(Objavljeno u ''Službenom glasniku RS'', broj 93/04) Na osnovu člana 101. stav 12.

Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), Ministar prosvete i sporta donosi PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE Član 1. Ovim pravilnikom utvrđuju se kriterijumi, način i postupak ocenjivanja učenika osnovne škole iz nastavnih predmeta i vladanja. Član 2. Ocenjivanje učenika je stalan proces praćenja i podržavanja razvoja i napredovanja učenika u toku školske godine. Učenici se ocenjuju iz obaveznih, izbornih i fakultativnih predmeta. Član 3. Praćenje razvoja i napredovanja učenika obavlja se na način koji obezbeđuje što objektivnije sagledavanje razvoja i napredovanja učenika. Ocena treba da: 1) bude objektivna i pouzdana mera napredovanja učenika; 2) redovno obaveštava učenika o postignuću: 3) podstiče na aktivan odnos prema nastavi, drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada i učenja; 4) učenika osposobljava za objektivnu procenu sopstvenih i postignuća drugih učenika; 5) bude pokazatelj efikasnosti rada nastavnika i škole. 1. Kriterijumi za ocenjivanje učenika Član 4. Kriterijumi za ocenjivanje uspeha učenika iz nastavnog predmeta su: vrsta, obim i nivo znanja, umenja i veština i angažovanje učenika u nastavnom procesu. Vrsta znanja, umenja i veština jesu: osnovna, proširena i produbljena znanja u odnosu na njihov značaj za ostvarivanje cilja i zadataka predmete. Za dovoljnu ocenu neophodna su osnovna znanja. Za veću ocenu neophodna su proširena, odnosno produblja znanja umenja i veštine. Obim znanja, umenja i veština utvrđuje se zavisno od količine usvojenih sadržaja propisanih za odgovarajući predmet. Nivo znanja utvrđuje se zavisno od kvaliteta usvojenih sadržaja, stepena razumevanja, sposobnosti primene, stepena razvijenosti umenja i veština. Angažovanje učenika u nastavnom procesu procenjuje se na osnovu: 1) aktivnog učestvovanja u nastavi (spremnost za samostalan i grupni rad, učestvovanje u razgovoru i diskusiji, spremnost da postavi pitanje ako nešto ne razume); 2) saradnja sa drugima (sposobnost da radi u grupi i veština komunikacije); 3) uvažavanje drugih (spremnost da podrži druge i da im pomogne). 2. Brojčano ocenjivanje učenika

stepena spretnosti i umešnosti učenika. umenja i veština uz manju pomoć nastavnika i visok stepen angažovanja učenika. 3. 5) nedovoljan (1) dobija učenik koji nije dostigao zadovoljavajući nivo i obim znanja i razumevanja programskih sadržaja. Učenik se ocenjuje opisno iz obaveznih. . umenja i veština. Ocenjivanje iz nastavnih predmeta. Član 8. Član 10. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta u prvom razredu. a u ostalim razredima iz zdravstvenog vaspitanja. 2) vrlo dobar (4) dobija učenik koji ima visok nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja. Član 7. 3. koji zahtevaju posebne sposobnost učenika. usvojio predviđeni nivo znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. Opisno ocenjivanje Član 9. uz pomoć nastavnika i angažovanja učenika. iz vežbi testova i drugih oblika provere znanja. prilikom ocenjivanja posebno se uzima u obzir angažovanje učenika. nivo i obim znanja i angažovanje učenika ocenjuju se tako da ocenu: 1) odličan (5) dobija učenik koji je u potpunosti pokazao sposobnost primene znanja. Ocena iz stava 3. veština i samostalnosti u radu. Ukoliko učenik nema posebno izražene sposobnosti za odgovarajući nastavni predmet. verske nastave i građanskog vaspitanja. vrši se polazeći od sposobnosti učenika. Vrsta. u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega. Član 6. a na predlog predmetnog nastavnika na kraju prvog i drugog polugodišta. Zaključnu brojčanu ocenu predlaže nastavnik na osnovu ocena dobijenih usmenom i pismenom proverom znanja. Zaključnu brojčanu ocenu utvrđuje odeljensko veće na osnovu kriterijuma propisanih ovim pravilnikom. 4) dovoljan (2) dobija učenik koji ima zadovoljavajući nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja. Učenik se ocenjuje brojčano iz obaveznih i izbornih nastavnih predmeta.Član 5. uz veoma visok stepen angažovanja učenika. Učeniku se ne može umanjiti ocena iz nastavnog predmeta zbog odnosa učenika prema vannastavnim aktivnostima ili neprimerenog ponašanja u školi. umenja. ovog člana može da bude i veća od aritmetičke sredine svih upisanih ako je učenik pokazao napredovanje višim stepenom savladanosti propisanih ciljeva i zadataka odgovarajućeg predmeta. Zaključna ocena izvodi se na osnovu svih upisanih ocena u toku nastavne godine. dobar (3) dobija učenik koji ima prosečan nivo i obim znanja i stepen razumevanja programskih sadržaja i pokazao je sposobnost primene znanja.

Opisna ocena iz nastavnog predmeta u prvom razredu je opis postignuća učenika u ostvarivanju ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. a zaključna ocena je: veoma uspešan i uspešan. Vladanje učenika ocenjuje se na osnovu stalnog praćenja ponašanja učenika i pravovremenog i odgovornog ispunjavanja zakonom propisanih školskih obaveza učenika u toku školovanja. 4. Član 12. Član 13. Zaključna opisna ocena daje se na kraju prvog i drugog polugodišta na osnovu opisnih ocena o razvoju i napredovanju učenika u toku školske godine iz obaveznih. ocenjuje se opisno. Vladanje učenika ocenjuje se ocenom: primerno. Član 11. zadovoljavajuće i nezadovoljavajuće. Opisna ocena sadrži najmanje jedan od sledećih elemenata: 1) opis ostvarivanja ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. Na ocenu iz vladanja ne utiču ocene iz nastavnih predmeta. Član 14. a najkasnije na tromesečju.Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Zdravstveno vaspitanje. 3) preporuke za dalje napredovanje učenika. Postignuća učenika iz stava 1. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Verska nastava. Postupak ocenjivanja učenika. ocenjuje se opisno. Član 17. Član 18. odnosno polugodištu. ovog člana opisuje se na osnovu nivoa ostvarenosti ciljeva i zadataka koji su u potpunosti ostvareni i zadataka na čijem ostvarivanju treba dalje raditi. . 5. kao i angažovanjem učenika. dobar i zadovoljava. vrlo dobro. 2) opis angažovanja učenika u nastavi. uspešan i zadovoljava. ocenjuje se opisno. a zaključna ocena je: ističe se. Ocena iz vladanja popravlja se na predlog odeljenskog starešine kada dođe do pozitivnih promena u ponašanju učenika. Postignuće učenika iz nastavnog predmeta Građansko vaspitanje. Član 16. a zaključna ocena je: ističe se. izbornih i fakultativnih nastavnih predmeta. Ocenjivanje vladanja učenika Član 15. dobro.

Ocena dobijena usmenom proverom znanja saopštava se učeniku i upisuje se u dnevnik rada na istom času. Ako nakon pismene provere znanja više od polovine učenika jednog odeljenja dobije negativnu ocenu. Član 19. najmanje dva dana pre provere znanja. pismena provera znanja se poništava. Učenik može da se usmeno ocenjuje bez najave. u skladu sa zakonom ocena se utvrđuje većinom glasova od ukupnog broja članova komisije. a iz ostalih predmeta -kontrolnim i domaćim zadacima. njegove opšte i posebne sposobnosti. Opšti uspeh učenika utvrđuje se na osnovu pozitivnih brojčanih ocena iz obaveznih nastavnih predmeta. Nastavnik je dužan da obavesti učenika o nastavnim sadržajima koje će se pismeno proveriti. Član 24. Ocenjivanjem se podstiče samopouzdanje i razvoj ličnosti učenika. U jednom danu može se sprovesti pismeno ocenjivanje učenika odeljenja samo iz jednog nastavnog predmeta. najmanje dva puta u polugodištu. odnosno staratelj učenika (u daljem tekstu: roditelj). Opisna ocena iz vladalja i nastavnog predmeta ne utiče na opšti uspeh učenika. ponovno se utvrđuju nastavni sadržaji i sprovodi se nova provera. Učenik se ocenjuje u toku svakodnevnog rada.U postupku ocenjivanja uvažava se ličnost učenika. testovima znanja i drugim oblicima provere. popravnom i drugom ispitu. Ocena komisije je konačna. Pismena provera znanja učenika obavlja seiz predmeta za koje je to propisano nastavnim planom iprograom (pismeni zadatak). kao i njegovo aktivno učešće u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Nakon poništene pismene provere znanja. Član 21. U jednom danu znanje učenika usmeno se proverava i ocenjuje iz najviše dva predmeta. Pismena provera znanja može se obaviti najviše dva puta u nastavnoj nedelji. Brojčana i opisna ocena su javne i moraju se blagovremeno i primerno obrazložiti. Ocena iz pismene provere znanja upisuje se u dnevnik rada u roku od osam dana od dana provere. . odnosno stiče obrazovanje. Pismena provera znanja obavlja se tokom cele nastavne godine. Član 20. razvojne karakteristike i uslovi u kojima živi. 6. Na razrednom. Član 22. o čemu se blagovremeno i na primeren način obaveštava roditelj. Član 23. Evidencija o uspehu učenika Član 25. a nakon obrađenih i uvežbanih nastavnih celina.

s. 28. Evidencijom se konstatuje ostvarivanje ciljeva i zadataka propisanih nastavnim planom i programom. Član 28.Nastavnik je dužan da blagovremeno vodi pojedinačnu evidenciju o postignuću svakog učenika. 2) opis učenikovih mogućnosti i potreba u podizanju nivoa postignuća u pojedinim zadacima u daljem učenju. brzina napredovanja. 5/04 i 10/04). . 3) zapažanja o ličnom i socijalnom razvoju učenika (motivacija u radu. dr Ljiljana Čolić. Član 26. Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu ocenjivanja učenika osnovne škole (''Službeni glasnik RS''. sposobnosti i umeća učenika i odnos učenika prema vršnjacima i odraslima. godine Ministar prof. član 5. jula 2004. Na kraju prvog i drugog polugodišta nastavnik u đačkoj knjižici daje mišljenje o radu i napredovanju učenika. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku Republike Srbije''. Pravilnika o nastavnom planu i programu predmeta Građansko vaspitanje-Saznanje o sebi i drugima za prvi razred osnovne škole (''Prosvetni glasnik''. Roditelj je dužan da pročita mišljenje nastavnika i svojim potpisom potvrdi da je sa istim upoznat.r. br. angažovanja učenika i preporučuju se mere za dalje napredovanje. Član 27. Mišljenje sadrži: 1) opis napredovanja i postignuća propisanih ciljeva i zadataka u pojedinim nastavnim predmeta. broj 5/01 i član 2. Broj: 110-00-90/2004-02 U beogradu. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika verske nastave za prvi razred osnovne škole i kriterijumima i načinu ocenjivanja učenika koji pohađa verski nastavu (''Prosvetni glasnik''. broj 5/01).