(Objavljeno u ''Službenom glasniku RS'', broj 93/04) Na osnovu člana 101. stav 12.

Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), Ministar prosvete i sporta donosi PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, način i postupak ocenjivanja učenika osnovne škole iz nastavnih predmeta i vladanja. Član 2. Ocenjivanje učenika je stalan proces praćenja i podržavanja razvoja i napredovanja učenika u toku školske godine. Učenici se ocenjuju iz obaveznih, izbornih i fakultativnih predmeta. Član 3. Praćenje razvoja i napredovanja učenika obavlja se na način koji obezbeđuje što objektivnije sagledavanje razvoja i napredovanja učenika. Ocena treba da: 1) bude objektivna i pouzdana mera napredovanja učenika; 2) redovno obaveštava učenika o postignuću: 3) podstiče na aktivan odnos prema nastavi, drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada i učenja; 4) učenika osposobljava za objektivnu procenu sopstvenih i postignuća drugih učenika; 5) bude pokazatelj efikasnosti rada nastavnika i škole. 1. Kriterijumi za ocenjivanje učenika Član 4. Kriterijumi za ocenjivanje uspeha učenika iz nastavnog predmeta su: vrsta, obim i nivo znanja, umenja i veština i angažovanje učenika u nastavnom procesu. Vrsta znanja, umenja i veština jesu: osnovna, proširena i produbljena znanja u odnosu na njihov značaj za ostvarivanje cilja i zadataka predmete. Za dovoljnu ocenu neophodna su osnovna znanja. Za veću ocenu neophodna su proširena, odnosno produblja znanja umenja i veštine. Obim znanja, umenja i veština utvrđuje se zavisno od količine usvojenih sadržaja propisanih za odgovarajući predmet. Nivo znanja utvrđuje se zavisno od kvaliteta usvojenih sadržaja, stepena razumevanja, sposobnosti primene, stepena razvijenosti umenja i veština. Angažovanje učenika u nastavnom procesu procenjuje se na osnovu: 1) aktivnog učestvovanja u nastavi (spremnost za samostalan i grupni rad, učestvovanje u razgovoru i diskusiji, spremnost da postavi pitanje ako nešto ne razume); 2) saradnja sa drugima (sposobnost da radi u grupi i veština komunikacije); 3) uvažavanje drugih (spremnost da podrži druge i da im pomogne). 2. Brojčano ocenjivanje učenika

Član 10. 3. Član 8. Zaključna ocena izvodi se na osnovu svih upisanih ocena u toku nastavne godine. Opisno ocenjivanje Član 9. vrši se polazeći od sposobnosti učenika. a na predlog predmetnog nastavnika na kraju prvog i drugog polugodišta. stepena spretnosti i umešnosti učenika. . ovog člana može da bude i veća od aritmetičke sredine svih upisanih ako je učenik pokazao napredovanje višim stepenom savladanosti propisanih ciljeva i zadataka odgovarajućeg predmeta. koji zahtevaju posebne sposobnost učenika. dobar (3) dobija učenik koji ima prosečan nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. umenja. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta u prvom razredu. prilikom ocenjivanja posebno se uzima u obzir angažovanje učenika. 3. Ocenjivanje iz nastavnih predmeta. uz veoma visok stepen angažovanja učenika. Vrsta. 5) nedovoljan (1) dobija učenik koji nije dostigao zadovoljavajući nivo i obim znanja i razumevanja programskih sadržaja. uz pomoć nastavnika i angažovanja učenika. Član 7. nivo i obim znanja i angažovanje učenika ocenjuju se tako da ocenu: 1) odličan (5) dobija učenik koji je u potpunosti pokazao sposobnost primene znanja. verske nastave i građanskog vaspitanja. umenja i veština uz manju pomoć nastavnika i visok stepen angažovanja učenika. Ocena iz stava 3. veština i samostalnosti u radu. iz vežbi testova i drugih oblika provere znanja. Zaključnu brojčanu ocenu predlaže nastavnik na osnovu ocena dobijenih usmenom i pismenom proverom znanja. Zaključnu brojčanu ocenu utvrđuje odeljensko veće na osnovu kriterijuma propisanih ovim pravilnikom. Član 6. u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega. Učenik se ocenjuje brojčano iz obaveznih i izbornih nastavnih predmeta. Ukoliko učenik nema posebno izražene sposobnosti za odgovarajući nastavni predmet. Učenik se ocenjuje opisno iz obaveznih. Učeniku se ne može umanjiti ocena iz nastavnog predmeta zbog odnosa učenika prema vannastavnim aktivnostima ili neprimerenog ponašanja u školi. a u ostalim razredima iz zdravstvenog vaspitanja. umenja i veština. 4) dovoljan (2) dobija učenik koji ima zadovoljavajući nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. 2) vrlo dobar (4) dobija učenik koji ima visok nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja.Član 5. usvojio predviđeni nivo znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja.

a zaključna ocena je: veoma uspešan i uspešan. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Građansko vaspitanje. 3) preporuke za dalje napredovanje učenika. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta. ocenjuje se opisno. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Verska nastava. Član 18. Član 12. dobar i zadovoljava. Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz nastavnih predmeta. . ocenjuje se opisno. 5. a zaključna ocena je: ističe se. ovog člana opisuje se na osnovu nivoa ostvarenosti ciljeva i zadataka koji su u potpunosti ostvareni i zadataka na čijem ostvarivanju treba dalje raditi. Ocenjivanje vladanja učenika Član 15. 2) opis angažovanja učenika u nastavi. Opisna ocena iz nastavnog predmeta u prvom razredu je opis postignuća učenika u ostvarivanju ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. Član 11. Član 17. Zaključna opisna ocena daje se na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu opisnih ocena o razvoju i napredovanju učenika u toku školske godine iz obaveznih. ocenjuje se opisno. Vladanje učenika ocenjuje se na osnovu stalnog praćenja ponašanja učenika i pravovremenog i odgovornog ispunjavanja zakonom propisanih školskih obaveza učenika u toku školovanja. Postupak ocenjivanja učenika. zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. kao i angažovanjem učenika. Član 13. Član 14. Opisna ocena sadrži najmanje jedan od sledećih elemenata: 1) opis ostvarivanja ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. uspešan i zadovoljava. a najkasnije na tromesečju.Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Zdravstveno vaspitanje. a zaključna ocena je: ističe se. Vladanje učenika ocenjuje se ocenom: primerno. Postignuća učenika iz stava 1. odnosno polugodištu. vrlo dobro. 4. Član 16. Ocena iz vladanja popravlja se na predlog odeljenskog starešine kada dođe do pozitivnih promena u ponašanju učenika. dobro.

U postupku ocenjivanja uvažava se ličnost učenika. o čemu se blagovremeno i na primeren način obaveštava roditelj. u skladu sa zakonom ocena se utvrđuje većinom glasova od ukupnog broja članova komisije. Ako nakon pismene provere znanja više od polovine učenika jednog odeljenja dobije negativnu ocenu. Nastavnik je dužan da obavesti učenika o nastavnim sadržajima koje će se pismeno proveriti. 6. razvojne karakteristike i uslovi u kojima živi. popravnom i drugom ispitu. kao i njegovo aktivno učešće u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Član 20. testovima znanja i drugim oblicima provere. U jednom danu može se sprovesti pismeno ocenjivanje učenika odeljenja samo iz jednog nastavnog predmeta. Pismena provera znanja može se obaviti najviše dva puta u nastavnoj nedelji. Član 22. Član 24. Pismena provera znanja učenika obavlja seiz predmeta za koje je to propisano nastavnim planom iprograom (pismeni zadatak). Član 21. najmanje dva dana pre provere znanja. Nakon poništene pismene provere znanja. Opšti uspeh učenika utvrđuje se na osnovu pozitivnih brojčanih ocena iz obaveznih nastavnih predmeta. ponovno se utvrđuju nastavni sadržaji i sprovodi se nova provera. U jednom danu znanje učenika usmeno se proverava i ocenjuje iz najviše dva predmeta. Ocenjivanjem se podstiče samopouzdanje i razvoj ličnosti učenika. Opisna ocena iz vladalja i nastavnog predmeta ne utiče na opšti uspeh učenika. odnosno stiče obrazovanje. pismena provera znanja se poništava. njegove opšte i posebne sposobnosti. Učenik može da se usmeno ocenjuje bez najave. Učenik se ocenjuje u toku svakodnevnog rada. a iz ostalih predmeta -kontrolnim i domaćim zadacima. Član 23. . Ocena komisije je konačna. a nakon obrađenih i uvežbanih nastavnih celina. Ocena iz pismene provere znanja upisuje se u dnevnik rada u roku od osam dana od dana provere. Pismena provera znanja obavlja se tokom cele nastavne godine. Ocena dobijena usmenom proverom znanja saopštava se učeniku i upisuje se u dnevnik rada na istom času. odnosno staratelj učenika (u daljem tekstu: roditelj). Brojčana i opisna ocena su javne i moraju se blagovremeno i primerno obrazložiti. Na razrednom. Član 19. Evidencija o uspehu učenika Član 25. najmanje dva puta u polugodištu.

Broj: 110-00-90/2004-02 U beogradu. godine Ministar prof. sposobnosti i umeća učenika i odnos učenika prema vršnjacima i odraslima. broj 5/01). dr Ljiljana Čolić. Član 27. angažovanja učenika i preporučuju se mere za dalje napredovanje. 28. 5/04 i 10/04). član 5. 2) opis učenikovih mogućnosti i potreba u podizanju nivoa postignuća u pojedinim zadacima u daljem učenju.r. brzina napredovanja. 3) zapažanja o ličnom i socijalnom razvoju učenika (motivacija u radu. Pravilnika o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje-Saznanje o sebi i drugima za prvi razred osnovne škole (''Prosvetni glasnik''.Nastavnik je dužan da blagovremeno vodi pojedinačnu evidenciju o postignuću svakog učenika. Mišljenje sadrži: 1) opis napredovanja i postignuća propisanih ciljeva i zadataka u pojedinim nastavnim predmeta. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika verske nastave za prvi razred osnovne škole i kriterijumima i načinu ocenjivanja učenika koji pohađa verski nastavu (''Prosvetni glasnik''. jula 2004. Na kraju prvog i drugog polugodišta nastavnik u đačkoj knjižici daje mišljenje o radu i napredovanju učenika. broj 5/01 i član 2. br. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ocenjivanja učenika osnovne škole (''Službeni glasnik RS''. Evidencijom se konstatuje ostvarivanje ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. Član 28. s. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije''. Roditelj je dužan da pročita mišljenje nastavnika i svojim potpisom potvrdi da je sa istim upoznat. . Član 26.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful