opisno. Opisna ocena iz nastavnog predmeta u prvom razredu je opis postignuća učenika u ostvarivanju ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. 4. 2) opis angažovanja učenika u nastavi. Opisna ocena sadrži najmanje jedan od sledećih elemenata: 1) opis ostvarivanja ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. . Član 11. Postupak ocenjivanja učenika. a zaključna ocena je: ističe se. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Verska nastava. Član 17. 5. Postignuća učenika iz stava 1. kao i angažovanjem učenika. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Građansko vaspitanje. odnosno polugodištu. a zaključna ocena je: veoma uspešan i uspešan. dobro.Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Zdravstveno vaspitanje. Vladanje učenika ocenjuje se ocenom: primerno.

Opisna ocena iz vladalja i nastavnog predmeta ne utiče na opšti uspeh učenika. Učenik može da se usmeno ocenjuje bez najave. Član 19. a iz ostalih predmeta -kontrolnim i domaćim zadacima. kao i njegovo aktivno učešće u nastavi i vannastavnim aktivnostima. najmanje dva dana pre provere znanja. Član 20. Ocena komisije je konačna. o čemu se blagovremeno i na primeren način obaveštava roditelj. 6. njegove opšte i posebne sposobnosti. Član 24. Učenik se ocenjuje u toku svakodnevnog rada. Član 23. odnosno staratelj učenika (u daljem tekstu: roditelj). U jednom danu znanje učenika usmeno se proverava i ocenjuje iz najviše dva predmeta. Pismena provera znanja može se obaviti najviše dva puta u nastavnoj nedelji. U jednom danu može se sprovesti pismeno ocenjivanje učenika odeljenja samo iz jednog nastavnog predmeta. Ako nakon pismene provere znanja više od polovine učenika jednog odeljenja dobije negativnu ocenu.U postupku ocenjivanja uvažava se ličnost učenika. Ocena iz pismene provere znanja upisuje se u dnevnik rada u roku od osam dana od dana provere. Ocenjivanjem se podstiče samopouzdanje i razvoj ličnosti učenika. Pismena provera znanja obavlja se tokom cele nastavne godine. Nastavnik je dužan da obavesti učenika o nastavnim sadržajima koje će se pismeno proveriti. Ocena dobijena usmenom proverom znanja saopštava se učeniku i upisuje se u dnevnik rada na istom času. ponovno se utvrđuju nastavni sadržaji i sprovodi se nova provera. u skladu sa zakonom ocena se utvrđuje većinom glasova od ukupnog broja članova komisije. a nakon obrađenih i uvežbanih nastavnih celina. popravnom i drugom ispitu. Nakon poništene pismene provere znanja. odnosno stiče obrazovanje. Pismena provera znanja učenika obavlja seiz predmeta za koje je to propisano nastavnim planom iprograom (pismeni zadatak). Član 21. Evidencija o uspehu učenika Član 25. Brojčana i opisna ocena su javne i moraju se blagovremeno i primerno obrazložiti. najmanje dva puta u polugodištu. testovima znanja i drugim oblicima provere. . Član 22. razvojne karakteristike i uslovi u kojima živi. Na razrednom. Opšti uspeh učenika utvrđuje se na osnovu pozitivnih brojčanih ocena iz obaveznih nastavnih predmeta. pismena provera znanja se poništava.

r. 28. br. brzina napredovanja. Član 26. Mišljenje sadrži: 1) opis napredovanja i postignuća propisanih ciljeva i zadataka u pojedinim nastavnim predmeta. 5/04 i 10/04). s. dr Ljiljana Čolić. jula 2004. 2) opis učenikovih mogućnosti i potreba u podizanju nivoa postignuća u pojedinim zadacima u daljem učenju. sposobnosti i umeća učenika i odnos učenika prema vršnjacima i odraslima. broj 5/01). Evidencijom se konstatuje ostvarivanje ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ocenjivanja učenika osnovne škole (''Službeni glasnik RS''.Nastavnik je dužan da blagovremeno vodi pojedinačnu evidenciju o postignuću svakog učenika. broj 5/01 i član 2. 3) zapažanja o ličnom i socijalnom razvoju učenika (motivacija u radu. Na kraju prvog i drugog polugodišta nastavnik u đačkoj knjižici daje mišljenje o radu i napredovanju učenika. Roditelj je dužan da pročita mišljenje nastavnika i svojim potpisom potvrdi da je sa istim upoznat. Broj: 110-00-90/2004-02 U beogradu. Član 28. član 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije''. angažovanja učenika i preporučuju se mere za dalje napredovanje. . godine Ministar prof. Član 27. Pravilnika o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje-Saznanje o sebi i drugima za prvi razred osnovne škole (''Prosvetni glasnik''. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika verske nastave za prvi razred osnovne škole i kriterijumima i načinu ocenjivanja učenika koji pohađa verski nastavu (''Prosvetni glasnik''.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->