P. 1
Pravilnik o Ocenjivanju Ucenika Osnovne Skole

Pravilnik o Ocenjivanju Ucenika Osnovne Skole

|Views: 413|Likes:
Published by daca62

More info:

Published by: daca62 on Oct 13, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

(Objavljeno u ''Službenom glasniku RS'', broj 93/04) Na osnovu člana 101. stav 12.

Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), Ministar prosvete i sporta donosi PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, način i postupak ocenjivanja učenika osnovne škole iz nastavnih predmeta i vladanja. Član 2. Ocenjivanje učenika je stalan proces praćenja i podržavanja razvoja i napredovanja učenika u toku školske godine. Učenici se ocenjuju iz obaveznih, izbornih i fakultativnih predmeta. Član 3. Praćenje razvoja i napredovanja učenika obavlja se na način koji obezbeđuje što objektivnije sagledavanje razvoja i napredovanja učenika. Ocena treba da: 1) bude objektivna i pouzdana mera napredovanja učenika; 2) redovno obaveštava učenika o postignuću: 3) podstiče na aktivan odnos prema nastavi, drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada i učenja; 4) učenika osposobljava za objektivnu procenu sopstvenih i postignuća drugih učenika; 5) bude pokazatelj efikasnosti rada nastavnika i škole. 1. Kriterijumi za ocenjivanje učenika Član 4. Kriterijumi za ocenjivanje uspeha učenika iz nastavnog predmeta su: vrsta, obim i nivo znanja, umenja i veština i angažovanje učenika u nastavnom procesu. Vrsta znanja, umenja i veština jesu: osnovna, proširena i produbljena znanja u odnosu na njihov značaj za ostvarivanje cilja i zadataka predmete. Za dovoljnu ocenu neophodna su osnovna znanja. Za veću ocenu neophodna su proširena, odnosno produblja znanja umenja i veštine. Obim znanja, umenja i veština utvrđuje se zavisno od količine usvojenih sadržaja propisanih za odgovarajući predmet. Nivo znanja utvrđuje se zavisno od kvaliteta usvojenih sadržaja, stepena razumevanja, sposobnosti primene, stepena razvijenosti umenja i veština. Angažovanje učenika u nastavnom procesu procenjuje se na osnovu: 1) aktivnog učestvovanja u nastavi (spremnost za samostalan i grupni rad, učestvovanje u razgovoru i diskusiji, spremnost da postavi pitanje ako nešto ne razume); 2) saradnja sa drugima (sposobnost da radi u grupi i veština komunikacije); 3) uvažavanje drugih (spremnost da podrži druge i da im pomogne). 2. Brojčano ocenjivanje učenika

. Zaključnu brojčanu ocenu predlaže nastavnik na osnovu ocena dobijenih usmenom i pismenom proverom znanja. Član 6. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta u prvom razredu. Zaključnu brojčanu ocenu utvrđuje odeljensko veće na osnovu kriterijuma propisanih ovim pravilnikom. verske nastave i građanskog vaspitanja. 4) dovoljan (2) dobija učenik koji ima zadovoljavajući nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. Član 10. Ocena iz stava 3. Učeniku se ne može umanjiti ocena iz nastavnog predmeta zbog odnosa učenika prema vannastavnim aktivnostima ili neprimerenog ponašanja u školi. a na predlog predmetnog nastavnika na kraju prvog i drugog polugodišta. stepena spretnosti i umešnosti učenika. Ocenjivanje iz nastavnih predmeta. dobar (3) dobija učenik koji ima prosečan nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. vrši se polazeći od sposobnosti učenika. uz pomoć nastavnika i angažovanja učenika. 2) vrlo dobar (4) dobija učenik koji ima visok nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. a u ostalim razredima iz zdravstvenog vaspitanja. Vrsta. umenja i veština. usvojio predviđeni nivo znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. iz vežbi testova i drugih oblika provere znanja. 3. Zaključna ocena izvodi se na osnovu svih upisanih ocena u toku nastavne godine. uz veoma visok stepen angažovanja učenika. 3.Član 5. Ukoliko učenik nema posebno izražene sposobnosti za odgovarajući nastavni predmet. u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega. ovog člana može da bude i veća od aritmetičke sredine svih upisanih ako je učenik pokazao napredovanje višim stepenom savladanosti propisanih ciljeva i zadataka odgovarajućeg predmeta. veština i samostalnosti u radu. nivo i obim znanja i angažovanje učenika ocenjuju se tako da ocenu: 1) odličan (5) dobija učenik koji je u potpunosti pokazao sposobnost primene znanja. Učenik se ocenjuje brojčano iz obaveznih i izbornih nastavnih predmeta. koji zahtevaju posebne sposobnost učenika. umenja i veština uz manju pomoć nastavnika i visok stepen angažovanja učenika. umenja. Opisno ocenjivanje Član 9. Učenik se ocenjuje opisno iz obaveznih. 5) nedovoljan (1) dobija učenik koji nije dostigao zadovoljavajući nivo i obim znanja i razumevanja programskih sadržaja. Član 7. prilikom ocenjivanja posebno se uzima u obzir angažovanje učenika. Član 8.

dobar i zadovoljava. Postupak ocenjivanja učenika. Postignuća učenika iz stava 1. Član 14. 5. Član 12. Ocenjivanje vladanja učenika Član 15. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Građansko vaspitanje. ocenjuje se opisno. Opisna ocena iz nastavnog predmeta u prvom razredu je opis postignuća učenika u ostvarivanju ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. ocenjuje se opisno. zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. . Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz nastavnih predmeta. 3) preporuke za dalje napredovanje učenika. Vladanje učenika ocenjuje se ocenom: primerno. Član 13. dobro. odnosno polugodištu. vrlo dobro. uspešan i zadovoljava. 4. ocenjuje se opisno. Vladanje učenika ocenjuje se na osnovu stalnog praćenja ponašanja učenika i pravovremenog i odgovornog ispunjavanja zakonom propisanih školskih obaveza učenika u toku školovanja. a najkasnije na tromesečju. kao i angažovanjem učenika.Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Zdravstveno vaspitanje. a zaključna ocena je: ističe se. ovog člana opisuje se na osnovu nivoa ostvarenosti ciljeva i zadataka koji su u potpunosti ostvareni i zadataka na čijem ostvarivanju treba dalje raditi. Opisna ocena sadrži najmanje jedan od sledećih elemenata: 1) opis ostvarivanja ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. a zaključna ocena je: ističe se. Član 17. Ocena iz vladanja popravlja se na predlog odeljenskog starešine kada dođe do pozitivnih promena u ponašanju učenika. Zaključna opisna ocena daje se na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu opisnih ocena o razvoju i napredovanju učenika u toku školske godine iz obaveznih. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Verska nastava. a zaključna ocena je: veoma uspešan i uspešan. Član 18. Član 16. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta. 2) opis angažovanja učenika u nastavi. Član 11.

Ocena iz pismene provere znanja upisuje se u dnevnik rada u roku od osam dana od dana provere. Član 22. . testovima znanja i drugim oblicima provere. Pismena provera znanja obavlja se tokom cele nastavne godine. Ako nakon pismene provere znanja više od polovine učenika jednog odeljenja dobije negativnu ocenu. Član 20. odnosno stiče obrazovanje. U jednom danu znanje učenika usmeno se proverava i ocenjuje iz najviše dva predmeta. a nakon obrađenih i uvežbanih nastavnih celina. 6.U postupku ocenjivanja uvažava se ličnost učenika. Evidencija o uspehu učenika Član 25. Član 21. Ocena komisije je konačna. kao i njegovo aktivno učešće u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Član 24. popravnom i drugom ispitu. Brojčana i opisna ocena su javne i moraju se blagovremeno i primerno obrazložiti. Član 23. Učenik može da se usmeno ocenjuje bez najave. Učenik se ocenjuje u toku svakodnevnog rada. Pismena provera znanja može se obaviti najviše dva puta u nastavnoj nedelji. U jednom danu može se sprovesti pismeno ocenjivanje učenika odeljenja samo iz jednog nastavnog predmeta. njegove opšte i posebne sposobnosti. Ocena dobijena usmenom proverom znanja saopštava se učeniku i upisuje se u dnevnik rada na istom času. a iz ostalih predmeta -kontrolnim i domaćim zadacima. u skladu sa zakonom ocena se utvrđuje većinom glasova od ukupnog broja članova komisije. Član 19. razvojne karakteristike i uslovi u kojima živi. odnosno staratelj učenika (u daljem tekstu: roditelj). Opšti uspeh učenika utvrđuje se na osnovu pozitivnih brojčanih ocena iz obaveznih nastavnih predmeta. Pismena provera znanja učenika obavlja seiz predmeta za koje je to propisano nastavnim planom iprograom (pismeni zadatak). Na razrednom. ponovno se utvrđuju nastavni sadržaji i sprovodi se nova provera. Nakon poništene pismene provere znanja. Nastavnik je dužan da obavesti učenika o nastavnim sadržajima koje će se pismeno proveriti. Ocenjivanjem se podstiče samopouzdanje i razvoj ličnosti učenika. o čemu se blagovremeno i na primeren način obaveštava roditelj. najmanje dva dana pre provere znanja. pismena provera znanja se poništava. Opisna ocena iz vladalja i nastavnog predmeta ne utiče na opšti uspeh učenika. najmanje dva puta u polugodištu.

r. Broj: 110-00-90/2004-02 U beogradu. Na kraju prvog i drugog polugodišta nastavnik u đačkoj knjižici daje mišljenje o radu i napredovanju učenika. član 5. Član 26. 5/04 i 10/04). br. broj 5/01 i član 2. angažovanja učenika i preporučuju se mere za dalje napredovanje. . Član 28. Evidencijom se konstatuje ostvarivanje ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. brzina napredovanja.Nastavnik je dužan da blagovremeno vodi pojedinačnu evidenciju o postignuću svakog učenika. Član 27. sposobnosti i umeća učenika i odnos učenika prema vršnjacima i odraslima. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije''. Roditelj je dužan da pročita mišljenje nastavnika i svojim potpisom potvrdi da je sa istim upoznat. godine Ministar prof. 28. broj 5/01). Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ocenjivanja učenika osnovne škole (''Službeni glasnik RS''. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika verske nastave za prvi razred osnovne škole i kriterijumima i načinu ocenjivanja učenika koji pohađa verski nastavu (''Prosvetni glasnik''. jula 2004. 3) zapažanja o ličnom i socijalnom razvoju učenika (motivacija u radu. dr Ljiljana Čolić. Mišljenje sadrži: 1) opis napredovanja i postignuća propisanih ciljeva i zadataka u pojedinim nastavnim predmeta. Pravilnika o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje-Saznanje o sebi i drugima za prvi razred osnovne škole (''Prosvetni glasnik''. s. 2) opis učenikovih mogućnosti i potreba u podizanju nivoa postignuća u pojedinim zadacima u daljem učenju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->